Zákon o cestnej doprave 56/2012 účinný od 01.07.2021 do 01.08.2021

Platnosť od: 21.02.2012
Účinnosť od: 01.07.2021
Účinnosť do: 01.08.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST24JUD607DS18EUPP1ČL7

Zákon o cestnej doprave 56/2012 účinný od 01.07.2021 do 01.08.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 56/2012 s účinnosťou od 01.07.2021 na základe 222/2021

Legislatívny proces k zákonu 222/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o cestnej doprave

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
prístup k výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,1)
b)
pravidlá podnikania v cestnej doprave a v taxislužbe,
c)
zabezpečovanie dopravnej obslužnosti územia v pravidelnej doprave,
d)
práva a povinnosti dopravcov a cestujúcich v autobusovej doprave2) a v taxislužbe,
e)
podmienky prepravy nebezpečných vecí a
f)
verejnú správu v cestnej doprave,
g)
prevádzkovanie dispečingu.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na cestnú nemotorovú dopravu a okrem ustanovení o podmienkach prepravy nebezpečných ...

§ 2 - Prevádzkovanie cestnej dopravy a prevádzkovanie taxislužby
(1)

Prevádzkovanie cestnej dopravy a prevádzkovanie taxislužby je podnikanie, ktorého predmetom je odplatné ...

(2)

Dopravnými službami sú:

a)
v osobnej doprave preprava cestujúcich a ich batožiny a súvisiace služby, najmä informačné služby poskytované ...
b)
v nákladnej doprave preprava tovaru a iných vecí a živých zvierat a súvisiace služby poskytované odosielateľom ...
(3)

Cestná doprava a taxislužba je vnútroštátna, ak celá trasa prepravy a miesto poskytovaných dopravných ...

(4)

Ustanovenia tohto zákona sa použijú na medzinárodnú dopravu len vtedy, ak osobitné predpisy4) alebo ...

(5)

Členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie členský štát Európskej únie, štát, ktorý je zmluvnou ...

§ 3 - Dopravca
(1)

Dopravcom na účely tohto zákona je prevádzkovateľ cestnej dopravy a prevádzkovateľ taxislužby odo dňa ...

(2)

Ak niektoré dopravné služby poskytuje na základe zmluvy s dopravcom vykonávajúci dopravca7) alebo subdodávateľ,8) ...

(3)

Postavenie dopravcu podľa tohto zákona má obchodná spoločnosť založená na účel prevádzkovania integrovaného ...

§ 4 - Prepravný poriadok
(1)

Prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy, najmä ...

a)
druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb,
b)
spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave osôb alebo zmluvy o preprave tovaru,
c)
práva a povinnosti dopravcu, najmä rozsah zodpovednosti za spôsobenú škodu na zdraví cestujúcich a zvierat ...
(2)

Prepravný poriadok v osobnej doprave a v taxislužbe okrem prepravných podmienok podľa odseku 1 obsahuje ...

a)
rozsah práv a povinností dopravcu v pravidelnej doprave alebo v taxislužbe,
b)
spôsob rezervácie a predaja cestovných lístkov na autobusových staniciach a v linkových autobusoch alebo ...
c)
spôsob objednávania vozidiel taxislužby, podmienky uzatvárania zmluvy o preprave osôb a platenia cestovného, ...
d)
spôsob objednávania prepravy autobusmi a autokarmi v príležitostnej doprave,
e)
rozsah práv a povinností cestujúcich pred začatím prepravy, počas prepravy a bezprostredne po skončení ...
f)
rozsah osobitných práv a povinností cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou ...
g)
podmienky prepravy príručnej batožiny cestujúcich, cestovnej batožiny, poštových a autobusových zásielok ...
h)
podmienky prepravy psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s ťažkým zdravotným ...
i)
pravidlá platnosti cestovných lístkov a miesteniek a spôsob preukazovania zaplateného cestovného pri ...
j)
pravidlá platenia cestovného a vydávania potvrdeniek o zaplatení v taxislužbe,
k)
postup pri kontrole cestovných lístkov v pravidelnej doprave, práva a povinnosti zamestnancov dopravcu ...
l)
tarifu,
m)
reklamačný poriadok.
(3)

Prepravný poriadok v nákladnej doprave obsahuje okrem prepravných podmienok podľa odseku 1 aj rozsah ...

(4)

Dopravca, ktorý prevádzkuje osobnú dopravu aj nákladnú dopravu, je povinný mať prepravný poriadok osobitne ...

(5)

Ak § 26 ods. 8 neustanovuje inak, dopravca je povinný zverejniť prepravný poriadok na svojom webovom ...

(6)

Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení ...

(7)

Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa ...

§ 5 - Povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, vykonávať povolanie prevádzkovateľa vnútroštátnej dopravy13) môže podnik14) ...

(2)

Prevádzkovať medzinárodnú dopravu v členských štátoch môže prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý má ...

(3)

Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na prevádzkovanie taxislužby a na cestnú dopravu prevádzkovanú podnikmi podľa ...

(4)

Odsek 1 sa nevzťahuje ani na prevádzkovateľa nákladnej dopravy vo vnútroštátnej doprave, ktorý poskytuje ...

a)
rozvoz tovaru výlučne na účely miestneho zásobovania obyvateľstva vrátane miestnych trhovísk do vzdialenosti ...
b)
prepravu osív, hnojív, krmív, poľnohospodárskych strojov a úrody na účely ich použitia alebo spracovania ...
c)
odvoz živočíšneho odpadu na zneškodnenie do kafilérií; to neplatí, ak ide o infekčný odpad, na ktorý ...
d)
nekomerčnú prepravu humanitárnej pomoci a pomoci obyvateľstvu v núdzových situáciách, najmä pri živelných ...
e)
komerčnú prepravu pre ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné zbory a civilnú ochranu obyvateľstva, ak ...
f)
zber a odvoz komunálneho odpadu a prepravy súvisiace s jeho ukladaním a zneškodňovaním na skládkach ...
g)
prepravy vecí vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg.
(5)

Ak držiteľom povolenia prevádzkovateľa cestnej dopravy je fyzická osoba, platnosť povolenia zaniká aj ...

(6)

V prevádzkovaní cestnej dopravy môžu až do skončenia konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa ...

a)
dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,
b)
dedičia zo závetu a pozostalý manžel alebo pozostalá manželka, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom ...
c)
pozostalý manžel alebo pozostalá manželka za podmienky podľa písmena b), ak v prevádzkovaní cestnej ...
d)
správca dedičstva, ak ho ustanovil súd.
(7)

Osoby uvedené v odseku 6 sú povinné do 30 kalendárnych dní od úmrtia držiteľa povolenia písomne oznámiť ...

(8)

Osoby podľa odseku 6 musia byť spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a musia spĺňať podmienku bezúhonnosti ...

(9)

Dopravný správny orgán do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 7 oznámi osobám podľa odseku ...

(10)

Po skončení konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa povolenia môžu osoby uvedené v odseku 6 ...

§ 6 - Požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy
(1)

Požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy upravuje osobitný predpis.18) Všeobecnou ...

(2)

Skutočným a stabilným miestom usadenia sa na účely tohto zákona rozumie miesto usadenia spĺňajúce podmienky ...

(3)

Za bezúhonného na účely výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy sa nepovažuje ten, kto bol ...

(4)

Za bezúhonného na účely výkonu funkcie štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo vedúceho ...

(5)

Finančná spoľahlivosť podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje podľa osobitného predpisu22) ...

(6)

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje skúškou z predmetov ...

(7)

Skúšky sa môže zúčastniť ten, kto podá najneskôr sedem dní pred termínom skúšky dopravnému správnemu ...

a)
je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na medzinárodnú dopravu vydaného v Slovenskej republike ...
b)
pred 4. decembrom 2009 v niektorom členskom štáte sústavne počas najmenej desiatich rokov riadil podnik ...
(8)

Skúška podľa odseku 6 pozostáva z písomnej časti a ústnej časti. Do ústnej časti postupuje ten, kto ...

(9)

Tomu, kto úspešne absolvoval skúšku, a tomu, kto bol od skúšky oslobodený podľa odseku 7, dopravný správny ...

(10)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané v inom členskom štáte podľa osobitného predpisu27) je platné ...

(11)

Prevádzkovateľ cestnej dopravy musí vymenovať aspoň jedného vedúceho dopravy, ktorý spĺňa podmienky ...

(12)

Vedúci dopravy môže riadiť dopravné činnosti najviac v štyroch rozličných podnikoch s vozidlovým parkom, ...

(13)

Prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý prevádzkuje osobnú dopravu aj nákladnú dopravu, musí mať najmenej ...

(14)

Prihláška na vykonanie skúšky podľa odseku 7 obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, ...

(15)

Vzor prihlášky na vykonanie skúšky a vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti zverejní ...

§ 7 - Všeobecné povinnosti dopravcu v cestnej doprave

Dopravca je povinný

a)

prevádzkovať cestnú dopravu podľa prepravného poriadku,

b)

označiť každé prevádzkované vozidlo svojím obchodným menom; to sa nevzťahuje na zahraničného dopravcu, ...

c)

zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie ...

d)

zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bol doklad o udelenom povolení podľa § 5 ods. 1 alebo ...

e)

zabezpečiť, aby prevádzkované vozidlá parkovali a garážovali v priestoroch technickej základne alebo ...

f)

zamestnávať ako vedúceho dopravy len osobu, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti; ak ide o osobu ...

g)

zamestnávať len takých vodičov, ktorí absolvovali povinnú základnú kvalifikáciu alebo pravidelný výcvik, ...

h)

oznámiť dopravnému správnemu orgánu osobu, ktorú vymenoval za vedúceho dopravy, alebo zmenu v osobe ...

i)

byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu na prepravovanom tovare vo vnútroštátnej doprave, ak ...

j)

byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu na prepravovanom tovare v medzinárodnej doprave, ak ide ...

DRUHÁ ČASŤ

PREVÁDZKOVANIE JEDNOTLIVÝCH DRUHOV CESTNEJ DOPRAVY

§ 8 - Osobná doprava
(1)

Prevádzkovať osobnú dopravu možno ako autobusovú dopravu alebo ako taxislužbu.

(2)

Autobusovú dopravu možno prevádzkovať ako pravidelnú, osobitnú pravidelnú alebo príležitostnú.31)

(3)

Prevádzkovať autobusovú dopravu možno len autobusmi alebo autokarmi. Prevádzkovanie osobnej dopravy ...

§ 9 - Pravidelná doprava
(1)

Pravidelnou dopravou z hľadiska dopravnej obslužnosti územia je mestská doprava, prímestská doprava ...

(2)

Mestskú dopravu možno prevádzkovať spolu s mestskou električkovou dopravou a mestskou trolejbusovou ...

(3)

Diaľkovú dopravu možno prevádzkovať ako vnútroštátnu, ak celá trasa autobusovej linky je na území Slovenskej ...

§ 10 - Dopravná licencia
(1)

Dopravnou licenciou sa zriaďuje autobusová linka a jej udelením vzniká prevádzkovateľovi cestnej dopravy ...

(2)

Na každú autobusovú linku je potrebná samostatná dopravná licencia. Ak ide v prímestskej doprave o skupinu ...

(3)

Povoliť zriadenie autobusovej linky a udeliť dopravnú licenciu možno, ak

a)
žiadateľ je držiteľom povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa § 5 ods. 1 ...
b)
prevádzkovanie pravidelnej dopravy na celej trase navrhovanej autobusovej linky umožňuje technický stav, ...
c)
je zriadenie vnútroštátnej autobusovej linky v súlade s plánom dopravnej obslužnosti, alebo ak na jej ...
d)
žiadateľ má vlastnú alebo prenajatú dostatočnú technickú základňu potrebnú na obsluhu autobusovej linky ...
(4)

V rozhodnutí o udelení dopravnej licencie môže dopravný správny orgán žiadateľovi uložiť povinnosť

a)
používať určitý druh alebo typ autobusu vzhľadom na jeho vek, prepravnú kapacitu, vybavenie alebo technickú ...
b)
zabezpečiť v súlade s plánom dopravnej obslužnosti nadväznosť cestovného poriadku autobusovej linky ...
c)
zabezpečiť určený okruh služieb cestujúcim na autobusových staniciach,
d)
používať zastávku iba na nastupovanie alebo na vystupovanie cestujúcich,
e)
zabezpečiť informačné služby pre cestujúcich alebo určitý systém objednávania a predaja cestovných lístkov ...
(5)

Dopravná licencia vo vnútroštátnej doprave sa udeľuje najviac na desať rokov. Platnosť dopravnej licencie ...

(6)

Platnosť dopravnej licencie zaniká uplynutím času, na ktorý bola udelená, alebo jej odňatím. Ak držiteľom ...

(7)

Zmena dopravnej licencie sa vyžaduje na dočasné prenechanie autobusovej linky inému dopravcovi, na trvalú ...

(8)

Dopravná licencia je trvalo neprenosná na inú osobu. Na trvalý prevod autobusovej linky na iného dopravcu ...

(9)

Na zrušenie autobusovej linky je potrebné odňať dopravnú licenciu jej držiteľovi.

(10)

Dopravný správny orgán odníme dopravnú licenciu jej držiteľovi, ak

a)
mu bolo odňaté povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa § 5 ods. 1 alebo odňatá ...
b)
na jeho podnik bol vyhlásený konkurz,
c)
ďalej nie je schopný vykonávať pravidelnú dopravu z podnikateľských, technických alebo personálnych ...
d)
sa autobusová linka stala nepotrebnou vzhľadom na nezáujem cestujúcich,
e)
bez vážnej prekážky
1.
nezačal na autobusovej linke prevádzkovať pravidelnú dopravu podľa cestovného poriadku do 30 dní odo ...
2.
prestal prevádzkovať pravidelnú dopravu podľa cestovného poriadku na viac ako 15 pracovných dní,
f)
prevádzkovanie pravidelnej dopravy na autobusovej linke dlhodobo neumožňuje technický stav, priepustnosť ...
g)
závažným spôsobom alebo opakovane napriek upozorneniu dopravného správneho orgánu alebo orgánu odborného ...
h)
o jej odňatie sám požiadal,
i)
bola na autobusovú linku vyhlásená verejná obchodná súťaž alebo verejné obstarávanie a dopravca, ktorý ...
j)
autobusová linka tvorí súčasť zmluvy o službách podľa § 21a ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo rozhodnutia ...
(11)

Pravidelnú vnútroštátnu dopravu, ktorú vykonáva dopravca so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej ...

§ 11 - Základné povinnosti dopravcu v pravidelnej doprave

Dopravca v pravidelnej doprave je povinný

a)
prevádzkovať pravidelnú dopravu na autobusovej linke v súlade s udelenou dopravnou licenciou, cestovným ...
b)
prepravovať cestujúcich podľa tarify (ďalej len „tarifná povinnosť“) a vydať cestujúcemu cestovný lístok ...
c)
uzatvoriť zmluvu o preprave osôb s každým cestujúcim pripraveným na zastávke na trase autobusovej linky ...
d)
počas prevádzkovania pravidelnej dopravy na autobusovej linke mať uzavretú s vlastníkmi, správcami alebo ...
e)
byť súčinný pri tvorbe integrovaných dopravných systémov, najmä spolupracovať s obchodnou spoločnosťou ...
§ 12 - Oprávnenia dopravcu voči cestujúcim
(1)

Dopravca je pred začatím prepravy a počas nej oprávnený prostredníctvom vodiča alebo iného člena osádky ...

(2)

Vodič, iný člen osádky autobusu a revízor sú oprávnení

a)
vylúčiť z prepravy cestujúceho, ktorý napriek upozorneniu neuposlúchne pokyn alebo príkaz podľa odseku ...
b)
uložiť cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom, povinnosť zaplatiť cestovné a sankčnú ...
c)
vylúčiť z prepravy cestovnú batožinu, príručnú batožinu cestujúceho alebo jeho živé spoločenské zviera, ...
§ 13 - Práva cestujúcich v pravidelnej doprave
(1)

Práva cestujúcich v diaľkovej doprave na autobusových linkách, ktorých trasa medzi východiskovou a cieľovou ...

(2)

Ak osobitný predpis33) neustanovuje inak, cestujúci má právo

a)
na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom spoja, na ktorý má cestovný lístok a miestenku až ...
b)
na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky alebo zmluva o preprave osôb, aj ...
c)
požadovať od osádky autobusu a od dispečera potrebné cestovné informácie o podmienkach prepravy, ktorí ...
d)
požadovať od osádky autobusu ohlásenie zastávky,
e)
na vrátenie cestovného, ak sa neuskutočnila preprava, alebo na zľavu z cestovného, ak sa preprava uskutočnila ...
(3)

Cestujúci s miestenkou kúpenou pred nastúpením do autobusu má právo na vyhradené miesto podľa miestenky, ...

(4)

Cestujúci so zdravotným postihnutím, cestujúci so zníženou pohyblivosťou a pes so špeciálnym výcvikom ...

(5)

Ak sa niektorý spoj zruší alebo ak sa preprava na ňom preruší alebo zastaví, cestujúci s platným cestovným ...

§ 14 - Povinnosti cestujúcich v pravidelnej doprave
(1)

Cestujúci je povinný

a)
správať sa tak, aby neohrozil bezpečnosť prepravy, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, ...
b)
poslúchnuť pokyn alebo príkaz člena osádky autobusu alebo iného oprávneného zamestnanca dopravcu na ...
c)
nastúpiť do autobusu a vystúpiť z neho na zastávke, keď autobus stojí a vodič alebo iný člen osádky ...
d)
zaplatiť cestovné a na výzvu vodiča, iného člena osádky autobusu alebo revízora preukázať sa platným ...
(2)

Ak sa pri kontrole cestovných lístkov v autobuse alebo bezprostredne po vystúpení z neho na zastávke ...

(3)

Povinnosť preukázať sa dokladom totožnosti na zaznamenanie identifikačných údajov v rozsahu podľa odseku ...

(4)

Policajný zbor spolupracuje s dopravcom pri zisťovaní totožnosti cestujúceho, ktorý sa nepreukázal dokladom ...

§ 15 - Cestovný poriadok
(1)

Pravidelná doprava na autobusovej linke sa uskutočňuje podľa cestovného poriadku.

(2)

Cestovný poriadok zostavuje dopravca samostatne pre každú autobusovú linku. Ak pravidelnú dopravu na ...

(3)

Cestovný poriadok a jeho zmeny schvaľuje dopravný správny orgán. Ak cestovný poriadok upravuje trasu ...

(4)

Cestovný poriadok sa zostavuje spravidla na jeden rok a jeho zmeny raz za polrok. Ak sa po schválení ...

(5)

Dopravca je povinný zverejniť cestovný poriadok a jeho zmenu v dostatočnom predstihu najneskôr 10 dní ...

§ 16 - Cestovný lístok a kontrola cestovných lístkov
(1)

Potvrdením o uzatvorení zmluvy o preprave osôb a o zaplatení cestovného je cestovný lístok v papierovej ...

(2)

Cestovné lístky sú jednorazové a časové. Jednorazový cestovný lístok oprávňuje cestujúceho na jednu ...

(3)

Jednorazový cestovný lístok je prenosný až do začatia prepravy. Časový cestovný lístok alebo jednorazový ...

(4)

Cestujúci je povinný

a)
mať platný cestovný lístok pri nastupovaní do autobusu, ak ho vydala výdajňa cestovných lístkov mimo ...
b)
kúpiť si cestovný lístok bezprostredne po nastúpení do autobusu, ak cestovný lístok vydáva vodič alebo ...
c)
označiť si cestovný lístok v označovacom zariadení autobusu bezprostredne po nastúpení do autobusu, ...
(5)

Cestujúci je povinný mať cestovný lístok pri sebe po celý čas prepravy a bezprostredne pri vystupovaní ...

§ 17 - Tarifa
(1)

Tarifa upravuje

a)
sadzby základného cestovného a príplatkov k nim,
b)
sadzby cestovného pre všetky skupiny cestujúcich a psa so špeciálnym výcvikom,
c)
ceny za prepravu cestovnej batožiny, živých spoločenských zvierat prepravovaných spolu s cestujúcim,
d)
ceny za prepravu autobusových zásielok,
e)
sadzbu sankčnej úhrady podľa odseku 2 a
f)
podmienky, za ktorých sa sadzby cestovného a ostatných cien uplatňujú.
(2)

Sankčnú úhradu pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom určí dopravca najviac do stonásobku základného ...

(3)

Dopravca je povinný zverejniť tarifu na svojom webovom sídle a zabezpečiť, aby sa aspoň základné údaje ...

§ 18 - Dopravná obslužnosť územia
(1)

Dopravnou obslužnosťou územia na účely tohto zákona sa rozumie vytvorenie ponuky primeraného rozsahu ...

(2)

Primeraným rozsahom sa na účely odseku 1 rozumie počet spojov za deň, presnosť a pravidelnosť jednotlivých ...

§ 19 - Objednávateľ
(1)

Ak nie je dostatočne zabezpečená dopravná obslužnosť územia pravidelnou dopravou prevádzkovanou dopravcami ...

(2)

Objednávateľom na účely tohto zákona je orgán verejnej správy, ktorý je podľa zákona povinný organizovať ...

(3)

Objednávateľ môže vo verejnom záujme objednať dopravné služby aj vozidlami s obsaditeľnosťou najviac ...

§ 20 - Plán dopravnej obslužnosti
(1)

Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia objednávateľ zostavuje plán dopravnej obslužnosti a uzatvára ...

(2)

Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti objednávateľ berie do úvahy oprávnené požiadavky verejnosti ...

(3)

Plán dopravnej obslužnosti obsahuje najmä

a)
zoznam autobusových liniek alebo ich častí, na ktorých sa má uskutočňovať pravidelná doprava vo verejnom ...
b)
požiadavky na primeraný rozsah dopravných služieb,
c)
spôsob riešenia súbežnej dopravy, opatrenia na zabezpečenie koordinácie a nadväznosti na železničnú ...
d)
spôsob výpočtu a harmonogram poskytovania príspevku z verejného rozpočtu,
e)
možnosti úpravy sadzby základného cestovného alebo udelenia výlučného práva36) na dopravné služby na ...
f)
ciele a zámery riešenia disproporcie dopytu a ponuky v určitom území vrátane potreby investícií do vozidlového ...
(4)

Objednávateľ musí vypracovať plán dopravnej obslužnosti tak, aby riešil efektívnosť a hospodárnosť zabezpečovania ...

(5)

Plán dopravnej obslužnosti je podkladom na udeľovanie dopravných licencií, na uzatváranie zmlúv o službách ...

§ 21 - Zmluva o službách
(1)

Účelom zmluvy o službách je zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby za ...

(2)

Zmluvu o službách uzatvára objednávateľ s dopravcom v pravidelnej doprave na dopravné služby, ktoré ...

(3)

Objednávateľ je povinný podporovať vznik a prevádzkovanie integrovaného dopravného systému. Na tento ...

(4)

Objednávateľ môže uzavrieť zmluvu o službách len s dopravcom, ktorý má platné povolenie podľa § 5 ods. ...

(5)

Na spôsob výberu dopravcu a spôsob zadávania zmlúv o službách sa vzťahujú osobitné predpisy.38)

(6)

Zmluva o službách s dopravcom pravidelnej dopravy musí mať písomnú formu. Ak osobitný predpis neustanovuje ...

a)
presné vymedzenie záväzku, najmä vymedzenie územia alebo autobusových liniek, rozsah prepráv a ich časové ...
b)
prípustnosť plnenia záväzku vykonávajúcim dopravcom alebo subdodávateľom a vymedzenie jeho podielu na ...
c)
tarifu, najmä maximálnu sadzbu základného cestovného a cestovného vybraných skupín cestujúcich40) a ...
d)
spôsob výpočtu príspevku a harmonogram jeho postupnej úhrady,
e)
spôsob kontroly plnenia záväzku a spôsob vykazovania jeho plnenia,
f)
nápravné opatrenia a možné sankcie za neplnenie záväzku,
g)
platnosť zmluvy v rozsahu podľa osobitného predpisu.41)
(7)

V zmluve o službách s dopravcom pravidelnej dopravy nemožno obmedziť poskytnutie údajov súvisiacich ...

(8)

Ak bola zmluva o službách uzatvorená priamym zadaním s dopravcom, nad ktorým objednávateľ vykonáva kontrolu ...

(9)

Súčasťou obsahu zmluvy o službách sú aj požiadavky na normy kvality a bezpečnosti pravidelnej dopravy ...

(10)

Dopravca, ktorý uzatvoril zmluvu o službách, je povinný počas trvania záväzku pri kúpe alebo lízingu ...

(11)

Dopravca, ktorý uzatvoril zmluvu o službách, je povinný poskytnúť objednávateľovi prevádzkové údaje ...

§ 21a - Núdzové opatrenia na zamedzenie prerušenia poskytovania dopravných služieb
(1)

Ak dôjde k prerušeniu alebo ukončeniu poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme alebo ak takéto ...

a)
uzatvoriť zmluvu o poskytovaní verejných služieb priamym zadaním,
b)
doplniť uzatvorenú zmluvu o službách bez verejnej súťaže, alebo
c)
rozhodnúť o uložení poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme dopravcovi, ktorý je spôsobilý ...
(2)

Bezprostredne hroziacim nebezpečenstvom podľa odseku 1 sa rozumie najmä, ak

a)
dopravca oznámil prerušenie poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme,
b)
dopravca preukázateľne prestal spĺňať podmienku dostatočnej technickej základne na poskytovanie dopravných ...
c)
dopravca vykonal iný preukázateľný úkon smerujúci k ukončeniu alebo prerušeniu poskytovania dopravných ...
d)
na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme bola vyhlásená verejná obchodná súťaž alebo verejné ...
e)
preukázateľne nebude ku dňu ukončenia trvania existujúcej zmluvy o službách ukončené uzavretím novej ...
(3)

Správne konanie podľa odseku 1 písm. c) sa začína na podnet správneho orgánu, ktorým je objednávateľ, ...

(4)

Oznámenie o začatí konania podľa odseku 1 písm. c) objednávateľ zverejní na úradnej tabuli spôsobom ...

(5)

V rozhodnutí podľa odseku 1 písm. c) objednávateľ vymedzí rozsah poskytovaných dopravných služieb vo ...

(6)

Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1 písm. c) nemá odkladný účinok.

(7)

Na zmluvu podľa odseku 1 písm. a), rozhodnutie podľa odseku 1 písm. c) a na dohodu podľa odseku 5 sa ...

§ 22 - Príspevok
(1)

Úhradu od objednávateľa za záväzok tvorí príspevok dohodnutý v zmluve o službách. Príspevok sa uhrádza ...

(2)

Výška príspevku sa dohodne podľa rozsahu objednávaných dopravných služieb v záväzku podľa pravidiel ...

(3)

Objednávateľ uhrádza príspevok postupne podľa harmonogramu a podmienok dohodnutých v zmluve o službách ...

(4)

Ak trasa autobusovej linky vedie cez územie dvoch alebo viacerých objednávateľov, zmluvu o službách ...

(5)

Dopravca, ktorý uzatvoril zmluvu o službách, je povinný viesť evidenciu nákladov a výnosov z plnenia ...

(6)

Ak sa v zmluve o službách nedohodne inak, príspevok možno použiť len na úhradu plnenia záväzku.

§ 23 - Povinnosti iných osôb
(1)

Vlastník, správca alebo nájomca autobusovej stanice je povinný odplatne na základe zmluvy za rovnakých ...

(2)

Zriaďovateľom zastávky je obec, na území ktorej sa autobusová zastávka zriaďuje, ak zriaďovateľom zastávky ...

(3)

Označník a informačnú tabuľu na autobusovej stanici je povinný zriadiť a udržiavať vlastník, správca ...

(4)

Vlastník alebo správca cesty, po ktorej vedie trasa autobusovej linky, je povinný v nevyhnutnom rozsahu ...

(5)

Vlastník autobusovej čakárne a prístrešku pre cestujúcich a zriaďovateľ zastávky sú povinní udržiavať ...

§ 24 - Osobitná pravidelná doprava
(1)

Osobitnou pravidelnou dopravou je pravidelná doprava pre vopred dohodnuté skupiny cestujúcich s vylúčením ...

(2)

Osobitná pravidelná doprava môže byť súbežná s trasou autobusovej linky pravidelnej dopravy s využívaním ...

(3)

Dopravca má v osobitnej pravidelnej doprave prepravnú povinnosť a povinnosti dopravcu len vo vzťahu ...

(4)

Dopravca v osobitnej pravidelnej doprave je povinný používať na plnenie dopravných služieb vhodné autobusy, ...

(5)

Používané autobusy musia byť popri označení obchodným menom dopravcu označené vpredu a vzadu názvom ...

§ 25 - Príležitostná doprava
(1)

Príležitostná doprava sa uskutočňuje na základe dohody s objednávateľom príležitostnej dopravy ako jednorazová ...

(2)

Dopravca príležitostnej dopravy má prepravnú povinnosť a povinnosti dopravcu len voči prepravovanej ...

(3)

Z príležitostnej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok a stojacich cestujúcich.

(4)

Používané autobusy a autokary musia byť popri označení obchodným menom dopravcu príležitostnej dopravy ...

(5)

Držiteľ dopravnej licencie na pravidelnú dopravu môže vykonávať vnútroštátnu príležitostnú dopravu a ...

§ 26 - Taxislužba
(1)

Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane ...

(2)

Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku ...

(3)

Dopravca môže ponúkať poskytovanie taxislužby zverejnením základných podmienok ich poskytovania na stanovišti ...

(4)

Dispečingom sa na účely tohto zákona rozumie sprostredkovanie služieb prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou ...

(5)

Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim

a)
prostredníctvom vodiča vozidla taxislužby,
b)
vo svojom sídle,
c)
na inom vopred zverejnenom mieste, alebo
d)
prostredníctvom dispečingu.
(6)

Cena za prepravu môže byť

a)
určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času, alebo
b)
dohodnutá pred začatím prepravy prostredníctvom digitálnej platformy, písomne, telefonicky alebo iným ...
(7)

Ak cena za prepravu je určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času, vozidlo taxislužby musí ...

(8)

Prepravný poriadok musí byť zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa taxislužby alebo prevádzkovateľa ...

(9)

Obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť podrobnosti o výkone taxislužby na území obce.

§ 27 - Koncesia
(1)

Prevádzkovať taxislužbu môže len držiteľ koncesie podľa tohto zákona.

(2)

Koncesia oprávňuje dopravcu ponúkať dopravné služby a uzatvárať zmluvy o preprave osôb. Koncesia zároveň ...

(3)

Koncesiu je možné udeliť žiadateľovi, ktorý

a)
má pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte,
b)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonný podľa odsekov 4 a 5,
d)
má najmenej jedno vlastné vozidlo, alebo jedno prenajaté vozidlo alebo jedno vozidlo na lízing alebo ...
(4)

Za bezúhonného sa na účely výkonu prevádzkovateľa taxislužby, prevádzkovateľa dispečingu a vodiča vozidla ...

a)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené,
b)
kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie ...
c)
kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s poskytovaním služieb zákazníkom ...
d)
komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo alebo bola uložená sankcia zákazu ...
e)
komu bola uložená sankcia zákazu činnosti podľa § 48 ods. 9 spočívajúca v zákaze prevádzkovania taxislužby ...
f)
komu bola uložená sankcia zákazu činnosti podľa § 48 ods. 9 spočívajúca v zákaze prevádzkovania dispečingu, ...
(5)

Ak ide o právnickú osobu, podmienku podľa odseku 3 písm. c) musí spĺňať táto právnická osoba a osoba, ...

(6)

Bezúhonnosť sa na účely výkonu prevádzkovateľa taxislužby, prevádzkovateľa dispečingu a vodiča vozidla ...

a)
výpisom z evidenčnej karty vodiča, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, a
b)
výpisom z registra trestov,46a) ak ide o cudzinca, výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom ...
(7)

Koncesia sa udeľuje na desať rokov, ak žiadateľ nepožiadal o kratší čas platnosti koncesie.

(8)

Koncesia je trvalo neprenosná na inú osobu. Ak dôjde k prevodu podniku držiteľa koncesie na iného, dopravný ...

(9)

Na dočasné najviac šesťmesačné prenechanie prevádzkovania taxislužby inému prevádzkovateľovi taxislužby ...

(10)

Platnosť koncesie zaniká uplynutím času, na ktorý bola udelená, alebo jej odňatím.

(11)

Ak držiteľom koncesie je fyzická osoba, platnosť koncesie zaniká aj dňom smrti jej držiteľa, ak v prevádzkovaní ...

(12)

V prevádzkovaní taxislužby môžu až do skončenia konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa koncesie ...

a)
dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,
b)
dedičia zo závetu a pozostalý manžel alebo pozostalá manželka, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom ...
c)
pozostalý manžel alebo pozostalá manželka za podmienky podľa písmena b), ak v prevádzkovaní taxislužby ...
d)
správca dedičstva, ak ho ustanovil súd.
(13)

Osoby uvedené v odseku 12 sú povinné do 30 kalendárnych dní od úmrtia držiteľa koncesie písomne oznámiť ...

(14)

Osoby podľa odseku 12 musia byť spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a musia spĺňať podmienku bezúhonnosti ...

a)
výpis z evidenčnej karty vodiča, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, a
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,46a) a ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov ...
(15)

Dopravný správny orgán do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 13 oznámi osobám podľa odseku ...

(16)

Po skončení konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa koncesie môžu osoby uvedené v odseku 12 ...

(17)

Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré je zaevidované v koncesii a spĺňa podmienky podľa osobitného ...

(18)

Dopravný správny orgán vydá osvedčenie vozidla taxislužby na každé evidenčné číslo vozidla taxislužby. ...

(19)

Dopravný správny orgán odníme koncesiu, ak

a)
jej držiteľ prestal spĺňať podmienky podľa tohto zákona,
b)
na podnik bol vyhlásený konkurz, alebo
c)
jej držiteľ o jej odňatie sám požiadal.
(20)

Dopravný správny orgán odníme koncesiu, ak jej držiteľ aj po upozornení prevádzkuje taxislužbu alebo ...

(21)

Prevádzkovateľ taxislužby, ktorému bola odňatá koncesia podľa odsekov 19 alebo 20, môže opätovne požiadať ...

§ 28 - Prevádzkovanie dispečingu
(1)

Na prevádzkovanie dispečingu, prostredníctvom ktorého sa sprostredkovávajú služby prepravy, je potrebné ...

(2)

Povolenie na prevádzkovanie dispečingu je možné udeliť žiadateľovi, ktorý

a)
má pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte,
b)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonný podľa § 27 ods. 4 a 5.
(3)

Povolenie na prevádzkovanie dispečingu sa udeľuje na desať rokov, ak žiadateľ nepožiadal o kratší čas ...

(4)

Povolenie na prevádzkovanie dispečingu je trvalo neprenosné na inú osobu. Ak dôjde k prevodu podniku ...

(5)

Platnosť povolenia na prevádzkovanie dispečingu zaniká uplynutím času, na ktorý bolo udelené, alebo ...

(6)

Ak držiteľom povolenia na prevádzkovanie dispečingu je fyzická osoba, platnosť povolenia na prevádzkovanie ...

(7)

V prevádzkovaní dispečingu môžu až do skončenia konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa povolenia ...

a)
dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,
b)
dedičia zo závetu a pozostalý manžel alebo pozostalá manželka, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom ...
c)
pozostalý manžel alebo pozostalá manželka za podmienky podľa písmena b), ak v prevádzkovaní dispečingu ...
d)
správca dedičstva, ak ho ustanovil súd.
(8)

Osoby uvedené v odseku 7 sú povinné do 30 kalendárnych dní od úmrtia držiteľa povolenia na prevádzkovanie ...

(9)

Osoby podľa odseku 7 musia byť spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a musia spĺňať podmienku bezúhonnosti ...

a)
výpis z evidenčnej karty vodiča, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, a
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,46a) a ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov ...
(10)

Dopravný správny orgán do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 8 oznámi osobám podľa odseku ...

(11)

Po skončení konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa povolenia na prevádzkovanie dispečingu ...

(12)

Dopravný správny orgán odníme povolenie na prevádzkovanie dispečingu, ak

a)
jeho držiteľ prestal spĺňať podmienky podľa tohto zákona,
b)
na podnik bol vyhlásený konkurz, alebo
c)
jeho držiteľ o jeho odňatie sám požiadal.
(13)

Dopravný správny orgán odníme povolenie na prevádzkovanie dispečingu, ak jeho držiteľ aj po upozornení ...

(14)

Prevádzkovateľ dispečingu, ktorému bolo odňaté povolenie na prevádzkovanie dispečingu podľa odsekov ...

§ 29 - Všeobecné povinnosti prevádzkovateľa taxislužby a prevádzkovateľa dispečingu
(1)

Prevádzkovateľ taxislužby je povinný

a)
zabezpečiť poskytovanie služieb prostredníctvom vodičov vozidiel taxislužby, ktorí sú v pracovnoprávnom ...
b)
zabezpečiť poskytovanie služieb len prostredníctvom vozidiel, ktoré sú zaevidované v koncesii,
c)
prevádzkovať taxislužbu podľa prepravného poriadku; ak sa taxislužba prevádzkuje prostredníctvom dispečingu, ...
d)
označiť každé prevádzkované vozidlo na predných ľavých a predných pravých dverách obchodným menom prevádzkovateľa ...
e)
označiť vozidlo na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre ...
f)
označiť každé vozidlo pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom s nápisom TAXI akejkoľvek farby ...
g)
zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bola kópia koncesie,
h)
zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bolo osvedčenie vozidla taxislužby,
i)
mať na každých 15 prevádzkovaných vozidiel taxislužby najmenej jedno vozidlo taxislužby, ktoré je počtom ...
j)
poskytnúť údaje o prevádzkovaných vozidlách, o ich prevádzke a o osobách, prostredníctvom ktorých vykonal ...
k)
oznámiť dopravnému správnemu orgánu zmenu údajov uvedených v koncesii do 15 dní od zmeny; ak ide o právnickú ...
(2)

Prevádzkovateľ dispečingu je povinný

a)
sprostredkovať prepravu len prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby,
b)
sprostredkovať prepravu len vozidlami taxislužby, ktoré sú zapísané v koncesii,
c)
vypracovať prepravný poriadok a zverejniť ho podľa § 26 ods. 8,
d)
poskytnúť údaje o prevádzkovaných vozidlách, o ich prevádzke a o osobách, prostredníctvom ktorých sprostredkoval ...
e)
oznámiť dopravnému správnemu orgánu zmenu údajov uvedených v povolení na prevádzkovanie dispečingu do ...
§ 30 - Vodič vozidla taxislužby
(1)

Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby (ďalej ...

(2)

Preukaz vodiča je možné vydať tomu, kto je

a)
držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávňujúcej viesť vozidlo taxislužby,
b)
spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
zdravotne spôsobilý na vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu46h) (ďalej len „zdravotná ...
d)
psychicky spôsobilý na vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu46h) (ďalej len „psychická ...
e)
bezúhonný podľa § 27 ods. 4.
(3)

Zdravotná spôsobilosť na účely vydania preukazu vodiča sa preukazuje dokladom o zdravotnej spôsobilosti ...

(4)

Psychická spôsobilosť na účely vydania preukazu vodiča sa preukazuje dokladom o psychickej spôsobilosti ...

(5)

Vodič vozidla taxislužby je povinný poskytovať dopravné služby podľa prepravného poriadku, najmä

a)
prepraviť cestujúceho z vopred dohodnutého miesta a prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu ...
b)
používať pevné alebo odnímateľné strešné svietidlo s nápisom TAXI akejkoľvek farby okrem modrej, červenej ...
c)
naložiť a upevniť cestovnú batožinu a iné veci cestujúceho a po skončení prepravy ich vyložiť,
d)
umožniť cestujúcemu pohľad na displej taxametra počas jazdy od nastúpenia až po vystúpenie, ak je cena ...
e)
uskutočniť prepravu po najkratšej trase prepravy, ktorú umožňuje dopravná situácia; inú trasu prepravy ...
f)
vydať cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom alebo poslať potvrdenie o zaplatenom cestovnom cestujúcemu ...
g)
mať vo vozidle taxislužby kompletné tarifné podmienky a umožniť cestujúcemu na požiadanie nahliadnuť ...
h)
umiestniť preukaz vodiča vo vozidle na mieste viditeľnom pre cestujúceho.
(6)

Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú prepravu, ak

a)
to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase ...
b)
správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo ozbrojený, alebo čas prepravy, cieľové miesto, ...
c)
vzhľadom na stav cestujúceho hrozí znečistenie vozidla taxislužby alebo obťažovanie vodiča počas jazdy, ...
d)
cestujúci napriek upozorneniu vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované ...
e)
cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz ...
(7)

Ak je prevádzkovateľ taxislužby zároveň vodičom vozidla taxislužby, ustanovenia odsekov 1 až 6 sa na ...

(8)

Dopravný správny orgán odníme preukaz vodiča, ak jeho

a)
držiteľovi bolo odobraté alebo obmedzené vodičské oprávnenie podľa osobitného predpisu,46i)
b)
držiteľ nespĺňa podmienku spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
držiteľ stratil zdravotnú spôsobilosť,
d)
držiteľ stratil psychickú spôsobilosť,
e)
držiteľ nespĺňa podmienku bezúhonnosti.
(9)

Odňatý preukaz vodiča dopravný správny orgán obnoví a vráti jeho držiteľovi bezodkladne po tom, čo sa ...

(10)

Orgán odborného dozoru zadrží preukaz vodiča, ak zistí dôvody na jeho odňatie podľa odseku 8. O zadržaní ...

(11)

Vodič taxislužby, ktorému bol zadržaný alebo odňatý preukaz vodiča, nesmie vykonávať taxislužbu.

(12)

Vzor žiadosti o vydanie preukazu vodiča zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle v elektronickej ...

§ 31 - Prepravné povolenie v medzinárodnej doprave
(1)

Dopravca so sídlom v Slovenskej republike potrebuje na uskutočnenie prepravy do iného štátu, z iného ...

(2)

Ak príslušný orgán iného štátu alebo medzinárodná organizácia hromadne poskytne prepravné povolenia ...

(3)

Ak dopravca nevyužije prepravné povolenie na uskutočnenie prepravy alebo závažne poruší svoju povinnosť ...

(4)

Prepravné povolenie podľa odseku 1 nemožno odovzdať osobe, ktorá nie je dopravcom s licenciou Spoločenstva ...

(5)

Dopravca v nákladnej doprave so sídlom v inom štáte potrebuje na uskutočnenie prepravy na územie, z ...

(6)

Dopravný správny orgán je oprávnený zakázať dopravcovi so sídlom v inom štáte prepravu na územie, z ...

§ 32 - Vozidlo prenajaté bez vodiča
(1)

Na prepravy v nákladnej doprave možno použiť aj prenajaté vozidlo, ak je evidované v Slovenskej republike ...

a)
zmluva o prenájme vozidla alebo jej osvedčená kópia alebo osvedčený výpis z nej, v ktorom sú uvedené ...
b)
pracovná zmluva alebo jej osvedčená kópia obsahujúca názov zamestnávateľa, meno a priezvisko zamestnanca, ...
(2)

Prenajatým vozidlom na účely odseku 1 sa rozumie vozidlo, ktoré prenajímateľ nájomnou zmluvou za odplatu ...

(3)

Zmluva o prenájme vozidla podľa odseku 1 písm. a) sa musí vzťahovať výhradne na prenájom vozidla bez ...

§ 33 - Kabotážna preprava
(1)

Ak osobitný predpis47) alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak, dopravca so sídlom alebo s miestom ...

(2)

Ak osobitný predpis47) alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak, kabotážna preprava na území Slovenskej ...

TRETIA ČASŤ

PREPRAVA NEBEZPEČNÝCH VECÍ

§ 34 - Preprava nebezpečných vecí
(1)

V cestnej doprave možno prepravovať len nebezpečné veci, ktorých prepravu povoľuje medzinárodná zmluva, ...

a)
prepravu nebezpečných vecí vykonávanú v plnom rozsahu v rámci hraníc uzavretej oblasti,
b)
prepravu výbušnín vozidlami ozbrojených síl alebo vozidlami ozbrojených bezpečnostných zborov pod ich ...
c)
časovo obmedzené dopravné operácie s jednoznačne určenými nebezpečnými vecami, a to aj so zakázanými, ...
d)
prepravu vozidiel vyradených z evidencie motorových vozidiel bez akumulátora, z ktorých nevytekajú prevádzkové ...
(2)

Prepravu nebezpečných vecí na území Slovenskej republiky možno uskutočniť len spôsobom a za podmienok ...

(3)

Prepravu nebezpečných vecí možno uskutočniť len vozidlom vyhovujúcim požiadavkám dohody ADR a s použitím ...

(4)

Nebezpečné veci môže prepravovať len dopravca, ktorý vymenoval jedného alebo niekoľkých bezpečnostných ...

(5)

Každý, kto je zúčastnený na preprave nebezpečných vecí, je povinný dodržiavať pravidlá manipulácie a ...

(6)

Každý je povinný správať sa tak, aby nezvyšoval predvídateľné nebezpečenstvo hroziace z prepravovaných ...

§ 35 - Povinnosti účastníkov prepravy nebezpečných vecí
(1)

Odosielateľ nebezpečných vecí je povinný odovzdať na prepravu zásielku nebezpečných vecí, ktorá je v ...

a)
presvedčiť sa, či nebezpečné veci sú správne zatriedené, a preveriť, či ich preprava cestnou dopravou ...
b)
poskytnúť dopravcovi informácie a údaje v preukázateľnej forme, a ak je to potrebné, požadované prepravné ...
c)
používať len obaly, nádoby na voľne ložené látky a cisternové vozidlá, snímateľné cisterny, batériové ...
d)
dodržiavať predpisy o spôsobe odoslania a obmedzenia na odoslanie,
e)
zabezpečiť, aby vyprázdnené, nevyčistené a neodplynené cisterny alebo vyprázdnené, nevyčistené vozidlá ...
(2)

Ak odosielateľ nebezpečných vecí koná na príkaz tretej strany, tretia strana je povinná ho písomne informovať ...

(3)

Príjemca nebezpečných vecí je povinný

a)
zásielku bezodkladne po jej dodaní zabezpečiť pred tretími osobami a bezpečne ju uskladniť,
b)
obhliadnuť zásielku, či prepravné obaly nemajú zjavné poškodenie, netesnosť alebo trhliny a či zásielka ...
c)
zabezpečiť manipuláciu s prepravnými obalmi až do ich vyčistenia alebo odplynenia.
(4)

Dopravca je povinný zabezpečiť prepravu nebezpečných vecí v súlade s požiadavkami tohto zákona, najmä ...

a)
preveriť, či je povolené nebezpečné veci určené na prepravu prepravovať cestnou dopravou,
b)
overiť, či odosielateľ poskytol pred začiatkom prepravy predpísané informácie k prepravovaným nebezpečným ...
c)
vizuálne sa presvedčiť, či vozidlo a náklad nemajú zjavné poškodenia, netesnosti alebo trhliny a či ...
d)
presvedčiť sa, či neuplynula lehota nasledujúcej skúšky cisternových vozidiel, batériových vozidiel, ...
e)
overiť, či vozidlo nie je preťažené,
f)
overiť, či boli na vozidlo pripevnené bezpečnostné nálepky a predpísané označenia,
g)
zabezpečiť, aby sa vo vozidle nachádzala osobitná výbava predpísaná písomnými pokynmi pre prípad nehody. ...
(5)

Ostatní účastníci prepravy nebezpečných vecí, ktorí sa podieľajú na ich balení, nakládke, plnení a čistení ...

§ 36 - Bezpečnostný poradca
(1)

Odosielateľ, dopravca, príjemca a ostatní účastníci prepravy nebezpečných vecí sú povinní písomne vymenovať ...

(2)

Funkciu bezpečnostného poradcu môže vykonávať vedúci dopravy alebo iný zamestnanec povinnej osoby podľa ...

(3)

Bezpečnostným poradcom môže byť len ten, kto spĺňa požiadavky dohody ADR a má osvedčenie o odbornej ...

(4)

Povinnosti bezpečnostného poradcu v súvislosti s prepravou nebezpečných vecí upravuje dohoda ADR.

§ 37 - Školenie a skúška
(1)

Školenie bezpečnostných poradcov a vodičov tvorí výučba teórie a praktické cvičenia. Školenie musí byť ...

(2)

Skúšku organizuje a skúšobnú komisiu vymenúva a odvoláva dopravný správny orgán. Školenie zabezpečujú ...

(3)

Dopravný správny orgán poverí najviac na päť rokov školením právnickú osobu, ktorá o to požiada a preukáže, ...

a)
je zapísaná v obchodnom registri alebo inom obdobnom registri,49a)
b)
má vypracovaný plán výučby, v ktorom uvedie organizáciu, obsah a rozsah výučby teórie a praktických ...
c)
má lektorov s odbornými predpokladmi; v ich zozname uvedie meno a priezvisko, dosiahnuté vzdelanie a ...
d)
má vo vlastníctve alebo v nájme miestnosti vhodné ako učebne, ktoré vyhovujú stavebno-technickým požiadavkám ...
e)
má vo vlastníctve alebo v nájme vhodné priestory na praktické cvičenia, ktoré zo stavebno-technického ...
f)
má vypracovaný kontrolný systém sledovania výučby a praktických cvičení.
(4)

Lektor podľa odseku 3 písm. c) musí mať podľa obsahu a formy školenia niektorú z týchto kvalifikácií: ...

a)
úplné stredné vzdelanie v odboroch súvisiacich s prevádzkovaním cestnej dopravy alebo s výrobou a prepravou ...
b)
úplné stredné odborné vzdelanie v odboroch jednotlivých tém školenia podľa dohody ADR a najmenej päť ...
c)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijných programoch, ktorých obsahové zameranie súvisí s prevádzkovaním ...
d)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijných programoch, ktorých jednotlivé témy obsahovým zameraním ...
(5)

Dopravný správny orgán odníme poverenie právnickej osobe, ak

a)
získala poverenie na základe vedome nepravdivých údajov uvedených v žiadosti,
b)
písomne požiada o odňatie poverenia,
c)
napriek upozorneniu vykonáva školenie bezpečnostných poradcov a vodičov v rozpore s týmto zákonom alebo ...
(6)

Rozhodnutia podľa odseku 3 a 5 môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok ...

(7)

Tomu, kto absolvoval školenie a úspešne vyhovel skúške za podmienok podľa tohto zákona a dohody ADR, ...

(8)

Poverené zariadenie zasiela dopravnému správnemu orgánu použitím informačného systému podľa osobitného ...

a)
obchodné meno a sídlo povereného zariadenia,
b)
miesto učební a výcvikových priestorov, v ktorých sa uskutočňuje školenie,
c)
dátum začatia a skončenia školenia,
d)
zoznam účastníkov školenia s uvedením ich mena, priezviska, dátumu a miesta narodenia a rozsahu školenia. ...
(9)

Skúška svojím obsahom a rozsahom musí byť v súlade s dohodou ADR. Skúška vodičov sa vykonáva po ukončení ...

(10)

Ak žiadateľ po absolvovaní školenia preukáže, že sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na skúške ...

(11)

Ak žiadateľ, ktorý absolvoval školenie, na skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať najviac jedenkrát. ...

(12)

Formu a obsah osvedčenia upravuje dohoda ADR. Ak dôjde k strate, zničeniu, poškodeniu alebo odcudzeniu ...

(13)

Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu podľa odseku 7 obsahuje ...

(14)

Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu a vzor žiadosti o ...

§ 38 - Kontrola prepravy nebezpečných vecí
(1)

Kontrolu prepravy nebezpečných vecí vykonávajú kontrolné orgány, ktorými sú:

a)
na cestách Policajný zbor v rámci výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a colné ...
b)
v priestoroch technickej základne účastníkov prepravy nebezpečných vecí dopravné správne orgány.
(2)

Kontroly na cestách musia byť náhodné a pokrývať čo najväčšiu časť cestnej siete využívanej na prepravu ...

(3)

Ak to neohrozuje cestnú premávku, osádku vozidla ani kontrolný orgán a je to technicky možné, kontrolný ...

§ 39 - Priebeh kontroly na cestách
(1)

Kontrolný orgán pri kontrole na cestách zisťuje, či sú splnené ustanovenia podľa tohto zákona a dohody ...

(2)

Porušenia predpisov zistené pri kontrole na cestách sa podľa miery nebezpečnosti zatrieďujú do rizikových ...

(3)

Kontrolný orgán nariadi kontrolovanej osádke vozidla odstrániť zistené nedostatky na mieste, ak ide ...

(4)

Ak kontrolný orgán zistí porušenie povinnosti, ktorá je zatriedená do rizikovej kategórie I s vysokým ...

(5)

Kontrolný orgán vyhotoví z kontroly na cestách záznam; jedno jeho vyhotovenie odovzdá vodičovi kontrolovaného ...

(6)

Kontrolný orgán vedie evidenciu vykonaných kontrol na cestách, v ktorej zaznamenáva

a)
počet vykonaných kontrol,
b)
počet kontrolovaných vozidiel v členení na vozidlá evidované v Slovenskej republike, evidované v členskom ...
c)
počet a druhy zistených priestupkov a iných správnych deliktov a
d)
počet a druhy uložených sankcií.
(7)

Kontrolný orgán každoročne do 31. marca spracúva podklady do správy o porušeniach a pokutách pri výkone ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

VEREJNÁ SPRÁVA

§ 40 - Základné ustanovenia
(1)

Verejnú správu v cestnej doprave vykonávajú dopravné správne orgány a orgány odborného dozoru.

(2)

Dopravnými správnymi orgánmi sú:

a)
ministerstvo,
b)
okresné úrady v sídlach krajov,
c)
vyššie územné celky,
d)
obce.
(3)

Orgánmi odborného dozoru sú:

a)
dopravné správne orgány,
b)
Policajný zbor a
c)
colné orgány.
§ 41 - Ministerstvo
(1)

Ministerstvo

a)
vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky koncepcie a rozvojové programy v oblasti podnikania ...
b)
vydáva povolenia na medzinárodnú pravidelnú dopravu;50) zoznam vydaných povolení a licencií Spoločenstva ...
c)
udeľuje a odníma dopravné licencie na zriadenie autobusovej linky v medzinárodnej pravidelnej doprave, ...
d)
schvaľuje cestovné poriadky v medzinárodnej pravidelnej doprave,
e)
prideľuje orgánom iných štátov prepravné povolenia umožňujúce ich dopravcom uskutočňovať prepravy na ...
f)
odovzdáva prepravné povolenia pridelené príslušnými orgánmi iných štátov alebo medzinárodnou organizáciou ...
g)
je oprávnené zakázať dopravcovi so sídlom alebo s miestom podnikania v inom štáte prevádzkovať cestnú ...
h)
povoľuje dopravcovi so sídlom alebo s miestom podnikania v inom štáte kabotážnu prepravu na území Slovenskej ...
i)
plní úlohu kontaktného miesta zodpovedného za výmenu informácií s orgánmi ostatných členských štátov ...
j)
je orgánom príslušným uznávať52) v prípade pochybnosti pravosť dokladov o bezúhonnosti, o finančnej ...
k)
vedie podľa osobitných predpisov53) vnútroštátny elektronický register prevádzkovateľov cestnej dopravy ...
l)
predkladá Európskej komisii správy o činnosti podľa osobitných predpisov55) a každoročne jej predkladá ...
m)
vydáva a odníma osvedčenia vodiča,30)
n)
organizuje skúšky a vymenúva a odvoláva členov skúšobnej komisie v rámci školenia bezpečnostných poradcov ...
o)
poveruje právnické osoby školením bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné ...
p)
vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu a ADR osvedčenia o školení vodiča vo ...
q)
ukladá sankcie za porušenie právne záväzných aktov Európskej únie podľa osobitného predpisu56) vrátane ...
r)
schvaľuje a zabezpečuje výrobu a distribúciu úradných tlačív prepravných povolení, licencií, koncesií, ...
s)
rozhoduje o udelení výnimky z práv cestujúcich na konkrétnu pravidelnú dopravu podľa osobitného predpisu,57) ...
t)
je príslušné uzatvoriť so štátom, ktorý je účastníkom dohody ADR, dohodu, ktorej obsahom je určenie ...
u)
riadi, kontroluje a usmerňuje výkon štátnej správy uskutočňovanej okresnými úradmi v sídle kraja vrátane ...
v)
poveruje právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky výkonom určitých činností podľa dohody ...
x)
vedie evidenciu protokolov o skúškach vykonaných podľa dohody ADR, vydaných osvedčení o odbornej spôsobilosti ...
y)
vydáva jednotný celoštátny číselník autobusových liniek,
z)
môže poskytnúť príspevok na podporu prevádzkovateľov taxislužby, prevádzkovateľov osobnej dopravy alebo ...
(2)

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

a)
podrobnosti o preukazovaní finančnej spoľahlivosti,
b)
podrobnosti o vykonávaní skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa ...
c)
podrobnosti o označovaní vozidiel obchodným menom a o vybavenosti technickej základne prevádzkovateľa ...
d)
podrobnosti o obsahu cestovného poriadku, o postupe jeho zostavovania a schvaľovania a o spôsobe zverejňovania, ...
e)
podrobnosti o preukaze vodiča taxislužby,
f)
podrobnosti o priebehu kontroly prepravy nebezpečných vecí na cestách a o vzore záznamu z kontroly na ...
g)
opis a skladbu rizikových kategórií porušení predpisov zistených pri kontrole prepravy nebezpečných ...
h)
vzor normalizačného formulára správy o porušeniach a pokutách pri kontrole prepravy nebezpečných vecí ...
i)
vzor preukazu povereného zamestnanca pri výkone odborného dozoru a
j)
podrobnosti o návrhoch na začatie konaní podľa tohto zákona,
k)
podrobnosti o výročnej správe pri preprave nebezpečných vecí,
l)
podrobnosti o podmienkach a rozsahu poverenia na výkon určitých činností podľa dohody ADR,
m)
vzor osvedčenia vozidla taxislužby,
n)
podrobnosti o obsahových náležitostiach plánu dopravnej obslužnosti podľa § 20 ods. 3 a minimálny rozsah, ...
o)
rozsah prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme podľa § 43 písm. e) a § 44 písm. i) a frekvenciu ...
p)
podrobnosti o štruktúre základných tarifných skupín a v rámci nich o minimálnych spôsoboch dokladovania ...
q)
podrobnosti o štandardoch technického zabezpečenia vydávania a kontrole cestovných lístkov.
(3)

Ministerstvo vedie informačný systém, ktorým

a)
sleduje, eviduje a vyhodnocuje vývoj ponuky prepravných kapacít v nákladnej doprave, počet dopravcov ...
b)
sleduje a eviduje počet prepravených cestujúcich, osobokilometre, odjazdené kilometre a objem tržieb ...
(4)

Ministerstvo vedie register taxislužby, v ktorom eviduje najmä tieto údaje:

a)
o držiteľoch koncesie na prevádzkovanie taxislužby, platnosť koncesie, evidenčné čísla vozidiel taxislužby, ...
b)
o držiteľoch preukazu vodiča v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum vydania preukazu a orgán, ...
(5)

Ministerstvo vedie ADR register, v ktorom eviduje najmä tieto údaje:

a)
protokoly o skúškach vykonaných podľa dohody ADR, dátum začatia a skončenia školenia, miesto učební ...
b)
o držiteľoch ADR osvedčenia o školení vodiča v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, štátne občianstvo, ...
c)
o držiteľoch osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostných poradcov v rozsahu meno a priezvisko, ...
§ 42 - Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja

a)

udeľuje a odníma povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,58)

b)

vydáva a odníma licencie Spoločenstva,59)

c)

udeľuje a odníma koncesie na výkon taxislužby a osvedčenia vozidla taxislužby,

d)

vydáva preukazy vodiča a ich duplikát a odníma preukazy vodiča,

e)

udeľuje a odníma povolenia na prevádzkovanie dispečingu,

f)

odovzdáva dopravcom na základe poverenia ministerstva prepravné povolenia pridelené príslušným orgánom ...

g)

vydáva osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú potrebu podľa osobitného predpisu,60)

h)

zriaďuje skúšobné komisie na preukazovanie odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy a prevádzkovateľov ...

i)

vydáva na základe výsledku skúšky osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 6 ods. 9 a jeho duplikát, ...

j)

je zberným miestom údajov do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy ...

k)

ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v cestnej ...

l)

je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje obec,

m)

vedie evidenciu zákazov činností za iné správne delikty podľa § 48.

§ 43 - Vyšší územný celok

Vyšší územný celok

a)

udeľuje a odníma dopravné licencie na pravidelnú dopravu okrem mestskej dopravy a vedie ich evidenciu, ...

b)

ukladá pokuty za iné správne delikty v pravidelnej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode, okrem ...

c)

schvaľuje cestovné poriadky pravidelnej dopravy okrem mestskej dopravy,

d)

je objednávateľom v záujmovom území kraja, zostavuje plán dopravnej obslužnosti kraja a uzaviera s dopravcami ...

e)

vedie evidenciu prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme a poskytuje ich ministerstvu a obchodnej ...

f)

objednáva služby podľa § 19 ods. 3 a uzatvára s dopravcami zmluvy na tieto služby,

g)

vydáva rozhodnutie podľa § 21a.

§ 44 - Obec

Obec

a)

udeľuje a odníma dopravné licencie v mestskej doprave,

b)

ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky pri prevádzkovaní ...

c)

dáva súhlas na zriadenie autobusovej zastávky v obci v konaní o udelenie dopravnej licencie na autobusovú ...

d)

vyjadruje sa v konaní o schválenie cestovného poriadku autobusových liniek, ktoré prechádzajú obcou ...

e)

určuje dopravcom cestnej dopravy stanovištia v obci na odstavenie a parkovanie vozidiel mimo ich technickej ...

f)

určuje stanovištia vozidiel taxislužby v obci a ich kapacitu,

g)

schvaľuje cestovný poriadok autobusových liniek v mestskej doprave,

h)

je objednávateľom v obci, zostavuje plán dopravnej obslužnosti obce a uzatvára s dopravcom mestskej ...

i)

vedie evidenciu prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme a poskytuje ich ministerstvu a obchodnej ...

j)

vydáva rozhodnutie podľa § 21a.

§ 45 - Odborný dozor
(1)

Odborným dozorom je kontrola

a)
prevádzkovateľov cestnej dopravy, či prevádzkujú cestnú dopravu v súlade s týmto zákonom, osobitnými ...
b)
prevádzkovateľov taxislužby, či prevádzkujú taxislužbu v súlade s týmto zákonom, osobitnými predpismi ...
c)
prevádzkovateľov dispečingu, či prevádzkujú dispečing v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi, ...
d)
vybavenia a technickej spôsobilosti prevádzkovaných vozidiel a technickej základne dopravcov,
e)
vodičov a ostatných členov osádok a bezpečnostných poradcov pri preprave nebezpečných vecí,
f)
dopravcov, odosielateľov, príjemcov a iných osôb pri preprave nebezpečných vecí,
g)
dodržiavania prevádzkovej povinnosti, prepravnej povinnosti a tarifnej povinnosti dopravcov a
h)
dodržiavania podmienok, za ktorých bolo vydaný preukaz vodiča,
i)
prevádzkovateľov cestnej dopravy, či zamestnávajú vodičov v súlade s týmto zákonom, osobitnými predpismi ...
j)
povereného zariadenia.
(2)

Odborný dozor sa vykonáva kontrolami na cestách, v colnom priestore, vo vozidlách a v technickej základni ...

(3)

Ministerstvo vykonáva odborný dozor nad medzinárodnou dopravou, nad prepravami do iných štátov a z iných ...

(4)

Okresný úrad v sídle kraja vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou na území kraja a kontroluje vozidlá ...

(5)

Vyšší územný celok vykonáva odborný dozor nad pravidelnou dopravou a kontroluje plnenie povinností dopravcov ...

(6)

Obec vykonáva odborný dozor nad mestskou dopravou a taxislužbou a kontroluje plnenie povinností dopravcov, ...

(7)

Policajný zbor kontroluje na cestách v rámci výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky ...

(8)

Colné orgány kontrolujú na cestách, v colnom priestore a vo vozidlách doklady dopravcov v medzinárodnej ...

(9)

Kontroly v rámci odborného dozoru podľa odsekov 3 až 6 vykonávajú osoby poverené výkonom kontroly v ...

(10)

Colné orgány poskytujú ministerstvu údaje uvedené v colných vyhláseniach v rozsahu potrebnom na účely ...

§ 46 - Oprávnenia odborného dozoru
(1)

Osoba poverená výkonom odborného dozoru je pri výkone kontroly oprávnená

a)
vstupovať do prevádzkových priestorov technickej základne a do prevádzkovaných vozidiel,
b)
nahliadať do dokladov a evidencií v prevádzkových priestoroch a vo vozidlách,
c)
kontrolovať taxametre vozidiel taxislužby a záznamové zariadenia vozidiel,
d)
kontrolovať označenie vozidiel povinné podľa tohto zákona,
e)
kontrolovať podmienky prepravy cestujúcich a ich batožiny v pravidelnej doprave a v taxislužbe, prepravy ...
f)
overovať totožnosť fyzických osôb vykonávajúcich činnosť v rozsahu tohto zákona,
g)
vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby im v určenej lehote bezplatne poskytli doklady, ...
(2)

Osoba podľa odseku 1 je oprávnená prepravovať sa bezplatne v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný úkon ...

(3)

Ak osoba podľa odseku 1 zistí porušenie povinnosti alebo iný nedostatok v činnosti kontrolovaného, upozorní ...

(4)

Osoba podľa odseku 1 je oprávnená na zabezpečenie výkonu kontroly ukladať poriadkové pokuty, zadržať ...

§ 47 - Nápravné opatrenia
(1)

Ak orgán odborného dozoru zistí, že prevádzkovateľ cestnej dopravy, prevádzkovateľ taxislužby alebo ...

(2)

Orgán odborného dozoru dá podnet na odňatie dopravnej licencie, ak kontrolou zistí niektorý z dôvodov ...

(3)

Orgán odborného dozoru je povinný na požiadanie informovať príslušný orgán štátu, ktorý je účastníkom ...

(4)

Orgán odborného dozoru je povinný na požiadanie poskytnúť príslušnému orgánu štátu, ktorý je účastníkom ...

(5)

Príslušník Policajného zboru môže zastaviť a odstaviť vozidlo na ceste a prerušiť alebo zakázať ďalšiu ...

a)
vozidlo nie je schválené na uskutočňovanú prepravu, nemá osvedčenie o typovom schválení, nie je označené ...
b)
vodič nemá pri sebe potrebné doklady o vozidle, kópiu povolenia podľa § 5 ods. 1 alebo licencie Spoločenstva ...
(6)

Ozbrojený príslušník finančnej správy môže zastaviť vozidlo na ceste a v spolupráci s Policajným zborom ...

(7)

Príslušník Policajného zboru môže povoliť dokončenie prerušenej prepravy, ak náprava zistených nedostatkov ...

(8)

Ak príslušník Policajného zboru odstaví vozidlo na ceste alebo preruší a zakáže ďalšiu prepravu, bezodkladne ...

(9)

Policajné orgány, colné orgány, Národný inšpektorát práce, inšpektoráty práce, regionálne veterinárne ...

§ 48 - Iné správne delikty
(1)

Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 15 000 eur tomu, kto

a)
prevádzkuje cestnú dopravu bez povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa § ...
b)
prevádzkuje cestnú dopravu bez vymenovania vedúceho dopravy alebo vymenovanému vedúcemu dopravy neumožňuje ...
c)
vymenoval za vedúceho dopravy osobu, ktorá nespĺňa podmienky podľa tohto zákona a osobitného predpisu,19) ...
d)
neoznámil dopravnému správnemu orgánu do 15 dní osobu, ktorú vymenoval za vedúceho dopravy, alebo zmenu ...
e)
neoznámil dopravnému správnemu orgánu do 15 dní zmenu údaja evidovaného vo vnútroštátnom elektronickom ...
f)
neoznámil dopravnému správnemu orgánu do 15 dní zmenu osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom ...
g)
prevádzkuje cestnú dopravu bez plnenia podmienky finančnej spoľahlivosti,
h)
zamestnáva vodičov v rozpore s týmto zákonom, osobitnými predpismi a medzinárodnými zmluvami,
i)
zamestnáva cudzinca z tretieho štátu, ktorý nemá osvedčenie vodiča a pracovné povolenie,
j)
prevádzkuje autobusovú linku bez dopravnej licencie alebo po odňatí dopravnej licencie,
k)
vykoná kabotážnu prepravu v rozpore s ustanovenými pravidlami alebo bez jazdného listu,
l)
nevrátil dopravnému správnemu orgánu osvedčenie vodiča, ak vodič prestal spĺňať podmienky, za ktorých ...
m)
nemá v Slovenskej republike vo vlastných priestoroch alebo v prenajatých priestoroch skutočné a stabilné ...
n)
prevádzkuje cestnú dopravu vozidlami, ktoré nie sú vybavené alebo označené ustanoveným spôsobom,
o)
nie je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu na prepravovanom tovare vo vnútroštátnej doprave podľa ...
p)
nie je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu na prepravovanom tovare v medzinárodnej doprave podľa ...
q)
nemá uzavretú zmluvu o prenájme vozidla v prípade, že používa prenajaté vozidlo,
r)
nezabezpečil, aby sa v každom prenajatom vozidle podľa § 32 nachádzala zmluva o prenájme vozidla alebo ...
s)
nezabezpečil, aby prevádzkované vozidlá parkovali a garážovali v priestoroch technickej základne alebo ...
t)
prenechá výkon pravidelnej dopravy inému dopravcovi alebo prevedie autobusovú linku bez súhlasu správneho ...
u)
nezabezpečil, aby v každom prevádzkovanom vozidle bola kópia povolenia podľa § 5 ods. 1 alebo licencie ...
v)
pokračuje v prevádzkovaní cestnej dopravy po smrti držiteľa povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa ...
w)
prevádzkuje taxislužbu bez koncesie,
x)
prevádzkuje taxislužbu v rozpore s koncesiou alebo poskytuje dopravné služby taxislužby vodičom, ktorý ...
y)
neoznámil dopravnému správnemu orgánu do 15 dní zmenu údaja uvedeného v koncesii,
z)
nezabezpečil, aby v každom prevádzkovanom vozidle bola kópia koncesie,
aa)
nezabezpečil, aby v každom prevádzkovanom vozidle bolo osvedčenie vozidla taxislužby,
ab)
prevádzkuje taxislužbu vozidlami, ktoré nespĺňajú podmienky podľa tohto zákona alebo nie sú vybavené ...
ac)
neposkytol orgánom odborného dozoru, kontrolným orgánom a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov ...
ad)
pokračuje v prevádzkovaní taxislužby po smrti držiteľa koncesie bez oznámenia dopravnému správnemu orgánu ...
ae)
sprostredkoval služby prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča napríklad ...
af)
sprostredkoval prepravu v oblasti taxislužby osobami, ktoré nie sú držiteľmi koncesie,
ag)
sprostredkoval prepravu v oblasti taxislužby vozidlami, ktoré nie sú zapísané v koncesii,
ah)
neoznámil dopravnému správnemu orgánu do 15 dní zmenu údaja uvedeného v povolení na prevádzkovanie dispečingu, ...
ai)
neposkytol orgánom odborného dozoru, kontrolným orgánom a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov ...
aj)
zabránil cestujúcemu objednať si taxislužbu alebo sťažil orgánu odborného dozoru výkon kontroly najmä ...
ak)
pokračuje v prevádzkovaní dispečingu po smrti držiteľa povolenia na prevádzkovanie dispečingu bez oznámenia ...
al)
nepredložil na požiadanie príslušnému dopravnému správnemu orgánu výročnú správu podľa § 36 ods. 1,
am)
prevádzkuje cestnú dopravu, taxislužbu alebo dispečing v rozpore s týmto zákonom.
(2)

Objednávateľ uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur prevádzkovateľovi pravidelnej dopravy, ktorý

a)
nevedie účtovníctvo o nákladoch a príjmoch z plnenia záväzku oddelene od ostatného podnikového účtovníctva, ...
b)
poskytol objednávateľovi neúplné alebo nepravdivé údaje o nákladoch a príjmoch z plnenia záväzku, o ...
c)
neposkytol objednávateľovi prevádzkové údaje o službách vo verejnom záujme alebo tieto údaje boli neúplné ...
(3)

Objednávateľ uloží pokutu od 1 500 eur do 30 000 eur prevádzkovateľovi pravidelnej dopravy, ktorý

a)
použil príspevok na iný účel alebo iným spôsobom, než bolo dohodnuté v zmluve o službách,
b)
použil na plnenie záväzku vykonávajúceho dopravcu alebo subdodávateľa, hoci to nebolo dohodnuté v zmluve ...
c)
neplní povinnosti uložené rozhodnutím podľa § 21a ods. 1 písm. c); pokuta sa uloží za každý spoj samostatne. ...
(4)

Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 5 000 eur dopravcovi, ktorý

a)
nezverejnil ustanoveným spôsobom prepravný poriadok alebo v pravidelnej doprave cestovný poriadok,
b)
neposkytuje dopravné služby cestujúcim podľa dopravnej licencie alebo cestovného poriadku alebo porušuje ...
c)
predáva cestovné lístky a miestenky netransparentným spôsobom v rozpore s tarifou, najmä bez možnosti ...
d)
predáva cestovné lístky a miestenky na autobusovej linke drahšie, než je maximálne základné cestovné ...
e)
počas prevádzkovania pravidelnej dopravy na autobusovej linke nemá uzavretú s vlastníkmi, správcami ...
f)
nemá prepravný poriadok alebo prepravný poriadok neobsahuje všetky náležitosti podľa § 4,
g)
nezverejnil tarifu na svojom webovom sídle,
h)
vydal cestovný lístok bez náležitostí podľa § 16 ods. 1 alebo náležitosti uvedené na cestovnom lístku ...
i)
prevádzkuje taxislužbu bez zverejnenia prepravného poriadku alebo bez zverejnenia sadzby základného ...
j)
prevádzkuje taxislužbu za ceny, ktoré nie sú v súlade s tarifou.
(5)

Dopravný správny orgán uloží pokutu od 500 eur do 20 000 eur dopravcovi, odosielateľovi, príjemcovi ...

(6)

Dopravný správny orgán uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur poverenému zariadeniu, ak

a)
neoznámi dopravnému správnemu orgánu údaje podľa § 37 ods. 8,
b)
vykonáva školenie bezpečnostných poradcov a vodičov v rozpore s týmto zákonom alebo s dohodou ADR.
(7)

Dopravný správny orgán uloží pokutu za konania podľa odseku 1 písm. b) až u), x) až ac), af) až aj), ...

(8)

Objednávateľ uloží pokutu prevádzkovateľovi pravidelnej dopravy podľa odseku 4 písm. b) od 1 500 eur ...

(9)

Za správne delikty podľa odseku 1 písm. a), v), w), ad), ae) a ak), ak ide o opakované konanie, ku ktorému ...

(10)

Ministerstvo uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur vyššiemu územnému celku za neplnenie povinnosti podľa ...

(11)

Dopravný správny orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur

a)
vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi autobusovej stanice, ktorý za rovnakých podmienok nesprístupní ...
b)
vlastníkovi alebo správcovi cesty, ktorý neumožní zriadenie zástavky, umiestnenie jej označníka, prístrešku ...
c)
vlastníkovi autobusovej čakárne, prístrešku pre cestujúcich, zriaďovateľovi zastávky, ktorý ich neudržiava ...
(12)

Dopravný správny orgán pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť protiprávneho konania, najmä na ...

(13)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný dopravný správny orgán dozvedel o porušení ...

(14)

Pokuty sú podľa vecnej príslušnosti dopravného správneho orgánu príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtu ...

§ 49 - Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
ako vodič sa pri kontrole nevie preukázať kópiou povolenia podľa § 5 ods. 1 alebo licencie Spoločenstva ...
b)
ako vodič pri preprave nebezpečných vecí
1.
sa nepreukáže požadovanými dokladmi podľa dohody ADR,
2.
nemá na dopravnej jednotke osobitnú výbavu alebo hasiace prístroje podľa dohody ADR,
3.
nezabezpečil, aby boli cisterny a obaly riadne uzatvorené alebo aby boli cisterny a obaly bez zvyškov ...
4.
neoznačil kontajnery, cisterny, batériové vozidlá, MEGC alebo MEMU vozidlá podľa dohody ADR.
c)
vykonáva funkciu vedúceho dopravy v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,19)
d)
vykonáva funkciu vedúceho dopravy napriek tomu, že dopravný správny orgán alebo príslušný orgán členského ...
e)
narúša bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu cestujúcich, najmä obťažovaním cestujúcich alebo osádky ...
f)
neuposlúchne počas prepravy pokyn alebo príkaz vodiča alebo iného člena osádky vozidla, revízora alebo ...
g)
neoprávnene sa zdržiava v prevádzkových priestoroch dopravcu, ktoré nie sú určené cestujúcim alebo verejnosti, ...
h)
ako vodič sa pri kontrole nevie preukázať kópiou koncesie,
i)
ako vodič sa pri kontrole nevie preukázať osvedčením vozidla taxislužby,
j)
ako vodič sa pri kontrole nevie preukázať preukazom vodiča alebo neumiestnil preukaz vodiča vo vozidle ...
k)
ako vodič sa pri kontrole nevie preukázať osvedčením vodiča,
l)
vykonáva cestnú dopravu alebo taxislužbu vozidlom, ktoré nie je označené podľa tohto zákona.
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d), h) a k) možno uložiť pokutu do 3 000 eur a za priestupok ...

(3)

Za priestupky podľa odseku 1 písm. c) a d) možno uložiť zákaz činnosti od šiestich mesiacov do piatich ...

(4)

Za priestupky podľa odseku 1 písm. e) až g), i), j) a l) možno uložiť blokovú pokutu do 200 eur a v ...

(5)

Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až d), h) a k) možno uložiť blokovú pokutu do 500 eur a v rozkaznom ...

(6)

V blokovom konaní môžu prejednávať priestupky podľa odseku 1 písm. a), b), h) až l) okrem dopravných ...

(7)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.63)

(8)

Pokuty sú podľa vecnej príslušnosti dopravného správneho orgánu príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtu ...

§ 50 - Konania
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

(2)

Na povoľovanie výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

(3)

Na udeľovanie licencie Spoločenstva na medzinárodnú dopravu sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

(4)

Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na

a)
zriaďovanie skúšobných komisií, vymenúvanie a odvolávanie ich členov a na ich rozhodovanie,
b)
schvaľovanie cestovných poriadkov a ich zmien,
c)
udeľovanie súhlasu obce s umiestnením zastávky pravidelnej dopravy a jej označníka v obci a na určovanie ...
d)
vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti, osvedčení vodiča, preukazov vodiča, osvedčení o odbornej ...
e)
vydávanie osvedčenia o vykonávaní dopravy pre vlastnú potrebu,
f)
odovzdávanie prepravných povolení iných štátov dopravcom so sídlom alebo s miestom podnikania na území ...
g)
poskytovanie prepravných povolení Slovenskej republiky orgánom iných štátov určených ich dopravcom,
h)
postup príslušníka Policajného zboru, colníka a príslušníka obecnej polície pri kontrole na cestách.
(5)

V konaní podľa tohto zákona pri elektronickej komunikácii správny orgán vydáva a doručuje účastníkovi ...

a)
na účely podľa § 6 ods. 9 osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
b)
na účely podľa § 37 ods. 7 osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu a ADR osvedčenie ...
(6)

V konaní podľa tohto zákona je správny orgán povinný zabezpečiť informáciu alebo údaj, ktorý je účastník ...

(7)

Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona účastník konania poskytne údaje potrebné ...

(8)

Pre potreby preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona účastník konania, ktorému bol vydaný ...

§ 51 - Miestna príslušnosť
(1)

V konaní o udelenie, zmenu a odňatie dopravnej licencie na zriadenie autobusovej linky v pravidelnej ...

(2)

V ostatných konaniach je miestne príslušným dopravný správny orgán, v ktorého územnom obvode má žiadateľ ...

§ 52 - Návrh na udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy
(1)

Návrh na začatie konania o udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa ...

a)
údaje o navrhovateľovi:
1.
meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu obvyklého bydliska,18) ak ide o fyzickú osobu,
2.
názov, adresu sídla, právnu formu, identifikačné číslo a predmet činnosti, ak ide o právnickú osobu,
3.
obchodné meno, adresu miesta podnikania, právnu formu, identifikačné číslo a predmet podnikania, ak ...
b)
titul, meno a priezvisko vedúceho dopravy, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a údaj, či ide o ...
c)
údaje potvrdzujúce skutočné a stabilné miesto usadenia18) navrhovateľa v Slovenskej republike podľa ...
d)
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonnosť navrhovateľa, osoby, ktorá je štatutárnym ...
e)
údaje preukazujúce splnenie požiadaviek na finančnú spoľahlivosť podniku a na odbornú spôsobilosť osoby, ...
f)
navrhovaný druh a rozsah cestnej dopravy, ktorú chce prevádzkovať.
(2)

Ak navrhovateľ chce prevádzkovať cestnú dopravu nebezpečných vecí, súčasťou návrhu podľa odseku 1 sú ...

(3)

Prílohou k návrhu podľa odsekov 1 a 2 sú doklady preukazujúce údaje uvedené v návrhu na začatie konania. ...

§ 53 - Návrh na udelenie alebo zmenu dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú dopravu
(1)

Návrh na začatie konania o udelenie alebo zmenu dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú dopravu ...

a)
údaje podľa § 52 ods. 1 písm. a) až c),
b)
kópiu udelenia povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,
c)
údaje týkajúce sa autobusovej linky alebo liniek, na ktorých chce prevádzkovať pravidelnú dopravu, najmä ...
d)
prepravný poriadok vrátane návrhu tarify, údaje o vybavovacom tarifnom systéme a podobu cestovného lístku, ...
e)
návrh cestovného poriadku,
f)
navrhovaný deň začatia prevádzkovania autobusovej linky a návrh na obdobie jej prevádzkovania,
g)
údaj o tom, či autobusovú linku alebo linky chce prevádzkovať na komerčnom základe.
(2)

Prílohou k návrhu podľa odseku 1 sú doklady preukazujúce údaje uvedené v návrhu podľa odseku 1.

§ 54 - Návrh na udelenie koncesie na taxislužbu
(1)

Návrh na začatie konania o udelenie koncesie na taxislužbu obsahuje

a)
údaje o navrhovateľovi:
1.
meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, adresu miesta podnikania, právnu formu, identifikačné číslo a predmet podnikania, ak ...
3.
názov, adresu sídla, právnu formu, identifikačné číslo a predmet činnosti, ak ide o právnickú osobu, ...
b)
údaje preukazujúce bezúhonnosť podľa § 27 a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
údaje o sídle alebo mieste podnikania,
d)
identifikačné údaje o vozidlách taxislužby, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu, a to ...
(2)

Prílohou k návrhu podľa odseku 1 sú doklady preukazujúce údaje uvedené v návrhu na začatie konania.

§ 54a - Návrh na udelenie povolenia na prevádzkovanie dispečingu
(1)

Návrh na začatie konania o udelenie povolenia na prevádzkovanie dispečingu obsahuje

a)
údaje o navrhovateľovi:
1.
meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, adresu miesta podnikania, právnu formu, identifikačné číslo a predmet podnikania, ak ...
3.
názov, adresu sídla, právnu formu, identifikačné číslo a predmet činnosti, ak ide o právnickú osobu, ...
b)
údaje preukazujúce bezúhonnosť podľa § 27 a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
údaje o sídle alebo mieste podnikania,
d)
názov, pod ktorým bude dispečing prevádzkovaný.
(2)

Prílohou k návrhu podľa odseku 1 sú doklady preukazujúce údaje uvedené v návrhu na začatie konania.

§ 55 - Návrh na udelenie licencie Spoločenstva

Návrh na udelenie licencie Spoločenstva podľa § 5 ods. 2 obsahuje

a)

údaje podľa § 52 ods. 1 písm. a) až c),

b)

údaje a doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa osobitných predpisov.65)

PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 55a - Spoločné ustanovenie

Týmto zákonom zostáva nedotknuté vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti v oblasti cestnej dopravy ...

§ 56 - Prechodné ustanovenia
(1)

Živnostenské koncesie na vykonávanie vnútroštátnej cestnej dopravy získané do 30. júna 2010 strácajú ...

(2)

Konania o uložení sankcie začaté pred 1. marcom 2012 sa dokončia podľa doterajších predpisov; ostatné ...

(3)

Vozidlá a cisterny vyrobené pred 1. januárom 1997 v súlade s technickými požiadavkami platnými do 31. ...

(4)

Zobrazenie a umiestnenie kódu núdzových opatrení a výstražného štítku podľa doterajších predpisov na ...

(5)

Obmedzenia týkajúce sa prepravy dioxínov a furánov podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti ...

(6)

Povolenia, dopravné licencie a iné rozhodnutia a osvedčenia vydané podľa doterajších predpisov zostávajú ...

(7)

Osobitný predpis o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave sa vzťahuje na práva cestujúcich ...

(8)

Preukazy vodiča sa zavedú postupne; vodič vozidla taxislužby je povinný ho mať od 4. decembra 2013.

(9)

Taxametre umožňujúce tlač potvrdenia o zaplatení cestovného musia byť vo vozidle taxislužby umiestnené ...

(10)

Prevádzkovanie osobnej dopravy, ktorá je podľa tohto zákona autobusovou dopravou (§ 8), vozidlami s ...

§ 56a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. novembra 2013

Konania na udelenie koncesie na taxislužbu začaté a právoplatne neukončené pred 30. novembrom 2013 sa ...

§ 56b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2015

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2015 sa dokončia podľa doterajších predpisov, ...

§ 56c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa doterajších predpisov. ...

(2)

Proti rozhodnutiu vyššieho územného celku vo veciach, v ktorých rozhodoval v prvom stupni, možno po ...

(3)

Prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý je držiteľom povolenia alebo licencie Spoločenstva získaného podľa ...

(4)

Osvedčenia o absolvovaní školenia bezpečnostného poradcu pri preprave nebezpečných vecí vydané podľa ...

(5)

Dopravca, ktorý predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona nemá uzavretú s vlastníkmi, správcami ...

§ 56d - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 56e - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2019
(1)

Koncesie vydané pred 1. aprílom 2019 sa považujú za koncesie vydané podľa tohto zákona v znení účinnom ...

(2)

Podniky a vedúci dopravy musia splniť povinnosť podľa § 6 ods. 12 zákona v znení účinnom od 1. apríla ...

(3)

Právnická osoba, ktorá má vydané povolenie na prevádzkovanie cestnej dopravy alebo koncesiu a počas ...

(4)

Vozidlá taxislužby, v ktorých sa nachádza osvedčenie vozidla taxislužby vydané podľa predpisu účinného ...

(5)

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. aprílom 2019 sa dokončia podľa predpisu účinného do ...

(6)

Objednávateľ, ktorý s dopravcom uzatvoril zmluvu o službách do 31. marca 2019, je povinný poskytnúť ...

§ 56g - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2020

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. októbrom 2020 sa dokončia podľa predpisov účinných od ...

§ 56h - Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19
(1)

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením ...

a)
povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,
b)
licencia Spoločenstva na medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu,
c)
overená kópia licencie Spoločenstva na medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu, ...
d)
licencia Spoločenstva na medzinárodnú prepravu autokarmi a autobusmi vykonávanú v prenájme alebo za ...
e)
overená kópia licencie Spoločenstva na medzinárodnú prepravu autokarmi a autobusmi vykonávanú v prenájme ...
f)
dopravná licencia na pravidelnú dopravu okrem mestskej dopravy,
g)
dopravná licencia v mestskej doprave,
h)
dopravná licencia na autobusovú linku v medzinárodnej pravidelnej doprave,
i)
povolenie na medzinárodnú pravidelnú dopravu,
j)
osvedčenie pre dopravu na vlastnú potrebu medzi členskými štátmi zabezpečovanú autokarmi a autobusmi, ...
k)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí,
l)
osvedčenie o školení vodiča na prepravu nebezpečných vecí,
m)
osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí,
n)
poverenie na školenia bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci,
o)
koncesia na výkon taxislužby,
p)
povolenie na prevádzkovanie dispečingu.
(2)

Platnosť dokladov podľa odseku 1 sa predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie. ...

(3)

Počas krízovej situácie je dopravný správny orgán oprávnený na základe žiadosti dopravcu alebo na základe ...

§ 56i - Príspevok na zmiernenie negatívnych následkov pandémie COVID-19
(1)

Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku najneskôr do 31. decembra 2021 poskytnúť zo svojej rozpočtovej ...

(2)

Príspevok podľa § 41 ods. 1 písm. z) možno poskytnúť fyzickej osobe alebo právnickej osobe prevádzkujúcej ...

(3)

Poskytnutie príspevku podľa § 41 ods. 1 písm. z) musí byť v súlade s podmienkami poskytovania štátnej ...

§ 57 - Transpozičné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 58 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona Národnej ...

2.

vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z. z., ktorou ...

3.

vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 363/1996 Z. z. o vzore ...

§ 59 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 56/2012 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 95/50/ES zo 6. októbra 1995 o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/1/ES z 18. januára 2006 o používaní vozidiel prenajatých ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného ...

  4.

  Smernica Komisie 2012/45/EÚ z 3. decembra 2012, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a ...

  5.

  Smernica Komisie 2014/103/EÚ z 21. novembra 2014, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu ...

  6.

  Smernica Komisie (EÚ) 2016/2309 zo 16. decembra 2016, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu ...

  7.

  Smernica Komisie (EÚ) 2018/217 z 31. januára 2018, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady ...

  8.

  Smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu ...

Poznámky

 • 1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné ...
 • 2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich ...
 • 3)  Čl. 2 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných ...
 • 4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách ...
 • 5)  § 760 Občianskeho zákonníka.
 • 6)  § 765 Občianskeho zákonníka.§ 610 Obchodného zákonníka. Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej ...
 • 7)  Čl. 3 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 181/2011.
 • 8)  Čl. 6 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
 • 9)  § 2 ods. 3 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
 • 9a)  STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich ...
 • 10)  Čl. 3 písm. j) a kapitola III nariadenia (EÚ) č. 181/2011.
 • 11)  § 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach ...
 • 12)  § 2 ods. 4 zákona č. 514/2009 Z. z.
 • 13)  Čl. 2 ods. 1 až 3 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 14)  Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 15)  Kapitola III nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 16)  Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1072/2009 a čl. 4 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
 • 17)  Čl. 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1071/2009 a čl. 1 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1072/2009.
 • 18)  Čl. 3, 5 až 9 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 19)  Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 20)  Čl. 3 ods. 1 písm. a) a čl. 5 nariadenia č. 1071/2009.
 • 21)  Čl. 6 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 22)  Čl. 7 nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení.
 • 24)  Príloha I nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 25)  Čl. 21 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 26)  Čl. 9 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 27)  Čl. 8 ods. 8, čl. 21 a prílohy II a III nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 28)  Čl. 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 29)  Čl. 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení.
 • 30)  Čl. 5 nariadenia (ES) č. 1072/2009.
 • 30a)  Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v ...
 • 30b)  § 622 až 624 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 30c)  Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (vyhláška ministra zahraničných ...
 • 31)  Čl. 2 ods. 2 až 4 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
 • 32)  Čl. 6 až 11 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
 • 33)  Čl. 2 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 181/2011.
 • 34)  § 20 ods. 4 zákona č. 514/2009 Z. z. v znení zákona č. 393/2011 Z. z.
 • 34a)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo ...
 • 35)  Čl. 2 písm. g) nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
 • 36)  Čl. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 1370/2007.
 • 36a)  Čl. 1 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
 • 37)  Čl. 2 písm. e) nariadenia (ES) č. 1370/2007.
 • 38)  Čl. 5 nariadenia (ES) č. 1370/2007.§ 24 ods. 1 písm. a), § 135 až 149 a § 152 zákona č. 25/2006 Z. z. ...
 • 39)  Čl. 4 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1370/2007.
 • 40)  Čl. 3 ods. 3 nariadenia /ES) č. 1370/2007.
 • 41)  Čl. 4 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1370/2007.
 • 42)  Čl. 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1370/2007.
 • 43)  § 4 ods. 2 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z.
 • 44)  Zákon č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene ...
 • 44a)  Čl. 4 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
 • 44b)  Nariadenie (ES) č. 1370/2007 v platnom znení. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene ...
 • 45)  Čl. 6 ods. 1 a príloha nariadenia (ES) č. 1370/2007.
 • 46)  Čl. 12 a 13 nariadenia (ES) č. 1073/2009. Dohoda o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich ...
 • 46a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 46b)  § 2 písm. ag) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 46c)  § 11 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 46d)  § 659 až 662 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 • 46e)  Napríklad zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 46f)  § 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 46g)  Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších ...
 • 46h)  Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 46i)  § 92 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 47)  Kapitola III nariadenia (ES) č. 1072/2009 a kapitola V nariadenia (ES) č. 1073/2009.
 • 48)  Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných ...
 • 49)  Napríklad § 22 až 26 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách ...
 • 49a)  Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 49b)  Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 50)  Kapitola III nariadenia (ES) č. 1073/2009.
 • 51)  Čl. 18 a 24 nariadenia (ES) č. 1071/2009 a články 11 až 13 nariadenia (ES) č. 1072/2009.
 • 52)  Čl. 19 až 21 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 53)  Čl. 16 nariadenia (ES) č. 1071/2009 a čl. 14 nariadenia (ES) č. 1072/2009. Rozhodnutie Komisie zo 17. ...
 • 54)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1213/2010 zo 16. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce ...
 • 54a)  Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ...
 • 55)  Čl. 26 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1071/2009, čl. 17 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1072/2009 a čl. 28 ...
 • 56)  Čl. 12 ods. 2 písm. a) až c) nariadenia (ES) č. 1072/2009 .
 • 57)  Čl. 2 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 181/2011.
 • 58)  Kapitoly II a III nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 59)  Čl. 4 a 12 nariadenia (ES) č. 1072/2009 a čl. 4, 21 a 22 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
 • 60)  Čl. 5 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
 • 61)  Čl. 8 a 9 a príloha I nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 61a)  § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. ...
 • 62)  Čl. 13 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 62a)  Čl. 6 a príloha č. IV nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení. Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/403 ...
 • 63)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 64)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 65)  Čl. 4, 6 a 7 nariadenia (ES) č. 1072/2009 a čl. 4 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
 • 65a)  § 38 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci ...
 • 65b)  § 109 zákona č. 8/2009 Z. z.
 • 65d)  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 66)  Čl. 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 181/2011.
 • 67)  § 22 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) ...
 • 68)  § 3 zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu ...
 • 69)  Zákon č. 358/2015 Z. z.
 • 70)  Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení, ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore