Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.10.2021 do 31.03.2022

Platnosť od: 20.06.2013
Účinnosť od: 01.10.2021
Účinnosť do: 31.03.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST24JUDDS11EUPP4ČL0

Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.10.2021 do 31.03.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 153/2013 s účinnosťou od 01.10.2021 na základe 252/2021

Legislatívny proces k zákonu 252/2021§ 10
Zdravotnícka štatistika

(1)
Národné centrum na účely zdravotníckej štatistiky a zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie vedie zoznam
a)
hlásení o úmrtí a príčinách smrti,
b)
hlásení o prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti,
c)
správ o rodičke,
d)
správ o novorodencovi,
e)
hlásení o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva,
f)
hlásení o poskytnutí informácií o umelom prerušení tehotenstva,
g)
hlásení pohlavnej choroby,
h)
hlásení choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania,
i)
hlásení o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti,
j)
hlásení príčin a okolností úmyselného sebapoškodzovania,
k)
hlásení o ukončenej kúpeľnej liečbe,
l)
hlásení o užívateľovi drog liečenom zo závislosti,
m)
hlásení o pacientovi s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva,
n)
hlásení o tom, že pacient s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva sa považuje za vyliečeného.
(2)
Národné centrum na účely zdravotníckej štatistiky spracúva aj údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, národných zdravotných registrov, hlásení o zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie, štatistických výkazov v zdravotníctve34) a z účtu poistenca.
(3)
Údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, z národných zdravotných registrov a hlásení o zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie, štatistických výkazov v zdravotníctve a z účtu poistenca sú pre potreby štátnej štatistiky administratívnymi zdrojmi údajov.
(4)
Spracúvané osobné údaje a dôverné štatistické údaje15c) zo zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie sa poskytujú a sprístupňujú len v rozsahu podľa tohto zákona. Spracúvané osobné údaje zo zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie sa poskytujú v anonymizovanej podobe15d) ministerstvu zdravotníctva na účely výkonu štátnej zdravotnej politiky, ministerstvu práce a ministerstvu financií na analytické účely. Spracúvané údaje zo zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie podľa odseku 1 písm. e) sa poskytujú v anonymizovanej podobe15d) a podľa odseku 1 písm. a) až d) a f) až l) v agregovanej podobe okrem osobných údajov štatistickému úradu na účely štátnej štatistiky a sú podkladom na medzinárodné porovnávanie. Spracúvané osobné údaje zo zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie podľa odseku 1 písm. m) a n) sa poskytujú v neanonymizovanej podobe správcovi registra fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier na účely podľa osobitného predpisu34aa) bezodplatne do 20. dňa kalendárneho mesiaca. Spracúvané osobné údaje z účtu poistenca sa poskytujú v anonymizovanej podobe15d) ministerstvu zdravotníctva na účely výkonu štátnej zdravotnej politiky. Tretím osobám sa údaje zo zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a z účtu poistenca1a) okrem osobných údajov poskytujú na základe žiadosti s predchádzajúcim písomným súhlasom spravodajskej jednotky.
(5)
Spracúvané údaje zo štatistických zisťovaní v zdravotníctve sú dôvernými štatistickými údajmi.15c) Spracúvané údaje zo štatistických zisťovaní v zdravotníctve sa poskytujú ministerstvu zdravotníctva na účely výkonu štátnej zdravotnej politiky, ministerstvu práce a ministerstvu financií na analytické účely v oblasti ekonomickej štatistiky. Spracúvané údaje zo štatistických zisťovaní v zdravotníctve sa poskytujú v agregovanej podobe okrem osobných údajov štatistickému úradu na účely štátnej štatistiky a sú podkladom na medzinárodné porovnávanie. Tretím osobám sa údaje zo štatistických zisťovaní v zdravotníctve okrem osobných údajov poskytujú na základe žiadosti s predchádzajúcim písomným súhlasom spravodajskej jednotky.
(6)
Štatistický úrad zisťuje meno a priezvisko, rodné číslo, obec trvalého pobytu, adresu trvalého pobytu, príčiny smrti zomretých a okolnosti smrti a poskytuje ich národnému centru pre potreby vedenia národných zdravotných registrov, na účely štatistickej analýzy úmrtnosti obyvateľov a na vedecké účely.
(7)
Účel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa údaje spracúvajú, ako aj účel ich poskytovania, zoznam údajov, ktoré možno poskytnúť, a tretie strany, ktorým sa poskytujú údaje zo zisťovaní podľa odseku 1, sú uvedené v prílohe č. 3.
(8)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže, Sociálna poisťovňa, vyšší územný celok a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytujú národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k zákonu č. 153/2013 Z. z.


NÁRODNÉ ZDRAVOTNÍCKE ADMINISTRATÍVNE REGISTRE


A.
Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov


Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, existenčný stav, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, štátne občianstvo, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike držiteľa povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a držiteľa licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, odborného zástupcu a štatutárneho zástupcu, zdravotnícke povolanie, študijný odbor a špecializačný odbor alebo certifikovanú pracovnú činnosť držiteľa povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a držiteľa licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a odborného zástupcu, dátum začatia a dátum ukončenia výkonu funkcie štatutárneho zástupcu alebo odborného zástupcu, dátum dočasného pozastavenia výkonu funkcie odborného zástupcu, meno a priezvisko kontaktnej osoby.
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Vedenie údajovej základne, naplnenie identifikačnej, registračnej, integračnej, informačnej a štatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni a poskytovanie informácií na Národnom portáli zdravia; tvorba a vyhodnocovanie štatistických výstupov.
c)
Okruh dotknutých osôb


Odborný zástupca, štatutárny zástupca a kontaktná osoba poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, zubnej techniky, očnej optiky, Národnej transfúznej služby, osoby poskytujúcej služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, držiteľ povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a držiteľ licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.
d)
Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným v písmene f)


Budovanie a zabezpečenie funkčnosti národného zdravotníckeho informačného systému a jeho priebežná aktualizácia v súčinnosti s tretími stranami ako nástroja riadiacej a kontrolnej činnosti.
e)
Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v písmene f)


Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, existenčný stav, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, štátne občianstvo, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike držiteľa povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, držiteľa licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, odborného zástupcu a štatutárneho zástupcu, zdravotnícke povolanie, študijný odbor a špecializačný odbor alebo certifikovanú pracovnú činnosť držiteľa povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, držiteľa licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a odborného zástupcu, dátum začatia a dátum ukončenia výkonu funkcie štatutárneho zástupcu alebo odborného zástupcu, dátum dočasného pozastavenia výkonu funkcie odborného zástupcu, meno a priezvisko kontaktnej osoby.
f)
Tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje uvedené v písmene e)


Ministerstvo zdravotníctva, úrad pre dohľad, zdravotné poisťovne, ministerstvo financií, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa, vyššie územné celky, stavovské organizácie v zdravotníctve.
B.
Národný register zdravotníckych pracovníkov

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, existenčný stav, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly a profesijné tituly, štátne občianstvo, identifikátor fyzickej osoby, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, údaj o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ak ide o zdravotníckeho pracovníka, ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, povolanie, odbor a typ získanej odbornej spôsobilosti a osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve, označenie právneho predpisu, podľa ktorého bola odborná spôsobilosť získaná, označenie zdravotníckeho povolania, na výkon ktorého bola odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka získaná, dátum získanej odbornej spôsobilosti, číselný kód zdravotníckeho pracovníka pridelený úradom pre dohľad, dátum jeho pridelenia, dátum ukončenia jeho platnosti, dátum pozastavenia jeho platnosti, dátum skončenia pozastavenia jeho platnosti, odborná spôsobilosť vyplývajúca z číselného kódu zdravotníckeho pracovníka, registračné číslo v príslušnej komore, dátum registrácie, dátum začatia dočasného pozastavenia registrácie, dátum skončenia dočasného pozastavenia registrácie, dátum zrušenia registrácie, dátum zániku registrácie, dôvod dočasného pozastavenia registrácie, dôvod zrušenia registrácie, spôsob výkonu zdravotníckeho povolania,37a) dátum jeho začatia a ukončenia, pracovný úväzok vrátane jeho členenia, zaradenie do evidenčného počtu, výkon zdravotníckeho povolania,37b) dátum jeho začatia, miesto jeho výkonu a skončenia, vykonávaná odborná, špecializovaná alebo certifikovaná pracovná činnosť, druh poskytovanej zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, funkcia, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, krajina vydania a sériové číslo elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, dátum vydania a dátum skončenia platnosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, oprávnenia zdravotníckeho pracovníka vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotnou poisťovňou, dátum jeho začatia, dátum jeho skončenia, dátum začatia jeho pozastavenia, dátum skončenia jeho pozastavenia, oprávnenie zdravotníckeho pracovníka predpisovať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny podľa osobitného predpisu,37c) dátum jeho začiatku a skončenia, dátum začatia jeho pozastavenia a skončenia jeho pozastavenia, študijný odbor, špecializačný odbor alebo certifikovaná pracovná činnosť, v ktorých držiteľ licencie získal odbornú spôsobilosť a na základe licencie v nich vykonáva príslušné pracovné činnosti, druh a číslo vydanej licencie, označenie komory, ktorá licenciu vydala, dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, dátum začatia dočasného pozastavenia licencie, dátum skončenia dočasného pozastavenia licencie, dátum zrušenia licencie alebo zániku platnosti licencie, číslo rozhodnutia o zrušení licencie, číslo rozhodnutia o dočasnom pozastavení licencie, dôvod dočasného pozastavenia licencie, dôvod zrušenia platnosti licencie, primárny kľúč záznamu zdravotníckeho pracovníka v registri, sídlo vzdelávacej ustanovizne, dátum zriadenia vzdelávacej ustanovizne, dátum zrušenia vzdelávacej ustanovizne, identifikačné číslo a názov vzdelávacej ustanovizne, ktorá zdravotníckeho pracovníka zaradila do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy alebo prípravy na výkon práce v zdravotníctve, sídlo a označenie fakulty, označenie špecializačného alebo certifikačného študijného programu, označenie prípravy na výkon práce v zdravotníctve, do ktorej bol zdravotnícky pracovník zaradený, dátum zaradenia, údaj o rozsahu pracovného úväzku zdravotníckeho pracovníka v ďalšom vzdelávaní, údaje o žiadateľovi o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do ďalšieho vzdelávania v rozsahu názov a identifikačné číslo, ak je žiadateľom organizácia, vrátane údajov nového zamestnávateľa v prípade jeho zmeny počas ďalšieho vzdelávania, ak bol žiadateľom zamestnávateľ, alebo meno a priezvisko, ak je žiadateľom zdravotnícky pracovník, údaj o započítaní časti ukončeného štúdia s uvedením špecializačného odboru, z ktorého sa časť započítala, a dĺžky započítanej časti, údaj o dôvode a dĺžke prerušenia vzdelávania, údaj o zmene zaradenia špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore na iný špecializačný odbor a dátum zmeny, údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu v tom istom špecializačnom odbore a dátum zmeny, údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu alebo certifikačnej príprave v tom istom špecializačnom odbore alebo certifikovanej pracovnej činnosti a dátum zmeny, údaj o zaradení zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia podľa osobitného predpisu,37ca) spôsob a dátum ukončenia štúdia alebo prípravy, názov štátu a názov vzdelávacej ustanovizne, v ktorej zdravotnícky pracovník získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, číslo dokladu preukazujúceho získanie odbornej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka na výkon zdravotníckeho povolania, celkové hodnotenie a dosiahnutý prospech záverečnej, maturitnej alebo špecializačnej skúšky a názov skúšaného predmetu, dátum vydania, typ, identifikátor a dátum vloženia kópie dokladu v elektronickej podobe o získaní odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.

b)
Účel spracúvania osobných údajov Vedenie údajovej základne, naplnenie identifikačnej, registračnej, integračnej, informačnej, kontrolnej a štatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni; poskytovanie informácií na Národnom portáli zdravia, vydanie a používanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, tvorba a vyhodnocovanie štatistických výstupov, evidencia zdravotníckych pracovníkov zaradených do ďalšieho vzdelávania,37cb) evidencia vydaných diplomov o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore,37cc) evidencia vydaných certifikátov v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti,37cd) evidencia vydaných osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve,37ce) výmena informácií pri uznávaní odborných kvalifikácií medzi členskými štátmi.

c)
Okruh dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania a vykonávajú alebo vykonávali zdravotnícke povolanie.

d)
Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným v písmene f) Budovanie a zabezpečenie funkčnosti národného zdravotníckeho informačného systému a jeho priebežná aktualizácia v súčinnosti s tretími stranami ako nástroja riadiacej a kontrolnej činnosti.

e)
Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v písmene f) Zoznam spracúvaných osobných údajov podľa písmena a).

f)
Tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje uvedené v písmene e) Ministerstvo zdravotníctva, stavovské organizácie v zdravotníctve, úrad pre dohľad, zdravotné poisťovne, ministerstvo financií, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa, vyššie územné celky.

g)
Zoznam osobných údajov, ktoré možno prostredníctvom informačného systému poskytnúť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti Primárny kľúč záznamu zdravotníckeho pracovníka v registri, meno a priezvisko, číselný kód zdravotníckeho pracovníka pridelený úradom pre dohľad, dátum jeho pridelenia, dátum ukončenia jeho platnosti, dátum pozastavenia jeho platnosti, dátum skončenia pozastavenia jeho platnosti a odborná spôsobilosť vyplývajúca z číselného kódu zdravotníckeho pracovníka.

h)
Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť vzdelávacej ustanovizni, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii Meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, profesijný titul, štátne občianstvo, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, rodné číslo, zdravotnícke povolanie, odbor a typ získanej odbornej spôsobilosti a osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve, označenie právneho predpisu, podľa ktorého bola odborná spôsobilosť získaná, dátum získanej odbornej spôsobilosti, registračné číslo v príslušnej komore, dátum registrácie, dátum začatia dočasného pozastavenia registrácie, dátum skončenia dočasného pozastavenia registrácie, dátum zrušenia registrácie, dátum zániku registrácie, sídlo a označenie fakulty, identifikačné číslo a názov vzdelávacej ustanovizne, ktorá zaradila zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy alebo do prípravy na výkon práce v zdravotníctve, označenie špecializačného alebo certifikačného študijného programu, označenie prípravy na výkon práce v zdravotníctve, do ktorej bol zdravotnícky pracovník zaradený, dátum zaradenia, údaj o rozsahu pracovného úväzku zdravotníckeho pracovníka v ďalšom vzdelávaní, údaje o žiadateľovi o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do ďalšieho vzdelávania v rozsahu názov a identifikačné číslo, ak je žiadateľom organizácia, vrátane údajov nového zamestnávateľa v prípade jeho zmeny počas ďalšieho vzdelávania, ak bol žiadateľom zamestnávateľ, alebo meno a priezvisko, ak je žiadateľom zdravotnícky pracovník, údaj o započítaní časti ukončeného štúdia s uvedením špecializačného odboru, z ktorého sa časť započítala, a dĺžky započítanej časti, údaj o dôvode a dĺžke prerušenia vzdelávania, údaj o zmene zaradenia špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore na iný špecializačný odbor a dátum zmeny, údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu v tom istom špecializačnom odbore a dátum zmeny, údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu alebo certifikačnej príprave v tom istom špecializačnom odbore alebo certifikovanej pracovnej činnosti a dátum zmeny, údaj o zaradení zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia podľa osobitného predpisu,37ca) spôsob a dátum ukončenia štúdia alebo prípravy, názov štátu a názov vzdelávacej ustanovizne, v ktorej zdravotnícky pracovník získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, číslo dokladu preukazujúceho získanie odbornej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka na výkon zdravotníckeho povolania, celkové hodnotenie a dosiahnutý prospech záverečnej, maturitnej alebo špecializačnej skúšky a názov skúšaného predmetu, dátum vydania, typ, identifikátor a dátum vloženia kópie dokladu v elektronickej podobe o získaní odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.

C.
Národný register organizácií s osobitnými úlohami v zdravotníctve

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov


Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, dátum narodenia, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike držiteľa povolenia na výrobu humánnych liekov, výrobu skúšaných humánnych produktov a skúšaných humánnych liekov, prípravu transfúznych liekov, individuálnu prípravu liekov na inovatívnu liečbu, veľkodistribúciu humánnych liekov, farmaceutickej spoločnosti, odborného zástupcu a štatutárneho zástupcu, dátum začatia a dátum ukončenia výkonu funkcie štatutárneho zástupcu alebo odborného zástupcu, registračné číslo a označenie príslušnej stavovskej organizácie odborného zástupcu, meno a priezvisko kontaktnej osoby.
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Vedenie údajovej základne, naplnenie identifikačnej, registračnej, integračnej, informačnej a štatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni; tvorba a vyhodnocovanie štatistických výstupov.
c)
Okruh dotknutých osôb


Držiteľ povolenia na výrobu humánnych liekov, výrobu skúšaných humánnych produktov a skúšaných humánnych liekov, prípravu transfúznych liekov, individuálnu prípravu liekov na inovatívnu liečbu, veľkodistribúciu humánnych liekov, farmaceutická spoločnosť, odborný zástupca, ak bol ustanovený, štatutárny zástupca právnickej osoby a kontaktná osoba.
d)
Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným v písmene f)


Budovanie a zabezpečenie funkčnosti národného zdravotníckeho informačného systému a jeho priebežná aktualizácia v súčinnosti s tretími stranami ako nástroja riadiacej a kontrolnej činnosti.
e)
Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v písmene f)


Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, dátum narodenia, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike držiteľa povolenia na výrobu humánnych liekov, výrobu skúšaných humánnych produktov a skúšaných humánnych liekov, prípravu transfúznych liekov, individuálnu prípravu liekov na inovatívnu liečbu, veľkodistribúciu humánnych liekov, farmaceutickej spoločnosti, odborného zástupcu a štatutárneho zástupcu, dátum začatia a dátum ukončenia výkonu funkcie štatutárneho zástupcu alebo odborného zástupcu, registračné číslo a označenie príslušnej stavovskej organizácie odborného zástupcu, meno a priezvisko kontaktnej osoby.
f)
Tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje uvedené v písmene e)


Ministerstvo zdravotníctva, Sociálna poisťovňa, Slovenská lekárnická komora a Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov.
D.
Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má poistenec pridelené, dátum, miesto, okres a štát narodenia, existenčný stav, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly, dátum, štát a miesto úmrtia, pohlavie, rodinný stav, štátna príslušnosť, štát a miesto trvalého pobytu, začiatok pobytu v zahraničí, údaj o skončení trvalého pobytu, štát a miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, adresa posledného známeho pobytu, údaj o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ak ide o osobu, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, údaje o vzťahoch k iným osobám, a to meno, priezvisko, rodné priezvisko a rodné číslo otca, meno, priezvisko, rodné priezvisko a rodné číslo matky a meno, priezvisko, rodné priezvisko a rodné číslo dieťaťa, osobné identifikačné číslo poistenca iného štátu s bydliskom v Slovenskej republike, predchádzajúce rodné číslo poistenca, ak došlo k jeho zmene, identifikátor fyzickej osoby, počítačové číslo občana, identifikačné číslo poistenca pridelené úradom pre dohľad, dátum vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia, dôvod zániku verejného zdravotného poistenia, identifikačné údaje zdravotnej poisťovne, identifikačné číslo poistenca v príslušnej zdravotnej poisťovni, číselný kód príslušnej zdravotnej poisťovne a číselný kód pobočky príslušnej zdravotnej poisťovne, dátum uzatvorenia dohody a dátum zániku dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, číselný kód zdravotníckeho pracovníka, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, typ zdravotného poistenia, zmena údajov, primárny kľúč záznamu poistenca v registri.

b)
Účel spracúvania osobných údajov Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, výkon posudkového lekárstva, výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou,27c) výkon pitvy, prehliadka mŕtveho tela,27d) zabezpečenie údajov pre potreby vedenia a poskytovania údajov v elektronickej zdravotnej knižke a zdravotníckej štatistiky, na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, na zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

c)
Okruh dotknutých osôb Prijímatelia zdravotnej starostlivosti podľa § 2 ods. 14.

d)
Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným v písmene f) Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, výkon posudkového lekárstva, výkon revízneho lekárstva, výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou,27c) výkon pitvy, prehliadka mŕtveho tela,27d) prijímacie konanie, prieskumné konanie a lekárska posudková činnosť podľa osobitného predpisu,27) prijímacie konanie, prieskumné konanie a lekárska posudková činnosť podľa osobitného predpisu,27a) prijímacie konanie, prieskumné konanie a lekárska posudková činnosť podľa osobitného predpisu,27b) vypracovanie znaleckého posudku na účely konania pred súdom, úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe verejného zdravotného poistenia a poskytovanie osobných údajov cez Národný portál zdravia prijímateľom zdravotnej starostlivosti, ktorých sa osobné údaje týkajú.

e)
Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v písmene f) Zoznam spracúvaných osobných údajov podľa písmena a).

f)
Tretie strany podľa § 5 ods. 6, ktorým sa osobné údaje poskytujú Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, úrad pre dohľad, organizátor prehliadok mŕtvych tiel a zdravotné poisťovne.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore