Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia 630/2008 účinný od 02.05.2020


Platnosť od: 30.12.2008
Účinnosť od: 02.05.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia 630/2008 účinný od 02.05.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 630/2008 s účinnosťou od 02.05.2020 na základe 105/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 14 a § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných ...

§ 1
Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre ...

Určovanie normatívov podľa § 4 ods. 1 a 13 zákona
§ 2
Kategórie škôl s jednotnými normatívmi
(1)

Kategórie škôl s jednotným mzdovým normatívom podľa § 4 ods. 5 zákona sú uvedené v prílohe č. 2.

(2)

Kategórie škôl s jednotným normatívom na teplo podľa § 3 ods. 7 sú školy v miestach s teplotným pásmom ...

(3)

Kategórie škôl s jednotným normatívom na výchovno-vzdelávací proces, jednotným normatívom na prevádzku ...

§ 3
Podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov
(1)

Z finančných prostriedkov na bežné výdavky rozpočtovaných na kalendárny rok v rozpočtovej kapitole Ministerstva ...

a)
pre špeciálne materské školy,
b)
pre špeciálne výchovné zariadenia a centrá špeciálnopedagogického poradenstva (ďalej len „špeciálne ...
c)
pre ostatné školské zariadenia.
(2)

Finančné prostriedky určené podľa odseku 1 sa rozdelia na časť finančných prostriedkov určenú na normované ...

(3)

Mzdový normatív pre školu podľa § 4 ods. 5 zákona sa vypočíta ako súčin základného mzdového normatívu, ...

(4)

Hodnota

a)
koeficientu personálnej náročnosti pre kategóriu škôl podľa § 2 ods. 1 vychádza z počtu žiakov pripadajúcich ...
b)
koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy sa vypočíta podľa vzorca uvedeného ...
(5)

Základný mzdový normatív sa určí ako podiel objemu finančných prostriedkov určeného na osobné náklady ...

(6)

Počet žiakov v bežnom kalendárnom roku sa rovná počtu žiakov na začiatku bežného školského roka podľa ...

(7)

Prevádzkový normatív podľa § 4 ods. 6 zákona je súčet

a)
normatívu na teplo,
b)
normatívu na prevádzku okrem tepla,
c)
normatívu na výchovno-vzdelávací proces,
d)
normatívu na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.
(8)

Normatív na teplo pre kategóriu škôl podľa § 2 ods. 2 sa vypočíta ako súčin základného normatívu na ...

(9)

Hodnota koeficientu tepelnej náročnosti pre kategóriu škôl podľa § 2 ods. 2 vychádza z teplotného pásma ...

(10)

Základný normatív na teplo sa určí ako podiel finančných prostriedkov na teplo podľa odseku 2 a prepočítaného ...

(11)

Normatív na prevádzku okrem tepla pre kategóriu škôl podľa prílohy č. 2 sa vypočíta ako súčin základného ...

(12)

Hodnota koeficientu prevádzkovej náročnosti pre kategóriu škôl podľa prílohy č. 2 vychádza z celoslovenských ...

(13)

Základný normatív na prevádzku okrem tepla sa určí ako podiel finančných prostriedkov na prevádzku okrem ...

(14)

Normatív na výchovno-vzdelávací proces pre kategóriu škôl podľa § 2 ods. 1 sa vypočíta ako súčin základného ...

(15)

Hodnota koeficientu ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu pre kategóriu škôl podľa § ...

(16)

Základný normatív na výchovno-vzdelávací proces sa určí ako podiel finančných prostriedkov na výchovno-vzdelávací ...

(17)

Normatív na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov pre príslušnú kategóriu škôl sa vypočíta ako ...

(18)

Základný normatív na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa určí ako podiel finančných prostriedkov ...

§ 4
Osobitné ustanovenia na určovanie normatívov
(1)

Normatív na žiaka základnej školy sa zvyšuje o kompenzačný príspevok (ďalej len „príspevok“), ak súčet ...

(2)

Mzdový normatív na žiaka nultého ročníka základnej školy je 200 % normatívu na žiaka príslušnej základnej ...

(3)

Mzdový normatív a normatív na výchovno-vzdelávací proces na žiaka

a)
školy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským jazykom, okrem základnej školy, je 108 % zodpovedajúceho ...
b)
základnej školy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským jazykom je 113 % zodpovedajúceho normatívu,
c)
základnej školy, ktorý sa učí jazyk národnostnej menšiny, je 104 % zodpovedajúceho normatívu,
d)
školy v bilingválnom štúdiu je 125 % zodpovedajúceho normatívu.
(4)

Normatív na žiaka, ktorý sa nevzdeláva v dennej forme štúdia, sa určí tak, že normatív na žiaka vo večernej ...

a)
v odbore vzdelávania zaradenom do kategórie škôl uvedenej v bodoch 5, 6, 9 až 19 prílohy č. 2 je 60 ...
b)
v odbore vzdelávania zaradenom do kategórie škôl uvedenej v bodoch 7 a 8 prílohy č. 2 je 80 % normatívu ...
(5)

Pri určovaní normatívneho príspevku pre školy podľa § 4 ods. 2 zákona sa do počtu jej žiakov započítavajú ...

(6)

Pri výpočte normatívov podľa § 3 ods. 5, 10, 13, 16 až 18 sa

a)
žiak základnej školy započítava so zvýšeným koeficientom s hodnotou uvedenou v prílohe č. 7; hodnota ...
b)
žiak vzdelávajúci sa vo večernej forme štúdia započítava s koeficientom 0,4,
c)
ostatní žiaci započítavajú s koeficientom 0,1,
d)
začlenený žiak základnej školy započítava s koeficientom podľa prílohy č. 8,
e)
začlenený žiak strednej školy započítava s koeficientom podľa prílohy č. 9,
f)
žiak základnej školy navštevujúci športovú prípravu započítava s koeficientom 1,08,
g)
žiak strednej odbornej školy vykonávajúci praktické vyučovanie v stredisku odbornej praxe,6) vzdelávajúci ...
1.
v odbore vzdelávania zaradenom do kategórie škôl uvedenej v bodoch 5, 6, 9 až 19 prílohy č. 2 započítava ...
2.
v odbore vzdelávania zaradenom do kategórie škôl uvedenom v bodoch 7 a 8 prílohy č. 2 započítava s koeficientom ...
(7)

Pri výpočte normatívov podľa § 3 ods. 5, 16 až 18 sa žiak

a)
školy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským jazykom, okrem základnej školy, započítava s koeficientom ...
b)
základnej školy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským jazykom započítava s koeficientom 1,13,
c)
základnej školy, ktorý sa učí jazyk národnostnej menšiny, započítava s koeficientom 1,04,
d)
v bilingválnej forme štúdia započítava s koeficientom 1,25.
(8)

Pri výpočte normatívov podľa § 3 ods. 5, 17 a 18 sa žiak

a)
nultého ročníka základnej školy započítava s koeficientom 2,0,
b)
detašovanej triedy školy v ústave pre výkon väzby a ústave pre výkon trestu odňatia slobody vzdelávajúci ...
c)
detašovanej triedy školy v ústave pre výkon väzby a ústave pre výkon trestu odňatia slobody vzdelávajúci ...
(9)

Normatív na žiaka špeciálnej základnej školy a normatív na žiaka špeciálnej triedy v základnej škole ...

(10)

Normatív na žiaka základnej školy alebo špeciálnej základnej školy vzdelávajúceho sa v zdravotníckom ...

a)
psychiatrickom, neurologickom alebo foniatrickom, onkologickom a infekčnom oddelení je 85 % normatívu ...
b)
oddeleniach zdravotníckych zariadení okrem oddelení podľa písmena a) je 65 % normatívu na žiaka špeciálnej ...
c)
lôžkovom oddelení, kde vyučovanie žiaka sa uskutočňuje na lôžku je 110 % normatívu na žiaka špeciálnej ...
(11)

Normatívny príspevok podľa § 4 ods. 2 zákona pre základnú školu s dvoma vyučovacími jazykmi sa určí ...

(12)

Normatív na žiaka strednej športovej školy, ktorý sa vzdeláva v dennej forme štúdia, sa určí v nadväznosti ...

(13)

Normatív na žiaka prvého až štvrtého ročníka osemročného gymnázia sa určí rovnako ako na žiaka základnej ...

(14)

Normatív na žiaka strednej odbornej školy, ktorý navštevuje vzdelávanie na získanie nižšieho stredného ...

(15)

Normatív na žiaka prvého ročníka strednej odbornej školy a jeho nasledujúcich ročníkov vzdelávajúceho ...

a)
v zozname študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce,6b) je 90 % ...
b)
v zozname študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu ...
(16)

Normatív na žiaka konzervatória, ktorý už vykonal maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, je 95 % ...

(17)

Normatív na žiaka špeciálnej základnej školy bez zdravotného znevýhodnenia alebo bez všeobecného intelektového ...

§ 6
Postup pri výpočte normatívov pre špeciálne materské školy a školské zariadenia podľa § 5 ods. 2 zákona ...
(1)

Finančné prostriedky rozpočtované na kalendárny rok na bežné výdavky pre špeciálne materské školy a ...

a)
finančné prostriedky pre špeciálne materské školy a školské zariadenia podľa § 5 ods. 2 zákona,
b)
finančné prostriedky pre školské zariadenia podľa § 5 ods. 3 až 5 zákona.
(2)

Pri výpočte normatívov pre špeciálne materské školy a školské internáty7) sa postupuje ako pri výpočte ...

(3)

Na účely výpočtu normatívov okrem normatívu na teplo sú špeciálne materské školy a školské internáty ...

(4)

Pre kategórie podľa odseku 3 sú hodnoty koeficientu personálnej náročnosti, koeficientu prevádzkovej ...

(5)

Normatív na dieťa špeciálnej materskej školy a žiaka špeciálnej školy ubytovaného v školskom internáte ...

(6)

Normatív na dvojročné dieťa špeciálnej materskej školy a dieťa s autizmom alebo s inou pervazívnou poruchou, ...

(7)

Normatív na dieťa materskej školy pri zdravotníckom zariadení vrátane tried materských škôl pri zdravotníckom ...

(8)

Normatív na dieťa špeciálnej materskej školy bez zdravotného znevýhodnenia alebo bez všeobecného intelektového ...

§ 7
Postup pri výpočte objemu finančných prostriedkov pre školské zariadenia okrem špeciálnych školských ...
(1)

Na účely výpočtu objemov finančných prostriedkov podľa § 5 ods. 3 až 5 zákona sa určujú druhy školských ...

a)
zariadenia školského stravovania,9)
b)
školské kluby detí,10)
c)
centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,11)
d)
strediská odbornej praxe,6)
e)
centrum voľného času.12a)
(2)

Finančné prostriedky určené pre školské zariadenia podľa § 6 ods. 1 písm. b) sa rozdelia pre druhy školských ...

(3)

Pre každú kategóriu školských zariadení daného druhu podľa odseku 1 písm. b), d) a e) s rovnakým normatívnym ...

(4)

Pre každú kategóriu školského zariadenia daného druhu sa určí normatívny príspevok na jedného žiaka ...

(5)

Základný normatívny príspevok pre daný druh školského zariadenia podľa odseku 1 písm. b), d) a e) sa ...

(6)

Normatívny príspevok na žiaka školského zariadenia podľa odseku 1 písm. b), ktoré je súčasťou špeciálnej ...

(7)

Finančný príspevok na školské zariadenie na bežný kalendárny rok sa určí ako súčin príslušného normatívneho ...

(8)

Normatívny príspevok na žiaka školského zariadenia podľa odseku 1 písm. b) pri zdravotníckom zariadení ...

a)
psychiatrickom, neurologickom alebo foniatrickom, onkologickom a infekčnom oddelení, je 165 % normatívneho ...
b)
oddeleniach zdravotníckych zariadení okrem oddelení podľa písmena a) je 130 % normatívneho príspevku ...
c)
zdravotníckom zariadení s lôžkovým oddelením, kde výchova a vzdelávanie žiaka sa uskutočňuje na lôžku, ...
(9)

Pri výpočte normatívneho príspevku školského zariadenia podľa odseku 1 písm. b) a e) sa započítava žiak, ...

(10)

Finančný príspevok pre školské zariadenie podľa odseku 1 písm. a) na bežný kalendárny rok sa určí ako ...

(11)

Normatív na stravovanie sa určí ako podiel objemu finančných prostriedkov určených pre školské zariadenie ...

(12)

Prepočítaný počet detí špeciálnych materských škôl a žiakov škôl sa určí ako súčin počtu všetkých detí ...

(13)

Žiak školy alebo žiak internátnej školy, ktorý nie je ubytovaný v školskom internáte, sa započítava ...

(14)

Pri výpočte normatívu na stravovanie podľa odseku 11 sa do počtu detí špeciálnych materských škôl a ...

a)
všetky deti špeciálnych materských škôl vrátane špeciálnych materských škôl internátnych, ktoré majú ...
b)
všetci žiaci
1.
základných škôl a špeciálnych základných škôl vrátane internátnych škôl, ktorí majú zabezpečené stravovanie ...
2.
škôl podľa § 2 ods. 1 okrem základných škôl a špeciálnych základných škôl vrátane internátnych škôl, ...
3.
do 15 rokov veku zo škôl podľa § 2 ods. 1 okrem základných škôl a špeciálnych základných škôl vrátane ...
(15)

Finančný príspevok na stravovanie sa poskytuje okresnému úradu v sídle kraja na deti a žiakov uvedených ...

(16)

Finančný príspevok pre školské zariadenie podľa odseku 1 písm. c) na bežný kalendárny rok sa určí ako ...

(17)

Paušálny príspevok pre školské zariadenie podľa odseku 1 písm. c) na bežný kalendárny rok sa vypočíta ...

(18)

Výkonový príspevok pre školské zariadenie podľa odseku 1 písm. c) na bežný kalendárny rok sa vypočíta ...

§ 8
Postup pri výpočte objemu finančných prostriedkov pre špeciálne školské zariadenia
(1)

Na účely výpočtu objemov finančných prostriedkov pre špeciálne školské zariadenia okrem špeciálnych ...

a)
centrá špeciálnopedagogického poradenstva,14)
b)
špeciálne výchovné zariadenia.15)
(2)

Finančné prostriedky sa rozdelia pre druhy špeciálnych školských zariadení podľa odseku 1 po zohľadnení ...

(3)

Pri výpočte objemu finančných prostriedkov na bežný kalendárny rok pre špeciálne školské zariadenia ...

(4)

Objem finančných prostriedkov

a)
pre diagnostické centrum, liečebno-výchovné sanatórium a reedukačné centrum sa určí na bežný kalendárny ...
1.
dvoch tretín priemerného denného počtu detí v predchádzajúcom školskom roku,
2.
jednej tretiny priemerného denného počtu detí v novom školskom roku, ktorý sa začal v predchádzajúcom ...
3.
zodpovedajúceho normatívneho príspevku,
b)
pre novovzniknuté diagnostické centrum, liečebno-výchovné sanatórium a reedukačné centrum sa určí v ...
(5)

Pre výpočet objemu finančných prostriedkov podľa odseku 4 pre internátne liečebno-výchovné sanatórium ...

(6)

Finančný príspevok pre školské zariadenie podľa odseku 1 písm. a) na bežný kalendárny rok sa určí ako ...

(7)

Paušálny príspevok pre školské zariadenie podľa odseku 1 písm. a) na bežný kalendárny rok sa vypočíta ...

(8)

Výkonový príspevok pre školské zariadenie podľa odseku 1 písm. a) na bežný kalendárny rok sa vypočíta ...

§ 9
Využitie vzdelávacích poukazov podľa § 4ae zákona
(1)

Pri uskutočňovaní systému financovania záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami ...

(2)

Záujmové vzdelávanie poskytované školami a školskými zariadeniami podľa odseku 1 je pravidelná záujmová ...

(3)

Pri ospravedlňovaní neúčasti žiaka na záujmovom vzdelávaní sa postupuje rovnako ako pri ospravedlňovaní ...

(4)

Poskytovateľ záujmového vzdelávania financovaného prostredníctvom vzdelávacích poukazov môže organizovať ...

(5)

Vzor vzdelávacieho poukazu je uvedený v prílohe č. 6. Vzdelávací poukaz obsahuje

a)
identifikačné údaje o držiteľovi poukazu,
b)
údaje o škole, ktorá poukaz vydala.
(6)

Finančné prostriedky prostredníctvom vzdelávacích poukazov podľa § 4ae zákona sa poskytujú na celý kalendárny ...

(7)

Pre výpočet príspevku na záujmové vzdelávanie na nový školský rok sa použije počet prijatých vzdelávacích ...

(8)

Hodnota vzdelávacieho poukazu na bežný kalendárny rok sa vypočíta ako podiel objemu finančných prostriedkov ...

(9)

Prostredníctvom vzdelávacích poukazov dostávajú poskytovatelia finančné príspevky nad rámec objemu finančných ...

§ 9a
Podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov podľa § 7 ods. 8 písm. b) zákona
(1)

Objem finančných prostriedkov pre zriaďovateľa na účely podľa § 4a zákona na kalendárny rok sa vypočíta ...

(2)

Úväzok asistenta učiteľa predstavuje týždenný rozsah hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti19) ...

(3)

Normatív na asistenta učiteľa na príslušný kalendárny rok sa vypočíta ako podiel objemu finančných prostriedkov ...

§ 10
Určovanie garantovaného minima podľa § 8a zákona

Garantované minimum pre školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v ...

a)

pre každého zriaďovateľa sa určí objem finančných prostriedkov v súlade s normatívmi určenými podľa ...

b)

pre každého zriaďovateľa sa určí garantované minimum ako súčin 95 % objemu finančných prostriedkov pripadajúceho ...

c)

pre jednotlivých zriaďovateľov sa porovná objem finančných prostriedkov pridelených podľa písmena a) ...

§ 11
Spoločné ustanovenie

Pri určovaní normatívov sa suma finančných prostriedkov určených pre školy podľa § 3 ods. 1 znižuje ...

§ 12
Prechodné ustanovenie

V školských rokoch 2008/2009 až 2011/2012 je normatív na žiaka základnej školy, ktorý navštevuje triedu ...

a)

informatiky a cudzích jazykov 108 % normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia; pri ...

b)

predmetov okrem predmetov podľa písmena a) alebo triedu so športovou prípravou 104 % normatívu na žiaka ...

§ 12a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011

Pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom je v roku 2011 deväť ku dvom.

§ 12b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

Normatív na žiaka študijného odboru gymnázium – šport, ktorý začal štúdium v tomto študijnom odbore ...

a)
stredná športová škola – športové gymnázium, ak navštevuje športovú prípravu, alebo
b)
gymnázium, ak nenavštevuje športovú prípravu.
§ 13
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu ...

§ 14

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

  Koeficienty tepelnej náročnosti

  Kategória zariadení s jednotným normatívom na teplo Rozsah dennostupňov Koeficient tepelnej náročnosti ...

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

  Koeficienty personálnej, ekonomickej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a školských zariadení

  Číslo kategórie Kategória materských štôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ...

  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

  Kategórie školských zariadení

  Druh školského zariadenia Kategória 1. školský klub detí školský klub detí 2. stredisko odbornej ...

  Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

  Vzdelávací poukaz

  Prevziať prílohu - Vzor

  Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

  Hodnoty zvýšených koeficientov pre školy s počtom žiakov do 250

  počet žiakov koeficient počet žiakov koeficient počet žiakov koeficient 1 - 150 1,495 184 1,286 218 ...

  Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

  Klasifikácia žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním v špeciálnych základných školách, v špeciálnych triedach základných škôl a v triedach základných škôl pre výpočet koeficientu personálnej náročnosti

  Skupina Koeficient pre špeciálne základné školy Koeficient pre špeciálne triedy v základných školách ...

  Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

  Klasifikácia žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním v bežných triedach strednej školy pre výpočet koeficientu personálnej náročnosti

  Skupina Koeficient Zoradenie žiakado skupiny podľa zdravotného znevyhodnenia a všeobecného intelektového ...

  Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

  Zoznam výkonov a hodnoty koeficientov k jednotlivým výkonom pre financovanie školských zariadení podľa § 7 ods. 1 písm. c)

  Skupina výkonov Výkony Koeficient Vyšetrenie dieťaťa vstupné vyšetrenie dieťaťa 4 Preventívno-výchovná ...

  Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

  Zoznam výkonov a hodnoty koeficientov podľa priemernej časovej náročnosti k jednotlivým výkonom na financovanie centier špeciálnopedagogického poradenstva

  Skupina Druhy výkonov Koeficient Kategória I – do 15 minút Kategória II – 16 až 30 minút Kategória ...

  Príloha č.12 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č.12 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

  Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

Poznámky

 • 5)  § 54 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 6)  § 161da zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 61/2015 Z. z.
 • 6a)  § 42 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6b)  § 29 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení ...
 • 7)  § 117 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 8)  § 94 ods. 2 písm. f) a h) a § 97 ods. 5 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 9)  § 139 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 10)  § 114 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 11)  § 132 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 12a)  § 116 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 13)  § 5 ods. 6 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene ...
 • 14)  § 133 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 15)  § 120 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 16)  § 27 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 17)  § 27 ods. 2 a § 112 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 19)  § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore