Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71776
Dôvodové správy: 2527
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 106/2013 účinný od 01.06.2018


Platnosť od: 27.04.2013
Účinnosť od: 01.06.2018
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna politika práce

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 106/2013 účinný od 01.06.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 106/2013 s účinnosťou od 01.06.2018 na základe 145/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 zákona č. 5/2004 Z. z. ...

§ 1
Podrobnosti sledovania dĺžky obdobia zotrvania zamestnanca v zamestnaní

Sledovanie dĺžky obdobia zotrvania zamestnanca v zamestnaní podľa § 32 ods. 2 písm. g) zákona obsahuje ...

a)

dátum nástupu do zamestnania,

b)

informáciu o spôsobe získania zamestnania a o aktívnom opatrení na trhu práce, ktoré malo vplyv na jeho ...

c)

druh pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

d)

trvanie pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

e)

číslo a názov zamestnania podľa klasifikácie zamestnaní a číslo a názov vykonávaných činností podľa ...

f)

dôvod skončenia pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu pred uplynutím šiestich mesiacov ...

§ 2
Suma cestovných výdavkov, od ktorej sa poskytuje náhrada cestovných výdavkov, a výška náhrady cestovných ...

Náhrada časti cestovných výdavkov podľa § 32 ods. 12 písm. d) zákona sa poskytuje, ak sú cestovné výdavky ...

§ 3
Podrobnosti o evidencii uchádzačov o zamestnanie

Evidencia uchádzačov o zamestnanie podľa § 33 zákona obsahuje

a)

dátum zaradenia občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie,

b)

dátum začatia a dátum skončenia

1.

prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,

2.

vykonávania zárobkovej činnosti v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo ...

3.

sústavnej prípravy na povolanie,

4.

osobnej celodennej starostlivosti o dieťa,

5.

osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru,

6.

dočasnej pracovnej neschopnosti,

7.

invalidity,

8.

výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody,

9.

pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý ...

10.

vykonávania zárobkovej činnosti v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine,

c)

informácie o predchádzajúcom vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a informácie o celkovej dĺžke ...

d)

informácie o ochote dochádzať do zamestnania a na akú vzdialenosť,

e)

informácie o ochote pracovať na kratší pracovný čas a o ochote pracovať na zmeny,

f)

mzdové požiadavky alebo platové požiadavky v novom zamestnaní,

g)

obdobie, počas ktorého uchádzač o zamestnanie nemôže nastúpiť do zamestnania z dôvodu vzdelávania a ...

h)

termíny plnenia povinností uchádzača o zamestnanie podľa § 34 ods. 6 a 8 zákona,

i)

druh a dátum ponúknutého vhodného zamestnania úradom práce, sociálnych vecí a rodiny alebo agentom pre ...

j)

informácie o nástupe, účasti a skončení účasti uchádzača o zamestnanie na aktivitách podľa § 43, 46 ...

k)

informácie o poskytnutej náhrade časti cestovných výdavkov podľa § 32 ods. 12 písm. d) zákona a o poskytnutej ...

l)

informácie o poskytnutých príspevkoch na služby pre rodinu s deťmi podľa § 43 ods. 9 a § 46 ods. 10 ...

m)

informácie o poskytnutom paušálnom príspevku podľa § 51 ods. 4 alebo § 52a ods. 3 zákona,

n)

informácie o podpore zamestnania uchádzača o zamestnanie podľa § 50, 50j alebo § 56 zákona, o podpore ...

o)

informácie o vykonávaní aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších ...

p)

informácie o nástupe, účasti a skončení účasti uchádzača o zamestnanie na projektoch a programoch podľa ...

r)

dátum a dôvod vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

§ 4
Formy osobného preukazovania aktívneho hľadania zamestnania uchádzačom o zamestnanie
(1)

Formy osobného preukazovania aktívneho hľadania zamestnania uchádzačom o zamestnanie podľa § 34 ods. ...

a)
žiadosť o prijatie do pracovného pomeru alebo do obdobného pracovného vzťahu predložená alebo zaslaná ...
b)
doklad o preukázaní osobného hľadania zamestnania u zamestnávateľa,
c)
potvrdenie príslušného orgánu o prevzatí žiadosti o vydanie oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie ...
d)
preukázateľné začatie konania vo veci vykonávania osobnej asistencie podľa osobitného predpisu,1)
e)
preukázateľné začatie konania vo veci poskytovania pracovnej asistencie podľa § 59 zákona,
f)
žiadosť o sprostredkovanie zamestnania predložená alebo zaslaná právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ...
g)
žiadosť o prijatie do zamestnania predložená alebo zaslaná agentúre dočasného zamestnávania.
(2)

Žiadosť podľa odseku 1 písm. a), f) a g) sa považuje za formu osobného preukazovania aktívneho hľadania ...

§ 5
Podrobnosti o evidencii záujemcov o zamestnanie

Evidencia záujemcov o zamestnanie podľa § 37 zákona obsahuje

a)

dátum zaradenia občana do evidencie záujemcov o zamestnanie,

b)

mzdové požiadavky alebo platové požiadavky v novom zamestnaní,

c)

informácie o ochote pracovať na kratší pracovný čas a o ochote pracovať na zmeny,

d)

informácie o ochote záujemcu o zamestnanie dochádzať do zamestnania a na akú vzdialenosť vrátane informácií ...

e)

dátum možného nástupu do nového zamestnania,

f)

dátum a dôvod vyradenia z evidencie záujemcov o zamestnanie,

g)

druh požadovaných služieb zamestnanosti.

§ 6
Podrobnosti o vedení evidencie voľných pracovných miest
(1)

Údaje o voľných pracovných miestach vrátane ich odvetvového členenia a pracovných podmienok na účely ...

a)
vyhľadávaním u zamestnávateľa prostredníctvom agenta pre pracovné miesta,
b)
na základe spolupráce s právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m) zákona,
c)
dobrovoľným nahlasovaním voľných pracovných miest zamestnávateľom osobne, písomne, telefonicky, faxom, ...
(2)

Údaje z evidencie o voľných pracovných miestach v rozsahu dohodnutom so zamestnávateľom sa uchádzačom ...

a)
výveskou na úradnej tabuli,
b)
samoobslužnou informačnou stanicou,
c)
na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
d)
masovokomunikačnými prostriedkami.
§ 7
Výška príspevku na služby pre rodinu s deťmi a zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou žiadosti o poskytnutie ...
(1)

Výška príspevku na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie podľa § 43 ods. 9 a § 46 ods. ...

(2)

Súčasťou písomnej žiadosti o poskytnutie príspevku podľa odseku 1 je

a)
kópia rodného listu dieťaťa,
b)
potvrdenie, že dieťa navštevuje predškolské zariadenie, alebo doklad potvrdzujúci starostlivosť o dieťa ...
c)
záväzok uchádzača o zamestnanie nahlásiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zmenu v návšteve dieťaťa ...
§ 8
Podrobnosti zabezpečenia odborných poradenských služieb
(1)

Odborné poradenské služby zabezpečené v rámci individuálneho poradenstva sa uskutočňujú formou individuálneho ...

a)
komplexné zhodnotenie osobnostných predpokladov a odborných predpokladov uchádzača o zamestnanie,
b)
určenie cieľov potrebných na návrat na trh práce,
c)
určenie možných prekážok pri dosahovaní určených cieľov,
d)
vypracovanie návrhu na prekonanie možných prekážok pracovného uplatnenia.
(2)

Odborné poradenské služby zabezpečené v rámci skupinového poradenstva sa poskytujú uchádzačovi o zamestnanie ...

§ 9
Podrobnosti o dôvodoch prerušenia odborných poradenských služieb alebo vzdelávania a prípravy pre trh ...
(1)

Za vážny zdravotný dôvod podľa § 43 ods. 11 a § 46 ods. 14 zákona sa považuje taký zdravotný stav uchádzača ...

(2)

Za vážny rodinný dôvod podľa § 43 ods. 11 a § 46 ods. 14 zákona sa považuje, ak miesto výkonu zamestnania ...

(3)

Za vážny osobný dôvod podľa § 43 ods. 11 a § 46 ods. 14 zákona sa považuje zdravotný stav blízkej osoby, ...

§ 10
Výška príspevku na dochádzku za prácou v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta ...
(1)

Výška príspevku na dochádzku za prácou podľa § 53 ods. 3 zákona za kalendárny mesiac pri všetkých odpracovaných ...

a)
nad 1 km do 4 km je najviac 15 eur,
b)
nad 4 km do 10 km je najviac 30 eur,
c)
nad 10 km do 20 km je najviac 40 eur,
d)
nad 20 km do 30 km je najviac 60 eur,
e)
nad 30 km do 40 km je najviac 75 eur,
f)
nad 40 km do 50 km je najviac 80 eur,
g)
nad 50 km do 60 km je najviac 95 eur,
h)
nad 60 km do 80 km je najviac 105 eur,
i)
nad 80 km do 100 km je najviac 125 eur,
j)
nad 100 km do 150 km je najviac 150 eur,
k)
nad 150 km do 200 km je najviac 185 eur,
l)
nad 200 km je najviac 200 eur.
(2)

Ak je počet odpracovaných dní zamestnancom v mesiaci nižší ako počet pracovných dní v mesiaci, výška ...

(3)

Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku podľa odseku 1 je

a)
pracovná zmluva,
b)
potvrdenie zamestnávateľa preukazujúce miesto výkonu zamestnania, ak toto miesto nie je rovnaké ako ...
§ 11
Podrobnosti o vedení evidencie administratívnych činností

Evidencia administratívnych činností podľa § 65b zákona obsahuje

a)

zoznamy vykonávaných administratívnych činností za jednotlivé aktívne opatrenia na trhu práce,

b)

názov, sídlo, identifikačné číslo a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby podľa § 65b zákona alebo ...

c)

dátum začatia a dátum skončenia vykonávania administratívnych činností vrátane dôvodov skončenia vykonávania ...

d)

informácie o druhu, rozsahu a podmienkach vykonávania administratívnych činností právnickou osobou alebo ...

e)

informácie o sume dohodnutej odmeny pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa § 65b zákona.

§ 12
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou ...

2.

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou ...

§ 13
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2013.

Ján Richter v. r.

Poznámky

  • 1)  § 20 až 23 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore