Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70719
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 20.06.2013
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16 JUD DS8 EU PP4 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 153/2013 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 374/2018


§ 1
Predmet úpravy


Tento zákon upravuje
a)
vymedzenie národného zdravotníckeho informačného systému,
b)
údajovú základňu národného zdravotníckeho informačného systému (ďalej len „údajová základňa“),
c)
postup pri sprístupňovaní údajov z národného zdravotníckeho informačného systému,
d)
národné zdravotnícke administratívne registre,
e)
národné zdravotné registre,
f)
štandardy zdravotníckej informatiky,
g)
zdravotnícku štatistiku,
h)
postavenie a úlohy Národného centra zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“),
i)
proces overovania zhody informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, informačných systémov zdravotných poisťovní, informačných systémov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“), informačných systémov subjektov uvedených v § 5 ods. 6 písm. j) až z) a informačných systémov na objednávanie pacientov (ďalej len „overenie zhody“),
j)
proces vydávania elektronických preukazov zdravotníckych pracovníkov a elektronických preukazov pracovníkov v zdravotníctve.
zobraziť paragraf
§ 2
Základné pojmy

(1)
Národný zdravotnícky informačný systém je súbor zdravotníckych informačných systémov v správe národného centra slúžiacich na zber, spracúvanie a poskytovanie informácií v zdravotníctve určených na správu údajovej základne; súčasťou národného zdravotníckeho informačného systému je aj Národný portál zdravia.
(2)
Údajová základňa je sústava údajov v národných zdravotníckych administratívnych registroch, národných zdravotných registroch, údajov zo zisťovaní charakterizujúcich zdravotný stav populácie a údajov zo štatistických výkazov v zdravotníctve v správe národného centra. Národné centrum pri správe údajovej základne používa aj údaje z registrov uvedených v § 3 ods. 2 na účely správy a prevádzky národného zdravotníckeho informačného systému.
(3)
Národné zdravotnícke administratívne registre sú zdravotnícke informačné systémy, ktoré obsahujú údaje o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch.
(4)
Národné zdravotné registre sú zdravotnícke informačné systémy, ktoré obsahujú osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „osoby“), ktorých rozsah je ustanovený týmto zákonom.
(5)
Národný portál zdravia je webové sídlo obsahujúce aplikácie a objektivizované informácie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, so službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a informácie o verejnom zdraví1) a sprostredkujúce prístup do národného zdravotníckeho informačného systému.
(6)
Elektronická zdravotná knižka je súbor údajov zo zdravotnej dokumentácie osoby vedených v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
(7)
Pacientsky sumár je časť elektronickej zdravotnej knižky obsahujúci základné údaje o zdravotnom stave osoby v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(8)
Štandardy zdravotníckej informatiky definujú štruktúru a formát dátových rozhraní, štruktúru, kvalitu, čas a spôsob evidencie zdravotníckych údajov a poskytovania zdravotníckych údajov.
(9)
Elektronický zdravotný záznam je záznam zdravotníckeho pracovníka v elektronickej zdravotnej knižke vo forme elektronického dokumentu podpísaného zdokonaleným elektronickým podpisom. Elektronické zdravotné záznamy podľa § 5 ods. 1 písm. b) tretieho, desiateho a jedenásteho bodu pred zápisom do elektronickej zdravotnej knižky prechádzajú informačným systémom zdravotnej poisťovne, ktorá k nim pristupuje, spracúva ich a poskytuje ich poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na účely kontroly a zefektívnenia zdravotnej starostlivosti.
(10)
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka je technický prostriedok na identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu zdravotníckeho pracovníka.
(11)
Overenie zhody je činnosť, ktorou sa overuje a osvedčuje, či informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne, úradu pre dohľad, subjektov uvedených v § 5 ods. 6 písm. j) až z) alebo informačný systém na objednávanie pacientov (ďalej len „informačný systém“) slúžiaci na prepojenie s národným zdravotníckym informačným systémom spĺňa požiadavky na pripojenie k národnému zdravotníckemu informačnému systému.
(12)
Jednoznačný číselný kód je bezvýznamový alfanumerický reťazec pridelený príslušným orgánom uvedeným v § 5 ods. 6 písm. r) a t) až y) v súlade s metodikou integrácie, ktorý jednoznačne identifikuje oprávnenosť a odôvodnenosť prístupu osoby k vybraným údajom z elektronickej zdravotnej knižky.
(13)
Elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve je technický prostriedok na identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu pracovníka v zdravotníctve podľa § 8a.
zobraziť paragraf
§ 5
Elektronická zdravotná knižka

(1)
Elektronická zdravotná knižka obsahuje
a)
identifikačné údaje osoby,
b)
elektronické zdravotné záznamy v rozsahu
1.
pacientsky sumár v rozsahu ustanovenom v § 6,
2.
záznam o preventívnej prehliadke,
3.
záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky,
4.
záznam o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
5.
záznam o zásahu16) pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
6.
záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
7.
záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti,
8.
záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
9.
záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti,
10.
preskripčný záznam,17)
11.
dispenzačný záznam,18)
12.
medikačný záznam,18a)
13.
záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti,18b)
14.
záznam o poskytnutej urgentnej starostlivosti,
15.
doplnkové zdravotné údaje osoby,
c)
údaje z účtu poistenca,19)
d)
vlastné záznamy osoby,
e)
záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup alebo o poskytnutie údajov.
(2)
Elektronické zdravotné záznamy podľa odseku 1 písm. b) druhého až pätnásteho bodu sa v elektronickej zdravotnej knižke aktualizujú na základe poskytnutej zdravotnej starostlivosti osobe; elektronické zdravotné záznamy podľa odseku 1 písm. b) v elektronickej zdravotnej knižke je možné vytvoriť len prostredníctvom informačného systému, ktorý má osvedčenie o zhode podľa § 11. Každý elektronický zdravotný záznam podľa odseku 1 písm. b) v elektronickej zdravotnej knižke obsahuje identifikačné údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka určené podľa druhu elektronického zdravotného záznamu a je podpísaný zdokonaleným elektronickým podpisom20) zdravotníckeho pracovníka, ktorý tento záznam vytvoril.
(3)
Rozsah osobných údajov zapisovaných do elektronickej zdravotnej knižky je uvedený v prílohe č. 2 prvom bode. Dátové štruktúry elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke a každú ich zmenu zverejňuje národné centrum na svojom webovom sídle najneskôr dva mesiace pred ich účinnosťou.
(4)
Osoba je oprávnená vykonávať v elektronickej zdravotnej knižke vlastné záznamy.
(5)
Osoba pristupuje k údajom v elektronickej zdravotnej knižke, okrem záznamov podľa odseku 1 písm. b) tretieho a štvrtého bodu, cez Národný portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora.22) Prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky podľa odseku 1 písm. b) tretieho a štvrtého bodu umožňuje osobe ošetrujúci lekár, ktorý o vykonanie vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek požiadal.
(6)
Identifikačné údaje osoby a elektronické zdravotné záznamy z elektronickej zdravotnej knižky sa poskytujú
a)
ošetrujúcemu lekárovi poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „všeobecný lekár“), s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,23) v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b) po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla, okrem identifikačných údajov poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, ktorý humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu vydal, a údajov o cene vydaného humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny z dispenzačných záznamov,
b)
ošetrujúcemu lekárovi
1.
prostredníctvom identifikátora záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo záznamu o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a písm. b) šiesteho bodu alebo siedmeho bodu,
2.
potvrdením prijatia záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť alebo záznamu o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti v elektronickej zdravotnej knižke, ktorým potvrdí prevzatie osoby do starostlivosti, v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b) okrem elektronických zdravotných záznamov podľa § 5a; potvrdením prijatia záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť alebo záznamu o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti v elektronickej zdravotnej knižke ošetrujúcim lekárom záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť alebo záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti stráca platnosť,
3.
prostredníctvom rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a písm. b) piateho bodu, štrnásteho bodu a vlastných elektronických zdravotných záznamov,
4.
po vložení občianskeho preukazu s elektronickým čipom osoby alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom osoby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a písm. b) prvého, tretieho, štvrtého, šiesteho, siedmeho, desiateho, jedenásteho a dvanásteho bodu,
c)
zdravotníckemu pracovníkovi zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rozsahu identifikačných údajov osoby a záznamu žiadanky na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek aj prostredníctvom identifikátora záznamu žiadanky na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek; zdravotníckemu pracovníkovi zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ktorý poskytuje liečbu, sa poskytujú aj záznamy o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, a to aj prostredníctvom identifikátora záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,23a)
d)
liečebnému pedagógovi, logopédovi a klinickému psychológovi v rozsahu identifikačných údajov osoby, pacientskeho sumára, záznamov o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť; záznamy o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť sa poskytujú aj prostredníctvom identifikátora záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby a vlastné elektronické zdravotné záznamy po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby,
e)
zdravotníckemu pracovníkovi záchrannej zdravotnej služby pri zabezpečovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu identifikačných údajov osoby, pacientskeho sumára, záznamov o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti za posledných šesť mesiacov a vitálnych a antropometrických údajov z doplnkových zdravotných údajov osoby po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby,
f)
revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre príslušnej zdravotnej poisťovne na účely výkonu kontrolnej činnosti23baa) po zadaní rodného čísla osoby alebo po zadaní bezvýznamového identifikačného čísla osoby v rozsahu odseku 1 písm. a), b), d) a e),
g)
ošetrujúcej sestre alebo pôrodnej asistentke v rozsahu identifikačných údajov osoby, pacientskeho sumára, záznamu žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky, záznamu o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, o ktoré požiadal príslušný ošetrujúci lekár, záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, záznamu o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti, preskripčných záznamov v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom23ba) a v rozsahu doplnkových zdravotných záznamov osoby po zadaní rodného čísla osoby alebo po zadaní bezvýznamového identifikačného čísla,
h)
osobe oprávnenej vydávať humánne lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, v rozsahu identifikačných údajov osoby, pacientskeho sumára a preskripčného záznamu osoby, ktorej liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu vydáva; preskripčné záznamy sa poskytujú aj prostredníctvom identifikátora preskripčného záznamu,23c)
i)
osobe oprávnenej vydávať zdravotnícke pomôcky v rozsahu identifikačných údajov osoby a preskripčného záznamu osoby, ktorej zdravotnícku pomôcku vydáva; preskripčné záznamy sa poskytujú aj prostredníctvom identifikátora preskripčného záznamu osoby, ktorej sa zdravotnícka pomôcka vydáva,
j)
lekárovi určenému Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, ak ide o príslušníka ozbrojených síl Slovenskej republiky, v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b),
k)
lekárovi určenému Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, posudkovému lekárovi Ministerstva obrany Slovenskej republiky, posudkovému lekárovi ozbrojených síl a posudkovému lekárovi posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b) na účely
1.
výberového konania alebo prijímacieho konania podľa osobitného predpisu,24)
2.
prieskumného konania podľa osobitného predpisu,24)
3.
sociálneho zabezpečenia vojakov podľa osobitného predpisu,25)
l)
lekárovi určenému Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ak ide o príslušníka Policajného zboru a príslušníka Hasičského a záchranného zboru,26) v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b),
m)
posudkovému lekárovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b) na účely
1.
prijímacieho konania podľa osobitných predpisov,27)
2.
prieskumného konania,27)
3.
lekárskej posudkovej činnosti,27)
n)
služobnému posudkovému lekárovi Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b) na účely
1.
prijímacieho konania podľa osobitného predpisu,27a)
2.
prieskumného konania podľa osobitného predpisu,27a)
3.
lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu,27a)
o)
posudkovému lekárovi Zboru väzenskej a justičnej stráže v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b) na účely
1.
prijímacieho konania podľa osobitného predpisu,27b)
2.
prieskumného konania podľa osobitného predpisu,27b)
3.
lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu,27b)
p)
osobe oprávnenej na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou27c) na základe poverenia po zadaní rodného čísla osoby alebo po zadaní bezvýznamového identifikačného čísla v rozsahu podľa odseku 1 písm. a), b), d) a e),
q)
prehliadajúcemu lekárovi27d) po nahlásení úmrtia osoby v rozsahu identifikačných údajov osoby a pacientskeho sumára,
r)
lekárovi úradu pre dohľad vykonávajúcemu pitvu osoby po nariadení pitvy27e) v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a písm. b) prvého bodu po zadaní jednoznačného číselného kódu prideleného úradom pre dohľad a rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby,
s)
zdravotníckemu pracovníkovi operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby27f) pri zabezpečovaní záchrannej zdravotnej služby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a písm. b) prvého bodu a pätnásteho bodu a v rozsahu vitálnych a antropometrických údajov po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby,
t)
posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu27g) po zadaní jednoznačného číselného kódu prideleného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b),
u)
posudkovému lekárovi Sociálnej poisťovne na účely lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu27h) po zadaní jednoznačného číselného kódu prideleného Sociálnou poisťovňou a rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b),
v)
znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s konaním pred súdom, po zadaní jednoznačného číselného kódu prideleného súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní a rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b),
w)
zdravotníckemu pracovníkovi obce alebo vyššieho územného celku, ktorý vykonáva zdravotnú posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa osobitného predpisu,27i) po zadaní jednoznačného číselného kódu prideleného obcou alebo vyšším územným celkom a rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b),
x)
lekárovi samosprávneho kraja27j) po zadaní jednoznačného číselného kódu prideleného vyšším územným celkom a rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b),
y)
inšpektorovi správnej klinickej praxe Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na účely klinického skúšania po zadaní jednoznačného číselného kódu prideleného Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a písm. b) štvrtého, piateho, desiateho až dvanásteho bodu,
z)
administratívnemu pracovníkovi určenému poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a písm. b) šiesteho a siedmeho bodu v rozsahu údaja o špecializačnom odbore a dátume jeho vytvorenia,
aa)
zdravotníckemu pracovníkovi inému, ako je uvedený v písmenách a) až z), v rozsahu identifikačných údajov osoby, pacientskeho sumára a vlastných záznamov.
(7)
Ak nie je v odseku 6 ustanovené inak, údaje z elektronickej zdravotnej knižky sa poskytujú ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom ustanoveným v odseku 6 po vložení občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
(8)
Zdravotnícky pracovník je oprávnený na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky vo väčšom rozsahu ako podľa odsekov 6 a 7, okrem údajov podľa odseku 1 písm. c) a e), na základe súhlasu osoby, ktorého účel získavania je zdravotnícky pracovník povinný preukázateľne odôvodniť. Súhlas na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky podľa prvej vety dáva osoba
a)
potvrdením súhlasu prostredníctvom technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti po vložení občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo
b)
prostredníctvom úradného autentifikátora; túto skutočnosť musí osoba vyznačiť v elektronickej zdravotnej knižke postupom podľa odseku 5 pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.
(9)
Súhlas na prístup k údajom podľa odseku 8 trvá počas poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(10)
Každý záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup alebo poskytnutie údajov okrem údajov podľa odseku 1 písm. e) z elektronickej zdravotnej knižky je zaznamenávaný v elektronickej zdravotnej knižke.
(11)
Osoba je oprávnená udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky podľa § 5 ods. 1 písm. b) cez Národný portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora
a)
zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zadaním číselného kódu zdravotníckeho pracovníka alebo číselného kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
b)
inej osobe uvedením dočasného identifikátora osoby, ktorej súhlas na prístup k údajom udeľuje; dočasný identifikátor je bezvýznamový alfanumerický reťazec, ktorý generuje cez Národný portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora22) osoba, ktorej sa súhlas na prístup k údajom má udeliť.
(12)
Osoba, ktorá udelila súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky podľa odseku 11, je oprávnená svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky inej osoby trvá do jeho odvolania oprávnenou osobou.
(13)
Súhlas osoby na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky podľa odseku 11 sa nepovažuje za súhlas dotknutej osoby podľa osobitného predpisu.37)
(14)
Všeobecný lekár má prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky osoby podľa odseku 1 písm. a) a b) aj po zániku dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu tých elektronických zdravotných záznamov, ktoré vznikli do zániku platnosti tejto dohody.
zobraziť paragraf
§ 5a
Elektronické zdravotné záznamy vytvorené ošetrujúcim lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria, detská psychiatria, sexuológia a psychológom so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia

(1)
Ošetrujúci lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria, v špecializačnom odbore detská psychiatria alebo v špecializačnom odbore sexuológia alebo psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia je po vytvorení elektronického zdravotného záznamu podľa § 5 ods. 1 písm. b) ôsmeho a deviateho bodu oprávnený v záujme ochrany zdravia osoby obmedziť prístup tejto osoby, iného zdravotníckeho pracovníka, iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a iných osôb k tomuto elektronickému zdravotnému záznamu a tento záznam označiť za reštrikčný, ak by jeho sprístupnenie negatívne ovplyvnilo liečbu osoby. O dobe obmedzenia prístupu k reštrikčnému elektronickému zdravotnému záznamu rozhoduje lekár, ktorý tento záznam vytvoril. Lekár, ktorý tento záznam vytvoril, je povinný označenie záznamu za reštrikčný zrušiť, ak pominú dôvody na obmedzenie prístupu k tomuto záznamu. Prístup iného zdravotníckeho pracovníka, iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo inej osoby k elektronickým zdravotným záznamom s reštrikčným označením nie je možný ani na základe súhlasu osoby podľa § 5 ods. 8 a 11.
(2)
Ošetrujúci lekár podľa odseku 1 sprístupní údaje z reštrikčného elektronického zdravotného záznamu na základe odôvodneného vyžiadania prostredníctvom národného zdravotníckeho informačného systému
a)
lekárovi podľa § 5 ods. 6 písm. j) a k) na účely výberového konania alebo prijímacieho konania podľa osobitného predpisu24) alebo vykonania bezpečnostnej previerky podľa osobitného predpisu,28)
b)
revíznemu lekárovi a revíznemu farmaceutovi príslušnej zdravotnej poisťovne na účely vykonania kontrolnej činnosti,
c)
všeobecnému lekárovi, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, na účely posúdenia zdravotnej spôsobilosti osoby.28a)
(3)
Ak ošetrujúci lekár podľa odseku 1 alebo psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia označí elektronický zdravotný záznam za reštrikčný, údaj o obmedzení prístupu k tomuto záznamu sa po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zaznamená v pacientskom sumári.
zobraziť paragraf
§ 6
Pacientsky sumár

(1)
Pacientsky sumár obsahuje
a)
údaj o aktívnej implantovanej zdravotníckej pomôcke, ak je údaj známy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
b)
údaj o zubno-lekárskej zdravotníckej pomôcke na mieru, ak je údaj známy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
c)
údaj o alergickej anamnéze, ak je údaj známy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
d)
údaje o všeobecnom lekárovi, s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, v rozsahu meno, priezvisko a adresa miesta výkonu činnosti, číselný kód zdravotníckeho pracovníka, názov a číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty,
e)
údaje o inom ošetrujúcom lekárovi určenom osobou v rozsahu meno, priezvisko a adresa miesta výkonu činnosti, číselný kód zdravotníckeho pracovníka, názov a číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty,
f)
kód a názov choroby podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb (ďalej len „kód choroby“) s jej bližšou špecifikáciou, ak ide o chorobu zo zoznamu chorôb, ktoré sa zapisujú do pacientskeho sumára, a ktorá na základe posúdenia ošetrujúceho lekára je dôležitá z hľadiska záchrany života a zdravia osoby,
g)
údaje o podaných a vydaných liekoch z dispenzačných záznamov alebo medikačných záznamov za ostatných 12 mesiacov,
h)
údaje o kontaktnej osobe určenej osobou v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty,
i)
predpokladaný dátum pôrodu,
j)
údaj o reštrikcii elektronického zdravotného záznamu podľa § 5a,
k)
údaj o samovražedných sklonoch osoby alebo o jej sklonoch k agresii.
(2)
Údaje podľa odseku 1 písm. a) až c) a i) aktualizuje ošetrujúci lekár pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobe; údaj podľa odseku 1 písm. i) aktualizuje ošetrujúci lekár na základe dohody s osobou. Údaje podľa odseku 1 písm. d) aktualizuje všeobecný lekár, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.23) Údaje podľa odseku 1 písm. f) sa aktualizujú na základe poskytnutej zdravotnej starostlivosti; ak ide o chorobu, ktorá nie je uvedená v zozname chorôb, ktoré sa zapisujú do pacientskeho sumára podľa odseku 3, a je na základe posúdenia ošetrujúceho lekára dôležitá z hľadiska záchrany života a zdravia osoby, je ošetrujúci lekár oprávnený túto chorobu zapísať do pacientskeho sumára. Údaje podľa odseku 1 písm. g) sú aktualizované na základe medikačného záznamu a dispenzačného záznamu. Údaje podľa odseku 1 písm. e) a h) môže aktualizovať osoba cez Národný portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora alebo jej ošetrujúci lekár pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti; údaje podľa odseku 1 písm. h) môže aktualizovať ošetrujúci zdravotnícky pracovník. Údaj podľa odseku 1 písm. j) sa zapisuje podľa § 5a ods. 1, údaje podľa odseku 1 písm. k) zapisuje výlučne lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore detská psychiatria.
(3)
Zoznam chorôb, ktorých kód a názov sa zapisuje do pacientskeho sumára, a každú jeho zmenu uverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle najneskôr dva mesiace pred ich účinnosťou.
zobraziť paragraf
§ 8

(1)
Národné centrum vyhotoví a zašle do vlastných rúk zdravotníckemu pracovníkovi nový elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka najneskôr do 15 dní
a)
pred uplynutím platnosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
b)
po zistení chyby zapríčinenej výrobcom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka alebo národným centrom,
c)
od podania novej žiadosti podľa § 7 ods. 5 z dôvodu straty, odcudzenia, zničenia alebo poškodenia elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
d)
od podania novej žiadosti podľa § 7 ods. 5 z dôvodu zmeny údajov uvedených v § 7 ods. 2 písm. a) až c).
(2)
Národné centrum zašle zdravotníckemu pracovníkovi aktivačný kód nového elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka do desiatich dní od odoslania nového elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.
(3)
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka stráca platnosť znefunkčnením certifikátu na zdokonalený elektronický podpis zdravotníckeho pracovníka. Národné centrum znefunkční certifikát na zdokonalený elektronický podpis zdravotníckeho pracovníka bezodkladne po tom, čo sa dozvedelo, že
a)
zdravotnícky pracovník zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
zdravotnícky pracovník stratil elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka alebo ak mu bol odcudzený a táto skutočnosť bola ohlásená národnému centru,
c)
bol zničený alebo poškodený,
d)
zdravotníckemu pracovníkovi bola dočasne pozastavená alebo zrušená registrácia,32)
e)
uplynula doba jeho platnosti,
f)
zdravotnícky pracovník prestal vykonávať zdravotnícke povolanie alebo
g)
došlo k ukončeniu pracovnoprávneho vzťahu, ak ide o osobu, ktorej je vydaný elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve podľa § 8a.
zobraziť paragraf
§ 8a
Vydanie a použitie elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve v osobitných prípadoch

(1)
Národné centrum vydá na základe žiadosti elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve
a)
osobe oprávnenej vydávať audio-protetické zdravotnícke pomôcky vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok,
b)
pracovníkovi informačných technológií poskytovateľa zdravotnej starostlivosti poverenému spravovať a kontrolovať procesy elektronickej komunikácie informačných systémov v rámci zasielania a sprístupňovania elektronických záznamov,
c)
administratívnemu pracovníkovi určenému poskytovateľom zdravotnej starostlivosti poverenému vykonávať administratívne úkony súvisiace s prípravou osoby na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.
(2)
Elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve používa osoba podľa odseku 1 na svoju identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme a v informačnom systéme.
(3)
Elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve vydaný osobe podľa odseku 1 obsahuje údaje podľa § 7 ods. 2 písm. a) a d) až f).
(4)
Žiadosť o vydanie elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve, ak ide o osobu podľa odseku 1 písm. a), podáva držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok.
(5)
Žiadosť o vydanie elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve, ak ide o osoby podľa odseku 1 písm. b) alebo c), podáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.
(6)
Žiadosť o vydanie elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve obsahuje
a)
meno, priezvisko a rodné priezvisko osoby,
b)
titul,
c)
rodné číslo, ak je pridelené,
d)
miesto trvalého pobytu a miesto prechodného pobytu, ak má osoba na území Slovenskej republiky prechodný pobyt,
e)
adresu na doručenie elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve a iných písomností, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty,
f)
meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, názov alebo obchodné meno, ak ide o právnickú osobu, s ktorým je osoba podľa odseku 1 v pracovnoprávnom vzťahu,
g)
adresu miesta výkonu činnosti,
h)
identifikátor zdravotníckeho zariadenia podľa príslušných štandardov zdravotníckej informatiky,
i)
potvrdenie držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, že osoba, ktorej sa elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve vydáva, u neho vykonáva vymedzené úlohy v pracovnoprávnom vzťahu,
j)
dátum a podpis žiadateľa.
(7)
Na vydanie a zasielanie elektronického preukazu pracovníka v zdravotníctve osobám podľa odseku 1 a znefunkčnenie certifikátu sa primerane vzťahujú § 7 a 8.
(8)
Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sú povinní v deň skončenia pracovnoprávneho vzťahu s osobou podľa odseku 1, ktorej je vydaný elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve, túto skutočnosť oznámiť národnému centru. Národné centrum bezodkladne po oznámení tejto skutočnosti znefunkční certifikát na elektronický podpis osoby podľa odseku 1.
(9)
Národné centrum vedie na účely evidencie vydaných elektronických preukazov zoznam osôb, ktorým bol elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve vydaný podľa odseku 1 v rozsahu údajov v žiadosti podľa odseku 6.
zobraziť paragraf
§ 12
Národné centrum

(1)
Národné centrum je príspevková organizácia ministerstva zdravotníctva so sídlom v Bratislave.
(2)
Národné centrum vykonáva úlohy v oblasti informatizácie zdravotníctva, správy národného zdravotníckeho informačného systému, štandardizácie zdravotníckej informatiky, zdravotníckej štatistiky a poskytovania knižnično-informačných služieb v oblasti lekárskych vied a zdravotníctva.
(3)
Národné centrum
a)
je správcom a prevádzkovateľom35) národného zdravotníckeho informačného systému; prevádzku národného zdravotníckeho informačného systému zabezpečuje národné centrum v spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami,
b)
vedie národné zdravotnícke administratívne registre podľa § 3 ods. 1 písm. a),
c)
spravuje národné zdravotné registre podľa § 4,
d)
vykonáva zdravotnícku štatistiku,
e)
zabezpečuje knižnično-informačné služby z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva,
f)
vydáva a znefunkčňuje elektronické preukazy zdravotníckych pracovníkov a elektronické preukazy pracovníkov v zdravotníctve,
g)
overuje zhodu,
h)
určuje spôsob identifikácie, autentizácie a autorizácie pri využívaní elektronických služieb zdravotníctva a spôsob používania technických zariadení na to určených,
i)
plní úlohy poskytovateľa dôveryhodných služieb36) pre používanie zdokonaleného elektronického podpisu v zdravotníctve,
j)
poskytuje informácie z národného zdravotníckeho informačného systému,
k)
poskytuje spracúvané údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, národných zdravotných registrov, zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a štatistických výkazov v zdravotníctve,
l)
určuje formu a náležitosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
m)
metodicky usmerňuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotné poisťovne v oblasti komunikácie s národným zdravotníckym informačným systémom,
n)
zverejňuje na svojom webovom sídle v elektronickej podobe vzory
1.
hlásení do národných zdravotných registrov,
2.
hlásenia do Národného registra zdravotníckych pracovníkov,
3.
hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie,
4.
štatistických výkazov v zdravotníctve,
5.
žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka a žiadosti o overenie zhody,
o)
zverejňuje na svojom webovom sídle dátové rozhrania, dátové štruktúry a technické špecifikácie štandardov zdravotníckej informatiky vrátane metodiky integrácie informačného systému, štruktúry číselníkov zdravotníckej informatiky a dátových štruktúr elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke a ich každú zmenu najneskôr dva mesiace pred ich účinnosťou,
p)
zverejňuje na svojom webovom sídle obsah číselníkov zdravotníckej informatiky a ich každú zmenu bezodkladne pred ich účinnosťou,
q)
vykonáva dohľad nad funkčnosťou informačného systému, ktorý má overenie zhody,
r)
plní úlohy národného kontaktného bodu pre oblasť elektronického zdravotníctva,
s)
zabezpečuje pre ministerstvo zdravotníctva monitoring a analýzu celonárodných a celospoločenských programov v oblasti zdravotníctva,
t)
je správcom a prevádzkovateľom národného informačného systému na objednávanie pacientov,
u)
poskytuje elektronické služby v oblasti informačných, komunikačných a sieťových technológií a sprostredkovanie prístupu k národnému zdravotníckemu informačnému systému,
v)
poskytuje príslušnej zdravotnej poisťovni a príslušnému vyššiemu územnému celku podľa štandardov zdravotníckej informatiky údaje o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti pripojených k národnému zdravotníckemu informačnému systému.
(4)
Pri spracúvaní osobných údajov má národné centrum rovnaké práva a povinnosti ako prevádzkovateľ podľa osobitného predpisu.37)
(5)
Národné centrum v oblasti farmakoekonomického hodnotenia, medicínskoekonomického hodnotenia a farmakoterapeutického hodnotenia pri kategorizácii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v oblasti racionálnej farmakoterapie spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva najmä v oblasti
a)
hodnotenia zdravotníckych technológií,
b)
kategorizácie liekov,
c)
politiky zdravotníckych technológií.
zobraziť paragraf
§ 12a

(1)
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok sa dopustí iného správneho deliktu, ak neoznámi národnému centru skončenie pracovnoprávneho vzťahu s osobou, ktorej je vydaný elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve podľa § 8a, v deň jeho skončenia.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva uloží poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti alebo držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok pokutu za iný správny delikt podľa odseku 1 do 5 000 eur.
(3)
Ministerstvo zdravotníctva pri určení pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok.
(4)
Konanie o uloženie pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo zdravotníctva dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
§ 13
Spoločné ustanovenia

(1)
Na konania podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 11 a 12a.
(2)
Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov.37)
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore