Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní 442/2012 účinný od 01.07.2020

Platnosť od: 28.12.2012
Účinnosť od: 01.07.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správa daní

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUD3DS3EUPPČL1

Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní 442/2012 účinný od 01.07.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 442/2012 s účinnosťou od 01.07.2020 na základe 305/2019

Legislatívny proces k zákonu 305/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Všeobecné ustanovenia
§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje

a)
postup a podmienky, podľa ktorých príslušný orgán Slovenskej republiky v záujme zabezpečenia správneho ...
b)
povinnosti daňových subjektov poskytovať príslušnému orgánu Slovenskej republiky informácie slúžiace ...
§ 2 - Základné pojmy a príslušné orgány

Na účely tohto zákona je

a)

medzinárodnou pomocou a spoluprácou pri správe daní vzájomná výmena informácií a s tým súvisiaca vzájomná ...

1.

príslušným orgánom členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) určeným členským štátom ...

2.

príslušným orgánom zmluvného štátu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená ...

b)

informáciou akýkoľvek údaj vrátane osobného údaja,3) ktorý možno zistiť pri správe daní a na základe ...

c)

príslušným orgánom Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

d)

príslušným orgánom členského štátu orgán, ktorý podľa právne záväzných aktov Európskej únie je oprávnený ...

e)

príslušným orgánom zmluvného štátu orgán, ktorý podľa medzinárodnej zmluvy je oprávnený medzinárodnú ...

f)

zisťovaním daňová kontrola, miestne zisťovanie a ďalšia činnosť orgánov štátnej správy v oblasti daní, ...

g)

výmenou informácií na žiadosť výmena informácií medzi príslušnými orgánmi podľa písmen c) a d) na základe ...

h)

automatickou výmenou informácií systematické oznamovanie vopred určených informácií bez predchádzajúcej ...

i)

dostupnou informáciou informácia, ktorú majú orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva4) ...

j)

výmenou informácií bez žiadosti výmena informácií medzi príslušnými orgánmi podľa písmen c) a d) bez ...

k)

záväzným stanoviskom

1.

záväzné stanovisko vydané podľa osobitného predpisu,4a) ktoré súvisí s cezhraničnou transakciou,

2.

rozhodnutie o odsúhlasení konkrétnej metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne vydané podľa osobitného ...

3.

rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia vydané podľa osobitného predpisu,4c)

l)

subjektom právnická osoba, právne usporiadanie majetku alebo právne usporiadanie osôb, ktoré nemá právnu ...

m)

cezhraničnou transakciou

1.

transakcia, pri ktorej

1a.

aspoň jedna zo strán transakcie nie je rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike,

1b.

ktorákoľvek zo strán transakcie je rezidentom na daňové účely súčasne vo viacerých štátoch, alebo

1c.

jedna zo strán transakcie vykonáva podnikateľskú činnosť v inom štáte prostredníctvom stálej prevádzkarne ...

2.

úkon, ktorý vykonal subjekt, ak ide o podnikateľskú činnosť v inom štáte, ktorú subjekt vykonáva prostredníctvom ...

3.

transakcia, ktorá má cezhraničný vplyv,

4.

cezhraničné uskutočnenie investícií, cezhraničné poskytnutie tovaru, služieb, finančných prostriedkov ...

5.

transakcia medzi závislými osobami,4d) ktoré nie sú všetky rezidentmi na daňové účely na území jedného ...

§ 3 - Rozsah úpravy
(1)

Medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, sa vzťahuje na ...

a)
dane akéhokoľvek druhu, ktoré vyberá členský štát, jeho územný alebo správny celok, vrátane miestnych ...
b)
dane, ktoré sa uplatňujú v rámci Európskej únie pre dočasný dovoz určitých dopravných prostriedkov.
(2)

Medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní sa nevzťahuje na

a)
daň z pridanej hodnoty,
b)
spotrebné dane,
c)
clo,
d)
poistné na sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie,5)
e)
poplatky vyberané orgánmi verejnej správy a poplatky zmluvnej povahy.
§ 4
(1)

Ministerstvo môže určiť iný orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva4) na poskytovanie, ...

(2)

Príslušný orgán Slovenskej republiky pri poskytovaní, požadovaní alebo prijímaní medzinárodnej pomoci ...

(3)

Na účely tohto zákona správca dane6) poskytuje príslušnému orgánu Slovenskej republiky informácie týkajúce ...

(4)

Ak je ministerstvu alebo inému orgánu štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva4) doručené ...

§ 5 - Rozsah poskytnutej informácie

Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytuje príslušnému orgánu členského štátu alebo príslušnému ...

Medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní vo vzťahu k členským štátom
§ 6 - Výmena informácií na žiadosť
(1)

Príslušný orgán Slovenskej republiky informáciu týkajúcu sa daní podľa § 3

a)
poskytuje na základe žiadosti o poskytnutie informácie príslušného orgánu členského štátu,
b)
požaduje od príslušného orgánu členského štátu na základe žiadosti o poskytnutie informácie.
(2)

Ak je to potrebné, na účel poskytnutia informácie podľa odseku 1 príslušný orgán Slovenskej republiky ...

(3)

Žiadosť o poskytnutie informácie môže obsahovať žiadosť o vykonanie určeného spôsobu zisťovania; ak ...

(4)

Na žiadosť príslušného orgánu členského štátu príslušný orgán Slovenskej republiky zašle originály dokumentov ...

(5)

Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne požadovanú informáciu príslušnému orgánu členského štátu ...

(6)

Príslušný orgán Slovenskej republiky a príslušný orgán členského štátu si môžu dohodnúť lehotu na poskytnutie ...

(7)

Ak je to potrebné, príslušný orgán Slovenskej republiky vyzve príslušný orgán členského štátu na doplnenie ...

(8)

Príslušný orgán Slovenskej republiky potvrdí prijatie žiadosti o poskytnutie informácie najneskôr do ...

(9)

Ak nemožno poskytnúť informáciu v lehote podľa odsekov 5 a 6, príslušný orgán Slovenskej republiky túto ...

(10)

Ak príslušný orgán Slovenskej republiky nemôže príslušnému orgánu členského štátu poskytnúť požadovanú ...

§ 7 - Automatická výmena informácií
(1)

Príslušný orgán Slovenskej republiky každoročne, najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia zdaňovacieho ...

a)
príjmov zo závislej činnosti,8)
b)
tantiém,9)
c)
príjmov z poistného plnenia,10)
d)
dôchodkov,11)
e)
vlastníctva nehnuteľného majetku a príjmov z nehnuteľného majetku.
(2)

Príslušný orgán Slovenskej republiky informuje Európsku komisiu o druhoch informácií podľa odseku 1, ...

(3)

Príslušný orgán Slovenskej republiky môže príslušnému orgánu členského štátu oznámiť, že nemá záujem ...

(4)

Príslušný orgán Slovenskej republiky môže na základe dohody s príslušným orgánom členského štátu alebo ...

§ 8 - Automatická výmena záväzných stanovísk
(1)

Príslušný orgán Slovenskej republiky najneskôr do troch mesiacov od skončenia kalendárneho polroka, ...

(2)

Informácie podľa odseku 1 obsahujú najmä

a)
identifikačné údaje subjektu a dotknutej skupiny subjektov, a to najmenej v rozsahu názov alebo obchodné ...
b)
všeobecné zhrnutie obsahu záväzného stanoviska vrátane opisu podnikateľských činností alebo transakcií, ...
c)
dátum vydania, zmeny alebo obnovenia záväzného stanoviska,
d)
počiatočný dátum obdobia účinnosti záväzného stanoviska podľa § 2 písm. k) druhého bodu alebo tretieho ...
e)
konečný dátum obdobia účinnosti záväzného stanoviska podľa § 2 písm. k) druhého bodu alebo tretieho ...
f)
druh záväzného stanoviska,
g)
sumu transakcie, na ktorú sa vzťahuje záväzné stanovisko, ak je suma uvedená v záväznom stanovisku,
h)
opis súboru podstatných podmienok použitia konkrétnej metódy12a) pri záväznom stanovisku podľa § 2 písm. ...
i)
identifikáciu konkrétnej metódy12a) pri záväznom stanovisku podľa § 2 písm. k) druhého bodu alebo tretieho ...
j)
označenie dotknutých členských štátov, ktorých by sa mohlo týkať záväzné stanovisko,
k)
identifikáciu subjektov v členských štátoch, ktoré by mohli byť ovplyvnené záväzným stanoviskom, pričom ...
l)
oznámenie, či sú informácie poskytované zo záväzného stanoviska alebo zo žiadosti podľa osobitného predpisu.4c) ...
(3)

Informácie podľa odseku 2 písm. a), b), h) a k) sa nezasielajú Európskej komisii.

(4)

Ak medzinárodná zmluva, na základe ktorej sa záväzné stanovisko podľa § 2 písm. k) druhého bodu alebo ...

(5)

Ak príslušný orgán členského štátu označí Slovenskú republiku podľa odseku 2 písm. j) ako dotknutý členský ...

(6)

Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne príslušnému orgánu členského štátu na základe jeho žiadosti ...

Automatická výmena informácií o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu
§ 8a - Vymedzenie pojmov

Na účely automatickej výmeny informácií o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu sa rozumie ...

a)
cezhraničným opatrením opatrenie alebo viac opatrení, ktoré môžu pozostávať z viacerých častí a ktoré ...
1.
aspoň jedna fyzická osoba alebo subjekt, ktoré sú zapojené do cezhraničného opatrenia, nie je rezidentom ...
2.
aspoň jedna fyzická osoba alebo subjekt, ktoré sú zapojené do cezhraničného opatrenia, je súčasne rezidentom ...
3.
aspoň jedna fyzická osoba alebo subjekt, ktoré sú zapojené do cezhraničného opatrenia, vykonáva podnikateľskú ...
4.
aspoň jedna fyzická osoba alebo subjekt, ktoré sú zapojené do cezhraničného opatrenia, vykonáva činnosť ...
5.
cezhraničné opatrenie vytvára možnosti na vyhýbanie sa povinnostiam vyplývajúcim z automatickej výmeny ...
b)
charakteristickým znakom vlastnosť cezhraničného opatrenia, ktorá predstavuje riziko vyhýbania sa daňovým ...
c)
oznamovaným opatrením každé cezhraničné opatrenie, ak spĺňa aspoň jeden charakteristický znak,
d)
sprostredkovateľom fyzická osoba alebo subjekt, ktorý
1.
spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:
1a.
je rezidentom na daňové účely v členskom štáte,
1b.
má stálu prevádzkareň v členskom štáte, prostredníctvom ktorej poskytuje služby v súvislosti s cezhraničným ...
1c.
je založený alebo zriadený podľa právneho poriadku členského štátu alebo sa riadi právnym poriadkom ...
1d.
je zaregistrovaný v profesijnej organizácii pre právne, daňové alebo obdobné poradenské služby v členskom ...
2.
oznamované opatrenie navrhuje, ponúka na trhu, organizuje, sprístupňuje na zavedenie alebo riadi jeho ...
3.
na základe odborných vedomostí vie alebo by mohol vedieť, že poskytol priamo alebo prostredníctvom inej ...
e)
používateľom fyzická osoba alebo subjekt, ktorým je oznamované opatrenie sprístupnené na zavedenie alebo ...
f)
opatrením určeným pre trh cezhraničné opatrenie, ktoré je navrhnuté, bolo ponúknuté na trhu alebo je ...
g)
individualizovaným opatrením každé cezhraničné opatrenie, ktoré nie je opatrením určeným pre trh a je ...
§ 8b - Povinná osoba
(1)

Povinnou osobou je na účely automatickej výmeny informácií o oznamovaných opatreniach sprostredkovateľ, ...

(2)

Sprostredkovateľ nie je povinnou osobou, ak sa na oznamované opatrenie vzťahuje povinnosť zachovania ...

(3)

Povinnou osobou je namiesto sprostredkovateľa používateľ, ak

a)
všetci sprostredkovatelia zapojení do oznamovaného opatrenia sú povinní zachovávať mlčanlivosť o oznamovanom ...
b)
do oznamovaného opatrenia nie je zapojený sprostredkovateľ.
§ 8c - Povinnosť podať informácie
(1)

Sprostredkovateľ a používateľ, ktorí sú povinnými osobami, sú povinní podať informácie v rozsahu podľa ...

(2)

Sprostredkovateľ, ktorý je povinnou osobou, je povinný podať informácie o oznamovanom opatrení príslušnému ...

a)
je rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike,
b)
má v Slovenskej republike stálu prevádzkareň, prostredníctvom ktorej poskytuje služby v súvislosti s ...
c)
je založený alebo zriadený podľa právneho poriadku Slovenskej republiky alebo sa riadi právnym poriadkom ...
d)
je zaregistrovaný v profesijnej organizácii pre právne, daňové alebo obdobné poradenské služby v Slovenskej ...
(3)

Ak je do toho istého oznamovaného opatrenia zapojených viac sprostredkovateľov, ktorí sú povinnými osobami, ...

(4)

Sprostredkovateľ podľa odsekov 2 a 3 nie je povinný podať informácie o oznamovanom opatrení príslušnému ...

(5)

Používateľ, ktorý je povinnou osobou, je povinný podať informácie o oznamovanom opatrení príslušnému ...

a)
je rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike,
b)
má v Slovenskej republike stálu prevádzkareň, ktorá má z oznamovaného opatrenia výhody, a nie je rezidentom ...
c)
má príjem zo zdrojov na území Slovenskej republiky a nie je rezidentom na daňové účely v Slovenskej ...
d)
vykonáva činnosť v Slovenskej republike a nie je rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike a ...
(6)

Ak viac používateľov, ktorí sú povinnými osobami, je povinných podať informácie o tom istom oznamovanom ...

a)
so sprostredkovateľom dohodol oznamované opatrenie, alebo
b)
riadi zavedenie oznamovaného opatrenia, ak neexistuje používateľ, ktorý so sprostredkovateľom dohodol ...
(7)

Používateľ podľa odsekov 5 a 6 nie je povinný podať informácie o oznamovanom opatrení príslušnému orgánu ...

(8)

Vzor elektronických vyhlásení a spoločných vyhlásení v štruktúrovanej podobe podľa odsekov 4 a 7 zverejní ...

§ 8d - Informačná povinnosť sprostredkovateľov

Sprostredkovateľ podľa § 8b ods. 2 je povinný bezodkladne informovať všetkých sprostredkovateľov zapojených ...

a)
bezodkladne informovať používateľa o jeho povinnosti podať informácie o oznamovanom opatrení v rozsahu ...
b)
poskytnúť používateľovi všetky informácie o oznamovanom opatrení, ktoré sú potrebné na riadne a včasné ...
§ 8e - Lehoty na podávanie informácií
(1)

Sprostredkovateľ podľa § 8a písm. d) prvého bodu a druhého bodu, ktorý je povinnou osobou, je povinný ...

a)
nasledujúceho po dni, keď sa oznamované opatrenie sprístupní na zavedenie,
b)
nasledujúceho po dni, keď je oznamované opatrenie pripravené na zavedenie, alebo
c)
keď sa uskutočnil prvý úkon v zavedení oznamovaného opatrenia.
(2)

Ak súčasne nastane viac skutočností uvedených v odseku 1, rozhodným dňom pre počítanie lehoty podľa ...

(3)

Sprostredkovateľ podľa § 8a písm. d) prvého bodu a tretieho bodu, ktorý je povinnou osobou, je povinný ...

(4)

Sprostredkovateľ je povinný každé tri mesiace predkladať príslušnému orgánu Slovenskej republiky správy ...

(5)

Používateľ, ktorý je povinnou osobou, je povinný podať príslušnému orgánu Slovenskej republiky informácie ...

a)
nasledujúceho po dni, keď sa oznamované opatrenie sprístupní tomuto používateľovi na zavedenie,
b)
nasledujúceho po dni, keď je oznamované opatrenie pripravené na zavedenie týmto používateľom, alebo
c)
nasledujúceho po dni, keď sa vo vzťahu k príslušnému používateľovi uskutočnil prvý úkon v zavedení oznamovaného ...
(6)

Ak súčasne nastane viac skutočností uvedených v odseku 5, rozhodným dňom pre počítanie lehoty podľa ...

§ 8f - Informácie podávané príslušnému orgánu

Informácie, ktoré povinná osoba podáva príslušnému orgánu Slovenskej republiky, sú

a)
identifikačné údaje sprostredkovateľa a používateľa, a to najmenej v rozsahu názov alebo obchodné meno, ...
b)
podrobné údaje o charakteristických znakoch uvedených v prílohe č. 1a, na základe ktorých podlieha opatrenie ...
c)
obsah oznamovaného opatrenia, a to aspoň uvedenie
1.
názvu, pod ktorým je oznamované opatrenie známe, ak je tento názov opatrenia známy, a
2.
všeobecného opisu opatrenia a jeho jednotlivých krokov, ktorý nevedie k porušeniu obchodného tajomstva, ...
d)
deň uskutočnenia prvého úkonu pri zavedení oznamovaného opatrenia,
e)
podrobnosti o ustanoveniach právnych predpisov, ktoré sú využívané pri oznamovanom opatrení,
f)
predpokladaná hodnota oznamovaného opatrenia,
g)
identifikácia členského štátu používateľa alebo používateľov a všetky ostatné členské štáty, na ktoré ...
h)
identifikácia ďalšej fyzickej osoby alebo subjektu v rozsahu podľa písmena a) v členskom štáte, ktorých ...
i)
iné údaje o sprostredkovateľoch, o používateľoch a o oznamovanom opatrení.
§ 8g - Sankcie

Daňový úrad uloží povinnej osobe za nesplnenie povinnosti podať informácie, vyhlásenie alebo spoločné ...

§ 8h - Ustanovenia na účinné uplatňovanie automatickej výmeny informácií o oznamovaných opatreniach
(1)

Povinná osoba je povinná podať informácie v rozsahu podľa § 8f príslušnému orgánu Slovenskej republiky ...

(2)

Príslušný orgán Slovenskej republiky, ktorému boli podané informácie v rozsahu podľa § 8f, oznámi tieto ...

(3)

Kontrolu dodržiavania povinností ustanovených v § 8a až 8h vykonáva finančné riaditeľstvo alebo daňový ...

§ 9 - Výmena informácií bez žiadosti
(1)

Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne príslušnému orgánu členského štátu bez jeho žiadosti dostupnú ...

a)
možno predpokladať, že došlo alebo by mohlo dôjsť ku skráteniu dane v tomto členskom štáte,
b)
fyzická osoba alebo subjekt boli oslobodené od dane alebo im bola poskytnutá úľava na dani v Slovenskej ...
c)
finančné operácie a obchodný styk medzi osobou zdaňovanou v Slovenskej republike a osobou zdaňovanou ...
d)
možno predpokladať, že k zníženiu dane dochádza na základe fiktívnych prevodov ziskov v rámci podnikov, ...
e)
poskytnutá informácia umožní získať údaj, ktorý môže byť dôležitý pre určenie dane v tomto členskom ...
(2)

Príslušný orgán Slovenskej republiky môže poskytnúť dostupnú informáciu príslušnému orgánu členského ...

(3)

Príslušný orgán Slovenskej republiky informácie podľa odsekov 1 a 2 poskytne príslušnému orgánu členského ...

(4)

Ak príslušný orgán Slovenskej republiky prijme informácie podľa odsekov 1 a 2 od príslušného orgánu ...

(5)

Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne príslušnému orgánu členského štátu bez jeho žiadosti záväzné ...

§ 10
(1)

Ak príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne príslušnému orgánu členského štátu informácie podľa ...

(2)

Ak bol príslušný orgán Slovenskej republiky požiadaný o zaslanie oznámenia o využití informácie poskytnutej ...

(3)

Príslušný orgán Slovenskej republiky každoročne zašle oznámenie o výsledku využitia informácií poskytnutých ...

§ 11 - Priama medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní
(1)

Príslušný orgán Slovenskej republiky môže dohodnúť s príslušným orgánom členského štátu, aby zamestnanec ...

(2)

Na základe žiadosti príslušného orgánu členského štátu dohodne príslušný orgán Slovenskej republiky ...

(3)

Poverený zamestnanec príslušného orgánu členského štátu, ktorému bola povolená prítomnosť podľa odseku ...

§ 12 - Simultánna daňová kontrola
(1)

Príslušný orgán Slovenskej republiky sa môže dohodnúť s príslušným orgánom členského štátu alebo s príslušnými ...

(2)

Návrh na vykonanie simultánnej daňovej kontroly predkladá príslušný orgán Slovenskej republiky príslušnému ...

(3)

Ak príslušný orgán Slovenskej republiky dostane návrh na vykonanie simultánnej daňovej kontroly od príslušného ...

(4)

Príslušný orgán Slovenskej republiky môže príslušným orgánom členských štátov zúčastneným na simultánnej ...

§ 13 - Oznamovanie písomností
(1)

Na žiadosť príslušného orgánu členského štátu príslušný orgán Slovenskej republiky doručí podľa osobitného ...

(2)

Príslušný orgán Slovenskej republiky bez zbytočného odkladu oznámi príslušnému orgánu členského štátu, ...

(3)

Ak príslušný orgán Slovenskej republiky nemôže fyzickej osobe alebo subjektu rozhodnutie alebo inú písomnosť ...

§ 14 - Zaobchádzanie s informáciou
(1)

Informácia prijatá od príslušného orgánu členského štátu môže byť sprístupnená

a)
orgánom štátnej správy v oblastí daní, poplatkov a colníctva4) na účely
1.
správy daní1) podľa § 3,
2.
vyrubenia a vymáhania iných daní, ako sú uvedené v prvom bode, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,14) ...
b)
Sociálnej poisťovni a orgánom podľa osobitného predpisu15) na účely určenia poistného a jeho vymáhania ...
c)
orgánom činným v trestnom konaní,16) prokuratúre, Policajnému zboru17) a súdu na účely súdneho konania ...
(2)

Ak príslušný orgán Slovenskej republiky zistí, že informácia získaná podľa tohto zákona od príslušného ...

(3)

Ak príslušný orgán členského štátu oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky zámer poskytnúť príslušnému ...

(4)

Príslušný orgán Slovenskej republiky môže informáciu prijatú od príslušného orgánu členského štátu sprístupniť ...

(5)

Písomnosti, ktoré boli príslušnému orgánu Slovenskej republiky doručené podľa tohto zákona od príslušného ...

(6)

Ak informácia poskytnutá podľa tohto zákona obsahuje osobné údaje, vzťahuje sa na ich ochranu osobitný ...

§ 15 - Odmietnutie poskytnutia informácie
(1)

Príslušný orgán Slovenskej republiky odmietne poskytnúť informáciu na žiadosť príslušného orgánu členského ...

a)
príslušný orgán členského štátu nevyčerpal jemu dostupné zdroje údajov, ktoré mohol použiť na získanie ...
b)
zisťovanie a poskytnutie požadovanej informácie je v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,18) ...
c)
pri požadovaní obdobnej informácie od príslušného orgánu členského štátu nie je zabezpečená vzájomnosť, ...
d)
by jej poskytnutie viedlo k porušeniu obchodného tajomstva,19) k porušeniu povinnosti zachovávať mlčanlivosť ...
(2)

Ustanovenie odseku 1 písm. c) sa neuplatní, ak ide o poskytnutie informácie podľa § 8.

(3)

Ak príslušný orgán Slovenskej republiky odmietne informáciu poskytnúť, informuje o tom bez zbytočného ...

§ 16 - Medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní vo väčšom rozsahu
(1)

Ak príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne príslušnému orgánu zmluvného štátu medzinárodnú pomoc ...

(2)

Ak príslušný orgán členského štátu poskytne príslušnému orgánu zmluvného štátu medzinárodnú pomoc a ...

§ 17 - Spôsob výmeny informácií
(1)

Príslušný orgán Slovenskej republiky žiadosť a ostatné písomnosti podľa § 6 zasiela alebo prijíma vo ...

a)
názov alebo obchodné meno, alebo meno a priezvisko fyzickej osoby alebo subjektu, sídlo alebo adresa ...
b)
účel, na ktorý sa informácie poskytujú alebo požadujú.
(2)

Príslušný orgán Slovenskej republiky môže k štandardnému formuláru podľa odseku 1 priložiť písomnosti ...

(3)

Príslušný orgán Slovenskej republiky žiadosti, informácie a oznámenia podľa § 7 až 10, § 13 a § 20 ods. ...

(4)

Ak má príslušný orgán Slovenskej republiky vedomosť o fyzickej osobe alebo subjekte, u ktorých sa predpokladá, ...

(5)

Príslušný orgán Slovenskej republiky žiadosti, informácie a oznámenia podľa tohto zákona vrátane príloh ...

§ 18 - Používanie jazyka
(1)

Žiadosť podľa tohto zákona a s ňou súvisiace písomnosti sa môžu predkladať v úradnom jazyku dohodnutom ...

(2)

Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného orgánu členského štátu príslušný orgán Slovenskej republiky ...

§ 19 - Všeobecné opatrenia
(1)

Príslušný orgán Slovenskej republiky uhradí na žiadosť príslušnému orgánu členského štátu náklady súvisiace ...

(2)

Príslušný orgán Slovenskej republiky je oprávnený požiadať príslušný orgán členského štátu o úhradu ...

(3)

Príslušný orgán Slovenskej republiky upovedomí fyzickú osobu alebo subjekt podliehajúcu oznamovaniu ...

§ 20 - Zabezpečenie medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní
(1)

Príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi Európskej komisii, ktoré orgány Slovenskej republiky sú ...

(2)

Príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi Európskej komisii informácie získané podľa tohto zákona ...

(3)

Príslušný orgán Slovenskej republiky oznamuje každoročne Európskej komisii ročné hodnotenie efektívnosti ...

(4)

Informáciu, ktorú príslušný orgán Slovenskej republiky oznamuje podľa odsekov 2 a 3, je oprávnený poskytnúť ...

(5)

Príslušný orgán Slovenskej republiky je oprávnený informácie podľa odsekov 2 a 3, ktoré príslušný orgán ...

§ 21 - Výmena informácií so zmluvnými štátmi
(1)

Ak príslušný orgán Slovenskej republiky prijme od príslušného orgánu zmluvného štátu informáciu týkajúcu ...

(2)

Informáciu získanú v súvislosti s medzinárodnou pomocou a spoluprácou pri správe daní môže príslušný ...

a)
príslušný orgán členského štátu, ktorý informáciu poskytol, súhlasí s poskytnutím tejto informácie príslušnému ...
b)
zmluvný štát, ktorému má byť informácia poskytnutá, sa zaviazal spolupracovať pri zisťovaní a odhaľovaní ...
(3)

Príslušný orgán Slovenskej republiky je oprávnený požiadať príslušný orgán členského štátu o poskytnutie ...

Medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní vo vzťahu k zmluvným štátom
§ 22

Pri poskytovaní, požadovaní alebo prijímaní medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní na základe ...

Medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní v oblasti automatickej výmeny správ podľa jednotlivých štátov
§ 22a - Vymedzenie pojmov

Na účely automatickej výmeny správ podľa jednotlivých štátov sa rozumie

a)
správou podľa jednotlivých štátov informácia o nadnárodnej skupine podnikov podľa jednotlivých štátov ...
b)
medzinárodným dohovorom multilaterálny dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových otázkach, ...
c)
dohodou dohoda príslušných orgánov obsahujúca požiadavku automatickej výmeny správ podľa jednotlivých ...
d)
štátom dohody zmluvná strana medzinárodnej dohody, ktorou je Slovenská republika viazaná, s ktorou si ...
e)
podnikom akákoľvek forma podnikania vykonávaná subjektom podľa § 2 písm. l),
f)
skupinou súbor podnikov prepojených prostredníctvom vlastníctva alebo kontroly tak, že má povinnosť ...
g)
nadnárodnou skupinou podnikov skupina, ktorá zahŕňa aspoň dva podniky, ktoré sú rezidentmi na daňové ...
h)
vylúčenou nadnárodnou skupinou podnikov taká nadnárodná skupina podnikov, ktorá má počas finančného ...
i)
základným subjektom
1.
samostatná právnická osoba nadnárodnej skupiny podnikov, ktorá je zahrnutá v konsolidovanej účtovnej ...
2.
samostatná právnická osoba nadnárodnej skupiny podnikov, ktorá nie je zahrnutá v konsolidovanej účtovnej ...
3.
stála prevádzkareň alebo organizačná zložka samostatnej právnickej osoby nadnárodnej skupiny podnikov ...
j)
hlavným materským subjektom je základný subjekt, ktorý spĺňa tieto kritériá:
1.
vlastní priamo alebo nepriamo taký podiel aspoň v jednom základnom subjekte, že podľa účtovných zásad ...
2.
neexistuje žiadny iný základný subjekt, ktorý priamo alebo nepriamo vlastní podiel v základnom subjekte ...
k)
náhradným materským subjektom základný subjekt, ktorý bol nadnárodnou skupinou podnikov určený, aby ...
l)
oznamujúcim subjektom základný subjekt, ktorý je povinný podávať správu podľa jednotlivých štátov v ...
m)
finančným rokom ročné účtovné obdobie, za ktoré hlavný materský subjekt zostavuje účtovnú závierku,
n)
oznamovaným finančným rokom finančný rok, za ktorý sa podáva správa podľa jednotlivých štátov,
o)
konsolidovanou účtovnou závierkou účtovná závierka nadnárodnej skupiny podnikov, v ktorej sa vykazuje ...
p)
systémovým zlyhaním, ak štát dohody
1.
pozastaví automatickú výmenu správ podľa jednotlivých štátov z iných dôvodov, ako sú dôvody uvedené ...
2.
opakovane automaticky neposkytuje Slovenskej republike správy podľa jednotlivých štátov týkajúce sa ...
§ 22b - Rozsah a podmienky automatickej výmeny správ podľa jednotlivých štátov
(1)

Hlavný materský subjekt, ktorý je rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike, základný subjekt ...

(2)

Príslušný orgán Slovenskej republiky

a)
zasiela správy podľa jednotlivých štátov prijaté podľa odseku 1 prostredníctvom automatickej výmeny ...
b)
prijíma správy podľa jednotlivých štátov od príslušného orgánu členského štátu a príslušného orgánu ...
(3)

Správa podľa jednotlivých štátov obsahuje tieto informácie o nadnárodnej skupine podnikov:

a)
súhrnné informácie o výnosoch, zisku alebo strate pred zdanením, zaplatenej dani z príjmov, splatnej ...
b)
zoznam jednotlivých základných subjektov podľa štátu, v ktorom sú rezidentmi na daňové účely, štát daňovej ...
§ 22c - Povinnosť základného subjektu podávať správu podľa jednotlivých štátov
(1)

Základný subjekt, ktorý nie je hlavným materským subjektom, podáva správu podľa jednotlivých štátov ...

a)
rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike a
b)
splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
1.
hlavný materský subjekt nie je povinný podávať správu podľa jednotlivých štátov v štáte, v ktorom je ...
2.
štát, v ktorom je hlavný materský subjekt rezidentom na daňové účely, má so Slovenskou republikou platný ...
3.
došlo k systémovému zlyhaniu štátu, v ktorom je hlavný materský subjekt rezidentom na daňové účely a ...
(2)

Základný subjekt uvedený v odseku 1 požiada svoj hlavný materský subjekt, aby mu poskytol všetky informácie ...

(3)

Ak existuje viac základných subjektov tej istej nadnárodnej skupiny podnikov, z ktorých aspoň jeden ...

(4)

Ak základný subjekt nezíska všetky informácie potrebné na podanie správy podľa jednotlivých štátov, ...

§ 22d - Povinnosť náhradného materského subjektu podať správu podľa jednotlivých štátov
(1)

Ak nadnárodná skupina podnikov, ktorej je základný subjekt súčasťou, v lehote ustanovenej v § 22b ods. ...

(2)

Náhradný materský subjekt podáva správu podľa jednotlivých štátov príslušnému orgánu toho štátu, v ktorom ...

a)
tento štát, v ktorom je náhradný materský subjekt rezidentom na daňové účely,
1.
vyžaduje podávanie správy podľa jednotlivých štátov,
2.
má platnú dohodu, ktorej zmluvnou stranou je Slovenská republika, ktorá umožní dodržanie lehoty na podanie ...
3.
neoznámil príslušnému orgánu Slovenskej republiky systémové zlyhanie,
b)
základný subjekt najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania za oznamovaný finančný ...
c)
príslušný orgán Slovenskej republiky prijal oznámenie podľa § 22e ods. 2.
§ 22e - Ostatné povinnosti základného subjektu
(1)

Základný subjekt, ktorý je rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike, oznámi príslušnému orgánu ...

(2)

Ak základný subjekt, ktorý je rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike, nie je hlavným materským ...

(3)

Oznámenie podľa odseku 1 alebo odseku 2 sa nepodá, ak nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich pre ...

§ 22f - Ustanovenia na účinné uplatňovanie automatickej výmeny správ podľa jednotlivých štátov
(1)

Oznamujúci subjekt je povinný doručiť správu podľa jednotlivých štátov príslušnému orgánu Slovenskej ...

(2)

Príslušný orgán Slovenskej republiky oznamuje každoročne Európskej komisii ročné hodnotenie efektívnosti ...

(3)

Správca dane nesmie vykonať úpravy základu dane podľa osobitného predpisu23) iba na základe informácií ...

(4)

Kontrolu dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom vykonáva finančné riaditeľstvo alebo daňový ...

§ 22g - Správne delikty
(1)

Správneho deliktu sa dopustí

a)
hlavný materský subjekt, náhradný materský subjekt alebo základný subjekt, ak nepodá správu podľa jednotlivých ...
b)
základný subjekt uvedený v § 22c ods. 1, ak nepodá oznámenie podľa § 22c ods. 2 a 3,
c)
základný subjekt, ak nepodá oznámenie podľa § 22e.
(2)

Daňový úrad uloží za správny delikt podľa odseku 1

a)
písm. a) pokutu do 10 000 eur, a to aj opakovane,
b)
písm. b) a c) pokutu do 3 000 eur, a to aj opakovane.
(3)

Na ukladanie pokút sa vzťahuje osobitný predpis.1)

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 23
(1)

Ministerstvo dohliada na dodržiavanie postupu pri poskytovaní, požadovaní alebo prijímaní medzinárodnej ...

(2)

Pri automatickej výmene informácií sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu.1)

§ 24
(1)

Právne úkony a rozhodnutia vykonané a vydané príslušným orgánom Slovenskej republiky pred účinnosťou ...

(2)

Zisťovanie začaté a neukončené pred účinnosťou tohto zákona sa dokončí podľa tohto zákona.

(3)

Žiadosti doručené pred účinnosťou tohto zákona sa považujú za žiadosti doručené podľa tohto zákona.

(4)

Ak príslušný orgán členského štátu do 10. marca 2011 požiadal príslušný orgán Slovenskej republiky o ...

§ 24a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
(1)

Príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi do 31. decembra 2017 príslušnému orgánu členského štátu ...

a)
od 1. januára 2012 do 31. decembra 2013, ak neboli zrušené alebo nestratili účinky k 1. januáru 2014, ...
b)
od 1. januára 2014 do 31. decembra 2016.
(2)

Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne Európskej komisii do 31. decembra 2017 štatistické údaje ...

(3)

Postup podľa § 8 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2017 sa uplatňuje najneskôr do zriadenia centrálneho ...

§ 24b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2017
(1)

Hlavný materský subjekt podľa § 22b ods. 1 a náhradný materský subjekt podľa § 22d ods. 1 sú povinní ...

(2)

Základný subjekt podľa § 22c ods. 1 je povinný prvýkrát podať správu podľa jednotlivých štátov po 28. ...

(3)

Príslušný orgán Slovenskej republiky zašle po 28. februári 2017 správu podľa jednotlivých štátov prvýkrát ...

§ 24c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2020
(1)

Príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi informácie o oznamovaných opatreniach, ktoré mu povinné ...

(2)

Povinné osoby sú povinné podať do 31. augusta 2020 príslušnému orgánu Slovenskej republiky informácie ...

§ 25

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 26

Zrušuje sa čl. I zákona č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene ...

§ 27

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013 okrem § 7 a § 20 ods. 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 442/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Všeobecné vysvetlivky na vyplnenie správy podľa jednotlivých štátov 1. Oznamujúci ...

  Príloha č. 1a k zákonu č. 442/2012 Z. z.

  Charakteristické znaky

  I. Test hlavného účelu

  Na splnenie testu hlavného účelu sa vyžaduje, aby hlavným účelom alebo jedným z hlavných účelov oznamovaného ...

  II. Kategórie charakteristických znakov

  Časť A. Všeobecné charakteristické znaky

  (1)

  Cezhraničné opatrenie napĺňa charakteristický znak dôvernosti, ak sa používateľ cezhraničného opatrenia ...

  (2)

  Cezhraničné opatrenie napĺňa charakteristický znak odmeny, ak má sprostredkovateľ nárok na odmenu za ...

  a)

  podľa výšky daňového zvýhodnenia plynúceho z cezhraničného opatrenia alebo

  b)

  podľa toho, či z cezhraničného opatrenia skutočne bolo dosiahnuté daňové zvýhodnenie, vrátane situácie, ...

  (3)

  Cezhraničné opatrenie napĺňa charakteristický znak štandardizovanosti, ak cezhraničné opatrenie obsahuje ...

  (4)

  Všeobecné charakteristické znaky podľa odsekov 1 až 3 sa zohľadňujú, ak spĺňajú test hlavného účelu ...

  Časť B. Osobitné charakteristické znaky

  (1)

  Cezhraničné opatrenie napĺňa charakteristický znak využitia strát, ak používateľ cezhraničného opatrenia ...

  (2)

  Cezhraničné opatrenie napĺňa charakteristický znak zmeny charakteru príjmu, ak účinkom cezhraničného ...

  (3)

  Cezhraničné opatrenie napĺňa charakteristický znak kruhových transakcií, ak cezhraničné opatrenie zahŕňa ...

  (4)

  Osobitné charakteristické znaky podľa odsekov 1 až 3 sa zohľadňujú, ak spĺňajú test hlavného účelu podľa ...

  Časť C. Osobitné charakteristické znaky súvisiace s cezhraničnými transakciami

  (1)

  Cezhraničné opatrenie, ktoré zahŕňa odpočítateľné platby medzi dvoma alebo viacerými závislými osobami,4d) ...

  a)

  príjemca platby nie je rezidentom na daňové účely v žiadnom štáte,

  b)

  príjemca platby je rezidentom na daňové účely v štáte, ktorý

  1.

  nemá zavedenú žiadnu daň z príjmov právnických osôb alebo má zavedenú daň z príjmov právnických osôb ...

  2.

  sa uvádza v zoznamoch nespolupracujúcich štátov na daňové účely vydaných Európskou úniou alebo Organizáciou ...

  c)

  v štáte, v ktorom je príjemca platby rezidentom na daňové účely, sa na platbu vzťahuje úplné oslobodenie ...

  d)

  v štáte, v ktorom je príjemca platby rezidentom na daňové účely, sa na platbu vzťahuje preferenčný daňový ...

  (2)

  Cezhraničné opatrenie napĺňa charakteristický znak viacnásobného odpisovania, ak sa odpisy toho istého ...

  (3)

  Cezhraničné opatrenie napĺňa charakteristický znak viacnásobného zamedzenia dvojitého zdanenia, ak je ...

  (4)

  Cezhraničné opatrenie napĺňa charakteristický znak významného rozdielu pri ocenení protiplnenia, ak ...

  (5)

  Osobitné charakteristické znaky podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu a písm. c) a d) sa zohľadňujú, ak ...

  Časť D. Osobitné charakteristické znaky týkajúce sa automatickej výmeny informácií a skutočného vlastníctva

  (1)

  Cezhraničné opatrenie napĺňa charakteristický znak obchádzania automatickej výmeny informácií o finančných ...

  a)

  použitie finančného účtu, finančného produktu alebo investícií, ktoré nie sú finančným účtom podľa osobitného ...

  b)

  prevod finančných účtov alebo majetku do štátov, ktoré nie sú viazané automatickou výmenou informácií ...

  c)

  zmenu klasifikácie príjmu alebo majetku tak, aby nepodliehali automatickej výmene informácií o finančných ...

  d)

  zmenu finančnej inštitúcie alebo finančného účtu na takú finančnú inštitúciu alebo taký finančný účet, ...

  e)

  využívanie subjektov, ktorými sa narúša oznamovanie jedného alebo viacerých majiteľov účtu alebo ovládajúcich ...

  f)

  opatrenia, ktorými sa narúšajú postupy hĺbkového preverovania, ktoré používajú finančné inštitúcie pri ...

  (2)

  Cezhraničné opatrenie napĺňa charakteristický znak netransparentného skutočného vlastníctva, ak zahŕňa ...

  a)

  ktoré nevykonávajú podstatné funkcie a nedisponujú potrebným personálnym a materiálnym vybavením potrebným ...

  b)

  ktoré sú zriadené, založené, riadené, majú sídlo, miesto podnikania alebo sú kontrolované v inom štáte ...

  c)

  v ktorých nie je možné určiť konečného užívateľa výhod.

  Časť E. Osobitné charakteristické znaky týkajúce sa transferového oceňovania

  (1)

  Cezhraničné opatrenie napĺňa charakteristický znak bezpečného prístavu, ak cezhraničné opatrenie zahŕňa ...

  (2)

  Cezhraničné opatrenie napĺňa charakteristický znak ťažko oceniteľného majetku, ak cezhraničné opatrenie ...

  a)

  neexistujú spoľahlivé porovnateľné údaje a

  b)

  v čase, keď sa transakcia uzavrela, sú odhady budúcich peňažných tokov alebo očakávané príjmy, ktoré ...

  (3)

  Cezhraničné opatrenie napĺňa charakteristický znak vnútroskupinových cezhraničných presunov, ak zahŕňa ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 442/2012 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 83/182/EHS z 28. marca 1983 o oslobodení od daní, ktoré platia v rámci Spoločenstva pre ...

  2.

  Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení ...

  3.

  Smernica Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú ...

  4.

  Smernica Rady (EÚ) 2015/2376 z 8. decembra 2015, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú ...

  5.

  Smernica Rady (EÚ) 2016/881 z 25. mája 2016, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú ...

  6.

  Smernica Rady (EÚ) 2018/822 z 25. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 2)  Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zamedzení dvojakého zdanenia ...
 • 3)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 2 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.
 • 4a)  § 53a až 53c zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 435/2013 Z. z.
 • 4b)  § 17 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 4c)  § 18 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4d)  § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 328/2002 Z. z. ...
 • 6)  § 4 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 7)  § 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
 • 8)  § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 187 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka.
 • 10)  § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z.
 • 11)  Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12a)  § 18 ods. 1 až 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12b)  Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a ...
 • 12c)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním ...
 • 12d)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových ...
 • 13)  § 30 až 32 a § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 14)  § 3 zákona č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a ...
 • 15)  § 96 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z.
 • 16)  § 10 ods. 1 Trestného poriadku.
 • 17)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. ...
 • 18)  Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu ...
 • 19)  § 51 Obchodného zákonníka.
 • 20)  Napríklad § 23 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 21)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 22)  Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 23)  § 17 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  Napríklad Dohoda medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore