Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70354
Dôvodové správy: 2215
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.11.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.06.2019 do 31.12.2019


Platnosť od: 20.06.2013
Účinnosť od: 01.06.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16 JUD DS8 EU PP4 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 153/2013 s účinnosťou od 01.06.2019 na základe 374/2018


§ 1
Predmet úpravy


Tento zákon upravuje
a)
vymedzenie národného zdravotníckeho informačného systému,
b)
údajovú základňu národného zdravotníckeho informačného systému (ďalej len „údajová základňa“),
c)
postup pri sprístupňovaní údajov z národného zdravotníckeho informačného systému,
d)
národné zdravotnícke administratívne registre,
e)
národné zdravotné registre,
f)
štandardy zdravotníckej informatiky,
g)
zdravotnícku štatistiku,
h)
postavenie a úlohy Národného centra zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“),
i)
proces overovania zhody informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, informačných systémov zdravotných poisťovní, informačných systémov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“), informačných systémov subjektov uvedených v § 5 ods. 6 písm. j) až z) a informačných systémov na objednávanie pacientov (ďalej len „overenie zhody“),
j)
proces vydávania elektronických preukazov zdravotníckych pracovníkov.
zobraziť paragraf
§ 2
Základné pojmy

(1)
Národný zdravotnícky informačný systém je súbor zdravotníckych informačných systémov v správe národného centra slúžiacich na zber, spracúvanie a poskytovanie informácií v zdravotníctve určených na správu údajovej základne; súčasťou národného zdravotníckeho informačného systému je aj Národný portál zdravia.
(2)
Údajová základňa je sústava údajov v národných zdravotníckych administratívnych registroch, národných zdravotných registroch, údajov zo zisťovaní charakterizujúcich zdravotný stav populácie a údajov zo štatistických výkazov v zdravotníctve v správe národného centra. Národné centrum pri správe údajovej základne používa aj údaje z registrov uvedených v § 3 ods. 2 na účely správy a prevádzky národného zdravotníckeho informačného systému.
(3)
Národné zdravotnícke administratívne registre sú zdravotnícke informačné systémy, ktoré obsahujú údaje o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch.
(4)
Národné zdravotné registre sú zdravotnícke informačné systémy, ktoré obsahujú osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „osoby“), ktorých rozsah je ustanovený týmto zákonom.
(5)
Národný portál zdravia je webové sídlo obsahujúce aplikácie a objektivizované informácie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, so službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a informácie o verejnom zdraví1) a sprostredkujúce prístup do národného zdravotníckeho informačného systému.
(6)
Elektronická zdravotná knižka je súbor údajov zo zdravotnej dokumentácie osoby vedených v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
(7)
Pacientsky sumár je časť elektronickej zdravotnej knižky obsahujúci základné údaje o zdravotnom stave osoby v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(8)
Štandardy zdravotníckej informatiky definujú štruktúru a formát dátových rozhraní, štruktúru, kvalitu, čas a spôsob evidencie zdravotníckych údajov a poskytovania zdravotníckych údajov.
(9)
Elektronický zdravotný záznam je záznam zdravotníckeho pracovníka v elektronickej zdravotnej knižke vo forme elektronického dokumentu podpísaného zdokonaleným elektronickým podpisom. Elektronické zdravotné záznamy podľa § 5 ods. 1 písm. b) tretieho, desiateho a jedenásteho bodu pred zápisom do elektronickej zdravotnej knižky prechádzajú informačným systémom zdravotnej poisťovne, ktorá k nim pristupuje, spracúva ich a poskytuje ich poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na účely kontroly a zefektívnenia zdravotnej starostlivosti.
(10)
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka je technický prostriedok na identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu zdravotníckeho pracovníka.
(11)
Overenie zhody je činnosť, ktorou sa overuje a osvedčuje, či informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne, úradu pre dohľad, subjektov uvedených v § 5 ods. 6 písm. j) až z) alebo informačný systém na objednávanie pacientov (ďalej len „informačný systém“) slúžiaci na prepojenie s národným zdravotníckym informačným systémom spĺňa požiadavky na pripojenie k národnému zdravotníckemu informačnému systému.
(12)
Jednoznačný číselný kód je bezvýznamový alfanumerický reťazec pridelený príslušným orgánom uvedeným v § 5 ods. 6 písm. r) a t) až y) v súlade s metodikou integrácie, ktorý jednoznačne identifikuje oprávnenosť a odôvodnenosť prístupu osoby k vybraným údajom z elektronickej zdravotnej knižky.
zobraziť paragraf
§ 5
Elektronická zdravotná knižka

(1)
Elektronická zdravotná knižka obsahuje
a)
identifikačné údaje osoby,
b)
elektronické zdravotné záznamy v rozsahu
1.
pacientsky sumár v rozsahu ustanovenom v § 6,
2.
záznam o preventívnej prehliadke,
3.
záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky,
4.
záznam o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
5.
záznam o zásahu16) pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
6.
záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
7.
záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti,
8.
záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
9.
záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti,
10.
preskripčný záznam,17)
11.
dispenzačný záznam,18)
12.
medikačný záznam,18a)
13.
záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti,18b)
14.
záznam o poskytnutej urgentnej starostlivosti,
15.
doplnkové zdravotné údaje osoby,
c)
údaje z účtu poistenca,19)
d)
vlastné záznamy osoby,
e)
záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup alebo o poskytnutie údajov.
(2)
Elektronické zdravotné záznamy podľa odseku 1 písm. b) druhého až pätnásteho bodu sa v elektronickej zdravotnej knižke aktualizujú na základe poskytnutej zdravotnej starostlivosti osobe; elektronické zdravotné záznamy podľa odseku 1 písm. b) v elektronickej zdravotnej knižke je možné vytvoriť len prostredníctvom informačného systému, ktorý má osvedčenie o zhode podľa § 11. Každý elektronický zdravotný záznam podľa odseku 1 písm. b) v elektronickej zdravotnej knižke obsahuje identifikačné údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka určené podľa druhu elektronického zdravotného záznamu a je podpísaný zdokonaleným elektronickým podpisom20) zdravotníckeho pracovníka, ktorý tento záznam vytvoril.
(3)
Rozsah osobných údajov zapisovaných do elektronickej zdravotnej knižky je uvedený v prílohe č. 2 prvom bode. Dátové štruktúry elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke a každú ich zmenu zverejňuje národné centrum na svojom webovom sídle najneskôr dva mesiace pred ich účinnosťou.
(4)
Osoba je oprávnená vykonávať v elektronickej zdravotnej knižke vlastné záznamy.
(5)
Osoba pristupuje k údajom v elektronickej zdravotnej knižke, okrem záznamov podľa odseku 1 písm. b) tretieho a štvrtého bodu, cez Národný portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora.22) Prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky podľa odseku 1 písm. b) tretieho a štvrtého bodu umožňuje osobe ošetrujúci lekár, ktorý o vykonanie vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek požiadal.
(6)
Identifikačné údaje osoby a elektronické zdravotné záznamy z elektronickej zdravotnej knižky sa poskytujú
a)
ošetrujúcemu lekárovi poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „všeobecný lekár“), s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,23) v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b) po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla, okrem elektronických zdravotných záznamov vytvorených lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria alebo psychológom so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia a identifikačných údajov poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, ktorý humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu vydal, a údajov o cene vydaného humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny z dispenzačných záznamov,
b)
ošetrujúcemu lekárovi
1.
prostredníctvom identifikátora záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo záznamu o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a písm. b) šiesteho bodu alebo siedmeho bodu,
2.
potvrdením prijatia záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť alebo záznamu o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti v elektronickej zdravotnej knižke, ktorým potvrdí prevzatie osoby do starostlivosti, v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b) okrem elektronických zdravotných záznamov podľa § 5a; potvrdením prijatia záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť alebo záznamu o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti v elektronickej zdravotnej knižke ošetrujúcim lekárom záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť alebo záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti stráca platnosť,
3.
prostredníctvom rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a písm. b) piateho bodu, štrnásteho bodu a vlastných elektronických zdravotných záznamov,
4.
po vložení občianskeho preukazu s elektronickým čipom osoby alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom osoby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a písm. b) prvého, tretieho, štvrtého, šiesteho, siedmeho, desiateho, jedenásteho a dvanásteho bodu,
c)
zdravotníckemu pracovníkovi zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rozsahu identifikačných údajov osoby a záznamu žiadanky na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek aj prostredníctvom identifikátora záznamu žiadanky na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek; zdravotníckemu pracovníkovi zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ktorý poskytuje liečbu, sa poskytujú aj záznamy o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, a to aj prostredníctvom identifikátora záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,23a)
d)
liečebnému pedagógovi, logopédovi a klinickému psychológovi v rozsahu identifikačných údajov osoby, pacientskeho sumára, záznamov o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť; záznamy o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť sa poskytujú aj prostredníctvom identifikátora záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby a vlastné elektronické zdravotné záznamy po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby,
e)
zdravotníckemu pracovníkovi záchrannej zdravotnej služby pri zabezpečovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu identifikačných údajov osoby, pacientskeho sumára, záznamov o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti za posledných šesť mesiacov a vitálnych a antropometrických údajov z doplnkových zdravotných údajov osoby po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby,
f)
revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre príslušnej zdravotnej poisťovne na účely výkonu kontrolnej činnosti23baa) po zadaní rodného čísla osoby alebo po zadaní bezvýznamového identifikačného čísla osoby v rozsahu odseku 1 písm. a), b), d) a e),
g)
ošetrujúcej sestre alebo pôrodnej asistentke v rozsahu identifikačných údajov osoby, pacientskeho sumára, záznamu žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky, záznamu o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, o ktoré požiadal príslušný ošetrujúci lekár, záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, záznamu o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti, preskripčných záznamov v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom23ba) a v rozsahu doplnkových zdravotných záznamov osoby po zadaní rodného čísla osoby alebo po zadaní bezvýznamového identifikačného čísla,
h)
osobe oprávnenej vydávať humánne lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, v rozsahu identifikačných údajov osoby, pacientskeho sumára a preskripčného záznamu osoby, ktorej liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu vydáva; preskripčné záznamy sa poskytujú aj prostredníctvom identifikátora preskripčného záznamu,23c)
i)
osobe oprávnenej vydávať zdravotnícke pomôcky v rozsahu identifikačných údajov osoby a preskripčného záznamu osoby, ktorej zdravotnícku pomôcku vydáva; preskripčné záznamy sa poskytujú aj prostredníctvom identifikátora preskripčného záznamu osoby, ktorej sa zdravotnícka pomôcka vydáva,
j)
lekárovi určenému Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, ak ide o príslušníka ozbrojených síl Slovenskej republiky, v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b),
k)
lekárovi určenému Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, posudkovému lekárovi Ministerstva obrany Slovenskej republiky, posudkovému lekárovi ozbrojených síl a posudkovému lekárovi posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b) na účely
1.
výberového konania alebo prijímacieho konania podľa osobitného predpisu,24)
2.
prieskumného konania podľa osobitného predpisu,24)
3.
sociálneho zabezpečenia vojakov podľa osobitného predpisu,25)
l)
lekárovi určenému Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ak ide o príslušníka Policajného zboru a príslušníka Hasičského a záchranného zboru,26) v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b),
m)
posudkovému lekárovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b) na účely
1.
prijímacieho konania podľa osobitných predpisov,27)
2.
prieskumného konania,27)
3.
lekárskej posudkovej činnosti,27)
n)
služobnému posudkovému lekárovi Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b) na účely
1.
prijímacieho konania podľa osobitného predpisu,27a)
2.
prieskumného konania podľa osobitného predpisu,27a)
3.
lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu,27a)
o)
posudkovému lekárovi Zboru väzenskej a justičnej stráže v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b) na účely
1.
prijímacieho konania podľa osobitného predpisu,27b)
2.
prieskumného konania podľa osobitného predpisu,27b)
3.
lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu,27b)
p)
osobe oprávnenej na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou27c) na základe poverenia po zadaní rodného čísla osoby alebo po zadaní bezvýznamového identifikačného čísla v rozsahu podľa odseku 1 písm. a), b), d) a e),
q)
prehliadajúcemu lekárovi27d) po nahlásení úmrtia osoby v rozsahu identifikačných údajov osoby a pacientskeho sumára,
r)
lekárovi úradu pre dohľad vykonávajúcemu pitvu osoby po nariadení pitvy27e) v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a písm. b) prvého bodu po zadaní jednoznačného číselného kódu prideleného úradom pre dohľad a rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby,
s)
zdravotníckemu pracovníkovi operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby27f) pri zabezpečovaní záchrannej zdravotnej služby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a písm. b) prvého bodu a pätnásteho bodu a v rozsahu vitálnych a antropometrických údajov po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby,
t)
posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu27g) po zadaní jednoznačného číselného kódu prideleného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b),
u)
posudkovému lekárovi Sociálnej poisťovne na účely lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu27h) po zadaní jednoznačného číselného kódu prideleného Sociálnou poisťovňou a rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b),
v)
znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s konaním pred súdom, po zadaní jednoznačného číselného kódu prideleného súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní a rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b),
w)
zdravotníckemu pracovníkovi obce alebo vyššieho územného celku, ktorý vykonáva zdravotnú posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa osobitného predpisu,27i) po zadaní jednoznačného číselného kódu prideleného obcou alebo vyšším územným celkom a rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b),
x)
lekárovi samosprávneho kraja27j) po zadaní jednoznačného číselného kódu prideleného vyšším územným celkom a rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b),
y)
inšpektorovi správnej klinickej praxe Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na účely klinického skúšania po zadaní jednoznačného číselného kódu prideleného Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a písm. b) štvrtého, piateho, desiateho až dvanásteho bodu,
z)
zdravotníckemu pracovníkovi inému, ako je uvedený v písmenách a) až q), v rozsahu identifikačných údajov osoby, pacientskeho sumára a vlastných záznamov.
(7)
Ak nie je v odseku 6 ustanovené inak, údaje z elektronickej zdravotnej knižky sa poskytujú ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom ustanoveným v odseku 6 po vložení občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
(8)
Zdravotnícky pracovník je oprávnený na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky vo väčšom rozsahu ako podľa odsekov 6 a 7, okrem údajov podľa odseku 1 písm. c) a e), na základe súhlasu osoby, ktorého účel získavania je zdravotnícky pracovník povinný preukázateľne odôvodniť. Súhlas na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky podľa prvej vety dáva osoba
a)
potvrdením súhlasu prostredníctvom technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti po vložení občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo
b)
prostredníctvom úradného autentifikátora; túto skutočnosť musí osoba vyznačiť v elektronickej zdravotnej knižke postupom podľa odseku 5 pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.
(9)
Súhlas na prístup k údajom podľa odseku 8 trvá počas poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(10)
Každý záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup alebo poskytnutie údajov okrem údajov podľa odseku 1 písm. e) z elektronickej zdravotnej knižky je zaznamenávaný v elektronickej zdravotnej knižke.
(11)
Osoba je oprávnená udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky podľa § 5 ods. 1 písm. b) cez Národný portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora
a)
zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zadaním číselného kódu zdravotníckeho pracovníka alebo číselného kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
b)
inej osobe uvedením dočasného identifikátora osoby, ktorej súhlas na prístup k údajom udeľuje; dočasný identifikátor je bezvýznamový alfanumerický reťazec, ktorý generuje cez Národný portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora22) osoba, ktorej sa súhlas na prístup k údajom má udeliť.
(12)
Osoba, ktorá udelila súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky podľa odseku 11, je oprávnená svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky inej osoby trvá do jeho odvolania oprávnenou osobou.
(13)
Súhlas osoby na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky podľa odseku 11 sa nepovažuje za súhlas dotknutej osoby podľa osobitného predpisu.37)
(14)
Všeobecný lekár má prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky osoby podľa odseku 1 písm. a) a b) aj po zániku dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu tých elektronických zdravotných záznamov, ktoré vznikli do zániku platnosti tejto dohody.
zobraziť paragraf
§ 6
Pacientsky sumár

(1)
Pacientsky sumár obsahuje
a)
údaj o aktívnej implantovanej zdravotníckej pomôcke, ak je údaj známy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
b)
údaj o zubno-lekárskej zdravotníckej pomôcke na mieru, ak je údaj známy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
c)
údaj o alergickej anamnéze, ak je údaj známy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
d)
údaje o všeobecnom lekárovi, s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, v rozsahu meno, priezvisko a adresa miesta výkonu činnosti, číselný kód zdravotníckeho pracovníka, názov a číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty,
e)
údaje o inom ošetrujúcom lekárovi určenom osobou v rozsahu meno, priezvisko a adresa miesta výkonu činnosti, číselný kód zdravotníckeho pracovníka, názov a číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty,
f)
kód a názov choroby podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb (ďalej len „kód choroby“) s jej bližšou špecifikáciou, ak ide o chorobu zo zoznamu chorôb, ktoré sa zapisujú do pacientskeho sumára, a ktorá na základe posúdenia ošetrujúceho lekára je dôležitá z hľadiska záchrany života a zdravia osoby,
g)
údaje o podaných a vydaných liekoch z dispenzačných záznamov alebo medikačných záznamov za ostatných 12 mesiacov,
h)
údaje o kontaktnej osobe určenej osobou v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty,
i)
predpokladaný dátum pôrodu,
(2)
Údaje podľa odseku 1 písm. a) až c) a i) aktualizuje ošetrujúci lekár pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobe; údaj podľa odseku 1 písm. i) aktualizuje ošetrujúci lekár na základe dohody s osobou. Údaje podľa odseku 1 písm. d) sú aktualizované prostredníctvom údajovej základne národného zdravotníckeho informačného systému. Údaje podľa odseku 1 písm. f) sa aktualizujú na základe poskytnutej zdravotnej starostlivosti; ak ide o chorobu, ktorá nie je uvedená v zozname chorôb, ktoré sa zapisujú do pacientskeho sumára podľa odseku 3, a je na základe posúdenia ošetrujúceho lekára dôležitá z hľadiska záchrany života a zdravia osoby, je ošetrujúci lekár oprávnený túto chorobu zapísať do pacientskeho sumára. Údaje podľa odseku 1 písm. g) sú aktualizované na základe medikačného záznamu a dispenzačného záznamu. Údaje podľa odseku 1 písm. e) a h) môže aktualizovať osoba cez Národný portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora alebo jej ošetrujúci lekár pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti; údaje podľa odseku 1 písm. h) môže aktualizovať ošetrujúci zdravotnícky pracovník.
(3)
Zoznam chorôb, ktorých kód a názov sa zapisuje do pacientskeho sumára, a každú jeho zmenu uverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle najneskôr dva mesiace pred ich účinnosťou.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2 k zákonu č. 153/2013 Z. z.


NÁRODNÉ ZDRAVOTNÉ REGISTRE


1.
Národný register elektronických zdravotných knižiek

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov

1.
Identifikačné údaje osoby v rozsahu


meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, pohlavie, názov a číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje (telefónne číslo, emailová adresa, kontaktná adresa), identifikačné údaje zdravotnej poisťovne.
2.
Pacientsky sumár podľa § 6.

3.
Záznam o preventívnej prehliadke v rozsahu


druh preventívnej prehliadky, anamnéza a zdravotné výkony vykonané v rámci preventívnej prehliadky.
4.
Záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rozsahu


popis odobratej vzorky, ak bol odber vykonaný, rozsah požadovaných vyšetrení, kód choroby s jej bližšou špecifikáciou a epikrízu zdravotného stavu.
5.
Záznam o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rozsahu


druh vyšetrenia a výsledky vyšetrenia alebo záver vyšetrenia.
6.
Záznam o zásahu pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

7.
Záznam o odporúčaní lekára na ambulantnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu


stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežný kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, druh špecializácie, rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania.
8.
Záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu


stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežný kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, epikríza zdravotného stavu a odôvodnenie odporúčania.
9.
Záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu


kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, anamnéza, vykonané zdravotné výkony, odporučenie ďalšej liečby, epikríza zdravotného stavu, údaje o dispenzarizácii, ak sa vyžaduje, informácia o tom, že bolo osobe poskytnuté poučenie, že osoba odmietla poučenie, informácia, že osoba udelila informovaný súhlas, odmietla udeliť informovaný súhlas alebo ho odvolala a dôvod poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak bola zdravotná starostlivosť poskytnutá v dôsledku porušenia liečebného režimu, užitia alkoholu alebo inej návykovej látky, úrazu, choroby z povolania alebo poškodenia zdravia, ak k nemu došlo protiprávnym konaním.
10.
Záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu


kód choroby s jej bližšou špecifikáciou pri prijatí osoby do ústavnej zdravotnej starostlivosti, anamnéza, vykonaný operačný zdravotný výkon, ak bol poskytnutý, kód choroby s jej bližšou špecifikáciou pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti, údaje o liečbe počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti a odporučenie ďalšej liečby, epikríza zdravotného stavu, údaje o dĺžke poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane dátumu prijatia a prepustenia, informácia o tom, že bolo osobe poskytnuté poučenie, že osoba odmietla poučenie, informácia, že osoba udelila informovaný súhlas, odmietla udeliť informovaný súhlas alebo ho odvolala a dôvode poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak bola zdravotná starostlivosť poskytnutá v dôsledku porušenia liečebného režimu, užitia alkoholu alebo inej návykovej látky, úrazu, choroby z povolania alebo poškodenia zdravia, ak k nemu došlo protiprávnym konaním.
11.
Preskripčný záznam v rozsahu


údajov o predpísanom humánnom lieku alebo dietetickej potravine v rozsahu lekárskeho predpisu a údajov o predpísanej zdravotníckej pomôcke v rozsahu lekárskeho poukazu.
12.
Dispenzačný záznam v rozsahu


údajov o vydanom humánnom lieku alebo dietetickej potravine v rozsahu lekárskeho predpisu a údajov o vydanej zdravotníckej pomôcke v rozsahu lekárskeho poukazu.
13.
Medikačný záznam v rozsahu údajov o podanom humánnom lieku.

14.
Záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v rozsahu kód plánovaného výkonu, kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predpokladaný dátum poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti a kód zdravotnej poisťovne.

15.
záznam o poskytnutej urgentnej starostlivosti v rozsahu kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, anamnéza, vykonané zdravotné výkony, odporučenie ďalšej liečby, epikríza zdravotného stavu, spôsob ukončenia poskytnutia urgentnej zdravotnej starostlivosti.

16.
doplnkové zdravotné údaje osoby v rozsahu krvná skupina a Rh faktor, krvný tlak, vykonané očkovanie, vykonané chirurgické výkony, terapeutické odporúčania, vitálne a antropometrické údaje, invalidita, sociálna anamnéza.

b)
Účel spracúvania osobných údajov


Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zabezpečenie jednoznačných a aktuálnych údajov pre potreby vedenia a sprístupnenia údajov v elektronickej zdravotnej knižke a zdravotníckej štatistiky, na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb


Poistenci verejného zdravotného poistenia37d) a poistenci iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike.
d)
Účel poskytovania osobných údajov


Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe verejného zdravotného poistenia. Poskytovanie príslušnej zdravotnej poisťovni na účely kontroly a zefektívnenia zdravotnej starostlivosti.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú


Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotné poisťovne v rozsahu ustanovenom týmto zákonom. Príslušnej zdravotnej poisťovni na účely kontroly a zefektívnenia zdravotnej starostlivosti.
f)
Účel sprístupňovania osobných údajov


Sprístupňovanie osobných údajov všeobecným lekárom a cez Národný portál zdravia.
g)
Príjemcovia, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú


Poistenci verejného zdravotného poistenia a poistenci iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, ktorých sa osobné údaje týkajú.
2.
Národný onkologický register

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov


Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu v Slovenskej republike, adresa trvalého pobytu, anamnestické údaje vrátane výskytu rizikových faktorov u pacienta, profesia, štatistická klasifikácia ekonomických činností, zamestnávateľ a jeho prevažujúca činnosť, vyšetrenia vedúce k stanoveniu choroby vrátane jej kódu, dátum prvých príznakov, špecifikácia choroby podľa topografického a morfologického kódu, štádium choroby podľa špecifickej onkologickej klasifikácie, klinický rozsah nádoru, histologický nález, cytologický nález, plán primárnej liečby, dátum a typ operácie, údaje o terapii, súhrnné hodnotenie liečby, ambulantné správy, prepúšťacie správy a popisy cytologických a histopatologických vyšetrení, dátum smrti u zomretých, príčina smrti a iné pridružené závažné choroby, patologicko-anatomické nálezy.
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Na základe poznania výskytu a trendov vývoja onkologických chorôb na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie a zdravotníckej štatistiky získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb


Osoby s onkologickou chorobou.
d)
Účel poskytovania osobných údajov


Vedecko-medicínsky účel.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú


Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
3.
Národný register diabetes mellitus

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov


Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, dátum zistenia choroby, špecifikácia diabetu, osobná a rodinná anamnéza, posledný infekt pred chorobou (choroba, liečba), prvé klinické príznaky, komorbidity a komplikácie základnej choroby, vybrané biochemické výsledky (glykémia bazálna a postprandiálna, glykozúria, ketoacidóza, glykovaný hemoglobín, glykemický profil), liečba (denná dávka inzulínu, typ inzulínu, diéta a iná liečba), stav pacienta ku dňu hlásenia, trvanie remisie, hospitalizácie (dôvod hospitalizácie, počet hospitalizácií), úroveň spolupráce pacienta a zákonných zástupcov pri liečebnom režime.
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Na základe poznania výskytu a trendov vývoja diabetu v populácii získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb


Osoby s diabetes mellitus.
d)
Účel poskytovania osobných údajov


Vedecko-medicínsky účel.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú


Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
4.
Národný register vrodených chýb

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov


Meno a priezvisko dieťaťa, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu zákonného zástupcu, klinické a laboratórne choroby (kódy chorôb a kódy podľa špecifických číselníkov a klasifikácií), pôrodná hmotnosť, pôrodná dĺžka, gestačný vek, stav dieťaťa, údaj o asistovanej reprodukcii, prenatálne vyšetrenia (skríning, diagnostika vrátane genetického vyšetrenia), vrodená chyba plodu zistená prenatálne (gestačný týždeň), postnatálne vyšetrenia (diagnostika vrodenej chyby vrátane genetického vyšetrenia), choroba určená podľa medzinárodných klasifikácií, údaje o matke (rodné číslo, kód obce trvalého pobytu v Slovenskej republike), osobná anamnéza matky (závažné choroby/škodliviny s možným rizikom pre vývoj plodu), informácie o otcovi (rok narodenia), výskyt vrodených chýb v rodine, spôsob korekcie vrodenej chyby vrátane dátumu, dátum smrti u zomretých.
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Získanie informácií o výskyte vrodených chýb, o počte prenatálne diagnostikovaných vrodených chýb. Na základe poznania výskytu a trendu vývoja vrodených chýb získať informácie na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie, pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb


Živonarodené a mŕtvonarodené deti s vrodenou chybou, deti do 15 rokov s vrodenou chybou, ženy, ktorým sa narodili deti s vrodenou chybou, a osoby so zriedkavou chorobou.
d)
Účel poskytovania osobných údajov


Vedecko-medicínsky účel.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú


Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
5.
Národný register chorôb obehovej sústavy

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov


Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, kódy chorôb, začiatok akútnych príznakov, miesto začatia liečby, klinické príznaky, výskyt chorôb srdca, ciev a iných závažných chorôb v rodine, výskyt rizikových faktorov u pacienta, liečba (podané lieky, realizované výkony), efekt liečby, dátum smrti u zomretých.
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Na základe poznania výskytu a trendov vývoja chorôb obehovej sústavy v populácii získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb


Osoby s vybranými chorobami obehovej sústavy a osoby s kardiochirurgickým výkonom.
d)
Účel poskytovania osobných údajov


Vedecko-medicínsky účel.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú


Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
6.
Národný register neurologických chorôb

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov


Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, ukončené vzdelanie, osobná a rodinná anamnéza, klinická charakteristika, vyšetrenia, diagnostika a špecifikácia typu choroby s neurologickou symptomatológiou, liečba (čas začatia liečby, podané lieky, realizované výkony), dátum smrti u zomretých, pracovná schopnosť (ekonomická aktivita, invalidita).
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Na základe poznania výskytu a trendov vývoja vybraných neurologických chorôb v populácii získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb


Osoby s vybranými neurologickými chorobami.
d)
Účel poskytovania osobných údajov


Vedecko-medicínsky účel.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú


Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
7.
Národný register chronických pľúcnych chorôb

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov


Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, osobná anamnéza (komorbidity, rizikové faktory), klinické príznaky, diagnostické vyšetrenia, dátum stanovenia choroby, špecifikácia a klasifikácia choroby, liečba, realizované výkony, stav pacienta ku dňu hlásenia, hospitalizácia, dátum smrti u zomretých.
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Na základe poznania výskytu a trendov vývoja v populácii získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb


Osoby s vybranými chronickými chorobami pľúc.
d)
Účel poskytovania osobných údajov


Vedecko-medicínsky účel.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú


Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
8.
Národný register tuberkulózy

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov


Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, dátum zistenia choroby, forma choroby, kontakty, výskyt tuberkulózy v rodine, výskyt iných chorôb v rodine, prekonané choroby, údaje o vakcinácii, klinické príznaky, vybrané biochemické a mikrobiologické výsledky, údaje o liečbe, klinický stav pacienta, hospitalizácie, úroveň spolupráce pacienta pri liečebnom režime, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomická choroba.
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Na základe poznania výskytu a trendov vývoja vybraných chorôb pľúc v populácii získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb


Osoby s tuberkulózou.
d)
Účel poskytovania osobných údajov


Vedecko-medicínsky účel.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú


Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
9.
Národný artroplastický register

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov


Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, pracovisko, dátum operácie, primárna choroba, predchádzajúce operácie, operačný prístup, použité profylaktické antibiotiká s dávkovaním, typ endoprotézy, operovaná strana, spôsob fixácie endoprotézy, použitý cement, cementovacia technika, typ a veľkosť komponentov endoprotézy, dátum primárnej implantácie, pracovisko, kde bola vykonaná primárna implantácia, údaj o absolvovaných rehabilitáciách a kúpeľnej liečbe, dôvod revízie, revidované časti, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomické choroby.
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Na základe poznania výskytu a trendov vývoja vykonaných implantácií endoprotéz získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb


Osoby po totálnej endoprotéze kĺbov.
d)
Účel poskytovania osobných údajov


Vedecko-medicínsky účel.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú


Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
10.
Národný register zápalových reumatických chorôb

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov


Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, dátum zistenia choroby reumatickej choroby, výskyt rizikových faktorov a chorôb v anamnéze, prekonané choroby (choroba, liečba), prvé klinické príznaky, komorbidita, komplikácie základnej choroby, invalidita, vybrané biochemické výsledky, typ a spôsob liečby, stav pacienta ku dňu hlásenia, hospitalizácie, pracovná schopnosť (ekonomická aktivita, invalidita).
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Na základe poznania výskytu a trendov vývoja reumatických chorôb získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb


Osoby s vybranými zápalovými reumatickými chorobami.
d)
Účel poskytovania osobných údajov


Vedecko-medicínsky účel.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú


Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
11.
Národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov


Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, adresa trvalého pobytu, číselný kód obce trvalého pobytu dotknutej osoby, meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číselný kód obce trvalého pobytu a rodinný stav zákonného zástupcu, dátum, čas a miesto úrazu, typ úrazu, choroba, mechanizmus úrazu, rozsah poškodenia, miesto a spôsob ošetrenia, druh liečby vrátane rehabilitácie, následky úrazu, dátum smrti u zomretých, príčiny smrti.
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Na základe poznania výskytu a trendov vývoja úrazov u detí a okolnostiach ich vzniku získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb


Osoby mladšie ako 18 rokov, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť v súvislosti s úrazom vyžadujúcim hospitalizáciu.
d)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú


Orgány činné v trestnom konaní, súdy, orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
12.
Národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov


Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, adresa trvalého pobytu, číselný kód obce trvalého pobytu, miesto posledného pobytu, charakter bývania, rodinný stav, prítomnosť zdravotného postihnutia a údaj o nespôsobilosti alebo obmedzenej spôsobilosti na právne úkony (ak ide o osobu, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená), meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číselný kód obce trvalého pobytu zákonného zástupcu, rodinný stav, dosiahnuté vzdelanie, ekonomická aktivita zákonného zástupcu, identifikácia privádzajúcej osoby (ktorá dieťa priviedla na lekárske ošetrenie), dátum a čas vzniku podozrenia na fyzické alebo psychické týranie, zanedbávanie, znásilnenie, vystavenie sexuálnemu násiliu, sexuálnemu zneužívaniu, miesto vzniku podozrenia, sociálna anamnéza, predpokladané miesto zanedbávania, týrania, zneužívania, príznaky zanedbávania, týrania alebo zneužívania (fyzické, psychické), rozsah poškodenia, predpokladaný mechanizmus vzniku poškodenia, špecifikácia typu podozrenia vrátane uvedenia prípadnej intoxikácie obete omamnými a psychotropnými látkami, prípadne liečivami bez zjavnej terapeutickej indikácie, miesto a spôsob ošetrenia, druh liečby, dátum smrti u zomretých, príčina smrti.
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Na základe poznania výskytu a trendu vývoja hlásených podnetov v porovnaní s opodstatnenými podnetmi na základe ich vyšetrovania treťou stranou (orgány činné v trestnom konaní) skvalitniť cielené kontrolné mechanizmy na úrovni príslušných rezortov na výkon a tvorbu štátnej zdravotnej a sociálnej politiky, na prípravu intervenčných opatrení s cieľom skvalitniť prevenciu.
c)
Okruh dotknutých osôb


Osoby s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie alebo násilie – osoby mladšie ako 18 rokov a osoby, ktoré boli pozbavené spôsobilosti na právne úkony alebo u ktorých spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.
d)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú


Orgány činné v trestnom konaní, súdy, orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
13.
Národný register asistovanej reprodukcie

a)
Zoznam osobných údajov


Rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca Slovenskej republiky alebo iného členského štátu, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, úhrada zdravotnej poisťovne, použitá metóda asistovanej reprodukcie, počet absolvovaných cyklov asistovanej reprodukcie, výsledok liečby, komplikácie, osud gravidity, zvlášť registrované viacplodové gravidity, stav a vývin detí narodených po liečbe neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie, u darcov spermií – odber, uskladnenie, použitie, likvidácia, u darkýň – počet, spracovanie, uskladnenie, použitie, likvidácia oocytov, počet vzniknutých embryí, spracovanie, uskladnenie, použitie, likvidácia embryí, priradený jednotný európsky kód so sekvenciou identifikácie darcov a príjemcov a sekvenciou identifikácie produktu – ľudského reprodukčného tkaniva a buniek.
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Účelom spracúvania osobných údajov je registrácia stavu a úrovne asistovanej reprodukcie v Slovenskej republike s následnou možnosťou poskytovania údajov do európskych a svetových registrov a pre zdravotné poisťovne, sledovanie vývinu detí narodených po použití metód asistovanej reprodukcie.
c)
Okruh dotknutých osôb


Darcovia a darkyne pohlavných buniek, pacientky, ktoré sú liečené metódami asistovanej reprodukcie.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore