Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69678
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 600/2003 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2020


Platnosť od: 31.12.2003
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST15 JUD783 DS7 EU PP7 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 600/2003 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 226/2019

Legislatívny proces k zákonu 226/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)

Tento zákon upravuje poskytovanie prídavku na dieťa (ďalej len „prídavok“) a poskytovanie príplatku ...

(2)

Prídavok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu ...

(3)

Príplatok k prídavku je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu ...

§ 2
Oprávnená osoba
(1)

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na prídavok je

a)
rodič nezaopatreného dieťaťa,
b)
rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
c)
osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov ...
d)

plnoleté2) nezaopatrené dieťa,

1.

ak niet osoby uvedenej v písmenách a) a b),

2.

ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,

3.

ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ...

4.

ktoré uzavrelo manželstvo,

5.

ktorého manželstvo zaniklo alebo

e)

maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.2a) ...

(2)

Ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, prídavok na to isté ...

(3)

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príplatok k prídavku je osoba podľa odseku 1 písm. a) ...

(4)

Ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, príplatok k prídavku ...

(5)

Ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov2b) alebo ak súd ...

(6)

Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, písomne dohodnú ...

§ 3
Nezaopatrené dieťa
(1)

Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky,3) najdlhšie ...

a)
sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo
b)
sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre ...
(2)

Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je aj dieťa, ktoré

a)
je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy,3a)
b)
sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením4) alebo
c)
je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo ...
(3)

Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je dieťa,

a)
ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho ...
b)
ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.5)
(4)

Zárobková činnosť podľa tohto zákona je činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný ...

§ 4
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie
(1)

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je štúdium, ktoré sa

a)
organizuje na strednej škole dennou formou7) alebo
b)
uskutočňuje na vysokej škole dennou formou.8)
(2)

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona nie je príprava profesionálneho vojaka ...

(3)

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa odseku 1 písm. a) sa začína najskôr od začiatku ...

(4)

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je aj obdobie

a)
bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského ...
b)
od konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, do zápisu na vysokú ...
c)
po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu,11) ...
d)
po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého ...
(5)

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je aj

a)
iné štúdium alebo výučba, ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva ...
b)
opakované ročníky štúdia.
(6)

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona nie je obdobie, v ktorom sa štúdium ...

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa
§ 5
(1)

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa je choroba a stav uvedené v prílohe osobitného predpisu,13) ...

(2)

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa je aj choroba a stav vyžadujúce osobitnú starostlivosť ...

§ 6
(1)

Príslušný orgán na posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa je úrad práce, ...

(2)

Posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa vydá platiteľ na základe písomnej žiadosti ...

(3)

Platiteľ opätovne posudzuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa podľa potreby, individuálne ...

§ 7
Nárok na prídavok
(1)

Oprávnená osoba má nárok na prídavok, ak

a)
sa stará o nezaopatrené dieťa; podmienka starostlivosti o nezaopatrené dieťa oprávnenou osobou ...
b)
má trvalý pobyt15) alebo prechodný pobyt16) na území Slovenskej republiky alebo je osobou podľa ...
(2)

Nárok na prídavok nevzniká, ak

a)
sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a ...
b)
je nezaopatrené dieťa vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.
(3)

Nárok na prídavok nevzniká, ak sa oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c) a e) a nezaopatrené ...

(4)

Oprávnená osoba, ktorej sa z dôvodu uplatňovania osobitných predpisov16a) prídavok podľa § 8 ...

§ 7a
Nárok na príplatok k prídavku

Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 3 má nárok na príplatok k prídavku, ak

a)

má nárok na prídavok,

b)

je poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu ...

c)

nevykonáva zárobkovú činnosť a zárobkovú činnosť nevykonáva ani ďalšia fyzická osoba, ktorá ...

d)

nebol priznaný daňový bonus1) na nezaopatrené dieťa, na ktoré si uplatnila nárok na prídavok. ...

§ 8
Výška prídavku a výška príplatku k prídavku
(1)

Prídavok je 21,25 eura mesačne. Suma podľa prvej vety sa zvýši o 100 eur za kalendárny mesiac, ...

(2)

Príplatok k prídavku je 9,96 eura mesačne.

(3)

Sumy podľa odsekov 1 a 2 platné k 31. decembru kalendárneho roka sa upravia od 1. januára kalendárneho ...

(4)

Sumy podľa odseku 3 vyhlási Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením, ...

§ 9
Uplatnenie nároku

Oprávnená osoba si môže uplatniť nárok na prídavok podaním písomnej žiadosti alebo žiadosti ...

Výplata prídavku
§ 10
(1)

Platiteľ vyplatí prídavok a príplatok k prídavku oprávnenej osobe, ktorá si uplatní nárok podľa ...

(2)

Ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky nároku alebo ak nepreukáže rozhodujúce skutočnosti na ...

§ 11
(1)

Platiteľ vyplatí prídavok za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len ...

(2)

Platiteľ vyplatí prídavok za kalendárny mesiac na to isté dieťa len raz.

(3)

Platiteľ vypláca prídavok mesiac pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho ...

(4)

Platiteľ poukazuje prídavok podľa odseku 1 oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej ...

(5)

Ak oprávnená osoba je členom domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom ...

(6)

Platiteľ rozhodne o zastavení výplaty prídavku oprávnenej osobe od kalendárneho mesiaca, ktorý ...

a)
oprávnená osoba nesplnila povinnosti podľa § 14,
b)
z vlastného podnetu, z podnetu inej právnickej osoby, alebo z podnetu fyzickej osoby vznikol dôvod ...
c)
na poskytovanie prídavku alebo obdobnej dávky je príslušná inštitúcia iného členského štátu. ...
(7)

Platiteľ obnoví výplatu prídavku od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, ...

(8)

Platiteľ rozhodne o obnovení výplaty prídavku, ktorá sa zastavila podľa odseku 6 písm. c), ak ...

(9)

Ak v priebehu kalendárneho mesiaca nastala zmena oprávnenej osoby nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia ...

(10)

Ak v priebehu vyplácania prídavku na dieťa nastane zmena trvalého pobytu15) alebo prechodného pobytu16) ...

(11)

Ak oprávnená osoba po uplatnení nároku na prídavok zomrela a podmienky nároku na prídavok ku ...

§ 11a
(1)

Platiteľ rozhodne o zastavení výplaty prídavku od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho ...

(2)

Platiteľ obnoví výplatu prídavku, ak sa výplata zastavila podľa odseku 1, od prvého dňa kalendárneho ...

(3)

Ak sa výplata prídavku, ktorá bola zastavená podľa odseku 1, neobnoví do zániku nároku na prídavok, ...

§ 12
(1)

Ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok a príplatok k prídavku na účel podľa § 1 ods. 2 a 3 ...

a)
ďalšej oprávnenej osobe alebo
b)
zariadeniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo špeciálnemu výchovnému zariadeniu, ...
(2)

Platiteľ rozhodne o obnovení výplaty prídavku a príplatku k prídavku oprávnenej osobe a o zastavení ...

§ 12a
(1)

Platiteľ rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku, ak

a)
z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej ...
b)
zistí, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok a príplatok k prídavku na účel podľa § 1 ods. ...
c)
podľa oznámenia orgánu podľa osobitného predpisu19f) maloleté nezaopatrené dieťa, na ktoré ...
d)
bolo nezaopatrenému dieťaťu alebo rodičovi nezaopatreného dieťaťa uložené výchovné opatrenie19i) ...
e)
prídavok a príplatok k prídavku sa vypláca oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1, ktorá je členom ...
(2)

Osobitný príjemca prídavku a príplatku k prídavku podľa odseku 1 písm. a) až d) je obec, v ktorej ...

(3)

Platiteľ určí osobitného príjemcu podľa odseku 1 písm. c) na obdobie troch po sebe nasledujúcich ...

(4)

Ak maloleté nezaopatrené dieťa počas určenia osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku ...

(5)

Ak počas určenia osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku maloleté nezaopatrené ...

a)
po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od odňatia prídavku a príplatku ...
b)
od kalendárneho mesiaca, v ktorom sa maloleté nezaopatrené dieťa začne pred dovŕšením plnoletosti ...
(6)

Platiteľ rozhodne o uvoľnení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku určeného ...

a)
odseku 1 písm. a), ak oprávnená osoba dbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného ...
b)
odseku 1 písm. b), ak pominuli dôvody na jeho určenie,
c)
odseku 1 písm. d) po vyhodnotení a zrušení výchovného opatrenia, ak splnilo svoj účel.
§ 13
Odňatie a vrátenie prídavku
(1)

Ak oprávnená osoba už nespĺňa podmienky nároku na prídavok alebo ak platiteľ vyplácal prídavok ...

(2)

Ak platiteľ vyplácal prídavok neprávom, prídavok odníme od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje ...

(3)

Ak platiteľ prídavok nevyplácal, hoci oprávnená osoba splnila podmienky podľa tohto zákona, platiteľ ...

(4)

Nárok na vyplatenie prídavku podľa odseku 3 zaniká uplynutím jedného roka od kalendárneho mesiaca, ...

(5)

Ak bol priznaný a vyplatený daňový bonus1) za kalendárny rok na nezaopatrené dieťa, na ktoré ...

(6)

Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, alebo vedela alebo musela z okolností predpokladať, ...

(7)

Ak je oprávnená osoba povinná na základe vykonateľného rozhodnutia vrátiť neprávom prijatý ...

(8)

Prídavok a príplatok k prídavku nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.22) ...

(9)

Ak oprávnená osoba písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom ...

§ 14
Povinnosti oprávnenej osoby
(1)

Oprávnená osoba je povinná

a)
preukázať rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik nároku na prídavok, na trvanie ...
b)
do ôsmich dní platiteľovi písomne oznámiť zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré majú ...
c)
zabezpečiť použitie prídavku na účel podľa § 1 ods. 2 a 3.
(2)

Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c) a e) je povinná po dovŕšení troch rokov veku ...

(3)

Povinnosti podľa odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú aj na ďalšiu oprávnenú osobu, zariadenie ...

(4)

Oprávnená osoba nie je povinná preukazovať skutočnosti, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu ...

§ 15
Zánik nároku
(1)

Nárok na prídavok a nárok na príplatok k prídavku za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich ...

(2)

Nárok na prídavok a nárok na príplatok k prídavku zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 16
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní22a) okrem § 18 ...

(2)

Odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 11 ods. 6 a 7, § 12, 12a a § 13 ods. 1 nemá odkladný účinok. ...

§ 17

Orgány štátnej správy, obce, zdravotnícke zariadenia, školy a školské zariadenia a ďalšie ...

§ 17a

Na príplatok k prídavku sa vzťahujú ustanovenia § 9, § 10 ods. 2, § 11 ods. 1 až 8, 10 a 11, ...

§ 18
(1)

Štát poskytuje finančné prostriedky na úhradu nákladov na prídavok na dieťa a na príspevok ...

(2)

Zamestnávateľ, ktorý do 31. decembra 2003 vyplácal oprávnenej osobe prídavok, preskúma podmienky ...

(3)

Ak oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku na prídavok a na jeho výplatu podľa tohto zákona, ...

(4)

Ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky nároku na prídavok podľa tohto zákona, zamestnávateľ ...

(5)

Štát poskytuje finančné prostriedky na úhradu nákladov na prídavok, ktorý vypláca zamestnávateľ ...

(6)

Finančné prostriedky na prídavok podľa odsekov 1 a 5 sa poukazujú prostredníctvom rozpočtových ...

(7)

Zamestnávateľ v období podľa odseku 3 oznámi Sociálnej poisťovni najneskôr posledný deň v ...

(8)

Sociálna poisťovňa na základe oznámenia podľa odseku 7 poukáže zamestnávateľovi finančné ...

§ 19
(1)

Prídavok sa poskytne odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona oprávnenej osobe, ktorá si uplatnila ...

(2)

Ak sa uplatňuje nárok na prídavok na dieťa a na príspevok k prídavku na dieťa za obdobie pred ...

(3)

Právoplatné rozhodnutie o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa vydané podľa právnych ...

(4)

Žiadosti o vydanie rozhodnutia o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa, ktoré boli podané ...

(5)

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj obdobie po skončení posledného ročníka vysokej ...

§ 19a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2014

Pri rozhodovaní platiteľa podľa § 12a ods. 1 písm. c) a ods. 3 až 5 sa prihliada na priestupky ...

§ 20

Zrušuje sa zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa v znení ...

Čl. II

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 73 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a nevykonáva zárobkovú činnosť“.

2.

V § 131 odsek 2 znie:

„(2) Sadzba poistného na starobné poistenie zamestnanca sa znižuje o 0,5 % na každé nezaopatrené ...

3.

V § 138 sa za odsek 19 vkladá nový odsek 20, ktorý znie:

„(20) Vymeriavací základ štátu, z ktorého platí poistné na starobné poistenie a invalidné ...

Doterajšie odseky 20 až 23 sa označujú ako odseky 21 až 24.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 2)  § 8 Občianskeho zákonníka.
 • 2a)  § 29 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2b)  § 24 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 217/2010 Z. z.
 • 2c)  § 24 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 217/2010 Z. z.
 • 3)  § 19 až 22 a 97 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene ...
 • 3a)  § 19 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 4)  § 97 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 5)  § 53 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 6)  § 5, § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
 • 7)  § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 8)  § 60 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 455/2012 Z. z.
 • 9)  Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej ...
 • 9a)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 9b)  Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších ...
 • 9c)  Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 65 a 66 zákona č. 131/2002 Z. z.
 • 10a)  § 53 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 455/2012 Z. z.
 • 11)  § 72 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 12)  § 91 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 13)  Príloha č. 2 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 • 14)  Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb ...
 • 15)  § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 16)  § 24 ods. 1 a § 27a ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 16a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov ...
 • 17)  § 45 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a ...
 • 17a)  § 120 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 17b)  § 54 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 17c)  § 33 písm. b) Trestného zákona.
 • 18)  § 37 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 18a)  § 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. ...
 • 18b)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18c)  § 38 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení ...
 • 18d)  § 65 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 18da)  § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného ...
 • 18db)  § 19, § 20, § 157 ods. 3 a § 158 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 18e)  § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 19)  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 19a)  § 23 zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 19b)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov ...
 • 19c)  § 383 ods. 1 písm. b) Civilného mimosporového poriadku.
 • 19d)  § 383 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku.
 • 19e)  § 5 ods. 11 a 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ...
 • 19f)  § 60 ods. 3 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších ...
 • 19g)  § 66 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
 • 19h)  § 76 ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
 • 19i)  § 37 ods. 2 písm. b) až d) zákona č. 36/2005 Z. z.§ 12 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 305/2005 ...
 • 21)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 22)  Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.§ ...
 • 22a)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 109 zákona č. 131/2002 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore