Hore

Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 68940
Dôvodové správy: 1798
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.02.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o cestnej doprave 56/2012 účinný od 01.01.2019 do 31.03.2019


Platnosť od: 21.02.2012
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.03.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16 JUD603 DS12 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o cestnej doprave 56/2012 účinný od 01.01.2019 do 31.03.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 56/2012 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o cestnej doprave

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
prístup k výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,1)
b)
pravidlá podnikania v cestnej doprave,
c)
zabezpečovanie dopravnej obslužnosti územia v pravidelnej doprave,
d)
práva a povinnosti dopravcov a cestujúcich v autobusovej doprave2) a v taxislužbe,
e)
podmienky prepravy nebezpečných vecí a
f)
verejnú správu v cestnej doprave,
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na cestnú nemotorovú dopravu a okrem ustanovení o podmienkach prepravy ...

§ 2
Prevádzkovanie cestnej dopravy
(1)

Prevádzkovanie cestnej dopravy je podnikanie, ktorého predmetom je odplatné poskytovanie dopravných ...

(2)

Dopravnými službami sú:

a)
v osobnej doprave preprava cestujúcich a ich batožiny a súvisiace služby, najmä informačné služby ...
b)
v nákladnej doprave preprava tovaru a iných vecí a živých zvierat a súvisiace služby poskytované ...
(3)

Cestná doprava je vnútroštátna, ak celá trasa prepravy a miesto poskytovaných dopravných služieb ...

(4)

Ustanovenia tohto zákona sa použijú na medzinárodnú dopravu len vtedy, ak osobitné predpisy4) ...

(5)

Členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie členský štát Európskej únie, štát, ktorý ...

§ 3
Dopravca
(1)

Dopravcom na účely tohto zákona je prevádzkovateľ cestnej dopravy odo dňa právoplatnosti dopravnej ...

(2)

Ak niektoré dopravné služby poskytuje na základe zmluvy s dopravcom vykonávajúci dopravca7) alebo ...

(3)

Postavenie dopravcu podľa tohto zákona má obchodná spoločnosť založená na účel prevádzkovania ...

§ 4
Prepravný poriadok
(1)

Prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy, ...

a)
druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb,
b)
spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave osôb alebo zmluvy o preprave tovaru,
c)
práva a povinnosti dopravcu, najmä rozsah zodpovednosti za spôsobenú škodu na zdraví cestujúcich ...
(2)

Prepravný poriadok v osobnej doprave okrem prepravných podmienok podľa odseku 1 obsahuje

a)
rozsah práv a povinností dopravcu v pravidelnej doprave alebo v taxislužbe,
b)
spôsob rezervácie a predaja cestovných lístkov na autobusových staniciach a v linkových autobusoch ...
c)
spôsob objednávania vozidiel taxislužby, podmienky uzatvárania zmluvy o preprave osôb a platenia ...
d)
spôsob objednávania prepravy autobusmi a autokarmi v príležitostnej doprave,
e)
rozsah práv a povinností cestujúcich pred začatím prepravy, počas prepravy a bezprostredne po ...
f)
rozsah osobitných práv a povinností cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou ...
g)
podmienky prepravy príručnej batožiny cestujúcich, cestovnej batožiny, poštových a autobusových ...
h)
podmienky prepravy psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s ťažkým zdravotným ...
i)
pravidlá platnosti cestovných lístkov a miesteniek a spôsob preukazovania zaplateného cestovného ...
j)
pravidlá platenia cestovného a vydávania potvrdeniek o zaplatení v taxislužbe,
k)
postup pri kontrole cestovných lístkov v pravidelnej doprave, práva a povinnosti zamestnancov dopravcu ...
l)
tarifu,
m)
reklamačný poriadok.
(3)

Prepravný poriadok v nákladnej doprave obsahuje okrem prepravných podmienok podľa odseku 1 aj rozsah ...

(4)

Dopravca, ktorý prevádzkuje osobnú dopravu aj nákladnú dopravu, je povinný mať prepravný poriadok ...

(5)

Dopravca je povinný zverejniť prepravný poriadok na svojom webovom sídle a iným vhodným spôsobom. ...

(6)

Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po ...

(7)

Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom ...

§ 5
Povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, vykonávať povolanie prevádzkovateľa vnútroštátnej dopravy13) ...

(2)

Prevádzkovať medzinárodnú dopravu v členských štátoch môže prevádzkovateľ cestnej dopravy, ...

(3)

Prevádzkovateľ cestnej dopravy podľa odseku 1 alebo odseku 2 je povinný sa zapísať do obchodného ...

(4)

Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na prevádzkovanie taxislužby a na cestnú dopravu prevádzkovanú podnikmi ...

(5)

Odsek 1 sa nevzťahuje ani na prevádzkovateľa nákladnej dopravy vo vnútroštátnej doprave, ktorý ...

a)
rozvoz tovaru výlučne na účely miestneho zásobovania obyvateľstva vrátane miestnych trhovísk ...
b)
prepravu osív, hnojív, krmív, poľnohospodárskych strojov a úrody na účely ich použitia alebo ...
c)
odvoz živočíšneho odpadu na zneškodnenie do kafilérií; to neplatí, ak ide o infekčný odpad, ...
d)
nekomerčnú prepravu humanitárnej pomoci a pomoci obyvateľstvu v núdzových situáciách, najmä ...
e)
komerčnú prepravu pre ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné zbory a civilnú ochranu obyvateľstva, ...
f)
zber a odvoz komunálneho odpadu a prepravy súvisiace s jeho ukladaním a zneškodňovaním na skládkach ...
g)
prepravy vecí vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg.
§ 6
Požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy
(1)

Požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy upravuje osobitný predpis.18) Všeobecnou ...

(2)

Skutočným a stabilným miestom usadenia sa na účely tohto zákona a osobitného predpisu20) rozumie ...

a)
vedenie podniku, jeho pobočky alebo odštepného závodu musí s potrebným personálom a dokladmi ...
b)
musí mať na území Slovenskej republiky technickú základňu potrebnú na prevádzkovanie cestnej ...
(3)

Za bezúhonného na účely výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy sa nepovažuje ten, ...

(4)

Za bezúhonného na účely výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu alebo vedúceho dopravy sa ...

(5)

Finančná spoľahlivosť podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje v sume podľa osobitného ...

(6)

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje skúškou ...

(7)

Skúšky sa môže zúčastniť ten, kto podá najneskôr sedem dní pred termínom skúšky dopravnému ...

a)
je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na medzinárodnú dopravu vydaného v Slovenskej ...
b)
pred 4. decembrom 2009 v niektorom členskom štáte sústavne počas najmenej desiatich rokov riadil ...
(8)

Skúška podľa odseku 6 pozostáva z písomnej časti a ústnej časti. Do ústnej časti postupuje ...

(9)

Tomu, kto úspešne absolvoval skúšku, a tomu, kto bol od skúšky oslobodený podľa odseku 7, dopravný ...

(10)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané v inom členskom štáte podľa osobitného predpisu27) ...

(11)

Vedúceho dopravy, ktorý je v právnom vzťahu podľa osobitného predpisu,28) nemožno dodatočne ...

(12)

Prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý prevádzkuje osobnú dopravu aj nákladnú dopravu, musí mať ...

(13)

Odborná spôsobilosť na vykonávanie taxislužby sa získava skúškou pred skúšobnou komisiou a ...

(14)

Od skúšky podľa odseku 13 je oslobodený ten, kto má vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské ...

(15)

Tomu, kto úspešne absolvoval skúšku, a tomu, kto bol od skúšky oslobodený podľa odseku 14, dopravný ...

(16)

Na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby sa obdobne použijú ustanovenia odseku ...

(17)

Prihláška na vykonanie skúšky podľa odseku 7 obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, ...

(18)

Vzor prihlášky na vykonanie skúšky, vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...

§ 7
Všeobecné povinnosti dopravcu

Dopravca je povinný

a)

prevádzkovať cestnú dopravu podľa prepravného poriadku,

b)

označiť každé prevádzkované vozidlo svojím obchodným menom,

c)

zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie ...

d)

zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bol doklad o udelenom povolení podľa § 5 ods. ...

e)

zabezpečiť, aby prevádzkované vozidlá parkovali a garážovali v priestoroch technickej základne ...

f)

zamestnávať ako vedúceho dopravy len osobu, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti; ak ide ...

g)

zamestnávať len takých vodičov, ktorí absolvovali povinnú základnú kvalifikáciu alebo pravidelný ...

h)

oznámiť dopravnému správnemu orgánu, koho vymenoval za vedúceho dopravy alebo zmenu v osobe vedúceho ...

i)

byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním cestnej dopravy a činnosťou ...

DRUHÁ ČASŤ

PREVÁDZKOVANIE JEDNOTLIVÝCH DRUHOV CESTNEJ DOPRAVY

§ 8
Osobná doprava
(1)

Prevádzkovať osobnú dopravu možno ako autobusovú dopravu alebo ako taxislužbu.

(2)

Autobusovú dopravu možno prevádzkovať ako pravidelnú, osobitnú pravidelnú alebo príležitostnú.31) ...

(3)

Prevádzkovať autobusovú dopravu možno len autobusmi alebo autokarmi. Prevádzkovanie osobnej dopravy ...

§ 9
Pravidelná doprava
(1)

Pravidelnou dopravou z hľadiska dopravnej obslužnosti územia je mestská doprava, prímestská doprava ...

(2)

Mestskú dopravu možno prevádzkovať spolu s mestskou električkovou dopravou a mestskou trolejbusovou ...

(3)

Diaľkovú dopravu možno prevádzkovať ako vnútroštátnu, ak celá trasa autobusovej linky je na ...

§ 10
Dopravná licencia
(1)

Dopravnou licenciou sa zriaďuje autobusová linka a jej udelením vzniká prevádzkovateľovi cestnej ...

(2)

Na každú autobusovú linku je potrebná samostatná dopravná licencia. Ak ide v prímestskej doprave ...

(3)

Povoliť zriadenie autobusovej linky a udeliť dopravnú licenciu možno, ak

a)
žiadateľ je držiteľom povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa § ...
b)
prevádzkovanie pravidelnej dopravy na celej trase navrhovanej autobusovej linky umožňuje technický ...
c)
je zriadenie vnútroštátnej autobusovej linky v súlade s plánom dopravnej obslužnosti, alebo ak ...
d)
žiadateľ má vlastnú alebo prenajatú dostatočnú technickú základňu potrebnú na obsluhu autobusovej ...
(4)

V rozhodnutí o udelení dopravnej licencie môže dopravný správny orgán žiadateľovi uložiť ...

a)
používať určitý druh alebo typ autobusu vzhľadom na jeho vek, prepravnú kapacitu, vybavenie alebo ...
b)
zabezpečiť v súlade s plánom dopravnej obslužnosti nadväznosť cestovného poriadku autobusovej ...
c)
zabezpečiť určený okruh služieb cestujúcim na autobusových staniciach,
d)
používať zastávku iba na nastupovanie alebo na vystupovanie cestujúcich,
e)
zabezpečiť informačné služby pre cestujúcich alebo určitý systém objednávania a predaja cestovných ...
(5)

Dopravná licencia vo vnútroštátnej doprave sa udeľuje najviac na desať rokov. Platnosť dopravnej ...

(6)

Platnosť dopravnej licencie zaniká uplynutím času, na ktorý bola udelená, alebo jej odňatím. ...

(7)

Zmena dopravnej licencie sa vyžaduje na dočasné prenechanie autobusovej linky inému dopravcovi, ...

(8)

Dopravná licencia je trvalo neprenosná na inú osobu. Na trvalý prevod autobusovej linky na iného ...

(9)

Na zrušenie autobusovej linky je potrebné odňať dopravnú licenciu jej držiteľovi.

(10)

Dopravný správny orgán odníme dopravnú licenciu jej držiteľovi, ak

a)
mu bolo odňaté povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa § 5 ods. 1 ...
b)
na jeho podnik bol vyhlásený konkurz,
c)
ďalej nie je schopný vykonávať pravidelnú dopravu z podnikateľských, technických alebo personálnych ...
d)
sa autobusová linka stala nepotrebnou vzhľadom na nezáujem cestujúcich,
e)
bez vážnej prekážky
1.
nezačal na autobusovej linke prevádzkovať pravidelnú dopravu podľa cestovného poriadku do 30 dní ...
2.
prestal prevádzkovať pravidelnú dopravu podľa cestovného poriadku na viac ako 15 pracovných dní, ...
f)
prevádzkovanie pravidelnej dopravy na autobusovej linke dlhodobo neumožňuje technický stav, priepustnosť ...
g)
závažným spôsobom alebo opakovane napriek upozorneniu dopravného správneho orgánu alebo orgánu ...
h)
o jej odňatie sám požiadal,
(11)

Pravidelnú vnútroštátnu dopravu, ktorú vykonáva dopravca so sídlom alebo trvalým pobytom v Slovenskej ...

§ 11
Základné povinnosti dopravcu v pravidelnej doprave

Dopravca v pravidelnej doprave je povinný

a)
prevádzkovať pravidelnú dopravu na autobusovej linke v súlade s udelenou dopravnou licenciou a so ...
b)
prepravovať cestujúcich podľa tarify (ďalej len „tarifná povinnosť“) a vydať cestujúcemu ...
c)
uzatvoriť zmluvu o preprave osôb s každým cestujúcim pripraveným na zastávke na trase autobusovej ...
d)
počas prevádzkovania pravidelnej dopravy na autobusovej linke mať uzavretú s vlastníkmi, správcami ...
§ 12
Oprávnenia dopravcu voči cestujúcim
(1)

Dopravca je pred začatím prepravy a počas nej oprávnený prostredníctvom vodiča alebo iného člena ...

(2)

Vodič, iný člen osádky autobusu a revízor sú oprávnení

a)
vylúčiť z prepravy cestujúceho, ktorý napriek upozorneniu neuposlúchne pokyn alebo príkaz podľa ...
b)
uložiť cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom, povinnosť zaplatiť cestovné ...
c)
vylúčiť z prepravy cestovnú batožinu, príručnú batožinu cestujúceho alebo jeho živé spoločenské ...
§ 13
Práva cestujúcich v pravidelnej doprave
(1)

Práva cestujúcich v diaľkovej doprave na autobusových linkách, ktorých trasa medzi východiskovou ...

(2)

Ak osobitný predpis33) neustanovuje inak, cestujúci má právo

a)
na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom spoja, na ktorý má cestovný lístok a miestenku ...
b)
na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky alebo zmluva o preprave ...
c)
požadovať od osádky autobusu a od dispečera potrebné cestovné informácie o podmienkach prepravy, ...
d)
na vrátenie cestovného, ak sa neuskutočnila preprava, alebo na zľavu z cestovného, ak sa preprava ...
(3)

Cestujúci s miestenkou kúpenou pred nastúpením do autobusu má právo na vyhradené miesto podľa ...

(4)

Cestujúci so zdravotným postihnutím so psom so špeciálnym výcvikom alebo cestujúci so zníženou ...

(5)

Ak sa niektorý spoj zruší alebo ak sa preprava na ňom preruší alebo zastaví, cestujúci s platným ...

§ 14
Povinnosti cestujúcich v pravidelnej doprave
(1)

Cestujúci je povinný

a)
správať sa tak, aby neohrozil bezpečnosť prepravy, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, ...
b)
poslúchnuť pokyn alebo príkaz člena osádky autobusu alebo iného oprávneného zamestnanca dopravcu ...
c)
nastúpiť do autobusu a vystúpiť z neho na zastávke, keď autobus stojí a vodič alebo iný člen ...
d)
zaplatiť cestovné a na výzvu vodiča, iného člena osádky autobusu alebo revízora preukázať ...
(2)

Ak sa pri kontrole cestovných lístkov v autobuse alebo bezprostredne po vystúpení z neho na zastávke ...

(3)

Povinnosť poskytnúť identifikačné údaje v rozsahu podľa odseku 2 sa vzťahuje aj na cestujúceho, ...

§ 15
Cestovný poriadok
(1)

Pravidelná doprava na autobusovej linke sa uskutočňuje podľa cestovného poriadku.

(2)

Cestovný poriadok zostavuje dopravca samostatne pre každú autobusovú linku. Ak pravidelnú dopravu ...

(3)

Cestovný poriadok a jeho zmeny schvaľuje dopravný správny orgán. Ak cestovný poriadok upravuje ...

(4)

Cestovný poriadok sa zostavuje spravidla na jeden rok a jeho zmeny raz za polrok. Ak sa po schválení ...

(5)

Dopravca je povinný zverejniť cestovný poriadok a jeho zmenu v dostatočnom predstihu najneskôr ...

§ 16
Cestovný lístok a kontrola cestovných lístkov
(1)

Potvrdením o uzatvorení zmluvy o preprave osôb a o zaplatení cestovného je cestovný lístok v ...

(2)

Cestovné lístky sú jednorazové a časové. Jednorazový cestovný lístok oprávňuje cestujúceho ...

(3)

Jednorazový cestovný lístok je prenosný až do začatia prepravy. Časový cestovný lístok alebo ...

(4)

Cestujúci je povinný

a)
mať platný cestovný lístok pri nastupovaní do autobusu, ak ho vydala výdajňa cestovných lístkov ...
b)
kúpiť si cestovný lístok bezprostredne po nastúpení do autobusu, ak cestovný lístok vydáva ...
c)
označiť si cestovný lístok v označovacom zariadení autobusu bezprostredne po nastúpení do autobusu, ...
(5)

Cestujúci je povinný mať cestovný lístok pri sebe po celý čas prepravy a bezprostredne pri vystupovaní ...

§ 17
Tarifa
(1)

Tarifa upravuje

a)
sadzby základného cestovného a príplatkov k nim,
b)
sadzby cestovného pre všetky skupiny cestujúcich a psa so špeciálnym výcvikom,
c)
ceny za prepravu cestovnej batožiny, živých spoločenských zvierat prepravovaných spolu s cestujúcim, ...
d)
ceny za prepravu autobusových zásielok,
e)
sadzbu sankčnej úhrady podľa odseku 2 a
f)
podmienky, za ktorých sa sadzby cestovného a ostatných cien uplatňujú.
(2)

Sankčnú úhradu pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom určí dopravca najviac do stonásobku ...

(3)

Dopravca je povinný zverejniť tarifu na svojom webovom sídle a zabezpečiť, aby sa aspoň základné ...

§ 18
Dopravná obslužnosť
(1)

Dopravnou obslužnosťou na účely tohto zákona sa rozumie vytvorenie ponuky primeraného rozsahu ...

(2)

Primeraným rozsahom sa na účely odseku 1 rozumie počet spojov za deň, presnosť a pravidelnosť ...

§ 19
Objednávateľ
(1)

Ak nie je dostatočne zabezpečená dopravná obslužnosť územia pravidelnou dopravou prevádzkovanou ...

(2)

Objednávateľom na účely tohto zákona je orgán verejnej správy, ktorý je podľa zákona povinný ...

§ 20
Plán dopravnej obslužnosti
(1)

Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia objednávateľ zostavuje plán dopravnej obslužnosti ...

(2)

Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti objednávateľ berie do úvahy oprávnené požiadavky ...

(3)

Plán dopravnej obslužnosti obsahuje najmä

a)
zoznam autobusových liniek alebo ich častí, na ktorých sa má uskutočňovať pravidelná doprava ...
b)
požiadavky na primeraný rozsah dopravných služieb,
c)
spôsob riešenia súbežnej dopravy, opatrenia na zabezpečenie koordinácie a nadväznosti na železničnú ...
d)
spôsob výpočtu a harmonogram poskytovania príspevku z verejného rozpočtu,
e)
možnosti úpravy sadzby základného cestovného alebo udelenia výlučného práva36) na dopravné ...
f)
ciele a zámery riešenia disproporcie dopytu a ponuky v určitom území vrátane potreby investícií ...
(4)

Objednávateľ musí vypracovať plán dopravnej obslužnosti tak, aby riešil efektívnosť a hospodárnosť ...

(5)

Plán dopravnej obslužnosti je podkladom na udeľovanie dopravných licencií, na uzatváranie zmlúv ...

§ 21
Zmluva o službách
(1)

Účelom zmluvy o službách je zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné ...

(2)

Zmluvu o službách uzatvára objednávateľ s dopravcom v pravidelnej doprave na dopravné služby, ...

(3)

Objednávateľ je povinný podporovať vznik a prevádzkovanie integrovaného dopravného systému. ...

(4)

Objednávateľ môže uzavrieť zmluvu o službách len s dopravcom, ktorý má platné povolenie podľa ...

(5)

Na spôsob výberu dopravcu a spôsob zadávania zmlúv o službách sa vzťahujú osobitné predpisy.38) ...

(6)

Zmluva o službách s dopravcom pravidelnej dopravy musí mať písomnú formu. Ak osobitný predpis ...

a)
presné vymedzenie záväzku, najmä vymedzenie územia alebo autobusových liniek, rozsah prepráv ...
b)
prípustnosť plnenia záväzku vykonávajúcim dopravcom alebo subdodávateľom a vymedzenie jeho podielu ...
c)
tarifu, najmä maximálnu sadzbu základného cestovného a cestovného vybraných skupín cestujúcich,40) ...
d)
spôsob výpočtu príspevku a harmonogram jeho postupnej úhrady,
e)
spôsob kontroly plnenia záväzku a spôsob vykazovania jeho plnenia,
f)
nápravné opatrenia a možné sankcie za neplnenie záväzku,
g)
platnosť zmluvy v rozsahu podľa osobitného predpisu.41)
(7)

V zmluve o službách s dopravcom pravidelnej dopravy nemožno obmedziť poskytnutie údajov súvisiacich ...

(8)

Ak bola zmluva o službách uzatvorená priamym zadaním s dopravcom, nad ktorým objednávateľ vykonáva ...

(9)

Súčasťou obsahu zmluvy o službách sú aj požiadavky na normy kvality a bezpečnosti pravidelnej ...

(10)

Dopravca, ktorý uzatvoril zmluvu o službách, je povinný počas trvania záväzku pri kúpe alebo ...

§ 22
Príspevok
(1)

Úhradu od objednávateľa za záväzok tvorí príspevok dohodnutý v zmluve o službách. Príspevok ...

(2)

Výška príspevku sa dohodne podľa rozsahu objednávaných dopravných služieb v záväzku podľa ...

(3)

Objednávateľ uhrádza príspevok postupne podľa harmonogramu a podmienok dohodnutých v zmluve o ...

(4)

Ak trasa autobusovej linky vedie cez územie dvoch alebo viacerých objednávateľov, zmluvu o službách ...

(5)

Dopravca, ktorý uzatvoril zmluvu o službách, je povinný viesť evidenciu nákladov a výnosov z ...

(6)

Ak sa v zmluve o službách nedohodne inak, príspevok možno použiť len na úhradu plnenia záväzku. ...

§ 23
Povinnosti iných osôb
(1)

Vlastník, správca alebo nájomca autobusovej stanice je povinný odplatne na základe zmluvy za rovnakých ...

(2)

Zriaďovateľom zastávky je obec, na území ktorej sa autobusová zastávka zriaďuje, ak zriaďovateľom ...

(3)

Označník a informačnú tabuľu na autobusovej stanici je povinný zriadiť a udržiavať vlastník, ...

(4)

Vlastník alebo správca cesty, po ktorej vedie trasa autobusovej linky, je povinný v nevyhnutnom rozsahu ...

(5)

Vlastník autobusovej čakárne a prístrešku pre cestujúcich a zriaďovateľ zastávky sú povinní ...

§ 24
Osobitná pravidelná doprava
(1)

Osobitnou pravidelnou dopravou je pravidelná doprava pre vopred dohodnuté skupiny cestujúcich s vylúčením ...

(2)

Osobitná pravidelná doprava môže byť súbežná s trasou autobusovej linky pravidelnej dopravy ...

(3)

Dopravca má v osobitnej pravidelnej doprave prepravnú povinnosť a povinnosti dopravcu len vo vzťahu ...

(4)

Z osobitnej pravidelnej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok, cestovnej batožiny ...

(5)

Dopravca v osobitnej pravidelnej doprave je povinný používať na plnenie dopravných služieb vhodné ...

(6)

Používané autobusy musia byť popri označení obchodným menom dopravcu označené vpredu a vzadu ...

§ 25
Príležitostná doprava
(1)

Príležitostná doprava sa uskutočňuje na základe dohody s objednávateľom príležitostnej dopravy ...

(2)

Dopravca príležitostnej dopravy má prepravnú povinnosť a povinnosti dopravcu len voči prepravovanej ...

(3)

Z príležitostnej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok a stojacich cestujúcich.

(4)

Používané autobusy a autokary musia byť popri označení obchodným menom dopravcu príležitostnej ...

(5)

Držiteľ dopravnej licencie na pravidelnú dopravu môže vykonávať vnútroštátnu príležitostnú ...

§ 26
Taxislužba
(1)

Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich ...

(2)

Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného ...

(3)

Dopravca môže ponúkať poskytovanie dopravných služieb zverejnením základných podmienok ich ...

(4)

Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim

a)
prostredníctvom vodiča vozidla taxislužby na stanovišti taxislužby alebo kdekoľvek na území ...
b)
vo svojom sídle, na inom vopred zverejnenom mieste alebo na obvyklej zastávke vozidla taxislužby ...
c)
prostredníctvom dispečingu.
(5)

Obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť podrobnosti o výkone taxislužby na území ...

§ 27
Koncesia
(1)

Prevádzkovať taxislužbu môže len držiteľ koncesie podľa tohto zákona.

(2)

Koncesia oprávňuje dopravcu ponúkať dopravné služby a uzatvárať zmluvy o preprave osôb len ...

(3)

Udeliť koncesiu možno žiadateľovi, ktorý

a)
má najmenej jedno vlastné alebo prenajaté vozidlo, ktoré spĺňa požiadavky na vozidlo taxislužby ...
b)
má vlastné, prenajaté alebo inak zabezpečené stanovište taxislužby a miesto na garážovanie ...
c)
je bezúhonný podľa § 6 ods. 3 a 4,
d)
má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby a
e)
preukáže finančnú spoľahlivosť podľa § 6 ods. 5.
(4)

Koncesiu nemožno udeliť žiadateľovi, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz, počas troch rokov ...

(5)

Odsek 4 sa vzťahuje aj na žiadateľa, voči ktorému sa zamietlo vyhlásenie konkurzu len pre nedostatok ...

(6)

Koncesiu nemožno udeliť ani žiadateľovi, ktorému bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť ...

(7)

V rozhodnutí o udelení koncesie môže dopravný správny orgán žiadateľovi uložiť povinnosť

a)
používať určitý druh alebo typ vozidiel vzhľadom na vek vozidla, jeho vybavenie a technickú úroveň ...
b)
používať určité stanovište taxislužby,
c)
zabezpečiť informačné služby pre cestujúcich alebo určitý systém objednávania prepravy vrátane ...
(8)

Koncesia sa udeľuje na desať rokov, ak žiadateľ nepožiadal o kratší čas platnosti. Platnosť ...

(9)

Koncesia je trvalo neprenosná na iného. Ak dôjde k prevodu podniku držiteľa koncesie na iného, ...

(10)

Na dočasné najviac šesťmesačné prenechanie prevádzkovania taxislužby inému prevádzkovateľovi ...

(11)

Platnosť koncesie zaniká uplynutím času, na ktorý bola udelená, alebo jej odňatím.

(12)

Ak držiteľom koncesie je fyzická osoba, platnosť koncesie zaniká aj dňom smrti jej držiteľa. ...

(13)

Dopravný správny orgán odníme koncesiu, ak jej držiteľ

a)
prestal spĺňať požiadavky podľa tohto zákona,
b)
na jeho podnik bol vyhlásený konkurz,
c)
nie je ďalej schopný vykonávať činnosť dopravcu z podnikateľských, technických alebo personálnych ...
d)
nezačal bez vážnej prekážky prevádzkovať taxislužbu podľa podmienok uložených v koncesii ...
e)
napriek upozorneniu a uloženej pokute prevádzkuje taxislužbu v rozpore so zákonom, s koncesiou alebo ...
f)
o jej odňatie sám požiadal.
§ 28
Preukaz vodiča vozidla taxislužby
(1)

Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby ...

(2)

Preukaz vodiča možno vydať tomu, kto

a)
je najmenej tri roky držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávňujúcej viesť ...
b)
má najmenej 21 rokov,
c)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
je bezúhonný,
e)
je odborne spôsobilý.
(3)

Za bezúhonného sa na účely vydania preukazu vodiča nepovažuje

a)
ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za nedbanlivostný trestný čin ...
b)
ten, komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, alebo sankcia zákazu ...
(4)

Odborná spôsobilosť vodiča vozidla taxislužby sa získava skúškou pred skúšobnou komisiou a ...

(5)

Od skúšky je oslobodený ten, kto je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie ...

(6)

Opakovanú skúšku možno vykonať najskôr po uplynutí siedmich dní odo dňa konania neúspešnej ...

(7)

Tomu, kto úspešne absolvoval skúšku, a tomu, kto bol od skúšky oslobodený podľa odseku 5, dopravný ...

(8)

Ak žiadateľ nesplní podmienky na vydanie preukazu vodiča do 12 mesiacov odo dňa podania žiadosti ...

(9)

Na získanie odbornej spôsobilosti vodiča vozidla taxislužby sa obdobne použijú ustanovenia § ...

(10)

Vzor prihlášky na vykonanie skúšky a vzor žiadosti o vydanie preukazu vodiča zverejní ministerstvo ...

§ 29
Práva a povinnosti vodiča vozidla taxislužby
(1)

Vodič vozidla taxislužby je povinný poskytovať dopravné služby podľa prepravného poriadku, najmä ...

a)
prepraviť cestujúceho podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta a cestujúceho, ktorý ...
b)
používať strešné svietidlo na oznamovanie, či je vozidlo taxislužby voľné alebo obsadené cestujúcim ...
c)
naložiť a upevniť cestovnú batožinu a iné veci cestujúceho a po skončení prepravy ich vyložiť, ...
d)
umožniť cestujúcemu pohľad na displej taxametra počas jazdy od nastúpenia až po vystúpenie,
e)
uskutočniť prepravu po najkratšej trase prepravy, ktorú umožňuje dopravná situácia; inú trasu ...
f)
vziať iného cestujúceho len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh; to neplatí, ak ide o ...
g)
vydať cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom; kópia v papierovej podobe alebo v elektronickej ...
h)
mať vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom cestujúcemu preukaz vodiča,
i)
mať vo vozidle taxislužby kompletné tarifné podmienky a umožniť cestujúcemu na požiadanie nahliadnuť ...
(2)

Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú prepravu, ...

a)
to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky ...
b)
správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo ozbrojený, alebo čas prepravy, cieľové ...
c)
vzhľadom na stav cestujúceho hrozí znečistenie vozidla taxislužby alebo obťažovanie vodiča počas ...
d)
cestujúci napriek upozorneniu vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi ...
e)
cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je ...
(3)

Ak vodič vozidla taxislužby odmietne prepraviť cestujúceho z dôvodu podľa odseku 2 písm. e), ...

§ 30
Vozidlo taxislužby
(1)

Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré

a)
je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby; toto číslo ...
b)
je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby ...
c)
má pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určené meradlá, ktorý umožňuje ...
d)
má na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho ...
e)
je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na ...
f)
je vybavené pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI,
g)
musí umožniť prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti ...
(2)

Dopravný správny orgán zaeviduje v koncesii podľa odseku 1 písm. a) ako vozidlo taxislužby len ...

a)
má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
b)
je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac deviatich ...
c)
má najviac osem rokov odo dňa uvedenia do prevádzky,
d)
nie je evidované v inej koncesii.
(3)

Na každé evidenčné číslo vozidla uvedené v koncesii dopravný správny orgán vydá osvedčenie ...

(4)

Vozidlo taxislužby môže byť vybavené deliacou stenou na ochranu vodiča. Deliaca stena musí byť ...

(5)

Prevádzkovateľ taxislužby musí mať na každých 15 prevádzkovaných vozidiel taxislužby najmenej ...

§ 31
Prepravné povolenie v medzinárodnej doprave
(1)

Dopravca so sídlom v Slovenskej republike potrebuje na uskutočnenie prepravy do iného štátu, z ...

(2)

Ak príslušný orgán iného štátu alebo medzinárodná organizácia hromadne poskytne prepravné ...

(3)

Ak dopravca nevyužije prepravné povolenie na uskutočnenie prepravy alebo závažne poruší svoju ...

(4)

Prepravné povolenie podľa odseku 1 nemožno odovzdať osobe, ktorá nie je dopravcom s licenciou Spoločenstva ...

(5)

Dopravca v nákladnej doprave so sídlom v inom štáte potrebuje na uskutočnenie prepravy na územie, ...

(6)

Dopravný správny orgán je oprávnený zakázať dopravcovi so sídlom v inom štáte prepravu na ...

§ 32
Vozidlo prenajaté bez vodiča
(1)

Na prepravy v nákladnej doprave možno použiť aj prenajaté vozidlo, ak je evidované v Slovenskej ...

a)
zmluva o prenájme vozidla alebo jej osvedčená kópia alebo osvedčený výpis z nej, v ktorom sú ...
b)
pracovná zmluva alebo jej osvedčená kópia obsahujúca názov zamestnávateľa, meno a priezvisko ...
(2)

Prenajatým vozidlom na účely odseku 1 sa rozumie vozidlo, ktoré prenajímateľ nájomnou zmluvou ...

(3)

Zmluva o prenájme vozidla podľa odseku 1 písm. a) sa musí vzťahovať výhradne na prenájom vozidla ...

§ 33
Kabotážna preprava
(1)

Ak osobitný predpis47) alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak, dopravca so sídlom alebo s trvalým ...

(2)

Ak osobitný predpis47) alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak, kabotážna preprava na území ...

TRETIA ČASŤ

PREPRAVA NEBEZPEČNÝCH VECÍ

§ 34
Preprava nebezpečných vecí
(1)

V cestnej doprave možno prepravovať len nebezpečné veci, ktorých prepravu povoľuje medzinárodná ...

a)
prepravu nebezpečných vecí vykonávanú v plnom rozsahu v rámci hraníc uzavretej oblasti,
b)
prepravu výbušnín vozidlami ozbrojených síl alebo vozidlami ozbrojených bezpečnostných zborov ...
c)
časovo obmedzené dopravné operácie s jednoznačne určenými nebezpečnými vecami, a to aj so zakázanými, ...
d)
prepravu vozidiel vyradených z evidencie motorových vozidiel bez akumulátora, z ktorých nevytekajú ...
(2)

Prepravu nebezpečných vecí na území Slovenskej republiky možno uskutočniť len spôsobom a za ...

(3)

Prepravu nebezpečných vecí možno uskutočniť len vozidlom vyhovujúcim požiadavkám dohody ADR ...

(4)

Nebezpečné veci môže prepravovať len dopravca, ktorý vymenoval jedného alebo niekoľkých bezpečnostných ...

(5)

Každý, kto je zúčastnený na preprave nebezpečných vecí, je povinný dodržiavať pravidlá manipulácie ...

(6)

Každý je povinný správať sa tak, aby nezvyšoval predvídateľné nebezpečenstvo hroziace z prepravovaných ...

§ 35
Povinnosti účastníkov prepravy nebezpečných vecí
(1)

Odosielateľ nebezpečných vecí je povinný odovzdať na prepravu zásielku nebezpečných vecí, ...

a)
presvedčiť sa, či nebezpečné veci sú správne zatriedené, a preveriť, či ich preprava cestnou ...
b)
poskytnúť dopravcovi informácie a údaje v preukázateľnej forme, a ak je to potrebné, požadované ...
c)
používať len obaly, nádoby na voľne ložené látky a cisternové vozidlá, snímateľné cisterny, ...
d)
dodržiavať predpisy o spôsobe odoslania a obmedzenia na odoslanie,
e)
zabezpečiť, aby vyprázdnené, nevyčistené a neodplynené cisterny alebo vyprázdnené, nevyčistené ...
(2)

Ak odosielateľ nebezpečných vecí koná na príkaz tretej strany, tretia strana je povinná ho písomne ...

(3)

Príjemca nebezpečných vecí je povinný

a)
zásielku bezodkladne po jej dodaní zabezpečiť pred tretími osobami a bezpečne ju uskladniť,
b)
obhliadnuť zásielku, či prepravné obaly nemajú zjavné poškodenie, netesnosť alebo trhliny a ...
c)
zabezpečiť manipuláciu s prepravnými obalmi až do ich vyčistenia alebo odplynenia.
(4)

Dopravca je povinný zabezpečiť prepravu nebezpečných vecí v súlade s požiadavkami tohto zákona, ...

a)
preveriť, či je povolené nebezpečné veci určené na prepravu prepravovať cestnou dopravou,
b)
overiť, či odosielateľ poskytol pred začiatkom prepravy predpísané informácie k prepravovaným ...
c)
vizuálne sa presvedčiť, či vozidlo a náklad nemajú zjavné poškodenia, netesnosti alebo trhliny ...
d)
presvedčiť sa, či neuplynula lehota nasledujúcej skúšky cisternových vozidiel, batériových ...
e)
overiť, či vozidlo nie je preťažené,
f)
overiť, či boli na vozidlo pripevnené bezpečnostné nálepky a predpísané označenia,
g)
zabezpečiť, aby sa vo vozidle nachádzala osobitná výbava predpísaná písomnými pokynmi pre prípad ...
(5)

Ostatní účastníci prepravy nebezpečných vecí, ktorí sa podieľajú na ich balení, nakládke, ...

§ 36
Bezpečnostný poradca
(1)

Odosielateľ, dopravca, príjemca a ostatní účastníci prepravy nebezpečných vecí sú povinní ...

(2)

Funkciu bezpečnostného poradcu môže vykonávať vedúci dopravy alebo iný zamestnanec povinnej ...

(3)

Bezpečnostným poradcom môže byť len ten, kto spĺňa požiadavky dohody ADR a má osvedčenie o ...

(4)

Povinnosti bezpečnostného poradcu v súvislosti s prepravou nebezpečných vecí upravuje dohoda ADR. ...

§ 37
Školenie a skúška
(1)

Školenie bezpečnostných poradcov a vodičov tvorí výučba teórie a praktické cvičenia. Školenie ...

(2)

Skúšku organizuje a skúšobnú komisiu vymenúva a odvoláva dopravný správny orgán. Školenie ...

(3)

Dopravný správny orgán poverí najviac na päť rokov školením právnickú osobu, ktorá o to požiada ...

a)
je zapísaná v obchodnom registri alebo inom obdobnom registri,49a)
b)
má vypracovaný plán výučby, v ktorom uvedie organizáciu, obsah a rozsah výučby teórie a praktických ...
c)
má lektorov s odbornými predpokladmi; v ich zozname uvedie meno a priezvisko, dosiahnuté vzdelanie ...
d)
má vo vlastníctve alebo v nájme miestnosti vhodné ako učebne, ktoré vyhovujú stavebno-technickým ...
e)
má vo vlastníctve alebo v nájme vhodné priestory na praktické cvičenia, ktoré zo stavebno-technického ...
f)
má vypracovaný kontrolný systém sledovania výučby a praktických cvičení.
(4)

Lektor podľa odseku 3 písm. c) musí mať podľa obsahu a formy školenia niektorú z týchto kvalifikácií: ...

a)
úplné stredné vzdelanie v odboroch súvisiacich s prevádzkovaním cestnej dopravy alebo s výrobou ...
b)
úplné stredné odborné vzdelanie v odboroch jednotlivých tém školenia podľa dohody ADR a najmenej ...
c)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijných programoch, ktorých obsahové zameranie súvisí ...
d)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijných programoch, ktorých jednotlivé témy obsahovým ...
(5)

Dopravný správny orgán odníme poverenie právnickej osobe, ak

a)
získala poverenie na základe vedome nepravdivých údajov uvedených v žiadosti,
b)
písomne požiada o odňatie poverenia,
c)
napriek upozorneniu vykonáva školenie bezpečnostných poradcov a vodičov v rozpore s týmto zákonom ...
(6)

Rozhodnutia podľa odseku 3 a 5 môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený ...

(7)

Tomu, kto absolvoval školenie a úspešne vyhovel skúške za podmienok podľa tohto zákona a dohody ...

(8)

Poverené zariadenie zasiela dopravnému správnemu orgánu použitím informačného systému podľa ...

a)
obchodné meno a sídlo povereného zariadenia,
b)
miesto učební a výcvikových priestorov, v ktorých sa uskutočňuje školenie,
c)
dátum začatia a skončenia školenia,
d)
zoznam účastníkov školenia s uvedením ich mena, priezviska, dátumu a miesta narodenia a rozsahu ...
(9)

Skúška svojím obsahom a rozsahom musí byť v súlade s dohodou ADR. Skúška vodičov sa vykonáva ...

(10)

Ak žiadateľ po absolvovaní školenia preukáže, že sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť ...

(11)

Ak žiadateľ, ktorý absolvoval školenie, na skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať najviac ...

(12)

Formu a obsah osvedčenia upravuje dohoda ADR. Ak dôjde k strate, zničeniu, poškodeniu alebo odcudzeniu ...

(13)

Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu podľa odseku 7 obsahuje ...

(14)

Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu a vzor žiadosti ...

§ 38
Kontrola prepravy nebezpečných vecí
(1)

Kontrolu prepravy nebezpečných vecí vykonávajú kontrolné orgány, ktorými sú:

a)
na cestách Policajný zbor v rámci výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky ...
b)
v priestoroch technickej základne účastníkov prepravy nebezpečných vecí dopravné správne orgány. ...
(2)

Kontroly na cestách musia byť náhodné a pokrývať čo najväčšiu časť cestnej siete využívanej ...

(3)

Ak to neohrozuje cestnú premávku, osádku vozidla ani kontrolný orgán a je to technicky možné, ...

§ 39
Priebeh kontroly na cestách
(1)

Kontrolný orgán pri kontrole na cestách zisťuje, či sú splnené ustanovenia podľa tohto zákona ...

(2)

Porušenia predpisov zistené pri kontrole na cestách sa podľa miery nebezpečnosti zatrieďujú do ...

(3)

Kontrolný orgán nariadi kontrolovanej osádke vozidla odstrániť zistené nedostatky na mieste, ak ...

(4)

Ak kontrolný orgán zistí porušenie povinnosti, ktorá je zatriedená do rizikovej kategórie I s ...

(5)

Kontrolný orgán vyhotoví z kontroly na cestách záznam; jedno jeho vyhotovenie odovzdá vodičovi ...

(6)

Kontrolný orgán vedie evidenciu vykonaných kontrol na cestách, v ktorej zaznamenáva

a)
počet vykonaných kontrol,
b)
počet kontrolovaných vozidiel v členení na vozidlá evidované v Slovenskej republike, evidované ...
c)
počet a druhy zistených priestupkov a iných správnych deliktov a
d)
počet a druhy uložených sankcií.
(7)

Kontrolný orgán každoročne do 31. marca spracúva podklady do správy o porušeniach a pokutách ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

VEREJNÁ SPRÁVA

§ 40
Základné ustanovenia
(1)

Verejnú správu v cestnej doprave vykonávajú dopravné správne orgány a orgány odborného dozoru. ...

(2)

Dopravnými správnymi orgánmi sú:

a)
ministerstvo,
b)
okresné úrady v sídlach krajov,
c)
vyššie územné celky,
d)
obce.
(3)

Orgánmi odborného dozoru sú:

a)
dopravné správne orgány,
b)
Policajný zbor a
c)
colné orgány.
§ 41
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo

a)
vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky koncepcie a rozvojové programy v oblasti podnikania ...
b)
vydáva povolenia na medzinárodnú pravidelnú dopravu;50) zoznam vydaných povolení a licencií Spoločenstva ...
c)
udeľuje a odníma dopravné licencie na zriadenie autobusovej linky v medzinárodnej pravidelnej doprave, ...
d)
schvaľuje cestovné poriadky v medzinárodnej pravidelnej doprave,
e)
prideľuje orgánom iných štátov prepravné povolenia umožňujúce ich dopravcom uskutočňovať ...
f)
odovzdáva prepravné povolenia pridelené príslušnými orgánmi iných štátov alebo medzinárodnou ...
g)
je oprávnené zakázať dopravcovi so sídlom alebo s trvalým pobytom v inom štáte prevádzkovať ...
h)
povoľuje dopravcovi so sídlom alebo s trvalým pobytom v inom štáte kabotážnu prepravu na území ...
i)
plní úlohu kontaktného miesta zodpovedného za výmenu informácií s orgánmi ostatných členských ...
j)
je orgánom príslušným uznávať52) v prípade pochybnosti pravosť dokladov o bezúhonnosti, o finančnej ...
k)
vedie podľa osobitných predpisov53) vnútroštátny elektronický register prevádzkovateľov cestnej ...
l)
predkladá Európskej komisii správy o činnosti podľa osobitných predpisov55) a každoročne jej ...
m)
vydáva a odníma osvedčenia vodiča,30)
n)
organizuje skúšky a vymenúva a odvoláva členov skúšobnej komisie v rámci školenia bezpečnostných ...
o)
poveruje právnické osoby školením bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich ...
p)
vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu a ADR osvedčenia o školení ...
q)
ukladá sankcie za porušenie právne záväzných aktov Európskej únie podľa osobitného predpisu56) ...
r)
schvaľuje a zabezpečuje výrobu a distribúciu úradných tlačív prepravných povolení, licencií, ...
s)
rozhoduje o udelení výnimky z práv cestujúcich na konkrétnu pravidelnú dopravu podľa osobitného ...
t)
je príslušné uzatvoriť so štátom, ktorý je účastníkom dohody ADR, dohodu, ktorej obsahom je ...
u)
riadi, kontroluje a usmerňuje výkon štátnej správy uskutočňovanej okresnými úradmi v sídle ...
v)
poveruje právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky výkonom určitých činností ...
x)
vedie evidenciu protokolov o skúškach vykonaných podľa dohody ADR, vydaných osvedčení o odbornej ...
y)
vydáva jednotný celoštátny číselník autobusových liniek.
(2)

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

a)
podrobnosti o preukazovaní finančnej spoľahlivosti,
b)
podrobnosti o vykonávaní skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa ...
c)
podrobnosti o vykonávaní skúšok na získanie odbornej spôsobilosti v taxislužbe,
d)
podrobnosti o označovaní vozidiel obchodným menom a o vybavenosti technickej základne prevádzkovateľa ...
e)
podrobnosti o obsahu cestovného poriadku, o postupe jeho zostavovania a schvaľovania a o spôsobe ...
f)
podrobnosti o vykonávaní skúšok vodiča taxislužby, o zozname predmetov skúšky a o preukaze vodiča ...
g)
podrobnosti o priebehu kontroly prepravy nebezpečných vecí na cestách a o vzore záznamu z kontroly ...
h)
opis a skladbu rizikových kategórií porušení predpisov zistených pri kontrole prepravy nebezpečných ...
i)
vzor normalizačného formulára správy o porušeniach a pokutách pri kontrole prepravy nebezpečných ...
j)
vzor preukazu povereného zamestnanca pri výkone odborného dozoru a
k)
podrobnosti o návrhoch na začatie konaní podľa tohto zákona,
l)
podrobnosti o výročnej správe pri preprave nebezpečných vecí,
m)
podrobnosti o podmienkach a rozsahu poverenia na výkon určitých činností podľa dohody ADR,
n)
vzor osvedčenia vozidla taxislužby.
(3)

Ministerstvo vedie informačný systém, ktorým

a)
sleduje, eviduje a vyhodnocuje vývoj ponuky prepravných kapacít v nákladnej doprave, počet dopravcov ...
b)
sleduje a eviduje počet prepravených cestujúcich, osobokilometre, odjazdené kilometre a objem tržieb ...
(4)

Ministerstvo vedie register taxislužby, v ktorom eviduje najmä tieto údaje:

a)
o držiteľoch koncesie na prevádzkovanie taxislužby, platnosť koncesie, čísla osvedčení o odbornej ...
b)
o držiteľoch preukazu vodiča v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum vydania preukazu ...
(5)

Ministerstvo vedie ADR register, v ktorom eviduje najmä tieto údaje:

a)
protokoly o skúškach vykonaných podľa dohody ADR, dátum začatia a skončenia školenia, miesto ...
b)
o držiteľoch ADR osvedčenia o školení vodiča v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, štátne ...
c)
o držiteľoch osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostných poradcov v rozsahu meno a priezvisko, ...
§ 42
Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja

a)

udeľuje a odníma povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,58)

b)

vydáva a odníma licencie Spoločenstva,59)

c)

udeľuje a odníma koncesie na výkon taxislužby a osvedčenia vozidla taxislužby,

d)

vydáva preukazy vodiča a ich duplikát a odníma preukazy vodiča,

e)

odovzdáva dopravcom na základe poverenia ministerstva prepravné povolenia pridelené príslušným ...

f)

vydáva osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú potrebu podľa osobitného predpisu,60) ...

g)

zriaďuje skúšobné komisie na preukazovanie odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy a prevádzkovateľov ...

h)

vydáva na základe výsledku skúšky osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 6 ods. 9, osvedčenia ...

i)

je zberným miestom údajov do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej ...

j)

ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v cestnej ...

k)

je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje obec.

§ 43
Vyšší územný celok

Vyšší územný celok

a)

udeľuje a odníma dopravné licencie na pravidelnú dopravu okrem mestskej dopravy a vedie ich evidenciu, ...

b)

ukladá pokuty za iné správne delikty v pravidelnej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode, ...

c)

schvaľuje cestovné poriadky pravidelnej dopravy okrem mestskej dopravy,

d)

je objednávateľom v územnom obvode kraja, zostavuje plán dopravnej obslužnosti kraja a uzaviera ...

§ 44
Obec

Obec

a)

udeľuje a odníma dopravné licencie v mestskej doprave,

b)

ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v mestskej ...

c)

dáva súhlas na zriadenie autobusovej zastávky v obci v konaní o udelenie dopravnej licencie na autobusovú ...

d)

vyjadruje sa v konaní o schválenie cestovného poriadku autobusových liniek, ktoré prechádzajú ...

e)

určuje dopravcom cestnej dopravy stanovištia v obci na odstavenie a parkovanie vozidiel mimo ich technickej ...

f)

určuje stanovištia vozidiel taxislužby v obci a ich kapacitu a označenie dopravnými značkami,

g)

schvaľuje cestovný poriadok autobusových liniek v mestskej doprave,

h)

je objednávateľom v obci, zostavuje plán dopravnej obslužnosti obce a uzatvára s dopravcom mestskej ...

§ 45
Odborný dozor
(1)

Odborným dozorom je kontrola

a)
prevádzkovateľov cestnej dopravy, či prevádzkujú cestnú dopravu v súlade s týmto zákonom, osobitnými ...
b)
vybavenia a technickej spôsobilosti prevádzkovaných vozidiel a technickej základne dopravcov,
c)
vodičov a ostatných členov osádok a bezpečnostných poradcov pri preprave nebezpečných vecí,
d)
dopravcov, odosielateľov, príjemcov a iných osôb pri preprave nebezpečných vecí,
e)
dodržiavania prevádzkovej povinnosti, prepravnej povinnosti a tarifnej povinnosti dopravcov a
f)
dodržiavania podmienok, za ktorých bolo vydaný preukaz vodiča,
g)
prevádzkovateľov cestnej dopravy, či zamestnávajú vodičov v súlade s týmto zákonom, osobitnými ...
h)
povereného zariadenia.
(2)

Odborný dozor sa vykonáva kontrolami na cestách, v colnom priestore, vo vozidlách a v technickej ...

(3)

Ministerstvo vykonáva odborný dozor nad medzinárodnou dopravou, nad prepravami do iných štátov ...

(4)

Okresný úrad v sídle kraja vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou na území kraja a kontroluje ...

(5)

Vyšší územný celok vykonáva odborný dozor nad pravidelnou dopravou a kontroluje plnenie povinností ...

(6)

Obec vykonáva odborný dozor nad mestskou dopravou a taxislužbou a kontroluje plnenie povinností ...

(7)

Policajný zbor kontroluje na cestách v rámci výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej ...

(8)

Colné orgány kontrolujú na cestách, v colnom priestore a vo vozidlách u vodičov preukaz vodiča ...

(9)

Kontroly v rámci odborného dozoru podľa odsekov 3 až 6 vykonávajú osoby poverené výkonom kontroly ...

(10)

Colné orgány poskytujú ministerstvu údaje uvedené v colných vyhláseniach v rozsahu potrebnom ...

§ 46
Oprávnenia odborného dozoru
(1)

Osoba poverená výkonom odborného dozoru je pri výkone kontroly oprávnená

a)
vstupovať do prevádzkových priestorov technickej základne a do prevádzkovaných vozidiel,
b)
nahliadať do dokladov a evidencií v prevádzkových priestoroch a vo vozidlách,
c)
kontrolovať taxametre vozidiel taxislužby a záznamové zariadenia vozidiel,
d)
kontrolovať označenie vozidiel povinné podľa tohto zákona,
e)
kontrolovať podmienky prepravy cestujúcich a ich batožiny v pravidelnej doprave a v taxislužbe, ...
(2)

Osoba podľa odseku 1 je oprávnená prepravovať sa bezplatne v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný ...

(3)

Ak osoba podľa odseku 1 zistí porušenie povinnosti alebo iný nedostatok v činnosti kontrolovaného, ...

(4)

Osoba podľa odseku 1 je oprávnená na zabezpečenie výkonu kontroly ukladať poriadkové pokuty, ...

§ 47
Nápravné opatrenia
(1)

Ak orgán odborného dozoru zistí, že prevádzkovateľ cestnej dopravy závažným spôsobom alebo ...

(2)

Orgán odborného dozoru dá podnet na odňatie dopravnej licencie, ak kontrolou zistí niektorý z ...

(3)

Orgán odborného dozoru je povinný na požiadanie informovať príslušný orgán štátu, ktorý ...

(4)

Orgán odborného dozoru je povinný na požiadanie poskytnúť príslušnému orgánu štátu, ktorý ...

(5)

Príslušník Policajného zboru môže zastaviť a odstaviť vozidlo na ceste a prerušiť alebo zakázať ...

a)
vozidlo nie je schválené na uskutočňovanú prepravu, nemá osvedčenie o typovom schválení, nie ...
b)
vodič nemá pri sebe potrebné doklady o vozidle, kópiu povolenia podľa § 5 ods. 1 alebo licencie ...
(6)

Colník môže zastaviť vozidlo na ceste a v spolupráci s Policajným zborom aj prerušiť alebo zakázať ...

(7)

Príslušník Policajného zboru môže povoliť dokončenie prerušenej prepravy, ak náprava zistených ...

(8)

Ak príslušník Policajného zboru odstaví vozidlo na ceste alebo preruší a zakáže ďalšiu prepravu, ...

(9)

Policajné orgány, colné orgány, Národný inšpektorát práce, inšpektoráty práce, regionálne ...

§ 48
Iné správne delikty
(1)

Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 15 000 eur tomu, kto

a)
prevádzkuje cestnú dopravu bez povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa ...
b)
prevádzkuje cestnú dopravu bez vymenovania vedúceho dopravy alebo vymenovanému vedúcemu dopravy ...
c)
vymenoval za vedúceho dopravy osobu, ktorá nespĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť alebo na ...
d)
neoznámil dopravnému správnemu orgánu, koho vymenoval za vedúceho dopravy, alebo zmenu v osobe ...
e)
zamestnáva vodičov v rozpore s týmto zákonom, osobitnými predpismi a medzinárodnými zmluvami,
f)
zamestnáva cudzinca z tretieho štátu, ktorý nemá osvedčenie vodiča a pracovné povolenie,
g)
neoznámil dopravnému správnemu orgánu do 15 dní zmenu údaja evidovaného vo vnútroštátnom elektronickom ...
h)
prevádzkuje autobusovú linku bez dopravnej licencie alebo po odňatí dopravnej licencie,
i)
vykoná kabotážnu prepravu v rozpore s ustanovenými pravidlami alebo bez jazdného listu,
j)
nevrátil dopravnému správnemu orgánu osvedčenie vodiča, ak vodič prestal spĺňať požiadavky, ...
k)
nemá v Slovenskej republike vo vlastných alebo v prenajatých priestoroch skutočné a stabilné miesto ...
l)
prevádzkuje cestnú dopravu vozidlami, ktoré nie sú vybavené alebo označené ustanoveným spôsobom, ...
m)
prevádzkuje taxislužbu vozidlami, ktoré nespĺňajú podmienky podľa tohto zákona alebo nie sú ...
n)
nezabezpečil, aby v každom prevádzkovanom vozidle bola kópia povolenia podľa § 5 ods. 1 alebo ...
o)
nezabezpečil, aby v každom prevádzkovanom vozidle bola kópia koncesie podľa § 27 alebo osvedčenie ...
p)
prevádzkuje taxislužbu bez koncesie alebo v rozpore s ňou alebo poskytuje dopravné služby taxislužby ...
q)
nepredložil na požiadanie príslušnému dopravnému správnemu orgánu výročnú správu podľa ...
r)
sa nezapísal do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva. ...
(2)

Objednávateľ uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur prevádzkovateľovi pravidelnej dopravy, ktorý ...

a)
nevedie účtovníctvo o nákladoch a príjmoch z plnenia záväzku oddelene od ostatného podnikového ...
b)
poskytol objednávateľovi neúplné alebo nepravdivé údaje o nákladoch a príjmoch z plnenia záväzku, ...
c)
použil príspevok na iný účel alebo iným spôsobom, než bolo dohodnuté v zmluve o službách,
d)
použil na plnenie záväzku vykonávajúceho dopravcu alebo subdodávateľa, hoci to nebolo dohodnuté ...
(3)

Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 5 000 eur dopravcovi, ktorý

a)
nezverejnil ustanoveným spôsobom prepravný poriadok alebo v pravidelnej doprave cestovný poriadok, ...
b)
neposkytuje dopravné služby cestujúcim podľa dopravnej licencie alebo cestovného poriadku alebo ...
c)
predáva cestovné lístky a miestenky netransparentným spôsobom v rozpore s tarifou, najmä bez možnosti ...
d)
predáva cestovné lístky a miestenky na autobusovej linke drahšie, než je maximálne základné ...
e)
počas prevádzkovania pravidelnej dopravy na autobusovej linke nemá uzavretú s vlastníkmi, správcami ...
f)
prevádzkuje taxislužbu bez zverejnenia prepravného poriadku alebo bez zverejnenia sadzby základného ...
g)
prevádzkuje taxislužbu za ceny, ktoré nie sú v súlade s tarifou.
(4)

Dopravný správny orgán uloží pokutu od 500 eur do 20 000 eur dopravcovi, odosielateľovi, príjemcovi ...

(5)

Dopravný správny orgán uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur poverenému zariadeniu, ak

a)
neoznámi dopravnému správnemu orgánu údaje podľa § 37 ods. 8,
b)
vykonáva školenie bezpečnostných poradcov a vodičov v rozpore s týmto zákonom alebo s dohodou ...
(6)

Dopravný správny orgán uloží pokutu za konania podľa odsekov 1 až 5 od 5 000 eur do 50 000 eur, ...

(7)

Dopravný správny orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur

a)
vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi autobusovej stanice, ktorý za rovnakých podmienok nesprístupní ...
b)
vlastníkovi alebo správcovi cesty, ktorý neumožní zriadenie zástavky, umiestnenie jej označníka, ...
c)
vlastníkovi autobusovej čakárne, prístrešku pre cestujúcich, zriaďovateľovi zastávky, ktorý ...
(8)

Dopravný správny orgán pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť protiprávneho konania, ...

(9)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný dopravný správny orgán dozvedel ...

(10)

Pokuty sú podľa vecnej príslušnosti dopravného správneho orgánu príjmom štátneho rozpočtu, ...

§ 49
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
prevádzkuje cestnú dopravu bez povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa ...
b)
ako vodič sa pri kontrole na ceste nevie preukázať kópiou povolenia podľa § 5 ods. 1 alebo licencie ...
c)
ako vodič počas prepravy nebezpečných vecí sa nevie preukázať dokladmi, ktoré sa musia nachádzať ...
d)
vykonáva funkciu vedúceho dopravy bez právneho vzťahu k prevádzkovateľovi cestnej dopravy podľa ...
e)
vykonáva funkciu vedúceho dopravy napriek tomu, že dopravný správny orgán alebo príslušný orgán ...
f)
narúša bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu cestujúcich, najmä obťažovaním cestujúcich ...
g)
neuposlúchne počas prepravy pokyn alebo príkaz vodiča alebo iného člena osádky vozidla, revízora ...
h)
neoprávnene sa zdržiava v prevádzkových priestoroch dopravcu, ktoré nie sú určené cestujúcim ...
i)
pokračuje v prevádzkovaní taxislužby po smrti držiteľa koncesie bez ohlásenia dopravnému správnemu ...
j)
ako vodič sa pri kontrole na ceste nevie preukázať kópiou koncesie podľa § 27 alebo osvedčením ...
k)
ako vodič sa pri kontrole na ceste nevie preukázať preukazom vodiča,
l)
ako vodič sa pri kontrole na ceste nevie preukázať osvedčením vodiča.
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) sa uloží pokuta do 5 000 eur, podľa odseku 1 písm. b) až ...

(3)

Zákaz činnosti možno uložiť za priestupky podľa odseku 1 písm. d) a e).

(4)

Za priestupky podľa odseku 1 písm. f) až h) a k) sa uloží bloková pokuta do 200 eur a v rozkaznom ...

(5)

Za priestupky podľa odseku 1 písm. b) až e), i), j) a l) sa uloží bloková pokuta do 500 eur a ...

(6)

V blokovom konaní môžu prejednávať priestupky podľa odseku 1 písm. b), c), j) až l) aj colné ...

(7)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.63)

(8)

Pokuty sú podľa vecnej príslušnosti dopravného správneho orgánu príjmom štátneho rozpočtu, ...

§ 50
Konania
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis ...

(2)

Na povoľovanie výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy sa vzťahuje všeobecný predpis ...

(3)

Na udeľovanie licencie Spoločenstva na medzinárodnú dopravu sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

(4)

Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na

a)
zriaďovanie skúšobných komisií, vymenúvanie a odvolávanie ich členov a na ich rozhodovanie,
b)
schvaľovanie cestovných poriadkov a ich zmien,
c)
udeľovanie súhlasu obce s umiestnením zastávky pravidelnej dopravy a jej označníka v obci a na ...
d)
vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti, osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie ...
e)
vydávanie osvedčenia o vykonávaní dopravy pre vlastnú potrebu,
f)
odovzdávanie prepravných povolení iných štátov dopravcom so sídlom alebo s trvalým pobytom na ...
g)
poskytovanie prepravných povolení Slovenskej republiky orgánom iných štátov určených ich dopravcom, ...
h)
postup príslušníka Policajného zboru pri kontrole na cestách.
(5)

V konaní podľa tohto zákona pri elektronickej komunikácii správny orgán vydáva a doručuje účastníkovi ...

a)
na účely podľa § 6 ods. 9 osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
b)
na účely podľa § 6 ods. 13 osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby,
c)
na účely podľa § 28 ods. 8 preukaz vodiča,
d)
na účely podľa § 37 ods. 7 osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu a ADR osvedčenie ...
(6)

V konaní podľa tohto zákona je správny orgán povinný zabezpečiť informáciu alebo údaj, ktorý ...

(7)

Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona účastník konania poskytne údaje ...

§ 51
Miestna príslušnosť
(1)

V konaní o udelenie, zmenu a odňatie dopravnej licencie na zriadenie autobusovej linky v pravidelnej ...

(2)

V ostatných konaniach je miestne príslušným dopravný správny orgán, v ktorého územnom obvode ...

§ 52
Návrh na udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy
(1)

Návrh na začatie konania o udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy ...

a)
údaje o navrhovateľovi:
1.
meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu obvyklého bydliska,18) ak ide o fyzickú osobu,
2.
názov, adresu sídla, právnu formu, identifikačné číslo a predmet činnosti, ak ide o právnickú ...
3.
obchodné meno, adresu sídla, právnu formu, identifikačné číslo, údaj o registrácii v obchodnom ...
b)
titul, meno a priezvisko vedúceho dopravy, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a údaj, či ide ...
c)
údaje potvrdzujúce skutočné a stabilné miesto usadenia18) navrhovateľa v Slovenskej republike ...
d)
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonnosť navrhovateľa, členov štatutárneho ...
e)
údaje preukazujúce splnenie požiadaviek na finančnú spoľahlivosť podniku a na odbornú spôsobilosť ...
f)
navrhovaný druh a rozsah cestnej dopravy, ktorú chce prevádzkovať.
(2)

Ak navrhovateľ chce prevádzkovať cestnú dopravu nebezpečných vecí, súčasťou návrhu podľa ...

(3)

Prílohou k návrhu podľa odsekov 1 a 2 sú doklady preukazujúce údaje uvedené v návrhu na začatie ...

§ 53
Návrh na udelenie alebo zmenu dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú dopravu
(1)

Návrh na začatie konania o udelenie alebo zmenu dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú ...

a)
údaje podľa § 52 ods. 1 písm. a) až c),
b)
kópiu udelenia povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,
c)
údaje týkajúce sa autobusovej linky alebo liniek, na ktorých chce prevádzkovať pravidelnú dopravu, ...
d)
prepravný poriadok vrátane návrhu tarify, údaje o vybavovacom tarifnom systéme a podobu cestovného ...
e)
návrh cestovného poriadku,
f)
navrhovaný deň začatia prevádzkovania autobusovej linky a návrh na obdobie jej prevádzkovania.
(2)

Prílohou k návrhu podľa odseku 1 sú doklady preukazujúce údaje uvedené v návrhu podľa odseku ...

§ 54
Návrh na udelenie koncesie na taxislužbu
(1)

Návrh na začatie konania o udelenie koncesie na taxislužbu obsahuje

a)
údaje podľa § 52 ods. 1 písm. a),
b)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby a údaje o finančnej spoľahlivosti ...
c)
údaje o sídle a mieste podnikania a o sídle technickej základne,
d)
identifikačné údaje o vozidlách taxislužby, a to druh, typ a evidenčné číslo, dátum prvého ...
e)
údaje o mieste a právnom vzťahu k stanovišťu taxislužby,
f)
titul, meno a priezvisko jedného z členov štatutárneho orgánu, ktorý je odborne spôsobilý; to ...
g)
údaj o existencii, prevádzkových a technických možnostiach dispečingu.
(2)

Prílohou k návrhu podľa odseku 1 sú doklady preukazujúce údaje uvedené v návrhu na začatie ...

§ 55
Návrh na udelenie licencie Spoločenstva

Návrh na udelenie licencie Spoločenstva podľa § 5 ods. 2 obsahuje

a)

údaje podľa § 52 ods. 1 písm. a) až c),

b)

údaje a doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa osobitných predpisov.65)

PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 56
Prechodné ustanovenia
(1)

Živnostenské koncesie na vykonávanie vnútroštátnej cestnej dopravy získané do 30. júna 2010 ...

(2)

Konania o uložení sankcie začaté pred 1. marcom 2012 sa dokončia podľa doterajších predpisov; ...

(3)

Vozidlá a cisterny vyrobené pred 1. januárom 1997 v súlade s technickými požiadavkami platnými ...

(4)

Zobrazenie a umiestnenie kódu núdzových opatrení a výstražného štítku podľa doterajších ...

(5)

Obmedzenia týkajúce sa prepravy dioxínov a furánov podľa doterajších predpisov zostávajú v ...

(6)

Povolenia, dopravné licencie a iné rozhodnutia a osvedčenia vydané podľa doterajších predpisov ...

(7)

Osobitný predpis o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave sa vzťahuje na práva ...

(8)

Preukazy vodiča sa zavedú postupne; vodič vozidla taxislužby je povinný ho mať od 4. decembra ...

(9)

Taxametre umožňujúce tlač potvrdenia o zaplatení cestovného musia byť vo vozidle taxislužby ...

(10)

Prevádzkovanie osobnej dopravy, ktorá je podľa tohto zákona autobusovou dopravou (§ 8), vozidlami ...

§ 56a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. novembra 2013

Konania na udelenie koncesie na taxislužbu začaté a právoplatne neukončené pred 30. novembrom ...

§ 56b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2015

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2015 sa dokončia podľa doterajších predpisov, ...

§ 56c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa doterajších ...

(2)

Proti rozhodnutiu vyššieho územného celku vo veciach, v ktorých rozhodoval v prvom stupni, možno ...

(3)

Prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý je držiteľom povolenia alebo licencie Spoločenstva získaného ...

(4)

Osvedčenia o absolvovaní školenia bezpečnostného poradcu pri preprave nebezpečných vecí vydané ...

(5)

Dopravca, ktorý predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona nemá uzavretú s vlastníkmi, správcami ...

§ 56d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 57
Transpozičné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 58
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona Národnej ...

2.

vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z. z., ...

3.

vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 363/1996 Z. z. ...

§ 59
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 56/2012 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 95/50/ES zo 6. októbra 1995 o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/1/ES z 18. januára 2006 o používaní vozidiel prenajatých ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologicky a energeticky ...

  5.

  Smernica Komisie 2012/45/EÚ z 3. decembra 2012, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu ...

  6.

  Smernica Komisie 2014/103/EÚ z 21. novembra 2014, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu ...

  7.

  Smernica Komisie (EÚ) 2016/2309 zo 16. decembra 2016, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu ...

Poznámky

 • 1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú ...
 • 2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich ...
 • 3)  Čl. 2 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných ...
 • 4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách ...
 • 5)  § 760 Občianskeho zákonníka.
 • 6)  § 765 Občianskeho zákonníka.§ 610 Obchodného zákonníka. Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej ...
 • 7)  Čl. 3 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 181/2011.
 • 8)  Čl. 6 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
 • 9)  § 2 ods. 3 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
 • 10)  Čl. 3 písm. j) a kapitola III nariadenia (EÚ) č. 181/2011.
 • 11)  § 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 123/2008 Z. z. o ...
 • 12)  § 2 ods. 4 zákona č. 514/2009 Z. z.
 • 13)  Čl. 2 ods. 1 až 3 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 14)  Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 15)  Kapitola III nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 16)  Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1072/2009 a čl. 4 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
 • 17)  Čl. 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1071/2009 a čl. 1 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1072/2009.
 • 18)  Čl. 3, 5 až 9 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 19)  Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 20)  Čl. 3 ods. 1 písm. a) a čl. 5 písm. a) nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 21)  Čl. 6 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 22)  Čl. 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 23)  Čl. 20 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 24)  Príloha I nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 25)  Čl. 21 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 26)  Čl. 9 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 27)  Čl. 8 ods. 8, čl. 21 a prílohy II a III nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 28)  Čl. 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 29)  Čl. 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 30)  Čl. 5 nariadenia (ES) č. 1072/2009.
 • 30a)  Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov ...
 • 31)  Čl. 2 ods. 2 až 4 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
 • 32)  Čl. 6 až 11 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
 • 33)  Čl. 2 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 181/2011.
 • 34)  § 20 ods. 4 zákona č. 514/2009 Z. z. v znení zákona č. 393/2011 Z. z.
 • 35)  Čl. 2 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách ...
 • 36)  Čl. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 1370/2007.
 • 37)  Čl. 2 písm. e) nariadenia (ES) č. 1370/2007.
 • 38)  Čl. 5 nariadenia (ES) č. 1370/2007.§ 24 ods. 1 písm. a), § 135 až 149 a § 152 zákona č. 25/2006 ...
 • 39)  Čl. 4 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1370/2007.
 • 40)  Čl. 3 ods. 3 nariadenia /ES) č. 1370/2007.
 • 41)  Čl. 4 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1370/2007.
 • 42)  Čl. 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1370/2007.
 • 43)  § 4 ods. 2 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z.
 • 44)  Zákon č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel ...
 • 45)  Čl. 6 ods. 1 a príloha nariadenia (ES) č. 1370/2007.
 • 46)  Čl. 12 a 13 nariadenia (ES) č. 1073/2009. Dohoda o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich ...
 • 46a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 47)  Kapitola III nariadenia (ES) č. 1072/2009 a kapitola V nariadenia (ES) č. 1073/2009.
 • 48)  Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných ...
 • 49)  Napríklad § 22 až 26 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách ...
 • 49a)  Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 49b)  Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení ...
 • 50)  Kapitola III nariadenia (ES) č. 1073/2009.
 • 51)  Čl. 18 a 24 nariadenia (ES) č. 1071/2009 a články 11 až 13 nariadenia (ES) č. 1072/2009.
 • 52)  Čl. 19 až 21 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 53)  Čl. 16 nariadenia (ES) č. 1071/2009 a čl. 14 nariadenia (ES) č. 1072/2009. Rozhodnutie Komisie zo ...
 • 54)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1213/2010 zo 16. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá ...
 • 54a)  Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších ...
 • 55)  Čl. 26 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1071/2009, čl. 17 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1072/2009 a čl. ...
 • 56)  Čl. 12 ods. 2 písm. a) až c) nariadenia (ES) č. 1072/2009 .
 • 57)  Čl. 2 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 181/2011.
 • 58)  Kapitoly II a III nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 59)  Čl. 4 a 12 nariadenia (ES) č. 1072/2009 a čl. 4, 21 a 22 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
 • 60)  Čl. 5 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
 • 61)  Čl. 8 a 9 a príloha I nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 61a)  § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. ...
 • 62)  Čl. 13 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 62a)  Čl. 6 a príloha č. IV nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení. Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/403 ...
 • 63)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 64)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 65)  Čl. 4, 6 a 7 nariadenia (ES) č. 1072/2009 a čl. 4 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
 • 65a)  § 38 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...
 • 66)  Čl. 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 181/2011.
 • 67)  § 22 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.