Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 543/2005 účinný od 09.12.2021

Platnosť od: 10.12.2005
Účinnosť od: 09.12.2021
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST37JUD39212DSEUPP11ČL2

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 543/2005 účinný od 09.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 543/2005 s účinnosťou od 09.12.2021 na základe 466/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské ...

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 96 ods. 3, § 98 ods. 2, § 99 ods. 2, § 104 ...

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet a účel úpravy

Táto vyhláška s cieľom podporiť spravodlivý súdny proces vykonaný v primeranej lehote a zjednotiť postup ...

a)

základné pravidlá a zásady vnútornej organizácie súdu a jednotlivých organizačných útvarov súdu vrátane ...

b)

náhradu nevyhnutných výdavkov osobám, ktoré sa zúčastňujú na konaní,

c)

niektoré postupy súdov pri vybavovaní občianskoprávnych vecí a trestnoprávnych vecí vrátane výkonu niektorých ...

d)

postup notára v konaní o dedičstve, v konaní o umorenie listiny a pri vykonávaní úkonov v konaniach ...

e)

výkon administratívnych a kancelárskych prác na súde pri výkone súdnictva a správe súdu.

§ 2 - Vymedzenie pojmov
(1)

Na účely tejto vyhlášky sa súdom rozumejú okresné súdy, krajské súdy a Špecializovaný trestný súd, ak ...

(2)

Ak sa v tejto vyhláške používa pojem predseda senátu, rozumie sa tým aj jediný sudca, ktorý rozhoduje ...

(3)

Ak sa v tejto vyhláške používa pojem súdne osoby, rozumejú sa nimi sudcovia, súdni úradníci a ďalší ...

(4)

Ak sa v tejto vyhláške používa pojem súdne pojednávanie, rozumie sa tým hlavné pojednávanie, predbežné ...

(5)

Ak sa v tejto vyhláške používa pojem návrh, navrhovateľ, odporca, účastník, rozumie sa tým podľa povahy ...

(6)

Ak sa v tejto vyhláške používa pojem súd prvého stupňa alebo súd druhého stupňa, rozumie sa tým podľa ...

(7)

Ak sa v tejto vyhláške používa pojem občianske súdne konanie, rozumie sa tým podľa povahy veci civilný ...

(8)

Ak sa v tejto vyhláške používa pojem neodkladné opatrenie, rozumie sa tým podľa povahy veci aj zabezpečovacie ...

(9)

Ak sa v tejto vyhláške používa pojem aplikácia, rozumejú sa tým technické a programové prostriedky schválené ...

(10)

Na označovanie súdnych registrov sa používajú skratky súdnych registrov, ktorých prehľad je uvedený ...

(11)

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)
prvopisom písomnosť súdu vyhotovená ako elektronický úradný dokument, ktorý je autorizovaný,
b)
rovnopisom listinné vyhotovenia prvopisu, najmä na účely podľa osobitného predpisu,1)
c)
odpisom exemplár písomnosti súdu získaný prepísaním prvopisu použitím výpočtovej techniky,
d)
kópiou exemplár písomnosti súdu, ktorý nie je rovnopisom ani odpisom, vyhotovený použitím reprografickej ...
(12)

Ak ide o veci, na ktoré sa nevzťahujú predpisy o elektronickom výkone verejnej moci,1a) prvopisom sa ...

DRUHÁ ČASŤ

SPRAVOVACÍ PORIADOK

PRVÁ HLAVA

ORGANIZÁCIA SÚDU

Prvý oddiel

Organizačné útvary súdu

§ 3 - Organizačnými útvarmi súdu sú:
a)

súdne oddelenie,

b)

všeobecné súdne oddelenie a

c)

ostatné organizačné útvary súdu.

Súdne oddelenie

§ 4
(1)

Súdne oddelenie zriadené pre sudcu alebo senát sa skladá

a)
z vyššieho súdneho úradníka,
b)
zo súdneho tajomníka a
c)
z asistenta.
(2)

Súdne oddelenie zriadené pre vyššieho súdneho úradníka sa skladá

a)
zo súdneho tajomníka a
b)
z asistenta.
(3)

Ak to vyžaduje rozsah súdnej agendy, môžu zamestnanci súdnych oddelení uvedení v odsekoch 1 a 2 vykonávať ...

§ 5
(1)

Činnosť súdneho oddelenia zabezpečuje a za jeho chod zodpovedá súdny tajomník určený rozvrhom práce.

(2)

Súdny tajomník podľa odseku 1

a)
organizuje prácu v súdnom oddelení podľa pokynov sudcu, predsedu senátu, vyššieho súdneho úradníka alebo ...
b)
dohliada na správne vedenie súdnych spisov a súdnych registrov príslušného súdneho oddelenia,
c)
poskytuje informačnému centru súdu bežné informácie o stave súdneho konania vo veciach patriacich príslušnému ...
d)
plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje táto vyhláška alebo osobitný predpis.
(3)

Sudca, predseda senátu alebo vyšší súdny úradník v rámci výkonu oprávnení podľa osobitného predpisu,1b) ...

(4)

Dohľad nad činnosťou všetkých súdnych oddelení príslušného súdu vykonáva predseda tohto súdu a v rozsahu ...

(5)

Podrobnosti o činnosti a organizácii súdneho oddelenia ustanoví rozvrh práce.

§ 6 - Všeobecné súdne oddelenie
(1)

Zamestnanci súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone súdnictva a ktorí nie sú zaradení do súdneho oddelenia ...

(2)

Do všeobecného súdneho oddelenia sú vždy zaradení zamestnanci súdu, ktorí vykonávajú činnosti pre viac ...

(3)

Činnosť všeobecného súdneho oddelenia zabezpečuje a za jeho chod zodpovedá dozorný úradník; ustanovenia ...

(4)

Podrobnosti o činnosti a organizácii všeobecného súdneho oddelenia ustanoví organizačný poriadok súdu. ...

Ďalšie organizačné útvary súdu

§ 7
(1)

Organizačnými útvarmi súdu, ktoré sa na súde zriaďujú a ktoré sa podieľajú na výkone súdnictva, sú:

a)
podateľňa,
b)
informačné centrum súdu a
c)
na registrových súdoch2) kancelária styku s verejnosťou obchodného registra a kancelária zbierky listín. ...
(2)

Ďalšími organizačnými útvarmi súdu, ktoré sa na súde zriaďujú a ktoré sa podieľajú na správe súdu, sú: ...

a)
registratúrne stredisko,
b)
kancelária predsedu súdu,
c)
kancelária riaditeľa správy súdu okrem okresných súdov uvedených v § 12 ods. 3,
d)
učtáreň a
e)
pokladňa.
(3)

Na súde sa na účel efektívneho výkonu súdnictva a správy súdu môžu zriaďovať aj iné organizačné útvary, ...

(4)

Na krajskom súde sa ďalej zriaďuje oddelenie vnútornej revízie; podrobnosti ustanovujú osobitné predpisy.3) ...

(5)

Na Krajskom súde v Bratislave sa okrem organizačných útvarov podľa odsekov 1 až 4 zriaďuje aj oddelenie ...

(6)

Organizačné útvary súdu podľa odsekov 1 až 3 sú spoločné pre celý súd.

(7)

Zaradenie zamestnancov súdu do organizačných útvarov uvedených v odsekoch 1 až 3 a 5 sa určí v organizačnom ...

(8)

Ak predseda súdu v organizačnom poriadku neustanoví niečo iné, vykonajú v jednotlivých organizačných ...

(9)

Na chod organizačných útvarov súdu uvedených v odsekoch 1 až 3 a 5 dohliada predseda súdu a riaditeľ ...

(10)

Podrobnosti o činnosti a organizácii organizačných útvarov súdu podľa odsekov 1 až 3 a 5 ustanoví organizačný ...

§ 8 - Podateľňa

Podateľňa je určená najmä na prijímanie a evidenciu podaní adresovaných súdu. Podateľňa je spoločná ...

§ 9 - Informačné centrum súdu

Informačné centrum súdu zabezpečuje každý pracovný deň styk s verejnosťou, a to najmä poskytovaním informácií ...

§ 10 - Kancelária styku s verejnosťou obchodného registra a kancelária zbierky listín

Kancelária styku s verejnosťou obchodného registra a kancelária zbierky listín plnia úlohy spojené s ...

§ 11 - Registratúrne stredisko

Registratúrne stredisko preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje súdne spisy v právoplatne skončených ...

§ 12 - Kancelária predsedu súdu a kancelária riaditeľa správy súdu
(1)

Kancelária predsedu súdu plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti ...

(2)

Kancelária riaditeľa správy súdu plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením ...

(3)

Na okresných súdoch s počtom sudcov nižším ako 15 pôsobnosť kancelárie riaditeľa správy súdu vykonáva ...

§ 13 - Učtáreň

Učtáreň zabezpečuje výkon odborných činností v oblasti účtovníctva súvisiacich s výkonom súdnictva a ...

§ 14 - Pokladňa

Pokladňa zabezpečuje výkon pokladničnej služby na súde, ako aj plnenie úloh podľa osobitného predpisu.7) ...

Druhý oddiel

Zamestnanci súdu

§ 15
(1)

Zamestnancami súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone súdnictva, okrem súdnych úradníkov sú:

a)
asistent,
b)
súdny doručovateľ,
c)
zamestnanci podateľne súdu,
d)
technický asistent,
e)
dozorný úradník.
(2)

Asistent je zamestnanec súdu určený rozvrhom práce, ktorý vykonáva najmä úkony súvisiace s vedením súdnych ...

(3)

Súdny doručovateľ je zamestnanec súdu určený rozvrhom práce, ktorý obstaráva úkony súvisiace s doručovaním ...

(4)

Zamestnanec podateľne je zamestnanec súdu určený rozvrhom práce, ktorý vykonáva najmä úkony súvisiace ...

(5)

Technický asistent je zamestnanec súdu určený rozvrhom práce, ktorý vykonáva úkony spojené so zaznamenávaním ...

(6)

Dozorný úradník je zamestnanec súdu určený rozvrhom práce, ktorý vykonáva najmä úkony spojené s výkonom ...

(7)

Podrobnosti o úlohách, ktoré zamestnanci súdu uvedení v odseku 1 plnia pri výkone súdnictva, určí predseda ...

§ 16
(1)

Zamestnancom súdu, ktorý plní úlohy pri výkone správy súdu, je okrem riaditeľa správy súdu zamestnanec ...

(2)

Okrem zamestnancov súdu podľa odseku 1 sa na správe súdu podieľajú aj zamestnanci zabezpečujúci prevádzku ...

(3)

Ak to vyžaduje rozsah činností vykonávaných v rámci správy súdu, môže jeden zamestnanec súdu vykonávať ...

(4)

Podrobnosti o organizácii práce pri výkone správy súdu a úlohách zamestnancov súdu uvedených v odsekoch ...

§ 17

Počty zamestnancov súdu uvedených v § 15 ods. 1 a § 16 ods. 1 a 2 sa určia podľa osobitného predpisu. ...

DRUHÁ HLAVA

STYK S VEREJNOSŤOU A MÉDIAMI

§ 18
(1)

Styk s verejnosťou a médiami sa realizuje najmä

a)
poskytovaním informácií podľa osobitného predpisu,9)
b)
zverejňovaním informácií na informačnej tabuli súdu, úradnej tabuli súdu, na webovej stránke súdu alebo ...
c)
účasťou verejnosti a médií na súdnych pojednávaniach, ak sú podľa predpisov o konaní pred súdmi verejnosti ...
(2)

Pre styk s verejnosťou je na súde určená najmä podateľňa a informačné centrum súdu. Styk s médiami zabezpečuje ...

§ 19 - Vstup do budovy súdu
(1)

Vstup do budovy súdu majú zabezpečený všetci účastníci konania, strany v konaní a ďalšie osoby, ak sa ...

(2)

Ostatné osoby majú zabezpečený vstup do budovy, ak sa chcú zúčastniť na súdnom pojednávaní ako verejnosť ...

(3)

V čase mimoriadnej situácie10a) alebo núdzového stavu10b) a ak si to vyžaduje ochrana zdravia môže predseda ...

§ 20 - Informačná tabuľa súdu

Umiestnenie jednotlivých pojednávacích miestností, informačného centra súdu, podateľne, súdnych oddelení ...

§ 21 - Úradná tabuľa súdu
(1)

Na úradnej tabuli súdu umiestnenej v budove súdu v blízkosti vchodu do budovy súdu sa uverejňujú určené ...

(2)

Písomnosti súdu a údaje podľa odseku 1 sa zverejňujú aj v elektronickej podobe na webovej stránke súdu, ...

§ 21a - Webová stránka súdu
(1)

Webová stránka súdu je priestor na aktívnu komunikáciu súdu s verejnosťou. Zverejňujú sa tu, okrem povinne ...

a)
základné informácie o súde vrátane kontaktných údajov, úradných hodín a mená a priezviská funkcionárov ...
b)
aktuálne oznamy súvisiace s chodom súdu,
c)
stanoviská súdu alebo sudcu pre médiá,
d)
rozvrh práce súdu, dodatky k rozvrhu práce súdu a úplné znenia rozvrhu práce súdu,11b)
e)
informácie o činnosti sudcovskej rady,11c)
f)
zoznamy pojednávaných vecí.
(2)

Webová stránka súdu je súčasťou webového sídla ministerstva.

Hovorca

§ 22

Na účely zabezpečenia komunikácie súdov s verejnosťou a médiami sa na krajskom súde a na Špecializovanom ...

§ 23

Sudcovia a zamestnanci súdu poskytujú hovorcovi pri plnení jeho úloh súvisiacich s jeho funkciou potrebnú ...

§ 24
(1)

Hovorca koordinuje komunikáciu súdov s verejnosťou a médiami, poskytuje médiám informácie a sprostredkúva ...

(2)

Podstatou reaktívnej komunikácie súdov je najmä podávanie jasnej, určitej, zrozumiteľnej a výstižnej ...

(3)

Podstatou proaktívnej komunikácie súdov je najmä vytvorenie techník systematického poskytovania jasnej, ...

TRETIA HLAVA

KONANIE PRED SÚDOM

Prvý oddiel

Miesto a čas úkonov súdu

§ 25
(1)

Úkony súdu sa vykonávajú spravidla v budove súdu.

(2)

Ak sa má nejaký úkon súdu vykonať mimo budovy súdu, najmä v budove alebo priestoroch iného orgánu verejnej ...

(3)

Vo vojenských objektoch alebo v objektoch ozbrojených zborov môže súd vykonať úkony len so súhlasom ...

(4)

Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nepoužijú, ak ide o vykonanie dôkazu ohliadkou, ako aj obhliadkou a prehliadkou ...

(5)

Súdne úkony v budovách a priestoroch tých osôb, ktoré požívajú diplomatické výsady a imunity, môžu byť ...

§ 26

Úkony súdu sa vykonávajú spravidla v pracovných dňoch a určených úradných hodinách.

Druhý oddiel

Rozhodovanie súdu pred začatím trestného stíhania, v prípravnom konaní a o neodkladnom opatrení

Rozhodovanie súdu pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní

§ 27
(1)

Predseda príslušného súdu11d) vypracuje podľa konkrétnych podmienok súdu rozvrh služieb, v ktorom určí ...

(2)

Sudca pre prípravné konanie určený podľa odseku 1 vykonáva aj úkony podľa osobitného predpisu,12) vrátane ...

§ 28
(1)

Pracovnú pohotovosť pre sudcov pre prípravné konanie podľa § 27 ods. 1 určí predseda súdu v trvaní od ...

(2)

Predseda súdu oznámi príslušnej prokuratúre a operačnému stredisku príslušného riaditeľstva Policajného ...

(3)

Ak je potrebné v čase uvedenom v odseku 1 vykonať úkony podľa § 27, určí miesto a čas vykonania potrebného ...

(4)

Ak bolo rozhodnuté, že obvinený je vzatý do väzby, doručuje sa o tom príslušnému spádovému ústavu na ...

§ 28a - Nahradenie väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom
(1)

Ak súd, ktorý rozhodol o nahradení väzby zárukou alebo sľubom podľa osobitného predpisu12) a zároveň ...

(2)

Ak súd rozhodol o nahradení väzby dohľadom podľa osobitného predpisu,12) doručí prostredníctvom súdneho ...

(3)

Ak je obvinený vo väzbe a súd rozhodne o nahradení väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom, prepustí ho ...

§ 29 - Peňažná záruka
(1)

Ak súd prijme peňažnú záruku,14) určí súčasne podľa povahy veci lehotu, v ktorej treba peňažnú záruku ...

(2)

Ak je obvinený vo väzbe a súd prijme peňažnú záruku,14) ktorá bola zložená, prepustí ho z väzby ihneď ...

(3)

Ak súd, ktorý rozhodol o nahradení väzby peňažnou zárukou, zároveň uložil obvinenému primerané povinnosti ...

§ 30 - Ustanovenie obhajcu, zrušenie ustanovenia obhajcu, oslobodenie od povinnosti obhajovať
(1)

Sudca alebo vyšší súdny úradník o ustanovení obhajcu vyhotoví v aplikácií opatrenie, ktoré súd do troch ...

(2)

Rozhodnutie o zrušení ustanovenia obhajcu alebo rozhodnutie o oslobodení od povinnosti obhajovať sudca ...

(3)

Ak bol v prípravnom konaní spolu s návrhom na ustanovenie obhajcu alebo návrhom na zrušenie ustanovenia ...

§ 31 - Nariadenie vyšetrenia duševného stavu
(1)

O návrhu orgánu činného v trestnom konaní na vyšetrenie duševného stavu podľa osobitného predpisu rozhoduje ...

(2)

Po vyhotovení prvopisu príkazu na vyšetrenie duševného stavu sudcom pre prípravné konanie alebo po jeho ...

§ 31a - Príkaz na zistenie a oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke a príkaz na zistenie ...
(1)

O návrhu orgánu činného v trestnom konaní na vydanie príkazu na zistenie a oznámenie údajov o uskutočnenej ...

(2)

Po vyhotovení prvopisu príkazu na zistenie a oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke ...

§ 31b - Ustanovenie opatrovníka
(1)

O návrhu orgánu činného v trestnom konaní na ustanovenie opatrovníka14b) rozhoduje sudca pre prípravné ...

(2)

Po vyhotovení prvopisu uznesenia o ustanovení opatrovníka sudcom pre prípravné konanie alebo po jeho ...

§ 31c - Príkaz na zatknutie
(1)

O návrhu orgánu činného v trestnom konaní na vydanie príkazu na zatknutie14c) rozhoduje sudca pre prípravné ...

(2)

Po vydaní prvopisu príkazu na zatknutie sudcom pre prípravné konanie alebo po jeho rozhodnutí o tom, ...

§ 32 - Rozhodovanie o sťažnosti proti rozhodnutiu o zaistení majetku
(1)

Vo veciach, v ktorých sa rozhoduje o sťažnosti proti rozhodnutiu prokurátora podľa osobitného predpisu,15) ...

(2)

Po rozhodnutí o sťažnosti proti rozhodnutiu prokurátora o zaistení majetku obvineného na zaistenie nároku ...

§ 32a - Rozhodovanie o osobitnom zaisťovacom úkone

Odôvodnený návrh na vydanie príkazu na osobitný zaisťovací úkon predkladá prokurátor súdu v potrebnom ...

§ 33 - Rozhodovanie súdu o neodkladnom opatrení

Ustanovenia § 27 a 28 sa primerane použijú aj pri rozhodovaní súdu o neodkladnom opatrení podľa osobitného ...

Tretí oddiel

Kontrola výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami

§ 33a
(1)

Predseda príslušného krajského súdu na návrh probačného a mediačného úradníka vo funkcii vedúceho štátneho ...

(2)

Služobnú pohotovosť pre probačných a mediačných úradníkov podľa odseku 1 určí predseda krajského súdu ...

(3)

Probačný a mediačný úradník vo funkcii vedúceho štátneho zamestnanca oznámi operačnému stredisku číslo ...

§ 33b - Postup pred nariadením kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami
(1)

Ak sa preskúmanie splnenia podmienok kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami vykonáva ...

(2)

Ak sa preskúmanie splnenia podmienok kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami vykonáva ...

(3)

Pri určovaní lehoty na vykonanie preskúmania splnenia podmienok kontroly výkonu rozhodnutia technickými ...

§ 33c - Prerušenie a skončenie kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami

Prerušenie a skončenie kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami sa bezodkladne oznámi príslušnému ...

§ 33d

Ak na základe výzvy probačného a mediačného úradníka nie je uhradená určená suma nákladov podľa osobitného ...

Švrtý oddiel

Informačno-technické prostriedky

§ 34
(1)

O informačno-technických prostriedkoch podľa osobitného predpisu17) rozhodujú sudcovia vecne príslušného ...

(2)

Mená a priezviská určených sudcov oznámia predsedovia vecne príslušných súdov prezidentovi Policajného ...

(3)

Žiadosť o súhlas na použitie informačno-technického prostriedku sa súdu predkladá písomne tak, aby na ...

(4)

Každá žiadosť uvedená v odseku 3 sa v príslušnom súdnom registri zapisuje pod osobitným číslom. V súdnom ...

(5)

O každej žiadosti podľa odseku 3 rozhodne určený sudca rozhodnutím, ktoré obsahuje zákonom ustanovené ...

(6)

Sudca, ktorý vydal súhlas na použitie informačno-technických prostriedkov, skúma trvanie dôvodov ich ...

(7)

Ak zistí žiadateľ, že dôvody použitia informačno-technického prostriedku pominuli, zabezpečí okamžité ...

(8)

Žiadateľ písomne informuje súd, ktorý vydal súhlas na použitie informačno-technických prostriedkov, ...

(9)

Zničenie nezákonne získaného záznamu alebo iného prostriedku, ak sa informačno-technický prostriedok ...

Piaty oddiel

Príkazy v oblasti dozoru nad poskytovaním zakázaných ponúk

§ 34a
(1)

O príkaze podľa osobitného predpisu17c) rozhodujú sudcovia príslušného súdu určení predsedom tohto súdu. ...

(2)

Mená a priezviská určených sudcov oznámi predseda súdu Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky.

(3)

Žiadosť okrem zákonom ustanovených náležitostí obsahuje aj údaj o tom, akým spôsobom sa má rozhodnutie ...

Šiesty oddiel

Zabezpečenie súdneho pojednávania

§ 35 - Pojednávacia miestnosť
(1)

V budove súdu môže súdne pojednávanie okrem neverejného zasadnutia prebiehať len v pojednávacej miestnosti; ...

(2)

Na viditeľnom mieste pri vchode do pojednávacej miestnosti sa upevní zoznam pojednávaných vecí podľa ...

(3)

Odlišná trvalá alebo prechodná úprava pojednávacej miestnosti, ako je uvedená v tejto vyhláške, je prípustná ...

§ 35a - Osobitná čakáreň pre obete trestných činov a rodinných príslušníkov obete trestných činov

Na účely zabránenia druhotnej viktimizácii obete trestných činov a rodinných príslušníkov obete trestných ...

§ 36 - Účasť verejnosti na súdnom pojednávaní
(1)

Ak je verejnosť vylúčená, oznámi súd toto rozhodnutie samosudcu alebo senátu zreteľne vyvesením na dverách ...

(2)

Ak možno očakávať, že verejnosť prejaví o prejednanie niektorej veci väčší záujem, urobí predseda senátu ...

(3)

Vylúčenie verejnosti sa nevzťahuje na príslušníkov polície zabezpečujúcich osobnú ochranu sudcu.

§ 37 - Súdne pojednávanie mimo budovy súdu

Ak sa súdne pojednávanie uskutočňuje v iných priestoroch než v pojednávacej miestnosti v budove súdu, ...

§ 38 - Zoznam pojednávaných vecí

Asistent príslušného súdneho oddelenia urobí opatrenie, aby zoznam všetkých vecí, v ktorých je nariadené ...

Siedmy oddiel

Dôstojnosť súdneho pojednávania

§ 39
(1)

Sudcovia nosia na súdnom pojednávaní na občianskom odeve úradný odev.18) Úradný odev je potrebné udržiavať ...

(2)

Občiansky odev sudcov a ďalších zamestnancov súdu počas súdneho pojednávania má vždy zodpovedať dôstojnosti ...

§ 40
(1)

Pred začatím súdneho pojednávania vyvolá asistent predo dvermi pojednávacej miestnosti nahlas a zrozumiteľne ...

(2)

Do pojednávacej miestnosti sa vstupuje bez pokrývky hlavy; to sa nevzťahuje na príslušníkov ozbrojených ...

(3)

Pri použití pút, predvádzacích retiazok a ďalších donucovacích prostriedkov na predvedenie osôb postupujú ...

(4)

Počas prítomnosti v pojednávacej miestnosti sa predvedeným donucovacie prostriedky na pokyn predsedu ...

§ 41
(1)

Pri príchode alebo odchode senátu alebo samosudcu osoby prítomné v pojednávacej miestnosti na výzvu ...

(2)

Počas súdneho pojednávania sedia všetci prítomní vrátane súdnych osôb na svojich miestach. K senátu ...

(3)

Klásť otázky a vyjadrovať sa možno len so súhlasom alebo na pokyn predsedu senátu.

(4)

Slovné prejavy sudcov a ostatných osôb, ktorým bolo udelené slovo, majú byť hlasné a zrozumiteľné.

(5)

Obracať sa na sudcu, prokurátora, obhajcu alebo právneho zástupcu účastníka konania v priebehu konania ...

(6)

Osoby prítomné v pojednávacej miestnosti sa zdržia všetkého, čo by mohlo narušiť dôstojný a plynulý ...

(7)

Účastníkom a ich právnym zástupcom treba umožniť, aby sa v priebehu súdneho pojednávania v prípade potreby ...

(8)

V pojednávacej miestnosti sa nefajčí, nepožíva sa jedlo a nápoje a nepoužívajú sa mobilné telefóny.

§ 42
(1)

V pojednávacej miestnosti sa všetkým, s výnimkou osôb mladších ako 14 rokov, zásadne vyká; v odôvodnených ...

(2)

Súdne osoby i ostatné prítomné osoby sa navzájom oslovujú „pán - pani - slečna“ s pripojením procesného ...

(3)

V prípade, že je nevyhnutné rozlíšiť osoby s rovnakým procesným postavením, možno oslovenie podľa predchádzajúceho ...

§ 43
(1)

Pred vyhlásením rozhodnutia sa senát odoberie do poradnej miestnosti. Ak nie je k dispozícii poradná ...

(2)

Pred návratom senátu z poradnej miestnosti zariadi asistent, aby účastníci súdneho pojednávania zaujali ...

(3)

Obdobne ako senát postupuje aj samosudca.

§ 44
(1)

Pred vyhlásením rozsudku vyzve predseda senátu prítomných, aby povstali. Sám rozsudok vyhlasuje až do ...

(2)

Po vyhlásení výrokovej časti rozsudku vyzve predseda senátu prítomných, aby si sadli, a sám tiež v sede ...

(3)

Obdobne sa postupuje aj pri vyhlasovaní výroku a odôvodnenia uznesenia s tým rozdielom, že sa celé uznesenie ...

(4)

Po úplnom vyčerpaní obsahu súdneho pojednávania vyhlási predseda senátu súdne pojednávanie za skončené ...

Ôsmy oddiel

Niektoré ďalšie úkony súdu

§ 45 - Hospodárnosť postupu

Predseda senátu dbá o to, aby účastníci konania a ostatné predvolávané osoby boli úkonmi súdu čo najmenej ...

§ 46 - Všeobecné ustanovenia o predvolaní
(1)

Predseda senátu dbá u svedkov a znalcov o to, aby boli predvolávaní na dobu, keď pravdepodobne dôjde ...

(2)

Predvolanie na jednotlivé úkony súdu sa robí spravidla písomne. V naliehavých prípadoch, ak to umožňujú ...

(3)

V písomnom predvolaní sa označí vec, miesto, čas a predmet konania alebo iného úkonu súdu, ďalej sa ...

§ 47 - Predvolávanie v osobitných prípadoch
(1)

Príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí vykonávajú mimoriadnu službu18a) a profesionálnych ...

(2)

Osoby vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe sa predvolávajú prostredníctvom ústavu na výkon ...

(3)

Osoby z výkonu detencie, ústavného ochranného liečenia, ochrannej výchovy a psychiatrických liečební ...

(4)

Osoba umiestnená v azylovom zariadení18c) sa predvoláva prostredníctvom azylového zariadenia, ktoré ...

(5)

Ak súd predvoláva na ten istý deň viac osôb z niektorého zariadenia uvedeného v odsekoch 1 až 4, môže ...

§ 48 - Zasielanie písomností súdu v niektorých prípadoch
(1)

Písomnosti určené osobám, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo ktoré sú vo väzbe, doručujú ...

(2)

Písomnosti určené osobám vo výkone detencie alebo ústavného ochranného liečenia a osobám umiestneným ...

(3)

Písomnosti určené tým, ktorí požívajú diplomatické výsady a imunity, alebo tým, ktorí sú v ich obydlí ...

(4)

Písomnosti určené príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí vykonávajú mimoriadnu službu18a) ...

(5)

Príslušnému orgánu obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku, zasiela poverený zamestnanec súdu ...

(6)

Príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností sa zasielajú v elektronickej podobe ...

(7)

Príslušnému daňovému úradu alebo, ak je súd zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, právnickej ...

(8)

Poverený zamestnanec súdu zabezpečí postupom podľa osobitného predpisu19d) uloženie rozhodnutia súdu ...

(9)

Poverený zamestnanec súdu zašle ministerstvu elektronickými prostriedkami rovnopis rozhodnutia podľa ...

(10)

Súdy zasielajú príslušným orgánom elektronickými prostriedkami aj údaje o právoplatných rozhodnutiach ...

§ 49 - Doručovanie, vykonávanie dôkazov a iných úkonov vo vzťahu k cudzine

Doručovanie, vykonávanie dôkazov a iných úkonov vo vzťahu k cudzine upravujú osobitné predpisy,20) príslušné ...

§ 50 - Postup pri výsluchu
(1)

Po overení totožnosti vyslúchanej osoby súd zistí jej osobné údaje, najmä dátum narodenia, zamestnanie, ...

(2)

O tom, že vyslúchaná osoba bola riadne poučená o svojich právach a povinnostiach, urobí súd záznam do ...

(3)

Predseda senátu potvrdí na predvolaní čas, kedy sa skončil výsluch.

§ 51 - Pribranie tlmočníka a prekladateľa
(1)

Ak je to potrebné, priberie súd tlmočníka. Tlmočenie môže zabezpečiť aj asistent; v iných ako trestnoprávnych ...

(2)

Podľa ustanovení odseku 1 sa postupuje obdobne aj pri výsluchu osôb hluchých, nemých alebo hluchonemých, ...

(3)

Súd priberie prekladateľa na preklad dožiadania súdu adresovaného cudziemu justičnému orgánu a pripojených ...

(4)

Súd priberie prekladateľa aj na preklad dožiadania cudzieho justičného orgánu, ako aj iných písomností ...

(5)

Súd priberie prekladateľa aj na preklad listinných dôkazov predložených do súdneho spisu účastníkmi ...

§ 51a - Skutočnosti, na ktoré treba odborné znalosti a pribratie znalca
(1)

Pri výbere osoby, ktorá má byť do konania pribraná ako znalec, je potrebné prihliadnuť na dôvody, pre ...

(2)

Pred ustanovením znalca je potrebné zistiť možnosti uskutočnenia úkonu znaleckej činnosti včas, ozrejmiť ...

(3)

Ak je to potrebné, umožní sa znalcovi, aby bol prítomný aj pri vykonávaní iných dôkazov a zároveň aby ...

(4)

Ak sa priberie viac znalcov, ktorí sa zhodnú na spoločných záveroch, postačí, aby výsledky predniesol ...

(5)

Ak je posudok nejasný alebo neúplný, znalec sa požiada o doplnenie alebo vysvetlenie. Ak to nevedie ...

(6)

Ak účastník konania alebo strana v konaní predloží posudok od osoby zo zoznamu podľa odseku 1, postupuje ...

Zápisnica v konaní pred súdom

§ 52 - Zápisnica o súdnom pojednávaní
(1)

Zápisnica o súdnom pojednávaní okrem náležitostí ustanovených predpismi o konaní pred súdmi obsahuje ...

(2)

Predseda senátu diktuje zápisnicu o súdnom pojednávaní nahlas tak, aby prítomní diktované znenie počuli, ...

(3)

Zápisnica o súdnom pojednávaní sa vyhotovuje použitím diktafónu, postupom podľa § 56, rýchlopisným záznamom ...

(4)

Ak sa zápisnica o súdnom pojednávaní vyhotovuje pomocou diktafónu alebo postupom podľa § 56, predseda ...

(5)

Spravidla sa zapíše alebo nadiktuje len podstatný obsah výpovedí a prednesov, ak predpisy o konaní pred ...

(6)

Zápisnica sa spisuje alebo diktuje v slovenskom jazyku. Ak záleží na doslovnom znení výpovede toho, ...

(7)

Zápisnicu o súdnom pojednávaní podpisuje predseda senátu a asistent, ktorý ju spísal alebo vyhotovil ...

§ 52a - Zápisnica o verejnom vyhlásení rozsudku

Ak súd vo veci rozhodol rozsudkom bez nariadenia pojednávania, o verejnom vyhlásení rozsudku sa spíše ...

§ 53 - Zápisnica o inom úkone súdu

Na zápisnicu o inom úkone súdu, najmä o obhliadke, výsluchu a úkonoch probácie a mediácie, sa ustanovenia ...

§ 54 - Zápisnica o hlasovaní
(1)

O hlasovaní sa spíše zápisnica. Zápisnica o hlasovaní sa označí samostatným číslom listu, ktoré nasleduje ...

a)
deň hlasovania,
b)
postup pri jednotlivých hlasovaniach a ich výsledok,
c)
výrok rozhodnutia s uvedením, či ide o rozsudok alebo uznesenie a
d)
mienka odlišná od názoru väčšiny, a to v celom znení so stručným odôvodnením.
(2)

Zápisnicu o hlasovaní podpíšu všetci členovia senátu a asistent, ak je na porade prítomný. Zápisnica ...

(3)

Ak na porade o hlasovaní nemusí byť prítomný asistent, zápisnicu o hlasovaní spíše predseda senátu alebo ...

(4)

Obálku so zápisnicou o hlasovaní môže otvoriť len predseda senátu súdu vyššieho stupňa pri rozhodovaní ...

(5)

Zápisnica o hlasovaní sa nespisuje, ak ide o jednoduché uznesenie, na ktorom sa senát uzniesol jednohlasne ...

§ 55 - Vydávanie kópií a odpisov zápisnice
(1)

Ak bola zápisnica o súdnom pojednávaní vyhotovená a účastník konania alebo strana v konaní požiada o ...

(2)

Vydávanie odpisov zápisnice je spoplatnené podľa osobitného predpisu.22)

§ 56 - Zaznamenávanie priebehu súdneho pojednávania a iných procesných úkonov súdu pomocou technických prostriedkov ...
(1)

Zvukový záznam z pojednávania sa uchováva na nosiči dát, ktorý sa po skončení súdneho pojednávania pripojí ...

(2)

Úkony spojené so zaznamenaním priebehu súdneho pojednávania podľa odseku 1 vykonáva sudca alebo asistent. ...

(3)

Ak sa podľa predpisov o konaní pred súdmi vyhotovuje doslovný prepis zvukového záznamu, úkony s tým ...

(4)

Ak sa na žiadosť účastníka konania alebo strany v konaní vyhotovuje kópia záznamu podľa odseku 1, vyhotoví ...

(5)

Na vyhotovenie kópie záznamu podľa odseku 1 alebo prepisu záznamu podľa odseku 3 sa ustanovenie § 195 ...

(6)

Odseky 1 až 5 sa primerane použijú aj na zaznamenávanie priebehu iného procesného úkonu súdu.

§ 57 - Používanie úradných pečiatok súdu a iných pečiatok
(1)

Na súde sa používajú tieto úradné pečiatky:

a)
veľká okrúhla pečiatka na vybavovanie súdnej agendy,
b)
malá okrúhla pečiatka na vybavovanie agendy správy súdu,
c)
obdĺžniková pečiatka,
d)
reliéfna pečiatka,
e)
osemhranná pečiatka,
f)
podacia pečiatka,
g)
pečiatka vyššieho overovania.
(2)

Pravidlá používania úradných pečiatok súdu uvedených v odseku 1 písm. a) až f) sú uvedené v prílohe ...

(3)

Okrem úradných pečiatok súdu podľa odseku 1 sa na súde môžu používať aj ďalšie pečiatky, ktorými sa ...

(4)

Úradná pečiatka notára sa na účely vydávania rozhodnutí v časti konania o dedičstve a konania o umorenie ...

Písomné vyhotovenie rozsudku

§ 58
(1)

Písomné vyhotovenie rozsudku sa píše pomocou výpočtovej techniky použitím šablóny s predtlačou štátneho ...

(2)

Písomné vyhotovenie rozsudku spísané iným spôsobom ako je uvedený v odseku 1, najmä rukou alebo bez ...

(3)

Ak sa rozsudok doručuje v listinnej podobe, rovnopisy rozsudku sa vyhotovujú v takom počte, aby mohli ...

(4)

Rozsudky pozostávajúce z viacerých listov sa číslujú od druhej strany. Ak rovnopis rozsudku pozostáva ...

(5)

Ak súd vydá opravné uznesenie, oprava sa v opravovanom rozsudku vykoná tak, že opravné uznesenie sa ...

§ 59
(1)

Rozsudky, spravidla väčšieho rozsahu, sa píšu jednoduchým riadkovaním na oboch stranách listu. Výrok ...

(2)

Od ľavého okraja listu sa ponechá voľné miesto v šírke 2,5 cm, na pravej strane sa končia jednotlivé ...

(3)

Výrok rozsudku sa uvádza slovom „rozhodol:“ a odôvodnenie slovom „Odôvodnenie“, ktoré sa píšu v strede ...

(4)

Na prvej strane vpravo hore sa vyznačí spisová značka, identifikačné číslo spisu a európsky identifikátor ...

(5)

Označenia viacerých žalobcov alebo žalovaných v tej istej veci sa v záhlaví rozsudku rozlišujú spravidla ...

(6)

Na konci rozsudku sa uvedie titul, meno a priezvisko sudcu spolu s uvedením jeho funkcie tak, aby v ...

(7)

Pri písomnom vyhotovení rozsudku sa venuje náležitá pozornosť gramatickej správnosti a úprave. Údaje ...

§ 60
(1)

Pri písomnom vyhotovení iných rozhodnutí súdu sa ustanovenia § 58 a 59 použijú primerane.

(2)

Ustanovenie § 58 ods. 4 druhej vety sa nepoužije pre veci zapisované do súdnych registrov Up, Ek, CoUp ...

§ 61 - Podpisovanie rozhodnutí
(1)

Ak predpisy o konaní pred súdmi neustanovujú inak, prvopis rozhodnutia súdu autorizuje predseda senátu, ...

(2)

Rovnopis rozhodnutia vlastnoručne podpisuje osoba zodpovedná za správnosť vyhotovenia rozhodnutia. Vlastnoručný ...

(3)

Ak o to účastník konania na účely vyššieho overenia požiada, sudca alebo súdny úradník, ktorý autorizoval ...

§ 62 - Vyznačovanie právoplatnosti
(1)

Len čo súdny tajomník alebo iný poverený zamestnanec súdu zistí, že rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, ...

(2)

Právoplatnosť rozhodnutia súdu prvého stupňa a rozhodnutia súdu druhého stupňa vyznačuje súd, ktorý ...

(3)

Spolu s vyznačením právoplatnosti v aplikácii súd vyhotoví doložku právoplatnosti ako elektronický úradný ...

§ 62a - Vyznačovanie vykonateľnosti

Primerane ako v § 62 sa postupuje aj v prípade vyznačovania vykonateľnosti. Vykonateľnosť na neodkladnom ...

§ 63 - Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti
(1)

Súd na žiadosť vyznačí na predloženom rovnopise rozhodnutia alebo schváleného zmieru dátum, kedy rozhodnutie ...

(2)

Právoplatnosť, prípadne vykonateľnosť sa vyznačuje pripojením doložky právoplatnosti a vykonateľnosti, ...

(3)

Ak doložka právoplatnosti a vykonateľnosti neobsahuje štátny znak Slovenskej republiky, pripojí sa k ...

(4)

Ak je to potrebné, možno osobitne pripojiť doložku právoplatnosti a osobitne doložku vykonateľnosti; ...

(5)

Ak sa vyznačuje právoplatnosť alebo vykonateľnosť elektronického úradného dokumentu, doložka právoplatnosti ...

§ 63a - Vydávanie ďalších rovnopisov rozhodnutí súdu
(1)

Ak o to účastník konania požiada, súd mu vydá po zaplatení súdneho poplatku22ae) ďalší rovnopis rozhodnutia ...

(2)

Ak účastník konania požiada o vydanie elektronickej podoby rovnopisu rozhodnutia súdu, ktorého prvopis ...

(3)

Ak účastník konania požiada o vydanie listinnej podoby rovnopisu rozhodnutia súdu, ktorého prvopis bol ...

§ 64 - Vydávanie úradných potvrdení zo súdneho spisu
(1)

Na žiadosť tých, ktorí to potrebujú na uplatnenie alebo obhajovanie svojich práv, možno vydať úradné ...

(2)

Zamestnanec súdu, ktorý vyhotovuje odpis alebo rovnopis písomnosti, spíše o vydaní úradného potvrdenia ...

(3)

Ustanovenie § 62a sa použije primerane aj na vydávanie rovnopisov písomností zo súdneho spisu, ktoré ...

§ 65 - Overovanie odpisov a kópií
(1)

Overenie odpisov a kópií sa vykoná tak, že na odpis alebo kópiu sa pripojí doložka potvrdzujúca správnosť ...

(2)

Úkon podľa odseku 1 je spoplatnený podľa osobitného predpisu.24)

§ 66 - Vydávanie osvedčenia o európskom exekučnom titule a osvedčovanie rozsudkov, súdnych zmierov a vykonateľných ...
(1)

Úkony spojené s vydávaním, opravou a zrušením osvedčenia o európskom exekučnom titule vykonáva rozvrhom ...

(2)

Osvedčenie o európskom exekučnom titule sa vydáva na žiadosť, a to na vzorovom tlačive uvedenom v osobitnom ...

(3)

Žiadosť o vydanie, opravu alebo zrušenie osvedčenia o európskom exekučnom titule, ktorým je rozhodnutie ...

(4)

Osvedčenie o európskom exekučnom titule sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno sa odovzdá ...

(5)

Odseky 1 až 4 sa primerane použijú aj na osvedčovanie rozsudkov, súdnych zmierov a vykonateľných verejných ...

§ 67 - Vyššie overenie listín
(1)

Krajský súd na žiadosť účastníka vykoná vyššie overenie verejných listín vydaných justičnými orgánmi ...

(2)

Vyšším overením podľa odseku 1 sa rozumie overenie pravosti

a)
podpisov sudcov vrátane súdnych úradníkov a odtlačkov úradných pečiatok súdov,
b)
podpisov notárov a odtlačkov úradných pečiatok notárov,
c)
podpisov súdnych exekútorov a odtlačkov úradných pečiatok exekútorských úradov a
d)
podpisov a odtlačkov úradných pečiatok znalcov a prekladateľov.
(3)

Vyššie overenie je spoplatnené podľa osobitného predpisu.31)

(4)

Krajský súd vedie vlastnú evidenciu vzorov

a)
podpisov sudcov okresných súdov a odtlačkov úradných pečiatok okresných súdov v jeho územnom obvode, ...
b)
podpisov a odtlačkov úradných pečiatok všetkých prekladateľov a znalcov zapísaných v zozname znalcov, ...
(5)

Vyššie overenie vykonáva zamestnanec súdu poverený predsedom krajského súdu. Pred vykonaním vyššieho ...

(6)

Ak nebránia vyššiemu overeniu predloženej listiny dôvody uvedené v odseku 5, zamestnanec porovná podpis ...

a)
osvedčenie podľa prílohy č. 8 čl. I, ak sa má verejná listina použiť v štáte, ktorý je zmluvnou stranou ...
b)
osvedčenie vyššieho overenia podľa prílohy č. 8 čl. II na účely konzulárnej superlegalizácie.
(7)

Každý vykonávaný úkon vyššieho overenia sa zapíše do knihy vyššieho overenia krajského súdu. Vzor knihy ...

§ 67a - Párovanie platieb

Na krajských súdoch a okresných súdoch sa vykonáva párovanie platieb v aplikácii s výstupmi zo štátnej ...

Deviaty oddiel

Dožiadanie, vyžadovanie súčinnosti a styk s cudzinou

§ 68 - Dožiadanie
(1)

Dožiadanie iného súdu o vykonanie jednotlivých úkonov sa vykoná prípisom, v ktorom sa uvedú údaje zo ...

(2)

Dožiadaniu sa vyhovie bezodkladne, najmä v prípadoch, ak je na dožadujúcom súde nariadené súdne pojednávanie. ...

(3)

Ak postupuje dožiadaný súd dožiadanie inému súdu, oznámi to dožadujúcemu súdu.

(4)

Trovy, ktoré vznikli dožiadanému súdu vykonávaním úkonov, dožadujúci súd dožiadanému súdu neuhrádza. ...

§ 69 - Vyžadovanie súčinnosti
(1)

Súdy sú oprávnené vyžadovať od orgánov obcí, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov polície a od iných ...

(2)

Od orgánov obcí a orgánov miestnej štátnej správy možno vyžadovať najmä správy o správaní, majetkových ...

(3)

Od orgánov polície môžu súdy vyžadovať najmä správy o správaní obvineného a účastníkov konania, o správaní ...

(4)

Od zamestnávateľov môžu súdy vyžadovať správy o správaní ich zamestnancov v zamestnaní a o ich zárobkových ...

Úkony súdu v oblasti právneho styku s cudzinou

§ 70 - Informovanie o trestnom konaní cudzinca
(1)

O vzatí cudzinca do väzby súd bezodkladne informuje zastupiteľský orgán štátu, ktorého je cudzinec štátnym ...

(2)

Informácia cudziemu zastupiteľskému orgánu obsahuje údaje o mene a priezvisku cudzinca, dátume a mieste ...

(3)

O skutočnostiach uvedených v odseku 2 súd informuje aj ministerstvo zaslaním kópie správy zastupiteľskému ...

(4)

V prípade podania obžaloby na cudzinca súd postupuje primerane podľa odsekov 1 až 3 s tým, že k informácii ...

(5)

O právoplatnom ukončení trestného konania cudzinca súd informuje ministerstvo kópiou právoplatného rozsudku ...

§ 70a - Informovanie o prevzatí a držaní v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti

Obdobne ako v § 70 postupuje súd aj vtedy, ak rozhodne o prevzatí a držaní cudzinca v zdravotníckom ...

§ 70b - Podpisovanie písomností v styku s cudzinou

Písomnosti súdu, najmä dožiadania, určené pre súdy alebo iné orgány v cudzine vrátane ich rovnopisov ...

§ 71 - Zasielanie zatýkacích rozkazov
(1)

Súd, ktorý vydal medzinárodný zatýkací rozkaz podľa osobitného predpisu,36) ho zašle ministerstvu a ...

(2)

Ak súd nechal vyhotoviť preklad zatýkacieho rozkazu do cudzieho jazyka, príslušnému útvaru polície sa ...

Desiaty oddiel

Náhrada nevyhnutných výdavkov osobám zúčastneným na konaní

§ 72
(1)

K hotovým výdavkom osoby zúčastnenej na konaní patria účelne vynaložené náklady, najmä cestovné, stravné ...

(2)

Stratu na zárobku osoby zúčastnenej na konaní, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom ...

(3)

Osobe zúčastnenej na konaní, ktorá nie je v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ...

(4)

Ak potrebuje osoba zúčastnená na konaní postihnutá ťažkou telesnou chybou alebo chorobou alebo v iných ...

§ 73
(1)

Nárok na cestovné má osoba zúčastnená na konaní, ktorá nemá trvalý alebo prechodný pobyt alebo nepracuje ...

(2)

Osobe zúčastnenej na konaní sa hradia skutočné, účelné a hospodárne vynaložené výdavky cestovného verejným ...

(3)

Nárok na cestovné má aj osoba zúčastnená na konaní, ktorá býva alebo pracuje v mieste, kde sa konanie ...

§ 74

Ak okolnosti prípadu vyžadujú, aby cesta bola vykonaná inak ako verejným hromadným dopravným prostriedkom, ...

§ 75

Na určenie výšky náhrady nevyhnutných výdavkov a náhrady straty na zárobku a na určenie nákladov zákonného ...

TRETIA ČASŤ

VÝKON ROZHODNUTIA

PRVÁ HLAVA

VÝKON NIEKTORÝCH ROZHODNUTÍ V TRESTNOM KONANÍ

§ 76 - Opatrenia na nariadenie výkonu trestu odňatia slobody
(1)

Ak odsúdený bez dostatočného ospravedlnenia nenastúpi v určenej lehote na výkon trestu odňatia slobody ...

(2)

Ak bol pobyt odsúdeného vypátraný inak ako orgánmi polície alebo ak sa odsúdený dobrovoľne prihlásil ...

(3)

U odsúdeného, ktorý sa zdržuje v cudzine, sa pri nariadení výkonu trestu odňatia slobody postupuje podľa ...

(4)

Ak súd nariadi výkon trestu odňatia slobody, ktorý bol uznaný rozhodnutím podľa osobitného predpisu,40a) ...

(5)

U mladistvého, ktorý je v ústavnej alebo ochrannej výchove, zašle súd nariadenie výkonu trestu odňatia ...

(6)

Ak ide o výkon trestu odňatia slobody dlhší ako tri mesiace, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre ...

(7)

Ústav na výkon väzby, prípadne ústav na výkon trestu odňatia slobody vráti súdu jedno vyhotovenie nariadenia ...

(8)

Ak v nariadení výkonu trestu odňatia slobody určí súd koniec lehoty na nástup výkonu trestu odňatia ...

(9)

Súd požiada ústav na výkon väzby, prípadne ústav na výkon trestu odňatia slobody o vrátenie nariadenia ...

(10)

Uznesenie, ktorým súd rozhodol o započítaní väzby do uloženého trestu odňatia slobody a uznesenie, ktorým ...

(11)

O premiestnení odsúdeného do iného ústavu na výkon trestu odňatia slobody, o začatí ochranného liečenia, ...

(12)

Informácia o poškodenom alebo svedkovi zasielaná ústavu na výkon väzby v nariadení výkonu trestu odňatia ...

§ 77 - Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody
(1)

Súdny tajomník príslušného súdneho oddelenia súdu prvého stupňa vyžaduje v lehotách určených predsedom ...

(2)

Súdny tajomník príslušného súdneho oddelenia súdu prvého stupňa po právoplatnosti rozhodnutia o tom, ...

(3)

Ak súd do jedného roka od uplynutia skúšobnej doby alebo do dvoch rokov od uplynutia skúšobnej doby, ...

(4)

Ak bol povolený podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody pri súčasnom prijatí záruky záujmového ...

(5)

Súd postupuje rovnako aj vtedy, ak požiada záujmové združenie občanov o výchovné spolupôsobenie, aj ...

§ 78 - Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
(1)

Obdobne ako v § 77 postupuje súd aj v prípadoch podmienečného prepustenia odsúdeného z výkonu trestu ...

(2)

Ak súd odsúdeného podmienečne prepustil z výkonu trestu odňatia slobody pri súčasnom prijatí záruky ...

§ 78a

Ustanovenia § 77 a 78 sa primerane použijú aj v prípadoch podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia ...

§ 78aa - Premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia

Po doručení návrhu riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody na premenu zvyšku trestu odňatia ...

§ 78b - Výkon trestu prepadnutia majetku
(1)

Po nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia, ktorým bol uložený trest prepadnutia majetku, vyšší súdny ...

(2)

Ak dôjde k zrušeniu rozhodnutia vo výroku o prepadnutí majetku, vyšší súdny úradník zabezpečí zaslanie ...

(3)

Príslušný súd41a) bezodkladne oznámi zrušenie konkurzu vyhláseného na základe rozhodnutia podľa odseku ...

§ 78c - Výkon trestu prepadnutia veci
(1)

Po nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia, ktorým bol uložený trest prepadnutia veci, vyšší súdny úradník ...

(2)

Ak dôjde k zrušeniu rozhodnutia vo výroku o prepadnutí veci, vyšší súdny úradník zabezpečí zaslanie ...

§ 79 - Výkon trestu povinnej práce
(1)

Probačný a mediačný úradník v rámci prejednania podmienok výkonu trestu povinnej práce s odsúdeným podľa ...

(2)

Probačný a mediačný úradník ponúka odsúdenému prácu, spravidla primeranú jeho vzdelaniu a schopnostiam, ...

(3)

Probačný a mediačný úradník predloží písomnú správu podľa odseku 1 predsedovi senátu, ktorý posúdi vhodnosť ...

(4)

Úkony spojené s prípravou uzatvorenia dohody o zabezpečení povinnej práce s poskytovateľom práce a súdom ...

(5)

Predseda senátu, ktorý rozhodne o odklade, prerušení alebo upustení od výkonu trestu povinnej práce ...

§ 79a - Výkon trestu domáceho väzenia
(1)

Probačný a mediačný úradník oznámi predsedovi senátu zistené porušenie podmienok trestu domáceho väzenia, ...

(2)

Probačný a mediačný úradník pripravuje pre predsedu senátu podklady na rozhodnutie o prerušení výkonu ...

§ 79b - Výkon peňažného trestu
(1)

Peňažný trest sa platí na účet súdu. Na tento účel sa vo výzve podľa osobitného predpisu42a) uvedie ...

(2)

Ak sa peňažný trest alebo jeho časť vracia, súd ho vráti na účet oprávnenej osoby; to platí aj pre trovy ...

(3)

Ak peňažný trest nie je riadne zaplatený a nebol uložený náhradný trest odňatia slobody, vyšší súdny ...

§ 80 - Výkon ochranného liečenia v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti
(1)

Nariadenie výkonu ochranného liečenia v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti zašle súdny tajomník ...

(2)

Súdny tajomník vyzve osobu, ktorej bolo ochranné liečenie uložené, aby jeho výkon nastúpila v príslušnom ...

(3)

Ak nenastúpi osoba, ktorej bolo uložené ochranné liečenie v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ...

§ 81 - Výkon ambulantného ochranného liečenia
(1)

Nariadenie výkonu ambulantného ochranného liečenia zašle súdny tajomník zdravotníckemu zariadeniu príslušnému ...

(2)

Súdny tajomník požiada správu zdravotníckeho zariadenia, aby okresnému súdu, v ktorého obvode je toto ...

(3)

Súdny tajomník vyzve osobu, ktorej bolo ochranné ambulantné liečenie uložené, aby sa na jeho výkon prihlásila ...

§ 82 - Výkon ochranného liečenia vo výkone trestu odňatia slobody
(1)

Riaditeľ ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom sa ochranné liečenie vykonáva, oznámi okresnému ...

(2)

Okresný súd, v ktorého obvode sa ochranné liečenie vykonáva, rozhodne ešte pred ukončením výkonu trestu ...

(3)

Ak sa má rozhodnúť podľa odseku 2 a je možné dodanie odsúdeného do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti ...

(4)

Ak dôjde k odovzdaniu odsúdeného na ďalší výkon liečenia na základe príkazu predsedu senátu vydaného ...

(5)

Ak sa napriek nariadeniu súdu nezačalo s výkonom ústavného ochranného liečenia počas výkonu trestu odňatia ...

§ 83 - Výkon ochrannej výchovy
(1)

Súd zašle výchovnému zariadeniu, v ktorom sa má začať výkon ochrannej výchovy, v dvoch vyhotoveniach ...

(2)

Výchovné zariadenie, v ktorom sa ochranná výchova vykonáva, podáva súdu, ktorý ochrannú výchovu uložil, ...

§ 83a - Výkon ochranného dohľadu
(1)

Súd, ktorý rozhodol o uložení ochranného dohľadu, zašle rovnopis takéhoto rozhodnutia súdu, v obvode ...

(2)

Súd, ktorý obdrží hlásenie príslušného ústavu, v ktorom odsúdený vykonáva trest odňatia slobody, o nastávajúcom ...

(3)

Súd, ktorý rozhodne o odložení alebo prerušení výkonu trestu odňatia slobody na čas dlhší ako tri mesiace ...

(4)

Ak súd preruší výkon ochranného dohľadu z dôvodu výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody alebo ochranného ...

(5)

Ak dôjde k upusteniu od výkonu ochranného dohľadu, súd, ktorý takéto rozhodnutie vydal, nariadi, aby ...

(6)

Po podaní návrhu prokurátora na prepustenie z ochranného dohľadu probačný a mediačný úradník vypracuje ...

(7)

Probačný a mediačný úradník vypracuje správu o priebehu ochranného dohľadu vždy, ak dôjde k upusteniu, ...

Výkon detencie

§ 83b
(1)

Súd rozhodne o návrhu na umiestnenie odsúdeného do detenčného ústavu podľa § 462 ods. 1 Trestného poriadku ...

(2)

Nariadenie výkonu detencie spolu s právoplatným rozhodnutím o umiestnení osoby v detenčnom ústave predseda ...

(3)

Ak je osoba, ktorej bola uložená detencia vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, zašle predseda ...

(4)

Nariadenie výkonu detencie zašle predseda senátu aj súdu, v ktorého obvode sa detencia bude vykonávať. ...

§ 83ba

Ak je osoba, ktorej bola uložená detencia, vo väzbe a súčasne s detenciou nebol uložený nepodmienečný ...

§ 83bb

Ak je osoba, ktorej bola uložená detencia, na slobode, zabezpečí predseda senátu, ktorý nariadil jej ...

§ 83bc

Ak súd zmení výkon detencie na ochranné liečenie, zašle predseda senátu bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti ...

§ 83bd

Bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prepustení z výkonu detencie zašle predseda ...

§ 83c - Zhabanie veci

Ak súd uložil zhabanie veci, postupuje sa primerane podľa § 78c.

§ 83ca - Zhabanie časti majetku

Ak súd uložil zhabanie časti majetku, postupuje sa primerane podľa § 78c.

§ 83d - Mediácia v trestnoprávnych veciach
(1)

Probačný a mediačný úradník začína mediáciu v trestnoprávnych veciach z vlastného podnetu, podnetu poškodeného ...

(2)

Na začiatku mediácie poučí probačný a mediačný úradník obvineného a poškodeného o podstate a podmienkach ...

(3)

V odôvodnených prípadoch probačný a mediačný úradník pre potreby mediácie zisťuje majetkové pomery obvineného. ...

(4)

V rámci mediácie probačný a mediačný úradník vypracuje

a)
v prípravnom konaní dožiadanie na prokuratúru, v ktorom požiada o udelenie súhlasu na vykonanie mediácie, ...
b)
vyhlásenie obvineného, že spáchal skutok, pre ktorý je stíhaný,
c)
úradný záznam o výške a spôsobe zloženia peňažnej sumy určenej na všeobecne prospešné účely,
d)
úradný záznam o náhrade spôsobenej škody,
e)
návrh dohody o zmieri medzi obvineným a poškodeným alebo návrh dohody o náhrade škody a
f)
záverečnú správu o mediácii.
(5)

Po vypracovaní písomností podľa odseku 4 predloží probačný a mediačný úradník podklady týkajúce sa konania ...

(6)

O spôsobe ukončenia mediácie informuje probačný a mediačný úradník subjekt, od ktorého obdržal podnet ...

§ 84 - Udelenie milosti
(1)

Udelenie milosti bez zbytočného odkladu oznámi odsúdenému predseda okresného súdu, v ktorého obvode ...

(2)

Ak odsúdený nevykonáva trest odňatia slobody alebo ak mu bol milosťou odpustený iný druh trestu, oznamuje ...

§ 85 - Podmienečné udelenie milosti
(1)

Ak bol trest alebo jeho zvyšok odpustený milosťou pod určenými podmienkami, súd, ktorý vo veci rozhodol ...

(2)

Predseda súdu v polročných lehotách oznamuje ministerstvu plnenie určených podmienok. Pri porušení určených ...

(3)

Ak ministerstvo oznámi súdu rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky, že odsúdený v dôsledku porušenia ...

DRUHÁ HLAVA

VÝKON ROZHODNUTIA V OBČIANSKOPRÁVNYCH VECIACH

Prvý oddiel

Všeobecné ustanovenia

§ 86

Ak osobitný zákon neustanovuje inak,6) o návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia rozhoduje a ďalej koná ...

§ 87 - Upovedomenie účastníka o výkone
(1)

Ak o to oprávnený požiada, poverený zamestnanec súdu ho vyrozumie, kedy a kde bude úkon vykonaný. Ak ...

(2)

Poverený zamestnanec súdu nesmie povinného vyrozumieť o úkone skôr, ako príde na miesto úkonu, alebo ...

§ 88 - Opatrenie na zachovanie poriadku pri výkone rozhodnutia

Pri výkone rozhodnutia sa urobia všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na zachovanie poriadku pri výkone ...

§ 89 - Zápisnica o úkone
(1)

O každom úkone v rámci výkonu rozhodnutia sa vyhotoví zápisnica.

(2)

Zápisnica obsahuje najmä

a)
označenie súdu,
b)
miesto, čas a predmet konania,
c)
meno a priezvisko zamestnanca súdu, ktorý sa zúčastnil na úkone, meno a priezvisko prítomného účastníka ...
d)
stručné, výstižné opísanie priebehu úkonu, predovšetkým podané návrhy,
e)
zistenie, že uznesenie o nariadení výkonu rozhodnutia bolo doručené povinnému,
f)
zistenie mena, priezviska a adresy manžela povinného.
(3)

Zápisnica sa vyhotoví pri skončení úkonu, a ak je to možné, ešte na mieste úkonu. Okrem osoby, ktorá ...

(4)

Výnimočne možno vyhotoviť zápisnicu dodatočne podľa poznámok urobených pri úkone; zápisnicu potom podpíše ...

(5)

Ak sa účastník alebo jeho zástupca vzdiali pred podpisom, zaznamená sa to v zápisnici; ak odmietne podpis, ...

§ 90 - Výkon rozhodnutia zrážkou zo mzdy alebo z pracovnej odmeny osôb vo výkone trestu odňatia slobody alebo ...
(1)

Ak je nariaďovaný výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy alebo u osôb vo výkone trestu odňatia slobody alebo ...

(2)

Ak je povinná osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, je nevyhnutné v uznesení uviesť ...

Výchovné opatrenia, náhradná starostlivosť a sledovanie spôsobu výkonu funkcie opatrovníka osôb pozbavených ...

§ 91
(1)

Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže vyzvať orgán sociálnoprávnej ochrany detí a ...

(2)

Ak súd nariadil nad maloletým dieťaťom ústavnú starostlivosť46) alebo mu uložil ochrannú výchovu, sústavne ...

§ 92
(1)

Ak súd hodnotí výkon náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti, môže si na tento ...

(2)

Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, po oznámení dočasného premiestnenia maloletého dieťaťa ...

(3)

Správa o nakladaní s majetkom maloletého dieťaťa obsahuje najmä informácie o výnosoch, investíciách, ...

§ 93

Súd uloží opatrovníkovi, ktorý bol ustanovený osobe pozbavenej spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzenej ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

KONANIE O DEDIČSTVE, KONANIE O ÚSCHOVÁCH A KONANIE O UMORENIE LISTINY

PRVÁ HLAVA

KONANIE O DEDIČSTVE

§ 94
(1)

Po začatí konania o dedičstve súd bez zbytočného odkladu vykoná šetrenie, pri ktorom zisťuje, či už ...

(2)

Po vykonaní úkonu podľa odseku 1 súd poverí notára, aby ako súdny komisár prejednal dedičstvo a vydal ...

(3)

Primerane podľa odsekov 1 a 2 postupuje súd aj po doručení žiadosti o vydanie, opravu, zmenu, odvolanie, ...

§ 94a
(1)

Na písomnostiach súdneho komisára, s výnimkou rozhodnutí, sa uvádza aj elektronická adresa súdneho komisára. ...

(2)

Právoplatnosť a vykonateľnosť na rozhodnutiach vydaných súdnym komisárom vyznačí súdny komisár; postup ...

(3)

Ak bolo odvolanie proti uzneseniu vydanému súdnym komisárom podané u notára, ktorý uznesenie vydal, ...

(4)

Ak bolo odvolanie proti uzneseniu vydanému súdnym komisárom podané na súde prvého stupňa alebo na odvolacom ...

§ 95
(1)

Ak je závet uložený u iného notára alebo na súde, súdny komisár požiada o jeho zaslanie. Ak bol závet ...

(2)

Ak sa v konaní o dedičstve zistí, že poručiteľ zanechal závet, ktorý nie je uložený na súde alebo u ...

(3)

Súdny komisár po právoplatnom skončení konania o dedičstve zašle originál závetu do zbierky vyhlásených ...

§ 96

Súdny komisár zistí stav a obsah i takej listiny, o ktorej povahe ako závetu má pochybnosti, ak ten, ...

§ 97
(1)

Ak sa v konaní o dedičstve zistí, že poručiteľ zanechal niekoľko závetov, ktoré nie sú totožné, zistí ...

(2)

Ak sa súdny komisár v priebehu konania o dedičstve dozvie, že poručiteľ pravdepodobne zanechal závet, ...

§ 98
(1)

Po zistení stavu a obsahu závetu umožní súdny komisár nahliadnuť do originálu závetu tomu, kto osvedčí, ...

(2)

Originál závetu alebo jeho osvedčenú kópiu môže súdny komisár po zistení stavu a obsahu závetu na odôvodnenú ...

§ 99

Ak vyjde najavo listina obsahujúca závet až po skončení konania o dedičstve, súd upovedomí osoby, ktoré ...

§ 100
(1)

V rámci neodkladného úkonu môže súdny komisár požiadať toho, kto má u seba veci nepochybne patriace ...

(2)

Ak sa neodkladný úkon dotýka dôležitých záujmov účastníkov alebo sa dotýka tretích osôb, alebo ak bola ...

§ 101

Neodkladný úkon zabezpečením motorového vozidla a iných vecí, ktoré možno používať len na základe úradného ...

§ 102
(1)

Neodkladný úkon zapečatením bytu alebo iných priestorov poručiteľa vykoná súdny komisár tak, aby bolo ...

(2)

Zapečatenie možno vykonať len vtedy, ak bol poručiteľ jediným užívateľom týchto priestorov alebo ak ...

(3)

O vykonaní tohto neodkladného úkonu spíše súdny komisár zápisnicu a podľa okolností upovedomí tiež vlastníka, ...

§ 103
(1)

Neodkladný úkon súpisom na mieste vykoná súdny komisár v prítomnosti účastníkov. Ak účastníci nie sú ...

(2)

O súpise sa spíše zápisnica, v ktorej sa opíšu veci, ktoré sú v byte poručiteľa alebo na inom mieste. ...

(3)

Ak sa súpis koná v priestoroch, ktoré boli predtým zapečatené, v zápisnici sa uvedie, v akom stave sa ...

(4)

Ak sú viditeľné stopy po násilnom vniknutí do priestorov uvedených v odseku 3, súpis sa nevykoná a súdny ...

(5)

Ak je objekt v stave, ktorý by osoby zúčastnené na úkone ohrozoval na živote, zdraví alebo majetku, ...

§ 104

Pri vykonávaní neodkladných úkonov podľa § 100 až 103 možno v odôvodnených prípadoch požiadať o súčinnosť ...

§ 105
(1)

Ak má byť vykonaný zákaz výplaty z vkladu na vkladnej knižke, bežnom účte alebo inom podobnom účte, ...

(2)

Obdobne sa postupuje, ak sa má vykonať zákaz úhrady pohľadávky poručiteľa u iných právnických osôb alebo ...

§ 106

Neodkladný úkon zverením vecí osobnej potreby manželovi poručiteľa alebo inému členovi domácnosti vykoná ...

§ 107

Hnuteľné veci, ktoré nemožno uschovať bez nebezpečenstva škody alebo nepomerných nákladov, súdny komisár ...

§ 108
(1)

Ak sú predmetom konania o dedičstve vlastnícke alebo iné vecné práva k nehnuteľnostiam, súdny komisár ...

(2)

Podklady z katastrálneho operátu vyhotovuje príslušný orgán štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností ...

§ 109
(1)

Pri zisťovaní zostatku vkladu na vkladnej knižke, bežnom alebo inom účte treba presne označiť banku ...

(2)

Rovnako sa postupuje pri zisťovaní zostatkov vkladov pri iných formách sporenia.

§ 110

Stav dlhov zaťažujúcich dedičstvo sa zistí výzvou adresovanou známym veriteľom. Platí to najmä o dlhoch, ...

§ 111

V konaní o dedičstve, ak ešte súdny komisár nebol poverený vykonávaním úkonov, úkony podľa § 98 a § ...

§ 112
(1)

Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve končí, a po vykonaní úkonov podľa ...

(2)

Súdny komisár postupuje primerane podľa odseku 1 aj po vydaní, oprave, zmene, odvolaní, predĺžení platnosti ...

§ 113
(1)

V uznesení súdneho komisára vydanom v konaní o dedičstve, ktoré sa týka vlastníckych alebo iných práv ...

(2)

Právoplatné uznesenie podľa odseku 1 sa doručí príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností ...

(3)

Ak dôjde v dôsledku dovolania k zrušeniu uznesenia súdu týkajúceho sa vlastníckych alebo iných vecných ...

§ 114
(1)

Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia, ktorým bolo prejednanie dedičstva skončené, súdny komisár zruší ...

(2)

Ak má byť zrušené zabezpečenie dedičstva, ktoré sa dotýka okrem účastníkov aj tretích osôb, súdny komisár ...

§ 117

Ak v dôsledku smrti poručiteľa prechádzajú práva na ďalšie osoby inak ako dedením,51) súd na požiadanie ...

DRUHÁ HLAVA

KONANIE O ÚSCHOVÁCH

Prvý oddiel

Konanie vo veciach notárskych úschov

§ 118 - Konanie o námietkach proti vydaniu predmetu notárskej úschovy zloženej na účely splnenia záväzku
(1)

Ak súd rozhodol o námietkach proti vydaniu predmetu notárskej úschovy zloženej na účely splnenia záväzku, ...

(2)

Ak boli námietky podľa odseku 1 zamietnuté, notár vydá bezodkladne predmet notárskej úschovy príjemcovi ...

§ 119 - Konanie o námietkach proti vydaniu výťažku z predaja zálohu zloženého do notárskej úschovy
(1)

Ak súd rozhodol o námietkach proti vydaniu výťažku z predaja zálohu zloženého do notárskej úschovy, ...

(2)

Ak boli námietky podľa odseku 1 zamietnuté, notár bezodkladne vydá výťažok v súlade s obsahom upovedomenia ...

(3)

Ak súd námietkam podľa odseku 1 vyhovel, notár vydá nové upovedomenie podľa § 345 Civilného mimosporového ...

§ 120 - Konanie o prepadnutí predmetu notárskej úschovy štátu

Ak predmet notárskej úschovy prepadá štátu, súd zašle bezodkladne po prepadnutí predmetu úschovy štátu ...

Druhý oddiel

Iné úschovy

§ 121

Na úschovy súdu v trestnom konaní a v občianskom súdnom konaní, s výnimkou úschov u súdneho komisára ...

§ 122
(1)

Súd prijme predmet do úschovy na základe rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu.55)

(2)

Do úschovy nemožno prijať listiny, ktorých obsah súd nemôže posúdiť alebo odporuje zákonu, veci podliehajúce ...

§ 123
(1)

Prijaté peňažné prostriedky v hotovosti, cenné papiere a iné hnuteľné veci, ktorých povaha to pripúšťa, ...

(2)

Hnuteľné veci a peňažné prostriedky uložené v trezore súdu sa najneskôr nasledujúci pracovný deň odovzdajú ...

(3)

Hnuteľné veci a peňažné prostriedky v hotovosti z trezoru súdu sa ukladajú v banke alebo v pobočke zahraničnej ...

(4)

Tomu, kto skladá peňažné prostriedky v hotovosti do úschovy, vyhotoví súd poukaz na vloženie peňažných ...

(5)

Poukazy, ktorými sa nariaďuje vydanie hnuteľných vecí alebo výplata peňažných prostriedkov vložených ...

§ 124
(1)

Veci, ktoré sa nehodia na úschovu v trezore súdu ani na úschovu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ...

(2)

Pri skončení úschovy súd poukazom uloží uschovávateľovi, aby predmet úschovy vydal určenému príjemcovi; ...

§ 125
(1)

Ak predmet úschovy pripadá štátu, súd zašle bezodkladne po pripadnutí predmetu úschovy štátu rovnopis ...

(2)

Pri vydaní predmetu úschovy, ktorý pripadol štátu, do správy príslušného správcu majetku štátu podľa ...

Tretí oddiel

Úschovy u súdneho komisára v konaní o dedičstve

§ 126

Súdny komisár prijíma do úschovy v konaní o dedičstve

a)
peňažné prostriedky,
b)
listinu, listinný cenný papier,
c)
hnuteľné veci, ktoré sa hodia na úschovu.
§ 127
(1)

Peňažné prostriedky sa uložia v banke alebo pobočke zahraničnej banky na osobitný účet súdneho komisára. ...

(2)

Listiny, listinné cenné papiere a iné hnuteľné veci, u ktorých to ich veľkosť a povaha dovoľuje, sa ...

(3)

Ostatné hnuteľné veci sa zložia u vhodného uschovávateľa. Súdny komisár vyhľadá vhodného uschovávateľa ...

(4)

Toho, kto má peňažné prostriedky, listinu, listinný cenný papier alebo iné hnuteľné veci zložiť do úschovy, ...

§ 128
(1)

Pri vydaní peňažných prostriedkov z úschovy ich súdny komisár vyplatí oprávnenej osobe.

(2)

Veci uložené v bezpečnostnej schránke súdneho komisára alebo v bezpečnostnej schránke súdneho komisára ...

(3)

Ak sú veci uložené u uschovávateľa, súdny komisár nariadi uschovávateľovi, aby predmet úschovy zložený ...

TRETIA HLAVA

KONANIE O UMORENIE LISTINY

§ 128a

V konaní o umorenie listiny poverí súd notára, aby ako súdny komisár vo veci konal a rozhodoval, a bez ...

§ 128b
(1)

Na písomnostiach súdneho komisára, s výnimkou rozhodnutí, sa uvádza aj elektronická adresa súdneho komisára. ...

(2)

Právoplatnosť a vykonateľnosť na rozhodnutiach vydaných súdnym komisárom vyznačí súdny komisár; postup ...

(3)

Ak bolo odvolanie proti uzneseniu vydanému súdnym komisárom podané u notára, ktorý uznesenie vydal, ...

(4)

Ak bolo odvolanie proti uzneseniu vydanému súdnym komisárom podané na súde prvého stupňa alebo na odvolacom ...

§ 128c

Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o umorenie listiny končí, súdny komisár bezodkladne ...

ŠTVRTÁ HLAVA

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 128d

Ak sa v tejto časti používa pojem závet, rozumie sa tým podľa povahy veci aj listina o vydedení, vyhlásenie ...

§ 128e

Ak minister spravodlivosti Slovenskej republiky v priebehu kalendárneho roka zriadi alebo zruší notársky ...

§ 128f
(1)

Súdny komisár môže písomne poveriť notárskeho kandidáta, notárskeho koncipienta alebo ďalšieho zamestnanca, ...

(2)

Ak dal súdny komisár svojmu notárskemu kandidátovi poverenie na vykonanie všetkých úkonov podľa osobitného ...

§ 128g

Súdni komisári a ich zamestnanci zachovávajú mlčanlivosť v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ...

§ 128h

Súd za života závetcu vydá závet zo svojej úschovy iba jemu osobne, alebo tomu, kto sa preukáže osobitným ...

PIATA ČASŤ

KANCELÁRSKY PORIADOK

PRVÁ HLAVA

SÚDNE SPISY, ICH EVIDENCIA A ÚSCHOVA

Prvý oddiel

Prijímanie podaní

§ 129

Prijaté podania, ktorými sa dáva podnet na začatie konania, podateľňa eviduje pomocou aplikácie. Podateľňa ...

§ 130 - Prijímanie písomných podaní
(1)

Písomné podanie adresované súdu prijíma osobne zamestnanec podateľne. Zamestnanec podateľne nesmie prijatie ...

(2)

Zamestnanci súdu podateľni bezodkladne odovzdajú písomné podania určené súdu, ktoré boli doručené na ...

(3)

Veci, ktoré sa zapisujú do súdnych registrov Tp a Ntt sa neprijímajú prostredníctvom podateľne, ale ...

(4)

Písomné podania obsahujúce utajované skutočnosti prijíma sudca pre prípravné konanie alebo zamestnanec ...

§ 131 - Prijímanie podaní urobených ústne do zápisnice
(1)

Podania urobené ústne do zápisnice spisuje v rozvrhu práce určený súdny úradník. Ak je týmto podaním ...

(2)

Ak bolo trestné oznámenie urobené ústne do zápisnice na súde, zápisnica sa bezodkladne zašle príslušnej ...

§ 132 - Prijímanie autorizovaných podaní urobených v elektronickej podobe

Pri prijímaní podaní urobených v elektronickej podobe autorizovaných podľa osobitného predpisu sa postupuje ...

§ 132a - Prijímanie neautorizovaných podaní urobených v elektronickej podobe

Podanie, ktoré bolo urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu,57) sa ...

§ 133 - Prijímanie podaní urobených telegraficky a telefaxom

Pri prijímaní podania urobeného telegraficky alebo telefaxom sa postupuje podľa § 129. Ak predpisy o ...

§ 134 - Prinášanie poštových zásielok
(1)

Poštové zásielky prináša aspoň raz denne predsedom súdu písomne splnomocnený zamestnanec súdu. Je oprávnený ...

(2)

Prijatie zásielky nemožno odmietnuť z dôvodu, že nie je celkom alebo sčasti vyplatená; poštovné v tomto ...

§ 135 - Otváranie zásielok
(1)

Zamestnanec podateľne nesmie otvoriť poštové zásielky

a)
označené ako utajované skutočnosti,57a)
b)
adresované súdu do rúk predsedu, podpredsedu súdu alebo riaditeľa správy súdu,
c)
adresované na meno konkrétneho sudcu alebo zamestnanca súdu,
d)
na ktorých je uvedené, že sa nesmú otvárať a
e)
o ktorých tak rozhodol predseda súdu alebo riaditeľ správy súdu.
(2)

Podacia pečiatka sa v prípadoch uvedených v odseku 1 odtlačí na obálke; ak sa otvorila taká poštová ...

(3)

Osoba, ktorej je zásielka podľa odseku 1 určená alebo ňou určený zamestnanec súdu, sa po otvorení zásielky ...

§ 136 - Podacia pečiatka
(1)

Podacia pečiatka obsahuje označenie súdu, dátum, hodinu a minútu, kedy podanie došlo, či bolo doručené ...

(2)

Podacou pečiatkou sa pečiatkujú všetky rovnopisy podania. Prílohy sa podacou pečiatkou nepečiatkujú. ...

(3)

Zbierku zákonov Slovenskej republiky, Obchodný vestník, iné úradné publikácie a periodickú alebo neperiodickú ...

(4)

Na podania urobené ústne do zápisnice a písomné podania predložené súdu na súdnom pojednávaní sa podacia ...

(5)

Telefaxové podania doručené súdu mimo úradných hodín sa opatria odtlačkom podacej pečiatky v deň ich ...

§ 137 - Rozdeľovanie pošty
(1)

Došlé písomnosti roztriedi zamestnanec podateľne a odovzdá ich jednotlivým súdnym oddeleniam alebo iným ...

(2)

K podaniam došlým poštou pripojí zamestnanec podateľne obálku. Ak dôjde v jednej obálke viac podaní, ...

§ 138 - Príjem peňažných prostriedkov v hotovosti, cenných papierov a hnuteľných vecí
(1)

Písomné podania, ktoré obsahujú peňažné prostriedky v hotovosti, cenné papiere a iné hnuteľné veci, ...

(2)

Peňažné prostriedky v hotovosti odovzdá osobne na potvrdenie pokladni, ktorá zariadi ich uloženie na ...

(3)

Peňažné prostriedky v hotovosti na účel úhrady súdnych pohľadávok od účastníkov konania prijíma na súde ...

(4)

Prijaté zmenky odovzdáva zamestnanec podateľne osobne proti podpisu poverenému zamestnancovi príslušného ...

(5)

Hnuteľné veci odovzdá zamestnanec podateľne na zaevidovanie zamestnancovi súdu, ktorý je poverený vedením ...

(6)

Prijaté poštové poukážky s vyznačením variabilného symbolu a čísla účtu justičnej pokladnice zamestnanec ...

(7)

Zamestnanci súdu s výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 1 až 6 a oprávnení súdneho tajomníka v agende ...

§ 139 - Potvrdenie o prijatí podania
(1)

Podávateľovi žaloby alebo návrhu na začatie konania zamestnanec podateľne vydá potvrdenie o prijatí ...

a)
označenie súdu a účastníkov konania,
b)
predmet konania,
c)
označenie sudcu, senátu alebo súdneho úradníka, ktorému bola vec pridelená na konanie a rozhodnutie,
d)
spisovú značku pridelenú aplikáciou,
e)
údaj o počte rovnopisov a príloh podania,
f)
dátum a čas prijatia podania (hodina a minúta, ak je to potrebné aj menšia časová jednotka),
g)
údaj o zaplatení súdneho poplatku,
h)
podpis zamestnanca podateľne, ktorý písomné podanie prijal.
(2)

Ak bolo súdu doručené podanie podľa odseku 1 poštou alebo v rámci hromadného podania, potvrdenie o prijatí ...

§ 139a - Potvrdenie o prijatí hromadného podania
(1)

Podávateľovi hromadného podania zamestnanec podateľne vydá potvrdenie o prijatí hromadného podania, ...

a)
označenie súdu,
b)
označenie účastníkov konania a údaj o ich počte v rozsahu v akom sú tieto údaje zrejmé pri prevzatí ...
c)
meno a priezvisko predsedu súdu alebo ním povereného zamestnanca súdu,
d)
spisovú značku,
e)
dátum a čas prijatia hromadného podania (hodina a minúta, ak je to potrebné aj menšia časová jednotka), ...
f)
podpis zamestnanca podateľne, ktorý hromadné podanie prijal.
(2)

Ak sa súdu doručí hromadné podanie poštou alebo elektronickými prostriedkami, potvrdenie o prijatí hromadného ...

§ 139b - Spracovanie hromadného podania
(1)

Spracovaním hromadného podania je zistenie počtu podaní tvoriacich hromadné podanie a spracovanie zoznamu ...

(2)

Po vykonaní úkonov podľa odseku 1 prvej vety sa na pokyn predsedu súdu alebo ním povereného zamestnanca ...

a)
lustrácia na účely zistenia skutočnosti, či hromadné podanie obsahuje podania, ktoré sa majú považovať ...
b)
zapísanie podaní, ktoré sú návrhom na začatie konania do príslušných registrov v podateľni prostredníctvom ...
c)
založenie podaní, ktoré tvoria hromadné podanie do príslušných súdnych spisov, ak nie sú návrhom na ...
d)
odoslanie podaní tvoriacich hromadné podanie inému súdu,
e)
informovanie podávateľa hromadného podania o odoslaní podaní podľa písmena d),
f)
vykonanie úkonov spojených s vyrubením súdneho poplatku za spracovanie hromadného podania.58b)
(3)

Lustrácia podľa odseku 2 písm. a) sa vykonáva na súde, ktorému bolo doručené hromadné podanie pre tie ...

(4)

Zapísanie podaní podľa odseku 2 písm. b) sa vykoná v spolupráci s podateľňou súdu.58c) Založenie podaní ...

(5)

Odoslanie podaní podľa odseku 2 písm. d) sa vykonáva prípisom, ktorého prílohou sú tieto podania, a ...

(6)

Informácia podľa odseku 2 písm. e) sa podávateľovi hromadného podania odovzdá najneskôr pri prvom úkone ...

(7)

Úkony podľa odsekov 1 až 6 vykonáva zamestnanec súdu poverený predsedom súdu.

§ 139c - Evidencia podaní tvoriacich hromadné podanie na inom súde

Pred zapísaním podaní tvoriacich hromadné podanie do príslušných súdnych registrov na súde, ktorému ...

§ 139d - Osobitné ustanovenie pre spracovanie niektorých podaní

Úkony spojené s vyrubením súdneho poplatku58d) za spracovanie podania a jeho príloh v listinnej podobe, ...

Druhý oddiel

Doručovanie súdnych písomností

§ 140 - Doručovanie na súdnom pojednávaní a pri inom úkone súdu

Ak sa doručuje písomnosť počas súdneho pojednávania alebo pri inom úkone súdu, uvedie sa v zápisnici ...

§ 141 - Doručovanie na úradnej tabuli súdu a doručovanie oznámením
(1)

Ak osobitný predpis59) ustanovuje, že rozhodnutie súdu má byť vyvesené na úradnej tabuli súdu alebo ...

(2)

Ak sa podľa predpisov o konaní pred súdmi doručuje písomnosť oznámením na úradnej tabuli súdu,59a) oznámenie ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 sa použije primerane aj v prípade, ak sa podľa predpisov o konaní pred súdmi doručuje ...

(4)

Úkony spojené s postupom podľa odsekov 1 až 3 vykonáva poverený zamestnanec príslušného súdneho oddelenia. ...

§ 142 - Doručovanie súdnym doručovateľom
(1)

Doručenie písomnosti súdu súdnym doručovateľom sa vykoná na pokyn predsedu súdu, riaditeľa správy súdu, ...

(2)

Všetky písomnosti, ktoré má doručiť súdny doručovateľ, sa zapisujú do doručovacej knihy.

(3)

Zápisy do doručovacej knihy treba vykonať v deň skutočného odovzdania písomnosti súdnemu doručovateľovi. ...

§ 143
(1)

Poverený zamestnanec súdneho oddelenia riadne vybavené písomnosti určené na doručenie zabalí alebo zalepí, ...

(2)

Zamestnanec súdu, ktorý vykonáva doručovaciu službu, zabezpečí hromadné odnesenie zásielok na poštu ...

(3)

Zamestnanec súdu uvedený v odseku 2 si dá od zamestnanca pošty potvrdiť prevzatie doporučených zásielok ...

§ 144 - Doručenky
(1)

Ak je potrebné v súvislosti s konaním pred súdom preukázať, že sa doručenie písomnosti vykonalo, písomnosti ...

(2)

Na doručenke sa uvedie

a)
odosielateľ,
b)
číslo konania,
c)
označenie doručovanej písomnosti vrátane čísla listu, napríklad „Rozsudok čl. 45“, „Uznesenie čl. 12“ ...
d)
adresát.
§ 145
(1)

Vrátené doručenky a nedoručené zásielky sa ešte v ten istý deň, keď došli, odovzdajú príslušnému súdnemu ...

(2)

Doručenky od doporučených zásielok, ktoré nedošli včas späť, vyžiada poverený zamestnanec súdneho oddelenia ...

(3)

Iné podania ako reklamácie o chybách v poskytovaní poštových služieb s uvedením stručného skutkového ...

§ 146 - Doručovanie niektorých rozhodnutí súdu
(1)

Rozhodnutie súdu druhého stupňa v trestnom konaní doručuje súd prvého stupňa. To platí aj o doručovaní ...

(2)

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o dovolaní doručí orgán alebo súd, ktorému bolo prikázané, ...

(3)

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v sporoch o vecnú alebo miestnu príslušnosť a rozhodnutie ...

(4)

Doručenia, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť iných súdov alebo orgánov verejnej moci (ďalej len „dožiadajúci ...

§ 147

Dožiadania súdov alebo úradov z iných štátov o doručenie vybavuje zamestnanec súdu určený rozvrhom práce; ...

Tretí oddiel

Súdne registre a ostatné evidenčné pomôcky

§ 148 - Všeobecné ustanovenia
(1)

Súdny register je zoznam všetkých vecí patriacich podľa rozvrhu práce príslušnému sudcovi, senátu alebo ...

(2)

Súdny register má charakter evidenčnej pomôcky, je určený pre vnútornú potrebu súdov a nie je verejne ...

(3)

Súdny register podáva prehľad o stave každej zapísanej veci v ktoromkoľvek štádiu konania a je podkladom ...

(4)

V súdnom registri sa uvádza najmä spisová značka, predmet konania, označenie účastníkov konania, dátum ...

(5)

Súdy vedú súdne registre ustanovené touto vyhláškou. Ak pre určitú vec nie je touto vyhláškou ustanovený ...

§ 149 - Forma vedenia súdnych registrov
(1)

Súdne registre sa vedú v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie.

(2)

Ak nie je v aplikácii pre niektoré súdne registre predpísaná elektronická forma ich vedenia, vedú sa ...

(3)

Bez ohľadu na to, či sa vedie súdny register v elektronickej podobe, alebo ručne, každé podanie, ktorým ...

§ 150 - Zakladanie súdnych registrov
(1)

Register sa zakladá v podateľni súdu zaznamenaním údajov v aplikácii; ak sa súdny register vedie ručne, ...

(2)

Súdny register JP sa zakladá zapísaním pohľadávky v elektronickej forme, ktorá sa prevádza do tohto ...

§ 151 - Zapisovanie do súdnych registrov
(1)

Po zapísaní veci do príslušného súdneho registra v aplikácii, asistent skontroluje správnosť zapísaných ...

(2)

Do súdnych registrov sa zapisujú aj návrhy na začatie konania

a)
adresované inému súdu; to neplatí pre podania tvoriace hromadné podanie, ktoré súd odosiela inému súdu,61a) ...
b)
vo veciach, o ktorých je príslušný rozhodovať iný súd,
c)
ktoré sú nejasné, neúplné alebo nezrozumiteľné.
(3)

Ak ide o návrh na začatie konania podľa odseku 2, zapíše sa do súdneho registra, do ktorého by sa inak ...

(4)

Asistent zodpovedá za vedenie súdneho registra a správnosť a úplnosť údajov súdneho spisu až do jeho ...

(5)

Asistent zodpovedá za správnosť údajov zapísaných do aplikácie. Údaje sa zapíšu podľa aktuálneho stavu ...

§ 152
(1)

Ak je vec vylúčená na samostatné konanie v trestnoprávnych veciach, zapíše sa do súdneho registra senátu ...

(2)

Ak je vec vylúčená na samostatné konanie v iných než trestnoprávnych veciach, zapíše sa do súdneho registra ...

(3)

Ak bol zrušený rozhodcovský rozsudok, vec, v ktorej sa pokračuje v konaní vo veci v rozsahu uvedenom ...

(4)

Ak odvolací súd rozhodoval o odvolaní proti rozhodnutiu okresného súdu v konaní o zrušenie rozhodcovského ...

(5)

Ak odvolací súd nerozhodne inak, vec zrušená na základe odvolania sa zapisuje do súdneho registra tomu ...

(6)

Veci vybavené inak v odvolacom senáte a znovu predložené na rozhodnutie o odvolaní sa zapíšu do súdneho ...

(7)

O návrhu na povolenie obnovy konania rozhoduje senát alebo sudca určený náhodným výberom. Ak samosudca ...

(8)

Ak bola vo veci vyslovená miestna alebo vecná nepríslušnosť a nadriadený súd vyslovil na návrh súdu, ...

(9)

Ak bola vec zapísaná do nesprávne určeného súdneho registra, môže byť prevedená podľa pokynu predsedu ...

(10)

Ak nemožno zapísať veci podľa odsekov 3 až 9 pôvodnému sudcovi, pretože prestal byť sudcom, bol pridelený ...

§ 153 - Úschova súdnych registrov
(1)

Súdny register vedený v elektronickej forme sa na archívne účely vytlačí po ročnej uzávierke súdneho ...

(2)

Len čo sa v elektronicky vedenom súdnom registri zapíše posledná vec v roku, vytlačí sa jeho písomná ...

Osobitné ustanovenia o ručnom vedení súdnych registrov

§ 154
(1)

Pri ručnom vedení súdnych registrov sa tieto zakladajú každý rok znova.

(2)

Súdne registre sa vedú v súdnom oddelení, do ktorého bola vec pridelená aplikáciou v súlade s rozvrhom ...

§ 155

Pri zakladaní súdneho registra na začiatku roka sa očíslujú všetky jeho strany, opatrí sa na prvej strane ...

§ 156
(1)

Každé podanie došlé súdu sa zapíše do príslušného súdneho registra pod spisovou značkou, ktorá bola ...

(2)

Do súdneho registra sa zapisuje písacím strojom, perom alebo guľôčkovým perom; pre niektoré zhodne opakujúce ...

§ 157
(1)

Úvodné podanie sa zapíše do príslušného súdneho registra v ten deň, keď dôjde do súdneho oddelenia. ...

(2)

Ďalšie zápisy treba vykonať bez prieťahov a bez osobitného príkazu, len čo súdny spis dôjde súdnemu ...

(3)

V dátumoch sa vždy uvádza deň, mesiac a rok s dvoma poslednými číslicami letopočtu; menšia časová jednotka ...

§ 158

Ak vec bola zapísaná do súdneho registra omylom, prečiarkne sa poradové číslo červeno a v poznámkovom ...

§ 159

Skončenie veci sa vyznačí v súdnom registri pri poradovom čísle odčiarkovacím znamienkom „L“. Na tento ...

§ 160
(1)

Čísla vecí zapísaných v súdnom registri, ktoré sú neskončené v posledný deň v roku, sa uvedú na prvej ...

(2)

Ak sa skončí vec, ktorá nebola vybavená v predchádzajúcich rokoch, prečiarkne sa číslo tejto veci v ...

(3)

Veci neskončené na začiatku tretieho roka po tom, čo sa zapísali, prenesú sa do nového súdneho registra ...

§ 161

Len čo sa v súdnom registri odčiarkne posledná vec v roku, opatrí sa súdny register uzávierkou „Ročník ...

§ 162
(1)

V priebehu roka zostanú súdne registre nezviazané a uložené v zložkách z tvrdého obalu.

(2)

Najneskôr do konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa súdny register viedol, dá sa ...

(3)

V súdnom oddelení zostanú súdne registre uložené potrebný čas, spravidla do odčiarknutia poslednej veci. ...

§ 163 - Súdne registre okresného súdu
(1)

Na evidenciu súdnych spisov sa na okresnom súde vedú tieto druhy súdnych registrov pre veci

a)
trestnoprávne T, Tk, Tv, Nt, Ntd, Pp, Td, Tp, Tcud, Pr, M, Ntt,
b)
občianskoprávne C, Cpr, Cr, Csr, Csp, Ca, Cd, Ccud,
c)
obchodnoprávne Cb, CbPv, Cbcud, CbR, Cbd, CbBu, CbHs, Cbi, CbZm, CbVO, CbVyl,
d)
konkurzné a reštrukturalizačné K, R, NcKR, OdK, OdS, Odi,
e)
rodinné, opatrovnícke a starostlivosti súdu o maloletých P, PPOm, Pc, Ps, Po, Pu, Pd, Pcud,
f)
dedičské D, Dd, Dcud,
g)
výkonu rozhodnutia Em, Ed, Ecud,
h)
exekučné Er, Ek, Erd, Ercud,
i)
upomínacieho konania Up,
j)
úschov Ú,
k)
umorovania listín UL a
l)
justičnej pokladnice JP,
m)
konania o potvrdení vydržania Vyd.
(2)

Na registrových súdoch2) sa okrem súdnych registrov podľa odseku 1 vedú aj súdne registre vo veciach ...

(3)

Na okresnom súde, ktorý je registrujúcim orgánom,63a) sa okrem registrov podľa odsekov 1 a 2 vedú aj ...

(4)

Na okresných súdoch, ktoré konajú a rozhodujú o dočasnej ochrane podnikateľov,63b) sa okrem súdnych ...

(5)

Veci, ktoré sa zapisujú do jednotlivých súdnych registrov na okresnom súde podľa odseku 1, sú uvedené ...

§ 164 - Súdne registre krajského súdu
(1)

Evidencia súdnych spisov krajského súdu sa vedie v súdnych registroch pre prvostupňovú agendu a pre ...

(2)

Na evidenciu súdnych spisov sa na krajskom súde v prvostupňovej agende vedú pre veci

a)
občianskoprávne registre C, Cd, Cudz,
b)
obchodnoprávne registre Cbi, K, V, NcKV, NcCb, Cbnl,
c)
trestnoprávne registre T, Ntok, Ntol, Ntod, Ntc, Ntt, Ntn, Td,
d)
justičnej pokladnice register JP.
(3)

Na evidenciu súdnych spisov sa na krajskom súde v druhostupňovej agende vedú pre veci

a)
občianskoprávne, registre Co, CoPr, CoR, CoSr, CoCsp, CoD, CoP, CoUp, CoE, CoEk, CoPom, CoPno, NcC,
b)
obchodnoprávne Cob, CoPv, CoZm, CoKR, CobVO, Ncb,
c)
trestnoprávne To, Tov, Tpo, Tos, Nto, Ntro.
(4)

Veci, ktoré sa zapisujú do jednotlivých súdnych registrov krajského súdu podľa odsekov 2 a 3, sú uvedené ...

§ 165 - Súdne registre Špecializovaného trestného súdu
(1)

Na evidenciu súdnych spisov na Špecializovanom trestnom súde sa vedú pre agendu v trestnoprávnych veciach ...

(2)

Veci, ktoré sa zapisujú do jednotlivých súdnych registrov Špecializovaného trestného súdu podľa odseku ...

§ 165a - Súdne registre správneho súdu
(1)

Na evidenciu súdnych spisov na okresnom súde v agende správneho súdnictva sa vedú súdne registre S, ...

(2)

Na evidenciu súdnych spisov na krajskom súde v agende správneho súdnictva sa vedú súdne registre S, ...

(3)

Veci, ktoré sa zapisujú do jednotlivých súdnych registrov podľa odsekov 1 a 2, sú uvedené v prílohe ...

§ 166 - Poskytovanie informácií zo súdneho registra
(1)

Na žiadosť prokurátora mu súd poskytne informáciu zo súdnych registrov, ktoré vedie, v rozsahu týchto ...

a)
spisová značka,
b)
dátum začatia konania,
c)
predmet konania,
d)
účastníci konania,
e)
stav konania,
f)
termín najbližšieho pojednávania, ak je tento termín určený.
(2)

Informácie podľa odseku 1 sa sprístupňujú vo veciach, ktoré nie sú právoplatne skončené, a to pre konkrétne ...

(3)

Ak sa žiadosť podľa odseku 1 podá elektronickými prostriedkami, údaje sa sprístupňujú elektronickými ...

(4)

Sprístupňovanie údajov podľa odsekov 1 až 3 vykonáva informačné centrum súdu v spolupráci s príslušnými ...

§ 167 - Ostatné evidenčné pomôcky
(1)

Ostatnými evidenčnými pomôckami sú najmä

a)
kalendár,
b)
zoznam odoslaných súdnych spisov podľa vzoru č. 13 uvedeného v prílohe č. 4,
c)
úhrnný dodací lístok doporučených zásielok,
d)
poštový podací lístok,
e)
doručovacia kniha súdneho doručovateľa podľa vzoru č. 9 uvedeného v prílohe č. 4,
f)
zoznam súdnych spisov odovzdaných do registratúrneho strediska,
g)
menoslov k súdnym registrom,
h)
zoznam väzieb podľa vzoru č. 11 uvedeného v prílohe č. 4,
i)
zoznam podmienečne odsúdených, odsúdených k peňažným trestom a trestom zákazu činnosti,
j)
register Kp k súdnemu registru K na vydávanie potvrdení o tom, že žiadateľ nie je v konkurze podľa vzoru ...
k)
kniha vyžiadaných písomných znaleckých posudkov,
l)
kniha vyžiadaných tlmočníckych úkonov.
m)
register Vylo k súdnemu registru CbVyl na vydávanie osvedčení o tom, či o žiadateľovi v registri diskvalifikácií ...
n)
register OpP na evidenciu podaní a písomností doručených v elektronickej podobe, ktoré sa majú použiť ...
(2)

Na evidenčné pomôcky uvedené v odseku 1 sa ustanovenie § 148 ods. 2 vzťahuje rovnako.

(3)

Ak to povaha evidenčných pomôcok uvedených v odseku 1 pripúšťa, môžu sa viesť aj v elektronickej forme. ...

§ 167a - Register OpP
(1)

Na evidenciu podaní a písomností, ktoré sa majú použiť vo viacerých veciach vedených na tom istom súde, ...

(2)

Ak konanie možno začať len elektronickým podaním, podania a písomnosti podľa odseku 1 sa evidujú v ...

(3)

Na podania, ktoré sa nehodia na evidenciu v registri OpP, sa neprihliada. O tom súd upovedomí osobu, ...

(4)

Ak bolo podanie alebo písomnosť uložené v registri OpP, v konaní vedenom na tom istom súde postačuje ...

Štvrtý oddiel

Tvorba a obeh súdneho spisu

§ 168 - Súdny spis
(1)

Všetky písomnosti, ktoré sa vzťahujú na tú istú vec, najmä podania, zápisnice, záznamy, rozhodnutia, ...

(2)

Súdny spis sa zakladá v podateľni súdu po prijatí podania, ktorým sa dáva podnet na začatie konania ...

(3)

Asistent, ktorý prevzal z podateľne súdny spis, skontroluje správnosť údajov zapísaných na spisovom ...

(4)

Súdny spis sa vedie v elektronickej podobe, a to v agendách, ktoré určí ministerstvo.

§ 168a - Osobitné ustanovenia o vedení súdneho spisu
(1)

Ak sa súdny spis vedie v elektronickej podobe, postupuje sa primerane podľa § 168 ods. 2 a 3.

(2)

Podania, ktoré boli súdu doručené v listinnej podobe, sa na účely vedenia súdneho spisu prevedú postupom ...

(3)

Ak je potrebné písomnosť, ktorá je súčasťou súdneho spisu vedeného v elektronickej podobe, doručiť v ...

(4)

Listinná podoba podaní, písomností a spisov podľa odseku 2 sa založí do spisového obalu, ktorý obsahuje ...

(5)

Ak sa má vec postúpiť súdu príslušnému na jej prejednanie, urobí sa tak sprístupnením elektronického ...

(6)

Vykonanie poplatkovej a spisovej kontroly sa vyznačí len prostredníctvom aplikácie; ustanovenie § 204 ...

(7)

Nazeranie do súdneho spisu vedeného v elektronickej podobe sa vykonáva spravidla prostredníctvom vzdialeného ...

§ 169 - Spisový obal a jeho náležitosti
(1)

Každý súdny spis sa zakladá do spisového obalu a je počas celého jeho vybavovania uložený v spisovom ...

(2)

Na spisovom obale sa vyznačuje

a)
označenie súdu,
b)
označenie súdneho oddelenia,
c)
spisová značka,
d)
identifikačné číslo súdneho spisu,
e)
titul, meno a priezvisko sudcu, prípadne súdneho úradníka alebo označenie senátu, ktorému bola vec náhodným ...
f)
predmet konania,
g)
ak ide o zberný spis súdu druhého stupňa aj označenie súdu prvého stupňa, proti rozhodnutiu ktorého ...
h)
údaj o trovách konania,
i)
údaj týkajúci sa vedenia súdnej štatistiky,
j)
údaj týkajúci sa úschovy súdneho spisu v registratúrnom stredisku.
(3)

Okrem údajov podľa odseku 2 sa na obale súdneho spisu vyznačujú aj ďalšie údaje, ak je to pre konanie ...

(4)

Vzhľad spisového obalu a rozloženie údajov podľa odseku 1 na spisovom obale sú dané aplikáciou. Súdy ...

(5)

Údaje vyznačované na spisovom obale sa zapisujú na spisový obal priebežne pri ich vzniku tak, aby boli ...

(6)

Ak je to z dôvodu rozsiahlosti spisového materiálu potrebné, súdny spis sa uloží do jedného alebo viacerých ...

(7)

Za dodržanie podmienok ustanovených v odseku 4 je zodpovedný predseda príslušného súdu. Za riadne administratívne ...

§ 170 - Spisová značka
(1)

Každý súdny spis dostane spisovú značku. Spisová značka sa skladá z označenia a z poradového čísla súdneho ...

(2)

V trestnoprávnych veciach zaslaných súdu prokurátorom po podaní obžaloby sa spisová značka vyznačuje ...

(3)

Spisová značka, ktorú vec dostane na súde druhého stupňa, napíše sa na spisový obal súdneho spisu súdu ...

(4)

Spisová značka, ktorú vec dostane na dožiadanom súde, vyznačí sa trvale na prípise, kde je uvedené dožiadanie. ...

(5)

Zmena spisovej značky sa môže vykonať, len ak tak ustanovuje táto vyhláška.

§ 171 - Identifikačné číslo súdneho spisu

Každej novej veci, s výnimkou vecí zapisovaných do súdneho registra JP, sa okrem spisovej značky prideľuje ...

§ 172 - Číslovanie listov súdneho spisu
(1)

Čísluje sa každý list súdneho spisu od čísla 1 vzostupne až do skončenia veci.

(2)

Jednotlivé písomnosti sa opatria pri zaradení do súdneho spisu spisovou značkou a číslom listu, a to ...

(3)

V súdnych spisoch v trestnoprávnych veciach, ktoré zasiela prokuratúra súdu, sa pokračuje v číslovaní ...

(4)

V odvolacom konaní sa pokračuje nadväzne v číslovaní písomností v súdnom spise súdu prvého stupňa. Rovnako ...

(5)

V súdnom spise vo veciach zapisovaných do súdneho registra D, ktorý vrátil okresnému súdu súdny komisár, ...

(6)

Obálka so zápisnicou o hlasovaní sa označí samostatným číslom listu podľa § 54 ods. 2; to neplatí, ak ...

(7)

Číslovanie listov súdneho súpisu podľa predchádzajúcich odsekov vykonáva asistent príslušného súdneho ...

§ 173 - Číslo konania
(1)

Spisová značka a k nej pripojené číslo listu písomnosti alebo vyhotoveného rozhodnutia tvorí číslo konania, ...

(2)

Číslom konania prvopisu rozhodnutia sa označia všetky jeho rovnopisy. Číslom konania sa ďalej označia ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak sa súdny spis vedie v elektronickej podobe a na písomnosti ...

§ 174 - Obsah súdneho spisu
(1)

Ak nie je ďalej ustanovené inak, súdny spis od jeho založenia obsahuje

a)
zoznam trov konania,
b)
zoznam pripojených spisov,
c)
spisový prehľad,
d)
každé podanie, na základe ktorého možno začať konanie pred súdom,
e)
potvrdenie o prijatí podania a
f)
prílohovú obálku.
(2)

Zoznamy podľa odseku 1 písm. a) a b) sú súčasťou predtlače vnútornej strany spisového obalu podľa vzoru ...

(3)

Spisový prehľad sa zakladá do súdneho spisu, len ak tak ustanovuje táto vyhláška. Spisový prehľad sa ...

(4)

Usporiadanie súdneho spisu podľa predchádzajúcich odsekov od začatia konania až do jeho skončenia zabezpečuje ...

§ 175 - Zoznam trov konania

Do zoznamu trov konania sa v priebehu súdneho konania zapisujú údaje o zaplatení súdneho poplatku, zaplatené ...

§ 176 - Zoznam pripojených spisov

Do zoznamu pripojených spisov sa zapisujú údaje o dátume pripojenia iného spisu k súdnemu spisu, číslo, ...

§ 177 - Spisový prehľad
(1)

Spisový prehľad slúži na stručnú informáciu o obsahu súdneho spisu a zapisujú sa doň všetky písomnosti, ...

(2)

V súdnych spisoch v trestnoprávnych veciach sa vždy vedie spisový prehľad; založí ho už policajt. V ...

(3)

V iných než trestnoprávnych veciach možno založiť v záujme rýchlej orientácie spisový prehľad do súdnych ...

§ 178 - Podanie
(1)

Ak táto vyhláška neustanovuje inak, ako list číslo 1 sa v súdnom spise označí každé podanie, ktoré je ...

(2)

Všetky ďalšie podania, ktoré boli doručené súdu, s výnimkou podaní doručených súdu na súdnom pojednávaní, ...

(3)

Podaním v agende justičnej pokladnice je prevod správy súdnej pohľadávky z príslušného súdu, na ktorom ...

§ 179 - Potvrdenie o prijatí podania
(1)

Potvrdenie o prijatí podania sa do súdneho spisu zakladá za podanie uvedené v § 178 a označí sa nasledujúcim ...

(2)

Ak ide o veci zapisované do súdnych registrov JP, Ntt a Tp, potvrdenie o prijatí podania sa do súdneho ...

Prílohová obálka

§ 180
(1)

Do prílohovej obálky sa zakladajú prílohy podaní predložené účastníkmi konania, ktoré sa po skončení ...

(2)

Fotokópie príloh sa do prílohovej obálky nezakladajú. Zaradia sa do súdneho spisu, označia sa číslom ...

(3)

Ak je príloha podľa odseku 1 predložená spolu s podaním podľa § 178, prílohová obálka sa založí do súdneho ...

(4)

Prílohová obálka má formát podľa potreby. Na prílohovej obálke sa uvedie spisová značka veci, ako aj ...

(5)

Prílohy, ktoré sa svojou povahou nehodia na vloženie do prílohovej obálky, uschovajú sa osobitne, spravidla ...

(6)

Po právoplatnom skončení veci sa prílohy podľa odseku 1 vrátia osobám, ktoré ich predložili. Vrátenie ...

(7)

Ak si prílohy podľa odseku 1 účastník napriek predchádzajúcej výzve neprevezme osobne alebo ak sa zásielky ...

§ 180a
(1)

Predložená zmenka sa do prílohovej obálky nezakladá; fotokópia zmenky sa založí do súdneho spisu ako ...

(2)

Ak je originál zmenky potrebný na konanie, o vybratí zmenky z trezoru súdu sa spíše úradný záznam podľa ...

(3)

Ak nie je ďalej ustanovené inak, zmenka sa vracia vždy osobne, o čom sa v dvoch vyhotoveniach spíše ...

(4)

Ak si osoba, ktorá zmenku predložila, napriek predchádzajúcej výzve zmenku neprevezme alebo ak táto ...

§ 181 - Zakladanie dokladov o doručovaní a doručení súdnych zásielok

Doklady o doručovaní a o doručení súdnych zásielok sa do súdneho spisu zakladajú tak, že sa pevne spoja ...

§ 182 - Viazanie súdneho spisu
(1)

Písomnosti, ktoré tvoria obsah súdneho spisu, sú už v priebehu vybavovania súdneho spisu vzájomne pevne ...

(2)

Viazanie súdneho spisu možno zabezpečiť viazaním špagátom, rýchloviazačom alebo iným vhodným spôsobom. ...

(3)

Viazanie súdneho spisu zakladá a vedie asistent príslušného súdneho oddelenia.

§ 183 - Kontrolná pečiatka
(1)

Všetky vyhotovenia rozhodnutí, ktorých rovnopisy sa musia vyhotoviť, a všetky písomné úpravy sudcu a ...

(2)

Kontrolnú pečiatku vyplní dátumom a podpisom asistent, ktorý písomnosť vypravil, pričom vyznačí aj spôsob ...

(3)

Kontrolná pečiatka sa nepoužije, ak sa úprava sudcu alebo súdneho úradníka asistentovi urobí v elektronickej ...

§ 184 - Súdny spis o vylúčenej veci
(1)

Základom súdneho spisu o vylúčenej veci je rovnopis rozhodnutia o vylúčení veci na samostatné konanie. ...

(2)

Na kópie písomností pre súdne spisy o vylúčenej veci sa pripojí doložka potvrdzujúca ich správnosť; ...

§ 185 - Vzájomná žaloba

Ak je z podania zrejmé, že ide o vzájomnú žalobu žalovaného vo veci, v ktorej už bolo začaté konanie, ...

§ 186 - Spojenie vecí
(1)

Ak dôjde v priebehu konania ku spojeniu vecí, založí sa o tom do súdnych spisov, ktoré boli s pôvodným ...

(2)

Ak sa niektorá vec vylúči na samostatné konanie, založí sa o tom do jednotlivých súdnych spisov rovnopis ...

§ 187 - Súdne spisy v konaní o obnove konania

Súdny spis pôvodného konania, ktorého obnova sa navrhuje, pripojí sa k návrhu na obnovu konania ako ...

§ 188 - Súdne spisy opatrovníckych vecí a vecí starostlivosti súdu o maloletých
(1)

Súdny tajomník príslušného súdneho oddelenia vždy po prijatí nového návrhu vo veciach zapisovaných do ...

(2)

Ak sa postupom podľa odseku 1 zistí, že na súde už je vedený právoplatne ukončený súdny spis o maloletom ...

(3)

Ak sa postupom podľa odseku 1 zistí, že na súde je vedený súdny spis o maloletom dieťati, ktorý nie ...

(4)

Na konci súdneho spisu vo veciach toho istého maloletého sa založí obal z mäkkého papiera, kam sa ukladajú ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa primerane použijú aj vo veciach obmedzenia spôsobilosti na právne úkony ...

(6)

Do súdnych spisov opatrovníckych vecí a vecí starostlivosti súdu o maloletých sa zakladá prehľad o osobných ...

§ 189 - Súdne spisy v konkurzných, vyrovnacích a reštrukturalizačných veciach
(1)

Neoddeliteľnou súčasťou súdneho spisu v konkurzných a reštrukturalizačných veciach sú prihlášky.

(2)

Každá prihláška sa založí do obalu z mäkkého papiera, na ktorom sa uvedie číslo prihlášky a číslo konania. ...

(3)

Na potreby konkurzného, vyrovnacieho alebo reštrukturalizačného konania sa vyhotoví stručný prehľad ...

§ 190 - Súdne spisy v agende obchodného registra
(1)

Pre každú zapísanú osobu66) sa zakladá jeden spoločný spisový obal, do ktorého sa natrvalo zakladajú ...

(2)

Na obale registrového spisu sa vyznačí najmä

a)
označenie registrového súdu,
b)
obchodné meno zapísanej osoby, prípadne meno a priezvisko zapísanej osoby, ak sa líši od obchodného ...
c)
označenie oddielu a číslo vložky,
d)
ak dôjde k výmazu zapísanej osoby, na obale registrového spisu sa tiež vyznačí poznámka o vymazaní zapísanej ...
(3)

Súčasťou registrového spisu je aj obal z mäkkého papiera, kam sa ukladajú listiny určené na uloženie ...

§ 190a - Súdne spisy vo veciach dožiadania

Po vybavení dožiadania sa celý súdny spis vo veci dožiadania zašle dožadujúcemu súdu, kde sa natrvalo ...

§ 190b - Spisy hromadných podaní
(1)

Spis hromadného podania obsahuje najmä

a)
podania tvoriace hromadné podanie do času ich zapísania do súdneho registra, založenia do príslušných ...
b)
zoznam podaní tvoriacich hromadné podanie v členení na podania tvoriace hromadné podanie určené na odoslanie ...
c)
prípis a úradný záznam podľa § 139b ods. 5,
d)
písomnosti súdu týkajúce sa úkonov spojených s vyrubením súdneho poplatku za spracovanie hromadného ...
(2)

Ak je hromadné podanie doručené súdu v elektronickej podobe na nosiči údajov, nosič údajov tvorí prílohu ...

(3)

Na spisy hromadných podaní sa primerane použijú ustanovenia § 246 až 253.

§ 190c - Súdne spisy v agende registra partnerov verejného sektora
(1)

Pre každého zapísaného partnera verejného sektora66a) sa zakladá jeden spoločný spisový obal, do ktorého ...

(2)

Na obale súdneho spisu podľa odseku 1 sa vyznačí najmä

a)
označenie súdu, ktorý je registrujúcim orgánom,
b)
označenie partnera verejného sektora,
c)
označenie čísla zápisu,
d)
poznámka o vymazaní zapísanej osoby z registra partnerov verejného sektora, ak dôjde k výmazu partnera ...
(3)

Súčasťou súdneho spisu podľa odseku 1 sú aj prílohy podľa osobitného predpisu,66b) ktoré sa ukladajú ...

§ 190d - Súdne spisy vo veciach výkonu detencie

Na súde, v ktorého obvode sa vykonáva detencia, sa pri vedení súdneho spisu vo veciach výkonu detencie ...

§ 190e - Súdne spisy v agende dočasnej ochrany podnikateľov
(1)

Pre každú žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľov sa zakladá jeden spoločný spisový obal, ...

(2)

Na obale súdneho spisu podľa odseku 1 sa vyznačí najmä

a)
označenie súdu, ktorý je príslušný na poskytnutie dočasnej ochrany,
b)
označenie podnikateľa, ktorý podal žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany,
c)
poznámka o zániku dočasnej ochrany, ak nastane dôvod jej zániku.
§ 191 - Predkladanie súdnych spisov súdu druhého stupňa
(1)

K súdnym spisom, ktoré sa predkladajú súdu druhého stupňa na rozhodnutie o opravnom prostriedku, pripojí ...

(2)

Ak lehota na podanie riadneho opravného prostriedku už všetkým oprávneným osobám uplynula a orgán, proti ...

(3)

Ak sa súdu druhého stupňa predkladá väzobná vec, vyznačí sa to na predkladacej správe; na tento účel ...

(4)

S prihliadnutím na okolnosti prípadu a na rozsah súdneho spisu vo veciach podľa osobitného predpisu67) ...

§ 192 - Zberné spisy súdu druhého stupňa
(1)

Na súde druhého stupňa sa v súvislosti s rozhodovaním o opravných prostriedkoch vo veciach zapísaných ...

(2)

Zberný spis sa skladá z predkladacej správy, potvrdenia o prijatí podania, rovnopisu napadnutého rozhodnutia, ...

(3)

Opatrenia súdu druhého stupňa, najmä nariadenie verejného alebo neverejného zasadnutia, predvolanie ...

§ 192a - Súdne spisy pri postúpení veci inému orgánu verejnej moci
(1)

Ak súd zastaví konanie pre nedostatok právomoci a vec postúpi inému orgánu verejnej moci na ďalšie konanie, ...

(2)

Postup podľa odseku 1 sa použije primerane aj v prípade vrátenia alebo postúpenia veci inému orgánu ...

§ 193 - Vyznačovanie niektorých rozhodnutí
(1)

Ak sa rozhodnutím súdu zahladilo odsúdenie alebo bola povolená obnova konania, vyznačí sa táto skutočnosť ...

(2)

Ak bola odsúdenému udelená milosť, alebo ak sa na neho vzťahuje amnestia, vyznačí sa táto skutočnosť ...

Manipulácia so súdnym spisom

§ 194 - Evidencia súdnych spisov v prípade povolenia práce v domácom prostredí
(1)

Ak má sudca povolenú prácu v domácom prostredí, súdne spisy odnášané z budovy súdu na účel štúdia alebo ...

(2)

Zoznam podľa odseku 1 vedie príslušné súdne oddelenie.

§ 195 - Nazeranie do súdneho spisu
(1)

Nazerať do súdneho spisu možno na súde v informačnom centre súdu, v odôvodnených prípadoch aj v príslušnom ...

(2)

Vo výnimočných prípadoch možno so súhlasom predsedu senátu umožniť nazretie do súdneho spisu vždy v ...

(3)

Predseda senátu, ktorý vybavuje súdny spis, urobí ešte pred nazretím do súdneho spisu potrebné opatrenia ...

(4)

Ak o nazretie do súdneho spisu žiada súčasne viacero oprávnených osôb, ich poradie sa určí tak, že do ...

(5)

Ak má sudca pri sebe súdne spisy, do ktorých žiada oprávnená osoba nazrieť, v čase povolenej práce v ...

(6)

O nazretí do súdneho spisu vyhotoví poverený zamestnanec súdu uvedený v odseku 1 úradný záznam podľa ...

(7)

Poverený zamestnanec, ktorý je pri nazeraní do súdneho spisu prítomný, zodpovedá za neporušenie obsahu ...

(8)

Súdnym spisom sa na účely nazerania do súdneho spisu a vyhotovovania výpisov, odpisov a fotokópií z ...

(9)

Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa rovnako použijú aj pre nazeranie do súdnych spisov prokurátorom.68b) Ustanovenia ...

§ 196 - Zasielanie súdneho spisu na nazretie

Na odôvodnenú žiadosť oprávnenej osoby možno so súhlasom predsedu senátu, prípadne predsedu súdu zaslať ...

§ 197 - Požičiavanie súdneho spisu
(1)

Súdny spis sa požičiava na písomnú žiadosť. Súdny spis možno požičať najmä inému súdu, ministerstvu, ...

(2)

Súdny spis iného súdu možno požičať len vtedy, ak tvorí prílohu súčasne požičaného vlastného súdneho ...

(3)

Požičať súdny spis v právoplatne neskončených veciach možno len so súhlasom predsedu senátu; v ostatných ...

(4)

Ak nemožno súdny spis v právoplatne neskončenej veci z objektívnych dôvodov požičať, na odôvodnenú žiadosť ...

(5)

Žiadosť o požičanie súdneho spisu a prípis, ktorý je adresovaný orgánu, ktorému sa súdny spis odosiela, ...

(6)

Pred požičaním súdneho spisu alebo jeho predložením vyššiemu súdu preskúma poverený zamestnanec súdneho ...

(7)

Požičané súdne spisy sa zapisujú do zoznamu odoslaných súdnych spisov, ktorý vedie poverený zamestnanec ...

§ 198 - Rekonštrukcia súdneho spisu
(1)

Rekonštrukcia súdneho spisu sa vykoná na návrh alebo aj bez návrhu, ak sa súdny spis celkom alebo čiastočne ...

(2)

Súd70) vykoná rekonštrukciu súdneho spisu podľa záznamov v súdnych registroch, vyhotoví zápisnicu, v ...

(3)

Z dôvodu vykonávanej rekonštrukcie súdneho spisu súd môže požiadať tretie osoby, účastníkov konania ...

(4)

Ak nemožno získať potrebné údaje na rekonštrukciu súdneho spisu postupom podľa odsekov 2 a 3, súd vykoná ...

(5)

Zápisnica o rekonštrukcii je záznam, ktorý nahrádza listiny, najmä rôzne podania, zápisnice o súdnom ...

(6)

Údaj o tom, že bola vykonaná rekonštrukcia súdneho spisu, vyznačí sa červenou farbou na obale rekonštruovaného ...

(7)

Ak sa v priebehu rekonštrukcie súdny spis nájde, súd rekonštrukciu zastaví. Ak sa po skončení rekonštrukcie ...

Úschova súdnych spisov

§ 199 - Všeobecné ustanovenia
(1)

Na účely úschovy súdnych spisov sa ukončeným spisom s výnimkou podľa odseku 2 rozumie súdny spis v právoplatne ...

(2)

Súdny spis vecí starostlivosti o maloletých podľa § 188 sa považuje za ukončený dňom, keď maloletý dosiahol ...

§ 200 - Registratúrny plán

Registratúrny plán je pomôcka určená na účelné a systematické ukladanie súdnych spisov, evidenčných ...

§ 201 - Znak hodnoty
(1)

Znakom hodnoty „A“ sa označuje súdny spis, ktorý má trvalú dokumentárnu hodnotu. Súdny spis označený ...

(2)

Súdne spisy so znakom hodnoty „A“ určuje registratúrny plán. V ostatných prípadoch možno súdny spis ...

(3)

Znak hodnoty „A“ je záväzný spravidla pre ukončené spisy, ktorých pôvodcom je súd. Výnimku tvoria významné ...

§ 202 - Lehota uloženia
(1)

Lehota uloženia je počet rokov, počas ktorých súd potrebuje ukončený spis na svoju činnosť. Určuje, ...

(2)

Lehotu uloženia možno v odôvodnených prípadoch a po prerokovaní s príslušným archívom predĺžiť. Lehotu ...

§ 203 - Úschova neukončeného spisu
(1)

Pokiaľ súdne spisy nie sú ukončené, uschovávajú sa v príslušnom súdnom oddelení, a to oddelene podľa ...

(2)

Na účel úschovy nevybavených súdnych spisov sa môže v budove súdu vyčleniť vhodná miestnosť alebo miestnosti ...

§ 204 - Poplatková a spisová kontrola
(1)

Ak sa súdne konanie skončilo vydaním právoplatného rozhodnutia a v súdnom spise nie je potrebné vykonať ...

(2)

Poplatkovú kontrolu a spisovú kontrolu vykonáva poverený súdny tajomník. Likvidáciu znalečného a tlmočného ...

(3)

Vykonanie poplatkovej a spisovej kontroly sa vyznačí na každom spisovom obale doložkou „Poplatkovo a ...

Úschova ukončeného spisu

§ 205

Ak je to pre činnosť súdu potrebné, ukončené spisy sa spravidla počas dvoch rokov uschovávajú v príručnej ...

§ 206
(1)

Po ukončení súdneho spisu (§ 199) asistent príslušného súdneho oddelenia vyznačí na spisovom obale ukončených ...

(2)

Ukončené spisy vecí starostlivosti o maloletých týkajúce sa toho istého maloletého sa odovzdávajú do ...

(3)

Odsek 2 platí rovnako aj pre ukončené spisy opatrovníckych vecí a registrové spisy. Súdne spisy exekučnej ...

(4)

Ak registratúrny plán určuje pre úschovu rozhodnutia dlhšiu lehotu uloženia ako pre samotný súdny spis, ...

(5)

Odovzdanie ukončených spisov do registratúrneho strediska sa vyznačí v poznámkovom stĺpci príslušného ...

§ 207 - Evidencia ukončených spisov odovzdaných do registratúrneho strediska
(1)

Ukončené spisy odovzdávané do registratúrneho strediska sa po vykonaní úkonov podľa § 205 zapíšu do ...

(2)

Do zoznamu podľa odseku 1 sa ukončené spisy zapisujú chronologicky podľa súdneho registra; zoznam podľa ...

§ 208 - Usporiadanie registratúrneho strediska
(1)

V registratúrnom stredisku sa súdne spisy uschovávajú oddelene podľa druhov agendy a podľa ročníkov. ...

(2)

Uloženie súdnych spisov v registratúrnom stredisku sa zaznamená na lokačnom pláne, ktorý sa umiestni ...

(3)

O uložených súdnych spisoch vedie registratúrne stredisko zoznam uložených súdnych spisov. V tomto zozname ...

(4)

Na účely vyraďovacieho konania správca registratúrneho strediska spracuje zoznam súdnych spisov podľa ...

§ 209 - Sprístupňovanie súdnych spisov z registratúrneho strediska
(1)

Z registratúrneho strediska sa môžu vydať súdne spisy len za súčinnosti zamestnanca registratúrneho ...

(2)

Písomná žiadanka podľa odseku 1 sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie sa založí do ...

(3)

Zamestnanec registratúrneho strediska kontroluje zoznam podľa odseku 2 aspoň raz za pol roka a vyžiada ...

(4)

Vrátenie súdneho spisu sa vyznačí v zozname podľa odseku 2; na žiadanke o vydanie súdneho spisu uloženej ...

(5)

Ak sa požaduje vydanie súdneho spisu preto, že sa má pokračovať v konaní pod novou spisovou značkou, ...

§ 210

Vyraďovanie súdnych spisov, evidenčných pomôcok a iných písomností súdu uložených v registratúrnom stredisku ...

§ 211

Ustanovenia § 199 až 210 sa na úschovu súdnych registrov a iných evidenčných pomôcok použijú primerane. ...

§ 212 - Spoločné ustanovenia k postupu asistenta pri vedení súdneho spisu
(1)

Asistent v práci so súdnym spisom postupuje samostatne; pri pochybnostiach si vyžiada pokyn od súdneho ...

(2)

Asistent po skončení konania vykonáva úkony potrebné na odovzdanie súdneho spisu do registratúrneho ...

DRUHÁ HLAVA

OSOBITNÉ USTANOVENIA O POSTUPE REGISTROVÝCH SÚDOV PRI VYBAVOVANÍ AGENDY OBCHODNÉHO REGISTRA

§ 213

Ak nie je ďalej ustanovené inak, pri vybavovaní agendy obchodného registra sa použijú ustanovenia prvej ...

§ 214 - Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tejto vyhlášky

a)

systémom sa rozumujú programové a technické prostriedky schválené ministerstvom určené na vedenie agendy ...

b)

návrhom na zápis sa rozumie návrh na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných ...

c)

zapisovaním údajov sa rozumie postup, pri ktorom sa na základe návrhu na zápis do systému zapisujú alebo ...

d)

vykonaním zápisu sa rozumie úkon vyššieho súdneho úradníka alebo sudcu, ktorým po ukončení postupu podľa ...

e)

dňom vykonania zápisu sa rozumie deň, keď vyšší súdny úradník alebo sudca vykonal úkon podľa písmena ...

f)

dňom, ku ktorému sa zápis vykonáva, rozumie sa deň, od ktorého sa začína platnosť zapísaných údajov ...

g)

preverovaním návrhu na zápis sa rozumie postup, pri ktorom sa skúma splnenie podmienok na vykonanie ...

h)

manuálnym spracovaním návrhu na zápis sa rozumejú úkony súvisiace so zapisovaním navrhovaných údajov ...

i)

skupinou asistentov sa rozumie skupina zamestnancov súdu určených na manuálne spracovanie návrhu na ...

j)

výpisom z obchodného registra sa rozumie výpis vydávaný podľa osobitného predpisu;73) vydanie tohto ...

k)

stavom návrhu sa rozumie údaj o štádiu spracovania, v ktorom sa návrh na zápis v systéme nachádza; podrobný ...

l)

formulárom sa rozumie tlačivo vydané v listinnej podobe alebo zverejnené na internetovej stránke ministerstva ...

§ 215 - Postup pri zaevidovaní návrhu v podateľni

Zamestnanec podateľne registrového súdu zaeviduje v aplikácii každý návrh na zápis údajov, návrh na ...

Postup pri zaevidovaní návrhu na zápis v podateľni

§ 216
(1)

Zamestnanec podateľne zaeviduje návrh na zápis vyplnením príslušného formulára určeného na zápis údajov ...

(2)

Zamestnanec podateľne vyplní údaje tvoriace špecifikáciu návrhu na zápis a do samostatných na to určených ...

a)
údaje o dátume podania návrhu na zápis v poradí deň, mesiac a rok a o presnom čase podania návrhu na ...
b)
obchodné meno, ktoré navrhovateľ navrhuje zapísať, ak ide o návrh na prvozápis alebo návrh na zmenu ...
(3)

Aplikácia návrhu na zápis automaticky priradí číslo a pridelí ho na preverovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi. ...

(4)

Po pridelení návrhu na zápis na preverovanie zamestnanec podateľne zabezpečí bezodkladné odovzdanie ...

§ 217 - Postup pri zaevidovaní návrhu na zápis mimo podateľne
(1)

Ak podateľňa registrového súdu je nefunkčná alebo ak zlyhal prenos údajov z aplikácie do systému, zapíšu ...

(2)

Zamestnanec s prístupovým právom na zápis návrhu mimo podateľne vyplní údaje o návrhu na zápis takým ...

Postup vyššieho súdneho úradníka

§ 218 - Všeobecné ustanovenia
(1)

Vyšší súdny úradník, ktorému bol návrh na zápis pridelený na preverovanie v lehote podľa osobitného ...

(2)

Vyšší súdny úradník návrh na zápis preveruje v rozsahu vymedzenom podľa osobitného predpisu.72) Pri ...

(3)

Ak vyšší súdny úradník po preverení návrhu na zápis a jeho príloh dospeje k záveru, že návrh na zápis ...

(4)

Na účel zabezpečenia dodržania lehoty podľa odseku 1 je vyšší súdny úradník oprávnený využiť postup ...

(5)

Ak vyšší súdny úradník nerozhodne o postupe podľa § 221, pridelí v systéme návrh na manuálne spracovanie ...

§ 218a - Postup pri spracovaní elektronického návrhu na zápis podaného prostredníctvom jednotného kontaktného ...
(1)

Ak ide o elektronický návrh na zápis podaný prostredníctvom jednotného kontaktného miesta,76a) overí ...

(2)

Ak sa overovaním podľa odseku 1 zistí, že zapisovanej osobe nebolo pridelené identifikačné číslo, postupuje ...

§ 219 - Lustrácia obchodného mena
(1)

Ak ide o návrh na prvozápis alebo o návrh na zmenu obchodného mena zapísanej osoby, vyšší súdny úradník ...

(2)

Ak sa navrhované obchodné meno zhoduje s obchodným menom zapísaným do obchodného registra, vyšší súdny ...

§ 220 - Pridelenie návrhu na manuálne spracovanie skupine asistentov
(1)

Vyšší súdny úradník, ktorému bol návrh na zápis pridelený na preverovanie a ktorý rozhodol o tom, že ...

(2)

Zloženie jednotlivých skupín asistentov, ktoré sa zavedie do systému, určí v súlade s rozvrhom práce ...

(3)

Ak vyšší súdny úradník rozhodne o pridelení návrhu na manuálne spracovanie niektorej zo skupín asistentov, ...

(4)

Asistent pri manuálnom spracovaní návrhu na zápis nemôže

a)
vykonať zápis navrhovaných údajov,
b)
odmietnuť vykonanie zápisu.
(5)

Po ukončení manuálneho spracovania návrhu asistent rozpracovaný návrh na zápis uzavrie pomocou funkcie ...

§ 221 - Zlučovanie návrhov na zápis
(1)

Vyšší súdny úradník môže zlúčiť návrh na zápis, ktorý mu bol pridelený na preverovanie, s iným návrhom ...

(2)

Zlučovať možno len návrh ako celok s iným návrhom ako celkom. Zlučovaný návrh sa zlúčením stane súčasťou ...

(3)

Na základe zlúčených návrhov na zápis sa vykoná jeden zápis do obchodného registra.

(4)

Lehota na vykonanie zápisu na základe zlúčených návrhov77) plynie odo dňa podania toho zo zlúčených ...

§ 222 - Vykonanie zápisu
(1)

Ak návrh na zápis spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,72) vyšší súdny úradník po skončení zapisovania ...

(2)

Ak je návrh na zápis pridelený na manuálne spracovanie asistentovi, vyšší súdny úradník pred vykonaním ...

(3)

Vyšší súdny úradník v systéme vyplní údaj o dni, ku ktorému sa zápis vykonáva, ak tento údaj vyplýva ...

(4)

Po vykonaní zápisu vyšší súdny úradník vytlačí dve kópie potvrdenia o vykonaní zápisu, ktoré vlastnoručne ...

(5)

Vyšší súdny úradník súčasne aktivuje funkcie systému, ktoré umožnia kancelárii styku s verejnosťou obchodného ...

§ 223 - Odmietnutie vykonania zápisu
(1)

Ak návrh na zápis nespĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,72) vyšší súdny úradník odmietne vykonanie ...

(2)

Odmietnuť vykonanie zápisu možno len vo vzťahu k návrhu na zápis ako celku. Čiastočné vykonanie zápisu ...

(3)

Ak došlo na základe návrhu na zápis podľa odseku 1 k zápisu údajov do systému, vyšší súdny úradník dosiaľ ...

(4)

Vyšší súdny úradník v systéme povinne vyplní pole vyhradené pre odôvodnenie odmietnutia vykonania zápisu. ...

(5)

Po odmietnutí vykonania zápisu vyšší súdny úradník vytlačí dve kópie oznámenia o odmietnutí vykonania ...

Postup vyššieho súdneho úradníka po podaní námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu

§ 224
(1)

Ak navrhovateľ v lehote pätnástich dní od vydania alebo doručenia oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu ...

(2)

Vyšší súdny úradník preskúma námietky v lehote piatich pracovných dní odo dňa ich podania. V prípade, ...

Postup sudcu po podaní námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu

§ 225
(1)

Ak vyšší súdny úradník odmietne vykonať zápis podľa § 224 ods. 2, podateľňa vec zapíše do súdneho registra ...

(2)

Po pridelení veci kancelária styku s verejnosťou obchodného registra bez zbytočného odkladu predloží ...

(3)

Sudca skúma odôvodnenosť odmietnutia vykonania zápisu vyšším súdnym úradníkom len z hľadiska splnenia ...

(4)

Po preskúmaní námietok sudca v lehote desiatich pracovných dní od ich podania na registrový súd vykoná ...

(5)

Na postup sudcu podľa odseku 4 sa primerane použijú tie ustanovenia tejto vyhlášky, ktoré upravujú postup ...

(6)

Ak nie sú splnené podmienky na postup podľa odseku 4, sudca uznesením rozhodne o zamietnutí námietok. ...

(7)

Na postup sudcu podľa odseku 6 sa uplatnia ustanovenia osobitného predpisu.78)

§ 226

Ak nedošlo k skutočnostiam podľa § 224 ods. 1, registrový spis sa založí ad acta.

§ 227 - Tlač výpisov z obchodného registra
(1)

Tlač výpisov z obchodného registra zabezpečuje kancelária styku s verejnosťou obchodného registra.

(2)

Kancelária styku s verejnosťou obchodného registra vytlačí dve kópie výpisu z obchodného registra v ...

(3)

Postup pri vydávaní alebo doručovaní výpisu navrhovateľovi je upravený v § 228.

§ 228 - Vydávanie a doručovanie písomností
(1)

Vydávanie a doručovanie potvrdení o vykonaní zápisu, výpisov z obchodného registra, oznámení o odmietnutí ...

(2)

Ak navrhovateľ v tlačive návrhu na zápis uviedol, že si príde doklad prevziať na registrový súd osobne, ...

(3)

Ak navrhovateľ v tlačive návrhu na zápis uviedol, že žiada o doručenie dokladov poštou, alebo ak si ...

(4)

Ak sa doklad nedoručuje poštou, dňom doručenia písomnosti je deň, keď si navrhovateľ doklad prevzal ...

§ 228a - Postup pri vybavovaní elektronickej žiadosti o vydanie listinnej podoby výpisu z obchodného registra
(1)

Postup podľa § 227 a 228 sa primerane použije aj v prípade vybavovania elektronických žiadostí o vydanie ...

(2)

Ak jedna elektronická žiadosť podľa odseku 1 obsahuje požiadavku na vydanie viacerých výpisov z obchodného ...

§ 229 - Nahliadanie do obchodného registra

Do obchodného registra možno nahliadať a vyhotovovať z neho odpisy a výpisy v úradných hodinách pod ...

§ 230 - Zverejňovanie a oznamovacia povinnosť
(1)

V Obchodnom vestníku sa zverejňuje obsah výpisu z obchodného registra, s výnimkou rodného čísla fyzických ...

(2)

Expedícia externých súborov obsahujúcich údaje podľa odseku 1, ktoré sú určené na zverejnenie v Obchodnom ...

(3)

Po zápise navrhovaných údajov do obchodného registra registrový súd zabezpečí poskytnutie údajov obsiahnutých ...

§ 231 - Postup registrového súdu pri výmaze
(1)

Podateľňa po zápise právoplatného rozhodnutia registrového súdu do súdneho registra Vym pridelí vec ...

(2)

Potvrdenie o vykonaní výmazu podľa odseku 1 a výpis z obchodného registra po výmaze spoločnosti sa v ...

§ 232 - Postup registrového súdu v konaní vo veciach obchodného registra
(1)

Podateľňa po zaevidovaní návrhu alebo podnetu na zosúladenie údajov v obchodnom registri so skutočným ...

(2)

Okrem prípadov, v ktorých je obsahom podnetu podľa odseku 1 oprava chýb v písaní a počítaní alebo iných ...

(3)

Po vydaní uznesenia o vykonaní zápisu podľa osobitného predpisu81) sa na ďalší postup sudcu primerane ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane aj na konanie o zrušenie zápisu údajov podľa osobitného ...

§ 233 - Postup registrového súdu pri ukladaní pokút
(1)

Ak vyšší súdny úradník zistí, že došlo k skutočnosti odôvodňujúcej začatie konania podľa osobitného ...

(2)

Podateľňa podnet zapíše do súdneho registra Pok a pridelí sudcovi, ktorý o poriadkovej pokute rozhodne ...

(3)

V prípade, že skutočnosť odôvodňujúcu začatie konania podľa osobitného predpisu82) zistí v konaní sudca, ...

Zbierka listín

§ 234 - Členenie zbierky listín
(1)

Zbierka listín sa skladá z registra zbierky listín, spisov zbierky listín a knihy zbierky listín.

(2)

Register zbierky listín, spisy zbierky listín a knihu zbierky listín vedie kancelária zbierky listín. ...

§ 235 - Register zbierky listín
(1)

Register zbierky listín je evidenčnou pomôckou, v ktorej sa vedie evidencia všetkých listín zapísaných ...

(2)

Register zbierky listín sa člení na rovnaké oddiely ako registrová kniha obchodného registra. Oddiely ...

a)
Pš - štátne podniky,
b)
Sa - akciové spoločnosti,
c)
Sro - spoločnosti s ručením obmedzeným,
d)
Sr - verejné obchodné spoločnosti a komanditné spoločnosti,
e)
Dr - družstvá,
f)
Po - organizačné zložky podniku
1.
organizačné zložky zahraničnej fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
2.
organizačné zložky podniku zahraničnej fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
3.
právnické osoby zriadené zákonom, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, ak sa nezapisujú do iného ...
4.
rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie vykonávajúce podnikateľskú činnosť,
g)
Firm - fyzické osoby,
h)
Sja – jednoduché spoločnosti na akcie.
(3)

Register zbierky listín sa vedie aj v elektronickej forme a obsahuje tieto náležitosti:

a)
označenie oddielu a spisovej značky zapísanej osoby, ktorej sa listiny týkajú,
b)
obchodné meno zapísanej osoby, IČO zapísanej osoby, pri právnických osobách sídlo, pri fyzických osobách ...
c)
chronologický zoznam listín o zapísanej osobe, ktoré sú uložené v zbierke listín; listiny sa zapisujú ...
d)
dátum doručenia listiny registrovému súdu, dátum jej uloženia do zbierky listín,
e)
poznámka.
(4)

V registri zbierky listín sa evidujú všetky listiny uložené do zbierky listín podľa osobitného predpisu.83) ...

(5)

Register zbierky listín je pokračujúcim registrom, do ktorého sa zapisuje evidencia listín po celý čas ...

(6)

Na účely tejto vyhlášky možno na vedenie zbierky listín používať skratky uvedené v zozname skratiek, ...

§ 236 - Vedenie registra zbierky listín
(1)

Pri vedení registra zbierky listín pomocou výpočtovej techniky musí byť zabezpečená ochrana všetkých ...

(2)

Údaje z registra zbierky listín sa pravidelne zálohujú, a to denne prostredníctvom zálohovania dát.

§ 237 - Spisy zbierky listín
(1)

Na účely ukladania listín do zbierky listín sa pre každú zapísanú osobu založí spis zbierky listín.

(2)

Do spisu zbierky listín ukladá kancelária zbierky listín všetky listiny zapísanej osoby, ktoré boli ...

(3)

Na vonkajšej strane spisového obalu sa uvedie spisová značka, obchodné meno, pri právnických osobách ...

(4)

Spisová značka spisu zbierky listín sa skladá zo spisovej značky, pod ktorým je zapísaná osoba zapísaná ...

(5)

Na prednej vnútornej strane spisu sa uvedie spisový prehľad, ktorý obsahuje zoznam listín uložených ...

(6)

Každú stranu listiny pri jej ukladaní do spisu kancelária zbierky listín označí číslom, a to postupne ...

(7)

Po výmaze subjektu z obchodného registra platí pre archivovanie spisu zbierky listín rovnaká lehota ...

(8)

Ak dôjde k zmene príslušnosti registrového súdu, spis zbierky listín sa spolu s registrovým spisom odstúpi ...

§ 238 - Prijímanie podaní pre zbierku listín
(1)

Listiny určené pre zbierku listín opatrené podacou pečiatkou predloží podateľňa kancelárii zbierky listín ...

(2)

Ak boli registrovému súdu doručené listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín pri podaní návrhu na ...

(3)

Ak boli listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín spolu s návrhom na zápis do obchodného registra, ...

§ 239 - Kniha zbierky listín
(1)

Kniha zbierky listín predstavuje evidenciu o kópiách listín vydaných zo zbierky listín a o nahliadnutí ...

(2)

Kniha zbierky listín je vedená v písomnej forme pevne zviazaného registra a obsahuje tieto údaje:

a)
poradové číslo,
b)
údaje o žiadateľovi - obchodné meno alebo priezvisko, sídlo alebo bydlisko a IČO alebo číslo občianskeho ...
c)
obchodné meno a sídlo zapísanej osoby a ak ide o fyzickú osobu, bydlisko a miesto podnikania, ak sa ...
d)
názov listiny a počet vydaných kópií,
e)
úradný záznam o uhradení súdneho poplatku,
f)
podpis žiadateľa,
g)
poznámku.
(3)

Ako vzor knihy zbierky listín sa použije vzor č. 15 uvedený v prílohe č. 4.

(4)

Kniha zbierky listín sa ukladá a vedie pre každý rok samostatne.

§ 240 - Vydávanie kópií zo zbierky listín
(1)

Po splnení poplatkovej povinnosti84) vydá kancelária zbierky listín žiadateľovi kópiu z listín uložených ...

(2)

Ak určitá listina v zbierke listín nie je, na požiadanie a po splnení poplatkovej povinnosti vydá o ...

(3)

Vydávanie kópie zo zbierky listín vykonáva na túto činnosť poverený zamestnanec registrového súdu.

(4)

Kópiu zo zbierky listín vydá kancelária zbierky listín žiadateľovi spravidla na počkanie a v určených ...

(5)

Registrový súd zabezpečí, aby kancelária zbierky listín poskytovala verejnosti kópie zo zbierky listín ...

(6)

Kancelária zbierky listín opatrí

a)
prvú stranu kópie zo zbierky listín v pravom hornom rohu odtlačkom pečiatky „KÓPIA“, označením oddielu, ...
b)
poslednú stranu kópie zo zbierky listín pečiatkou registrového súdu, dátumom vydania kópie, počtom strán ...
§ 240a - Postup pri vybavovaní elektronických žiadostí o vydanie listinnej podoby kópie listiny zo zbierky listín ...
(1)

Pri vybavovaní elektronickej žiadosti o vydanie listinnej podoby kópie listiny zo zbierky listín kancelária ...

(2)

Po splnení poplatkovej povinnosti vyhotoví kancelária zbierky listín kópiu požadovanej listiny, a to ...

(3)

Ak jedna elektronická žiadosť podľa odseku 1 obsahuje požiadavku na vydanie kópie viacerých listín uložených ...

(4)

Postup podľa odsekov 2 a 3 sa primerane použije aj pri vybavovaní žiadosti o vydanie listinnej podoby ...

§ 241 - Nazeranie do zbierky listín
(1)

Nazerať do listín uložených v zbierke možno výlučne len v kancelárii zbierky listín a za prítomnosti ...

(2)

Predseda registrového súdu môže vyčleniť na nazeranie do zbierky listín aj iný vhodný priestor ako kanceláriu ...

TRETIA HLAVA

OSOBITNÉ USTANOVENIA O POSTUPE PRI VYBAVOVANÍ AGENDY PROBÁCIE A MEDIÁCIE

§ 241a
(1)

Ak nie je ďalej ustanovené inak, pri vybavovaní agendy probácie a mediácie sa použijú ustanovenia prvej ...

(2)

Vybavovaním agendy probácie nie je výkon úkonov súdnym tajomníkom podľa § 77.

(3)

Pri rozhodovaní o forme probačného dohľadu možno na účely výberu vhodnej formy probačného dohľadu požiadať ...

§ 241b - Podanie v agende probácie a mediácie
(1)

Podaním v agende probácie a mediácie, ktorým sa začína probácia, sa rozumie rovnopis právoplatného rozhodnutia ...

(2)

Podaním v agende probácie a mediácie, ktorým sa začína mediácia, sa rozumie

a)
písomný pokyn predsedu senátu,
b)
písomný pokyn prokurátora v prípravnom konaní,
c)
podnet policajta v prípravnom konaní,
d)
podnet poškodeného a obvineného alebo
e)
iný podnet.
§ 241c - Postup pri zaevidovaní podania v podateľni a pridelenie veci probačnému a mediačnému úradníkovi
(1)

Prijaté podanie podľa § 241b sa eviduje v podateľni pomocou aplikácie.

(2)

Ak odsek 3 neustanovuje inak, podania podľa § 241b sa prideľujú náhodným výberom probačným a mediačným ...

(3)

Probačnému a mediačnému úradníkovi, ktorý preskúmal splnenie podmienok kontroly výkonu rozhodnutia technickými ...

§ 241d - Súdne registre Pr a M

Súdne registre Pr a M vedie súdny tajomník príslušného súdneho oddelenia, do ktorého sú zaradení probační ...

Súdny spis v agende probácie a mediácie

§ 241e - Súdnym spisom v agende probácie a mediácie je
a)

spis vo veciach probácie (ďalej len „probačný spis“) a

b)

spis vo veciach mediácie (ďalej len „mediačný spis“).

§ 241f
(1)

Základom probačného spisu je podanie, na základe ktorého sa probácia vykonáva. Probačný spis ďalej obsahuje ...

a)
spisový prehľad,
b)
potvrdenie o prijatí podania,
c)
zápisnice a úradné záznamy o úkonoch v rámci výkonu probácie, vrátane záznamov o probačných stretnutiach ...
d)
prehľad o účasti odsúdeného alebo obvineného na probácii,
e)
správu o povesti odsúdeného alebo obvineného,
f)
záverečnú správu z probácie,
g)
písomnosti týkajúce sa priebehu kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami.
(2)

Základom mediačného spisu je podanie, na základe ktorého sa mediácia vykonáva. Mediačný spis ďalej obsahuje ...

a)
spisový prehľad,
b)
potvrdenie o prijatí podania,
c)
rovnopisy rozhodnutí súdu alebo prokurátora vrátane písomného súhlasu predsedu senátu alebo prokurátora, ...
d)
zápisnice a úradné záznamy o úkonoch v rámci mediácie,
e)
vyhlásenie obvineného o spáchaní skutku,
f)
dohodu o náhrade škody alebo doklad o náhrade škody,
g)
dohodu o zmieri,
h)
doklad o zložení finančných prostriedkov na všeobecne prospešné účely,
i)
záverečnú správu z mediácie,
j)
rovnopis uznesenia súdu o skončení veci zmierom alebo podmienečným zastavením trestného stíhania alebo ...
§ 241g

Ak je súčasťou dožiadania vo veciach probácie rovnopis podania podľa § 241b, písomný pokyn na vykonanie ...

§ 241h - Na účely úschovy súdnych spisov sa probačný spis a mediačný spis považuje za ukončený
a)

doručením rovnopisu záverečnej správy z probácie prokurátorovi v prípravnom konaní alebo postúpením ...

b)

doručením rovnopisu záverečnej správy z mediácie prokurátorovi v prípravnom konaní alebo postúpením ...

ŠTVRTÁ HLAVA

OSOBITNÉ USTANOVENIA O POSTUPE PRI PREDBEŽNOM ŠETRENÍ

§ 241i

Ak nie je ďalej ustanovené inak, pri predbežnom šetrení sa použijú ustanovenia prvej hlavy piatej časti. ...

§ 241j
(1)

Podaním sa pri predbežnom šetrení rozumie pokyn sudcu alebo prokurátora na preskúmanie splnenia podmienok ...

(2)

Prijaté podanie podľa odseku 1 sa eviduje v podateľni pomocou aplikácie.

(3)

Podanie podľa odseku 1 sa prideľuje náhodným výberom probačným a mediačným úradníkom v súlade s rozvrhom ...

§ 241k
(1)

Súdnym spisom pri predbežnom šetrení je spis predbežného šetrenia. Spis predbežného šetrenia sa zakladá ...

(2)

Základom spisu predbežného šetrenia je podanie podľa § 241j. Spis predbežného šetrenia ďalej obsahuje ...

a)
spisový prehľad,
b)
potvrdenie o prijatí podania,
c)
písomný sľub páchateľa, ak sa vyžaduje,
d)
súhlas chránenej osoby, ak sa vyžaduje,
e)
súhlas plnoletej osoby, ktorá žije s kontrolovanou osobou v spoločnej domácnosti, ak sa vyžaduje,
f)
úradný záznam o pohovore s maloletým dieťaťom, ak sa vyžaduje,
g)
vyjadrenie zákonného zástupcu alebo osoby, ktorej je maloleté dieťaťa zverené do starostlivosti, ak ...
h)
vyjadrenie opatrovníka, ak sa vyžaduje,
i)
úradný záznam o poučení dotknutej osoby,
j)
správu o preskúmaní splnenia podmienok výkonu kontroly technickými prostriedkami,
k)
správu o možnostiach uloženia a riadneho výkonu trestu.
(3)

Na účely úschovy súdnych spisov sa spis predbežného šetrenia považuje za ukončený predložením správ ...

(4)

Ak sa po vykonaní predbežného šetrenia nariadi kontrola výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami, ...

PIATA HLAVA

OSOBITNÉ USTANOVENIA O POSTUPE PRI VYBAVOVANÍ AGENDY REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

§ 241l

Pri vybavovaní agendy registra partnerov verejného sektora sa primerane použijú ustanovenia prvej a ...

ŠIESTA HLAVA

OSOBITNÉ USTANOVENIA O POSTUPE PRI VYBAVOVANÍ AGENDY DOČASNEJ OCHRANY PODNIKATEĽOV

§ 241m

Pri vybavovaní agendy dočasnej ochrany podnikateľov sa primerane použijú ustanovenia prvej a druhej ...

SIEDMA HLAVA

AGENDA SPRÁVY SÚDU

§ 242

Ak nie je ďalej ustanovené inak, na vybavovania agendy správy súdu sa primerane použijú ustanovenia ...

Prvý oddiel

Evidenčné pomôcky pre agendu správy súdov

§ 243
(1)

Pre vybavovanie agendy správy súdu sa vedú a používajú tieto evidenčné pomôcky:

a)
správny register podľa vzoru č. 22 uvedeného v prílohe č. 4,
b)
ak to vyžaduje rozsah agendy, zoznam hesiel podľa vzoru č. 23 uvedeného v prílohe č. 4 a
c)
menný zoznam.
(2)

Heslá v zozname hesiel môžu súdy podľa potreby priebežne meniť alebo dopĺňať, prípadne uvedené heslá ...

(3)

Pri vybavovaní agendy správy súdu sa môžu používať aj iné evidenčné pomôcky.

(4)

Na evidenčné pomôcky podľa odsekov 1 a 2 sa ustanovenie § 167 ods. 2 a 3 vzťahuje rovnako.

Správny register

§ 244
(1)

V správnom registri sa evidujú všetky písomnosti, ktoré sa týkajú agendy správy súdu došlé na súd, ako ...

(2)

Na označenie správneho registra sa používa skratka „Spr“. Ak sa vedie správny register v elektronickej ...

(3)

Správny register vedie kancelária predsedu súdu. Správny register sa môže vnútorne členiť na oddiel ...

§ 245
(1)

Ak nie je ďalej ustanovené inak, zapíše poverený zamestnanec došlé písomnosti do správneho registra, ...

(2)

Číslo konania písomnosti sa skladá z označenia, bežného čísla správneho registra a z posledných dvoch ...

Druhý oddiel

Spisy agendy správy súdu

§ 246
(1)

Súbor písomnosti agendy správy súdu týkajúcich sa tej istej veci tvorí spis agendy správy súdu.

(2)

Spisy agendy správy súdu, najmä ak pozostávajú z väčšieho množstva písomností, sa zakladajú do spisových ...

(3)

Na vonkajšej strane spisového obalu sa vyznačí označenie veci a číslo spisu. Číslom spisu je číslo konania ...

(4)

Spisy agendy správy súdu sa ukladajú usporiadané podľa čísla konania; prípadne sa použije pre jednotlivé ...

§ 247 - Spojené vecné spisy
(1)

Spojený vecný spis sa tvorí podľa čísla konania prvej došlej písomnosti. Toto číslo je vedúcim číslom ...

(2)

Ak sa zasiela ktorejkoľvek organizácii v rezorte justície nejaká písomnosť, ktorá sa má založiť do spojeného ...

(3)

Na vonkajšej strane spisového obalu sa vyznačí heslo, prípadne bližšie označenie veci, a vedúce číslo ...

(4)

Spojený vecný spis sa vedie podľa potreby aj niekoľko rokov, ak sa jeho objem nezväčší tak, že treba ...

(5)

Spojené vecné spisy sa ukladajú v kancelárii predsedu súdu a v kancelárii riaditeľa správy súdu usporiadané ...

Osobné spisy

§ 248
(1)

Osobný spis sa zakladá podľa priezviska a mena zamestnanca súdu.

(2)

Osobný spis je na vonkajšej strane spisového obalu označený nadpisom „Osobný spis“, priezviskom a menom ...

(3)

Osobné spisy sú uložené v príslušnom organizačnom útvare súdu alebo u zamestnanca súdu povereného vybavovaním ...

(4)

Osobné spisy súd vedie riadne po celý čas trvania služobného pomeru, pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného ...

§ 249
(1)

Obsahom osobného spisu sú všetky listiny, doklady, zmluvy a ostatné dokumenty potrebné na riadne určenie ...

(2)

Jednotlivé úkony vykonávané v rámci služobného pomeru, pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného ...

§ 250 - Zberné spisy
(1)

Z písomností rovnakého obsahu, ktoré sa týkajú tej istej veci a majú sa spoločne vybaviť, najmä hromadných ...

(2)

Zberné spisy sa vkladajú do obalu z mäkkého papiera a ukladajú sa podľa čísel, ak nie sú súčasťou spisu ...

§ 251 - Podanie menšej dôležitosti
(1)

Písomnosti, z ktorých nemožno založiť spis agendy správy súdu, osobný spis ani zberný spis, sa vkladajú ...

(2)

Podanie menšej dôležitosti, najmä celkom jednoduché a nepodstatné oznámenia, tlačivá a formuláre, s ...

(3)

Okruh písomností do správneho registra nezapisovaných určí predseda súdu podľa osobitných podmienok ...

§ 252 - Úschova spisov agendy správy súdu
(1)

Neskončené spisy agendy správy súdu sa uschovávajú spravidla v uzamykateľnej skrini.

(2)

Na uchovávanie a ochranu účtovnej dokumentácie platia osobitné predpisy.85)

§ 253

Spôsob podpisovania písomností, rozpočtových, štatistických výkazov a dokladov účtovnej a peňažnej povahy, ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 254 - Používanie tlačív a formulárov
(1)

Na účely dodržiavania jednotnej formy úradných výstupov zo súdov a jednotnej formy listín o podstatných ...

(2)

Okrem tlačív podľa odseku 1 súdy používajú aj formuláre, ktoré sú definované v aplikácii.

(3)

Ak súdy pri používaní tlačív a formulárov podľa odsekov 1 a 2 zistia, že tieto tlačivá a formuláre neobsahujú ...

(4)

Aktualizáciu formulárov v aplikácii a tlačív v katalógu tlačív vykonáva ministerstvo v spolupráci so ...

(5)

Aktuálne vzory tlačív podľa odseku 1 a vzory formulárov podľa odseku 2 ministerstvo uverejní na svojej ...

§ 255 - Programové prostriedky pre spracovanie súdnej agendy
(1)

Ak táto vyhláška ukladá súdom používať pri spracovaní súdnej agendy, najmä na prijímanie podaní došlých ...

(2)

Obchodný register vrátane registra zbierky listín vedú registrové súdy prostredníctvom programového ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 platí rovnako aj pre agendu registra partnerov verejného sektora.

§ 256 - Evidencia informačného centra súdu

Na účely evidencie žiadostí o vydanie rovnopisu alebo odpisu rozhodnutia alebo inej písomnosti zo súdneho ...

§ 258 - Ochrana utajovaných skutočností

Touto vyhláškou nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov;86) pri vybavovaní súdnej agendy týkajúcej ...

§ 259

Zmenu spisovej značky v súvislosti so zánikom súdu a prechodom výkonu súdnictva zo zanikajúceho súdu ...

§ 259a

Zapisovateľom podľa osobitného predpisu12) sa na účely tejto vyhlášky rozumejú zamestnanci súdu uvedení ...

DRUHÁ HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 260
(1)

Ak sa touto vyhláškou zavedie nový súdny register na určitý druh súdnej agendy, súdy sú začnú používať ...

(2)

Súdny register vedený v elektronickej podobe nahrádza v plnom rozsahu doterajšie súdne registre a evidenčné ...

§ 261

Vydávanie osvedčení o európskom exekučnom titule podľa § 66 ods. 1 až 4 sa vzťahuje len na rozhodnutia ...

§ 262
(1)

Používanie registratúrnych znakov, znakov hodnoty a lehôt uloženia ustanovených touto vyhláškou sa vzťahuje ...

(2)

Odsek 1 sa rovnako vzťahuje aj na súdne registre, ostatné evidenčné pomôcky, ako aj iné registratúrne ...

Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2006
§ 262a

Súdne spisy vo veciach, ktoré dôjdu na súd do 31. decembra 2006, sa v registratúrnom stredisku uschovajú ...

§ 262b

Súdy začnú postupovať podľa § 241c od 1. januára 2007. Do 1. januára 2007 sa podania v agende probácie ...

§ 262c

Súdy začnú používať spisové obaly s predtlačou podľa § 174 ods. 2 od 1. januára 2007.

§ 263

Odvolania vo veciach zapísaných do 1. januára 2006 na okresnom súde do súdneho registra Em sa na krajskom ...

§ 263a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2010

Spory zo spotrebiteľských zmlúv zapísané pred 1. januárom 2010 do súdnych registrov Cb, Cob alebo Rob ...

§ 263b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2011

Veci zapísané pred 1. septembrom 2011 do súdneho registra C, ktoré sa od 1. septembra 2011 zapisujú ...

§ 263c - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013

Veci zapísané pred 1. januárom 2013 do súdneho registra P, ktoré sa od 1. januára 2013 zapisujú do súdneho ...

§ 263d - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2013

Veci zapísané do súdnych registrov pred 1. júnom 2013, ktoré sa od 1. júna 2013 zapisujú do súdnych ...

§ 263e - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Veci zapísané do súdneho registra T pred 1. januárom 2014, ktoré sa od 1. januára 2014 zapisujú do súdneho ...

§ 263f - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015

Vo veciach zapísaných do súdnych registrov Ro, Rob alebo Zm pred 1. januárom 2015, ktoré neboli do 1. ...

§ 263g - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2015

Veci zapísané do súdneho registra pred 1. májom 2015, ktoré sa od 1. mája 2015 zapisujú do súdneho registra ...

§ 263h - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Návrh týkajúci sa uplatnenia zodpovednosti za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v konkurze ...

(2)

Súdne spisy vo veciach, ktoré dôjdu na súd do 31. decembra 2015, sa v registratúrnom stredisku uschovajú ...

§ 263i - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016
(1)

Veci zapísané do súdneho registra C pred 1. júlom 2016, ktoré sa od 1. júla 2016 zapisujú do súdneho ...

(2)

Veci zapísané pred 1. júlom 2016 do súdnych registrov Sd, Sn, Sp alebo Scud sa vedú v týchto súdnych ...

(3)

Veci zapísané do súdneho registra Cob pred 1. júlom 2016, ktoré sa od 1. júla 2016 zapisujú do súdneho ...

(4)

Veci zapísané pred 1. júlom 2016 do súdneho registra So sa vedú v tomto súdnom registri aj po 1. júli ...

(5)

Súdne spisy vo veciach, ktoré dôjdu na súd do 30. júna 2016, sa v registratúrnom stredisku uschovajú ...

§ 263j - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2017

Veci zapísané do súdneho registra Pc pred 1. júlom 2017, ktoré sa od 1. júla 2017 zapisujú do súdneho ...

§ 263k - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)

Veci zapísané do súdneho registra Co pred 1. januárom 2020, ktoré sa od 1. januára 2020 zapisujú do ...

(2)

Súdy začnú postupovať podľa § 35a najneskôr od 1. januára 2021.

TRETIA HLAVA
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 264 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 66/1992 Zb. o Spravovacom poriadku pre ...

2.

vyhláška Federálneho ministerstva obrany č. 389/1992 Zb. o rokovacom poriadku pre vojenské obvodové ...

3.

výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 12. mája 1994 č. 4595/1994-30 o nariaďovaní ...

§ 265 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

v z. Lucia Žitňanská v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.

  I

  Civilná Obchodná Konkurz Iná obchodná Trestná Justičná pokladnica C Cbi K NcCb T JP Cd V Cbnl Ntok ...

  OKRESNÝ SÚD

  KRAJSKÝ SÚD

  prvostupňová agenda

  odvolacia agenda

  ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD

  II

  A.

  Súdny register trestných vecí

  1.

  Do súdneho registra „T“ sa zapisuje trestnoprávna vec, v ktorej prokurátor podal obžalobu alebo návrh ...

  2.

  Do súdneho registra „Tk“ sa zapisuje trestnoprávna vec podľa § 16 ods. 1 Trestného poriadku, v ktorej ...

  3.

  Do súdneho registra „Tv“ sa zapisuje trestnoprávna vec podľa § 16 ods. 2 Trestného poriadku, v ktorej ...

  4.

  Súdny register „Nt“ obsahuje

  a)

  osobitné oddiely pre vec zahladenia odsúdenia,

  b)

  návrh na uloženie ochranných opatrení, napríklad detencia, ochranné liečenie, ochranná výchova, ochranný ...

  c)

  návrh na povolenie obnovy konania.

  d)

  návrh na prerušenie výkonu trestu,

  e)

  návrh na upustenie od výkonu trestu,

  f)

  návrh súvisiaci s ochranným opatrením,

  g)

  návrh na zmenu spôsobu výkonu trestu,

  h)

  návrh na určenie spoločného spôsobu postupne uložených trestov,

  i)

  rovnopis rozhodnutia, ktorým bol uložený trest povinnej práce, zaslaný na výkon trestu iným súdom,

  j)

  rovnopis rozhodnutia, ktorým bol uložený trest domáceho väzenia, zaslaný na výkon trestu iným súdom,

  k)

  návrh právneho nástupcu odsúdenej právnickej osoby či alebo v akom rozsahu sa nevykonaný trest vzťahuje ...

  5.

  Do súdneho registra „Ntd“, ktorý vedie okresný súd, v ktorého obvode sa vykonáva detencia, sa zapisujú ...

  6.

  Súdny register „Pp“ vedie každý okresný súd, v ktorého obvode sa vykonáva trest odňatia slobody.

  a)

  návrh na podmienečné prepustenie podané prokurátorom alebo riaditeľom ústavu na výkon trestu odňatia ...

  b)

  návrh na podmienečné prepustenie podané záujmovými združeniami občanov,

  c)

  prípad, keď súd rozhoduje o podmienečnom prepustení z vlastného podnetu,

  d)

  žiadosť odsúdeného o podmienečné prepustenie,

  e)

  podnet na podmienečné prepustenie podané osobami alebo právnickými osobami, ktoré nie sú na to oprávnené. ...

  7.

  Do súdneho registra „Td“ sa zapisuje žiadosť o právnu pomoc v rámci Slovenskej republiky.

  8.

  Do súdneho registra „Tp“ – register trestných vecí prípravného konania, sa zapisuje najmä

  a)

  návrh na ustanovenie obhajcu,

  b)

  návrh na vydanie príkazu na zatknutie,

  c)

  návrh na vydanie zatýkacieho rozkazu,

  d)

  návrh na vzatie obvineného do väzby,

  e)

  nariadenie vyšetrenia duševného stavu,

  f)

  sťažnosť proti rozhodnutiu o zaistení majetku,

  g)

  návrh na vydanie príkazu na domovú prehliadku,

  h)

  návrh na udelenie súhlasu so zmenou, zrušením alebo zánikom právnickej osoby v trestnom konaní proti ...

  i)

  návrh na uloženie, obmedzenie alebo zrušenie obmedzujúcich a zaisťujúcich opatrení v trestnom konaní ...

  j)

  návrh na ustanovenie opatrovníka v trestnom konaní proti právnickej osobe.

  9.

  Do súdneho registra „Tcud“ sa zapisuje

  a)

  konanie o uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia v trestnej veci, ak je daná príslušnosť okresného súdu, ...

  b)

  povolenie úkonov právnej pomoci,

  c)

  žiadosť cudzích orgánov o inú právnu pomoc v trestných veciach, najmä doručenie písomnosti, výsluch ...

  d)

  konanie o uznanie a výkon rozhodnutia o peňažnej sankcii, ktoré vydal správny orgán štátu pôvodu podľa ...

  10.

  Do súdneho registra „Pr“ sa zapisujú

  a)

  rovnopisy právoplatných rozhodnutí súdu a prokurátora vydaných podľa Trestného poriadku, z ktorých vyplýva ...

  1.

  nahradení väzby zárukou za súčasného uloženia primeraných povinností a obmedzení,

  2.

  nahradení väzby sľubom za súčasného uloženia primeraných povinností a obmedzení,

  3.

  nahradení väzby probačným dohľadom,

  4.

  podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom,

  5.

  ponechaní podmienečného odsúdenia v platnosti so súčasným nariadením probačného dohľadu,

  6.

  uložení trestu povinnej práce,

  7.

  uložení trestu domáceho väzenia,

  8.

  podmienečnom upustení od potrestania mladistvého so súčasným nariadením probačného dohľadu,

  9.

  podmienečnom upustení od výkonu ochrannej výchovy mladistvého s nariadením probačného dohľadu,

  10.

  podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody mladistvého s dodatočným uložením probačného dohľadu, ...

  11.

  podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody mladistvého s probačným dohľadom,

  12.

  nahradení peňažného trestu všeobecne prospešnou činnosťou v rámci probačného dohľadu podľa § 114 ods. ...

  13.

  výchovných povinnostiach a obmedzeniach,

  14.

  uložení trestu zákazu činnosti, ak je dohľad nad dodržiavaním zákazu činnosti súčasťou probačného dohľadu, ...

  15.

  uložení ochranného dohľadu,

  16.

  podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody so súčasným nariadením probačného dohľadu,

  b)

  pokyn na vykonanie predbežného šetrenia a nariadenie kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami, ...

  c)

  dožiadania z iných súdov vo veciach probácie a vo veciach kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami. ...

  11.

  Do súdneho registra „M“ sa zapisujú

  a)

  písomné pokyny predsedu senátu na vykonanie mediácie,

  b)

  písomné pokyny prokurátora na vykonanie mediácie v prípravnom konaní,

  c)

  podnety poškodeného a obvineného,

  d)

  podnety policajta na vykonanie mediácie,

  e)

  iné podnety na vykonanie mediácie.

  12.

  Do súdneho registra „Ntt“ sa zapisujú veci podľa § 24 ods. 4 Trestného poriadku, ak o nich rozhoduje ...

  B.

  Súdny register občianskoprávnych vecí

  1.

  Do súdneho registra „C“ sa zapisuje

  a)

  žaloba, návrh na začatie konania a určovací návrh v občianskoprávnych veciach, ak sa nezapisuje do súdneho ...

  b)

  návrh na vydanie platobného rozkazu v občianskoprávnych veciach, ak sa nezapisuje do súdneho registra ...

  c)

  návrh na zrušenie a na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

  d)

  návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu; v prípade obchodnej agendy sa vec zapisuje do súdneho ...

  e)

  návrh vyvolaný konaním o dedičstve,

  f)

  návrh vyvolaný konaním pri výkone rozhodnutia a exekúcii v občianskoprávnej veci,

  g)

  návrh na zrušenie spoločného nájmu bytu alebo obytných miestností a návrh na ich vypratanie, iný občianskoprávny ...

  h)

  návrh na ochranu osobnosti, ochranu dobrého mena právnickej osoby,

  i)

  návrh na začatie konania vo veci ochrany všeobecných osobnostných práv podľa § 11 až 16 Občianskeho ...

  j)

  spor z poskytovania zdravotnej starostlivosti,

  k)

  spor z verejného obstarávania občianskoprávneho charakteru,

  l)

  návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podľa § 325 ods. 2 písm. e) Civilného sporového poriadku; ...

  m)

  návrh na vydanie ochranného opatrenia,

  n)

  návrh na vydanie, opravu alebo zrušenie osvedčenia o ochrannom opatrení,

  o)

  návrh na úpravu ochranného opatrenia nariadeného v inom členskom štáte, aby bola zachovaná jeho vykonateľnosť ...

  p)

  návrh na vydanie rozhodnutia o neuznaní ochranného opatrenia vydaného v inom členskom štáte,

  q)

  návrh na rozhodnutie o pozastavení alebo zrušení účinkov uznania ochranného opatrenia,

  r)

  iný spor občianskoprávneho charakteru upravený osobitným predpisom,

  s)

  žaloba na obnovu konania,

  t)

  vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o dovolaní, ...

  u)

  vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky.

  2.

  Do súdneho registra „Cpr“ sa zapisujú individuálne pracovnoprávne spory a spory z kolektívnych pracovnoprávnych ...

  3.

  Do súdneho registra „Cr“ sa zapisujú

  a)

  žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení ...

  b)

  žaloby o zrušenie predbežného opatrenia podľa zákona č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,

  c)

  rozhodnutia, ktorými bol zrušený rozhodcovský rozsudok podľa § 43 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. v ...

  4.

  Do súdneho registra „Csr“ sa zapisujú

  a)

  žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku podľa zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom ...

  b)

  návrhy na pokračovanie v konaní vo veci v rozsahu uvedenom v žalobe alebo v rozsahu uvedenom vo vzájomnej ...

  5.

  Do súdneho registra „Csp“ sa zapisujú spory zo spotrebiteľských zmlúv.

  6.

  Do súdneho registra „Ca“ sa zapisujú spory z autorského práva a spory z práv súvisiacich s autorským ...

  7.

  Do súdneho registra „Cd“ – tuzemské dožiadanie v občianskoprávnej veci, sa zapisuje žiadosť o právnu ...

  8.

  Do súdneho registra „Ccud“ – dožiadania cudzích orgánov v občianskych veciach a iné úkony vo vzťahu ...

  a)

  žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc v občianskych veciach, napríklad žiadosť o doručenie písomností, ...

  b)

  žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine,

  c)

  žiadosť o poskytnutie informácie o orgánoch dožiadaného členského štátu.

  C.

  Súdny register obchodných vecí

  1.

  Do súdneho registra „Cb“ sa zapisuje

  a)

  žaloba a návrh na začatie konania v obchodných veciach, určovací návrh a návrh vyvolaný konaním pri ...

  b)

  návrh na vydanie platobného rozkazu v obchodnoprávnych veciach; v tomto súdnom registri sa vedie vec ...

  c)

  žaloba, z ktorej je zrejmé, že záväzkový vzťah účastníkov, ktorý nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 ...

  d)

  žaloba, ak je jej predmetom uplatňovanie práv z nekalej súťaže podľa § 44 až 55 Obchodného zákonníka, ...

  e)

  žaloba na obnovu konania v obchodných veciach,

  f)

  vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o dovolaní, ...

  g)

  vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky.

  2.

  Do súdneho registra „CbPv“ sa zapisujú

  a)

  spory podľa zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení ...

  b)

  spory podľa zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov (dizajnové spory),

  c)

  spory podľa nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva vrátane sporov ...

  d)

  spory podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (spory z ...

  e)

  spory podľa nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (spory ...

  f)

  spory podľa zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

  g)

  spory podľa zákona č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení zákona č. ...

  h)

  spory podľa zákona č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov ...

  i)

  spory podľa zákona č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín (spory z právnej ochrany odrôd ...

  j)

  spory podľa zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (spory ...

  3.

  Do súdneho registra „Cbcud“ – dožiadania cudzích orgánov v obchodných veciach a iné úkony vo vzťahu ...

  a)

  žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc v obchodných veciach, napríklad žiadosť o doručenie písomností, ...

  b)

  žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.

  4.

  Do súdneho registra „CbR“ sa zapisujú návrhy na začatie konania, v ktorých je daná príslušnosť registrového ...

  5.

  Do súdneho registra „Cbd“ – tuzemské dožiadania v obchodnoprávnej veci, sa zapisuje žiadosť o právnu ...

  6.

  Do súdneho registra „CbBu“ sa zapisujú žaloby, ktorých predmet vyplýva z burzových obchodov a ich sprostredkovania. ...

  7.

  Do súdneho registra „CbHs“ sa zapisujú žaloby, ktorých predmetom je ochrana práv z hospodárskej súťaže. ...

  8.

  Do súdneho registra „Cbi“ sa zapisujú žaloby v sporoch vyvolaných konkurzom a reštrukturalizáciou alebo ...

  9.

  Do súdneho registra „CbZm“ sa zapisujú žaloby a návrhy, ktorých predmet vyplýva zo zmenky alebo šeku ...

  10.

  Do súdneho registra „CbVO“ sa zapisujú žaloby na určenie neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce ...

  11.

  Do súdneho registra „CbVyl“, ktorý vedie Okresný súd Žilina, sa zapisuje diskvalifikačný list spolu ...

  12.

  Na vydávanie osvedčení o tom, či o žiadateľovi v registri diskvalifikácií určitý záznam je alebo nie ...

  D.

  Súdny register konkurzov a reštrukturalizácií

  1.

  Do súdneho registra „K“ sa zapisujú návrhy na vyhlásenie konkurzu podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze ...

  2.

  Do súdneho registra „R“ sa zapisujú návrhy na povolenie reštrukturalizácie podľa zákona č. 7/2005 Z. ...

  3.

  Do súdneho registra „NcKR“ sa zapisujú iné podania okrem návrhov podľa prvého a druhého bodu vzťahujúce ...

  4.

  Na vydávanie potvrdení o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, sa vedie register „Kp“ podľa vzoru č. 18 ...

  5.

  Do súdneho registra „OdK“ sa zapisujú návrhy na vyhlásene konkurzu v konaní o oddlžení.

  6.

  Do súdneho registra „OdS“ sa zapisujú návrhy na určenie splátkového kalendára v konaní o oddlžení.

  7.

  Do súdneho registra „Odi“ sa zapisujú návrhy a podnety na zrušenie oddlženia.

  E.

  Súdny register rodinných vecí, opatrovníckych vecí a vecí starostlivosti súdu o maloletých

  1.

  Do súdneho registra „P“ sa zapisuje najmä

  a)

  návrh na povolenie uzavrieť manželstvo,

  b)

  návrh na rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa,

  c)

  návrh na konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých:

  1.

  určenie mena a priezviska maloletého,

  2.

  úprava výkonu rodičovských práv a povinností,

  3.

  výživa maloletého,

  4.

  styk s maloletým,

  5.

  poručníctvo,

  6.

  opatrovníctvo maloletého,

  7.

  odovzdanie maloletého,

  8.

  veci maloletého, o ktorých sa rodičia nevedia dohodnúť,

  9.

  schválenie právneho úkonu maloletého,

  10.

  zastupovanie maloletého,

  11.

  správa majetku maloletého,

  12.

  ústavná starostlivosť a iné výchovné opatrenia,

  13.

  ochranné opatrenia,

  14.

  pestúnska starostlivosť,

  15.

  zverenie dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti,

  16.

  iné veci, ak to vyplýva z osobitného predpisu,

  d)

  návrh na konanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní,

  e)

  osvojiteľnosť, osvojenie, predosvojiteľská starostlivosť.

  2.

  Do súdneho registra „PPOm“ sa zapisuje návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vo veciach ochrany ...

  3.

  Do súdneho registra „Pc“ sa zapisuje

  a)

  návrh na rozvod manželstva s výnimkou návrhu na rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa,

  b)

  návrh na konanie o určenie neplatnosti manželstva,

  c)

  návrh na konanie o určenie neexistencie manželstva,

  d)

  návrh v ostatných veciach týkajúcich sa manželov a rozvedených manželov,

  e)

  návrh na určenie alebo zapretie otcovstva, návrh na určenie materstva, návrh na určenie prípustnosti ...

  f)

  návrh na určenie príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke,

  g)

  návrh na konanie vo veciach výživného plnoletých osôb a iných obdobných nárokov.

  4.

  Do súdneho registra „Ps“ sa zapisuje

  a)

  návrh na vyhlásenie za mŕtveho,

  b)

  návrh na konanie o spôsobilosti na právne úkony (obmedzenie, zmena obmedzenia, navrátenie spôsobilosti ...

  c)

  návrh na konanie o ustanovení opatrovníka.

  5.

  Do súdneho registra „Po“ sa zapisuje vec vyhlásenia o uznaní otcovstva.

  6.

  Do súdneho registra „Pu“ sa zapisuje vec konania o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom ...

  7.

  Do súdneho registra „Pd“ sa zapisuje žiadosť o právnu pomoc tuzemských súdov vo veciach opatrovníckych ...

  8.

  Do súdneho registra „Pcud“ – dožiadania cudzích orgánov vo veciach opatrovníckych a starostlivosti o ...

  a)

  žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc vo veciach opatrovníckych a starostlivosti o maloletých, napríklad ...

  b)

  žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.

  F.

  Súdny register dedičských vecí

  1.

  Do súdneho registra „D“ sa zapisuje

  a)

  oznámenie matriky o úmrtí občana (úmrtný list),

  b)

  právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení za mŕtveho,

  c)

  návrh na dodatočné konanie o dedičstve podľa § 211 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku, ak má základné ...

  d)

  podnet na dodatočné konanie o dedičstve podľa § 211 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku, ak ho podáva ...

  e)

  návrh na obnovu právoplatne skončeného konania o dedičstve podľa § 75 Civilného mimosporového poriadku, ...

  f)

  návrh alebo podnet, ktorý smeruje k dodatočnému konaniu o dedičstve, ale neobsahuje základné náležitosti ...

  g)

  ohlásenie úmrtia, ktoré nie je dokladované úmrtným listom,

  h)

  žiadosť o vydanie, opravu, zmenu, odvolanie, predĺženie platnosti alebo pozastavenia účinkov európskeho ...

  2.

  Do súdneho registra „Dd“ sa zapisuje dožiadanie, ktoré sa týka dedičského konania.

  3.

  Do súdneho registra „Dcud“ – dožiadania do cudziny od cudzích orgánov v dedičských veciach a iné úkony ...

  a)

  žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc v dedičských veciach, napríklad žiadosť o doručenie písomností, ...

  b)

  žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.

  G.

  Súdny register vecí výkonu rozhodnutia

  1.

  Do súdneho registra „Em“ sa zapisuje návrh na súdny výkon rozhodnutia vo veciach maloletých.

  2.

  Do súdneho registra „Ed“ sa zapisujú dožiadania vo veciach podľa prvého bodu.

  3.

  Do súdneho registra „Ecud“ sa zapisuje návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia osobitným rozhodnutím alebo ...

  H.

  Súdny register exekučných vecí

  1.

  Do súdneho registra „Er“ sa zapisuje

  a)

  žiadosť exekútorov o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie,

  b)

  návrh exekútorov na zastavenie exekučného konania pred vydaním poverenia z dôvodu nezloženia preddavku ...

  c)

  návrh exekútorov na zastavenie exekučného konania, ak návrh nebol opravený alebo doplnený alebo ak nebol ...

  2.

  Do súdneho registra „Ek“ sa zapisuje návrh na vykonanie exekúcie v exekučných konaniach, v ktorých sa ...

  3.

  Do súdneho registra „Erd“ sa zapisuje dožiadanie v exekučných veciach.

  4.

  Do súdneho registra „Ercud“ sa zapisuje návrh na výkon cudzieho rozhodnutia, ktoré bolo uznané, vyhlásené ...

  I.

  Súdny register vecí upomínacieho konania

  1.

  Do súdneho registra Up sa zapisujú návrhy na vydanie platobného rozkazu podľa zákona č. 307/2016 Z. ...

  2.

  V súdnom registri „Up“ sa vyznačuje skončenie veci

  a)

  nadobudnutím právoplatnosti vydaného platobného rozkazu,

  b)

  nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu,

  c)

  márnym uplynutím lehoty na podanie návrhu na pokračovanie v konaní,

  d)

  nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí návrhu na vydanie platobného rozkazu,

  e)

  nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania.

  3.

  V súdnom registri „Up“ sa vyznačuje skončenie veci a jej postúpenie súdu príslušnému na prejednanie ...

  a)

  podania odporu a návrhu na pokračovanie v konaní,

  b)

  zrušenia platobného rozkazu pre jeho nedoručenie do vlastných rúk žalovanému a podania návrhu na pokračovanie ...

  J.

  Súdny register súdnych a notárskych úschov

  Do súdneho registra „U“ sa zapisuje

  a)

  návrh na prijatie veci do úschovy,

  b)

  námietka proti vydaniu predmetu notárskej úschovy zloženej na účely splnenia záväzku,

  c)

  námietka proti vydaniu výťažku z predaja zálohu zloženého do notárskej úschovy,

  d)

  podnet notára na začatie konania o prepadnutí predmetu notárskej úschovy štátu.

  K.

  Súdny register vecí umorenia listiny

  Do súdneho registra „UL“ sa zapisuje návrh na umorenie listiny.

  L.

  Súdny register justičnej pokladnice

  Do súdneho registra „JP“ sa zapisujú jednotlivé druhy súdnych pohľadávok:

  a)

  súdne poplatky,

  b)

  trovy trestného konania,

  c)

  trovy výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí,

  d)

  pokuty (bez peňažných trestov),

  e)

  svedočné, znalečné, tlmočné,

  f)

  iné náklady súdneho konania,

  g)

  pohľadávky podľa zákona č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej ...

  h)

  preddavky v súdnom konaní,

  i)

  ostatné (napríklad škody).

  M.

  Súdny register vecí v konaní o potvrdení vydržania

  Do súdneho registra „Vyd“ sa zapisuje návrh na začatie konania o potvrdení vydržania.

  III

  SÚDNE REGISTRE PRVOSTUPŇOVEJ AGENDY
  A.

  Súdny register občianskoprávnych vecí

  1.

  Do súdneho registra „C“ sa zapisuje žaloba v konaní o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach. ...

  2.

  Do súdneho registra „Cd“ – dožiadania v občianskoprávnych a obchodných veciach, sa zapisuje žiadosť ...

  3.

  Do súdneho registra „Cudz“ sa zapisuje návrh účastníka na uznanie vybraných cudzích rozhodnutí podľa ...

  B.

  Súdny register obchodných vecí

  Do súdneho registra „Cbi“ sa zapisujú návrhy v sporoch vyvolaných konkurzom a vyrovnaním alebo súvisiacich ...

  C.

  Súdny register konkurzov a vyrovnaní

  1.

  Do súdneho registra „K“ sa zapisujú návrhy na vyhlásenie konkurzu podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze ...

  2.

  Do súdneho registra „V“ sa zapisujú návrhy na vyrovnanie podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní ...

  3.

  Do súdneho registra „NcKV“ sa zapisujú iné podania okrem návrhov podľa odsekov 1 a 2 vzťahujúce sa na ...

  4.

  Do súdneho registra „CobVO“ sa zapisujú veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra „CbVO“, ak ...

  5.

  Na vydávanie potvrdení o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, sa vedie register „Kp“ podľa vzoru č. 18 ...

  D.

  Iné súdne registre v obchodných veciach

  1.

  Do súdneho registra „NcCb“ sa zapisujú všetky obchodné veci, v ktorých od 1. januára 2005 nie je daná ...

  2.

  Do súdneho registra „Cbnl“ sa zapisujú návrhy týkajúce sa námorných lodí, námornej plavby a právnych ...

  E.

  Súdny register trestných vecí

  1.

  Do súdneho registra „T“ sa zapíše každá senátna trestná vec, v ktorej prokurátor podal obžalobu.

  2.

  Do súdneho registra „T“ sa zapíše pod novou spisovou značkou aj vec,

  a)

  ktorá bola vylúčená z inej senátnej trestnej veci na samostatné konanie,

  b)

  ktorá bola vrátená na nové prejednanie po zrušení rozhodnutia na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ...

  c)

  v ktorej po vrátení veci súdom do prípravného konania prokurátor znovu podal obžalobu.

  Súvislosť s pôvodným zápisom sa vyznačí v poznámkovom stĺpci.

  3.

  Do súdneho registra „Ntok“ sa zapíše každý návrh na povolenie obnovy konania v senátnych trestných veciach ...

  4.

  Do súdneho registra „Ntol“ sa zapíše každý návrh na uloženie ochrannej liečby (všetky druhy).

  5.

  Do súdneho registra „Ntod“ sa zapíše každý návrh na uloženie alebo prepustenie z výkonu ochranného dohľadu ...

  6.

  Do súdneho registra „Ntc“ sa zapisuje

  a)

  konanie vo veci žiadosti cudzích orgánov o vydanie osoby zo Slovenskej republiky do cudziny na trestné ...

  b)

  návrh prokurátora na vzatie osoby do predbežnej väzby, vydávacej väzby a rozhodnutie o prípustnosti ...

  c)

  návrh na uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia, ak je daná príslušnosť krajského súdu,

  d)

  návrh na rozhodnutie o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu,

  e)

  žiadosť justičného orgánu štátu pôvodu o zadržanie odsúdeného alebo o prijatie iného opatrenia na zabezpečenie ...

  f)

  žiadosť príslušného orgánu členského štátu o udelenie súhlasu s prevzatím rozhodnutia na jeho uznanie ...

  g)

  žiadosť príslušného justičného orgánu štátu pôvodu o vzatie do väzby osoby, ktorej sa rozhodnutie týka ...

  h)

  návrh na podmienečné prepustenie odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody podľa zákona č. 549/2011 ...

  Súdny register sa vedie mimo aplikácie.

  7.

  Do súdneho registra „Ntt“, ktorý sa vedie ručne mimo elektronickej podateľne, sa zapisujú návrhy a podania ...

  8.

  Do súdneho registra „Ntn“ sa zapisujú návrhy na vydanie príkazov podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných ...

  9.

  Do súdneho registra „Td“ sa zapisujú žiadosti o právnu pomoc v rámci Slovenskej republiky.

  F.

  Súdny register justičnej pokladnice

  Do súdneho registra „JP“ sa zapisujú jednotlivé druhy súdnych pohľadávok:

  a)

  súdne poplatky,

  b)

  trovy trestného konania,

  c)

  trovy výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí,

  d)

  pokuty (bez peňažných trestov),

  e)

  svedočné, znalečné, tlmočné,

  f)

  iné náklady súdneho konania,

  g)

  pohľadávky podľa zákona č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej ...

  h)

  preddavky v súdnom konaní,

  i)

  ostatné (napríklad škody).

  SÚDNE REGISTRE ODVOLACEJ AGENDY
  A.

  Súdny register občianskoprávnych vecí

  1.

  Do súdneho registra „Co“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri ...

  2.

  Do súdneho registra „CoCsp“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri ...

  3.

  Do súdneho registra „CoD“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri ...

  4.

  Do súdneho registra „CoP“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch ...

  5.

  Do súdneho registra „CoE“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch ...

  6.

  Do súdneho registra „CoEk“ sa zapisujú veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „Ek“, ...

  7.

  Do súdneho registra „CoUp“ sa zapisujú veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „Up“, ...

  8.

  Do súdneho registra „CoPom“ sa zapisujú veci, ktoré sa týkajú neodkladných opatrení nariadených okresným ...

  9.

  Do súdneho registra „NcC“ sa zapisujú spory o príslušnosť a námietky zaujatosti, o ktorých rozhoduje ...

  10.

  Do súdneho registra „CoPr“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri ...

  11. Do súdneho registra „CoR“ sa zapisujú veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri ...

  12.

  Do súdneho registra „CoSr“ sa zapisujú veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „Csr“, ...

  13.

  Do súdneho registra „CoPno“ sa zapisujú veci podľa § 362 Civilného mimosporového poriadku.

  B.

  Súdny register obchodných vecí

  1.

  Do súdneho registra „Cob“ sa zapisujú všetky veci zapísané na okresnom súde do súdnych registrov „Cb“, ...

  2.

  Do súdneho registra „CoPv“ sa zapisujú všetky veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra „CbPv“, ...

  3.

  Do súdneho registra „CoZm“ sa zapisujú všetky veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra „CbZm“, ...

  4.

  Do súdneho registra „CoKR“ sa zapisujú všetky veci zapísané na okresnom súde do súdnych registrov „K“, ...

  5.

  Do súdneho registra „CobVO“ sa zapisujú veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra „CbVO“, ak ...

  6.

  Do súdneho registra „Ncb“ sa zapisujú spory o príslušnosť a námietky zaujatosti, o ktorých rozhoduje ...

  C.

  Súdny register trestných vecí

  1.

  Do súdneho registra „To“ sa zapisujú trestné veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch ...

  a)

  o podmienečnom zastavení trestného stíhania,

  b)

  o zastavení trestného stíhania,

  c)

  o zmieri,

  d)

  o vrátení veci prokurátorovi na došetrenie,

  e)

  o postúpení veci príslušnému súdu,

  f)

  o postúpení veci inému.

  Do súdneho registra „To“ sa zapisujú aj trestné veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri ...

  2.

  Do súdneho registra „Tov“ sa zapisujú trestné veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri ...

  a)

  podmienečnom zastavení trestného stíhania,

  b)

  zastavení trestného stíhania,

  c)

  zmieri,

  d)

  vrátení veci prokurátorovi na došetrenie,

  e)

  postúpení veci príslušnému súdu,

  f)

  postúpení veci inému.

  3.

  Do súdneho registra „Tpo“ sa zapisujú veci, v ktorých bola podaná sťažnosť proti uzneseniu okresného ...

  4.

  Do osobitného oddielu registra podľa tretieho bodu sa môžu zapisovať veci, v ktorých bola podaná sťažnosť ...

  5.

  Do súdneho registra „Tos“ sa zapisujú veci, v ktorých rozhoduje odvolací súd o sťažnostiach podaných ...

  6.

  Do súdneho registra „Nto“ sa zapisujú veci, v ktorých odvolací súd rozhoduje o sporoch týkajúcich sa ...

  7.

  Do súdneho registra „Ntro“ sa zapisujú sťažnosti pre nečinnosť podľa § 55 ods. 3 Trestného poriadku ...

  IV

  1.

  Do súdneho registra „T“ sa zapisuje

  a)

  každá vec, v ktorej prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podá obžalobu,

  b)

  každá vec, ktorá bude postúpená Špecializovanému trestnému súdu z dôvodu príslušnosti podľa Trestného ...

  2.

  Do súdneho registra „Tp“ sa zapisuje každá vec, v ktorej prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podá ...

  a)

  návrh na vzatie obvineného do väzby,

  b)

  návrh na vydanie príkazu na zatknutie,

  c)

  návrh na predĺženie lehoty trvania väzby,

  d)

  žiadosti o prepustenie z väzby,

  e)

  návrh na vydanie zatýkacieho rozkazu,

  f)

  návrh na ustanovenie a zrušenie obhajcu,

  g)

  návrh na vyšetrenie duševného stavu,

  h)

  nariadenie vyšetrenia duševného stavu,

  i)

  sťažnosť proti rozhodnutiu o zaistení majetku.

  Do súdneho registra „Tp“ sa zapisuje aj

  a)

  návrh na udelenie súhlasu so zmenou, zrušením alebo zánikom právnickej osoby v trestnom konaní proti ...

  b)

  návrh na uloženie, obmedzenie alebo zrušenie obmedzujúcich a zaisťujúcich opatrení v trestnom konaní ...

  c)

  návrh na ustanovenie opatrovníka v trestnom konaní proti právnickej osobe.

  3.

  Do súdneho registra „Nt“ sa zapisuje najmä

  a)

  návrh na povolenie obnovy konania,

  b)

  návrh na uloženie alebo prepustenie z výkonu ochranného dohľadu,

  c)

  návrh na uloženie ostatných ochranných opatrení, napríklad ochranného liečenia, ochrannej výchovy,

  d)

  návrh právneho nástupcu odsúdenej právnickej osoby či alebo v akom rozsahu sa nevykonaný trest vzťahuje ...

  4.

  Do súdneho registra „Ntt“, ktorý sa vedie ručne mimo aplikácie, zapisuje sa každá vec, v ktorej prokurátor ...

  V

  Do správneho registra sa zapisuje hromadné podanie bez ohľadu na to či podania tvoriace hromadné podanie ...

  Do správneho registra sa na súde, ktorému boli doručené podania podané na inom súde v rámci hromadného ...

  VI

  A.

  Súdne registre okresného súdu

  1.

  Do súdneho registra „S“ sa zapisuje

  a)

  žaloba vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov,

  b)

  žaloba vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja,

  c)

  žaloba vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských ...

  2.

  Do súdneho registra „Scud“ sa zapisuje dožiadanie cudzích orgánov vo veciach správneho súdnictva.

  B.

  Súdne registre krajského súdu

  1.

  Do súdneho registra „S“ sa zapisujú senátne veci, o ktorých podľa Správneho súdneho poriadku rozhoduje ...

  2.

  Do súdneho registra „Sa“ sa zapisujú sudcovské veci, o ktorých podľa Správneho súdneho poriadku rozhoduje ...

  3.

  Do súdneho registra „SaZ“ sa zapisujú veci s azylovou problematikou.

  4.

  Do súdneho registra „NcS“ sa zapisujú námietky zaujatosti vo veciach zapísaných na okresnom súde do ...

  5.

  Do súdneho registra „Scud“ sa zapisujú dožiadania cudzích orgánov vo veciach správneho súdnictva.

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.

  I

  Obchodný register Re Nre Exre Nsre Pok Vym ...

  II

  1.

  Do súdneho registra „Re“ sa zapisuje návrh na

  a)

  zápis údajov do obchodného registra,

  b)

  zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra,

  c)

  výmaz zapísaných údajov z obchodného registra.

  2.

  Do súdneho registra „Nre“ sa zapisujú námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu.

  3.

  Do súdneho registra „Exre“ sa zapisuje

  a)

  návrh na začatie konania o zosúladení údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom,

  b)

  podnet na začatie konania o zosúladení údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom vrátane ...

  c)

  návrh na začatie konania o zrušenie zápisu údajov do obchodného registra,

  d)

  rovnopis rozsudku vydaného v trestnom konaní ukladajúceho právnickej osobe trest podľa zákona č. 91/2016 ...

  4.

  Do súdneho registra „Nsre“ sa zapisujú tie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu zo súdneho registra ...

  5.

  Do súdneho registra „Pok“ sa zapisuje podnet, ktorý podateľni postúpil vyšší súdny úradník alebo sudca, ...

  6.

  Do súdneho registra „Vym“ sa zapisujú právoplatné rozhodnutia súdov, ktorými sa ukončuje konkurzné konanie ...

  Príloha č. 2a k vyhláške č. 543/2005 Z. z.

  I PREHĽAD SÚDNYCH REGISTROV A POUŽÍVANÉ SKRATKY SÚDNYCH REGISTROV NA ÚSEKU REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

  Register partnerov verejného sektora PRe PNre PExre PNsre PPok PVym ...

  II ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV NA ÚSEKU REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

  1.

  Do súdneho registra „PRe“ sa zapisuje návrh na

  a)

  zápis údajov do registra partnerov verejného sektora,

  b)

  zápis zmeny zapísaných údajov do registra partnerov verejného sektora,

  c)

  výmaz zapísaných údajov z registra partnerov verejného sektora vrátane výmazu oprávnenej osoby.

  2.

  Do súdneho registra „PNre“ sa zapisujú námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu.

  3.

  Do súdneho registra „PExre“ sa zapisuje uznesenie súdu, ktorý začal konanie podľa § 12 zákona č. 315/2016 ...

  4.

  Do súdneho registra „PNsre“ sa zapisujú tie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu zo súdneho registra ...

  5.

  Do súdneho registra „PPok“ sa zapisuje podnet, ktorý odôvodňuje postup podľa § 13 zákona č. 315/2016 ...

  6.

  Do súdneho registra „PVym“ sa zapisuje právoplatné rozhodnutie o pokute, ktoré je podkladom pre výmaz ...

  Príloha č. 2b k vyhláške č. 543/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2b k vyhláške č. 543/2005 Z. z.

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.

  PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA PEČIATOK NA SÚDE

  Čl. I

  1.

  Veľká okrúhla pečiatka má priemer 36 mm, v strede je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, po ...

  2.

  ...

  3.

  Odtlačkom veľkej okrúhlej pečiatky súd opatrí prvopisy a rovnopisy vyhotovení súdnych rozhodnutí, listiny ...

  4.

  Ak sa listina opatrí odtlačkom veľkej okrúhlej pečiatky, odtlačok sa spravidla umiestni dva až tri riadky ...

  Čl. II

  1.

  Malá okrúhla pečiatka má priemer 22 mm, v strede je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, po ...

  2.

  ...

  3.

  Odtlačkom malej okrúhlej pečiatky súd opatrí najmä všetky úradné poverenia, overenia a rozhodnutia, ...

  4.

  Čl. I ods. 4 platí primerane.

  Čl. III

  1.

  Podlhovastá pečiatka súdu má spravidla rozmery 52 mm na šírku a 20 mm na výšku. Text podlhovastej pečiatky ...

  2.

  ...

  3.

  V prípadoch, v ktorých nie je predpísané používanie úradných pečiatok podľa čl. I a II, a v bežnom administratívnom ...

  4.

  Čl. I ods. 4 platí primerane.

  Čl. IV

  1.

  Reliéfna pečiatka má okrúhly tvar s priemerom 36 mm. V strede je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, ...

  2.

  Reliéfna pečiatka sa používa najmä na rozhodnutia týkajúce sa ústavnej zdravotnej starostlivosti, na ...

  3.

  Pri používaní reliéfnej pečiatky sa farba spravidla nepoužíva.

  Čl. V

  1.

  Osemhranná pečiatka má priemer 32 mm, v strede je umiestnený kruh s priemerom 28 mm, kde je umiestnený ...

  2.

  ...

  3.

  Odtlačkom osemhrannej pečiatky sa opatria rovnopisy poukazov, ktorými sa nariaďuje vydanie peňažných ...

  4.

  Čl. I ods. 4 platí primerane.

  Čl. VI

  1.

  Podacia pečiatka má rozmery 54 mm na šírku a 32 mm na výšku. Podacia pečiatka obsahuje náležitosti podľa ...

  2.

  ...

  3.

  Odtlačkom podacej pečiatky sa opatria všetky podania došlé súdu, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

  4.

  Odtlačok podacej pečiatky sa umiestňuje podľa § 136 ods. 2. Podacia pečiatka sa odtláča spravidla modrou ...

  Čl. VII

  1.

  Evidencia úradných pečiatok súdu sa vedie formou evidenčného listu, ktorý dáva prehľad o tom, ktorý ...

  2.

  Evidenčný list podľa odseku 1 je evidenčnou pomôckou a zakladá sa pre každého sudcu a zamestnanca súdu, ...

  3.

  Sudca alebo zamestnanec súdu potvrdí prevzatie úradnej pečiatky svojím vlastnoručným podpisom vedľa ...

  4.

  Sudca alebo zamestnanec súdu svojím vlastnoručným podpisom a prevzatím úradnej pečiatky preberá zodpovednosť ...

  5.

  Sudca alebo zamestnanec súdu, ktorý prevzal úradnú pečiatku súdu pri skončení služobného pomeru, pracovnoprávneho ...

  Čl. VIII

  1.

  Úradné pečiatky súdu sa uschovávajú tak, aby k nim nemali prístup nepovolané osoby a aby sa zabránilo ...

  2.

  Úradné pečiatky súdu, ktoré sa nepoužívajú alebo ktoré neboli pridelené konkrétnemu sudcovi alebo zamestnancovi ...

  3.

  Každý sudca a zamestnanec súdu, ktorý pri svojej činnosti používa okrúhlu úradnú pečiatku, je povinný ...

  Čl. IX

  1.

  Na účely likvidácie úradných pečiatok súdu sa vytvorí spravidla trojčlenná komisia. Z poškodenej, opotrebovanej ...

  2.

  O úradných pečiatkach zlikvidovaných podľa prvého bodu sa vyhotoví záznam o likvidácii úradnej pečiatky. ...

  3.

  Úradný záznam, odtlačok úradnej pečiatky na čistom hárku papiera spolu s odstránenou gumou z úradnej ...

  Čl. X

  Prevziať prílohu - Vzor

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.

  VZORY EVIDENČNÝCH POMÔCOK

  Prevziať prílohu -

  VZOR č. 1

  ÚRADNÝ ZÁZNAM O NAZRETÍ DO SÚDNEHO SPISU

  VZOR č. 2

  ÚRADNÝ ZÁZNAM O VYHOTOVENÍ FOTOKÓPIÍ ZO SÚDNEHO SPISU

  VZOR č. 3

  EVIDENČNÁ KNIHA INFORMAČNÉHO CENTRA

  Do evidenčnej knihy informačného centra sa zapisujú všetky žiadosti oprávnených osôb o vydanie rovnopisu ...

  Evidenčná kniha informačného centra sa vyplňuje takto:

  Stĺpec 1

  Uvedie sa poradové číslo počnúc číslom „1“.

  Stĺpec 2

  Uvedie sa dátum žiadosti o vydanie rovnopisu, úradného potvrdenia zo súdneho spisu, overenia kópií písomností ...

  Stĺpec 3

  Označí sa meno a priezvisko žiadateľa a jeho adresa, u právnických osôb názov a sídlo. Ak je to potrebné, ...

  Stĺpec 4

  Uvedie sa spisová značka súdneho spisu, z ktorého sa vydávajú rovnopisy, úradné potvrdenia alebo z ktorého ...

  Stĺpec 5

  Označí sa písomnosť, ktorej rovnopis sa vydáva, alebo sa označí vydávané úradné potvrdenie, prípadne ...

  Stĺpec 6

  Uvedie sa poznámka o zaplatení súdneho poplatku, ak je to potrebné.

  Stĺpec 7

  Uvedie sa podpis žiadateľa.

  VZOR č. 4

  KNIHA ÚSCHOV

  VZOR č. 5

  KNIHA DOŠLÝCH ZMENIEK

  VZOR č. 6

  ÚRADNÝ ZÁZNAM O PREVZATÍ ZMENKY SÚDOM

  VZOR č. 7

  ÚRADNÝ ZÁZNAM

  VZOR č. 8

  ÚRADNÝ ZÁZNAM O VRÁTENÍ ZMENKY

  VZOR č. 9

  DORUČOVACIA KNIHA SÚDNEHO DORUČOVATEĽA

  VZOR č. 11

  ZOZNAMY VÄZIEB

  VZOR č. 12

  SÚDNY REGISTER Ntt

  VZOR č. 13

  ZOZNAM ODOSLANÝCH SÚDNYCH SPISOV

  VZOR č. 14

  KNIHA VYDANÝCH VÝPISOV Z OBCHODNÉHO REGISTRA

  Vzor č. 15

  KNIHA ZBIERKY LISTÍN

  VZOR č. 16

  TRESTNÝ LIST PRE MEDZINÁRODNÚ VÝMENU

  VZOR č. 17

  SPISOVÝ OBAL SPISU AGENDY SPRÁV SÚDU

  VZOR č. 18

  REGISTER „Kp"

  VZOR č. 19

  ZOZNAM TROV KONANIA A ZOZNAM PRIPOJENÝCH SPISOV

  (PREDTLAČ)

  VZOR č. 20

  ZOZNAM SÚDNYCH SPISOV ODOVZDÁVANÝCH DO REGISTRATÚRNEHO STREDISKA

  VZOR č. 21

  ŽIADANKA O VYDANIE SÚDNEHO SPISU Z REGISTRATÚRNEHO STREDISKA

  VZOR č. 22

  SPRÁVNY REGISTER

  VZOR č. 23

  ZOZNAM HESIEL

  VZOR č. 24

  PROTOKOL

  VZOR č. 25 a č. 26

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.

  VZOR

  Prevziať prílohu -

  Poučenie o správaní v pojednávacej miestnosti

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu -

  VZOR č. 1

  Zoznam pojednávaných vecí v trestnom konaní

  VZOR č. 2

  Zoznam pojednávaných vecí v občianskom súdnom konaní

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.

  ÚPRAVA POJEDNÁVACEJ MIESTNOSTI

  I

  Ako pojednávacie miestnosti určí predseda súdu spravidla najpriestrannejšie miestnosti v budove súdu. ...

  Na prednej stene pojednávacej miestnosti je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Iná výzdoba ...

  Pojednávacia miestnosť môže byť vybavená hodinami, telefónom s úpravou, ktorá neumožňuje spájať hovory ...

  Nábytok a drevené obloženie v pojednávacej miestnosti majú byť v rovnakom štýle a v rovnakej farbe, ...

  Pojednávacia miestnosť musí byť riadne uprataná, vetraná a osvetlená.

  II

  Stôl, za ktorým zasadá senát alebo samosudca (ďalej len „súdny stôl“), je umiestnený pred stenou na ...

  Vo veciach prejednávaných senátom sedí predseda senátu vždy uprostred.

  Asistent spravidla sedí vedľa senátu alebo samosudcu tak, aby mal zabezpečený dostatok svetla a voľnosť ...

  Počas súdneho pojednávania môžu byť na súdnom stole iba súdne spisy, pracovné pomôcky a predmety súvisiace ...

  Počas súdneho pojednávania v trestnoprávnych veciach je pred pódiom, na pravej strane pri pohľade od ...

  Vedľa prokurátora sedí zástupca záujmového združenia, zástupca orgánu povereného starostlivosťou o mládež, ...

  Obvinený sedí vedľa svojho obhajcu. Ak je obvinený vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, ...

  Pri súdnom pojednávaní v trestných veciach s väčším počtom obvinených sedia obvinení na lavici; poradie ...

  S prihliadnutím na priestorové možnosti pojednávacej miestnosti a charakter prejednávanej trestnej veci ...

  III

  Počas súdneho pojednávania v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a správnych veciach sú rovnako ako ...

  Ak sa na súdnom pojednávaní v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a správnych veciach zúčastňuje prokurátor ...

  IV

  Ak nie je na súde zriadená šatňa, je potrebné vešiaky na odevy umiestniť pri zadnej stene, prípadne ...

  V

  V pojednávacej miestnosti je potrebné vyhradiť priestor pre verejnosť s primeraným počtom miest na sedenie. ...

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.

  VYŠŠIE OVEROVANIE LISTÍN

  Čl. I

  Prevziať prílohu - Vzor 01

  Apostila

  Čl. II

  ...

  Osvedčenie na účely konzulárnej superlegalizácie

  Čl. III

  Osvedčenie podľa § 67 ods. 6 písm. a) a b) môže mať formu nálepky alebo pečiatky, ktorá sa pevne pripojí ...

  Čl. IV

  Prevziať prílohu -

  Kniha vyššieho overenia

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.

  ZOZNAM SKRATIEK

  NZ Notárska zápisnica SZ Spoločenská zmluva ZL Zakladateľská listina ZZ Zakladateľská zmluva ...

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 10 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.

  PRAVIDLÁ VYRAĎOVACIEHO KONANIA

  Prevziať prílohu - Vzor 02

  Čl. I

  (1)

  Predmetom vyraďovacieho konania sú všetky ukončené spisy a evidenčné pomôcky k nim, ktoré nie sú potrebné ...

  (2)

  Vyraďovanie ukončených spisov zahŕňa posúdenie a rozhodnutie, že súdny spis

  a)

  má trvalú dokumentárnu hodnotu, a preto po uplynutí lehoty uloženia a po vyradení je určený do trvalej ...

  b)

  nemá trvalú dokumentárnu hodnotu, a preto po uplynutí lehoty uloženia a po vyradení je určený na zničenie. ...

  Čl. II

  (1)

  Súd predkladá návrhy na vyradenie a vyraďuje ukončené spisy v pravidelných intervaloch dohodnutých s ...

  (2)

  Správca registratúrneho strediska dbá na to, aby súd zabezpečil pravidelné a plánovité vyraďovanie súdnych ...

  (3)

  Vyraďovanie súdnych spisov, ktorým uplynuli predpísané lehoty uloženia, sa pripravuje v registratúrnom ...

  (4)

  Vyraďovanie súdnych spisov sa uskutočňuje v súlade s registratúrnym plánom platným v čase vzniku súdneho ...

  (5)

  Správca registratúrneho strediska zabezpečí vyhotovenie zoznamu ukončených spisov určených na vyradenie ...

  Čl. III

  (1)

  Správca registratúry pripraví v dvoch vyhotoveniach návrh na vyradenie súdnych spisov (ďalej len „návrh“) ...

  (2)

  Súdne spisy uvedené v návrhu zostanú uložené v registratúrnom stredisku tak, aby pri odbornej archívnej ...

  (3)

  Príslušný archív posúdi návrh a preverí jeho nadväznosť na predchádzajúce vyraďovacie konanie. Neúplný ...

  (4)

  Zničenie súdnych spisov sa uskutočňuje na náklady súdu.

  Čl. IV

  (1)

  Vyradenie súdnych spisov sa vyznačí v evidencii registratúrneho strediska.

  (2)

  Súd zabezpečí všestrannú ochranu súdnych spisov, ktoré boli posúdené ako archívne dokumenty, dovtedy, ...

  (3)

  Príslušný archív preberá do trvalej starostlivosti ucelené súbory archívnych dokumentov alebo ich ucelené ...

  (4)

  Súdne registre a ostatné evidenčné pomôcky sa odovzdajú do príslušného archívu až po vyradení v nich ...

  (5)

  Odovzdanie archívnych dokumentov do príslušného archívu sa uskutočňuje na náklady súdu.

  VZOR č. 1

  Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov so znakom hodnoty „A“ navrhnutých na vyradenie

  VZOR č. 2

  Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty „A“ navrhnutých na vyradenie

  VZOR č. 3

  NÁVRH NA VYRADENIE REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV

  VZOR č. 4

  ZOZNAM ODOVZDÁVANÝCH ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV

Poznámky

 • 1)  § 31 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci ...
 • 1a)  Zákon č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 1b)  § 13 ods. 5 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 1c)  § 148 ods. 8 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 2)  § 279 Civilného mimosporového poriadku.
 • 3)  Napríklad § 54 až 61 zákona č. 757/2004 Z. z., vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ...
 • 4)  Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • 4a)  § 8 ods. 10 zákona č. 420/2004 Z. z. v znení zákona č. 141/2010 Z. z.
 • 5)  Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 6)  Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 9)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 9a)  § 30 ods. 11 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 10)  Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.
 • 10a)  § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 10b)  Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 11)  Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 11a)  § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11b)  § 52 ods. 4 a 7 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 33/2011 Z. z.
 • 11c)  § 45 ods. 11 zákona č. 757/2004 Z. z.
 • 11d)  § 24 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Trestný poriadok.
 • 13)  § 16 ods. 2 Trestného poriadku v znení zákona č. 59/2009 Z. z.
 • 14)  § 81 Trestného poriadku.
 • 14a)  § 116 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 14b)  § 35 a 48 Trestného poriadku.
 • 14c)  § 73 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 191 Trestného poriadku.
 • 16)  § 325 ods. 2 písm. e) Civilného sporového poriadku. § 365 a 368 Civilného mimosporového poriadku.
 • 16b)  § 26 zákona č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene ...
 • 17)  Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov ...
 • 17a)  § 4a zákona č. 166/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17aa)  § 4a ods. 1 zákona č. 166/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17b)  § 7 ods. 3 zákona č. 166/2003 Z. z.
 • 17c)  § 15b zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 18)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 18a)  Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu ...
 • 18b)  Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 18c)  Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 18d)  Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 18e)  Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 19)  § 119 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 19a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 o matrikách v znení neskorších predpisov.
 • 19b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych ...
 • 19c)  § 11 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 19d)  § 73k zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...
 • 19e)  Napríklad § 52 ods. 3 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných ...
 • 20)  Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.Trestný ...
 • 20b)  § 11 zákona č. 382/2004 Z. z.
 • 20c)  § 16 ods. 3 zákona č. 382/2004 Z. z.
 • 21)  § 44 ods. 5 Trestného poriadku.
 • 22)  Položka č. 28 sadzobníka súdnych poplatkov zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. v znení neskorších ...
 • 22a)  § 16 Civilného mimosporového poriadku.
 • 22aa)  § 82l ods. 6 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 152/2017 Z. z.
 • 22ab)  § 325 ods. 2 písm. e) Civilného sporového poriadku.§ 365 a 367 Civilného mimosporového poriadku.
 • 22ac)  § 368 Civilného mimosporového poriadku.
 • 22ad)  § 368 ods. 3 Civilného mimosporového poriadku.
 • 22ae)  Položka 28 sadzobníka súdnych poplatkov zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. v znení neskorších ...
 • 22af)  § 82l ods. 5 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 152/2017 Z. z.
 • 22b)  § 467 Civilného sporového poriadku.§ 81 ods. 3 Správneho súdneho poriadku.§ 69 ods. 1 a 5 Trestného ...
 • 23)  Položka 24a a 28 sadzobníka súdnych poplatkov zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. v znení ...
 • 24)  Položka 24 sadzobníka súdnych poplatkov zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. v znení neskorších ...
 • 25)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 143, 30.4.2004), ...
 • 26)  Prílohy č. 1 až 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004.
 • 27)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004.
 • 28)  Príloha č. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004.
 • 29)  Napríklad čl. 54, 57 ods. 4, 58 a Prílohy V. a VI. nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 ...
 • 30)  § 62 zákona č. 97/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  Položka 3 bod 1 písm. b) a c) sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 32)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon ...
 • 33)  § 56 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení zákona č. 562/2004 Z. z. § 18 vyhlášky ...
 • 34)  Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie Ministerstva ...
 • 35)  § 3 Trestného poriadku.§ 190 Civilného sporového poriadku a § 128 Správneho súdneho poriadku.
 • 35a)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.
 • 35b)  § 252 až 271 Civilného mimosporového poriadku.
 • 36)  § 490 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 36a)  § 134 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
 • 37)  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 38)  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 39)  Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
 • 40)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 40a)  Zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s ...
 • 40b)  § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 549/2011 Z. z.
 • 40c)  § 408 ods. 5 Trestného poriadku.
 • 40d)  § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 41)  § 50 ods. 2 Trestného zákona.
 • 41a)  § 24 ods. 1 Civilného sporového poriadku.
 • 41b)  Napríklad § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení ...
 • 42)  Zákon č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách ...
 • 42a)  § 429 ods. 1 Trestného poriadku.
 • 42b)  Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 43)  § 74 ods. 2 Trestného zákona.
 • 43a)  § 446a ods. 3 a 4 Trestného poriadku.
 • 43b)  § 80 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva ...
 • 43c)  § 87 ods. 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z.
 • 43d)  § 446a ods. 5 Trestného poriadku.
 • 43e)  § 81 ods. 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z.
 • 43f)  § 446a ods. 7 Trestného poriadku.
 • 44)  § 74 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.
 • 45)  § 37 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 46)  § 55 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 46a)  § 45 ods. 4 a § 50 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2015 Z. z.
 • 47)  § 180 ods. 3 a 4 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 36/2005 Z. z.§ 193 Občianskeho súdneho ...
 • 47a)  Čl. 62 až 73 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom ...
 • 47b)  § 70 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku.
 • 48)  § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49)  § 199 Civilného mimosporového poriadku.
 • 50)  § 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51)  Napríklad § 35 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z.
 • 52)  § 340 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku.
 • 52a)  § 185g Občianskeho súdneho poriadku.
 • 52b)  § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 53)  Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 ...
 • 54)  § 357 Civilného mimosporového poriadku.
 • 55)  Napríklad § 325 ods. 2 písm. b), § 342 ods. 1 a § 348 Civilného sporového poriadku, § 50 ods. 2, § 94, ...
 • 56)  § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 56a)  § 30 ods. 10 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 57)  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 57a)  § 17 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti.
 • 58)  Napríklad § 365 Civilného mimosporového poriadku.
 • 58a)  § 126 ods. 4 Civilného sporového poriadku.
 • 58b)  Položka 20b sadzobníka súdnych poplatkov zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. v znení zákona ...
 • 58c)  § 126 ods. 3 Civilného sporového poriadku.
 • 58d)  Položka 20a sadzobníka súdnych poplatkov zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. v znení neskorších ...
 • 58e)  § 82l ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 152/2017 Z. z.
 • 59)  Napríklad Civilný sporový poriadok, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších ...
 • 59a)  § 106 ods. 3 a § 116 ods. 2 Civilného sporového poriadku.
 • 60)  § 13 ods. 2 písm. b) a § 59 ods. 2 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení ...
 • 61)  § 51 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. § 81 ods. 2 Správneho súdneho poriadku.
 • 61a)  § 126 ods. 2 Civilného sporového poriadku.
 • 62)  § 129 Civilného sporového poriadku. § 59 Správneho súdneho poriadku.
 • 62a)  § 43 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 336/2014 Z. z.§ 47 ods. ...
 • 63)  Napríklad § 397 ods. 2 Trestného poriadku.
 • 63a)  § 3 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 63b)  § 8 až 20 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej ...
 • 64)  Napríklad § 89 a nasl. zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 64a)  § 111 ods. 3 a § 112 Civilného sporového poriadku.
 • 65)  § 166 Civilného sporového poriadku.§ 65 Správneho súdneho poriadku.
 • 65a)  § 82l ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 66)  § 27 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • 66a)  § 2 zákona č. 315/2016 Z. z.
 • 66b)  § 5 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z. z.
 • 67)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 68)  § 97 ods. 2 Civilného sporového poriadku. § 81 ods. 2 Správneho súdneho poriadku.
 • 68a)  § 97 Civilného sporového poriadku. § 81 Správneho súdneho poriadku.
 • 68b)  § 93 ods. 2 a 3 Civilného sporového poriadku. § 13 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku. § 48 a § ...
 • 69)  Položka 25 sadzobníka súdnych poplatkov zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. v znení neskorších ...
 • 70)  § 7 písm. b) a § 8 ods. 2 písm. d) zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch.
 • 71)  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ...
 • 72)  § 6 a 7 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 73)  § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z.§ 285 ods. 3 Civilného mimosporového poriadku.
 • 74)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 74a)  § 8 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 75)  § 13 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z.
 • 76)  § 7 ods. 5 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 432/2004 Z. z.
 • 76a)  § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 76b)  § 2 ods. 7 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.§ 27 ods. 5 písm. a) zákona č. 540/2001 ...
 • 77)  § 8 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z.
 • 78)  § 283 až 285 Civilného mimosporového poriadku.
 • 79)  § 10 ods. 4 zákona č. 530/2003 Z. z.
 • 80)  § 36 Civilného mimosporového poriadku.
 • 81)  § 294 Civilného mimosporového poriadku.
 • 81a)  § 299 Civilného mimosporového poriadku.
 • 82)  § 11 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 432/2004 Z. z.
 • 83)  § 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 432/2004 Z. z.
 • 84)  Položka 24b písm. b) a c) sadzobníka súdnych poplatkov zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. ...
 • 84a)  § 42 ods. 3 a § 53 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 85)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 86)  Zákon č. 215/2004 Z. z o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore