Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69042
Dôvodové správy: 1805
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.04.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.01.2019 do 31.05.2019


Platnosť od: 20.06.2013
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.05.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16 JUD DS8 EU PP4 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 153/2013 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 351/2017 a 374/2018


§ 2
Základné pojmy

(1)
Národný zdravotnícky informačný systém je súbor zdravotníckych informačných systémov v správe národného centra slúžiacich na zber, spracúvanie a poskytovanie informácií v zdravotníctve určených na správu údajovej základne; súčasťou národného zdravotníckeho informačného systému je aj Národný portál zdravia.
(2)
Údajová základňa je sústava údajov v národných zdravotníckych administratívnych registroch, národných zdravotných registroch, údajov zo zisťovaní charakterizujúcich zdravotný stav populácie a údajov zo štatistických výkazov v zdravotníctve v správe národného centra. Národné centrum pri správe údajovej základne používa aj údaje z registrov uvedených v § 3 ods. 2 na účely správy a prevádzky národného zdravotníckeho informačného systému.
(3)
Národné zdravotnícke administratívne registre sú zdravotnícke informačné systémy, ktoré obsahujú údaje o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch.
(4)
Národné zdravotné registre sú zdravotnícke informačné systémy, ktoré obsahujú osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „osoby“), ktorých rozsah je ustanovený týmto zákonom.
(5)
Národný portál zdravia je webové sídlo obsahujúce aplikácie a objektivizované informácie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, so službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a informácie o verejnom zdraví1) a sprostredkujúce prístup do národného zdravotníckeho informačného systému.
(6)
Elektronická zdravotná knižka je súbor údajov zo zdravotnej dokumentácie osoby vedených v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
(7)
Pacientsky sumár je časť elektronickej zdravotnej knižky obsahujúci základné údaje o zdravotnom stave osoby v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(8)
Štandardy zdravotníckej informatiky definujú štruktúru a formát dátových rozhraní, štruktúru, kvalitu, čas a spôsob evidencie zdravotníckych údajov a poskytovania zdravotníckych údajov.
(9)
Elektronický zdravotný záznam je záznam zdravotníckeho pracovníka v elektronickej zdravotnej knižke vo forme elektronického dokumentu podpísaného zdokonaleným elektronickým podpisom. Elektronické zdravotné záznamy podľa § 5 ods. 1 písm. b) tretieho, desiateho a jedenásteho bodu pred zápisom do elektronickej zdravotnej knižky prechádzajú informačným systémom zdravotnej poisťovne, ktorá k nim pristupuje, spracúva ich a poskytuje ich poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na účely kontroly a zefektívnenia zdravotnej starostlivosti.
(10)
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka je technický prostriedok na identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu zdravotníckeho pracovníka.
(11)
Overenie zhody je činnosť, ktorou sa overuje a osvedčuje, či informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, subjektov uvedených v § 5 ods. 6 písm. j) až o) alebo informačný systém na objednávanie pacientov (ďalej len „informačný systém“) slúžiaci na prepojenie s národným zdravotníckym informačným systémom spĺňa požiadavky na pripojenie k národnému zdravotníckemu informačnému systému.
zobraziť paragraf
§ 3
Údajová základňa

(1)
Údajovú základňu tvoria
a)
údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, ktorými sú
1.
Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
2.
Národný register zdravotníckych pracovníkov,
3.
Národný register organizácií s osobitnými úlohami v zdravotníctve,
b)
údaje z národných zdravotných registrov podľa § 4,
c)
zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie podľa § 10,
d)
štatistické výkazy v zdravotníctve.
(2)
Národné centrum pri správe údajovej základne používa údaje
a)
z centrálneho registra poistencov,2)
b)
z registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,3)
c)
z registrov zdravotníckych pracovníkov,4)
d)
z registra zdravotných poisťovní,5)
e)
z registrov licencií,6)
f)
z registrov povolení,7)
g)
zo zoznamu registrovaných humánnych liekov,8)
h)
z databázy zdravotníckych pomôcok,9)
i)
zo zoznamu kategorizovaných liekov,10)
j)
zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok,11)
k)
zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,12)
l)
zo zoznamu kategorizovaných dietetických potravín,13)
m)
z registra obyvateľov,
n)
z obchodného registra,
o)
zo živnostenského registra,
p)
z registra organizácií,
q)
z národného transplantačného registra,14)
r)
z centrálneho registra prenosných ochorení v Slovenskej republike,15)
s)
zo zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzavretých medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,15a)
t)
z registra fyzických osôb,15b)
u)
z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,15ba)
v)
z registra adries.15bb)
(3)
Účel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa údaje spracúvajú, ako aj účel ich poskytovania, zoznam údajov, ktoré možno poskytnúť, a tretie strany, ktorým sa poskytujú údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov podľa odseku 1 písm. a), sú uvedené v prílohe č. 1.
(4)
Spracúvané osobné údaje a dôverné štatistické údaje15c) z národných zdravotníckych administratívnych registrov podľa odseku 1 písm. a) sa poskytujú a sprístupňujú len v rozsahu podľa tohto zákona. Spracúvané osobné údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov podľa odseku 1 písm. a) sa poskytujú v agregovanej podobe okrem osobných údajov Štatistickému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) na účely štátnej štatistiky. Tretím osobám sa údaje z registrov okrem osobných údajov poskytujú na základe žiadosti s predchádzajúcim písomným súhlasom spravodajskej jednotky.
zobraziť paragraf
§ 4
Národné zdravotné registre

(1)
Národnými zdravotnými registrami sú:
a)
národný register elektronických zdravotných knižiek,
b)
národný onkologický register,
c)
národný register diabetes mellitus,
d)
národný register vrodených chýb,
e)
národný register chorôb obehovej sústavy,
f)
národný register neurologických chorôb,
g)
národný register chronických pľúcnych chorôb,
h)
národný register tuberkulózy,
i)
národný artroplastický register,
j)
národný register zápalových reumatických chorôb,
k)
národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti,
l)
národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie,
m)
národný register asistovanej reprodukcie.
(2)
Účel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa údaje spracúvajú, ako aj účel ich poskytovania, zoznam údajov, ktoré možno poskytnúť, a tretie strany, ktorým sa poskytujú údaje z národných zdravotných registrov podľa odseku 1, sú uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Spracúvané osobné údaje a dôverné štatistické údaje15c) z národných zdravotných registrov podľa odseku 1 sa poskytujú a sprístupňujú len v rozsahu podľa tohto zákona. Spracúvané osobné údaje z národných zdravotných registrov podľa odseku 1 sa poskytujú v anonymizovanej podobe15d) Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) na účely výkonu štátnej zdravotnej politiky, Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce“) a Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) na analytické účely. Spracúvané údaje z národných zdravotných registrov podľa odseku 1 písm. a), c), d), g), h), k) a l) sa poskytujú v agregovanej podobe okrem osobných údajov štatistickému úradu na účely štátnej štatistiky a sú podkladom na medzinárodné porovnávanie. Tretím osobám sa údaje z registrov okrem osobných údajov poskytujú na základe žiadosti s predchádzajúcim písomným súhlasom spravodajskej jednotky.
zobraziť paragraf
§ 5
Elektronická zdravotná knižka

(1)
Elektronická zdravotná knižka obsahuje
a)
identifikačné údaje osoby,
b)
elektronické zdravotné záznamy v rozsahu
1.
pacientsky sumár v rozsahu ustanovenom v § 6,
2.
záznam o preventívnej prehliadke,
3.
záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky,
4.
záznam o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
5.
záznam o zásahu16) pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
6.
záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
7.
záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti,
8.
záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
9.
záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti,
10.
preskripčný záznam,17)
11.
dispenzačný záznam,18)
12.
medikačný záznam,18a)
13.
záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti,18b)
14.
záznam o poskytnutej urgentnej starostlivosti,
15.
doplnkové zdravotné údaje osoby,
c)
údaje z účtu poistenca,19)
d)
vlastné záznamy osoby,
e)
záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup alebo o poskytnutie údajov.
(2)
Elektronické zdravotné záznamy podľa odseku 1 písm. b) druhého až pätnásteho bodu sa v elektronickej zdravotnej knižke aktualizujú na základe poskytnutej zdravotnej starostlivosti osobe; elektronické zdravotné záznamy podľa odseku 1 písm. b) v elektronickej zdravotnej knižke je možné vytvoriť len prostredníctvom informačného systému, ktorý má osvedčenie o zhode podľa § 11. Každý elektronický zdravotný záznam podľa odseku 1 písm. b) v elektronickej zdravotnej knižke obsahuje identifikačné údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka určené podľa druhu elektronického zdravotného záznamu a je podpísaný zdokonaleným elektronickým podpisom20) zdravotníckeho pracovníka, ktorý tento záznam vytvoril.
(3)
Rozsah osobných údajov zapisovaných do elektronickej zdravotnej knižky je uvedený v prílohe č. 2 prvom bode. Dátové štruktúry elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke a každú ich zmenu zverejňuje národné centrum na svojom webovom sídle najneskôr dva mesiace pred ich účinnosťou.
(4)
Osoba je oprávnená vykonávať v elektronickej zdravotnej knižke vlastné záznamy.
(5)
Osoba pristupuje k údajom v elektronickej zdravotnej knižke, okrem záznamov podľa odseku 1 písm. b) tretieho a štvrtého bodu, cez Národný portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora.22) Prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky podľa odseku 1 písm. b) tretieho a štvrtého bodu umožňuje osobe ošetrujúci lekár, ktorý o vykonanie vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek požiadal.
(6)
Identifikačné údaje osoby a elektronické zdravotné záznamy z elektronickej zdravotnej knižky sa poskytujú
a)
ošetrujúcemu lekárovi poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „všeobecný lekár“), s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,23) v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b) po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla, okrem elektronických zdravotných záznamov vytvorených lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria alebo psychológom so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia a identifikačných údajov poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, ktorý humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu vydal, a údajov o cene vydaného humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny z dispenzačných záznamov,
b)
ošetrujúcemu lekárovi v rozsahu identifikačných údajov osoby, vlastných elektronických zdravotných záznamov, pacientskeho sumára, záznamu o zásahu pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti, záznamov o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, záznamov o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, záznamu o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti, preskripčných záznamov, medikačných záznamov a dispenzačných záznamov okrem identifikačných údajov poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, ktorý humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu vydal, a údajov o cene vydaného humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny; ošetrujúcemu lekárovi sa poskytujú záznamy o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť a záznamy o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti aj prostredníctvom identifikátora záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť23a) a identifikátora záznamu o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti,23b) záznamy žiadaniek na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek na základe rodného čísla alebo na základe bezvýznamového identifikačného čísla a záznamy o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, o ktoré žiadal, aj po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla,
c)
zdravotníckemu pracovníkovi zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rozsahu identifikačných údajov osoby a záznamu žiadanky na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek aj prostredníctvom identifikátora záznamu žiadanky na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek; zdravotníckemu pracovníkovi zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ktorý poskytuje liečbu, sa poskytujú aj záznamy o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, a to aj prostredníctvom identifikátora záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,23a)
d)
liečebnému pedagógovi, logopédovi a klinickému psychológovi v rozsahu identifikačných údajov osoby, pacientskeho sumára, záznamov o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť; záznamy o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť sa poskytujú aj prostredníctvom identifikátora záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby a vlastné elektronické zdravotné záznamy po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby,
e)
zdravotníckemu pracovníkovi záchrannej zdravotnej služby pri zabezpečovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu identifikačných údajov osoby, pacientskeho sumára, záznamov o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti za posledných šesť mesiacov a vitálnych a antropometrických údajov z doplnkových zdravotných údajov osoby po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby,
f)
revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre príslušnej zdravotnej poisťovne na účely výkonu kontrolnej činnosti23baa) po zadaní rodného čísla osoby alebo po zadaní bezvýznamového identifikačného čísla osoby v rozsahu odseku 1 písm. a), b), d) a e),
g)
ošetrujúcej sestre alebo pôrodnej asistentke v rozsahu identifikačných údajov osoby, pacientskeho sumára, záznamu žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky, záznamu o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, o ktoré požiadal príslušný ošetrujúci lekár, záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, záznamu o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti, preskripčných záznamov v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom23ba) a v rozsahu doplnkových zdravotných záznamov osoby po zadaní rodného čísla osoby alebo po zadaní bezvýznamového identifikačného čísla,
h)
osobe oprávnenej vydávať humánne lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, v rozsahu identifikačných údajov osoby, pacientskeho sumára a preskripčného záznamu osoby, ktorej liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu vydáva; preskripčné záznamy sa poskytujú aj prostredníctvom identifikátora preskripčného záznamu,23c)
i)
osobe oprávnenej vydávať zdravotnícke pomôcky v rozsahu identifikačných údajov osoby a preskripčného záznamu osoby, ktorej zdravotnícku pomôcku vydáva; preskripčné záznamy sa poskytujú aj prostredníctvom identifikátora preskripčného záznamu osoby, ktorej sa zdravotnícka pomôcka vydáva,
j)
lekárovi určenému Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, ak ide o príslušníka ozbrojených síl Slovenskej republiky, v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b),
k)
lekárovi určenému Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, posudkovému lekárovi Ministerstva obrany Slovenskej republiky, posudkovému lekárovi ozbrojených síl a posudkovému lekárovi posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b) na účely
1.
výberového konania alebo prijímacieho konania podľa osobitného predpisu,24)
2.
prieskumného konania podľa osobitného predpisu,24)
3.
sociálneho zabezpečenia vojakov podľa osobitného predpisu,25)
l)
lekárovi určenému Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ak ide o príslušníka Policajného zboru a príslušníka Hasičského a záchranného zboru,26) v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b),
m)
posudkovému lekárovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b) na účely
1.
prijímacieho konania podľa osobitných predpisov,27)
2.
prieskumného konania,27)
3.
lekárskej posudkovej činnosti,27)
n)
služobnému posudkovému lekárovi Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b) na účely
1.
prijímacieho konania podľa osobitného predpisu,27a)
2.
prieskumného konania podľa osobitného predpisu,27a)
3.
lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu,27a)
o)
posudkovému lekárovi Zboru väzenskej a justičnej stráže v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b) na účely
1.
prijímacieho konania podľa osobitného predpisu,27b)
2.
prieskumného konania podľa osobitného predpisu,27b)
3.
lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu,27b)
p)
osobe oprávnenej na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou27c) na základe poverenia po zadaní rodného čísla osoby alebo po zadaní bezvýznamového identifikačného čísla v rozsahu podľa odseku 1 písm. a), b), d) a e),
q)
prehliadajúcemu lekárovi27d) po nahlásení úmrtia osoby v rozsahu identifikačných údajov osoby a pacientskeho sumára,
r)
zdravotníckemu pracovníkovi inému, ako je uvedený v písmenách a) až q), v rozsahu identifikačných údajov osoby, pacientskeho sumára a vlastných záznamov.
(7)
Ak nie je v odseku 6 ustanovené inak, údaje z elektronickej zdravotnej knižky sa poskytujú ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom ustanoveným v odseku 6 po vložení občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
(8)
Zdravotnícky pracovník je oprávnený na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky vo väčšom rozsahu ako podľa odsekov 6 a 7, okrem údajov podľa odseku 1 písm. c) a e), na základe súhlasu osoby, ktorého účel získavania je zdravotnícky pracovník povinný preukázateľne odôvodniť. Súhlas na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky podľa prvej vety dáva osoba
a)
potvrdením súhlasu prostredníctvom technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti po vložení občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo
b)
prostredníctvom úradného autentifikátora; túto skutočnosť musí osoba vyznačiť v elektronickej zdravotnej knižke postupom podľa odseku 5 pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.
(9)
Súhlas na prístup k údajom podľa odseku 8 trvá počas poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(10)
Každý záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup alebo poskytnutie údajov okrem údajov podľa odseku 1 písm. e) z elektronickej zdravotnej knižky je zaznamenávaný v elektronickej zdravotnej knižke.
(11)
Osoba je oprávnená udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky podľa § 5 ods. 1 písm. b) cez Národný portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora
a)
zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zadaním číselného kódu zdravotníckeho pracovníka alebo číselného kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
b)
inej osobe uvedením dočasného identifikátora osoby, ktorej súhlas na prístup k údajom udeľuje; dočasný identifikátor je bezvýznamový alfanumerický reťazec, ktorý generuje cez Národný portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora22) osoba, ktorej sa súhlas na prístup k údajom má udeliť.
(12)
Osoba, ktorá udelila súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky podľa odseku 11, je oprávnená svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky inej osoby trvá do jeho odvolania oprávnenou osobou.
(13)
Súhlas osoby na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky podľa odseku 11 sa nepovažuje za súhlas dotknutej osoby podľa osobitného predpisu.37)
zobraziť paragraf
§ 6
Pacientsky sumár

(1)
Pacientsky sumár obsahuje
a)
údaj o aktívnej implantovanej zdravotníckej pomôcke, ak je údaj známy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
b)
údaj o zubno-lekárskej zdravotníckej pomôcke na mieru, ak je údaj známy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
c)
údaj o alergickej anamnéze, ak je údaj známy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
d)
údaje o všeobecnom lekárovi, s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, v rozsahu meno, priezvisko a adresa miesta výkonu činnosti, číselný kód zdravotníckeho pracovníka, názov a číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty,
e)
údaje o inom ošetrujúcom lekárovi určenom osobou v rozsahu meno, priezvisko a adresa miesta výkonu činnosti, číselný kód zdravotníckeho pracovníka, názov a číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty,
f)
kód a názov choroby podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb (ďalej len „kód choroby“) s jej bližšou špecifikáciou, ak ide o chorobu zo zoznamu chorôb, ktoré sa zapisujú do pacientskeho sumára, a ktorá na základe posúdenia ošetrujúceho lekára je dôležitá z hľadiska záchrany života a zdravia osoby,
g)
údaje o podaných a vydaných liekoch z dispenzačných záznamov alebo medikačných záznamov za ostatných šesť mesiacov,
h)
údaje o kontaktnej osobe určenej osobou v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty,
i)
predpokladaný dátum pôrodu,
(2)
Údaje podľa odseku 1 písm. a) až c) a i) aktualizuje ošetrujúci lekár pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobe; údaj podľa odseku 1 písm. i) aktualizuje ošetrujúci lekár na základe dohody s osobou. Údaje podľa odseku 1 písm. d) sú aktualizované prostredníctvom údajovej základne národného zdravotníckeho informačného systému. Údaje podľa odseku 1 písm. f) sa aktualizujú na základe poskytnutej zdravotnej starostlivosti; ak ide o chorobu, ktorá nie je uvedená v zozname chorôb, ktoré sa zapisujú do pacientskeho sumára podľa odseku 3, a je na základe posúdenia ošetrujúceho lekára dôležitá z hľadiska záchrany života a zdravia osoby, je ošetrujúci lekár oprávnený túto chorobu zapísať do pacientskeho sumára. Údaje podľa odseku 1 písm. g) sú aktualizované na základe medikačného záznamu a dispenzačného záznamu. Údaje podľa odseku 1 písm. e) a h) môže aktualizovať osoba cez Národný portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora alebo jej ošetrujúci lekár pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti; údaje podľa odseku 1 písm. h) môže aktualizovať ošetrujúci zdravotnícky pracovník.
(3)
Zoznam chorôb, ktorých kód a názov sa zapisuje do pacientskeho sumára, a každú jeho zmenu uverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle najneskôr dva mesiace pred ich účinnosťou.
zobraziť paragraf
§ 7
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka

(1)
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka používa zdravotnícky pracovník na svoju identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme a v informačnom systéme.
(2)
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka obsahuje
a)
meno a priezvisko zdravotníckeho pracovníka,
b)
zdravotnícke povolanie zdravotníckeho pracovníka,
c)
registračné číslo zdravotníckeho pracovníka a označenie stavovskej organizácie v zdravotníctve, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný,
d)
sériové číslo elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
e)
dátum skončenia platnosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
f)
identifikačné číslo elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.
(3)
Súčasťou elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka je aj elektronický čip, ktorý obsahuje súkromné kľúče a certifikáty určené na
a)
zdokonalený elektronický podpis zdravotníckych pracovníkov,
b)
šifrovanie a dešifrovanie údajov,
c)
identifikáciu a autentifikáciu zdravotníckych pracovníkov.
(4)
Žiadosť o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka podáva zdravotnícky pracovník osobne v listinnej podobe na pracovisku národného centra; to neplatí, ak je žiadosť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom.30) Zoznam pracovísk národného centra zverejní národné centrum na svojom webovom sídle.
(5)
Žiadosť o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 4 obsahuje
a)
meno, priezvisko a rodné priezvisko,
b)
titul,
c)
dátum narodenia,
d)
rodné číslo, ak bolo pridelené,
e)
miesto trvalého pobytu a miesto prechodného pobytu, ak má zdravotnícky pracovník na území Slovenskej republiky prechodný pobyt,
f)
adresu na doručenie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka a iných písomností, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty,
g)
registračné číslo zdravotníckeho pracovníka a označenie stavovskej organizácie v zdravotníctve, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný,
h)
dátum a podpis zdravotníckeho pracovníka.
(6)
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka sa vydáva na základe zmluvy o vydaní elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka podpísanej zdravotníckym pracovníkom, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle národného centra.
(7)
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka sa vydáva na päť rokov.
(8)
Národné centrum zašle do vlastných rúk zdravotníckemu pracovníkovi elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka najneskôr do 30 dní od podania úplnej žiadosti.
(9)
Národné centrum zašle zdravotníckemu pracovníkovi aktivačný kód elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka do desiatich dní od odoslania elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.
(10)
Ak národné centrum zistí, že údaje v žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka nie sú zhodné s údajmi v registri zdravotníckych pracovníkov vedenom príslušnou stavovskou organizáciou, v ktorej je zdravotnícky pracovník zapísaný, vyzve príslušnú stavovskú organizáciu na opravu alebo aktualizáciu údajov v registri. Do opravy alebo aktualizácie údajov v registri lehota podľa odseku 8 alebo lehota podľa § 8 ods. 1 neplynie.
(11)
Údaje z elektronického čipu podľa odseku 3 môžu byť v súlade so štandardmi zdravotníckej informatiky uložené v technickom zariadení, informačnom systéme s overením zhody alebo v národnom zdravotníckom informačnom systéme.
zobraziť paragraf
§ 8

(1)
Národné centrum vyhotoví a zašle do vlastných rúk zdravotníckemu pracovníkovi nový elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka najneskôr do 15 dní
a)
pred uplynutím platnosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
b)
po zistení chyby zapríčinenej výrobcom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka alebo národným centrom,
c)
od podania novej žiadosti podľa § 7 ods. 5 z dôvodu straty, odcudzenia, zničenia alebo poškodenia elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
d)
od podania novej žiadosti podľa § 7 ods. 5 z dôvodu zmeny údajov uvedených v § 7 ods. 2 písm. a) až c).
(2)
Národné centrum zašle zdravotníckemu pracovníkovi aktivačný kód nového elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka do desiatich dní od odoslania nového elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.
(3)
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka stráca platnosť znefunkčnením certifikátu na zdokonalený elektronický podpis zdravotníckeho pracovníka. Národné centrum znefunkční certifikát na zdokonalený elektronický podpis zdravotníckeho pracovníka bezodkladne po tom, čo sa dozvedelo, že
a)
zdravotnícky pracovník zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
zdravotnícky pracovník stratil elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka alebo ak mu bol odcudzený a táto skutočnosť bola ohlásená národnému centru,
c)
bol zničený alebo poškodený,
d)
zdravotníckemu pracovníkovi bola dočasne pozastavená alebo zrušená registrácia,32)
e)
uplynula doba jeho platnosti alebo
f)
zdravotnícky pracovník prestal vykonávať zdravotnícke povolanie.
zobraziť paragraf
§ 10
Zdravotnícka štatistika

(1)
Národné centrum na účely zdravotníckej štatistiky a zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie vedie zoznam
a)
hlásení o úmrtí a príčinách smrti,
b)
hlásení o prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti,
c)
správ o rodičke,
d)
správ o novorodencovi,
e)
hlásení o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva,
f)
hlásení o poskytnutí informácií o umelom prerušení tehotenstva,
g)
hlásení pohlavnej choroby,
h)
hlásení choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania,
i)
hlásení o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti,
j)
hlásení príčin a okolností úmyselného sebapoškodzovania,
k)
hlásení o ukončenej kúpeľnej liečbe,
l)
hlásení o užívateľovi drog liečenom zo závislosti,
m)
hlásení o pacientovi s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva,
n)
hlásení o tom, že pacient s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva sa považuje za vyliečeného.
(2)
Národné centrum na účely zdravotníckej štatistiky spracúva aj údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, národných zdravotných registrov, hlásení o zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a štatistických výkazov v zdravotníctve.34)
(3)
Údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, z národných zdravotných registrov a hlásení o zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a štatistických výkazov v zdravotníctve sú pre potreby štátnej štatistiky administratívnymi zdrojmi údajov.
(4)
Spracúvané osobné údaje a dôverné štatistické údaje15c) zo zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie sa poskytujú a sprístupňujú len v rozsahu podľa tohto zákona. Spracúvané osobné údaje zo zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie sa poskytujú v anonymizovanej podobe15d) ministerstvu zdravotníctva na účely výkonu štátnej zdravotnej politiky, ministerstvu práce a ministerstvu financií na analytické účely. Spracúvané údaje zo zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie podľa odseku 1 písm. e) sa poskytujú v anonymizovanej podobe15d) a podľa odseku 1 písm. a) až d) a f) až l) v agregovanej podobe okrem osobných údajov štatistickému úradu na účely štátnej štatistiky a sú podkladom na medzinárodné porovnávanie. Spracúvané osobné údaje zo zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie podľa odseku 1 písm. m) a n) sa poskytujú v neanonymizovanej podobe správcovi registra fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier na účely podľa osobitného predpisu34aa) bezodplatne do 20. dňa kalendárneho mesiaca. Tretím osobám sa údaje zo zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie okrem osobných údajov poskytujú na základe žiadosti s predchádzajúcim písomným súhlasom spravodajskej jednotky.
(5)
Spracúvané údaje zo štatistických zisťovaní v zdravotníctve sú dôvernými štatistickými údajmi.15c) Spracúvané údaje zo štatistických zisťovaní v zdravotníctve sa poskytujú ministerstvu zdravotníctva na účely výkonu štátnej zdravotnej politiky, ministerstvu práce a ministerstvu financií na analytické účely v oblasti ekonomickej štatistiky. Spracúvané údaje zo štatistických zisťovaní v zdravotníctve sa poskytujú v agregovanej podobe okrem osobných údajov štatistickému úradu na účely štátnej štatistiky a sú podkladom na medzinárodné porovnávanie. Tretím osobám sa údaje zo štatistických zisťovaní v zdravotníctve okrem osobných údajov poskytujú na základe žiadosti s predchádzajúcim písomným súhlasom spravodajskej jednotky.
(6)
Štatistický úrad zisťuje meno a priezvisko, rodné číslo, obec trvalého pobytu, adresu trvalého pobytu, príčiny smrti zomretých a okolnosti smrti a poskytuje ich národnému centru pre potreby vedenia národných zdravotných registrov, na účely štatistickej analýzy úmrtnosti obyvateľov a na vedecké účely.
(7)
Účel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa údaje spracúvajú, ako aj účel ich poskytovania, zoznam údajov, ktoré možno poskytnúť, a tretie strany, ktorým sa poskytujú údaje zo zisťovaní podľa odseku 1, sú uvedené v prílohe č. 3.
(8)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže, Sociálna poisťovňa, vyšší územný celok, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a organizátor prehliadok mŕtvych tiel34ab) poskytujú národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov.
zobraziť paragraf
§ 11
Overenie zhody

(1)
Overenie zhody informačného systému vykonáva národné centrum na základe žiadosti žiadateľa, ktorým je
a)
výrobca informačného systému, ak ide o informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
b)
zdravotná poisťovňa, ak ide o informačný systém zdravotnej poisťovne slúžiaci na prepojenie s národným zdravotníckym informačným systémom, na účely revíznej kontroly,
c)
úrad pre dohľad alebo výrobca informačného systému, ak ide o informačný systém úradu pre dohľad slúžiaci na prepojenie s národným zdravotníckym informačným systémom,
d)
subjekt uvedený v § 5 ods. 6 písm. j) až o), ak ide o informačný systém niektorého zo subjektov uvedených v § 5 ods. 6 písm. j) až o) slúžiaci na prepojenie s národným zdravotníckym informačným systémom.
(2)
Národné centrum rozhodne vydaním osvedčenia o zhode informačného systému do 90 dní od doručenia žiadosti, ak informačný systém spĺňa požiadavky na overenie zhody podľa odseku 3. Súčasťou posudzovania overenia zhody je vykonanie testovania informačného systému v spolupráci s povereným zástupcom žiadateľa. Národné centrum do 30 dní od prijatia žiadosti určí termín vykonania testovania, zašle žiadateľovi podklady na prípravu a vykonanie testovania a zároveň informačnému systému pridelí jednoznačný identifikátor informačného systému.
(3)
Informačný systém musí
a)
byť identifikovateľný v rozsahu názov informačného systému, označenie verzie a obchodné meno žiadateľa prostredníctvom jednoznačného identifikátora informačného systému,
b)
spĺňať požiadavky na vyhotovovanie a používanie zdokonaleného elektronického podpisu,20)
c)
spĺňať príslušné štandardy zdravotníckej informatiky,
d)
zabezpečiť identifikáciu a autentizáciu prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka alebo občianskeho preukazu s elektronickým čipom v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitným predpisom,34a)
e)
zabezpečiť, aby dokument odoslaný do národného zdravotníckeho informačného systému bol opatrený jednoznačným identifikátorom informačného systému,
f)
zabezpečiť, aby údaje medzi národným zdravotníckym informačným systémom a informačným systémom boli prenášané bez narušenia ich integrity,
g)
pri komunikácii s národným zdravotníckym informačným systémom používať identifikátor informačného systému pridelený tomuto informačnému systému.
(4)
Ustanovenie odseku 3 písm. b), d), e) a g) sa na overovanie zhody informačného systému na objednávanie pacientov nevzťahujú.
(5)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa,
d)
názov a označenie verzie informačného systému,
e)
dátum a podpis osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa.
(6)
Žiadateľ je povinný k žiadosti podľa odseku 5 predložiť národnému centru
a)
technickú dokumentáciu predmetu žiadosti,
b)
predmet žiadosti.
(7)
Žiadosť sa považuje za úplnú, ak obsahuje náležitosti podľa odsekov 5 a 6. Ak žiadosť nie je úplná, národné centrum vyzve žiadateľa, aby ju najneskôr do 15 dní doplnil. Ak žiadateľ žiadosť v tomto termíne nedoplní, národné centrum konanie podľa odseku 2 zastaví.
(8)
Osoba podľa odseku 1 písm. a) až d) je povinná zúčastniť sa testovania informačného systému pri zmene dátového rozhrania, dátovej štruktúry a technických špecifikácií štandardov zdravotníckej informatiky vrátane metodiky integrácie informačného systému, štruktúry číselníkov zdravotníckej informatiky a dátových štruktúr elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke najneskôr desať dní pred účinnosťou týchto zmien. Formu testovania spolu s príslušnou zmenou, pri ktorej sa testovanie vykoná, určí národné centrum v metodike integrácie informačného systému, ktorá je zverejnená na webovom sídle národného centra.
(9)
Národné centrum dočasne pozastaví platnosť osvedčenia o zhode informačného systému, ak zistí, že
a)
informačný systém preukázateľne prestal spĺňať požiadavky na overenie zhody podľa odseku 3,
b)
osvedčenie o zhode informačného systému bolo vydané na základe nepravdivých údajov,
c)
sa osoba podľa odseku 1 písm. a) až d) v lehote nezúčastnila testovania informačného systému podľa odseku 8 alebo
d)
výsledky testovania informačného systému uvedené v správe o výsledku testovania podľa § 11a ods. 3 sú negatívne.
(10)
Národné centrum dočasne pozastaví platnosť osvedčenia o zhode informačného systému najviac na 90 dní a v rozhodnutí uloží osobe podľa odseku 1 písm. a) až d) povinnosť odstrániť zistené nedostatky. Odvolanie proti rozhodnutiu o dočasnom pozastavení platnosti osvedčenia o zhode informačného systému nemá odkladný účinok.
(11)
Národné centrum zruší platnosť osvedčenia o zhode informačného systému, ak v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení osvedčenia o zhode informačného systému osoba podľa odseku 1 písm. a) až d) neodstráni zistené nedostatky týkajúce sa informačného systému podľa odseku 10. Zrušenie platnosti osvedčenia o zhode informačného systému sa zverejňuje vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a na webovom sídle národného centra a zároveň národné centrum o tejto skutočnosti informuje vyššie územné celky, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisťovne, úrad pre dohľad a subjekty uvedené v § 5 ods. 6 písm. j) až o).
(12)
Národné centrum dočasne pozastaví prístup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne, úradu pre dohľad alebo subjektov uvedených v § 5 ods. 6 písm. j) až o) do národného zdravotníckeho informačného systému, ak zistí, že informačný systém ohrozuje bezpečnosť národného zdravotníckeho informačného systému. Po odstránení takej chyby národné centrum prístup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne, vyššieho územného celku alebo úradu pre dohľad alebo subjektov uvedených v § 5 ods. 6 písm. j) až o) do národného zdravotníckeho informačného systému znova umožní. Ohrozením bezpečnosti národného zdravotníckeho informačného systému sa rozumie narušenie jeho riadnej funkcionality, dôvernosti, integrity, dostupnosti a autentickosti ním uchovávaných alebo ním prenášaných údajov alebo súvisiacich s ním poskytovanými službami.
(13)
Národné centrum zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam informačných systémov v rozsahu názov informačného systému, jeho verziu, rozsah udeleného osvedčenia o zhode v súlade s metodikou integrácie informačného systému, ktorým bolo vydané osvedčenie o zhode, a zoznam informačných systémov, ktorým bola platnosť osvedčenia dočasne pozastavená alebo zrušená.
(14)
O odvolaní proti rozhodnutiu národného centra rozhoduje ministerstvo zdravotníctva.
zobraziť paragraf
§ 12
Národné centrum

(1)
Národné centrum je príspevková organizácia ministerstva zdravotníctva so sídlom v Bratislave.
(2)
Národné centrum vykonáva úlohy v oblasti informatizácie zdravotníctva, správy národného zdravotníckeho informačného systému, štandardizácie zdravotníckej informatiky, zdravotníckej štatistiky a poskytovania knižnično-informačných služieb v oblasti lekárskych vied a zdravotníctva.
(3)
Národné centrum
a)
je správcom a prevádzkovateľom35) národného zdravotníckeho informačného systému; prevádzku národného zdravotníckeho informačného systému zabezpečuje národné centrum v spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami,
b)
vedie národné zdravotnícke administratívne registre podľa § 3 ods. 1 písm. a),
c)
spravuje národné zdravotné registre podľa § 4,
d)
vykonáva zdravotnícku štatistiku,
e)
zabezpečuje knižnično-informačné služby z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva,
f)
vydáva a znefunkčňuje elektronické preukazy zdravotníckych pracovníkov,
g)
overuje zhodu,
h)
určuje spôsob identifikácie, autentizácie a autorizácie pri využívaní elektronických služieb zdravotníctva a spôsob používania technických zariadení na to určených,
i)
plní úlohy poskytovateľa dôveryhodných služieb36) pre používanie zdokonaleného elektronického podpisu v zdravotníctve,
j)
poskytuje informácie z národného zdravotníckeho informačného systému,
k)
poskytuje spracúvané údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, národných zdravotných registrov, zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a štatistických výkazov v zdravotníctve,
l)
určuje formu a náležitosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
m)
metodicky usmerňuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotné poisťovne v oblasti komunikácie s národným zdravotníckym informačným systémom,
n)
zverejňuje na svojom webovom sídle v elektronickej podobe vzory
1.
hlásení do národných zdravotných registrov,
2.
hlásenia do Národného registra zdravotníckych pracovníkov,
3.
hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie,
4.
štatistických výkazov v zdravotníctve,
5.
žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka a žiadosti o overenie zhody,
o)
zverejňuje na svojom webovom sídle dátové rozhrania, dátové štruktúry a technické špecifikácie štandardov zdravotníckej informatiky vrátane metodiky integrácie informačného systému, štruktúry číselníkov zdravotníckej informatiky a dátových štruktúr elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke a ich každú zmenu najneskôr dva mesiace pred ich účinnosťou,
p)
zverejňuje na svojom webovom sídle obsah číselníkov zdravotníckej informatiky a ich každú zmenu bezodkladne pred ich účinnosťou,
q)
vykonáva dohľad nad funkčnosťou informačného systému, ktorý má overenie zhody,
r)
plní úlohy národného kontaktného bodu pre oblasť elektronického zdravotníctva,
s)
zabezpečuje pre ministerstvo zdravotníctva monitoring a analýzu celonárodných a celospoločenských programov v oblasti zdravotníctva,
t)
je správcom a prevádzkovateľom národného informačného systému na objednávanie pacientov,
u)
poskytuje elektronické služby v oblasti informačných, komunikačných a sieťových technológií a sprostredkovanie prístupu k národnému zdravotníckemu informačnému systému,
v)
poskytuje príslušnej zdravotnej poisťovni a príslušnému vyššiemu územnému celku podľa štandardov zdravotníckej informatiky údaje o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti pripojených k národnému zdravotníckemu informačnému systému.
(4)
Pri spracúvaní osobných údajov má národné centrum rovnaké práva a povinnosti ako prevádzkovateľ podľa osobitného predpisu.37)
(5)
Národné centrum v oblasti farmakoekonomického hodnotenia, medicínskoekonomického hodnotenia a farmakoterapeutického hodnotenia pri kategorizácii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v oblasti racionálnej farmakoterapie spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva najmä v oblasti
a)
hodnotenia zdravotníckych technológií,
b)
kategorizácie liekov,
c)
politiky zdravotníckych technológií.
zobraziť paragraf
§ 14
Splnomocňovacie ustanovenie

(1)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva, ustanoví
a)
podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky,
b)
zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných zdravotných registrov,
c)
podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky,
d)
zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky,
e)
rozsah údajov poskytovaných národnému centru, okruh spravodajských jednotiek a lehoty poskytovania údajov.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s ministerstvom financií, ustanoví štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov.
zobraziť paragraf
§ 18
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019


Prvý zoznam chorôb, ktorých kód a názov sa zapisuje do pacientskeho sumára od 1. januára 2019, uverejní ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle 1. januára 2019.
zobraziť paragraf
§ 19
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2019


Do 31. decembra 2021 je ošetrujúci lekár podľa § 5 ods. 6 písm. b) oprávnený na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu podľa § 5 ods. 1 písm. a) a písm. b) prvého, tretieho, štvrtého, šiesteho a siedmeho bodu na základe rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]15d)  § 5 písm. h) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]20)  Čl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).
zobraziť paragraf
Poznámka
[]30)  § 2 zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).
zobraziť paragraf
Poznámka
[]35)  § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]36)  Čl. 3 bod 19 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]37)  Zákon č. 18/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k zákonu č. 153/2013 Z. z.


NÁRODNÉ ZDRAVOTNÍCKE ADMINISTRATÍVNE REGISTRE


A.
Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov


Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, existenčný stav, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, štátne občianstvo, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike držiteľa povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a držiteľa licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, odborného zástupcu a štatutárneho zástupcu, zdravotnícke povolanie, študijný odbor a špecializačný odbor alebo certifikovanú pracovnú činnosť držiteľa povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a držiteľa licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a odborného zástupcu, dátum začatia a dátum ukončenia výkonu funkcie štatutárneho zástupcu alebo odborného zástupcu, dátum dočasného pozastavenia výkonu funkcie odborného zástupcu, meno a priezvisko kontaktnej osoby.
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Vedenie údajovej základne, naplnenie identifikačnej, registračnej, integračnej, informačnej a štatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni a poskytovanie informácií na Národnom portáli zdravia; tvorba a vyhodnocovanie štatistických výstupov.
c)
Okruh dotknutých osôb


Odborný zástupca, štatutárny zástupca a kontaktná osoba poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, zubnej techniky, očnej optiky, Národnej transfúznej služby, osoby poskytujúcej služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, držiteľ povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a držiteľ licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.
d)
Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným v písmene f)


Budovanie a zabezpečenie funkčnosti národného zdravotníckeho informačného systému a jeho priebežná aktualizácia v súčinnosti s tretími stranami ako nástroja riadiacej a kontrolnej činnosti.
e)
Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v písmene f)


Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, existenčný stav, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, štátne občianstvo, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike držiteľa povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, držiteľa licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, odborného zástupcu a štatutárneho zástupcu, zdravotnícke povolanie, študijný odbor a špecializačný odbor alebo certifikovanú pracovnú činnosť držiteľa povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, držiteľa licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a odborného zástupcu, dátum začatia a dátum ukončenia výkonu funkcie štatutárneho zástupcu alebo odborného zástupcu, dátum dočasného pozastavenia výkonu funkcie odborného zástupcu, meno a priezvisko kontaktnej osoby.
f)
Tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje uvedené v písmene e)


Ministerstvo zdravotníctva, úrad pre dohľad, zdravotné poisťovne, ministerstvo financií, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa, vyššie územné celky, stavovské organizácie v zdravotníctve.
B.
Národný register zdravotníckych pracovníkov

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov


Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, existenčný stav, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly a profesijné tituly, štátne občianstvo, identifikátor fyzickej osoby, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, povolanie, získanie odbornej spôsobilosti, dátum získanej odbornej spôsobilosti, číselný kód zdravotníckeho pracovníka pridelený úradom pre dohľad, dátum jeho pridelenia, dátum ukončenia jeho platnosti, dátum pozastavenia jeho platnosti, dátum skončenia pozastavenia jeho platnosti, odborná spôsobilosť vyplývajúca z číselného kódu zdravotníckeho pracovníka, registračné číslo v príslušnej komore, dátum registrácie, dátum začatia dočasného pozastavenia registrácie, dátum skončenia dočasného pozastavenia registrácie, dátum zrušenia registrácie, dátum zániku registrácie, dôvod dočasného pozastavenia registrácie, dôvod zrušenia registrácie, spôsob výkonu zdravotníckeho povolania,37a) dátum jeho začatia a ukončenia, pracovný úväzok vrátane jeho členenia, zaradenie do evidenčného počtu, výkon zdravotníckeho povolania,37b) dátum jeho začatia, miesto jeho výkonu a skončenia, vykonávaná odborná, špecializovaná alebo certifikovaná pracovná činnosť, druh poskytovanej zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, funkcia, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, krajina vydania a sériové číslo elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, dátum vydania a dátum skončenia platnosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, oprávnenia zdravotníckeho pracovníka vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotnou poisťovňou, dátum jeho začatia, dátum jeho skončenia, dátum začatia jeho pozastavenia, dátum skončenia jeho pozastavenia, oprávnenie zdravotníckeho pracovníka predpisovať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny podľa osobitného predpisu,37c) dátum jeho začiatku a skončenia, dátum začatia jeho pozastavenia a skončenia jeho pozastavenia, študijný odbor, špecializačný odbor alebo certifikovaná pracovná činnosť, v ktorých držiteľ licencie získal odbornú spôsobilosť a na základe licencie v nich vykonáva príslušné pracovné činnosti, druh a číslo vydanej licencie, označenie komory, ktorá licenciu vydala, dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, dátum začatia dočasného pozastavenia licencie, dátum skončenia dočasného pozastavenia licencie, dátum zrušenia licencie alebo zániku platnosti licencie, číslo rozhodnutia o zrušení licencie, číslo rozhodnutia o dočasnom pozastavení licencie, dôvod dočasného pozastavenia licencie, dôvod zrušenia platnosti licencie, primárny kľúč záznamu zdravotníckeho pracovníka v registri.
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Vedenie údajovej základne, naplnenie identifikačnej, registračnej, integračnej, informačnej a štatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni; poskytovanie informácií na Národnom portáli zdravia, vydanie a používanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, tvorba a vyhodnocovanie štatistických výstupov.
c)
Okruh dotknutých osôb


Fyzické osoby, ktoré získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania a vykonávajú alebo vykonávali zdravotnícke povolanie.
d)
Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným v písmene f)


Budovanie a zabezpečenie funkčnosti národného zdravotníckeho informačného systému a jeho priebežná aktualizácia v súčinnosti s tretími stranami ako nástroja riadiacej a kontrolnej činnosti.
e)
Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v písmene f)


Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, existenčný stav, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly a profesijné tituly, štátne občianstvo, identifikátor fyzickej osoby, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, povolanie, získanie odbornej spôsobilosti, dátum získanej odbornej spôsobilosti, číselný kód zdravotníckeho pracovníka pridelený úradom pre dohľad, dátum jeho pridelenia, dátum ukončenia jeho platnosti, dátum pozastavenia jeho platnosti, dátum skončenia pozastavenia jeho platnosti, odborná spôsobilosť vyplývajúca z číselného kódu zdravotníckeho pracovníka, registračné číslo v príslušnej komore, dátum registrácie, dátum začatia dočasného pozastavenia registrácie, dátum skončenia dočasného pozastavenia registrácie, dátum zrušenia registrácie, dátum zániku registrácie, dôvod dočasného pozastavenia registrácie, dôvod zrušenia registrácie, spôsob výkonu zdravotníckeho povolania,37a) dátum jeho začatia a ukončenia, pracovný úväzok vrátane jeho členenia, zaradenie do evidenčného počtu, výkon zdravotníckeho povolania,37b) dátum jeho začatia, miesto jeho výkonu a skončenia, vykonávaná odborná, špecializovaná alebo certifikovaná pracovná činnosť, druh poskytovanej zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, funkcia, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, krajina vydania a sériové číslo elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, dátum vydania a dátum skončenia platnosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, oprávnenia zdravotníckeho pracovníka vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotnou poisťovňou, dátum jeho začatia, dátum jeho skončenia, dátum začatia jeho pozastavenia, dátum skončenia jeho pozastavenia, oprávnenie zdravotníckeho pracovníka predpisovať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny podľa osobitného predpisu,37c) dátum jeho začiatku a skončenia, dátum začatia jeho pozastavenia a skončenia jeho pozastavenia, študijný odbor, špecializačný odbor alebo certifikovaná pracovná činnosť, v ktorých držiteľ licencie získal odbornú spôsobilosť a na základe licencie v nich vykonáva príslušné pracovné činnosti, druh a číslo vydanej licencie, označenie komory, ktorá licenciu vydala, dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, dátum začatia dočasného pozastavenia licencie, dátum skončenia dočasného pozastavenia licencie, dátum zrušenia licencie alebo zániku platnosti licencie, číslo rozhodnutia o zrušení licencie, číslo rozhodnutia o dočasnom pozastavení licencie, dôvod dočasného pozastavenia licencie, dôvod zrušenia platnosti licencie, primárny kľúč záznamu zdravotníckeho pracovníka v registri.
f)
Tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje uvedené v písmene e)


Ministerstvo zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, stavovské organizácie v zdravotníctve, úrad pre dohľad, zdravotné poisťovne, ministerstvo financií, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa, vyššie územné celky.
g)
Zoznam osobných údajov, ktoré možno prostredníctvom informačného systému poskytnúť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti


Primárny kľúč záznamu zdravotníckeho pracovníka v registri, meno a priezvisko, číselný kód zdravotníckeho pracovníka pridelený úradom pre dohľad, dátum jeho pridelenia, dátum ukončenia jeho platnosti, dátum pozastavenia jeho platnosti, dátum skončenia pozastavenia jeho platnosti a odborná spôsobilosť vyplývajúca z číselného kódu zdravotníckeho pracovníka.
C.
Národný register organizácií s osobitnými úlohami v zdravotníctve

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov


Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, dátum narodenia, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike držiteľa povolenia na výrobu humánnych liekov, výrobu skúšaných humánnych produktov a skúšaných humánnych liekov, prípravu transfúznych liekov, individuálnu prípravu liekov na inovatívnu liečbu, veľkodistribúciu humánnych liekov, farmaceutickej spoločnosti, organizátora prehliadok mŕtvych tiel, odborného zástupcu a štatutárneho zástupcu, dátum začatia a dátum ukončenia výkonu funkcie štatutárneho zástupcu alebo odborného zástupcu, registračné číslo a označenie príslušnej stavovskej organizácie odborného zástupcu, meno a priezvisko kontaktnej osoby.
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Vedenie údajovej základne, naplnenie identifikačnej, registračnej, integračnej, informačnej a štatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni; tvorba a vyhodnocovanie štatistických výstupov.
c)
Okruh dotknutých osôb


Držiteľ povolenia na výrobu humánnych liekov, výrobu skúšaných humánnych produktov a skúšaných humánnych liekov, prípravu transfúznych liekov, individuálnu prípravu liekov na inovatívnu liečbu, veľkodistribúciu humánnych liekov, farmaceutická spoločnosť, organizátor prehliadok mŕtvych tiel, odborný zástupca, ak bol ustanovený, štatutárny zástupca právnickej osoby a kontaktná osoba.
d)
Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným v písmene f)


Budovanie a zabezpečenie funkčnosti národného zdravotníckeho informačného systému a jeho priebežná aktualizácia v súčinnosti s tretími stranami ako nástroja riadiacej a kontrolnej činnosti.
e)
Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v písmene f)


Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, dátum narodenia, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike držiteľa povolenia na výrobu humánnych liekov, výrobu skúšaných humánnych produktov a skúšaných humánnych liekov, prípravu transfúznych liekov, individuálnu prípravu liekov na inovatívnu liečbu, veľkodistribúciu humánnych liekov, farmaceutickej spoločnosti, organizátora prehliadok mŕtvych tiel, odborného zástupcu a štatutárneho zástupcu, dátum začatia a dátum ukončenia výkonu funkcie štatutárneho zástupcu alebo odborného zástupcu, registračné číslo a označenie príslušnej stavovskej organizácie odborného zástupcu, meno a priezvisko kontaktnej osoby.
f)
Tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje uvedené v písmene e)


Ministerstvo zdravotníctva, Sociálna poisťovňa, Slovenská lekárnická komora a Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2 k zákonu č. 153/2013 Z. z.


NÁRODNÉ ZDRAVOTNÉ REGISTRE


1.
Národný register elektronických zdravotných knižiek

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov

1.
Identifikačné údaje osoby v rozsahu


meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, pohlavie, názov a číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje (telefónne číslo, emailová adresa, kontaktná adresa), identifikačné údaje zdravotnej poisťovne.
2.
Pacientsky sumár podľa § 6.

3.
Záznam o preventívnej prehliadke v rozsahu


druh preventívnej prehliadky, anamnéza a zdravotné výkony vykonané v rámci preventívnej prehliadky.
4.
Záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rozsahu


popis odobratej vzorky, ak bol odber vykonaný, rozsah požadovaných vyšetrení, kód choroby s jej bližšou špecifikáciou a epikrízu zdravotného stavu.
5.
Záznam o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rozsahu


druh vyšetrenia a výsledky vyšetrenia alebo záver vyšetrenia.
6.
Záznam o zásahu pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

7.
Záznam o odporúčaní lekára na ambulantnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu


stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežný kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, druh špecializácie, rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania.
8.
Záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu


stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežný kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, epikríza zdravotného stavu a odôvodnenie odporúčania.
9.
Záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu


kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, anamnéza, vykonané zdravotné výkony, odporučenie ďalšej liečby, epikríza zdravotného stavu, údaje o dispenzarizácii, ak sa vyžaduje, a dôvod poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak bola zdravotná starostlivosť poskytnutá v dôsledku porušenia liečebného režimu, užitia alkoholu alebo inej návykovej látky, úrazu, choroby z povolania alebo poškodenia zdravia, ak k nemu došlo protiprávnym konaním.
10.
Záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu


kód choroby s jej bližšou špecifikáciou pri prijatí osoby do ústavnej zdravotnej starostlivosti, anamnéza, vykonaný operačný zdravotný výkon, ak bol poskytnutý, kód choroby s jej bližšou špecifikáciou pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti, údaje o liečbe počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti a odporučenie ďalšej liečby, epikríza zdravotného stavu, údaje o dĺžke poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane dátumu prijatia a prepustenia a dôvode poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak bola zdravotná starostlivosť poskytnutá v dôsledku porušenia liečebného režimu, užitia alkoholu alebo inej návykovej látky, úrazu, choroby z povolania alebo poškodenia zdravia, ak k nemu došlo protiprávnym konaním.
11.
Preskripčný záznam v rozsahu


údajov o predpísanom humánnom lieku alebo dietetickej potravine v rozsahu lekárskeho predpisu a údajov o predpísanej zdravotníckej pomôcke v rozsahu lekárskeho poukazu.
12.
Dispenzačný záznam v rozsahu


údajov o vydanom humánnom lieku alebo dietetickej potravine v rozsahu lekárskeho predpisu a údajov o vydanej zdravotníckej pomôcke v rozsahu lekárskeho poukazu.
13.
Medikačný záznam v rozsahu údajov o podanom humánnom lieku.

14.
Záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v rozsahu kód plánovaného výkonu, kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predpokladaný dátum poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti a kód zdravotnej poisťovne.

15.
záznam o poskytnutej urgentnej starostlivosti v rozsahu kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, anamnéza, vykonané zdravotné výkony, odporučenie ďalšej liečby, epikríza zdravotného stavu, spôsob ukončenia poskytnutia urgentnej zdravotnej starostlivosti.

16.
doplnkové zdravotné údaje osoby v rozsahu krvná skupina a Rh faktor, krvný tlak, vykonané očkovanie, vykonané chirurgické výkony, terapeutické odporúčania, vitálne a antropometrické údaje, invalidita, sociálna anamnéza.

b)
Účel spracúvania osobných údajov


Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zabezpečenie jednoznačných a aktuálnych údajov pre potreby vedenia a sprístupnenia údajov v elektronickej zdravotnej knižke a zdravotníckej štatistiky, na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb


Poistenci verejného zdravotného poistenia37d) a poistenci iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike.
d)
Účel poskytovania osobných údajov


Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe verejného zdravotného poistenia. Poskytovanie príslušnej zdravotnej poisťovni na účely kontroly a zefektívnenia zdravotnej starostlivosti.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú


Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotné poisťovne v rozsahu ustanovenom týmto zákonom. Príslušnej zdravotnej poisťovni na účely kontroly a zefektívnenia zdravotnej starostlivosti.
f)
Účel sprístupňovania osobných údajov


Sprístupňovanie osobných údajov všeobecným lekárom a cez Národný portál zdravia.
g)
Príjemcovia, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú


Poistenci verejného zdravotného poistenia a poistenci iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, ktorých sa osobné údaje týkajú.
2.
Národný onkologický register

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov


Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu v Slovenskej republike, adresa trvalého pobytu, anamnestické údaje vrátane výskytu rizikových faktorov u pacienta, profesia, štatistická klasifikácia ekonomických činností, zamestnávateľ a jeho prevažujúca činnosť, vyšetrenia vedúce k stanoveniu choroby vrátane jej kódu, dátum prvých príznakov, špecifikácia choroby podľa topografického a morfologického kódu, štádium choroby podľa špecifickej onkologickej klasifikácie, klinický rozsah nádoru, histologický nález, cytologický nález, plán primárnej liečby, dátum a typ operácie, údaje o terapii, súhrnné hodnotenie liečby, ambulantné správy, prepúšťacie správy a popisy cytologických a histopatologických vyšetrení, dátum smrti u zomretých, príčina smrti a iné pridružené závažné choroby, patologicko-anatomické nálezy.
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Na základe poznania výskytu a trendov vývoja onkologických chorôb na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie a zdravotníckej štatistiky získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb


Osoby s onkologickou chorobou.
d)
Účel poskytovania osobných údajov


Vedecko-medicínsky účel.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú


Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
3.
Národný register diabetes mellitus

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov


Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, dátum zistenia choroby, špecifikácia diabetu, osobná a rodinná anamnéza, posledný infekt pred chorobou (choroba, liečba), prvé klinické príznaky, komorbidity a komplikácie základnej choroby, vybrané biochemické výsledky (glykémia bazálna a postprandiálna, glykozúria, ketoacidóza, glykovaný hemoglobín, glykemický profil), liečba (denná dávka inzulínu, typ inzulínu, diéta a iná liečba), stav pacienta ku dňu hlásenia, trvanie remisie, hospitalizácie (dôvod hospitalizácie, počet hospitalizácií), úroveň spolupráce pacienta a zákonných zástupcov pri liečebnom režime.
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Na základe poznania výskytu a trendov vývoja diabetu v populácii získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb


Osoby s diabetes mellitus.
d)
Účel poskytovania osobných údajov


Vedecko-medicínsky účel.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú


Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
4.
Národný register vrodených chýb

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov


Meno a priezvisko dieťaťa, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu zákonného zástupcu, klinické a laboratórne choroby (kódy chorôb a kódy podľa špecifických číselníkov a klasifikácií), pôrodná hmotnosť, pôrodná dĺžka, gestačný vek, stav dieťaťa, údaj o asistovanej reprodukcii, prenatálne vyšetrenia (skríning, diagnostika vrátane genetického vyšetrenia), vrodená chyba plodu zistená prenatálne (gestačný týždeň), postnatálne vyšetrenia (diagnostika vrodenej chyby vrátane genetického vyšetrenia), choroba určená podľa medzinárodných klasifikácií, údaje o matke (rodné číslo, kód obce trvalého pobytu v Slovenskej republike), osobná anamnéza matky (závažné choroby/škodliviny s možným rizikom pre vývoj plodu), informácie o otcovi (rok narodenia), výskyt vrodených chýb v rodine, spôsob korekcie vrodenej chyby vrátane dátumu, dátum smrti u zomretých.
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Získanie informácií o výskyte vrodených chýb, o počte prenatálne diagnostikovaných vrodených chýb. Na základe poznania výskytu a trendu vývoja vrodených chýb získať informácie na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie, pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb


Živonarodené a mŕtvonarodené deti s vrodenou chybou, deti do 15 rokov s vrodenou chybou, ženy, ktorým sa narodili deti s vrodenou chybou, a osoby so zriedkavou chorobou.
d)
Účel poskytovania osobných údajov


Vedecko-medicínsky účel.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú


Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
5.
Národný register chorôb obehovej sústavy

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov


Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, kódy chorôb, začiatok akútnych príznakov, miesto začatia liečby, klinické príznaky, výskyt chorôb srdca, ciev a iných závažných chorôb v rodine, výskyt rizikových faktorov u pacienta, liečba (podané lieky, realizované výkony), efekt liečby, dátum smrti u zomretých.
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Na základe poznania výskytu a trendov vývoja chorôb obehovej sústavy v populácii získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb


Osoby s vybranými chorobami obehovej sústavy a osoby s kardiochirurgickým výkonom.
d)
Účel poskytovania osobných údajov


Vedecko-medicínsky účel.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú


Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
6.
Národný register neurologických chorôb

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov


Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, ukončené vzdelanie, osobná a rodinná anamnéza, klinická charakteristika, vyšetrenia, diagnostika a špecifikácia typu choroby s neurologickou symptomatológiou, liečba (čas začatia liečby, podané lieky, realizované výkony), dátum smrti u zomretých, pracovná schopnosť (ekonomická aktivita, invalidita).
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Na základe poznania výskytu a trendov vývoja vybraných neurologických chorôb v populácii získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb


Osoby s vybranými neurologickými chorobami.
d)
Účel poskytovania osobných údajov


Vedecko-medicínsky účel.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú


Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
7.
Národný register chronických pľúcnych chorôb

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov


Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, osobná anamnéza (komorbidity, rizikové faktory), klinické príznaky, diagnostické vyšetrenia, dátum stanovenia choroby, špecifikácia a klasifikácia choroby, liečba, realizované výkony, stav pacienta ku dňu hlásenia, hospitalizácia, dátum smrti u zomretých.
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Na základe poznania výskytu a trendov vývoja v populácii získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb


Osoby s vybranými chronickými chorobami pľúc.
d)
Účel poskytovania osobných údajov


Vedecko-medicínsky účel.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú


Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
8.
Národný register tuberkulózy

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov


Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, dátum zistenia choroby, forma choroby, kontakty, výskyt tuberkulózy v rodine, výskyt iných chorôb v rodine, prekonané choroby, údaje o vakcinácii, klinické príznaky, vybrané biochemické a mikrobiologické výsledky, údaje o liečbe, klinický stav pacienta, hospitalizácie, úroveň spolupráce pacienta pri liečebnom režime, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomická choroba.
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Na základe poznania výskytu a trendov vývoja vybraných chorôb pľúc v populácii získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb


Osoby s tuberkulózou.
d)
Účel poskytovania osobných údajov


Vedecko-medicínsky účel.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú


Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
9.
Národný artroplastický register

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov


Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, pracovisko, dátum operácie, primárna choroba, predchádzajúce operácie, operačný prístup, použité profylaktické antibiotiká s dávkovaním, typ endoprotézy, operovaná strana, spôsob fixácie endoprotézy, použitý cement, cementovacia technika, typ a veľkosť komponentov endoprotézy, dátum primárnej implantácie, pracovisko, kde bola vykonaná primárna implantácia, údaj o absolvovaných rehabilitáciách a kúpeľnej liečbe, dôvod revízie, revidované časti, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomické choroby.
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Na základe poznania výskytu a trendov vývoja vykonaných implantácií endoprotéz získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb


Osoby po totálnej endoprotéze kĺbov.
d)
Účel poskytovania osobných údajov


Vedecko-medicínsky účel.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú


Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
10.
Národný register zápalových reumatických chorôb

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov


Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, dátum zistenia choroby reumatickej choroby, výskyt rizikových faktorov a chorôb v anamnéze, prekonané choroby (choroba, liečba), prvé klinické príznaky, komorbidita, komplikácie základnej choroby, invalidita, vybrané biochemické výsledky, typ a spôsob liečby, stav pacienta ku dňu hlásenia, hospitalizácie, pracovná schopnosť (ekonomická aktivita, invalidita).
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Na základe poznania výskytu a trendov vývoja reumatických chorôb získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb


Osoby s vybranými zápalovými reumatickými chorobami.
d)
Účel poskytovania osobných údajov


Vedecko-medicínsky účel.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú


Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
11.
Národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov


Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, adresa trvalého pobytu, číselný kód obce trvalého pobytu dotknutej osoby, meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číselný kód obce trvalého pobytu a rodinný stav zákonného zástupcu, dátum, čas a miesto úrazu, typ úrazu, choroba, mechanizmus úrazu, rozsah poškodenia, miesto a spôsob ošetrenia, druh liečby vrátane rehabilitácie, následky úrazu, dátum smrti u zomretých, príčiny smrti.
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Na základe poznania výskytu a trendov vývoja úrazov u detí a okolnostiach ich vzniku získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb


Osoby mladšie ako 18 rokov, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť v súvislosti s úrazom vyžadujúcim hospitalizáciu.
d)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú


Orgány činné v trestnom konaní, súdy, orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
12.
Národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie

a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov


Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, adresa trvalého pobytu, číselný kód obce trvalého pobytu, miesto posledného pobytu, charakter bývania, rodinný stav, prítomnosť zdravotného postihnutia a údaj o nespôsobilosti alebo obmedzenej spôsobilosti na právne úkony (ak ide o osobu, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená), meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číselný kód obce trvalého pobytu zákonného zástupcu, rodinný stav, dosiahnuté vzdelanie, ekonomická aktivita zákonného zástupcu, identifikácia privádzajúcej osoby (ktorá dieťa priviedla na lekárske ošetrenie), dátum a čas vzniku podozrenia na fyzické alebo psychické týranie, zanedbávanie, znásilnenie, vystavenie sexuálnemu násiliu, sexuálnemu zneužívaniu, miesto vzniku podozrenia, sociálna anamnéza, predpokladané miesto zanedbávania, týrania, zneužívania, príznaky zanedbávania, týrania alebo zneužívania (fyzické, psychické), rozsah poškodenia, predpokladaný mechanizmus vzniku poškodenia, špecifikácia typu podozrenia vrátane uvedenia prípadnej intoxikácie obete omamnými a psychotropnými látkami, prípadne liečivami bez zjavnej terapeutickej indikácie, miesto a spôsob ošetrenia, druh liečby, dátum smrti u zomretých, príčina smrti.
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Na základe poznania výskytu a trendu vývoja hlásených podnetov v porovnaní s opodstatnenými podnetmi na základe ich vyšetrovania treťou stranou (orgány činné v trestnom konaní) skvalitniť cielené kontrolné mechanizmy na úrovni príslušných rezortov na výkon a tvorbu štátnej zdravotnej a sociálnej politiky, na prípravu intervenčných opatrení s cieľom skvalitniť prevenciu.
c)
Okruh dotknutých osôb


Osoby s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie alebo násilie – osoby mladšie ako 18 rokov a osoby, ktoré boli pozbavené spôsobilosti na právne úkony alebo u ktorých spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.
d)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú


Orgány činné v trestnom konaní, súdy, orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
13.
Národný register asistovanej reprodukcie

a)
Zoznam osobných údajov


Rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca Slovenskej republiky alebo iného členského štátu, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, úhrada zdravotnej poisťovne, použitá metóda asistovanej reprodukcie, počet absolvovaných cyklov asistovanej reprodukcie, výsledok liečby, komplikácie, osud gravidity, zvlášť registrované viacplodové gravidity, stav a vývin detí narodených po liečbe neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie, u darcov spermií – odber, uskladnenie, použitie, likvidácia, u darkýň – počet, spracovanie, uskladnenie, použitie, likvidácia oocytov, počet vzniknutých embryí, spracovanie, uskladnenie, použitie, likvidácia embryí, priradený jednotný európsky kód so sekvenciou identifikácie darcov a príjemcov a sekvenciou identifikácie produktu – ľudského reprodukčného tkaniva a buniek.
b)
Účel spracúvania osobných údajov


Účelom spracúvania osobných údajov je registrácia stavu a úrovne asistovanej reprodukcie v Slovenskej republike s následnou možnosťou poskytovania údajov do európskych a svetových registrov a pre zdravotné poisťovne, sledovanie vývinu detí narodených po použití metód asistovanej reprodukcie.
c)
Okruh dotknutých osôb


Darcovia a darkyne pohlavných buniek, pacientky, ktoré sú liečené metódami asistovanej reprodukcie.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore