Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 01.01.2024

Platnosť od: 12.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Priestupkové konanie, Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18JUD16DS15EUPPČL0

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 01.01.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 417/2013 s účinnosťou od 01.01.2024 na základe 65/2023

Legislatívny proces k zákonu 65/2023§ 1
Predmet zákona

(1)
Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní
a)
pomoci v hmotnej núdzi,
b)
jednorazovej dávky.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje na občana Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,1) a cudzinca zdržiavajúceho sa na území Slovenskej republiky v súlade s osobitným predpisom2) alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.
zobraziť paragraf
§ 2
Hmotná núdza

(1)
Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti podľa tohto zákona nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom3) a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.
(2)
Základné životné podmienky na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.
(3)
Príjemca na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
zobraziť paragraf
§ 4
Príjem

(1)
Pri posudzovaní hmotnej núdze a poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi sa na účely tohto zákona započítavajú príjmy členov domácnosti.
(2)
Príjem na účely tohto zákona je príjem podľa osobitného predpisu10) a štipendium študenta v doktorandskom študijnom programe v dennej forme.11)
(3)
Príjem na účely tohto zákona nie je
a)
25 % z príjmu zo závislej činnosti12) alebo obdobného príjmu v cudzine,
b)
25 % zo starobného dôchodku bez jeho zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku a z predčasného starobného dôchodku; dôchodcovi, ktorý získal obdobie dôchodkového poistenia viac ako 25 rokov, sa táto suma zvyšuje o 1 % priznaného starobného dôchodku bez jeho zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku a predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu9) a vyplácaného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu12a) za každý ďalší rok dôchodkového poistenia získaného po 25. roku dôchodkového poistenia,
c)
25 % z materského, invalidného dôchodku bez jeho zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku, sociálneho dôchodku priznaného z dôvodu invalidity, sirotského dôchodku, vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku, ak vdova alebo vdovec dovŕšil dôchodkový vek a z vyrovnávacieho príplatku,
d)
prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa alebo dávka toho istého druhu vyplatená v inom členskom štáte Európskej únie, v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo vo Švajčiarskej konfederácii najviac vo výške prídavku na dieťa ustanovenej osobitným predpisom,13)
e)
príspevok na starostlivosť o dieťa,
f)
nevyhnutná okamžitá pomoc poskytnutá obcou podľa osobitného predpisu,14)
g)
dotácia na podporu humanitárnej pomoci a dotácia poskytnutá iným orgánom štátnej správy, ktorá je určená na riešenie mimoriadnej krízovej situácie,
h)
príjem žiaka strednej školy a študenta vysokej školy, ktorí sú nezaopatreným dieťaťom a študujú dennou formou štúdia, získaný za 12 mesiacov, ak tento príjem neprevyšuje 3-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,15)
i)
príspevky poskytované v súvislosti s aktívnymi opatreniami na trhu práce16) okrem príspevku poskytovaného v rámci projektu alebo programu na podporu opätovného začlenenia a udržania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý bol členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, na trhu práce,16a)
j)
finančná podpora alebo finančný príspevok z prostriedkov nadácií, občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov získané v bežnom roku najviac do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu15) a nepeňažné plnenia určené na podporu a posilnenie účinkov pomoci v hmotnej núdzi získané v bežnom roku,
k)
príjem za poskytnutie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktoré vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky,
l)
odmena za produktívnu prácu žiakovi a hmotné zabezpečenie žiaka,18)
m)
odmena za výkon funkcie člena a zapisovateľa volebnej komisie a príjem za výkon činnosti asistenta sčítania pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov,
n)
vrátený preplatok dane z príjmov a preplatok na preddavkoch na daň z príjmov v sume najviac 50 eur,
o)
vrátený preplatok na poistnom na verejné zdravotné poistenie v sume najviac 50 eur,
p)
suma zvýšenia dôchodkovej dávky podľa osobitného predpisu19) za obdobie od 1. januára do dňa, ktorý predchádza výplatnému termínu splátky dôchodkovej dávky v januári,
q)
materiálne zabezpečenie dobrovoľníka podľa osobitného predpisu,20)
r)
opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru,21)
s)
výživné uhradené povinnou osobou vo výške sumy náhradného výživného,22) ktoré je člen domácnosti povinný vrátiť,
t)
suma výživného určená na tvorbu úspor,22a)
u)
príspevok za ubytovanie odídenca,22b)
v)
príjem z platenia úhrady za poskytovanie služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine.22c)
(4)
Príjem sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 18
Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky a ich financovanie

(1)
Pomoc v hmotnej núdzi a jednorazová dávka sa poskytujú v peňažnej, vecnej alebo v kombinovanej forme.
(2)
Pomoc v hmotnej núdzi poskytovaná v peňažnej forme sa poskytuje v hotovosti na adresu na území Slovenskej republiky alebo poukázaním na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na území Slovenskej republiky.
(3)
Formu a spôsob poskytovania pomoci v hmotnej núdzi určuje úrad.
(4)
Formu poskytnutia jednorazovej dávky určí obec.
(5)
Pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli splnené podmienky nároku na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi.
(6)
Pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj v prípade, ak podmienky nároku boli splnené len za časť mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Pomoc v hmotnej núdzi sa neposkytuje, ak suma určená podľa § 15 je nižšia ako 1 euro.
(8)
Pomoc v hmotnej núdzi sa neposkytuje do cudziny.
(9)
Suma pomoci v hmotnej núdzi, na ktorú mala domácnosť ku dňu smrti príjemcu nárok, sa vyplatí na základe potvrdenia úradu o oprávnení na prevzatie pomoci v hmotnej núdzi
a)
inému plnoletému členovi domácnosti, ktorý má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, alebo
b)
osobitnému príjemcovi podľa § 23 ods. 1 písm. c).
(10)
Pomoc v hmotnej núdzi je financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtových výdavkov kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
(11)
Jednorazová dávka je financovaná z rozpočtu obce.
zobraziť paragraf
§ 19
Uplatnenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi

(1)
Nárok na pomoc v hmotnej núdzi sa uplatňuje na úrade podaním písomnej žiadosti.
(2)
Žiadosť obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, adresu pobytu členov domácnosti,
b)
adresu na doručovanie písomností a adresu alebo číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na území Slovenskej republiky na poukazovanie pomoci v hmotnej núdzi,
c)
údaje o príjme, bytových pomeroch, nárokoch a údaje o majetku členov domácnosti.
zobraziť paragraf
§ 20
Vznik nároku na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi


Nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi vzniká splnením podmienok pre vznik nároku a uplatnením nároku.
zobraziť paragraf
§ 21
Zánik nároku na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi


Nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi alebo jej časti za mesiac zaniká uplynutím troch mesiacov odo dňa, od ktorého mala byť poskytnutá.
zobraziť paragraf
§ 22
Konanie

(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 62 až 68 všeobecného predpisu o správnom konaní, ak v odseku 3, § 19 ods. 1 a v § 28 ods. 2 písm. a) nie je ustanovené inak.
(2)
Žiadateľ o pomoc v hmotnej núdzi a príjemca sa na účely konania o pomoci v hmotnej núdzi považujú za zástupcu členov domácnosti.
(3)
Odvolanie proti rozhodnutiu o pomoci v hmotnej núdzi a odvolanie proti rozhodnutiu o určení alebo uvoľnení osobitného príjemcu nemá odkladný účinok.
(4)
Úrad nevyhotovuje písomné rozhodnutie o
a)
priznaní a o zvýšení pomoci v hmotnej núdzi,
b)
ustanovení osobitného príjemcu podľa § 23 ods. 1 písm. c).
(5)
Osobe, ktorej sa spätne za obdobie, v ktorom bola členom domácnosti, ktorej sa poskytovala pomoc v hmotnej núdzi, priznáva nemocenská dávka okrem tehotenského, dôchodková dávka okrem rodičovského dôchodku, úrazový príplatok, úrazová renta, pozostalostná úrazová renta, rehabilitačné, rekvalifikačné, dávka garančného poistenia alebo dávka v nezamestnanosti (ďalej len „zúčtovacia dávka“), úrad písomne oznámi, že Sociálna poisťovňa zúčtuje za toto obdobie priznanú zúčtovaciu dávku s vyplatenou pomocou v hmotnej núdzi.
(6)
Rozhodnutia a iné písomnosti vydané podľa tohto zákona môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) alebo úradu s uvedením mena, priezviska a funkcie fyzickej osoby oprávnenej konať v mene príslušného orgánu a namiesto podpisu tejto fyzickej osoby faksimile jej podpisu.
zobraziť paragraf
§ 25
Zmeny v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi

(1)
Pomoc v hmotnej núdzi sa prizná alebo sa zvýši od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom pomoc v hmotnej núdzi patrí alebo patrí vo vyššej sume, ak sa pomoc v hmotnej núdzi
a)
priznala v nižšej sume, ako patrí,
b)
nepriznala, hoci sa priznať mala, alebo
c)
priznala neskôr, ako sa priznať mala.
(2)
Pomoc v hmotnej núdzi alebo jej časť sa odníme, ak sa priznala neprávom. Ak sa pomoc v hmotnej núdzi priznala vo vyššej sume, ako patrila, prizná sa v sume, v akej patrí. Pomoc v hmotnej núdzi alebo jej časť sa odníme podľa prvej vety alebo jej suma sa zníži podľa druhej vety od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa už poskytla.
(3)
Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na pomoc v hmotnej núdzi, pomoc v hmotnej núdzi alebo jej časť sa odníme, jej suma sa zvýši alebo zníži.
(4)
Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi sa zastaví, ak príjemca nevyhovie výzve úradu podľa § 28 ods. 2 písm. b) v určenej lehote preukázať skutočnosti rozhodujúce na jej poskytovanie alebo na jej výšku a bol na tento dôsledok vo výzve písomne upozornený. Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi sa zastaví, ak vznikol dôvod na prešetrenie trvania nároku na jej poskytnutie. Ak pominuli dôvody, pre ktoré sa zastavilo poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi a podmienky nároku na jej poskytovanie trvajú, jej poskytovanie sa obnoví od kalendárneho mesiaca, od ktorého bolo jej poskytovanie zastavené.
(5)
Pomoc v hmotnej núdzi sa odníme aj vtedy, ak o odňatie požiadal príjemca.
(6)
Fyzická osoba je povinná vrátiť pomoc v hmotnej núdzi alebo jej časť poskytnutú neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila. Ak fyzická osoba spôsobila, že sa jej poskytovala alebo poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo jej časť neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila, je povinná vrátiť poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi alebo jej časť zvýšenú o 10 %.
(7)
Právo na vrátenie neprávom poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi alebo jej časti zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, keď úrad túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím desiatich rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý sa pomoc v hmotnej núdzi alebo jej časť poskytla. Tieto lehoty neplynú počas konania o povinnosti vrátiť sumu podľa prvej vety, počas výkonu rozhodnutia alebo počas výkonu zrážok podľa odseku 8.
(8)
Úrad môže zrážať neprávom poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi podľa odseku 7 z poskytovanej alebo neskôr priznanej pomoci v hmotnej núdzi.
(9)
Nárok na vrátenie neprávom poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi alebo jej preplatku nie je predmetom dedičstva.
(10)
Pomoc v hmotnej núdzi nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia46) okrem výkonu rozhodnutia o pokute podľa osobitného predpisu. 47)
zobraziť paragraf
§ 25a
Zánik nároku na pomoc v hmotnej núdzi


Nárok na pomoc v hmotnej núdzi zaniká odo dňa, od ktorého
a)
bolo zastavené poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi, ak v lehote troch mesiacov odo dňa zastavenia jej poskytovania podľa § 25 ods. 4 prvej vety príjemca nepreukáže skutočnosti rozhodujúce na jej poskytovanie,
b)
členovia domácnosti prestali spĺňať podmienky nároku na pomoc v hmotnej núdzi.
zobraziť paragraf
§ 26
Orgány štátnej správy

(1)
Úlohy štátnej správy na úseku pomoci v hmotnej núdzi vykonávajú
a)
ústredie a
b)
úrad.
(2)
Úrad
a)
rozhoduje o
1.
pomoci v hmotnej núdzi,
2.
určení a uvoľnení osobitného príjemcu,
b)
overuje skutočnosti potrebné na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi v mieste pobytu žiadateľa o pomoc v hmotnej núdzi a príjemcu,
c)
vydáva potvrdenie o oprávnení na prevzatie pomoci v hmotnej núdzi, na ktorú mala domácnosť ku dňu smrti príjemcu nárok,
d)
kontroluje plnenie povinností osobitného príjemcu,
e)
poskytuje poradenskú činnosť v oblasti hmotnej núdze zameranú na zistenie rozsahu a charakteru hmotnej núdze, na zistenie príčin jej vzniku, na poskytnutie informácií o možnosti riešenia hmotnej núdze a na usmernenie pri uplatnení sociálnej pomoci,
f)
vedie evidenciu príjemcov, členov domácností a osobitných príjemcov; evidencia obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a adresu miesta pobytu príjemcov, členov domácnosti a osobitného príjemcu, ak ním je fyzická osoba,
g)
uzatvára dohodu o výkone menších obecných služieb a prác na predchádzanie mimoriadnej situácie s obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, a kontroluje účasť na výkone menších obecných služieb alebo prác na predchádzanie mimoriadnej situácie,
h)
kontroluje dodržiavanie liečebného režimu člena domácnosti počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti; na kontrolu dodržiavania liečebného režimu člena domácnosti sa vzťahuje osobitný predpis.48a)
zobraziť paragraf
§ 28
Povinnosti žiadateľa o pomoc v hmotnej núdzi a povinnosti príjemcu

(1)
Žiadateľ o pomoc v hmotnej núdzi je povinný
a)
preukázať všetky skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na pomoc v hmotnej núdzi,
b)
na výzvu úradu predložiť doklady potrebné na rozhodnutie o nároku na pomoc v hmotnej núdzi, ak údaje v nich obsiahnuté nemožno získať z informačných systémov podľa osobitného predpisu,48b)
c)
umožniť overenie skutočností potrebných na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi v mieste svojho pobytu.
(2)
Príjemca je povinný
a)
úradu písomne oznámiť do ôsmich dní zmeny vo všetkých skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na pomoc v hmotnej núdzi,
b)
na výzvu úradu preukázať požadovanú skutočnosť v lehote určenej úradom,
c)
umožniť overenie skutočností potrebných na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi v mieste svojho pobytu,
d)
úradu doručiť potvrdenie o začiatku a skončení dočasnej pracovnej neschopnosti člena domácnosti do troch pracovných dní odo dňa vystavenia potvrdenia o začiatku alebo o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti,
e)
úradu doručiť na účely § 10 potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, alebo potvrdenie o rozsahu vykonávania dobrovoľníckej činnosti do troch pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom sa táto činnosť vykonala.
(3)
Úrad od žiadateľa o pomoc v hmotnej núdzi alebo príjemcu nežiada preukazovanie osobných údajov podľa § 31, ktoré
a)
sú úradu známe z výkonu inej činnosti úradu,
b)
môže úrad získať z dostupného informačného systému verejnej správy.
zobraziť paragraf
§ 29
Práva a povinnosti zamestnanca úradu

(1)
Zamestnanec úradu je oprávnený
a)
overovať skutočnosti potrebné na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi v mieste pobytu žiadateľa o pomoc v hmotnej núdzi alebo príjemcu; pri návšteve je povinný preukázať sa poverením úradu,
b)
požadovať od žiadateľa o pomoc v hmotnej núdzi alebo od príjemcu potrebné informácie a vysvetlenia,
c)
požadovať od iných osôb potrebné informácie a vysvetlenia na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi.
(2)
Zamestnanec úradu je povinný
a)
informovať žiadateľa o pomoc v hmotnej núdzi alebo príjemcu o možnostiach riešenia hmotnej núdze,
b)
poskytovať pomoc pri uplatnení nároku na pomoc v hmotnej núdzi.
zobraziť paragraf
§ 30
Súčinnosť a spolupráca

(1)
Orgán štátnej správy, iný orgán verejnej moci, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, škola, špeciálne výchovné zariadenie, obec, samosprávny kraj, ďalšia právnická osoba a fyzická osoba sú povinné poskytnúť úradu súčinnosť pri plnení úloh podľa tohto zákona, najmä bezodkladne a bezplatne oznamovať skutočnosti vo veciach pomoci v hmotnej núdzi a na žiadosť úradu poskytnúť informácie.
(2)
Pri plnení úloh podľa tohto zákona úrad spolupracuje s občianskymi združeniami, so združeniami osôb vytvorenými na účel realizácie projektov alebo programov, ktorých predmetom činnosti je podpora riešenia hmotnej núdze, s cirkvami a s náboženskými spoločenstvami, s obcami, so samosprávnymi krajmi, s ďalšími právnickými osobami a s fyzickými osobami.
zobraziť paragraf
§ 31
Spracúvanie osobných údajov

(1)
Obec na účely rozhodovania o jednorazovej dávke a na účely výkonu menších obecných služieb alebo prác na predchádzanie mimoriadnej situácie a osobitný príjemca na účely výkonu svojej funkcie spracúvajú osobné údaje podľa odseku 3 o osobách podľa odseku 2 v rozsahu potrebnom na rozhodnutie o jednorazovej dávke, výkon menších obecných služieb alebo prác na predchádzanie mimoriadnej situácie alebo na výkon funkcie osobitného príjemcu v súlade s osobitným predpisom.49)
(2)
Ústredie a úrad spracúvajú osobné údaje o
a)
žiadateľovi o pomoc v hmotnej núdzi a príjemcovi,
b)
členoch domácnosti,
c)
osobitnom príjemcovi, ak ním je fyzická osoba,
d)
inej fyzickej osobe v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie o pomoci v hmotnej núdzi.
(3)
Osobné údaje, ktoré ústredie a úrad spracúvajú o fyzických osobách uvedených v odseku 2, sú
a)
meno, priezvisko a titul,
b)
druh pobytu,
c)
rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d)
rodinný stav,
e)
štátne občianstvo,
f)
sociálne postavenie,
g)
údaje o príjme,
h)
údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach,
i)
údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania pomoci v hmotnej núdzi,
j)
údaje o bytových pomeroch,
k)
telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa,
l)
číslo účtu banky alebo pobočky zahraničnej banky a kód banky alebo kód pobočky zahraničnej banky,
m)
ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel poskytovania pomoci v hmotnej núdzi.
(4)
Ústredie, úrad a obec poskytujú osobné údaje, ktoré spracúvajú, orgánu verejnej moci, inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh podľa osobitného predpisu50) a v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,50) alebo ak ide o posilnenie účinkov pomoci v hmotnej núdzi. Ústredie, úrad a obec poskytujú osobné údaje, ktoré spracúvajú, medzinárodnej organizácii, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh tejto organizácie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a to v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(5)
Ústredie a úrad na účely rozhodovania o pomoci v hmotnej núdzi, obec na účely rozhodovania o jednorazovej dávke a na účely výkonu menších obecných služieb alebo prác na predchádzanie mimoriadnej situácie a osobitný príjemca na účely výkonu svojej funkcie môžu získavať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 33d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2024


Osobitný príspevok podľa § 16 v znení účinnom do 31. decembra 2023, na ktorý vznikol nárok do 31. decembra 2023 a trvá k 31. decembru 2023, patrí za podmienok ustanovených týmto zákonom v znení účinnom do 31. decembra 2023.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
§ 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z.
3)
§ 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z.
5)
§ 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.
6)
§ 45 ods. 1 písm. c) prvý bod a písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.§ 26, 27 a 29 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 45 ods. 1 písm. e) zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 24 a 36 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 217/2010 Z. z.
9)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
10)
§ 4 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 54 ods. 18 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z.
12)
§ 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
12a)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
§ 8 ods. 1 a 3 zákona č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 3 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
15)
§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16a)
§ 54 ods. 3 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 65/2023 Z. z.
18)
§ 12 ods. 4 a 6 a § 13 zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19)
§ 82 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21)
§ 64, 65, 69 a 70 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22a)
§ 63 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z.
22b)
§ 36a zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22c)
§ 32a ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 199/2022 Z. z.
23)
§ 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2018 Z. z.
24)
§ 16 ods. 1 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25)
§ 62 a 71 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 217/2010 Z. z.
26)
§ 14 ods. 4 a § 15 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení zákona č. 180/2011 Z. z.
26a)
§ 54 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 485/2013 Z. z.
26b)
§ 14 ods. 3 a § 15 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26c)
§ 34 až 40 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26d)
§ 41 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 551/2010 Z. z.
27)
§ 114, § 114a a 115 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
28)
Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
29)
§ 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
29a)
§ 61n ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 2/2017 Z. z.
30)
§ 34 ods. 14 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31)
§ 2 ods. 1 písm. p), § 88 až 100 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2013 Z. z.
32)
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
33)
Zákon č. 406/2011 Z. z.
33a)
§ 14d zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2015 Z. z.
34)
§ 51 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34a)
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34b)
§ 45, § 48, § 56 ods. 1 a § 103 zákona č. 36/2005 Z. z.
34c)
Zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34d)
§ 31a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z.
35)
§ 54 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36)
§ 60 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 455/2012 Z. z.
37)
§ 46 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37a)
§ 46a zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 488/2022 Z. z.
38)
§ 54 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39)
§ 52 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39a)
§ 2 ods. 2 zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
40)
Zákon č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41)
§ 12 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
42)
§ 23 zákona č. 245/2008 Z. z.
42a)
Prvý oddiel až štvrtý oddiel siedmej hlavy ôsmej časti Občianskeho zákonníka.
43)
§ 717 Občianskeho zákonníka.
45)
§ 24a až 24d a 28 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
46)
Piata časť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.
47)
§ 88aa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 417/2013 Z. z.
48a)
§ 20b zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
48b)
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
49)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
50)
Napríklad § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore