Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 473/2005 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2025

Platnosť od: 26.10.2005
Účinnosť od: 01.01.2024
Účinnosť do: 31.12.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19JUD106DS12EUPP3ČL1

Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 473/2005 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2025
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 473/2005 s účinnosťou od 01.01.2024 na základe 247/2022

Legislatívny proces k zákonu 247/2022§ 19
Skúška odbornej spôsobilosti

(1)
Skúška odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška“) je typu
a)
S - pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania,
b)
P - pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov,
c)
CIT - pre osoby poverené profesionálnou cezhraničnou prepravou eurovej hotovosti cestnou dopravou,1a) pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov.
(2)
Skúška sa vykonáva skúšobným testom. Pred začatím skúšky osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu, alebo osoba uvedená v odseku 5 (ďalej len „uchádzač“) preukáže svoju totožnosť a predloží osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy, ak ju absolvovala. Zápisnicu o vykonaní skúšky je ministerstvo povinné uschovávať 15 rokov od uskutočnenia skúšky. Uchádzač, ktorý nevykoná úspešne skúšku, má nárok na dve opravné skúšky. Na opravnú skúšku musí byť uchádzač prihlásený do troch mesiacov od vykonania predchádzajúcej skúšky. Uchádzača, ktorý nebol prihlásený na skúšku do troch mesiacov od ukončenia odbornej prípravy, nebol prihlásený na opravnú skúšku do troch mesiacov od predchádzajúcej skúšky alebo nevyhovie pri skúške ani pri opravných skúškach, možno prihlásiť na skúšku až po opätovnom absolvovaní odbornej prípravy.
(3)
Skúšku typu S ani odbornú prípravu podľa tohto zákona okrem § 20a ods. 3 a § 90 ods. 2 nemusí vykonať osoba, ktorá
a)
získala vzdelanie v študijnom odbore v oblasti bezpečnostných služieb a
b)
vykonávala najmenej päť rokov bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore alebo bola príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru najmenej 15 rokov.
(4)
Skúšku typu P ani odbornú prípravu podľa tohto zákona okrem § 20a ods. 3 a § 90 ods. 2 nemusí vykonať osoba, ktorá
a)
získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
b)
získala špecializované policajné vzdelanie15) a
c)
vykonávala najmenej päť rokov bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore.
(5)
Odbornú prípravu na skúšku typu S alebo typu P podľa tohto zákona okrem § 90 ods. 2 nemusí vykonať osoba, ktorá
a)
získala vysokoškolské vzdelanie aspoň druhého stupňa v študijnom odbore právo,
b)
má úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb alebo
c)
získala vysokoškolské vzdelanie aspoň prvého stupňa v oblasti bezpečnostných služieb.
(6)
Uchádzača alebo osobu, ktorá nevykoná úspešne skúšku prihlasuje na skúšku podľa typu skúšky osoba akreditovaná ministerstvom na vykonávanie odbornej prípravy (ďalej len „akreditovaná osoba“). Na skúšku musí byť uchádzač prihlásený do troch mesiacov od ukončenia odbornej prípravy.
(7)
Prihláška na skúšku sa podáva na ministerstve a obsahuje
a)
zoznam uchádzačov, ktorí sú prihlásení na skúšku, s uvedením mena, priezviska, titulu, rodného priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené a adresy pobytu,
b)
čas a miesto konania odbornej prípravy,
c)
údaj o tom, či uchádzač je prihlásený na prvú skúšku alebo na opravnú skúšku.
(8)
K prihláške na skúšku akreditovaná osoba pripojí
a)
doklad o zaplatení správneho poplatku za podanie prihlášky na skúšku,
b)
doklady a čestné vyhlásenia podľa § 13 ods. 3 druhej vety,
c)
osvedčenú kópiu dokladu o vzdelaní podľa odseku 5.
(9)
Termín a miesto konania skúšky oznámi ministerstvo akreditovanej osobe najmenej 15 dní pred konaním skúšky. Skúška sa musí vykonať najneskôr do troch mesiacov od podania prihlášky na skúšku. Počet uchádzačov, ktorí sa zúčastnia jednej skúšky, určí ministerstvo. Za každého uchádzača prihláseného na skúšku akreditovaná osoba zaplatí správny poplatok. Ak prihláška na skúšku nespĺňa náležitosti ustanovené v odsekoch 7 a 8, ministerstvo vyzve akreditovanú osobu na doplnenie prihlášky na skúšku; ak akreditovaná osoba prihlášku na skúšku v určenom termíne nedoplní, ministerstvo termín konania skúšky neurčí.
(10)
Uchádzač skúšku vykoná v štátnom jazyku.
(11)
Podrobnosti o obsahu odbornej prípravy, vzore prihlášky na skúšku, obsahu a priebehu skúšky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 98c
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

(1)
Ministerstvo môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby, udelenie akreditácie, prihlásenie na skúšku, vykonanie kvalifikačnej skúšky a vydanie preukazu.
(2)
Platnosť preukazu, licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, licencie na prevádzkovanie technickej služby alebo akreditácie, ktorá uplynula alebo uplynie od vyhlásenia krízovej situácie do dvoch mesiacov od jej odvolania, sa predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
(3)
Do lehoty pri dokladoch uvedených v § 22 ods. 2 písm. b), § 22a ods. 2 písm. b), § 29 ods. 2 až 5, § 46a a § 73 ods. 2 a 3 sa nezapočítava čas trvania krízovej situácie.
(4)
Počas krízovej situácie lehota na vydanie preukazu, licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, licencie na prevádzkovanie technickej služby, akreditácie alebo na určenie termínu a miesta konania kvalifikačnej skúšky neplynie.
(5)
Lehoty podľa § 10 ods. 2, § 15 ods. 2, § 19 ods. 2 a 6, § 27 ods. 2, § 33 ods. 4, § 33a ods. 3, § 46, § 66 ods. 1 a 4, § 69 ods. 2, § 77 ods. 4, § 82 ods. 5 písm. c) počas krízovej situácie neplynú.
(6)
Lehoty podľa § 19 ods. 9 druhej vety, § 29 ods. 2 až 5, § 45 ods. 1 druhej vety a ods. 2 druhej vety, § 46a ods. 1 druhej vety a ods. 2 druhej vety a § 48 ods. 5, ktoré uplynuli alebo uplynú od vyhlásenia krízovej situácie do jedného mesiaca od jej odvolania, sa predlžujú až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
(7)
Splnenie povinností podľa § 46a ods. 1 prvej vety a ods. 2 prvej vety počas krízovej situácie sa vyžaduje najneskôr do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie; uchádzač o zamestnanie sa do uplynutia tejto doby považuje za zdravotne spôsobilého.
(8)
Namiesto podmienky podľa § 48 ods. 1 písm. f) na účely § 3 písm. a) a b) počas krízovej situácie postačuje osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore