Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69441
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2008 účinný od 01.01.2019 do 31.08.2019


Platnosť od: 20.12.2008
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Štátne orgány, Bankovníctvo a peňažníctvo, Obchod a podnikanie, Colné právo, Účtovníctvo, Colné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD DS6 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 583/2008 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Základné ustanovenia
§ 1

Tento zákon ustanovuje organizáciu a pôsobnosť orgánov verejnej moci v oblasti prevencie kriminality ...

§ 2

Každý je povinný podľa svojich možností a schopností konať tak, aby predchádzal alebo zamedzil ...

§ 3
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)

prevenciou kriminality cieľavedomé, plánovité, koordinované a komplexné pôsobenie na príčiny ...

b)

kriminalitou konanie, ktoré je trestným činom,

c)

inou protispoločenskou činnosťou konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom; za ...

§ 4
Orgány verejnej moci v oblasti prevencie kriminality
(1)

Pôsobnosť v oblasti prevencie kriminality vykonávajú

a)
vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),
b)
ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy (ďalej len „ministerstvo“),
c)
obvodné úrady v sídlach krajov a iné miestne orgány štátnej správy,
d)
ostatné orgány verejnej moci.
(2)

Orgány verejnej moci uvedené v odseku 1 predchádzajú kriminalite a inej protispoločenskej činnosti ...

§ 5
Vláda
(1)

Vláda

a)
prijíma koncepčné a koordinačné opatrenia v oblasti prevencie kriminality,
b)
schvaľuje stratégiu prevencie kriminality ako základný programový dokument, v ktorom určuje na ...
c)
schvaľuje hodnotiacu správu o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie prevencie kriminality.
(2)

Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality (ďalej len „rada“) je poradný, iniciatívny, ...

(3)

Rada v oblasti prevencie kriminality najmä

a)
predkladá vláde na schválenie návrh stratégie prevencie kriminality,
b)
predkladá vláde na schválenie hodnotiacu správu o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie prevencie ...
c)
koordinuje činnosť krajských koordinátorov pre prevenciu kriminality na obvodných úradoch v sídlach ...
d)
zverejňuje na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo ...
e)
spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a inými zahraničnými inštitúciami.
(4)

Rada je kontaktným miestom v rámci Európskej siete na prevenciu kriminality.1)

(5)

Členstvo v rade je čestné.

(6)

Podrobnosti o zložení rady a o jej úlohách a činnosti upravuje štatút rady, ktorý schvaľuje ...

(7)

Činnosť rady organizačne a administratívne zabezpečuje ministerstvo vnútra.

Ministerstvo
§ 6
(1)

Ministerstvo v oblasti prevencie kriminality v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi ...

a)
rozpracúva stratégiu prevencie kriminality a predkladá rade správu o plnení úloh vyplývajúcich ...
b)
zisťuje príčiny kriminality a inej protispoločenskej činnosti, analyzuje ich a prijíma opatrenia ...
c)
môže vypracúvať vlastné projekty,
d)
môže zverejňovať na svojej internetovej stránke výzvy na predkladanie projektov; na základe výziev ...
(2)

Ministerstvo pri výkone pôsobnosti podľa odseku 1 písm. c) a d) prihliada predovšetkým na priority ...

§ 7
(1)

Ministerstvo vnútra okrem pôsobnosti podľa § 6

a)
spracúva údaje o kriminalite a inej protispoločenskej činnosti vrátane osobných údajov podľa ...
b)
zameriava sa na získavanie údajov týkajúcich sa obchodovania s ľuďmi,
c)
vykonáva typológiu páchateľov a obetí trestných činov,
d)
poskytuje údaje o kriminalite a inej protispoločenskej činnosti vrátane osobných údajov podľa ...
(2)

Ministerstvo vnútra na účel prevencie kriminality spracúva a poskytuje osobné údaje o páchateľoch ...

(3)

Ministerstvo vnútra na výkon pôsobnosti podľa odsekov 1 a 2 zriaďuje Informačné centrum na boj ...

§ 8
Obvodný úrad v sídle kraja a iné miestne orgány štátnej správy
(1)

Obvodný úrad v sídle kraja v oblasti prevencie kriminality

a)
zriaďuje funkciu krajského koordinátora pre prevenciu kriminality,
b)
rozpracúva v spolupráci s vyšším územným celkom stratégiu prevencie kriminality na podmienky ...
c)
zisťuje v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi príčiny kriminality a inej ...
d)
posudzuje projekty a odporúča ich rade na schválenie,
e)
uzatvára zmluvy o poskytnutí dotácie na financovanie projektov, ktoré schválila rada.
(2)

Iné miestne orgány štátnej správy vykonávajú v oblasti prevencie kriminality pôsobnosť podľa ...

(3)

Obvodný úrad v sídle kraja prostredníctvom krajského koordinátora pre prevenciu kriminality koordinuje ...

§ 9
Ostatné orgány verejnej moci

Ostatné orgány verejnej moci vykonávajú v oblasti prevencie kriminality pôsobnosť podľa osobitných ...

Poskytovanie dotácií v oblasti prevencie kriminality
§ 10
(1)

Na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality, ktorý schválila rada podľa § 5 ods. 3 ...

(2)

Na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality, ktorý schválilo príslušné ministerstvo ...

§ 11
(1)

Dotáciu možno poskytnúť najviac do 80 % predpokladaných výdavkov projektu.

(2)

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených ...

(3)

Na projekt v príslušnom rozpočtovom roku možno dotáciu poskytnúť len raz.

(4)

Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý

a)
je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo ...
b)
nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
c)
má vo vzťahu k štátnemu rozpočtu evidovaný daňový nedoplatok voči správcovi dane alebo nedoplatok ...
d)
má evidovaný nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie, nedoplatok na príspevku na starobné ...
e)
je v likvidácii, konkurze, reštrukturalizácii, exekučnom konaní alebo bol proti nemu zamietnutý ...
f)
porušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu.3)
(5)

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

§ 12
(1)

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej ...

(2)

Žiadateľ o poskytnutie dotácie postupom podľa § 5 ods. 3 písm. d) žiadosť predkladá obvodnému ...

(3)

Žiadateľ o poskytnutie dotácie postupom podľa § 6 ods. 1 písm. d) žiadosť predkladá príslušnému ...

(4)

Žiadosť obsahuje,

a)
ak žiadateľ je fyzická osoba,
1.
meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul,
2.
dátum narodenia,
3.
rodné číslo,
4.
adresu trvalého pobytu,
5.
identifikačné číslo organizácie, ak žiadateľ je fyzická osoba – podnikateľ,
b)
ak žiadateľ je právnická osoba,
1.
názov a právnu formu,
2.
adresu sídla,
3.
identifikačné číslo organizácie,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno, priezvisko, akademický titul a adresu trvalého pobytu štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho ...
(5)

Žiadosť ďalej obsahuje

a)
vymedzenie cieľa, obsahu, foriem a metód realizácie projektu a jeho očakávaný prínos,
b)
termín a miesto realizácie projektu,
c)
predmet činnosti žiadateľa, ak žiadateľ je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba; ...
d)
rozpočet príjmov a výdavkov projektu.
(6)

Prílohou žiadosti je

a)
projekt, ktorý obsahuje najmä opis aktuálneho stavu riešeného projektom, subjekt a miesto realizácie ...
b)
doklad o splnení podmienky podľa § 11 ods. 2,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,3a)
d)
potvrdenie správcu dane, ktoré nie je staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje ...
e)
potvrdenie colného úradu, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatok na cle,
f)
potvrdenie Sociálnej poisťovne, ktoré nie je staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje ...
g)
potvrdenie zdravotnej poisťovne, ktoré nie je staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje ...
h)
potvrdenie konkurzného súdu, ktoré nie je staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nie je v konkurze, ...
i)
čestné vyhlásenie žiadateľa s osvedčením pravosti podpisu, že
1.
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
2.
nie je v likvidácii alebo exekučnom konaní; to sa nevzťahuje na vyšší územný celok a obec,
3.
neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania; ak ide o žiadateľa oprávneného ...
(7)

Najneskôr 15 pracovných dní pred podaním žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ uloží účtovnú ...

(8)

Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona okrem osoby, na ktorú sa hľadí, ako by nebola odsúdená, ...

§ 13
(1)

Ministerstvo podľa § 6 ods. 1 písm. d) alebo obvodný úrad v sídle kraja podľa § 8 ods. 1 písm. ...

(2)

Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä

a)
označenie zmluvných strán,
b)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
c)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
d)
sumu poskytovanej dotácie,
e)
názov peňažného ústavu a číslo samostatného bankového účtu žiadateľa na vedenie prostriedkov ...
f)
lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu, a lehotu na vyúčtovanie dotácie,
g)
spôsob kontroly hospodárneho použitia dotácie na účel, na ktorý sa poskytuje,
h)
dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy.
(3)

Žiadateľ je povinný nepoužité finančné prostriedky vrátiť ministerstvu alebo obvodnému úradu ...

§ 14
Spolupráca
(1)

Orgány verejnej moci v oblasti prevencie kriminality vzájomne spolupracujú pri vykonávaní tohto ...

(2)

Orgány verejnej moci v oblasti prevencie kriminality spolupracujú aj s právnickými osobami, ktoré ...

§ 15
Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.5)

(2)

Ustanoveniami tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov v oblasti štátnej ...

§ 16
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

Ak žiadateľ podáva žiadosť v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť ...

§ 17
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

Čl. II

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...

1.

Za § 1a sa vkladá § 1b, ktorý znie:

„§ 1b Úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti vlády ...

2.

V § 2 ods. 3 sa za slovami „Hospodárska rada vlády Slovenskej republiky“ spojka „a“ nahrádza ...

3.

V § 24 ods. 1 sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „okrem plnenia úloh uvedených ...

4.

V § 24 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

Čl. III

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších ...

V § 80 odsek 3 znie:

„(3) Pre jednotlivé platové triedy sa určuje funkčný plat v tejto výške: Platová trieda ...

Čl. IV

Zákon č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií ...

V čl. XVI sa vypúšťa bod 5.

Doterajšie body 6 až 38 sa označujú ako body 5 až 37.

Čl. V

Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. ...

V § 34 ods. 1 sa slová „Úradu vlády Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Všeobecná ...

Čl. VI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2008 s výnimkou čl. I, II, III a V, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

  • 1)  Rozhodnutie Rady 2001/427/SVV z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej siete na prevenciu kriminality ...
  • 2)  Napríklad § 3 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, § 3 zákona ...
  • 3)  Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 3a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 4)  § 2 ods. 4 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 82/2005 Z. z.
  • 4a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
  • 5)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
  • 6)  Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore