Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71942
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.02.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 168/2019 účinný od 01.07.2019


Platnosť od: 17.06.2019
Účinnosť od: 01.07.2019
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Colné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 168/2019 s účinnosťou od 01.07.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1, § 40 ods. 5, § 91 ods. 2, § 93 ods. ...

§ 1
Zoznam colných úradov

Zoznam colných úradov, ich sídla a územné obvody sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 2
Náležitosti úradného záznamu o vykonaní prehliadky osoby

Úradný záznam o vykonaní prehliadky osoby obsahuje

a)
miesto a čas vykonania prehliadky osoby,
b)
meno, priezvisko a hodnosť ozbrojeného príslušníka finančnej správy (§ 71 ods. 6 zákona), ktorý ...
c)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a číslo osobného dokladu prehliadanej osoby, ak sa dajú ...
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu nezúčastnenej osoby (§ 40 ods. 3 zákona), ak bola prítomná ...
e)
údaj o pohlaví osôb uvedených v písmenách b) až d),
f)
dôvody vykonania prehliadky osoby,
g)
informáciu o uplatnení výzvy ozbrojeného príslušníka finančnej správy na vydanie tovaru alebo ...
h)
informáciu o odložení jednotlivých súčastí odevu prehliadanej osoby,
i)
informácie o prikázaní lekárskej prehliadky a o vykonaní lekárskej prehliadky,
j)
dôvody vykonania lekárskej prehliadky, ak bola prikázaná,
k)
informáciu o tom, že prehliadaná osoba bola oboznámená s dôvodmi vykonania prehliadky osoby,
l)
informáciu o tom, že prehliadaná osoba bola oboznámená s dôvodmi vykonania lekárskej prehliadky, ...
m)
výsledok prehliadky osoby vrátane výsledku lekárskej prehliadky, ak je v čase vyhotovenia úradného ...
n)
dátum a podpis osôb uvedených v písmenách b) až d),
o)
iné dôležité skutočnosti, ktoré vyplynuli z prehliadky osoby.
§ 3
Náležitosti zápisnice o súhlase nezúčastnenej osoby na prehliadke

Zápisnica o súhlase nezúčastnenej osoby na prehliadke obsahuje

a)
miesto a čas konania prehliadky osoby,
b)
meno, priezvisko a hodnosť ozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý prehliadku osoby ...
c)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a číslo osobného dokladu prehliadanej osoby, ak sa dajú ...
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu nezúčastnenej osoby,
e)
údaj o pohlaví osôb uvedených v písmenách b) až d),
f)
vyhlásenie o súhlase nezúčastnenej osoby s účasťou na prehliadke osoby uvedenej v písmene c), ...
g)
dátum a podpis osôb uvedených v písmenách b) a d).
§ 4
Služobný preukaz a služobný odznak

Vzor služobného preukazu príslušníka finančnej správy je uvedený v prílohe č. 2 a vzor služobného ...

Podrobnosti o služobnej rovnošate a jej nosení
§ 5
Služobná rovnošata príslušníkov finančnej správy
(1)

Služobnú rovnošatu ozbrojeného príslušníka finančnej správy v základnej úprave tvoria:

a)
sako olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, nohavice vychádzkové svetlozelenej ...
b)
bunda na prechodné obdobie olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, nohavice svetlozelenej ...
(2)

Služobnú rovnošatu neozbrojeného príslušníka finančnej správy v základnej úprave tvorí sako ...

(3)

Služobnú rovnošatu ozbrojeného príslušníka finančnej správy v letnej úprave tvoria

a)
nohavice vychádzkové svetlozelenej farby, čiapka olivovozelenej farby, košeľa s krátkymi rukávmi ...
b)
nohavice svetlozelenej farby, čiapka so šiltom olivovozelenej farby, polokošeľa svetlobéžovej ...
(4)

Služobnú rovnošatu neozbrojeného príslušníka finančnej správy v letnej úprave tvoria nohavice ...

(5)

Služobnú rovnošatu ozbrojeného príslušníka finančnej správy v zimnej úprave tvoria:

a)
sako olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, nohavice vychádzkové svetlozelenej ...
b)
bunda na prechodné obdobie olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, nohavice svetlozelenej ...
(6)

Služobnú rovnošatu neozbrojeného príslušníka finančnej správy v zimnej úprave tvorí sako ...

(7)

Služobnú rovnošatu ozbrojenej príslušníčky finančnej správy v základnej úprave tvoria:

a)
sako olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, sukňa svetlozelenej farby alebo nohavice ...
b)
bunda na prechodné obdobie olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, nohavice svetlozelenej ...
(8)

Služobnú rovnošatu neozbrojenej príslušníčky finančnej správy v základnej úprave tvorí sako ...

(9)

Služobnú rovnošatu ozbrojenej príslušníčky finančnej správy v letnej úprave tvoria:

a)
sukňa svetlozelenej farby alebo nohavice vychádzkové svetlozelenej farby, klobúčik olivovozelenej ...
b)
nohavice svetlozelenej farby, čiapka so šiltom olivovozelenej farby, polokošeľa svetlobéžovej ...
(10)

Služobnú rovnošatu neozbrojenej príslušníčky finančnej správy v letnej úprave tvorí sukňa ...

(11)

Služobnú rovnošatu ozbrojenej príslušníčky finančnej správy v zimnej úprave tvoria:

a)
sako olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, sukňa svetlozelenej farby alebo nohavice ...
b)
bunda na prechodné obdobie olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, nohavice svetlozelenej ...
(12)

Služobnú rovnošatu neozbrojenej príslušníčky finančnej správy v zimnej úprave tvorí sako ...

(13)

Pri výkone štátnej služby možno namiesto

a)
saka nosiť rovnošatovú vestu olivovozelenej farby,
b)
bundy na prechodné obdobie olivovozelenej farby nosiť bundu na prechodné obdobie reflexnej žltej ...
c)
bundy nepremokavej zimnej olivovozelenej farby nosiť bundu nepremokavú zimnú reflexnej žltej farby ...
(14)

Pri výkone štátnej služby ozbrojeného príslušníka finančnej správy v teréne alebo v znečistenom ...

(15)

Súčasťou služobnej rovnošaty je opasok kožený čiernej farby a topánky hladkého vyhotovenia, ...

(16)

Pri slávnostných príležitostiach je súčasťou služobnej rovnošaty namiesto košele svetlobéžovej ...

(17)

Zoznam súčastí a doplnkov služobnej rovnošaty je uvedený v prílohách č. 4 až 7.

(18)

Pri výkone štátnej služby sa na služobnej rovnošate ozbrojeného príslušníka finančnej správy ...

(19)

Pri výkone štátnej služby v služobnej rovnošate sa na služobnej rovnošate duchovného príslušníkov ...

(20)

Hodnostné označenie pre práporčícku hodnosť [§ 94 ods. 2 písm. a) zákona] je striebornej farby, ...

(21)

Pri výkone štátnej služby v služobnej rovnošate sa na služobnej rovnošate nosí viditeľne identifikačné ...

(22)

Pri výkone štátnej služby v služobnej rovnošate sa na služobnej rovnošate nosí aj odznak absolventa, ...

(23)

Názvy hodností, hodnostné označenia, grafické zobrazenie rozlišovacieho znaku duchovného príslušníkov ...

§ 6
(1)

Hodnostné označenie ozbrojeného príslušníka finančnej správy alebo rozlišovací znak duchovného ...

(2)

Podložka je umiestnená v pravej hornej časti bundy na prechodné obdobie, bundy zimnej, bundy nepremokavej ...

(3)

Náplecníky sú umiestnené na

a)
saku,
b)
košeli s krátkymi rukávmi,
c)
rovnošatovej veste.
(4)

Odznak so štátnym znakom Slovenskej republiky je umiestnený na

a)
čiapke,
b)
klobúčiku,
c)
čiapke so šiltom.
(5)

Ozdobná lemovka čiapky je umiestnená na svetlozelenom okolku nad štítkom čiapky a upína sa na ...

(6)

Na horných chlopniach saka je umiestnený

a)
znak „Merkúr“,
b)
lipové ratolesti.
(7)

Znak „Merkúr“ je umiestnený v zvislej polohe širšou stranou nahor.

(8)

Znak „Merkúr“ striebornej farby je umiestnený na horných chlopniach saka a na pravej strane rovnošatovej ...

a)
strážmajstra, nadstrážmajstra, podpráporčíka, práporčíka a nadpráporčíka,
b)
neozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý nemá vysokoškolské vzdelanie.
(9)

Znak „Merkúr“ zlatej farby je umiestnený na horných chlopniach saka a na pravej strane rovnošatovej ...

a)
podporučíka, poručíka, nadporučíka, kapitána, majora, podplukovníka a plukovníka,
b)
neozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý má vysokoškolské vzdelanie.
(10)

Lipové ratolesti zlatej farby sú umiestnené na horných chlopniach saka generála.

(11)

Znakom finančnej správy sa označuje

a)
sako,
b)
bunda na prechodné obdobie,
c)
bunda zimná,
d)
bunda nepremokavá zimná,
e)
pulóver,
f)
košeľa s krátkymi rukávmi,
g)
tričko s krátkymi rukávmi,
h)
polokošeľa,
i)
bunda vzor 2007.
(12)

Znak finančnej správy je umiestnený na ľavom rukáve uprostred ramena.

(13)

Označenie „COLNÍK CUSTOMS“ striebornej farby je umiestnené na ľavom rukáve uprostred ramena ...

a)
strážmajstra, nadstrážmajstra, podpráporčíka, práporčíka a nadpráporčíka,
b)
neozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý nemá vysokoškolské vzdelanie.
(14)

Označenie „COLNÍK CUSTOMS“ zlatej farby je umiestnené na ľavom rukáve uprostred ramena nad ...

a)
podporučíka, poručíka, nadporučíka, kapitána, majora, podplukovníka a plukovníka,
b)
neozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý má vysokoškolské vzdelanie.
(15)

Na saku, rovnošatovej veste a čiapke sú umiestnené gombíky

a)
s priemerom 15 mm a znakom „Merkúr“,
b)
s priemerom 22 mm a znakom „Merkúr“.
(16)

Gombíky sú umiestnené tak, aby znak „Merkúr“ bol na

a)
zapínaní saka v zvislej polohe širšou stranou nahor,
b)
náplecníkoch tak, aby širšia strana smerovala ku krku,
c)
čiapke v zvislej polohe širšou stranou nahor.
(17)

Gombíky striebornej farby sú umiestnené na služobnej rovnošate

a)
strážmajstra, nadstrážmajstra, podpráporčíka, práporčíka a nadpráporčíka,
b)
neozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý nemá vysokoškolské vzdelanie.
(18)

Gombíky zlatej farby sú umiestnené na služobnej rovnošate

a)
podporučíka, poručíka, nadporučíka, kapitána, majora, podplukovníka, plukovníka a generála, ...
b)
neozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý má vysokoškolské vzdelanie.
(19)

Identifikačné číslo je umiestnené na

a)
saku,
b)
bunde na prechodné obdobie,
c)
bunde zimnej,
d)
bunde nepremokavej zimnej,
e)
pulóvri,
f)
košeli s krátkymi rukávmi,
g)
rovnošatovej veste,
h)
tričku s krátkymi rukávmi,
i)
polokošeli,
j)
bunde vzor 2007.
(20)

Identifikačne číslo je uvedené na podložke alebo na služobnom odznaku. Podložka s identifikačným ...

(21)

Udelené a zapožičané vyznamenania sú na služobnej rovnošate umiestnené nad ľavým náprsným ...

a)
štátne vyznamenania,
b)
zahraničné štátne vyznamenania,
c)
rezortné vyznamenania,
d)
zahraničné rezortné vyznamenania,
e)
pamätné medaily.
(22)

Na saku sú umiestnené vyznamenania alebo stužky vyznamenaní, na bunde sú umiestnené len stužky ...

(23)

Odznak absolventa je umiestnený nad úrovňou pravého náprsného vrecka saka a na bunde nad chlopňou ...

§ 7
Nosenie služobnej rovnošaty
(1)

Služobná rovnošata sa nosí v čase služby.

(2)

Jednotné ustrojenie príslušníkov finančnej správy sa určuje s prihliadnutím na druh vykonávaných ...

(3)

K služobnej rovnošate možno používať ďalšie súčasti služobného výstroja, najmä ochranné, ...

(4)

Služobnú rovnošatu a jej súčasti nemožno nosiť spoločne s občianskym odevom.

(5)

Sukňa služobnej rovnošaty príslušníčky finančnej správy sa nosí tak, aby spodný okraj sukne ...

(6)

K služobnej rovnošate príslušníčky finančnej správy podľa § 5 ods. 7 písm. a), ods. 8, ods. ...

(7)

Košeľa s krátkymi rukávmi sa nosí s rozopnutým golierovým gombíkom zasunutá do nohavíc alebo ...

(8)

Počas cestovania v dopravnom prostriedku možno odložiť pokrývku hlavy; to neplatí, ak príslušník ...

(9)

V budove sa pokrývka hlavy nosiť nemusí.

(10)

Pri výkone štátnej služby možno v odôvodnených prípadoch príslušníkovi finančnej správy, ...

(11)

Ak príslušníkovi finančnej správy, ktorý vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate, nebola ...

Stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby
§ 8
(1)

Stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby sa zabezpečuje zo stravovacieho zariadenia finančnej ...

(2)

Stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby sa zabezpečuje podaním najmenej jedného teplého ...

§ 9
(1)

Percentuálny podiel z limitu výdavkov na stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby, ktoré ...

a)
20 % na raňajky,
b)
50 % na obed,
c)
30 % na večeru.
(2)

Do limitu výdavkov podľa odseku 1 sa započítavajú aj výdavky na obrúsky, taniere, poháre, tácky, ...

§ 10
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2019.

Ladislav Kamenický v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 168/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - ZOZNAM COLNÝCH ÚRADOV, ICH SÍDLA A ÚZEMNÉ OBVODY

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 168/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - Služobný preukaz príslušníka finančnej správy

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 168/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - Služobný odznak príslušníka finančnej správy

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 168/2019 Z. z.

  ZOZNAM SÚČASTÍ A DOPLNKOV SLUŽOBNEJ ROVNOŠATY OZBROJENÉHO PRÍSLUŠNÍKA FINANČNEJ SPRÁVY

  1.

  Sako

  2.

  Nohavice vychádzkové

  3.

  Nohavice

  4.

  Nohavice zimné

  5.

  Bunda na prechodné obdobie

  6.

  Bunda zimná

  7.

  Bunda nepremokavá zimná

  8.

  Pulóver

  9.

  Košeľa s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby

  10.

  Košeľa s krátkymi rukávmi bielej farby

  11.

  Košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby

  12.

  Košeľa s dlhými rukávmi bielej farby

  13.

  Rovnošatová vesta

  14.

  Náplecníky na sako

  15.

  Náplecníky na košeľu s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby

  16.

  Náplecníky na košeľu s krátkymi rukávmi bielej farby

  17.

  Náplecníky na rovnošatovú vestu

  18.

  Hodnostné označenie na sako

  19.

  Hodnostné označenie na pulóver

  20.

  Hodnostné označenie na košeľu s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby

  21.

  Hodnostné označenie na košeľu s krátkymi rukávmi bielej farby

  22.

  Hodnostné označenie na rovnošatovú vestu

  23.

  Hodnostné označenie na bundu na prechodné obdobie

  24.

  Hodnostné označenie na bundu zimnú

  25.

  Hodnostné označenie na bundu nepremokavú zimnú

  26.

  Hodnostné označenie na tričko s krátkymi rukávmi

  27.

  Hodnostné označenie na polokošeľu

  28.

  Hodnostné označenie na bundu vzor 2007

  29.

  Ponožky

  30.

  Čiapka

  31.

  Šál

  32.

  Rukavice kožené čiernej farby

  33.

  Ponožky zimné

  34.

  Viazanka

  35.

  Poltopánky čiernej farby

  36.

  Topánky nízke čiernej farby

  37.

  Nohavice vzor 2007

  38.

  Bunda vzor 2007

  39.

  Tričko s krátkymi rukávmi

  40.

  Polokošeľa

  41.

  Čiapka so šiltom

  42.

  Topánky vysoké čiernej farby

  43.

  Opasok kožený čiernej farby

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 168/2019 Z. z.

  ZOZNAM SÚČASTÍ A DOPLNKOV SLUŽOBNEJ ROVNOŠATY OZBROJENEJ PRÍSLUŠNÍČKY FINANČNEJ SPRÁVY

  1.

  Sako

  2.

  Nohavice vychádzkové alebo sukňa

  3.

  Nohavice

  4.

  Nohavice zimné

  5.

  Bunda na prechodné obdobie

  6.

  Bunda zimná

  7.

  Bunda nepremokavá zimná

  8.

  Pulóver

  9.

  Košeľa s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby

  10.

  Košeľa s krátkymi rukávmi bielej farby

  11.

  Košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby

  12.

  Košeľa s dlhými rukávmi bielej farby

  13.

  Rovnošatová vesta

  14.

  Náplecníky na sako

  15.

  Náplecníky na košeľu s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby

  16.

  Náplecníky na košeľu s krátkymi rukávmi bielej farby

  17.

  Náplecníky na rovnošatovú vestu

  18.

  Hodnostné označenie na sako

  19.

  Hodnostné označenie na pulóver

  20.

  Hodnostné označenie na košeľu s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby

  21.

  Hodnostné označenie na košeľu s krátkymi rukávmi bielej farby

  22.

  Hodnostné označenie na rovnošatovú vestu

  23.

  Hodnostné označenie na bundu na prechodné obdobie

  24.

  Hodnostné označenie na bundu zimnú

  25.

  Hodnostné označenie na bundu nepremokavú zimnú

  26.

  Hodnostné označenie na tričko s krátkymi rukávmi

  27.

  Hodnostné označenie na polokošeľu

  28.

  Hodnostné označenie na bundu vzor 2007

  29.

  Ponožky

  30.

  Klobúčik

  31.

  Šál

  32.

  Rukavice kožené čiernej farby

  33.

  Ponožky zimné

  34.

  Viazanka

  35.

  Topánky čiernej farby

  36.

  Topánky nízke čiernej farby

  37.

  Nohavice vzor 2007

  38.

  Bunda vzor 2007

  39.

  Tričko s krátkymi rukávmi

  40.

  Polokošeľa

  41.

  Čiapka so šiltom

  42.

  Topánky vysoké čiernej farby

  43.

  Opasok kožený čiernej farby

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 168/2019 Z. z.

  ZOZNAM SÚČASTÍ A DOPLNKOV SLUŽOBNEJ ROVNOŠATY NEOZBROJENÉHO PRÍSLUŠNÍKA FINANČNEJ SPRÁVY

  1.

  Sako

  2.

  Nohavice vychádzkové

  3.

  Bunda na prechodné obdobie

  4.

  Bunda zimná

  5.

  Pulóver

  6.

  Košeľa s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby

  7.

  Košeľa s krátkymi rukávmi bielej farby

  8.

  Košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby

  9.

  Košeľa s dlhými rukávmi bielej farby

  10.

  Rovnošatová vesta

  11.

  Ponožky

  12.

  Ponožky zimné

  13.

  Čiapka

  14.

  Šál

  15.

  Rukavice kožené čiernej farby

  16.

  Viazanka

  17.

  Poltopánky čiernej farby

  18.

  Topánky zimné čiernej farby

  19.

  Opasok kožený čiernej farby

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 168/2019 Z. z.

  ZOZNAM SÚČASTÍ A DOPLNKOV SLUŽOBNEJ ROVNOŠATY NEOZBROJENEJ PRÍSLUŠNÍČKY FINANČNEJ SPRÁVY

  1.

  Sako

  2.

  Nohavice vychádzkové alebo sukňa

  3.

  Bunda na prechodné obdobie

  4.

  Bunda zimná

  5.

  Pulóver

  6.

  Košeľa s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby

  7.

  Košeľa s krátkymi rukávmi bielej farby

  8.

  Košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby

  9.

  Košeľa s dlhými rukávmi bielej farby

  10.

  Rovnošatová vesta

  11.

  Ponožky

  12.

  Ponožky zimné

  13.

  Klobúčik

  14.

  Šál

  15.

  Rukavice kožené čiernej farby

  16.

  Viazanka

  17.

  Topánky čiernej farby

  18.

  Topánky zimné čiernej farby

  19.

  Opasok kožený čiernej farby

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 168/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - Hodnostné označenia ozbrojených príslušníkov finančnej správy

Poznámky

 • 1)  Napríklad § 111 zákona č. 79/2015 Z. z. odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore