Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.10.2021 do 31.03.2022

Platnosť od: 20.06.2013
Účinnosť od: 01.10.2021
Účinnosť do: 31.03.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST24JUDDS11EUPP4ČL0

Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.10.2021 do 31.03.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 153/2013 s účinnosťou od 01.10.2021 na základe 252/2021

Legislatívny proces k zákonu 252/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)
vymedzenie národného zdravotníckeho informačného systému,
b)
údajovú základňu národného zdravotníckeho informačného systému (ďalej len „údajová základňa“),
c)
postup pri sprístupňovaní údajov z národného zdravotníckeho informačného systému,
d)
národné zdravotnícke administratívne registre,
e)
národné zdravotné registre,
f)
štandardy zdravotníckej informatiky,
g)
zdravotnícku štatistiku,
h)
postavenie a úlohy Národného centra zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“),
i)
proces overovania zhody informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, informačných ...
j)
proces vydávania elektronických preukazov zdravotníckych pracovníkov a elektronických preukazov pracovníkov ...
§ 2 - Základné pojmy
(1)

Národný zdravotnícky informačný systém je súbor zdravotníckych informačných systémov v správe národného ...

(2)

Údajová základňa je sústava údajov v národných zdravotníckych administratívnych registroch, národných ...

(3)

Národné zdravotnícke administratívne registre sú zdravotnícke informačné systémy, ktoré obsahujú údaje ...

(4)

Národné zdravotné registre sú zdravotnícke informačné systémy, ktoré obsahujú osobné údaje fyzických ...

(5)

Národný portál zdravia je webové sídlo obsahujúce aplikácie a objektivizované informácie súvisiace so ...

(6)

Elektronická zdravotná knižka je súbor údajov zo zdravotnej dokumentácie osoby vedených v Národnom registri ...

(7)

Pacientsky sumár je časť elektronickej zdravotnej knižky obsahujúci základné údaje o zdravotnom stave ...

(8)

Štandardy zdravotníckej informatiky definujú štruktúru a formát dátových rozhraní, štruktúru, kvalitu, ...

(9)

Elektronický zdravotný záznam je záznam zdravotníckeho pracovníka v elektronickej zdravotnej knižke ...

(10)

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka je technický prostriedok na identifikáciu, autentizáciu ...

(11)

Overenie zhody je činnosť, ktorou sa overuje a osvedčuje, či informačný systém poskytovateľa zdravotnej ...

(12)

Jednoznačný číselný kód je bezvýznamový alfanumerický reťazec pridelený príslušným orgánom uvedeným ...

(13)

Elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve je technický prostriedok na identifikáciu, autentizáciu ...

(14)

Prijímateľ zdravotnej starostlivosti na účely tohto zákona je fyzická osoba zapísaná do registra fyzických ...

§ 3 - Údajová základňa
(1)

Údajovú základňu tvoria

a)
údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, ktorými sú
1.
Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
2.
Národný register zdravotníckych pracovníkov,
3.
Národný register organizácií s osobitnými úlohami v zdravotníctve,
4.
Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti,
b)
údaje z národných zdravotných registrov podľa § 4,
c)
zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie podľa § 10,
d)
štatistické výkazy v zdravotníctve,
e)
údaje z účtu poistenca.1a)
(2)

Národné centrum pri správe údajovej základne používa údaje

a)
z centrálneho registra poistencov,2)
b)
z registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,3)
c)
z registrov zdravotníckych pracovníkov,4)
d)
z registra zdravotných poisťovní,5)
e)
z registrov licencií,6)
f)
z registrov povolení,7)
g)
zo zoznamu registrovaných humánnych liekov,8)
h)
z databázy zdravotníckych pomôcok,9)
i)
zo zoznamu kategorizovaných liekov,10)
j)
zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok,11)
k)
zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,12)
l)
zo zoznamu kategorizovaných dietetických potravín,13)
m)
z registra obyvateľov,
n)
z obchodného registra,
o)
zo živnostenského registra,
p)
z registra organizácií,
q)
z národného transplantačného registra,14)
r)
z centrálneho registra prenosných ochorení v Slovenskej republike,15)
s)
zo zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzavretých medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľmi ...
t)
z registra fyzických osôb,1aa)
u)
z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,15ba)
v)
z registra adries,15bb)
x)
údaje z účtu poistenca,
y)
z informačných systémov používaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ak ide o údaje ...
z)
zo zdravotnej poisťovne.15bd)
(3)

Účel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa údaje spracúvajú, ...

(4)

Spracúvané osobné údaje a dôverné štatistické údaje15c) z národných zdravotníckych administratívnych ...

§ 4 - Národné zdravotné registre
(1)

Národnými zdravotnými registrami sú:

a)
národný register elektronických zdravotných knižiek,
b)
národný onkologický register,
c)
národný register diabetes mellitus,
d)
národný register vrodených chýb,
e)
národný register chorôb obehovej sústavy,
f)
národný register neurologických chorôb,
g)
národný register chronických pľúcnych chorôb,
h)
národný register tuberkulózy,
i)
národný artroplastický register,
j)
národný register zápalových reumatických chorôb,
k)
národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti,
l)
národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo ...
m)
národný register asistovanej reprodukcie,
n)
národný skríningový register.
(2)

Účel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa údaje spracúvajú, ...

(3)

Spracúvané osobné údaje a dôverné štatistické údaje15c) z národných zdravotných registrov podľa odseku ...

§ 5 - Elektronická zdravotná knižka
(1)

Elektronická zdravotná knižka obsahuje

a)
identifikačné údaje osoby,
b)
elektronické zdravotné záznamy v rozsahu
1.
pacientsky sumár v rozsahu ustanovenom v § 6,
2.
záznam o preventívnej prehliadke,
3.
záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky,
4.
záznam o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
5.
záznam o zásahu16) pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
6.
záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
7.
záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti,
8.
záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
9.
záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti,
10.
preskripčný záznam,17)
11.
dispenzačný záznam,18)
12.
medikačný záznam,18a)
13.
záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti,18b) ...
14.
záznam o poskytnutej urgentnej starostlivosti,
15.
doplnkové zdravotné údaje osoby,
c)
údaje z účtu poistenca,
d)
vlastné záznamy osoby,
e)
záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup alebo o poskytnutie údajov.
(2)

Elektronické zdravotné záznamy podľa odseku 1 písm. b) druhého až pätnásteho bodu sa v elektronickej ...

(3)

Rozsah osobných údajov zapisovaných do elektronickej zdravotnej knižky je uvedený v prílohe č. 2 prvom ...

(4)

Osoba je oprávnená vykonávať v elektronickej zdravotnej knižke vlastné záznamy.

(5)

Osoba pristupuje k údajom v elektronickej zdravotnej knižke, okrem záznamov podľa odseku 1 písm. b) ...

(6)

Identifikačné údaje osoby a elektronické zdravotné záznamy z elektronickej zdravotnej knižky sa poskytujú ...

a)
ošetrujúcemu lekárovi poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „všeobecný ...
b)
ošetrujúcemu lekárovi
1.
prostredníctvom identifikátora záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť ...
2.
potvrdením prijatia záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť alebo záznamu ...
3.
prostredníctvom rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby v rozsahu podľa ...
4.
po vložení občianskeho preukazu s elektronickým čipom osoby alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom ...
c)
zdravotníckemu pracovníkovi zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rozsahu identifikačných ...
d)
liečebnému pedagógovi, logopédovi a klinickému psychológovi v rozsahu identifikačných údajov osoby, ...
e)
zdravotníckemu pracovníkovi záchrannej zdravotnej služby pri zabezpečovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti ...
f)
revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre príslušnej zdravotnej poisťovne na účely ...
g)
ošetrujúcej sestre alebo pôrodnej asistentke v rozsahu identifikačných údajov osoby, pacientskeho sumára, ...
h)
osobe oprávnenej vydávať humánne lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, v rozsahu identifikačných ...
i)
osobe oprávnenej vydávať zdravotnícke pomôcky v rozsahu identifikačných údajov osoby a preskripčného ...
j)
lekárovi určenému Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, ak ide o príslušníka ozbrojených síl Slovenskej ...
k)
lekárovi určenému Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, posudkovému lekárovi Ministerstva obrany ...
1.
výberového konania alebo prijímacieho konania podľa osobitného predpisu,24)
2.
prieskumného konania podľa osobitného predpisu,24)
3.
sociálneho zabezpečenia vojakov podľa osobitného predpisu,25)
l)
lekárovi určenému Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ak ide o príslušníka Policajného zboru ...
m)
posudkovému lekárovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b) ...
1.
prijímacieho konania podľa osobitných predpisov,27)
2.
prieskumného konania,27)
3.
lekárskej posudkovej činnosti,27)
n)
služobnému posudkovému lekárovi Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v rozsahu podľa odseku ...
1.
prijímacieho konania podľa osobitného predpisu,27a)
2.
prieskumného konania podľa osobitného predpisu,27a)
3.
lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu,27a)
o)
posudkovému lekárovi Zboru väzenskej a justičnej stráže v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b) na účely ...
1.
prijímacieho konania podľa osobitného predpisu,27b)
2.
prieskumného konania podľa osobitného predpisu,27b)
3.
lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu,27b)
p)
osobe oprávnenej na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou27c) na základe poverenia po zadaní ...
q)
prehliadajúcemu lekárovi27d) po nahlásení úmrtia osoby v rozsahu identifikačných údajov osoby a pacientskeho ...
r)
lekárovi úradu pre dohľad vykonávajúcemu pitvu osoby po nariadení pitvy27e) v rozsahu podľa odseku 1 ...
s)
zdravotníckemu pracovníkovi operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby27f) ...
t)
posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej činnosti podľa ...
u)
posudkovému lekárovi Sociálnej poisťovne na účely lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu27h) ...
v)
znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého požiadala ...
w)
zdravotníckemu pracovníkovi obce alebo vyššieho územného celku, ktorý vykonáva zdravotnú posudkovú činnosť ...
x)
lekárovi samosprávneho kraja27j) po zadaní jednoznačného číselného kódu prideleného vyšším územným celkom ...
y)
inšpektorovi správnej klinickej praxe Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na účely klinického skúšania ...
z)
administratívnemu pracovníkovi určenému poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v rozsahu podľa odseku ...
aa)
zdravotníckemu pracovníkovi inému, ako je uvedený v písmenách a) až z), v rozsahu identifikačných údajov ...
(7)

Ak nie je v odseku 6 ustanovené inak, údaje z elektronickej zdravotnej knižky sa poskytujú ošetrujúcim ...

(8)

Zdravotnícky pracovník je oprávnený na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky vo väčšom ...

a)
potvrdením súhlasu prostredníctvom technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti po ...
b)
prostredníctvom úradného autentifikátora; túto skutočnosť musí osoba vyznačiť v elektronickej zdravotnej ...
(9)

Súhlas na prístup k údajom podľa odseku 8 trvá počas poskytovania zdravotnej starostlivosti.

(10)

Každý záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup alebo poskytnutie údajov okrem ...

(11)

Osoba je oprávnená udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky podľa ...

a)
zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zadaním číselného kódu zdravotníckeho ...
b)
inej osobe uvedením dočasného identifikátora osoby, ktorej súhlas na prístup k údajom udeľuje; dočasný ...
(12)

Osoba, ktorá udelila súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky podľa odseku ...

(13)

Súhlas osoby na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky podľa odseku 11 sa nepovažuje za ...

(14)

Všeobecný lekár má prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky osoby podľa odseku 1 písm. a) ...

(15)

Počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením ...

§ 5a - Elektronické zdravotné záznamy vytvorené ošetrujúcim lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore ...
(1)

Ošetrujúci lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria, v špecializačnom odbore detská ...

(2)

Ošetrujúci lekár podľa odseku 1 sprístupní údaje z reštrikčného elektronického zdravotného záznamu na ...

a)
lekárovi podľa § 5 ods. 6 písm. j) a k) na účely výberového konania alebo prijímacieho konania podľa ...
b)
revíznemu lekárovi a revíznemu farmaceutovi príslušnej zdravotnej poisťovne na účely vykonania kontrolnej ...
c)
všeobecnému lekárovi, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, na ...
(3)

Ak ošetrujúci lekár podľa odseku 1 alebo psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická ...

§ 6 - Pacientsky sumár
(1)

Pacientsky sumár obsahuje

a)
údaj o aktívnej implantovanej zdravotníckej pomôcke, ak je údaj známy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ...
b)
údaj o zubno-lekárskej zdravotníckej pomôcke na mieru, ak je údaj známy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ...
c)
údaj o alergickej anamnéze, ak je údaj známy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
d)
údaje o všeobecnom lekárovi, s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ...
e)
údaje o inom ošetrujúcom lekárovi určenom osobou v rozsahu meno, priezvisko a adresa miesta výkonu činnosti, ...
f)
kód a názov choroby podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb (ďalej len „kód choroby“) s jej bližšou ...
g)
údaje o podaných a vydaných liekoch z dispenzačných záznamov alebo medikačných záznamov za ostatných ...
h)
údaje o kontaktnej osobe určenej osobou v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa elektronickej ...
i)
predpokladaný dátum pôrodu,
j)
údaj o reštrikcii elektronického zdravotného záznamu podľa § 5a,
k)
údaj o samovražedných sklonoch osoby alebo o jej sklonoch k agresii.
(2)

Údaje podľa odseku 1 písm. a) až c) a i) aktualizuje ošetrujúci lekár pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ...

(3)

Zoznam chorôb, ktorých kód a názov sa zapisuje do pacientskeho sumára, a každú jeho zmenu uverejňuje ...

§ 7 - Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka
(1)

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka používa zdravotnícky pracovník na svoju identifikáciu, ...

(2)

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka obsahuje

a)
meno a priezvisko zdravotníckeho pracovníka,
b)
zdravotnícke povolanie zdravotníckeho pracovníka,
c)
registračné číslo zdravotníckeho pracovníka a označenie stavovskej organizácie v zdravotníctve, v ktorej ...
d)
sériové číslo elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
e)
dátum skončenia platnosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
f)
identifikačné číslo elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.
(3)

Súčasťou elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka je aj elektronický čip, ktorý obsahuje súkromné ...

a)
zdokonalený elektronický podpis zdravotníckych pracovníkov,
b)
šifrovanie a dešifrovanie údajov,
c)
identifikáciu a autentifikáciu zdravotníckych pracovníkov.
(4)

Žiadosť o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka podáva zdravotnícky pracovník osobne ...

(5)

Žiadosť o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 4 obsahuje

a)
meno, priezvisko a rodné priezvisko,
b)
titul,
c)
dátum narodenia,
d)
rodné číslo, ak bolo pridelené,
e)
miesto trvalého pobytu a miesto prechodného pobytu, ak má zdravotnícky pracovník na území Slovenskej ...
f)
adresu na doručenie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka a iných písomností, telefónne ...
g)
registračné číslo zdravotníckeho pracovníka a označenie stavovskej organizácie v zdravotníctve, v ktorej ...
h)
dátum a podpis zdravotníckeho pracovníka.
(6)

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka sa vydáva na základe zmluvy o vydaní elektronického preukazu ...

(7)

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka sa vydáva na päť rokov.

(8)

Národné centrum zašle do vlastných rúk zdravotníckemu pracovníkovi elektronický preukaz zdravotníckeho ...

(9)

Národné centrum zašle zdravotníckemu pracovníkovi aktivačný kód elektronického preukazu zdravotníckeho ...

(10)

Ak národné centrum zistí, že údaje v žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka ...

(11)

Údaje z elektronického čipu podľa odseku 3 môžu byť v súlade so štandardmi zdravotníckej informatiky ...

(12)

Študentovi doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študentovi študijného ...

§ 8
(1)

Národné centrum vyhotoví a zašle do vlastných rúk zdravotníckemu pracovníkovi nový elektronický preukaz ...

a)
pred uplynutím platnosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
b)
po zistení chyby zapríčinenej výrobcom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka alebo národným ...
c)
od podania novej žiadosti podľa § 7 ods. 5 z dôvodu straty, odcudzenia, zničenia alebo poškodenia elektronického ...
d)
od podania novej žiadosti podľa § 7 ods. 5 z dôvodu zmeny údajov uvedených v § 7 ods. 2 písm. a) až ...
(2)

Národné centrum zašle zdravotníckemu pracovníkovi aktivačný kód nového elektronického preukazu zdravotníckeho ...

(3)

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka stráca platnosť znefunkčnením certifikátu na zdokonalený ...

a)
zdravotnícky pracovník zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
zdravotnícky pracovník stratil elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka alebo ak mu bol odcudzený ...
c)
bol zničený alebo poškodený,
d)
zdravotníckemu pracovníkovi bola dočasne pozastavená alebo zrušená registrácia,32)
e)
uplynula doba jeho platnosti,
f)
zdravotnícky pracovník prestal vykonávať zdravotnícke povolanie alebo
g)
došlo k ukončeniu pracovnoprávneho vzťahu, ak ide o osobu, ktorej je vydaný elektronický preukaz pracovníka ...
§ 8a - Vydanie a použitie elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve v osobitných prípadoch
(1)

Národné centrum vydá na základe žiadosti elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve

a)
osobe oprávnenej vydávať audio-protetické zdravotnícke pomôcky vo výdajni audio-protetických zdravotníckych ...
b)
pracovníkovi informačných technológií poskytovateľa zdravotnej starostlivosti poverenému spravovať a ...
c)
administratívnemu pracovníkovi určenému poskytovateľom zdravotnej starostlivosti poverenému vykonávať ...
(2)

Elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve používa osoba podľa odseku 1 na svoju identifikáciu, ...

(3)

Elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve vydaný osobe podľa odseku 1 obsahuje údaje podľa § 7 ...

(4)

Žiadosť o vydanie elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve, ak ide o osobu podľa odseku 1 ...

(5)

Žiadosť o vydanie elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve, ak ide o osoby podľa odseku 1 ...

(6)

Žiadosť o vydanie elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve obsahuje

a)
meno, priezvisko a rodné priezvisko osoby,
b)
titul,
c)
rodné číslo, ak je pridelené,
d)
miesto trvalého pobytu a miesto prechodného pobytu, ak má osoba na území Slovenskej republiky prechodný ...
e)
adresu na doručenie elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve a iných písomností, telefónne ...
f)
meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, názov alebo obchodné meno, ak ide o právnickú osobu, s ktorým ...
g)
adresu miesta výkonu činnosti,
h)
identifikátor zdravotníckeho zariadenia podľa príslušných štandardov zdravotníckej informatiky,
i)
potvrdenie držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni audio-protetických ...
j)
dátum a podpis žiadateľa.
(7)

Na vydanie a zasielanie elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve osobám podľa odseku 1 a znefunkčnenie ...

(8)

Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni audio-protetických zdravotníckych ...

(9)

Národné centrum vedie na účely evidencie vydaných elektronických preukazov zoznam osôb, ktorým bol elektronický ...

§ 9 - Štandardy zdravotníckej informatiky
(1)

Štandardy zdravotníckej informatiky zabezpečujú jednotnosť, bezpečnosť a integrovateľnosť v oblasti ...

(2)

Údaje evidované v zdravotníckych informačných systémoch musia byť zrozumiteľné, prehľadné a preukazné ...

(3)

Údaje do národného zdravotníckeho informačného systému sa poskytujú v elektronickej podobe.

(4)

Súčasťou štandardov zdravotníckej informatiky sú číselníky zdravotníckej informatiky a metodika integrácie ...

(5)

Dátové rozhrania, dátové štruktúry a technické špecifikácie štandardov zdravotníckej informatiky, vrátane ...

§ 10 - Zdravotnícka štatistika
(1)

Národné centrum na účely zdravotníckej štatistiky a zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný ...

a)
hlásení o úmrtí a príčinách smrti,
b)
hlásení o prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti,
c)
správ o rodičke,
d)
správ o novorodencovi,
e)
hlásení o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva,
f)
hlásení o poskytnutí informácií o umelom prerušení tehotenstva,
g)
hlásení pohlavnej choroby,
h)
hlásení choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania,
i)
hlásení o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti,
j)
hlásení príčin a okolností úmyselného sebapoškodzovania,
k)
hlásení o ukončenej kúpeľnej liečbe,
l)
hlásení o užívateľovi drog liečenom zo závislosti,
m)
hlásení o pacientovi s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva,
n)
hlásení o tom, že pacient s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva sa považuje za vyliečeného. ...
(2)

Národné centrum na účely zdravotníckej štatistiky spracúva aj údaje z národných zdravotníckych administratívnych ...

(3)

Údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, z národných zdravotných registrov a hlásení ...

(4)

Spracúvané osobné údaje a dôverné štatistické údaje15c) zo zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný ...

(5)

Spracúvané údaje zo štatistických zisťovaní v zdravotníctve sú dôvernými štatistickými údajmi.15c) Spracúvané ...

(6)

Štatistický úrad zisťuje meno a priezvisko, rodné číslo, obec trvalého pobytu, adresu trvalého pobytu, ...

(7)

Účel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa údaje spracúvajú, ...

(8)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, ...

§ 11 - Overenie zhody
(1)

Overenie zhody informačného systému vykonáva národné centrum na základe žiadosti žiadateľa, ktorým je ...

a)
výrobca informačného systému, ak ide o informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
b)
zdravotná poisťovňa, ak ide o informačný systém zdravotnej poisťovne slúžiaci na prepojenie s národným ...
c)
úrad pre dohľad alebo výrobca informačného systému, ak ide o informačný systém úradu pre dohľad slúžiaci ...
d)
subjekt uvedený v § 5 ods. 6 písm. j) až o), ak ide o informačný systém niektorého zo subjektov uvedených ...
(2)

Národné centrum rozhodne vydaním osvedčenia o zhode informačného systému do 90 dní od doručenia žiadosti, ...

(3)

Informačný systém musí

a)
byť identifikovateľný v rozsahu názov informačného systému, označenie verzie a obchodné meno žiadateľa ...
b)
spĺňať požiadavky na vyhotovovanie a používanie zdokonaleného elektronického podpisu,20)
c)
spĺňať príslušné štandardy zdravotníckej informatiky,
d)
zabezpečiť identifikáciu a autentizáciu prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka ...
e)
zabezpečiť, aby dokument odoslaný do národného zdravotníckeho informačného systému bol opatrený jednoznačným ...
f)
zabezpečiť, aby údaje medzi národným zdravotníckym informačným systémom a informačným systémom boli ...
g)
pri komunikácii s národným zdravotníckym informačným systémom používať identifikátor informačného systému ...
(4)

Ustanovenie odseku 3 písm. b), d), e) a g) sa na overovanie zhody informačného systému na objednávanie ...

(5)

Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa,
d)
názov a označenie verzie informačného systému,
e)
dátum a podpis osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa.
(6)

Žiadateľ je povinný k žiadosti podľa odseku 5 predložiť národnému centru

a)
technickú dokumentáciu predmetu žiadosti,
b)
predmet žiadosti.
(7)

Žiadosť sa považuje za úplnú, ak obsahuje náležitosti podľa odsekov 5 a 6. Ak žiadosť nie je úplná, ...

(8)

Osoba podľa odseku 1 písm. a) až d) je povinná zúčastniť sa testovania informačného systému pri zmene ...

(9)

Národné centrum dočasne pozastaví platnosť osvedčenia o zhode informačného systému, ak zistí, že

a)
informačný systém preukázateľne prestal spĺňať požiadavky na overenie zhody podľa odseku 3,
b)
osvedčenie o zhode informačného systému bolo vydané na základe nepravdivých údajov,
c)
sa osoba podľa odseku 1 písm. a) až d) v lehote nezúčastnila testovania informačného systému podľa odseku ...
d)
výsledky testovania informačného systému uvedené v správe o výsledku testovania podľa § 11a ods. 3 sú ...
(10)

Národné centrum dočasne pozastaví platnosť osvedčenia o zhode informačného systému najviac na 90 dní ...

(11)

Národné centrum zruší platnosť osvedčenia o zhode informačného systému, ak v lehote určenej v rozhodnutí ...

(12)

Národné centrum dočasne pozastaví prístup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne, ...

(13)

Národné centrum zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam informačných systémov v rozsahu názov informačného ...

(14)

O odvolaní proti rozhodnutiu národného centra rozhoduje ministerstvo zdravotníctva.

§ 11a - Dohľad nad funkčnosťou informačného systému, ktorý má overenie zhody
(1)

Národné centrum vykonáva dohľad nad funkčnosťou informačného systému, ku ktorému je vydané platné osvedčenie ...

(2)

Výrobca informačného systému, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa, úrad pre ...

(3)

Po vykonaní testovania informačného systému vypracuje národné centrum správu o výsledku testovania informačného ...

(4)

Ak informačný systém nespĺňa požiadavky podľa odseku 3, národné centrum dočasne pozastaví platnosť osvedčenia ...

§ 12 - Národné centrum
(1)

Národné centrum je príspevková organizácia ministerstva zdravotníctva so sídlom v Bratislave.

(2)

Národné centrum vykonáva úlohy v oblasti informatizácie zdravotníctva, správy národného zdravotníckeho ...

(3)

Národné centrum

a)
je správcom a prevádzkovateľom35) národného zdravotníckeho informačného systému; prevádzku národného ...
b)
vedie národné zdravotnícke administratívne registre podľa § 3 ods. 1 písm. a),
c)
spravuje národné zdravotné registre podľa § 4,
d)
vykonáva zdravotnícku štatistiku,
e)
zabezpečuje knižnično-informačné služby z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva,
f)
vydáva a znefunkčňuje elektronické preukazy zdravotníckych pracovníkov a elektronické preukazy pracovníkov ...
g)
overuje zhodu,
h)
určuje spôsob identifikácie, autentizácie a autorizácie pri využívaní elektronických služieb zdravotníctva ...
i)
plní úlohy poskytovateľa dôveryhodných služieb36) pre používanie zdokonaleného elektronického podpisu ...
j)
poskytuje informácie z národného zdravotníckeho informačného systému,
k)
poskytuje spracúvané údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, národných zdravotných ...
l)
určuje formu a náležitosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
m)
metodicky usmerňuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotné poisťovne v oblasti komunikácie ...
n)
zverejňuje na svojom webovom sídle v elektronickej podobe vzory
1.
hlásení do národných zdravotných registrov,
2.
hlásenia do Národného registra zdravotníckych pracovníkov,
3.
hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie,
4.
štatistických výkazov v zdravotníctve,
5.
žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka a žiadosti o overenie zhody,
o)
zverejňuje na svojom webovom sídle dátové rozhrania, dátové štruktúry a technické špecifikácie štandardov ...
p)
zverejňuje na svojom webovom sídle obsah číselníkov zdravotníckej informatiky a ich každú zmenu bezodkladne ...
q)
vykonáva dohľad nad funkčnosťou informačného systému, ktorý má overenie zhody,
r)
plní úlohy národného kontaktného bodu pre oblasť elektronického zdravotníctva,
s)
zabezpečuje pre ministerstvo zdravotníctva monitoring a analýzu celonárodných a celospoločenských programov ...
t)
je správcom a prevádzkovateľom národného informačného systému na objednávanie pacientov,
u)
poskytuje elektronické služby v oblasti informačných, komunikačných a sieťových technológií a sprostredkovanie ...
v)
poskytuje príslušnej zdravotnej poisťovni a príslušnému vyššiemu územnému celku podľa štandardov zdravotníckej ...
(4)

Pri spracúvaní osobných údajov má národné centrum rovnaké práva a povinnosti ako prevádzkovateľ podľa ...

(5)

Národné centrum v oblasti farmakoekonomického hodnotenia, medicínskoekonomického hodnotenia a farmakoterapeutického ...

a)
hodnotenia zdravotníckych technológií,
b)
kategorizácie liekov,
c)
politiky zdravotníckych technológií.
(6)

Národné centrum poskytuje súčinnosť orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva37aaa) pri ...

(7)

Národné centrum v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19

a)
vydáva bezplatne podľa údajov poskytnutých alebo sprístupnených Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej ...
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
pôvodca choroby, proti ktorému bolo očkovanie vykonané,
4.
typ podanej očkovacej dávky,
5.
názov podanej očkovacej dávky,
6.
označenie držiteľa rozhodnutia o registrácii podanej očkovacej dávky,
7.
označenie krajiny podanej očkovacej dávky,
8.
kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vykonal,
9.
dátum ukončenia očkovania,
10.
dávka/celkový počet dávok,
11.
celkový počet podaných očkovacích dávok,
12.
označenie šarže podanej prvej očkovacej dávky,
13.
označenie šarže podanej druhej očkovacej dávky,
14.
označenie vydavateľa certifikátu o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19,
15.
dátum podanej prvej očkovacej dávky,
16.
dátum podanej druhej očkovacej dávky,
17.
dátum vystavenia certifikátu o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19,
b)
vydáva a sprístupňuje osobe digitálny COVID preukaz EÚ37aab) v rámci digitálnej infraštruktúry EÚ, pričom ...
c)
sprístupňuje elektronicky digitálny COVID preukaz EÚ poistenca príslušnej zdravotnej poisťovni, na účely ...
d)
sprístupňuje elektronicky digitálny COVID preukaz EÚ osoby jej ošetrujúcemu lekárovi a ošetrujúcej sestre ...
e)
sprístupňuje údaje potrebné na overenie rámca dôvery37aac) digitálneho COVID preukazu EÚ Ministerstvu ...
f)
sprístupňuje Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky elektronickú službu na overenie platnosti elektronického ...
(8)

Pri spracúvaní osobných údajov podľa odseku 7 má národné centrum postavenie prevádzkovateľa podľa osobitného ...

§ 12a
(1)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti ...

(2)

Ministerstvo zdravotníctva uloží poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti alebo držiteľovi povolenia ...

(3)

Ministerstvo zdravotníctva pri určení pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky ...

(4)

Konanie o uloženie pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo zdravotníctva dozvedelo ...

(5)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 13 - Spoločné ustanovenia
(1)

Na konania podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 11 a 12a.

(2)

Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov.37) ...

§ 14 - Splnomocňovacie ustanovenie
(1)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva, ustanoví

a)
podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného ...
b)
zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných ...
c)
podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí ...
d)
zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských ...
e)
rozsah údajov poskytovaných národnému centru, okruh spravodajských jednotiek a lehoty poskytovania údajov. ...
(2)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s ministerstvom financií, ...

§ 15 - Prechodné ustanovenia
(1)

Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa predpisov účinných do 30. júna 2013 ...

(2)

Národný register zdravotníckych pracovníkov podľa predpisov účinných do 30. júna 2013 sa považuje za ...

(3)

Národné zdravotné registre podľa predpisov účinných do 30. júna 2013 sa považujú za národné zdravotné ...

(4)

Zdravotnícky pracovník je povinný požiadať o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka ...

(5)

Lehota na vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka uvedená v § 7 ods. 8 sa nevzťahuje ...

§ 16 - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2017
(1)

Ak ide o osobu, ktorej nebol vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom alebo doklad o pobyte s ...

(2)

Zdravotnícky pracovník záchrannej zdravotnej služby je pri zabezpečovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti ...

§ 17 - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)

Do 31. decembra 2021 je osoba oprávnená na výdaj humánneho lieku, ktorého výdaj je viazaný na lekársky ...

(2)

Do 31. decembra 2021 je zdravotnícky pracovník uvedený v § 5 ods. 6 písm. r) oprávnený na prístup k ...

(3)

Do 31. decembra 2021 je prehliadajúci lekár oprávnený na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej ...

(4)

Do 31. decembra 2021 je osoba oprávnená vydávať zdravotnícku pomôcku oprávnená na prístup k preskripčnému ...

§ 18 - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

Prvý zoznam chorôb, ktorých kód a názov sa zapisuje do pacientskeho sumára od 1. januára 2019, uverejní ...

§ 19 - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2019

Do 31. decembra 2021 je ošetrujúci lekár podľa § 5 ods. 6 písm. b) oprávnený na prístup k údajom z elektronickej ...

§ 20 - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Certifikáty o vykonanej vakcinácii vydané národným centrom do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa ...

Čl. II

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 9 odsek 2 znie:

„(2) Odporúčanie ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej starostlivosti obsahuje údaje uvedené v ...

2.

V § 19 ods. 2 písm. a) sa slová „nevyhnutnom na jej identifikáciu a“ nahrádzajú slovami „meno, priezvisko, ...

3.

V § 20 ods. 1 sa slová „so zaručeným elektronickým podpisom21) (ďalej len „elektronický podpis“)“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21) § 3 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

4.

V § 20 ods. 3 písm. a) sa za slová „sa vyhotovujú“ vkladajú slová „podľa štandardov zdravotníckej informatiky21a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) § 9 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení ...

5.

§ 20 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Podrobnosti o vedení zdravotnej dokumentácie a formuláre tlačív zdravotnej dokumentácie ustanoví ...

6.

§ 20a sa vypúšťa.

7.

V § 25 ods. 1 písm. d) sa za slová „revíznemu lekárovi“ vkladá čiarka a slová „revíznemu farmaceutovi ...

8.

Šiesta časť vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 44a až 47a sa vypúšťa.

9.

V § 45 ods. 1 písm. p) sa vypúšťajú slová „vedie a“ a na konci sa pripájajú slová „a vedie o nej evidenciu“. ...

10.

V § 45 sa odsek 1 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:

„aa) metodicky a koncepčne riadi Národné centrum zdravotníckych informácií.“.

11.

V § 45 ods. 2 sa slová „národného centra“ nahrádzajú slovami „Národného centra zdravotníckych informácií“ ...

12.

Nadpis prílohy č. 2 znie:

„Národný transplantačný register“.

13.

V prílohe č. 2 sa vypúšťa časť A „Národné administratívne registre“.

14.

V prílohe č. 2 sa vypúšťa nadpis a označenie časti B „Národné zdravotné registre“, text pod nadpisom ...

15.

V prílohe č. 2 sa vypúšťa časť C „Zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie“.

Čl. III

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 2 ods. 2 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 16 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a súčasne zmenu údajov bezodkladne vyznačí ...

3.

V § 26 sa vypúšťa odsek 6.

4.

Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 26a Register povolení (1) Orgán príslušný na vydanie povolenia vedie register povolení. (2) Register ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23aa znie:

„23aa) § 12 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení ...

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a) § 25 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. ...

6.

V § 49 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r)
vedie register licencií.“.

7.

V § 63 ods. 2 písm. a) sa za slová „dátum narodenia,“ vkladajú slová „rodné číslo,“.

8.

V § 63 ods. 10 sa slová „troch mesiacov“ nahrádzajú slovami „15 dní“.

9.

V § 64 odsek 1 znie:

„(1) Register vedený podľa zdravotníckeho povolania obsahuje a) údaje, ktoré sú súčasťou oznámenia podľa ...

10.

V § 64 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Údaje z registra v rozsahu podľa § 63 ods. 2 písm. a), c) a e) a § 64 ods. 1 písm. b) až f) je ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:

„41a)
§ 3 ods. 1 písm. a) druhý bod zákona č. 153/2013 Z. z.“.

11.

V § 68 ods. 2 až 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a vedie register vydaných licencií“.

12.

V § 72 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a súčasne zmenu údajov bezodkladne vyznačí ...

13.

V § 78 sa vypúšťa odsek 4.

14.

Za § 78 sa vkladá § 78a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 78a Register licencií (1) Register licencií vedie komora. (2) Register licencií obsahuje a) údaje ...

15.

V § 79 ods. 1 písmeno p) znie:

„p) poskytovať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici údaje do centrálneho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:

„51)
§ 6 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z.“.

16.

V § 79 ods. 1 písm. zb) sa za slovo „ukazovateľoch“ vkladajú slová „ústavnej zdravotnej starostlivosti ...

17.

Poznámka pod čiarou k odkazu 55d znie:

„55d)
§ 14 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 153/2013 Z. z.“.

18.

V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ze) až zk), ktoré znejú:

„ze) používať informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody podľa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 55e až 55j znejú:

„55e) § 11 zákona č. 153/2013 Z. z. 55f) § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 55g) § ...

19.

V § 79 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia, je povinný do 90 dní od právoplatnosti povolenia požiadať ...

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 55k znie:

„55k)
§ 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z.“.

20.

§ 79 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín ustanoví ...

21.

V § 79a ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).

22.

V § 80 ods. 1 písm. f) prvý bod znie:

„1. výšku peňažných a nepeňažných príjmov prijatých od držiteľa povolenia na výrobu liekov, držiteľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58d znie:

„58d)
§ 15, 18 a 60 zákona č. 362/2011 Z. z.“.

23.

V § 80 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:

„h) chrániť elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením ...

24.

V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „za) a zc)“ nahrádzajú slovami „za), zc), ze) až zj) a odseku 6“.

25.

V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „c), e) a f)“ nahrádzajú slovami „d) a e)“.

26.

V § 82 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 79a ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 79a ods. 1 písm. c)“.

27.

V § 82 ods. 1 písm. c) sa slová „d) a l) až n)“ nahrádzajú slovami „d), l) až n) a zk)“.

28.

V § 82 ods. 2 písm. a) sa slová „b), c) a e)“ nahrádzajú slovami „b) a d)“.

29.

V § 82 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) do 200 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší niektorú z povinností podľa § 80 ods. 1 písm. ...

30.

V § 82 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
do 200 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší povinnosť podľa § 80 ods. 1 písm. k).“.

31.

§ 82 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Zodpovednosti za porušenie povinnosti podľa § 80 ods. 1 písm. h) až k) sa zdravotnícky pracovník ...

32.

§ 92 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných ...

33.

Za § 102l sa vkladá § 102m, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 102m Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013 (1) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom ...

Čl. IV

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:

„n) používať informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 11 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení ...

2.

V § 5 ods. 3 sa slová „písomný záznam o zásahu a jeho rovnopis“ nahrádzajú slovami „elektronický záznam ...

3.

V § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode sa za slová „písm. b)“ vkladá čiarka a slová „n) a o)“.

4.

Za § 8 sa vkladá § 9, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013 Do 31. decembra 2015 môže poskytovateľ ...

Čl. V

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

V § 6 ods. 10 sa vypúšťa písmeno c).

2.

V § 7 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.

3.

V § 9 ods. 4 sa slová „preukazom poistenca“ nahrádzajú slovami „preukazom poistenca s elektronickým ...

4.

§ 10a vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Preukaz poistenca (1) Zdravotná poisťovňa vydáva preukaz poistenca a bezpečnostný kód k preukazu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16i až 17 znejú:

„16i) § 5 ods. 4 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení ...

5.

V § 22 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) preukázateľne vrátiť zdravotnej poisťovni preukaz poistenca pri zmene zdravotnej poisťovne alebo ...

6.

V § 22 ods. 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) chrániť preukaz poistenca pred stratou a zneužitím a bezodkladne hlásiť jeho stratu zdravotnej poisťovni, ...

Doterajšie písmená i) až l) sa označujú ako písmená j) až m).

7.

V § 22 ods. 2 písmeno j) znie:

„j) preukazovať sa preukazom poistenca a vložiť preukaz poistenca do technického zariadenia poskytovateľa ...

8.

V § 25 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

9.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Príslušná zdravotná poisťovňa zabezpečuje činnosť certifikačnej autority pre autentizáciu a identifikáciu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 55a znie:

„55a)
§ 12 zákona č. 215/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

10.

V § 26 ods. 1 písm. a) sa slová „a) až c), e) a g)“ nahrádzajú slovami „a) až c), e), g) a i)“.

11.

Za § 38b sa vkladá § 38c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 38c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014 (1) Zdravotná poisťovňa je povinná doručiť ...

Čl. VI

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene ...

1.

V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) používať pri prístupe k údajom z národného zdravotníckeho informačného systému informačný systém, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) § 11 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení ...

2.

V § 6 ods. 12 tretej vete sa slová „a frekvenciu vyšetrení“ nahrádzajú slovami „frekvenciu vyšetrení ...

3.

V § 6a sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
príspevok na správu národného zdravotníckeho informačného systému (§ 8b).“.

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27b znie:

„27b)
§ 27a ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5.

Za § 8a sa vkladá § 8b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8b Príspevok na správu národného zdravotníckeho informačného systému Zdravotná poisťovňa poukazuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27c znie:

„27c)
§ 3 zákona č. 153/2013 Z. z.“.

6.

V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenami w) a x), ktoré znejú:

„w) poskytovať úradu v elektronickej podobe údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej ...

7.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Zdravotná poisťovňa je povinná elektronicky poskytnúť najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca ...

8.

V § 20 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) poskytuje národnému centru údaje z registrov podľa písmena e) prvého, štvrtého a piateho bodu v ...

9.

V § 20 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) vedie 1. centrálny register poistencov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné ...

10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41aac sa vypúšťa.

11.

V § 20b sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) až n), ktoré znejú:

„l) vykonáva odbornú prípravu na získanie odbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém podľa § 20c, m) vedie ...

12.

Za § 20b sa vkladá § 20c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20c Odborná spôsobilosť pre klasifikačný systém (1) Odborná spôsobilosť pre klasifikačný systém sa ...

13.

V § 43 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Podkladom na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a na výkon kontroly správneho poskytovania ...

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 61aa znie:

„61aa)
§ 18 až 25 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

14.

V § 48 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Kópiu pitevného protokolu úrad elektronicky ...

15.

V § 77c ods. 3 sa slová „Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo ...

16.

§ 77c sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky poskytuje úradu elektronicky na účely výpočtu limitu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:

„16c) § 4 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických ...

17.

Za § 86k sa vkladá § 86l, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 86l Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013 (1) Zdravotná poisťovňa prvýkrát poskytne ...

Čl. VII

Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach ...

1.

Za § 34 sa vkladajú § 34a a 34b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 34a Register povolení (1) Štátna kúpeľná komisia vedie register povolení na prevádzkovanie prírodných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23a a 23b znejú:

„23a) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

2.

V § 44 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) kontroluje materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných ...

3.

V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r) neprevádzkuje prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľnú liečebňu v súlade s požiadavkami na ich materiálno-technické ...

4.

V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenami s) a t), ktoré znejú:

„s) nepoužíva informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody podľa ...

5.

V § 48 ods. 3 písmeno c) znie:

„c)
od 100 eur do 33 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. f) až p) a r),“.

6.

V § 48 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
až do 663 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. s) a t).“.

7.

Za § 50a sa vkladá § 50b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 50b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2013 Štátna kúpeľná komisia je povinná vytvoriť ...

Čl. VIII

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenom ak), ktoré znie:

„ak) poskytuje Národnému centru zdravotníckych informácií na účel zverejnenia na Národnom portáli zdravia ...

2.

V § 6 ods. 7 sa za slová „Slovenskej republike“ vkladajú slová „podľa prílohy č. 10“ a na konci sa pripája ...

3.

Za prílohu č. 9 sa vkladá príloha č. 10, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 10 k zákonu č. 355/2007 Z. z. Národný register pacientov s prenosnými ochoreniami a) Zoznam ...

Čl. IX

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 7 odsek 7 znie:

„(7) Ministerstvo zdravotníctva a samosprávny kraj vedú register povolení vydaných podľa tohto zákona.“. ...

2.

V § 7 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 12, ktoré znejú:

„(8) Register povolení sa vedie prostredníctvom informačného systému orgánu príslušného na vydanie povolenia. (9) Register ...

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 12 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení ...

3.

V § 11 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

4.

V § 18 ods. 1 písmeno i) znie:

„i) podať do siedmich dní po skončení štvrťroka štátnemu ústavu hlásenie o množstve a druhu humánnych ...

5.

V § 23 ods. 1 písmeno ag) znie:

„ag) pri výdaji lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny na základe lekárskeho predpisu ...

6.

V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ak) a al), ktoré znejú:

„ak) používať informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30aa znie:

„30aa)
§ 11 zákona č. 153/2013 Z. z.“.

7.

V § 23 odsek 3 znie:

„(3) Pri výdaji humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny uhrádzanej alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30ab znie:

„30ab) § 22 ods. 2 písm. j) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona ...

8.

V nadpise § 25 sa vypúšťajú slová „a podávanie“.

9.

V § 25 sa vypúšťa odsek 4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 31 a 32 sa vypúšťajú.

10.

V § 46 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) humánny liek, ktorý nie je registrovaný podľa odseku 1, na terapeutickú indikáciu, ktorá nie je ...

11.

§ 46 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Na povoľovanie terapeutického použitia humánneho lieku podľa odseku 3 písm. a) a c) zriaďuje ministerstvo ...

12.

V § 54 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Štátny ústav poskytuje v elektronickej podobe údaje zo ...

13.

V § 110 ods. 5 druhej vete sa slová „databázu pridelených kódov a zdravotníckych pomôcok“ nahrádzajú ...

14.

V § 110 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Štátny ústav poskytuje v elektronickej podobe údaje z ...

15.

Nadpis šiestej časti znie:

„PREDPISOVANIE, VÝDAJ A PODÁVANIE“.

16.

V šiestej časti nadpis prvého oddielu znie:

„Predpisovanie, výdaj a podávanie humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín“.

17.

V 119 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť vytvoriť preskripčný záznam podľa odseku 12 písm. ...

18.

V § 119 sa odsek 12 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) pri predpisovaní humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny vytvoriť preskripčný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 80a a 80b znejú:

„80a) Príloha č. 2 prvý bod písm. a) 11. bod zákona č. 153/2013 Z. z. 80b) § 3 zákona č. 215/2002 Z. ...

19.

§ 119 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:

„(19) Predpisujúci lekár je pri predpisovaní humánneho lieku, ktorý je možné vydať opakovane, oprávnený ...

20.

V § 120 ods. 1 písm. f) sa slová „zloženie individuálne pripravovaného humánneho lieku“ nahrádzajú slovami ...

21.

V § 120 sa odsek 1 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:

„v) identifikátor preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke podľa osobitného predpisu;83a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 83a znie:

„83a)
Príloha č. 2 prvý bod písm. a) 11. bod podbod 1.17 zákona č. 153/2013 Z. z.“.

22.

V § 120 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Predpisujúci lekár zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov ...

23.

§ 120 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:

„(21) Ustanovenie odseku 1 písm. v) sa nevzťahuje na lekársky predpis a lekársky poukaz vystavený ručne ...

24.

V § 121 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) je povinná vytvoriť dispenzačný záznam83b) podpísaný elektronickým podpisom80b) v elektronickej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 83b znie:

„83b)
Príloha č. 2 prvý bod písm. a) 12. bod zákona č. 153/2013 Z. z.“.

25.

§ 121 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Osoba, ktorá vydáva humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, je oprávnená ...

26.

Za § 121 sa vkladá § 121a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 121a Podanie humánneho lieku (1) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník84a) je v rozsahu svojej odbornej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 84a až 84d znejú:

„84a) § 2 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 84b) § 33 až 35 zákona č. 578/2004 ...

27.

V § 138 ods. 3 písmeno i) znie:

„i) nepodá do siedmich dní po skončení štvrťroka štátnemu ústavu hlásenie o množstve a druhu humánnych ...

28.

V § 138 sa odsek 5 dopĺňa písmenami bc) až be), ktoré znejú:

„bc) pri výdaji humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny nevytvorí dispenzačný ...

29.

V § 138 sa odsek 21 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:

„z) pri predpisovaní humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny nevytvorí preskripčný ...

30.

V § 138 ods. 22 písm. b) sa slová „v rozpore s § 25“ nahrádzajú slovami „v rozpore s týmto zákonom“.

31.

V § 138 sa odsek 22 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
nevytvorí medikačný záznam podľa § 121a.“.

32.

V § 138 ods. 26 písm. e) sa slová „mena, priezviska a dátumu narodenia lekárskeho zástupcu“ nahrádzajú ...

33.

V § 141 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) zoznam humánnych liekov, ktoré nie sú uvedené v zozname kategorizovaných liekov a ktoré možno vydať ...

34.

Za § 143b sa vkladá § 143c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 143c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013 (1) Do 31. decembra 2015 predpisujúci ...

Čl. X - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013 okrem čl. VI druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 153/2013 Z. z.

  NÁRODNÉ ZDRAVOTNÍCKE ADMINISTRATÍVNE REGISTRE

  A.

  Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Vedenie údajovej základne, naplnenie identifikačnej, registračnej, integračnej, informačnej a štatistickej ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Odborný zástupca, štatutárny zástupca a kontaktná osoba poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ...

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným v písmene f)

  Budovanie a zabezpečenie funkčnosti národného zdravotníckeho informačného systému a jeho priebežná aktualizácia ...

  e)

  Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v písmene f)

  Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, ...

  f)

  Tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje uvedené v písmene e)

  Ministerstvo zdravotníctva, úrad pre dohľad, zdravotné poisťovne, ministerstvo financií, Ministerstvo ...

  B.

  Národný register zdravotníckych pracovníkov

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Vedenie údajovej základne, naplnenie identifikačnej, registračnej, ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania ...

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným v písmene f) Budovanie a zabezpečenie ...

  e)

  Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v písmene f) Zoznam spracúvaných ...

  f)

  Tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje uvedené v písmene e) Ministerstvo zdravotníctva, stavovské ...

  g)

  Zoznam osobných údajov, ktoré možno prostredníctvom informačného systému poskytnúť poskytovateľovi zdravotnej ...

  h)

  Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť vzdelávacej ustanovizni, ktorej ministerstvo zdravotníctva ...

  C.

  Národný register organizácií s osobitnými úlohami v zdravotníctve

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, dátum narodenia, štát a miesto trvalého pobytu alebo ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Vedenie údajovej základne, naplnenie identifikačnej, registračnej, integračnej, informačnej a štatistickej ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Držiteľ povolenia na výrobu humánnych liekov, výrobu skúšaných humánnych produktov a skúšaných humánnych ...

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným v písmene f)

  Budovanie a zabezpečenie funkčnosti národného zdravotníckeho informačného systému a jeho priebežná aktualizácia ...

  e)

  Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v písmene f)

  Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, dátum narodenia, štát a miesto trvalého pobytu alebo ...

  f)

  Tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje uvedené v písmene e)

  Ministerstvo zdravotníctva, Sociálna poisťovňa, Slovenská lekárnická komora a Slovenská komora medicínsko-technických ...

  D.

  Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má poistenec ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, výkon posudkového lekárstva, ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Prijímatelia zdravotnej starostlivosti podľa § 2 ods. 14.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným v písmene f) Poskytovanie zdravotnej ...

  e)

  Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v písmene f) Zoznam spracúvaných ...

  f)

  Tretie strany podľa § 5 ods. 6, ktorým sa osobné údaje poskytujú Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 153/2013 Z. z.

  NÁRODNÉ ZDRAVOTNÉ REGISTRE

  1.

  Národný register elektronických zdravotných knižiek

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  1.

  Identifikačné údaje osoby v rozsahu

  meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo ...

  2.

  Pacientsky sumár podľa § 6.

  3.

  Záznam o preventívnej prehliadke v rozsahu

  druh preventívnej prehliadky, anamnéza a zdravotné výkony vykonané v rámci preventívnej prehliadky. ...

  4.

  Záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rozsahu

  popis odobratej vzorky, ak bol odber vykonaný, rozsah požadovaných vyšetrení, kód choroby s jej bližšou ...

  5.

  Záznam o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rozsahu

  druh vyšetrenia a výsledky vyšetrenia alebo záver vyšetrenia.

  6.

  Záznam o zásahu pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

  7.

  Záznam o odporúčaní lekára na ambulantnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu

  stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežný kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, druh špecializácie, ...

  8.

  Záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu ...

  stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežný kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, epikríza ...

  9.

  Záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu

  kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, anamnéza, vykonané zdravotné výkony, odporučenie ďalšej liečby, ...

  10.

  Záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu

  kód choroby s jej bližšou špecifikáciou pri prijatí osoby do ústavnej zdravotnej starostlivosti, anamnéza, ...

  11.

  Preskripčný záznam v rozsahu

  údajov o predpísanom humánnom lieku alebo dietetickej potravine v rozsahu lekárskeho predpisu a údajov ...

  12.

  Dispenzačný záznam v rozsahu

  údajov o vydanom humánnom lieku alebo dietetickej potravine v rozsahu lekárskeho predpisu a údajov o ...

  13.

  Medikačný záznam v rozsahu údajov o podanom humánnom lieku.

  14.

  Záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti ...

  15.

  záznam o poskytnutej urgentnej starostlivosti v rozsahu kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, anamnéza, ...

  16.

  doplnkové zdravotné údaje osoby v rozsahu krvná skupina a Rh faktor, krvný tlak, vykonané očkovanie, ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zabezpečenie jednoznačných a aktuálnych údajov pre potreby ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Poistenci verejného zdravotného poistenia37d) a poistenci iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej ...

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe verejného ...

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotné poisťovne v rozsahu ustanovenom týmto zákonom. ...

  f)

  Účel sprístupňovania osobných údajov

  Sprístupňovanie osobných údajov všeobecným lekárom a cez Národný portál zdravia.

  g)

  Príjemcovia, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú

  Poistenci verejného zdravotného poistenia a poistenci iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej ...

  2.

  Národný onkologický register

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja onkologických chorôb na účely hodnotenia zdravotného stavu ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby s onkologickou chorobou.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  3.

  Národný register diabetes mellitus

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja diabetu v populácii získať informácie pre tvorbu a výkon ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby s diabetes mellitus.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  4.

  Národný register vrodených chýb

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko dieťaťa, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Získanie informácií o výskyte vrodených chýb, o počte prenatálne diagnostikovaných vrodených chýb. Na ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Živonarodené a mŕtvonarodené deti s vrodenou chybou, deti do 15 rokov s vrodenou chybou, ženy, ktorým ...

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  5.

  Národný register chorôb obehovej sústavy

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja chorôb obehovej sústavy v populácii získať informácie pre ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby s vybranými chorobami obehovej sústavy a osoby s kardiochirurgickým výkonom.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  6.

  Národný register neurologických chorôb

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja vybraných neurologických chorôb v populácii získať informácie ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby s vybranými neurologickými chorobami.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  7.

  Národný register chronických pľúcnych chorôb

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja v populácii získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby s vybranými chronickými chorobami pľúc.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  8.

  Národný register tuberkulózy

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja vybraných chorôb pľúc v populácii získať informácie pre ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby s tuberkulózou.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  9.

  Národný artroplastický register

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja vykonaných implantácií endoprotéz získať informácie pre ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby po totálnej endoprotéze kĺbov.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  10.

  Národný register zápalových reumatických chorôb

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja reumatických chorôb získať informácie pre tvorbu a výkon ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby s vybranými zápalovými reumatickými chorobami.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  11.

  Národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja úrazov u detí a okolnostiach ich vzniku získať informácie ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby mladšie ako 18 rokov, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť v súvislosti s úrazom vyžadujúcim ...

  d)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Orgány činné v trestnom konaní, súdy, orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. ...

  12.

  Národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo ...

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendu vývoja hlásených podnetov v porovnaní s opodstatnenými podnetmi ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie alebo násilie – osoby mladšie ako 18 rokov ...

  d)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Orgány činné v trestnom konaní, súdy, orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. ...

  13.

  Národný register asistovanej reprodukcie

  a)

  Zoznam osobných údajov

  Rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca Slovenskej republiky alebo iného členského štátu, ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Účelom spracúvania osobných údajov je registrácia stavu a úrovne asistovanej reprodukcie v Slovenskej ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Darcovia a darkyne pohlavných buniek, pacientky, ktoré sú liečené metódami asistovanej reprodukcie. ...

  14.

  Národný skríningový register

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja preventabilných onkologických chorôb na účely hodnotenia ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby pozvané na populačný skríning a osoby podstupujúce skríningové vyšetrenie za účelom predchádzania ...

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 153/2013 Z. z.

  Zisťovanie udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie

  1.

  Hlásenie o úmrtí a príčinách smrti

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o zomretej osobe (meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať podrobné informácie o ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Zomreté osoby a príbuzní zomretých osôb.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov Osobné údaje možno poskytnúť iným prevádzkovateľom národných zdravotných ...

  e)

  Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť Údaje o zomretej osobe (meno a priezvisko, rodné priezvisko, ...

  f)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú Prevádzkovatelia národných zdravotných registrov podľa ...

  2.

  Hlásenie o prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o osobe (meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je na základe poznania parametrov ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby prijaté do ústavnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach ústavnej ...

  3.

  Správa o rodičke

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o rodičke (meno a priezvisko, rodné číslo, kód obce trvalého ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o zdravotnom ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby - ženy, ktoré rodili v ústavnom zdravotníckom zariadení alebo boli ošetrené ...

  4.

  Správa o novorodencovi

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o narodenom dieťati (meno a priezvisko, rodné číslo, dátum ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o zdravotnom ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby – živo narodené deti, narodené v ústavnom zdravotníckom zariadení alebo ...

  5.

  Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, rodinný stav, ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o výskyte spontánnych ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby – ženy, ktoré spontánne potratili alebo ktorým bolo vykonané umelé prerušenie ...

  6.

  Hlásenie o poskytnutí informácií o umelom prerušení tehotenstva

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Rodné číslo ženy, kód obce trvalého bydliska v Slovenskej republike, ...

  b)

  Účel ich spracúvania Účelom štatistického zisťovania a spracúvania je získať informácie o včasnom poskytnutí ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Ženy, ktorým má byť vykonané umelé prerušenie tehotenstva, vrátane žien, ktoré ...

  7.

  Hlásenie pohlavnej choroby

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu, ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o výskyte chorôb ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby s chorobami prenášanými sexuálnym stykom.

  8.

  Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o osobe (meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o pracovných ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby, ktorým bola novopriznaná choroba z povolania alebo ohrozenie chorobou z ...

  9.

  Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu, ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o osobách hospitalizovaných ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby prijaté do ústavnej starostlivosti v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach ...

  10.

  Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu, ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o príčinách ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v psychiatrických zdravotníckych ...

  11.

  Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, kód prechodného ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o ukončenej ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby, ktorým bola poskytnutá kúpeľná starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch ...

  12.

  Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Údaje o osobe [rodné číslo, kód užívateľa, vek užívateľa, pohlavie, občianstvo, rodinný stav, kód obce ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o liečených ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Užívatelia drog, ktorým bola poskytnutá medicínska liečba v súvislosti s užívaním ...

  13.

  Hlásenie o pacientovi s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o osobe (meno a priezvisko, titul, rodné číslo, ak je pridelené, ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o osobách, ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby, ktorým bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva podľa medzinárodnej ...

  14.

  Hlásenie o tom, že pacient s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva sa považuje za vyliečeného ...

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o osobe (meno a priezvisko, titul, rodné číslo, ak je pridelené, ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o osobách, ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby, u ktorých bola ukončená liečba choroby patologického hráčstva.

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene ...
 • 1a)  § 16 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou ...
 • 1aa)  § 23a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 1ab)  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o doplnení zákona č. 95/2002 Z. ...
 • 2)  § 20 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 20 ods. 1 písm. e) štvrtý bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 4)  § 20 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.§ 49 ods. 1 ...
 • 5)  § 20 ods. 1 písm. e) druhý bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 6)  § 78a zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 7)  § 26a zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.§ 34a zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných ...
 • 8)  § 54 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 9)  § 110 ods. 5 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 10)  § 8 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických ...
 • 11)  § 31 zákona č. 363/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 12)  § 44 zákona č. 363/2011 Z. z. v znení zákona č. 460/2012 Z. z.
 • 13)  § 59 zákona č. 363/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 14)  Príloha č. 2 k zákonu č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 15)  § 6 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15a)  § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15ba)  § 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene ...
 • 15bb)  § 4 zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 15bc)  § 60 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 252/2021 Z. z.
 • 15bd)  § 15 ods. 1 písm. ah) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 252/2021 Z. z.
 • 15c)  § 2 písm. f) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 326/2014 Z. z.
 • 15d)  § 5 písm. h) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 16)  § 5 ods. 3 a 4 zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17)  § 119 ods. 12 písm. h) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 18)  § 121 ods. 3 písm. d) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 18a)  § 121a ods. 2 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 18b)  § 6 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Čl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii ...
 • 22)  § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...
 • 23)  § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23a)  § 8 ods. 4 a 8 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
 • 23b)  § 9 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
 • 23ba)  § 119a zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 23baa)  § 9 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23c)  § 120 ods. 1 písm. v) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 24)  § 18 až 21, § 100 a 101 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene ...
 • 25)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 26)  § 11 ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 27)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...
 • 27a)  Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v ...
 • 27b)  § 14, 222 a 223 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 85 zákona č. 328/2002 Z. z. v ...
 • 27c)  § 43 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27d)  § 47b ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 27e)  § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27f)  § 2 ods. 1 a 4 zákona č. 579/2004 Z. z. v znení zákona č. 284/2008 Z. z.
 • 27g)  § 19 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 27h)  § 153 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 27i)  § 49 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
 • 27j)  § 46 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  § 15 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 28a)  Napríklad § 20 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 30)  § 2 zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a ...
 • 31)  § 27 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 243/2020 Z. z.
 • 32)  § 63a a 63b zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 34)  § 11 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z.
 • 34a)  § 22 ods. 2 písm. j) zákona č. 580/2004 v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
 • 34aa)  § 35a zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 35)  § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z.
 • 36)  Čl. 3 bod 19 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 37)  Zákon č. 18/2018 Z. z.
 • 37a)  § 3 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37aa)  § 18 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
 • 37aaa)  § 3 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37aab)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie ...
 • 37aac)  Čl. 2 ods. 11 a čl. 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/953.
 • 37aad)  Čl. 2 ods. 10 nariadenia (EÚ) 2021/953.
 • 37aae)  Čl. 4 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679. Čl. 10 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/953.§ 5 písm. o) zákona č. ...
 • 37b)  § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37c)  § 119 ods. 1 zákona 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37ca)  § 39b ods. 1 zák. č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37cb)  § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37cc)  § 33 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37cd)  § 33 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37ce)  § 33 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37d)  § 3 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  § 3 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 39)  § 119 ods. 10 zákona č. 362/2011 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore