Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 275/2023 účinný od 01.01.2024

Platnosť od: 13.07.2023
Účinnosť od: 01.01.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie, Správa finančných trhov, Sociálne poistenie, Sociálna pomoc, Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 275/2023 účinný od 01.01.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 275/2023 s účinnosťou od 01.01.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 308/2014 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 42/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 199/2022 Z. z., zákona č. 488/2022 Z. z. a zákona č. 65/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 14 odsek 2 znie:

„(2)
Príspevok na bývanie je
a)
83 eur mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti,

b)
140,90 eura mesačne, ak ide o domácnosť s dvomi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu dvomi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

c)
178,80 eura mesačne, ak ide o domácnosť s tromi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu tromi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

d)
216,70 eura mesačne, ak ide o domácnosť so štyrmi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu štyrmi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

e)
254,50 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viac ako štyrmi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu viac ako štyrmi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.“.

2.
V § 14 ods. 3 písm. b) sa nad slovo „bytu“ a nad slovo „domu“ umiestňuje odkaz „42a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:

„42a) Prvý oddiel až štvrtý oddiel siedmej hlavy ôsmej časti Občianskeho zákonníka.“.

3.
V § 14 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rodinný dom alebo obytnú miestnosť v zariadení určenom na trvalé bývanie.“.
4.
Za § 33c sa vkladá § 33ca, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠33ca
Prechodné ustanovenia účinné od 15. júla 2023
(1)
Sumy dávky a sumy príspevkov podľa § 10 až 14 platné k 30. septembru 2023 sa upravia od 1. októbra 2023 koeficientom, ktorým boli k 1. júlu 2023 upravené sumy životného minima. Sumy upravené podľa prvej vety sa zaokrúhľujú na najbližších desať eurocentov. Sumy upravené podľa prvej vety a druhej vety ustanoví Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením, ktorého úplné znenie sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 30. septembra 2023.

(2)
Ustanovenie § 15 ods. 3 sa v roku 2023 neuplatňuje; sumy dávky a sumy príspevkov podľa § 10 až 14 sa od 1. januára 2024 podľa § 15 ods. 3 prvej vety neupravia.“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 250/1994 Z. z., zákona č. 319/1999 Z. z., zákona č. 333/2003 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 105/2011 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z. a zákona č. 393/2019 Z. z. sa mení takto:

1.
§ 26f vrátane nadpisu znie:

㤠26f
Suma príspevku
(1)
Suma príspevku je 60 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov na platenie poistného na príspevok dosiahnutých v rozhodujúcom období.

(2)
Rozhodujúce obdobie je kalendárny rok v období desiatich kalendárnych rokov predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom bol naposledy skončený pracovný pomer v obecnej polícii, v ktorom bol dosiahnutý najvyšší úhrn vymeriavacích základov na platenie poistného na príspevok.“.

2.
§ 26h a 26i vrátane nadpisu nad § 26h znejú:

„Spoločné ustanovenia
§ 26h
(1)
Sociálna poisťovňa rozhoduje
a)
o príspevku,

b)
o povinnosti vrátiť príspevok vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril,

c)
o povinnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby nahradiť neprávom vyplatené sumy príspevku,

d)
o povolení splátok dlžných súm príspevku,

e)
vo veciach vymáhania pohľadávok na príspevku.

(2)
Na konanie podľa odseku 1 v prvom stupni je príslušné ústredie Sociálnej poisťovne.

(3)
Na konanie podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení.

(4)
Konanie o priznanie príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby. Žiadosť sa podáva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou.

(5)
Príspevok vypláca ústredie Sociálnej poisťovne.

§ 26i
(1)
Nárok na príspevok vzniká odo dňa splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom. Nárok na výplatu príspevku vzniká splnením podmienok nároku na príspevok a podaním žiadosti o priznanie príspevku.

(2)
Na zvyšovanie príspevku sa primerane vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení upravujúce zvyšovanie úrazovej renty.23)

(3)
Na zmenu nároku na príspevok, zmenu nároku na výplatu príspevku, zmenu sumy príspevku, zánik nároku na príspevok, zánik nároku na výplatu príspevku a premlčanie nároku na výplatu príspevku sa primerane vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení upravujúce zmenu nárokov, zmenu sumy, zánik nárokov a premlčanie nároku na výplatu dávok sociálneho poistenia.24)

(4)
Na lehoty na výplatu príspevku, zaokrúhľovanie sumy príspevku, poukazovanie príspevku a prechod nároku na príspevok sa primerane vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení upravujúce lehoty na výplatu, zaokrúhľovanie, poukazovanie a prechod nároku úrazovej renty.25)

(5)
Na povinnosť vrátiť príspevok, povinnosť nahradiť neprávom vyplatené sumy príspevku a na povolenie splátok dlžných súm sa primerane vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení upravujúce povinnosť vrátiť a nahradiť neprávom vyplatené sumy dávok sociálneho poistenia a upravujúce povolenie splátok dlžných súm dávok sociálneho poistenia.26)“.


Poznámky pod čiarou k odkazom 23 až 26 znejú:
„“. 23) § 89 ods. 8 až 10 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

24) § 112 až 114 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

25) § 116 až 118 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

26) § 236 až 237a zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 126/2021 Z. z., zákona č. 130/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 265/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 355/2021 Z. z., zákona č. 397/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 248/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 350/2022 Z. z., zákona č. 352/2022 Z. z., zákona č. 399/2022 Z. z., zákona č. 421/2022 Z. z., zákona č. 518/2022 Z. z., zákona č. 65/2023 Z. z., zákona č. 71/2023 Z. z., zákona č. 182/2023 Z. z., zákona č. 203/2023 Z. z., zákona č. 210/2023 Z. z., zákona č. 273/2023 Z. z. a zákona č. 274/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 82b ods. 1 písm. a) sa slová „136 %“ nahrádzajú slovami „145 %“.
2.
V § 82b ods. 1 písm. b) prvom bode sa slová „dva percentuálne body“ nahrádzajú slovami „2,5 percentuálneho bodu“.
3.
V § 82b ods. 1 písm. b) štvrtom bode sa slová „sedem percentuálnych bodov“ nahrádzajú slovami „7,5 percentuálneho bodu“.
4.
V § 179 ods. 1 sa vypúšťajú písmená r) a s).
5.
V § 293fza ods. 2 úvodnej vete sa slová „31. decembra“ nahrádzajú slovami „30. septembra“.
6.
V § 293fza ods. 2 celom texte sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „§ 82b ods. 3“.
7.
Za § 293fzh sa vkladá § 293fzi, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠293fzi
Prechodné ustanovenie účinné od 1. októbra 2023
Od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2023 je suma minimálneho dôchodku
a)
145 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu56) platnej k 1. júlu 2023, ak poistenec získal obdobie dôchodkového poistenia podľa § 82b ods. 3 v rozsahu 30 rokov, alebo

b)
percentuálna výmera podľa písmena a) zvýšená o
1.
2,5 percentuálneho bodu za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa § 82b ods. 3 v rozsahu 31 až 39 rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa § 82b ods. 3,

2.
tri percentuálne body za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa § 82b ods. 3 v rozsahu 40 až 49 rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa § 82b ods. 3,

3.
päť percentuálnych bodov za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa § 82b ods. 3 v rozsahu 50 až 59 rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa § 82b ods. 3,

4.
7,5 percentuálneho bodu za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa § 82b ods. 3 po získaní obdobia dôchodkového poistenia podľa § 82b ods. 3 v rozsahu 59 rokov.“.

Čl. IV

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2019 Z. z., zákona č. 94/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 113/2022 Z. z., zákona č. 488/2022 Z. z. a zákona č. 494/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 34 sa vkladá § 35, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠35
Prechodné ustanovenia účinné od 1. augusta 2023
(1)
V období od 1. januára 2023 sa za znevýhodnenú osobu podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu považuje aj fyzická osoba, ktorá k 31. decembru 2022 bola zamestnancom integračného podniku a znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu v znení účinnom do 31. decembra 2022 podľa lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu a ktorá sa touto znevýhodnenou osobou stala počas trvania zamestnania v tomto integračnom podniku, a to počas trvania tohto zamestnania v tomto integračnom podniku, najdlhšie do uplynutia platnosti tohto lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu.

(2)
Za obdobie od 1. januára 2023 do 31. júla 2023 úrad práce poskytne vyrovnávací príspevok podľa § 19b ods. 1 písm. a) a b) spojený so zamestnávaním znevýhodnenej osoby podľa odseku 1 jednorazovo do 31. októbra 2023, ak integračný podnik preukázal obdobie trvania zamestnania a výšku oprávnených nákladov najneskôr do 30. septembra 2023; ustanovenie § 19b ods. 7 druhej vety sa neuplatní.“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júla 2023 okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 1. augusta 2023, čl. III bodu 7, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2023, čl. II a čl. III bodu 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024.

Zuzana Čaputová v. r.Boris Kollár v. r.Ľudovít Ódor v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore