Hore

Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 68921
Dôvodové správy: 1798
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.02.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o doprave na dráhach 514/2009 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 10.12.2009
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Dopravné prostriedky, Kontrolné orgány, Železničná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST15 JUD1 DS14 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o doprave na dráhach 514/2009 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 514/2009 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018


§ 11

(1)
Licenčný orgán udelí licenciu len žiadateľovi, ktorý
a)
je podnikateľom so sídlom v členskom štáte,
b)
preukáže splnenie požiadavky svojej bezúhonnosti a bezúhonnosti členov svojho štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
c)
preukáže odbornú spôsobilosť na poskytovanie dopravnej služby, na ktorú žiada licenciu,
d)
preukáže, že je ku dňu začatia poskytovania dopravných služieb poistený na krytie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním dopravných služieb v sieti.
(2)
Na účely tohto zákona bezúhonným je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za spáchanie úmyselného trestného činu, ani za spáchanie iného trestného činu súvisiaceho s poskytovaním dopravných služieb. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.11aa) Údaje podľa tretej vety a podľa § 12 ods. 2 písm. b) licenčný orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom vydaným členským štátom, ktorého je občanom, nie starším ako tri mesiace.
(3)
Požiadavka odbornej spôsobilosti je splnená, ak žiadateľ o licenciu má ku dňu podania žiadosti alebo bude mať ku dňu začatia poskytovania dopravných služieb takú organizáciu riadenia podniku, v ktorej riadiaci zamestnanci majú teoretické vedomosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie bezpečnej a spoľahlivej prevádzkovej kontroly a dohľadu nad poskytovanou dopravnou službou, na ktorú má byť alebo bola udelená licencia. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa v odbore doprava, strojárstvo, elektrotechnika, ekonómia a manažment alebo v odbore právo a dokladom o najmenej trojročnej praxi v riadiacej funkcii v oblasti prevádzkovania dopravy na dráhe alebo dokladom o úplnom strednom odbornom vzdelaní dopravného, strojníckeho alebo elektrotechnického zamerania a dokladom o najmenej päťročnej praxi v riadiacej funkcii v oblasti prevádzkovania dopravy na dráhe. Ak nemožno prax preukázať dokladmi, pretože sa nezachovali alebo neexistuje osoba, u ktorej sa prax vykonávala, prax sa preukazuje čestným vyhlásením žiadateľa.
(4)
Požiadavka poistenia je splnená, ak žiadateľ o licenciu preukáže licenčnému orgánu primerané poistné krytie záväzkov, ktoré by pravdepodobne vyplynuli z nehody voči cestujúcim a ich batožine, voči prepravovanému nákladu a poštovým zásielkam, ako aj voči tretím osobám. Poistenie musí trvať po celý čas poskytovania dopravných služieb na základe licencie.
(5)
Ak ide o licenciu na poskytovanie železničných dopravných služieb, žiadateľ o licenciu musí okrem požiadaviek podľa odseku 1 preukázať aj finančnú spôsobilosť na poskytovanie železničnej dopravnej služby, na ktorú žiada licenciu.
(6)
Požiadavka finančnej spôsobilosti je splnená, ak žiadateľ o licenciu preukáže, že podľa reálneho odhadu je schopný splniť svoje súčasné i budúce záväzky vyplývajúce z poskytovania dopravných služieb na obdobie 12 mesiacov odo dňa udelenia licencie. Žiadateľ o licenciu musí licenčnému orgánu poskytnúť podrobné údaje týkajúce sa
a)
dostupných finančných prostriedkov, vrátane prostriedkov na bankových účtoch a záruk na bankové úvery a pôžičky,
b)
fondov a aktív použiteľných ako záruky,
c)
prevádzkového kapitálu,
d)
prevádzkových nákladov, vrátane nákladov na nákup nových železničných vozidiel, nákladov na dopravnú základňu, na strediská údržby a na prevádzku vozidlového parku železničných vozidiel,
e)
existujúceho zaťaženia podnikových aktív,
f)
daní a poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a povinného príspevku na starobné dôchodkové sporenie.
(7)
Licenčný orgán môže požadovať od žiadateľa o licenciu aj predloženie audítorskej správy a iných dokumentov audítora alebo účtovníka, ako aj dokumenty z banky alebo zo sporiteľne. Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti žiadateľ o licenciu uloží účtovnú závierku v registri účtovných závierok,11a) ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená, pričom licenčný orgán je oprávnený do nej nahliadať. Ak uloženie účtovnej závierky v registri účtovných závierok nie je možné, žiadateľ o licenciu preukazuje finančnú spôsobilosť súvahou.
(8)
Za finančne spôsobilého sa nepovažuje ten, kto nemá vyrovnané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom alebo má evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a povinného príspevku na starobné dôchodkové sporenie.
zobraziť paragraf
§ 12

(1)
Žiadosť o licenciu obsahuje
a)
obchodné meno, právnu formu, identifikačné číslo štátnej štatistiky a adresu sídla,
b)
mená a priezviská členov štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
c)
údaje podľa § 11 ods. 3 až 6,
d)
označenie siete alebo trate, na ktorej chce poskytovať dopravné služby,
e)
druh a rozsah dopravných služieb, na ktoré žiada licenciu,
f)
údaje o počte a druhu prevádzkovaných dráhových vozidiel,
g)
opis liniek a harmonogram spojov.
(2)
Prílohou žiadosti o licenciu je
a)
výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v inom členskom štáte Európskej únie nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľom podnikateľ so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie,
b)
údaje členov štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;11aa) ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, predloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
c)
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť aspoň jedného člena štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu,
d)
doklady podľa § 11 ods. 7 a 8.
(3)
Lehota na rozhodnutie licenčného orgánu o licencii je tri mesiace odo dňa, keď bola žiadosť o začatie konania úplná. Ak bolo potrebné v konaní o udelenie licencie vyžiadať od žiadateľa o licenciu dodatočné dokumenty, lehota na rozhodnutie neplynie odo dňa vyžiadania dodatočných dokumentov do dňa, keď boli všetky požadované dokumenty poskytnuté licenčnému orgánu.
(4)
Žiadateľ, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 11, má právo na vydanie licencie. Ak licenčný orgán žiadosti o licenciu vyhovie, písomné vyhotovenie rozhodnutia o udelení licencie sa nevydáva, ale rozhodnutie sa vyznačí v spise a žiadateľovi sa vydá licencia.
(5)
Ak licenčný orgán zistí, že žiadateľ nespĺňa požiadavky podľa § 11, žiadosť zamietne a nevydá licenciu, ani nepredĺži platnosť existujúcej licencie na ďalšie činnosti. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o licenciu musí obsahovať odôvodnenie a musí sa doručiť žiadateľovi.
zobraziť paragraf
§ 27
Požiadavky na získanie preukazu rušňovodiča

(1)
Na vydanie preukazu rušňovodiča musia uchádzači splniť tieto minimálne predpoklady:
a)
vek najmenej 20 rokov,
b)
úplné stredné odborné vzdelanie elektrotechnické, dopravné s technickým zameraním alebo strojnícke; vyučenie v odbore elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania, ak ide o vydanie preukazu rušňovodiča pre vozidlá železničnej údržby,
c)
úspešné absolvovanie odbornej prípravy podľa prílohy č. 3, vrátane výcviku a praktickej skúšky a získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 30 ods. 7,
d)
preukázanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na výkon práce lekárskym posudkom a psychologickým posudkom,
e)
preukázať bezúhonnosť výpisom z registra trestov a čestným vyhlásením, že mu nebola v priestupkovom konaní uložená sankcia zákazu viesť rušeň; na účel preukázania bezúhonnosti uchádzač poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,11aa) a ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, predloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace.
(2)
Rozsah požiadaviek na zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť podľa odseku 1 písm. d) je uvedený v prílohe č. 2.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.