Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 343/2020 účinný od 28.12.2020 do 31.12.2023


Platnosť od: 02.12.2020
Účinnosť od: 28.12.2020
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 343/2020 účinný od 28.12.2020 do 31.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 343/2020 s účinnosťou od 28.12.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i)
významnou dcérskou spoločnosťou spoločnosť podľa osobitného predpisu,16aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16aa znie:

„16aa) Čl. 4 ods. 1 bod 135 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

Doterajšie písmená i) až aj) sa označujú ako písmená j) až ak).

2.

V § 2 sa za písmeno t) vkladá nové písmeno u), ktoré znie:

„u) vlastným kapitálom Tier 1 vlastný kapitál Tier 1 vypočítaný v súlade s osobitným predpisom,19aa)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19aa znie:

„19aa) Čl. 50 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

Doterajšie písmená u) až ak) sa označujú ako písmená v) až al).

3.

V § 2 písm. aa) sa slová „oprávneným záväzkom“ nahrádzajú slovami „záväzkom použiteľným pri kapitalizácii“. ...

4.

V § 2 sa za písmeno aa) vkladajú nové písmená ab) a ac), ktoré znejú:

„ab) oprávneným záväzkom záväzok použiteľný pri kapitalizácii, ktorý spĺňa podmienky podľa § 31a alebo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 19ca a 19cb znejú:

„19ca) Čl. 72a ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. 19cb) Čl. 72a a 72b ods. ...

Doterajšie písmená ab) až al) sa označujú ako písmená ad) až an).

5.

§ 2 sa dopĺňa písmenami ao) až ar), ktoré znejú:

„ao) rezolučným subjektom 1. právnická osoba so sídlom v Európskej únii, ktorá je identifikovaná príslušným ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 19j až19l znejú:

„19j) § 44 ods. 1, 2 a 9, § 47 ods. 1 až 5 a 8 až 10 a § 48 ods. 2, 5, 6, 9 a 11 zákona č. 483/2001 ...

6.

V § 5 odsek 6 znie:

„(6) Rada rozhoduje o vymenovaní alebo odvolaní člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií,102ab) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a) Čl. 43 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 806/2014 v platnom znení.“.

7.

V § 6b ods. 2 písmená b) až e) znejú:

„b) výške minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (ďalej len „minimálna požiadavka“) ...

8.

Za § 8 sa vkladajú § 8a a 8b, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafmi znejú:

„Právomoc pozastaviť plnenie niektorých povinností § 8a (1) Rada je oprávnená po prerokovaní s Národnou ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 44a až 44e znejú:

„44a) Čl. 18 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 v platnom znení. 44b) Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších ...

9.

V § 9 ods. 1 písm. e) sa slová „oprávnených záväzkov vybranej inštitúcie na“ nahrádzajú slovami „záväzkov ...

10.

V § 9 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) znížiť menovitú hodnotu akcií, iných nástrojov vlastníctva alebo záväzkov použiteľných pri kapitalizácii ...

11.

V § 9 ods. 1 písmeno i) znie:

„i) zmeniť alebo upraviť splatnosť dlhových nástrojov a záväzkov použiteľných pri kapitalizácii vydaných ...

12.

V § 10 odsek 4 znie:

„(4) Za podmienky riadneho plnenia zmluvných záväzkov, vrátane povinností týkajúcich sa úhrad platieb ...

13.

V § 10 odsek 6 znie:

„(6) Obmedzenie alebo pozastavenie práv podľa štvrtej časti sa nepovažuje za neplnenie zmluvných povinností ...

14.

V § 13 ods. 1 písm. b) sa slová „predkupné práva na nadobúdanie“ nahrádzajú slovami „práva na nadobúdanie ...

15.

V § 13 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) vyžadovať od Národnej banky Slovenska alebo burzy cenných papierov, aby pozastavila obchodovanie ...

16.

V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) ukladať pokyny centrálnemu depozitáru cenných papierov a burze cenných papierov34) na účely vykonania ...

17.

§ 14 vrátane nadpisu znie:

„§ 14 Právomoc rady odložiť plnenie niektorých záväzkov (1) Rada je oprávnená rozhodnúť o odklade plnenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 60 sa vypúšťa.

18.

V § 15 odsek 2 znie:

„(2) Obmedzenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na a) záložné práva platobných systémov a systémov zúčtovania ...

19.

V § 17 odsek 4 znie:

„(4) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na povinnosti týkajúce sa platieb a dodania voči a) platobným ...

20.

Za § 17 sa vkladajú § 17a a 17b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 17a Právomoc rady zakázať rozdeľovanie výnosov (1) Ak osoba podľa § 1 ods. 3 spĺňa požiadavku na ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 61a až 61e znejú:

„61a) § 33k ods. 13 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 340/2020 Z. z. 61b) Čl. 72b a 72c nariadenia ...

21.

V § 19 ods. 3 úvodná veta znie:

„Ak rada vykonáva právomoc odpísať dlh alebo právomoc vykonať jeho konverziu v súlade s § 70, a to aj ...

22.

V § 21 ods. 3 písmená o) a p) znejú:

„o) požiadavky uvedené v § 31d a 31e a lehotu na dosiahnutie úrovne minimálnej požiadavky podľa § 99b, p) lehota ...

23.

V § 21 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rada aktualizuje ...

24.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Pri určovaní lehôt podľa § 21 ods. 3 písm. o) a p), za okolností podľa § 21 ods. 9 posledná veta, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 65a znie:

„65a) § 29a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 340/2020 Z. z.“.

25.

V § 22 ods. 2 písm. e) sa slová „oprávnenými záväzkami“ nahrádzajú slovami „záväzkami použiteľnými pri ...

26.

V § 24 ods. 5 sa slová „ods. 5 nahrádzajú slovami „ods. 6“.

27.

§ 25 vrátane nadpisu znie:

„§ 25 Právomoci riešiť alebo odstrániť prekážky brániace riešiteľnosti krízovej situácie (1) Ak rada ...

28.

V § 26 odsek 1 znie:

„(1) V pláne riešenia krízových situácií na úrovni skupiny musia byť uvedené všetky rezolučné subjekty ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 67 sa vypúšťa.

29.

V § 26 ods. 2 sa vypúšťajú slová „vybranou inštitúciou a“.

30.

V § 26 odsek 3 znie:

„(3) Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny obsahuje opatrenia a postup pri riešení krízových ...

31.

V § 26 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) uvedú opatrenia na riešenie krízovej situácie, ktoré sa majú prijať pre rezolučné subjekty v situáciách ...

32.

V § 26 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) uvedú opatrenia na riešenie krízovej situácie plánované v súvislosti s rezolučnými subjektmi každej ...

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).

33.

V § 26 ods. 4 písmeno c) znie:

„c) uvedie rozsah, v akom by sa mohli koordinovane použiť a uplatniť nástroje riešenia krízových situácií ...

34.

V § 27 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

„Ak sa skupina skladá z viac ako jednej rezolučnej skupiny, plánovanie opatrení na riešenie krízovej ...

35.

V § 27 odsek 8 znie:

„(8) Ak rada vykonáva právomoc nad dcérskou spoločnosťou, ustanovenie odseku 5 sa na ňu vzťahuje rovnako. ...

36.

V § 28 ods. 2 sa slovo „likvidáciou“ nahrádza slovami „alebo v dôsledku ukončenia konkurzu podľa § 68 ...

37.

V § 28 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Krízová situácia skupiny, ktorá sa skladá z viac ako jednej rezolučnej skupiny, sa považuje za ...

Doterajšie odseky 3 až 6 za označujú ako odseky 4 až 7.

38.

V § 28 ods. 6 písm. q) sa slová „oprávnených záväzkov“ nahrádzajú slovami „záväzkov použiteľných pri ...

39.

V § 29 ods. 1 sa za slovo „povinnosti“ vkladajú slová „osobe v rezolučnej skupine, ktorá tvorí skupinu ...

40.

V § 29 ods. 2 prvej vete sa slová „v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike“ nahrádzajú slovami ...

41.

V § 29 odseky 3 až 9 znejú:

„(3) Ak je prekážka riešiteľnosti krízových situácií skupiny zapríčinená situáciou osoby podľa § 1 ods. ...

42.

§ 29 sa dopĺňa odsekmi 10 až 15, ktoré znejú:

„(10) Rozhodnutie podľa odseku 9 sa rada snaží dosiahnuť do štyroch mesiacov odo dňa, keď materská spoločnosť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 68a znie:

„68a) Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.“.

43.

V § 30 ods. 1 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

44.

§ 31 vrátane nadpisu znie:

„§ 31 Minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (1) Vybraná inštitúcia a osoba podľa ...

Poznámky pod čiarou k odkazu 59a, 71 a 71a sa vypúšťajú.

45.

Za § 31 sa vkladajú § 31a až 31j, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 31a Oprávnené záväzky rezolučného subjektu (1) Záväzky sa zahrnú do sumy vlastných zdrojov a oprávnených ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 70a až 70ad znejú:

„70a) Čl. 72a, čl. 72b ods. 1 a 2 písm. a) až c) a e) až n), čl. 72b ods. 3 až 5 a čl. 72c nariadenia ...

46.

V § 32 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a v primeranom rozsahu“.

47.

V § 32 odsek 2 znie:

„(2) Na účely tohto zákona sa rezolučné konanie uskutočňuje vo verejnom záujme, ak je nevyhnutné na ...

48.

V § 40 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 11.

49.

V § 40 ods. 10 sa slová „1 až 10“ nahrádzajú slovami „1 až 9“.

50.

V § 40 ods. 11 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 9“ a za slová „nástrojov“ sa vkladajú ...

51.

V § 41 ods. 5 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „právoplatné a“.

52.

§ 47 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Ak sa oznámenie uvedené v odseku 1 oznamuje subjektom podľa odseku 1 písm. a) až p), musí obsahovať ...

53.

V § 48 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Rada prijme opatrenia na riešenie krízovej situácie vo vzťahu k osobe podľa § 1 ods. 3 písm. c) ...

54.

V § 49 ods. 3 a ods. 9 písm. a) sa slová „§ 21“ nahrádzajú slovami „§ 26“ a v odseku 9 písm. d) sa slová ...

55.

V § 50 ods. 3 písm. a) a ods. 5 sa slová „§ 21“ nahrádzajú slovami „§ 26“.

56.

V § 51 ods. 1 a 8 sa za slovo „nástrojov“ vkladajú slová „a oprávnených záväzkov v súlade s § 70“.

57.

V § 51 ods. 5 písm. a), c) a g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a oprávnených záväzkov v súlade ...

58.

V § 51 ods. 5 písm. d) sa za slovo „záväzkov“ vkladajú slová „použiteľných pri kapitalizácii“.

59.

V § 51 ods. 17 písmeno b) znie:

„b) pre výkon právomocí odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade ...

60.

V § 52 ods. 8 sa za slovo „nástroje“ vkladajú slová „a oprávnené záväzky v súlade s § 70“.

61.

V § 59 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo voči centrálnym protistranám s povolením ...

62.

V § 59 ods. 1 písm. g) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „alebo Garančnému fondu investícií“.

63.

V § 59 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) záväzky voči vybranej inštitúcii alebo voči osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorá je súčasťou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 95d znie:

„95d) § 95 ods. 2 a 3 a § 180a ods. 2 až 4 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

64.

V § 59 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Rada posúdi, či záväzky voči vybranej inštitúcii alebo voči osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až ...

65.

V § 59 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Pri vylúčení alebo čiastočnom vylúčení záväzkov použiteľných pri kapitalizácii alebo pri vylúčení ...

Doterajšie odseky 5 až 11 za označujú ako odseky 6 až 12.

66.

V § 59 ods. 6 písm. a) sa slová „oprávnených záväzkov“ nahrádzajú slovami „záväzkov použiteľných pri ...

67.

V § 59 ods. 7 písm. c) a ods. 8 sa slová „§ 93“ nahrádzajú slovami „§ 91“.

68.

V § 59 ods. 8 a 10 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

69.

V § 60 ods. 1 sa slová „oprávnených záväzkov“ nahrádzajú slovami „záväzkov použiteľných pri kapitalizácii“. ...

70.

V § 60 odsek 2 znie:

„(2) Suma záväzkov určených na kapitalizáciu sa určí s ohľadom na potrebu obnovy plnenia kritérií pre ...

71.

V § 61 odsek 1 znie:

„(1) Rada vo vzťahu k akcionárom alebo držiteľom iných nástrojov vlastníctva rozhodne o prijatí jedného ...

72.

V § 61 ods. 6 sa slovo „platí“ nahrádza slovom „platia“ a za slovom „účasti“ sa slovo „lehota“ nahrádza ...

73.

V § 62 ods. 1 písm. e) sa nad slovom „predpisu“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „59a)“ a slová „a oprávnených ...

74.

V § 62 ods. 2 sa slová „oprávnené záväzky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „záväzky použiteľné ...

75.

V § 63 ods.1 sa slová „ods. 1“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.

76.

V § 66 odsek 2 znie:

„(2) Ak sa kapitalizácia podľa § 58 ods. 1 písm. a) uplatňuje na dve a viac osôb v skupine, plán reorganizácie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 97 znie:

„97) § 23 ods. 1, § 33r a 33q zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

77.

V § 69 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „inštitúcia“ vkladajú slová „alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. ...

78.

V § 69 odsek 3 znie:

„(3) Rada môže rozhodnúť, že povinnosť podľa odseku 1 sa neuplatňuje na inštitúcie alebo subjekty, vo ...

79.

§ 69 sa dopĺňa odsekmi 4 až 13, ktoré znejú:

„(4) Ak vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) konštatuje, že nie je právne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 98 znie:

„98) § 180a ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 373/2018 Z. z.“.

80.

Nadpis ôsmej časti znie:

„ODPÍSANIE ALEBO KONVERZIA KAPITÁLOVÝCH NÁSTROJOV A OPRÁVNENÝCH ZÁVÄZKOV“. “. ...

81.

Nadpis pod § 70 znie:

„Požiadavka odpísať alebo konvertovať kapitálové nástroje a oprávnené záväzky“. “. ...

82.

V § 70 odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Právomoc rady odpísať alebo konvertovať kapitálové nástroje a oprávnené záväzky vybranej inštitúcie ...

83.

V § 70 ods. 6 sa za slová „vzniku strát“ vkladajú slová „alebo existujú iné objektívne skutočnosti“.

84.

§ 70 sa dopĺňa odsekmi 8 až 12, ktoré znejú:

„(8) Právomoc odpísať alebo konvertovať oprávnené záväzky nezávisle od opatrenia na riešenie krízovej ...

85.

V § 70b odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Rada pred tým, ako dospeje k záveru, že je splnená niektorá z podmienok podľa § 70 ods. 3 písm. ...

86.

§ 70b sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak rada informuje podľa odseku 1, príslušný orgán po prerokovaní s orgánmi informovanými v súlade ...

87.

V § 71 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) istina oprávnených záväzkov podľa § 70 ods. 8 sa odpíše alebo konvertuje na nástroje vlastného kapitálu ...

88.

V § 71 odsek 2 znie:

„(2) Ak sa istina kapitálového nástroja alebo oprávneného záväzku podľa § 70 ods. 8 odpíše, a) zníženie ...

89.

V § 71 odsek 4 znie:

„(4) Na účely uskutočnenia konverzie kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov podľa § 70 ods. 8 ...

90.

§ 84 odsek 1 znie:

„(1) Rada zriadi kolégium pre riešenie krízových situácií na vykonávanie úloh podľa § 26 až 29, § 31 ...

91.

V § 84 ods. 2 písm. e) sa slová „podľa § 48 a 49“ nahrádzajú slovami „podľa § 49 a 50“.

92.

V § 84 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) určenie minimálnych požiadaviek pre skupiny na konsolidovanej úrovni a úrovni dcérskych spoločností ...

93.

§ 85 vrátane nadpisu znie:

„§ 85 Európske kolégium pre riešenie krízových situácií (1) Ak má vybraná inštitúcia tretej krajiny ...

94.

V § 89 ods. 11 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní,69)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok,“. ...

95.

V § 96 ods. 3 písm. e) sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.

96.

V § 98 ods. 6 sa vypúšťa slovo „banky,“.

97.

V § 98 ods. 7 sa slová „banky, pobočky zahraničnej banky” nahrádzajú slovami „vybranej inštitúcie”.

98.

V § 99 ods. 1 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní.110)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok.“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 110 sa vypúšťa.

99.

Za § 99a sa vkladá § 99b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 99b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 28. decembra 2020 (1) Rada určí vo vzťahu k § 31 ods. ...

100.

Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 371/2014 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 1. Smernica ...

Čl. II

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 95 sa vypúšťa odsek 5.

2.

§ 176 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Na konkurz banky sa neuplatnia ustanovenia o uspokojovaní spriaznených pohľadávok podľa § 95 ods. ...

3.

V § 180a ods. 4 sa za slová „podriadených pohľadávok“ vkladajú slová „a nástrojov kapitálu Tier 232fa) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32fa znie:

„32fa) Čl. 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

4.

§ 180a sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Pred uspokojením pohľadávok podľa odseku 4 a po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok vrátane ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32h znie:

„32h) Čl. 4 ods. 1 bod 119 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

5.

Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 7/2005 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 1. Smernica ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 28. decembra 2020 okrem čl. I § 31g ods. 5 v bode 45, ktorý nadobúda účinnosť ...

Zuzana Čaputová v. r.v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore