Zákon Slovenskej národnej rady o stavebnom sporení 310/1992 účinný od 01.01.2019

Platnosť od: 25.06.1992
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16JUD9DS14EUPP15ČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 310/1992 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 277/2018

Legislatívny proces k zákonu 277/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej národnej rady

o stavebnom sporení

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
(1)

Účelom stavebného sporenia je financovanie bytových potrieb a potrieb súvisiacich s bývaním na území ...

(2)

Fond stavebného sporenia tvoria

a)
vklady od účastníkov stavebného sporenia (ďalej len „stavebný sporiteľ“) alebo v prospech stavebných ...
b)
úroky,
c)
príspevky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „štátna prémia“),
d)
splátky istiny úverov,
e)
iné zdroje.
(3)

Do vkladov podľa odseku 2 písm. a) sa nezapočítavajú poplatky za uzavretie zmluvy o stavebnom sporení. ...

§ 2
(1)

Stavebným sporením sa rozumie bankový produkt, v rámci ktorého môže stavebný sporiteľ sporiť finančné ...

(2)

Stavebné sporenie môže poskytovať len stavebná sporiteľňa; stavebnou sporiteľňou je banka,1) ktorá vykonáva ...

a)
prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov alebo v prospech stavebných sporiteľov a
b)
poskytovanie stavebných úverov.
(3)

Bankové činnosti podľa odseku 2 môže stavebná sporiteľňa vykonávať len na základe bankového povolenia ...

(4)

V bankovom povolení sa môže stavebnej sporiteľni okrem vykonávania bankových činností podľa odseku 2 ...

a)
poskytovanie záruk,
b)
prijímanie vkladov od bánk, zahraničných bánk, pobočiek zahraničných bánk a finančných inštitúcií,1)
c)
investovanie na vlastný účet a obchodovanie na vlastný účet s
1.
finančnými nástrojmi peňažného trhu1a) v eurách a v inej mene,
2.
finančnými nástrojmi kapitálového trhu1b) v eurách a v inej mene,
d)
poskytovanie úverov zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené v § 11 ods. ...
e)
poskytovanie spotrebiteľských úverov2) zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na financovanie vybavenia ...
f)
poskytovanie platobných služieb,2a)
g)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti predmetu podnikania stavebnej sporiteľne,
h)
finančné sprostredkovanie,
i)
poskytovanie bankových informácií,
j)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb.
(5)

Bankové činnosti podľa odseku 4 môže stavebná sporiteľňa vykonávať len vtedy, ak sú prednostne zabezpečené ...

§ 4 - Stavebným sporiteľom môže byť
a)

fyzická osoba, ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorej ...

b)

spoločenstvo vlastníkov bytov zriadené podľa osobitného predpisu,3) ktoré uzatvorí so stavebnou sporiteľňou ...

c)

iná právnická osoba, ako je uvedená v písmene b), ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom ...

§ 5
(1)

Štátny dozor nad dodržiavaním podmienok poskytovania štátnej prémie vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej ...

(2)

Na účely štátneho dozoru podľa odseku 1 je stavebná sporiteľňa povinná predložiť ministerstvu bez zbytočného ...

(3)

Na výkon štátneho dozoru podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu,3a) ak ...

§ 5a
(1)

Ak ministerstvo pri výkone štátneho dozoru zistí nedostatky spočívajúce v nedodržaní podmienok poskytnutia ...

(2)

Ministerstvo môže, okrem opatrenia podľa odseku 1, uložiť stavebnej sporiteľni podľa závažnosti porušenia ...

(3)

Na konanie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.3aa)

§ 6
(1)

Centrálnu evidenciu zmlúv o stavebnom sporení uzatvorených stavebnými sporiteľmi uvedenými v § 4 písm. ...

(2)

Stavebné sporiteľne sú na účely podľa odseku 1 povinné mesačne vždy do desiatich kalendárnych dní po ...

a)
pri stavebnom sporiteľovi podľa
1.
§ 4 písm. a) meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu stavebného sporiteľa; ak nemá pridelené ...
2.
§ 4 písm. b) názov, sídlo a identifikačné číslo spoločenstva vlastníkov bytov,
b)
číslo zmluvy o stavebnom sporení,
c)
dátum vzniku a dátum zániku nároku na poskytnutie štátnej prémie,
d)
vyhlásenie stavebného sporiteľa o uplatnení nároku na poskytnutie štátnej prémie,
e)
dátum poskytnutia a dátum splatenia stavebného úveru podľa § 12 ods. 2 písm. a) poskytnutého stavebnému ...
(3)

Stavebné sporiteľne sú na účely podľa odseku 1 povinné ročne vždy do 15 kalendárnych dní po uplynutí ...

(4)

Ministerstvo poskytne informáciu Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky o celkovom nároku ...

(5)

Ak ministerstvo zistí, že stavebný sporiteľ si uplatnil nárok na štátnu prémiu z viacerých zmlúv o stavebnom ...

DRUHÁ ČASŤ

PODMIENKY STAVEBNÉHO SPORENIA A VYKONÁVANIA ČINNOSTÍ STAVEBNEJ SPORITEĽNE

§ 7
(1)

Stavebné sporenie poskytuje a bankové činnosti podľa § 2 ods. 2 vykonáva stavebná sporiteľňa na základe ...

a)
druhy stavebného sporenia a podmienky uzatvárania zmlúv o stavebnom sporení a zmlúv o stavebnom úvere, ...
b)
zloženie fondu stavebného sporenia, postup a lehoty pri poskytovaní stavebného úveru, podmienky a predpoklady ...
c)
postup a lehoty pri usporiadaní vkladov zo zrušených zmlúv o stavebnom sporení,
d)
spôsob ochrany stavebného sporiteľa pri odobratí bankového povolenia alebo pri zániku bankového povolenia ...
e)
podmienky poskytovania stavebných úverov v prípadoch uvedených v § 12 ods. 2 písm. a).
f)
bližšiu špecifikáciu stavebných účelov uvedených v § 11 ods. 1,
g)
spôsob a lehoty preukazovania použitia prostriedkov získaných stavebným sporením na stavebné účely uvedené ...
(2)

Zmluva o stavebnom sporení musí obsahovať

a)
identifikačné údaje o stavebnej sporiteľni a o stavebnom sporiteľovi najmenej v rozsahu údajov ustanovenom ...
b)
výšku dohodnutej sumy, na ktorú sa stavebné sporenie uzatvára (ďalej len „cieľová suma"), a podmienky, ...
c)
výšku a časovú postupnosť vkladov stavebného sporiteľa,
d)
úrokové sadzby vkladov,
e)
podmienky a postup pri výplate vkladov,
f)
podmienky poskytnutia stavebného úveru po splnení podmienok stavebného sporenia vrátane podmienok poskytnutia ...
g)
podmienky, za ktorých môžu byť práva zo zmluvy o stavebnom sporení rozdelené alebo zlúčené s právami ...
h)
podmienky, za ktorých možno vykonať prevod práv a povinností zo zmluvy o stavebnom sporení,
i)
podmienky, za ktorých možno odstúpiť od zmluvy o stavebnom sporení,
j)
vyhlásenie stavebného sporiteľa o uplatnení alebo neuplatnení nároku na poskytnutie štátnej prémie v ...
(3)

Zmluva o stavebnom úvere musí obsahovať

a)
identifikačné údaje o stavebnej sporiteľni a o stavebnom sporiteľovi najmenej v rozsahu údajov ustanovenom ...
b)
úrokovú sadzbu stavebného úveru,
c)
podmienky poskytnutia a splácania stavebného úveru,
d)
spôsob zabezpečenia pohľadávok zo stavebného úveru,
e)
podmienky, za ktorých možno vykonať prevod práv a povinností zo zmluvy o stavebnom úvere,
f)
podmienky, za ktorých možno odstúpiť od zmluvy o stavebnom úvere.
(4)

Zmluvy o stavebnom sporení a zmluvy o stavebnom úvere môžu obsahovať aj ďalšie náležitosti dohodnuté ...

(5)

Stavebnej sporiteľni sa zakazuje požadovať od stavebného sporiteľa, ktorý je fyzickou osobou-nepodnikateľom, ...

(6)

Ak stavebná sporiteľňa poskytuje stavebnému sporiteľovi, ktorý je fyzickou osobou-nepodnikateľom, alebo ...

a)
svojím zamestnancom z vlastných zdrojov bez úroku alebo s ročnou percentuálnou mierou nákladov nižšou, ...
b)
bez úroku a bez akýchkoľvek iných poplatkov okrem tých, ktoré pokrývajú náklady priamo súvisiace so ...
c)
ako výsledok vyriešenia sporu dosiahnutého na súde alebo pred iným príslušným orgánom.
(7)

Ak stavebná sporiteľňa poskytuje stavebnému sporiteľovi, ktorý je fyzickou osobou-nepodnikateľom, alebo ...

a)
ktorý je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej, alebo iným právom týkajúcim ...
b)
ktorého výška je menej ako 100 eur a viac ako 75 000 eur okrem stavebného úveru alebo úveru podľa § ...
c)
ktorý sa musí splatiť v lehote nepresahujúcej tri mesiace,
d)
ktorý je bez úroku a bez ďalších poplatkov alebo
e)
ktorý poskytuje stavebná sporiteľňa svojim zamestnancom z vlastných zdrojov bez úroku alebo s úrokovou ...
§ 8
(1)

Cieľová suma sa skladá

a)
z vkladov od stavebného sporiteľa alebo v prospech stavebného sporiteľa,
b)
z úrokov,
c)
zo štátnej prémie,
d)
zo stavebného úveru,
e)
z iných zdrojov.
(2)

Po splnení zmluvne dohodnutých podmienok má stavebný sporiteľ nárok na pridelenie stavebného úveru.

(3)

Stavebný sporiteľ môže uplatniť nárok na stavebný úver, sporiť ďalej alebo vklad vybrať a použiť ho ...

(4)

Zmluvu o stavebnom sporení so stavebným sporiteľom podľa § 4 písm. c) možno uzatvoriť, len ak podiel ...

a)
v jednom kalendárnom roku neprevyšuje 10 % z cieľových súm, na ktoré sú uzatvorené všetky zmluvy o stavebnom ...
b)
ktorým nevznikol nárok na stavebný úver, neprevyšuje 15 % zo súčtu cieľových súm, pri ktorých ešte nevznikol ...
(5)

Stavebnému sporiteľovi podľa § 4 písm. c), s ktorým je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení a ktorej ...

(6)

Stavebný sporiteľ podľa § 4 písm. c), s ktorým je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení a ktorej je ...

§ 9
(1)

Stavebný sporiteľ získa stavebný úver, ak dodrží zmluvne dohodnuté podmienky stavebného sporenia a spĺňa ...

(2)

Výška stavebného úveru nesmie presiahnuť rozdiel medzi cieľovou sumou a vkladmi sporiteľa, vrátane úrokov, ...

§ 10
(1)

Štátna prémia sa za príslušný kalendárny rok poskytuje stavebnému sporiteľovi uvedenému v

a)
§ 4 písm. a), ktorý nedosiahol plnoletosť do konca kalendárneho roka, za ktorý sa uplatňuje nárok na ...
b)
§ 4 písm. a), ktorý dosiahol plnoletosť do konca kalendárneho roka, za ktorý sa uplatňuje nárok na štátnu ...
c)
§ 4 písm. b).
(2)

Nárok stavebného sporiteľa na štátnu prémiu voči štátnemu rozpočtu uplatňuje stavebná sporiteľňa. Finančné ...

(3)

Štátna prémia sa určuje percentuálnym podielom z ročného vkladu na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného ...

(4)

Štátna prémia sa poskytuje stavebnému sporiteľovi každoročne počas trvania sporenia na jednu zmluvu ...

(5)

Práva zo zmluvy o stavebnom sporení s nárokom na štátnu prémiu môžu byť prevedené v priebehu kalendárneho ...

(6)

Ak vznikne nárok na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení uzatvorenej v druhom polroku kalendárneho ...

(7)

Ak ide o stavebného sporiteľa podľa § 4 písm. b), počet nárokov na štátnu prémiu za kalendárny rok na ...

§ 10a
(1)

Nárok na štátnu prémiu zaniká, ak stavebný sporiteľ

a)
zruší zmluvu o stavebnom sporení do dvoch rokov od jej uzatvorenia; to neplatí, ak dôjde k zrušeniu ...
b)
zruší zmluvu o stavebnom sporení po dvoch rokoch od jej uzatvorenia a prostriedky získané stavebným ...
c)
nedodrží ďalšie podmienky na poskytnutie štátnej prémie ustanovené týmto zákonom alebo
d)
nedodrží podmienky na poskytnutie štátnej prémie dohodnuté v zmluve o stavebnom sporení.
(2)

Ak dôjde k zrušeniu zmluvy o stavebnom sporení v dôsledku smrti alebo invalidity4) stavebného sporiteľa ...

(3)

Stavebnému sporiteľovi uvedenému v § 4 písm. a) nepatrí štátna prémia za kalendárny rok, v ktorom mu ...

(4)

Ak stavebný sporiteľ nedodrží podmienky podľa odseku 1, je povinný bezodkladne, prostredníctvom stavebnej ...

§ 10b
(1)

Stavebná sporiteľňa je povinná písomne uplatniť nárok na štátnu prémiu za príslušný kalendárny rok do ...

(2)

Stavebná sporiteľňa pripíše štátnu prémiu za predchádzajúci kalendárny rok na účet stavebného sporiteľa ...

(3)

Štátna prémia pripísaná na účet stavebného sporiteľa sa úročí rovnako ako vklady stavebného sporiteľa; ...

(4)

Stavebná sporiteľňa zodpovedá za

a)
včasné uplatnenie nároku na štátnu prémiu,
b)
plnenie podmienok poskytovania štátnej prémie, iba ak stavebná sporiteľňa preukáže, že nedodržiavanie ...
c)
správne vyčíslenie výšky štátnej prémie,
d)
zúčtovanie preddavkov štátnej prémie,
e)
vrátenie štátnej prémie do štátneho rozpočtu do jedného mesiaca od zistenia, že stavebný sporiteľ nedodržal ...
§ 11
(1)

Cieľovú sumu, ak jej súčasťou je aj poskytnutý stavebný úver, môže stavebný sporiteľ použiť na tieto ...

a)
nadobudnutie vlastníctva bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb,4b) bytového domu ...
b)
výstavbu, prístavbu, nadstavbu, vstavbu bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb, bytového ...
c)
stavebné úpravy, modernizáciu a obnovu bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb, bytového ...
d)
nadobudnutie vlastníctva stavebného pozemku na účel výstavby rodinného domu alebo bytového domu,
e)
nadobudnutie vlastníctva pozemku, na ktorom sa už nachádza rodinný dom alebo bytový dom,
f)
nadobudnutie vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na účel prestavby nebytových priestorov ...
g)
prestavbu nebytových priestorov na byt,
h)
úhradu podielu bytovému družstvu na účel nadobudnutia bytu,
i)
výstavbu alebo nadobudnutie zariadení využívajúcich alternatívne zdroje energie, domových čističiek ...
j)
prípravu stavebných pozemkov určených na výstavbu rodinných domov a bytových domov vrátane pripojenia ...
k)
prípravu a vypracovanie územnej dokumentácie alebo projektovej dokumentácie na stavebné účely uvedené ...
l)
získanie energetického certifikátu4c) rodinného domu alebo bytového domu,
m)
úhradu záväzkov súvisiacich so stavebnými účelmi uvedenými v písmenách a) až l),
n)
nadobudnutie, výstavbu a prestavbu tuzemských nehnuteľností s prevažujúcou funkciou bývania a ubytovania ...
o)
stavebné úpravy, modernizáciu a obnovu tuzemských nehnuteľností s prevažujúcou funkciou bývania a ubytovania ...
(2)

Stavebným účelom pre stavebných sporiteľov podľa § 4 písm. a) nemôže byť financovanie verejných rozvodových ...

(3)

Stavebným účelom pre stavebných sporiteľov podľa § 4 písm. b) môže byť len

a)
obnova, modernizácia alebo stavebné úpravy spoločných častí alebo spoločných zariadení bytového domu3) ...
b)
stavebné účely uvedené v odseku 1 písm. i) a l),
c)
úhrada záväzkov súvisiacich s obnovou, modernizáciou alebo stavebnými úpravami spoločných častí alebo ...
d)
úhrada záväzkov súvisiacich so stavebnými účelmi uvedenými v odseku 1 písm. i) a l).
(4)

Stavebný sporiteľ podľa § 4 písm. c) nemôže cieľovú sumu podľa odseku 1 použiť na stavebný účel uvedený ...

(5)

Stavebný sporiteľ podľa § 4 písm. b) je povinný previesť cieľovú sumu podľa odseku 1 do fondu prevádzky, ...

(6)

Záväzky stavebných sporiteľov vyplývajúce z poskytnutia stavebného úveru musia byť zabezpečené podľa ...

§ 12
(1)

Z fondu stavebného sporenia stavebná sporiteľňa podľa zmluvne dohodnutých podmienok uspokojuje tieto ...

a)
výplaty vkladov zo zmlúv o stavebnom sporení, pri ktorých vznikol nárok na poskytnutie stavebného úveru, ...
b)
výplaty vkladov zo zmlúv o stavebnom sporení zrušených počas sporenia,
c)
poskytnutie úverov stavebným sporiteľom, ktorým nárok na stavebný úver vznikol.
(2)

Dočasne voľné zdroje fondu stavebného sporenia môže stavebná sporiteľňa použiť len na

a)
poskytovanie stavebných úverov za komerčných podmienok na stavebné účely stavebným sporiteľom, ktorí ...
b)
nákup hypotekárnych záložných listov, komunálnych obligácií, krytých dlhopisov, dlhopisov, štátnych ...
c)
zmluvné uloženie v inej banke.
(3)

Stavebná sporiteľňa môže dočasne voľné zdroje fondu stavebného sporenia použiť podľa odseku 2 iba v ...

TRETIA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 13
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté zo zmlúv o stavebnom sporení uzatvorených ...

(2)

Podľa ustanovení tohto zákona sa posudzujú aj nároky stavebných sporiteľov na poskytnutie štátnej prémie ...

(3)

Stavebné sporiteľne a iné právnické osoby a fyzické osoby sú povinné prispôsobiť tomuto zákonu svoje ...

§ 13a

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 400/1992 Zb., ktorou sa určujú výška ...

§ 13b

Stavebné sporiteľne sú povinné prispôsobiť zásady stavebného sporenia a všeobecné obchodné podmienky ...

§ 13c

Stavebné sporiteľne sú povinné prispôsobiť zásady stavebného sporenia a všeobecné obchodné podmienky ...

§13d - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2003
(1)

Stavebné sporiteľne sú povinné prispôsobiť zásady stavebného sporenia a všeobecné obchodné podmienky ...

(2)

Stavebné sporiteľne a ich klienti sú do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona ...

§ 13e - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005
(1)

Výšku štátnej prémie pre rok 2005 určenú na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe uverejní ...

(2)

Stavebné sporiteľne sú povinné prispôsobiť zásady stavebného sporenia a všeobecné obchodné podmienky ...

(3)

Bankové povolenie na investovanie na vlastný účet do hypotekárnych záložných listov, komunálnych obligácií, ...

§ 13f - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)

Výšku štátnej prémie na rok 2006 určenú na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe uverejní ...

(2)

Stavebná sporiteľňa je povinná prispôsobiť zásady stavebného sporenia a všeobecné obchodné podmienky ...

§ 13g

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 323/2005 Z. z. o výške štátnej prémie ...

§ 13h - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
(1)

Stavebné sporiteľne sú povinné prispôsobiť do 30. júna 2008 ustanoveniam tohto zákona svoje právne pomery, ...

(2)

Stavebné sporiteľne sú povinné prispôsobiť zásady stavebného sporenia a všeobecné obchodné podmienky ...

(3)

Bankové povolenie na vykonávanie prevodov peňažných prostriedkov súvisiacich so stavebným sporením, ...

§ 13i - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. decembra 2009

Bankové povolenie na tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov, ...

§ 13j - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 10. júna 2013

Zákaz podľa ustanovenia § 7 ods. 5 sa prvýkrát uplatní na úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú ...

§ 13k - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Bankové povolenie na vykonávanie stavebného sporenia, ktoré bolo udelené stavebnej sporiteľni pred 1. ...

(2)

Ustanovenia § 10 ods. 1 a 2 a § 10b ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použijú na ...

(3)

Ustanovenie § 10 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použije na určenie štátnej prémie ...

(4)

Ustanovenia § 10 ods. 6, § 10a ods. 1 a § 11 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použijú ...

(5)

Ustanovenie § 10a ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa vzťahuje na stavebného sporiteľa uvedeného ...

(6)

Stavebná sporiteľňa je povinná uzavrieť s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky dohodu podľa ...

§ 14

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

F. Mikloško v. r.J. Čarnogurský v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb.

  Vzorec na výpočet percentuálneho podielu pre nasledujúci kalendárny rok

  ...

  kde referenčná sadzba sa rovná jednoduchému aritmetickému priemeru za rozhodujúce obdobie priemerných ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 1a)  § 5 písm. e) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
 • 1b)  § 5 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
 • 2)  Zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady ...
 • 2a)  § 2 ods.1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 2b)  § 20b ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.§ 67 zákona č. 483/2001 ...
 • 3)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ...
 • 3a)  § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 3aa)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 3b)  § 63 a 64 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3c)  § 3a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 500/2001 Z. z.§ 3 ods. 4 písm. a) prvý ...
 • 3d)  § 2 ods. 1písm. d) a ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z.
 • 3e)  Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 3f)  § 5, 6 a 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 3g)  § 7 a 51e zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4a)  § 374 Obchodného zákonníka.
 • 4aa)  § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z.
 • 4b)  § 139b ods. 6 a 7 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v ...
 • 4c)  § 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 5)  § 151a až 151g a § 546 až 558 Občianskeho zákonníka, § 299 až 323 Obchodného zákonníka,
 • 13ca)  § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore