Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70496
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o integrovanom záchrannom systéme 129/2002 účinný od 01.01.2018


Platnosť od: 21.03.2002
Účinnosť od: 01.01.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Priestupkové konanie, Dobrovoľné zdravotnícke organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD8 DS6 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o integrovanom záchrannom systéme 129/2002 účinný od 01.01.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 129/2002 s účinnosťou od 01.01.2018 na základe 319/2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o integrovanom záchrannom systéme

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje organizáciu integrovaného záchranného systému, pôsobnosť a úlohy orgánov štátnej ...

§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho zložiek (§ 7) pri zabezpečovaní ich pripravenosti ...

(2)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
tiesňou stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie ...
b)
zásahom súhrn nevyhnutných úkonov a opatrení záchranných zložiek integrovaného záchranného systému (§ ...
c)
plánom poskytovania pomoci spôsob aktivizovania a koordinovania záchranných zložiek integrovaného záchranného ...
d)
miestom zásahu priestor, v ktorom záchranné zložky integrovaného záchranného systému poskytujú pomoc ...
e)
dispečerským pracoviskom pracovisko ostatnej záchrannej zložky, ktoré na základe výzvy na vykonanie ...
f)
komunikačnou a informačnou infraštruktúrou súhrn technických podmienok a organizačných opatrení nevyhnutných ...
§ 3
Organizácia integrovaného záchranného systému

V integrovanom záchrannom systéme pôsobia

a)

ministerstvo,

b)

ministerstvo zdravotníctva,

c)

okresné úrady v sídle kraja,

d)

záchranné zložky.

§ 4
Pôsobnosť ministerstva

Ministerstvo

a)

riadi a koordinuje plnenie úloh na úseku integrovaného záchranného systému,

b)

vypracúva v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva koncepciu organizácie a rozvoja integrovaného záchranného ...

c)

zabezpečuje v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva odbornú prípravu (§ 16) osôb zaradených do koordinačných ...

d)

spolupracuje s orgánmi štátnej správy na príprave a tvorbe automatizovaného systému podpory riadenia ...

e)

zabezpečuje vysielanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému pri poskytovaní pomoci ...

f)

zabezpečuje vyžadovanie pomoci a vysielanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v ...

g)

zabezpečuje hlasový a dátový prenos informácií telekomunikačnými sieťami a telekomunikačnými zariadeniami ...

h)

ustanovuje technické a prevádzkové podmienky na podporu riadenia a koordinácie záchranných zložiek integrovaného ...

§ 4a
Pôsobnosť ministerstva zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva

a)

koordinuje prípravu traumatologických plánov, ktoré sú povinní vypracúvať poskytovatelia ústavnej zdravotnej ...

b)

spolupodieľa sa na vypracúvaní koncepcie organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému.

§ 5
Pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja
(1)

Okresný úrad v sídle kraja koordinuje a metodicky riadi plnenie úloh na úseku integrovaného záchranného ...

a)
zriaďuje koordinačné stredisko,
b)
utvára technické podmienky na činnosť koordinačného strediska,
c)
rozhoduje o náhrade výdavkov a náhrade škody (§ 15) a uhrádza tieto náhrady,
d)
spolupodieľa sa na vypracúvaní koncepcie organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému.
(2)

Koordinačné stredisko

a)
zabezpečuje príjem tiesňového volania, volania eCall30) a príjem krátkych textových správ (SMS) na linke ...
b)
spracúva a vyhodnocuje informácie o tiesňovom volaní, volaní eCall a prijatých krátkych textových správ ...
c)
zabezpečuje hlasový a dátový prenos informácií telekomunikačnými sieťami a telekomunikačnými zariadeniami ...
d)
vypracúva plán poskytovania pomoci,
e)
vedie prehľad o silách a prostriedkoch záchranných zložiek integrovaného záchranného systému a ich zásahových ...
f)
vedie prehľad o silách a prostriedkoch právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ...
g)
vedie dokumentáciu súvisiacu so zabezpečovaním činností uvedených v písmenách c) až f) a evidenciu činností ...
h)
vykonáva odbornú prípravu záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v rozsahu ustanovenom ...
i)
spolupracuje s orgánmi zodpovednými za pátranie po lietadlách a záchranu ľudských životov1a) v prípade ...
j)
vyžaduje prostredníctvom ministerstva pomoc záchranných zložiek integrovaného záchranného systému z ...
k)
vedie evidenciu zvukových záznamov hovorov a prehľad prijatých krátkych textových správ (SMS) súvisiacich ...
l)
zabezpečuje odovzdanie tiesňového volania z iného štátu pracovisku na príjem tiesňového volania v štáte, ...
(3)

Koordinačné stredisko je oprávnené

a)
vydať pokyn príslušnej základnej záchrannej zložke (§ 8) na vykonanie zásahu, vyzvať niektorú z ostatných ...
b)
vyžadovať údaje o silách a prostriedkoch využiteľných na zásah od orgánov štátnej správy, obcí a iných ...
(4)

Koordinačné stredisko v prípade nebezpečenstva vzniku mimoriadnej udalosti alebo v prípade vzniku mimoriadnej ...

a)
zabezpečuje varovanie obyvateľstva, ak tak nevykonali zákonom určené právnické osoby alebo fyzické osoby ...
b)
vyrozumieva orgány štátnej správy a iné právnické osoby, ktoré zabezpečujú úlohy súvisiace so záchrannými ...
c)
podieľa sa na plnení úloh súvisiacich s vykonávaním záchranných prác na základe rozhodnutia štátnych ...
(5)

Nepretržitý výkon činnosti koordinačného strediska podľa odseku 2 písm. a) až c), i) a j) a odseku 3 ...

(6)

Okresný úrad v sídle kraja môže vytvoriť koordinačné stredisko aj na operačnom stredisku základnej záchrannej ...

(7)

Plán poskytovania pomoci sa vypracúva v nadväznosti na iné plány, ktoré riešia zabezpečovanie úloh pri ...

§ 6
Linka tiesňového volania

Na privolanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v tiesni sa zriaďuje vo verejnej ...

Záchranné zložky integrovaného záchranného systému
§ 7
V integrovanom záchrannom systéme pôsobia
a)

základné záchranné zložky,

b)

ostatné záchranné zložky,

c)

útvary Policajného zboru.

§ 8
(1)

Základné záchranné zložky sú:

a)
Hasičský a záchranný zbor,9)
b)
poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,10)
c)
kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany,11)
d)
Horská záchranná služba,12)
e)
Banská záchranná služba.13)
(2)

Základné záchranné zložky

a)
poskytujú bezodkladne odbornú, zdravotnú, technickú a ďalšiu potrebnú pomoc v tiesni na základe pokynu ...
b)
vykonávajú organizačné, technické a ďalšie opatrenia na poskytovanie pomoci v tiesni a na ten účel sa ...
c)
zúčastňujú sa na odbornej príprave (§16),
d)
spracúvajú údaje o svojej činnosti, silách a prostriedkoch a predkladajú ich okresnému úradu v sídle ...
(3)

Základná záchranná zložka vykonáva svoju činnosť spravidla vo svojom zásahovom obvode.

(4)

Pôsobením základných záchranných zložiek v integrovanom záchrannom systéme nie je dotknuté ich postavenie ...

§ 9
(1)

Ostatné záchranné zložky sú:

a)
Armáda Slovenskej republiky,15)
b)
obecné (mestské) hasičské zbory,16)
c)
závodné hasičské útvary,17)
d)
závodné hasičské zbory,17)
e)
pracoviská vykonávajúce štátny dozor alebo činnosti podľa osobitných predpisov,18)
f)
jednotky civilnej ochrany,19)
g)
obecná polícia,20)
h)
Slovenský Červený kríž,22)
i)
iné právnické osoby a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, ...
(2)

Ostatné záchranné zložky

a)
poskytujú odbornú, zdravotnú, technickú a ďalšiu potrebnú pomoc v tiesni na základe vyzvania koordinačným ...
b)
oznamujú na vyžiadanie koordinačnému stredisku údaje o svojich silách a prostriedkoch, ktoré môžu poskytnúť ...
c)
vykonávajú opatrenia súvisiace s ich začlenením do informačnej a komunikačnej siete integrovaného záchranného ...
d)
zúčastňujú sa na odbornej príprave (§ 16).
(3)

Pôsobením ostatných záchranných zložiek v integrovanom záchrannom systéme nie je dotknuté ich postavenie ...

§ 9a
Útvary Policajného zboru

Útvary Policajného zboru

a)

podieľajú sa na poskytovaní bezodkladnej pomoci v tiesni v rozsahu úloh Policajného zboru na základe ...

b)

vykonávajú organizačné, technické a ďalšie opatrenia súvisiace s ich pôsobením v integrovanom záchrannom ...

c)

zúčastňujú sa na odbornej príprave (§ 16),

d)

spracúvajú údaje o svojej činnosti, silách a prostriedkoch a predkladajú ich okresnému úradu v sídle ...

§ 10
Operačné stredisko tiesňového volania
(1)

Operačné stredisko tiesňového volania zriaďuje základná záchranná zložka; úlohy operačného strediska ...

(2)

Operačné stredisko tiesňového volania

a)
zabezpečuje príjem tiesňového volania a jeho vyhodnocovanie,
b)
vysiela základnú záchrannú zložku na zásah a usmerňuje jej činnosť vo svojom zásahovom obvode,
c)
vyžaduje pomoc od záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, ktoré pôsobia v zásahovom obvode ...
d)
bezodkladne informuje dátovým prenosom koordinačné stredisko o prijatí tiesňového volania, vyslaní vlastnej ...
e)
vyžaduje od koordinačného strediska vyslanie ďalších záchranných zložiek integrovaného záchranného systému ...
f)
vytvára technické podmienky na zabezpečovanie hlasového a dátového prenosu informácií telekomunikačnými ...
g)
podieľa sa na plnení úloh súvisiacich s vykonávaním záchranných prác na základe rozhodnutia štátnych ...
h)
spolupracuje s obcami23) pri plnení úloh súvisiacich s vykonávaním záchranných prác,
i)
informuje koordinačné stredisko o stave síl a prostriedkov základnej záchrannej zložky,
j)
spolupracuje so záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému, ktoré pôsobia v jeho zásahovom ...
k)
spolupracuje s veliteľom zásahu alebo s oprávnenou osobou pri vyžadovaní osobnej pomoci a vecného plnenia ...
l)
vedie prehľad o silách a prostriedkoch základnej záchrannej zložky a evidenciu o jej činnosti.
(3)

Základné záchranné zložky môžu zriadiť na plnenie úloh podľa odseku 2 spoločné operačné stredisko tiesňového ...

(4)

Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby [§ 8 ods. 1 písm. ...

§ 10a
Operačné stredisko Policajného zboru

Operačné stredisko Policajného zboru

a)

zabezpečuje príjem tiesňového volania a jeho vyhodnocovanie,

b)

informuje bezodkladne hlasovým a dátovým prenosom koordinačné stredisko a príslušné operačné stredisko ...

c)

spolupracuje so záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému, ktoré pôsobia v jeho zásahovom ...

d)

podieľa sa na plnení úloh súvisiacich s vykonávaním záchranných prác na základe rozhodnutia štátnych ...

§ 11
Účasť právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ostatných fyzických osôb v integrovanom ...
(1)

V rámci integrovaného záchranného systému sa na poskytovaní pomoci v tiesni podieľajú aj ďalšie právnické ...

(2)

Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné koordinačnému stredisku na jeho vyžiadanie ...

(3)

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú rozhlasové a televízne vysielanie, sú povinné na ...

§ 12
Riadenie a koordinácia činností záchranných zložiek integrovaného záchranného systému na mieste zásahu ...
(1)

Na mieste zásahu riadi a koordinuje činnosť záchranných zložiek integrovaného záchranného systému veliteľ ...

(2)

Ak nezasahuje Hasičský záchranný zbor, na mieste zásahu riadi a koordinuje činnosť záchranných zložiek ...

(3)

Veliteľ zásahu alebo oprávnená osoba nezasahuje do odborných činností iných záchranných zložiek integrovaného ...

(4)

Ak si to situácia na mieste zásahu vyžaduje, zriaďuje si veliteľ zásahu alebo oprávnená osoba štáb ako ...

(5)

Fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú na mieste zásahu, sú povinné podriadiť sa rozhodnutiam a príkazom ...

(6)

Veliteľ zásahu alebo oprávnená osoba si môže vyžiadať na zásah ďalšie záchranné zložky integrovaného ...

§ 13
Osobná pomoc a vecné plnenie
(1)

Každý je povinný pri zásahu na výzvu veliteľa zásahu, oprávnenej osoby alebo operačného strediska tiesňového ...

a)
v osobnej pomoci alebo inej pomoci potrebnej na záchranu života, zdravia alebo majetku,
b)
vo vecnom plnení potrebnom na záchranu života, zdravia alebo majetku.
(2)

Bezprostredne po zásahu je veliteľ zásahu alebo oprávnená osoba povinná vystaviť na žiadosť osoby, ktorá ...

(3)

Pri požiadaní o osobnú pomoc a pri ukladaní vecných plnení treba prihliadať na to, aby sa tým neohrozila ...

§ 14
Vyňatie z povinnosti poskytnúť osobnú pomoc a vecné plnenie
(1)

Povinnosť poskytnúť osobnú pomoc a vecné plnenie podľa § 13 sa nevzťahuje na

a)
vojakov ozbrojených síl, príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej ...
b)
zamestnancov právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie vo verejnej hromadnej doprave, ...
c)
zamestnancov právnickej osoby a osoby oprávnenej na podnikanie v oblasti zdravotníctva, ak by poskytnutím ...
d)
osoby telesne alebo duševne nespôsobilé, osoby mladšie ako 18 rokov, tehotné ženy a zamestnancov cudzích ...
(2)

Osobnú pomoc alebo vecné plnenie nie je povinný poskytnúť ten, kto by tým ohrozil život alebo zdravie ...

§ 15
Náhrada výdavkov a náhrada škody
(1)

Ten, kto poskytol osobnú pomoc alebo vecné plnenie, má právo na náhradu škody,26) ktorá mu vznikla osobnou ...

(2)

Prostriedky, ktoré sa prevzali ako vecné plnenie, sa bezprostredne po zániku potreby vrátia tomu, od ...

(3)

Ak nemožno prostriedok, ktorý sa prevzal ako vecné plnenie, po zániku potreby vrátiť, poskytne sa právnickej ...

(4)

Záchranné zložky integrovaného záchranného systému, ktoré v rámci poskytovania pomoci na vyžiadanie ...

(5)

Ak ten, kto spôsobil ujmu na živote, zdraví alebo majetku je známy, okresný úrad v sídle kraja si uplatní ...

§ 16
Odborná príprava
(1)

Odborná príprava záchranných zložiek integrovaného záchranného systému zahŕňa

a)
zásady organizácie a zabezpečovania činnosti koordinačného strediska,
b)
spôsob zabezpečovania príjmu, vyhodnocovania a realizácie odozvy na tiesňové volanie koordinačnými strediskami ...
c)
spôsob zabezpečovania hlasového a dátového prenosu informácií medzi záchrannými zložkami integrovaného ...
d)
spôsob riadenia a zásady koordinácie činností záchranných zložiek integrovaného záchranného systému ...
e)
zabezpečenie a spôsob využívania automatizovaného systému podpory riadenia a spracúvania informácií ...
(2)

Odbornej prípravy sa zúčastňujú zástupcovia

a)
koordinačných stredísk v rozsahu ustanovenom v odseku 1,
b)
základných záchranných zložiek a útvarov Policajného zboru v rozsahu ustanovenom v odseku 1 písm. b) ...
c)
ostatných záchranných zložiek v rozsahu ustanovenom v odseku 1 písm. c) až e).
(3)

Základná záchranná zložka umožní na požiadanie ministerstva vykonať časť odbornej prípravy operátorov ...

§ 17
Financovanie integrovaného záchranného systému
(1)

Výdavky na integrovaný záchranný systém sa financujú zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej ...

(2)

Výdavkami integrovaného záchranného systému sú výdavky súvisiace s

a)
budovaním a zabezpečovaním činnosti koordinačných stredísk,
b)
vykonávaním odbornej prípravy záchranných zložiek integrovaného záchranného systému,
c)
telekomunikačným prepojením koordinačných stredísk s operačnými strediskami tiesňového volania,
d)
náhradou výdavkov a škôd podľa tohto zákona.
Správne delikty
§ 18
Pokuty právnickým osobám alebo fyzickým osobám oprávneným na podnikanie
(1)

Okresný úrad v sídle kraja môže uložiť pokutu do výšky 6638 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe ...

a)
neposkytne koordinačnému stredisku potrebné údaje o svojich silách a prostriedkoch využiteľných na poskytnutie ...
b)
poruší povinnosť poskytnúť osobnú pomoc alebo vecné plnenie,
c)
neuposlúchne pokyn veliteľa zásahu alebo oprávnenej osoby alebo odmieta strpieť úkony, ktoré súvisia ...
(2)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel okresný úrad v sídle ...

(3)

Pri určení pokuty okresný úrad v sídle kraja prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky ...

(4)

Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.28)

(5)

Výnos z pokút uložených podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 19
Priestupky
(1)

Priestupku na úseku integrovaného záchranného systému sa dopustí ten, kto

a)
zneužije linku tiesňového volania tým, že úmyselne vyžiada poskytnutie pomoci, ktorá nebola potrebná, ...
b)
neuposlúchne pokyn veliteľa zásahu alebo oprávnenej osoby alebo odmieta strpieť úkony, ktoré súvisia ...
c)
poruší povinnosť poskytnúť osobnú pomoc alebo vecné plnenie.
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 môže okresný úrad uložiť pokutu do výšky 1659 eur.

(3)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.29)

(4)

Výnos z pokút uložených podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 20
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1)

Vytvorenie technických podmienok na zabezpečovanie hlasového a dátového prenosu informácií verejnou ...

(2)

Vybudovanie koordinačného strediska zabezpečí krajský úrad do 30. júna 2007. Do vybudovania koordinačného ...

(3)

Zriadenie linky tiesňového volania 112 a jej prevádzku pre koordinačné stredisko alebo operačné stredisko ...

§ 20a

Základné záchranné zložky zabezpečia do 30. júna 2007 doplnenie označenia cestných vozidiel o symbol ...

§ 20b

Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.

§ 21
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 129/2002 Z. z. v znení zákona č. 579/2004 Z. z.

  Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

  Čl. 26 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach ...

Poznámky

 • 1)  § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 1a)  § 17 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 1aa)  § 1 ods. 2 zákona č. 579/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 1aaa)  § 5 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 2)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení ...
 • 3)  § 16 ods. 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 ...
 • 4)  § 5 ods. 4 a § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej ...
 • 5)  § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. ...
 • 5a)  § 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového ...
 • 6)  Napríklad § 3 ods. 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 ...
 • 7)  Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z.
 • 8)  § 26 zákona č. 195/2000 Z. z.
 • 9)  Zákon č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Zákon č. 579/2004 Z. z.
 • 11)  § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
 • 13)  § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 ...
 • 14)  § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej ...
 • 14a)  Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení ...
 • 16)  § 33 zákona č. 314/2001 Z. z.
 • 17)  § 31 zákona č. 314/2001 Z. z.
 • 18)  Napríklad § 17 zákona č. 143/1998 Z. z., zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie ...
 • 19)  § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 20)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
 • 22)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 84/1994 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku ...
 • 22a)  § 3 ods. 1 zákona č. 579/2004 Z. z.
 • 23)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších ...
 • 25)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 420 až 450 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 27)  Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z.
 • 28)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 29)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Čl. 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015 o požiadavkách ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore