Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2006 účinný od 01.04.2021 do 31.12.2023

Platnosť od: 09.03.2006
Účinnosť od: 01.04.2021
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Pracovno-právne vzťahy, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST23JUD4917DS25EUPP2ČL4

Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2006 účinný od 01.04.2021 do 31.12.2023
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 125/2006 s účinnosťou od 01.04.2021 na základe 73/2021

Legislatívny proces k zákonu 73/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet zákona

Tento zákon

a)

upravuje inšpekciu práce, ktorej prostredníctvom sa presadzuje ochrana zamestnancov pri práci a výkon ...

b)

vymedzuje pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce a ich pôsobnosť pri výkone dohľadu ...

c)

ustanovuje práva a povinnosti inšpektora práce a povinnosti fyzickej osoby a právnickej osoby.

§ 2 - Rozsah inšpekcie práce
(1)

Inšpekcia práce je

a)
dozor nad dodržiavaním
1.
pracovnoprávnych predpisov,2) ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie, ...
2.
právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké vzťahy,2a)
3.
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci3) vrátane ...
4.
právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
5.
záväzkov, ktoré vyplývajú z kolektívnych zmlúv,
6.
osobitného predpisu3a) zamestnávateľom v rozsahu jeho povinností uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a ...
7.
osobitného predpisu3d) zamestnávateľom, ktorý ustanovuje povinnosti pri vysielaní zamestnancov na výkon ...
b)
vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie predpisov uvedených v písmene a) a za porušovanie záväzkov ...
c)
poskytovanie bezplatného poradenstva zamestnávateľom, fyzickým osobám, ktoré sú podnikateľmi4) a nie ...
(2)

Inšpekcia práce sa vykonáva

a)
na všetkých pracoviskách zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, ...
b)
vo všetkých priestoroch, v ktorých domácky zamestnanec vykonáva dohodnutú prácu a v ktorých zamestnanec ...
(3)

Zamestnávateľom na účely výkonu inšpekcie práce podľa odseku 1 písm. a) štvrtého bodu je aj fyzická ...

(4)

Inšpekciu práce na pracoviskách Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Policajného zboru, Hasičského ...

(5)

Inšpekcia práce podľa tohto zákona sa nevykonáva

a)
na pracoviskách Vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu, ...
b)
v chránených priestoroch7) Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky,
c)
na pracoviskách fyzickej osoby a právnickej osoby, ktoré požívajú diplomatické výsady a imunitu.8)
(6)

Inšpekcia práce nie je dozor, ktorý vykonávajú príslušné orgány podľa osobitných predpisov.9)

§ 3 - Orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie práce

Štátnu správu v oblasti inšpekcie práce vykonávajú orgány štátnej správy, ktorými sú Ministerstvo práce, ...

§ 4 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)

a)

zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie štátnej politiky ochrany práce,

b)

vypracúva koncepčné materiály, programové materiály a návrhy na zlepšenie stavu v oblasti ochrany práce, ...

c)

koordinuje činnosť orgánov štátnej správy v oblasti ochrany práce,

d)

riadi a kontroluje Národný inšpektorát práce,

e)

je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol Národný inšpektorát práce,

f)

zabezpečuje a usmerňuje výskumnú činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

g)

vypracúva návrhy na plnenie záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z medzinárodných zmlúv a ...

h)

rozhoduje pri pochybnostiach, či sa na pracovisku vykonáva inšpekcia práce,

i)

predkladá vláde Slovenskej republiky správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy ...

j)

predkladá Európskej komisii každých päť rokov správu o uplatňovaní tohto zákona a osobitného predpisu10) ...

Národný inšpektorát práce
§ 5
(1)

Národný inšpektorát práce je orgán štátnej správy so sídlom v Košiciach. Národný inšpektorát práce je ...

(2)

Národný inšpektorát práce riadi a za jeho činnosť zodpovedá generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva ...

(3)

Národný inšpektorát práce zriaďuje akreditačnú komisiu, ktorá plní úlohy odborného poradného orgánu. ...

§ 6
(1)

Národný inšpektorát práce

a)
riadi a kontroluje inšpektoráty práce, zjednocuje a racionalizuje pracovné metódy inšpektorov práce ...
b)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol inšpektorát práce alebo inšpektor ...
c)
zabezpečuje prevádzku informačného systému ochrany práce a jeho programové a technické vybavenie,
d)
vydáva a odoberá
1.
oprávnenie fyzickej osobe a právnickej osobe na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby,12)
2.
oprávnenie fyzickej osobe a právnickej osobe na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany ...
3.
oprávnenie právnickej osobe na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení,
4.
osvedčenie autorizovanému bezpečnostnému technikovi,
e)
vydáva12a) a odoberá fyzickej osobe doklad o uznaní odbornej spôsobilosti získanej podľa právnych predpisov ...
f)
odborne usmerňuje poskytovanie bezplatného poradenstva podľa § 2 ods. 1 písm. c),
g)
odborne usmerňuje overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, vykonávanie bezpečnostnotechnickej ...
h)
zabezpečuje výchovu a odborné vzdelávanie inšpektorov práce,
i)
organizuje vykonávanie odborných skúšok podľa § 11 a na ten účel zriaďuje skúšobnú komisiu,
j)
vydáva inšpektorom práce preukaz inšpektora práce, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1,
k)
vydáva inšpektorom práce osobitné poverenie na výkon inšpekcie práce na zastupiteľských úradoch Slovenskej ...
l)
navrhuje ministerstvu opatrenia na zlepšenie stavu v oblasti ochrany práce,
m)
predkladá ministerstvu správy o stave ochrany práce a o činnosti Národného inšpektorátu práce za predchádzajúci ...
n)
zverejňuje na svojom webovom sídle informácie o pracovných podmienkach podľa osobitného predpisu14) ...
o)
poskytuje informácie občanom Slovenskej republiky a občanom členských štátov Európskej únie o pracovných ...
p)
spolupracuje s príslušnými orgánmi Európskej únie a členských štátov Európskej únie pri zisťovaní, kontrole ...
q)
spolupracuje s príslušnými orgánmi Európskej únie, členských štátov Európskej únie, zmluvných strán ...
r)
spracúva a vyhodnocuje údaje o pracovných úrazoch na štatistické účely,
s)
zabezpečuje tvorbu, zhromažďovanie, spracúvanie, šírenie, sprístupňovanie a publikovanie informácií ...
t)
vedie centrálny verejne prístupný zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktoré v predchádzajúcich ...
u)
vedie verejne prístupný zoznam
1.
vydaných a odobratých oprávnení a osvedčení podľa písmena d) a dokladov podľa písmena e),
2.
odobratých preukazov a osvedčení inšpektorátom práce podľa § 7 ods. 3 písm. e) prvého bodu,
v)
podieľa sa na medzinárodnej spolupráci v oblasti ochrany práce,
w)
určuje inšpektorát práce príslušný na udelenie súhlasu alebo pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho ...
(2)

Národný inšpektorát práce je v správnom konaní pri plnení úloh podľa odseku 1 písm. d) a e) správnym ...

(3)

Národný inšpektorát práce so súhlasom ministerstva zriaďuje a zrušuje svoje pracoviská mimo svojho sídla. ...

(4)

Voči štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a jeho občanom sa na ...

§ 7 - Inšpektorát práce
(1)

Inšpektoráty práce sú orgány štátnej správy. Inšpektoráty práce sú rozpočtové organizácie.11) Sídla ...

(2)

Inšpektorát práce riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný inšpektor práce, ktorého na návrh generálneho ...

(3)

Inšpektorát práce

a)
zabezpečuje vykonávanie inšpekcie práce v rozsahu ustanovenom v § 2 ods. 1 a vykonávanie dohľadu, najmä ...
1.
výber, umiestnenie, usporiadanie, používanie, udržiavanie a kontrola pracoviska, pracovného prostredia, ...
2.
pracovné postupy, pracovný čas, organizácia ochrany práce a systém jej riadenia,
b)
vyšetruje príčiny vzniku pracovného úrazu, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví,15a) ...
c)
uplatňuje záväzným stanoviskom požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri povoľovaní ...
d)
vydáva a odoberá
1.
povolenie na vykonávanie ľahkých prác fyzickou osobou podľa osobitného predpisu,17)
2.
povolenie na vykonávanie športu fyzickou osobou podľa osobitného predpisu,17aaa)
e)
odoberá
1.
preukaz, osvedčenie alebo doklad fyzickej osobe na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu13) ...
2.
oprávnenie zamestnávateľovi na činnosť podľa osobitného predpisu17aa) vydané právnickou osobou,
3.
osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika, o čom bezodkladne informuje právnickú osobu, ...
f)
preveruje dodržiavanie rozsahu a podmienok oprávnení, osvedčení a preukazov vydaných podľa tohto zákona ...
g)
predkladá návrh Národnému inšpektorátu práce na odobratie oprávnenia alebo osvedčenia vydaného podľa ...
h)
podieľa sa na odbornej výchove a vzdelávaní inšpektorov práce,
i)
rozhoduje o uložení pokút podľa § 19, 20 a osobitného predpisu,17a)
j)
prejednáva priestupky, rozhoduje o uložení pokút za priestupky a o zákaze činnosti podľa osobitných ...
k)
zisťuje, zhromažďuje, spracúva a odovzdáva informácie v oblasti ochrany práce pre informačný systém ...
l)
predkladá Národnému inšpektorátu práce podnety na zlepšenie ochrany práce,
m)
oznamuje zistené prípady nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vrátane zistených skutočností ...
n)
vydáva na požiadanie na účely preukázania splnenia podmienok podľa osobitného predpisu18a) potvrdenie ...
o)
vydáva na požiadanie zamestnávateľa alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, ...
p)
vydáva na požiadanie zamestnávateľa alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, ...
q)
poveruje prizvaného odborníka prípravou odborných podkladov v osobitných prípadoch, ak to vyžaduje povaha ...
r)
udeľuje výnimky podľa osobitného predpisu,18aa)
s)
rozhoduje o uložení dodatočnej platby podľa osobitného predpisu,18ac)
t)
plní ďalšie úlohy podľa osobitného predpisu.18ad)
(4)

Inšpektorát práce je oprávnený podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia alebo na pozastavenie ...

a)
nezabezpečí ochranné zariadenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa právnych ...
b)
v priestoroch podľa osobitného predpisu18b) neprijme opatrenia na vylúčenie ohrozenia života a zdravia ...
c)
neposkytne zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, potrebné účinné osobné ...
d)
nedodrží zákaz orgánu inšpekcie práce alebo
e)
opakovane neumožní inšpektorovi práce pri výkone inšpekcie práce vstup do svojich priestorov a na svoje ...
(5)

Ustanovenia odseku 4 písm. a), d) a e) sa vzťahujú aj na fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a nie ...

(6)

Inšpektorát práce na účely zrušenia živnostenského oprávnenia oznamuje príslušnému živnostenskému úradu ...

(7)

Inšpektorát práce je oprávnený podať návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia na činnosť ...

(8)

Inšpektorát práce je povinný

a)
bezodkladne preskúmať odôvodnenosť požiadavky odborového orgánu na prerušenie práce podľa osobitného ...
b)
zakázať osobné vykonávanie odborných úloh bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného ...
c)
vykonať inšpekciu práce podľa § 2 ods. 1 písm. a) do 30 dní od doručenia podnetu18ca) a v odôvodnených ...
(9)

Inšpektorát práce rozhoduje, ak nedošlo k dohode podľa osobitného predpisu,18d) o pravidlách o bezpečnosti ...

(10)

Inšpektorát práce je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti zistené pri výkone ...

(11)

Inšpektorát práce je v správnom konaní správnym orgánom prvého stupňa.

(12)

Inšpektorát práce je nezávislý pri vykonávaní inšpekcie práce. Inšpektorát práce vykonáva inšpekciu ...

§ 7a - Výkon dohľadu
(1)

Inšpektoráty práce vykonávajú dohľad nad určenými výrobkami uvedenými na trh a do prevádzky,18f) ktoré ...

(2)

Inšpektoráty práce pri výkone dohľadu zohľadňujú protokoly o skúškach a osvedčenia potvrdzujúce zhodu, ...

(3)

Inšpektoráty práce v nevyhnutnom rozsahu vykonávajú dohľad aj u výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu ...

§ 8 - Povinnosť zachovávať mlčanlivosť
(1)

Zamestnanec Národného inšpektorátu práce a zamestnanec inšpektorátu práce je povinný zachovávať mlčanlivosť ...

(2)

Povinnosť zamestnanca Národného inšpektorátu práce a zamestnanca inšpektorátu práce zachovávať mlčanlivosť ...

(3)

Zamestnanca Národného inšpektorátu práce aj v prípade, ak prestal byť zamestnancom Národného inšpektorátu ...

(4)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na zovšeobecnenú informáciu, z ktorej ...

§ 9 - Kontrola činnosti inšpektora práce

Zamestnanec Národného inšpektorátu práce je v rozsahu vymedzenom písomným poverením generálneho riaditeľa ...

§ 10 - Inšpektor práce
(1)

Inšpektor práce je štátny zamestnanec2a) vykonávajúci štátnu službu v inšpektoráte práce, ak po absolvovaní ...

(2)

Inšpektora práce na návrh hlavného inšpektora práce vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ. Inšpektorovi ...

(3)

Inšpektor práce sa pri výkone inšpekcie práce preukazuje preukazom inšpektora práce, ktorý nesmie vydať ...

(4)

Inšpektor práce sa pri výkone cestnej kontroly podľa osobitného predpisu15) preukazuje aj služobnou ...

§ 11 - Odborná skúška
(1)

Účelom odbornej skúšky je overiť odborné vedomosti uchádzača, či pozná a je schopný uplatňovať právne ...

(2)

Odborná skúška, ktorá pozostáva z písomnej časti a ústnej časti, sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. ...

(3)

Výsledok odbornej skúšky Národný inšpektorát práce písomne oznámi uchádzačovi najneskôr do piatich kalendárnych ...

(4)

O úspešne vykonanej odbornej skúške Národný inšpektorát práce vydá uchádzačovi osvedčenie.

(5)

Ak uchádzač nevyhovel požiadavkám odbornej skúšky, má právo opakovať odbornú skúšku. Odbornú skúšku ...

(6)

Národný inšpektorát práce zabezpečí opakovanie odbornej skúšky na základe písomnej žiadosti uchádzača. ...

(7)

Opakovaná odborná skúška sa uskutoční najskôr štyri týždne a najneskôr šesť týždňov po neúspešne vykonanej ...

§ 12 - Oprávnenia inšpektora práce
(1)

Inšpektor práce je pri výkone inšpekcie práce oprávnený

a)
vstupovať voľne a kedykoľvek do priestorov a na pracoviská podliehajúce inšpekcii práce a v nevyhnutnom ...
b)
vykonávať kontrolu, skúšku, vyšetrovanie a iné úkony s cieľom zistiť, či sa dodržiavajú predpisy uvedené ...
c)
požadovať od zamestnávateľa, fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, zamestnanca, ...
d)
požadovať predloženie dokumentácie, záznamov alebo iných dokladov potrebných na výkon inšpekcie práce ...
e)
odoberať na rozbor nevyhnutne potrebné množstvo vzoriek materiálov alebo látok, ktoré sa používajú alebo ...
f)
používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, audiovizuálnych záznamov a zvukových ...
g)
požadovať preukázanie totožnosti od fyzickej osoby nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa a vysvetlenie ...
(2)

Na základe výsledkov inšpekcie práce a podľa závažnosti zistených skutočností je inšpektor práce oprávnený ...

a)
navrhnúť technické, organizačné a iné opatrenia potrebné na zlepšenie zisteného stavu,
b)
nariadiť odstránenie zistených nedostatkov,
c)
nariadiť, aby prítomné osoby ihneď opustili priestory, v ktorých je bezprostredne ohrozená ich bezpečnosť ...
d)
zakázať používanie pracovných a prevádzkových objektov, priestorov a pracovísk, strojov, zariadení a ...
e)
zakázať používanie motorového vozidla v prípadoch uvedených v osobitnom predpise,20)
f)
zakázať prácu tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien, fyzických ...
g)
nariadiť zachovanie pracoviska alebo jeho časti v pôvodnom stave až do skončenia vyšetrovania alebo ...
h)
nariadiť vykonanie meraní, kontrol, skúšok a iných úkonov potrebných na výkon inšpekcie práce,
i)
nariadiť zverejnenie informácií podľa osobitných predpisov21) na mieste u zamestnávateľa obvyklom a ...
j)
podať návrh na začatie konania o
1.
odobratí oprávnenia, osvedčenia, dokladu, preukazu alebo povolenia podľa § 6 ods. 1 písm. d) a e) a ...
2.
uložení zákazu činnosti podľa § 7 ods. 3 písm. j) a ods. 8 písm. b),
3.
uložení pokuty podľa § 7 ods. 3 písm. j), § 19, 20 a osobitného predpisu,17a)
k)
ukladať blokové pokuty za priestupky podľa osobitného predpisu.18)
(3)

Inšpektor práce určí primeranú lehotu na vykonanie opatrenia podľa odseku 2 písm. a), b), d) až f), ...

(4)

Opatrenie podľa odseku 2 písm. c) a g) môže inšpektor práce oznámiť ústne; toto ústne oznámenie sa uvedie ...

(5)

Na pracoviskách, na ktorých by mohlo dôjsť k bezprostrednému a vážnemu ohrozeniu života a zdravia inšpektora ...

§ 13 - Povinnosti inšpektora práce
(1)

Inšpektor práce je povinný

a)
oznámiť pred začatím inšpekcie práce svoju prítomnosť kontrolovanému zamestnávateľovi alebo kontrolovanej ...
b)
zaoberať sa pripomienkami a návrhmi zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ...
c)
informovať o výsledku inšpekcie práce vykonanej u kontrolovaného zamestnávateľa v prípade zistenia nedostatkov ...
(2)

V prípade zistenia nedostatkov u kontrolovaného zamestnávateľa alebo kontrolovanej fyzickej osoby, ktorá ...

(3)

Inšpektor práce vypracuje záznam o výsledku inšpekcie práce, ak pri inšpekcii práce u kontrolovaného ...

§ 14 - Protokol a záznam o výsledku inšpekcie práce
(1)

Protokol obsahuje označenie príslušného inšpektorátu práce, meno a priezvisko inšpektora práce, ktorý ...

(2)

V protokole inšpektor práce navrhne opatrenia podľa § 12 ods. 2 písm. a), uloží opatrenia podľa § 12 ...

a)
prijať opatrenia na odstránenie zistených porušení predpisov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych ...
b)
doručiť inšpektorátu práce v určenej lehote písomnú správu o splnení opatrení na odstránenie zistených ...
(3)

Inšpektor práce

a)
po posúdení písomného vyjadrenia kontrolovaného zamestnávateľa alebo kontrolovanej fyzickej osoby, ktorá ...
b)
aj bez návrhu opraví v protokole chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti; o oprave upovedomí ...
(4)

Protokol sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak sa zamestnávateľ alebo ním poverený zamestnanec, alebo ...

(5)

Jedno vyhotovenie protokolu inšpektorát práce doručí kontrolovanému zamestnávateľovi alebo kontrolovanej ...

(6)

Na vypracovanie záznamu o výsledku inšpekcie práce sa primerane použije odsek 1. Jedno vyhotovenie záznamu ...

§ 15 - Oprávnenia prizvaného odborníka a uchádzača
(1)

V rozsahu písomného poverenia vydaného inšpektorátom práce

a)
je prizvaný odborník po predchádzajúcom oznámení zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom ...
b)
prizvanému odborníkovi patria oprávnenia uvedené v § 12 ods. 1 písm. b) až f),
c)
uchádzačovi, ktorý je v sprievode inšpektora práce, patria oprávnenia uvedené v § 12 ods. 1.
(2)

Prizvaný odborník a uchádzač sa pri výkone inšpekcie práce preukazujú písomným poverením inšpektorátu ...

(3)

Účasť prizvaného odborníka pri výkone inšpekcie práce sa považuje za úkon vo všeobecnom záujme, za ktorý ...

§ 16 - Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
(1)

Zamestnávateľ je povinný inšpektorovi práce pri výkone inšpekcie práce

a)
umožniť voľný vstup do priestorov a na pracoviská a utvárať podmienky na nerušený a rýchly výkon inšpekcie ...
b)
poskytovať informácie o zistených neodstrániteľných nebezpečenstvách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť ...
c)
umožniť odobratie nevyhnutne potrebného množstva vzoriek materiálov alebo látok na účely rozboru,
d)
umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, audiovizuálnych záznamov ...
e)
predložiť na požiadanie alebo najneskôr v čase zisťovania totožnosti fyzických osôb nachádzajúcich sa ...
f)
zabezpečiť účasť zodpovedného zamestnanca na účely výkonu inšpekcie práce na pracoviskách podľa § 12 ...
(2)

Zamestnávateľ je na požiadanie povinný poskytnúť inšpektorátu práce alebo inšpektorovi práce

a)
všetky podklady a informácie potrebné na výkon inšpekcie práce vrátane prvopisov dokladov, technických ...
b)
meno osoby, ktorá vykonáva prácu podľa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, adresu ...
c)
meno domáckeho zamestnanca a adresu miesta výkonu práce.
(3)

Povinnosti uvedené v odseku 1 a v odseku 2 písm. a) je povinná plniť aj fyzická osoba, ktorá je podnikateľom ...

(4)

Povinnosti uvedené v odsekoch 1 a 2 má zamestnávateľ a povinnosti uvedené v odseku 1 a v odseku 2 písm. ...

(5)

Fyzická osoba a právnická osoba je na požiadanie inšpektorátu práce alebo inšpektora práce povinná poskytnúť ...

§ 17 - Spracúvanie a poskytovanie osobných údajov
(1)

Národný inšpektorát práce a inšpektorát práce spracúva osobné údaje potrebné na činnosť orgánov štátnej ...

(2)

Na účely výkonu inšpekcie práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť inšpektorátu práce osobné údaje

a)
zamestnanca, a to meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného ...
b)
fyzickej osoby v rozsahu podľa písmena a) nachádzajúcej sa na jeho pracovisku v čase výkonu inšpekcie ...
c)
zamestnanca nevyhnutné na preukázanie dodržiavania ustanovených pracovných podmienok a podmienok zamestnávania, ...
(3)

Osobné údaje podľa odseku 2 písm. c) zamestnávateľ preukazuje dokladmi.

§ 18 - Koordinácia a spolupráca
(1)

Príslušné orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie práce pri výkone dozoru nad bezpečnosťou a ochranou ...

(2)

Príslušné orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie práce pri výkone dozoru nad bezpečnosťou a ochranou ...

(3)

Štatistický úrad Slovenskej republiky je povinný umožniť Národnému inšpektorátu práce a inšpektorátu ...

(4)

Orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie práce pri výkone svojej činnosti spolupracujú s ostatnými ...

(5)

Policajný zbor je povinný poskytnúť inšpektorovi práce na jeho žiadosť alebo na žiadosť inšpektorátu ...

§ 19 - Správne delikty
(1)

Inšpektorát práce je oprávnený uložiť pokutu, ak tento zákon neustanovuje inak,

a)
zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z predpisov uvedených v § 2 ods. ...
1.
ťažká ujma na zdraví, najmenej 20 000 eur,
2.
smrť, najmenej 33 000 eur,
b)
fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, za porušenie povinností vyplývajúcich ...
c)
vedúcim zamestnancom a štatutárnym orgánom podľa osobitného predpisu,25) ktorí svojím zavinením porušili ...
(2)

Inšpektorát práce uloží pokutu

a)
zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe za
1.
porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania od 2 000 eur do 200 000 eur, a ak ide o nelegálne zamestnávanie ...
2.
vykonávanie činnosti bez oprávnenia, osvedčenia, preukazu alebo povolenia, ak na vykonávanie činnosti ...
b)
zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, za
1.
závažné porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) od 1 000 eur ...
2.
nesplnenie povinnosti uloženej opatrením podľa § 12 ods. 2 písm. b) až i) od 300 eur do 100 000 eur.
(3)

Závažné porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) je

a)
nedodržanie podmienok ustanovených pre pracovný čas a dobu odpočinku pri výkone prác zaradených orgánom ...
b)
presiahnutie odpracovaného času nad rozsah pracovného času uvedeného v evidencii pracovného času vedenej ...
c)
nedodržanie podmienok ustanovených pre prácu tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, ...
d)
nezabezpečenie ochranného zariadenia alebo bezpečnostného zariadenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany ...
e)
neprijatie opatrení v priestoroch podľa osobitného predpisu18b) na vylúčenie ohrozenia života a zdravia ...
f)
neposkytnutie potrebných účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov alebo ich neudržiavanie ...
(4)

Pokutu podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa prerokovania protokolu a najneskôr do ...

(5)

Pokutu podľa odsekov 1 a 2 nemožno uložiť osobe, ktorej bola za to isté porušenie predpisov uvedených ...

(6)

Inšpektorát práce pri ukladaní pokuty podľa odsekov 1 a 2 zohľadňuje jej preventívne pôsobenie a pri ...

a)
závažnosť zisteného porušenia povinností a závažnosť ich následkov,
b)
počet zamestnancov zamestnávateľa a riziká, ktoré sa vyskytujú v činnosti zamestnávateľa,
c)
počet nelegálne zamestnaných fyzických osôb, ak ide o uloženie pokuty podľa odseku 2 písm. a) prvého ...
d)
skutočnosť, či zistené porušenie povinností je dôsledkom neúčinného systému riadenia ochrany práce u ...
e)
opakované zistenie toho istého nedostatku.
(7)

Uložením pokuty vedúcemu zamestnancovi nie je dotknutá zodpovednosť zamestnávateľa za to isté porušenie ...

(8)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 20 - Poriadkové pokuty
(1)

Zamestnancom zamestnávateľa a osobám oprávneným robiť právne úkony za zamestnávateľa alebo fyzickej ...

(2)

Fyzickej osobe nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa, ktorá marí výkon inšpekcie práce, môže ...

(3)

Výnos poriadkových pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

Spoločné a prechodné ustanovenia
§ 21
(1)

Náklady spojené s plnením opatrení nariadených inšpektorátom práce znáša zamestnávateľ alebo fyzická ...

(2)

Písomnosti dôležité na výkon inšpekcie práce sa zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom ...

(3)

Na konanie podľa § 4 písm. e), § 6 ods. 1 písm. b), d) a e), § 7 ods. 3 písm. písm. d), e), i) a s), ...

(4)

Ak to vyžaduje naliehavosť situácie, možno zákaz alebo nariadenie podľa podľa § 12 ods. 2 písm. d) až ...

(5)

Výkonom inšpekcie práce podľa tohto zákona nie sú dotknuté kontrolné oprávnenia iných orgánov podľa ...

(6)

Ustanovenia § 13 a 14 sa primerane vzťahujú aj na výkon dohľadu.

(7)

Činnosť člena hodnotiacej komisie alebo posudzovacej skupiny podľa osobitného predpisu28) vykonáva zamestnanec ...

§ 22
(1)

Podmienky podľa § 7 ods. 2 sa u hlavného inšpektora práce vymenovaného pred 1. júlom 2006 považujú za ...

(2)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem štátny odborný dozor v oblasti bezpečnosti ...

(3)

Na konanie začaté pred 1. júlom 2006 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 22a - Prechodné ustanovenie účinné od 1. marca 2010

V konaní začatom pred 1. marcom 2010, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 22b - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2012

Konania začaté pred 1. januárom 2012, ktoré neboli právoplatne ukončené, sa dokončia podľa predpisov ...

§ 22c - Prechodné ustanovenie účinné od 1. apríla 2021

Rozhodnutie o uznaní odbornej spôsobilosti vydané Národným inšpektorátom práce podľa predpisov účinných ...

§ 23

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 24 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

Čl. II

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

„§ 2a (1) Nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,1) vykonáva prácu ...

„8a) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2006.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 125/2006 Z. z.

  VZOR PREUKAZU INŠPEKTORA PRÁCE

  ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 125/2006 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci ...

  2.

  Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy ...

Poznámky

 • 1)  § 30 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
 • 2)  Napríklad Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších ...
 • 2a)  Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 3)  § 39 Zákonníka práce.
 • 3a)  § 5 ods. 2, § 12 ods. 2, § 13 ods. 3 a § 14 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení ...
 • 3b)  § 31 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3d)  § 4 zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri ...
 • 4)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 6)  § 52, § 223 až 228 Zákonníka práce.
 • 7)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 8)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch. ...
 • 9)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej ...
 • 10)  Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 12)  § 22 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • 12a)  Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene ...
 • 13)  Zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 5 ods. 2 až 10 Zákonníka práce.
 • 14a)  § 5 ods. 10 Zákonníka práce.§ 4 ods. 1 až 3 zákona č. 351/2015 Z. z.
 • 15)  Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 ...
 • 15a)  § 3 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
 • 15aa)  § 5a ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení ...
 • 16)  Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 16a)  § 6 ods. 3 písm. v) a § 7 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 11 ods. 4 a 5 Zákonníka práce.
 • 17a)  Napríklad § 37 zákona č. 462/2007 Z. z., § 21 ods. 3 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov ...
 • 17aa)  § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17aaa)  § 34 ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 18)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.§ 7 zákona ...
 • 18a)  Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore ...
 • 18aa)  § 34 ods. 1 písm. f) zákona č. 462/2007 Z. z.
 • 18aaa)  § 21b ods. 8 druhá veta zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 18aab)  § 23 ods. 2 písm. b) druhý bod zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 82/2017 Z. z.
 • 18ac)  § 7a ods.1 písm. b) zákona č. 82/2005 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.
 • 18ad)  § 5a a 7c zákona č. 82/2005 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.§ 42 a 43 zákona č. 422/2015 Z. z. ...
 • 18ae)  § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 18b)  § 6 ods. 1 písm. h) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
 • 18ba)  § 3 ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z. v znení zákona č. 52/2010 Z. z.
 • 18bb)  § 31 a 58 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18c)  § 149 Zákonníka práce.
 • 18ca)  § 150 ods. 2 Zákonníka práce.
 • 18d)  § 39 ods. 2 a § 133 ods. 3 Zákonníka práce.
 • 18e)  § 3 Trestného poriadku.
 • 18f)  § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18g)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 18h)  Napríklad zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 18i)  Napríklad § 2 ods. 1 písm. b) až e) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. 2 body ...
 • 19)  Napríklad § 17 Obchodného zákonníka, zákon č. 215/2004 Z. z.
 • 20)  § 34 ods. 2 zákona č. 462/2007 Z. z.
 • 21)  Napríklad § 19 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • 21a)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 22)  Napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník.
 • 23)  § 235 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 43/2004 Z. z.
 • 24)  § 17 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • 25)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ...
 • 25b)  § 224 ods. 2 písm. e) Zákonníka práce.
 • 26)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 27)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 ...
 • 28)  § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 505/2009 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore