Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.01.2024

Platnosť od: 20.06.2013
Účinnosť od: 01.01.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Zdravotné poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST28JUD1DS19EUPP14ČL0

Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.01.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 153/2013 s účinnosťou od 01.01.2024 na základe 518/2022 a 293/2023

Legislatívny proces k zákonu 518/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

vymedzenie národného zdravotníckeho informačného systému,

b)

údajovú základňu národného zdravotníckeho informačného systému (ďalej len „údajová základňa“),

c)

postup pri sprístupňovaní údajov z národného zdravotníckeho informačného systému,

d)

národné zdravotnícke administratívne registre,

e)

národné zdravotné registre,

f)

štandardy zdravotníckej informatiky,

g)

zdravotnícku štatistiku,

h)

postavenie a úlohy Národného centra zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“),

i)

proces overovania zhody informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, informačných systémov zdravotných poisťovní, informačných systémov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“), informačných systémov subjektov uvedených v § 5 ods. 6 písm. j) až o) a písm. s) až y) a informačných systémov na objednávanie pacientov (ďalej len „overenie zhody“),

j)

proces vydávania elektronických preukazov zdravotníckych pracovníkov a elektronických preukazov pracovníkov v zdravotníctve.

§ 2 - Základné pojmy
(1)

Národný zdravotnícky informačný systém je súbor zdravotníckych informačných systémov v správe národného centra slúžiacich na zber, spracúvanie a poskytovanie informácií v zdravotníctve určených na správu údajovej základne; súčasťou národného zdravotníckeho informačného systému je aj Národný portál zdravia.

(2)

Údajová základňa je sústava údajov v národných zdravotníckych administratívnych registroch, národných zdravotných registroch, údajov zo zisťovaní charakterizujúcich zdravotný stav populácie, údajov zo štatistických výkazov v zdravotníctve, údajov z účtu poistenca1a) a údajov podľa § 3 ods. 1 písm. f) a g) v správe národného centra. Národné centrum pri správe údajovej základne používa aj údaje z registrov uvedených v § 3 ods. 2 na účely správy a prevádzky národného zdravotníckeho informačného systému.

(3)

Národné zdravotnícke administratívne registre sú zdravotnícke informačné systémy, ktoré obsahujú údaje o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch.

(4)

Národné zdravotné registre sú zdravotnícke informačné systémy, ktoré obsahujú osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „osoby“), ktorých rozsah je ustanovený týmto zákonom.

(5)

Národný portál zdravia je webové sídlo obsahujúce aplikácie a objektivizované informácie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, so službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a informácie o verejnom zdraví1) a sprostredkujúce prístup do národného zdravotníckeho informačného systému.

(6)

Elektronická zdravotná knižka je súbor údajov zo zdravotnej dokumentácie osoby vedených v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.

(7)

Pacientsky sumár je časť elektronickej zdravotnej knižky obsahujúci základné údaje o zdravotnom stave osoby v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti.

(8)

Štandardy zdravotníckej informatiky definujú štruktúru a formát dátových rozhraní, štruktúru, kvalitu, čas a spôsob evidencie zdravotníckych údajov a poskytovania zdravotníckych údajov.

(9)

Elektronický zdravotný záznam je záznam zdravotníckeho pracovníka v elektronickej zdravotnej knižke vo forme elektronického dokumentu podpísaného zdokonaleným elektronickým podpisom. Elektronické zdravotné záznamy podľa § 5 ods. 1 písm. b) tretieho, desiateho a jedenásteho bodu pred zápisom do elektronickej zdravotnej knižky prechádzajú informačným systémom zdravotnej poisťovne, ktorá k nim pristupuje, spracúva ich a poskytuje ich poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na účely kontroly a zefektívnenia zdravotnej starostlivosti.

(10)

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka je technický prostriedok na identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu zdravotníckeho pracovníka.

(11)

Overenie zhody je činnosť, ktorou sa overuje a osvedčuje, či informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne, úradu pre dohľad, subjektov uvedených v § 5 ods. 6 písm. j) až o) a písm. s) až y) alebo informačný systém na objednávanie pacientov (ďalej len „informačný systém“) slúžiaci na prepojenie s národným zdravotníckym informačným systémom spĺňa požiadavky na pripojenie k národnému zdravotníckemu informačnému systému.

(12)

Jednoznačný číselný kód je bezvýznamový alfanumerický reťazec pridelený príslušným orgánom uvedeným v § 5 ods. 6 písm. r) a t) až y) v súlade s metodikou integrácie, ktorý jednoznačne identifikuje oprávnenosť a odôvodnenosť prístupu osoby k vybraným údajom z elektronickej zdravotnej knižky.

(13)

Elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve je technický prostriedok na identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu pracovníka v zdravotníctve podľa § 8a.

(14)

Prijímateľ zdravotnej starostlivosti na účely tohto zákona je fyzická osoba zapísaná do registra fyzických osôb podľa osobitného predpisu,1aa) ktorá je povinne verejne zdravotne poistená podľa osobitného predpisu.1ab)

§ 3 - Údajová základňa
(1)

Údajovú základňu tvoria

a)

údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, ktorými sú

1.

Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,

2.

Národný register zdravotníckych pracovníkov,

3.

Národný register organizácií s osobitnými úlohami v zdravotníctve,

4.

Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti,

b)

údaje z národných zdravotných registrov podľa § 4,

c)

zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie podľa § 10,

d)

štatistické výkazy v zdravotníctve,

e)

údaje z účtu poistenca,1a)

f)

údaje z registra záznamov o narodení,

g)

register poistných vzťahov fyzických osôb na účely potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti.

(2)

Národné centrum pri správe údajovej základne používa údaje

a)

z centrálneho registra poistencov,2)

b)

z registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,3)

c)

z registrov zdravotníckych pracovníkov,4)

d)

z registra zdravotných poisťovní,5)

e)

z registrov licencií,6)

f)

z registrov povolení,7)

g)

zo zoznamu registrovaných humánnych liekov,8)

h)

z databázy zdravotníckych pomôcok,9)

i)

zo zoznamu kategorizovaných liekov,10)

j)

zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok,11)

k)

zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,12)

l)

zo zoznamu kategorizovaných dietetických potravín,13)

m)

z registra obyvateľov,

n)

z obchodného registra,

o)

zo živnostenského registra,

p)

z registra organizácií,

q)

z národného transplantačného registra,14)

r)

z centrálneho registra prenosných ochorení v Slovenskej republike,15)

s)

zo zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzavretých medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,15a)

t)

z registra fyzických osôb,1aa)

u)

z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,15ba)

v)

z registra adries,15bb)

x)

údaje z účtu poistenca,

y)

z informačných systémov používaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ak ide o údaje súvisiace s ochorením COVID-19,15bc)

z)

zo zdravotnej poisťovne,15bd)

aa)

z registrov Sociálnej poisťovne.15be)

(3)

Účel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa údaje spracúvajú, ako aj účel ich poskytovania, zoznam údajov, ktoré možno poskytnúť, a tretie strany, ktorým sa poskytujú údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov podľa odseku 1 písm. a), sú uvedené v prílohe č. 1.

(4)

Spracúvané osobné údaje a dôverné štatistické údaje15c) z národných zdravotníckych administratívnych registrov podľa odseku 1 písm. a) sa poskytujú a sprístupňujú len v rozsahu podľa tohto zákona. Spracúvané osobné údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov podľa odseku 1 písm. a) sa poskytujú v agregovanej podobe okrem osobných údajov Štatistickému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) na účely štátnej štatistiky. Tretím osobám sa údaje z registrov okrem osobných údajov poskytujú na základe žiadosti s predchádzajúcim písomným súhlasom spravodajskej jednotky.

(5)

Účel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa údaje spracúvajú, ako aj účel ich poskytovania, zoznam údajov, ktoré možno poskytnúť, tretie strany, ktorým sa poskytujú údaje z registra záznamov o narodení podľa odseku 1 písm. f), sú uvedené v prílohe č. 1a.

(6)

Účel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa údaje spracúvajú, ako aj účel ich poskytovania, zoznam údajov, ktoré možno poskytnúť, tretie strany, ktorým sa poskytujú údaje z registra poistných vzťahov fyzických osôb na účely potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti podľa odseku 1 písm. g), sú uvedené v prílohe č. 1b.

§ 4 - Národné zdravotné registre
(1)

Národnými zdravotnými registrami sú:

a)

národný register elektronických zdravotných knižiek,

b)

národný onkologický register,

c)

národný register diabetes mellitus,

d)

národný register vrodených chýb,

e)

národný register chorôb obehovej sústavy,

f)

národný register neurologických chorôb,

g)

národný register chronických pľúcnych chorôb,

h)

národný register tuberkulózy,

i)

národný artroplastický register,

j)

národný register zápalových reumatických chorôb,

k)

národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti,

l)

národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie,

m)

národný register asistovanej reprodukcie,

n)

národný skríningový register.

(2)

Účel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa údaje spracúvajú, ako aj účel ich poskytovania, zoznam údajov, ktoré možno poskytnúť, a tretie strany, ktorým sa poskytujú údaje z národných zdravotných registrov podľa odseku 1, sú uvedené v prílohe č. 2.

(3)

Spracúvané osobné údaje a dôverné štatistické údaje15c) z národných zdravotných registrov podľa odseku 1 sa poskytujú a sprístupňujú len v rozsahu podľa tohto zákona. Spracúvané osobné údaje z národných zdravotných registrov podľa odseku 1 sa poskytujú v anonymizovanej podobe15d) Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) na účely výkonu štátnej zdravotnej politiky, Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce“), Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) a úradu pre dohľad na analytické účely. Osobné údaje z národných zdravotných registrov podľa odseku 1 písm. b) a n) sa poskytujú v anonymizovanej podobe15d) Národnému onkologickému inštitútu v Národnom onkologickom ústave na účely hodnotenia vývoja onkologických chorôb a ich vplyvu na zdravotný stav populácie s cieľom skvalitnenia prevencie, zefektívnenia a trvalého zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti. Spracúvané údaje z národných zdravotných registrov podľa odseku 1 písm. a), c), d), g), h), k) a l) sa poskytujú v agregovanej podobe okrem osobných údajov štatistickému úradu na účely štátnej štatistiky a sú podkladom na medzinárodné porovnávanie. Tretím osobám sa údaje z registrov okrem osobných údajov poskytujú na základe žiadosti s predchádzajúcim písomným súhlasom spravodajskej jednotky.

§ 5 - Elektronická zdravotná knižka
(1)

Elektronická zdravotná knižka obsahuje

a)

identifikačné údaje osoby,

b)

elektronické zdravotné záznamy v rozsahu

1.

pacientsky sumár v rozsahu ustanovenom v § 6,

2.

záznam o preventívnej prehliadke,

3.

záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky,

4.

záznam o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,

5.

záznam o zásahu16) pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti,

6.

záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,

7.

záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti,

8.

záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,

9.

záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti,

10.

preskripčný záznam,17)

11.

dispenzačný záznam,18)

12.

medikačný záznam,18a)

13.

záznam návrhu na plánovanú zdravotnú starostlivosť,18b)

14.

záznam o poskytnutej urgentnej starostlivosti,

15.

doplnkové zdravotné údaje osoby,

c)

register dočasných pracovných neschopností v rozsahu ustanovenom v § 6a,

d)

vlastné záznamy osoby,

e)

záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup alebo o poskytnutie údajov.

(2)

Elektronické zdravotné záznamy podľa odseku 1 písm. b) druhého až pätnásteho bodu sa v elektronickej zdravotnej knižke aktualizujú na základe poskytnutej zdravotnej starostlivosti osobe; elektronické zdravotné záznamy podľa odseku 1 písm. b) v elektronickej zdravotnej knižke je možné vytvoriť len prostredníctvom informačného systému, ktorý má osvedčenie o zhode podľa § 11. Každý elektronický zdravotný záznam podľa odseku 1 písm. b) v elektronickej zdravotnej knižke obsahuje identifikačné údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka určené podľa druhu elektronického zdravotného záznamu a je podpísaný zdokonaleným elektronickým podpisom20) zdravotníckeho pracovníka, ktorý tento záznam vytvoril.

(3)

Rozsah osobných údajov zapisovaných do elektronickej zdravotnej knižky je uvedený v prílohe č. 2 prvom bode. Dátové štruktúry elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke a každú ich zmenu zverejňuje národné centrum na svojom webovom sídle najneskôr dva mesiace pred ich účinnosťou.

(4)

Osoba je oprávnená vykonávať v elektronickej zdravotnej knižke vlastné záznamy.

(5)

Osoba pristupuje k údajom v elektronickej zdravotnej knižke, okrem záznamov podľa odseku 1 písm. b) tretieho a štvrtého bodu, cez Národný portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora.22) Prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky podľa odseku 1 písm. b) tretieho a štvrtého bodu umožňuje osobe ošetrujúci lekár, ktorý o vykonanie vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek požiadal.

(6)

Identifikačné údaje osoby a elektronické zdravotné záznamy z elektronickej zdravotnej knižky sa poskytujú

a)

ošetrujúcemu lekárovi poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „všeobecný lekár“), s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,23) v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) až c) po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla, okrem identifikačných údajov poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, ktorý humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu vydal, a údajov o cene vydaného humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny z dispenzačných záznamov,

b)

ošetrujúcemu lekárovi

1.

prostredníctvom identifikátora záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo záznamu o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu podľa odseku 1 písm. a), písm. b) šiesteho bodu alebo siedmeho bodu a písm. c),

2.

potvrdením prijatia záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť alebo záznamu o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti v elektronickej zdravotnej knižke, ktorým potvrdí prevzatie osoby do starostlivosti, v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) až c) okrem elektronických zdravotných záznamov podľa § 5a; potvrdením prijatia záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť alebo záznamu o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti v elektronickej zdravotnej knižke ošetrujúcim lekárom záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť alebo záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti stráca platnosť,

3.

prostredníctvom rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a), písm. b) piateho bodu, štrnásteho bodu a písm. c) a vlastných elektronických zdravotných záznamov,

4.

po vložení občianskeho preukazu s elektronickým čipom osoby alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom osoby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a), písm. b) prvého, tretieho, štvrtého, šiesteho, siedmeho, desiateho, jedenásteho a dvanásteho bodu a písm. c),

c)

zdravotníckemu pracovníkovi zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rozsahu identifikačných údajov osoby a záznamu žiadanky na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek aj prostredníctvom identifikátora záznamu žiadanky na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek; zdravotníckemu pracovníkovi zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ktorý poskytuje liečbu, sa poskytujú aj záznamy o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, a to aj prostredníctvom identifikátora záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,23a)

d)

liečebnému pedagógovi, logopédovi a klinickému psychológovi v rozsahu identifikačných údajov osoby, pacientskeho sumára, záznamov o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť; záznamy o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť sa poskytujú aj prostredníctvom identifikátora záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby a vlastné elektronické zdravotné záznamy po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby,

e)

zdravotníckemu pracovníkovi záchrannej zdravotnej služby pri zabezpečovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu identifikačných údajov osoby, pacientskeho sumára, záznamov o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti za posledných 12 mesiacov, záznamov o poskytnutej urgentnej starostlivosti za posledných 12 mesiacov, záznamov o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti za posledných 12 mesiacov a vitálnych a antropometrických údajov z doplnkových zdravotných údajov osoby po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby,

f)

revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre príslušnej zdravotnej poisťovne na účely výkonu kontrolnej činnosti23baa) po zadaní rodného čísla osoby alebo po zadaní bezvýznamového identifikačného čísla osoby v rozsahu odseku 1 písm. a), b), d) a e),

g)

ošetrujúcej sestre alebo pôrodnej asistentke v rozsahu identifikačných údajov osoby, pacientskeho sumára, záznamu žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky, záznamu o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, o ktoré požiadal príslušný ošetrujúci lekár, záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, záznamu o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti, preskripčných záznamov v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom23ba) a v rozsahu doplnkových zdravotných záznamov osoby po zadaní rodného čísla osoby alebo po zadaní bezvýznamového identifikačného čísla,

h)

osobe oprávnenej vydávať humánne lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, v rozsahu identifikačných údajov osoby, pacientskeho sumára a preskripčného záznamu osoby, ktorej liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu vydáva po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby; preskripčné záznamy sa poskytujú aj prostredníctvom identifikátora preskripčného záznamu,23c)

i)

osobe oprávnenej vydávať zdravotnícke pomôcky v rozsahu identifikačných údajov osoby a preskripčného záznamu osoby, ktorej zdravotnícku pomôcku vydáva po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby; preskripčné záznamy sa poskytujú aj prostredníctvom identifikátora preskripčného záznamu osoby, ktorej sa zdravotnícka pomôcka vydáva,

j)

lekárovi určenému Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, ak ide o príslušníka ozbrojených síl Slovenskej republiky, v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) až c),

k)

lekárovi určenému Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, posudkovému lekárovi Ministerstva obrany Slovenskej republiky, posudkovému lekárovi ozbrojených síl a posudkovému lekárovi posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) až c) na účely

1.

výberového konania alebo prijímacieho konania podľa osobitného predpisu,24)

2.

prieskumného konania podľa osobitného predpisu,24)

3.

sociálneho zabezpečenia vojakov podľa osobitného predpisu,25)

l)

lekárovi určenému Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ak ide o príslušníka Policajného zboru a príslušníka Hasičského a záchranného zboru, lekárovi určenému Národným bezpečnostným úradom, ak ide o príslušníka Národného bezpečnostného úradu a uchádzača o prijatie do služobného pomeru príslušníka Národného bezpečnostného úradu na účely prijímacieho konania26) v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) až c),

m)

posudkovému lekárovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a posudkovému lekárovi Národného bezpečnostného úradu v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) až c) na účely

1.

prijímacieho konania podľa osobitných predpisov,27)

2.

prieskumného konania,27)

3.

lekárskej posudkovej činnosti,27)

n)

služobnému posudkovému lekárovi Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) až c) na účely

1.

prijímacieho konania podľa osobitného predpisu,27a)

2.

prieskumného konania podľa osobitného predpisu,27a)

3.

lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu,27a)

o)

posudkovému lekárovi Zboru väzenskej a justičnej stráže v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) až c) na účely

1.

prijímacieho konania podľa osobitného predpisu,27b)

2.

prieskumného konania podľa osobitného predpisu,27b)

3.

lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu,27b)

p)

osobe oprávnenej na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou27c) na základe poverenia po zadaní rodného čísla osoby alebo po zadaní bezvýznamového identifikačného čísla v rozsahu podľa odseku 1 písm. a), b), d) a e),

q)

prehliadajúcemu lekárovi27d) po nahlásení úmrtia osoby v rozsahu identifikačných údajov osoby a pacientskeho sumára,

r)

lekárovi úradu pre dohľad vykonávajúcemu pitvu osoby po nariadení pitvy27e) v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a písm. b) prvého bodu po zadaní jednoznačného číselného kódu prideleného úradom pre dohľad a rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby,

s)

zdravotníckemu pracovníkovi operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby27f) pri zabezpečovaní záchrannej zdravotnej služby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a písm. b) prvého bodu a pätnásteho bodu a v rozsahu vitálnych a antropometrických údajov po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby,

t)

posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu27g) po zadaní jednoznačného číselného kódu prideleného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b),

u)

posudkovému lekárovi Sociálnej poisťovne na účely lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu27h) po zadaní jednoznačného číselného kódu prideleného Sociálnou poisťovňou a rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) až c),

v)

znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s konaním pred súdom, po zadaní jednoznačného číselného kódu prideleného súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní a rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) až c),

w)

zdravotníckemu pracovníkovi obce alebo vyššieho územného celku, ktorý vykonáva zdravotnú posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa osobitného predpisu,27i) po zadaní jednoznačného číselného kódu prideleného obcou alebo vyšším územným celkom a rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b),

x)

lekárovi samosprávneho kraja27j) po zadaní jednoznačného číselného kódu prideleného vyšším územným celkom a rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b),

y)

inšpektorovi správnej klinickej praxe Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na účely klinického skúšania po zadaní jednoznačného číselného kódu prideleného Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a písm. b) štvrtého, piateho, desiateho až dvanásteho bodu,

z)

administratívnemu pracovníkovi určenému poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a písm. b) šiesteho a siedmeho bodu v rozsahu údaja o špecializačnom odbore a dátume jeho vytvorenia,

aa)

farmaceutovi odborne spôsobilému na výkon očkovania u držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti27k) v rozsahu identifikačných údajov osoby, pacientskeho sumára, preskripčného záznamu osoby, ktorej očkovaciu látku podáva a záznamu o očkovaní z doplnkových zdravotných údajov osoby po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamného identifikačného čísla osoby; preskripčný záznam sa poskytuje aj prostredníctvom identifikátora preskripčného záznamu,23c)

ab)

zdravotníckemu pracovníkovi inému, ako je uvedený v písmenách a) až aa), v rozsahu identifikačných údajov osoby, pacientskeho sumára a vlastných záznamov.

(7)

Ak nie je v odseku 6 ustanovené inak, údaje z elektronickej zdravotnej knižky sa poskytujú ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom ustanoveným v odseku 6 po vložení občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

(8)

Zdravotnícky pracovník je oprávnený na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky vo väčšom rozsahu ako podľa odsekov 6 a 7, okrem údajov podľa odseku 1 písm. c) a e), na základe súhlasu osoby, ktorého účel získavania je zdravotnícky pracovník povinný preukázateľne odôvodniť. Súhlas na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky podľa prvej vety dáva osoba

a)

potvrdením súhlasu prostredníctvom technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti po vložení občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo

b)

prostredníctvom úradného autentifikátora; túto skutočnosť musí osoba vyznačiť v elektronickej zdravotnej knižke postupom podľa odseku 5 pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

(9)

Súhlas na prístup k údajom podľa odseku 8 trvá počas poskytovania zdravotnej starostlivosti.

(10)

Každý záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup alebo poskytnutie údajov okrem údajov podľa odseku 1 písm. e) z elektronickej zdravotnej knižky je zaznamenávaný v elektronickej zdravotnej knižke.

(11)

Osoba je oprávnená udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky podľa § 5 ods. 1 písm. b) cez Národný portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora

a)

zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zadaním číselného kódu zdravotníckeho pracovníka alebo číselného kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,

b)

inej osobe uvedením dočasného identifikátora osoby, ktorej súhlas na prístup k údajom udeľuje; dočasný identifikátor je bezvýznamový alfanumerický reťazec, ktorý generuje cez Národný portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora22) osoba, ktorej sa súhlas na prístup k údajom má udeliť.

(12)

Osoba, ktorá udelila súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky podľa odseku 11, je oprávnená svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky inej osoby trvá do jeho odvolania oprávnenou osobou.

(13)

Súhlas osoby na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky podľa odseku 11 sa nepovažuje za súhlas dotknutej osoby podľa osobitného predpisu.37)

(14)

Všeobecný lekár má prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky osoby podľa odseku 1 písm. a) a b) aj po zániku dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu tých elektronických zdravotných záznamov, ktoré vznikli do zániku platnosti tejto dohody.

(15)

Počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky sú lekár alebo sestra určení poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe počas poskytovania zdravotnej starostlivosti osobe oprávnení pristupovať k údajom z elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu podľa odseku 1 písm. b) pätnásteho bodu po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby. Takto získané údaje nesmú byť ďalej použité na iný účel ako na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

§ 5a - Elektronické zdravotné záznamy vytvorené ošetrujúcim lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria, detská psychiatria, sexuológia a psychológom so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia
(1)

Ošetrujúci lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria, v špecializačnom odbore detská psychiatria alebo v špecializačnom odbore sexuológia alebo psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia je po vytvorení elektronického zdravotného záznamu podľa § 5 ods. 1 písm. b) ôsmeho a deviateho bodu oprávnený v záujme ochrany zdravia osoby obmedziť prístup tejto osoby, iného zdravotníckeho pracovníka, iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a iných osôb k tomuto elektronickému zdravotnému záznamu a tento záznam označiť za reštrikčný, ak by jeho sprístupnenie negatívne ovplyvnilo liečbu osoby. O dobe obmedzenia prístupu k reštrikčnému elektronickému zdravotnému záznamu rozhoduje lekár, ktorý tento záznam vytvoril. Lekár, ktorý tento záznam vytvoril, je povinný označenie záznamu za reštrikčný zrušiť, ak pominú dôvody na obmedzenie prístupu k tomuto záznamu. Prístup iného zdravotníckeho pracovníka, iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo inej osoby k elektronickým zdravotným záznamom s reštrikčným označením nie je možný ani na základe súhlasu osoby podľa § 5 ods. 8 a 11.

(2)

Ošetrujúci lekár podľa odseku 1 sprístupní údaje z reštrikčného elektronického zdravotného záznamu na základe odôvodneného vyžiadania prostredníctvom národného zdravotníckeho informačného systému

a)

lekárovi podľa § 5 ods. 6 písm. j) a k) na účely výberového konania alebo prijímacieho konania podľa osobitného predpisu24) alebo vykonania bezpečnostnej previerky podľa osobitného predpisu,28)

b)

revíznemu lekárovi a revíznemu farmaceutovi príslušnej zdravotnej poisťovne na účely vykonania kontrolnej činnosti,

c)

všeobecnému lekárovi, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, na účely posúdenia zdravotnej spôsobilosti osoby.28a)

(3)

Ak ošetrujúci lekár podľa odseku 1 alebo psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia označí elektronický zdravotný záznam za reštrikčný, údaj o obmedzení prístupu k tomuto záznamu sa po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zaznamená v pacientskom sumári.

§ 6 - Pacientsky sumár
(1)

Pacientsky sumár obsahuje

a)

údaj o aktívnej implantovanej zdravotníckej pomôcke, ak je údaj známy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

b)

údaj o zubno-lekárskej zdravotníckej pomôcke na mieru, ak je údaj známy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

c)

údaj o alergickej anamnéze, ak je údaj známy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

d)

údaje o všeobecnom lekárovi, s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, v rozsahu meno, priezvisko a adresa miesta výkonu činnosti, číselný kód zdravotníckeho pracovníka, názov a číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty,

e)

údaje o inom ošetrujúcom lekárovi určenom osobou v rozsahu meno, priezvisko a adresa miesta výkonu činnosti, číselný kód zdravotníckeho pracovníka, názov a číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty,

f)

kód a názov choroby podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb (ďalej len „kód choroby“) s jej bližšou špecifikáciou, ak ide o chorobu zo zoznamu chorôb, ktoré sa zapisujú do pacientskeho sumára, a ktorá na základe posúdenia ošetrujúceho lekára je dôležitá z hľadiska záchrany života a zdravia osoby,

g)

údaje o podaných a vydaných liekoch z dispenzačných záznamov alebo medikačných záznamov za ostatných 12 mesiacov,

h)

údaje o kontaktnej osobe určenej osobou v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty,

i)

predpokladaný dátum pôrodu,

j)

údaj o reštrikcii elektronického zdravotného záznamu podľa § 5a,

k)

údaj o samovražedných sklonoch osoby alebo o jej sklonoch k agresii.

(2)

Údaje podľa odseku 1 písm. a) až c) a i) aktualizuje ošetrujúci lekár pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobe; údaj podľa odseku 1 písm. i) aktualizuje ošetrujúci lekár na základe dohody s osobou. Údaje podľa odseku 1 písm. d) aktualizuje všeobecný lekár, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.23) Údaje podľa odseku 1 písm. f) sa aktualizujú na základe poskytnutej zdravotnej starostlivosti; ak ide o chorobu, ktorá nie je uvedená v zozname chorôb, ktoré sa zapisujú do pacientskeho sumára podľa odseku 3, a je na základe posúdenia ošetrujúceho lekára dôležitá z hľadiska záchrany života a zdravia osoby, je ošetrujúci lekár oprávnený túto chorobu zapísať do pacientskeho sumára. Údaje podľa odseku 1 písm. g) sú aktualizované na základe medikačného záznamu a dispenzačného záznamu. Údaje podľa odseku 1 písm. e) a h) môže aktualizovať osoba cez Národný portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora alebo jej ošetrujúci lekár pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti; údaje podľa odseku 1 písm. h) môže aktualizovať ošetrujúci zdravotnícky pracovník. Údaj podľa odseku 1 písm. j) sa zapisuje podľa § 5a ods. 1, údaje podľa odseku 1 písm. k) zapisuje výlučne lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore detská psychiatria.

(3)

Zoznam chorôb, ktorých kód a názov sa zapisuje do pacientskeho sumára, a každú jeho zmenu uverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle najneskôr dva mesiace pred ich účinnosťou.

§ 6a - Register dočasných pracovných neschopností
(1)

Register dočasných pracovných neschopností obsahuje

a)

údaje o adrese vrátane čísla poschodia a čísla bytu, na ktorej sa osoba zdržiava počas dočasnej pracovnej neschopnosti,

b)

údaje o poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a lekárovi, ktorý záznam o dočasnej pracovnej neschopnosti alebo jeho zmeny vytvoril podľa osobitného predpisu,29)

c)

dátum vystavenia dočasnej pracovnej neschopnosti,

d)

kód choroby a dôvod dočasnej pracovnej neschopnosti vrátane údajov o požití alkoholu alebo inej návykovej látky, ak je dôvodom dočasnej pracovnej neschopnosti úraz osoby,

e)

dátum vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti,

f)

dátum predpokladaného skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti,

g)

dátum ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti,

h)

údaje o poistnom vzťahu, z ktorého osoba môže vzhľadom na chorobu vykonávať zárobkovú činnosť,

i)

údaje o zamestnávateľovi,

j)

údaje o povolených vychádzkach počas dočasnej pracovnej neschopnosti,

k)

telefónne číslo osoby,

l)

údaj o stornovaní dočasnej pracovnej neschopnosti.

(2)

Údaje podľa odseku 1 písm. c) až k) aktualizuje ošetrujúci lekár29) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobe.

§ 7 - Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka
(1)

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka používa zdravotnícky pracovník na svoju identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme a v informačnom systéme.

(2)

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka obsahuje

a)

meno a priezvisko zdravotníckeho pracovníka,

b)

zdravotnícke povolanie zdravotníckeho pracovníka,

c)

registračné číslo zdravotníckeho pracovníka a označenie stavovskej organizácie v zdravotníctve, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný,

d)

sériové číslo elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,

e)

dátum skončenia platnosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,

f)

identifikačné číslo elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.

(3)

Súčasťou elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka je aj elektronický čip, ktorý obsahuje súkromné kľúče a certifikáty určené na

a)

zdokonalený elektronický podpis zdravotníckych pracovníkov,

b)

šifrovanie a dešifrovanie údajov,

c)

identifikáciu a autentifikáciu zdravotníckych pracovníkov.

(4)

Žiadosť o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka podáva zdravotnícky pracovník osobne v listinnej podobe na pracovisku národného centra; to neplatí, ak je žiadosť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom.30) Zoznam pracovísk národného centra zverejní národné centrum na svojom webovom sídle.

(5)

Žiadosť o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 4 obsahuje

a)

meno, priezvisko a rodné priezvisko,

b)

titul,

c)

dátum narodenia,

d)

rodné číslo, ak bolo pridelené,

e)

miesto trvalého pobytu a miesto prechodného pobytu, ak má zdravotnícky pracovník na území Slovenskej republiky prechodný pobyt,

f)

adresu na doručenie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka a iných písomností, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty,

g)

registračné číslo zdravotníckeho pracovníka a označenie stavovskej organizácie v zdravotníctve, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný,

h)

dátum a podpis zdravotníckeho pracovníka.

(6)

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka sa vydáva na základe podanej žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 4, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle národného centra.

(7)

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka sa vydáva na päť rokov.

(8)

Národné centrum zašle do vlastných rúk zdravotníckemu pracovníkovi elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka najneskôr do 30 dní od podania úplnej žiadosti.

(9)

Národné centrum zašle zdravotníckemu pracovníkovi aktivačný kód elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka do desiatich dní od odoslania elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.

(10)

Ak národné centrum zistí, že údaje v žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka nie sú zhodné s údajmi v registri zdravotníckych pracovníkov vedenom príslušnou stavovskou organizáciou, v ktorej je zdravotnícky pracovník zapísaný, vyzve príslušnú stavovskú organizáciu na opravu alebo aktualizáciu údajov v registri. Do opravy alebo aktualizácie údajov v registri lehota podľa odseku 8 alebo lehota podľa § 8 ods. 1 neplynie.

(11)

Údaje z elektronického čipu podľa odseku 3 môžu byť v súlade so štandardmi zdravotníckej informatiky uložené v technickom zariadení, informačnom systéme s overením zhody alebo v národnom zdravotníckom informačnom systéme.

(12)

Študentovi doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študentovi študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia alebo študentovi študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia, ktorý sa považuje počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej na území Slovenskej republiky za zdravotníckeho pracovníka podľa osobitného predpisu,31) sa elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka nevydáva.

(13)

Stážistovi vykonávajúcemu dočasnú odbornú stáž podľa osobitného predpisu31a) sa elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka nevydáva.

§ 8
(1)

Národné centrum vyhotoví a zašle do vlastných rúk zdravotníckemu pracovníkovi nový elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka najneskôr do 15 dní

a)

pred uplynutím platnosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,

b)

po zistení chyby zapríčinenej výrobcom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka alebo národným centrom,

c)

od podania novej žiadosti podľa § 7 ods. 5 z dôvodu straty, odcudzenia, zničenia, zablokovania alebo poškodenia elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,

d)

od podania novej žiadosti podľa § 7 ods. 5 z dôvodu zmeny údajov uvedených v § 7 ods. 2 písm. a) až c).

(2)

Národné centrum zašle zdravotníckemu pracovníkovi aktivačný kód nového elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka do desiatich dní od odoslania nového elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.

(3)

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka stráca platnosť znefunkčnením certifikátu na zdokonalený elektronický podpis zdravotníckeho pracovníka. Národné centrum znefunkční certifikát na zdokonalený elektronický podpis zdravotníckeho pracovníka bezodkladne po tom, čo sa dozvedelo, že

a)

zdravotnícky pracovník zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

b)

zdravotnícky pracovník stratil elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka alebo ak mu bol odcudzený a táto skutočnosť bola ohlásená národnému centru,

c)

bol zničený alebo poškodený a táto skutočnosť bola ohlásená národnému centru,

d)

zdravotníckemu pracovníkovi bola dočasne pozastavená alebo zrušená registrácia,32)

e)

uplynula doba jeho platnosti,

f)

zdravotnícky pracovník prestal vykonávať zdravotnícke povolanie alebo

g)

došlo k ukončeniu pracovnoprávneho vzťahu, ak ide o osobu, ktorej je vydaný elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve podľa § 8a.

§ 8a - Vydanie a použitie elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve v osobitných prípadoch
(1)

Národné centrum vydá na základe žiadosti elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve

a)

osobe oprávnenej vydávať audio-protetické zdravotnícke pomôcky vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok,

b)

pracovníkovi informačných technológií poskytovateľa zdravotnej starostlivosti poverenému spravovať a kontrolovať procesy elektronickej komunikácie informačných systémov v rámci zasielania a sprístupňovania elektronických záznamov,

c)

administratívnemu pracovníkovi určenému poskytovateľom zdravotnej starostlivosti poverenému vykonávať administratívne úkony súvisiace s prípravou osoby na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

(2)

Elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve používa osoba podľa odseku 1 na svoju identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme a v informačnom systéme.

(3)

Elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve vydaný osobe podľa odseku 1 obsahuje údaje podľa § 7 ods. 2 písm. a) a d) až f).

(4)

Žiadosť o vydanie elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve, ak ide o osobu podľa odseku 1 písm. a), podáva držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok.

(5)

Žiadosť o vydanie elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve, ak ide o osoby podľa odseku 1 písm. b) alebo c), podáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

(6)

Žiadosť o vydanie elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve obsahuje

a)

meno, priezvisko a rodné priezvisko osoby,

b)

titul,

c)

rodné číslo, ak je pridelené,

d)

miesto trvalého pobytu a miesto prechodného pobytu, ak má osoba na území Slovenskej republiky prechodný pobyt,

e)

adresu na doručenie elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve a iných písomností, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty,

f)

meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, názov alebo obchodné meno, ak ide o právnickú osobu, s ktorým je osoba podľa odseku 1 v pracovnoprávnom vzťahu,

g)

adresu miesta výkonu činnosti,

h)

identifikátor zdravotníckeho zariadenia podľa príslušných štandardov zdravotníckej informatiky,

i)

potvrdenie držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, že osoba, ktorej sa elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve vydáva, u neho vykonáva vymedzené úlohy v pracovnoprávnom vzťahu,

j)

dátum a podpis žiadateľa.

(7)

Na vydanie a zasielanie elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve osobám podľa odseku 1 a znefunkčnenie certifikátu sa primerane vzťahujú § 7 a 8.

(8)

Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sú povinní v deň skončenia pracovnoprávneho vzťahu s osobou podľa odseku 1, ktorej je vydaný elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve, túto skutočnosť oznámiť národnému centru. Národné centrum bezodkladne po oznámení tejto skutočnosti znefunkční certifikát na elektronický podpis osoby podľa odseku 1.

(9)

Národné centrum vedie na účely evidencie vydaných elektronických preukazov zoznam osôb, ktorým bol elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve vydaný podľa odseku 1 v rozsahu údajov v žiadosti podľa odseku 6.

§ 9 - Štandardy zdravotníckej informatiky
(1)

Štandardy zdravotníckej informatiky zabezpečujú jednotnosť, bezpečnosť a integrovateľnosť v oblasti informačno-komunikačných technológií v zdravotníctve. Tým nie sú dotknuté nástroje porovnateľnosti a štandardy vydávané alebo vyhlasované podľa osobitných predpisov.33)

(2)

Údaje evidované v zdravotníckych informačných systémoch musia byť zrozumiteľné, prehľadné a preukazné a musia poskytovať pravdivé informácie o zaznamenaných skutočnostiach.

(3)

Údaje do národného zdravotníckeho informačného systému sa poskytujú v elektronickej podobe.

(4)

Súčasťou štandardov zdravotníckej informatiky sú číselníky zdravotníckej informatiky a metodika integrácie informačného systému.

(5)

Dátové rozhrania, dátové štruktúry a technické špecifikácie štandardov zdravotníckej informatiky, vrátane metodiky integrácie informačného systému, štruktúry a obsahu číselníkov zdravotníckej informatiky sú zverejnené na webovom sídle národného centra.

§ 10 - Zdravotnícka štatistika
(1)

Národné centrum na účely zdravotníckej štatistiky a zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie vedie zoznam

a)

hlásení o úmrtí a príčinách smrti,

b)

hlásení o prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti,

c)

správ o rodičke,

d)

správ o novorodencovi,

e)

hlásení o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva,

f)

hlásení o poskytnutí informácií o umelom prerušení tehotenstva,

g)

hlásení pohlavnej choroby,

h)

hlásení choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania,

i)

hlásení o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti,

j)

hlásení príčin a okolností úmyselného sebapoškodzovania,

k)

hlásení o ukončenej kúpeľnej liečbe,

l)

hlásení o užívateľovi drog liečenom zo závislosti,

m)

hlásení o pacientovi s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva,

n)

hlásení o tom, že pacient s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva sa považuje za vyliečeného.

(2)

Národné centrum na účely zdravotníckej štatistiky spracúva aj údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, národných zdravotných registrov, hlásení o zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie, štatistických výkazov v zdravotníctve34) a z účtu poistenca.

(3)

Údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, z národných zdravotných registrov a hlásení o zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie, štatistických výkazov v zdravotníctve a z účtu poistenca sú pre potreby štátnej štatistiky administratívnymi zdrojmi údajov.

(4)

Spracúvané osobné údaje a dôverné štatistické údaje15c) zo zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie sa poskytujú a sprístupňujú len v rozsahu podľa tohto zákona. Spracúvané osobné údaje zo zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie sa poskytujú v anonymizovanej podobe15d) ministerstvu zdravotníctva na účely výkonu štátnej zdravotnej politiky, ministerstvu práce a ministerstvu financií na analytické účely. Spracúvané údaje zo zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie podľa odseku 1 písm. e) sa poskytujú v anonymizovanej podobe15d) a podľa odseku 1 písm. a) až d) a f) až l) v agregovanej podobe okrem osobných údajov štatistickému úradu na účely štátnej štatistiky a sú podkladom na medzinárodné porovnávanie. Spracúvané osobné údaje zo zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie podľa odseku 1 písm. m) a n) sa poskytujú v neanonymizovanej podobe správcovi registra fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier na účely podľa osobitného predpisu34aa) bezodplatne do 20. dňa kalendárneho mesiaca. Spracúvané osobné údaje z účtu poistenca sa poskytujú v anonymizovanej podobe15d) ministerstvu zdravotníctva na účely výkonu štátnej zdravotnej politiky. Tretím osobám sa údaje zo zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a z účtu poistenca1a) okrem osobných údajov poskytujú na základe žiadosti s predchádzajúcim písomným súhlasom spravodajskej jednotky.

(5)

Spracúvané údaje zo štatistických zisťovaní v zdravotníctve sú dôvernými štatistickými údajmi.15c) Spracúvané údaje zo štatistických zisťovaní v zdravotníctve sa poskytujú ministerstvu zdravotníctva na účely výkonu štátnej zdravotnej politiky, ministerstvu práce a ministerstvu financií na analytické účely v oblasti ekonomickej štatistiky. Spracúvané údaje zo štatistických zisťovaní v zdravotníctve sa poskytujú v agregovanej podobe okrem osobných údajov štatistickému úradu na účely štátnej štatistiky a sú podkladom na medzinárodné porovnávanie. Tretím osobám sa údaje zo štatistických zisťovaní v zdravotníctve okrem osobných údajov poskytujú na základe žiadosti s predchádzajúcim písomným súhlasom spravodajskej jednotky.

(6)

Štatistický úrad zisťuje meno a priezvisko, rodné číslo, obec trvalého pobytu, adresu trvalého pobytu, príčiny smrti zomretých a okolnosti smrti a poskytuje ich národnému centru pre potreby vedenia národných zdravotných registrov, na účely štatistickej analýzy úmrtnosti obyvateľov a na vedecké účely.

(7)

Účel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa údaje spracúvajú, ako aj účel ich poskytovania, zoznam údajov, ktoré možno poskytnúť, a tretie strany, ktorým sa poskytujú údaje zo zisťovaní podľa odseku 1, sú uvedené v prílohe č. 3.

(8)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže, Sociálna poisťovňa, vyšší územný celok, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Národný bezpečnostný úrad poskytujú národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov.

§ 11 - Overenie zhody
(1)

Overenie zhody informačného systému vykonáva národné centrum na základe žiadosti žiadateľa, ktorým je

a)

výrobca informačného systému, ak ide o informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,

b)

zdravotná poisťovňa, ak ide o informačný systém zdravotnej poisťovne slúžiaci na prepojenie s národným zdravotníckym informačným systémom, na účely revíznej kontroly,

c)

úrad pre dohľad alebo výrobca informačného systému, ak ide o informačný systém úradu pre dohľad slúžiaci na prepojenie s národným zdravotníckym informačným systémom,

d)

subjekt uvedený v § 5 ods. 6 písm. j) až o) a písm. s) až y), ak ide o informačný systém niektorého zo subjektov uvedených v § 5 ods. 6 písm. j) až o) a písm. s) až y) slúžiaci na prepojenie s národným zdravotníckym informačným systémom.

(2)

Národné centrum rozhodne vydaním osvedčenia o zhode informačného systému do 90 dní od doručenia žiadosti, ak informačný systém spĺňa požiadavky na overenie zhody podľa odseku 3. Súčasťou posudzovania overenia zhody je vykonanie testovania informačného systému v spolupráci s povereným zástupcom žiadateľa. Národné centrum do 30 dní od prijatia žiadosti určí termín vykonania testovania, zašle žiadateľovi podklady na prípravu a vykonanie testovania a zároveň informačnému systému pridelí jednoznačný identifikátor informačného systému.

(3)

Informačný systém musí

a)

byť identifikovateľný v rozsahu názov informačného systému, označenie verzie a obchodné meno žiadateľa prostredníctvom jednoznačného identifikátora informačného systému,

b)

spĺňať požiadavky na vyhotovovanie a používanie zdokonaleného elektronického podpisu,20)

c)

spĺňať príslušné štandardy zdravotníckej informatiky,

d)

zabezpečiť identifikáciu a autentizáciu prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka alebo občianskeho preukazu s elektronickým čipom v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitným predpisom,34a)

e)

zabezpečiť, aby dokument odoslaný do národného zdravotníckeho informačného systému bol opatrený jednoznačným identifikátorom informačného systému,

f)

zabezpečiť, aby údaje medzi národným zdravotníckym informačným systémom a informačným systémom boli prenášané bez narušenia ich integrity,

g)

pri komunikácii s národným zdravotníckym informačným systémom používať identifikátor informačného systému pridelený tomuto informačnému systému.

(4)

Ustanovenie odseku 3 písm. b), d), e) a g) sa na overovanie zhody informačného systému na objednávanie pacientov nevzťahujú.

(5)

Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

a)

obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,

b)

identifikačné číslo žiadateľa,

c)

meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa,

d)

názov a označenie verzie informačného systému,

e)

dátum a podpis osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa.

(6)

Žiadateľ je povinný k žiadosti podľa odseku 5 predložiť národnému centru

a)

technickú dokumentáciu predmetu žiadosti,

b)

predmet žiadosti.

(7)

Žiadosť sa považuje za úplnú, ak obsahuje náležitosti podľa odsekov 5 a 6. Ak žiadosť nie je úplná, národné centrum vyzve žiadateľa, aby ju najneskôr do 15 dní doplnil. Ak žiadateľ žiadosť v tomto termíne nedoplní, národné centrum konanie podľa odseku 2 zastaví.

(8)

Osoba podľa odseku 1 písm. a) až d) je povinná zúčastniť sa testovania informačného systému pri zmene dátového rozhrania, dátovej štruktúry a technických špecifikácií štandardov zdravotníckej informatiky vrátane metodiky integrácie informačného systému, štruktúry číselníkov zdravotníckej informatiky a dátových štruktúr elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke najneskôr desať dní pred účinnosťou týchto zmien. Formu testovania spolu s príslušnou zmenou, pri ktorej sa testovanie vykoná, určí národné centrum v metodike integrácie informačného systému, ktorá je zverejnená na webovom sídle národného centra.

(9)

Národné centrum dočasne pozastaví platnosť osvedčenia o zhode informačného systému, ak zistí, že

a)

informačný systém preukázateľne prestal spĺňať požiadavky na overenie zhody podľa odseku 3,

b)

osvedčenie o zhode informačného systému bolo vydané na základe nepravdivých údajov,

c)

sa osoba podľa odseku 1 písm. a) až d) v lehote nezúčastnila testovania informačného systému podľa odseku 8 alebo

d)

výsledky testovania informačného systému uvedené v správe o výsledku testovania podľa § 11a ods. 3 sú negatívne.

(10)

Národné centrum dočasne pozastaví platnosť osvedčenia o zhode informačného systému najviac na 90 dní a v rozhodnutí uloží osobe podľa odseku 1 písm. a) až d) povinnosť odstrániť zistené nedostatky. Odvolanie proti rozhodnutiu o dočasnom pozastavení platnosti osvedčenia o zhode informačného systému nemá odkladný účinok.

(11)

Národné centrum zruší platnosť osvedčenia o zhode informačného systému, ak v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení osvedčenia o zhode informačného systému osoba podľa odseku 1 písm. a) až d) neodstráni zistené nedostatky týkajúce sa informačného systému podľa odseku 10. Zrušenie platnosti osvedčenia o zhode informačného systému sa zverejňuje vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a na webovom sídle národného centra a zároveň národné centrum o tejto skutočnosti informuje vyššie územné celky, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisťovne, úrad pre dohľad a subjekty uvedené v § 5 ods. 6 písm. j) až o) a písm. s) až y).

(12)

Národné centrum dočasne pozastaví prístup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne, úradu pre dohľad alebo subjektov uvedených v § 5 ods. 6 písm. j) až o) a písm. s) až y) do národného zdravotníckeho informačného systému, ak zistí, že informačný systém ohrozuje bezpečnosť národného zdravotníckeho informačného systému. Po odstránení takej chyby národné centrum prístup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne, vyššieho územného celku alebo úradu pre dohľad alebo subjektov uvedených v § 5 ods. 6 písm. j) až o) a písm. s) až y) do národného zdravotníckeho informačného systému znova umožní. Ohrozením bezpečnosti národného zdravotníckeho informačného systému sa rozumie narušenie jeho riadnej funkcionality, dôvernosti, integrity, dostupnosti a autentickosti ním uchovávaných alebo ním prenášaných údajov alebo súvisiacich s ním poskytovanými službami.

(13)

Národné centrum zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam informačných systémov v rozsahu názov informačného systému, jeho verziu, rozsah udeleného osvedčenia o zhode v súlade s metodikou integrácie informačného systému, ktorým bolo vydané osvedčenie o zhode, a zoznam informačných systémov, ktorým bola platnosť osvedčenia dočasne pozastavená alebo zrušená.

(14)

O odvolaní proti rozhodnutiu národného centra rozhoduje ministerstvo zdravotníctva.

§ 11a - Dohľad nad funkčnosťou informačného systému, ktorý má overenie zhody
(1)

Národné centrum vykonáva dohľad nad funkčnosťou informačného systému, ku ktorému je vydané platné osvedčenie o zhode. Na účel overenia, či informačný systém spĺňa požiadavky na overenie zhody podľa odseku 3, môže národné centrum v rámci dohľadu nad funkčnosťou informačného systému, ktorý má overenie zhody, vykonávať testovanie informačného systému z vlastného podnetu, ako aj na požiadanie výrobcu informačného systému, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne, úradu pre dohľad alebo subjektov uvedených v § 5 ods. 6 písm. j) až o) a písm. s) až y). Národné centrum môže testovanie informačného systému vykonávať aj u výrobcu informačného systému, u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, v zdravotnej poisťovni, na úrade pre dohľad alebo u subjektov uvedených v § 5 ods. 6 písm. j) až o) a písm. s) až y) alebo môže testovanie na základe dohody vykonávať prostredníctvom vzdialeného prístupu v súlade s metodikou integrácie informačného systému.

(2)

Výrobca informačného systému, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa, úrad pre dohľad a subjekty uvedené v § 5 ods. 6 písm. j) až o) a písm. s) až y) sú povinní bezodkladne na výzvu národného centra umožniť vykonanie testovania.

(3)

Po vykonaní testovania informačného systému vypracuje národné centrum správu o výsledku testovania informačného systému, v ktorej uvedie, či informačný systém spĺňa dátové rozhrania, dátovú štruktúru a technické špecifikácie štandardov zdravotníckej informatiky vrátane metodiky integrácie informačného systému, štruktúry a obsahu číselníkov zdravotníckej informatiky a dátových štruktúr elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke, ku ktorej má osoba podľa odseku 2 pred jej vydaním možnosť vyjadriť svoje pripomienky. Kópiu správy o výsledku testovania informačného systému zašle národné centrum kontrolovanému subjektu.

(4)

Ak informačný systém nespĺňa požiadavky podľa odseku 3, národné centrum dočasne pozastaví platnosť osvedčenia o zhode informačného systému.

§ 12 - Národné centrum
(1)

Národné centrum je príspevková organizácia ministerstva zdravotníctva so sídlom v Bratislave.

(2)

Národné centrum vykonáva úlohy v oblasti informatizácie zdravotníctva, správy národného zdravotníckeho informačného systému, štandardizácie zdravotníckej informatiky, zdravotníckej štatistiky a poskytovania knižnično-informačných služieb v oblasti lekárskych vied a zdravotníctva.

(3)

Národné centrum

a)

je správcom a prevádzkovateľom35) národného zdravotníckeho informačného systému; prevádzku národného zdravotníckeho informačného systému zabezpečuje národné centrum v spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami,

b)

vedie národné zdravotnícke administratívne registre podľa § 3 ods. 1 písm. a),

c)

spravuje národné zdravotné registre podľa § 4,

d)

vykonáva zdravotnícku štatistiku,

e)

zabezpečuje knižnično-informačné služby z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva,

f)

vydáva a znefunkčňuje elektronické preukazy zdravotníckych pracovníkov a elektronické preukazy pracovníkov v zdravotníctve,

g)

overuje zhodu,

h)

určuje spôsob identifikácie, autentizácie a autorizácie pri využívaní elektronických služieb zdravotníctva a spôsob používania technických zariadení na to určených,

i)

plní úlohy poskytovateľa dôveryhodných služieb36) pre používanie zdokonaleného elektronického podpisu v zdravotníctve,

j)

poskytuje informácie z národného zdravotníckeho informačného systému,

k)

poskytuje spracúvané údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, národných zdravotných registrov, zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a štatistických výkazov v zdravotníctve,

l)

určuje formu a náležitosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,

m)

metodicky usmerňuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotné poisťovne v oblasti komunikácie s národným zdravotníckym informačným systémom,

n)

zverejňuje na svojom webovom sídle v elektronickej podobe vzory

1.

hlásení do národných zdravotných registrov,

2.

hlásenia do Národného registra zdravotníckych pracovníkov,

3.

hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie,

4.

štatistických výkazov v zdravotníctve,

5.

žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka a žiadosti o overenie zhody,

o)

zverejňuje na svojom webovom sídle dátové rozhrania, dátové štruktúry a technické špecifikácie štandardov zdravotníckej informatiky vrátane metodiky integrácie informačného systému, štruktúry číselníkov zdravotníckej informatiky a dátových štruktúr elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke a ich každú zmenu najneskôr dva mesiace pred ich účinnosťou,

p)

zverejňuje na svojom webovom sídle obsah číselníkov zdravotníckej informatiky a ich každú zmenu bezodkladne pred ich účinnosťou,

q)

vykonáva dohľad nad funkčnosťou informačného systému, ktorý má overenie zhody,

r)

plní úlohy národného kontaktného bodu pre oblasť elektronického zdravotníctva,

s)

zabezpečuje pre ministerstvo zdravotníctva monitoring a analýzu celonárodných a celospoločenských programov v oblasti zdravotníctva,

t)

je správcom a prevádzkovateľom národného informačného systému na objednávanie pacientov,

u)

poskytuje elektronické služby v oblasti informačných, komunikačných a sieťových technológií a sprostredkovanie prístupu k národnému zdravotníckemu informačnému systému,

v)

poskytuje príslušnej zdravotnej poisťovni a príslušnému vyššiemu územnému celku podľa štandardov zdravotníckej informatiky údaje o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti pripojených k národnému zdravotníckemu informačnému systému,

w)

poskytuje elektronicky na vyžiadanie Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, na účel posúdenia splnenia podmienok pre vznik nároku oprávnenej osoby na príspevok pri narodení dieťaťa alebo na príspevok na viac súčasne narodených detí, údaje

1.

či bola uzavretá dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti oprávnenej osoby so všeobecným lekárom a s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,36a)

2.

či bola uzavretá dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dieťa podľa osobitného predpisu,36b)

3.

o poradí pôrodu a o účasti matky dieťaťa na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu dieťa podľa osobitného predpisu,36c)

4.

o spôsobe opustenia zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti matkou dieťaťa po pôrode podľa osobitného predpisu,36d)

x)

poskytuje elektronicky

1.

platiteľovi poistného podľa osobitného predpisu,36e) ak ide o sociálne zabezpečenie policajtov podľa osobitného predpisu,36f) údaje z registra dočasných pracovných neschopností v rozsahu údajov podľa § 6a ods. 1 a prílohy č. 2 časť 1 písmena a) prvého bodu v rozsahu údajov meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, bezvýznamové identifikačné číslo,

2.

Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia, ak ide o sociálne zabezpečenie profesionálnych vojakov podľa osobitného predpisu,36f) údaje z registra dočasných pracovných neschopností v rozsahu údajov podľa § 6a ods. 1 a prílohy č. 2 časť 1 písmena a) prvého bodu v rozsahu údajov meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, bezvýznamové identifikačné číslo, variabilný symbol platiteľa poistného pridelený zdravotnou poisťovňou,

3.

Sociálnej poisťovni údaje z registra dočasných pracovných neschopností v rozsahu údajov podľa § 6a ods. 1 a prílohy č. 2 časť 1 písmena a) prvého bodu v rozsahu údajov meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, bezvýznamové identifikačné číslo okrem údajov poskytovaných platiteľovi poistného podľa osobitného predpisu36e) a Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu,36f)

y)

spravuje a vedie súhrnný zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti36g) (ďalej len „zoznam čakajúcich poistencov“) za všetky zdravotné poisťovne pre každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti zvlášť a podľa plánovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „súhrnný zoznam“) na účely overenia poradia poistenca v zozname čakajúcich poistencov a účel tvorby štatistických údajov; súhrnný zoznam zverejňuje na svojom webovom sídle v rozsahu

1.

kalendárny rok,

2.

identifikátor návrhu na plánovanú zdravotnú starostlivosť,36h)

3.

názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a identifikačné číslo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorého lekár vyhotovil návrh na plánovanú zdravotnú starostlivosť,

4.

kód odosielajúceho lekára,36i) ktorým je lekár špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý odoslal poistenca na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti do nemocnice alebo k poskytovateľovi jednodňovej zdravotnej starostlivosti,

5.

dátum odoslania poistenca na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti do nemocnice alebo k poskytovateľovi jednodňovej zdravotnej starostlivosti odosielajúcim lekárom,

6.

kód indikujúceho lekára,36j) ktorým je lekár v pracovnoprávnom vzťahu s prevádzkovateľom nemocnice alebo s poskytovateľom jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktorý vyhotovil návrh na plánovanú zdravotnú starostlivosť,

7.

kód choroby, kód medicínskej služby a kód zdravotného výkonu zo zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém, ak je taký zdravotný výkon možné určiť,

8.

dátum a čas vyhotovenia návrhu na plánovanú zdravotnú starostlivosť,

9.

lehota časovej dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti ustanovená kategorizáciou ústavnej starostlivosti,

10.

predpokladaný dátum poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti uvedený v návrhu na plánovanú zdravotnú starostlivosť,

11.

dátum zaradenia do zoznamu čakajúcich poistencov,

12.

dátum vyradenia zo zoznamu čakajúcich poistencov,

13.

dôvod vyradenia zo zoznamu čakajúcich poistencov,36k)

14.

dátum prekročenia lehoty časovej dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti,

15.

dôvod prekročenia lehoty časovej dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti,

16.

dátum začiatku prerušenia lehoty plánovanej zdravotnej starostlivosti,

17.

dôvod prerušenia lehoty plánovanej zdravotnej starostlivosti,

18.

dátum ukončenia prerušenia lehoty plánovanej zdravotnej starostlivosti,

19.

informáciu o stanovení predpokladaného dátumu poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti v rozpore so súhrnným zoznamom,36l)

20.

nový predpokladaný dátumu poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti, ak vznikli prípady hodné osobitného zreteľa na strane poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti,36m)

21.

nový predpokladaný dátumu poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti, ak vznikli prípady hodné osobitného zreteľa na strane poistenca,36n)

22.

dátum uplatnenia postupu podľa osobitného zákona36o) na dodržanie lehoty časovej dostupnosti,

23.

dátum uplatnenia postupu podľa osobitného zákona36p) pri nedodržaní lehoty časovej dostupnosti,

24.

informáciu o neuplatnení postupu na dodržanie lehoty časovej dostupnosti podľa osobitného zákona36q) na základe preferencie poistenca, ak poistenec súhlasí s predpokladaným dátumom poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti prekračujúcim lehotu plánovanej zdravotnej starostlivosti alebo ak osoba trvá na konkrétnom lekárovi s čím je spojený dôvod na prekročenie lehoty plánovanej zdravotnej starostlivosti,

25.

informáciu o neuplatnení postupu podľa osobitného zákona36r) pri nedodržaní lehoty časovej dostupnosti na základe preferencie poistenca, ak poistenec súhlasí s predpokladaným dátumom poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti prekračujúcim lehotu plánovanej zdravotnej starostlivosti alebo ak osoba trvá na konkrétnom lekárovi s čím je spojený dôvod na prekročenie lehoty plánovanej zdravotnej starostlivosti,

26.

počet poistencov v absolútnych číslach, ktorí prekročili lehotu časovej dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti ustanovenú kategorizáciou ústavnej zdravotnej starostlivosti pre konkrétnu medicínsku službu,

27.

počet poistencov v absolútnych číslach – čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti,

28.

počet poistencov vyradených zo zoznamu čakajúcich poistencov za posledný rok,

29.

zoznam medicínskych služieb, ku ktorým je evidovaná aspoň jeden návrh na plánovanú zdravotnú starostlivosť,

30.

zoznam návrhov na plánovanú zdravotnú starostlivosť podľa predpokladaného dátumu poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti,

31.

počet návrhov na plánovanú zdravotnú starostlivosť, kde poistenci čakajú na poskytnutie zdravotnej starostlivosti zaradených v danom kalendárnom roku, počet všetkých zaradených návrhov na plánovanú zdravotnú starostlivosť v kalendárnom roku,

32.

názov zdravotnej poisťovne, počet návrhov na plánovanú zdravotnú starostlivosť, kde poistenci čakajú na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti zaradených v danom kalendárnom roku pre konkrétnu zdravotnú poisťovňu, počet všetkých zaradených návrhov na plánovanú zdravotnú starostlivosť v kalendárnom roku za všetky zdravotné poisťovne spolu,

z)

súhrnný zoznam aktualizuje bezodkladne na základe údajov doručených od zdravotných poisťovní podľa osobitného predpisu.36s)

(4)

Pri spracúvaní osobných údajov má národné centrum rovnaké práva a povinnosti ako prevádzkovateľ podľa osobitného predpisu.37)

(5)

Národné centrum v oblasti farmakoekonomického hodnotenia, medicínskoekonomického hodnotenia a farmakoterapeutického hodnotenia pri kategorizácii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v oblasti racionálnej farmakoterapie spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva najmä v oblasti

a)

hodnotenia zdravotníckych technológií,

b)

kategorizácie liekov,

c)

politiky zdravotníckych technológií.

(6)

Národné centrum poskytuje súčinnosť orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva37aaa) pri výkone ich pôsobnosti vrátane poskytovania informácií osobám v súvislosti s postupmi zavádzanými v záujme zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 a umožňuje týmto orgánom štátnej správy využívať informačné, komunikačné a sieťové technológie národného centra na účel plnenia ich úloh.

(7)

Národné centrum v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19

a)

vydáva bezplatne podľa údajov poskytnutých alebo sprístupnených Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky osobe na základe jej žiadosti na elektronickú adresu uvedenú v žiadosti v elektronickej forme certifikát o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19 v slovenskom jazyku a anglickom jazyku v rozsahu údajov najmä

1.

meno a priezvisko,

2.

dátum narodenia,

3.

pôvodca choroby, proti ktorému bolo očkovanie vykonané,

4.

typ podanej očkovacej dávky,

5.

názov podanej očkovacej dávky,

6.

označenie držiteľa rozhodnutia o registrácii podanej očkovacej dávky,

7.

označenie krajiny podanej očkovacej dávky,

8.

kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vykonal,

9.

dátum ukončenia očkovania,

10.

dávka/celkový počet dávok,

11.

celkový počet podaných očkovacích dávok,

12.

označenie šarže podanej prvej očkovacej dávky,

13.

označenie šarže podanej druhej očkovacej dávky,

14.

označenie vydavateľa certifikátu o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19,

15.

dátum podanej prvej očkovacej dávky,

16.

dátum podanej druhej očkovacej dávky,

17.

dátum vystavenia certifikátu o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19,

b)

vydáva a sprístupňuje osobe digitálny COVID preukaz EÚ37aab) v rámci digitálnej infraštruktúry EÚ, pričom pre každý vydaný digitálny COVID preukaz EÚ zabezpečí jeho rámec dôvery,37aac)

c)

sprístupňuje elektronicky digitálny COVID preukaz EÚ poistenca príslušnej zdravotnej poisťovni, na účely sprístupnenia digitálneho COVID preukazu EÚ poistencovi,

d)

sprístupňuje elektronicky digitálny COVID preukaz EÚ osoby jej ošetrujúcemu lekárovi a ošetrujúcej sestre príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na účely sprístupnenia digitálneho COVID preukazu EÚ tejto osobe v listinnej podobe na základe jej žiadosti,

e)

sprístupňuje údaje potrebné na overenie rámca dôvery37aac) digitálneho COVID preukazu EÚ Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na účely overovania rámca dôvery digitálneho COVID preukazu EÚ,

f)

sprístupňuje Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky elektronickú službu na overenie platnosti elektronického digitálneho COVID preukazu EÚ osoby a overenie platnosti jedinečného identifikátora.37aad)

(8)

Národné centrum na účel úhrady zdravotnej starostlivosti podľa osobitného zákona37aada) poskytuje elektronicky ministerstvu zdravotníctva a zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov raz týždenne z registra fyzických osôb37aadb) údaje o poskytnutí dočasného útočiska v Slovenskej republike, zániku dočasného útočiska v Slovenskej republike a zrušení dočasného útočiska cudzincovi v Slovenskej republike v rozsahu

a)

meno a priezvisko,

b)

pohlavie,

c)

dátum narodenia,

d)

rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo, ak ho má osoba pridelené,

e)

adresa tolerovaného pobytu,

f)

dátum poskytnutia dočasného útočiska v Slovenskej republike,

g)

dátum zániku dočasného útočiska v Slovenskej republike alebo dátum zrušenia dočasného útočiska v Slovenskej republike.

(9)

Pri spracúvaní osobných údajov podľa odsekov 7 a 8 má národné centrum postavenie prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu.37aae)

§ 12a
(1)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok sa dopustí iného správneho deliktu, ak neoznámi národnému centru skončenie pracovnoprávneho vzťahu s osobou, ktorej je vydaný elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve podľa § 8a, v deň jeho skončenia.

(2)

Ministerstvo zdravotníctva uloží poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti alebo držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok pokutu za iný správny delikt podľa odseku 1 do 5 000 eur.

(3)

Ministerstvo zdravotníctva pri určení pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok.

(4)

Konanie o uloženie pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo zdravotníctva dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(5)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 13 - Spoločné ustanovenia
(1)

Na konania podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 11 a 12a.

(2)

Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov.37)

§ 14 - Splnomocňovacie ustanovenie
(1)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva, ustanoví

a)

podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky,

b)

zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných zdravotných registrov,

c)

podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky,

d)

zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky,

e)

rozsah údajov poskytovaných národnému centru, okruh spravodajských jednotiek a lehoty poskytovania údajov.

(2)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s ministerstvom financií, ustanoví štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov.

§ 15 - Prechodné ustanovenia
(1)

Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa predpisov účinných do 30. júna 2013 sa považuje za Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa tohto zákona.

(2)

Národný register zdravotníckych pracovníkov podľa predpisov účinných do 30. júna 2013 sa považuje za Národný register zdravotníckych pracovníkov podľa tohto zákona.

(3)

Národné zdravotné registre podľa predpisov účinných do 30. júna 2013 sa považujú za národné zdravotné registre podľa tohto zákona.

(4)

Zdravotnícky pracovník je povinný požiadať o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka najneskôr do 31. októbra 2017.

(5)

Lehota na vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka uvedená v § 7 ods. 8 sa nevzťahuje na žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka predložené do 31. októbra 2013.

§ 16 - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2017
(1)

Ak ide o osobu, ktorej nebol vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom, je zdravotnícky pracovník uvedený v § 5 ods. 6 písm. b) a d) oprávnený do 31. decembra 2024 na prístup k elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu podľa § 5 ods. 1 písm. b) prvého bodu na základe písomného súhlasu osoby zadaním rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla do informačného systému; prístup k záznamom o odporúčaní lekára na špecializovanú zdravotnú starostlivosť má tento zdravotnícky pracovník prostredníctvom identifikátora záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú zdravotnú starostlivosť. Písomný súhlas osoby na prístup k elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky musí obsahovať údaj o tom, kto súhlas poskytuje, komu sa súhlas dáva, rozsah a účel sprístupnených osobných údajov a tento písomný súhlas je súčasťou zdravotnej dokumentácie osoby.37aa)

(2)

Zdravotnícky pracovník záchrannej zdravotnej služby je pri zabezpečovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti oprávnený do 31. decembra 2024 na prístup k elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu podľa § 5 ods. 1 písm. b) prvého bodu po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla do informačného systému.

§ 17 - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)

Do 31. decembra 2022 je osoba oprávnená na výdaj humánneho lieku, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, oprávnená na prístup k preskripčnému záznamu osoby a identifikačným údajom osoby, ktorej humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu vydáva zadaním rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby; na prístup k údajom z pacientskeho sumára je táto osoba oprávnená na základe písomného súhlasu osoby zadaním rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby. Písomný súhlas osoby na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky musí obsahovať údaj o tom, kto súhlas poskytuje, komu sa súhlas dáva, rozsah a účel sprístupnených osobných údajov a tento písomný súhlas držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný uchovávať najmenej jeden rok odo dňa udelenia súhlasu.

(2)

Do 31. decembra 2022 je zdravotnícky pracovník uvedený v § 5 ods. 6 písm. r) oprávnený na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu identifikačných údajov osoby, pacientskeho sumára a vlastných záznamov na základe písomného súhlasu osoby zadaním rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby. Písomný súhlas osoby na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky musí obsahovať údaj o tom, kto súhlas poskytuje, komu sa súhlas dáva, rozsah a účel sprístupnených osobných údajov a tento písomný súhlas je súčasťou zdravotnej dokumentácie osoby.37aa)

(3)

Do 31. decembra 2022 je prehliadajúci lekár oprávnený na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu identifikačných údajov osoby a pacientskeho sumára na základe rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby.

(4)

Do 31. decembra 2022 je osoba oprávnená vydávať zdravotnícku pomôcku oprávnená na prístup k preskripčnému záznamu osoby a identifikačným údajom osoby, ktorej zdravotnícku pomôcku vydáva zadaním rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby.

§ 18 - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

Prvý zoznam chorôb, ktorých kód a názov sa zapisuje do pacientskeho sumára od 1. januára 2019, uverejní ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle 1. januára 2019.

§ 19 - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2019

Do 31. decembra 2024 je ošetrujúci lekár podľa § 5 ods. 6 písm. b) oprávnený na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu podľa § 5 ods. 1 písm. a) a písm. b) prvého, tretieho, štvrtého, šiesteho a siedmeho bodu na základe rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby.

§ 20 - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Certifikáty o vykonanej vakcinácii vydané národným centrom do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považujú od účinnosti tohto zákona za certifikáty o vykonanej vakcinácii podľa § 12 ods. 7 písm. a).

§ 21 - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Národné centrum poskytne údaje podľa § 12 ods. 8 prvýkrát najneskôr do 15 dní odo dňa účinnosti tohto zákona.

Čl. II

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 41/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 9 odsek 2 znie:

„(2)
Odporúčanie ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej starostlivosti obsahuje údaje uvedené v § 19 ods. 2 písm. a), h) a i), stručný opis aktuálneho stavu, predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu a odôvodnenie odporúčania.“.

2.
V § 19 ods. 2 písm. a) sa slová „nevyhnutnom na jej identifikáciu a“ nahrádzajú slovami „meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na“.
3.
V § 20 ods. 1 sa slová „so zaručeným elektronickým podpisom21) (ďalej len „elektronický podpis“)“ nahrádzajú slovami „s elektronickým podpisom,21) ak tento zákon neustanovuje, že sa vyžaduje písomná forma (§ 6 ods. 5, § 12 ods. 7)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21)
§ 3 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2008 Z. z.“.

4.
V § 20 ods. 3 písm. a) sa za slová „sa vyhotovujú“ vkladajú slová „podľa štandardov zdravotníckej informatiky21a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a)
§ 9 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

5.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Podrobnosti o vedení zdravotnej dokumentácie a formuláre tlačív zdravotnej dokumentácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.

6.
§ 20a sa vypúšťa.
7.
V § 25 ods. 1 písm. d) sa za slová „revíznemu lekárovi“ vkladá čiarka a slová „revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre“.
8.
Šiesta časť vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 44a až 47a sa vypúšťa.
9.
V § 45 ods. 1 písm. p) sa vypúšťajú slová „vedie a“ a na konci sa pripájajú slová „a vedie o nej evidenciu“.
10.
V § 45 sa odsek 1 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:

„aa) metodicky a koncepčne riadi Národné centrum zdravotníckych informácií.“.

11.
V § 45 ods. 2 sa slová „národného centra“ nahrádzajú slovami „Národného centra zdravotníckych informácií“ a vypúšťa sa druhá, tretia a štvrtá veta.
12.
Nadpis prílohy č. 2 znie:

„Národný transplantačný register“.

13.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa časť A „Národné administratívne registre“.
14.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa nadpis a označenie časti B „Národné zdravotné registre“, text pod nadpisom časti B, prvý až siedmy bod, označenie a nadpis ôsmeho bodu a deviaty až 12. bod.
15.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa časť C „Zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie“.

Čl. III

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z. a zákona č. 41/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a)
§ 2 ods. 2 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
V § 16 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a súčasne zmenu údajov bezodkladne vyznačí v registri povolení“.
3.
V § 26 sa vypúšťa odsek 6.
4.
Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠26a
Register povolení
(1)
Orgán príslušný na vydanie povolenia vedie register povolení.

(2)
Register povolení sa vedie prostredníctvom informačného systému orgánu príslušného na vydanie povolenia.

(3)
Register povolení obsahuje
a)
údaje podľa § 25,

b)
číslo povolenia,

c)
dátum vydania povolenia,

d)
dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia,

e)
dátum zániku platnosti povolenia,

f)
dátum poslednej zmeny povolenia.

(4)
Orgán príslušný na vydanie povolenia bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vykoná v registri povolení zápis údajov alebo zmenu údajov podľa odseku 3.

(5)
Orgán príslušný na vydanie povolenia poskytuje v elektronickej podobe najmenej raz za desať dní údaje z registra povolení Národnému centru zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“).23aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23aa znie:

„23aa)
§ 12 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a)
§ 25 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.“.

6.
V § 49 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r)
vedie register licencií.“.

7.
V § 63 ods. 2 písm. a) sa za slová „dátum narodenia,“ vkladajú slová „rodné číslo,“.
8.
V § 63 ods. 10 sa slová „troch mesiacov“ nahrádzajú slovami „15 dní“.
9.
V § 64 odsek 1 znie:

„(1)
Register vedený podľa zdravotníckeho povolania obsahuje
a)
údaje, ktoré sú súčasťou oznámenia podľa § 63 ods. 2,

b)
registračné číslo,

c)
dátum registrácie,

d)
dátum dočasného pozastavenia registrácie a dátum obnovenia registrácie,

e)
dátum zrušenia registrácie,

f)
dátum zániku registrácie.“.

10.
V § 64 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Údaje z registra v rozsahu podľa § 63 ods. 2 písm. a), c) a e) a § 64 ods. 1 písm. b) až f) je komora povinná poskytovať národnému centru na účely vedenia Národného registra zdravotníckych pracovníkov41a) v elektronickej podobe najmenej raz za desať dní.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:

„41a)
§ 3 ods. 1 písm. a) druhý bod zákona č. 153/2013 Z. z.“.

11.
V § 68 ods. 2 až 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a vedie register vydaných licencií“.
12.
V § 72 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a súčasne zmenu údajov bezodkladne vyznačí v registri licencií“.
13.
V § 78 sa vypúšťa odsek 4.
14.
Za § 78 sa vkladá § 78a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠78a
Register licencií
(1)
Register licencií vedie komora.

(2)
Register licencií obsahuje
a)
údaje podľa § 70 ods. 2,

b)
druh vydanej licencie podľa § 68 ods. 1,

c)
číslo licencie,

d)
označenie komory, ktorá licenciu vydala,

e)
dátum vydania licencie,

f)
dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,

g)
dátum dočasného pozastavenia licencie,

h)
dátum zrušenia licencie,

i)
dátum zániku platnosti licencie.

(3)
Komora v registri licencií bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vykoná zmenu údajov podľa odseku 2.

(4)
Komora poskytuje v elektronickej podobe najmenej raz za desať dní údaje z registra licencií národnému centru.“.

15.
V § 79 ods. 1 písmeno p) znie:

„p)
poskytovať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici údaje do centrálneho registra prenosných ochorení,51)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:

„51)
§ 6 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z.“.

16.
V § 79 ods. 1 písm. zb) sa za slovo „ukazovateľoch“ vkladajú slová „ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín“.
17.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55d znie:

„55d)
§ 14 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 153/2013 Z. z.“.

18.
V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ze) až zk), ktoré znejú:

„ze)
používať informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody podľa osobitného predpisu,55e)

zf)
zaobstarať technické zariadenia slúžiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme,

zg)
vytvoriť a viesť pacientsky sumár osobe, s ktorou má uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,55f) ak ide o poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,

zh)
vytvoriť bezodkladne po poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti elektronický zdravotný záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti55g) podpísaný elektronickým podpisom55h) prostredníctvom informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do elektronickej zdravotnej knižky; ustanovenie sa nevzťahuje na zdravotnú starostlivosť súvisiacu s tehotenstvom a pôrodom podľa osobitného predpisu,55i)

zi)
vytvoriť bezodkladne po prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti elektronický zdravotný záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti55j) podpísaný elektronickým podpisom55h) prostredníctvom informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do elektronickej zdravotnej knižky; ustanovenie sa nevzťahuje na zdravotnú starostlivosť súvisiacu s tehotenstvom a pôrodom podľa osobitného predpisu,55i)

zj)
neumožniť prístup k elektronickému záznamu v elektronickej knižke osobe, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore klinická psychológia, ak by jeho sprístupnenie negatívne ovplyvnilo jej liečbu,

zk)
mať v pracovnoprávnom vzťahu odborne spôsobilú osobu pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín, ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 55e až 55j znejú:

„55e)
§ 11 zákona č. 153/2013 Z. z.

55f)
§ 12 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

55g)
§ 5 ods. 1 písm. h) zákona č. 153/2013 Z. z.

55h)
§ 3 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2008 Z. z.

55i)
§ 19 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z.

55j)
§ 5 ods. 1 písm. i) zákona č. 153/2013 Z. z.“.

19.
V § 79 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia, je povinný do 90 dní od právoplatnosti povolenia požiadať úrad pre dohľad o pridelenie kódu poskytovateľa.55k)“.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 55k znie:

„55k)
§ 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z.“.

20.
§ 79 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.

21.
V § 79a ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).

22.
V § 80 ods. 1 písm. f) prvý bod znie:

„1.
výšku peňažných a nepeňažných príjmov prijatých od držiteľa povolenia na výrobu liekov, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa registrácie humánneho lieku alebo prijatých prostredníctvom tretej osoby,58d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 58d znie:

„58d)
§ 15, 18 a 60 zákona č. 362/2011 Z. z.“.

23.
V § 80 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:

„h)
chrániť elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím,

i)
oznámiť bezodkladne stratu, odcudzenie alebo zničenie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka národnému centru,

j)
uviesť v žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka pravdivé a úplné údaje a ich správnosť potvrdiť svojím podpisom,

k)
používať elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a technické zariadenia slúžiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme.“.

24.
V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „za) a zc)“ nahrádzajú slovami „za), zc), ze) až zj) a odseku 6“.
25.
V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „c), e) a f)“ nahrádzajú slovami „d) a e)“.
26.
V § 82 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 79a ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 79a ods. 1 písm. c)“.
27.
V § 82 ods. 1 písm. c) sa slová „d) a l) až n)“ nahrádzajú slovami „d), l) až n) a zk)“.
28.
V § 82 ods. 2 písm. a) sa slová „b), c) a e)“ nahrádzajú slovami „b) a d)“.
29.
V § 82 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
do 200 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší niektorú z povinností podľa § 80 ods. 1 písm. h) až j).“.

30.
V § 82 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
do 200 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší povinnosť podľa § 80 ods. 1 písm. k).“.

31.
§ 82 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Zodpovednosti za porušenie povinnosti podľa § 80 ods. 1 písm. h) až k) sa zdravotnícky pracovník zbaví, ak preukáže, že zo závažných dôvodov alebo v dôsledku iných okolností hodných osobitného zreteľa, ktoré nemohol ovplyvniť svojím konaním, nemohol splniť povinnosti, za porušenie ktorých je možné uložiť pokutu podľa odseku 6 písm. c). Zbavením sa zodpovednosti za porušenie povinnosti nie je dotknutá povinnosť zdravotníckeho pracovníka túto povinnosť dodatočne splniť po odpadnutí dôvodov, na základe ktorých sa zdravotnícky pracovník zbavil tejto zodpovednosti.“.

32.
§ 92 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov.25)“.

33.
Za § 102l sa vkladá § 102m, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠102m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013
(1)
Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia a ktorý nepožiadal úrad pre dohľad o pridelenie číselného kódu poskytovateľa do 30. júna 2013, je povinný požiadať o pridelenie kódu najneskôr do 31. mája 2014.

(2)
Do 31. decembra 2015 je zdravotnícky pracovník oprávnený používať elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a technické zariadenia slúžiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme.

(3)
Do 31. decembra 2015 je poskytovateľ oprávnený vytvoriť pri poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti elektronický zdravotný záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti podpísaný elektronickým podpisom,55h) ak používa informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody55e) do elektronickej zdravotnej knižky; ustanovenie sa nevzťahuje na zdravotnú starostlivosť súvisiacu s tehotenstvom a pôrodom podľa osobitného predpisu.

(4)
Do 31. decembra 2015 je poskytovateľ oprávnený vytvoriť bezodkladne po prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti elektronický zdravotný záznam podpísaný elektronickým podpisom55h) v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom, ak používa informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody,55e) do elektronickej zdravotnej knižky; ustanovenie sa nevzťahuje na zdravotnú starostlivosť súvisiacu s tehotenstvom a pôrodom podľa osobitného predpisu.

(5)
Do 31. decembra 2015 je poskytovateľ oprávnený nesprístupniť elektronický zdravotný záznam v elektronickej zdravotnej knižke osobe, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore klinická psychológia, ak by jeho sprístupnenie negatívne ovplyvnilo jej liečbu.

(6)
Do 31. decembra 2015 je zdravotnícky pracovník, ktorému bol vydaný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka, povinný podpísať elektronický zdravotný záznam podľa odsekov 3 až 5 elektronickým podpisom.55h)

(7)
Poskytovateľ všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je povinný vytvoriť pacientsky sumár osobe, s ktorou má uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu, najneskôr do 30. júna 2016.

(8)
Do 31. decembra 2015 je poskytovateľ všeobecnej zdravotnej starostlivosti oprávnený vytvoriť pacientsky sumár osobe, s ktorou má uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.55f)

(9)
Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania do 30. júna 2013, oznámi údaje potrebné na registráciu v lehote podľa doterajších predpisov.

(10)
Orgán príslušný na vydanie povolenia je povinný vytvoriť register povolení do 31. decembra 2013.

(11)
Komora je povinná zosúladiť register zdravotníckych pracovníkov vedený podľa doterajších predpisov s týmto zákonom do 30. septembra 2013.

(12)
Komora je povinná vytvoriť register licencií do 31. decembra 2013.“.

Čl. IV

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z. a zákona č. 41/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:

„n)
používať informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody podľa osobitného predpisu,6a)

o)
zaobstarať technické zariadenia slúžiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a)
§ 11 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
V § 5 ods. 3 sa slová „písomný záznam o zásahu a jeho rovnopis“ nahrádzajú slovami „elektronický záznam o zásahu a jeho písomné vyhotovenie“.
3.
V § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode sa za slová „písm. b)“ vkladá čiarka a slová „n) a o)“.
4.
Za § 8 sa vkladá § 9, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013
Do 31. decembra 2015 môže poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby, ktorý vykonal zásah, vyhotoviť elektronický záznam o zásahu v rozsahu podľa § 5 ods. 4, ak používa informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenú zhodu.6a)“.

Čl. V

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z. a zákona č. 41/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 6 ods. 10 sa vypúšťa písmeno c).
2.
V § 7 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.

3.
V § 9 ods. 4 sa slová „preukazom poistenca“ nahrádzajú slovami „preukazom poistenca s elektronickým čipom (ďalej len „preukaz poistenca“) a ak ani po kontrole v centrálnom registri poistencov sa nezistí poistný vzťah,“.
4.
§ 10a vrátane nadpisu znie:

㤠10a
Preukaz poistenca
(1)
Zdravotná poisťovňa vydáva preukaz poistenca a bezpečnostný kód k preukazu poistenca. Preukaz poistenca slúži na preukázanie verejného zdravotného poistenia, na preukázanie prítomnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti okrem poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, na umožnenie prístupu poistenca k údajom v elektronickej zdravotnej knižke osoby v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom16i) a na umožnenie prístupu ošetrujúceho lekára k údajom v elektronickej zdravotnej knižke osoby v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom.16j) Bezpečnostný kód k preukazu poistenca slúži na udelenie súhlasu na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky osoby podľa osobitného zákona.16k) Na druhej strane preukazu poistenca je európsky preukaz.17) Preukaz poistenca sa vydáva na desať rokov.

(2)
Preukaz poistenca obsahuje titul, ak ho poistenec má, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, dátum platnosti a kód zdravotnej poisťovne. Elektronický čip obsahuje elektronické prostriedky na identifikáciu poistenca, elektronické prostriedky na autentifikáciu poistenca pre vstup do národného zdravotníckeho informačného systému a elektronické prostriedky na šifrovú ochranu údajov.

(3)
Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná zaslať preukaz poistenca do 30 dní odo dňa potvrdenia prihlášky; na zasielanie preukazu poistenca sa primerane vzťahujú ustanovenia § 17b ods. 2. Príslušná zdravotná poisťovňa zašle poistencovi bezpečnostný kód do piatich dní od zaslania preukazu poistenca.

(4)
Do vydania preukazu poistenca vydá príslušná zdravotná poisťovňa poistencovi potvrdenie o verejnom zdravotnom poistení, ktoré obsahuje titul, ak ho poistenec má, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, dátum platnosti a kód zdravotnej poisťovne a náhradný certifikát k európskemu preukazu17) na účely preukázania verejného zdravotného poistenia.

(5)
Príslušná zdravotná poisťovňa vyhotoví a zašle nový preukaz poistenca najneskôr do 15 dní
a)
pred uplynutím platnosti preukazu poistenca,

b)
po zistení chyby zapríčinenej výrobcom preukazu poistenca alebo národným centrom zdravotníckych informácií,

c)
od oznámenia straty, odcudzenia, zničenia alebo poškodenia preukazu poistenca,

d)
od oznámenia zmeny údajov uvedených v § 23 ods. 1.

(6)
Príslušná zdravotná poisťovňa zašle poistencovi bezpečnostný kód nového preukazu poistenca do piatich dní od odoslania nového preukazu poistenca.

(7)
Preukaz poistenca stráca platnosť, ak
a)
poistenec zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

b)
poistenec stratil preukaz poistenca alebo ak mu bol odcudzený a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnej zdravotnej poisťovni,

c)
bol zničený alebo poškodený,

d)
uplynula doba jeho platnosti alebo

e)
poistencovi zaniklo verejné zdravotné poistenie.

(8)
Poistenec je povinný pri zmene zdravotnej poisťovne do ôsmich dní vrátiť preukaz poistenca zdravotnej poisťovni, ktorá bola jeho príslušnou zdravotnou poisťovňou. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty preukaz poistenca podá na poštovú prepravu.

(9)
Formu a náležitosti preukazu poistenca ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 16i až 17 znejú:

„16i)
§ 5 ods. 4 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16j)
§ 5 ods. 5 zákona č. 153/2013 Z. z.

16k)
§ 5 ods. 8 zákona č. 153/2013 Z. z.

17)
Rozhodnutie č. S1 z 12. júna 2009 o európskom preukaze zdravotného poistenia (Ú. v. EÚ C 106, 24. 4. 2010).
Rozhodnutie č. S2 z 12. júna 2009 o technických špecifikáciách európskeho preukazu zdravotného poistenia (Ú. v. EÚ C 106, 24. 4. 2010).“.

5.
V § 22 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
preukázateľne vrátiť zdravotnej poisťovni preukaz poistenca pri zmene zdravotnej poisťovne alebo zániku skutočností zakladajúcich účasť na verejnom zdravotnom poistení v lehote ustanovenej týmto zákonom [§ 10a ods. 8 a § 23 ods. 1 písm. c)]; ak ide o poistenca, ktorého potvrdená prihláška sa stala predmetom prevodu poistného kmeňa podľa osobitného predpisu,53aaa) preukázateľne vrátiť preukaz poistenca pri prevode poistného kmeňa v lehote ustanovenej osobitným predpisom,53aab)“.

6.
V § 22 ods. 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i)
chrániť preukaz poistenca pred stratou a zneužitím a bezodkladne hlásiť jeho stratu zdravotnej poisťovni, ktorá ho vydala,“.

Doterajšie písmená i) až l) sa označujú ako písmená j) až m).

7.
V § 22 ods. 2 písmeno j) znie:

„j)
preukazovať sa preukazom poistenca a vložiť preukaz poistenca do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri každom poskytnutí zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti;11) povinnosť vložiť preukaz poistenca do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa nevzťahuje na poskytovateľa lekárenskej starostlivosti.“.

8.
V § 25 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
9.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Príslušná zdravotná poisťovňa zabezpečuje činnosť certifikačnej autority pre autentizáciu a identifikáciu svojich poistencov.55a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 55a znie:

„55a)
§ 12 zákona č. 215/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

10.
V § 26 ods. 1 písm. a) sa slová „a) až c), e) a g)“ nahrádzajú slovami „a) až c), e), g) a i)“.
11.
Za § 38b sa vkladá § 38c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠38c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014
(1)
Zdravotná poisťovňa je povinná doručiť poistencom preukaz poistenca podľa tohto zákona do 31. decembra 2015.

(2)
Poistenec je povinný preukázateľne vrátiť zdravotnej poisťovni doterajší preukaz poistenca, a ak mu zdravotná poisťovňa vydala európsky preukaz, je povinný vrátiť aj európsky preukaz do ôsmich dní od doručenia preukazu poistenca podľa tohto zákona.

(3)
Preukaz poistenca a európsky preukaz vydané podľa predpisov účinných do 30. júna 2014 zostávajú v platnosti do doručenia preukazu poistenca a bezpečnostného kódu k preukazu poistenca.

(4)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová „preukaz poistenca“ alebo slová „európsky preukaz zdravotného poistenia“ rozumie sa tým „preukaz poistenca s elektronickým čipom“.

Čl. VI

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z. a zákona č. 41/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
používať pri prístupe k údajom z národného zdravotníckeho informačného systému informačný systém, ktorý má overenie zhody podľa osobitného predpisu.17a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a)
§ 11 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
V § 6 ods. 12 tretej vete sa slová „a frekvenciu vyšetrení“ nahrádzajú slovami „frekvenciu vyšetrení a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vykonávajúcich dispenzarizáciu“.
3.
V § 6a sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
príspevok na správu národného zdravotníckeho informačného systému (§ 8b).“.

4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27b znie:

„27b)
§ 27a ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5.
Za § 8a sa vkladá § 8b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠8b
Príspevok na správu národného zdravotníckeho informačného systému
Zdravotná poisťovňa poukazuje na účet ministerstva zdravotníctva príspevok na správu národného zdravotníckeho informačného systému27c) na nasledujúci kalendárny rok najneskôr do 20. decembra kalendárneho roka. Výška príspevku je 0,27 % zo základu na jej určenie. Základom na určenie výšky príspevku je celková suma z ročného prerozdeľovania poistného,27aa) ktorý jeden rok predchádza kalendárnemu roku, v ktorom je príspevok poukazovaný, uvedená v rozhodnutí o ročnom prerozdeľovaní poistného podľa osobitného prepisu.27b) Výška príspevku sa zaokrúhľuje na eurocent nahor.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27c znie:

„27c)
§ 3 zákona č. 153/2013 Z. z.“.

6.
V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenami w) a x), ktoré znejú:

„w)
poskytovať úradu v elektronickej podobe údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti uzavretými medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti21) v rozsahu meno a priezvisko všeobecného lekára, dátum uzatvorenia dohody a dátum zániku dohody, číselný kód zdravotníckeho pracovníka a číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pridelený úradom, rodné číslo, meno a priezvisko poistenca a dátum narodenia poistenca, najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac,

x)
poukazovať na účet ministerstva zdravotníctva príspevok na správu národného zdravotníckeho informačného systému.“.

7.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Zdravotná poisťovňa je povinná elektronicky poskytnúť najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca národnému centru zmeny údajov na účte poistenca v rozsahu § 16 ods. 2 písm. a) až h) a k) až o) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zmeny údajov, ktoré boli zdravotnej poisťovni oznámené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti dodatočne.“.

8.
V § 20 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
poskytuje národnému centru údaje z registrov podľa písmena e) prvého, štvrtého a piateho bodu v celom rozsahu okrem údajov o označení platiteľa poistného z centrálneho registra poistencov,“.

9.
V § 20 ods. 1 písmeno e) znie:

„e)
vedie
1.
centrálny register poistencov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu poistenca, dátum vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia, dôvod zániku verejného zdravotného poistenia a identifikačné číslo poistenca v príslušnej zdravotnej poisťovni, označenie platiteľa poistného a číselný kód príslušnej zdravotnej poisťovne, číselný kód pobočky príslušnej zdravotnej poisťovne, údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti uzavretých medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. w) a dátum úmrtia,

2.
register zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú verejné zdravotné poistenie na základe povolenia podľa tohto zákona, ktorý obsahuje číselný kód zdravotnej poisťovne, názov, identifikačné číslo, adresu sídla, dátum začatia činnosti, dátum ukončenia činnosti, číselný kód pobočky, názov pobočky, typ pobočky a adresu pobočky,

3.
register platiteľov poistného, ktorý obsahuje číslo platiteľa, identifikačné číslo, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, názov, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo sídla, dátum vzniku prihlasovacej povinnosti, dátum odhlásenia z registra platiteľov, právnu formu, identifikačné číslo poistenca a číslo povolenia na pobyt,

4.
register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorý obsahuje identifikačné číslo, názov, adresu sídla, právnu formu, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, druh zdravotníckeho zariadenia, dátum pridelenia číselného kódu, dátum ukončenia platnosti číselného kódu, dátum pozastavenia platnosti číselného kódu, dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu, adresu výkonu odbornej činnosti, meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia štatutára, adresu štatutára, meno, priezvisko a titul odborného zástupcu, dátum narodenia odborného zástupcu a rodné číslo zdravotníckeho pracovníka, ktorý je odborným zástupcom,

5.
register zdravotníckych pracovníkov, ktorý obsahuje rodné číslo alebo dátum narodenia, meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, dátum úmrtia, číselný kód zdravotníckeho pracovníka, dátum pridelenia kódu, dátum ukončenia platnosti kódu, dátum pozastavenia platnosti kódu a dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu,

6.
register osôb oprávnených na výkon dohľadu, ktorý obsahuje titul, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu pracoviska a špecializáciu osoby oprávnenej na výkon dohľadu,

7.
register podaných prihlášok na verejné zdravotné poistenie, ktorý obsahuje rodné číslo alebo dátum narodenia, meno, priezvisko, dátum narodenia, identifikačné číslo poistenca, štátnu príslušnosť, pohlavie, adresu, dátum podania prihlášky, čas podania prihlášky, dátum prijatia, čas prijatia prihlášky, dôvod odmietnutia prihlášky, dátum späťvzatia prihlášky, oznámenie úradu, na ktorej podanej prihláške trvá, príslušnú zdravotnú poisťovňu, predchádzajúcu zdravotnú poisťovňu, dátum potvrdenia prihlášky, dátum začiatku poistného vzťahu,

8.
register úmrtí fyzických osôb alebo vyhlásení za mŕtveho, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu, dátum úmrtia, miesto úmrtia, dátum zápisu úmrtia, matričný úrad, dátum doručenia oznámenia o úmrtí,

9.
register osôb, ktoré odmietli za života pitvu, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia, štátnu príslušnosť a adresu.“.

10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41aac sa vypúšťa.
11.
V § 20b sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) až n), ktoré znejú:

„l)
vykonáva odbornú prípravu na získanie odbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém podľa § 20c,

m)
vedie zoznam odborne spôsobilých osôb pre klasifikačný systém (ďalej len „zoznam odborne spôsobilých osôb“) s náležitosťami podľa § 20c ods. 10,

n)
vykonáva školenia odborne spôsobilých osôb pre klasifikačný systém.“.

12.
Za § 20b sa vkladá § 20c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠20c
Odborná spôsobilosť pre klasifikačný systém
(1)
Odborná spôsobilosť pre klasifikačný systém sa získava odbornou prípravou na získanie odbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém.

(2)
Odborná spôsobilosť pre klasifikačný systém sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém.

(3)
Podmienkou na získanie odbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém sú
a)
pracovnoprávny vzťah s užívateľom klasifikačného systému,

b)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

(4)
Žiadosť o odbornú prípravu podáva centru pre klasifikačný systém užívateľ klasifikačného systému (§ 20b ods. 2), s ktorým je osoba v pracovnoprávnom vzťahu.

(5)
Na základe žiadosti podľa odseku 4 centrum pre klasifikačný systém vykoná odbornú prípravu osoby do šiestich kalendárnych mesiacov odo dňa podania žiadosti.

(6)
Odborná príprava sa končí skúškou, ktorou sa posudzujú odborné vedomosti a praktické skúsenosti osoby s používaním klasifikačného systému.

(7)
Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorá je najmenej trojčlenná. Členov skúšobnej komisie a jej predsedu vymenúva a odvoláva predseda úradu. Podrobnosti o zložení skúšobnej komisie, jej činnosti a priebehu skúšky podľa odseku 6 upraví štatút skúšobnej komisie, ktorý vydá úrad.

(8)
Centrum pre klasifikačný systém zapíše do zoznamu odborne spôsobilých osôb osobu, ktorá úspešne vykonala skúšku, a vydá jej do 15 dní od úspešného vykonania skúšky osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém.

(9)
Centrum pre klasifikačný systém vyčiarkne zo zoznamu odborne spôsobilých osôb osobu, ktorá
a)
zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,

b)
bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.

(10)
Zoznam odborne spôsobilých osôb uverejňuje úrad na svojom webovom sídle. Zoznam odborne spôsobilých osôb obsahuje
a)
meno, priezvisko a akademický titul odborne spôsobilej osoby,

b)
názov a sídlo užívateľa klasifikačného systému, s ktorým je osoba v pracovnoprávnom vzťahu,

c)
dátum získania odbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém.

(11)
Odborne spôsobilá osoba pre klasifikačný systém
a)
zodpovedá za správne používanie klasifikačného systému,

b)
je kontaktnou osobou pre používanie klasifikačného systému,

c)
metodicky usmerňuje zamestnancov užívateľa klasifikačného systému, s ktorým je v pracovnoprávnom vzťahu, pri používaní klasifikačného systému,

d)
nesmie vykonávať akúkoľvek činnosť súvisiacu s klasifikačným systémom pre zdravotnú poisťovňu, ak je odborne spôsobilou osobou pre klasifikačný systém u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti,

e)
je povinná zúčastňovať sa na školeniach podľa § 20b ods. 1 písm. n),

f)
je povinná oznámiť centru pre klasifikačný systém zmenu údajov podľa odseku 10 písm. a) a b) do 30 dní odo dňa zmeny.“.

13.
V § 43 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Podkladom na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a na výkon kontroly správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti je zdravotná dokumentácia vedená podľa osobitného zákona.61aa)“.

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 61aa znie:

„61aa)
§ 18 až 25 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

14.
V § 48 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Kópiu pitevného protokolu úrad elektronicky zašle národnému centru.“.
15.
V § 77c ods. 3 sa slová „Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky“.
16.
§ 77c sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky poskytuje úradu elektronicky na účely výpočtu limitu spoluúčasti podľa osobitného predpisu16c) údaje o fyzickej osobe, ktorá je poberateľom invalidného výsluhového dôchodku, o fyzickej osobe, ktorá je poberateľom dôchodku z výsluhového zabezpečenia colníkov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok, ak suma dôchodku nie je viac ako 50 % priemernej mesačnej mzdy. Údaje sa poskytujú v rozsahu rodné číslo, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, druh dôchodku, dátum priznania a dátum zániku nároku na výplatu dôchodku, bankové spojenie, kód a názov banky, výška dôchodku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:

„16c)
§ 4 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

17.
Za § 86k sa vkladá § 86l, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠86l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013
(1)
Zdravotná poisťovňa prvýkrát poskytne národnému centru údaje z účtu poistenca v rozsahu § 16 ods. 2 písm. a) až h) a k) až o) do 31. augusta 2013 za predchádzajúci kalendárny mesiac.

(2)
Zdravotná poisťovňa prvýkrát poskytne úradu údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti uzavretých medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa § 15 ods. 1 písm. w) do 31. augusta 2013 za predchádzajúci kalendárny mesiac.

(3)
Úrad prvýkrát poskytne národnému centru údaje z registrov podľa § 20 ods. 1 písm. e) prvého a štvrtého bodu do 31. júla 2013 okrem údajov o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti uzavretých medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. w), ktoré úrad poskytne do 30. septembra 2013.

(4)
Zdravotná poisťovňa prvýkrát poukáže na účet ministerstva zdravotníctva príspevok na správu národného zdravotníckeho informačného systému na rok 2013 najneskôr do 20. júla 2013. Výška príspevku je 0,135 % zo základu na jej určenie. Základom na určenie výšky príspevku je celková suma z ročného prerozdeľovania poistného27aa) uvedená v rozhodnutí o ročnom prerozdeľovaní poistného za rok 2011 podľa osobitného prepisu.27b) Výška príspevku sa zaokrúhľuje na eurocent nahor.

(5)
Centrálny register poistencov podľa predpisov účinných do 30. júna 2013 sa považuje za centrálny register poistencov podľa tohto zákona. Zoznamy podľa § 20 ods. 1 písm. e) druhom až ôsmom bode sa považujú za registre podľa tohto zákona. Úrad je povinný zosúladiť centrálny register poistencov a zoznamy podľa § 20 ods. 1 písm. e) druhého až ôsmeho bodu vedené podľa doterajších predpisov s týmto zákonom do 31. augusta 2013.“.

Čl. VII

Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z. a zákona č. 459/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Za § 34 sa vkladajú § 34a a 34b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠34a
Register povolení
(1)
Štátna kúpeľná komisia vedie register povolení na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební (ďalej len „register povolení“).

(2)
Register povolení sa vedie prostredníctvom informačného systému ministerstva zdravotníctva.

(3)
Register povolení obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa; názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,

b)
meno, priezvisko a registračné číslo odborného zástupcu a označenie príslušnej komory.

c)
indikačné zameranie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľnej liečebne,

d)
druh a miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,

e)
číslo povolenia,

f)
dátum vydania povolenia,

g)
dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia,

h)
dátum zrušenia povolenia.

(4)
Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov.23a)

(5)
Štátna kúpeľná komisia bezodkladne po vydaní rozhodnutia vykoná v registri povolení zápis údajov alebo zmenu údajov podľa odseku 3.

(6)
Štátna kúpeľná komisia poskytuje v elektronickej podobe najmenej raz za desať dní údaje z registra povolení Národnému centru zdravotníckych informácií.

§ 34b
Povinnosti držiteľa povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební
Držiteľ povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je povinný
a)
používať informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody podľa osobitného predpisu,23b)

b)
zaobstarať technické zariadenia slúžiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme,

c)
prevádzkovať prírodné liečebné kúpele a kúpeľnú liečebňu v súlade s požiadavkami na ich materiálno-technické a personálne vybavenie..“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 23a a 23b znejú:

„23a)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

23b)
§ 11 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
V § 44 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
kontroluje materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební.“.

3.
V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r)
neprevádzkuje prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľnú liečebňu v súlade s požiadavkami na ich materiálno-technické a personálne vybavenie.“.

4.
V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenami s) a t), ktoré znejú:

„s)
nepoužíva informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody podľa osobitného predpisu,23b)

t)
nezabezpečí technické zariadenia slúžiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme.“.

5.
V § 48 ods. 3 písmeno c) znie:

„c)
od 100 eur do 33 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. f) až p) a r),“.

6.
V § 48 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
až do 663 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. s) a t).“.

7.
Za § 50a sa vkladá § 50b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠50b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2013
Štátna kúpeľná komisia je povinná vytvoriť register povolení do 31. decembra 2013.“.

Čl. VIII

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z. a zákona č. 74/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenom ak), ktoré znie:

„ak) poskytuje Národnému centru zdravotníckych informácií na účel zverejnenia na Národnom portáli zdravia údaje podľa § 48 ods. 3 písm. j).“.

2.
V § 6 ods. 7 sa za slová „Slovenskej republike“ vkladajú slová „podľa prílohy č. 10“ a na konci sa pripája táto veta: „Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici poskytuje údaje z centrálneho registra prenosných ochorení v Slovenskej republike Národnému centru zdravotníckych informácií na účely zdravotníckej štatistiky.“.
3.
Za prílohu č. 9 sa vkladá príloha č. 10, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 10 k zákonu č. 355/2007 Z. z.
Národný register pacientov s prenosnými ochoreniami
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, adresa, vzdelanie, zamestnanie, kódy diagnóz sledovaných infekčných ochorení podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb, forma ochorenia, začiatok ochorenia, dátum hlásenia, etiológia, miesto nákazy, profesionalita ochorenia, údaje o vakcinácii, doplnkové údaje (miesto a čas začatia liečby, hospitalizácia, výskyt klinických príznakov, kontakty, výskyt rizikových faktorov u pacienta), liečba (čas začatia liečby, podané lieky), výsledok liečby, špecifické údaje o nemocničných nákazách (miesto hospitalizácie, výkony, rizikové faktory), laboratórne výsledky, mikrobiologické výsledky, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomické diagnózy podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb.

b)
Účel spracovávania osobných údajov
Účelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania výskytu a distribúcie infekčných ochorení vrátane HIV/AIDS na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie získať informácie na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva. Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Eurostat.

c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby s vybranými prenosnými ochoreniami, nosiči choroboplodných mikroorganizmov.

d)
Účel poskytovania osobných údajov
Vybrané osobné údaje z registra je možné poskytnúť do siete Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskej únie.“.

Čl. IX

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z. a zákona č. 459/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 7 odsek 7 znie:

„(7)
Ministerstvo zdravotníctva a samosprávny kraj vedú register povolení vydaných podľa tohto zákona.“.

2.
V § 7 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 12, ktoré znejú:

„(8)
Register povolení sa vedie prostredníctvom informačného systému orgánu príslušného na vydanie povolenia.

(9)
Register povolení obsahuje
a)
údaje podľa § 6 ods. 4,

b)
číslo povolenia,

c)
dátum vydania povolenia,

d)
dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia,

e)
dátum zániku platnosti povolenia,

f)
dátum pozastavenia činnosti,

g)
dátum zrušenia povolenia,

h)
dátum poslednej zmeny povolenia.

(10)
Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov.43)

(11)
Ministerstvo zdravotníctva a samosprávny kraj bezodkladne po vydaní rozhodnutia vykonajú v registri povolení zápis údajov alebo zmenu údajov podľa odseku 9.

(12)
Ministerstvo zdravotníctva a samosprávny kraj poskytujú v elektronickej podobe najmenej raz za desať dní údaje z registra povolení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Národnému centru zdravotníckych informácií11) (ďalej len „národné centrum“).“.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11)
§ 12 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3.
V § 11 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

4.
V § 18 ods. 1 písmeno i) znie:

„i)
podať do siedmich dní po skončení štvrťroka štátnemu ústavu hlásenie o množstve a druhu humánnych liekov dodaných na domáci alebo na zahraničný trh,“.

5.
V § 23 ods. 1 písmeno ag) znie:

„ag)
pri výdaji lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny na základe lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, ktoré sú čiastočne alebo úplne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia, overiť zhodu údajov na lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze s údajmi v preukaze poistenca s elektronickým čipom a ak zistí nesprávnosť údajov lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu v mene, priezvisku, rodnom čísle alebo v číselnom kóde zdravotnej poisťovne, pričom pôjde o zjavnú chybu v písaní, vykonať opravu týchto údajov na lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze, inak je oprávnený lekársky predpis alebo lekársky poukaz odmietnuť,“.

6.
V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ak) a al), ktoré znejú:

„ak)
používať informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody podľa osobitného predpisu,30aa)

al)
zaobstarať technické zariadenia slúžiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30aa znie:

„30aa)
§ 11 zákona č. 153/2013 Z. z.“.

7.
V § 23 odsek 3 znie:

„(3)
Pri výdaji humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny uhrádzanej alebo čiastočne uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia je pacient povinný na požiadanie osoby oprávnenej vydávať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny preukázať sa preukazom poistenca s elektronickým čipom.30ab) Ak sa pacient nepreukáže podľa osobitného predpisu,30ab) osoba oprávnená vydávať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny môže vydať humánny liek, dietetickú potravinu alebo zdravotnícku pomôcku len za plnú úhradu pacientom; držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti nemá v takom prípade voči zdravotnej poisťovni nárok na úhradu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30ab znie:

„30ab)
§ 22 ods. 2 písm. j) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

8.
V nadpise § 25 sa vypúšťajú slová „a podávanie“.
9.
V § 25 sa vypúšťa odsek 4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 31 a 32 sa vypúšťajú.

10.
V § 46 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
humánny liek, ktorý nie je registrovaný podľa odseku 1, na terapeutickú indikáciu, ktorá nie je uvedená v rozhodnutí o registrácii humánneho lieku vydaného príslušným orgánom iného členského štátu alebo tretieho štátu alebo ktorá nie je týmto orgánom schválená.“.

11.
§ 46 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10)
Na povoľovanie terapeutického použitia humánneho lieku podľa odseku 3 písm. a) a c) zriaďuje ministerstvo komisiu pre povoľovanie terapeutického použitia humánneho lieku v neschválenej terapeutickej indikácii ako svoj poradný orgán.

(11)
Zloženie a činnosť komisie pre povoľovanie terapeutického použitia humánneho lieku v neschválenej terapeutickej indikácii podľa odseku 10 upraví štatút, ktorý schvaľuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky.“.

12.
V § 54 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Štátny ústav poskytuje v elektronickej podobe údaje zo zoznamu registrovaných humánnych liekov národnému centru.“.
13.
V § 110 ods. 5 druhej vete sa slová „databázu pridelených kódov a zdravotníckych pomôcok“ nahrádzajú slovami „databázu zdravotníckych pomôcok“.
14.
V § 110 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Štátny ústav poskytuje v elektronickej podobe údaje z databázy zdravotníckych pomôcok národnému centru.“.
15.
Nadpis šiestej časti znie:

„PREDPISOVANIE, VÝDAJ A PODÁVANIE“.

16.
V šiestej časti nadpis prvého oddielu znie:

„Predpisovanie, výdaj a podávanie humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín“.

17.
V 119 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť vytvoriť preskripčný záznam podľa odseku 12 písm. h) sa na predpisovanie humánneho lieku s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej látky II. skupiny nevzťahuje.“.
18.
V § 119 sa odsek 12 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
pri predpisovaní humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny vytvoriť preskripčný záznam80a) podpísaný elektronickým podpisom80b) v elektronickej zdravotnej knižke; preskripčný záznam môže predpisujúci lekár stornovať z dôvodu opravy chýb na lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 80a a 80b znejú:

„80a)
Príloha č. 2 prvý bod písm. a) 11. bod zákona č. 153/2013 Z. z.

80b)
§ 3 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2008 Z. z.“.

19.
§ 119 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:

„(19)
Predpisujúci lekár je pri predpisovaní humánneho lieku, ktorý je možné vydať opakovane, oprávnený v preskripčnom zázname uviesť počet opakovaného výdaja a celkový počet balení humánneho lieku, ktorý je možné vydať. Doba platnosti takéhoto preskripčného záznamu je najviac jeden rok.“.

20.
V § 120 ods. 1 písm. f) sa slová „zloženie individuálne pripravovaného humánneho lieku“ nahrádzajú slovami „zloženie individuálne pripravovaného humánneho lieku alebo názov individuálne pripravovaného humánneho lieku podľa Európskeho liekopisu alebo Slovenského farmaceutického kódexu, ak predpisujúci lekár predpisuje individuálne pripravovaný humánny liek“.
21.
V § 120 sa odsek 1 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:

„v)
identifikátor preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke podľa osobitného predpisu;83a) okrem lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu vystaveného ručne.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 83a znie:

„83a)
Príloha č. 2 prvý bod písm. a) 11. bod podbod 1.17 zákona č. 153/2013 Z. z.“.

22.
V § 120 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Predpisujúci lekár zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov v preskripčnom zázname.“.
23.
§ 120 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:

„(21)
Ustanovenie odseku 1 písm. v) sa nevzťahuje na lekársky predpis a lekársky poukaz vystavený ručne z dôvodu nefunkčnosti technických zariadení alebo ručne pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje. Predpisujúci lekár je povinný bezodkladne po opätovnom sfunkčnení technických zariadení alebo po poskytnutí takejto zdravotnej starostlivosti vytvoriť preskripčný záznam.“.

24.
V § 121 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
je povinná vytvoriť dispenzačný záznam83b) podpísaný elektronickým podpisom80b) v elektronickej zdravotnej knižke o vydanom humánnom lieku alebo dietetickej potravine, ktorej výdaj je viazaný na lekársky predpis, alebo zdravotníckej pomôcke, ktorej výdaj je viazaný na lekársky poukaz.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 83b znie:

„83b)
Príloha č. 2 prvý bod písm. a) 12. bod zákona č. 153/2013 Z. z.“.

25.
§ 121 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Osoba, ktorá vydáva humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, je oprávnená stornovať dispenzačný záznam z dôvodu opravy chýb pri výdaji humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny.“.

26.
Za § 121 sa vkladá § 121a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠121a
Podanie humánneho lieku
(1)
Ošetrujúci zdravotnícky pracovník84a) je v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti84b) oprávnený podať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientovi humánny liek v súlade s písomnou informáciou pre používateľa humánneho lieku a so súhrnom charakteristických vlastností humánneho lieku.

(2)
Ak podanie humánneho lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov, ktoré uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti ako pripočítateľnú položku k úhrade výkonu v ambulantnej starostlivosti,84c) ordinuje ošetrujúci lekár v ambulantnom zdravotníckom zariadení, je povinný pri podaní tohto lieku vytvoriť medikačný záznam84d) podpísaný elektronickým podpisom80b) v elektronickej zdravotnej knižke.

(3)
Ošetrujúci lekár podľa odseku 2 je oprávnený medikačný záznam stornovať z dôvodu opravy chýb v zázname.

(4)
Ak ošetrujúci lekár podal humánny liek počas nefunkčnosti technických zariadení alebo pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje, je povinný bezodkladne po opätovnom sfunkčnení technických zariadení alebo po poskytnutí takejto zdravotnej starostlivosti vytvoriť medikačný záznam.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 84a až 84d znejú:

„84a)
§ 2 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

84b)
§ 33 až 35 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

84c)
§ 6 ods. 1 písm. i) zákona č. 363/2011 Z. z.

84d)
Príloha č. 2 prvý bod písm. a) 13. bod zákona č. 153/2013 Z. z.“.

27.
V § 138 ods. 3 písmeno i) znie:

„i)
nepodá do siedmich dní po skončení štvrťroka štátnemu ústavu hlásenie o množstve a druhu humánnych liekov dodaných na domáci alebo na zahraničný trh,“.

28.
V § 138 sa odsek 5 dopĺňa písmenami bc) až be), ktoré znejú:

„bc)
pri výdaji humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny nevytvorí dispenzačný záznam,

bd)
nepoužíva informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody podľa osobitného predpisu,30aa)

be)
nezaobstará technické zariadenia slúžiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme.“.

29.
V § 138 sa odsek 21 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:

„z)
pri predpisovaní humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny nevytvorí preskripčný záznam.“.

30.
V § 138 ods. 22 písm. b) sa slová „v rozpore s § 25“ nahrádzajú slovami „v rozpore s týmto zákonom“.
31.
V § 138 sa odsek 22 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
nevytvorí medikačný záznam podľa § 121a.“.

32.
V § 138 ods. 26 písm. e) sa slová „mena, priezviska a dátumu narodenia lekárskeho zástupcu“ nahrádzajú slovami „ich mena a priezviska, názvu a adresy ich zamestnávateľa“.
33.
V § 141 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l)
zoznam humánnych liekov, ktoré nie sú uvedené v zozname kategorizovaných liekov a ktoré možno vydať opakovane.“.

34.
Za § 143b sa vkladá § 143c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠143c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013
(1)
Do 31. decembra 2015 predpisujúci lekár môže pri predpisovaní humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny vytvoriť preskripčný záznam, ak mu bol vydaný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a používa informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenú zhodu.

(2)
Do 31. decembra 2015 osoba oprávnená vydávať lieky môže vytvoriť dispenzačný záznam, ak jej bol vydaný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a používa informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenú zhodu, ak predpisujúci lekár vytvoril preskripčný záznam podľa odseku 1.

(3)
Do 31. decembra 2015 môže ošetrujúci lekár v ambulantnom zdravotníckom zariadení oprávnený pri podaní lieku vytvárať medikačný záznam, ak mu bol vydaný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a používa informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenú zhodu.

(4)
Ministerstvo zdravotníctva a samosprávny kraj sú povinné vytvoriť registre povolení podľa tohto zákona do 31. decembra 2013.“.

Čl. X

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013 okrem čl. VI druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2014, čl. V druhého až piateho bodu a ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2017, čl. III 18. bodu, § 80 ods. 1 písm. k) v 23. bode, 24., 27., 30. a 31. bodu, čl. IV prvého až tretieho bodu, čl. V siedmeho bodu, čl. VII § 34b písm. a) a b) v prvom bode, štvrtého a šiesteho bodu, čl. IX piateho až deviateho bodu, 17. až 19. bodu, 21. až 26. bodu, 28., 29., 31. a 33. bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 153/2013 Z. z.

  NÁRODNÉ ZDRAVOTNÍCKE ADMINISTRATÍVNE REGISTRE

  A.

  Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, existenčný stav, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, štátne občianstvo, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike držiteľa povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a držiteľa licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, odborného zástupcu a štatutárneho zástupcu, zdravotnícke povolanie, študijný odbor a špecializačný odbor alebo certifikovanú pracovnú činnosť držiteľa povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a držiteľa licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a odborného zástupcu, dátum začatia a dátum ukončenia výkonu funkcie štatutárneho zástupcu alebo odborného zástupcu, dátum dočasného pozastavenia výkonu funkcie odborného zástupcu, meno a priezvisko kontaktnej osoby.

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Vedenie údajovej základne, naplnenie identifikačnej, registračnej, integračnej, informačnej a štatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni a poskytovanie informácií na Národnom portáli zdravia; tvorba a vyhodnocovanie štatistických výstupov.

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Odborný zástupca, štatutárny zástupca a kontaktná osoba poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, zubnej techniky, očnej optiky, Národnej transfúznej služby, osoby poskytujúcej služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, držiteľ povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a držiteľ licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným v písmene f)

  Budovanie a zabezpečenie funkčnosti národného zdravotníckeho informačného systému a jeho priebežná aktualizácia v súčinnosti s tretími stranami ako nástroja riadiacej a kontrolnej činnosti.

  e)

  Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v písmene f)

  Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, existenčný stav, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, štátne občianstvo, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike držiteľa povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, držiteľa licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, odborného zástupcu a štatutárneho zástupcu, zdravotnícke povolanie, študijný odbor a špecializačný odbor alebo certifikovanú pracovnú činnosť držiteľa povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, držiteľa licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a odborného zástupcu, dátum začatia a dátum ukončenia výkonu funkcie štatutárneho zástupcu alebo odborného zástupcu, dátum dočasného pozastavenia výkonu funkcie odborného zástupcu, meno a priezvisko kontaktnej osoby.

  f)

  Tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje uvedené v písmene e)

  Ministerstvo zdravotníctva, úrad pre dohľad, zdravotné poisťovne, ministerstvo financií, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa, vyššie územné celky, stavovské organizácie v zdravotníctve.

  B.

  Národný register zdravotníckych pracovníkov

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov
  Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, existenčný stav, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly a profesijné tituly, štátne občianstvo, identifikátor fyzickej osoby, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, údaj o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ak ide o zdravotníckeho pracovníka, ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, povolanie, odbor a typ získanej odbornej spôsobilosti a osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve, označenie právneho predpisu, podľa ktorého bola odborná spôsobilosť získaná, označenie zdravotníckeho povolania, na výkon ktorého bola odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka získaná, dátum získanej odbornej spôsobilosti, číselný kód zdravotníckeho pracovníka pridelený úradom pre dohľad, dátum jeho pridelenia, dátum ukončenia jeho platnosti, dátum pozastavenia jeho platnosti, dátum skončenia pozastavenia jeho platnosti, odborná spôsobilosť vyplývajúca z číselného kódu zdravotníckeho pracovníka, registračné číslo v príslušnej komore, dátum registrácie, dátum začatia dočasného pozastavenia registrácie, dátum skončenia dočasného pozastavenia registrácie, dátum zrušenia registrácie, dátum zániku registrácie, dôvod dočasného pozastavenia registrácie, dôvod zrušenia registrácie, spôsob výkonu zdravotníckeho povolania,37a) dátum jeho začatia a ukončenia, pracovný úväzok vrátane jeho členenia, zaradenie do evidenčného počtu, výkon zdravotníckeho povolania,37b) dátum jeho začatia, miesto jeho výkonu a skončenia, vykonávaná odborná, špecializovaná alebo certifikovaná pracovná činnosť, druh poskytovanej zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, funkcia, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, krajina vydania a sériové číslo elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, dátum vydania a dátum skončenia platnosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, oprávnenia zdravotníckeho pracovníka vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotnou poisťovňou, dátum jeho začatia, dátum jeho skončenia, dátum začatia jeho pozastavenia, dátum skončenia jeho pozastavenia, oprávnenie zdravotníckeho pracovníka predpisovať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny podľa osobitného predpisu,37c) dátum jeho začiatku a skončenia, dátum začatia jeho pozastavenia a skončenia jeho pozastavenia, študijný odbor, špecializačný odbor alebo certifikovaná pracovná činnosť, v ktorých držiteľ licencie získal odbornú spôsobilosť a na základe licencie v nich vykonáva príslušné pracovné činnosti, druh a číslo vydanej licencie, označenie komory, ktorá licenciu vydala, dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, dátum začatia dočasného pozastavenia licencie, dátum skončenia dočasného pozastavenia licencie, dátum zrušenia licencie alebo zániku platnosti licencie, číslo rozhodnutia o zrušení licencie, číslo rozhodnutia o dočasnom pozastavení licencie, dôvod dočasného pozastavenia licencie, dôvod zrušenia platnosti licencie, primárny kľúč záznamu zdravotníckeho pracovníka v registri, sídlo vzdelávacej ustanovizne, dátum zriadenia vzdelávacej ustanovizne, dátum zrušenia vzdelávacej ustanovizne, identifikačné číslo a názov vzdelávacej ustanovizne, ktorá zdravotníckeho pracovníka zaradila do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy alebo prípravy na výkon práce v zdravotníctve, sídlo a označenie fakulty, označenie špecializačného alebo certifikačného študijného programu, označenie prípravy na výkon práce v zdravotníctve, do ktorej bol zdravotnícky pracovník zaradený, dátum zaradenia, údaj o rozsahu pracovného úväzku zdravotníckeho pracovníka v ďalšom vzdelávaní, údaje o žiadateľovi o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do ďalšieho vzdelávania v rozsahu názov a identifikačné číslo, ak je žiadateľom organizácia, vrátane údajov nového zamestnávateľa v prípade jeho zmeny počas ďalšieho vzdelávania, ak bol žiadateľom zamestnávateľ, alebo meno a priezvisko, ak je žiadateľom zdravotnícky pracovník, údaj o započítaní časti ukončeného štúdia s uvedením špecializačného odboru, z ktorého sa časť započítala, a dĺžky započítanej časti, údaj o dôvode a dĺžke prerušenia vzdelávania, údaj o zmene zaradenia špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore na iný špecializačný odbor a dátum zmeny, údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu v tom istom špecializačnom odbore a dátum zmeny, údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu alebo certifikačnej príprave v tom istom špecializačnom odbore alebo certifikovanej pracovnej činnosti a dátum zmeny, údaj o zaradení zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia podľa osobitného predpisu,37ca) spôsob a dátum ukončenia štúdia alebo prípravy, názov štátu a názov vzdelávacej ustanovizne, v ktorej zdravotnícky pracovník získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, číslo dokladu preukazujúceho získanie odbornej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka na výkon zdravotníckeho povolania, celkové hodnotenie a dosiahnutý prospech záverečnej, maturitnej alebo špecializačnej skúšky a názov skúšaného predmetu, dátum vydania, typ, identifikátor a dátum vloženia kópie dokladu v elektronickej podobe o získaní odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov
  Vedenie údajovej základne, naplnenie identifikačnej, registračnej, integračnej, informačnej, kontrolnej a štatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni; poskytovanie informácií na Národnom portáli zdravia, vydanie a používanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, tvorba a vyhodnocovanie štatistických výstupov, evidencia zdravotníckych pracovníkov zaradených do ďalšieho vzdelávania,37cb) evidencia vydaných diplomov o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore,37cc) evidencia vydaných certifikátov v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti,37cd) evidencia vydaných osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve,37ce) výmena informácií pri uznávaní odborných kvalifikácií medzi členskými štátmi.

  c)

  Okruh dotknutých osôb
  Fyzické osoby, ktoré získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania a vykonávajú alebo vykonávali zdravotnícke povolanie.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným v písmene f)
  Budovanie a zabezpečenie funkčnosti národného zdravotníckeho informačného systému a jeho priebežná aktualizácia v súčinnosti s tretími stranami ako nástroja riadiacej a kontrolnej činnosti.

  e)

  Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v písmene f)
  Zoznam spracúvaných osobných údajov podľa písmena a).

  f)

  Tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje uvedené v písmene e)
  Ministerstvo zdravotníctva, stavovské organizácie v zdravotníctve, úrad pre dohľad, zdravotné poisťovne, ministerstvo financií, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa, vyššie územné celky.

  g)

  Zoznam osobných údajov, ktoré možno prostredníctvom informačného systému poskytnúť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
  Primárny kľúč záznamu zdravotníckeho pracovníka v registri, meno a priezvisko, číselný kód zdravotníckeho pracovníka pridelený úradom pre dohľad, dátum jeho pridelenia, dátum ukončenia jeho platnosti, dátum pozastavenia jeho platnosti, dátum skončenia pozastavenia jeho platnosti a odborná spôsobilosť vyplývajúca z číselného kódu zdravotníckeho pracovníka.

  h)

  Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť vzdelávacej ustanovizni, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii
  Meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, profesijný titul, štátne občianstvo, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, rodné číslo, zdravotnícke povolanie, odbor a typ získanej odbornej spôsobilosti a osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve, označenie právneho predpisu, podľa ktorého bola odborná spôsobilosť získaná, dátum získanej odbornej spôsobilosti, registračné číslo v príslušnej komore, dátum registrácie, dátum začatia dočasného pozastavenia registrácie, dátum skončenia dočasného pozastavenia registrácie, dátum zrušenia registrácie, dátum zániku registrácie, sídlo a označenie fakulty, identifikačné číslo a názov vzdelávacej ustanovizne, ktorá zaradila zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy alebo do prípravy na výkon práce v zdravotníctve, označenie špecializačného alebo certifikačného študijného programu, označenie prípravy na výkon práce v zdravotníctve, do ktorej bol zdravotnícky pracovník zaradený, dátum zaradenia, údaj o rozsahu pracovného úväzku zdravotníckeho pracovníka v ďalšom vzdelávaní, údaje o žiadateľovi o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do ďalšieho vzdelávania v rozsahu názov a identifikačné číslo, ak je žiadateľom organizácia, vrátane údajov nového zamestnávateľa v prípade jeho zmeny počas ďalšieho vzdelávania, ak bol žiadateľom zamestnávateľ, alebo meno a priezvisko, ak je žiadateľom zdravotnícky pracovník, údaj o započítaní časti ukončeného štúdia s uvedením špecializačného odboru, z ktorého sa časť započítala, a dĺžky započítanej časti, údaj o dôvode a dĺžke prerušenia vzdelávania, údaj o zmene zaradenia špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore na iný špecializačný odbor a dátum zmeny, údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu v tom istom špecializačnom odbore a dátum zmeny, údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu alebo certifikačnej príprave v tom istom špecializačnom odbore alebo certifikovanej pracovnej činnosti a dátum zmeny, údaj o zaradení zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia podľa osobitného predpisu,37ca) spôsob a dátum ukončenia štúdia alebo prípravy, názov štátu a názov vzdelávacej ustanovizne, v ktorej zdravotnícky pracovník získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, číslo dokladu preukazujúceho získanie odbornej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka na výkon zdravotníckeho povolania, celkové hodnotenie a dosiahnutý prospech záverečnej, maturitnej alebo špecializačnej skúšky a názov skúšaného predmetu, dátum vydania, typ, identifikátor a dátum vloženia kópie dokladu v elektronickej podobe o získaní odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.

  C.

  Národný register organizácií s osobitnými úlohami v zdravotníctve

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, dátum narodenia, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike držiteľa povolenia na výrobu humánnych liekov, výrobu skúšaných humánnych produktov a skúšaných humánnych liekov, prípravu transfúznych liekov, individuálnu prípravu liekov na inovatívnu liečbu, veľkodistribúciu humánnych liekov, farmaceutickej spoločnosti, odborného zástupcu a štatutárneho zástupcu, dátum začatia a dátum ukončenia výkonu funkcie štatutárneho zástupcu alebo odborného zástupcu, registračné číslo a označenie príslušnej stavovskej organizácie odborného zástupcu, meno a priezvisko kontaktnej osoby.

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Vedenie údajovej základne, naplnenie identifikačnej, registračnej, integračnej, informačnej a štatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni; tvorba a vyhodnocovanie štatistických výstupov.

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Držiteľ povolenia na výrobu humánnych liekov, výrobu skúšaných humánnych produktov a skúšaných humánnych liekov, prípravu transfúznych liekov, individuálnu prípravu liekov na inovatívnu liečbu, veľkodistribúciu humánnych liekov, farmaceutická spoločnosť, odborný zástupca, ak bol ustanovený, štatutárny zástupca právnickej osoby a kontaktná osoba.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným v písmene f)

  Budovanie a zabezpečenie funkčnosti národného zdravotníckeho informačného systému a jeho priebežná aktualizácia v súčinnosti s tretími stranami ako nástroja riadiacej a kontrolnej činnosti.

  e)

  Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v písmene f)

  Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, dátum narodenia, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike držiteľa povolenia na výrobu humánnych liekov, výrobu skúšaných humánnych produktov a skúšaných humánnych liekov, prípravu transfúznych liekov, individuálnu prípravu liekov na inovatívnu liečbu, veľkodistribúciu humánnych liekov, farmaceutickej spoločnosti, odborného zástupcu a štatutárneho zástupcu, dátum začatia a dátum ukončenia výkonu funkcie štatutárneho zástupcu alebo odborného zástupcu, registračné číslo a označenie príslušnej stavovskej organizácie odborného zástupcu, meno a priezvisko kontaktnej osoby.

  f)

  Tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje uvedené v písmene e)

  Ministerstvo zdravotníctva, Sociálna poisťovňa, Slovenská lekárnická komora a Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov.

  D.

  Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov
  Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má poistenec pridelené, dátum, miesto, okres a štát narodenia, existenčný stav, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly, dátum, štát a miesto úmrtia, pohlavie, rodinný stav, štátna príslušnosť, štát a miesto trvalého pobytu, začiatok pobytu v zahraničí, údaj o skončení trvalého pobytu, štát a miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, adresa posledného známeho pobytu, údaj o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ak ide o osobu, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, údaje o vzťahoch k iným osobám, a to meno, priezvisko, rodné priezvisko a rodné číslo otca, meno, priezvisko, rodné priezvisko a rodné číslo matky a meno, priezvisko, rodné priezvisko a rodné číslo dieťaťa, osobné identifikačné číslo poistenca iného štátu s bydliskom v Slovenskej republike, predchádzajúce rodné číslo poistenca, ak došlo k jeho zmene, identifikátor fyzickej osoby, počítačové číslo občana, identifikačné číslo poistenca pridelené úradom pre dohľad, dátum vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia, dôvod zániku verejného zdravotného poistenia, identifikačné údaje zdravotnej poisťovne, identifikačné číslo poistenca v príslušnej zdravotnej poisťovni, číselný kód príslušnej zdravotnej poisťovne a číselný kód pobočky príslušnej zdravotnej poisťovne, dátum uzatvorenia dohody a dátum zániku dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, číselný kód zdravotníckeho pracovníka, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, typ zdravotného poistenia, zmena údajov, primárny kľúč záznamu poistenca v registri.

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov
  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, výkon posudkového lekárstva, výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou,27c) výkon pitvy, prehliadka mŕtveho tela,27d) zabezpečenie údajov pre potreby vedenia a poskytovania údajov v elektronickej zdravotnej knižke a zdravotníckej štatistiky, na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, na zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

  c)

  Okruh dotknutých osôb
  Prijímatelia zdravotnej starostlivosti podľa § 2 ods. 14.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným v písmene f)
  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, výkon posudkového lekárstva, výkon revízneho lekárstva, výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou,27c) výkon pitvy, prehliadka mŕtveho tela,27d) prijímacie konanie, prieskumné konanie a lekárska posudková činnosť podľa osobitného predpisu,27) prijímacie konanie, prieskumné konanie a lekárska posudková činnosť podľa osobitného predpisu,27a) prijímacie konanie, prieskumné konanie a lekárska posudková činnosť podľa osobitného predpisu,27b) vypracovanie znaleckého posudku na účely konania pred súdom, úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe verejného zdravotného poistenia a poskytovanie osobných údajov cez Národný portál zdravia prijímateľom zdravotnej starostlivosti, ktorých sa osobné údaje týkajú.

  e)

  Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v písmene f)
  Zoznam spracúvaných osobných údajov podľa písmena a).

  f)

  Tretie strany podľa § 5 ods. 6, ktorým sa osobné údaje poskytujú
  Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, úrad pre dohľad, organizátor prehliadok mŕtvych tiel a zdravotné poisťovne.

  Príloha č. 1a k zákonu č. 153/2013 Z. z.

  REGISTER ZÁZNAMOV O NARODENÍ

  a)

  Zoznam spracúvaných a poskytovaných osobných údajov

  Identifikátor fyzickej osoby, rodné číslo dieťaťa, meno dieťaťa, priezvisko dieťaťa, okres narodenia dieťaťa, obec narodenia dieťaťa, spisová značka, pôrodná kniha, dátum narodenia dieťaťa, čas narodenia dieťaťa (hodina a minúta), pohlavie, vitalita, pôrod, časové poradie narodenia dieťaťa ak ide o viacpočetný pôrod, pôrodná hmotnosť, pôrodná dĺžka, týždeň tehotenstva, koľké dieťa sa matke narodilo (spolu, v terajšom manželstve), meno matky, priezvisko matky, meno otca, priezvisko otca, rodné priezvisko matky, rodné priezvisko otca, dátum narodenia matky, dátum narodenia otca, rodné číslo matky, rodné číslo otca, dátum narodenia predchádzajúceho dieťaťa, rodinný stav matky, dátum uzavretia manželstva rodičov (deň, mesiac, rok), najvyššie vzdelanie matky, najvyššie vzdelanie otca, miesto narodenia matky, štátne občianstvo matky, národnosť matky, štát trvalého pobytu matky, okres trvalého pobytu matky, obec trvalého pobytu matky, časť obce trvalého pobytu matky, ulica trvalého pobytu matky, súpisné číslo trvalého pobytu matky, orientačné číslo trvalého pobytu matky, miesto narodenia otca, štátne občianstvo otca, národnosť otca, štát trvalého pobytu otca, okres trvalého pobytu otca, obec trvalého pobytu otca, časť obce trvalého pobytu otca, ulica trvalého pobytu otca, súpisné číslo trvalého pobytu otca, orientačné číslo trvalého pobytu otca.

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Vedenie údajovej základne, naplnenie identifikačnej, registračnej, integračnej informačnej a štatistickej funkcie registra záznamov o narodení na národnej úrovni.

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Novonarodené osoby na území Slovenskej republiky, matka novonarodeného dieťaťa, otec novonarodeného dieťaťa.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Poskytovanie údajov príslušnému matričnému úradu na zápis do knihy narodení a pridelenia rodného čísla a na štatistické účely.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušný matričný úrad.

  Príloha č. 1b k zákonu č. 153/2013 Z. z.

  REGISTER POISTNÝCH VZŤAHOV FYZICKÝCH OSÔB NA ÚČELY POTVRDZOVANIA DOČASNEJ PRACOVNEJ NESCHOPNOSTI

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia pridelené Sociálnou poisťovňou, identifikátor fyzickej osoby, identifikačné číslo klienta v Sociálnej poisťovni, údaje o poistných vzťahoch fyzickej osoby v Sociálnej poisťovni v rozsahu variabilný symbol, IČO, DIČ, názov odvádzateľa poistného, identifikačné číslo právneho vzťahu, dátum vzniku poistného vzťahu, dátum zániku poistného vzťahu, typ poistného vzťahu, údaj o stornovaní poistných vzťahov a údaje o type platiteľa poistného podľa osobitného predpisu36e) v rozsahu kód typu platiteľa poistného, dátum vzniku platiteľa poistného a dátum zániku platiteľa poistného, variabilný symbol platiteľa poistného pridelený zdravotnou poisťovňou, ak ide o sociálne zabezpečenie profesionálnych vojakov.36f)

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Vedenie údajovej základne na posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti.

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Fyzické osoby, ktorým sa potvrdzuje dočasná pracovná neschopnosť na účely sociálneho poistenia alebo sociálneho zabezpečenia, Sociálna poisťovňa, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor, Horská záchranná služba, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Slovenská informačná služba, Národný bezpečnostný úrad, ministerstvo financií, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Lekári poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.29)

  Príloha č. 2 k zákonu č. 153/2013 Z. z.

  NÁRODNÉ ZDRAVOTNÉ REGISTRE

  1.

  Národný register elektronických zdravotných knižiek

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  1.

  Identifikačné údaje osoby v rozsahu

  meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, pohlavie, názov a číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje (telefónne číslo, emailová adresa, kontaktná adresa), identifikačné údaje zdravotnej poisťovne.

  2.

  Pacientsky sumár podľa § 6.

  3.

  Záznam o preventívnej prehliadke v rozsahu

  druh preventívnej prehliadky, anamnéza a zdravotné výkony vykonané v rámci preventívnej prehliadky.

  4.

  Záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rozsahu

  popis odobratej vzorky, ak bol odber vykonaný, rozsah požadovaných vyšetrení, kód choroby s jej bližšou špecifikáciou a epikrízu zdravotného stavu.

  5.

  Záznam o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rozsahu

  druh vyšetrenia a výsledky vyšetrenia alebo záver vyšetrenia.

  6.

  Záznam o zásahu pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

  7.

  Záznam o odporúčaní lekára na ambulantnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu

  stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežný kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, druh špecializácie, rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania.

  8.

  Záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu

  stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežný kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, epikríza zdravotného stavu a odôvodnenie odporúčania.

  9.

  Záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu

  kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, anamnéza, vykonané zdravotné výkony, odporučenie ďalšej liečby, epikríza zdravotného stavu, údaje o dispenzarizácii, ak sa vyžaduje, informácia o tom, že bolo osobe poskytnuté poučenie, že osoba odmietla poučenie, informácia, že osoba udelila informovaný súhlas, odmietla udeliť informovaný súhlas alebo ho odvolala a dôvod poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak bola zdravotná starostlivosť poskytnutá v dôsledku porušenia liečebného režimu, užitia alkoholu alebo inej návykovej látky, úrazu, choroby z povolania alebo poškodenia zdravia, ak k nemu došlo protiprávnym konaním.

  10.

  Záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu

  kód choroby s jej bližšou špecifikáciou pri prijatí osoby do ústavnej zdravotnej starostlivosti, anamnéza, vykonaný operačný zdravotný výkon, ak bol poskytnutý, kód choroby s jej bližšou špecifikáciou pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti, údaje o liečbe počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti a odporučenie ďalšej liečby, epikríza zdravotného stavu, údaje o dĺžke poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane dátumu prijatia a prepustenia, informácia o tom, že bolo osobe poskytnuté poučenie, že osoba odmietla poučenie, informácia, že osoba udelila informovaný súhlas, odmietla udeliť informovaný súhlas alebo ho odvolala a dôvode poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak bola zdravotná starostlivosť poskytnutá v dôsledku porušenia liečebného režimu, užitia alkoholu alebo inej návykovej látky, úrazu, choroby z povolania alebo poškodenia zdravia, ak k nemu došlo protiprávnym konaním.

  11.

  Preskripčný záznam v rozsahu

  údajov o predpísanom humánnom lieku alebo dietetickej potravine v rozsahu lekárskeho predpisu a údajov o predpísanej zdravotníckej pomôcke v rozsahu lekárskeho poukazu.

  12.

  Dispenzačný záznam v rozsahu

  údajov o vydanom humánnom lieku alebo dietetickej potravine v rozsahu lekárskeho predpisu a údajov o vydanej zdravotníckej pomôcke v rozsahu lekárskeho poukazu.

  13.

  Medikačný záznam v rozsahu údajov o podanom humánnom lieku.

  14.

  Záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v rozsahu kód plánovaného výkonu, kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predpokladaný dátum poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti a kód zdravotnej poisťovne.

  15.

  záznam o poskytnutej urgentnej starostlivosti v rozsahu
  kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, anamnéza, vykonané zdravotné výkony, odporučenie ďalšej liečby, epikríza zdravotného stavu, spôsob ukončenia poskytnutia urgentnej zdravotnej starostlivosti.

  16.

  doplnkové zdravotné údaje osoby v rozsahu
  krvná skupina a Rh faktor, krvný tlak, vykonané očkovanie, vykonané chirurgické výkony, terapeutické odporúčania, vitálne a antropometrické údaje, invalidita, sociálna anamnéza.

  17.

  Register dočasných pracovných neschopností podľa § 6a.

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zabezpečenie jednoznačných a aktuálnych údajov pre potreby vedenia a sprístupnenia údajov v elektronickej zdravotnej knižke a zdravotníckej štatistiky, na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Poistenci verejného zdravotného poistenia37d) a poistenci iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe verejného zdravotného poistenia. Poskytovanie príslušnej zdravotnej poisťovni na účely kontroly a zefektívnenia zdravotnej starostlivosti. Potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti na účely sociálneho poistenia alebo sociálneho zabezpečenia.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotné poisťovne v rozsahu ustanovenom týmto zákonom. Príslušnej zdravotnej poisťovni na účely kontroly a zefektívnenia zdravotnej starostlivosti. Sociálna poisťovňa, platiteľ poistného36e) a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia na účely sociálneho poistenia alebo sociálneho zabezpečenia.

  f)

  Účel sprístupňovania osobných údajov

  Sprístupňovanie osobných údajov všeobecným lekárom a cez Národný portál zdravia.

  g)

  Príjemcovia, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú

  Poistenci verejného zdravotného poistenia a poistenci iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, ktorých sa osobné údaje týkajú.

  2.

  Národný onkologický register

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu v Slovenskej republike, adresa trvalého pobytu, anamnestické údaje vrátane výskytu rizikových faktorov u pacienta, profesia, štatistická klasifikácia ekonomických činností, zamestnávateľ a jeho prevažujúca činnosť, vyšetrenia vedúce k stanoveniu choroby vrátane jej kódu, dátum prvých príznakov, špecifikácia choroby podľa topografického a morfologického kódu, štádium choroby podľa špecifickej onkologickej klasifikácie, klinický rozsah nádoru, histologický nález, cytologický nález, plán primárnej liečby, dátum a typ operácie, údaje o terapii, súhrnné hodnotenie liečby, ambulantné správy, prepúšťacie správy a popisy cytologických a histopatologických vyšetrení, dátum smrti u zomretých, príčina smrti a iné pridružené závažné choroby, patologicko-anatomické nálezy, údaje z účtu poistenca.

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja onkologických chorôb na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie a zdravotníckej štatistiky získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby s onkologickou chorobou.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  3.

  Národný register diabetes mellitus

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, dátum zistenia choroby, špecifikácia diabetu, osobná a rodinná anamnéza, posledný infekt pred chorobou (choroba, liečba), prvé klinické príznaky, komorbidity a komplikácie základnej choroby, vybrané biochemické výsledky (glykémia bazálna a postprandiálna, glykozúria, ketoacidóza, glykovaný hemoglobín, glykemický profil), liečba (denná dávka inzulínu, typ inzulínu, diéta a iná liečba), stav pacienta ku dňu hlásenia, trvanie remisie, hospitalizácie (dôvod hospitalizácie, počet hospitalizácií), úroveň spolupráce pacienta a zákonných zástupcov pri liečebnom režime, údaje z účtu poistenca.

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja diabetu v populácii získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby s diabetes mellitus.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  4.

  Národný register vrodených chýb

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko dieťaťa, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu zákonného zástupcu, klinické a laboratórne choroby (kódy chorôb a kódy podľa špecifických číselníkov a klasifikácií), pôrodná hmotnosť, pôrodná dĺžka, gestačný vek, stav dieťaťa, údaj o asistovanej reprodukcii, prenatálne vyšetrenia (skríning, diagnostika vrátane genetického vyšetrenia), vrodená chyba plodu zistená prenatálne (gestačný týždeň), postnatálne vyšetrenia (diagnostika vrodenej chyby vrátane genetického vyšetrenia), choroba určená podľa medzinárodných klasifikácií, údaje o matke (rodné číslo, kód obce trvalého pobytu v Slovenskej republike), osobná anamnéza matky (závažné choroby/škodliviny s možným rizikom pre vývoj plodu), informácie o otcovi (rok narodenia), výskyt vrodených chýb v rodine, spôsob korekcie vrodenej chyby vrátane dátumu, dátum smrti u zomretých, údaje z účtu poistenca.

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Získanie informácií o výskyte vrodených chýb, o počte prenatálne diagnostikovaných vrodených chýb. Na základe poznania výskytu a trendu vývoja vrodených chýb získať informácie na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie, pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Živonarodené a mŕtvonarodené deti s vrodenou chybou, deti do 15 rokov s vrodenou chybou, ženy, ktorým sa narodili deti s vrodenou chybou, a osoby so zriedkavou chorobou.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  5.

  Národný register chorôb obehovej sústavy

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, kódy chorôb, začiatok akútnych príznakov, miesto začatia liečby, klinické príznaky, výskyt chorôb srdca, ciev a iných závažných chorôb v rodine, výskyt rizikových faktorov u pacienta, liečba (podané lieky, realizované výkony), efekt liečby, dátum smrti u zomretých, údaje z účtu poistenca.

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja chorôb obehovej sústavy v populácii získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby s vybranými chorobami obehovej sústavy a osoby s kardiochirurgickým výkonom.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  6.

  Národný register neurologických chorôb

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, ukončené vzdelanie, osobná a rodinná anamnéza, klinická charakteristika, vyšetrenia, diagnostika a špecifikácia typu choroby s neurologickou symptomatológiou, liečba (čas začatia liečby, podané lieky, realizované výkony), dátum smrti u zomretých, pracovná schopnosť (ekonomická aktivita, invalidita), údaje z účtu poistenca.

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja vybraných neurologických chorôb v populácii získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby s vybranými neurologickými chorobami.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  7.

  Národný register chronických pľúcnych chorôb

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, osobná anamnéza (komorbidity, rizikové faktory), klinické príznaky, diagnostické vyšetrenia, dátum stanovenia choroby, špecifikácia a klasifikácia choroby, liečba, realizované výkony, stav pacienta ku dňu hlásenia, hospitalizácia, dátum smrti u zomretých, údaje z účtu poistenca.

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja v populácii získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby s vybranými chronickými chorobami pľúc.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  8.

  Národný register tuberkulózy

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, dátum zistenia choroby, forma choroby, kontakty, výskyt tuberkulózy v rodine, výskyt iných chorôb v rodine, prekonané choroby, údaje o vakcinácii, klinické príznaky, vybrané biochemické a mikrobiologické výsledky, údaje o liečbe, klinický stav pacienta, hospitalizácie, úroveň spolupráce pacienta pri liečebnom režime, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomická choroba, údaje z účtu poistenca.

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja vybraných chorôb pľúc v populácii získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby s tuberkulózou.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  9.

  Národný artroplastický register

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, pracovisko, dátum operácie, primárna choroba, predchádzajúce operácie, operačný prístup, použité profylaktické antibiotiká s dávkovaním, typ endoprotézy, operovaná strana, spôsob fixácie endoprotézy, použitý cement, cementovacia technika, typ a veľkosť komponentov endoprotézy, dátum primárnej implantácie, pracovisko, kde bola vykonaná primárna implantácia, údaj o absolvovaných rehabilitáciách a kúpeľnej liečbe, dôvod revízie, revidované časti, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomické choroby, údaje z účtu poistenca.

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja vykonaných implantácií endoprotéz získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby po totálnej endoprotéze kĺbov.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  10.

  Národný register zápalových reumatických chorôb

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, dátum zistenia choroby reumatickej choroby, výskyt rizikových faktorov a chorôb v anamnéze, prekonané choroby (choroba, liečba), prvé klinické príznaky, komorbidita, komplikácie základnej choroby, invalidita, vybrané biochemické výsledky, typ a spôsob liečby, stav pacienta ku dňu hlásenia, hospitalizácie, pracovná schopnosť (ekonomická aktivita, invalidita), údaje z účtu poistenca.

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja reumatických chorôb získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby s vybranými zápalovými reumatickými chorobami.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  11.

  Národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, adresa trvalého pobytu, číselný kód obce trvalého pobytu dotknutej osoby, meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číselný kód obce trvalého pobytu a rodinný stav zákonného zástupcu, dátum, čas a miesto úrazu, typ úrazu, choroba, mechanizmus úrazu, rozsah poškodenia, miesto a spôsob ošetrenia, druh liečby vrátane rehabilitácie, následky úrazu, dátum smrti u zomretých, príčiny smrti, údaje z účtu poistenca.

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja úrazov u detí a okolnostiach ich vzniku získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby mladšie ako 18 rokov, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť v súvislosti s úrazom vyžadujúcim hospitalizáciu.

  d)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Orgány činné v trestnom konaní, súdy, orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

  12.

  Národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, adresa trvalého pobytu, číselný kód obce trvalého pobytu, miesto posledného pobytu, charakter bývania, rodinný stav, prítomnosť zdravotného postihnutia a údaj o nespôsobilosti alebo obmedzenej spôsobilosti na právne úkony (ak ide o osobu, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená), meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číselný kód obce trvalého pobytu zákonného zástupcu, rodinný stav, dosiahnuté vzdelanie, ekonomická aktivita zákonného zástupcu, identifikácia privádzajúcej osoby (ktorá dieťa priviedla na lekárske ošetrenie), dátum a čas vzniku podozrenia na fyzické alebo psychické týranie, zanedbávanie, znásilnenie, vystavenie sexuálnemu násiliu, sexuálnemu zneužívaniu, miesto vzniku podozrenia, sociálna anamnéza, predpokladané miesto zanedbávania, týrania, zneužívania, príznaky zanedbávania, týrania alebo zneužívania (fyzické, psychické), rozsah poškodenia, predpokladaný mechanizmus vzniku poškodenia, špecifikácia typu podozrenia vrátane uvedenia prípadnej intoxikácie obete omamnými a psychotropnými látkami, prípadne liečivami bez zjavnej terapeutickej indikácie, miesto a spôsob ošetrenia, druh liečby, dátum smrti u zomretých, príčina smrti, údaje z účtu poistenca.

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendu vývoja hlásených podnetov v porovnaní s opodstatnenými podnetmi na základe ich vyšetrovania treťou stranou (orgány činné v trestnom konaní) skvalitniť cielené kontrolné mechanizmy na úrovni príslušných rezortov na výkon a tvorbu štátnej zdravotnej a sociálnej politiky, na prípravu intervenčných opatrení s cieľom skvalitniť prevenciu.

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie alebo násilie – osoby mladšie ako 18 rokov a osoby, ktoré boli pozbavené spôsobilosti na právne úkony alebo u ktorých spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.

  d)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Orgány činné v trestnom konaní, súdy, orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

  13.

  Národný register asistovanej reprodukcie

  a)

  Zoznam osobných údajov

  Rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca Slovenskej republiky alebo iného členského štátu, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, úhrada zdravotnej poisťovne, použitá metóda asistovanej reprodukcie, počet absolvovaných cyklov asistovanej reprodukcie, výsledok liečby, komplikácie, osud gravidity, zvlášť registrované viacplodové gravidity, stav a vývin detí narodených po liečbe neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie, u darcov spermií – odber, uskladnenie, použitie, likvidácia, u darkýň – počet, spracovanie, uskladnenie, použitie, likvidácia oocytov, počet vzniknutých embryí, spracovanie, uskladnenie, použitie, likvidácia embryí, priradený jednotný európsky kód so sekvenciou identifikácie darcov a príjemcov a sekvenciou identifikácie produktu – ľudského reprodukčného tkaniva a buniek, údaje z účtu poistenca.

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Účelom spracúvania osobných údajov je registrácia stavu a úrovne asistovanej reprodukcie v Slovenskej republike s následnou možnosťou poskytovania údajov do európskych a svetových registrov a pre zdravotné poisťovne, sledovanie vývinu detí narodených po použití metód asistovanej reprodukcie.

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Darcovia a darkyne pohlavných buniek, pacientky, ktoré sú liečené metódami asistovanej reprodukcie.

  14.

  Národný skríningový register

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, dátum narodenia, číselný kód obce trvalého pobytu v Slovenskej republike, adresa trvalého pobytu, anamnestické údaje vrátane výskytu rizikových faktorov u osoby a v jeho rodine, profesia, vzdelanie, národnosť, štatistická klasifikácia ekonomických činností, zamestnávateľ a jeho prevažujúca činnosť, údaj o zaradení osoby do populačného skríningu, dátum zaslania pozvania na populačný skríning, typ populačného skríningu, na aký bolo poistencovi odoslané pozvanie, dátum doručenia pozvania na skríning, forma, akou bolo poistencovi odoslané pozvanie na skríning, informácia, či súčasťou pozvania na skríning bol aj test, dátum opätovného pozvania na populačný skríning v prípade neúčasti, dátum vykonania skríningového vyšetrenia/údaj o účasti osoby na populačnom skríningu, vyšetrenia a testy použité ku skríningu, ktorým sa vylučuje alebo potvrdzuje špecifická choroba definovaná podľa štandardných postupov pre výkon prevencie, štandardných diagnostických a štandardných terapeutických postupov pre príslušnú chorobu vrátane kódu choroby a skríningového vyšetrenia, dátum vyšetrenia, dátum uzavretia skríningového nálezu, dátum diagnózy v prípade pozitívneho výsledku skríningového testu, histologický nález, cytologický nález, iný nález špecialistu zúčastňujúceho sa na skríningovom vyšetrení, kód vyšetrenia a nález vyšetrenia pri diferenciálnej diagnostike a potvrdení alebo vylúčení choroby pri pozitívnom výsledku skríningového testu, plán následných vyšetrení pri pozitívnom skríningovom teste alebo pri podozrení na falošne pozitívny alebo negatívny skríningový test, dátum a typ vyšetrenia, údaje o vyšetrení alebo odoslaní na ďalšie vyšetrenie alebo liečbu, súhrnné hodnotenie skríningového vyšetrenia a programu, výskyt nežiaducich účinkov v súvislosti so skríningovým vyšetrením, súhrnná informácia o nežiaducich účinkoch v súvislosti so skríningovým vyšetrením, dátum smrti u zomretých, príčina smrti, údaje z účtu poistenca.19)

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja preventabilných onkologických chorôb na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie a zdravotníckej štatistiky získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby pozvané na populačný skríning a osoby podstupujúce skríningové vyšetrenie za účelom predchádzania vývoja choroby.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 153/2013 Z. z.

  Zisťovanie udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie

  1.

  Hlásenie o úmrtí a príčinách smrti

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov
  Údaje o zomretej osobe (meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu), zdravotná poisťovňa, dátum, hodina úmrtia, miesto úmrtia, kde nastalo úmrtie, dátum narodenia, miesto narodenia (okres, obec), pohlavie, štátne občianstvo, národnosť, trvalý pobyt (okres, obec, ulica a číslo, štát), socioekonomický stav, trvanie základnej choroby, povolenie pohrebu (u detí zomretých do 1 roka života aj dĺžka života, miesto úmrtia, pôrodná hmotnosť, príčiny smrti podľa klinického nálezu, kód choroby, ktorá priamo zapríčinila smrť, údaje o pitve), miesto prehliadky, dátum a čas prehliadky, prehliadajúci lekár (meno a kód), výsledky pitvy, ak bola vykonaná (bezprostredná príčina smrti, predchádzajúce príčiny smrti, prvotná príčina smrti, iné závažné choroby a stavy, mechanizmus smrti), miesto pitvy, dátum a čas pitvy, lekár vykonávajúci pitvu (meno a kód), kód štatistického spracovania príčiny smrti.

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov
  Účelom spracúvania osobných údajov je získať podrobné informácie o úmrtnosti a príčinách smrti, získať informácie na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva. Údaje sú doplňujúcimi údajmi pre národné zdravotné registre, podkladom pre rezortné analýzy úmrtnosti a príčin smrti.

  c)

  Okruh dotknutých osôb
  Zomreté osoby a príbuzní zomretých osôb.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov
  Osobné údaje možno poskytnúť iným prevádzkovateľom národných zdravotných registrov na účely zisťovania zomretých registrovaných osôb, na registráciu osôb na základe určenej príčiny smrti a na zisťovanie úmrtnosti na registrované ochorenia.

  e)

  Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť
  Údaje o zomretej osobe (meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu), zdravotná poisťovňa, dátum, hodina úmrtia, miesto úmrtia, kde nastalo úmrtie, dátum narodenia, miesto narodenia (okres, obec), pohlavie, štátne občianstvo, národnosť, trvalý pobyt (okres, obec, ulica a číslo, štát), socioekonomický stav, trvanie základnej choroby, povolenie pohrebu (u detí zomretých do 1 roka života aj dĺžka života, miesto úmrtia, pôrodná hmotnosť, príčiny smrti podľa klinického nálezu, kód choroby, ktorá priamo zapríčinila smrť, údaje o pitve), miesto prehliadky, dátum a čas prehliadky, prehliadajúci lekár (meno a kód), výsledky pitvy, ak bola vykonaná (bezprostredná príčina smrti, predchádzajúce príčiny smrti, prvotná príčina smrti, iné závažné choroby a stavy, mechanizmus smrti), miesto pitvy, dátum a čas pitvy, lekár vykonávajúci pitvu (meno a kód), kód štatistického spracovania príčiny smrti.

  f)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
  Prevádzkovatelia národných zdravotných registrov podľa tohto zákona.

  2.

  Hlásenie o prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov
  Údaje o osobe (meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, kód krajiny trvalého pobytu), kód zamestnania, kódy diagnóz, odporúčanie na prijatie, prijatie pacienta, základné ochorenie, hlavná choroba, ktorá najviac ohrozuje zdravie alebo život chorého, špecifická komorbidita, dátum a čas prijatia a ukončenia hospitalizácie, poradie prijatia do ústavnej starostlivosti v roku, druh vykonanej liečby, získaná zdravotná komplikácia, spôsob ukončenia, v prípade smrti, príčiny smrti, kód zdravotnej poisťovne. V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, sa neuvádzajú jej identifikačné údaje.

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov
  Účelom spracúvania osobných údajov je na základe poznania parametrov hospitalizácie na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie získať informácie na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

  c)

  Okruh dotknutých osôb
  Osoby prijaté do ústavnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostlivosti.

  3.

  Správa o rodičke

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov
  Údaje o rodičke (meno a priezvisko, rodné číslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu, rodinný stav, vzdelanie), anamnestické údaje o predchádzajúcich tehotenstvách a pôrodoch (počet tehotenstiev, počet pôrodov, typ pôrodu, priebeh a výsledok predchádzajúcich tehotenstiev a pôrodov), údaje o tehotenstve (riziká, priebeh, zdravotná starostlivosť, preventívne a skríningové vyšetrenia, farmakoterapia), výsledky laboratórnych a funkčných vyšetrení, výskyt komplikácií, údaje o pôrode (termín, časové údaje súvisiace s pôrodom, prítomné riziká, priebeh, spôsob, komplikácie, indikácie k operačnému pôrodu, farmakoterapia počas pôrodu, priebeh popôrodného obdobia, dátum prepustenia), údaje o narodenom dieťati (vitalita, pohlavie, pôrodná hmotnosť a dĺžka, Apgarovej skóre, prítomný patologický nález).
  V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, sa neuvádzajú jej identifikačné údaje.

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov
  Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o zdravotnom stave žien počas tehotenstva, pôrodu a po pôrode a o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a použiť ich na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

  c)

  Okruh dotknutých osôb
  Osoby - ženy, ktoré rodili v ústavnom zdravotníckom zariadení alebo boli ošetrené v ústavnom zdravotníckom zariadení následne po pôrode mimo ústavného zdravotníckeho zariadenia.

  4.

  Správa o novorodencovi

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov
  Údaje o narodenom dieťati (meno a priezvisko, rodné číslo, dátum a čas narodenia, vitalita, trofika, pohlavie, pôrodná hmotnosť a dĺžka, Apgarovej skóre, údaj o narodení dieťaťa pred 38. týždňom tehotenstva, gestačný vek, prítomný patologický nález, liečba, ošetrenie), údaje o pobyte dieťaťa na oddelení (dátum a čas prijatia, zdravotný stav, spôsob ošetrovania, výživa, výsledky laboratórnych, funkčných a skríningových vyšetrení, psychomotorický vývoj, očkovanie, patologické nálezy, liečba), údaje o prepustení, preklade a prevoze alebo úmrtí (dátum a čas prepustenia, prekladu alebo úmrtia vrátane diagnóz, odporúčania, patologicko-anatomické diagnózy).
  Údaje o matke (rodné číslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu).
  V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, sa neuvádzajú jej identifikačné údaje.

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov
  Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o zdravotnom stave detí v perinatálnom a novorodeneckom období a o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a použiť ich na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

  c)

  Okruh dotknutých osôb
  Osoby – živo narodené deti, narodené v ústavnom zdravotníckom zariadení alebo narodené mimo ústavného zdravotníckeho zariadenia a následne hospitalizované na novorodeneckom pracovisku, mŕtvo narodené deti s pôrodnou hmotnosťou vyššou ako 1 000 gramov, ženy – rodičky.

  5.

  Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov
  Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, rodinný stav, vzdelanie, pracovný stav, pracovisko), údaje o doterajšom počte pôrodov, spontánnych potratov a umelých prerušení tehotenstva, o počte živo narodených detí pred terajším potratom, vnútromaternicová antikoncepcia, spôsob vzniku terajšieho tehotenstva, údaje o terajšom druhu potratu vrátane indikácie (diagnóza), ktorá je zdravotným dôvodom na vykonanie umelého prerušenia tehotenstva, výsledky prenatálnej diagnostiky, dátum potratu, vek plodu, pri plode nad 16 týždňov hmotnosť.

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov
  Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o výskyte spontánnych potratov, o umelom prerušení tehotenstva vrátane umelého prerušenia tehotenstva zo zdravotných dôvodov a ostatných potratoch a použiť ich na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

  c)

  Okruh dotknutých osôb
  Osoby – ženy, ktoré spontánne potratili alebo ktorým bolo vykonané umelé prerušenie tehotenstva vrátane umelého prerušenia tehotenstva zo zdravotných dôvodov.

  6.

  Hlásenie o poskytnutí informácií o umelom prerušení tehotenstva

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov
  Rodné číslo ženy, kód obce trvalého bydliska v Slovenskej republike, rodinný stav, vek plodu.

  b)

  Účel ich spracúvania
  Účelom štatistického zisťovania a spracúvania je získať informácie o včasnom poskytnutí komplexných informácií o umelom prerušení tehotenstva vrátane umelého prerušenia tehotenstva zo zdravotných dôvodov. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva, na demografickú štatistiku a kontrolu.

  c)

  Okruh dotknutých osôb
  Ženy, ktorým má byť vykonané umelé prerušenie tehotenstva, vrátane žien, ktoré požiadali o umelé prerušenie tehotenstva.

  7.

  Hlásenie pohlavnej choroby

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov
  Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu, rodinný stav, pracovný stav, skupina pacienta), údaje o ochorení (dátum prijatia na liečbu, diagnóza ochorenia, druh liečby, zdroj nákazy, gravidita, mesiac gravidity, diagnózy, potvrdenie diagnózy).

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov
  Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o výskyte chorôb prenášaných sexuálnym stykom a použiť ich na prijímanie epidemiologických opatrení a na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

  c)

  Okruh dotknutých osôb
  Osoby s chorobami prenášanými sexuálnym stykom.

  8.

  Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov
  Údaje o osobe (meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu v Slovenskej republike, zamestnanie, zamestnanecký status), údaje o chorobe (typ choroby, špecifikácia choroby, položka zo zoznamu chorôb z povolania, kategória práce, diagnóza, závažnosť choroby z povolania pri jej priznaní, závažnosť choroby, dátum prvého zistenia, dátum priznania, expozícia – príčinný faktor, expozícia – produkt podľa použitia, schopnosť doterajšieho výkonu práce), údaje o organizácii, kde choroba z povolania vznikla (IČO, kód obce, ekonomická aktivita zamestnávateľa).

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov
  Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o pracovných podmienkach a pracovnom prostredí s cieľom poskytnúť prehľad o novopriznaných chorobách z povolania alebo ohrozeniach chorobou z povolania a použiť ich na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

  c)

  Okruh dotknutých osôb
  Osoby, ktorým bola novopriznaná choroba z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania.

  9.

  Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov
  Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu, občianstvo, rodinný stav), charakter kontaktu (dátum prijatia, prijatie pacienta – s jeho súhlasom/bez jeho súhlasu, vôbec prvé, prvé v sledovanom roku, opakované v sledovanom roku, prijatý z predchádzajúceho obdobia, kontakt s týmto zariadením, čas od predchádzajúcej hospitalizácie), sociálno-ekonomické údaje (spôsob života, najvyššia úroveň ukončeného vzdelania, pracovný stav), údaje týkajúce sa liečby (kód hlavnej psychiatrickej diagnózy, diagnózy vedúcej bezprostredne k prijatiu, inej nepsychiatrickej diagnózy súvisiacej s duševnou poruchou), druh psychiatrickej liečby (psychofarmaká, iná liečba/lieky, psychoterapia, psychosociálna rehabilitácia), údaje týkajúce sa prepustenia, prekladu a úmrtia, starostlivosť po prepustení, preklade, prepustenie pacienta do konca sledovaného roka, dátum prepustenia, prekladu alebo úmrtia.

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov
  Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o osobách hospitalizovaných v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach a o požiadavkách na ďalšiu starostlivosť a použiť ich na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

  c)

  Okruh dotknutých osôb
  Osoby prijaté do ústavnej starostlivosti v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostlivosti.

  10.

  Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov
  Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu, občianstvo, rodinný stav, najvyššia úroveň ukončeného vzdelania, pracovný stav), informácie týkajúce sa úmyselného sebapoškodenia (druh úmyselného sebapoškodenia, vykonanie činu – dátum vykonania činu, deň v týždni, hodina, spôsob vykonania činu – kódy diagnóz, kód psychiatrickej diagnózy, motív činu, opakovaný pokus, demonštratívny pokus, prítomnosť alkoholu alebo návykovej látky – psychotropnej látky, laboratórne potvrdenie, psychiatrická liečba pred terajším samovražedným pokusom v anamnéze pacienta, vykonaná pitva v prípade samovraždy).

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov
  Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o príčinách a okolnostiach úmyselného sebapoškodenia (samovraždy alebo samovražedného pokusu) a použiť ich na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

  c)

  Okruh dotknutých osôb
  Osoby, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach po samovražednom pokuse, a príbuzní osoby po vykonanej dokonanej samovražde po súdnej pitve.

  11.

  Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov
  Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, kód prechodného pobytu, kód krajiny), pracovný stav, poisťovňa, platca, druh starostlivosti, dĺžka pobytu, indikačná skupina pre kúpeľnú starostlivosť, kód diagnózy, výsledok liečenia, dátum ukončenia kúpeľnej liečby.

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov
  Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o ukončenej kúpeľnej liečbe v prírodných liečebných kúpeľoch alebo v kúpeľnej liečebni a použiť ich na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

  c)

  Okruh dotknutých osôb
  Osoby, ktorým bola poskytnutá kúpeľná starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch alebo v kúpeľnej liečebni.

  12.

  Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Údaje o osobe [rodné číslo, kód užívateľa, vek užívateľa, pohlavie, občianstvo, rodinný stav, kód obce trvalého/prechodného pobytu v Slovenskej republike, bydlisko v zahraničí (kód krajiny)], charakter kontaktu (dátum prijatia na liečbu, liečený predtým, kontakt s týmto zariadením), sociálno-ekonomické údaje (spôsob života, najvyššia úroveň ukončeného vzdelania, pracovný stav), údaje o droge (vek pri prvom užití akejkoľvek drogy, kód primárnej drogy, kód psychiatrickej diagnózy, spôsob podávania a frekvencia užívania primárnej drogy, vek pri prvom užití primárnej drogy, poskytnutá substitučná liečba, kód sekundárnej drogy, rizikové faktory – použitie injekčnej striekačky, vek prvého užitia drogy injekčne, použitie spoločnej injekčnej striekačky a ihly s iným užívateľom drog, HIV testovanie pri použití injekčnej striekačky, HCV testovanie pri použití injekčnej striekačky, začatie liečby užívateľa drog).

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov
  Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o liečených užívateľoch drog a použiť ich na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

  c)

  Okruh dotknutých osôb
  Užívatelia drog, ktorým bola poskytnutá medicínska liečba v súvislosti s užívaním drog.

  13.

  Hlásenie o pacientovi s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov
  Údaje o osobe (meno a priezvisko, titul, rodné číslo, ak je pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je), dátum diagnostikovania choroby.

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov
  Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o osobách, ktorým bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva na účel vylúčenia ich účasti na hazardných hrách podľa osobitného predpisu.34aa)

  c)

  Okruh dotknutých osôb
  Osoby, ktorým bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb.

  14.

  Hlásenie o tom, že pacient s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva sa považuje za vyliečeného

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov
  Údaje o osobe (meno a priezvisko, titul, rodné číslo, ak je pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je), dátum ukončenia liečby.

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov
  Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o osobách, u ktorých bola ukončená liečba choroby patologického hráčstva na účel ich výmazu z registra fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier podľa osobitného predpisu.34aa)

  c)

  Okruh dotknutých osôb
  Osoby, u ktorých bola ukončená liečba choroby patologického hráčstva.

Poznámky

 • 1)

  § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 1a)

  § 16 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 1aa)

  § 23a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 • 1ab)

  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 2)

  § 20 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  § 20 ods. 1 písm. e) štvrtý bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.

 • 4)

  § 20 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.§ 49 ods. 1 písm. h) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 5)

  § 20 ods. 1 písm. e) druhý bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.

 • 6)

  § 78a zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.

 • 7)

  § 26a zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.§ 34a zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 153/2013 Z. z.§ 7 ods. 7 až 9 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 153/2013 Z. z.

 • 8)

  § 54 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z.

 • 9)

  § 110 ods. 5 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.

 • 10)

  § 8 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 153/2013 Z. z.

 • 11)

  § 31 zákona č. 363/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.

 • 12)

  § 44 zákona č. 363/2011 Z. z. v znení zákona č. 460/2012 Z. z.

 • 13)

  § 59 zákona č. 363/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.

 • 14)

  Príloha č. 2 k zákonu č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 15)

  § 6 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 15a)

  § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 15ba)

  § 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 15bb)

  § 4 zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 15bc)

  § 60 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 252/2021 Z. z.

 • 15bd)

  § 15 ods. 1 písm. ah) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 252/2021 Z. z.

 • 15be)

  § 170 ods. 24 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 125/2022 Z. z.

 • 15c)

  § 2 písm. f) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 326/2014 Z. z.

 • 15d)

  § 5 písm. h) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 16)

  § 5 ods. 3 a 4 zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 153/2013 Z. z.

 • 17)

  § 119 ods. 12 písm. h) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.

 • 18)

  § 121 ods. 3 písm. d) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.

 • 18a)

  § 121a ods. 2 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.

 • 18b)

  § 40 a 42 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 20)

  Čl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).

 • 22)

  § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.

 • 23)

  § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 23a)

  § 8 ods. 4 a 8 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.

 • 23b)

  § 9 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.

 • 23ba)

  § 119a zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.

 • 23baa)

  § 9 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 23c)

  § 120 ods. 1 písm. u) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.

 • 24)

  § 18 až 21, § 100 a 101 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 25)

  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 26)

  § 11 ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z.

 • 27)

  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 27a)

  Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 27b)

  § 14, 222 a 223 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 85 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 27c)

  § 43 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 27d)

  § 47b ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.

 • 27e)

  § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 27f)

  § 2 ods. 1 a 4 zákona č. 579/2004 Z. z. v znení zákona č. 284/2008 Z. z.

 • 27g)

  § 19 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.§ 11 a § 63 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 27h)

  § 153 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

 • 27i)

  § 49 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

 • 27j)

  § 46 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 27k)

  § 23 ods. 15 písm. b) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 293/2023 Z. z.

 • 28)

  § 15 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 28a)

  Napríklad § 20 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 86 zákona č. 9/2008 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 29)

  § 12a zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 30)

  § 2 zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).

 • 31)

  § 27 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 243/2020 Z. z.

 • 31a)

  § 30a zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 32)

  § 63a a 63b zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 33)

  § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.§ 33 ods. 2 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z.

 • 34)

  § 11 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z.

 • 34a)

  § 22 ods. 2 písm. j) zákona č. 580/2004 v znení zákona č. 77/2015 Z. z.

 • 34aa)

  § 35a zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2016 Z. z.

 • 35)

  § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z.

 • 36)

  Čl. 3 bod 19 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.

 • 36a)

  § 2 ods. 4 písm. b) zákona č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2021 Z. z.

 • 36b)

  § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 383/2013 Z. z. v znení zákona č. 310/2021 Z. z.

 • 36c)

  § 3 ods. 4 písm. a) a § 4 ods. 1 zákona č. 383/2013 Z. z. v znení zákona č. 310/2021 Z. z.

 • 36d)

  § 3 ods. 4 písm. b) zákona č. 383/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 36e)

  § 2 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 36f)

  § 1 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 36g)

  § 40 ods. 19 zákona č. 540/2021 Z. z.

 • 36h)

  § 39 ods. 1 písm. d) prvý bod zákona č. 540/2021 Z. z.

 • 36i)

  § 39 ods. 1 písm. d) štvrtý bod zákona č. 540/2021 Z. z.

 • 36j)

  § 39 ods. 1 písm. d) šiesty bod zákona č. 540/2021 Z. z.

 • 36k)

  § 40 ods. 10 zákona č. 540/2021 Z. z.

 • 36l)

  § 42 ods. 1 tretia veta zákona č. 540/2021 Z. z.

 • 36m)

  § 40 ods. 9 písm. d) zákona č. 540/2021 Z. z.

 • 36n)

  § 40 ods. 9 písm. b) zákona č. 540/2021 Z. z.

 • 36o)

  § 40 ods. 12 zákona č. 540/2021 Z. z.

 • 36p)

  § 40 ods. 13 zákona č. 540/2021 Z. z.

 • 36q)

  § 40 ods. 12 zákona č. 540/2021 Z. z. v znení zákona č. 518/2022 Z. z.

 • 36r)

  § 40 ods. 13 zákona č. 540/2021 Z. z. v znení zákona č. 518/2022 Z. z.

 • 36s)

  § 40 ods. 8 písm. c) a ods. 19 zákona č. 540/2021 Z. z.

 • 37)

  Zákon č. 18/2018 Z. z.

 • 37a)

  § 3 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 37aa)

  § 18 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.

 • 37aaa)

  § 3 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 37aab)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 211, 15. 6. 2021).

 • 37aac)

  Čl. 2 ods. 11 a čl. 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/953.

 • 37aad)

  Čl. 2 ods. 10 nariadenia (EÚ) 2021/953.

 • 37aada)

  § 9h zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 92/2022 Z. z.

 • 37aadb)

  § 23b ods. 1 písm. d) zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 37aae)

  Čl. 4 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679. Čl. 10 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/953.§ 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z.

 • 37b)

  § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 37c)

  § 119 ods. 1 zákona 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 37ca)

  § 39b ods. 1 zák. č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 37cb)

  § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 37cc)

  § 33 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 37cd)

  § 33 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 37ce)

  § 33 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 37d)

  § 3 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 38)

  § 3 zákona č. 576/2004 Z. z.

 • 39)

  § 119 ods. 10 zákona č. 362/2011 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore