Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 01.01.2021

Platnosť od: 12.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Priestupkové konanie, Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11JUD13DS12EUPPČL0

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 417/2013 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 221/2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní

a)
pomoci v hmotnej núdzi,
b)
osobitného príspevku a
c)
jednorazovej dávky.
(2)

Tento zákon sa vzťahuje na občana Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý ...

§ 2 - Hmotná núdza
(1)

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti podľa tohto zákona nedosahuje sumy životného minima ...

(2)

Základné životné podmienky na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie. ...

(3)

Príjemca na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný ...

§ 3 - Domácnosť
(1)

Domácnosť na účely tohto zákona tvoria spoločne posudzované fyzické osoby (ďalej len „člen domácnosti“), ...

a)
jednotlivec,
b)
manžel a manželka,
c)
manžel, manželka a nezaopatrené deti,4) ak ide o
1.
maloleté deti žijúce s nimi v domácnosti,
2.
plnoleté deti,
d)
plnoletí rodičia a nezaopatrené deti, ak ide o
1.
maloleté deti žijúce s nimi v domácnosti,
2.
plnoleté deti,
e)
rodičia a zaopatrené deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem nižší ako polovica ...
f)
rodičia a deti nad 25 rokov veku, ktoré sa pripravujú na budúce povolanie dennou formou štúdia,
g)
maloletí rodičia, ktorí nie sú dieťaťom podľa písmena e), a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti, ...
h)
fyzické osoby podľa písmen b) až g), ak sa im na základe dohody poskytuje pomoc v krízovej životnej ...
i)
plnoleté fyzické osoby podľa písmen b) až f), ak sa pre nich vykonáva resocializačný program pobytovou ...
(2)

Plnoleté dieťa podľa odseku 1 písm. c) až f), ktoré bolo do nadobudnutia plnoletosti rozhodnutím súdu ...

(3)

Ak bolo dieťa uvedené v odseku 1 písm. c) a d) zverené súdom do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch ...

a)
počas jedného kalendárneho mesiaca striedavo v starostlivosti obidvoch rodičov, pričom u
1.
jedného rodiča má byť menej ako 12 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, považuje sa toto ...
2.
každého rodiča má byť najmenej 12 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, posudzuje sa toto ...
b)
počas jedného kalendárneho mesiaca alebo viac po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov v starostlivosti ...
(4)

Kalendárny deň, v ktorom má byť podľa rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody rodičov dieťa určitú ...

(5)

Dieťa uvedené v odsekoch 3 a 4 sa v kalendárnom mesiaci spoločne posudzuje vždy len s jedným z rodičov. ...

(6)

Člen domácnosti na účely tohto zákona nie je

a)
nezaopatrené dieťa zverené na základe rozhodnutia súdu do náhradnej rodinnej starostlivosti alebo ústavnej ...
b)
fyzická osoba uvedená v odseku 1, ak je fyzickou osobou podľa § 8 ods. 2 písm. a) alebo písm. c),
c)
dieťa uvedené v odseku 1 písm. e) a f), ktorému vznikol nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti, a ...
d)
študent v doktorandskom študijnom programe v dennej forme, ak študent je dieťa uvedené v odseku 1 písm. ...
e)
plnoleté dieťa, ktoré nežije v domácnosti podľa odseku 1 písm. c) až f), ak najmenej jeden rok pred ...
(7)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa ...

(8)

Ak možno fyzickú osobu považovať za člena dvoch alebo viacerých domácností, úrad určí, do ktorej domácnosti ...

§ 4 - Príjem
(1)

Pri posudzovaní hmotnej núdze a poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi sa na účely tohto zákona započítavajú ...

(2)

Príjem na účely tohto zákona je príjem podľa osobitného predpisu10) a štipendium študenta v doktorandskom ...

(3)

Príjem na účely tohto zákona nie je

a)
25 % z príjmu zo závislej činnosti12) alebo obdobného príjmu v cudzine; ak sa členovi domácnosti poskytuje ...
b)
25 % zo starobného dôchodku bez jeho zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku a z predčasného starobného ...
c)
25 % z materského, invalidného dôchodku bez jeho zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku, sociálneho dôchodku ...
d)
prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa alebo dávka toho istého druhu vyplatená v inom členskom ...
e)
príspevok na starostlivosť o dieťa,
f)
nevyhnutná okamžitá pomoc poskytnutá obcou podľa osobitného predpisu,14)
g)
dotácia na podporu humanitárnej pomoci a dotácia poskytnutá iným orgánom štátnej správy, ktorá je určená ...
h)
príjem žiaka strednej školy a študenta vysokej školy, ktorí študujú dennou formou štúdia, získaný za ...
i)
príspevky poskytované podľa osobitného predpisu,16)
j)
25 % z príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,17)
k)
finančné príspevky poskytované na základe účasti v projektoch alebo programoch podporujúcich uplatnenie ...
l)
finančná podpora alebo finančný príspevok z prostriedkov nadácií, občianskych združení, neziskových ...
m)
zamestnanecká prémia a daňový bonus,
n)
príjem za poskytnutie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktoré vykonáva Štatistický úrad Slovenskej ...
o)
odmena za produktívnu prácu žiakovi a hmotné zabezpečenie žiaka,18)
p)
odmena za výkon funkcie člena a zapisovateľa volebnej komisie a príjem za výkon činnosti asistenta sčítania ...
q)
vrátený preplatok dane z príjmov a preplatok na preddavkoch na daň z príjmov v sume najviac 50 eur,
r)
vrátený preplatok na poistnom na verejné zdravotné poistenie v sume najviac 50 eur,
s)
suma zvýšenia dôchodkovej dávky podľa osobitného predpisu19) za obdobie od 1. januára do dňa, ktorý ...
t)
materiálne zabezpečenie dobrovoľníka podľa osobitného predpisu,20)
u)
opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru,21)
v)
výživné uhradené povinnou osobou vo výške sumy náhradného výživného,22) ktoré je člen domácnosti povinný ...
w)
osobitný príspevok,
x)
suma výživného určená na tvorbu úspor.22a)
(4)

Príjem sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 5 - Majetok
(1)

Majetok na účely tohto zákona sú veci, a ak to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty. ...

(2)

Za majetok podľa odseku 1 sa nepovažuje jedno motorové vozidlo v domácnosti, ktorého držiteľom alebo ...

a)
ktoré sa využíva na individuálnu prepravu člena domácnosti, ktorému bol vyhotovený parkovací preukaz ...
b)
ktorého hodnota podľa odborného stanoviska vyhotoveného znalcom24) alebo podľa dokladu o kúpe motorového ...
§ 6 - Nárok

Nárok na účely tohto zákona je

a)

výživné podľa osobitného predpisu,25)

b)

náhradné výživné podľa osobitného predpisu,22)

c)

dávky sociálneho poistenia okrem predčasného starobného dôchodku, dôchodky starobného dôchodkového sporenia ...

d)

nárok z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu.

DRUHÁ ČASŤ

POSUDZOVANIE HMOTNEJ NÚDZE

§ 7
(1)

Hmotná núdza sa zisťuje posúdením príjmu, majetku a možnosti uplatnenia nárokov členov domácnosti.

(2)

Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou sa neskúma, ak ide o fyzickú osobu, ...

a)
dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
b)
je poberateľom predčasného starobného dôchodku,
c)
je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
d)
je nezaopatrené dieťa,
e)
je tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom,
f)
je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa,
g)
sa osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie;26) ...
h)
sa zúčastňuje na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou, v rámci ktorých ...
i)
si zvyšuje kvalifikáciu formou denného štúdia a nie je nezaopatrené dieťa,
j)
má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba, úraz alebo karanténne ...
(3)

Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem predajom majetku alebo prenájmom majetku sa neskúma, ...

a)
nehnuteľnosť, ktorú užíva domácnosť na primerané trvalé bývanie; na primeranosť trvalého bývania sa ...
b)
poľnohospodársku pôdu a lesnú pôdu, ktorú užíva domácnosť pre svoju potrebu,
c)
hnuteľnú vec, ktorá nepodlieha exekúcii27) alebo na ktorú sa poskytla jednorazová dávka, dotácia na ...
d)
majetok, ktorý v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu28) alebo mimoriadnej ...
(4)

Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem uplatnením nároku podľa

a)
§ 6 písm. a) a b) sa neskúma počas šiestich mesiacov od zastavenia exekúcie, ak sa zastaví exekúcia ...
b)
§ 6 písm. c) sa neskúma, ak ide o dávku v nezamestnanosti a o člena domácnosti, ktorého nemožno zaradiť ...
(5)

Príjem sa posudzuje v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa podala žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi, a priebežne ...

§ 8
(1)

Fyzická osoba a členovia domácnosti nie sú v hmotnej núdzi, aj keď príjem členov domácnosti nedosahuje ...

(2)

Fyzická osoba nie je v hmotnej núdzi, ak

a)
je vo výkone väzby, vo výkone trestu odňatia slobody, vo výkone detencie alebo je umiestnená v zariadení ...
b)
je členom komunity, rehole, spoločnosti alebo obdobného spoločenstva založeného cirkvou alebo náboženskou ...
c)
sa zúčastňuje zahraničného študijného programu alebo zahraničného študijného pobytu zabezpečovaného ...

TRETIA ČASŤ

POMOC V HMOTNEJ NÚDZI, OSOBITNÝ PRÍSPEVOK A JEDNORAZOVÁ DÁVKA

§ 9 - Pomoc v hmotnej núdzi
(1)

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi vzniká fyzickej osobe v hmotnej núdzi, ak spĺňa podmienky ustanovené ...

(2)

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi nevzniká, ak sa všetci členovia domácnosti zdržiavajú v cudzine dlhšie ...

(3)

Pomoc v hmotnej núdzi je

a)
dávka v hmotnej núdzi (ďalej len „dávka“),
b)
ochranný príspevok,
c)
aktivačný príspevok,
d)
príspevok na nezaopatrené dieťa,
e)
príspevok na bývanie.
§ 10 - Dávka
(1)

Dávka je určená na zabezpečenie základných životných podmienok.

(2)

Dávka je

a)
64,70 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,
b)
123,10 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
c)
112,50 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
d)
168,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
e)
179,80 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
f)
226,90 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.
(3)

Ak v odsekoch 6 a 7 nie je ustanovené inak, dávka podľa odseku 2 sa znižuje o sumu uvedenú v odseku ...

a)
menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej ...
b)
dobrovoľníckej činnosti,33) alebo
c)
prác na predchádzanie mimoriadnej situácii,29) počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní ...
(4)

Písomná dohoda podľa odseku 3 a odseku 5 písm. b) obsahuje

a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
miesto a druh vykonávania menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku ...
c)
začiatok a dĺžku vykonávania menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku ...
d)
záväzok organizátora menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku 3 písm. ...
e)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(5)

Ak je člen domácnosti v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti,12) mesačný ...

a)
najmenej 32 hodín mesačne, ak rozsah činností v tomto právnom vzťahu je dohodnutý na najmenej 32 hodín ...
b)
dohodnutom v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti,12) ak rozsah činností ...
(6)

Čas, v ktorom člen domácnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci nemôže vykonať činnosť v právnom vzťahu, ...

a)
podľa odseku 3 sa zníži o 1 hodinu za každý deň trvania dočasnej pracovnej neschopnosti v príslušnom ...
b)
podľa odseku 5 prvej vety sa zníži o 1 hodinu za každý deň trvania dočasnej pracovnej neschopnosti v ...
(7)

Čas, v ktorom člen domácnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci nemôže vykonať činnosť v právnom vzťahu, ...

(8)

Za každého plnoletého člena domácnosti,

a)
ktorý nedodržal liečebný režim, sa v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa zistilo nedodržanie liečebného ...
b)
za ktorého nebola splnená povinnosť podľa § 28 ods. 2 písm. d), sa od kalendárneho mesiaca, v ktorom ...
c)
za ktorého nebola splnená povinnosť podľa § 28 ods. 2 písm. e), sa za kalendárny mesiac, za ktorý mala ...
(9)

Skutočnosť odôvodňujúca zníženie dávky podľa odseku 3 alebo odseku 5 sa prvýkrát skúma za kalendárny ...

(10)

Odseky 3 a 5 sa nevzťahujú na člena domácnosti,

a)
ktorý je uvedený v § 7 ods. 2 písm. a), b), d), e) a g) až j), okrem člena domácnosti, u ktorého posudkový ...
b)
ktorému vznikol nárok na aktivačný príspevok, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe34) alebo ...
c)
ktorým je fyzická osoba uznaná za invalidnú podľa osobitného predpisu,34a)
d)
ktorým je rodič alebo fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť ...
e)
ktorým je osamelý rodič alebo osamelá fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej ...
f)
ktorý sa zúčastňuje na pracovnej terapii,34c)
g)
ktorý vykonáva menšie obecné služby, dobrovoľnícku činnosť alebo práce podľa odseku 3 písm. c) na základe ...
h)
ktorému vykonávanie menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku 3 písm. ...
(11)

Úrad môže na základe písomnej dohody s obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ...

(12)

Písomná dohoda podľa odseku 11 obsahuje náležitosti podľa odseku 4 a záväzok úradu zabezpečiť účasť ...

(13)

Ak dohodu podľa odseku 3 alebo odseku 11 poruší obec, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ...

§ 11 - Ochranný príspevok
(1)

Ochranný príspevok je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť ...

(2)

Ochranný príspevok za každého člena domácnosti je

a)
66,20 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), f) až h),
b)
36,40 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. e) a j),
c)
14,20 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý je
1.
tehotná žena od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ktorá sa zúčastňuje pravidelne raz za mesiac ...
2.
rodič dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roku veku dieťaťa.
(3)

Ochranný príspevok podľa odseku 2 písm. c) patrí členovi domácnosti, aj ak mu patrí ochranný príspevok ...

(4)

Ak nepriaznivý zdravotný stav podľa § 7 ods. 2 písm. j) trvá bez prerušenia dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce ...

(5)

Ochranný príspevok podľa odseku 2 písm. b), ak ide o člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. j), nepatrí ...

a)
v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa zistilo nedodržanie liečebného režimu členom domácnosti,
b)
od kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k nesplneniu povinnosti podľa § 28 ods. 2 písm. d), do konca ...
§ 12 - Aktivačný príspevok
(1)

Aktivačný príspevok je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných ...

(2)

Aktivačný príspevok pre člena domácnosti podľa odseku 3 písm. a) je 132,40 eura mesačne a pre člena ...

(3)

Aktivačný príspevok patrí za každého člena domácnosti,

a)
ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy,
b)
ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a
1.
zúčastňuje sa na vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania,34d)
2.
zvyšuje si kvalifikáciu formou externého štúdia na strednej škole35) alebo štúdia organizovaného externou ...
3.
zúčastňuje sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce37) a projektov podľa osobitného predpisu38) v dohodnutom ...
4.
je plnoletý a vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších ...
5.
je plnoletý a vykonáva menšie obecné služby v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne ...
6.
je plnoletý a vykonáva dobrovoľnícku činnosť33) v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín ...
c)
ktorému sa vypláca rodičovský príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí, ...
d)
ktorý vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného predpisu.39a)
(4)

Čas, v ktorom sa člen domácnosti nemôže zúčastniť výkonu činností podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu ...

(5)

Písomná dohoda podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu alebo šiesteho bodu obsahuje náležitosti podľa § ...

(6)

Ak dohodu podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu alebo šiesteho bodu poruší obec, rozpočtová organizácia ...

(7)

Úrad je oprávnený vykonávať kontrolu účasti osôb na menších obecných službách alebo dobrovoľníckej činnosti ...

(8)

Aktivačný príspevok nepatrí členovi domácnosti, ktorý

a)
je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a poskytuje sa mu príspevok na vykonávanie absolventskej ...
b)
spĺňa podmienky nároku na ochranný príspevok podľa § 11 ods. 2 písm. a) alebo písm. b).
(9)

Nárok na aktivačný príspevok môže vzniknúť na člena domácnosti až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa odňatia ...

a)
člen domácnosti bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,
b)
príjemca nesplnil povinnosť podľa § 28 ods. 2 písm. a) a úrad zistil, že člen domácnosti nevykonával ...
c)
úrad zistil, že člen domácnosti nevykonával aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný ...
§ 13 - Príspevok na nezaopatrené dieťa
(1)

Príspevok na nezaopatrené dieťa je určený na podporu výchovy, vzdelávania a všestranného rozvoja dieťaťa ...

(2)

Príspevok na každé nezaopatrené dieťa podľa odseku 1 je 18,10 eura mesačne.

(3)

Príspevok na nezaopatrené dieťa nepatrí, ak

a)
zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa a z toho dôvodu ...
b)
bolo dieťaťu alebo jeho rodičovi uložené výchovné opatrenie41) a výchovné opatrenie neplní účel, na ...
(4)

Príspevok na nezaopatrené dieťa sa poskytuje od začiatku školského roka v období školského vyučovania ...

§ 14 - Príspevok na bývanie
(1)

Príspevok na bývanie je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním.

(2)

Príspevok na bývanie je

a)
55,80 eura mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti,
b)
89,20 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými ...
(3)

Príspevok na bývanie patrí, ak niektorý člen domácnosti je

a)
vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu, ktorý domácnosť ...
b)
nájomcom bytu, nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé ...
(4)

Príspevok na bývanie patrí, ak domácnosť býva v

a)
zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom ...
b)
byte alebo v rodinnom dome na základe práva zriadeného vecného bremena doživotného užívania nehnuteľnosti; ...
(5)

Príspevok na bývanie patrí, ak domácnosť alebo člen domácnosti

a)
v byte podľa odseku 3 písm. a) uhrádza náklady za služby spojené s bývaním a daň z nehnuteľnosti alebo ...
b)
v rodinnom dome podľa odseku 3 písm. a) uhrádza daň z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad,
c)
v byte, rodinnom dome alebo v obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie podľa odseku ...
d)
platí úhradu za sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb alebo úhradu za starostlivosť v zariadení ...
(6)

Podmienky nároku na príspevok na bývanie sa opätovne prehodnotia po uplynutí

a)
6 po sebe nasledujúcich mesiacov od posledného preukázania splnenia podmienok nároku na príspevok na ...
b)
12 po sebe nasledujúcich mesiacov od posledného preukázania splnenia podmienok nároku na príspevok na ...
(7)

Príspevok na bývanie v jednom byte, rodinnom dome alebo v obytnej miestnosti v zariadení určenom na ...

§ 15 - Suma pomoci v hmotnej núdzi
(1)

Suma pomoci v hmotnej núdzi sa určí ako rozdiel medzi úhrnom súm uvedených v § 10 ods. 2, 3, 5 a 8, ...

(2)

Suma pomoci v hmotnej núdzi vypočítaná podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na desať eurocentov nahor.

(3)

Sumy dávky a sumy príspevkov podľa § 10 až 14 platné k 31. decembru kalendárneho roka sa upravia od ...

§ 16 - Osobitný príspevok
(1)

Osobitný príspevok patrí za každého člena domácnosti,

a)
ktorému vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného ...
b)
ktorý pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu
1.
bol dlhodobo nezamestnaným občanom44) alebo
2.
najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
2a.
nevykonával činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti, príjem z podnikania, príjem z ...
2b.
neplnil povinnú školskú dochádzku,
2c.
nepripravoval sa na budúce povolanie dennou formou štúdia,
2d.
nepoberal nemocenské, materské alebo starobný dôchodok alebo
2e.
nepoberal invalidný dôchodok, výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, ...
c)
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej sa skončilo poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi ...
(2)

Osobitný príspevok patrí počas trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu podľa odseku ...

a)
vo výške 126,14 eura mesačne prvých 12 kalendárnych mesiacov,
b)
vo výške 63,07 eura mesačne ďalších 6 kalendárnych mesiacov.
(3)

Osobitný príspevok patrí aj vtedy, ak sa členovi domácnosti v období 18 kalendárnych mesiacov od vzniku ...

(4)

Osobitný príspevok nepatrí odo dňa

a)
nasledujúceho po dni, v ktorom mala uplynúť výpovedná doba, ak sa pracovný pomer alebo obdobný pracovný ...
b)
od ktorého člen domácnosti prestane vykonávať prácu z dôvodu čerpania pracovného voľna bez náhrady mzdy ...
c)
jeho nástupu na výkon väzby, na výkon trestu odňatia slobody alebo na výkon detencie.
(5)

Nárok na osobitný príspevok za člena domácnosti môže vzniknúť až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa právoplatného ...

§ 17 - Jednorazová dávka
(1)

Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje ...

(2)

Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky ...

§ 18 - Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi, osobitného príspevku a jednorazovej dávky a ich financovanie
(1)

Pomoc v hmotnej núdzi a jednorazová dávka sa poskytujú v peňažnej, vecnej alebo v kombinovanej forme. ...

(2)

Pomoc v hmotnej núdzi poskytovaná v peňažnej forme a osobitný príspevok sa poskytujú v hotovosti na ...

(3)

Formu a spôsob poskytovania pomoci v hmotnej núdzi určuje úrad.

(4)

Formu poskytnutia jednorazovej dávky určí obec.

(5)

Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa poskytujú najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho ...

(6)

Pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj v prípade, ak podmienky nároku ...

(7)

Osobitný príspevok za kalendárny mesiac sa poskytuje pomerne vo výške zodpovedajúcej počtu kalendárnych ...

(8)

Pomoc v hmotnej núdzi sa neposkytuje, ak suma určená podľa § 15 je nižšia ako 1 euro.

(9)

Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa neposkytujú do cudziny.

(10)

Sumy pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku splatné ku dňu smrti príjemcu sa vyplatia na základe ...

a)
inému plnoletému členovi domácnosti, ktorý má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, alebo
b)
osobitnému príjemcovi podľa § 23 ods. 1 písm. c).
(11)

Osobitný príspevok sa poskytuje príjemcovi, ktorému sa poskytuje alebo poskytovala pomoc v hmotnej núdzi. ...

(12)

Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sú financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtových ...

(13)

Jednorazová dávka je financovaná z rozpočtu obce.

§ 19 - Uplatnenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok
(1)

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi sa uplatňuje na úrade podaním písomnej žiadosti.

(2)

Žiadosť obsahuje

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, adresu pobytu členov domácnosti,
b)
adresu na doručovanie písomností a adresu alebo číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky ...
c)
údaje o príjme, bytových pomeroch, nárokoch a údaje o majetku členov domácnosti.
(3)

Nárok na osobitný príspevok sa uplatňuje na úrade doručením zmluvy, ktorej obsahom je vznik právneho ...

§ 20 - Vznik nároku na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku

Nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku vzniká splnením podmienok pre vznik ...

§ 21 - Zánik nároku na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku

Nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi alebo jej časti za mesiac a nárok na poskytnutie osobitného ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 22 - Konanie
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 18 ods. 3, § 33 ...

(2)

Žiadateľ o pomoc v hmotnej núdzi a príjemca sa na účely konania o pomoci v hmotnej núdzi považujú za ...

(3)

Odvolanie proti rozhodnutiu o pomoci v hmotnej núdzi alebo o osobitnom príspevku a odvolanie proti rozhodnutiu ...

(4)

Úrad nevyhotovuje písomné rozhodnutie o

a)
priznaní a o zvýšení pomoci v hmotnej núdzi alebo osobitného príspevku,
b)
ustanovení osobitného príjemcu podľa § 23 ods. 1 písm. c).
(5)

Rozhodnutia a iné písomnosti vydané podľa tohto zákona môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky ...

§ 23 - Osobitný príjemca
(1)

Úrad určí osobitného príjemcu, ak

a)
sa doterajším poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi nedosiahol účel, na ktorý je určená,
b)
možno odôvodnene predpokladať, že poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi sa nedosiahne účel, na ktorý je ...
c)
pomoc v hmotnej núdzi je splatná ku dňu smrti príjemcu a členovia domácnosti sú neplnoletí, alebo sú ...
(2)

Osobitný príjemca je obec, v ktorej má príjemca pomoci v hmotnej núdzi trvalý pobyt; úrad môže určiť ...

(3)

Osobitný príjemca je povinný

a)
použiť pomoc v hmotnej núdzi v prospech členov domácnosti a na účel, na ktorý je určená,
b)
sprostredkovať členom domácnosti po dohode s poskytovateľom sociálnej služby poskytnutie sociálnej služby ...
(4)

Úrad uvoľní osobitného príjemcu, ak

a)
odpadli dôvody na jeho určenie,
b)
osobitný príjemca neplní svoje povinnosti; úrad zároveň určí iného osobitného príjemcu.
§ 24 - Preddavok na pomoc v hmotnej núdzi
(1)

Preddavok na pomoc v hmotnej núdzi úrad prizná, ak

a)
začalo konanie o
1.
nároku (§ 6),
2.
peňažnom príspevku na opatrovanie,
3.
určení otcovstva,
4.
predčasnom starobnom dôchodku,
b)
bol podaný návrh na výkon súdneho rozhodnutia na vymoženie výživného maloletého dieťaťa a nezaopatreného ...
(2)

Po ukončení konania podľa odseku 1 písm. a) úrad rozhodne o pomoci v hmotnej núdzi a rozhodne o doplatení ...

(3)

Úrad zúčtuje preddavok na pomoc v hmotnej núdzi so zaplateným výživným, s priznaným rodičovským príspevkom, ...

§ 25 - Zmeny v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku
(1)

Pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok sa prizná alebo sa zvýši od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ...

a)
priznali v nižšej sume, ako patria,
b)
nepriznali, hoci sa priznať mali, alebo
c)
priznali neskôr, ako sa priznať mali.
(2)

Pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok alebo ich časť sa odnímu, ak sa priznali neprávom. Ak ...

(3)

Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na pomoc v hmotnej núdzi alebo na osobitný príspevok, ...

(4)

Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi alebo osobitného príspevku sa zastaví, ak príjemca nevyhovie výzve ...

(5)

Pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok sa odnímu aj vtedy, ak o odňatie požiadal príjemca.

(6)

Fyzická osoba je povinná vrátiť pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok alebo ich časť poskytnuté ...

(7)

Právo na vrátenie neprávom poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku alebo ich časti ...

(8)

Úrad môže zrážať neprávom poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi a neprávom poskytnutý osobitný príspevok ...

(9)

Nárok na vrátenie neprávom poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi a neprávom poskytnutého osobitného príspevku ...

(10)

Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia,46) okrem výkonu rozhodnutia ...

§ 25a - Zánik nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi a nárok na osobitný príspevok zaniká odo dňa, od ktorého

a)
bolo zastavené poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi alebo osobitného príspevku, ak v lehote troch mesiacov ...
b)
členovia domácnosti prestali spĺňať podmienky nároku na pomoc v hmotnej núdzi alebo podmienky nároku ...

PIATA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A OBCE

§ 26 - Orgány štátnej správy
(1)

Úlohy štátnej správy na úseku pomoci v hmotnej núdzi vykonávajú

a)
ústredie a
b)
úrad.
(2)

Úrad

a)
rozhoduje o
1.
pomoci v hmotnej núdzi,
2.
osobitnom príspevku,
3.
určení a uvoľnení osobitného príjemcu,
b)
overuje skutočnosti potrebné na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi v mieste pobytu žiadateľa ...
c)
vydáva potvrdenie o oprávnení na prevzatie splatnej sumy pomoci v hmotnej núdzi,
d)
kontroluje plnenie povinností osobitného príjemcu,
e)
poskytuje poradenskú činnosť v oblasti hmotnej núdze zameranú na zistenie rozsahu a charakteru hmotnej ...
f)
vedie evidenciu príjemcov, členov domácností a osobitných príjemcov; evidencia obsahuje meno, priezvisko, ...
g)
uzatvára dohodu o výkone menších obecných služieb a prác podľa § 10 ods. 3 písm. c) s obcou, rozpočtovou ...
h)
kontroluje dodržiavanie liečebného režimu člena domácnosti počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti; ...
§ 27 - Pôsobnosť obce

Obec

a)

rozhoduje o jednorazovej dávke,

b)

poskytuje fyzickým osobám poradenskú činnosť v oblasti hmotnej núdze.

ŠIESTA ČASŤ

PRÁVA A POVINNOSTI PRI POSKYTOVANÍ POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI A OSOBITNÉHO PRÍSPEVKU

§ 28 - Povinnosti žiadateľa o pomoc v hmotnej núdzi a žiadateľa o osobitný príspevok a povinnosti príjemcu
(1)

Žiadateľ o pomoc v hmotnej núdzi a žiadateľ o osobitný príspevok sú povinní

a)
preukázať všetky skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok, ...
b)
na výzvu úradu predložiť doklady potrebné na rozhodnutie o nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný ...
c)
umožniť overenie skutočností potrebných na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi v mieste svojho ...
(2)

Príjemca je povinný

a)
úradu písomne oznámiť do ôsmich dní zmeny vo všetkých skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku ...
b)
na výzvu úradu preukázať požadovanú skutočnosť v lehote určenej úradom,
c)
umožniť overenie skutočností potrebných na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi v mieste svojho ...
d)
úradu doručiť potvrdenie o začiatku a skončení dočasnej pracovnej neschopnosti člena domácnosti do troch ...
e)
úradu doručiť na účely § 10 potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín v právnom vzťahu, ktorý zakladá ...
(3)

Úrad od žiadateľa o pomoc v hmotnej núdzi, žiadateľa o osobitný príspevok alebo príjemcu nežiada preukazovanie ...

a)
sú úradu známe z výkonu inej činnosti úradu,
b)
môže úrad získať z dostupného informačného systému verejnej správy.
§ 29 - Práva a povinnosti zamestnanca úradu
(1)

Zamestnanec úradu je oprávnený

a)
overovať skutočnosti potrebné na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi v mieste pobytu žiadateľa ...
b)
požadovať od žiadateľa o pomoc v hmotnej núdzi, žiadateľa o osobitný príspevok alebo od príjemcu potrebné ...
c)
požadovať od iných osôb potrebné informácie a vysvetlenia na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi. ...
(2)

Zamestnanec úradu je povinný

a)
informovať žiadateľa o pomoc v hmotnej núdzi alebo príjemcu o možnostiach riešenia hmotnej núdze,
b)
poskytovať pomoc pri uplatnení nároku na pomoc v hmotnej núdzi.
§ 30 - Súčinnosť a spolupráca
(1)

Orgán štátnej správy, iný orgán verejnej moci, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, škola, špeciálne ...

(2)

Pri plnení úloh podľa tohto zákona úrad spolupracuje s občianskymi združeniami, so združeniami osôb ...

§ 31 - Spracúvanie osobných údajov
(1)

Obec na účely rozhodovania o jednorazovej dávke a na účely výkonu menších obecných služieb alebo prác ...

(2)

Ústredie a úrad spracúvajú osobné údaje o

a)
žiadateľovi o pomoc v hmotnej núdzi, žiadateľovi o osobitný príspevok a príjemcovi,
b)
členoch domácnosti,
c)
osobitnom príjemcovi, ak ním je fyzická osoba,
d)
inej fyzickej osobe v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie o pomoci v hmotnej núdzi.
(3)

Osobné údaje, ktoré ústredie a úrad spracúvajú o fyzických osobách uvedených v odseku 2, sú

a)
meno, priezvisko a titul,
b)
druh pobytu,
c)
rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d)
rodinný stav,
e)
štátne občianstvo,
f)
sociálne postavenie,
g)
údaje o príjme,
h)
údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach,
i)
údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, ...
j)
údaje o bytových pomeroch,
k)
telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa,
l)
číslo účtu banky alebo pobočky zahraničnej banky a kód banky alebo kód pobočky zahraničnej banky,
m)
ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel poskytovania pomoci v hmotnej ...
(4)

Ústredie, úrad a obec poskytujú osobné údaje, ktoré spracúvajú, orgánu verejnej moci, inej právnickej ...

(5)

Ústredie a úrad na účely rozhodovania o pomoci v hmotnej núdzi, obec na účely rozhodovania o jednorazovej ...

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 32

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová „dávka v hmotnej núdzi a príspevok ...

§ 33 - Prechodné ustanovenia
(1)

O nárokoch pred 1. januárom 2014 sa aj po 31. decembri 2013 rozhoduje podľa zákona účinného do 31. decembra ...

(2)

Ak k 31. decembru 2013 je zastavená výplata dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi ...

(3)

Úrad z vlastného podnetu prehodnotí dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, na ktoré ...

(4)

Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, o ktorých úrad právoplatne rozhodol do 31. ...

§ 33a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

O nárokoch pred 1. januárom 2015 sa rozhoduje aj po 31. decembri 2014 podľa zákona účinného do 31. decembra ...

(2)

O nároku na osobitný príspevok, ktorý vznikol pred 1. januárom 2015 a o ktorom do 31. decembra 2014 ...

(3)

Úrad z vlastného podnetu prehodnotí najneskôr do 31. januára 2015 nárok na osobitný príspevok, ktorý ...

(4)

Ak po prehodnotení nároku na osobitný príspevok podľa odseku 3 sú splnené podmienky nároku na osobitný ...

(5)

Osobitný príspevok patrí aj fyzickej osobe, ktorej k 31. decembru 2014 patril aktivačný príspevok z ...

(6)

Ak fyzická osoba spĺňa podmienky nároku na osobitný príspevok podľa odseku 5, do obdobia poskytovania ...

§ 34

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 35 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady ...

1.

V § 57 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v jednom konaní však ...

2.

Za § 88a sa vkladá § 88aa, ktorý znie:

„§ 88aa (1) Rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok podľa § 29, § 30 ods. 1 písm. e), § 47, 49 a ...

„14b) § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...

3.

Za § 96 sa vkladá § 96a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 96a Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2014 Výkon rozhodnutia zrážkami z príjmu podľa § 88aa ...

Čl. III

Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 7 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem výkonu rozhodnutia o pokute podľa osobitného ...

„25a) § 88aa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 417/2013 ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 417/2013 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych ...

Poznámky

 • 1)  § 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 2)  Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 3)  § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 4)  § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom ...
 • 5)  § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.
 • 6)  § 45 ods. 1 písm. c) prvý bod a písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o ...
 • 7)  § 45 ods. 1 písm. e) zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 24 a 36 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 9)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 54 ods. 18 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 12)  § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 12a)  Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 13)  § 8 ods. 1 a 3 zákona č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 3 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 15)  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 32 ods. 12 písm. d), § 43 ods. 8 a 9, § 46 ods. 4, 5 a 10, § 49, 51, 53, 53a a 57 zákona č. 5/2004 ...
 • 17)  § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 12 ods. 4 a 6 a § 13 zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení ...
 • 19)  § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 21)  § 64, 65, 69 a 70 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a ...
 • 22a)  § 63 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 23)  § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 24)  § 16 ods. 1 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 25)  § 62 a 71 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 217/2010 Z. z.
 • 26)  § 14 ods. 4 a § 15 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení zákona č. 180/2011 Z. z.
 • 26a)  § 54 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 485/2013 Z. z.
 • 27)  § 114, § 114a a 115 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch ...
 • 28)  Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu ...
 • 29)  § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 29a)  § 61n ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. ...
 • 30)  § 34 ods. 14 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  § 2 ods. 1 písm. p), § 88 až 100 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2013 Z. z.
 • 32)  Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení ...
 • 33)  Zákon č. 406/2011 Z. z.
 • 33a)  Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a ...
 • 33b)  § 33 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 557/2007 Z. z.
 • 33c)  § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33d)  § 14d zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 34)  § 51 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34a)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 34b)  § 45, § 48, § 56 ods. 1 a § 103 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 34c)  Zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34d)  § 30 ods. 5 a § 42 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene ...
 • 35)  § 54 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36)  § 60 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 455/2012 Z. z.
 • 37)  § 46 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  Zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39a)  § 2 ods. 2 zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 40)  Zákon č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41)  § 12 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
 • 42)  § 23 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 43)  § 717 Občianskeho zákonníka.
 • 44)  § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44a)  § 5 ods. 1 písm. a) až e) a § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 44b)  Napríklad § 64 Zákonníka práce, § 195 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného ...
 • 45)  § 24a až 24d a 28 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 46)  Piata časť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 47)  § 88aa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 417/2013 Z. ...
 • 48a)  § 20b zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 48b)  Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných ...
 • 49)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 50)  Napríklad § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore