Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71442
Dôvodové správy: 2458
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.11.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 443/2010 účinný od 25.04.2020


Platnosť od: 19.11.2010
Účinnosť od: 25.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Sociálna pomoc, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7 JUD10 DS5 EU PP7 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 443/2010 účinný od 25.04.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 443/2010 s účinnosťou od 25.04.2020 na základe 90/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

rozsah, podmienky a spôsob poskytovania finančných prostriedkov formou dotácií na rozvoj bývania (ďalej ...

b)

vymedzenie sociálneho bývania.

§ 2
Základné pojmy
(1)

Na účely tohto zákona

a)
bytový dom je stavba, v ktorej najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie a pozostáva ...
b)
rodinný dom je stavba, v ktorej najmenej polovica podlahovej plochy je určená na rodinné bývanie a ktorá ...
c)
obytná miestnosť je miestnosť priamo osvetlená a priamo vetrateľná, s podlahovou plochou aspoň 8 m2, ...
d)
príslušenstvo bytu je najmä miestnosť určená ako vstupný priestor bytu, kuchyňa s podlahovou plochou ...
e)
byt bežného štandardu je byt, ktorého plošná výmera a vybavenie zodpovedajú technickej norme a povrchové ...
f)
byt nižšieho štandardu je byt, ktorého plošná výmera a vybavenie sú odlišné od bežného štandardu zodpovedajú ...
g)
podlahová plocha bytu je súčet plochy jeho obytných miestností, plochy príslušenstva bytu a plochy lodžií, ...
h)
plocha obytných miestností je plocha miestností okrem plôch, nad ktorými je svetlá výška menšia ako ...
i)
plocha príslušenstva bytu je plocha miestnosti určenej najmä ako vstupný priestor bytu, kuchyne s podlahovou ...
j)
celková podlahová plocha bytovej budovy3) je súčet podlahovej plochy bytov, spoločných priestorov, pivníc, ...
k)
spoločným priestorom sú priestory určené na spoločné užívanie obyvateľmi domu a priestory na technické ...
l)
priemerná podlahová plocha bytov je podielom celkovej podlahovej plochy bytov a počtu bytov,
m)
základné funkcie bývania sú funkcie zabezpečujúce potreby spánku, odpočinku, prípravy potravy, osobnej ...
n)
systémová porucha bytového domu je porucha, ktorú nezavinili užívatelia bytov, ale má pôvod v nesprávne ...
o)
nebytový priestor je priestor, ktorý je rozhodnutím stavebného úradu určený na iný účel ako bývanie,
p)
technickou vybavenosťou je
1.
verejný vodovod4) a vodovodná prípojka,
2.
verejná kanalizácia5) vrátane čistiarne odpadových vôd6) a kanalizačná prípojka,
3.
miestna komunikácia vrátane verejného osvetlenia (ďalej len „miestna komunikácia“),
4.
odstavná plocha vybudovaná pri obstarávanom nájomnom byte vrátane príjazdu k odstavnej ploche z miestnej ...
5.
garážové stojisko určené ako priestor v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome na odstavenie motorového ...
q)
štartovací byt je nájomný byt bežného štandardu podľa písmena e), ktorého podlahová plocha neprevyšuje ...
(2)

Do plochy obytných miestností podľa odseku 1 písm. h) a plochy príslušenstva bytu podľa odseku 1 písm. ...

a)
započítava plocha
1.
zastavaná kuchynskou linkou,
2.
zastavaná zariaďovacími predmetmi,
3.
zastavaná kachľami alebo inými vykurovacími telesami,
4.
arkierov,
5.
výklenkov, ak sú aspoň 1,20 m široké, 2 m vysoké a 0,30 m hlboké,
6.
nevyplnených otvorov, ak sú aspoň 1 m široké a 2 m vysoké,
b)
nezapočítava plocha
1.
schodiskových ramien nachádzajúcich sa v byte,
2.
pod schodiskom, nad ktorou je svetlá výška menšia ako 1,30 m, a,
3.
dverných ústupkov a okenných ústupkov.

DRUHÁ ČASŤ

ROZSAH, PODMIENKY A SPÔSOB POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ

Rozsah poskytovania dotácií

§ 3
Účel dotácií

Dotáciu možno poskytnúť na

a)

obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania podľa tohto zákona,

b)

obstaranie technickej vybavenosti,

c)

odstránenie systémovej poruchy bytového domu.

§ 4
(1)

Dotáciu na obstaranie nájomného bytu podľa § 3 písm. a) možno poskytnúť na

a)
výstavbu nájomného bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome7) alebo v rodinnom dome,
b)
výstavbu nájomného bytu získaného nadstavbou alebo prístavbou v bytovom dome, polyfunkčnom dome, rodinnom ...
c)
stavebné úpravy ostatných budov na bývanie9) alebo stavebné úpravy nebytového priestoru, ktorými sa ...
d)
kúpu nájomného bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome alebo v rodinnom dome,
e)
stavebné úpravy nájomného bytu v bytovom dome, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou10) alebo sa nachádza ...
f)
stavebné úpravy nájomného bytu v bytovom dome, ktorý žiadateľ podľa § 7 písm. a) a b) nadobudol prevodom ...
(2)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) až d) možno poskytnúť, ak sa v rodinnom dome obstarávajú najmenej dva ...

(3)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. b) a c) možno poskytnúť, ak nadstavbou alebo prístavbou v bytovom dome ...

(4)

Kúpou nájomného bytu podľa odseku 1 písm. d) sa rozumie kúpa nájomného bytu od stavebníka uvedeného ...

(5)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. f) možno poskytnúť aj vtedy, ak sa stavebnými úpravami bytu zmení počet ...

§ 5
Obstaranie technickej vybavenosti

Dotáciu na obstaranie technickej vybavenosti možno poskytnúť na

a)

výstavbu technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov, na ktorých obstaranie ...

b)

výstavbu technickej vybavenosti pre zvýšenie sociálno-kultúrnej úrovne rómskej osady,

c)

kúpu technickej vybavenosti podmieňujúcej kúpu a užívanie nájomných bytov, na ktorých obstaranie sa ...

§ 6
Odstránenie systémovej poruchy bytového domu
(1)

Dotáciu možno poskytnúť na odstránenie systémovej poruchy

a)
vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu,
b)
predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu,
c)
predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu,
d)
balkónov a lodžií bytového domu,
e)
atiky bytového domu,
f)
predsadenej lodžie bytového domu a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov ...
(2)

Druh systémovej poruchy bytového domu podľa odseku 1 vrátane popisu jej výskytu, sprievodného znaku ...

§ 7
Žiadateľ

Žiadateľom o poskytnutie dotácie môžu byť

a)

obec; v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj mestská časť,

b)

vyšší územný celok,

c)

bytové družstvo,14)

d)

vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom,15) ktorý vykonáva správu ...

e)

spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov,16)

f)

nezisková organizácia16a) poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, ...

Výška dotácie

§ 8
Výška dotácie
(1)

Na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. a), b) a d) bežného štandardu možno poskytnúť dotáciu ...

a)
40 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 50 m2,
b)
35 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 50 m2 a neprevyšuje ...
c)
30 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 56 m2 a neprevyšuje ...
(2)

Na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. a), b) a d) nižšieho štandardu možno poskytnúť dotáciu ...

a)
75 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 45 m2,
b)
70 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 45 m2 a neprevyšuje ...
(3)

Na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. c) a f) bežného štandardu možno poskytnúť dotáciu ...

a)
40 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 50 m2,
b)
35 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 50 m2 a neprevyšuje ...
c)
30 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 56 m2 a neprevyšuje ...
(4)

Na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. c) a f) nižšieho štandardu možno poskytnúť dotáciu ...

a)
75 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 45 m2,
b)
70 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 45 m2 a neprevyšuje ...
(5)

Na stavebné úpravy podľa § 4 ods. 1 písm. e) možno poskytnúť dotáciu v rozsahu do 80 % oprávnených nákladov. ...

(6)

Ak sa v rámci obstarávania nájomných bytov súčasne obstarávajú nájomné byty bežného štandardu a nájomné ...

(7)

Podiel dotácie podľa odsekov 1 až 4 možno

a)
znížiť o 5 %, ak celková podlahová plocha bytov je menej ako 75 % z celkovej podlahovej plochy budovy ...
b)
zvýšiť o 10 %, ak sa obstaráva nájomný byt v najmenej rozvinutých okresoch,
c)
zvýšiť o 10 %, ak sa obstaráva štartovací byt a neuplatňuje sa zvýšenie podľa písmena b).
(8)

Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 písm. a) a c) možno poskytnúť dotáciu do výšky 70 % oprávnených ...

(9)

Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 písm. b) možno poskytnúť dotáciu do výšky 80 % oprávnených ...

(10)

Na odstránenie systémovej poruchy podľa § 6 ods. 1 možno poskytnúť dotáciu v rozsahu do výšky 70 % oprávnených ...

(11)

Pri odstraňovaní dvoch a viac systémových porúch podľa § 6 ods. 1 na jednom bytovom dome sa výška dotácie ...

(12)

Sumy dotácie vypočítané podľa odsekov 1 až 10 sa zaokrúhlia na celé desiatky eur nadol.

(13)

Oprávneným nákladom na účel podľa podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c), e) a f) sú náklady

a)
na uskutočnenie stavby vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“), ktoré sa preukazujú rozpočtom ...
b)
na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane dane, preukázané zmluvou o dodávke ...
(14)

Oprávneným nákladom na účel podľa § 5 písm. a) a b) a § 6 ods. 1 sú náklady na uskutočnenie stavby vrátane ...

(15)

Oprávneným nákladom na účel podľa § 4 ods. 1 písm. d) a § 5 písm. c) je cena dohodnutá v kúpnej zmluve ...

(16)

Do oprávnených nákladov podľa odsekov 13 až 15 sa nezahŕňajú náklady na inžiniersku činnosť, expertízne ...

(17)

Do oprávnených nákladov podľa odsekov 14 a 15 na účel podľa § 5 písm. a) a c) sa nezahŕňajú ani náklady ...

§ 10
Všeobecné podmienky na poskytnutie dotácie
(1)

Dotáciu podľa § 3 možno poskytnúť, ak

a)
žiadateľ preukáže, že má zabezpečené zdroje vo výške rozdielu medzi oprávnenými nákladmi a dotáciou ...
b)
žiadateľ nezačal s realizáciou stavby pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie s výnimkou žiadosti, ...
c)
sa žiadateľ zaviaže, že pri realizácii zabezpečí na stavbe dohľad odborným technickým dozorom, ktorým ...
d)
žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom;21) ak ide o žiadateľa uvedeného v § 7 písm. ...
(2)

Žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. b) možno poskytnúť dotáciu len na účel podľa § 3 písm. a) a b), ak ...

(3)

Dotáciu podľa § 4 písm. d) možno poskytnúť, ak obstarávaný nájomný byt, ktorý predávajúci získal stavebnými ...

(4)

Dotáciu podľa § 4 písm. c) a f) možno poskytnúť, ak žiadateľ preukáže, že stavba po stavebných úpravách ...

(5)

Dotáciu podľa § 4 ods. 1 písm. c), d) a f) možno poskytnúť iba vtedy, ak všetky technické zariadenia ...

(6)

Podmienka poskytnutia dotácie podľa odseku 5 sa uplatní na účel podľa § 4 ods. 1 písm. d) len vtedy, ...

(7)

Technickým zariadením budovy sa na účely tohto zákona rozumie rozvod plynu, elektriny, kanalizácie, ...

(8)

Dotáciu podľa § 4 ods. 1 písm. d) a § 5 písm. c) možno poskytnúť aj, ak žiadateľ uzavrel so zhotoviteľom ...

Podmienky na poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu

§ 11
(1)

Dotáciu na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. ...

a)
sa v zmluve o poskytnutí dotácie zaviaže, že
1.
nájomný byt prenajme fyzickej osobe podľa § 22 ods. 3,
2.
fyzickým osobám podľa § 22 ods. 3 písm. b) tretieho bodu prenajme maximálne 10 % z celkového počtu obstarávaných ...
3.
pri uzatváraní zmluvy o nájme bytu dodrží podmienky ustanovené v tomto zákone,
4.
zachová nájomný charakter bytov obstaraných podľa tohto zákona,
5.
zriadi záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných podľa tohto zákona v prospech ...
6.
súčasne s kolaudačným rozhodnutím predloží ministerstvu záverečné technicko-ekonomické hodnotenie stavby, ...
b)
priemerná podlahová plocha nájomných bytov vypočítaná z nájomných bytov obstarávaných podľa § 4 ods. ...
1.
bežnom štandarde nepresiahne 60 m2,
2.
nižšom štandarde nepresiahne 55 m2,
c)
oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu neprevýši výšku ustanovenú všeobecne záväzným ...
d)
sú dodržané minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa osobitného predpisu.24a)
(2)

Ak sa pri obstarávaní nájomných bytov súčasne obstarávajú nájomné byty bežného štandardu a nájomné byty ...

(3)

Ak sa počas obstarávania nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f) zmení sadzba dane, ...

§ 12
Nájomná zmluva
(1)

Na práva a povinnosti, ktoré vzniknú na základe nájomnej zmluvy a nie sú upravené týmto zákonom, sa ...

a)
začiatok nájmu,
b)
dobu nájmu,
c)
výšku mesačného nájomného,
d)
podmienky opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy,
e)
výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním nájomného bytu alebo spôsob ich výpočtu,
f)
opis stavu nájomného bytu a opis príslušenstva nájomného bytu,
g)
podmienky na zachovanie pôvodného stavu a vybavenia nájomného bytu,
h)
skončenie nájmu,
i)
spôsob a lehotu vysporiadania finančnej zábezpeky, ak je súčasťou nájomnej zmluvy dohoda o finančnej ...
j)
zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu.
(2)

Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve môže byť najviac tri roky okrem prípadov,

a)
ak nájomcom je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2, ktorému sa prenajíma nájomný ...
b)
ak nájomcom je osoba podľa § 22 ods. 3 písm. d), ktorej sa prenajíma nájomný byt, pričom doba nájmu ...
(3)

V nájomnej zmluve sa upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní ...

(4)

Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy podľa odseku 3 môže žiadateľ uzavrieť nájomnú zmluvu aj s fyzickou ...

a)
nie je vyšší ako triapolnásobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa § 22 ods. 3 písm. ...
b)
nie je vyšší ako štyriapolnásobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa § 22 ods. 3 písm. ...
(5)

Nájomnú zmluvu na užívanie nájomného bytu, ktorý spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom,25) ...

(6)

Ak o uzavretie nájomnej zmluvy nepožiada fyzická osoba uvedená v § 22 ods. 3, môže žiadateľ uzavrieť ...

(7)

Nájomná zmluva môže ďalej obsahovať aj dohodu o finančnej zábezpeke, ktorá nesmie presiahnuť výšku maximálneho ...

(8)

Finančná zábezpeka podľa odseku 7 slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých ...

(9)

Nájomnú zmluvu možno uzavrieť najskôr po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na bytovú ...

(10)

Pred uzavretím nájomnej zmluvy je žiadateľ povinný umožniť nájomcovi prehliadku nájomného bytu.

§ 13
Podmienky na obstaranie technickej vybavenosti
(1)

Dotáciu na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. ...

(2)

Dotáciu na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 možno poskytnúť, ak táto súvisí s obstarávaním ...

(3)

Dotáciu na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 písm. a) a c), ktorá podmieňuje obstarávanie ...

(4)

Dotáciu na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 možno poskytnúť, len ak na jej obstaranie nebola ...

(5)

Pre obstarávaný nájomný byt možno poskytnúť dotáciu len na jeden z druhov technickej vybavenosti uvedenej ...

§ 14
Podmienky na odstránenie systémových porúch bytových domov
(1)

Dotáciu na odstránenie systémovej poruchy podľa § 6 ods. 1 možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § ...

a)
existenciu systémovej poruchy preukáže odborný posudok vypracovaný autorizovanou osobou27) uvedenou ...
1.
výsledky diagnostiky bytového domu s popisom systémovej poruchy, s rozsahom a stupňom poškodenia,
2.
návrh spôsobu odstránenia každej systémovej poruchy, ktorým sa zamedzí jej opakovaný vznik,
3.
orientačnú výšku nákladov na odstránenie systémovej poruchy,
b)
sa na stavbe budú realizovať minimálne činnosti uvedené v prílohe č. 1,
c)
na stavbu bude spracovaný evidenčný list systémovej poruchy, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3,
d)
pri odstraňovaní systémovej poruchy zateplením obvodového plášťa alebo štítovej steny
1.
sa stavba navrhuje uskutočniť tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý ...
2.
stavbu realizuje zhotoviteľ, ktorý má na systém podľa prvého bodu potvrdenie vydané akreditovanou osobou,29) ...
3.
súčasťou projektového riešenia zateplenia sú nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä ...
(2)

Dotáciu na odstránenie systémovej poruchy podľa § 6 ods. 1 možno poskytnúť,

a)
ak už nemožno uplatniť právo zo zodpovednosti za poruchy u zhotoviteľa stavby,
b)
jedenkrát počas životnosti bytového domu, jeho ucelenej sekcie alebo vstupu,
c)
ak na bytový dom, jeho ucelenú sekciu alebo vstup nebola poskytnutá podpora na odstránenie systémovej ...
(3)

Dotáciu možno poskytnúť na odstránenie jednotlivých systémových porúch bytového domu osobitne alebo ...

Spôsob poskytnutia dotácie

§ 15
Žiadosť
(1)

Dotáciu možno poskytnúť na základe žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“), ktorú predkladá ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
údaje o stavbe,
c)
výpočet požadovanej výšky dotácie,
d)
preukázanie finančného krytia na realizáciu účelu,
e)
dokladovanie splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2)

Žiadosť sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví ministerstvo opatrením vydaným v Zbierke zákonov ...

(3)

Zhodu kópie s originálom vyznačí zamestnanec úradu, ktorý má v pracovnej náplni posudzovanie žiadostí ...

a)
či fotokópia súhlasí doslovne s originálnou listinou, z ktorej bola vyhotovená,
b)
počet listov fotokópie originálnej listiny,
c)
dátum vyznačenia zhody originálnej listiny s fotokópiou,
d)
na každej strane čitateľne svoje meno a priezvisko, podpis a odtlačok úradnej pečiatky.
(4)

Žiadosť sa úradu predkladá od 15. januára do 28. februára príslušného roka; to neplatí na predkladanie ...

(5)

Ak obstarávanie nájomných bytov podmieňuje aj obstaranie prislúchajúcej technickej vybavenosti, predloží ...

(6)

Úrad odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom zodpovedných zamestnancov vyznačí na žiadosti overenie splnenia ...

(7)

Žiadosti, ktoré splnili podmienky na poskytnutie dotácie, úrad zoradí podľa výberových kritérií stanovených ...

(8)

V lehote do 31. marca príslušného roka zašle úrad ministerstvu žiadosti, ktoré na základe posúdenia ...

(9)

Žiadosti, ktoré nesplnili podmienky na poskytnutie dotácie, vráti úrad žiadateľovi v lehote do 30. apríla ...

(10)

Žiadateľ, ktorému bola žiadosť vrátená podľa odseku 9, môže podať podnet na preskúmanie postupu úradu. ...

(11)

Ministerstvo preskúma v lehote do 30 dní odo dňa doručenia podnetu postup úradu pri posudzovaní žiadostí ...

(12)

Ministerstvo po posúdení žiadostí poskytuje dotácie, a to do výšky sumy vyčlenenej na účely podľa § ...

(13)

Minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) môže udeliť výnimku z výberových ...

(14)

Na poskytnutie dotácie podľa tohto zákona nie je právny nárok.

(15)

Posudzovateľ nesmie byť žiadateľom ani zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Posudzovateľ ani jemu blízka ...

§ 16
Zmluva o poskytnutí dotácie
(1)

Dotáciu poskytuje ministerstvo na základe zmluvy uzavretej medzi žiadateľom a ministerstvom.

(2)

Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä

a)
údaje o zmluvných stranách,
b)
údaje o stavbe,
c)
výšku poskytnutej dotácie a podmienky jej čerpania,
d)
spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,
e)
spôsob čerpania dotácie podľa osobitného predpisu,34)
f)
pravidlá pre nakladanie s nájomnými bytmi obstaranými podľa tohto zákona.
§ 17
Kontrola
(1)

Kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy vykonáva ministerstvo a príslušný úrad. ...

(2)

Ministerstvo v prípade pochybnosti môže overiť záverečné technicko-ekonomické hodnotenie stavby predložené ...

§ 18
Starostlivosť o nájomný byt
(1)

Vlastník nájomného bytu obstaraného podľa tohto zákona (ďalej len „vlastník nájomného bytu“) je povinný ...

(2)

Vlastník nájomného bytu je povinný tvoriť z dohodnutého nájomného osobitný rezervný fond ročne minimálne ...

(3)

Ak byty a nebytové priestory v bytovej budove nie sú vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov podľa osobitného ...

§ 19
Informačný systém
(1)

Ministerstvo vytvára a spravuje informačný systém, ktorý obsahuje najmä

a)
údaje uvádzané v žiadosti a prílohách k žiadosti,
b)
výšku poskytnutej dotácie,
c)
plnenie zmluvných podmienok.
(2)

Informácie podľa odseku 1 je ministerstvo oprávnené zbierať a uchovávať najmenej desať rokov po skončení ...

(3)

Ministerstvo vytvorí také organizačné a technické podmienky na prevádzku informačného systému, aby sa ...

§ 20
Zverejňovanie informácií
(1)

Ministerstvo zverejňuje spôsobom umožňujúcim hromadný prístup

a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti, ...
b)
schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu na daný rozpočtový rok a návrh rozpočtu na nasledujúce ...
c)
do 31. decembra kalendárneho roka informačný materiál obsahujúci informácie pre žiadateľa nevyhnutné ...
d)
všetky schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých dotácií vrátane dátumu schválenia, výšky, ...
e)
všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 60 dní od neschválenia ...
f)
vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ak ich má ministerstvo k dispozícii,
g)
často kladené otázky súvisiace s dotáciami,
h)
zoznam uzavretých zmlúv o poskytnutí dotácie.
(2)

Ustanovenia osobitného predpisu36) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.

TRETIA ČASŤ

VYMEDZENIE SOCIÁLNEHO BÝVANIA

§ 21
Sociálne bývanie
(1)

Sociálne bývanie je bývanie obstarané s použitím verejných prostriedkov určené na primerané a ľudsky ...

(2)

Za primerané a ľudsky dôstojné bývanie podľa odseku 1 sa považuje bývanie, ktoré spĺňa základné funkcie ...

(3)

Verejné prostriedky na účely podpory sociálneho bývania možno poskytnúť najmä formou

a)
dotácií na obstaranie bývania,
b)
zvýhodnených úverov alebo pôžičiek na obstaranie bývania,38)
c)
nenávratných príspevkov znižujúcich náklady súvisiace s bývaním,
d)
nenávratných príspevkov na prevádzku budovy, v ktorej sa poskytuje sociálne bývanie.
(4)

Sociálne bývanie možno zabezpečovať v

a)
byte,
b)
inej budove na bývanie, ak tak ustanoví osobitný predpis.37)
§ 22
Podmienky a rozsah poskytovania sociálneho bývania v byte
(1)

Sociálne bývanie v byte je bývanie poskytované oprávnenej fyzickej osobe v byte, ktorého podlahová plocha ...

(2)

Podlahovú plochu podľa odseku 1 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak ide o byt stavebne určený na bývanie ...

(3)

Oprávnenou fyzickou osobou podľa odseku 1 je

a)
osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške trojnásobku životného minima, ...
b)
osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima, ...
1.
členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
2.
ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
3.
aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, sociálne a všeobecne prospešné ...
c)
osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť ...
d)
osoba žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného predpisu.40) ...
(4)

Pri zisťovaní príjmov podľa odseku 3 sa postupuje podľa osobitného predpisu.41) Mesačný príjem sa vypočíta ...

(5)

Životné minimum domácnosti sa vypočíta zo súm životného minima členov domácnosti platných k 31. decembru ...

(6)

Podmienky ustanovené v odseku 3 sa posudzujú pri uzavieraní nájomnej zmluvy a na zmeny podmienok počas ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 23
Splnomocňovacie ustanovenie
(1)

Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví obsah záverečného technicko-ekonomického ...

(2)

Výšku dotácie na účel podľa § 4 ods. 1 písm. e), § 5 a 6 a výšku oprávnených nákladov na účel podľa ...

§ 24
Prechodné ustanovenia
(1)

Úprava súm dotácií a výšky limitov oprávnených nákladov podľa § 9 sa prvýkrát vykoná k 1. januáru 2012. ...

(2)

Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia na obstaranie nájomného bytu podľa predpisov účinných do 31. ...

(3)

Pre žiadosti podané v roku 2011 priemerná podlahová plocha na poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného ...

(4)

Dotáciu vo výške 20 % oprávnených nákladov podľa § 8 ods. 1 písm. c) pre žiadosti podané v roku 2011 ...

(5)

Dotáciu vo výške 70 % oprávnených nákladov podľa § 8 ods. 2 písm. b) pre žiadosti podané v roku 2011 ...

(6)

Dotáciu vo výške 20 % oprávnených nákladov podľa § 8 ods. 3 písm. c) pre žiadosti podané v roku 2011 ...

(7)

Dotáciu vo výške 70 % oprávnených nákladov podľa § 8 ods. 4 písm. b) pre žiadosti podané v roku 2011 ...

§ 24a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Ak k 1. januáru 2014 nebolo ukončené obstarávanie nájomného bytu, na ktorý bola zmluva o poskytnutí ...

§ 24b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)

Fond prevádzky, údržby a opráv tvorený podľa tohto zákona do 31. decembra 2017 sa považuje za osobitný ...

(2)

Ak byty a nebytové priestory v bytovej budove nie sú vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov podľa osobitného ...

§ 24c
Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

Podmienka podľa § 10 ods. 8 prvej vety sa považuje za splnenú aj v prípade, ak žiadateľ o poskytnutie ...

a)
v roku 2018, uzavrie následnú kúpnu zmluvu najneskôr do konca mesiaca august 2021, alebo
b)
v roku 2019, uzavrie následnú kúpnu zmluvu najneskôr do konca mesiaca august 2022.
§ 25
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 7. decembra 2006 ...

§ 25a

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 453/2011 ...

§ 25b

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 228/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška dotácie ...

§ 25c

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 6. ...

§ 26
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 443/2010 Z. z.

  ZOZNAM SYSTÉMOVÝCH PORÚCH BYTOVÉHO DOMU

  Porucha Druh systémovej poruchy Výskyt poruchy Sprievodný znak poruchy Povinný spôsob odstránenia poruchy ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 443/2010 Z. z.

  ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH POSTIHNUTÍ

  1.

  Roztrúsená mozgovomiechová skleróza

  a)

  stredne ťažká forma,

  b)

  ťažká forma (triparéza a kvadruparéza).

  2.

  Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy – ťažká forma (s nemožnosťou samostatného pohybu).

  3.

  Čiastočné a úplné mozgové obrny (pyramídového a extrapyramídového pôvodu)

  a)

  hemiplégia,

  b)

  paraplégia,

  c)

  kvadraplégia,

  d)

  hemiparéza ťažkého stupňa,

  e)

  paraparéza ťažkého stupňa,

  f)

  kvadraparéza ťažkého stupňa.

  4.

  Poškodenie miechy

  a)

  hemiplégia,

  b)

  paraplégia,

  c)

  kvadraplégia,

  d)

  hemiparéza ťažkého stupňa,

  e)

  paraparéza ťažkého stupňa,

  f)

  kvadraparéza ťažkého stupňa.

  5.

  Spondylartritída ankylozujúca – Bechterevova choroba – ťažký stupeň postihnutia chrbtice s ankylózou ...

  6.

  Myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ a pod.), zápalové myozitídy, ...

  a)

  stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti,

  b)

  ťažká forma (imobilita).

  7.

  Myasténia gravis, myastenický syndróm – ťažké formy s výrazným obmedzením hýbavosti.

  8.

  Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny.

  9.

  Strata oboch dolných končatín v stehne.

  10.

  Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi amputačnými ...

  11.

  Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačným kýpťom.

  12.

  Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb.

  13.

  Strata oboch dolných končatín v predkolení.

  14.

  Stuhnutie oboch bedrových kĺbov

  a)

  v priaznivom postavení,

  b)

  v nepriaznivom postavení.

  15.

  Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení.

  16.

  Stuhnutie oboch kolenných kĺbov

  a)

  v priaznivom postavení,

  b)

  v nepriaznivom postavení.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 443/2010 Z. z.

  EVIDENČNÝ LIST SYSTÉMOVÝCH PORÚCH

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k zákonu č. 443/2010 Z. z.

Poznámky

 • 1)  § 43b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 2)  § 21 ods. 1 a § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ...
 • 3)  § 43b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 4)  § 2 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení ...
 • 5)  § 2 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z.
 • 6)  § 2 písm. o) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 7)  § 6 ods. 2 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.
 • 8)  § 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 9)  § 43b ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 10)  § 2 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
 • 11)  Čl. 11 druhý bod dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (Oznámenie Federálneho ...
 • 12)  § 6 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 150/2013 Z. z.
 • 13)  § 6 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 150/2013 Z. z.
 • 14)  § 221 až 260 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...
 • 15a)  § 8a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 15b)  § 7 zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 16)  § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16a)  § 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v ...
 • 17)  § 536 až 565 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 588 až 610 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 15 ods. 24 zákona 150/2013 Z. z.
 • 20)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch ...
 • 21)  § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 24)  § 4 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) ...
 • 24a)  § 4 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 25)  § 143 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 25a)  § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v ...
 • 26)  § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 150/2013 Z. z.
 • 26a)  § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 150/2013 Z. z. v znení zákona č. 244/2017 Z. z.
 • 27)  § 5 ods. 1 písm. a) a písm. b) prvý a tretí bod zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení ...
 • 28)  § 3 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 624/2004 Z. z.
 • 29)  § 5 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 30)  § 6 ods. 1 písm. c) druhý bod zákona č. 150/2013 Z. z.
 • 32)  § 56 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...
 • 33)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 34)  § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok ...
 • 35)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej ...
 • 35a)  § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35b)  § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 36)  § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 37)  Napríklad zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. ...
 • 38)  Napríklad zákon č. 150/2013 Z. z.
 • 39)  § 45 až 59 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 40)  Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších ...
 • 41)  § 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 42)  § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore