Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69452
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o doprave na dráhach 514/2009 účinný od 30.06.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 10.12.2009
Účinnosť od: 30.06.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Dopravné prostriedky, Kontrolné orgány, Železničná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19 JUD1 DS16 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o doprave na dráhach 514/2009 účinný od 30.06.2019 do 30.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 514/2009 s účinnosťou od 30.06.2019 na základe 146/2019

Legislatívny proces k zákonu 146/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o doprave na dráhach

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

podmienky poskytovania dopravných služieb na dráhach dráhovými podnikmi,

b)

práva a povinnosti dopravcov a cestujúcich vo verejnej osobnej doprave,1)

c)

práva a povinnosti dopravcov a odosielateľov a príjemcov vecí v nákladnej doprave,

d)

certifikáciu rušňovodičov,

e)

verejnú správu v doprave na dráhach.

§ 2
Doprava na dráhe
(1)

Dopravou na dráhe sa rozumie železničná doprava, mestská električková doprava a trolejbusová ...

(2)

Železničnou dopravou je osobná doprava a nákladná doprava na železničných dráhach. Mestskou ...

(3)

Integrovaným dopravným systémom vo verejnej osobnej doprave je funkčné spojenie železničných ...

(4)

Kombinovanou dopravou je premiestňovanie tovaru, počas ktorého cestné nákladné vozidlo, príves, ...

(5)

Na účely zabezpečenia obrany štátu sa dopravou na dráhe rozumie aj presun ozbrojených síl na ...

(6)

Doprava na dráhe sa musí usporiadať tak, aby sa zabezpečila ochrana života a zdravia ľudí a zvierat, ...

§ 2a
(1)

Doprava na dráhe môže byť vykonávaná ako verejná doprava alebo neverejná doprava.

(2)

Verejná doprava na dráhe je doprava vykonávaná dráhovým podnikom na uspokojovanie všeobecných ...

(3)

Neverejná doprava na dráhe je doprava vykonávaná dráhovým podnikom na uspokojovanie individuálnych ...

§ 2b
(1)

Objednávateľom dopravných služieb vo verejnej doprave na dráhe na účely tohto zákona je

a)
orgán verejnej správy, ktorý je povinný zabezpečiť dopravnú obslužnosť územia v celoštátnej ...
b)
iná osoba.2a)
(2)

Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti vo verejnej doprave podľa odseku 1 písm. a) objednávateľ ...

(3)

Zmluvou o dopravných službách vo verejnom záujme sa objednáva vnútroštátna doprava a medzinárodná ...

§ 3
Vnútroštátna doprava
(1)

Vnútroštátnou dopravou3) je celoštátna doprava, regionálna doprava a mestské a prímestské železničné ...

(2)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
celoštátnou dopravou poskytovanie dopravných služieb na hlavných železničných tratiach pre celoštátne ...
b)
regionálnou dopravou poskytovanie dopravných služieb na železničných tratiach na území vyššieho ...
c)
mestskými a prímestskými železničnými službami poskytovanie dopravných služieb na železničných ...
§ 4
Medzinárodná doprava
(1)

Medzinárodnou osobnou dopravou sú dopravné služby na zabezpečenie verejnej osobnej dopravy, pri ...

(2)

Medzinárodnou nákladnou dopravou sú dopravné služby na zabezpečenie prepravy tovaru, pri ktorých ...

(3)

Členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie

a)
členský štát Európskej únie, okrem Cyperskej republiky a Maltskej republiky,
b)
štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, okrem Islandskej republiky, ...
c)
Švajčiarska konfederácia.
(4)

Ustanovenia tohto zákona o medzinárodnej doprave sa použijú, ak medzinárodná zmluva, ktorou je ...

(5)

Cezhraničnou dohodou na účely tohto zákona je každá dohoda medzi Slovenskou republikou a členským ...

§ 5
Dráhový podnik
(1)

Dráhovým podnikom je na účely tohto zákona podnikateľ, ktorého predmetom činnosti je poskytovanie ...

(2)

Dráhový podnik, ktorý poskytuje dopravné služby na železničnej dráhe, je na účely tohto zákona ...

§ 6
Dopravca
(1)

Dopravcom na účely tohto zákona je dráhový podnik, ktorý vo verejnej osobnej doprave uzatvára ...

(2)

Dopravca poskytuje dopravné služby podľa všeobecných prepravných podmienok (ďalej len „prepravný ...

(3)

Na uzatváranie a plnenie zmluvy o preprave so železničným podnikom, ktorý na poskytovanie dopravných ...

Prepravné podmienky vo verejnej doprave

§ 7
Prepravný poriadok
(1)

Prepravný poriadok obsahuje obchodné podmienky dopravcu na uzavretie zmluvy o preprave a na uskutočnenie ...

a)
druh poskytovaných dopravných služieb,
b)
rozsah prepravnej povinnosti,
c)
podmienky uzavretia zmluvy o preprave,
d)
spôsob rezervácie a predaja prepravných dokladov na staniciach, zastávkach a v dráhových vozidlách, ...
e)
rozsah práv a povinností cestujúcich pred začatím prepravy, počas prepravy a bezprostredne po ...
f)
rozsah práv a povinností zdravotne postihnutých cestujúcich, cestujúcich so zníženou pohyblivosťou ...
g)
podmienky prepravy príručnej batožiny, cestovnej batožiny, živých zvierat a motorových vozidiel, ...
h)
podmienky prepravy psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcim s ťažkým zdravotným ...
i)
rozsah práv a povinností odosielateľov a príjemcov vecí, najmä požiadavky na prepravu rôznych ...
j)
postup pri kontrole prepravných dokladov, práva a povinnosti osôb oprávnených kontrolovať prepravné ...
k)
práva a povinnosti dopravcu, rozsah zodpovednosti dopravcu za spôsobenú škodu na zdraví ľudí ...
l)
reklamačný poriadok,
m)
tarifu cestovného vo verejnej osobnej doprave.
(2)

Dopravca môže vyhotoviť jeden prepravný poriadok, ak sám alebo spoločne s inými dopravcami poskytuje ...

(3)

Dopravca je povinný zverejniť prepravný poriadok na svojom webovom sídle a aj iným vhodným spôsobom. ...

(4)

Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavenie dopravcom preskúmava ...

§ 8
Tarifa cestovného
(1)

Tarifa cestovného obsahuje cestovné za dopravné služby, najmä základné cestovné a prepravné, ...

(2)

Ak z tarify cestovného alebo z prepravného poriadku nevyplýva inak, cestovné za dopravné služby ...

(3)

Základné údaje o cestovnom za dopravné služby a tarifné podmienky je dopravca povinný sprístupniť ...

(4)

Na poskytovanie informácií týkajúcich sa podmienok prepravy, cestovného za dopravné služby a ...

(5)

Cestujúci, ktorý sa v dráhovom vozidle alebo bezprostredne po vystúpení z dráhového vozidla nepreukáže ...

(6)

Prirážka je v železničnej doprave najviac stonásobok základného cestovného v prvom tarifnom ...

(7)

Základným cestovným v železničnej doprave sa rozumie cestovné v druhej vozňovej triede vlaku ...

(8)

Podmienky tarify cestovného a prepravný poriadok podliehajú schváleniu objednávateľa.

§ 8a
(1)

Objednávateľ dopravnej služby môže požadovať od železničných podnikov poskytujúcich služby ...

(2)

Priamym cestovným lístkom na účely tohto zákona je prepravný doklad, ktorý predstavuje prepravnú ...

§ 9
Regulácia cestovného
(1)

Základné cestovné a osobitné cestovné za dopravné služby vykonávané na základe zmluvy o dopravných ...

(2)

O regulácii cestovného rozhoduje regulačný orgán na návrh dráhového podniku a po súhlase objednávateľa ...

(3)

Regulačný orgán pri určení maximálnej výšky základného cestovného vychádza z ekonomicky ...

(4)

Dopravca môže po dohode s objednávateľom dopravných služieb v súlade s podmienkami zmluvy o dopravných ...

(5)

Cestovné, ktoré nie je predmetom regulácie, a ceny ostatných služieb poskytovaných v rámci dopravných ...

(6)

Všeobecný predpis o cenách9) sa nevzťahuje na reguláciu cestovného v železničnej doprave, ale ...

(7)

Regulačný orgán ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý sa zverejní vo Vestníku ...

(8)

Na účely regulácie cestovného je regulačný orgán oprávnený požadovať od dopravcu príslušné ...

(9)

Zamestnanci, ktorí zisťujú a využívajú informácie na účely regulácie cestovného, sú povinní ...

(10)

Ak regulačný orgán v rámci kontroly zistí porušenie regulácie cestovného, rozhodne o opatreniach ...

a)
nedodržanie maximálnej výšky základného cestovného a osobitného cestovného a podmienok jeho ...
b)
uvedenie nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných údajov regulačnému orgánu,
c)
nesplnenie uloženého opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.

DRUHÁ ČASŤ

POSKYTOVANIE DOPRAVNÝCH SLUŽIEB

§ 10
Licencia
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, na začatie poskytovania dopravných služieb je potrebná licencia ...

(2)

Licenciou na účely tohto zákona je rozhodnutie licenčného orgánu (§ 37 a 38), ktorým sa uznáva ...

(3)

Podniky vykonávajúce v sektore železničnej dopravy regionálnu nákladnú železničnú dopravu ...

(4)

Licencia na poskytovanie železničných dopravných služieb udelená licenčným orgánom iného členského ...

(5)

Železničný podnik s licenciou udelenou licenčným orgánom v inom členskom štáte musí pri poskytovaní ...

Udeľovanie licencií

§ 11
(1)

Licenčný orgán udelí licenciu len žiadateľovi, ktorý

a)
je podnikateľom so sídlom v členskom štáte,
b)
preukáže splnenie požiadavky svojej bezúhonnosti a bezúhonnosti členov svojho štatutárneho orgánu ...
c)
preukáže odbornú spôsobilosť na poskytovanie dopravnej služby, na ktorú žiada licenciu,
d)
preukáže, že je ku dňu začatia poskytovania dopravných služieb poistený na krytie zodpovednosti ...
(2)

Na účely tohto zákona bezúhonným je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za spáchanie úmyselného ...

(3)

Požiadavka odbornej spôsobilosti je splnená, ak žiadateľ o licenciu má ku dňu podania žiadosti ...

(4)

Požiadavka poistenia je splnená, ak žiadateľ o licenciu preukáže licenčnému orgánu primerané ...

(5)

Ak ide o licenciu na poskytovanie železničných dopravných služieb, žiadateľ o licenciu musí ...

(6)

Požiadavka finančnej spôsobilosti je splnená, ak žiadateľ o licenciu preukáže, že podľa reálneho ...

a)
podnikateľský plán zohľadňujúci plánovaný objem dopravy, prevádzkové náklady, náklady na ...
b)
doklad o dostupných finančných prostriedkoch vrátane prostriedkov na bankových účtoch a zárukách ...
c)
doklad o fondoch a aktívach použiteľných ako záruky,
d)
doklad o existujúcom zaťažení podnikových aktív,
e)
doklad o právnom vzťahu k železničným vozidlám na zabezpečenie plánovanej činnosti podľa prvej ...
f)
doklad o vyrovnaných záväzkoch voči štátnemu rozpočtu a zdravotnej poisťovni a o uhradení poistného ...
(7)

Licenčný orgán môže požadovať od žiadateľa o licenciu aj predloženie audítorskej správy ...

(8)

Za finančne spôsobilého sa nepovažuje ten, kto nemá vyrovnané finančné vzťahy so štátnym ...

§ 12
(1)

Žiadosť o licenciu obsahuje

a)
obchodné meno, právnu formu, identifikačné číslo štátnej štatistiky a adresu sídla,
b)
mená a priezviská členov štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
c)
údaje podľa § 11 ods. 3 až 6,
d)
označenie siete alebo trate, na ktorej chce poskytovať dopravné služby,
e)
druh a rozsah dopravných služieb, na ktoré žiada licenciu,
f)
údaje o počte a druhu prevádzkovaných dráhových vozidiel,
g)
opis liniek a harmonogram spojov.
(2)

Prílohou žiadosti o licenciu je

a)
výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v inom členskom štáte Európskej ...
b)
údaje členov štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra ...
c)
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť aspoň jedného člena štatutárneho orgánu a zodpovedného ...
d)
doklady podľa § 11 ods. 7 a 8.
(3)

Lehota na rozhodnutie licenčného orgánu o licencii je tri mesiace odo dňa, keď bola žiadosť o ...

(4)

Žiadateľ, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 11, má právo na vydanie licencie. Ak licenčný orgán ...

(5)

Ak licenčný orgán zistí, že žiadateľ nespĺňa požiadavky podľa § 11, žiadosť zamietne a ...

Platnosť licencie

§ 13
(1)

Licencia je platná po čas, po ktorý jej držiteľ spĺňa požiadavky podľa § 11. Osobitné dôvody ...

(2)

Licenčný orgán môže pravidelne, najmenej však raz za päť rokov, preskúmavať podmienky, za ...

(3)

Ak licenčný orgán má dôvodnú pochybnosť o spôsobilosti jej držiteľa plniť požiadavky vyplývajúce ...

(4)

Ak licenčný orgán zistí, že držiteľ licencie nie je naďalej spôsobilý poskytovať dopravné ...

(5)

Ak držiteľ licencie prestal poskytovať dopravné služby najmenej na šesť mesiacov, alebo ak vôbec ...

(6)

Ak je na to dôvod v osobitnej povahe poskytovanej dopravnej služby, držiteľ licencie môže po začatí ...

(7)

Ak držiteľ licencie plánuje významne zmeniť alebo rozšíriť okruh činností v rámci poskytovaných ...

(8)

Licenčný orgán môže licenciu odňať, ak držiteľ licencie

a)
prestal spĺňať požiadavky na jej udelenie podľa tohto zákona,
b)
porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom,
c)
požiada o jej odňatie,
d)
nespĺňa podmienky určené v licencii.
(9)

Licencia zaniká dňom

a)
uplynutia času, na ktorý bola udelená,
b)
zániku držiteľa licencie alebo dňom smrti držiteľa licencie,
c)
právoplatnosti rozhodnutia licenčného orgánu o odňatí licencie.
§ 14
(1)

Ak ide o železničný podnik, ktorému udelil licenciu licenčný orgán iného členského štátu ...

(2)

Ak rozhodnutie o pozastavení platnosti licencie alebo o jej odňatí nadobudlo právoplatnosť a jediným ...

(3)

Licenčný orgán bezodkladne informuje Európsku železničnú agentúru o každom udelení licencie ...

§ 15
Povinnosti dráhového podniku
(1)

Dráhový podnik je povinný

a)
poskytovať dopravné služby podľa predpisov upravujúcich dopravu na dráhe, podľa licencie a podľa ...
b)
používať dráhové vozidlá v technickom stave, ktorý zodpovedá schválenej technickej spôsobilosti, ...
c)
vyradiť z prevádzky dráhové vozidlo, ktoré ohrozuje bezpečnosť dopravy alebo ktoré nad únosnú ...
d)
zabezpečiť, aby dráhové vozidlá viedli osoby, ktoré spĺňajú podľa predpisov o dráhach predpísanú ...
e)
zabezpečiť, aby jednotlivé činnosti pri poskytovaní dopravných služieb vykonávali zamestnanci, ...
f)
poskytovať bezpečnostnému orgánu informácie a údaje potrebné na posúdenie stavu bezpečnosti ...
g)
preukázať orgánu štátneho dozoru technickú a prevádzkovú spôsobilosť vozidlového parku dráhových ...
h)
odstrániť bezodkladne z dráhy nehodou alebo mimoriadnou udalosťou poškodené dráhové vozidlá ...
i)
zisťovať príčiny nehôd a mimoriadnych udalostí a poskytovať vyšetrovaciemu orgánu technickú ...
j)
poskytovať licenčnému orgánu informácie a údaje potrebné na preskúmanie trvania podmienok, za ...
k)
trvalo utvárať podmienky na zvyšovanie bezpečnosti dopravy, najmä na predchádzanie vážnych nehôd, ...
l)
poskytovať objednávateľovi dopravných služieb informácie potrebné na posúdenie rozvoja dopravy ...
m)
preukázať na požiadanie licenčnému orgánu technické a prevádzkové predpoklady na poskytovanie ...
n)
preukázať na požiadanie licenčného orgánu splnenie požiadavky odbornej spôsobilosti a zdravotnej ...
(2)

Železničný podnik okrem povinností podľa odseku 1 je povinný

a)
poskytovať dopravné služby v rozsahu pridelenej kapacity infraštruktúry a zmluvy o dopravných ...
b)
uplatňovať systém riadenia bezpečnosti a plniť úlohy vyplývajúce z bezpečnostného osvedčenia, ...
c)
predkladať licenčnému orgánu každoročne do 30. júna doklady preukazujúce trvanie finančnej ...
d)
vo verejnej osobnej doprave zostaviť plán radenia vlakov a bezodkladne o ňom informovať manažéra ...
e)
zabezpečiť, aby jeho zamestnanci rešpektovali pokyny označených zamestnancov manažéra infraštruktúry ...
(3)

Povinnosti ustanovené pre železničný podnik týmto zákonom a osobitným predpisom,11b) sa primerane ...

§ 16
Práva a povinnosti dopravcu a cestujúcich
(1)

Dopravca je povinný

a)
uskutočňovať prepravu cestujúcich a tovaru podľa prepravného poriadku a podľa uzatvorenej zmluvy ...
b)
uskutočňovať prepravu cestujúcich podľa cestovného poriadku za cestovné podľa tarify cestovného ...
c)
označovať dráhové vozidlá mestskej dopravy číslom linky a spoja a informáciou o konečnej stanici ...
d)
zvyšovať komfort cestovania a poskytovať doplnkové služby pre cestujúcich v dráhových vozidlách, ...
e)
uľahčovať prepravu vybraných skupín cestujúcich, cestujúcich s detským kočíkom a so zvieratami ...
f)
zabezpečiť v dráhových vozidlách orientáciu a informovanosť cestujúcich nevyhnutnú na bezpečné ...
g)
zjednodušovať systém rezervácie a nákupu prepravných dokladov a informovať cestujúcich o poskytovaných ...
h)
skontrolovať pred odchodom vlaku z pohraničnej stanice na území Slovenskej republiky, ktorý prechádza ...
i)
označiť zamestnancov, ktorí sú pri preprave oprávnení dávať pokyny cestujúcim alebo kontrolovať ...
i)
označiť zamestnancov a iné osoby oprávnené pohybovať sa v obvode dráhy, dávať pokyny vlakovému ...
(2)

Dopravca je oprávnený

a)
dávať pokyny cestujúcim s cieľom zaistenia bezpečnej prepravy a vylúčiť z prepravy osoby, ktoré ...
b)
zisťovať totožnosť cestujúcich na účely vymáhania cestovného a prirážky k základnému cestovnému, ...
c)
zaviesť v mestskej doprave osobitnú sadzbu cestovného pre vlastných zamestnancov a pre ďalšie ...
d)
vylúčiť z prepravy osobu, ktorá úmyselne
1.
zničí, poškodí, odstráni, odcudzí alebo premiestni zariadenie v dráhovom vozidle určené pre ...
2.
poškodí alebo znečistí priestory pre cestujúcich v dráhovom vozidle,
3.
použije záchrannú brzdu v dráhovom vozidle v rozpore s týmto zákonom alebo
4.
zasiahne do elektrickej výbavy dráhového vozidla alebo jej nastavenia okrem ovládacích prvkov určených ...
e)
vykázať z priestoru osobu, ktorá úmyselne zničí, poškodí, znečistí, neoprávnene použije, ...
(3)

Každý je povinný v doprave na dráhe

a)
zachovávať opatrnosť primeranú povahe prevádzky dráhy a dopravy na dráhe, starať sa o svoju ...
b)
dodržiavať prepravné podmienky podľa zákona a prepravného poriadku dopravcu,
c)
rešpektovať pokyny označených zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a dráhového podniku týkajúce ...
(4)

Cestujúci je povinný

a)
správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú a pokojnú prepravu, nevyrušoval a neobťažoval ostatných ...
b)
rešpektovať pokyny označených zamestnancov dopravcu a prevádzkovateľa dráhy týkajúce sa prepravy ...
c)
preukázať sa v dráhovom vozidle alebo bezprostredne po vystúpení z neho platným prepravným dokladom ...
d)
preukázať sa preukazom totožnosti označenej osobe oprávnenej kontrolovať prepravné doklady, ak ...
e)
nenastupovať a nevystupovať z pohybujúceho sa dráhového vozidla, počas prerušenia prepravy bez ...
f)
dodržiavať podmienky zmluvy o preprave vrátane prepravného poriadku,
g)
preukázať sa pred odchodom vlaku z pohraničnej stanice na území Slovenskej republiky, ktorý prechádza ...
h)
použiť záchrannú brzdu v dráhovom vozidle len vtedy, ak je to nevyhnutné na odvrátenie bezprostredného ...
(5)

Policajný zbor spolupracuje s dopravcom pri zisťovaní totožnosti cestujúceho, ktorý sa nepreukázal ...

(6)

Cestujúcim sa na účely odseku 4 rozumie každý, kto využíva prepravné služby dopravcu, bez ohľadu ...

(7)

Práva a povinnosti dopravcov a cestujúcich v železničnej doprave upravuje osobitný predpis.12) ...

(8)

Osobitný predpis podľa odseku 6 sa primerane s prihliadnutím na osobitné podmienky poskytovania ...

(9)

Podrobnosti o právach a povinnostiach cestujúcich upraví dopravca v medziach tohto zákona a predpisu ...

§ 17
Prepravná povinnosť
(1)

Ak je to v súlade s licenciou, s prepravným poriadkom, s kapacitnými možnosťami a so zmluvou o ...

(2)

Odmietnuť prepraviť cestujúceho možno len vtedy, ak

a)
ide o osobu alebo jej príručnú batožinu alebo zviera, ktoré z prepravy vylučuje osobitný predpis ...
b)
nastala nepredvídaná okolnosť, ktorá vylučuje uskutočnenie prepravy z technického, prevádzkového ...
§ 18
Dopravná povinnosť
(1)

Dráhový podnik je povinný v rozsahu udelenej licencie trvalo poskytovať dopravné služby za podmienok ...

(2)

Dráhový podnik môže na nevyhnutný čas obmedziť alebo zastaviť poskytovanie dopravných služieb ...

a)
nezjazdnosti dráhy v dôsledku technickej poruchy, nehody alebo mimoriadnej udalosti alebo v dôsledku ...
b)
uskutočnenia mimoriadnej jazdy vo verejnom záujme, alebo
c)
ohrozenia bezpečnosti dopravy na dráhe protiprávnym činom.
(3)

Na obmedzenie alebo zastavenie poskytovania dopravných služieb podľa odseku 2 je potrebný súhlas ...

(4)

Dráhový podnik je povinný obmedziť alebo zastaviť poskytovanie dopravných služieb na nevyhnutný ...

(5)

Obmedzenie alebo dočasné zastavenie podľa odsekov 2 až 4 je dráhový podnik povinný zverejniť ...

§ 19
Dopravná obslužnosť
(1)

Dopravnou obslužnosťou na účely tohto zákona je zabezpečenie poskytovania primeraného rozsahu ...

(2)

Primeraným rozsahom na účely odseku 1 sa rozumie počet spojov za deň, presnosť a pravidelnosť ...

§ 20
Plán dopravnej obslužnosti
(1)

Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti objednávatelia dopravných služieb v celoštátnej doprave, ...

(2)

Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti objednávateľ dopravných služieb berie do úvahy oprávnené ...

(3)

Plán dopravnej obslužnosti obsahuje najmä

a)
vymedzenie územia dopravnej obslužnosti,
b)
požiadavky na primeraný rozsah dopravných služieb,
c)
spôsob riešenia súbežnej dopravy a zabezpečenia nadväznosti na dopravné služby poskytované ...
d)
spôsob náhrady straty, ktorá vznikla dráhovým podnikom zo zabezpečenia dopravnej obslužnosti, ...
e)
ciele a zámery riešenia disproporcie dopytu a ponuky v určitom území, vrátane potreby investícií ...
f)
opatrenia na zabezpečenie koordinácie s inými druhmi dopravy v území podľa písmena a), najmä ...
(4)

Súbežnou dopravou podľa odseku 2 sa rozumejú dopravné služby pravidelnej verejnej autobusovej ...

(5)

Objednávateľ dopravných služieb musí vypracovať plán dopravnej obslužnosti tak, aby riešil ...

(6)

Plán dopravnej obslužnosti je podkladom pri posudzovaní návrhu cestovného poriadku a pri uzavieraní ...

§ 21
Zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme
(1)

Účelom zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme je zaručiť bezpečné, efektívne a kvalitné ...

(2)

Zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme uzatvára objednávateľ dopravných služieb s ...

(3)

Objednávateľ dopravných služieb môže uzavrieť zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme ...

(4)

Zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme v železničnej doprave sa uzatvára na zabezpečenie ...

(5)

V zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme v železničnej doprave sa dohodne podiel železničných ...

(6)

Dráhový podnik môže po dohode s objednávateľom dopravných služieb použiť finančné prostriedky ...

(7)

Úhradu za záväzok zo zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme priamym zadaním tvorí ...

(8)

Úhradu za záväzok zo zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme pri verejnej súťaži tvorí ...

(9)

Zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme má písomnú formu a obsahuje spravidla

a)
presné vymedzenie záväzku dráhového podniku, ktorý má splniť, najmä rozsah prepráv a ich časové ...
b)
územie alebo trate, na ktorých má vymedzený záväzok splniť,
c)
možnosť a prípadný rozsah subdodávania dopravných služieb,
d)
tarifné podmienky, najmä maximálna výška základného cestovného, vybrané skupiny cestujúcich ...
e)
povahu a rozsah prípadných výlučných práv,
f)
spôsob výpočtu náhrady preukázateľnej straty z poskytnutých dopravných služieb15) pri zmluve ...
g)
kontrolu plnenia záväzku a spôsob preukazovania vynaložených nákladov,
h)
nápravné opatrenia a prípadné sankcie za neplnenie záväzku,
i)
lehotu platnosti zmluvy.
(10)

Obsahom zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme môžu byť aj tarifné podmienky prepravy ...

(11)

Dráhový podnik je povinný viesť evidenciu nákladov a výnosov z poskytovania dopravných služieb ...

(12)

Preukázateľná strata podľa odseku 8 písm. f) je rozdiel medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi ...

(13)

Ak sa v zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme nedohodlo inak, výpočet náhrady preukázateľnej ...

(14)

Objednávateľ dopravných služieb určí v prílohe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme ...

(15)

Poskytnutú náhradu za preukázateľnú stratu možno použiť len na plnenie záväzku zo zmluv o ...

(16)

Ustanovenia o zmluvách o dopravných službách vo verejnom záujme v železničnej doprave sa použijú, ...

(17)

Dĺžka trvania zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme v železničnej doprave sa stanoví ...

§ 21a

Ak sa jedna alebo viac zmlúv o službách vo verejnom záujme vzťahuje na osobnú železničnú dopravu ...

Verejná súťaž na uzavretie zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme

§ 21b
(1)

Verejnú súťaž na uzavretie zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme (ďalej len „verejná ...

(2)

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje verejnú súťaž uverejnením oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže ...

(3)

Verejná súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov.

(4)

V oznámení o vyhlásení verejnej súťaže vyhlasovateľ súťaže určí lehotu na predloženie ...

(5)

Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia ...

(6)

Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný vyhlasovateľ súťaže riadne odôvodniť a nemožno ...

§ 21c
(1)

Výzvu na predkladanie ponúk vyhlasovateľ súťaže pošle len záujemcom, ktorí požiadali o účasť ...

(2)

Výzva na predkladanie ponúk obsahuje

a)
odkaz na webové sídlo, na ktorom sú dostupné súťažné podklady,
b)
odkaz na uverejnené oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže,
c)
lehotu na predkladanie ponúk, adresu, na ktorú sa ponuky predkladajú, jazyk alebo jazyky, v ktorých ...
d)
uvedenie všetkých dokumentov, ktoré sa majú predložiť,
e)
relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti ...
f)
ďalšie potrebné informácie.
(3)

Ak nie je možné zverejniť súťažné podklady na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže, predložia ...

(4)

Lehotu na predkladanie ponúk určí vyhlasovateľ súťaže, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní ...

(5)

Vyhlasovateľ verejnej súťaže nemôže uverejnené podmienky verejnej súťaže meniť alebo verejnú ...

§ 21d
Predkladanie ponúk
(1)

Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Ak sa ponuka

a)
predkladá na elektronickom médiu, uvedie sa obchodné meno, sídlo, miesto podnikania uchádzača ...
b)
doručuje prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, doručí sa v uzavretom obale ...
(2)

Ak sa ponuka doručuje osobne alebo na elektronickom médiu, vyhlasovateľ súťaže vydá potvrdenie ...

(3)

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.

§ 21e
Komisia
(1)

Vyhlasovateľ súťaže je povinný na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej trojčlennú komisiu. Komisia ...

(2)

Vyhlasovateľ súťaže môže na zabezpečenie transparentnosti vymenovať do komisie aj ďalších ...

(3)

Člen komisie musí byť bezúhonný. Za bezúhonného sa na účely tohto ustanovenia považuje ten, ...

(4)

Člen komisie nesmie byť osoba, ktorá je alebo počas jedného roka pred vymenovaním za člena komisie ...

a)
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu ...
b)
spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom alebo tichým spoločníkom uchádzača, ...
c)
zamestnancom uchádzača, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je uchádzač ...
(5)

Členom komisie nesmie byť ani

a)
blízka osoba osoby uvedenej v odseku 4 a
b)
osoba, u ktorej možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti vo vzťahu k uchádzačovi alebo záujemcovi, ...
(6)

Člen komisie je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť vyhlasovateľovi súťaže, že nastali ...

§ 21f
Otváranie ponúk
(1)

Vyhlasovateľ súťaže je povinný zverejniť na webovom sídle informáciu s uvedením dátumu otvárania ...

(2)

Vyhlasovateľ súťaže písomne oznámi uchádzačom miesto a čas otvárania ponúk, pričom lehota ...

(3)

Vyhlasovateľ súťaže najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ...

§ 21g
Vyhodnocovanie ponúk
(1)

Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek ...

(2)

Ak sa javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k službe, ktorá je predmetom verejnej súťaže, ...

a)
hospodárnosti a bezpečnosti poskytovaných služieb,
b)
technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na ...
c)
osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
d)
dodržiavania povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného ...
e)
dodržiavania povinností voči subdodávateľom.
(3)

Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ...

(4)

Vyhlasovateľ súťaže vylúči ponuku, ak

a)
ponuka nespĺňa požiadavky na predmet verejnej súťaže uvedený v dokumentoch potrebných na vypracovanie ...
b)
uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa odseku 1 do piatich ...
c)
uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou podľa ...
d)
uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo ...
e)
uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú ...
f)
uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ...
g)
uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejnej súťaže.
(5)

Vyhlasovateľ súťaže je povinný písomne oznámiť uchádzačovi vylúčenie s uvedením

a)
dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými ...
b)
lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.
(6)

Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v súťažných ...

(7)

O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia komisie. ...

a)
zoznam členov komisie,
b)
zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky,
c)
zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
d)
dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,
e)
poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením ...
f)
dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou. ...
(8)

Zápisnica o vyhodnotení ponúk sa odovzdá vyhlasovateľovi súťaže.

(9)

Členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk počas vyhodnocovania ponúk.

(10)

Vyhlasovateľ súťaže je povinný po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení ...

§ 21h
Uzavretie zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme
(1)

Uzavretá zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme nesmie byť v rozpore so súťažnými ...

(2)

Vyhlasovateľ súťaže môže uzavrieť zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme s úspešným ...

(3)

Ak bola doručená námietka v lehote podľa § 21i ods. 3, vyhlasovateľ súťaže môže uzavrieť ...

(4)

Ak námietka bola zamietnutá, vyhlasovateľ súťaže môže uzavrieť zmluvu o dopravných službách ...

(5)

Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť vyhlasovateľovi súťaže riadnu súčinnosť potrebnú ...

(6)

Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme alebo ...

§ 21i
Revízny postup
(1)

Uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť ...

a)
podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže alebo vo výzve na predkladanie ponúk, ...
b)
podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých vyhlasovateľom ...
c)
oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme,
d)
vylúčeniu z verejnej súťaže,
e)
vyhodnoteniu ponúk.
(2)

Námietka musí obsahovať

a)
identifikačné údaje osoby, ktorá podáva námietky,
b)
identifikačné údaje vyhlasovateľa súťaže,
c)
označenie verejnej súťaže, proti ktorej námietka smeruje,
d)
označenie porušenia postupu podľa odseku 1,
e)
opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
f)
návrh osoby, ktorá podáva námietky na jej vybavenie,
g)
podpis osoby, ktorá podáva námietky, alebo osoby oprávnenej za ňu konať.
(3)

Námietka musí byť v listinnej podobe, faxom alebo v elektronickej podobe doručená vyhlasovateľovi ...

(4)

Ak námietka neobsahuje náležitosti podľa odseku 2 alebo ak nie je doručená v podobe podľa odseku ...

(5)

Ak osoba, ktorá podala námietku, nedoručí námietku v lehote podľa odseku 3 alebo ak námietka ...

(6)

Vyhlasovateľ súťaže sa nebude zaoberať námietkou v tej istej veci, v ktorej už postupovala podľa ...

(7)

Vyhlasovateľ súťaže je povinný rozhodnúť o námietke v lehote 15 dní od jej doručenia. Vyhlasovateľ ...

(8)

Voči rozhodnutiu podľa odseku 7 možno podať rozklad v lehote 15 dní od jeho doručenia. Včas podaný ...

(9)

Rozklad musí obsahovať

a)
identifikačné údaje osoby, ktorá rozklad podáva,
b)
označenie rozhodnutia, proti ktorému rozklad smeruje,
c)
opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
d)
návrh na rozhodnutie o rozklade,
e)
podpis osoby, ktorá rozklad podáva, alebo osoby oprávnenej za ňu konať.
(10)

Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to potrebné, doterajšie konanie ...

(11)

Odvolací orgán zastaví rozhodnutím konanie o rozklade, ak

a)
rozklad nebol podaný oprávnenou osobou,
b)
rozklad bol podaný po uplynutí lehoty,
c)
rozklad neobsahoval všetky náležitosti,
d)
osoba, ktorá rozklad podala, vzala späť podaný rozklad pred vydaním rozhodnutia o rozklade,
e)
odpadol dôvod konania.
(12)

Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak rozklad zamietne a rozhodnutie ...

(13)

Odvolací orgán rozhodne o rozklade do 30 dní odo dňa doručenia rozkladu.

(14)

Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu o rozklade nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie odvolacieho ...

§ 21j
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
hospodárskym subjektom právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu poskytuje dopravné ...
b)
záujemcom hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnej súťaži,
c)
uchádzačom hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku,
d)
súťažnými podkladmi písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu ...
§ 22
Dotácie
(1)

Objednávateľ dopravných služieb môže na žiadosť dráhového podniku poskytnúť dotáciu zo ...

(2)

Dráhový podnik môže dotáciu podľa odseku 1 použiť len na nákup nových dráhových vozidiel ...

(3)

Ak dôjde k zmene poskytovateľa dopravných služieb vo verejnom záujme, dráhové vozidlá kúpené ...

(4)

Objednávateľ dopravných služieb v celoštátnej železničnej doprave môže na žiadosť železničného ...

a)
preukázateľne neuhradených environmentálnych nákladov vyvolaných konkurenčným druhom dopravy, ...
b)
nákladov vyvolaných nehodami a mimoriadnymi udalosťami,
c)
nákladov vynaložených na infraštruktúru konkurenčného druhu dopravy, ktoré presiahli ekvivalent ...
(5)

Dotáciu podľa odseku 4 možno poskytovať najdlhšie po dobu piatich rozpočtových rokov nasledujúcich ...

(6)

Dotáciu podľa odseku 4 možno použiť len na úhradu nákladov uvedených v odseku 4 v rozsahu a ...

(7)

Na žiadosť podnikateľa v kombinovanej doprave možno poskytnúť dotáciu aj

a)
na financovanie projektu alebo časti projektu na prevádzkovanie liniek v systéme nesprevádzanej ...
b)
na obstaranie technických prostriedkov na prevádzkovanie liniek kombinovanej dopravy ucelenými vlakmi ...
(8)

Dotáciu podľa odseku 7 písm. a) možno poskytnúť najviac do výšky 30 % nákladov potrebných ...

(9)

Dotáciu podľa odseku 7 písm. b) možno poskytnúť najviac do výšky 15 % nákladov potrebných ...

a)
330 000 eur, ak ide o špeciálne železničné vozne pre kombinovanú dopravu,
b)
20 000 eur, ak ide o vozidlá na prepravu kontajnerov,
c)
33 000 eur, ak ide o cestné návesy, a
d)
100 000 eur, ak ide o výmenné nadstavby na cestné vozidlá.
(10)

Maximálna výška dotácie podľa odseku 7 je limitovaná počtom žiadateľov a celkovou sumou dotácie ...

(11)

Žiadosť o dotáciu podľa odsekov 1, 4 a 7 musí byť písomná a podpísaná štatutárnym zástupcom. ...

§ 23
Preprava nebezpečného tovaru v železničnej doprave
(1)

Prepravou nebezpečného tovaru sa rozumie každá činnosť spojená s prepravou nebezpečného tovaru ...

(2)

Nebezpečným tovarom podľa odseku 1 sú látky a výrobky, ktorých preprava železničnou dopravou ...

(3)

Pravidlá prepravy nebezpečného tovaru platné pre medzinárodnú nákladnú dopravu podľa Poriadku ...

a)
vnútroštátnu nákladnú dopravu, vrátane kombinovanej dopravy v kombinácii s cestnou dopravou,
b)
prepravy s inými členskými štátmi a
c)
prepravy s tretími štátmi, ktoré sú zmluvnou stranou Poriadku pre medzinárodnú železničnú ...
(4)

Regulačný orgán podľa § 36 ods. 1 môže v povolení určiť osobitné bezpečnostné požiadavky, ...

a)
o prepravu vozňami, ktoré patria ozbrojeným silám, alebo o prepravu pod dohľadom a priamou fyzickou ...
b)
o určenie vlakovej trasy prepravy, alebo o prepravu v uzavretej oblasti alebo v osobitnej železničnej ...
c)
o prepravu vo vlaku verejnej osobnej dopravy,
d)
o prepravu s tretím štátom, ktorý nie je zmluvnou stranou Poriadku pre medzinárodnú železničnú ...
e)
o tranzit cez územie Slovenskej republiky,
f)
o odosielateľa alebo príjemcu vecí, ktorého predmetom činnosti nie je nakládka alebo vykládka ...
g)
o prepravu za výnimočných okolností spojených s konštrukciou vozňov alebo s miestnym charakterom ...
h)
o prepravu so zvýšeným rizikom ohrozenia bezpečnosti ľudí a zvierat alebo znečistenia životného ...
(5)

Preprava nebezpečného tovaru na území Slovenskej republiky je zakázaná, ak

a)
sa majú použiť vozne registrované v treťom štáte, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami technickej ...
b)
sa majú použiť vozne alebo cisternové vozne vyrobené pred 1. januárom 1997, ktoré neboli v súlade ...
c)
podmienky prepravy nie sú v súlade s Poriadkom pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného ...
d)
ide o prepravu látok obsahujúcich dioxíny alebo furány, alebo o prepravu rádioaktívnych látok ...
e)
preprava nie je zabezpečená bezpečnostnými poradcami pre prepravu nebezpečného tovaru s potrebným ...
(6)

Regulačný orgán môže povoliť pre územie Slovenskej republiky výnimku z Poriadku pre medzinárodnú ...

(7)

Regulačný orgán je povinný informovať o rozhodnutiach podľa odseku 4 Európsku komisiu.

(8)

Ak pri preprave nebezpečného tovaru nie je predpoklad ohrozenia bezpečnosti, regulačný orgán môže ...

a)
o prepravu malého množstva nebezpečného tovaru okrem stredne alebo vysoko rádioaktívnych látok, ...
b)
o miestnu prepravu na krátku vzdialenosť,
c)
o miestnu prepravu po určených vlakových trasách, ktoré tvoria súčasť vymedzeného výrobného ...
(9)

Po oznámení Európskej komisie o schválení odchýlky podľa odseku 8 regulačný orgán rozhodne ...

(10)

Regulačný orgán môže dohodnúť s regulačnými orgánmi iných štátov osobitné podmienky prepravy ...

TRETIA ČASŤ

CERTIFIKÁCIA RUŠŇOVODIČOV

§ 24
Základné ustanovenia
(1)

Táto časť sa vzťahuje na rušňovodičov, ktorí obsluhujú rušne, iné hnacie železničné vozidlá ...

(2)

Táto časť sa nevzťahuje na rušňovodičov, ktorí pôsobia

a)
na špeciálnych dráhach,
b)
na tých častiach železničných tratí, ktoré sú pre obvyklú železničnú dopravu dočasne uzavreté ...
c)
na železničnej sieti, ktorá je funkčne oddelená od ostatného železničného systému a zabezpečuje ...
d)
na súkromnej infraštruktúre, ktorú jej majiteľ používa výlučne pre vlastnú nákladnú dopravu, ...
e)
na vlečkách a na dráhach, ktoré nie sú zaústené do železničnej trate.
(3)

Táto časť sa nevzťahuje na členov vlakového personálu, ktorí nie sú rušňovodičmi.

§ 25
Rušňovodič
(1)

Rušňovodičom je osoba schopná a oprávnená samostatným, zodpovedným a bezpečným spôsobom viesť ...

(2)

Rušňovodič musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vedenie rušňov a musí byť držiteľom ...

(3)

Rušňovodič musí mať počas výkonu práce rušňovodiča preukaz rušňovodiča a platné harmonizované ...

(4)

Harmonizované doplnkové osvedčenie podľa § 28 nemusí mať rušňovodič, vedľa ktorého na stanovišti ...

a)
o narušenie plynulosti železničnej dopravy alebo zmena dopravy si vyžiadali odklon vlakov alebo ...
b)
o výnimočnú jednorazovú jazdu využívajúcu historický vlak,
c)
o výnimočnú jednorazovú jazdu nákladného vlaku použitého so súhlasom manažéra infraštruktúry, ...
d)
o dopravu alebo demonštračnú jazdu nového vlaku alebo rušňa,
e)
o odbornú prípravu alebo praktickú skúšku rušňovodiča.
(5)

O využití rušňovodiča vo funkcii pilota rozhoduje železničný podnik, ktorý ho zamestnáva alebo ...

(6)

Rušňovodič vo funkcii pilota musí mať osvedčenie podľa § 28 platné pre železničnú infraštruktúru, ...

§ 26
Preukaz rušňovodiča
(1)

Preukaz rušňovodiča je doklad vydaný bezpečnostným orgánom,20) ktorý preukazuje, že jeho držiteľ ...

(2)

Žiadosť o vydanie preukazu rušňovodiča, jeho aktualizáciu, obnovenie alebo vyhotovenie duplikátu ...

(3)

Bezpečnostný orgán podľa § 34 ods. 1 vydá preukaz bezodkladne. Ak podaná žiadosť nebola úplná ...

(4)

Preukaz rušňovodiča sa vydáva rušňovodičovi v jedinom origináli. Je zakázané zhotovovať jeho ...

(5)

Ak rušňovodič spĺňa predpoklady podľa tohto zákona, preukaz rušňovodiča platí 10 rokov. Preukaz ...

(6)

Preukaz rušňovodiča vydaný v inom členskom štáte platí aj na území Slovenskej republiky. Ak ...

§ 27
Požiadavky na získanie preukazu rušňovodiča
(1)

Na vydanie preukazu rušňovodiča musia uchádzači splniť tieto minimálne predpoklady:

a)
vek najmenej 20 rokov,
b)
stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie,
c)
úspešné absolvovanie odbornej prípravy podľa prílohy č. 3, vrátane výcviku a praktickej skúšky ...
d)
preukázanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na výkon práce lekárskym posudkom ...
e)
preukázať bezúhonnosť podľa § 11 ods. 2 výpisom z registra trestov a čestným vyhlásením, ...
(2)

Rozsah požiadaviek na zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť podľa odseku 1 písm. d) ...

§ 28
Harmonizované doplnkové osvedčenie
(1)

Harmonizované doplnkové osvedčenie (ďalej len „osvedčenie“) je doklad, v ktorom sa uvádza ...

(2)

Osvedčenie vydáva železničný podnik alebo manažér infraštruktúry rušňovodičovi, ktorého ...

(3)

Osvedčenie platí len pre železničnú infraštruktúru a železničné vozidlá, ktoré sú v osvedčení ...

(4)

Kategória A zahŕňa rušne, ktoré sa používajú na posun, na pracovné vlaky a ako vozidlá železničnej ...

(5)

Kategória B zahŕňa rušne používané na vlaky osobnej dopravy a nákladnej dopravy na železničných ...

(6)

Osvedčenie stráca platnosť skončením pracovného pomeru u zamestnávateľa, ktorý vydal osvedčenie, ...

(7)

Ak rušňovodič zmenil zamestnávateľa, nový zamestnávateľ je povinný uhradiť dovtedajšiemu ...

§ 29
Získavanie osvedčení
(1)

Každý železničný podnik a manažér infraštruktúry vytvoria ako súčasť svojho systému riadenia ...

(2)

Ak sa spor medzi zamestnancom a zamestnávateľom o postupoch podľa odseku 1 nepodarí vyriešiť na ...

(3)

Manažér infraštruktúry a železničné podniky bezodkladne aktualizujú osvedčenie vždy, keď ...

(4)

Manažér infraštruktúry a železničný podnik sú povinní

a)
viesť evidenciu o všetkých vydaných, aktualizovaných, zmenených, doplnených, pozastavených a ...
b)
spolupracovať s bezpečnostným orgánom na výmene informácií a umožniť mu prístup k požadovaným ...
c)
poskytovať na požiadanie informácie o obsahu osvedčení v evidencii bezpečnostným orgánom a vyšetrovacím ...
(5)

Rušňovodiči musia mať prístup k údajom evidencie podľa odseku 4 písm. a), ktoré sa ich týkajú ...

§ 30
Odborná príprava a skúšky
(1)

Odborná príprava rušňovodičov sa uskutočňuje v stredisku odbornej prípravy a končí teoretickou ...

(2)

Spôsobilosť rušňovodiča viesť rušeň sa zhodnotí pri praktickej skúške na železničnej trati. ...

(3)

Odborná príprava rušňovodičov a skúšky sa skladajú z dvoch častí. Prvá časť sa týka získania ...

(4)

Obsah odbornej prípravy rušňovodičov podľa odseku 3 sa musí doplniť o obsah jednotlivých technických ...

(5)

Skúšky musia byť organizované tak, aby sa zabránilo konfliktu záujmov, ak skúšajúci je zamestnancom ...

(6)

Ak kritériá výberu skúšajúcich a obsahu skúšok neurčí Európska komisia, určí ich bezpečnostný ...

(7)

Po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy rušňovodičov a vykonaní skúšok vydá stredisko odbornej ...

§ 31
Nezávislé hodnotenie
(1)

Manažér infraštruktúry, železničné podniky a bezpečnostný orgán sú povinní zabezpečiť ...

(2)

Manažér infraštruktúry a železničné podniky zabezpečia raz za päť rokov nezávislé hodnotenie ...

(3)

Výsledky hodnotenia podľa odseku 2 zaznamenajú a do 30 dní s nimi oboznámia bezpečnostný orgán, ...

§ 32
Lekárske preventívne prehliadky a overovanie odbornej spôsobilosti
(1)

Rušňovodič je povinný počas platnosti preukazu rušňovodiča v intervaloch podľa prílohy č. ...

(2)

Rušňovodič je povinný počas platnosti osvedčenia pravidelne sa podrobovať overovaniu odbornej ...

(3)

Lekárske preventívne prehliadky a overovania podľa odsekov 1 a 2 sa vykonávajú aj pred predĺžením ...

(4)

Ak sa lekárskou preventívnou prehliadkou, mimoriadnym psychologickým vyšetrením alebo overovaním ...

(5)

Na opätovné získanie preukazu rušňovodiča sa vzťahuje § 27. Náklady spojené s opätovným ...

§ 33
Monitorovanie rušňovodičov
(1)

Manažér infraštruktúry a železničné podniky sú povinní zabezpečiť priebežnú kontrolu platnosti ...

(2)

Na plnenie úlohy podľa odseku 1 musia vytvoriť systém monitorovania svojich rušňovodičov. Systém ...

a)
zabezpečiť pravidelnosť kontrol platnosti preukazov rušňovodiča, osvedčení a nestrannosť a ...
b)
určiť sústavu opatrení, ktoré sa musia realizovať v záujme bezpečnosti poskytovania dopravných ...
(3)

Ak sa monitorovaním zistí pochybnosť o spôsobilosti rušňovodiča na výkon práce alebo zistí ...

(4)

Ak sa rušňovodič nazdáva, že jeho zdravotný stav spochybňuje spôsobilosť na výkon práce, ...

(5)

Ak manažér infraštruktúry alebo železničný podnik zistí alebo sa dozvie od lekára, že sa zdravotný ...

§ 34
Úlohy bezpečnostného orgánu
(1)

Bezpečnostný orgán transparentným a nediskriminačným spôsobom

a)
vydáva a aktualizuje preukazy rušňovodiča a vyhotovuje duplikáty za stratené, ukradnuté alebo ...
b)
dohliada na to, či sa rušňovodiči podrobujú lekárskym preventívnym prehliadkam a overovaniu odbornej ...
c)
uskutočňuje kontroly dokumentov rušňovodičov vo vlakoch, najmä platnosť preukazov rušňovodiča ...
d)
kontroluje, či uchádzači o odbornú prípravu rušňovodiča majú spravodlivý a nediskriminačný ...
e)
vedie v elektronickej forme evidenciu všetkých vydaných, aktualizovaných, zmenených, doplnených, ...
f)
dozerá, či všetky činnosti certifikácie rušňovodičov spojené s odbornou prípravou rušňovodičov ...
g)
kontroluje, či rušňovodiči, železničné podniky, manažér infraštruktúry, skúšajúci a strediská ...
(2)

Bezpečnostný orgán

a)
poskytuje na základe odôvodnenej žiadosti informácie a údaje o preukazoch bezpečnostným orgánom ...
b)
spolupracuje s Európskou železničnou agentúrou v záujme zabezpečenia interoperability registrov ...
c)
informuje Európsku železničnú agentúru a zainteresované bezpečnostné orgány iných členských ...
d)
spolupracuje s bezpečnostnými orgánmi iných členských štátov a poskytuje im informácie vo veciach ...
(3)

Ak bezpečnostný orgán pri svojej kontrolnej činnosti zistí, že rušňovodič nespĺňa ustanovené ...

a)
pozastaví dočasne alebo natrvalo platnosť preukazu rušňovodiča, ktorý vydal, a upovedomí o tom ...
b)
požiada príslušný bezpečnostný orgán iného členského štátu, ktorý vydal preukaz rušňovodiča, ...
c)
môže zakázať rušňovodičovi prístup na železničnú sieť od podania žiadosti podľa písmena ...
d)
požiada zamestnávateľa, ktorý vydal rušňovodičovi osvedčenie, aby vykonal ďalšie overenie ...
e)
požiadať Európsku komisiu o stanovisko, ak považuje rozhodnutie bezpečnostného orgánu iného ...
(4)

Ak bezpečnostný orgán pri svojej kontrolnej činnosti zistí, že rušňovodič pri vedení rušňa ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

VEREJNÁ SPRÁVA

§ 35
Orgány verejnej správy

Orgánmi verejnej správy vo veciach dopravy na dráhach sú:

a)

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ...

b)

Dopravný úrad22) (ďalej len „úrad“),

c)

vyššie územné celky,

d)

obce, ktoré majú priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na dráhový podnik, ktorý poskytuje dopravné ...

§ 36
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo

a)
určuje priority štátnej dopravnej politiky a regulácie v doprave na dráhach, ktoré sú záväzné ...
b)
určuje po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a s Ministerstvom ...
c)
je objednávateľom verejnej osobnej železničnej dopravy a uhrádza poskytovateľovi dopravných služieb ...
d)
je regulačným orgánom pre prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave,
e)
je vyšetrovacím orgánom, ak ide o nehody a mimoriadne udalosti v železničnej doprave,
f)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní rozhoduje vyšší územný celok,
g)
poskytuje dotácie podľa § 22,
h)
poveruje právnické osoby posudzovaním zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti zamestnancov ...
i)
vydáva osvedčenia o školení bezpečnostného poradcu pre prepravu nebezpečného tovaru,
j)
dohliada na plynulosť a úroveň bezpečnosti železničnej dopravy a na dodržiavanie národných ...
k)
dohliada na tvorbu grafikonu vlakovej dopravy a schvaľuje cestovný poriadok vo verejnej osobnej doprave, ...
l)
poveruje právnické osoby školením, vykonávaním skúšky odbornej spôsobilosti, poveruje vzdelávacie ...
m)
dohliada na obsah skúšky v časti týkajúcej sa vedomostí o železničnej infraštruktúre vrátane ...
n)
udeľuje pre dopravné služby vo vnútroštátnej osobnej doprave výnimky z uplatňovania osobitného ...
o)
poveruje zamestnancov výkonom štátneho dozoru vo veciach dopravy na dráhach, vydáva im preukazy ...
p)
určuje tarifu cestovného pre osoby podľa osobitného predpisu24) a podmienky poskytovania výhod ...
q)
notifikuje Európskej komisii cezhraničné dohody pred ich uzatvorením, ako aj zámer uzatvoriť cezhraničné ...
(2)

Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti

a)
o zostavovaní a o obsahu cestovného poriadku vo verejnej osobnej doprave,
b)
o náležitostiach licencie,
c)
o rozsahu vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti zamestnancov v doprave na dráhach a o poverovaní ...
d)
o náležitostiach žiadosti o dotáciu podľa § 22, metodiku výpočtu nákladov a kalkuláciu a ďalšie ...
(3)

Ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným ...

§ 37
Úrad
(1)

Úrad

a)
je licenčným orgánom pre železničnú dopravu, pre dopravu na špeciálnych dráhach a pre dopravu ...
b)
je bezpečnostným orgánom pre železničnú dopravu, pre dopravu na špeciálnych dráhach a dopravu ...
c)
je regulačným orgánom pre reguláciu cestovného v železničnej doprave a kontroluje dodržiavanie ...
d)
poveruje právnické osoby overovaním odbornej spôsobilosti zamestnancov dráhových podnikov prevádzkujúcich ...
e)
dohliada na bezpečnosť železničnej dopravy, dopravy na špeciálnych dráhach a na lanových dráhach ...
f)
ukladá pokuty podľa § 42 a 43, ak ide o porušenie povinnosti v železničnej doprave, v doprave ...
g)
je oprávnený požadovať od manažérov infraštruktúry a od železničných podnikov informácie, ...
h)
vykonáva štátny dozor v železničnej doprave, v doprave na špeciálnych dráhach a na lanových ...
i)
ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o náležitostiach návrhu na určenie ...
j)
ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom reguláciu cestovného podľa § 9 ods. 1,
k)
dohliada na dodržiavanie práv cestujúcich v železničnej doprave podľa osobitného predpisu,12)
l)
je regulačným orgánom, ktorý rozhoduje v konaní podľa osobitného predpisu,24a)
(2)

Na kontrolu regulácie cestovného podľa odseku 1 písm. c) postupuje úrad podľa základných pravidiel ...

§ 38
Vyšší územný celok

Vyšší územný celok

a)

je objednávateľom regionálnej dopravy a mestských a prímestských železničných dopravných služieb ...

b)

vyjadruje sa k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej osobnej dopravy z hľadiska zabezpečenia ...

c)

vykonáva pôsobnosť licenčného orgánu a bezpečnostného orgánu pre mestskú dopravu,

d)

vykonáva štátny odborný dozor v mestskej doprave,

e)

ukladá pokuty podľa § 42 a 43 za porušenie povinnosti v mestskej doprave.

§ 39
Obec
(1)

Obec v samosprávnej pôsobnosti

a)
je objednávateľom mestskej dopravy a uhrádza stratu podľa zmluvy o dopravných službách vo verejnom ...
b)
je regulačným orgánom pre cestovné v mestskej doprave a kontroluje dodržiavanie regulácie cestovného ...
(2)

Na kontrolu regulácie cestovného podľa odseku 1 písm. b) postupuje úrad podľa základných pravidiel ...

Štátny dozor

§ 40
(1)

Štátny dozor v doprave na dráhach sa vykonáva ako štátny odborný dozor a ako štátny odborný ...

(2)

Výkonom štátneho odborného dozoru sa zisťuje, či

a)
prevádzkovatelia dráh, dráhové podniky, odosielatelia a príjemcovia tovaru a ostatné osoby zúčastňujúce ...
b)
dráhové podniky dodržiavajú podmienky a plnia povinnosti podľa tohto zákona a vykonávacích predpisov, ...
c)
manažér infraštruktúry a železničné podniky plnia úlohy v certifikácii rušňovodičov.
(3)

Výkonom štátneho odborného technického dozoru sa zisťuje, či dráhové podniky používajú na ...

§ 41
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, na výkon štátneho dozoru a na oprávnenia a povinnosti poverených ...

(2)

Štátny dozor vykonávajú zamestnanci ministerstva, úradu a vyššieho územného celku, ktorým ...

(3)

Poverené osoby sa pri výkone štátneho dozoru preukazujú preukazom a služobným preukazom; písomné ...

(4)

Poverená osoba je na účel výkonu štátneho dozoru oprávnená

a)
vstupovať na pozemky, do priestorov určených na dopravu na dráhe a do dráhových vozidiel kontrolovanej ...
b)
požadovať od kontrolovanej osoby predloženie dokumentácie, dokladov, evidencií, odborných posudkov ...
c)
nazerať do dokumentácie, dokladov a evidencií a ostatných písomností podľa písmena b), robiť ...
d)
nariadiť odstránenie zistených nedostatkov a na tento účel určiť primeranú lehotu,
e)
bezplatne použiť oznamovacie a telekomunikačné zariadenia a prostriedky informačnej techniky kontrolovanej ...
(5)

Kontrolovaná osoba je povinná

a)
umožniť poverenej osobe výkon štátneho dozoru a poskytnúť jej súčinnosť podľa odseku 4,
b)
odstrániť v určenej lehote nedostatky nariadené poverenou osobou a ich odstránenie ohlásiť orgánu ...
(6)

Ak osoba vykonávajúca štátny dozor zistí porušenie povinnosti alebo iný nedostatok v činnosti ...

(7)

Poriadkovú pokutu26) možno uložiť do 1 000 eur; v blokovom konaní do 100 eur.

§ 42
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
úmyselne zničí, poškodí, znečistí, neoprávnene použije alebo odstráni, odcudzí, zamení, ...
b)
úmyselne zničí, poškodí, odstráni, odcudzí alebo premiestni zariadenie v dráhovom vozidle určené ...
c)
použije bez zjavného dôvodu záchrannú brzdu v dráhovom vozidle alebo zasiahne do elektrickej výbavy ...
d)
neoprávnene vyhotoví kópiu alebo duplikát preukazu rušňovodiča,
e)
sfalšuje alebo vyhotoví napodobneninu preukazu alebo iného dokladu vydávaného licenčným orgánom, ...
f)
nastupuje do pohybujúceho sa dráhového vozidla, otvára dvere pred zastavením dráhového vozidla, ...
g)
dáva návesti, príkazy alebo pokyny v doprave na dráhe v rozpore s predpismi o doprave na dráhe ...
h)
ohrozí alebo naruší plynulosť a bezpečnosť dopravy na dráhe alebo spôsobí nehodu porušením ...
i)
ako vodič dráhového vozidla alebo obsluhy lanovej dráhy, je počas služby ovplyvnený alkoholom, ...
j)
ako rušňovodič nemá počas služby pri sebe preukaz rušňovodiča a osvedčenie alebo vykonáva ...
k)
ako vodič dráhového vozidla mestskej dráhy, špeciálnej dráhy alebo lanovej dráhy nemá pri sebe ...
l)
ako vodič dráhového vozidla poruší povinnosti podľa tohto zákona tým, že nevykoná potrebné ...
m)
ako vodič dráhového vozidla alebo obsluha lanovej dráhy porušením povinnosti podľa zákona ohrozí ...
n)
ako vodič dráhového vozidla alebo obsluha lanovej dráhy pri prevádzkovaní dopravy na dráhe poruší ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1

a)
písm. a) až h) sa uloží pokuta od 50 eur do 500 eur,
b)
písm. i) sa uloží pokuta od 100 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti až na dva roky,
c)
písm. j) a k) sa uloží pokuta od 50 eur do 200 eur,
d)
písm. l) sa uloží pokuta od 50 eur do 500 eur a možno uložiť zákaz činnosti až do jedného ...
e)
písm. m) sa uloží pokuta od 100 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti až do troch rokov, a ak nehodu ...
f)
písm. n) sa uloží pokuta od 100 eur do 500 eur.
(3)

V blokovom konaní sa uloží za priestupok podľa odseku 1

a)
písm. a) až h), j) a k) pokuta od 10 eur do 60 eur,
b)
písm. i) pokuta od 20 eur do 300 eur,
c)
písm. l) pokuta od 10 eur do 60 eur,
d)
písm. m) pokuta od 20 eur do 300 eur,
e)
písm. n) pokuta od 10 eur do 60 eur.
(4)

Priestupky podľa odseku 1 prejednáva bezpečnostný orgán, a ak boli spáchané v obvode železničných ...

(5)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.27) Výnosy z pokút ...

§ 43
Iné správne delikty
(1)

Bezpečnostný orgán uloží pokutu do 1 000 eur železničnému podniku, ktorý neposkytol bezpečnostnému ...

a)
na posúdenie stavu bezpečnosti dopravy [§ 15 ods. 1 písm. f)],
b)
na vydávanie, aktualizáciu a odoberanie preukazov rušňovodiča a preukazov podľa § 15 ods. 1 písm. ...
(2)

Bezpečnostný orgán uloží pokutu do 1 000 eur manažérovi infraštruktúry a železničnému podniku, ...

a)
nevedú evidenciu o všetkých vydaných, aktualizovaných, zmenených, doplnených, pozastavených ...
b)
nevedú evidenciu o lekárskych preventívnych prehliadkach rušňovodičov [§ 29 ods. 4 písm. a)], ...
c)
nespolupracujú s bezpečnostným orgánom na výmene informácií a neumožnili mu prístup k požadovaným ...
d)
neposkytli na požiadanie informácie o obsahu osvedčení v evidencii bezpečnostnému orgánu alebo ...
e)
neupovedomili bezpečnostný orgán o každej práceneschopnosti rušňovodiča, ktorého zamestnávajú, ...
(3)

Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 1 000 do 15 000 eur manažérovi infraštruktúry a železničnému ...

a)
nezabezpečili priebežné monitorovanie platnosti preukazov rušňovodiča a osvedčení rušňovodičov, ...
b)
nevytvorili ako súčasť svojho systému riadenia bezpečnosti vlastné postupy vydávania osvedčení ...
c)
nevytvorili systém riadenia bezpečnosti, neuplatňujú ho alebo neplnia úlohy vyplývajúce z bezpečnostného ...
d)
nezabezpečili, aby rušne a vlaky viedli certifikovaní rušňovodiči s preukazom rušňovodiča a ...
(4)

Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 500 do 5 000 eur dráhovému podniku, ktorý

a)
nezabezpečil, aby dráhové vozidlo viedli len osoby, ktoré spĺňajú predpísanú odbornú spôsobilosť, ...
b)
nezabezpečil, aby chod lanovej dráhy riadili len osoby, ktoré spĺňajú odbornú spôsobilosť a ...
(5)

Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 2 000 do 20 000 eur dráhovému podniku, ktorý

a)
používa dráhové vozidlo alebo určené technické zariadenie v technickom stave, ktorý nezodpovedá ...
b)
nevyradil z prevádzky dráhové vozidlo, ktoré ohrozuje bezpečnosť dopravy alebo ktoré nad únosnú ...
(6)

Regulačný orgán uloží pokutu od 1 500 do 20 000 eur dráhovému podniku za porušenie regulácie ...

(7)

Licenčný orgán uloží pokutu do 1 000 eur dráhovému podniku, ktorý

a)
neposkytol licenčnému orgánu informácie a údaje potrebné na preskúmanie existencie podmienok, ...
b)
nepredložil licenčnému orgánu do 30. júna doklady preukazujúce trvanie finančnej spôsobilosti ...
(8)

Licenčný orgán uloží pokutu od 500 do 5 000 eur dráhovému podniku, ktorý

a)
neoznačil dráhové vozidlá mestskej dopravy číslom linky a spoja, informáciou o konečnej stanici ...
b)
neoznačil zamestnancov, ktorí sú v preprave oprávnení dávať pokyny cestujúcim a kontrolovať ...
c)
neoznačil zamestnancov a iné osoby oprávnené pohybovať sa v obvode dráhy, dávať pokyny vlakovému ...
(9)

Licenčný orgán uloží pokutu od 2 000 do 20 000 eur dráhovému podniku, ktorý

a)
poskytuje dopravné služby bez platnej licencie alebo v rozpore s ňou [(§ 15 ods. 1 písm. a)],
b)
jednotlivé činnosti pri poskytovaní dopravných služieb nevykonávajú zamestnanci, ktorí spĺňajú ...
c)
nezabezpečil náhradnú dopravu cestujúcich pri obmedzení alebo zastavení dopravných služieb [§ ...
d)
prestal bez vážneho dôvodu poskytovať dopravné služby, na ktoré má licenciu, alebo nezačal ...
(10)

Licenčný orgán uloží pokutu do 1 000 eur dráhovému podniku, ktorý

a)
odmietol bez zákonného dôvodu alebo v rozpore s prepravným poriadkom prepravu cestujúceho podľa ...
b)
neposkytuje cestujúcim orientáciu a informačné a doplnkové služby potrebné na bezpečné uskutočnenie ...
c)
nedodržiava práva cestujúcich podľa osobitného predpisu,12)
d)
neskontroloval pred odchodom vlaku z pohraničnej stanice na území Slovenskej republiky, ktorý prechádza ...
(11)

Licenčný orgán uloží pokutu od 500 eur do 5 000 eur dráhovému podniku, ktorý

a)
nezaviedol alebo bez vážnych dôvodov neprevádzkuje informačný systém pre cestujúcich alebo systém ...
b)
neutvára podmienky na zvyšovanie komfortu cestujúcich a uľahčenie pohybu a cestovania vybranej ...
(12)

Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 2 000 eur do 20 000 eur

a)
manažérovi infraštruktúry, železničnému podniku, odosielateľovi nebezpečného tovaru alebo ...
b)
prevádzkovateľovi dráhy, dráhovému podniku alebo inej osobe zúčastnenej na doprave na dráhe ...
(13)

Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 100 eur do 1 000 eur železničnému podniku, ktorý

a)
nezostavil plán radenia vlakov a bezodkladne o ňom neinformoval manažéra infraštruktúry podľa ...
b)
nezabezpečil, aby jeho zamestnanci rešpektovali pokyny označených zamestnancov manažéra infraštruktúry ...
(14)

Konanie o uloženie pokuty podľa odsekov 1 až 13 možno začať do šiestich mesiacov odo dňa, keď ...

(15)

Správny orgán pri ukladaní pokuty prihliadne na následky porušenia povinnosti, na dĺžku porušovania ...

(16)

Výnos pokút uložených štátnym orgánom je príjmom štátneho rozpočtu, výnos pokút uložených ...

PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 44
Spoločné ustanovenia
(1)

Na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem

a)
dočasného obmedzovania a zastavovania poskytovania dopravných služieb podľa § 18 ods. 2 a 3,
b)
postupov vydávania, aktualizácie a odnímania osvedčení manažérom infraštruktúry a železničnými ...
c)
schvaľovania cestovného poriadku a jeho zmien,
d)
verejnej súťaže podľa § 21b až 21j.
(2)

Proti rozhodnutiam úradu možno podať rozklad. O rozklade rozhoduje predseda úradu na návrh ním ...

(3)

Na uznávanie odbornej kvalifikácie rušňovodiča získanej v inom členskom štáte sa použije všeobecný ...

(4)

Na železničnú prepravu nebezpečného tovaru medzi zmluvnými štátmi Dohody o medzinárodnej železničnej ...

(5)

V konaní podľa tohto zákona bezpečnostný orgán vydáva a doručuje preukazy rušňovodičov podľa ...

§ 45

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

§ 46
Prechodné ustanovenia
(1)

Licencie na prevádzkovanie dopravy na dráhach vydané do 31. decembra 2009 platia na čas, na ktorý ...

(2)

Osvedčenia o odbornej príprave bezpečnostných poradcov pre prepravu nebezpečného tovaru železničnou ...

(3)

Odchýlky od medzinárodných pravidiel prepravy nebezpečného tovaru železničnou dopravou, ktoré ...

(4)

Ak regulačný orgán neurčí inak, na prepravu nebezpečného tovaru železničnou dopravou v železničnej ...

(5)

Regulačný orgán môže povoliť na prepravu nebezpečného tovaru železničnou dopravou v železničnej ...

(6)

Vozne a cisternové vozne vyrobené do 1. januára 1997 možno používať len na vnútroštátnu nákladnú ...

(7)

Obmedzenia prepravy látok obsahujúcich dioxíny a furány v sieti vydané pred 31. decembrom 1996 ...

(8)

Bezpečnostný orgán začne viesť zoznam preukazov rušňovodičov podľa § 34 ods. 1 písm. e) do ...

(9)

Preukazy rušňovodičov a osvedčenia podľa tohto zákona sa začnú vydávať rušňovodičom, ktorí ...

(10)

Lekárske preventívne prehliadky podľa § 32 sa vzťahujú odo dňa zavedenia zoznamu podľa odseku ...

(11)

Po uplynutí dvoch rokov odo dňa zavedenia zoznamu podľa odseku 8 sa rušňovodičom môžu vydávať ...

(12)

Účastníci kurzu odbornej prípravy rušňovodičov, ktorí začali prípravu pred dňom zavedenia ...

(13)

V rokoch 2010 až 2015 je objednávateľom dopravných služieb v celoštátnej doprave a regionálnej ...

(14)

Regulované cestovné v železničnej doprave určuje regulačný orgán podľa § 9 od 1. januára ...

§ 46a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

Ak žiadateľ o licenciu podáva žiadosť v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje ...

§ 46b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. decembra 2015

Konania o priestupkoch a iných správnych deliktoch začaté a neukončené do 30. novembra 2015 sa ...

§ 46c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016

Preukazy rušňovodičov vydané podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2015 sa považujú ...

§ 46d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 46e
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017
(1)

Preukazy rušňovodičov vydané podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2016 sa považujú ...

(2)

Konania regulačného orgánu podľa § 37 ods. 1 písm. l) začaté a právoplatne neukončené do ...

§ 46f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2019
(1)

Licencie na prevádzkovanie dopravy na vlečkách strácajú platnosť 15. marca 2019.

(2)

Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme uzatvorené podľa tohto zákona v znení účinnom ...

§ 47
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 514/2009 Z. z.

  VZOR PREUKAZU RUŠŇOVODIČA A OSVEDČENIA

  1.

  CHARAKTERISTIKA PREUKAZU RUŠŇOVODIČA:

  Vonkajší vzhľad preukazu rušňovodiča musí byť v súlade s technickými normami ISO 7810 a 7816-1. ...

  Preukaz musí byť vyrobený z polykarbónu.

  Metódy overovania, či charakteristiky preukazov rušňovodiča spĺňajú medzinárodné normy, musia ...

  2.

  Predná strana preukazu obsahuje

  a)

  slová „PREUKAZ RUŠŇOVODIČA“ vytlačené veľkým písmom v štátnom jazyku,

  b)

  slová „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“,

  c)

  štátny znak Slovenskej republiky vytlačený v súlade s kódom štátu podľa technickej normy ISO ...

  d)

  konkrétne údaje číslované takto:

  1.

  priezvisko držiteľa preukazu rušňovodiča,

  2.

  meno (mená) držiteľa preukazu rušňovodiča,

  3.

  dátum a miesto narodenia držiteľa preukazu rušňovodiča,

  4.

  dátum vydania preukazu, dátum uplynutia platnosti preukazu rušňovodiča, názov vydávajúceho orgánu ...

  5.

  číslo preukazu rušňovodiča, ktoré umožňuje prístup k údajom zoznamu preukazov vedeného bezpečnostným ...

  6.

  fotografiu držiteľa preukazu rušňovodiča,

  7.

  podpis držiteľa preukazu rušňovodiča,

  8.

  miesto trvalého pobytu alebo poštová adresa držiteľa preukazu rušňovodiča (nepovinný údaj), ...

  e)

  slová „vzor Európskych spoločenstiev“ v štátnom jazyku a slová „preukaz rušňovodiča“ ...

  f)

  referenčné farby: modrá: Pantone Reflex blue; žltá: Pantone yellow,

  g)

  dodatočné informácie alebo zdravotné obmedzenia použitia, ktoré uložil vo forme kódu bezpečnostný ...

  3.

  Osvedčenie podľa § 28 obsahuje

  a)

  priezvisko držiteľa,

  b)

  meno (mená) držiteľa,

  c)

  dátum a miesto narodenia držiteľa,

  d)

  dátum vydania osvedčenia, dátum uplynutia platnosti osvedčenia, obchodné meno vydávajúceho podniku, ...

  e)

  číslo osvedčenia, ktoré umožňuje prístup k údajom zoznamu osvedčení vedeného bezpečnostným ...

  f)

  fotografia držiteľa,

  g)

  podpis držiteľa,

  h)

  miesto trvalého pobytu alebo poštová adresa držiteľa (nepovinný údaj),

  i)

  názov a adresa manažéra infraštruktúry alebo železničného podniku, pre ktorý je rušňovodič ...

  j)

  kategória, v ktorej je rušňovodič oprávnený viesť rušne a typ alebo typy železničných vozidiel, ...

  k)

  železničnú infraštruktúru, na ktorej je rušňovodič oprávnený viesť vlaky,

  l)

  dodatočné informácie alebo obmedzenia,

  m)

  jazykové schopnosti držiteľa.

  4.

  MINIMÁLNE ÚDAJE ZOZNAMU PREUKAZOV RUŠŇOVODIČA A OSVEDČENÍ:

  a)

  údaje týkajúce sa preukazu rušňovodiča – všetky údaje uvedené v preukaze rušňovodiča a ...

  b)

  údaje týkajúce sa osvedčenia – všetky údaje uvedené v osvedčení a platné osvedčenie o odbornej ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 514/2009 Z. z.

  ZDRAVOTNÉ POŽIADAVKY

  1.

  VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

  1.1

  Rušňovodič nesmie mať nijaké zdravotné ťažkosti, užívať lieky, drogy alebo iné látky, ktoré ...

  1.2

  Zrak – musia sa dodržiavať tieto podmienky:

  1.3

  Sluchové a rečové požiadavky:

  Dostatočný sluch potvrdený audiogramom, t. j., dostatočne dobrý sluch, ktorý umožňuje uskutočniť ...

  Odporúčajúce hodnoty – sluchové postihnutie nesmie prevyšovať 40 dB pri 500 a 1 000 Hz a 45 ...

  1.4

  Tehotenstvo je dôvodom dočasného vylúčenia z výkonu práce rušňovodiča, ak sa zle znáša, ...

  2.

  MINIMÁLNY OBSAH LEKÁRSKYCH PREVENTÍVNYCH PREHLIADOK PRED PRIJATÍM DO ZAMESTNANIA

  2.1

  Lekárske vyšetrenia

  2.2

  Pracovné psychologické vyšetrenie pri výbere a riadení zamestnancov. Pri určovaní obsahu psychologického ...

  3.

  LEKÁRSKE PREVENTÍVNE PREHLIADKY PO PRIJATÍ DO ZAMESTNANIA

  3.1

  Frekvencia

  Lekárske preventívne prehliadky na posúdenie zdravotného stavu sa vykonávajú najmenej raz za tri ...

  Okrem lekárskych preventívnych prehliadok sa primerané lekárske vyšetrenia vykonávajú aj vtedy, ...

  Zdravotná spôsobilosť sa posudzuje aj po každom pracovnom úraze alebo akejkoľvek dĺžke trvania ...

  3.2

  Minimálny obsah lekárskeho vyšetrenia

  Ak sa uskutočnila pred prijatím do zamestnania vstupná lekárska preventívna prehliadka, vyšetrenie ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 514/ 2009 Z. z.

  ODBORNÁ PRÍPRAVA NA ZÍSKANIE PREUKAZU RUŠŇOVODIČA

  1.

  METODIKA ODBORNEJ PRÍPRAVY

  Musí existovať rovnováha medzi teoretickou odbornou prípravou v učebni s použitím názorných ...

  Odborná príprava s použitím počítača je prípustná na individuálne štúdium prevádzkových ...

  Používanie simulátorov nie je povinné. Môže sa však využívať na účinnú odbornú prípravu ...

  V súvislosti s nadobudnutím vedomostí o železničnej trati treba uprednostniť prístup, pri ktorom ...

  2.

  Charakter spôsobilosti Opis poznať, opísať znamená nadobudnutie poznatkov (údaje, fakty) potrebných ...

  Cieľom všeobecnej odbornej prípravy je sprostredkúvať všeobecnú spôsobilosť vzhľadom na všetky ...

  Spôsobilosť vzhľadom na osobitné druhy železničných vozidiel alebo bezpečnostné a prevádzkové ...

  Charakter spôsobilosti, ktorú má účastník odbornej prípravy nadobudnúť, je uvedený v tejto ...

  1.

  Činnosť rušňovodiča, pracovné prostredie, úloha a zodpovednosť rušňovodiča počas železničnej ...

  a)

  poznať všeobecné predpisy a pravidlá týkajúce sa prevádzky a bezpečnosti železničnej dopravy ...

  b)

  pochopiť špecifické požiadavky a profesionálne a osobnostné požiadavky (najmä prevažne samostatná ...

  c)

  pochopiť, aké správanie je zlučiteľné so zodpovednosťou v oblasti bezpečnosti (najmä lieky, ...

  d)

  rozpoznať referenčné a prevádzkové dokumenty (najmä zbierku predpisov rušňovodiča, tabuľky ...

  e)

  rozpoznať oblasti zodpovednosti a funkcie zúčastnených osôb,

  f)

  pochopiť význam precíznosti pri vykonávaní povinností a pri dodržiavaní pracovných postupov, ...

  g)

  pochopiť aspekty bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (najmä pravidlá správania na trati a ...

  h)

  poznať behaviorálne schopnosti a zásady (najmä zvládanie stresu, extrémnych situácií),

  i)

  poznať zásady ochrany životného prostredia (najmä udržateľný spôsob jazdy).

  2.

  Pre železničné technológie vrátane bezpečnostných zásad, ktoré tvoria základ prevádzkových ...

  a)

  poznať zásady, predpisy a ustanovenia týkajúce sa bezpečnosti železničnej prevádzky,

  b)

  rozpoznať oblasti zodpovednosti a funkcie zúčastnených osôb.

  3.

  Základnými zásadami železničnej infraštruktúry je poznať

  a)

  systémové a štrukturálne zásady a parametre,

  b)

  všeobecné charakteristiky tratí, železničných staníc, zriaďovacích staníc,

  c)

  železničné stavby (najmä mosty, tunely, výhybky),

  d)

  prevádzkové režimy (najmä jednokoľajová/dvojkoľajová železničná prevádzka),

  e)

  návestné systémy a systémy vlakového zabezpečovača,

  f)

  bezpečnostné zariadenia (najmä detektory horúcobežnosti nápravových ložísk, detektory dymu ...

  g)

  trakčné napájanie (trolejové vedenie, koľajnicové vedenie).

  4.

  Základnými zásadami dorozumievania v prevádzke sú:

  a)

  poznať význam dorozumievania a prostriedky a postupy dorozumievania,

  b)

  rozpoznať osoby, s ktorými sa rušňovodič musí dorozumievať, a ich úlohu a zodpovednosť (najmä ...

  c)

  rozpoznať situácie alebo dôvody, ktoré si vyžadujú dorozumievanie,

  d)

  pochopiť metódy dorozumievania.

  5.

  Pre vlaky, ich zostavu a technické požiadavky na rušne, osobné vozne a nákladné vozne a iné železničné ...

  a)

  poznať všeobecné druhy trakcie (najmä elektrická, dieselová, parná),

  b)

  opísať konštrukciu železničného vozidla (najmä podvozky, skriňa vozidla, stanovište rušňovodiča, ...

  c)

  poznať obsah a systémy označovania,

  d)

  poznať dokumentáciu o zložení vlakov,

  e)

  pochopiť brzdový systém a výpočet jeho výkonu,

  f)

  rozpoznať rýchlosť vlaku,

  g)

  rozpoznať maximálne zaťaženie spriahadla a sily v ňom,

  h)

  poznať funkcie a účel systému riadenia vlaku.

  6.

  Pre riziká spojené so železničnou prevádzkou je vo všeobecnosti potrebné

  a)

  chápať zásady, ktorými sa riadi bezpečnosť železničnej dopravy,

  b)

  poznať riziká spojené so železničnou prevádzkou a rôzne spôsoby ich znižovania,

  c)

  poznať mimoriadne udalosti súvisiace s bezpečnosťou a pochopiť, aké správanie alebo reakcia je ...

  d)

  poznať postupy, ktoré sa uplatňujú pri nehodách, ktorých účastníkmi sú osoby (najmä evakuácia). ...

  7.

  Základnými zásadami fyziky sú:

  a)

  pochopiť, aké sily pôsobia na koleso,

  b)

  rozpoznať faktory, ktoré ovplyvňujú zrýchlenie a brzdný účinok (najmä poveternostné podmienky, ...

  c)

  chápať zásady elektrickej energie (najmä obvody, meranie napätia).

  Príloha č. 4 k zákonu č. 514/2009 Z. z.

  ODBORNÁ PRÍPRAVA NA ZÍSKANIE OSVEDČENIA

  Po ukončení odbornej prípravy týkajúcej sa železničných vozidiel rušňovodiči musia byť schopní ...

  I.

  ČASŤ TÝKAJÚCA SA RUŠŇA

  1.

  Rušňovodiči musia byť schopní

  2.

  Na to, aby rušňovodič zistil a lokalizoval nedostatky železničných vozidiel, ohlásil ich a určil, ...

  Rušňovodič musí na obsluhu rušňa ovládať všetky dostupné riadiace zariadenia a indikátory, ...

  3.

  Rušňovodiči musia byť schopní

  4.

  PREVÁDZKOVÝ REŽIM A MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ VLAKOV V SÚVISLOSTI S CHARAKTERISTIKAMI ŽELEZNIČNEJ ...

  Rušňovodič musí byť schopný zohľadniť informácie, ktoré dostal pred odchodom vlaku, a určiť ...

  5.

  VEDENIE RUŠŇA SPÔSOBOM, KTORÝ NEPOŠKODÍ ZARIADENIA ANI ŽELEZNIČNÉ VOZIDLÁ

  Rušňovodič musí byť schopný používať všetky dostupné riadiace systémy v súlade s platnými ...

  6.

  MIMORIADNE UDALOSTI

  Rušňovodič musí byť schopný venovať pozornosť mimoriadnym udalostiam v správaní sa vlaku, ...

  7.

  NEHODY, MIMORIADNE UDALOSTI A POŽIARE, KTORÝCH ÚČASTNÍKMI SÚ ĽUDIA

  Rušňovodič musí byť schopný konať v záujme vlaku a privolať pomoc v prípade nehody alebo mimoriadnej ...

  8.

  PODMIENKY POKRAČOVANIA V PREVÁDZKE PO MIMORIADNOM SPRÁVANÍ SA ŽELEZNIČNÉHO VOZIDLA

  Po zistení mimoriadneho správania sa železničného vozidla musí byť rušňovodič schopný zhodnotiť, ...

  9.

  ZAISTENIE VLAKU

  Rušňovodič musí byť schopný vykonať také opatrenia, aby sa stojaci vlak alebo jeho časť ani ...

  II.

  ČASŤ TÝKAJÚCA SA ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

  1.

  SKÚŠKA BŔZD

  Rušňovodič musí byť schopný skontrolovať a vyrátať pred odchodom vlaku, či brzdiace percentá ...

  2.

  PREVÁDZKOVÝ REŽIM A NAJVYŠŠIA RÝCHLOSŤ VLAKU PODĽA CHARAKTERISTIKY ŽELEZNIČNEJ TRATE

  Rušňovodič musí byť schopný zohľadniť poskytnuté informácie, ako sú obmedzenia rýchlosti ...

  3.

  Rušňovodič musí byť schopný predvídať možné problémy na železničnej trati a vhodne na ne ...

  4.

  Rušňovodič musí byť schopný

  5.

  VEDENIE VLAKU

  Rušňovodič musí byť schopný vždy poznať polohu vlaku na železničnej trati, použiť brzdy ...

  6.

  Rušňovodič musí byť schopný

  7.

  Rušňovodič musí byť schopný

  8.

  JAZYKOVÉ ZNALOSTI

  8.1

  Rušňovodič, ktorý sa musí dorozumievať s manažérom infraštruktúry o otázkach dôležitých ...

  8.2

  Rušňovodič musí byť schopný rozumieť a komunikovať ústne aj písomne v určenom jazyku aspoň ...

  8.3

  Ak ide o úseky medzi hranicami a stanicami nachádzajúcimi sa v blízkosti hraníc a určenými pre ...

  a)

  železničný podnik požiada manažéra infraštruktúry o výnimku pre dotknutého rušňovodiča; ...

  b)

  železničný podnik preukáže, že prijal dostatočné opatrenia na zabezpečenie komunikácie medzi ...

  c)

  železničné podniky a manažéri infraštruktúry zabezpečia, že dotknutí zamestnanci budú o uvedených ...

  III.

  Minimálna periodicita skúšok

  a)

  o jazykových schopnostiach pre cudzincov: každé tri roky alebo vždy po neprítomnosti dlhšej, ako ...

  b)

  o vedomostiach o železničnej infraštruktúre, vrátane znalosti príslušnej železničnej trate ...

  c)

  o znalostiach železničných vozidiel: každé tri roky.

  Príloha č. 5 k zákonu č. 514/2009 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný ...

  2.

  Smernica Komisie 2014/82/EÚ z 24. júna 2014, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES z 23. októbra 2007 o certifikácii rušňovodičov ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného ...

  5.

  Smernica Komisie 2012/45/EÚ z 3. decembra 2012, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu ...

  6.

  Smernica Komisie 2014/103/EÚ z 21. novembra 2014, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu ...

  7.

  Smernica Komisie (EÚ) 2016/882 z 1. júna 2016, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady ...

  8.

  Smernica Komisie (EÚ) 2016/2309 zo 16. decembra 2016, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu ...

  9.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2370 zo 14. decembra 2016, ktorou sa mení smernica ...

  10.

  Smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho ...

Poznámky

 • 1)  Článok 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 ...
 • 2)  § 2 ods. 6 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2a)  Napríklad § 1 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ...
 • 3)  Článok 3 ods. 1 jedenásty bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra ...
 • 4)  Napríklad Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1950 (vyhláška ministra ...
 • 5)  § 760 Občianskeho zákonníka.
 • 6)  § 765 Občianskeho zákonníka.
 • 7)  Kapitola II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach ...
 • 8)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 9)  § 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. v znení zákona č. 382/2008 Z. ...
 • 10)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách ...
 • 10a)  § 86 zákona č. 513/2009 Z. z.
 • 11)  § 40 zákona č. 513/2009 Z. z.
 • 11a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 11aa)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11b)  Zákon č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11c)  Čl. 2 druhý bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým ...
 • 12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1371/2007.
 • 13)  Článok 2 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1370/2007. § 8 ods. 1 písm. f) zákona ...
 • 14)  Článok 2 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1370/2007.
 • 15)  Článok 6 a príloha nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1370/2007.
 • 16)  Čl.1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového ...
 • 17)  § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1370/2007.
 • 18a)  Čl. 13 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 869/2014 z 11. augusta 2014 o nových službách ...
 • 18b)  Čl. 5 a 10 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 869/2014.
 • 18c)  Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 869/2014.
 • 18d)  Napríklad Zákonník práce, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní ...
 • 19)  Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF), dodatok C – Poriadok pre medzinárodnú železničnú ...
 • 20)  § 103 ods. 3 písm. r) zákona č. 513/2009 Z. z.
 • 21)  § 84 zákona č. 513/2009 Z. z.
 • 22)  Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ...
 • 22a)  Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. ...
 • 23)  Článok 2 ods. 4 až 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1371/2007.
 • 24)  § 9 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej ...
 • 24a)  Čl. 9 a 15 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 869/2014.
 • 25)  § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe ...
 • 26)  § 16 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 26a)  § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním ...
 • 27)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 28)  Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z. ...
 • 29)  § 17 ods. 1 a § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore