Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70498
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o registrácii odrôd pestovaných rastlín 50/2007 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 01.02.2007
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 50/2007 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 173/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

o registrácii odrôd pestovaných rastlín

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje

a)
druhy pestovaných rastlín uvedené v prílohe č. 1, ktorých odrody sa registrujú,
b)
druhy pestovaných rastlín uvedené v prílohe č. 2, pre ktorých odrody je overenie hospodárskej ...
c)
podmienky registrácie odrôd, predĺženie ich registrácie a zrušenie registrácie,
d)
výkon udržiavacieho šľachtenia odrôd a vedenie dokumentácie,
e)
podmienky skúšania geneticky modifikovaných odrôd na účely ich registrácie,
f)
registráciu krajových odrôd,
g)
vykonávanie úloh pri registrácii odrôd.
(2)

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na

a)
registráciu odrôd pestovaných rastlín uvedených v prílohe č. 1, ktorých množiteľský materiál ...
b)
dobrovoľnú registráciu odrôd tých druhov pestovaných rastlín, ktoré nie sú uvedené v prílohe ...
c)
dobrovoľnú registráciu odrôd druhov uvedených v prílohe č. 1, ak sú určené na okrasné účely. ...
(3)

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na odrody, ktorých osivo alebo množiteľský materiál je určený ...

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a)

pestovanými rastlinami poľnohospodárske plodiny vrátane zelenín, aromatických rastlín a liečivých ...

b)

udržiavacím šľachtením odrôd pestovaných rastlín systematický postup, ktorým sa podľa stanovených ...

c)

odrodou pestovanej rastliny skupina rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického triedenia, ...

d)

odlišnou odrodou odroda, ak sa bez ohľadu na svoj prirodzený alebo umelý pôvod zreteľne odlišuje ...

e)

známou odrodou každá odroda, ktorá v čase podania žiadosti o registráciu

1.

je zapísaná v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo v Spoločnom ...

2.

bola registrovaná v Štátnej odrodovej knihe Slovenskej republiky alebo v obdobnom zozname iného ...

3.

je zapísaná v zozname odrôd na certifikáciu a uvádzanie na trh alebo na overenie ako štandardný ...

f)

Spoločným katalógom odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a Spoločným katalógom odrôd ...

g)

stálou odrodou odroda, ktorá si v prejave tých znakov, ktoré sa zisťujú odrodovými skúškami ...

h)

dostatočne vyrovnanou odrodou odroda, ak rastliny, z ktorých sa skladá, s prihliadnutím na odchýlku, ...

i)

klonom vegetatívne potomstvo odrôd viniča, chmeľu a ovocných drevín, ktorý vznikol výberom na ...

j)

komponentmi línie, iné odrody alebo ich kombinácie, z ktorých sa daná odroda skladá alebo z ktorých ...

k)

geneticky modifikovanou odrodou odroda, ktorej genetický materiál bol zmenený spôsobom, ktorý sa ...

l)

krajovou odrodou nešľachtená odroda, ktorá sa dlhoročným pestovaním prispôsobila pôdnym a klimatickým ...

m)

hospodárskou hodnotou súhrn hospodárskych vlastností odrody, najmä úrodnosti, odolnosti proti ...

n)

štátnymi odrodovými skúškami úradný postup preverovania vlastností a znakov odrôd na účely ...

o)

Štátnou odrodovou knihou zoznam všetkých odrôd, ktoré majú v Slovenskej republike platnú registráciu, ...

p)

Listinou registrovaných odrôd zoznam odrôd zapísaných v Štátnej odrodovej knihe, ktoré majú ...

q)

udržiavateľom odrody ten, kto je oprávnený vykonávať alebo zabezpečovať udržiavacie šľachtenie ...

r)

Technickým dotazníkom formulár, v ktorom žiadateľ o registráciu odrody popíše hlavné rozlišovacie ...

s)

úradným popisom odrody popis znakov, ktoré sú pre odrodu charakteristické, zostavený na základe ...

t)

množiteľským materiálom pestovaných rastlín (ďalej len „množiteľský materiál“) semená ...

u)

úradne uznaným popisom popis odrody zostavený na inom základe, ako sú skúšky odlišnosti, vyrovnanosti ...

§ 3
Podmienky registrácie odrôd
(1)

Kontrolný ústav vydá rozhodnutie o registrácii odrody pestovanej rastliny (ďalej len „odroda“),2a) ...

a)
je odlišná,
b)
je dostatočne vyrovnaná,
c)
je stála,
d)
má uspokojivú hospodársku hodnotu, ak je podmienkou registrácie,
e)
má názov spĺňajúci podmienky podľa osobitného predpisu,3)
f)
má zabezpečené udržiavacie šľachtenie odrody (ďalej len „udržiavacie šľachtenie“),
g)
nemá nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí, zvierat a na životné prostredie,
h)
geneticky modifikovaná pozostáva z geneticky modifikovaného organizmu, ktorý je povolený podľa ...
(2)

Hospodárska hodnota odrody sa považuje za uspokojivú, ak jej celková kvalita v porovnaní s ostatnými ...

(3)

Skúška hospodárskej hodnoty sa nevyžaduje, ak ide o

a)
registráciu odrôd tráv, ak šľachtiteľ vyhlási, že osivo jeho odrôd nie je určené na produkciu ...
b)
registráciu odrôd, ktorých množiteľský materiál sa má uvádzať na trh v inom členskom štáte, ...
c)
registráciu odrôd inbredných línií a hybridov, ktoré sú určené na použitie len ako komponenty ...
d)
registráciu odrôd zelenín okrem priemyselnej čakanky,
e)
registráciu odrôd ovocných druhov,
f)
odrody okrasných rastlín, liečivých rastlín a aromatických rastlín.
(4)

Na registráciu odrôd pochádzajúcich z iných členských štátov sa kladú rovnaké požiadavky ...

(5)

Žiadosť o registráciu odrody, predĺženie doby registrácie odrody a zrušenie registrácie odrody ...

a)
odrodu objavil, vytvoril alebo vyvinul na vlastné náklady, alebo financoval jej objavenie, vytvorenie ...
b)
má na odrodu udelené šľachtiteľské osvedčenie,5)
c)
nadobudol prevodom alebo prechodom šľachtiteľské osvedčenie k odrode,5)
d)
podal prihlášku na ochranu práv odrody,5)
e)
je udržiavateľom odrody, ktorá nie je chránená podľa osobitného predpisu,5) alebo
f)
je právnym nástupcom žiadateľa uvedeného v písmenách a) až e).
(6)

Žiadateľ, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike alebo v niektorom členskom ...

(7)

Žiadateľ o registráciu odrody je povinný kontrolnému ústavu

a)
podať žiadosť s Technickým dotazníkom príslušného rastlinného druhu v termíne určenom kontrolným ...
b)
podať návrh názvu odrody v termíne určenom kontrolným ústavom,
c)
poskytnúť bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a termíne, ktorý určí kontrolný ...
d)
doložiť, ak ide o geneticky modifikovanú odrodu, súhlas Ministerstva životného prostredia Slovenskej ...
e)
uhradiť náklady za odrodové skúšky a registráciu odrody.
(8)

Kontrolný ústav zaradí odrodu do odrodových skúšok, ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku ...

(9)

Žiadateľ v žiadosti o registráciu odrody je povinný uviesť,

a)
či už podal žiadosť o registráciu odrody v zahraničí,
b)
v ktorom štáte takú žiadosť podal,
c)
ako bolo o žiadosti podľa písmena b) rozhodnuté.
(10)

Kontrolný ústav vykonáva odrodové skúšky podľa metodík odrodových skúšok, ktoré na základe ...

a)
minimálne vlastnosti, ktoré musia byť zahrnuté do skúšania odrôd jednotlivých rastlinných druhov ...
b)
minimálne požiadavky na vykonanie odrodových skúšok uvedené v prílohe č. 3 časti A bodoch 5 ...
c)
podrobnosti o vykonávaní skúšok hospodárskej hodnoty uvedené v prílohe č. 3. časti A bode 4. ...
(11)

Na stanovenie odlišnosti kontrolný ústav odrodové skúšky vykonáva aj na porovnateľných odrodách, ...

(12)

Každú zmenu údajov súvisiacich s registrovanou odrodou a s odrodou, o ktorej registráciu bolo požiadané, ...

(13)

Počas trvania registrácie odrody môže kontrolný ústav kedykoľvek vykonať preskúšanie odrody ...

(14)

Na preskúšanie odrody podľa odseku 13 žiadateľ poskytne bezplatne množiteľský materiál v množstve, ...

(15)

Odrody registrované v Slovenskej republike a meno a priezvisko osoby alebo osôb zodpovedných za ich ...

(16)

Odrody druhov zelenín sa v Listine registrovaných odrôd členia do dvoch podskupín odrôd, ktorých ...

a)
možno uznávať ako základný množiteľský materiál alebo certifikovaný množiteľský materiál ...
b)
možno ho overiť len ako štandardný množiteľský materiál.
(17)

Pri registrácii odrôd druhov zelenín podľa odseku 16 písm. b) možno prihliadať na výsledky neoficiálnych ...

(18)

Odroda, ktorá je už zaregistrovaná v niektorom členskom štáte, môže byť po rozhodnutí o jej ...

(19)

Ak je známe, že množiteľský materiál určitej odrody sa v niektorom členskom štáte uvádza ...

(20)

Odroda, ktorá nie je jasne odlišná od odrody zapísanej v Štátnej odrodovej knihe alebo v Spoločnom ...

(21)

Podľa odseku 20 sa nepostupuje, ak

a)
názov odrody prihlásenej na registráciu je pravdepodobne nesprávny,
b)
pri podávaní žiadosti o registráciu odrody došlo k zámene názvu odrody,
c)
iné skutočnosti bránia používaniu názvu odrody podľa odseku 20 alebo
d)
by tým došlo k porušeniu práva k názvu odrody, ktorý je chránený podľa osobitného predpisu.5) ...
(22)

Registrované geneticky modifikované odrody sa v Listine registrovaných odrôd zreteľne označujú ...

(23)

Registrované krajové odrody a odrody registrované s cieľom zachovania genetickej rozmanitosti ohrozené ...

(24)

Po registrácii odrody nesmie jej množiteľský materiál, ak spĺňa požiadavky ustanovené týmto ...

(25)

Kontrolný ústav vykoná záznam do Štátnej odrodovej knihy, ak bola registrácia odrody zrušená ...

(26)

Skúšky odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti odrôd ovocných druhov sa nemusia vykonávať, ak žiadateľ ...

(27)

Doba registrácie odrôd

a)
druhov uvedených v prílohe č. 1 okrem ovocných druhov, viniča a chmeľu platí do konca desiateho ...
b)
viniča a chmeľu platí do konca pätnásteho kalendárneho roka, ktorý nasleduje po zaregistrovaní ...
c)
druhov ovocných drevín platí do konca tridsiateho kalendárneho roka, ktorý nasleduje po zaregistrovaní ...
d)
druhov, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1, platí do konca desiateho kalendárneho roka, ktorý ...
§ 4
Podmienky predĺženia doby registrácie
(1)

Dobu registrácie odrody možno predĺžiť podaním žiadosti pred uplynutím doby registrácie, ak ...

(2)

Žiadosť o predĺženie doby registrácie odrody sa podáva

a)
najmenej dva roky pred uplynutím doby registrácie pre odrody druhov uvedených v prílohe č. 1 okrem ...
b)
najmenej päť rokov pred uplynutím doby registrácie pre odrody ovocných druhov, ich podpníkov, ...
(3)

Pre odrody genetických zdrojov rastlín podmienka uvedená v odseku 2 nemusí byť splnená.

(4)

Platnosť registrácie sa dočasne predlžuje do prijatia rozhodnutia o predĺžení registrácie odrody. ...

(5)

Žiadateľ, ktorý požiadal o predĺženie doby registrácie odrody, je povinný dodať kontrolnému ...

§ 5
Podmienky zrušenia registrácie
(1)

Kontrolný ústav rozhodnutím zruší registráciu odrody, ak

a)
o to požiadal žiadateľ; ak ide o viacerých udržiavateľov odrody, musia žiadosť o zrušenie registrácie ...
b)
odroda už nie je odlišná, stála alebo dostatočne vyrovnaná,
c)
nie je zabezpečené udržiavacie šľachtenie alebo ak nie je kontrolnému ústavu umožnená kontrola ...
d)
odroda ohrozuje zdravie ľudí, zvierat alebo životné prostredie,
e)
žiadateľ neuhradí náklady na odrodové skúšky,
f)
dodatočne vyjde najavo, že neboli splnené podmienky na registráciu odrody a udržiavateľ ich v ...
g)
boli v čase podania žiadosti o registráciu alebo počas odrodových skúšok predložené falošné ...
h)
geneticky modifikovaná odroda nespĺňa podmienky ustanovené v § 3 ods. 1 písm. h),
i)
žiadateľ nedodržiava všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce registráciu odrody.
(2)

Ak po registrácii odrody vzniknú pochybnosti v súvislosti s hodnotením odlišnosti alebo názvu ...

(3)

Ak sa po registrácii odrody zistí, že podmienka, ktorá sa týka odlišnosti, nebola v čase registrácie ...

(4)

Ak sa po registrácii odrody zistí, že jej názov nebol prijateľný v čase jej registrácie, názov ...

(5)

Ak uplynie doba registrácie odrody, možno množiteľský materiál odrody uvádzať na trh v dobe ...

(6)

Ak sa zruší registrácia odrody v niektorom členskom štáte, kontrolný ústav môže túto odrodu ...

(7)

Ak kontrolný ústav zamietne registráciu odrody alebo zruší registráciu odrody, poskytne žiadateľovi ...

§ 6
Udržiavacie šľachtenie
(1)

Držiteľ registrácie odrody alebo jeho právny nástupca je povinný počas registrácie odrody vykonávať ...

(2)

Odroda, ktorá je zapísaná v Listine registrovaných odrôd, môže byť udržiavaná len v tej tretej ...

(3)

Dokumentácia udržiavacieho šľachtenia, ktorú udržiavateľ odrody vedie, musí obsahovať aj údaje ...

(4)

Kontrolný ústav je oprávnený vykonať u udržiavateľa odrody úradný odber vzoriek množiteľského ...

§ 7
Skúšky a dokumentácia pre geneticky modifikované odrody
(1)

Žiadateľ o registráciu geneticky modifikovanej odrody predloží kontrolnému ústavu dokumentáciu ...

(2)

Kontrolný ústav môže rozhodnúť o registrácii geneticky modifikovanej odrody, ktorá spĺňa podmienky ...

(3)

Dodávateľ, ktorý ponúka na predaj množiteľský materiál registrovanej geneticky modifikovanej ...

§ 8
Registrácia krajových odrôd ako genetických zdrojov rastlín
(1)

Na registráciu krajových odrôd a odrôd, ktoré sú prirodzene prispôsobené miestnym a regionálnym ...

(2)

Kontrolný ústav pri registrácii krajovej odrody zohľadní konkrétne vlastnosti odrody, závery ...

(3)

Ak viac udržiavateľov požiada o registráciu rovnakej krajovej odrody, pričom výsledky ich neoficiálnych ...

§ 8a
Registrácia odrôd ovocných druhov s úradne uznaným popisom
(1)

O registráciu odrody s úradne uznaným popisom môže požiadať fyzická osoba alebo právnická ...

(2)

Pri podávaní žiadosti je žiadateľ povinný

a)
poskytnúť bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a termíne, ktorý určí kontrolný ...
b)
pri odrodách uvádzaných do obehu pred 30. septembrom 2012 predložiť dôkaz o tejto skutočnosti. ...
(3)

Žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou

a)
predložiť popis odrody vypracovaný zodpovedným orgánom iného členského štátu, ktorý nezodpovedá ...
b)
preukázať skutočnosť, že odroda má zabezpečené udržiavacie šľachtenie.
(4)

Kontrolný ústav rozhodne o registrácii odrody s úradne uznaným popisom, ak sú splnené požiadavky ...

(5)

Kontrolný ústav rozhodne o zrušení registrácie odrody s úradne uznaným popisom, ak nie je zabezpečené ...

§ 9
Ďalšie úlohy kontrolného ústavu pri registrácii odrôd

Kontrolný ústav

a)

zostaví súbor informácií o každej odrode, o ktorej registráciu bolo požiadané, ktorý obsahuje ...

b)

zverejňuje informácie o každom začatom konaní vo veci registrácie odrody a ochrany práv k novým ...

c)

zasiela príslušným orgánom členských štátov zodpovedným za registráciu odrôd a Komisii úradný ...

d)

oznámi na žiadosť Komisie alebo príslušného orgánu členského štátu zodpovedného za registráciu ...

e)

poskytuje príslušným orgánom členských štátov zodpovedným za registráciu odrôd a Komisii ...

f)

môže poskytnúť informácie o odrodách získané počas konania o registráciu len žiadateľovi ...

g)

môže zverejniť priebežné výsledky odrodových skúšok len so súhlasom žiadateľa; ak je potrebné ...

h)

môže poveriť vykonávaním odrodových skúšok na účely registrácie odrody a predĺženia doby ...

i)

spolupracuje s úradmi členských štátov zodpovednými za registráciu odrôd pri overovaní a kontrole, ...

§ 9a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017

Rastliny alebo množiteľský materiál odrôd ovocných druhov uvádzaných do obehu pred 30. septembrom ...

§ 10
Preberanie právne záväzných aktov Európskej únie

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

§ 11
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2007.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 50/2007 Z. z.

  DRUHY PESTOVANÝCH RASTLÍN, KTORÝCH ODRODY SA REGISTRUJÚ

  I. REPY 1. Beta vulgaris L. repa cukrová 2. Beta vulgaris L. repa kŕmna II. KŔMNE PLODINY 3. Agrostis ...

  POĽNÉ PLODINY

  1. Allium cepa L. 1.1 skupina Aggregatum Šalotka 1.2 skupina Cepa Cibuľa a cibuľa kuchynská nakopená ...

  ZELENINY

  Vitis Humulus lupulus Vinič hroznorodý Chmeľ ...

  OSTATNÉ DRUHY POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 50/2007 Z. z.

  DRUHY PESTOVANÝCH RASTLÍN, PRE KTORÉ JE OVERENIE HOSPODÁRSKEJ HODNOTY ODRODY PODMIENKOU REGISTRÁCIE

  I. REPY 1. Beta vulgaris L. repa cukrová 2. Beta vulgaris L. repa kŕmna II. KŔMNE PLODINY 3. Agrostis ...

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 50/2007 Z. z.

  POŽIADAVKY NA VYKONÁVANIE ODRODOVÝCH SKÚŠOK

  ČASŤ A

  POĽNÉ PLODINY A ZELENINY

  1.

  Skúšky DUS sa vykonávajú podľa protokolov na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Úradu ...

  kostrava trsteníkovitá TP 39/1 z 1. 10. 2015 kostrava vláskovitá TP 67/1 z 23. 6. 2011 kostrava ...

  cibuľa a cibuľa kuchynská nakopená TP 46/2 z 1. 4. 2009 šalotka TP 46/2 z 1. 4. 2009 cibuľa zimná ...

  2.

  Skúšky DUS sa vykonávajú podľa metodík na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Medzinárodnej ...

  repa kŕmna TG/150/3 zo 4. 11. 1994 psinček psí TG/30/6 z 12. 10. 1990 psinček obrovský TG/30/6 ...

  okrúhlica TG/37/10 zo 4. 4. 2001 ...

  3.

  Skúšky DUS druhov poľnohospodárskych plodín, ktoré nie sú uvedené v prvom a druhom bode, sa ...

  4.

  Pri overovaní hospodárskej hodnoty sa skúšajú a hodnotia tieto požiadavky:

  a)

  úroda,

  b)

  rezistencia voči škodlivým organizmom,

  c)

  správanie sa vzhľadom na faktory vo fyzickom prostredí,

  d)

  Vo výsledkoch overovania hospodárskej hodnoty odrody sa uvedú aj použité metódy overovania hospodárskej ...

  5.

  Pri vykonávaní skúšok DUS podľa prvého bodu sa skúšajú a hodnotia všetky znaky odrody, ktoré ...

  6.

  Znaky podľa piateho bodu sa hodnotia, ak ich hodnotenie nie je znemožnené stupňom prejavu niektorého ...

  7.

  Protokoly CPVO a metodiky UPOV sú uložené v sídle kontrolného ústavu a sú verejne prístupné ...

  ČASŤ B

  VINIČ

  HLAVA I

  MORFOLOGICKÉ ZNAKY NA URČENIE ODLIŠNOSTI, STÁLOSTI A VYROVNANOSTI

  1.

  Rašenie listových púčikov na rastúcich výhonoch dlhých 10 až 20 cm

  1.1

  tvar

  1.2

  farba (pri otvorení, aby bolo možné pozorovať antokyan)

  1.3

  chĺpkatosť

  2.

  Bylinný výhon v dobe kvetu

  2.1

  priečny prierez (tvar a obrys)

  2.2

  chĺpkatosť

  3.

  Drevitý výhon

  3.1

  povrch

  3.2

  internódium

  4.

  Rozmiestnenie úponkov

  5.

  Mladé listy na vrchole rastúceho výhonu dlhého 10 až 30 cm (prvé 3 listy od miesta tvorenia listového ...

  5.1

  farba

  5.2

  chĺpkatosť

  6.

  Dospelý list (medzi 8 a 11 kolienkom)

  6.1

  fotografia

  6.2

  nákres alebo priama tlač so stupnicou

  6.3

  celkový tvar

  6.4

  počet lalokov

  6.5

  stopkový výkrojok

  6.6

  hĺbka vrchných a spodných výkrojkov

  6.7

  chĺpkatosť spodného povrchu

  6.8

  povrch

  6.9

  bočné zúbkovanie

  7.

  Kvet

  pohlavie

  8.

  Strapec v priemyselnej zrelosti (pri muštových odrodách a stolových odrodách)

  8.1

  fotografia (so stupnicou)

  8.2

  tvar

  8.3

  veľkosť

  8.4

  stopka (dĺžka)

  8.5

  priemerná hmotnosť v gramoch

  8.6

  oddeľovanie od stopky

  8.7

  kompaktnosť strapca

  9.

  Bobuľa v priemyselnej zrelosti (pri muštových odrodách a stolových odrodách)

  9.1

  fotografia (so stupnicou)

  9.2

  tvar

  9.3

  tvar s uvedením priemernej hmotnosti

  9.4

  farba

  9.5

  šupka (pri stolových odrodách)

  9.6

  počet semien (pri stolových odrodách)

  9.7

  dužina

  9.8

  šťavnatosť

  9.9

  chuť (vôňa)

  10.

  Semená (pri muštových odrodách a stolových odrodách): fotografia z dvoch strán a z profilu (so ...

  HLAVA II

  FYZIOLOGICKÉ ZNAKY NA URČENIE ODLIŠNOSTI, STÁLOSTI A VYROVNANOSTI

  1.

  Posudzovanie rastu

  a)

  Pozorovanie fenologických fáz

  Fenologické fázy sú pozorované v porovnaní s jednou kontrolnou odrodou alebo viacerými kontrolnými ...

  1.

  so zreteľom na Nemecko:

  1.1

  biele odrody viniča – Weißer Riesling, Weißer Gutedel, Müller-Thurgau

  1.2

  modré odrody viniča – Blauer Spätburgunder

  2.

  pokiaľ ide o Grécko:

  2.1

  biele odrody viniča – Savatiano, Zoumiatiko, Vilana, Assyrtiko, Chardonnay

  2.2

  modré odrody viniča – Mandilaria, Xynomavro, Cabernet Sauvignon, Korinthiaki

  2.3

  stolové odrody viniča – Razaki, Cardinal, Italia, Soultanina, Perlette

  3.

  pokiaľ ide o Španielsko:

  3.1

  biele odrody viniča – Airen, Palomino, Pedro Ximénez, Viura-Macabeo

  3.2

  modré odrody viniča – Bobal, Garnacha, Mazuela, Tempranillo

  3.3

  odrody stolového hrozna – Moscatel, Roseti, Aledo, Ohanes

  4.

  so zreteľom na Francúzsko:

  4.1

  biele odrody viniča – Riesling, Chasselas blanc, Müller-Thurgau, Sauvignon, Ugni blanc

  4.2

  modré odrody viniča – Pinot noir, Gamay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Carignan, Grenache noir ...

  4.3

  stolové odrody viniča – Cardinal rouge, Chasselas blanc, Alphonse Lavallée, Servant blanc

  5.

  so zreteľom na Taliansko:

  3.1

  biele odrody viniča – Trebbiano toscano, Pinot bianco, Chasselas dorato

  3.2

  modré odrody viniča – Barbera, Merlot, Sangiovese

  3.3

  stolové odrody viniča – Regina, Chasselas dorato, Cardinal

  6.

  biele odrody viniča – Riesling, Müller-Thurgau.

  b)

  Doba pučania

  Dátum, kedy polovica očiek pri normálnom reze pučí, vnútorné chĺpky sú viditeľné v porovnaní ...

  c)

  Doba plného kvitnutia

  Dátum, kedy pri určitom počte rastlín je polovica kvetov otvorených v porovnaní s kontrolnými ...

  d)

  Zrelosť (pri muštových odrodách a stolových odrodách)

  Okrem doby zrelosti by sa mala hodnotiť aj hustota alebo pravdepodobný stupeň cukornatosti muštu, ...

  2.

  Pestovateľské znaky

  1.

  Vzrast

  2.

  Pestovateľský tvar (vedenie) (poloha prvého plodonosného púčika, preferovaný rez)

  3.

  Produkcia

  a.

  pravidelnosť

  b.

  výnos

  c.

  anomálie

  4.

  Rezistencia alebo náchylnosť

  a.

  k nevhodným podmienkam

  b.

  ku škodcom

  c.

  k praskaniu bobúľ

  5.

  Správanie počas vegetatívneho rozmnožovania

  a.

  vrúbľovanie

  b.

  rozmnožovanie odrezkami

  3.

  Použitie

  1.

  Ako muštové odrody

  2.

  Ako stolové odrody

  3.

  Ako podpníky

  4.

  Na priemyselné spracovanie

  HLAVA III

  MINIMÁLNE PODMIENKY NA VYKONANIE KONTROLY

  1.

  Ekologické informácie

  1.

  miesto

  2.

  geografické podmienky

  a.

  zemepisná dĺžka

  b.

  zemepisná šírka

  c.

  nadmorská výška

  d.

  expozícia a sklon

  3.

  klimatické podmienky

  4.

  typ pôdy

  2.

  Technické metódy

  1.

  Pre muštové odrody a stolové odrody

  a.

  24 krov viniča podľa možnosti na niekoľkých rôznych podpníkoch

  b.

  minimálne tri roky produkcie

  c.

  minimálne dve miesta s rôznymi ekologickými podmienkami

  d.

  odoberanie vrúbľov by malo byť skúšané minimálne na troch odrodách podpníkov

  2.

  Pre podpníky

  a.

  päť krov viniča s minimálne dvoma typmi spôsobov vedenia

  b.

  päť rokov po vysadení

  c.

  tri miesta s rôznymi ekologickými podmienkami

  d.

  odoberanie vrúbľov by malo byť skúšané s minimálne tromi odrodami vrúbľov

  ČASŤ C

  OVOCNÉ DRUHY

  1.

  Citrónovník TP/203/1 z 18. 11. 2004 Jahoda TP/22/3 z 28. 11. 2012 Jabloň TP/14/2 z 14. 3. 2006 Oliva ...

  2.

  Gaštan jedlý TG/124/3 z 6. 10. 1989 Lieska obyčajná TG/71/3 z 28. 3. 1979 Dula podlhovastá TG/100/4 ...

  3.

  Skúšky DUS sa v prípade druhu Pistácia pravá a druhu Brusnica vykonávajú podľa metodík kontrolného ...

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 50/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Komisie 2004/29/ES zo 4. marca 2004, ktorou sa stanovujú vlastnosti a minimálne podmienky ...

  2.

  Smernica Komisie 2003/90/ES zo 6. októbra 2003, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely ...

  3.

  Smernica Komisie 2003/91/ES zo 6. októbra 2003, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely ...

  4.

  Smernica Rady 2002/53/ES z 13. júna 2002 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných ...

  5.

  Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. ...

  6.

  Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Mimoriadne ...

  7.

  Smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (Mimoriadne vydanie Ú. ...

  8.

  Smernica Rady 2002/54/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom repy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, ...

  9.

  Smernica Rady 92/33/EHS z 28. apríla 1992 o uvádzaní do obehu množiteľského a sadivového zeleninového ...

  10.

  Smernica Rady 68/193/EHS z 9. apríla 1968 o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie ...

  11.

  Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 týkajúca sa obchodovania s osivom obilnín (Mimoriadne ...

  12.

  Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (Mimoriadne vydanie Ú. ...

  13.

  Smernica Komisie 2007/48/ES z 26. júla 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/90/ES, ktorou ...

  14.

  Smernica Komisie 2007/49/ES z 26. júla 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/91/ES, ktorou ...

  15.

  Smernica Komisie 2008/83/ES z 13. augusta 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/91/ES, ktorou ...

  16.

  Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, ...

  17.

  Smernica Komisie 2009/97/ES z 3. augusta 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ...

  18.

  Smernica Komisie 2010/46/EÚ z 2. júla 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ...

  19.

  Vykonávacia smernica Komisie 2011/68/EÚ z 1. júla 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/90/ES ...

  20.

  Vykonávacia smernica Komisie 2012/8/EÚ z 2. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/90/ES, ...

  21.

  Vykonávacia smernica Komisie 2012/44/EÚ z 26. novembra 2012, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice ...

  22.

  Vykonávacia smernica Komisie 2013/45/EÚ zo 7. augusta 2013, ktorou sa menia smernice Rady 2002/55/ES ...

  23.

  Vykonávacia smernica Komisie 2013/57/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a ...

  24.

  Vykonávacia smernica Komisie 2014/105/EÚ zo 4. decembra 2014, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES ...

  25.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2015/1168 z 15. júla 2015, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES ...

  26.

  Vykonávacia smernica Komisie 2014/97/EÚ z 15. októbra 2014, ktorou sa vykonáva smernica Rady 2008/90/ES, ...

  27.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/1914 z 31. októbra 2016, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES ...

  28.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/2109 z 1. decembra 2016, ktorou sa mení smernica Rady 66/401/EHS, ...

  29.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2018/100 z 22. januára 2018, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES ...

  30.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/114 z 24. januára 2019, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky ...
 • 2)  Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov ...
 • 2a)  § 4 písm. c) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie ...
 • 3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 930/2000 zo 4. mája 2000, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá ...
 • 4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných ...
 • 5)  Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení neskorších ...
 • 6)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 7)  § 62 až 64 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore