Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70698
Dôvodové správy: 2311
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o doprave na dráhach 514/2009 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 10.12.2009
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Dopravné prostriedky, Kontrolné orgány, Železničná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19 JUD1 DS17 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o doprave na dráhach 514/2009 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 514/2009 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 55/2019 a 146/2019


§ 20
Plán dopravnej obslužnosti

(1)
Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti objednávatelia dopravných služieb v celoštátnej doprave, v regionálnej doprave alebo v mestskej doprave zostavujú plány dopravnej obslužnosti.
(2)
Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti objednávateľ dopravných služieb berie do úvahy oprávnené požiadavky verejnosti, kapacitu železničnej infraštruktúry (ďalej len „kapacita infraštruktúry“) alebo siete mestskej dopravy, prevádzkové možnosti dráhových podnikov, možnosti súbežnej dopravy, hospodárnosť zabezpečovania verejnej osobnej dopravy a finančné možnosti verejného rozpočtu na úhradu straty dráhového podniku za dopravné služby vo verejnom záujme.13)
(3)
Plán dopravnej obslužnosti obsahuje najmä
a)
vymedzenie územia dopravnej obslužnosti,
b)
požiadavky na primeraný rozsah dopravných služieb,
c)
spôsob riešenia súbežnej dopravy a zabezpečenia nadväznosti na dopravné služby poskytované inými druhmi dopravy, najmä verejnou autobusovou dopravou,
d)
spôsob náhrady straty, ktorá vznikla dráhovým podnikom zo zabezpečenia dopravnej obslužnosti, najmä úhradou z verejného rozpočtu, možnými úpravami tarify cestovného alebo udelením výlučného práva14) na dopravné služby,
e)
ciele a zámery riešenia disproporcie dopytu a ponuky v určitom území, vrátane potreby investícií do infraštruktúry,
f)
opatrenia na zabezpečenie koordinácie s inými druhmi dopravy v území podľa písmena a), najmä s verejnou autobusovou dopravou.
(4)
Súbežnou dopravou podľa odseku 2 sa rozumejú dopravné služby pravidelnej verejnej autobusovej dopravy, ktorej linky sú s verejnou osobnou dopravou na dráhe identické alebo veľmi podobné smerovaním trás, ak dochádzková vzdialenosť medzi autobusovými zastávkami a najbližšími železničnými zastávkami alebo stanicami nie je väčšia ako 1 500 m. Za súbežnú dopravu sa nepovažujú paralelné linky verejnej autobusovej dopravy vykonávanej v rámci jednej obce so železničnou dopravou.
(5)
Objednávateľ dopravných služieb musí vypracovať plán dopravnej obslužnosti tak, aby riešil efektívnosť a hospodárnosť zabezpečovania dopravnej obslužnosti, najmä racionálne usporiadanie dopravných služieb, odstránenie neúčelných paralelných trás a liniek a vytvorenie funkčnej nadväznosti verejnej autobusovej dopravy na železničnú verejnú osobnú dopravu. V súbežnej doprave má prednosť železničná doprava. Pri vypracovaní plánu dopravnej obslužnosti je objednávateľ povinný dodržať obsahové náležitosti plánu dopravnej obslužnosti, minimálny rozsah, pravidlá zostavovania a štandardy dopravnej obslužnosti ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Plán dopravnej obslužnosti je podkladom pri posudzovaní návrhu cestovného poriadku a pri uzavieraní zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme.
zobraziť paragraf
§ 26
Preukaz rušňovodiča

(1)
Preukaz rušňovodiča je doklad vydaný bezpečnostným orgánom,20) ktorý preukazuje, že jeho držiteľ spĺňa minimálne požiadavky na vek, vzdelanie, zdravotnú spôsobilosť, psychickú spôsobilosť a získal osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 30 na vedenie rušňa. V preukaze rušňovodiča sa uvádzajú údaje podľa prílohy č. 1.
(2)
Žiadosť o vydanie preukazu rušňovodiča, jeho aktualizáciu, obnovenie alebo vyhotovenie duplikátu môže podať bezpečnostnému orgánu rušňovodič, alebo zamestnávateľ v jeho mene. Prílohou žiadosti je doklad o ukončenom vzdelaní, platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 30 ods. 7, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a posudok o psychickej spôsobilosti.
(3)
Bezpečnostný orgán podľa § 34 ods. 1 vydá preukaz bezodkladne. Ak podaná žiadosť nebola úplná a bolo potrebné vyžiadať jej doplnenie, vydá preukaz rušňovodiča najneskôr do jedného mesiaca odo dňa dodania všetkých potrebných náležitostí a podkladov.
(4)
Preukaz rušňovodiča sa vydáva rušňovodičovi v jedinom origináli. Je zakázané zhotovovať jeho kópie a duplikáty; to neplatí, ak ide o duplikát vydaný bezpečnostným orgánom na základe žiadosti žiadateľa podľa odseku 2.
(5)
Ak rušňovodič spĺňa predpoklady podľa tohto zákona, preukaz rušňovodiča platí 10 rokov. Preukaz rušňovodiča nestráca platnosť skončením pracovného pomeru, ani zmenou zamestnávateľa. Zamestnávateľ je povinný bezodkladne informovať bezpečnostný orgán o uzavretí a o skončení pracovného pomeru s rušňovodičom, ktorý je držiteľom preukazu.
(6)
Preukaz rušňovodiča vydaný v inom členskom štáte platí aj na území Slovenskej republiky. Rušňovodič s preukazom vydaným v inom členskom štáte, ktorý bude obsluhovať rušeň na železničnej sieti na území Slovenskej republiky, alebo jeho zamestnávateľ oznámi pred tým údaje podľa § 27a ods. 5 bezpečnostnému orgánu na účely registrácie preukazu rušňovodiča v registri držiteľov preukazov rušňovodičov podľa § 27a. Ak to ustanovuje dvojstranná medzinárodná zmluva s tretím štátom, platia na území Slovenskej republiky aj certifikačné dokumenty vydané tretím štátom rušňovodičovi, ktorý obsluhuje rušeň na cezhraničnom úseku železničnej siete.
zobraziť paragraf
§ 27a
Register držiteľov preukazov rušňovodičov

(1)
Register držiteľov preukazov rušňovodičov je informačný systém verejnej správy,20a) ktorý sa vedie na účely konaní orgánov verejnej moci, výkonu kontroly a evidencie údajov na úseku dopravy na dráhe.
(2)
Register držiteľov preukazov rušňovodičov je elektronický informačný systém evidencie vydaných a platných preukazov rušňovodičov podľa § 26 ods. 1 vytvorený v súlade so spoločnou špecifikáciou Európskej komisie.20b)
(3)
Register držiteľov preukazov rušňovodičov spravuje, vedie a pravidelne aktualizuje bezpečnostný orgán tak, aby register držiteľov preukazov rušňovodičov obsahoval vždy údaje o všetkých vydaných a zároveň platných preukazoch rušňovodičov.
(4)
Register držiteľov preukazov rušňovodičov je neverejný. Bezpečnostný orgán udelí prístupové práva oprávneným subjektom na základe žiadosti.
(5)
V registri držiteľov preukazov rušňovodičov sa vedú údaje v rozsahu podľa spoločnej špecifikácie Európskej komisie20b) vrátane údajov o vzniku a zániku pracovnoprávneho vzťahu rušňovodiča podľa osobitného predpisu.20c) Orgány verejnej moci a iné osoby, ktoré využívajú register držiteľov preukazov rušňovodičov, spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu svojej pôsobnosti alebo na účely plnenia svojich povinností podľa tohto zákona a osobitných predpisov. Na ochranu osobných údajov sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov.20d)
(6)
Bezpečnostný orgán zabezpečí prenos údajov z registra držiteľov preukazov rušňovodičov do informačného systému riadenia prevádzky na železničnej infraštruktúre, ktorý vedie manažér infraštruktúry, v rozsahu:
a)
meno a priezvisko držiteľa preukazu rušňovodiča,
b)
európske číslo preukazu rušňovodiča,
c)
dátum skončenia platnosti preukazu rušňovodiča,
d)
vznik a zánik pracovnoprávneho vzťahu rušňovodiča.
(7)
Bezpečnostný orgán je povinný zabezpečiť nepretržitý a priamy prístup k registru držiteľov preukazov rušňovodičov pre inšpektoráty práce vykonávajúce kontrolu podľa osobitného predpisu20e) a pre príslušníkov Policajného zboru prostredníctvom svojho webového sídla.
zobraziť paragraf
§ 36
Ministerstvo

(1)
Ministerstvo
a)
určuje priority štátnej dopravnej politiky a regulácie v doprave na dráhach, ktoré sú záväzné pre všetky orgány verejnej správy v doprave, pre manažéra infraštruktúry, pre železničné podniky a pre prevádzkovateľov mestských dráh, špeciálnych dráh, lanových dráh a pre dráhové podniky,
b)
určuje po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky vybrané skupiny cestujúcich, ktoré sú dopravcovia vo verejnej osobnej železničnej doprave vykonávanej podľa zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme povinní prepravovať za osobitné cestovné určené regulačným orgánom,
c)
je objednávateľom verejnej osobnej železničnej dopravy a uhrádza poskytovateľovi dopravných služieb vo verejnom záujme stratu podľa zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme v železničnej doprave, a to maximálne do výšky limitov výdavkov schválených na tento účel v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
d)
je regulačným orgánom pre prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave,
e)
je vyšetrovacím orgánom, ak ide o nehody a mimoriadne udalosti v železničnej doprave,
f)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní rozhoduje vyšší územný celok,
g)
poskytuje dotácie podľa § 22,
h)
poveruje právnické osoby posudzovaním zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti zamestnancov po splnení podmienok uvedených v osobitnom predpise,22a) vedie zoznamy poverených právnických osôb a kontroluje, či proces posudzovania zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti vykonávajú poverené právnické osoby,
i)
vydáva osvedčenia o školení bezpečnostného poradcu pre prepravu nebezpečného tovaru,
j)
dohliada na plynulosť a úroveň bezpečnosti železničnej dopravy a na dodržiavanie národných bezpečnostných predpisov,
k)
dohliada na tvorbu grafikonu vlakovej dopravy a schvaľuje cestovný poriadok vo verejnej osobnej doprave,
l)
poveruje právnické osoby školením, vykonávaním skúšky odbornej spôsobilosti, poveruje vzdelávacie zariadenia ako strediská odbornej prípravy rušňovodičov po splnení podmienok uvedených v osobitnom predpise,22a) vedie zoznam poverených stredísk odbornej prípravy a zverejňuje ich, poveruje právnické osoby skúšaním rušňovodičov a iných zamestnancov v železničnej doprave, ako aj kontroluje činnosť poverených stredísk prípravy rušňovodičov,
m)
dohliada na obsah skúšky v časti týkajúcej sa vedomostí o železničnej infraštruktúre vrátane poznania traťových pomerov a prevádzkových pravidiel a určuje kritériá hodnotenia pre skúšajúcich, ak nie sú určené orgánom Európskeho spoločenstva,
n)
udeľuje pre dopravné služby vo vnútroštátnej osobnej doprave výnimky z uplatňovania osobitného predpisu23) a informuje Európsku komisiu o udelených výnimkách,
o)
poveruje zamestnancov výkonom štátneho dozoru vo veciach dopravy na dráhach, vydáva im preukazy a vedie evidenciu vydaných preukazov,
p)
určuje tarifu cestovného pre osoby podľa osobitného predpisu24) a podmienky poskytovania výhod prepravy po železniciach členských štátov združených v Organizácii pre spoluprácu železníc,
q)
notifikuje Európskej komisii cezhraničné dohody pred ich uzatvorením, ako aj zámer uzatvoriť cezhraničné dohody s členským štátom a tretím štátom,
r)
určuje minimálny rozsah tarifných skupín a minimálne spôsoby dokladovania príslušnosti cestujúcich v rámci nich,
s)
určuje štandardy technického zabezpečenia vydávania a kontroly cestovných dokladov v železničnej doprave objednávanej na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme.
(2)
Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti
a)
o zostavovaní a o obsahu cestovného poriadku vo verejnej osobnej doprave,
b)
o náležitostiach licencie,
c)
o rozsahu vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti zamestnancov v doprave na dráhach a o poverovaní právnických osôb podľa odseku 1 písm. h),
d)
o náležitostiach žiadosti o dotáciu podľa § 22, metodiku výpočtu nákladov a kalkuláciu a ďalšie podrobnosti o poskytovaní dotácie,
e)
o obsahových náležitostiach plánu dopravnej obslužnosti podľa § 20 ods. 5 a minimálny rozsah, pravidlá jeho zostavovania a štandardy dopravnej obslužnosti,
f)
o rozsahu prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme podľa § 38 písm. f) a § 39 písm. c) a frekvencii ich poskytovania ministerstvu,
g)
o štruktúre základných tarifných skupín a minimálnych spôsoboch dokladovania príslušnosti cestujúcich v rámci nich podľa § 36 ods. 1 písm. r),
h)
o štandardoch technického zabezpečenia vydávania a kontrole cestovných dokladov podľa § 36 ods. 1 písm. s).
(3)
Ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o získavaní posudkov zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti zamestnancov v doprave na dráhach.
zobraziť paragraf
§ 37
Úrad

(1)
Úrad
a)
je licenčným orgánom pre železničnú dopravu, pre dopravu na špeciálnych dráhach a pre dopravu na lanových dráhach,
b)
je bezpečnostným orgánom pre železničnú dopravu, pre dopravu na špeciálnych dráhach a dopravu na lanových dráhach,
c)
je regulačným orgánom pre reguláciu cestovného v železničnej doprave a kontroluje dodržiavanie regulácie cestovného a ukladá opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,
d)
poveruje právnické osoby overovaním odbornej spôsobilosti zamestnancov dráhových podnikov prevádzkujúcich dopravu na lanových dráhach,
e)
dohliada na bezpečnosť železničnej dopravy, dopravy na špeciálnych dráhach a na lanových dráhach a na dodržiavanie národných bezpečnostných predpisov,
f)
ukladá pokuty podľa § 42 a 43, ak ide o porušenie povinnosti v železničnej doprave, v doprave na špeciálnych dráhach a na lanových dráhach,
g)
je oprávnený požadovať od manažérov infraštruktúry a od železničných podnikov informácie, údaje a dokumenty potrebné na plnenie svojich úloh,
h)
vykonáva štátny dozor v železničnej doprave, v mestskej doprave, v doprave na špeciálnych dráhach a na lanových dráhach,
i)
ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o náležitostiach návrhu na určenie cestovného, o postupe pri regulácii cestovného,
j)
ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom reguláciu cestovného podľa § 9 ods. 1,
k)
dohliada na dodržiavanie práv cestujúcich v železničnej doprave podľa osobitného predpisu,12)
l)
je regulačným orgánom, ktorý rozhoduje v konaní podľa osobitného predpisu,24a)
m)
spravuje a vedie register držiteľov preukazov rušňovodičov.
(2)
Na kontrolu regulácie cestovného podľa odseku 1 písm. c) postupuje úrad podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti.
zobraziť paragraf
§ 38
Vyšší územný celok

Vyšší územný celok
a)
je objednávateľom regionálnej dopravy a mestských a prímestských železničných dopravných služieb vo verejnej osobnej doprave, ktorých objednávateľom nie je ministerstvo, a uhrádza stratu podľa zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, a to maximálne do výšky limitov výdavkov schválených na tento účel v rozpočte samosprávneho kraja na príslušný rozpočtový rok,
b)
vyjadruje sa k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej osobnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja, obcí, združenia obcí a mestských aglomerácií,
c)
vykonáva pôsobnosť licenčného orgánu a bezpečnostného orgánu pre mestskú dopravu,
d)
vykonáva štátny odborný dozor v mestskej doprave,
e)
ukladá pokuty podľa § 42 a 43 za porušenie povinnosti v mestskej doprave,
f)
vedie evidenciu prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme, ktorých je objednávateľom a poskytuje ich ministerstvu a obchodnej spoločnosti založenej na účel prevádzkovania integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému.
zobraziť paragraf
§ 39
Obec

(1)
Obec v samosprávnej pôsobnosti
a)
je objednávateľom mestskej dopravy a uhrádza stratu podľa zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, a to maximálne do výšky limitov výdavkov schválených na tento účel v rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok,
b)
je regulačným orgánom pre cestovné v mestskej doprave a kontroluje dodržiavanie regulácie cestovného a ukladá opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,
c)
vedie evidenciu prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme, ktorých je objednávateľom a poskytuje ich ministerstvu a obchodnej spoločnosti založenej na účel prevádzkovania integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému.
(2)
Na kontrolu regulácie cestovného podľa odseku 1 písm. b) postupuje úrad podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore