Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 473/2005 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2025

Platnosť od: 26.10.2005
Účinnosť od: 01.01.2024
Účinnosť do: 31.12.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19JUD106DS12EUPP3ČL1

Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 473/2005 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2025
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 473/2005 s účinnosťou od 01.01.2024 na základe 247/2022

Legislatívny proces k zákonu 247/2022

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov

K predpisu 247/2022, dátum vydania: 09.07.2022

A.Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov je vypracovaný na základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2021.

Primárnym cieľom navrhovanej právnej úpravy je zavedenie novej formy skúšky odbornej spôsobilosti, pri ktorej sa nahradí skúška pozostávajúca z písomného testu a ústnej skúšky, len skúšobným testom, ktorý bude vykonávaný elektronickou formou. Z dôvodu, že skúšobný test sa bude vykonávať v priestoroch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), odpadá povinnosť akreditovanej osoby zabezpečiť miesto, kde by sa skúšobný test mal vykonať. Zároveň odpadá povinnosť akreditovanej osoby poskytnúť pomôcky a prostriedky na vykonanie skúšky. Zavedením elektronického skúšobného testu už nebude takáto skúška naďalej vykonávaná pred trojčlennou komisiou, ale len za účasti jednej osoby a to zástupcu ministerstva, ktorý bude zároveň úspešným uchádzačom vydávať preukazy odbornej spôsobilosti. V súvislosti s akreditovanou osobou, okrem iných legislatívnych úprav, dochádza k zjednoteniu evidencie osôb prihlásených na odbornú prípravu, záznamníkov vydávaných osobám prihláseným na odbornú prípravu a evidencie záznamníkov do novo vytvorenej evidencie osôb a priebehu odbornej prípravy.

Samotnou aplikáciou zákona o súkromnej bezpečnosti v praxi boli identifikované aplikačné a výkladové problémy, ktorých riešenie je súčasťou ďalších zmien a doplnení obsiahnutých v návrhu zákona.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi ústavného súdu, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Predkladaný návrh zákona nebude mať dopad na rozpočet verejnej správy, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie aj na služby verejnej správy pre občana a pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.

2

Doložka vybraných vplyvov

1. Základné údaje

Názov materiálu

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Materiál nelegislatívnej povahy

💧 Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Transpozícia práva EÚ

Termín začiatku a ukončenia PPK

Začiatok: 7.12.2021Ukončenie: 16.12.2021

Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie

január 2022

Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**

Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*

február 2022

2. Definovanie problému

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov vyplynul z potreby zavedenia nového modelu skúšky odbornej spôsobilosti a prispenia k riešeniu zníženia nákladov a zaťaženia občanov a podnikateľského prostredia, ako aj riešenia problémov vyplývajúcich z aplikačnej praxe. Predkladaný materiál bol zároveň vypracovaný s prihliadnutím na zjednodušenie a zefektívnenie procesu pri uplatňovaní ustanovení zákona o súkromnej bezpečnosti.

3. Ciele a výsledný stav

Cieľom zákona je - zaviesť do praxe výkon skúšok odbornej spôsobilosti elektronickou formou;

- upraviť podmienky vykonávania odbornej prípravy znížením administratívnej zaťaženosti dotknutých subjektov;- umožniť výkon odbornej prípravy dištančnou formou a definovať podmienky jej vykonávania;

- zjednodušiť a definovať formálne a obsahové náležitosti správy o činnosti bezpečnostných služieb, zaviesť zodpovednosť predkladateľa za pravdivosť predložených údajov;

3

- zrovnoprávniť pozície osôb žiadajúcich o vydanie preukazu typu S a typu P a vykonanie kvalifikačnej skúšky;- vymedziť zákonnú výnimku z povinnosti osoby mať preukaz odbornej spôsobilosti pri sebe, v prípade skončenia platnosti preukazu odbornej spôsobilosti a umožniť jeho odovzdanie aj ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru (ďalej len „policajný útvar“);

- zrušiť obmedzenie týkajúce sa možnosti absolvovania odbornej prípravy len šesť mesiacov pred skončením platnosti preukazu;

- upraviť podmienky, ktoré musia na vykonávanie odbornej prípravy v rámci akreditácie spĺňať lektori;

- vypustiť povinnosť lektorskej činnosti z požiarnej prípravy v rámci odbornej prípravy;

- doplniť oprávnenie vyviesť osobu z chráneného objektu alebo chráneného miesta;

- zrušiť povinnosť odňatia licencie z dôvodu nečinnosti prevádzkovateľa,

- vyriešiť identifikované aplikačné a výkladové problémy zistené aplikáciou zákona o súkromnej bezpečnosti v praxi.Predkladaným návrhom sa zjednoduší proces vykonávania skúšok odbornej spôsobilosti a to nahradením písomného testu a ústnej skúšky len elektronickým testom. Skúšky odbornej spôsobilosti sa budú vykonávať prostredníctvom elektronického testu s využitím aplikácie umožňujúcej vykonávať samotný skúšobný proces a súčasne evidovať jeho výsledky a s ním spojené údaje v Informačnom systéme súkromnej bezpečnosti. V rámci existujúcich technických infraštruktúr ministerstva je prostredníctvom elektronizácie systému skúšok odbornej spôsobilosti možné celý proces výrazne zefektívniť bez potreby navýšenia finančných prostriedkov rezortu ministerstva, nakoľko všetky náklady spojené s materiálnym a technickým zabezpečením je možné realizovať v pôsobnosti jeho organizačných zložiek. V súvislosti s takýmto vykonávaním skúšok nastane zníženie záťaže akreditovaných osôb, nakoľko nebudú mať povinnosť poskytovať pomôcky, prostriedky a priestory na vykonávanie skúšok. Navrhuje sa nahradenie evidencií súvisiacich s odbornou prípravou len jednou evidenciou osôb a priebehu odbornej prípravy. Nahradí sa prechodné ustanovenie umožňujúce počas krízovej situácie vykonávať odbornú prípravu prostredníctvom elektronických prostriedkov zavedením možnosti výberu vykonávania odbornej prípravy prezenčnou, alebo dištančnou formou prostredníctvom audio a video prenosu medzi osobou, ktorá vykonáva odbornú prípravu a účastníkom odbornej prípravy, pričom za účelom zabezpečenia kontrolnej činnosti tohto úseku sa uloží povinnosť akreditovanej osoby sprístupniť online pripojenie k odbornej príprave vykonávanej dištančnou formou orgánu dozoru alebo orgánu kontroly. Z dôvodu neúčelnosti sa vypustí povinnosť ustanoviť zodpovedného zástupcu akreditovanej osoby, nakoľko túto pozíciu zväčša zastávali žiadatelia o udelenie akreditácie, resp. samotní lektori, pričom za riadne vykonávanie odbornej prípravy má zodpovedať samotná akreditovaná osoba.

Vytvoria sa možnosti pre držiteľov neplatného preukazu odbornej spôsobilosti odovzdania ho policajnému útvaru, teda v dostupnosti z miesta svojho pobytu, čo vytvára možnosť osobného odovzdania preukazu odbornej spôsobilosti.

Úpravou formálnych a obsahových náležitostí predkladaných správ o činnosti bezpečnostných služieb sa docieli sprehľadnenie požadovaných údajov od prevádzkovateľov. Z dôvodu absencie zodpovednosti predkladateľa za obsah poskytovaných údajov sa zavádza nový správny delikt.

Úpravou týkajúcou sa preukazovania praxe pôsobením v ozbrojenom bezpečnostnom zbore sa rozšíri okruh osôb, ktoré spĺňajú podmienky na vydanie preukazu odbornej spôsobilosti bez absolvovania odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti aj o tie osoby, ktoré spĺňajú podmienku dĺžky takéhoto pôsobenia v ozbrojenom bezpečnostnom zbore.

4

Umožnením vykonať kvalifikačnú skúšku nielen osobám, ktoré vykonávali bezpečnostnú prax alebo prax v odbore právo, ale aj osobám, ktoré boli príslušníkmi ozbrojeného bezpečnostného zboru sa odstráni nerovný prístup, nakoľko im nebolo umožnené vykonať kvalifikačnú skúšku, aj keď formálne spĺňali podmienky na jej vykonanie.Umožnením získať bez vykonania odbornej prípravy aj preukaz odbornej spôsobilosti typu S sa umožňuje osobe vybrať si typ preukazu odbornej spôsobilosti zodpovedajúci rozsahu jej budúcej činnosti a zároveň absolvovať skúšku pre daný typ preukazu odbornej spôsobilosti. Zároveň sa bude uplatňovať táto výnimka aj pre absolventov bakalárskeho štúdia, nakoľko boli znevýhodnení oproti osobám, ktoré majú stredné odborné vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb.

Stanovením výnimky z povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 3 zákona o súkromnej bezpečnosti sa odstránia časté problémy z praxe, kedy by osoby ktoré žiadajú o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti z dôvodu straty, odcudzenia, ak zápisy v ňom uvedenú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť resp. ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti, nemohli vykonávať činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, nakoľko v tom čase nespĺňajú ustanovenú povinnosť mať preukaz odbornej spôsobilosti pri sebe. V týchto špecifických prípadoch osoba nestratila svoju odbornú spôsobilosť a preto sa upravuje jej činnosť v období od podania žiadosti ministerstvu do doručenia preukazu odbornej spôsobilosti.

Zrušením obmedzenia možnosti absolvovania odbornej prípravy len šesť mesiacov pred skončením platnosti preukazu odbornej spôsobilosti sa umožní osobám absolvovať odbornú úpravu podľa svojich potrieb. Teda sa umožní absolvovať odbornú prípravu aj v prípadoch, keď samotný držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti potrebuje zopakovať alebo prehĺbiť svoje vedomosti, alebo ak dlhodobo nevykonával činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.

Vypustením splnenia podmienok spoľahlivosti a bezúhonnosti u osôb, ktoré vykonávajú odbornú prípravu - lektorov, je zohľadnené, že tieto osoby sa priamo nezúčastňujú na výkone bezpečnostnej služby, ale zabezpečujú odbornú prípravu osôb, ktoré chcú alebo vykonávajú činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti. Vypustením požiarnej prípravy z odbornej prípravy v rámci akreditácie sa odstraňuje duplicitné oboznamovanie sa osôb s danou problematikou, nakoľko prevádzkovateľ bezpečnostnej služby podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej príprave musí zabezpečiť u novoprijatých zamestnancov po ich zaradení na pracovisko pred začatím práce školenie o ochrane pred požiarmi a raz za 12 mesiacov preškolenie osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase a raz za 24 mesiacov preškolenie vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov.

Úpravou oprávnenia podľa § 50 ods.4 písm. i) zákona o súkromnej bezpečnosti sa umožní osobám vykonávajúcim fyzickú ochranu na čas nevyhnutný, do príchodu policajta, Vojenskej polície alebo obecnej polície, predviesť osobu na strážne stanovisko nielen v prípadoch, kedy po pristihnutí pri spáchaní priestupku odmieta alebo nemôže hodnoverne preukázať svoju totožnosť, ale aj v prípade, ak sa táto osoba hodnoverne preukáže svoju totožnosť. Potreba úpravy vyplynula najmä z prípadov, kedy bola osoba v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutá za obdobný čin, pri ktorom si prisvojila cudziu vec tým, že sa jej zmocnila, čo zakladá skutkovú podstatu trestného činu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. g) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, pričom o takejto skutočnosti nemôže mať osoba vykonávajúca fyzickú ochranu vedomosť. Pokiaľ takáto osoba hodnoverne preukázala svoju totožnosť, nemohlo byť voči nej uplatnené oprávnenie predvedenia na čas nevyhnutný na strážne stanovisko, čím sa do značnej miery sťažuje ďalšia činnosť útvarov Policajného zboru na úseku trestného konania. Oblasť oprávnení osôb poverených výkonom fyzickej ochrany sa rozšíri o oprávnenie vyviesť osobu z chráneného objektu alebo chráneného miesta, nakoľko absencia tohto oprávnenia v praxi sťažuje výkon fyzickej ochrany. Zároveň sa upravilo použitie vecného bezpečnostného prostriedku, nakoľko takáto úprava absentovala.

5

Vypustením povinnosti prevádzkovateľa začať vykonávať povolenú činnosť v určenej lehote odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ako aj odňatia licencie z dôvodu, že prevádzkovateľ nezačne vykonávať povolenú činnosť v určenej lehote odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie alebo takúto činnosť nevykonáva nepretržite bol zohľadnený účel zákona o súkromnej bezpečnosti, ako aj skutočnosť, že licencia je vydávaná na desať rokov a je na samotnom prevádzkovateľovi aj s prihliadnutím na súčasnú ekonomickú situáciu, ako a kedy sa mu podarí zabezpečiť činnosť, ktorú vykonávať. Zároveň sa odstraňuje nerovný prístup k prevádzkovateľom bezpečnostnej služby a technickej služby, zrovnoprávnením lehoty na podanie žiadosti o vydanie novej licencie na činnosti, ktoré sú predmetom už udelenej licencie.

4. Dotknuté subjekty

Predkladaný návrh zákona sa bude týkať:1.) verejnosti – fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby,2.) odbornej verejnosti – držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti, držiteľ licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, držiteľ licencie na prevádzkovanie technickej služby, akreditovaná osoba, lektor vykonávajúci odbornú prípravu3.) verejnej správy – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, krajské riaditeľstvá Policajného zboru 4.) k 31. 12. 2020 bolo 2516 prevádzkovateľov technickej služby a 73 akreditovaných osôb.

5. Alternatívne riešenia

V prípade neschválenia predkladaného návrhu nebude zavedená nová forma skúšky odbornej spôsobilosti, ktorá bola primárnym cieľom tejto navrhovanej právnej úpravy, teda sa nezabezpečí zefektívnenie priebehu skúšky. Zároveň nebudú riešené identifikované aplikačné a výkladové probléme. Neschválenie predkladaného návrhu bude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie ako aj občana.

6. Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno NiePredpokladá sa prijatie novej vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa budú vykonávať niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).

7. Transpozícia práva EÚ

V predkladanom návrhu nedochádza k presahu národnej právnej úpravy nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ.

8. Preskúmanie účelnosti

Preskúmanie účelnosti sa bude uskutočňovať dva roky po nadobudnutí účinnosti jednotlivých opatrení.Hlavným cieľom predkladaného materiálu je zaviesť nový model skúšky odbornej spôsobilosti a tým zefektívniť a zjednodušiť tento proces, znížiť náklady a zaťaženie občanov a podnikateľského prostredia a vyriešiť problémy, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnili v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.

6

9. Vybrané vplyvy materiálu

Pozitívne

💧 Žiadne

Negatívne

Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy, v prípade identifikovaného negatívneho vplyvu

Áno

Nie

Čiastočne

💧 Pozitívne

Žiadne

💧 Negatívne

💧 Pozitívne

Žiadne

💧 Negatívne

Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP Mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov sa uplatňuje

💧 Áno

Nie

Sociálne vplyvy

Pozitívne

💧 Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

💧 Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

💧 Pozitívne

Žiadne

Negatívne

💧 Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

💧 Negatívne

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

Pozitívne

💧 Žiadne

Negatívne

10. Poznámky

Legislatívna zmena priebehu skúšky nebude vyžadovať navýšenie finančných prostriedkov v rámci verejnej správy, nakoľko všetky náklady spojené s materiálnym a technickým zabezpečením informačného systému budú realizované v pôsobnosti organizačných zložiek ministerstva v rámci existujúcich technických infraštruktúr a praktický výkon skúšok elektronickou formou sa po zavedení do prevádzky bude vykonávať v priestoroch určených pre vykonávanie elektronických skúšok z odbornej spôsobilosti pre žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia vrátane využitia ich materiálno-technického zabezpečenia. Elektronizácia skúšky bude nahrádzať priebeh pôvodnej skúšky pozostávajúcej z písomného testu a ústnej skúšky, pričom koncový výstup bude slúžiť výlučne ako podklad pre ministerstvo, na základe ktorého bude úspešným uchádzačom vydaný preukaz odbornej spôsobilosti. Táto legislatívna zmena bude mať pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.

Materiál bude mať pozitívne vplyvy služieb verejnej správy na občana. Občanom sa napr. umožňuje odovzdať neplatný preukaz odbornej spôsobilosti v dostupnosti z miesta jeho pobytu a nie len Ministerstvu vnútra Slovenskej republike. Z dôvodu umožnenia odovzdania neplatných preukazov odbornej spôsobilosti aj policajným útvarom vzniká negatívny vplyv na procesy služieb vo verejnej správe z dôvodu zvýšenej záťaže na policajné útvary.

V predkladanom materiáli prevažujú pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie.

7

11. Kontakt na spracovateľa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prezídium Policajného zboru

pplk. JUDr. Peter Schmidt

peter.schmidt1@minv.sk

12. Zdroje

Informačné systémy MV SR.

13. Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)

Súhlasné Súhlasné s návrhom na dopracovanie Nesúhlasné

1. K doložke vybraných vplyvov

Komisia žiada predkladateľa o uvedenie povinných informácií v bode 5. Alternatívne riešenia Doložky vybraných vplyvov v súlade s minimálnymi obsahovými požiadavkami (vrátane nulového variantu) pre tento bod v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov.

Komisia žiada predkladateľa o vyčíslenie počtu podnikateľských subjektov, vrátane MSP, ktoré budú dotknuté či ovplyvnené predkladaným materiálom, v bode 4. Dotknuté subjekty Doložky vybraných vplyvov.

2. K vplyvom na podnikateľské prostredie

Komisia žiada predkladateľa o vyznačenie aj negatívnych vplyvov materiálu v Doložke vybraných vplyvov, spočívajúcich v zavedení evidencie osôb poverených výkonom technickej služby.

Komisia odporúča predkladateľovi priložiť Kalkulačku nákladov, o čom bol predkladateľ informovaný v rámci telef. konzultácií k materiálu.

Komisia žiada predkladateľa o vyčíslenie nákladov a úspor regulácie na celé podnikateľské prostredie v časti 3.1 Náklady regulácie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie a ich uvedenie v súhrnnej tabuľke v časti 3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie, vzhľadom na avizovaný a v materiáloch vyznačený vplyv regulácie na podnikateľské prostredie, vrátane MSP.

3. K vplyvom na informatizáciu spoločnosti

Komisia nesúhlasí s tým, že predmetný návrh zákona nemá vplav na informatizáciu spoločnosti. V súvislosti s elektronizáciou skúšok, ako sám predkladateľ uvádza v sprievodných materiáloch, príde k úprave informačného systému a zavedeniu novej evidencie. Oboje predstavuje vplyv na informatizáciu spoločnosti a aj finančný vplyv,

8

keďže budú vynaložené finančné prostriedky, aj keď v rámci schválených limitov.

4. K vplyvom na procesy služieb vo verejnej správe

Komisia nesúhlasí s vyznačením žiadneho vplyvu na procesy služieb vo verejnej správe v doložke vybraných vplyvov.

V rámci predkladaného materiálu sa plánuje zavedenie možnosti odovzdania neplatných preukazov nielen priamo na MV SR, ale aj na KR PZ. Táto skutočnosť znamená zavedenie nového procesu v rámci KR PZ. Podľa názoru Komisie to bude mať vplyv minimálne v nasledovnom rozsahu: prevzatie, vystavenie potvrdenia o prijatí/odovzdaní a evidencia v informačnom systéme. Rovnako bude potrebné zaviesť nové právomoci KR PZ pre výkon procesu a potreba vyčlenenia pracovníkov KR PZ na výkon procesu + náklady s tým súvisiace ( napr. informačný systém, školenia, atď.). Túto skutočnosť Komisia navrhuje premietnuť aj do Analýzy vplyvov na služby verejnej správy pre občana.

Vyhodnotenie pripomienok:

Predkladateľ zapracoval pripomienky do predkladaného materiálu.

14. Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)

Súhlasné Súhlasné s návrhom na dopracovanie Nesúhlasné

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

Názov materiálu: Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov

Predkladateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

3.1 Náklady regulácie

3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie

Tabuľka č. 1: Zmeny nákladov (ročne) v prepočte na podnikateľské prostredie (PP), vyhodnotenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov.

9

Nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov podnikateľského prostredia, ktorá je povinnou prílohou tejto analýzy a nájdete ju na

webovom sídle MH SR

, (ďalej len „Kalkulačka

nákladov“):

TYP NÁKLADOV

Zvýšenie nákladov v € na PP

Zníženie nákladov v € na PP

A.Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality

0,00

0,00

B. Iné poplatky

0,00

0,00

C. Nepriame finančné náklady

3 145,00

91 828,50

D. Administratívne náklady

3 010,94

14 851,28

Spolu = A+B+C+D

6 155,94

106 679,78

Z toho

E. Vplyv na mikro, malé a stredné podn.

0,00

0,00

F. Úplná harmonizácia práva EÚ(okrem daní, odvodov, ciel a poplatkov, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality)

0,00

0,00

VÝPOČET PRAVIDLA 1in2out:

IN

OUT

G. Náklady okrem výnimiek = B+C+D-F

6 155,94

106 679,78

10

3.1.2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v nákladoch podnikateľov

Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov):

P.č.

Zrozumiteľný a stručný opis regulácie (dôvod zvýšenia/zníženia nákladov na PP)

Číslo normy(zákona, vyhlášky a pod.)

Lokalizácia(§, ods.)

Pôvod regulácie: SR/EÚ úplná harm./EÚ harm. s možnosťou voľby

Účinnosť regulácie

Kategória dotk. subjektov

Počet subjektov spolu

Počet subjektov MSP

Vplyv na 1 podnik. v €

Vplyv na kategóriu dotk. subjektov v €

Druh vplyvuIn (zvyšuje náklady) / Out (znižuje náklady)

1

Zavedenie evidencie osôb poverených výkonom technickej služby

Zákon č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti

§ 79

SK

01.08.

2022

Prevádzkovatelia technickej služby

2516

N

2,45

6 155,94

In (zvyšuje náklady)

2

Zmena spôsobu skúšky odbornej spôsobilosti

Zákon č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti

§ 19 ods. 9

SK

01.01.

2024

Akreditované osoby

73

N

493,48

36 023,68

Out (znižuje náklady)

3

Zrušenie zodpovednej osoby

Zákon č. 473/2005 Z. z.

o súkromnej bezpečnosti

§ 81 ods. 1 písm. b)

SK

01.08.

2022

Akreditované osoby

10

N

6 960,00

69 600,00

Out (znižuje náklady)

4

Zavedenie evidencie osôb a priebehu odbornej prípravy

Zákon č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti

§ 83 ods. 2 až 4

SK

01.08.

2022

Akreditované osoby

73

N

14,47

1 056,10

Out (znižuje náklady)

11

Doplňujúce informácie k spôsobu výpočtu vplyvov jednotlivých regulácií na zmenu nákladov

1. § 79 Zavedenie evidencie osôb poverených výkonom technickej služby

Návrhom dotknutí prevádzkovatelia technickej služby, ktorí na rozdiel od prevádzkovateľov bezpečnostnej služby nemali povinnosť viesť evidenciu osôb poverených výkonom technickej služby. Zámerom navrhovanej zmeny je zrovnoprávnenie tejto povinnosti. Celkový počet prevádzkovateľov technickej služby k 31.12.2020 bol 2516. Keďže nie je určená forma, len obsah tejto evidencie a prevádzkovateľ si ju môže vytvoriť aj sám v ľubovoľnej papierovej podobe, tak aby spĺňala náležitosti zákona o súkromnej bezpečnosti, bol vytvorený modelový príklad, v ktorom bola určená priemerná cena obvyklá pre takúto evidenciu a to 5 eur. Taktiež nie je možné presne určiť frekvenciu administratívnych nákladov na jedného prevádzkovateľa technickej služby, nakoľko je u každého subjektu individuálna a záleží od počtu osôb, ktoré prevádzkovateľom technickej služby poverené výkonom technickej služby, z uvedeného dôvodu bola určená frekvencia plnenia povinnosti nepravidelne/jednorazovo s odhadom trvania povinnosti 30 min..

2. § 19 ods. 9 Zmena spôsobu skúšky odbornej spôsobilosti

Skúšky odbornej spôsobilosti vykonávané v priestoroch, v ktorých akreditovaná osoba zabezpečuje aj odbornú prípravu, jedná sa o priestory, ktoré majú vo vlastníctve resp. v prenájme. Zavedenie nového modelu skúšky v priestoroch, ktoré nebude zabezpečovať akreditovaná osoba, bude mať pozitívny vplyv na činnosť akreditovaných osôb, nakoľko môžu napr. priestory využiť na iný účel, môžu mať znížený nájom, resp. sa im znížia náklady na energie. Taktiež bude mať pozitívny vplyv na činnosť akreditovanej osoby aj zrušenie povinnosti poskytnúť pomôcky a prostriedky na vykonanie skúšky. Celkový počet akreditovaných osôb k 31. 12. 2020 bol 73. Z dôvodu nedostupnosti nákladových položiek akreditovaných osôb súvisiacich s vykonávaním skúšky odbornej spôsobilosti, bol použitý modelový príklad na 1 akreditovanú osobu. Z verejne dostupných zdrojov bola určená priemerná cena nájmu nebytových priestorov a to 8 eur na m2 za mesiac, pričom bola určená priemerná plocha priestoru na vykonanie skúšky o rozlohe 40 m2. Ročné nájomné predstavuje sumu 3840, z čoho denné nájomné predstavuje sumu cca 10,50 eura. Zároveň sa určila priemerná frekvencia vykonávania skúšok za rok 2020. V roku 2020 bolo vykonaných 346 skúšok, pričom v priemere na jednu akreditovanú osobu pripadá skoro 5 skúšok za rok 2020. Tu je nutné poukázať na pokles vykonaných skúšok v roku 2020 z dôvodu prijatých opatrení pre ochorenie COVID-19, napr. v roku 2019 bolo vykonaných 477 skúšok a v roku 2018 až 640 skúšok. Pokiaľ vychádzame z uvedeného modelového príkladu 5 skúšok za rok, predstavuje pre akreditovanú osobu úspora nákladov na poskytnuté priestory sumu cca 52 eur ročne. Celkovo sa na skúškach odbornej spôsobilosti, ktorých bolo 346, zúčastnilo 3509 uchádzačov. Na jednej skúške sa teda zúčastnilo priemerne cca 10 uchádzačov. Pri frekvencii 5 skúšok za rok 2020 u akreditovanej osoby je to cca 50 uchádzačov za rok. Akreditovaná osoba taktiež poskytuje uchádzačom na skúške papier na prípravu, písacie potreby, spolupodieľa sa pri vypísaní a vytlačení údajov do vydávaných preukazov odbornej spôsobilosti. Odhadovaná suma takýchto nákladov je 5 eur na jedného uchádzača, teda celkove 250 eur ročne. Akreditovaná osoba musí prísť pred začiatkom skúšky, zabezpečiť priestory pre priebeh skúšky a je prítomná počas skúšky, do odchodu uchádzačov a komisie. Priemerne môže novým modelom skúšky dôjsť k úspore času akreditovanej osoby odhadom cca 4 hod. na jeden deň skúšky, teda 20 hod. ročne.

12

3. § 81 ods. 1 písm. b) Zrušenie povinnosti akreditovanej osoby ustanoviť osobu zodpovednú za riadne vykonávanie odbornej prípravy

Opodstatnenosť tejto zmeny je odôvodnená tým, že za riadne vykonávanie odbornej prípravy má zodpovedať samotná akreditovaná osoba. Táto úprava bude mať pozitívny vplyv na činnosť akreditovaných osôb, ktorých ku koncu roka 2020 bolo 73. Predkladateľovi nie sú známe nákladové položky akreditovaných osôb súvisiace s odmeňovaním zodpovedných zástupcov. Z uvedeného dôvodu bol použitý na výpočet modelový príklad 10 akreditovaných osôb a použitá mesačná minimálna mzda za rok 2020 bez odvodov, ktorá bola vo výške 580 eur, čo predstavuje u jednej akreditovanej osoby za rok sumu 6960 eur.

4. § 83 ods. 2 4 Zrušenie evidencie osôb, evidencie záznamníkov a záznamníkov vedených akreditovanou osobou

Záznamník, evidenciu záznamníkov a evidenciu osôb prihlásených na odbornú prípravu nahrádza jedna evidencia a to evidencia osôb a priebehu odbornej prípravy. Takouto úpravou nastane zníženie nákladov pre akreditované osoby, ktorých ku koncu roka 2020 bolo 73. Dôjde k priamej úspore nákladov, nakoľko akreditovaná osoba nemusí zaobstarávať záznamník, evidenciu záznamníkov a evidenciu osôb prihlásených na odbornú prípravu, ale len jednu evidenciu. Keďže nie je určená forma záznamníka, evidencie záznamníkov, evidencie osôb prihlásených na odbornú prípravu a ani evidencie osôb a priebehu odbornej prípravy, ale len ich obsah, pričom si ich prevádzkovateľ môže vytvoriť aj sám v ľubovoľnej papierovej podobe, tak aby spĺňali náležitosti zákona o súkromnej bezpečnosti, bol vytvorený modelový príklad, v ktorom bola určená priemerná cena pre takéto písomnosti a to kus za 5 eur. Doteraz musela akreditovaná osoba vynaložiť celkovo 15 eur, pričom zavedením takejto úpravy vynaloží len 5 eur, teda je to priama úspora 10 eur u jednej akreditovanej osoby. Zároveň takouto úpravou nastane aj zníženie administratívnych nákladov.

3.2 Vyhodnotenie konzultácií s podnikateľskými subjektmi pred predbežným pripomienkovým konaním

Návrh zákona bol konzultovaný formou zverejnenej predbežnej informácie v informačnom systéme verejnej správy Slov-Lex (PI/2021/131). V lehote na podanie podnetov a návrhov zo strany verejnosti neboli navrhovateľovi doručené žiadne podnety ani návrhy.

3.3 Vplyvy na konkurencieschopnosť a produktivitu

Dochádza k vytvoreniu resp. k zmene bariér na trhu?

Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (napr. špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)?

Ovplyvňuje zmena regulácie cezhraničné investície (príliv/odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)?

Ovplyvní dostupnosť základných zdrojov (financie, pracovná sila, suroviny, mechanizmy, energie atď.)?

Ovplyvňuje zmena regulácie inovácie, vedu a výskum?

13

Ako prispieva zmena regulácie k cieľu Slovenska mať najlepšie podnikateľské prostredie spomedzi susediacich krajín EÚ?

Konkurencieschopnosť:

Na základe uvedených odpovedí zaškrtnite a popíšte, či materiál konkurencieschopnosť:

zvyšuje S nemení znižuje

Produktivita:

Aký má materiál vplyv na zmenu pomeru medzi produkciou podnikov a ich nákladmi?

Na základe uvedenej odpovede zaškrtnite a popíšte, či materiál produktivitu:

zvyšuje S nemení znižuje

3.4 Iné vplyvy na podnikateľské prostredie

1. § 19 ods. 2 Zmena lehoty na vykonanie opravnej skúšky

Navrhovanou zmenou dôjde k zmene v tom, že uchádzač musí byť prihlásený na opravnú skúšku do troch mesiacov od vykonania predchádzajúcej skúšky, pričom podľa platnej úpravy bolo nožné opravnú skúšku vykonať najneskôr do šiestich mesiacov od vykonania poslednej skúšky. Takouto úpravou sa bude predchádzať situáciám, kedy osoba nemôže z rôznych dôvodov a to aj nezavinených, vykonať opravnú skúšku do šiestich mesiacov od vykonania predchádzajúcej skúšky, čo za následok, že skúšku neabsolvuje v určenej lehote a teda bude musieť opätovne absolvovať odbornú prípravu. V roku 2020 vykonalo skúšku odbornej spôsobilosti celkovo 3509 uchádzačov. Predkladateľovi nie známe údaje, z akých dôvodov neabsolvovali uchádzači skúšku v určenej lehote, napr. to môže byť aj z vlastného rozhodnutia neabsolvovať skúšku.

3. § 29 ods. 7, § 73 ods. 5 Povinnosť prevádzkovateľa písomne oznámiť každú zmenu skutočností rozhodujúcich na posúdenie bezúhonnosti a spoľahlivosti

Táto povinnosť len spresňuje uložené povinnosti prevádzkovateľov v zákone o súkromnej bezpečnosti oznámiť príslušnému orgánu každú zmenu skutočností rozhodujúcich na posúdenie bezúhonnosti a spoľahlivosti osôb uvedených v § 11, 11a, 12, 12a a 70. Nejedná sa teda o novo vytvorenú záťaž na prevádzkovateľov.

14

4. § 54 ods. 2 Rozšírenie povinnosti prevádzkovateľa súvisiacej s identifikačným preukazom

Prevádzkovateľovi zákon o súkromnej bezpečnosti ukladá povinnosť evidovať identifikačný preukaz. Rozširuje sa teda uložená povinnosť o novú povinnosť uviesť dátum prevzatia identifikačného preukazu, ktorého prevzatie preberajúca osoba potvrdí podpisom. Prevádzkovateľ teda okrem povinných údajov, medzi ktorými je aj číslo identifikačného preukazu a ktoré musí viesť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti dopíše k číslu vydaného identifikačného preukazu aj dátum jeho prevzatia. Osoba si musí podľa platného zákona o súkromnej bezpečnosti vydaný identifikačný preukaz aj fyzicky prevziať, teda prevádzkovateľovi s zavedením tejto povinnosti vzniknú len zanedbateľné náklady.

5. § 62 ods. 2 Úprava lehoty na uchovávanie evidencie osôb poverených výkonom odbornej prípravy a poradenstva a inšpekčnej knihy

Upravuje sa lehota archivácie evidencie osôb poverených výkonom odbornej prípravy a poradenstva a inšpekčnej knihy u prevádzkovateľov odbornej prípravy a poradenstva z piatich na tri roky. Takáto úprava sa dotkne 125 subjektov. Evidencia osôb poverených výkonom odbornej prípravy a poradenstva a inšpekčná kniha dozoru sa vedú počas celej doby prevádzkovania odbornej prípravy a poradenstva a podľa navrhovanej zmeny sa budú uchovávať tri nasledujúce roky po vykonaní posledného zápisu. Predkladateľ nepredpokladá zníženie nákladov dotknutých subjektov, resp. len nepatrné, nakoľko sa len skracuje lehota uloženia a neruší sa celkovo táto povinnosť.

6. § 27 ods. 4, § 33 ods. 1 písm. c, ods. 6, 7 a 9, § 72 ods. 3, § 76 ods. 3 a § 77 ods. 1 písm. c Zrušenie a zosúladenie niektorých povinností týkajúcich sa licencii na prevádzkovanie bezpečnostnej služby a technickej služby

Z dôvodu neúčelnosti zavedenej povinnosti začať vykonávať prevádzkovateľovi povolenú činnosť v určenej lehote odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ako aj odňatia licencie z dôvodu, že prevádzkovateľ nezačne vykonávať aspoň jednu povolenú činnosť v určenej lehote odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie alebo takúto činnosť nevykonáva nepretržite sa tieto ustanovenia vypúšťajú. Licencia je vydávaná na desať rokov a je na samotnom prevádzkovateľovi aj s prihliadnutím na súčasnú ekonomickú situáciu, ako a kedy sa mu podarí zabezpečiť činnosť, ktorú vykonávať. Zároveň sa zjednocuje lehota na podanie žiadosti o vydanie novej licencie na činnosti, ktoré sú predmetom udelenej licencie u prevádzkovateľov bezpečnostnej služby a technickej služby. Tieto navrhované zmeny budú pozitívne vplývať na činnosť prevádzkovateľov. Nakoľko predkladateľovi nie známe údaje, aký počet prevádzkovateľov bol dotknutý týmito ustanoveniami zákona o súkromnej bezpečnosti, nie je možné vyčísliť predpokladanú úsporu nákladov.

7. § 91 ods. 1 písm. f) Zavedenie nového správneho deliktu

Aplikuje sa nový správny delikt pre prevádzkovateľov bezpečnostných služieb, ktorí uvedú nepravdivé informácie v správe o činnosti bezpečnostnej služby podľa § 39 a 40 zákona o súkromnej bezpečnosti. Za takýto správny delikt je možné uložiť pokutu do 3319 eur a zákaz činnosti do troch rokov. Takáto právna úprava sa dotkne celkovo 1107 prevádzkovateľov.

15

Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana

7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom

7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej služby?

Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)

Umožňuje sa odovzdať neplatný preukaz odbornej spôsobilosti nielen Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ale aj ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru (ďalej len „policajný útvar“).

Upravuje sa výber typu preukazu odbornej prípravy a získaného vzdelania u osôb, ktoré nemusia absolvovať odbornú prípravu.

Upravuje sa splnenie podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti u osôb, ktoré môžu v rámci akreditácie vykonávať odbornú prípravu.

Nová služba (konkretizujte a popíšte)

7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom

Názov služby

Odovzdanie neplatného preukazu odbornej spôsobilosti.

Preukázanie požiadavky ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva a podmienky na vydanie preukazu odbornej spôsobilosti.

Vykonanie kvalifikačnej skúšky.

Úprava podmienok u osôb, ktoré nemusia vykonať odbornú prípravu.

16

Úprava podmienok, kto môže vykonávať odbornú prípravu v rámci akreditácie.

Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby)

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti ) v znení neskorších predpisov

Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať

ministerstvo

7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?

Priamy vplyv (popíšte)

Občan si môže podľa dostupnosti z miesta svojho pobytu vybrať komu a akým spôsobom neplatný preukaz odbornej spôsobilosti odovzdá.

Umožní sa občanom, ktorí nemusia absolvovať odbornú prípravu, vybrať si medzi typom skúšky S a P a zároveň sa umožní túto výnimku uplatniť aj absolventom bakalárskeho štúdia.

Umožní sa vykonávať odbornú prípravu v rámci akreditácie občanom bez preukázania bezúhonnosti a spoľahlivosti.

Nepriamy vplyv (popíšte)

7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana

7.2.1 Náklady

Zníženie priamych finančných nákladov

Doplnením možnosti získať občanovi bez vykonania odbornej prípravy aj preukaz odbornej spôsobilosti typu S, umožňuje si vybrať typ preukazu odbornej spôsobilosti zodpovedajúci rozsahu jeho budúcej činnosti a zároveň absolvovať skúšku pre daný typ preukazu odbornej spôsobilosti. V prípade vykonania skúšky odbornej spôsobilosti typu S, by si občan znížil náklady za správny poplatok za podanie prihlášky na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, nakoľko správny poplatok u skúšky typu S je 16,50€ a u typu P je 49,50€. Priame vyčíslenie tejto zmeny nie je možné poskytnúť, nakoľko predkladateľ nedisponuje údajmi, koľko občanov by takúto zmenu využilo.

Zvýšenie priamych finančných nákladov

17

Zníženie nepriamych finančných nákladov

Umožnením odovzdania neplatného preukazu odbornej spôsobilosti ministerstvu alebo policajnému útvaru občanovi podľa dostupnosti z miesta jeho pobytu, môže prispieť k zníženiu jeho administratívnych nákladov.

Doplnením možnosti získať bez vykonania odbornej prípravy preukaz odbornej spôsobilosti typu S aj absolventom bakalárskeho štúdia sa odstráni nerovný prístup, nakoľko ich neuvedením v tomto ustanovení dochádzalo k ich znevýhodňovaniu oproti osobám, ktoré majú úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti bezpečnostných službách, čo malo za následok, že museli absolvovať odbornú prípravu, čo znamená pre nich zvýšené finančné náklady.

Umožní sa vykonávať odbornú prípravu v rámci akreditácie aj osobám, ktoré nespĺňajú podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti, nakoľko sa tieto osoby priamo nezúčastňujú na výkone bezpečnostnej služby, ale zabezpečujú len odbornú prípravu osôb. Svoju činnosť vykonávajú len na základe požadovaného získaného vysokoškolského vzdelania, resp. iného vzdelania. Uvedenou zmenou sa umožní túto činnosť vykonávať širšiemu okruhu záujemcov, ktorí nebudú obmedzení podmienkou bezúhonnosti a spoľahlivosti.

Zvýšenie nepriamych finančných nákladov

7.2.2 Časový vplyv

Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte)

Zníženie času vybavenia požiadavky (popíšte)

7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?

Špecifikujte skupinu občanov, ktorá bude návrhom ovplyvnená (napr. držitelia vodičských oprávnení). Aká je veľkosť tejto skupiny?

18

Držitelia neplatných preukazov odbornej spôsobilosti.

Občania, ktorí nemusia vykonať odbornú prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti.

Občania, ktorí chcú vykonávať odbornú prípravu v rámci akreditácie.

7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?

Nové povinnosti (identifikujte)

Zanikajúce povinnosti (identifikujte)

7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe

7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy?

Ktoré subjekty verejnej správy sú účastné procesu poskytnutia služby?

Ministerstvo, policajné útvary.

7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?

Nové povinnosti (identifikujte)

Z dôvodu umožnenia odovzdania neplatných preukazov odbornej spôsobilosti nielen ministerstvu ale aj policajnému útvaru vzniká negatívny vplyv na procesy služieb vo verejnej správe z dôvodu zvýšenej záťaže na policajné útvary.

Zanikajúce povinnosti (identifikujte)

19

Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácie

Biznis vrstva

A – nová služba

B – zmena služby

Kód koncovej služby

Názov koncovej služby

Úroveň elektronizácie

6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich koncových služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb pre občana alebo podnikateľa?

Aplikačná a technologická vrstva

A – nový systém

B – zmena systému

Kód systému

Názov systému

Vo vládnom cloude – áno / nie

6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy? Predpokladá správca umiestnenie informačného systému vo vládnom cloude?

B

isvs_181

Informačný systém súkromnej bezpečnosti

Nie

Financovanie procesu informatizácie

Rezortná úroveň

Nadrezortná úroveň

A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania

6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?

(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)

X

Zjednodušenie prístupu ku konaniu a odstraňovanie byrokracie

Elektronické konanie

6.4.1. Predpokladá predložený návrh vedenie konania o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb?

Áno

Nie

6.4.2. Je dané konanie možné v celku vykonať elektronicky?

Áno

Nie

Novelizáciou sa zjednodušuje vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti a to zavedením len elektronickej formy skúšky odbornej spôsobilosti.

20

6.4.3. Je úprava konania kompatibilná s inštitútmi zákona o e-Governmente a je na dané konanie zákon o e-Governmente možné použiť?

Áno

Nie

Úprava sa týka nahradenia skúšky odbornej spôsobilosti pozostávajúcej z písomného testu a ústnej skúšky len elektronickým testom.

Zásada „jedenkrát a dosť“

6.5.1. Predpokladá predložený návrh predkladanie dokumentov, informácií alebo preukazovanie skutočností (ďalej len „údaje“) orgánu, ktorý konanie vedie?

Áno

Nie

6.5.2. Predpokladá predložený návrh, aby sa predkladali údaje, ktoré sa nachádzajú v zákonom ustanovenej evidencii vedenej orgánom, ktorý konanie vedie alebo iným orgánom?

Áno

Nie

6.5.3. Budú údaje poskytované režimom podľa zákona č. 177/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov alebo iným obdobným spôsobom, ktorý zabezpečí, aby si údaje orgán, ktorý konanie vedie, získaval z úradnej moci a nemuseli mu byť predkladané subjektom súkromného práva, navrhovateľom, žiadateľom, účastníkom konania (ďalej len „účastník konania“)?

Áno

Nie

6.5.4. Ak si orgán, ktorý konanie vedie, údaje nebude získavať z úradnej moci ale mu budú predkladané účastníkom konania, je v návrhu upravené prechodné obdobie, po ktorého uplynutí si údaje orgán, ktorý konanie vedie, bude získavať z úradnej moci?

Áno

Nie

Uchádzačov na skúšku prihlasuje akreditovaná osoba, ostatné úkony sú vykonané z úradnej moci.

Výmena údajov medzi orgánmi verejnej moci

6.6.1. Predpokladá predložený návrh zriadenie novej evidencie údajov alebo upravuje vedenie evidencie údajov?

Áno

Nie

Zavádza sa elektronizácia skúšky odbornej spôsobilosti, ktorá nahradí doterajší spôsob skúšky a výstup bude slúžiť aj naďalej, ako podklad pre vydanie alebo nevydanie preukazu odbornej spôsobilosti.

6.6.2. Umožňuje predložený návrh poskytovanie údajov z evidencie iným orgánom verejnej moci, resp. iným osobám na plnenie ich zákonom ustanovených úloh bez obmedzenia subjektu (teda vo všetkých prípadoch, kedy tieto údaje na plnenie zákonom ustanovených úloh potrebujú)?

Áno

Nie

21

6.6.3. Je zabezpečené poskytovanie údajov z evidencie elektronicky a automatizovaným spôsobom?

Áno

Nie

6.6.4. Je na poskytovanie údajov z evidencie využitý režim podľa zákona č. 177/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov?

Áno

Nie

Referenčné údaje

6.7.1. Predpokladá predložený návrh zriadenie novej evidencie údajov alebo upravuje vedenie evidencie údajov, ktoré budú navrhnuté na zaradenie do zoznamu referenčných údajov podľa § 51 zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente?

Áno

Nie

Aj výstup z novej formy skúšky bude slúžiť len na účely konštatovania, či uchádzač uspel alebo neuspel pri skúške.

6.7.2. Kedy je plánované zaradenie údajov z evidencie do zoznamu referenčných údajov podľa § 51 zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente?

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

2.Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov

3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:

a)v primárnom práve

-čl. 16 a 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

b)v sekundárnom práve

- nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení, gestor: Úrad na ochranu osobných údajov;

c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie problematiky súkromných bezpečnostných služieb sa dotýka rozsudok Súdneho dvora zo 7. októbra 2004 vo veci C-189/03 ECLI:EU:C:2004:597, ktorým Súdny dvor rozhodol, že Holandsko nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 49 ES, tým že v rámci zákona o súkromných bezpečnostných službách a detektívnych kanceláriách z 24. októbra 1997 prijalo ustanovenia, ktoré vyžadujú, aby zamestnanci týchto spoločností dočasne pridelení z členského štátu, v ktorom je spoločnosť usadená, na výkon

22

práce do Holandska, boli držiteľmi identifikačného preukazu vydaného holandskými orgánmi a aby spoločnosti, ktoré chcú poskytovať služby na holandskom území, ako aj vedúci zamestnanci týchto spoločností boli držiteľmi povolenia, a ktoré za vydanie tohto povolenia stanovujú zaplatenie poplatkov.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení – bezpredmetné;

b)informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie – bezpredmetné;

c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav – bezpredmetné.

5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie: úplne

B. Osobitná časť

Čl. I

K bodu 1

§ 3 písm. i)

Z dôvodu nejednoznačného výkladu pojmu uzavretý priestor alebo uzavreté miesto sa bude za strážnu službu považovať monitorovanie pohybu osoby a konanie osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste a ich okolí. Navrhované znenie je vhodnejšie, keďže lepšie vystihuje tento druh strážnej služby.

K bodu 2

§ 7 ods. 1

Zjednocuje sa terminológia s § 3 písm. i).

K bodu 3

§ 14 ods. 1 písm. a)

Zosúlaďuje sa terminológia so zákonom č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch.

23

K bodu 4

§ 18 ods. 2

V súlade s požiadavkou čl. 5 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), podľa ktorého majú byť osobné údaje „primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú“ sa upravuje rozsah poskytovaných údajov.

K bodu 5

§ 18 ods. 3 piata veta

V súlade s požiadavkou čl. 5 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), podľa ktorého majú byť osobné údaje „získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely“ sa upravuje ustanovenie o rozsahu údajov uvedených v protokole.

K bodu 6

§ 18 ods. 3

Skracuje sa lehota na uchovávanie protokolu ministerstvom z 20 rokov na 15 rokov. Vzhľadom na to, že kvalifikačná skúška sa nevykonáva opakovane sa ustanovila dostatočná lehota na uchovávanie protokolu ministerstvom. Rozsah údajov je totožný s rozsahom údajov uvedených v žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky.

K bodu 7

§ 19 ods. 2

Mení sa spôsob vykonávania skúšky. Ústna časť skúšky sa vypúšťa a skúška bude len v podobe elektronického skúšobného testu. Zavádza sa povinnosť uchádzača pred začatím skúšky preukázať svoju totožnosť a predložiť osvedčenie a absolvovaní odbornej prípravy, čím sa nahrádza povinnosť uchádzača predložiť záznamník pri skúške. Zároveň sa mení lehota na vykonanie opravnej skúšky, ktorá bola pôvodne stanovená do šiestich mesiacov od vykonania poslednej skúšky. Podľa novej úpravy vzniká povinnosť prihlásiť takúto osobu na opravnú skúšku do troch mesiacov od vykonania predchádzajúcej skúšky. Takouto právnou úpravou sa predíde situáciám, kedy osoba nemôže z rôznych dôvodov a to aj nezavinených, vykonať opravnú skúšku do šiestich mesiacov od vykonania predchádzajúcej skúšky, čo má za následok, že táto osoba by musela opätovne absolvovať odbornú prípravu.

K bodu 8

§ 19 ods. 5

Doplnením sa umožňuje získať bez vykonania odbornej prípravy aj preukaz odbornej spôsobilosti typu S, aby si osoby mohli vybrať typ preukazu odbornej spôsobilosti, ktorý bude zodpovedať rozsahu ich budúcej činnosti. Ustanovenie tohto odseku sa nebude týkať osôb, ktorým bol preukaz odbornej spôsobilosti odňatý.

K bodu 9

§ 19 ods. 5 písm. a)

Umožňuje sa oslobodenie od absolvovania odbornej prípravy osobe, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie aspoň druhého stupňa v študijnom odbore právo.

24

K bodu 10

§ 19 ods. 5 písm. c)

Účelom tejto zmeny je zjednotenie výnimky pre absolventov vysokoškolského štúdia, nakoľko doterajšou právnou úpravou dochádza k znevýhodňovaniu absolventov bakalárskeho štúdia v oblasti bezpečnostných služieb oproti osobám, ktoré majú úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb, teda sa zrovnoprávňujú osoby žiadajúce o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti bez vykonania odbornej prípravy, ktoré spĺňajú požadované vzdelanie.

K bodu 11

§ 19 ods. 6

Upresňuje sa, kto prihlasuje na opravnú skúšku osobu, ktorá nevykoná úspešne skúšku. Zároveň sa mení šesťmesačná lehota, v ktorej musela byť skúška vykonaná po ukončení odbornej prípravy a nahrádza sa novou povinnosťou, prihlásiť uchádzača na skúšku do troch mesiacov od ukončenia odbornej prípravy.

K bodu 12

§ 19 ods. 7 písm. c)

Zavedením novej formy skúšky, sa táto nebude vykonávať v priestoroch, ktoré zabezpečuje akreditovaná osoba. Termín a miesto skúšky určí ministerstvo, pričom miesto skúšky bude určené podľa miesta školiaceho zariadenia akreditovanej osoby.

K bodu 13

§ 19 ods. 9

Z dôvodu zavedenia novej formy skúšky, ktorá sa nebude vykonávať v priestoroch akreditovanej osoby, stráca opodstatnenosť povinnosť akreditovanej osoby poskytovať pomôcky, prostriedky a priestory, alebo sa inak spolupodieľala na vykonaní skúšky.

K bodu 14

§ 19 ods. 10 a 12

Legislatívno-technická úprava, nakoľko skúška je upravená v odseku 2.

K bodu 15

§ 19 ods. 13

Dopĺňa sa splnomocňovacie ustanovenie ohľadom podrobností týkajúcich sa odbornej prípravy a skúšky.

K bodu 16

§ 20 ods. 2

Upravuje sa podmienka pre vydanie preukazu odbornej spôsobilosti pre osobu, ktorá úspešne vykonala skúšku a nebol jej vydaný preukaz odbornej spôsobili, nakoľko pôvodné ustanovenie neurčovalo, kto a akým spôsobom zabezpečiť preukázanie splnenia podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti. Ustanovuje sa, že osoba po získaní bezúhonnosti resp. spoľahlivosti musí písomne požiadať ministerstvo o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti a uviesť dôvody, pre ktoré spĺňa podmienky na vydanie preukazu odbornej spôsobilosti.

25

K bodu 17

§ 20 ods. 3

Vymedzuje sa výnimka, kedy osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania alebo odbornej prípravy a poradenstva nemusí mať pri sebe preukaz odbornej spôsobilosti. Podľa zákona o súkromnej bezpečnosti tieto činnosti môže vykonávať len osoba, ktorá okrem iných podmienok musí spĺňať aj podmienku mať pri sebe preukaz odbornej spôsobilosti. V prípadoch kedy osoba žiada o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti z dôvodu straty, odcudzenia, ak zápisy v ňom uvedené nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť, resp. ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti, by osoba nemohla vykonávať uvedené činnosti, nakoľko v tom čase nespĺňa podmienku mať preukaz pri sebe. V týchto špecifických prípadoch osoba nestratila svoju odbornú spôsobilosť a preto je potrebné upraviť jej činnosť v období od podania žiadosti ministerstvu do doručenia preukazu odbornej spôsobilosti.

K bodu 18

§ 20a ods. 2

S cieľom jednoznačnejšieho postupu pri vydávaní nového preukazu sa dopĺňa povinnosť priloženia neplatného preukazu.

K bodu 19

§ 20a ods. 3

Ruší sa obmedzenie absolvovania odbornej prípravy len šesť mesiacov pred skončením platnosti preukazu odbornej spôsobilosti. Úpravou ustanovenia sa dáva možnosť absolvovať odbornú prípravu v ľubovoľnom čase a nie v striktne určenej lehote. Takéto rozhodnutie je potrebné ponechať na samotných držiteľoch preukazu odbornej spôsobilosti, kedy sa rozhodnú absolvovať odbornú prípravu. Nie je účelné vymedzovať s poukazom na samotný výkon činností podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, kedy môže držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti absolvovať odbornú prípravu. Úpravou sa umožní odborná príprava aj v prípadoch, keď samotný držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti potrebuje zopakovať alebo prehĺbiť svoje získané vedomosti, resp. činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nevykonával dlhodobo.

K bodu 20

§ 20a ods. 4

Umožňuje sa držiteľovi neplatného preukazu odbornej spôsobilosti odovzdať ho nielen ministerstvu ale aj krajským riaditeľstvám, čím sa vytvára možnosť osobného odovzdania preukazu odbornej spôsobilosti aj osobám, ktoré ho nemajú možnosť odovzdať priamo ministerstvu. Úpravou sa umožňuje osobne odovzdať preukaz odbornej spôsobilosti v dostupnosti z miesta svojho pobytu.

K bodu 21

§ 22 ods. 2 písm. c)

Vzhľadom na nadradené postavenie preukazu odbornej spôsobilosti typu CIT nad preukazom odbornej spôsobilosti typu P, je potrebné umožniť výkon takejto činnosti aj držiteľovi preukazu odbornej spôsobilosti typu CIT.

K bodu 22

§ 27 ods. 4

Licencia je vydávaná na desať rokov a je na samotnom prevádzkovateľovi bezpečnostnej služby aj s prihliadnutím na súčasnú ekonomickú situáciu, ako sa mu podarí zabezpečiť činnosti, ktoré vykonávať. Pokiaľ prevádzkovateľ spĺňa všetky podmienky, nie je účelné, aby sa mu prikazovalo, kedy má činnosti začať vykonávať.

26

K bodu 23

§ 29 ods. 6

Odbúranie administratívnej činnosti príslušného orgánu, pričom zostane zachovaný jeho postup pri rozhodovaní o zmene rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, o pozastavení prevádzkovania bezpečnostnej služby alebo odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby a to podľa zistení zo zaslaných dokladov, čestných vyhlásení a lekárskeho posudku predložených podľa odsekov 2 až 5 a 7.

K bodu 24

§ 29 ods. 7

Legislatívno-technická úpravu súvisiaca s oznamovacou povinnosťou prevádzkovateľa bezpečnostnej služby súvisiacou s posudzovaním bezúhonnosti a spoľahlivosti u vyšpecifikovaných osôb.

K bodu 25

§ 33 ods. 1 písm. c)

Nie je účelné, aby bola licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby odňatá z dôvodu, že prevádzkovateľ nezačne vykonávať aspoň jednu povolenú činnosť v určenej lehote odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie alebo takúto činnosť nevykonáva v určenom období nepretržite. Licencia je vydávaná na desať rokov a je na samotnom prevádzkovateľovi aj s prihliadnutím na súčasnú ekonomickú situáciu, ako sa mu podarí zabezpečiť činnosť, ktorú ma vykonávať. Nie je účelné, pokiaľ prevádzkovateľ spĺňa všetky podmienky, aby mu bola licencia odňatá len z dôvodu jeho nečinnosti.

K bodu 26

§ 33 ods. 6, 7 a 9

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s vypustením možnosti odňať licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby z dôvodu, že prevádzkovateľ nezačne vykonávať povolenú činnosť v určenej lehote odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie alebo ak takúto činnosť nevykonáva v určenom období nepretržite.

K bodu 27

§ 38 ods. 1 a 3

Spresňuje sa miesto uchovávania zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej služby, jej zmeny, dodatky a zrušenia.

K bodu 28

§ 38 ods. 4 písm. c)

Upravujú sa povinné údaje, ktoré musí obsahovať zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby.

K bodu 29

§ 40 ods. 1 písm. b)

Ustanovenie vymedzuje obsah štatistických údajov a vzor tlačiva štatistických údajov.

K bodu 30

§ 40 ods. 1 písm. c) a d)

Upravujú sa povinné údaje poskytované prevádzkovateľom bezpečnostnej služby. Zoznam objektov a miest je potrebný na účely výkonu kontrolnej činnosti. Doplnením nového písmena d) dochádza len k presunutiu tohto ustanovenia z § 40 ods. 3 do § 40 ods. 1 písm. d).

27

K bodu 31

§ 40 ods. 1 písm. e)

Špecifikuje sa, kedy správa o činnosti bezpečnostnej služby musí obsahovať opisnú časť.

K bodu 32

§ 40 ods. 1 písm. f)

Spresňujú sa povinné údaje poskytované prevádzkovateľom bezpečnostnej služby.

K bodu 33

§ 40 ods. 2 písm. j)

Legislatívno-technická úprava, povinnosť prevádzkovateľa bezpečnostnej služby upravuje § 40 ods. 1 písm. d).

K bodu 34

§ 40 ods. 3

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s údajmi uvádzanými o zmluvách o poskytovaní bezpečnostnej služby.

K bodu 35

§ 40 ods. 5

Legislatívno-technická úprava, spôsob poskytovania štatistických údajov upravuje § 40 ods. 1 písm. b).

K bodu 36

§ 44 ods. 1

Doplnením podmienky zdravotnej starostlivosti do § 40 ods. 1 sa zdôrazňuje povinnosť splnenia tejto podmienky a rovnako ako v prípade spoľahlivosti a bezúhonnosti nejde o novú povinnosť, ale len o jej zdôraznenie.

K bodu 37

§ 44 ods. 2

Upravujú sa podmienky pre zamestnancov tak, aby osoby, ktoré prichádzajú do styku s informáciami týkajúcimi sa bezpečnostnej služby nemuseli spĺňať podmienky tohto zákona. Týka sa to napríklad ekonómov a personalistov, ktorí nie poverení výkonom činnosti podľa tohto zákona, ale v súčasnosti musia spĺňať podmienky tohto zákona.

K bodu 38

§ 47, § 60 ods. 1, § 93 ods. 3

Legislatívno-technická úprava zohľadňujúca všeobecné nariadenie o ochrane údajov, najmä recitál 39 a čl. 5 ods. 1 písm. c) a e) týkajúci sa zásady minimalizácie uchovávania údajov, podľa ktorej čas uchovávania osobných údajov musí byť určený presne, bez uvedenia termínu „najmenej“.

K bodu 39

§ 48 ods. 4

Upravujú sa podmienky na vykonávanie odbornej prípravy v rámci akreditácie. Osoby vykonávajúce odbornú prípravu v rámci akreditácie ( ďalej len „lektor“) sa priamo nezúčastňujú na výkone bezpečnostnej služby, ale zabezpečujú odbornú prípravu osôb, ktoré chcú alebo vykonávajú činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti. Lektor vykonáva svoju činnosť len na základe požadovaného získaného vysokoškolského vzdelania resp. iného

28

vzdelania a preto nie je u nich účelné vyžadovať splnenie podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti.

K bodu 40

§ 48 ods. 5

Z dôvodu nejednoznačnej úpravy začiatku výkonu fyzickej ochrany u osôb, ktoré absolvujú odbornú prípravu, bolo potrebné definovať začiatok takéhoto výkonu fyzickej ochrany. Na základe odborných požiadaviek na osoby vykonávajúce fyzickú ochrany je žiaduce, aby sa takéhoto výkonu zúčastňovali len osoby, ktoré absolvovali odbornú prípravu. Zároveň sa upravuje akým dokladom a komu musí osoba, ktorá sa zúčastňovala odbornej prípravy, preukázať svoju odbornú spôsobilosť.

K bodu 41

§ 50 ods. 2

Upravuje sa možnosť použitia vecného bezpečnostného prostriedku a hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany. Zavádza sa nová povinnosť vyzvať osobu, proti ktorej sa zasahuje, aby upustila od svojho konania a upozorniť ju, že pokiaľ od konania neupustí, budú voči nej použité vecné bezpečnostné prostriedky. O použití vecného bezpečnostného prostriedku rozhoduje ten, kto vykonáva zásah a teda osobne zodpovedá za vykonanie zásahu a použitie vecného bezpečnostného prostriedku. Úprava sa netýka použitia strelných zbraní, ale sa týka použitia vecných bezpečnostných prostriedkov vymedzených v § 8 písm. i). Zákon totiž rozlišuje vo svojich ustanoveniach použitie zbrane (strelná zbraň) a použitie vecného bezpečnostného prostriedku [napr. § 28 písm. b) a g)].

K bodu 42

§ 50 ods. 4 písm. d)

Legislatívno-technická úprava, nakoľko predmetné oprávnenie je možné uplatniť aj voči ozbrojeným silám Slovenskej republiky.

K bodu 43

§ 50 ods. 4 písm. i)

Uvedená zmena vyplynula z aplikačnej praxe, najmä z prípadov kedy sa osoba opakovane dopustila priestupku proti majetku v posledných dvanástich mesiacoch, čo zakladá skutkovú podstatu trestného činu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. g) zák. č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. Osoby vykonávajúce fyzickú ochranu o predchádzajúcom konaní osôb nemajú vedomosť a v prípade, že osoba hodnoverne preukáže svoju totožnosť musia ju prepustiť. Týmto sa do značnej miery sťažuje činnosť útvarov Policajného zboru na úseku trestného konania a predlžuje trvanie trestného konania pri dokumentovaní tejto trestnej činnosti. Úkony trestného konania pri tomto trestnom čine, sa môžu vykonávať bezprostredne po ich zistení, čím sa môže zároveň predísť ďalšiemu páchaniu tejto trestnej činnosti.

K bodu 44

§ 50 ods. 4 písm. k)

Dopĺňa sa nové oprávnenie umožňujúce osobám povereným výkonom fyzickej ochrany vyviesť osoby, ktoré sa neoprávnene nachádzajú alebo zotrvávajú v chránenom objekte alebo chránenom mieste, nakoľko takáto povinnosť absentuje.

29

K bodu 45

§ 52 ods. 3

Legislatívno-technická zmena, nakoľko monitorovanie podľa § 3 písm. i) spadá pod strážnu službu.

K bodu 46

§ 53 ods. 1 písm. c)

Vzhľadom na dostatočné skúsenosti osôb vykonávajúcich fyzickú ochranu alebo pátranie už po dvoch rokoch praxe sa znižuje podmienka praxe na vykonávanie ochrany objektov osobitnej dôležitosti z troch rokov na dva roky.

K bodu 47

§ 54 ods. 2

Dopĺňa sa povinnosť pre prevádzkovateľa evidovať prevzatie identifikačného preukazu zamestnancom, z ktorého bude zrejmé kedy bol identifikačný preukaz vydaný osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva.

K bodu 48

§ 54 ods. 3

Upresňuje sa, akým spôsobom byť umiestnený identifikačný preukaz na odeve osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany na verejne prístupnom mieste. Zároveň sa ukladá povinnosť mať preukaz viditeľne aj v prípade, ak osoba poverená výkonom fyzickej ochrany prichádza do kontaktu s osobami pri vstupe, ktoré je nie je verejne prístupné, napríklad v prípade, ak ide o vstup na chránené miesto, ktoré sa nachádza v rámci väčšieho chráneného komplexu.

K bodu 49

§ 54 ods. 3

Zmena nadväzuje na zmenu v § 54 ods. 3 prvej vete.

K bodu 50

§ 56 ods. 1 písm. c)

Výslovne sa uvádza rozsah údajov, ktoré viesť prevádzkovateľ. Uvedený rozsah je nevyhnutný na jednoznačnú identifikáciu osoby.

K bodu 51

§ 56 ods. 3

Upresňuje sa miesto uchovávania dokladov preukazujúcich užívanie majetku, ktorý byť predmetom ochrany.

K bodu 52

§ 58 ods. 1 písm. c), § 62 ods. 1 písm. d)

Výslovne sa uvádza rozsah údajov, ktoré viesť prevádzkovateľ. Uvedený rozsah je nevyhnutný na jednoznačnú identifikáciu osoby.

K bodu 53

§ 60 ods. 2 písm. a)

Výslovne sa uvádza, ktoré údaje majú byť uvedené v záverečnej správe.

30

K bodu 54

§ 62 ods. 2

Skracuje sa lehota na uchovávanie evidencie a inšpekčnej knihy dozoru z päť rokov na tri roky.

K bodu 55

§ 67

Vzhľadom na vypustenie písmena j) z § 40 ods. 2 a jeho presunutie do odseku 1 písm. d) sa upravuje vnútorný odkaz.

K bodu 56

§ 71 ods. 5

Legislatívno-technická úprava, nesprávne uvedený vnútorný odkaz.

K bodu 57

§ 72 ods. 3

Licencia je vydávaná na desať rokov a je na samotnom prevádzkovateľovi technickej služby aj s prihliadnutím na súčasnú ekonomickú situáciu, ako sa mu podarí zabezpečiť činnosť, ktorú ma vykonávať. Pokiaľ prevádzkovateľ technickej služby spĺňa všetky podmienky, nie je účelné, aby sa mu prikazovalo, kedy má činnosť začať vykonávať.

K bodu 58

§ 73 ods. 4

Odbúranie administratívnej činnosti príslušného orgánu, pričom zostane zachovaný jeho postup pri rozhodovaní o zmene rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby, o pozastavení prevádzkovania technickej služby alebo odňatí licencie na prevádzkovanie technickej služby a to podľa zistení zo zaslaných dokladov, čestných vyhlásení a lekárskeho posudku predložených podľa odsekov 2 až 3 a 5.

K bodu 59

§ 73 ods. 5

Legislatívno-technická úpravu súvisiaca s oznamovacou povinnosťou prevádzkovateľa technickej služby súvisiacou s posudzovaním bezúhonnosti a spoľahlivosti u vyšpecifikovanej osoby.

K bodu 60

§76 ods. 3

Prevádzkovatelia technických služieb značne znevýhodnení voči prevádzkovateľom bezpečnostných služieb, a to skrátení lehoty na podanie žiadosti o predĺženie licencie. Ak nestihnú v stanovenej lehote podať žiadosť o vydanie licencie, vznikajú im zvýšené náklady vo forme správnych poplatkov za vydanie novej licencie. Úpravou sa zrovnoprávňuje lehota na podanie žiadosti o vydanie novej licencie na činnosti, ktoré predmetom udelenej licencie u prevádzkovateľov bezpečnostnej služby a technickej služby.

K bodu 61

§ 77 ods. 1 písm. c)

Nie je účelné, aby bola licencia odňatá z dôvodu, že prevádzkovateľ technickej služby nezačne vykonávať aspoň jednu povolenú činnosť v určenej lehote odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie alebo takúto činnosť nevykonáva v určenom období nepretržite. Licencia je vydávaná na desať rokov a je na samotnom prevádzkovateľovi technickej služby s prihliadnutím na súčasnú ekonomickú situáciu, ako sa mu podarí

31

zabezpečiť činnosť, ktorú vykonávať. Nie je účelné, pokiaľ prevádzkovateľ spĺňa všetky podmienky, aby mu bola licencia odňatá len z dôvodu jeho nečinnosti.

K bodu 62

§ 78a

Upravujú sa podmienky, kto a po splnení akých podmienok môže vykonávať technickú službu, nakoľko takáto úprava u technickej služby absentovala.

K bodu 63

§ 79

Z dôvodu sprehľadnenia zamestnaneckých vzťahov a zrovnoprávnenia s prevádzkovateľmi bezpečnostných služieb sa ukladá prevádzkovateľovi technickej služby povinnosť viesť samostatnú evidenciu osôb poverených činnosťami, ktoré technickou službou, nakoľko doteraz takúto povinnosť nemal.

K bodu 64

§ 80 ods. 1 písm. c)

V súvislosti so zavedením možnosti uskutočňovať odbornú prípravu dištančnou formou sa upravujú ustanovenia ohľadom školiaceho zariadenia.

K bodu 65

§ 80 ods. 2

Menia sa možnosti vykonávania odbornej prípravy, pričom sa okrem prezenčnej formy umožňuje aj vykonávanie odbornej prípravy dištančnou formou, prípadne ich kombináciou, kedy sa časť odbornej prípravy bude vykonávať dištančnou formou a časť prezenčnou formou. V závislosti od toho bude resp. nebude žiadateľ o akreditáciu povinný zabezpečiť priestory, kde bude vykonávať prezenčnú formu odbornej prípravy. Zároveň sa upravuje priebeh odbornej prípravy vykonávanej dištančnou formou a ukladá sa povinnosť akreditovanej osobe sprístupniť online pripojenie k odbornej príprave vykonávanej dištančnou formou orgánu dozoru alebo kontroly. Zároveň sa určuje postih za zneprístupnenie odbornej prípravy dištančnou formou. Vykonávanie odbornej prípravy prostredníctvom online pripojenia nebude podmienené vyhotovovaním audiovizuálnych záznamov.

K bodu 66

§ 81 ods. 1 písm. b)

Zaniká povinnosť ustanoviť zodpovedného zástupcu, nakoľko za riadne vykonávanie odbornej prípravy zodpovedá samotná akreditovaná osoba. Zodpovedná osoba nemala ustanovené žiadne oprávnenia ani povinnosti. V súvislosti so zavedením možnosti uskutočňovať odbornú prípravu dištančnou alebo kombinovanou formou sa dopĺňa ustanovenie o povinnosti informovať aká forma vykonávania odbornej prípravy sa bude uskutočňovať.

K bodu 67

§ 81 ods. 1 písm. e)

V súvislosti so zavedením možnosti uskutočňovať odbornú prípravu dištančnou formou sa upravujú ustanovenia ohľadom školiaceho zariadenia.

32

K bodu 68

§ 81 ods. 1 písm. f)

Ustanovuje sa rozsah údajov o lektorovi, ktoré musia byť uvedené v žiadosti o udelenie akreditácie. Uvedený rozsah osobných údajov o lektorovi je nevyhnutný na jeho jednoznačnú identifikáciu.

K bodu 69

§ 81 ods. 2 písm. a)

V súvislosti so zavedením možnosti uskutočňovať odbornú prípravu dištančnou formou sa upravujú ustanovenia ohľadom školiaceho zariadenia.

K bodu 70

§ 81 ods. 2 písm. c)

Vyšpecifikuje sa požadovaný obsah koncepcie odbornej prípravy a učebného plánu.

K bodu 71

§ 81 ods. 3

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zánikom povinnosti ustanoviť zodpovedného zástupcu.

K bodu 72

§ 81 ods. 3

V súvislosti so zavedením možnosti uskutočňovať odbornú prípravu dištančnou formou sa upravujú ustanovenia ohľadom školiaceho zariadenia.

K bodu 73

§ 81 ods. 4

V súvislosti so zavedením možnosti uskutočňovať odbornú prípravu dištančnou formou sa upravujú ustanovenia ohľadom školiaceho zariadenia.

K bodu 74

§ 83

Odsek 1:

Účelom tejto zmeny je zjednotiť formu a obsah oznámenia začatia odbornej prípravy a predkladaných zoznamov osôb, ktoré prihlásené akreditovanou osobou na odbornú prípravu. V prípade vykonávania odbornej prípravy prezenčnou alebo kombinovanou formou bude oznámenie obsahovať aj miesto jej konania na účely vykonávania fyzickej kontroly. V prípade vykonávania odbornej prípravy aspoň čiastočne dištančne bude potrebné oznámiť podrobnosti o spôsobe sprístupnenia k online príprave na účely kontroly.

Odsek 2:

Mení sa spôsob evidencie osôb zúčastňujúcich sa odbornej prípravy akreditovanou osobou. Upúšťa sa od vydávania záznamníku každej osobe, ktorý bude nahradený evidenciou osôb a priebehu odbornej prípravy, do ktorej sa budú zapisovať všetky osoby prihlásené na odbornú prípravu a priebeh odbornej prípravy. Týmto zároveň odpadá pre akreditovanú osobu povinnosť viesť samostatnú evidenciu osôb a evidenciu záznamníkov, čím sa zmenší jej administratívna zaťaženosť. Zároveň sa vyšpecifikuje obsah požadovaných údajov v evidencii osôb a priebehu odbornej prípravy a spôsob zápisu týchto údajov.

33

Odsek 3:

Ustanovuje sa povinnosť akreditovanej osoby vydať osobe po skončení odbornej prípravy v celom rozsahu osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy.

Odsek 4:

Zavádza sa povinnosť pre akreditovanú osobu, akým spôsobom a kde viesť evidenciu osôb a priebehu odbornej prípravy, ktorá bude vedená napríklad za účelom prípadnej následnej kontroly. Lehota uchovávania je ustanovená vzhľadom na lehotu, počas ktorej je možnosť uloženia sankcie pre akreditovanú osobu. Rozsah údajov je zhodný s rozsahom údajov uvádzaným v oznámení podľa § 83 ods. 1 za účelom jednoznačnej identifikácie.

Odsek 5:

Z dôvodu zavedenia evidencie osôb a priebehu odbornej prípravy ako novej evidencie osôb prihlásených na odbornú prípravu, obsahu a priebehu výučby, sa dopĺňa splnomocňovacie ustanovenie, ktoré určí jednotný vzor evidencie osôb a priebehu odbornej prípravy a spôsob jej vyplňovania vo vyhláške.

K bodu 75

§ 86 ods. 2

Z dôvodu aplikačnej praxe vyplynula potreba rozšíriť oprávnenie kontrolóra aj na vykonávanie kontroly činnosti. Pri doterajšom stave kontrolór vykonávajúci kontrolu činnosti nemôže využívať oprávnenie podľa § 86 ods. 2 písm. a) a ak napr. nastal dôvod pre zabezpečenie dôkazu, musel ukončiť kontrolu činnosti a začať vykonávať štátny dozor alebo kontrolu. Je teda neúčelné a neefektívne, aby kontrolór pri výkone kontroly činnosti nemohol využívať uvedené oprávnenie, ktoré má pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly.

K bodu 76

§ 89 ods. 1

Zmenou sa odstráni možnosť subjektívneho rozhodovania orgánov dozoru a kontroly, nakoľko sa doterajšie oprávnenie mení na povinnosť.

K bodu 77

§ 89 ods. 1 písm. b)

Upravuje sa postup osoby, ktorá na základe rozhodnutia orgánu dozoru alebo kontroly odovzdala preukaz odbornej spôsobilosti a ktorá nadobudla opätovne spoľahlivosť po konečnom rozhodnutí vo veci podľa osobitného predpisu, na získanie preukazu odbornej spôsobilosti.

K bodu 78

§ 89 ods. 3

Z dôvodu hospodárnosti a zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb je neúčelné, aby orgány kontroly nemohli rozhodovať aj v prípadoch, pokiaľ im budú dôvody na rozhodnutie oznámené.

K bodu 79

§ 91 ods. 1 písm. f)

Zavádza sa nový správny delikt súvisiaci s obsahom správy o činnosti bezpečnostných služieb predloženej prevádzkovateľom.

34

K bodu 80

§ 91 ods. 2

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zavedením nového správneho deliktu.

K bodu 81

§ 92 ods. 1 písm. c)

Legislatívno-technická úpravu súvisiaca so zmenou znenia oznamovacej povinnosti zamestnanca podľa § 46.

K bodu 82

§ 93 ods. 6

Vypúšťa sa splnomocňovacie ustanovenie, z dôvodu nadbytočnosti, keďže § 93 dostatočne definuje, aké údaje sa vedú v evidenciách informačného systému súkromnej bezpečnosti.

K bodu 83

§ 98c ods. 5

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s vypustením možnosti odňať licenciu z dôvodu, že prevádzkovateľ nezačne vykonávať aspoň jednu povolenú činnosť v určitej lehote odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie, alebo takúto činnosť nevykonáva nepretržite v určenom období.

K bodu 84

§ 98c ods. 5

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s vypustením § 19 ods. 10 obsahujúcim lehotu na vykonanie opravnej skúšky.

K bodu 85

§ 98c ods. 9

Vypustené prechodné ustanovenie týkajúce sa možnosti vykonávať akreditovanej osobe počas krízovej situácie odbornú prípravu prostredníctvom elektronických prostriedkov je nahradené novým ustanovením v § 80 ods. 2. Nové ustanovenie umožňuje akreditovanej osobe si vybrať medzi odbornou prípravou vykonávanou prezenčnou formou v školiacom zariadení, dištančnou formou alebo ich kombináciou.

K bodu 86

§ 99

Z dôvodu zrušenia smerníc sa vypúšťa transpozičná príloha vrátane ustanovenia, ktoré na ňu odkazuje.

K bodu 87

Príloha

Z dôvodu zrušenia smerníc sa vypúšťa transpozičná príloha vrátane ustanovenia, ktoré na ňu odkazuje.

35

K bodu 88

V súlade s požiadavkou čl. 5 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), podľa ktorého majú byť osobné údaje „primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú“ sa upravuje rozsah poskytovaných údajov. Z rozsahu údajov sa vypúšťajú dátum a miesto narodenia a ponecháva sa rodné číslo ako jednoznačný identifikátor fyzickej osoby.

Čl. II

Vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje dátum účinnosti 1. augusta 2022 okrem čl. I bodov 7, 12 14 a 84, ktoré nadobúdajú účinnosť 1 januára 2024.

V Bratislave 6. apríla 2022

Eduard Heger v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Roman Mikulec v. r.

minister vnútra Slovenskej republiky

 

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)

K predpisu 473/2005, dátum vydania: 26.10.2005

29

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Dňa 3. decembra 1997 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č.379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zá kon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách). Zákon upravuje podmienky prevá dzkovania súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy v tejto oblasti. Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 1998. V priebehu jeho aplikáci e boli nedostatky riešené prostredníctvom noviel zákona, a to zákonom č. 225/2000 Z.z., zákonom č. 440/2001 Z.z., zákonom č. 418/2002 Z.z., zákonom č. 181/2004 Z.z. a zákonom č. 757/2004 Z.z.

V súčasnej dobe je potrebné riešiť ďalší okruh problémov, novela zákona by však bola značne rozsiahla a zneprehľadňovala by doterajší zákon. Je preto vypracovaný nový návrh zákona, ktorý upravuje spoločenské vzťahy v oblasti poskytovania služieb súkromnej bezpečnosti komplexne, čo je vyjadrené už aj v samotnom názve zákona, ktorý znie 'zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov', pričom sú kromnou bezpečnosťou sa rozumie poskytovanie súkromnej bezpečnostnej služby alebo poskytovanie technickej služby na ochranu majetku a osoby fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

V predloženom návrhu zákona sa zachovávajú všetkydoterajšie inštitúty, ktoré sa osvedčili v zákone o sú kromných bezpečnostných službách, ale zakotvujú sa i početné zmeny, ktoré možno charakterizovať nasledovne:

1.Novo sa ustanovujú povinnosti a súč asne sa ustanovujú nové povinnosti na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, najmä povinnosť, aby aj prokurista a osoby, ktoré konajú za právnickú osobu navonok, spĺňali podmienky ustanovené zákonom.

2.Vymedzuje sa nový druh bezpečnostnej služby, ktorým je odborná príprava a poradenstvo.

3.Režim povoľovania, kontroly a výkonu technickej služby sa podriaďuje jednej právnej úprave.

4.Novo sa upravuje požiadavka odbornosti na prevádzkovanie a výkon bezpečnostnej služby a člení sa podľa obtiažnosti.

5.Upravuje sa postup po zistení, že osoba prestala byť spoľahlivá podľa tohto zákona.

6.Na účely tohto zákona sa upravuje výkon štá tneho dozoru a kontroly a konanie o správnych deliktoch a konania o priestupkoch.

7. Sprístupňujú sa informácie z informačného systému súkromnej bezpečnosti.

Nová právna úprava prevádzkovania technických služieb vyžaduje aj zmenu a doplnenie zákona č . 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a jeho prílohy č. 3.

Zavedenie dvoch typov skúšok odbornej spôsobilosti, vydávanie licencií na prevádzkovanie technickej služby si vyžiada aj novú úpravu príslušnej položky Sadzobníka správnych poplatkov.

Návrh zákona nebude mať dopad na verejný rozpočet, ani dopad na životné prostredie a zamestnanosť. Podnikatelia prev ádzkujúci súkromnú bezpečnosť budú musieť prispôsobiť právne pomery novej právnej úprave v období podľa prechodných ustanovení.

Návrh zá kona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtový ch pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, s tým že Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa oboznámilo a zobralo na vedomie, že návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zá konmi Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, predovšetkým Európskou sociá lnou chartou (v revidovanom znení) a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Pri príprave návrhu zákona boli vzaté do ú vahy aj ustanovenia Odporúčania č. (80)2 týkajúce sa správneho uváženia a Rezolúcie č. (77)31 o ochrane jednotlivca v súvislosti s rozhodnutiami správnych orgánov.

DOLOŽKA ZLUÈITE¼NOSTI

právneho predpisu

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1.Navrhovateľ právneho predpisu:

Vláda Slovenskej republiky

2.Názov návrhu právneho predpisu:

Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpe čnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)

3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Eur ópskej únii:

a) identifikácia predmetu návrhu právneho predpisu z pohľadu Európskej dohody o pridružení, Národné ho programu pre prijatie acquis communautaire, Partnerstva pre vstup, Bielej knihy, screeningu a plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky:

bezpredmetné

b) identifikácia záväzkov vyplývajúcich zo schválených negociačných pozícií v príslušnej kapitole, ktor á je predmetom návrhu právneho predpisu:

bezpredmetné

4. Problematika návrhu právneho predpisu:

a) je upravená v práve Európskych spoločenstiev

V primárnom práve je problematika návrhu zákona upravená:

v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva podpísanej dňa 25.3.1957, v článkoch 39 a 43 v znení Zmluvy o pristúpení; v cit. článkoch sa predovšetkým zakotvuje právo uchádzať sa o skutočne ponúkané zamestnanie s výhradou obmedzení odôvodnených verejným poriadkom a verejnou bezpečnosťou a prá vo na podnikanie za podmienok stanovených národným právom

V sekundárnom práve je problematika návrhu zákona upravená:

·v nariadení Rady 68/1612/EHS z 15. 10. 1968 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Spoločenstva

·v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov zo dň a 24. 10. 1995

·v smernici Rady 73/148/EHS zo dňa 21. 5. 1973 o zrušení obmedzenia pohybu v rámci Spoločenstva pre príslušníkov členských štátov s ohľadom na založenie firmy a zabezpečovanie služieb

·v smernici Rady 68/360/EHS z 15. 10. 1968 o zrušení obmedzenia pohybu a pobytu pracovníkov členských štátov a ich rodín v rámci Spoloč enstva

·v Rezolúcii o rešpektovaní ľudských práv v EÚ v roku 1994 zo zasadnutia Európskeho parlamentu zo dňa 17. 9. 1996 ( A4-0223/96)

c) je upravená v práve Európskej únie

V primárnom práve je problematika návrhu zákona upravená :

v Zmluve o Európskej únii podpísanej dňa 7.2.1992, v článku 6 v znení Zmluvy o pristúpení; v cit. článku 6 sa zakotvuje, že Únia je založená na zásadách slobody, demokracie, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv a základných slobôd, ktoré sú spoločné členským štátom, rešpektuje základné ľudské práva, ktoré zaisťuje Európsky dohovor o ochrane ľudských pr áv a základných slobôd podpísaný v Ríme 4.11.1950 a ktoré vyplývajú z ústavných tradícií členských štátov, ako základných princípov práva spoločenstva

V sekundárnom práve je problematika návrhu zákona upravená

v Charte základných práv Európskej únie, v člá nkoch 15, 16, 20, 30, 41, 47, 52; tento dokument uvádza všeobecné princípy rešpektovania práv a slobôd a v citovaných článkoch aj princípy, podľa ktorých má každý právo na slobodný výkon prá ce, slobodné podnikanie, rovnosť pred zákonom, efektívnu ochranu v prípade neoprávneného prepustenia, efektívny opravný prostriedok a spravodlivý proces a na zákonné vymedzenie práv a slobôd.

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Eur ópskej únie:

a) úplná

6.Gestor (spolupracujúce rezorty):

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

7. Účasť expertov pri príprave návrhu prá vneho predpisu a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie (špecifikácia úrovne a spôsobu expertnej účasti, napr. konzultá cie a pod.):

K príprave návrhu zákona neboli prizvaní žiadni experti.

Osobitná časť

K § 1

V odsekoch 1 a 2 sa pozitívne vymedzuje predmet úpravy zákona a definuje sa pojem súkromná bezpečnosť, ktorého druhové určenie a obsah je uvedený v ďalších ustanoveniach.

V odseku 3 sa prostredníctvom uvedenia činností explicitne určených subjektov negatívne vymedzuje predmet ú pravy zákona.

K § 2

Vymedzujú sa základné pojmy. Bezpečnostnú službu tvorí strážna služba, detektívna služba a odborná prí prava a poradenstvo, ktoré sú vykonávané podľa tohto zákona ako komerčná činnosť, t.j. pre tretie osoby alebo sú tieto činnosti vykonávané pre vlastnú potrebu právnickej osoby alebo fyzickej osoby, t.j. ako vlastná ochrana.

K § 3 až 7

Vymedzujú sa jednotlivé formy činnosti strážnej služby, detekt ívnej služby a technickej služby. Sleduje sa tým čo možno najpresnejšie ohraničenie východiskových pojmov, čo má význam pre odlíšenie týchto činností od iných podnikateľských aktivít.

Prvé dve formy strážnej služby sú ochrana majetku. Rozlišuje sa ochrana majetku na verejne prístupnom mieste a na inom, než verejne prístupnom mieste. Pri ochrane majetku na verejne prístupnom mieste je povinnosť strá žnika byť viditeľne označený identifikačným preukazom. Na inom než verejne prístupnom mieste, táto povinnosť nie je stanovená.

Ochrana majetku a osoby pri preprave je činnosť, pri ktorej prevádzkovate ľ bezpečnostnej služby prepravuje majetok alebo osoby a súčasne ich aj ochraňuje.

Ochrana prepravy majetku a osoby je činnosť, pri ktorej prepravu majetku alebo osoby vykonáva iná osoba a prevádzkovateľ bezpečnostnej služby zabezpečuje ich ochranu.

Zabezpečovanie poriadku je najmä pri športových a kultúrnych podujatiach, mítingoch, zhromaždeniach, ale aj na trhoviskách, jarmokoch, burzách a pod.

Pojmy 'zabezpečovací systém' a 'poplachový systém' sú vymedzené v § 8. Strážnou službou je aj prevádzkovanie časti zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému a vyhodnocovanie naru šenia chráneného objektu alebo chráneného miesta. Zabezpečovací systém alebo poplachový systém nemožno zamieňať so systémom uvedeným v STN 33 4590. Táto norma stanovuje všeobecné podmienky na zariadenia poplachových systémov na hlásenie narušenia, ktoré sú inštalované v objektoch a má zabezpečiť vzájomnú zlučiteľnosť systémov a optimálnu výkonnosť pri ochrane osô b a majetku.

Detektívna služba sa spravidla vykonáva skrytou formou; ide najmä o hľadanie osoby alebo majetku a zisťovanie informácií rôzneho druhu. Do detektívnej činnosti patrí aj monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste. Táto forma detektívnej činnosti je vykonávaná najmä v predajných jednotkách za účelom sledovania osôb, či neodcudzujú tovar. Pri tejto činnosti, ktorú nebude mo žné vykonávať mimo uzavretého priestoru, zákon ukladá povinnosť viesť evidenciu služieb, i keď pri ďalších činnostiach, zahrnutých do detektívnej služby, túto povinnosť zákon neukladá . Detektívna služba je svojou podstatou najcitlivejším druhom bezpečnostnej služby, najmä pokiaľ ide o možnosť zásahu do osobnostných práv, preto sú v nasledujúcich ustanoveniach podrobne upravené podmienky, najmä čoho sa nesmú osoby pri pátraní dopúšťať a čo sú pri povinné pri tejto činnosti plne rešpektovať (§ 58 a 59 návrhu zákona).

Odbornou prípravou a poradenstvom je príprava na výkon strážnej služby a poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby a príprava na výkon detektívnej služby a poskytovanie odborný ch rád pri prevádzkovaní detektívnej služby.

Vlastnou ochranou sú všetky formy strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, ak sú vykon ávané pre vlastnú potrebu. Nemôže však ísť o vlastnú ochranu, ak by tieto činnosti vykonávala osoba sama pre seba. Tieto činnosti musí vykonávať osoba, ktorá je pracovnoprávnom vzťahu k tomu, pre koho sa tieto činnosti (všetky formy strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva) vykonávajú.

K § 8

Pre spresnenie terminológie sa vymedzujú niektoré pojmy, ktoré sú v zákone používané. Uvádzajú sa napr. dva pojmy na zdanlivo tú istú činnosť, a to 'obchôdzka' a 'stráženie'. Rozdiel je v tom, že pri strážení musí byť stráž nik na mieste, kde má strážiť. Pri obchôdzke sa strážnik premiestňuje z jedného miesta na druhé, ale v tom istom stráženom objekte. Nie je možné obchôdzku vykonávať náhodným premiestňovaní m sa strážnika zo stráženého objektu do iného stráženého objektu. Vymedzenie obchôdzky nepripúšťa zásahy na telefonické zavolanie, prepadové tlačidlá a pod.

K § 9

O udelení licencie rozhoduje krajské riaditeľstvo ako prvostupňový orgán. Obmedzuje sa platnosť licencie na dobu desať rokov. Obmedzenie platnosti licencie vyžaduje osobitosť tohto podnikania. V priebehu desiatich rokov m ôžu nastať rôzne zmeny v tejto oblasti podnikania a je potrebné na ne reagovať. Prevádzkovateľom sa priamo zákonom ukladá povinnosť obnovovať licencie. Obdobný režim, no s oveľa kratš ou dobou platnosti, je u niektorých licencií udeľovaných inými rezortmi. Potreba ochraňovania licencie pred falšovaním je zvýraznená tým, že sa v zákone ustanovuje, že licencia je verejná listina.

K § 10

Ustanovuje sa deň vzniku oprávnenia podnikať. Oprávnenie prevádzkova ť bezpečnostnú služby vzniká doručením licencie. Nepostačuje, aby krajské riaditeľstvo rozhodlo o udelení licencie, ale fyzickej osobe alebo právnickej osobe musí byť licenciu aj doručená. Osoba, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného registra, môže prevádzkovať bezpečnostnú službu až dňom zápisu do obchodného registra, samozrejme za predpokladu, že tento deň nepredchádza dňu doručenia licencie. Nadv äzne sa ustanovuje povinnosť, ak sa nepodá návrh na zápis do obchodného registra u tých osôb, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra alebo ak sa návrhu na zápis do obchodného registra nevyhovie, r ozhodnutie o udelení licencie a licenciu vrátiť krajskému riaditeľstvu. Nesplnenie tejto povinnosti je sankcionované podľa tohto zákona. Povinnosť registrovať sa v obchodnom registri majú právnické osoby uveden é v § 27 ObZ.

K § 11

Upravujú sa podmienky, ktoré musí spĺňať fyzická osoba, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby.

Prevádzkovanie bezpečnostnej služby je špecifické podnikanie, preto sa udelenie licencie obmedzuje na občanov členského št átu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie. Povahou tejto činnosti je daná aj vyššia veková hranica, ako je všeobecná veková hranica na podnikanie, ustanovená živnostenským zákonom. Osobe, ktorá nedosiahla ustanovený vek, hoci aj požiada o udelenie licencie, licencia nebude môcť byť udelená ani s privolením súdu.

Spôsobilosť na právne úkony má spravidla každá osoba pri dovàšení určitého veku. Spôsobilosť na prá vne úkony vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou. Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, nie je vôbec schopná robiť právne úkony, súd ju pozbaví spôsobilosti na právne ú kony. Ak osoba je schopná robiť len niektoré právne úkony, súd obmedzí jej spôsobilosť na právne úkony. Pre udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby sa vyžaduje spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Bezúhonnosť, spoľahlivosť, zdravotná spôsobilosť a odborná spôsobilosť je vymedzená v samostatných ustanoveniach zákona.

Podmienky udelenia licencie zakotvené v odseku 1 musí spĺňať aj prokurista, vedúci organizačnej zložky podniku alebo vedúci podniku zahraničnej fyzickej osoby.

Zahraničná fyzická osoba , ktorou je podľa § 21 ods.2 ObZ fyzická osoba s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, si musí ustanoviť zodpovedného zástupcu.

Zodpovedný zástupca musí spĺňať podmienky ustanovené v odseku 1 a musí mať aj trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Zodpovedný zástupca (ak ním nie je manžel alebo manželka prevádzkovateľ a) musí byť v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi bezpečnostnej služby.

Osobitnou podmienkou udelenia licencie je záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti. V tejto podmienke je vyjadrený úzky vzťah medzi predmetom podnikania a verejným záujmom.

K § 12

Udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby prá vnickej osobe je upravené obdobne ako udelenie licencie fyzickej osobe. Tiež sa ustanovuje všeobecná podmienka, že tomu nesmie brániť záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti; ďalej sa ustanovujú podmienky, ktoré musí spĺňať právnická osoba a fyzické osoby, ktoré konajú za právnickú osobu alebo majú majetkový podiel v právnickej osobe.

Spoľahlivosť právnickej osoby spočíva najmä v tom, že bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky, nariadenia) a plniť povinnosti uložené v rozhodnutiach a opatreniach vydaných na základe zákona.

Podmienka, že z obchodného mena právnickej osoby nemôže vyplynúť, že plní úlohy verejnej správy, má chrániť verejnosť pred zameniteľnosťou bezpečnostnej služby s inštitúciami plniacimi ú lohy verejnej správy.

Fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo fyzické osoby, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu právnickej osoby, prokurista a vedúci organizačnej zložky podniku, vedú ci podniku zahraničnej právnickej osoby a zodpovedný zástupca (ustanovený za rovnakých podmienok ako u zahraničnej fyzickej osoby) musia spĺňať podmienky tak, ako fyzická osoba, ktorá žiada o udelenie licencie.

Fyzická osoba, ktorá ma najmenej 15 % majetkový podiel v právnickej osobe, musí byť spoľahlivá a bezúhonná. Táto podmienka má zabrániť vstupu do právnických osôb tým fyzickým osobám, ktorý m z dôvodu, že nespĺňajú podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti bola odňatá licencia. Neustanovuje sa, že táto prekážka sa vzťahuje len na fyzické osoby, ktoré majú priamy majetkový podiel, preto podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti musia spĺňať aj fyzické osoby, ktoré napr. prostredníctvom inej právnickej osoby budú mať v právnickej osobe, ktorá žiada o udelenie licencie, najmen ej 15 % majetkový podiel.

K § 13

Podmienky bezúhonnosti sa vymedzujú negatívne. Bezúhonná je tá osoba, u ktorej nenastali skutočnosti uvedené v § 13. Právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin znamená, že pri tomto trestnom čine nepostačuje zavinenie formou nedbanlivosti. Uloženie nepodmienečného trestu odňatia slobody v písmene b) nevyž aduje, aby sa tento trest čo i len začal vykonávať. Rozhodujúca je skutočnosť, že bol uložený.

V oboch prípadoch sa vyžaduje, aby rozsudky boli právoplatné, ak sa osoba nemá považovať za bezúhonnú; v oboch prí padoch sa tiež vyžaduje, aby sa na osobu hľadelo, ako by nebola odsúdená, ak sa má považovať za bezúhonnú.

Tretí dôvod, kedy osoba nie je bezúhonná, je vtedy, ak jej súd alebo správny orgán uložil zákaz č innosti, ktorá súvisí s činnosťou podľa tohto zákona, alebo ktorá je obsahom pracovnoprávneho vzťahu podľa zákona až do doby skončenia výkonu tohto zákazu. Môže to byť nielen zákaz č innosti uložený súdom, ale aj správnym orgánom za priestupok alebo správny delikt.

Bezúhonnosť sa preukazuje dokladmi uvedenými v odseku 3.

K § 14

Spoľahlivosť je jednou z podmienok udelenia licencie na vykonávanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva a vlastnej ochrany. Niektoré ustanovenia úzko nadväzujú na podmienku bezúhonnosti podľa tohto zákona alebo na podmienku spoľahlivosti podľa zákona o strelných zbraniach a strelive.

Na preukázanie toho, či osoba preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje, sú potrebné odborné znalosti lekára z odboru psychiatrie. Bude potrebné zabezpečiť lekársku správu, ktorej obsahom bude kon štatovanie, že u osoby existuje závislosť na alkoholických nápojoch a že požívanie alkoholických nápojov možno z lekárskeho hľadiska hodnotiť ako nadmerné. V prípade pochybností bude vhodné nariadiť znalecké dokazovanie znalcom z odboru zdravotníctva – odvetvie psychiatria.

Druhý dôvod, kedy je osoba nespoľahlivá je vtedy, keď bola v posledných dvoch rokoch uznaná vinnou z priestupkov uvedených v zákone. Uznaná vinnou neznamená, že jej musela byť uložená sankcia za priestupok. Postačuje, ak správny orgán vyslovil, že obvinený z priestupku je vinný, ale sankciu neukladá, nako ľko na nápravu obvineného z priestupku postačuje samotné prejednanie priestupku. Uznať osobu vinnou z priestupku možno aj v blokovom konaní alebo v rozkaznom konaní, ktoré sú osobitnými formami prejedná vania priestupkov. V tomto ustanovení nie sú zahrnuté všetky priestupky proti verejnému poriadku a priestupky proti občianskemu spolunažívaniu.

Dôvod uvedený v písmene c) nadväzuje na § 13. Na osobu, ktorá bola odsúdená za trestné činy uvedené v § 13 písm. a) a b) sa síce bude hľadieť, ako by nebola odsúdená a táto osoba je bezúhonná, ale počas nasledujúcich troch rokov bude na účely tohto zákona považovaná za osobu, ktorá nie je spoľ ahlivá. Toto ustanovenie je potrebné na zamedzenie vnikania do sfér bezpečnostnej služby osobám, ktoré sa dopustili protispoločenského konania, za ktoré im bol uložený trest a ktoré vykonaním tohto trestu sa už nasledujúcim dňom môžu javiť ako bezúhonné.

Dôvod trestného stíhania, ktorý je uvedený pod písmenom d), nie je nerešpektovanie prezumpcie neviny podľa č l. 50 ods. 2 ústavy, ktorý stanovuje, že každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu. Podľa navrhované ho ustanovenia sa neposudzuje vina či nevina toho, proti komu sa vedie trestné konanie. Podľa navrhovaného ustanovenia sa ten, kto bude trestne stíhaný za trestné činy uvedené v § 13 písm. a) bude považovať za nespo ľahlivého podľa tohto zákona, čo je diametrálne odlišné od uznania vinným z trestného činu. Ten, kto bude nespoľahlivý, bude obmedzený v niektorých činnostiach podľa zákona tak, ako napr. osoba, ktor á je vzatá do väzby predtým než súd vyslovil právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jej vinu. Obmedzenie navrhované v § 14 ods. 1 písm. d) je v plnom súlade s ústavou, konkrétne s čl. 35 ods. 2, v ktorom je uvedené, cit.: 'Zákon môže ustanoviť podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností.'. V záujme účinného boja proti trestnej činnosti v súvislosti s činnosť ou bezpečnostných služieb nie je možné tolerovať, aby osoba, ktorá organizovala napr. tzv. výpalníctvo alebo násilné trestné činy so zbraňou, mohla byť považovaná za spoľahlivú len preto, že v trestnom konaní robí obštrukcie a nemôže byť právoplatne uznaná vinnou, napr. viac než štyri roky od spáchania skutku.

Ustanovenia v písmene e) a f) zakladajú nespoľahlivosť osoby, lebo osoba sa dopustila protiprávneho konania, ktoré bolo trestným činom, ale táto osoba nebola odsúdená z dôvodov schválenia zmieru alebo podmienečného zastavenia trestného stíhania. Lehoty sa počítaj ú odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení zmieru alebo nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o tom, že sa osoba trestne stíhaná pre trestné činy uvedené v § 13 písm. a) osvedč ila, ak trestné stíhanie bolo podmienečne zastavené.

Ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo môžu na základe písmena g) zistiť aj ďalšie závažné skutočnosti, podľa ktorých je osoba nespoľahlivá, preto je v zákone zakotvená možnosť aj z iný ch dôvodov považovať osobu za nespoľahlivú.

Posudzovanie spoľahlivosti ministerstvom alebo krajským riaditeľstvom nem ôže byť výsledkom konania jednej osoby. V záujme zamedzenia subjektívneho posudzovania tejto zákonom ustanovenej podmienky, k spoľahlivosti sa vyjadruje aj polícia a ak nemožno i napriek tomu dospieť k jednoznačn ému záveru, môže podmienku spoľahlivosti posudzovať aj osobitná komisia zriadená z pracovníkov ministerstva. Z uvedeného vyplýva, že osobitná komisia bude posudzovať spoľahlivosť osôb iba vtedy, keď nebude možné jednoznačne vysloviť záver, či osoba je alebo nie je spoľahlivá. Bude to najmä v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. g). Týmto postupom sa zabezpečí prehĺbenie objektí vnosti pri posudzovaní spoľahlivosti a aj zvýši sa ochrana práv a slobôd osoby. Osobitná komisia o svojom zistení vydá stanovisko. Osobitná komisia môže spoľahlivosť posúdiť aj z vlastnej iniciatí vy, najmä ak má k tomu podnet od operatívnych súčastí polície alebo iných orgánov, zaoberajúcich sa bojom proti organizovanému zločinu.

V záujme objektívneho posúdenia splnenia podmienky spoľahlivosti má ministerstvo aj krajské riaditeľstvo možnosť vyžiadať si vyjadrenie aj od orgánu verejnej moci (obce, štátneho orgánu). Tomuto oprávneniu zodpovedá povinnosť, uložená dotknutým subjektom v odseku 4, takejto žiadosti do 14 dní od jej doručenia vyhovie ť.

Návrh zákona zohľadňuje potrebu sprísnenia posudzovania spoľahlivosti osôb, ktoré prevádzkujú bezpečnostnú službu a vo vzťahu k objektom osobitnej dôležitosti aj osôb, ktoré vykonávajú fyzick ú ochranu alebo pátrania v týchto objektoch..

Priamo v zákone je zakotvená povinnosť ministerstva alebo krajského riaditeľstva vyžiadať si od Slovenskej informačnej služby vyjadrenie k spoľahlivosti dotknutých fyzických osôb, a to prevádzkovateľa bezpečnostnej služby, prokuristu fyzickej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku fyzickej osoby, vedú ceho podniku zahraničnej fyzickej osoby, zodpovedného zástupcu fyzickej osoby, štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, fyzickej osoby, ktorá má najmenej 15 % majetkov ý podiel v právnickej osobe, prokuristu právnickej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku právnickej osoby, vedúceho podniku zahraničnej právnickej osoby, zodpovedného zástupcu právnickej osoby a fyzický ch osôb poverených výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania v objektoch osobitnej dôležitosti. Slovenská informačná služba je povinná žiadosti o vyjadrenie vyhovieť v lehote 14 dní od jej doručenia.

K § 15

Ustanovenie upravuje podmienky zdravotnej spôsobilosti podľa zákona. Zdravotná spôsobilosť, ktorou sa rozumie telesná spôsobilosť a psychická spôsobilosť na výkon činností súvisiacich s prevádzkovaním bezpečnostnej služby, sa potvrdzuje lekárskym posudkom.

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti sa robí každé dva roky, ak lekár neurčí alebo právny predpis neustanoví kratšiu lehotu, napr. u osôb pracujúcich v noci.

Súčasne sa ustanovuje povinnosť každého lekára, ktorý na základe vyšetrenia zistí, že osoba trpí chorobou, poruchou alebo stavom, ktorý vylučuje alebo obmedzuje jej zdravotnú spôsobilosť, poučiť ju o tom a oznámiť to krajskému riaditeľstvu. Na oznámenie nadväzuje oprávnenie rozhodovať o opätovnom preskúmaní zdravotnej spôsobilosti.

Podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a vzor lekárskeho posudku stanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Vydanie tohto predpisu bolo prerokovan é s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky počas prípravy návrhu zákona.

K § 16

Odborná spôsobilosť má dve zložky, a to vzdelanie ustanovené pre danú činnosť a držbu preukazu odbornej spôsobilosti.

K § 17

Prevádzkovať strážnu službu môže len osoba, ktorá dosiahla úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredného odborné vzdelanie.

Na prevádzkovanie detektívnej služby (§ 4 zákona) a na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva (§ 5 zákona) sa z dôvodov požiadavky vyššej odbornej náročnosti ustanovuje podmienka dosiahnutia vysoko školského vzdelania v študijnom odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb minimálne druhého stupňa, t.j. vzdelanie magisterské. Nedostatok tohto vzdelania možno nahradiť kvalifikačnou skúškou pod ľa § 18. Toto vzdelanie nahrádza aj iné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, avšak len spolu so špecializovaným policajným vzdelaním a praxou. Vzdelaním v študijnom odbore v oblasti bezpečnostný ch služieb nie je iba vzdelanie získané v policajných školách. Podľa sústavy študijných odborov vysokoškolského vzdelávania Slovenskej republiky, vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č . 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 v znení rozhodnutia Ministerstva školstva SR č. CD-2004-8230/16162-1:071 zo dňa 25. 5. 2004 do študijného odboru v oblasti bezpečnostných služieb patrí aj 'ochrana osôb a majetku'. Na priznávanie akademických titulov bakalár, inžinier a doktor v tomto študijnom odbore má akreditáciu aj Žilinská univerzita v Žiline.

K § 18

Praktické skúsenosti ukázali, že prax v príslušnom odbore úspešne nahradí požadované vzdelanie. Umožňuje sa preto osobe, ktorá má prax v odbore právo alebo bezpečnostnú prax minimálne desať rokov a doba od skončenia vykonávania tejto praxe nie je dlhšia ako päť rokov a má vzdelanie v odbore právo alebo bezpečnostné služby nižšie ako druhého stupňa (t. j. bakalár) alebo osobe, ktorá má vysokoškolské vzdelanie v inom odbore minimálne druhého stupňa, aby si na účely zákona nahradila predpísané vzdelanie vykonaním kvalifikačnej skúšky. Súčasne sa ustanovuje spôsob podania žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky, jej náležitosti (náležitosti dokladu o vzdelaní, potvrdenia o bezpečnostnej praxi a potvrdenia o praxi sú uvedené v § 8 zákona) a zloženie skúš obnej komisie. Rozdiel medzi vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa a požadovanou praxou podľa § 17 a 18 je v tom, že podľa § 17 ods.2 písm.c) osoba má aj špecializované policajné vzdelanie, preto nemus í absolvovať kvalifikačnú skúšku.

K § 19

Skúška odbornej spôsobilosti je úkon, ktorý musí spravidla predchádzať tomu, aby osoba získala preukaz odbornej spôsobilosti. Z dôvodov rozdielnych náročností na výkon jednotlivých č inností sa skúška delí na dva typy.

V odseku druhom sa ustanovuje zloženie skúšobnej komisie. Predseda skúšobnej komisie bude z ministerstva a jeden člen skúšobnej komisie bude z krajského riaditeľstva z úseku bezpečnostných služieb. Druhý člen skúšobnej komisie bude z okresného riaditeľstva Policajného zboru podľa miesta konania skúšky, čím sa zabezpečí informovanosť aj príslušného okresného riaditeľstva o vykonávaní skú šok, hoci v rámci okresných riaditeľstiev nevykonávajú štátnu službu policajti alebo zamestnanci, ktorí plnia úlohy na úseku bezpečnostných služieb.

Tak ako u kvalifikačnej skúšky prax môže nahradiť požadované vzdelanie, aj u skúšky odbornej spôsobilosti sa umožňuje, aby osoba, ktorá vykonávala bezpečnostnú prax v ozbrojenom zbore alebo ozbrojenom bezpečnostnom zbore minimálne desať rokov a doba od skončenia tejto praxe nie je dlhšia ako päť rokov, nemusela vykonať skúšku odbornej spôsobilosti. Táto právna možnosť sa vz ťahuje na skúšku typu S aj skúšku typu P s tým rozdielom, že na jednotlivé typy sa vyžaduje rozdielny stupeň vzdelania.

Upravuje sa postup prihlásenia na skúšku a náležitosti prihlášky na skúšku. Skúšku možno vykonať najneskôr do šesť mesiacov odo dňa ukončenia odbornej prípravy. Akreditovaná osoba je povinná k prihláške na skúšku pripojiť aj doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť uchádzača o vykonanie skúšky. Toto ustanovenie nadväzuje na povinnosť ministerstva preverova ť bezúhonnosť a spoľahlivosť budúceho držiteľa preukazu odbornej spôsobilosti. Umožňuje sa vykonať skúšku v jazyku, ktorý osoba ovláda, ak osoba neovláda štátny jazyk. Zvýšené náklady spojené s tlmočením hradí osoba, ktorá sa prihlásila na skúšku.

K § 20

Preukaz je doklad o úspešnom vykonaní skúšky a súčasne doklad na preukazovanie odbornej spôsobilosti. Po úspeš nom vykonaní príslušného typu skúšky sa osobe vydá preukaz príslušného typu za podmienky, že osoba je bezúhonná a spoľahlivá. Ak osoba požiada o vydanie preukazu bez vykonania skúšky, vydá jej ministerstvo preukaz po preskúmaní podmienok na jeho vydanie. Ak osoba úspešne vykonala skúšku odbornej spôsobilosti alebo spĺňa podmienky na vydanie preukazu bez vykonania skúšky odbornej spôsobilosti a nie je bezúhonná alebo spoľahlivá, ministerstvo jej preukaz nevydá. O nevydaní preukazu sa nebude rozhodovať v správnom konaní. Osobe sa oznámi, že nespĺňa podmienky na vydanie preukazu. Dotknutá osoba tý mto postupom nie je obmedzená vo svojich právach, nakoľko má možnosť podať sťažnosť na postup príslušného pracovníka. Ak sa osoba bude domnievať, že dôvody, pre ktoré jej preukaz nebol vydaný pominuli, písomne požiada o vydanie preukazu a preukáže, že je bezúhonná a spoľahlivá. Popri tom musí preukázať aj splnenie podmienok ustanovených v § 19 ods. 3, 4 alebo § 21 ods.1 nakoľko by mohla uplyn úť, napr. päťročná lehota od vykonávania ustanovenej činnosti.

Jedna osoba môže byť súčasne držiteľom iba jedného preukazu. Keď požiada o vydanie preukazu (nového alebo duplikátu) a neodovzdá predchádzajúci preukaz, preukaz jej nebude vydaný (ak nejde o prípad, ke ď sa duplikát preukazu vydáva za preukaz stratený alebo odcudzený).

Ak preukaz stratí platnosť z dôvodu uplynutia doby v ňom uvedenej, osoba musí absolvovať skúšku odbornej spôsobilosti podľa typu v plnom rozsahu. Pred absolvovaním skúšky sa však musí zúčastniť odbornej prípravy. Táto odborná príprava bude vykonávaná v skrátenej forme z predmetov bezprostredne súvisiacich s výkonom bezpečnostnej služby. Ostatné predmety môže osoba študovať individuálne.

Pri zmene typu preukazu z typu S na typ P, je osoba povinná absolvovať odbornú prípravu v plnom rozsahu.

K § 21

V súlade s článkom 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/42/ES sa ustanovuje spôsob uznávania odbornej spô sobilosti získanej v členskom štáte Európskej únie, aj keď činnosť bezpečnostných služieb nie je priamo uvedená v prílohe A tejto smernice. Orgánom na uznávanie odbornej spôsobilosti je ministerstvo. T ým však nie sú dotknuté oprávnenia a povinnosti iných orgánov (Ministerstva školstva Slovenskej republiky) na uznávanie vzdelania získaného v inom členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom štá te dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo v Švajčiarskej konfederácii. Uznávanie odbornosti sa nevzťahuje na štáty, ktoré nie sú členmi Európskej únie.

K § 22 až 25

Prvé dva paragrafy vymedzujú náležitosti žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, t.j. strá žnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva. V prvých odsekoch § 22 a 23 je obsah žiadosti, v druhých odsekoch sú prílohy žiadosti. Obsah žiadosti a prílohy žiadosti sa ustanovujú tak, aby krajské riaditeľstvo mohlo objektívne posúdiť, či žiadateľ spĺňa podmienky udelenia licencie ustanovené v § 11 a 12. Okrem týchto náležitostí môže krajské riaditeľstvo na posú denie splnenia podmienok, najmä bezúhonnosti a spoľahlivosti, vyžadovať podľa § 14 zákona vyjadrenia od ďalších orgánov a od žiadateľa o udelenie licencie podľa § 24 aj ďalšie podklady.

Nie je účelné, ani možné, aby zákon ustanovoval všetky podrobnosti, preto v § 25 je nevyhnutné splnomocňovacie ustanovenie.

K § 26

Vecne príslušným na konanie a rozhodovanie o udelení licencie je krajské riaditeľstvo. Osoba, ktorá predkladá žiados ť, musí preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti. Preberá sa doteraz osvedčený postup pri podávaní žiadosti o udelenie licencie, podľa ktorého osoba predkladá ž iadosť krajskému riaditeľstvu osobne. Osobitosť činnosti bezpečnostnej služby si takýto postup vyžaduje.

K § 27

Postup, keď podaná žiadosť o udelenie licencie nemá predpísané náležitosti sa riadi správnym poriadkom. Lehotu na rozhodnutie o žiadosti môže predĺžiť riaditeľ krajského riaditeľ stva, najviac však o 60 dní.

Krajské riaditeľstvo vydá licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie. Od tohto dňa tiež plynie jednoročná lehota, poč as ktorej je prevádzkovateľ povinný začať vykonávať aspoň jednu povolenú činnosť, inak mu hrozí odňatie licencie podľa § 33 ods.1 písm.d).

K § 28

Úzka spojitosť predmetu podnikania so zásahmi do právnych pomerov tretích osôb, ale najmä ochrana záujmu vnútorné ho poriadku a bezpečnosti, vyžadujú upraviť aspoň rámcovo podmienky prevádzkovania bezpečnostnej služby. Okrem týchto podmienok možno preto ustanoviť aj ďalšie, najmä také, ktoré pozitívne ovplyvnia v ývoj bezpečnostnej situácie a odhaľovanie protiprávnej činnosti. Jednoznačne sa ustanovuje, že podmienky možno ustanoviť aj dodatočne (§ 30), napríklad ako reakciu na zmeny, ku ktorým došlo po udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby.

K § 29

Povinnosť prevádzkovateľa oznámiť zmeny údajov, ktoré uviedol v žiadosti o udelenie licencie a doložiť tieto zmeny, ako aj doložiť zmenu dokladov, ktoré pripojil k žiadosti o udelenie licencie, umožňuje krajskému riaditeľstvu posúdiť ďalšie trvanie a obsah prevádzkovania bezpečnostnej služby. Lehota na ozn ámenie zmien a predloženie dokladov je stanovená explicitne, a to do 15 dní od týchto zmien.

Žiadateľ o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby pripája k žiadosti o udelenie licencie doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť a lekársky posudok. Prev ádzkovateľovi sa ukladá povinnosť predkladať tieto doklady každé dva roky, čím sa vytvárajú podmienky pre objektívne sledovanie, či i naďalej spĺňa podmienky ustanovené na udelenie licencie.

Prevádzkovateľ tieto doklady predkladá krajskému riaditeľstvu nielen za svoju osobu, ale aj za osoby uvedené v § 11 ods. 2 a 3, § 12 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 a 3, za osobu uvedenú v § 12 ods. 1 písm. b) prevádzkovateľ predkladá len doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce jej bezúhonnosť a spoľahlivosť

Krajské riaditeľstvo môže na základe oznámenia alebo dokladov, čestného vyhlásenia alebo lekárskeho posudku zmeniť rozhodnutie o udelení licencie a vydať novú licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej slu žby alebo pozastaviť prevádzkovanie bezpečnostnej služby alebo dokonca licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby odňať. Ak sú však zmeny iného charakteru, krajské riaditeľstvo tieto zmeny iba potvrdí, čo oznámi písomne prevádzkovateľovi.

K § 30

Ustanovenie upravuje právne pomery pri zmenách v rozhodnutí o udelení licencie. Zmeny v rozhodnutí o udelení licencie sa m ôžu týkať rozsahu činnosti alebo činnosti samotnej. Rozsah činnosti, ale aj podmienky činnosti, môžu byť zmenené na žiadosť prevádzkovateľa bezpečnostnej služby alebo z podnetu krajského riadite ľstva. Podmienky činnosti sa môžu ustanoviť aj dodatočne alebo sa môžu zmeniť so zreteľom na povahu záujmov chránených zákonom. Dodatočné ustanovenie alebo zmena podmienok prichádza do úvahy v prí pade, ak dôjde k zmene relevantných okolností na strane prevádzkovateľa v prípade, keď zmenu odôvodňujú nové skutočnosti svedčiace napr. o možnom ohrození života, zdravia osôb alebo si túto zmenu vy žadujú nedostatky v činnosti prevádzkovateľa, ktoré nie je potrebné riešiť pozastavením prevádzkovania bezpečnostnej služby alebo odňatím licencie. Zmena podmienok činnosti alebo dodatočné urč enie podmienok činnosti môže byť vyvolané aj závažnými zmenami bezpečnostnej situácie.

Jednoznačne sa ustanovuje, že zmenu predmetu činnosti nie je možné vykonať zmenou rozhodnutia o udelení licencie, napr. na žiadosť o zmenu z prevádzkovania strážnej služby na prevádzkovanie detektívnej slu žby alebo na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva alebo na prevádzkovanie technickej služby nemožno aplikovať toto ustanovenie. Túto zmenu je možné realizovať len na základe novej žiadosti o udelenie licencie.

K § 31

Pozastavenie prevádzkovania bezpečnostnej služby je dočasné opatrenie, kedy prevádzkovateľ síce nemôže vykonáva ť činnosť, na ktorú má licenciu, ale táto licencia mu nebolo odňatá. Iba v prípade uvedenom v § 31 ods.1 písm. g) sa prevádzkovanie bezpečnostnej služby pozastaví na žiadosť prevádzkovateľa, v ostatných prípadoch je to z dôvodov neplnenia podmienok ustanovených zákonom alebo v prípade naliehavého záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti.

V prípadoch uvedených v § 31 ods.1 písm. a) až c), e), f) alebo i) sa prevádzkovanie bezpečnostnej služby pozastaví na dobu troch mesiacov. Ak sa nedostatky neodstránia, uplatní sa § 33 ods. 1 písm. a), t. j. odn íme sa licencia.

Pozastavenie prevádzkovania bezpečnostnej služby na žiadosť prevádzkovateľa sa umožňuje najmä vtedy, ak prevádzkovateľ zo subjektívnych dôvodov nemôže prevádzkovať bezpečnostnú službu, avš ak najdlhšie na dobu jedného roka. Ak by činnosť nevykonával dlhšie ako jeden rok, uplatní sa odňatie licencie podľa § 33 ods. 1 písm. d).

Ak bolo pozastavené prevádzkovanie bezpečnostnej služby, vo výkone bezpečnostnej služby možno pokračovať len na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva, ktorým sa pozastavenie prevádzkovania bezpeč nostnej služby zruší. Dôvody na zrušenie rozhodnutia o pozastavení prevádzkovania bezpečnostnej služby musí prevádzkovateľ preukázať. Ak tieto dôvody nepreukáže do jedného roka, licencia na prevá dzkovanie bezpečnostnej služby sa odníme podľa § 33 ods. 1 písm. d). Ak by došlo k závažnému porušeniu povinnosti vyplývajúcej zo zákona, výkon prevádzkovania bezpečnostnej služ by by sa nepozastavil, ale by sa licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby odňala podľa § 33 ods. 2.

K § 32

Zánik oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu nastáva z dôvodov, ktoré sú taxatívne vymedzené v zá kone.

Platí zásada neprevoditeľnosti licencie na inú fyzickú osobu alebo inú právnickú osobu, preto oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu zaniká smrťou prevádzkovateľa, ktorý bol fyzickou osobou alebo zrušením právnickej osoby, ak prevádzkovateľom bezpečnostnej služby je právnická osoba.

Ïalším dôvodom je uplynutie času, na ktorý bola licencia udelená, čo je desať rokov, ak krajské riaditeľstvo neurčilo kratšiu dobu.

Odňatím licencie automaticky zaniká oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu.

Oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu zaniká aj písomným oznámením o ukončení prevádzkovania bezpečnostnej služby a odovzdaním licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby prevá dzkovateľom.

K zániku oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu však podľa § 32 ods.2 nedochádza, keď sa začalo správne konanie o pozastavení prevádzkovania bezpečnostnej služby alebo správne konanie o od ňatí licencie; toto konanie sa aj právoplatne ukončí.

Pri zániku oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu podľa odseku 1 písm.a) až c) a e) sa nevydáva rozhodnutie krajského riaditeľstva.

V prípade, že prevádzkovanie bezpečnostnej služby má zaniknúť uplynutím času, na ktorý bola licencia udelená, prevádzkovateľ je oprávnený požiadať o vydanie novej licencie ešte poč as platnosti už udelenej licencie, avšak len v lehote, ktorú zákon presne vymedzuje.

K § 33

Dôvody odňatia licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby sú ustanovené taxatívne. Sú obligatórne a fakultat ívne. Nadväzujú spravidla na pozastavenie prevádzkovania bezpečnostnej služby.

V prvom odseku sú obligatórne dôvody odňatia licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby. V písmene a) sú uvedené dôvody, keď bol pozastavený výkon licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby z dôvodov prekážok na strane prevádzkovateľa a prekážka nebola odstránená. V písmene b) je dôvod odňatia licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby prevádzkovateľovi, ktorý je fyzickou osobou, keď tento prevádzkovateľ prestane spĺňať podmienky ustanovené v § 11 ods. 1 a nejde o prípad uvedený v § 31 ods.1 písm.d).V písmene c) je dôvod odňatia licencie na prevá dzkovanie bezpečnostnej služby v prípade, že prevádzkovateľ zamestnáva osobu, ktorá nespĺňa podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti viac ako tri mesiace odo dňa, keď sa túto skutočnosť prevádzkovate ľ dozvedel. V písmene d) je povinnosť krajského riaditeľstva odňať licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, ak prevádzkovateľ nezačal vykonávať ani jednu povolenú činnosť v priebehu jedné ho roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie (nie doručenia licencie) alebo ani jednu povolenú činnosť nevykonáva nepretržite dlhšie ako jeden rok. Toto opatrenie je potrebné na zamedzenie držby licencie zo špekulatívnych dôvodov. Odňatie licencie, ak prevádzkovateľ nevykonáva ani jednu z povolených činností nepretržite dlhšie ako jeden rok, sa uplatní aj vtedy, ak bolo pozastaven é prevádzkovanie bezpečnostnej služby a pozastavenie trvá dlhšie ako jeden rok.

V odseku druhom a treťom sú dôvody odňatia licencie, keď prevádzkovateľ porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, porušuje podmienky uložené v rozhodnutí alebo opatrení krajského riaditeľstva alebo ministerstva. Iným všeobecne záväzným právnym predpisom je najmä vykonávacia vyhláška k zákonu, ale sú to aj iné právne predpisy, ktoré prevádzkovateľ poruší v súvislosti s prevádzkovaním bezpečnostnej služby. Rozdiel medzi odsekom 2 a 3 je v tom, že v odseku 2 je dôvodom na odňatie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby záva žné porušenie alebo opakované porušenie povinnosti a v odseku 3 je dôvodom na trvalé odňatie licencie opakované závažné porušenie povinnosti; či a kedy porušenie povinnosti bude závažné, závisí od posúdenia správneho orgánu, ktorý bude rozhodovať o odňatí licencie. Každé porušenie povinnosti sa musí posudzovať individuálne. Opakované porušenie je porušenie povinnosti najmenej dvakrát. Nemus í ísť o porušenie tej istej povinnosti.

Podľa odseku 4 sa odníme licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, keď si ju prevádzkovateľ neprevezme.

V odseku 5 sa zákonom vylučuje odkladný účinok rozhodnutia o odňatí licencie, t.j. prevádzkovateľ, ktorému bola licencia odňatá, aj keď proti rozhodnutiu o odňatí licencie podá opravný prostriedok, nebude môcť naďalej prevádzkovať bezpečnostnú službu. Toto opatrenie má zabrániť špekulatívnemu podávaniu opravných prostriedkov a získavaniu času na vybavenie novej licencie.

V ďalších ustanoveniach sú formou zákazu zakotvené právne následky odňatia licencie a trvalého odňatia licencie. Ide o zákazy, ktoré majú zabrániť vstupu fyzických osôb, ktorým bola priamo odň atá licencia alebo ktoré pôsobili v určitých funkciách (napr. ako štatutárne orgány, prokuristi, zodpovední zástupcovia) u prevádzkovateľov, ktorým bola licencia odňatá, do funkcií u iných prevá dzkovateľov bezpečnostnej služby, a to buď trvale alebo po dobu troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie. Prostredníctvom týchto zákazov, ktoré vecne nadväzujú na § 31 ods.1 písm.f), sa má zabrániť aj nežiadúcemu personálnemu prepojeniu dotknutých subjektov.

K § 34

Za účelom zabránenia zneužitia licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, porušovania zákona, zneužitia vecn ých bezpečnostných prostriedkov a iných technických prostriedkov sa ustanovuje povinnosť vrátiť licenciu krajskému riaditeľstvu pri vydaní novej licencie, pri pozastavení prevádzkovania bezpečnostnej služ by alebo pri zániku oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu a súčasne sa ustanovujú povinnosti pri nakladaní s majetkom, vecnými bezpečnostnými prostriedkami a inými technickými prostriedkami.

K § 35

V záujme predchádzania možnosti neregistrovania sa v obchodnom registri, neregistrovania sa na daňovom úrade, u orgánu š tatistiky alebo orgánu sociálneho postenia, zakladá sa krajskému riaditeľstvu povinnosť zasielať odpis právoplatného rozhodnutia týmto orgánom. Ak zanikne oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú služ bu, rozhodnutie sa nevyhotovuje, preto sa dotknutým orgánom zašle odpis písomného oznámenia.

K § 36

Zákaz zakotvený v odseku 1 má zabrániť stretu záujmov pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby s inými podnikate ľskými aktivitami a chrániť záujmy zákazníkov, ako aj tretích osôb, ktoré by mohli byť pri poskytovaní bezpečnostnej služby dotknuté. Tento zákaz je prelomený v odseku 3, podľa ktorého je prevá dzkovateľ bezpečnostnej služby oprávnený prevádzkovať všetky druhy bezpečnostnej služby a technickú službu súčasne.

Popri týchto službách zákon umožňuje prevádzkovateľovi bezpečnostnej služby podnikať v cestnej doprave, ale iba vtedy, ak podnikanie v cestnej doprave bude vykonávané v súvislosti s ochranou majetku a osoby pri preprave. Súčasne sa prevádzkovateľovi bezpečnostnej služby povoľuje spracúvanie bankoviek a mincí, avšak tiež iba za podmienky, že sa vykonáva v súvislosti s ochranou majetku pri preprave.

Výlučnosť oprávnenia prevádzkovania bezpečnostnej služby sa vzťahuje aj na prípady personálneho prepojenia (analógia s ustanovením § 33 ods.8 až 10).

K § 37

Ustanovujú sa obmedzenia prevádzkovania bezpečnostnej služby, ak na majetok prevádzkovateľa bol vyhlásený konkurz. V odseku prvom ide o prípad, ak konkurz prevádzkovateľ nespôsobil úmyselne. V takom prípade môže opätovne prevádzkovať bezpečnostnú službu po troch rokoch od ukončenia konkurzu. Ak konkurz spôsobil úmyselne, môže opätovne prevádzkovať bezpečnostnú službu až po pia tich rokoch od vyrovnania záväzkov, ktoré tvorili predmet konkurzu. Tieto obmedzenia platia aj vtedy, ak sa návrh na vyhlásenie konkurzu zamietol pre nedostatok majetku.

V záujme zabránenia nežiadúcemu personálnemu prepojeniu a súčasne i v záujme transparentnosti sa zakazuje prevádzkovateľom bezpečnostnej služby mať uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve. Ide o prísny z ákaz, preto nie je rozhodujúce kedy sa táto zmluva uzavrela.

K § 38

V záujme umožnenia spätnej kontroly sa ustanovuje povinnosť viesť evidenciu zmlúv o poskytovaní bezpečnostnej služby. Táto povinnosť sa vzťahuje na prevádzkovateľov strážnej služ by, prevádzkovateľov detektívnej služby, aj prevádzkovateľov odbornej prípravy a poradenstva a podľa § 79 aj na prevádzkovateľov technickej služby. Na prevádzkovateľov vlastnej ochrany sa táto povinnosť nemôže vzťahovať, nakoľko prevádzkovateľ vlastnej ochrany neuzatvára zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej služby. Aj poskytovanie odbornej prípravy akreditovanou osobou je poskytovanie bezpečnostnej služ by, preto prevádzkovateľ, ktorý vykonáva odbornú prípravu ako akreditovaná osoba, je povinný viesť evidenciu zmlúv uzavretých s každou osobou, ktorá bola v školiacom zariadení vyškolená. Prevádzkovate ľ je povinný túto evidenciu uschovávať najmenej päť rokov od skončenia zmluvného plnenia. Podrobnosti o vedení evidencie stanoví vykonávací predpis.

V odseku druhom sa ustanovujú náležitosti písomnosti súvisiacej s prevádzkovaním bezpečnostnej služby a v odseku 3 je založená písomná forma zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej služ by (pod hrozbou sankcie jej neplatnosti) a povinnosť úschovy zmlúv o poskytovaní bezpečnostnej služby a čas ich úschovy.

K § 39 a 40

Správa o činnosti bezpečnostnej služby je výrazným prostriedkom kontroly v tejto oblasti, ako aj pomocným nástrojom pri v ýkone štátneho dozoru. Stanovuje sa povinnosť správu predkladať každoročne, a to aj prevádzkovateľovi, ktorý začne alebo ukončí svoju činnosť v priebehu hodnoteného roka.

Obsahové náležitosti správ o činnosti bezpečnostnej služby sú upravené v § 40.

K § 41

Obdobne, ako v živnostenskom zákone, i tento zákon ukladá povinnosť označovať sídlo prevádzkovateľa právnickej osoby, miesto činnosti fyzickej osoby a prevádzku. Spôsob označ enia je ponechaný na prevádzkovateľa. Podmienkou je, že označenie musí byť umiestnené na viditeľnom a verejne prístupnom mieste a výška písmen označenia musí byť najmenej 35 mm. Uložiť povinnosť označovať sídlo (miesto činnosti, prevádzku) si vyžiadala aplikačná prax, pretože pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly často nebolo možné nájsť sídlo (miesto činnosti, prevádzku) prevá dzkovateľa.

K § 42

Zákon umožňuje, aby jedna a tá istá právnická osoba alebo jedna a tá istá fyzická osoba bola držiteľom licencie na detektívnu službu, aj držiteľom licencie na strážnu služ bu. Bolo by neetické, ak by prevádzkovateľ mal strážiť tú osobu, po ktorej pátra a naopak. Preto sa kombinácia takýchto činností zakazuje priamo v zákone.

K § 43

Na prevádzkovateľa, ale aj jeho zamestnancov sa vzťahuje zásada primeranosti a povinnosť mlčanlivosti pri vykonávaní fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva. Prevádzkovateľ , aj jeho zamestnanci, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkom, čo sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti. Súčasne je však ustanovené, kedy je táto povinnosť prelomená, čiže kto môž e prevádzkovateľa alebo jeho zamestnanca zbaviť povinnosti mlčanlivosti a v ktorých prípadoch sa povinnosť mlčanlivosti nemôže dodržiavať a preto sa jej prevádzkovateľ, ani jeho zamestnanci nemôžu dovol ávať.

K § 44

Posudzovanie bezúhonnosti a spoľahlivosti zamestnancov a splnenie ďalších zákonných podmienok (vyplývajúcich napr. z pracovnoprávnych predpisov) je právom, ale i povinnosťou prevádzkovateľ a ako zamestnávateľa. Aplikovať uvedené povinnosti na všetkých zamestnancov by však bolo neopodstatnené, preto sa vyníma skupina zamestnancov, ktorá sa nezúčastňuje na výkone bezpečnostnej služby a nepr íde ani do styku s informáciami, týkajúcimi sa bezpečnostnej služby.

K § 45 a 46

Prostredníctvom zakotvenia práv a povinností sa upravuje postup pri preverovaní bezúhonnosti a spoľahlivosti zamestnanca, vy žadovaného podľa predchádzajúceho ustanovenia. Bezúhonnosť a spoľahlivosť zamestnanca sú významné atribúty v činnosti bezpečnostnej služby, preto zákon na jednej strane ukladá prevádzkovateľ ovi povinnosť preveriť bezúhonnosť a spoľahlivosť zamestnanca a za tým účelom vyžadovať od zamestnanca príslušné doklady o bezúhonnosti a spoľahlivosti a na druhej strane súčasne ukladá zamestnancovi povinnosť predložiť tieto doklady. Je žiadúce, aby zamestnanec bol bezúhonný a spoľahlivý po celú dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu, preto musí doklady o bezúhonnosti a spoľ ahlivosti predkladať každé dva roky a ak došlo k zmene skutočností rozhodujúcich na posúdenie bezúhonnosti a spoľahlivosti, je povinný túto zmenu neodkladne hlásiť.

K § 47

Ako bolo už uvedené pri § 46, bezúhonnosť a spoľahlivosť zamestnanca sú závažné atribúty a preto musí by ť umožnené ich preverenie kedykoľvek počas trvania pracovnoprávneho vzťahu, ale aj po jeho skončení. Prevádzkovateľovi sa preto ukladá povinnosť doklady o bezúhonnosti a spoľahlivosti uschovávať v s ídle alebo v mieste činnosti od vzniku pracovnoprávneho vzťahu, počas jeho trvania a päť rokov od skončenia trvania pracovnoprávneho vzťahu. Za tým istým účelom sa ukladá aj povinnosť uschovávať lek árske posudky a doklady o vzdelaní.

K § 48

Ustanovujú sa podmienky, ktoré musí spĺňať osoba, ak má byť poverená výkonom bezpečnostnej služby. Podmienky sú ustanovené tak, aby sa v čo najväčšej miere zabezpečoval riadny v ýkon bezpečnostnej služby. Eliminovať zneužívanie odbornej prípravy a poradenstva majú prísnejšie podmienky na výkon týchto činností, ktoré je možné ustanoviť i vďaka tomu, že sa vykoná vanie odbornej prípravy a poradenstva vyčlenilo zo strážnej služby a z detektívnej služby. Na vykonávanie odbornej prípravy v rámci akreditácie bude osoba musieť splniť aj osobitné podmienky vzdelania a praxe, ktoré sú uvedené v odseku 3.

K § 49

Uvádzajú sa podmienky, za ktorých platí zákaz vykonávania fyzickej ochrany, pátrania a odbornej prípravy a poradenstva. Je povinnosťou dotknutej osoby rešpektovať tento zákaz, lebo jeho porušen ím sa dopustí priestupku na úseku súkromnej bezpečnosti.

K § 50

Je potrebné ustanoviť aspoň rámcovo podmienky výkonu fyzickej ochrany alebo pátrania, odbornej prípravy a poradenstva.

V § 50 ods. 1 sa zakazuje osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva ukladať plnenie úloh, ktoré nie sú v súlade so zákonom alebo s inými všeobecne záväznými prá vnymi predpismi.

V odseku druhom je ustanovené, kedy osoba môže zasiahnuť a v treťom odseku, čo je osoba povinná robiť po zásahu.

V odseku štvrtom sú zakotvené oprávnenia, ktoré má iba osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Fyzická ochrana je pri výkone strážnej služby alebo pri výkone vlastnej ochrany realizovaná formou obchô dzky, stráženia alebo prevádzkovania zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému. Vyžadovanie preukázania totožnosti osoby je viazané na vedenie evidencie o vstupe alebo výstupe osôb a dopravný ch prostriedkov do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z chráneného objektu alebo chráneného miesta. Preukázanie totožnosti možno vyžadovať v súvislosti s vý konom fyzickej ochrany aj od osoby, ktorá bola pristihnutá pri páchaní priestupku alebo bezprostredne po spáchaní priestupku. To znamená, že osoba poverená výkonom fyzickej ochrany nemôže vyžadovať preuká zanie totožnosti pri zistení akéhokoľvek priestupku a kdekoľvek, ale iba priestupku súvisiaceho s výkonom fyzickej ochrany. Tretím dôvodom vyžadovania preukázania totožnosti je, keď osoba bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do stráženého objektu alebo na strážené miesto alebo neoprávnenom výstupe z nich.

S výnimkou uvedenou v odseku 5, ukladá sa každému povinnosť, aby vyhovel výzve osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany. Kto takej výzve nevyhovie, môže sa dopustiť priestupku proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

K § 51 a 52

V § 51 sa ukladajú povinnosti pri zabezpečení miesta činu. Tieto povinnosti sú uvedené iba demonštratívne, okrem nich to môžu byť aj ďalšie povinnosti, ktoré je potrebné plniť, napr. z kriminalistické ho hľadiska.

V § 52 je zakotvený zákaz maskovania tváre, nosenia vecných bezpečnostných prostriedkov mimo času, keď osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania plní úlohy podľa tohto zákona a použí vania vozidiel so zvláštnymi výstražnými znameniami. Používanie vozidiel s výstražnými znameniami nemožno zamieňať s používaním výstražných znamení.

K § 53

Pri ochrane objektov osobitnej dôležitosti podľa zákona o obrane Slovenskej republiky sa taxatívne ustanovujú podmienky, ktoré musí plniť prevádzkovateľ, ale aj ministerstvo. Od osôb vykonávajúcich fyzickú ochranu a pátranie sa okrem splnenia všeobecných podmienok, vyžaduje i splnenie ďalších podmienok, napr. absolvovanie prípravy z praktického výcviku a teórie taktiky a techniky vykonávania zásahov, bezpeč nostná prax v dĺžke najmenej troch rokov, ale aj preverenie spoľahlivosti Slovenskou informačnou službou. Vylučuje sa, aby ten prevádzkovateľ, ktorý v posledných troch rokoch opakovane porušil povinnosti vyplývaj úce zo zákona, uložené v rozhodnutiach alebo opatreniach ministerstva alebo krajského riaditeľstva, vykonával ochranu objektov osobitnej dôležitosti. Toto vylúčenie sa vzťahuje aj na opakované poruš enie povinnosti vyplývajúcej z iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

K § 54

Toto ustanovenia vytvára právne podmienky na rýchlu a riadnu identifikáciu osôb poverených výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva, čo má význam nielen pre výkon štátneho dozoru a kontroly, ale aj pre verejnosť na verejne prístupnom mieste.

Podľa tohto zákona jeden prevádzkovateľ môže byť súčasne držiteľom troch licencií na prevádzkovanie bezpečnostnej služby. Z toho vyplýva, že jeden a ten istý zamestnanec môže síce vykoná vať fyzickú ochranu, pátranie, aj odbornú prípravu a poradenstvo, ale môže byť držiteľom len jedného identifikačného preukazu, a to na tú činnosť, ktorá prevažuje.

K § 55

Je bežné, že bezpečnostné služby pri svojej činnosti používajú rovnošaty, prípadne aj hodnostné označenie, preto je potrebné určiť podmienky používania rovnošiat a hodnostného označeni a tak, aby nemohlo dôjsť k zámene bezpečnostnej služby s orgánmi verejnej moci.

K § 56

Ustanovenie vymedzuje základné povinnosti prevádzkovateľov strážnej služby. Okrem všeobecnej povinnosti dodržiavať právne predpisy a podmienky uložené v rozhodnutiach a opatreniach ministerstva a krajského riaditeľstva, ide predovšetkým o niektoré evidenčné povinnosti, ktorých zmyslom je uľahčiť výkon štátneho dozoru a kontroly (túto povinnosť nemusia plniť prevá dzkovatelia strážnej služby, ktorých činnosť v rámci poskytovania strážnej služby je obmedzená len na vypracúvanie plánu ochrany podľa § 3 písm. h).

Inými všeobecne záväznými právnymi predpismi treba rozumieť tak, ako pri § 33, najmä vykonávaciu vyhlášku k zákonu, ale aj iné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré je povinný prevá dzkovateľ dodržiavať pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby.

Jedným z prostriedkov zabezpečenia súčinnosti bezpečnostných služieb a polície je plnenie oznamovacej povinnosti pri výkone fyzickej ochrany. O niektorých zásahoch je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť aj spracovanie záznamu. Záznam spracuje a vlastnoručne podpíše osoba, ktorá vykonala zásah. Záznam je ďalšou zárukou ochrany práv tretích osôb, ktoré môžu byť dotknuté činnosťou bezpeč nostných služieb. Vedenie inšpekčnej knihy dozoru vytvára podmienky na výkon štátneho dozoru a kontroly.

V treťom odseku je ustanovená povinnosť presvedčiť sa, či ten, kto žiada o ochranu majetku, má k tomuto majetku právo. Toto právo môže byť vlastníckym právom (vlastník sa preukáže napr. vý pisom z katastra nehnuteľností, osvedčením o evidencii motorového vozidla, kúpnou zmluvou, darovacou zmluvou, rozhodnutím o dedičstve) alebo užívacím právom (užívateľ sa preukáže sa napr. ná jomnou zmluvou, zmluvou o výpožičke). Môže však ísť aj o ochranu majetku a osôb pri spoločenskej udalosti v reštaurácii, zábavnom podniku a ochrana sa poskytuje jednorázovo. Tu, podľ a povahy veci, bude postačovať napr. doklad o zaplatení zálohy za poskytnutie priestorov na túto udalosť; spôsob preukazovania tejto povinnosti je na prevádzkovateľovi strážnej služ by. Splnenie tejto povinnosti je povinný preukázať orgánu štátneho dozoru alebo orgánu kontroly spôsobom, ktorý orgán štátneho dozoru alebo orgán kontroly bude objektívne považovať za postačujúci.

Účelom tohto ustanovenia je obmedzenie možnosti za pomoci bezpečnostnej služby odňať, resp. brániť v užívaní majetku oprávnenej osobe. Porušenie tejto zákonom ustanovenej povinnosti možno, podľa konkr étnych okolností, hodnotiť aj ako závažné porušenie povinnosti, čo môže mať za následok až odňatie licencie.

V štvrtom odseku je obdobná povinnosť, ako v predchádzajúcich odsekoch, vymedzená negatívne.

V piatom odseku sa ukladajú povinnosti prevádzkovateľom strážnej služby, ktorí prevádzkujú zariadenie poplachového systému. Ukladá sa im povinnosť zabezpečiť preverenie signálu dostatočným poč tom odborne spôsobilých osôb poverených výkonom fyzickej ochrany, čo je taký počet, ktorý zvládne preverenie signálu a s tým súvisiaci zásah.

Označenie motorového vozidla alebo motocykla používaného na zásah, nadväzuje na predpisy o premávke na pozemných komunikáciách tak, aby vozidlá, ktoré majú osobitné evidenčné číslo, boli skutoč ne označené nápisom 'ZÁSAHOVÉ VOZIDLO'. Priamo v zákone sa ustanovuje povinnosť, kde má byť označenie umiestnené a v akej veľkosti má byť.

V siedmom odseku sa ustanovujú povinnosti, ktorými sa reaguje na hrozbu bankových lúpeží. Priamo v zákone sa ukladajú povinnosti prevádzkovateľovi strážnej služby, ktoré musí splniť pri ochrane majetku a osoby pri preprave. Rozsah tejto ochrany je daný hodnotou predmetu ochrany, napr. sumou prevážaných peňazí.

K § 57

Účelom tohto ustanovenia je zabrániť zneužitiu strážnej služby na politické ciele, na riešenie pracovných sporov, náboženské ciele, potláčanie rasovej slobody a pod. Dikcia zákona nevylučuje pritom z ásah v prípadoch, keď to vyžaduje ochrana osôb a majetku. Ustanovenie má zabrániť prípadom zastrašovania osôb strážnou službou.

Požiadavka výslovného súhlasu chránenej osoby má zamedziť možnému zneužitiu strážnej služby na obmedzenie osobnej slobody osoby; výslovný súhlas chránenej osoby je potrebný najmä keď účastn ík zmluvy o poskytovaní strážnej služby nie je totožný s chránenou osobou. Súhlas môže byť daný ústne i písomne, musí však ísť o súhlas výslovný. V prípade osôb, ktoré nie s ú v plnom rozsahu spôsobilé na právne úkony, bude potrebný súhlas ich zákonného zástupcu alebo opatrovníka.

K § 58

Ustanovenie vymedzuje základné povinnosti prevádzkovateľa detektívnej služby, ktoré sú obdobné ako pri povinnostiach prevádzkovateľa strážnej služby podľa § 56 ods. 1.

K § 59

Ustanovujú sa pomerne prísne obmedzenia, ktoré však nebránia zisťovaniu skutočností, ktoré sú protiprávne alebo by mohli viesť k protiprávnemu konaniu alebo súvisia s manželstvom. Výnim ka z obmedzenia sledovania sexuálnych stykov platí výlučne iba vtedy, ak službu objednal jeden z manželov; táto výnimka neplatí, ak si takúto objednala milenka na sledovanie svojho milenca.

K § 60

Týmto ustanovením sa poskytuje ochrana účastníkom zmluvy o poskytovaní detektívnej služby. V záujem ich prá vnej istoty zákon ukladá povinnosť pri každej zmluve o poskytovaní detektívnej služby spracovať v písomnej forme záverečnú správu; originál odovzdať druhému účastníkovi zmluvy a kópiu uschov ávať najmenej päť rokov od ukončenia zmluvného plnenia. Priamo v zákone sa rámcovo vymedzuje obsah správy.

K § 61

Ustanovenie nadväzuje na predchádzajúce ustanovenie. Vymedzuje, komu možno oznámiť skutočnosti zistené pri poskytovaní detektívnej služby. Samozrejme, týmto obmedzením nie je obmedzená oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa detektívnej služby uložená osobitnými predpismi.

K § 62

Ustanovujú sa obdobné povinnosti, ako pri prevádzkovaní strážnej služby (§ 56) alebo detektívnej služby (§ 58) v rozsahu, v akom to vyžaduje prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva. V zá ujme transparentnosti poskytovania odbornej prípravy a poradenstva a s tým súvisiacimi úhradami sa prevádzkovateľovi odbornej prípravy a poradenstva ukladá povinnosť spracovať informáciu o každom poskytnutí poradenstva a odbornej prípravy. Informácia bude obsahovať obdobné údaje ako záverečná správa o poskytnutí detektívnej služby a taktiež ju prevádzkovateľ bude povinný uschovávať päť rokov. Neplnenie tejto povinnosti bude možné považovať za závažné porušenie zákona a môže byť dôvodom na odňatie licencie.

K § 63

Prevádzkovanie vlastnej ochrany je prevádzkovaním bezpečnostnej služby pre vlastnú potrebu prevádzkovateľa, čo je vyjadrené v zákone voľnejšou úpravou tohto režimu. Základné ustanovenia o vzniku prev ádzkovania vlastnej ochrany však zodpovedajú základným ustanoveniam o vzniku oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu.

O udelení licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany rozhodne krajské riaditeľstvo tak, ako o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby. Rozdiel je v tom, že počet osôb zabezpečujúcich vlastnú ochranu a vybavenie vlastnej ochrany vecnými bezpečnostnými prostriedkami musí zodpovedať potrebám vlastnej ochrany.

Prevádzkovateľ, ktorý má udelenú licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby pre iné osoby, je oprávnený prevádzkovať aj vlastnú ochranu, avšak len v rozsahu už udelenej licencie (napr. na prevá dzkovanie strážnej služby).

K § 64

Nakoľko prevádzkovanie vlastnej ochrany má menšie bezpečnostné riziká, ako prevádzkovanie bezpečnostnej služby (nehrozí neoprávnené vynucovanie platenia za tzv. ochranné služby, ktoré sa v skutoč nosti neposkytujú), podmienky udelenia licencie na vlastnú ochranu a tým aj náležitosti žiadosti o udelenie licencie na vlastnú ochranu, sú ustanovené jednoduchšie. Žiadateľ o udelenie licencie na prevá dzkovanie vlastnej ochrany nemusí byť bezúhonný, spoľahlivý, zdravotne spôsobilý, odborne spôsobilý a preto ani tieto náležitosti nepreukazuje pri podaní žiadosti o udelenie licencie. V popise činnosti sa vy žaduje uviesť druh činnosti podľa § 3 až 5 zákona. Splnenie podmienok uvedených v § 63 sa overuje prostredníctvom údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie na vlastnú ochranu (zoznam chránený ch objektov alebo chránených osôb a ich adresy, počet osôb vykonávajúcich vlastnú ochranu a prehľad vecných bezpečnostných prostriedkov a iných technických prostriedkov).

K § 65 až 67

Dôvody na pozastavenie prevádzkovania vlastnej ochrany a na odňatie licencie na vlastnú ochranu sú obdobné ako u bezpečnostnej služby vykonávanej pre iné osoby. Týchto dôvodov je však menej, čo zodpovedá rozsahu podmienok stanovených zákonom na prevádzkovanie vlastnej ochrany.

V § 67 sú vymedzené ustanovenia, ktoré sa nevzťahujú na prevádzkovanie vlastnej ochrany, nie však bezvýhradne, pretože § 13 až 21 sa vzťahuje aj na zamestnancov prevádzkovateľa vlastnej ochrany.

K § 68

Tak, ako je uvedené vo všeobecnej časti dôvodovej správy, bezpečnostné riziká prevádzkovania technickej služby sú hlavným dôvodom, prečo je povoľovanie prevádzkovania technickej služ by zaradené pod režim tohto zákona. Technickú službu možno prevádzkovať na základe licencie na prevádzkovanie technickej služby.

Licenciu na prevádzkovanie technickej služby vydáva krajské riaditeľstvo na základe právoplatného rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby. Táto licencia je neprevoditeľná, je verejnou listinou a jej platnosť je desať rokov.

K § 69

Ustanovuje sa vznik oprávnenia prevádzkovať technickú službu. Situácia je obdobná ako pri bezpečnostnej službe.

K § 70

Podmienky udelenia licencie na prevádzkovanie technickej služby právnickou osobou alebo fyzickou osobou sú rovnaké ako pri podmienkach ustanovených pre udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby s tým rozdielom, že fyzická osoba, bez ohľadu na to, či je žiadateľom o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby, štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členom, vedúcim organizačnej zlo žky podniku, vedúcim podniku zahraničnej právnickej, zodpovedným zástupcom alebo prokuristom, nemusí byť zdravotne spôsobilá a odlišne sa posudzuje odborná spôsobilosť.

U fyzických osôb sa vyžaduje občianstvo členského štátu Európskej únie, iného zmluvného štátu dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie, vek 21 rokov, spôsobilos ť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť a spoľahlivosť.

Splnenie týchto podmienok sa bude posudzovať podľa všeobecných ustanovení tohto zákona, ktoré sa vzťahujú na bezpečnostnú službu. Zdravotná spôsobilosť sa nevyžaduje.

Odborná spôsobilosť na prevádzkovanie technickej služby sa bude posudzovať spôsobom obdobným ako v ž ivnostenskom zákone. Je kombináciou požadovaného vzdelania a dĺžky praxe v danom odbore.

Osoba, ktorá má najmenej 15 % majetkový podiel v právnickej osobe, musí byť bezúhonná a spoľahlivá.

K § 71

Ustanovujú sa náležitosti žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby tak, aby bolo možné z nej posúdiť, či žiadateľ spĺňa alebo nespĺňa podmienky ustanovené na udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby. Nakoľko náležitosti sú takmer zhodné s náležitosťami žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služ by, ustanovenie odkazuje na ustanovenia upravujúce náležitosti žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby.

K § 72 až 79

Ide o obdobnú právnu úpravu ako u predchádzajúcich ustanovení upravujúcich prevádzkovanie bezpečnostnej služby.

K § 80

Cieľom tejto úpravy je vytvoriť predpoklady na zabezpečenie čo najkvalitnejšej odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti. Všeobecne je na vykonávanie akejkoľvek odbornej prípravy v oblasti bezpečnostn ých služieb potrebná licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby. Z takto oprávnených osôb môžu byť tie, ktoré majú najlepšie predpoklady, akreditované na vykonávanie odbornej prípravy na skú šku odbornej spôsobilosti.

V záujme zabezpečenia kvalitnej odbornej prípravy je potrebné stanoviť konkrétne požiadavky na akreditovanú osobu.

Platnosť akreditácie sa ustanovuje na dobu najviac desať rokov, rovnako ako platnosť všetkých licencií.

K § 81 až 82

Ako u ostatných žiadostí o udelenie licencie, ustanovujú sa náležitosti žiadosti o udelenie akreditácie a jej prílohy. Obdobne ako pri predošlých licenciách, ustanovuje sa povinnosť ohlási ť a doložiť všetky zmeny, ktoré nastali od predloženia žiadosti o udelenie akreditácie. Nakoľko vykonané zmeny by nemuseli byť v súlade so zákonom, zakazuje sa pokračovať vo vykonávaní akreditácie a ž dovtedy, kým ministerstvo nepotvrdí zmeny alebo kým nerozhodne o zmene rozhodnutia o udelení akreditácie. V záujme pružného pokračovania vo vykonávaní odbornej prí pravy akreditovanou osobou sa ustanovuje ministerstvu povinnosť potvrdiť zmeny alebo začať konanie o zmene rozhodnutia o udelení akreditácie do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia a doloženia zmien. Rozhodnutie o udelen í akreditácie sa zmení iba vtedy, ak oznámené zmeny sa týkajú údajov uvedených v rozhodnutí o udelení akreditácie, t. j. napr. zmena obchodného mena, zmena sídla, zmena IÈO, zmena adresy š koliaceho zariadenia, zmena doby vykonávania odbornej prípravy.

Ustanovujú sa dôvody zániku akreditácie a dôvody odňatia akreditácie. Keď nastanú dôvody zániku akreditá cie, nebude sa vydávať rozhodnutie o zániku akreditácie, ak nejde o odňatie akreditácie, o ktorom sa rozhoduje v správnom konaní.

Ak bude pozastavené prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva akreditácia nezanikne, ani sa nebude rozhodovať o odňatí akreditácie. Akreditácia sa pozastaví, čo sa akreditovanej osobe iba písomne oznámi. Keď bude zrušené rozhodnutie o pozastavení prevádzkovania odbornej prípravy a poradenstva akreditovaná osoba bude môcť pokračovať vo vykonávaní odbornej prípravy.

Ak bola akreditácia odňatá, stanovuje sa povinnosť odovzdať rozhodnutie o udelení akreditácie ministerstvu. Je to obdobná povinnosť, ako pri odňatí licencie, aj keď tu nehrozí vykonávanie odbornej prí pravy bez udelenej akreditácie, nakoľko by bolo zbytočné vykonávať odbornú prípravu, ak by absolventi odbornej prípravy nezískali preukazy odbornej spôsobilosti.

Ak žiadateľ nesplnil podmienky udelenia akreditácie alebo ak mu bola akreditácia odňatá, ustanovuje sa, že o novú akreditáciu môže požiadať až po uplynutí piatich rokov odo dňa nadobudnutia prá voplatnosti rozhodnutia o neudelení akreditácie alebo rozhodnutia o odňatí akreditácie. O novej žiadosti sa nebude rozhodovať. Žiadateľ sa písomne vyrozumie, že nesplnil podmienku ustanovenú v § 82 odsek 7.

K § 83

Umožniť výkon štátneho dozoru a kontroly má uloženie povinnosti oznámiť ministerstvu začiatok odbornej prípravy. Pojem 'doručiť ministerstvu” znamená, ž e zoznam bude ministerstvu v ustanovenej lehote doručený, nie podaný na poštovú prepravu, inak by ustanovenie stratilo význam, lebo zoznam účastníkov odbornej prípravy by bol ministerstvu doručený po skončení odbornej prípravy.

Za týmto účelom sa ukladá akreditovanej osobe povinnosť vydať osobe prihlásenej na odbornú prípravu záznamník, v ktorom sa uvedú požadované údaje a súčasne sa ukladá akreditovanej osobe povinnosť viesť predpísané evidencie a tieto následne uschovávať po dobu a spôsobom ustanoveným zákonom.

K § 84

V prvej hlave piatej časti zákona je upravený štátny dozor a kontrola nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom.

Ministerstvu, ako ústrednému orgánu štátnej správy, sa vymedzuje pôsobnosť na celé územie Slovenskej republiky a vecná pôsobnosť v celom rozsahu zákona. Preto sa táto kontrolná činnosť označ uje ako štátny dozor.

Krajské riaditeľstvo má pri výkone kontrolnej činnosti vecnú pôsobnosť v rozsahu ministerstva, miestna pôsobnosť je však obmedzená na územie kraja.

Kontrola činnosti neznamená kontrolovať plnenie administratívnych povinností, ekonomické záležitosti prevádzkovateľa, jeho zmluvné vzťahy a pod. Kontrola činnosti je najmä kontrola výkonu obchôdzky, strá ženia, pátrania. Aj pri výkone kontroly činnosti sa policajt môže oboznamovať s evidenciami, ktoré je prevádzkovateľ povinný viesť pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby.

Výkon štátneho dozoru alebo kontroly podľa tohto zákona znamená, že subjekt poverený štátnym dozorom alebo kontrolou je zákonom splnomocnený vykonať štátny dozor alebo kontrolu v plnom rozsahu u prá vnickej osoby alebo fyzickej osoby bez rozdielu na to, či táto osoba má alebo nemá udelenú licenciu, ak vykonáva činnosti, ktoré svojim obsahom spĺňajú kritéria určené týmto zákonom pre bezpečnostnú službu alebo technickú službu.

K § 85

Ustanovujú sa oprávnenia kontrolóra pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly a policajta pri výkone kontroly činnosti.

Kontrolór je oprávnený ukladať na mieste pokyny na odstránenie nedostatkov. Na ukladanie týchto pokynov sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, t.j. správny poriadok. Uloženie pokynov sa zaznamená v inšpekčnej knihe dozoru a v zázname o kontrole činnosti alebo v zázname o výsledku štátneho dozoru alebo v zázname o kontrole. Zá konom je ustanovená ochrana prevádzkovateľa tým, že môže podať proti uloženým pokynom písomné námietky. Námietky musí zdôvodniť. O námietkach podaných proti pokynom kontrolóra orgánu d ozoru rozhodne orgán dozoru, o námietkach podaných proti pokynom kontrolóra orgánu kontroly a policajta rozhodne krajské riaditeľstvo.

Ustanovujú sa podmienky na zadržanie preukazu odbornej spôsobilosti a s tým súvisiace úkony.

K § 86

V § 86 až 89 sú ustanovené zásady výkonu štátneho dozoru a kontroly, ktoré sú obdobné, ako zásady kontrolnej činnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č . 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len 'zákon o kontrole”). Obdobné preto, lebo zásady cit. zákona o kontrole sa uplatňujú v plnom rozsahu pri kontrolnej činnosti v štátnej správe, kým zásady kontrolnej činnosti podľa tohto zákona sa uplatňujú v súkromnej sfére, v ktorej bezpečnostné služby a technická služba pôsobi a..

V odseku prvom je ustanovený spôsob začatia výkonu štátneho dozoru alebo kontroly. Kontrolór sa preukáže preukazom kontrolóra a služobným preukazom. Preukazovanie sa priamo osobe oprávnenej konať navonok za prev ádzkovateľa robí v praxi značné problémy a marí výkon štátneho dozoru alebo kontroly tým, že osoba oprávnená konať za prevádzkovateľa (konateľ, člen predstavenstva), sa k začatiu štá tneho dozoru (kontroly) nedostaví, ani vopred neoznámi, že sa k začatiu štátneho dozoru (kontroly) nedostaví. Tým znemožní zadokumentovať porušovanie zákona, resp. pri zadokumentovaní nedostatkov ná sledne spochybňuje výkon štátneho dozoru (kontroly) argumentom, že nebol prítomný pri ich výkone. Umožňuje sa preto začať s výkonom štátneho dozoru (kontroly) bez prítomnosti takejto osoby, za účasti zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorý je prítomný na mieste výkonu štátneho dozoru alebo kontroly.

V odseku druhom sa ustanovujú oprávnenia kontrolóra pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly tak, aby bol spoľahlivo zistený skutkový stav a porovnaný so stavom požadovaným zákonom a opatreniami vydaný mi na jeho základe. Tieto oprávnenia sa nevzťahujú na policajta pri výkone kontroly činnosti.

V treťom odseku sú stanovené povinnosti kontrolóra a v štvrtom odseku sa upravuje predpojatosť a konanie o nej.

Podrobnosti o preukaze kontrolóra ministerstva a kontrolóra krajského riaditeľstva ustanoví vykonávací predpis.

K § 87

Oprávneniam a povinnostiam kontrolóra uvedeným v § 86 musia zodpovedať oprávnenia a povinnosti kontrolovaného subjektu.

K § 88

Výsledok štátneho dozoru alebo kontroly môže byť podkladom pre rozhodnutie, ktoré závažným spôsobom môže ovplyvniť ďalšiu činnosť kontrolovaného subjektu. Môže to byť uloženie pokuty až 2 000 000 Sk, pozastavenie prevádzkovania bezpečnostnej služby alebo technickej služby, alebo odňatie licencie. Je preto potrebné podrobne ustanoviť, ako sa výsledok štá tneho dozoru (kontroly) zadokumentuje. O výsledku štátneho dozoru (kontroly) sa spracuje záznam, ktorého náležitosti sú ustanovené v prvom odseku.

Ak kontrolovaný subjekt nevyužije oprávnenie v ustanovenej lehote sa vyjadriť k zisteniam štátneho dozoru (kontroly), nebude sa predlžovať ukončenie štátneho dozoru (kontroly), ale zo zákona sa bude považovať, že so zadokumentovanými výsledkami súhlasí.

Štátny dozor (kontrola) je ukončený v deň podpísania záznamu. V záujme predchádzania zbytočným prieťahom v ukončení štátneho dozoru (kontroly) a zabráneniu nových možností porušovania z ákona ustanovuje sa, že ak niektorý zo zástupcov kontrolovaného subjektu odmietne záznam o výsledku štátneho dozoru (kontroly) podpísať, považuje sa štátny dozor (kontrola) za ukončenú dňom, kedy sa mal z áznam podpísať.

K § 89

Ide o opatrenia, ktoré možno označiť ako predbežné. Predbežne zadržaný preukaz odbornej spôsobilosti nebude vrátený, pokiaľ nebude rozhodnuté vo veci samej. Až vtedy, ak sa rozhodne vo veci v neprospech osoby, ktorej bol preukaz zadržaný, sa jej preukaz odníme. Inak sa preukaz vráti. Podobný postup je upravený i pre opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti. Pri pochybnostiach o zdravotnej spô sobilosti sa neodníme preukaz odbornej spôsobilosti, držanie preukazu odbornej spôsobilosti nie je viazané na zdravotnú spôsobilosť. Pokiaľ nebude lekárom vydaný lekársky posudok, ktorým bude jednoznačne vysloven é, že osoba nie je zdravotne spôsobilá, bude treba osoba bude považovaná za zdravotne spôsobilú podľa posledného lekárskeho posudku.

Oprávnenie nariadiť opätovné preskúšanie odbornej spôsobilosti je vhodné v prípade závažných pochybností o odbornej úrovni osoby.

Rozhodnutie podľa odseku 1 písm. d) zakladá povinnosť odovzdať preukaz ministerstvu alebo krajskému riaditeľstvu. V prípade ponechania preukazu dotknutej osobe by bolo umožnené, aby tato osoba mohla i naďalej vykonáva ť činnosti podľa zákona.

V odseku 2 je ustanovený postup pri preskúšaní odbornej spôsobilosti. Preukaz, aj keď osoba vykoná skúšku odbornej spôsobilosti, bude platiť iba do doby, na ktorú bol vydaný pri prvej skúške odbornej spô sobilosti.

K § 90

Ustanovenie nadväzuje na § 89. O odňatí preukazu odbornej spôsobilosti sa rozhodne, ak osoba nie je spoľahlivá, bezúhonná a po predchádzajúcom predbežnom opatrení, ak sa vo veci rozhodne v neprospech osoby, čím sa zabráni dotknutej osobe vykonávať činnosti podľa zákona. Najkratšia doba, po ktorú bude preukaz odbornej spôsobilosti odňatý, sa ustanovuje päť rokov. Po tejto dobe osoba môže po žiadať o vydanie nového preukazu odbornej spôsobilosti. Bude však musieť absolvovať odbornú prípravu a vykonať skúšku odbornej spôsobilosti. Nový preukaz odbornej spôsobilosti bude platiť po celú dobu platnosti, teda nie tak, ako v predchádzajúcom ustanovení do doby, po ktorú mal platiť pôvodný preukaz.

K § 91

V súvislosti s týmto paragrafom je potrebné si uvedomiť, že náš právny poriadok (na rozdiel od priestupkov) nemá komplexnú právnu úpravu správnych deliktov.

V odseku 1 sú upravené skutkové podstaty správnych deliktov, ktorých sa dopúšťajú právnické osoby a fyzické osoby- podnikatelia, prevádzkujúci bezpečnostnú službu alebo technickú službu alebo vykon ávajú činnosť, ktorá by inak bola súkromnou bezpečnosťou.. Tieto skutkové podstaty sú rozdelené podľa typovej závažnosti protiprávneho konania do piatich skupín. Vo väzbe na toto rozdelenie sú upraven é i sankcie.

Základnou sankciou je pokuta (až do 2 mil. Sk), ktorú možno do sumy 10 000 Sk uložiť aj v blokovom konaní. Veľmi účinnou sankciou je aj prepadnutie veci alebo zhabanie veci, ktoré však má povahu ochranného opatrenia. Účinný je tiež zákaz činnosti, ktorý možno uložiť v trvaní až na päť rokov.

Uloženie sankcie nebráni uplatneniu i ďalších opatrení voči prevádzkovateľom, napr. pozastaveniu prevá dzkovania bezpečnostnej služby alebo technickej služby, ani odňatiu licencie na prevádzkovanie týchto služieb.

K § 92

Ustanovenie upravuje špeciálne skutkové podstaty priestupkov. Rovnako ako u správnych deliktov, vyššej typovej závažnosti zodpovedá aj vyššia horná hranica na ukladanie pokút v porovnaní s iný mi priestupkami.

Za účelom zjednodušenia konania o priestupkoch sa umožňuje priestupky prejednávať v blokovom konaní a v rozkaznom konaní. Na rozdiel od zákona o priestupkoch sa v blokovom konaní umožňuje uložiť pokutu a ž 5 000,- Sk a v rozkaznom konaní až 10 000,- Sk. Inak sa na prejednávanie priestupkov uplatní zákon o priestupkoch.

K § 93

Ako jeden z predpokladov efektívneho výkonu štátnej správy v oblasti súkromnej bezpečnosti je vytvorenie primeraného informačného systému. Údaje v jednotlivých evidenciách tohto informačn ého systému sú vedené tak, aby bol rešpektovaný zákon o ochrane osobných údajov, pretože do týchto evidencií bude možné nahliadať.

Niektoré údaje z evidencie uvedenej v odseku 2 budú uverejnené na internete, čiže verejne dostupné k nahliadnutiu.

K § 94

Spoločné ustanovenia upravujú vzťah tohto zákona k správnemu poriadku, základné náležitosti četného vyhlásenia a vo väzbe na právnu úpravu odbornej spôsobilosti upravujú aj vzť ah k vzdelaniu získanému štúdiom pred 31.decembrom 1992.

K § 95

Ide o ustanovenie, ktoré je spoločné pre tie ustanovenia tohto zákona, ktoré pri rozhodovaní ukladajú povinnosť zohľadniť záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti. Zohľadnenie tohto zá ujmu je vyjadrené v konkrétnom rozhodnutí, ktoré musí byť riadne odôvodnené uvedením konkrétnych skutočností, ktorými sa rozhodujúci orgán riadil a ktoré napĺňajú pojem záujem vnútorné ho poriadku a bezpečnosti. Toto ustanovenie preto nie je len deklaratívnym, ale má skutočne prispieť k naplneniu právnej istoty všetkých dotknutých subjektov. Vnútorný poriadok nemožno zamieňať s pojmom verejn ý poriadok. Vnútorný poriadok sa týka podstaty štátneho zriadenia Slovenskej republiky. Úzko nadväzuje na bezpečnosť Slovenskej republiky. Je to súhrn predpisov upravujúci spoločenské vzťahy v oblasti bezpe čnosti Slovenskej republiky. Pri zohľadňovaní záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti bude ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo vychádzať zo stavu dodržiavania týchto predpisov na celom území Slovenskej republiky alebo na niektorej jej časti. Pôjde napríklad o hromadné páchanie trestnej činnosti, mimoriadne situácie a mimoriadne udalosti.

K § 96

V tomto prechodnom ustanovení sa zakotvuje prechodný čas, počas ktorého sa má zabezpečiť právna kontinuita medzi právnym stavom založeným doterajším zákonom a týmto zákonom.

Všeobecne je stanovená lehota do 31.decembra 2010, počas ktorej platia udelené licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, vrátane vlastnej ochrany.

Táto všeobecná päťročná lehota je prelomená v prípade prevádzkovania odbornej prípravy a poradenstva, kde udelené oprávnenia a akreditácie platia len do 30.júna 2006.

Takto stanovené lehoty umožňujú prevádzkovateľom včas reagovať na nový právny stav a požiadať o udelenie licencie, pretože márne uplynutie týchto zákonom stanovených lehôt bude mať za ná sledok zánik licencie ex lege.

V rovnakej lehote ako prevádzkovatelia odbornej prípravy a poradenstva, t.j. do 30.júna 2006, sú však aj prevá dzkovatelia strážnej služby a prevádzkovatelia detektívnej služby povinní preukázať príslušnými listinami splnenie zákonom stanovených podmienok v § 11 a 12, avšak s tým rozdielom, že v prípade m árneho uplynutia lehoty ich licencia nezaniká ex lege, ale sa im odníme

Toto ustanovenie je významné i preto, že upravuje prechodné obdobie na transformovanie technickej služby z koncesovanej živnosti na licenčné podnikanie. Doterajší živnostník, ktorý chce pokračovať v prevádzkovaní technickej služby, musí mať licenciu podľa tohto zákona, jeho doterajšie živnostenské oprá vnenie zaniká ex lege dňom 31.decembra 2006.

K § 97 a 98

Zákon podmieňuje platnosť zmlúv o poskytovaní technickej služby ich písomnou formou. Ustanovuje sa preto lehota, počas ktorej sú prevádzkovatelia technickej služby povinní zmluvy o poskytovaní technickej služby uzavreté do dňa účinnosti zákona uzavrieť aj písomne, ak sa na ich na základe bude poskytovať plnenie aj po dni jeho účinnosti. Po márnom uplynutí tejto lehoty (do 30.júna 2006) dotknuté zmluvy stratia platnosť.

Platnosť doterajších preukazov odbornej spôsobilosti končí 31.decembra 2008. Lehota tri roky je primeraná na získanie odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona. Pri vydávaní nového preukazu sa bude postupovať tak, ako pri prvom vydaní preukazu s tým, že bude postačovať absolvovanie odbornej prípravy v skrátenej forme.

Na označenie sídla prevádzkovateľa právnickej osoby, miesta činnosti fyzickej osoby, prevádzky a označenie motorového vozidla podľa tohto zákona sa ustanovuje lehota šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

K § 99 a 100

Ide o úvodnú vetu k transpozičnej prílohe a zrušovacie ustanovenie.

K čl. II

Podriadenie technickej služby pod režim zákona o súkromnej bezpečnosti je potrebné vyjadriť aj v dotknutých ustanoveniach živnostenského zákona.

K čl. III

Vzhľadom na zaradenie technickej služby do zákona o súkromnej bezpečnosti a zmenu vydávania licencií a preukazov odbornej spôsobilosti, je potrebné upraviť aj položku Sadzobníka sprá vnych poplatkov, ktorá ustanovuje správne poplatky na tomto úseku.

K čl. IV

Účinnosť zákona sa ustanovuje tak, aby bolo reálne jeho uvedenie do praxe od 1. januára 2006.

V Bratislave 31. mája 2005

Mikuláš DZURINDA v.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Vladimír PALKO v.r.

minister vnútra

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore