Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o cestnej doprave 56/2012 účinný od 01.07.2019


Platnosť od: 21.02.2012
Účinnosť od: 01.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18 JUD604 DS16 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o cestnej doprave 56/2012 účinný od 01.07.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 56/2012 s účinnosťou od 01.07.2019 na základe 35/2019

Legislatívny proces k zákonu 35/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o cestnej doprave

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
prístup k výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,1)
b)
pravidlá podnikania v cestnej doprave a v taxislužbe,
c)
zabezpečovanie dopravnej obslužnosti územia v pravidelnej doprave,
d)
práva a povinnosti dopravcov a cestujúcich v autobusovej doprave2) a v taxislužbe,
e)
podmienky prepravy nebezpečných vecí a
f)
verejnú správu v cestnej doprave,
g)
prevádzkovanie dispečingu.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na cestnú nemotorovú dopravu a okrem ustanovení o podmienkach prepravy ...

§ 2
Prevádzkovanie cestnej dopravy a prevádzkovanie taxislužby
(1)

Prevádzkovanie cestnej dopravy a prevádzkovanie taxislužby je podnikanie, ktorého predmetom je odplatné ...

(2)

Dopravnými službami sú:

a)
v osobnej doprave preprava cestujúcich a ich batožiny a súvisiace služby, najmä informačné služby ...
b)
v nákladnej doprave preprava tovaru a iných vecí a živých zvierat a súvisiace služby poskytované ...
(3)

Cestná doprava a taxislužba je vnútroštátna, ak celá trasa prepravy a miesto poskytovaných dopravných ...

(4)

Ustanovenia tohto zákona sa použijú na medzinárodnú dopravu len vtedy, ak osobitné predpisy4) ...

(5)

Členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie členský štát Európskej únie, štát, ktorý ...

§ 3
Dopravca
(1)

Dopravcom na účely tohto zákona je prevádzkovateľ cestnej dopravy a prevádzkovateľ taxislužby ...

(2)

Ak niektoré dopravné služby poskytuje na základe zmluvy s dopravcom vykonávajúci dopravca7) alebo ...

(3)

Postavenie dopravcu podľa tohto zákona má obchodná spoločnosť založená na účel prevádzkovania ...

§ 4
Prepravný poriadok
(1)

Prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy, ...

a)
druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb,
b)
spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave osôb alebo zmluvy o preprave tovaru,
c)
práva a povinnosti dopravcu, najmä rozsah zodpovednosti za spôsobenú škodu na zdraví cestujúcich ...
(2)

Prepravný poriadok v osobnej doprave a v taxislužbe okrem prepravných podmienok podľa odseku 1 obsahuje ...

a)
rozsah práv a povinností dopravcu v pravidelnej doprave alebo v taxislužbe,
b)
spôsob rezervácie a predaja cestovných lístkov na autobusových staniciach a v linkových autobusoch ...
c)
spôsob objednávania vozidiel taxislužby, podmienky uzatvárania zmluvy o preprave osôb a platenia ...
d)
spôsob objednávania prepravy autobusmi a autokarmi v príležitostnej doprave,
e)
rozsah práv a povinností cestujúcich pred začatím prepravy, počas prepravy a bezprostredne po ...
f)
rozsah osobitných práv a povinností cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou ...
g)
podmienky prepravy príručnej batožiny cestujúcich, cestovnej batožiny, poštových a autobusových ...
h)
podmienky prepravy psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s ťažkým zdravotným ...
i)
pravidlá platnosti cestovných lístkov a miesteniek a spôsob preukazovania zaplateného cestovného ...
j)
pravidlá platenia cestovného a vydávania potvrdeniek o zaplatení v taxislužbe,
k)
postup pri kontrole cestovných lístkov v pravidelnej doprave, práva a povinnosti zamestnancov dopravcu ...
l)
tarifu,
m)
reklamačný poriadok.
(3)

Prepravný poriadok v nákladnej doprave obsahuje okrem prepravných podmienok podľa odseku 1 aj rozsah ...

(4)

Dopravca, ktorý prevádzkuje osobnú dopravu aj nákladnú dopravu, je povinný mať prepravný poriadok ...

(5)

Ak § 26 ods. 8 neustanovuje inak, dopravca je povinný zverejniť prepravný poriadok na svojom webovom ...

(6)

Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po ...

(7)

Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom ...

§ 5
Povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, vykonávať povolanie prevádzkovateľa vnútroštátnej dopravy13) ...

(2)

Prevádzkovať medzinárodnú dopravu v členských štátoch môže prevádzkovateľ cestnej dopravy, ...

(3)

Prevádzkovateľ cestnej dopravy podľa odseku 1 alebo odseku 2 je povinný sa zapísať do obchodného ...

(4)

Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na prevádzkovanie taxislužby a na cestnú dopravu prevádzkovanú podnikmi ...

(5)

Odsek 1 sa nevzťahuje ani na prevádzkovateľa nákladnej dopravy vo vnútroštátnej doprave, ktorý ...

a)
rozvoz tovaru výlučne na účely miestneho zásobovania obyvateľstva vrátane miestnych trhovísk ...
b)
prepravu osív, hnojív, krmív, poľnohospodárskych strojov a úrody na účely ich použitia alebo ...
c)
odvoz živočíšneho odpadu na zneškodnenie do kafilérií; to neplatí, ak ide o infekčný odpad, ...
d)
nekomerčnú prepravu humanitárnej pomoci a pomoci obyvateľstvu v núdzových situáciách, najmä ...
e)
komerčnú prepravu pre ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné zbory a civilnú ochranu obyvateľstva, ...
f)
zber a odvoz komunálneho odpadu a prepravy súvisiace s jeho ukladaním a zneškodňovaním na skládkach ...
g)
prepravy vecí vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg.
(6)

Ak držiteľom povolenia prevádzkovateľa cestnej dopravy je fyzická osoba, platnosť povolenia zaniká ...

(7)

V prevádzkovaní cestnej dopravy môžu až do skončenia konania o dedičstve o podniku zomrelého ...

a)
dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,
b)
dedičia zo závetu a pozostalý manžel alebo pozostalá manželka, aj keď nie je dedičom, ak je ...
c)
pozostalý manžel alebo pozostalá manželka za podmienky podľa písmena b), ak v prevádzkovaní ...
d)
správca dedičstva, ak ho ustanovil súd.
(8)

Osoby uvedené v odseku 7 sú povinné do 30 kalendárnych dní od úmrtia držiteľa povolenia písomne ...

(9)

Osoby podľa odseku 7 musia byť spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a musia spĺňať podmienku ...

(10)

Dopravný správny orgán do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 8 oznámi osobám ...

(11)

Po skončení konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa povolenia môžu osoby uvedené v ...

§ 6
Požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy
(1)

Požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy upravuje osobitný predpis.18) Všeobecnou ...

(2)

Skutočným a stabilným miestom usadenia sa na účely tohto zákona a osobitného predpisu20) rozumie ...

a)
vedenie podniku, jeho pobočky alebo odštepného závodu musí s potrebným personálom a dokladmi ...
b)
musí mať na území Slovenskej republiky technickú základňu potrebnú na prevádzkovanie cestnej ...
(3)

Za bezúhonného na účely výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy sa nepovažuje ten, ...

(4)

Za bezúhonného na účely výkonu funkcie štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo ...

(5)

Finančná spoľahlivosť podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje podľa osobitného ...

(6)

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje skúškou ...

(7)

Skúšky sa môže zúčastniť ten, kto podá najneskôr sedem dní pred termínom skúšky dopravnému ...

a)
je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na medzinárodnú dopravu vydaného v Slovenskej ...
b)
pred 4. decembrom 2009 v niektorom členskom štáte sústavne počas najmenej desiatich rokov riadil ...
(8)

Skúška podľa odseku 6 pozostáva z písomnej časti a ústnej časti. Do ústnej časti postupuje ...

(9)

Tomu, kto úspešne absolvoval skúšku, a tomu, kto bol od skúšky oslobodený podľa odseku 7, dopravný ...

(10)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané v inom členskom štáte podľa osobitného predpisu27) ...

(11)

Prevádzkovateľ cestnej dopravy musí vymenovať aspoň jedného vedúceho dopravy, ktorý spĺňa ...

(12)

Vedúci dopravy môže riadiť dopravné činnosti najviac v štyroch rozličných podnikoch s vozidlovým ...

(13)

Prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý prevádzkuje osobnú dopravu aj nákladnú dopravu, musí mať ...

(14)

Prihláška na vykonanie skúšky podľa odseku 7 obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, ...

(15)

Vzor prihlášky na vykonanie skúšky a vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...

§ 7
Všeobecné povinnosti dopravcu v cestnej doprave

Dopravca je povinný

a)

prevádzkovať cestnú dopravu podľa prepravného poriadku,

b)

označiť každé prevádzkované vozidlo svojím obchodným menom; to sa nevzťahuje na zahraničného ...

c)

zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie ...

d)

zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bol doklad o udelenom povolení podľa § 5 ods. ...

e)

zabezpečiť, aby prevádzkované vozidlá parkovali a garážovali v priestoroch technickej základne ...

f)

zamestnávať ako vedúceho dopravy len osobu, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti; ak ide ...

g)

zamestnávať len takých vodičov, ktorí absolvovali povinnú základnú kvalifikáciu alebo pravidelný ...

h)

oznámiť dopravnému správnemu orgánu osobu, ktorú vymenoval za vedúceho dopravy, alebo zmenu v ...

i)

byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu na prepravovanom tovare vo vnútroštátnej doprave, ...

j)

byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu na prepravovanom tovare v medzinárodnej doprave, ...

DRUHÁ ČASŤ

PREVÁDZKOVANIE JEDNOTLIVÝCH DRUHOV CESTNEJ DOPRAVY

§ 8
Osobná doprava
(1)

Prevádzkovať osobnú dopravu možno ako autobusovú dopravu alebo ako taxislužbu.

(2)

Autobusovú dopravu možno prevádzkovať ako pravidelnú, osobitnú pravidelnú alebo príležitostnú.31) ...

(3)

Prevádzkovať autobusovú dopravu možno len autobusmi alebo autokarmi. Prevádzkovanie osobnej dopravy ...

§ 9
Pravidelná doprava
(1)

Pravidelnou dopravou z hľadiska dopravnej obslužnosti územia je mestská doprava, prímestská doprava ...

(2)

Mestskú dopravu možno prevádzkovať spolu s mestskou električkovou dopravou a mestskou trolejbusovou ...

(3)

Diaľkovú dopravu možno prevádzkovať ako vnútroštátnu, ak celá trasa autobusovej linky je na ...

§ 10
Dopravná licencia
(1)

Dopravnou licenciou sa zriaďuje autobusová linka a jej udelením vzniká prevádzkovateľovi cestnej ...

(2)

Na každú autobusovú linku je potrebná samostatná dopravná licencia. Ak ide v prímestskej doprave ...

(3)

Povoliť zriadenie autobusovej linky a udeliť dopravnú licenciu možno, ak

a)
žiadateľ je držiteľom povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa § ...
b)
prevádzkovanie pravidelnej dopravy na celej trase navrhovanej autobusovej linky umožňuje technický ...
c)
je zriadenie vnútroštátnej autobusovej linky v súlade s plánom dopravnej obslužnosti, alebo ak ...
d)
žiadateľ má vlastnú alebo prenajatú dostatočnú technickú základňu potrebnú na obsluhu autobusovej ...
(4)

V rozhodnutí o udelení dopravnej licencie môže dopravný správny orgán žiadateľovi uložiť ...

a)
používať určitý druh alebo typ autobusu vzhľadom na jeho vek, prepravnú kapacitu, vybavenie alebo ...
b)
zabezpečiť v súlade s plánom dopravnej obslužnosti nadväznosť cestovného poriadku autobusovej ...
c)
zabezpečiť určený okruh služieb cestujúcim na autobusových staniciach,
d)
používať zastávku iba na nastupovanie alebo na vystupovanie cestujúcich,
e)
zabezpečiť informačné služby pre cestujúcich alebo určitý systém objednávania a predaja cestovných ...
(5)

Dopravná licencia vo vnútroštátnej doprave sa udeľuje najviac na desať rokov. Platnosť dopravnej ...

(6)

Platnosť dopravnej licencie zaniká uplynutím času, na ktorý bola udelená, alebo jej odňatím. ...

(7)

Zmena dopravnej licencie sa vyžaduje na dočasné prenechanie autobusovej linky inému dopravcovi, ...

(8)

Dopravná licencia je trvalo neprenosná na inú osobu. Na trvalý prevod autobusovej linky na iného ...

(9)

Na zrušenie autobusovej linky je potrebné odňať dopravnú licenciu jej držiteľovi.

(10)

Dopravný správny orgán odníme dopravnú licenciu jej držiteľovi, ak

a)
mu bolo odňaté povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa § 5 ods. 1 ...
b)
na jeho podnik bol vyhlásený konkurz,
c)
ďalej nie je schopný vykonávať pravidelnú dopravu z podnikateľských, technických alebo personálnych ...
d)
sa autobusová linka stala nepotrebnou vzhľadom na nezáujem cestujúcich,
e)
bez vážnej prekážky
1.
nezačal na autobusovej linke prevádzkovať pravidelnú dopravu podľa cestovného poriadku do 30 dní ...
2.
prestal prevádzkovať pravidelnú dopravu podľa cestovného poriadku na viac ako 15 pracovných dní, ...
f)
prevádzkovanie pravidelnej dopravy na autobusovej linke dlhodobo neumožňuje technický stav, priepustnosť ...
g)
závažným spôsobom alebo opakovane napriek upozorneniu dopravného správneho orgánu alebo orgánu ...
h)
o jej odňatie sám požiadal,
i)
bola na autobusovú linku vyhlásená obchodná verejná súťaž a dopravca, ktorý má udelenú dopravnú ...
(11)

Pravidelnú vnútroštátnu dopravu, ktorú vykonáva dopravca so sídlom alebo miestom podnikania v ...

§ 11
Základné povinnosti dopravcu v pravidelnej doprave

Dopravca v pravidelnej doprave je povinný

a)
prevádzkovať pravidelnú dopravu na autobusovej linke v súlade s udelenou dopravnou licenciou, cestovným ...
b)
prepravovať cestujúcich podľa tarify (ďalej len „tarifná povinnosť“) a vydať cestujúcemu ...
c)
uzatvoriť zmluvu o preprave osôb s každým cestujúcim pripraveným na zastávke na trase autobusovej ...
d)
počas prevádzkovania pravidelnej dopravy na autobusovej linke mať uzavretú s vlastníkmi, správcami ...
§ 12
Oprávnenia dopravcu voči cestujúcim
(1)

Dopravca je pred začatím prepravy a počas nej oprávnený prostredníctvom vodiča alebo iného člena ...

(2)

Vodič, iný člen osádky autobusu a revízor sú oprávnení

a)
vylúčiť z prepravy cestujúceho, ktorý napriek upozorneniu neuposlúchne pokyn alebo príkaz podľa ...
b)
uložiť cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom, povinnosť zaplatiť cestovné ...
c)
vylúčiť z prepravy cestovnú batožinu, príručnú batožinu cestujúceho alebo jeho živé spoločenské ...
§ 13
Práva cestujúcich v pravidelnej doprave
(1)

Práva cestujúcich v diaľkovej doprave na autobusových linkách, ktorých trasa medzi východiskovou ...

(2)

Ak osobitný predpis33) neustanovuje inak, cestujúci má právo

a)
na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom spoja, na ktorý má cestovný lístok a miestenku ...
b)
na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky alebo zmluva o preprave ...
c)
požadovať od osádky autobusu a od dispečera potrebné cestovné informácie o podmienkach prepravy, ...
d)
požadovať od osádky autobusu ohlásenie zastávky,
e)
na vrátenie cestovného, ak sa neuskutočnila preprava, alebo na zľavu z cestovného, ak sa preprava ...
(3)

Cestujúci s miestenkou kúpenou pred nastúpením do autobusu má právo na vyhradené miesto podľa ...

(4)

Cestujúci so zdravotným postihnutím, cestujúci so zníženou pohyblivosťou a pes so špeciálnym ...

(5)

Ak sa niektorý spoj zruší alebo ak sa preprava na ňom preruší alebo zastaví, cestujúci s platným ...

§ 14
Povinnosti cestujúcich v pravidelnej doprave
(1)

Cestujúci je povinný

a)
správať sa tak, aby neohrozil bezpečnosť prepravy, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, ...
b)
poslúchnuť pokyn alebo príkaz člena osádky autobusu alebo iného oprávneného zamestnanca dopravcu ...
c)
nastúpiť do autobusu a vystúpiť z neho na zastávke, keď autobus stojí a vodič alebo iný člen ...
d)
zaplatiť cestovné a na výzvu vodiča, iného člena osádky autobusu alebo revízora preukázať ...
(2)

Ak sa pri kontrole cestovných lístkov v autobuse alebo bezprostredne po vystúpení z neho na zastávke ...

(3)

Povinnosť preukázať sa dokladom totožnosti na zaznamenanie identifikačných údajov v rozsahu podľa ...

(4)

Policajný zbor spolupracuje s dopravcom pri zisťovaní totožnosti cestujúceho, ktorý sa nepreukázal ...

§ 15
Cestovný poriadok
(1)

Pravidelná doprava na autobusovej linke sa uskutočňuje podľa cestovného poriadku.

(2)

Cestovný poriadok zostavuje dopravca samostatne pre každú autobusovú linku. Ak pravidelnú dopravu ...

(3)

Cestovný poriadok a jeho zmeny schvaľuje dopravný správny orgán. Ak cestovný poriadok upravuje ...

(4)

Cestovný poriadok sa zostavuje spravidla na jeden rok a jeho zmeny raz za polrok. Ak sa po schválení ...

(5)

Dopravca je povinný zverejniť cestovný poriadok a jeho zmenu v dostatočnom predstihu najneskôr ...

§ 16
Cestovný lístok a kontrola cestovných lístkov
(1)

Potvrdením o uzatvorení zmluvy o preprave osôb a o zaplatení cestovného je cestovný lístok v ...

(2)

Cestovné lístky sú jednorazové a časové. Jednorazový cestovný lístok oprávňuje cestujúceho ...

(3)

Jednorazový cestovný lístok je prenosný až do začatia prepravy. Časový cestovný lístok alebo ...

(4)

Cestujúci je povinný

a)
mať platný cestovný lístok pri nastupovaní do autobusu, ak ho vydala výdajňa cestovných lístkov ...
b)
kúpiť si cestovný lístok bezprostredne po nastúpení do autobusu, ak cestovný lístok vydáva ...
c)
označiť si cestovný lístok v označovacom zariadení autobusu bezprostredne po nastúpení do autobusu, ...
(5)

Cestujúci je povinný mať cestovný lístok pri sebe po celý čas prepravy a bezprostredne pri vystupovaní ...

§ 17
Tarifa
(1)

Tarifa upravuje

a)
sadzby základného cestovného a príplatkov k nim,
b)
sadzby cestovného pre všetky skupiny cestujúcich a psa so špeciálnym výcvikom,
c)
ceny za prepravu cestovnej batožiny, živých spoločenských zvierat prepravovaných spolu s cestujúcim, ...
d)
ceny za prepravu autobusových zásielok,
e)
sadzbu sankčnej úhrady podľa odseku 2 a
f)
podmienky, za ktorých sa sadzby cestovného a ostatných cien uplatňujú.
(2)

Sankčnú úhradu pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom určí dopravca najviac do stonásobku ...

(3)

Dopravca je povinný zverejniť tarifu na svojom webovom sídle a zabezpečiť, aby sa aspoň základné ...

§ 18
Dopravná obslužnosť územia
(1)

Dopravnou obslužnosťou územia na účely tohto zákona sa rozumie vytvorenie ponuky primeraného ...

(2)

Primeraným rozsahom sa na účely odseku 1 rozumie počet spojov za deň, presnosť a pravidelnosť ...

§ 19
Objednávateľ
(1)

Ak nie je dostatočne zabezpečená dopravná obslužnosť územia pravidelnou dopravou prevádzkovanou ...

(2)

Objednávateľom na účely tohto zákona je orgán verejnej správy, ktorý je podľa zákona povinný ...

§ 20
Plán dopravnej obslužnosti
(1)

Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia objednávateľ zostavuje plán dopravnej obslužnosti ...

(2)

Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti objednávateľ berie do úvahy oprávnené požiadavky ...

(3)

Plán dopravnej obslužnosti obsahuje najmä

a)
zoznam autobusových liniek alebo ich častí, na ktorých sa má uskutočňovať pravidelná doprava ...
b)
požiadavky na primeraný rozsah dopravných služieb,
c)
spôsob riešenia súbežnej dopravy, opatrenia na zabezpečenie koordinácie a nadväznosti na železničnú ...
d)
spôsob výpočtu a harmonogram poskytovania príspevku z verejného rozpočtu,
e)
možnosti úpravy sadzby základného cestovného alebo udelenia výlučného práva36) na dopravné ...
f)
ciele a zámery riešenia disproporcie dopytu a ponuky v určitom území vrátane potreby investícií ...
(4)

Objednávateľ musí vypracovať plán dopravnej obslužnosti tak, aby riešil efektívnosť a hospodárnosť ...

(5)

Plán dopravnej obslužnosti je podkladom na udeľovanie dopravných licencií, na uzatváranie zmlúv ...

§ 21
Zmluva o službách
(1)

Účelom zmluvy o službách je zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné ...

(2)

Zmluvu o službách uzatvára objednávateľ s dopravcom v pravidelnej doprave na dopravné služby, ...

(3)

Objednávateľ je povinný podporovať vznik a prevádzkovanie integrovaného dopravného systému. ...

(4)

Objednávateľ môže uzavrieť zmluvu o službách len s dopravcom, ktorý má platné povolenie podľa ...

(5)

Na spôsob výberu dopravcu a spôsob zadávania zmlúv o službách sa vzťahujú osobitné predpisy.38) ...

(6)

Zmluva o službách s dopravcom pravidelnej dopravy musí mať písomnú formu. Ak osobitný predpis ...

a)
presné vymedzenie záväzku, najmä vymedzenie územia alebo autobusových liniek, rozsah prepráv ...
b)
prípustnosť plnenia záväzku vykonávajúcim dopravcom alebo subdodávateľom a vymedzenie jeho podielu ...
c)
tarifu, najmä maximálnu sadzbu základného cestovného a cestovného vybraných skupín cestujúcich40) ...
d)
spôsob výpočtu príspevku a harmonogram jeho postupnej úhrady,
e)
spôsob kontroly plnenia záväzku a spôsob vykazovania jeho plnenia,
f)
nápravné opatrenia a možné sankcie za neplnenie záväzku,
g)
platnosť zmluvy v rozsahu podľa osobitného predpisu.41)
(7)

V zmluve o službách s dopravcom pravidelnej dopravy nemožno obmedziť poskytnutie údajov súvisiacich ...

(8)

Ak bola zmluva o službách uzatvorená priamym zadaním s dopravcom, nad ktorým objednávateľ vykonáva ...

(9)

Súčasťou obsahu zmluvy o službách sú aj požiadavky na normy kvality a bezpečnosti pravidelnej ...

(10)

Dopravca, ktorý uzatvoril zmluvu o službách, je povinný počas trvania záväzku pri kúpe alebo ...

(11)

Dopravca, ktorý uzatvoril zmluvu o službách, je povinný poskytnúť objednávateľovi prevádzkové ...

§ 22
Príspevok
(1)

Úhradu od objednávateľa za záväzok tvorí príspevok dohodnutý v zmluve o službách. Príspevok ...

(2)

Výška príspevku sa dohodne podľa rozsahu objednávaných dopravných služieb v záväzku podľa ...

(3)

Objednávateľ uhrádza príspevok postupne podľa harmonogramu a podmienok dohodnutých v zmluve o ...

(4)

Ak trasa autobusovej linky vedie cez územie dvoch alebo viacerých objednávateľov, zmluvu o službách ...

(5)

Dopravca, ktorý uzatvoril zmluvu o službách, je povinný viesť evidenciu nákladov a výnosov z ...

(6)

Ak sa v zmluve o službách nedohodne inak, príspevok možno použiť len na úhradu plnenia záväzku. ...

§ 23
Povinnosti iných osôb
(1)

Vlastník, správca alebo nájomca autobusovej stanice je povinný odplatne na základe zmluvy za rovnakých ...

(2)

Zriaďovateľom zastávky je obec, na území ktorej sa autobusová zastávka zriaďuje, ak zriaďovateľom ...

(3)

Označník a informačnú tabuľu na autobusovej stanici je povinný zriadiť a udržiavať vlastník, ...

(4)

Vlastník alebo správca cesty, po ktorej vedie trasa autobusovej linky, je povinný v nevyhnutnom rozsahu ...

(5)

Vlastník autobusovej čakárne a prístrešku pre cestujúcich a zriaďovateľ zastávky sú povinní ...

§ 24
Osobitná pravidelná doprava
(1)

Osobitnou pravidelnou dopravou je pravidelná doprava pre vopred dohodnuté skupiny cestujúcich s vylúčením ...

(2)

Osobitná pravidelná doprava môže byť súbežná s trasou autobusovej linky pravidelnej dopravy ...

(3)

Dopravca má v osobitnej pravidelnej doprave prepravnú povinnosť a povinnosti dopravcu len vo vzťahu ...

(4)

Dopravca v osobitnej pravidelnej doprave je povinný používať na plnenie dopravných služieb vhodné ...

(5)

Používané autobusy musia byť popri označení obchodným menom dopravcu označené vpredu a vzadu ...

§ 25
Príležitostná doprava
(1)

Príležitostná doprava sa uskutočňuje na základe dohody s objednávateľom príležitostnej dopravy ...

(2)

Dopravca príležitostnej dopravy má prepravnú povinnosť a povinnosti dopravcu len voči prepravovanej ...

(3)

Z príležitostnej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok a stojacich cestujúcich.

(4)

Používané autobusy a autokary musia byť popri označení obchodným menom dopravcu príležitostnej ...

(5)

Držiteľ dopravnej licencie na pravidelnú dopravu môže vykonávať vnútroštátnu príležitostnú ...

§ 26
Taxislužba
(1)

Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane ...

(2)

Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného ...

(3)

Dopravca môže ponúkať poskytovanie taxislužby zverejnením základných podmienok ich poskytovania ...

(4)

Dispečingom sa na účely tohto zákona rozumie sprostredkovanie služieb prepravy osôb vozidlami ...

(5)

Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim

a)
prostredníctvom vodiča vozidla taxislužby,
b)
vo svojom sídle,
c)
na inom vopred zverejnenom mieste, alebo
d)
prostredníctvom dispečingu.
(6)

Cena za prepravu môže byť

a)
určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času, alebo
b)
dohodnutá pred začatím prepravy prostredníctvom digitálnej platformy, písomne, telefonicky alebo ...
(7)

Ak cena za prepravu je určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času, vozidlo taxislužby ...

(8)

Prepravný poriadok musí byť zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa taxislužby alebo prevádzkovateľa ...

(9)

Obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť podrobnosti o výkone taxislužby na území ...

§ 27
Koncesia
(1)

Prevádzkovať taxislužbu môže len držiteľ koncesie podľa tohto zákona.

(2)

Koncesia oprávňuje dopravcu ponúkať dopravné služby a uzatvárať zmluvy o preprave osôb. Koncesia ...

(3)

Koncesiu je možné udeliť žiadateľovi, ktorý

a)
má pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte, ...
b)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonný podľa odsekov 4 a 5,
d)
má najmenej jedno vlastné vozidlo, alebo jedno prenajaté vozidlo alebo jedno vozidlo na lízing alebo ...
(4)

Za bezúhonného sa na účely výkonu prevádzkovateľa taxislužby, prevádzkovateľa dispečingu ...

a)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené,
b)
kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie ...
c)
kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s poskytovaním služieb ...
d)
komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo alebo bola uložená sankcia ...
e)
komu bola uložená sankcia zákazu činnosti podľa § 48 ods. 7 spočívajúca v zákaze prevádzkovania ...
f)
komu bola uložená sankcia zákazu činnosti podľa § 48 ods. 7 spočívajúca v zákaze prevádzkovania ...
(5)

Ak ide o právnickú osobu, podmienku podľa odseku 3 písm. c) musí spĺňať táto právnická osoba ...

(6)

Bezúhonnosť sa na účely výkonu prevádzkovateľa taxislužby, prevádzkovateľa dispečingu a vodiča ...

a)
výpisom z evidenčnej karty vodiča, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, a
b)
výpisom z registra trestov,46a) ak ide o cudzinca, výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom ...
(7)

Koncesia sa udeľuje na desať rokov, ak žiadateľ nepožiadal o kratší čas platnosti koncesie.

(8)

Koncesia je trvalo neprenosná na inú osobu. Ak dôjde k prevodu podniku držiteľa koncesie na iného, ...

(9)

Na dočasné najviac šesťmesačné prenechanie prevádzkovania taxislužby inému prevádzkovateľovi ...

(10)

Platnosť koncesie zaniká uplynutím času, na ktorý bola udelená, alebo jej odňatím.

(11)

Ak držiteľom koncesie je fyzická osoba, platnosť koncesie zaniká aj dňom smrti jej držiteľa, ...

(12)

V prevádzkovaní taxislužby môžu až do skončenia konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa ...

a)
dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,
b)
dedičia zo závetu a pozostalý manžel alebo pozostalá manželka, aj keď nie je dedičom, ak je ...
c)
pozostalý manžel alebo pozostalá manželka za podmienky podľa písmena b), ak v prevádzkovaní ...
d)
správca dedičstva, ak ho ustanovil súd.
(13)

Osoby uvedené v odseku 12 sú povinné do 30 kalendárnych dní od úmrtia držiteľa koncesie písomne ...

(14)

Osoby podľa odseku 12 musia byť spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a musia spĺňať podmienku ...

a)
výpis z evidenčnej karty vodiča, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, a
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,46a) a ak ide o cudzinca, výpis z registra ...
(15)

Dopravný správny orgán do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 13 oznámi osobám ...

(16)

Po skončení konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa koncesie môžu osoby uvedené v ...

(17)

Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré je zaevidované v koncesii a spĺňa podmienky ...

(18)

Dopravný správny orgán vydá osvedčenie vozidla taxislužby na každé evidenčné číslo vozidla ...

(19)

Dopravný správny orgán odníme koncesiu, ak

a)
jej držiteľ prestal spĺňať podmienky podľa tohto zákona,
b)
na podnik bol vyhlásený konkurz, alebo
c)
jej držiteľ o jej odňatie sám požiadal.
(20)

Dopravný správny orgán odníme koncesiu, ak jej držiteľ aj po upozornení prevádzkuje taxislužbu ...

(21)

Prevádzkovateľ taxislužby, ktorému bola odňatá koncesia podľa odsekov 19 alebo 20, môže opätovne ...

§ 28
Prevádzkovanie dispečingu
(1)

Na prevádzkovanie dispečingu, prostredníctvom ktorého sa sprostredkovávajú služby prepravy, je ...

(2)

Povolenie na prevádzkovanie dispečingu je možné udeliť žiadateľovi, ktorý

a)
má pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte, ...
b)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonný podľa § 27 ods. 4 a 5.
(3)

Povolenie na prevádzkovanie dispečingu sa udeľuje na desať rokov, ak žiadateľ nepožiadal o kratší ...

(4)

Povolenie na prevádzkovanie dispečingu je trvalo neprenosné na inú osobu. Ak dôjde k prevodu podniku ...

(5)

Platnosť povolenia na prevádzkovanie dispečingu zaniká uplynutím času, na ktorý bolo udelené, ...

(6)

Ak držiteľom povolenia na prevádzkovanie dispečingu je fyzická osoba, platnosť povolenia na prevádzkovanie ...

(7)

V prevádzkovaní dispečingu môžu až do skončenia konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa ...

a)
dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,
b)
dedičia zo závetu a pozostalý manžel alebo pozostalá manželka, aj keď nie je dedičom, ak je ...
c)
pozostalý manžel alebo pozostalá manželka za podmienky podľa písmena b), ak v prevádzkovaní ...
d)
správca dedičstva, ak ho ustanovil súd.
(8)

Osoby uvedené v odseku 7 sú povinné do 30 kalendárnych dní od úmrtia držiteľa povolenia na prevádzkovanie ...

(9)

Osoby podľa odseku 7 musia byť spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a musia spĺňať podmienku ...

a)
výpis z evidenčnej karty vodiča, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, a
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,46a) a ak ide o cudzinca, výpis z registra ...
(10)

Dopravný správny orgán do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 8 oznámi osobám ...

(11)

Po skončení konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa povolenia na prevádzkovanie dispečingu ...

(12)

Dopravný správny orgán odníme povolenie na prevádzkovanie dispečingu, ak

a)
jeho držiteľ prestal spĺňať podmienky podľa tohto zákona,
b)
na podnik bol vyhlásený konkurz, alebo
c)
jeho držiteľ o jeho odňatie sám požiadal.
(13)

Dopravný správny orgán odníme povolenie na prevádzkovanie dispečingu, ak jeho držiteľ aj po ...

(14)

Prevádzkovateľ dispečingu, ktorému bolo odňaté povolenie na prevádzkovanie dispečingu podľa ...

§ 29
Všeobecné povinnosti prevádzkovateľa taxislužby a prevádzkovateľa dispečingu
(1)

Prevádzkovateľ taxislužby je povinný

a)
zabezpečiť poskytovanie služieb prostredníctvom vodičov vozidiel taxislužby, ktorí sú v pracovnoprávnom ...
b)
zabezpečiť poskytovanie služieb len prostredníctvom vozidiel, ktoré sú zaevidované v koncesii, ...
c)
prevádzkovať taxislužbu podľa prepravného poriadku; ak sa taxislužba prevádzkuje prostredníctvom ...
d)
označiť každé prevádzkované vozidlo na predných ľavých a predných pravých dverách obchodným ...
e)
označiť vozidlo na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom ...
f)
označiť každé vozidlo pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom s nápisom TAXI akejkoľvek ...
g)
zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bola kópia koncesie,
h)
zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bolo osvedčenie vozidla taxislužby,
i)
mať na každých 15 prevádzkovaných vozidiel taxislužby najmenej jedno vozidlo taxislužby, ktoré ...
j)
poskytnúť údaje o prevádzkovaných vozidlách, o ich prevádzke a o osobách, prostredníctvom ktorých ...
k)
oznámiť dopravnému správnemu orgánu zmenu údajov uvedených v koncesii do 15 dní od zmeny; ak ...
(2)

Prevádzkovateľ dispečingu je povinný

a)
sprostredkovať prepravu len prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby,
b)
sprostredkovať prepravu len vozidlami taxislužby, ktoré sú zapísané v koncesii,
c)
vypracovať prepravný poriadok a zverejniť ho podľa § 26 ods. 8,
d)
poskytnúť údaje o prevádzkovaných vozidlách, o ich prevádzke a o osobách, prostredníctvom ktorých ...
e)
oznámiť dopravnému správnemu orgánu zmenu údajov uvedených v povolení na prevádzkovanie dispečingu ...
§ 30
Vodič vozidla taxislužby
(1)

Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby ...

(2)

Preukaz vodiča je možné vydať tomu, kto je

a)
držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávňujúcej viesť vozidlo taxislužby, ...
b)
spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
zdravotne spôsobilý na vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu46h) (ďalej len „zdravotná ...
d)
psychicky spôsobilý na vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu46h) (ďalej len „psychická ...
e)
bezúhonný podľa § 27 ods. 4.
(3)

Zdravotná spôsobilosť na účely vydania preukazu vodiča sa preukazuje dokladom o zdravotnej spôsobilosti ...

(4)

Psychická spôsobilosť na účely vydania preukazu vodiča sa preukazuje dokladom o psychickej spôsobilosti ...

(5)

Vodič vozidla taxislužby je povinný poskytovať dopravné služby podľa prepravného poriadku, najmä ...

a)
prepraviť cestujúceho z vopred dohodnutého miesta a prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem ...
b)
používať pevné alebo odnímateľné strešné svietidlo s nápisom TAXI akejkoľvek farby okrem ...
c)
naložiť a upevniť cestovnú batožinu a iné veci cestujúceho a po skončení prepravy ich vyložiť, ...
d)
umožniť cestujúcemu pohľad na displej taxametra počas jazdy od nastúpenia až po vystúpenie, ...
e)
uskutočniť prepravu po najkratšej trase prepravy, ktorú umožňuje dopravná situácia; inú trasu ...
f)
vydať cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom alebo poslať potvrdenie o zaplatenom cestovnom ...
g)
mať vo vozidle taxislužby kompletné tarifné podmienky a umožniť cestujúcemu na požiadanie nahliadnuť ...
h)
umiestniť preukaz vodiča vo vozidle na mieste viditeľnom pre cestujúceho.
(6)

Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú prepravu, ...

a)
to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky ...
b)
správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo ozbrojený, alebo čas prepravy, cieľové ...
c)
vzhľadom na stav cestujúceho hrozí znečistenie vozidla taxislužby alebo obťažovanie vodiča počas ...
d)
cestujúci napriek upozorneniu vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi ...
e)
cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je ...
(7)

Ak je prevádzkovateľ taxislužby zároveň vodičom vozidla taxislužby, ustanovenia odsekov 1 až ...

(8)

Dopravný správny orgán odníme preukaz vodiča, ak jeho

a)
držiteľovi bolo odobraté alebo obmedzené vodičské oprávnenie podľa osobitného predpisu,46i)
b)
držiteľ nespĺňa podmienku spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
držiteľ stratil zdravotnú spôsobilosť,
d)
držiteľ stratil psychickú spôsobilosť,
e)
držiteľ nespĺňa podmienku bezúhonnosti.
(9)

Odňatý preukaz vodiča dopravný správny orgán obnoví a vráti jeho držiteľovi bezodkladne po ...

(10)

Orgán odborného dozoru zadrží preukaz vodiča, ak zistí dôvody na jeho odňatie podľa odseku ...

(11)

Vodič taxislužby, ktorému bol zadržaný alebo odňatý preukaz vodiča, nesmie vykonávať taxislužbu. ...

(12)

Vzor žiadosti o vydanie preukazu vodiča zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle v elektronickej ...

§ 31
Prepravné povolenie v medzinárodnej doprave
(1)

Dopravca so sídlom v Slovenskej republike potrebuje na uskutočnenie prepravy do iného štátu, z ...

(2)

Ak príslušný orgán iného štátu alebo medzinárodná organizácia hromadne poskytne prepravné ...

(3)

Ak dopravca nevyužije prepravné povolenie na uskutočnenie prepravy alebo závažne poruší svoju ...

(4)

Prepravné povolenie podľa odseku 1 nemožno odovzdať osobe, ktorá nie je dopravcom s licenciou Spoločenstva ...

(5)

Dopravca v nákladnej doprave so sídlom v inom štáte potrebuje na uskutočnenie prepravy na územie, ...

(6)

Dopravný správny orgán je oprávnený zakázať dopravcovi so sídlom v inom štáte prepravu na ...

§ 32
Vozidlo prenajaté bez vodiča
(1)

Na prepravy v nákladnej doprave možno použiť aj prenajaté vozidlo, ak je evidované v Slovenskej ...

a)
zmluva o prenájme vozidla alebo jej osvedčená kópia alebo osvedčený výpis z nej, v ktorom sú ...
b)
pracovná zmluva alebo jej osvedčená kópia obsahujúca názov zamestnávateľa, meno a priezvisko ...
(2)

Prenajatým vozidlom na účely odseku 1 sa rozumie vozidlo, ktoré prenajímateľ nájomnou zmluvou ...

(3)

Zmluva o prenájme vozidla podľa odseku 1 písm. a) sa musí vzťahovať výhradne na prenájom vozidla ...

§ 33
Kabotážna preprava
(1)

Ak osobitný predpis47) alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak, dopravca so sídlom alebo s miestom ...

(2)

Ak osobitný predpis47) alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak, kabotážna preprava na území ...

TRETIA ČASŤ

PREPRAVA NEBEZPEČNÝCH VECÍ

§ 34
Preprava nebezpečných vecí
(1)

V cestnej doprave možno prepravovať len nebezpečné veci, ktorých prepravu povoľuje medzinárodná ...

a)
prepravu nebezpečných vecí vykonávanú v plnom rozsahu v rámci hraníc uzavretej oblasti,
b)
prepravu výbušnín vozidlami ozbrojených síl alebo vozidlami ozbrojených bezpečnostných zborov ...
c)
časovo obmedzené dopravné operácie s jednoznačne určenými nebezpečnými vecami, a to aj so zakázanými, ...
d)
prepravu vozidiel vyradených z evidencie motorových vozidiel bez akumulátora, z ktorých nevytekajú ...
(2)

Prepravu nebezpečných vecí na území Slovenskej republiky možno uskutočniť len spôsobom a za ...

(3)

Prepravu nebezpečných vecí možno uskutočniť len vozidlom vyhovujúcim požiadavkám dohody ADR ...

(4)

Nebezpečné veci môže prepravovať len dopravca, ktorý vymenoval jedného alebo niekoľkých bezpečnostných ...

(5)

Každý, kto je zúčastnený na preprave nebezpečných vecí, je povinný dodržiavať pravidlá manipulácie ...

(6)

Každý je povinný správať sa tak, aby nezvyšoval predvídateľné nebezpečenstvo hroziace z prepravovaných ...

§ 35
Povinnosti účastníkov prepravy nebezpečných vecí
(1)

Odosielateľ nebezpečných vecí je povinný odovzdať na prepravu zásielku nebezpečných vecí, ...

a)
presvedčiť sa, či nebezpečné veci sú správne zatriedené, a preveriť, či ich preprava cestnou ...
b)
poskytnúť dopravcovi informácie a údaje v preukázateľnej forme, a ak je to potrebné, požadované ...
c)
používať len obaly, nádoby na voľne ložené látky a cisternové vozidlá, snímateľné cisterny, ...
d)
dodržiavať predpisy o spôsobe odoslania a obmedzenia na odoslanie,
e)
zabezpečiť, aby vyprázdnené, nevyčistené a neodplynené cisterny alebo vyprázdnené, nevyčistené ...
(2)

Ak odosielateľ nebezpečných vecí koná na príkaz tretej strany, tretia strana je povinná ho písomne ...

(3)

Príjemca nebezpečných vecí je povinný

a)
zásielku bezodkladne po jej dodaní zabezpečiť pred tretími osobami a bezpečne ju uskladniť,
b)
obhliadnuť zásielku, či prepravné obaly nemajú zjavné poškodenie, netesnosť alebo trhliny a ...
c)
zabezpečiť manipuláciu s prepravnými obalmi až do ich vyčistenia alebo odplynenia.
(4)

Dopravca je povinný zabezpečiť prepravu nebezpečných vecí v súlade s požiadavkami tohto zákona, ...

a)
preveriť, či je povolené nebezpečné veci určené na prepravu prepravovať cestnou dopravou,
b)
overiť, či odosielateľ poskytol pred začiatkom prepravy predpísané informácie k prepravovaným ...
c)
vizuálne sa presvedčiť, či vozidlo a náklad nemajú zjavné poškodenia, netesnosti alebo trhliny ...
d)
presvedčiť sa, či neuplynula lehota nasledujúcej skúšky cisternových vozidiel, batériových ...
e)
overiť, či vozidlo nie je preťažené,
f)
overiť, či boli na vozidlo pripevnené bezpečnostné nálepky a predpísané označenia,
g)
zabezpečiť, aby sa vo vozidle nachádzala osobitná výbava predpísaná písomnými pokynmi pre prípad ...
(5)

Ostatní účastníci prepravy nebezpečných vecí, ktorí sa podieľajú na ich balení, nakládke, ...

§ 36
Bezpečnostný poradca
(1)

Odosielateľ, dopravca, príjemca a ostatní účastníci prepravy nebezpečných vecí sú povinní ...

(2)

Funkciu bezpečnostného poradcu môže vykonávať vedúci dopravy alebo iný zamestnanec povinnej ...

(3)

Bezpečnostným poradcom môže byť len ten, kto spĺňa požiadavky dohody ADR a má osvedčenie o ...

(4)

Povinnosti bezpečnostného poradcu v súvislosti s prepravou nebezpečných vecí upravuje dohoda ADR. ...

§ 37
Školenie a skúška
(1)

Školenie bezpečnostných poradcov a vodičov tvorí výučba teórie a praktické cvičenia. Školenie ...

(2)

Skúšku organizuje a skúšobnú komisiu vymenúva a odvoláva dopravný správny orgán. Školenie ...

(3)

Dopravný správny orgán poverí najviac na päť rokov školením právnickú osobu, ktorá o to požiada ...

a)
je zapísaná v obchodnom registri alebo inom obdobnom registri,49a)
b)
má vypracovaný plán výučby, v ktorom uvedie organizáciu, obsah a rozsah výučby teórie a praktických ...
c)
má lektorov s odbornými predpokladmi; v ich zozname uvedie meno a priezvisko, dosiahnuté vzdelanie ...
d)
má vo vlastníctve alebo v nájme miestnosti vhodné ako učebne, ktoré vyhovujú stavebno-technickým ...
e)
má vo vlastníctve alebo v nájme vhodné priestory na praktické cvičenia, ktoré zo stavebno-technického ...
f)
má vypracovaný kontrolný systém sledovania výučby a praktických cvičení.
(4)

Lektor podľa odseku 3 písm. c) musí mať podľa obsahu a formy školenia niektorú z týchto kvalifikácií: ...

a)
úplné stredné vzdelanie v odboroch súvisiacich s prevádzkovaním cestnej dopravy alebo s výrobou ...
b)
úplné stredné odborné vzdelanie v odboroch jednotlivých tém školenia podľa dohody ADR a najmenej ...
c)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijných programoch, ktorých obsahové zameranie súvisí ...
d)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijných programoch, ktorých jednotlivé témy obsahovým ...
(5)

Dopravný správny orgán odníme poverenie právnickej osobe, ak

a)
získala poverenie na základe vedome nepravdivých údajov uvedených v žiadosti,
b)
písomne požiada o odňatie poverenia,
c)
napriek upozorneniu vykonáva školenie bezpečnostných poradcov a vodičov v rozpore s týmto zákonom ...
(6)

Rozhodnutia podľa odseku 3 a 5 môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený ...

(7)

Tomu, kto absolvoval školenie a úspešne vyhovel skúške za podmienok podľa tohto zákona a dohody ...

(8)

Poverené zariadenie zasiela dopravnému správnemu orgánu použitím informačného systému podľa ...

a)
obchodné meno a sídlo povereného zariadenia,
b)
miesto učební a výcvikových priestorov, v ktorých sa uskutočňuje školenie,
c)
dátum začatia a skončenia školenia,
d)
zoznam účastníkov školenia s uvedením ich mena, priezviska, dátumu a miesta narodenia a rozsahu ...
(9)

Skúška svojím obsahom a rozsahom musí byť v súlade s dohodou ADR. Skúška vodičov sa vykonáva ...

(10)

Ak žiadateľ po absolvovaní školenia preukáže, že sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť ...

(11)

Ak žiadateľ, ktorý absolvoval školenie, na skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať najviac ...

(12)

Formu a obsah osvedčenia upravuje dohoda ADR. Ak dôjde k strate, zničeniu, poškodeniu alebo odcudzeniu ...

(13)

Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu podľa odseku 7 obsahuje ...

(14)

Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu a vzor žiadosti ...

§ 38
Kontrola prepravy nebezpečných vecí
(1)

Kontrolu prepravy nebezpečných vecí vykonávajú kontrolné orgány, ktorými sú:

a)
na cestách Policajný zbor v rámci výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky ...
b)
v priestoroch technickej základne účastníkov prepravy nebezpečných vecí dopravné správne orgány. ...
(2)

Kontroly na cestách musia byť náhodné a pokrývať čo najväčšiu časť cestnej siete využívanej ...

(3)

Ak to neohrozuje cestnú premávku, osádku vozidla ani kontrolný orgán a je to technicky možné, ...

§ 39
Priebeh kontroly na cestách
(1)

Kontrolný orgán pri kontrole na cestách zisťuje, či sú splnené ustanovenia podľa tohto zákona ...

(2)

Porušenia predpisov zistené pri kontrole na cestách sa podľa miery nebezpečnosti zatrieďujú do ...

(3)

Kontrolný orgán nariadi kontrolovanej osádke vozidla odstrániť zistené nedostatky na mieste, ak ...

(4)

Ak kontrolný orgán zistí porušenie povinnosti, ktorá je zatriedená do rizikovej kategórie I s ...

(5)

Kontrolný orgán vyhotoví z kontroly na cestách záznam; jedno jeho vyhotovenie odovzdá vodičovi ...

(6)

Kontrolný orgán vedie evidenciu vykonaných kontrol na cestách, v ktorej zaznamenáva

a)
počet vykonaných kontrol,
b)
počet kontrolovaných vozidiel v členení na vozidlá evidované v Slovenskej republike, evidované ...
c)
počet a druhy zistených priestupkov a iných správnych deliktov a
d)
počet a druhy uložených sankcií.
(7)

Kontrolný orgán každoročne do 31. marca spracúva podklady do správy o porušeniach a pokutách ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

VEREJNÁ SPRÁVA

§ 40
Základné ustanovenia
(1)

Verejnú správu v cestnej doprave vykonávajú dopravné správne orgány a orgány odborného dozoru. ...

(2)

Dopravnými správnymi orgánmi sú:

a)
ministerstvo,
b)
okresné úrady v sídlach krajov,
c)
vyššie územné celky,
d)
obce.
(3)

Orgánmi odborného dozoru sú:

a)
dopravné správne orgány,
b)
Policajný zbor a
c)
colné orgány.
§ 41
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo

a)
vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky koncepcie a rozvojové programy v oblasti podnikania ...
b)
vydáva povolenia na medzinárodnú pravidelnú dopravu;50) zoznam vydaných povolení a licencií Spoločenstva ...
c)
udeľuje a odníma dopravné licencie na zriadenie autobusovej linky v medzinárodnej pravidelnej doprave, ...
d)
schvaľuje cestovné poriadky v medzinárodnej pravidelnej doprave,
e)
prideľuje orgánom iných štátov prepravné povolenia umožňujúce ich dopravcom uskutočňovať ...
f)
odovzdáva prepravné povolenia pridelené príslušnými orgánmi iných štátov alebo medzinárodnou ...
g)
je oprávnené zakázať dopravcovi so sídlom alebo s miestom podnikania v inom štáte prevádzkovať ...
h)
povoľuje dopravcovi so sídlom alebo s miestom podnikania v inom štáte kabotážnu prepravu na území ...
i)
plní úlohu kontaktného miesta zodpovedného za výmenu informácií s orgánmi ostatných členských ...
j)
je orgánom príslušným uznávať52) v prípade pochybnosti pravosť dokladov o bezúhonnosti, o finančnej ...
k)
vedie podľa osobitných predpisov53) vnútroštátny elektronický register prevádzkovateľov cestnej ...
l)
predkladá Európskej komisii správy o činnosti podľa osobitných predpisov55) a každoročne jej ...
m)
vydáva a odníma osvedčenia vodiča,30)
n)
organizuje skúšky a vymenúva a odvoláva členov skúšobnej komisie v rámci školenia bezpečnostných ...
o)
poveruje právnické osoby školením bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich ...
p)
vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu a ADR osvedčenia o školení ...
q)
ukladá sankcie za porušenie právne záväzných aktov Európskej únie podľa osobitného predpisu56) ...
r)
schvaľuje a zabezpečuje výrobu a distribúciu úradných tlačív prepravných povolení, licencií, ...
s)
rozhoduje o udelení výnimky z práv cestujúcich na konkrétnu pravidelnú dopravu podľa osobitného ...
t)
je príslušné uzatvoriť so štátom, ktorý je účastníkom dohody ADR, dohodu, ktorej obsahom je ...
u)
riadi, kontroluje a usmerňuje výkon štátnej správy uskutočňovanej okresnými úradmi v sídle ...
v)
poveruje právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky výkonom určitých činností ...
x)
vedie evidenciu protokolov o skúškach vykonaných podľa dohody ADR, vydaných osvedčení o odbornej ...
y)
vydáva jednotný celoštátny číselník autobusových liniek.
(2)

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

a)
podrobnosti o preukazovaní finančnej spoľahlivosti,
b)
podrobnosti o vykonávaní skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa ...
c)
podrobnosti o označovaní vozidiel obchodným menom a o vybavenosti technickej základne prevádzkovateľa ...
d)
podrobnosti o obsahu cestovného poriadku, o postupe jeho zostavovania a schvaľovania a o spôsobe ...
e)
podrobnosti o preukaze vodiča taxislužby,
f)
podrobnosti o priebehu kontroly prepravy nebezpečných vecí na cestách a o vzore záznamu z kontroly ...
g)
opis a skladbu rizikových kategórií porušení predpisov zistených pri kontrole prepravy nebezpečných ...
h)
vzor normalizačného formulára správy o porušeniach a pokutách pri kontrole prepravy nebezpečných ...
i)
vzor preukazu povereného zamestnanca pri výkone odborného dozoru a
j)
podrobnosti o návrhoch na začatie konaní podľa tohto zákona,
k)
podrobnosti o výročnej správe pri preprave nebezpečných vecí,
l)
podrobnosti o podmienkach a rozsahu poverenia na výkon určitých činností podľa dohody ADR,
m)
vzor osvedčenia vozidla taxislužby,
n)
podrobnosti o obsahových náležitostiach plánu dopravnej obslužnosti podľa § 20 ods. 3 a minimálny ...
o)
rozsah prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme podľa § 43 písm. e) a § 44 písm. ...
(3)

Ministerstvo vedie informačný systém, ktorým

a)
sleduje, eviduje a vyhodnocuje vývoj ponuky prepravných kapacít v nákladnej doprave, počet dopravcov ...
b)
sleduje a eviduje počet prepravených cestujúcich, osobokilometre, odjazdené kilometre a objem tržieb ...
(4)

Ministerstvo vedie register taxislužby, v ktorom eviduje najmä tieto údaje:

a)
o držiteľoch koncesie na prevádzkovanie taxislužby, platnosť koncesie, evidenčné čísla vozidiel ...
b)
o držiteľoch preukazu vodiča v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum vydania preukazu ...
(5)

Ministerstvo vedie ADR register, v ktorom eviduje najmä tieto údaje:

a)
protokoly o skúškach vykonaných podľa dohody ADR, dátum začatia a skončenia školenia, miesto ...
b)
o držiteľoch ADR osvedčenia o školení vodiča v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, štátne ...
c)
o držiteľoch osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostných poradcov v rozsahu meno a priezvisko, ...
§ 42
Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja

a)

udeľuje a odníma povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,58)

b)

vydáva a odníma licencie Spoločenstva,59)

c)

udeľuje a odníma koncesie na výkon taxislužby a osvedčenia vozidla taxislužby,

d)

vydáva preukazy vodiča a ich duplikát a odníma preukazy vodiča,

e)

udeľuje a odníma povolenia na prevádzkovanie dispečingu,

f)

odovzdáva dopravcom na základe poverenia ministerstva prepravné povolenia pridelené príslušným ...

g)

vydáva osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú potrebu podľa osobitného predpisu,60) ...

h)

zriaďuje skúšobné komisie na preukazovanie odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy a prevádzkovateľov ...

i)

vydáva na základe výsledku skúšky osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 6 ods. 9 a jeho ...

j)

je zberným miestom údajov do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej ...

k)

ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v cestnej ...

l)

je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje obec,

m)

vedie evidenciu zákazov činností za iné správne delikty podľa § 48.

§ 43
Vyšší územný celok

Vyšší územný celok

a)

udeľuje a odníma dopravné licencie na pravidelnú dopravu okrem mestskej dopravy a vedie ich evidenciu, ...

b)

ukladá pokuty za iné správne delikty v pravidelnej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode, ...

c)

schvaľuje cestovné poriadky pravidelnej dopravy okrem mestskej dopravy,

d)

je objednávateľom v záujmovom území kraja, zostavuje plán dopravnej obslužnosti kraja a uzaviera ...

e)

vedie evidenciu prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme a poskytuje ich ministerstvu ...

§ 44
Obec

Obec

a)

udeľuje a odníma dopravné licencie v mestskej doprave,

b)

ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky pri prevádzkovaní ...

c)

dáva súhlas na zriadenie autobusovej zastávky v obci v konaní o udelenie dopravnej licencie na autobusovú ...

d)

vyjadruje sa v konaní o schválenie cestovného poriadku autobusových liniek, ktoré prechádzajú ...

e)

určuje dopravcom cestnej dopravy stanovištia v obci na odstavenie a parkovanie vozidiel mimo ich technickej ...

f)

určuje stanovištia vozidiel taxislužby v obci a ich kapacitu,

g)

schvaľuje cestovný poriadok autobusových liniek v mestskej doprave,

h)

je objednávateľom v obci, zostavuje plán dopravnej obslužnosti obce a uzatvára s dopravcom mestskej ...

i)

vedie evidenciu prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme a poskytuje ich ministerstvu ...

§ 45
Odborný dozor
(1)

Odborným dozorom je kontrola

a)
prevádzkovateľov cestnej dopravy, či prevádzkujú cestnú dopravu v súlade s týmto zákonom, osobitnými ...
b)
prevádzkovateľov taxislužby, či prevádzkujú taxislužbu v súlade s týmto zákonom, osobitnými ...
c)
prevádzkovateľov dispečingu, či prevádzkujú dispečing v súlade s týmto zákonom a osobitnými ...
d)
vybavenia a technickej spôsobilosti prevádzkovaných vozidiel a technickej základne dopravcov,
e)
vodičov a ostatných členov osádok a bezpečnostných poradcov pri preprave nebezpečných vecí,
f)
dopravcov, odosielateľov, príjemcov a iných osôb pri preprave nebezpečných vecí,
g)
dodržiavania prevádzkovej povinnosti, prepravnej povinnosti a tarifnej povinnosti dopravcov a
h)
dodržiavania podmienok, za ktorých bolo vydaný preukaz vodiča,
i)
prevádzkovateľov cestnej dopravy, či zamestnávajú vodičov v súlade s týmto zákonom, osobitnými ...
j)
povereného zariadenia.
(2)

Odborný dozor sa vykonáva kontrolami na cestách, v colnom priestore, vo vozidlách a v technickej ...

(3)

Ministerstvo vykonáva odborný dozor nad medzinárodnou dopravou, nad prepravami do iných štátov ...

(4)

Okresný úrad v sídle kraja vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou na území kraja a kontroluje ...

(5)

Vyšší územný celok vykonáva odborný dozor nad pravidelnou dopravou a kontroluje plnenie povinností ...

(6)

Obec vykonáva odborný dozor nad mestskou dopravou a taxislužbou a kontroluje plnenie povinností ...

(7)

Policajný zbor kontroluje na cestách v rámci výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej ...

(8)

Colné orgány kontrolujú na cestách, v colnom priestore a vo vozidlách doklady dopravcov v medzinárodnej ...

(9)

Kontroly v rámci odborného dozoru podľa odsekov 3 až 6 vykonávajú osoby poverené výkonom kontroly ...

(10)

Colné orgány poskytujú ministerstvu údaje uvedené v colných vyhláseniach v rozsahu potrebnom ...

§ 46
Oprávnenia odborného dozoru
(1)

Osoba poverená výkonom odborného dozoru je pri výkone kontroly oprávnená

a)
vstupovať do prevádzkových priestorov technickej základne a do prevádzkovaných vozidiel,
b)
nahliadať do dokladov a evidencií v prevádzkových priestoroch a vo vozidlách,
c)
kontrolovať taxametre vozidiel taxislužby a záznamové zariadenia vozidiel,
d)
kontrolovať označenie vozidiel povinné podľa tohto zákona,
e)
kontrolovať podmienky prepravy cestujúcich a ich batožiny v pravidelnej doprave a v taxislužbe, ...
f)
overovať totožnosť fyzických osôb vykonávajúcich činnosť v rozsahu tohto zákona,
g)
vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby im v určenej lehote bezplatne poskytli doklady, ...
(2)

Osoba podľa odseku 1 je oprávnená prepravovať sa bezplatne v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný ...

(3)

Ak osoba podľa odseku 1 zistí porušenie povinnosti alebo iný nedostatok v činnosti kontrolovaného, ...

(4)

Osoba podľa odseku 1 je oprávnená na zabezpečenie výkonu kontroly ukladať poriadkové pokuty, ...

§ 47
Nápravné opatrenia
(1)

Ak orgán odborného dozoru zistí, že prevádzkovateľ cestnej dopravy, prevádzkovateľ taxislužby ...

(2)

Orgán odborného dozoru dá podnet na odňatie dopravnej licencie, ak kontrolou zistí niektorý z ...

(3)

Orgán odborného dozoru je povinný na požiadanie informovať príslušný orgán štátu, ktorý ...

(4)

Orgán odborného dozoru je povinný na požiadanie poskytnúť príslušnému orgánu štátu, ktorý ...

(5)

Príslušník Policajného zboru môže zastaviť a odstaviť vozidlo na ceste a prerušiť alebo zakázať ...

a)
vozidlo nie je schválené na uskutočňovanú prepravu, nemá osvedčenie o typovom schválení, nie ...
b)
vodič nemá pri sebe potrebné doklady o vozidle, kópiu povolenia podľa § 5 ods. 1 alebo licencie ...
(6)

Ozbrojený príslušník finančnej správy môže zastaviť vozidlo na ceste a v spolupráci s Policajným ...

(7)

Príslušník Policajného zboru môže povoliť dokončenie prerušenej prepravy, ak náprava zistených ...

(8)

Ak príslušník Policajného zboru odstaví vozidlo na ceste alebo preruší a zakáže ďalšiu prepravu, ...

(9)

Policajné orgány, colné orgány, Národný inšpektorát práce, inšpektoráty práce, regionálne ...

§ 48
Iné správne delikty
(1)

Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 15 000 eur tomu, kto

a)
prevádzkuje cestnú dopravu bez povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa ...
b)
prevádzkuje cestnú dopravu bez vymenovania vedúceho dopravy alebo vymenovanému vedúcemu dopravy ...
c)
vymenoval za vedúceho dopravy osobu, ktorá nespĺňa podmienky podľa tohto zákona a osobitného ...
d)
neoznámil dopravnému správnemu orgánu do 15 dní osobu, ktorú vymenoval za vedúceho dopravy, alebo ...
e)
neoznámil dopravnému správnemu orgánu do 15 dní zmenu údaja evidovaného vo vnútroštátnom elektronickom ...
f)
neoznámil dopravnému správnemu orgánu do 15 dní zmenu osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo ...
g)
prevádzkuje cestnú dopravu bez plnenia podmienky finančnej spoľahlivosti,
h)
zamestnáva vodičov v rozpore s týmto zákonom, osobitnými predpismi a medzinárodnými zmluvami,
i)
zamestnáva cudzinca z tretieho štátu, ktorý nemá osvedčenie vodiča a pracovné povolenie,
j)
sa nezapísal do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva, ...
k)
prevádzkuje autobusovú linku bez dopravnej licencie alebo po odňatí dopravnej licencie,
l)
vykoná kabotážnu prepravu v rozpore s ustanovenými pravidlami alebo bez jazdného listu,
m)
nevrátil dopravnému správnemu orgánu osvedčenie vodiča, ak vodič prestal spĺňať podmienky, ...
n)
nemá v Slovenskej republike vo vlastných priestoroch alebo v prenajatých priestoroch skutočné a ...
o)
prevádzkuje cestnú dopravu vozidlami, ktoré nie sú vybavené alebo označené ustanoveným spôsobom, ...
p)
nie je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu na prepravovanom tovare vo vnútroštátnej doprave ...
q)
nie je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu na prepravovanom tovare v medzinárodnej doprave ...
r)
nemá uzavretú zmluvu o prenájme vozidla v prípade, že používa prenajaté vozidlo,
s)
nezabezpečil, aby sa v každom prenajatom vozidle podľa § 32 nachádzala zmluva o prenájme vozidla ...
t)
nezabezpečil, aby prevádzkované vozidlá parkovali a garážovali v priestoroch technickej základne ...
u)
prenechá výkon pravidelnej dopravy inému dopravcovi alebo prevedie autobusovú linku bez súhlasu ...
v)
nezabezpečil, aby v každom prevádzkovanom vozidle bola kópia povolenia podľa § 5 ods. 1 alebo ...
w)
pokračuje v prevádzkovaní cestnej dopravy po smrti držiteľa povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa ...
x)
prevádzkuje taxislužbu bez koncesie,
y)
prevádzkuje taxislužbu v rozpore s koncesiou alebo poskytuje dopravné služby taxislužby vodičom, ...
z)
neoznámil dopravnému správnemu orgánu do 15 dní zmenu údaja uvedeného v koncesii,
aa)
nezabezpečil, aby v každom prevádzkovanom vozidle bola kópia koncesie,
ab)
nezabezpečil, aby v každom prevádzkovanom vozidle bolo osvedčenie vozidla taxislužby,
ac)
prevádzkuje taxislužbu vozidlami, ktoré nespĺňajú podmienky podľa tohto zákona alebo nie sú ...
ad)
neposkytol orgánom odborného dozoru, kontrolným orgánom a orgánom štátnej správy v oblasti daní, ...
ae)
pokračuje v prevádzkovaní taxislužby po smrti držiteľa koncesie bez oznámenia dopravnému správnemu ...
af)
sprostredkoval služby prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča ...
ag)
sprostredkoval prepravu v oblasti taxislužby osobami, ktoré nie sú držiteľmi koncesie,
ah)
sprostredkoval prepravu v oblasti taxislužby vozidlami, ktoré nie sú zapísané v koncesii,
ai)
neoznámil dopravnému správnemu orgánu do 15 dní zmenu údaja uvedeného v povolení na prevádzkovanie ...
aj)
neposkytol orgánom odborného dozoru, kontrolným orgánom a orgánom štátnej správy v oblasti daní, ...
ak)
zabránil cestujúcemu objednať si taxislužbu alebo sťažil orgánu odborného dozoru výkon kontroly ...
al)
pokračuje v prevádzkovaní dispečingu po smrti držiteľa povolenia na prevádzkovanie dispečingu ...
am)
nepredložil na požiadanie príslušnému dopravnému správnemu orgánu výročnú správu podľa ...
an)
prevádzkuje cestnú dopravu, taxislužbu alebo dispečing v rozpore s týmto zákonom.
(2)

Objednávateľ uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur prevádzkovateľovi pravidelnej dopravy, ktorý ...

a)
nevedie účtovníctvo o nákladoch a príjmoch z plnenia záväzku oddelene od ostatného podnikového ...
b)
poskytol objednávateľovi neúplné alebo nepravdivé údaje o nákladoch a príjmoch z plnenia záväzku, ...
c)
použil príspevok na iný účel alebo iným spôsobom, než bolo dohodnuté v zmluve o službách,
d)
použil na plnenie záväzku vykonávajúceho dopravcu alebo subdodávateľa, hoci to nebolo dohodnuté ...
e)
neposkytol objednávateľovi prevádzkové údaje o službách vo verejnom záujme alebo tieto údaje ...
(3)

Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 5 000 eur dopravcovi, ktorý

a)
nezverejnil ustanoveným spôsobom prepravný poriadok alebo v pravidelnej doprave cestovný poriadok, ...
b)
neposkytuje dopravné služby cestujúcim podľa dopravnej licencie alebo cestovného poriadku alebo ...
c)
predáva cestovné lístky a miestenky netransparentným spôsobom v rozpore s tarifou, najmä bez možnosti ...
d)
predáva cestovné lístky a miestenky na autobusovej linke drahšie, než je maximálne základné ...
e)
počas prevádzkovania pravidelnej dopravy na autobusovej linke nemá uzavretú s vlastníkmi, správcami ...
f)
nemá prepravný poriadok alebo prepravný poriadok neobsahuje všetky náležitosti podľa § 4,
g)
nezverejnil tarifu na svojom webovom sídle,
h)
vydal cestovný lístok bez náležitostí podľa § 16 ods. 1 alebo náležitosti uvedené na cestovnom ...
i)
prevádzkuje taxislužbu bez zverejnenia prepravného poriadku alebo bez zverejnenia sadzby základného ...
j)
prevádzkuje taxislužbu za ceny, ktoré nie sú v súlade s tarifou.
(4)

Dopravný správny orgán uloží pokutu od 500 eur do 20 000 eur dopravcovi, odosielateľovi, príjemcovi ...

(5)

Dopravný správny orgán uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur poverenému zariadeniu, ak

a)
neoznámi dopravnému správnemu orgánu údaje podľa § 37 ods. 8,
b)
vykonáva školenie bezpečnostných poradcov a vodičov v rozpore s týmto zákonom alebo s dohodou ...
(6)

Dopravný správny orgán uloží pokutu za konania podľa odseku 1 písm. b) až v), y) až ad), ag) ...

(7)

Za správne delikty podľa odseku 1 písm. a), w), x), ae), af) a al), ak ide o opakované konanie, ...

(8)

Ministerstvo uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur vyššiemu územnému celku za neplnenie povinnosti ...

(9)

Dopravný správny orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur

a)
vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi autobusovej stanice, ktorý za rovnakých podmienok nesprístupní ...
b)
vlastníkovi alebo správcovi cesty, ktorý neumožní zriadenie zástavky, umiestnenie jej označníka, ...
c)
vlastníkovi autobusovej čakárne, prístrešku pre cestujúcich, zriaďovateľovi zastávky, ktorý ...
(10)

Dopravný správny orgán pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť protiprávneho konania, ...

(11)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný dopravný správny orgán dozvedel ...

(12)

Pokuty sú podľa vecnej príslušnosti dopravného správneho orgánu príjmom štátneho rozpočtu, ...

§ 49
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
ako vodič sa pri kontrole nevie preukázať kópiou povolenia podľa § 5 ods. 1 alebo licencie Spoločenstva ...
b)
ako vodič pri preprave nebezpečných vecí
1.
sa nepreukáže požadovanými dokladmi podľa dohody ADR,
2.
nemá na dopravnej jednotke osobitnú výbavu alebo hasiace prístroje podľa dohody ADR,
3.
nezabezpečil, aby boli cisterny a obaly riadne uzatvorené alebo aby boli cisterny a obaly bez zvyškov ...
4.
neoznačil kontajnery, cisterny, batériové vozidlá, MEGC alebo MEMU vozidlá podľa dohody ADR.
c)
vykonáva funkciu vedúceho dopravy v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,19)
d)
vykonáva funkciu vedúceho dopravy napriek tomu, že dopravný správny orgán alebo príslušný orgán ...
e)
narúša bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu cestujúcich, najmä obťažovaním cestujúcich ...
f)
neuposlúchne počas prepravy pokyn alebo príkaz vodiča alebo iného člena osádky vozidla, revízora ...
g)
neoprávnene sa zdržiava v prevádzkových priestoroch dopravcu, ktoré nie sú určené cestujúcim ...
h)
ako vodič sa pri kontrole nevie preukázať kópiou koncesie,
i)
ako vodič sa pri kontrole nevie preukázať osvedčením vozidla taxislužby,
j)
ako vodič sa pri kontrole nevie preukázať preukazom vodiča alebo neumiestnil preukaz vodiča vo ...
k)
ako vodič sa pri kontrole nevie preukázať osvedčením vodiča,
l)
vykonáva cestnú dopravu alebo taxislužbu vozidlom, ktoré nie je označené podľa tohto zákona.
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d), h) a k) možno uložiť pokutu do 3 000 eur a za priestupok ...

(3)

Za priestupky podľa odseku 1 písm. c) a d) možno uložiť zákaz činnosti od šiestich mesiacov ...

(4)

Za priestupky podľa odseku 1 písm. e) až g), i), j) a l) možno uložiť blokovú pokutu do 200 eur ...

(5)

Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až d), h) a k) možno uložiť blokovú pokutu do 500 eur a ...

(6)

V blokovom konaní môžu prejednávať priestupky podľa odseku 1 písm. a), b), h) až l) okrem dopravných ...

(7)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.63)

(8)

Pokuty sú podľa vecnej príslušnosti dopravného správneho orgánu príjmom štátneho rozpočtu, ...

§ 50
Konania
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis ...

(2)

Na povoľovanie výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy sa vzťahuje všeobecný predpis ...

(3)

Na udeľovanie licencie Spoločenstva na medzinárodnú dopravu sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

(4)

Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na

a)
zriaďovanie skúšobných komisií, vymenúvanie a odvolávanie ich členov a na ich rozhodovanie,
b)
schvaľovanie cestovných poriadkov a ich zmien,
c)
udeľovanie súhlasu obce s umiestnením zastávky pravidelnej dopravy a jej označníka v obci a na ...
d)
vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti, osvedčení vodiča, preukazov vodiča, osvedčení ...
e)
vydávanie osvedčenia o vykonávaní dopravy pre vlastnú potrebu,
f)
odovzdávanie prepravných povolení iných štátov dopravcom so sídlom alebo s miestom podnikania ...
g)
poskytovanie prepravných povolení Slovenskej republiky orgánom iných štátov určených ich dopravcom, ...
h)
postup príslušníka Policajného zboru, colníka a príslušníka obecnej polície pri kontrole na ...
(5)

V konaní podľa tohto zákona pri elektronickej komunikácii správny orgán vydáva a doručuje účastníkovi ...

a)
na účely podľa § 6 ods. 9 osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
b)
na účely podľa § 37 ods. 7 osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu a ADR osvedčenie ...
(6)

V konaní podľa tohto zákona je správny orgán povinný zabezpečiť informáciu alebo údaj, ktorý ...

(7)

Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona účastník konania poskytne údaje ...

(8)

Pre potreby preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona účastník konania, ktorému ...

§ 51
Miestna príslušnosť
(1)

V konaní o udelenie, zmenu a odňatie dopravnej licencie na zriadenie autobusovej linky v pravidelnej ...

(2)

V ostatných konaniach je miestne príslušným dopravný správny orgán, v ktorého územnom obvode ...

§ 52
Návrh na udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy
(1)

Návrh na začatie konania o udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy ...

a)
údaje o navrhovateľovi:
1.
meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu obvyklého bydliska,18) ak ide o fyzickú osobu,
2.
názov, adresu sídla, právnu formu, identifikačné číslo a predmet činnosti, ak ide o právnickú ...
3.
obchodné meno, adresu miesta podnikania, právnu formu, identifikačné číslo, údaj o registrácii ...
b)
titul, meno a priezvisko vedúceho dopravy, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a údaj, či ide ...
c)
údaje potvrdzujúce skutočné a stabilné miesto usadenia18) navrhovateľa v Slovenskej republike ...
d)
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonnosť navrhovateľa, osoby, ktorá je štatutárnym ...
e)
údaje preukazujúce splnenie požiadaviek na finančnú spoľahlivosť podniku a na odbornú spôsobilosť ...
f)
navrhovaný druh a rozsah cestnej dopravy, ktorú chce prevádzkovať.
(2)

Ak navrhovateľ chce prevádzkovať cestnú dopravu nebezpečných vecí, súčasťou návrhu podľa ...

(3)

Prílohou k návrhu podľa odsekov 1 a 2 sú doklady preukazujúce údaje uvedené v návrhu na začatie ...

§ 53
Návrh na udelenie alebo zmenu dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú dopravu
(1)

Návrh na začatie konania o udelenie alebo zmenu dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú ...

a)
údaje podľa § 52 ods. 1 písm. a) až c),
b)
kópiu udelenia povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,
c)
údaje týkajúce sa autobusovej linky alebo liniek, na ktorých chce prevádzkovať pravidelnú dopravu, ...
d)
prepravný poriadok vrátane návrhu tarify, údaje o vybavovacom tarifnom systéme a podobu cestovného ...
e)
návrh cestovného poriadku,
f)
navrhovaný deň začatia prevádzkovania autobusovej linky a návrh na obdobie jej prevádzkovania.
(2)

Prílohou k návrhu podľa odseku 1 sú doklady preukazujúce údaje uvedené v návrhu podľa odseku ...

§ 54
Návrh na udelenie koncesie na taxislužbu
(1)

Návrh na začatie konania o udelenie koncesie na taxislužbu obsahuje

a)
údaje o navrhovateľovi:
1.
meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, adresu miesta podnikania, právnu formu, identifikačné číslo, údaj o registrácii ...
3.
názov, adresu sídla, právnu formu, identifikačné číslo a predmet činnosti, ak ide o právnickú ...
b)
údaje preukazujúce bezúhonnosť podľa § 27 a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
údaje o sídle alebo mieste podnikania,
d)
identifikačné údaje o vozidlách taxislužby, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu, ...
(2)

Prílohou k návrhu podľa odseku 1 sú doklady preukazujúce údaje uvedené v návrhu na začatie ...

§ 54a
Návrh na udelenie povolenia na prevádzkovanie dispečingu
(1)

Návrh na začatie konania o udelenie povolenia na prevádzkovanie dispečingu obsahuje

a)
údaje o navrhovateľovi:
1.
meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, adresu miesta podnikania, právnu formu, identifikačné číslo, údaj o registrácii ...
3.
názov, adresu sídla, právnu formu, identifikačné číslo a predmet činnosti, ak ide o právnickú ...
b)
údaje preukazujúce bezúhonnosť podľa § 27 a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
údaje o sídle alebo mieste podnikania,
d)
názov, pod ktorým bude dispečing prevádzkovaný.
(2)

Prílohou k návrhu podľa odseku 1 sú doklady preukazujúce údaje uvedené v návrhu na začatie ...

§ 55
Návrh na udelenie licencie Spoločenstva

Návrh na udelenie licencie Spoločenstva podľa § 5 ods. 2 obsahuje

a)

údaje podľa § 52 ods. 1 písm. a) až c),

b)

údaje a doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa osobitných predpisov.65)

PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 55a
Spoločné ustanovenie

Týmto zákonom zostáva nedotknuté vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti v oblasti cestnej ...

§ 56
Prechodné ustanovenia
(1)

Živnostenské koncesie na vykonávanie vnútroštátnej cestnej dopravy získané do 30. júna 2010 ...

(2)

Konania o uložení sankcie začaté pred 1. marcom 2012 sa dokončia podľa doterajších predpisov; ...

(3)

Vozidlá a cisterny vyrobené pred 1. januárom 1997 v súlade s technickými požiadavkami platnými ...

(4)

Zobrazenie a umiestnenie kódu núdzových opatrení a výstražného štítku podľa doterajších ...

(5)

Obmedzenia týkajúce sa prepravy dioxínov a furánov podľa doterajších predpisov zostávajú v ...

(6)

Povolenia, dopravné licencie a iné rozhodnutia a osvedčenia vydané podľa doterajších predpisov ...

(7)

Osobitný predpis o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave sa vzťahuje na práva ...

(8)

Preukazy vodiča sa zavedú postupne; vodič vozidla taxislužby je povinný ho mať od 4. decembra ...

(9)

Taxametre umožňujúce tlač potvrdenia o zaplatení cestovného musia byť vo vozidle taxislužby ...

(10)

Prevádzkovanie osobnej dopravy, ktorá je podľa tohto zákona autobusovou dopravou (§ 8), vozidlami ...

§ 56a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. novembra 2013

Konania na udelenie koncesie na taxislužbu začaté a právoplatne neukončené pred 30. novembrom ...

§ 56b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2015

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2015 sa dokončia podľa doterajších predpisov, ...

§ 56c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa doterajších ...

(2)

Proti rozhodnutiu vyššieho územného celku vo veciach, v ktorých rozhodoval v prvom stupni, možno ...

(3)

Prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý je držiteľom povolenia alebo licencie Spoločenstva získaného ...

(4)

Osvedčenia o absolvovaní školenia bezpečnostného poradcu pri preprave nebezpečných vecí vydané ...

(5)

Dopravca, ktorý predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona nemá uzavretú s vlastníkmi, správcami ...

§ 56d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 56e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2019
(1)

Koncesie vydané pred 1. aprílom 2019 sa považujú za koncesie vydané podľa tohto zákona v znení ...

(2)

Podniky a vedúci dopravy musia splniť povinnosť podľa § 6 ods. 12 zákona v znení účinnom od ...

(3)

Právnická osoba, ktorá má vydané povolenie na prevádzkovanie cestnej dopravy alebo koncesiu a ...

(4)

Vozidlá taxislužby, v ktorých sa nachádza osvedčenie vozidla taxislužby vydané podľa predpisu ...

(5)

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. aprílom 2019 sa dokončia podľa predpisu účinného ...

(6)

Objednávateľ, ktorý s dopravcom uzatvoril zmluvu o službách do 31. marca 2019, je povinný poskytnúť ...

§ 57
Transpozičné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 58
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona Národnej ...

2.

vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z. z., ...

3.

vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 363/1996 Z. z. ...

§ 59
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 56/2012 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 95/50/ES zo 6. októbra 1995 o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/1/ES z 18. januára 2006 o používaní vozidiel prenajatých ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologicky a energeticky ...

  5.

  Smernica Komisie 2012/45/EÚ z 3. decembra 2012, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu ...

  6.

  Smernica Komisie 2014/103/EÚ z 21. novembra 2014, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu ...

  7.

  Smernica Komisie (EÚ) 2016/2309 zo 16. decembra 2016, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu ...

  8.

  Smernica Komisie (EÚ) 2018/217 z 31. januára 2018, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu ...

  9.

  Smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho ...

Poznámky

 • 1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú ...
 • 2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich ...
 • 3)  Čl. 2 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných ...
 • 4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách ...
 • 5)  § 760 Občianskeho zákonníka.
 • 6)  § 765 Občianskeho zákonníka.§ 610 Obchodného zákonníka. Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej ...
 • 7)  Čl. 3 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 181/2011.
 • 8)  Čl. 6 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
 • 9)  § 2 ods. 3 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
 • 10)  Čl. 3 písm. j) a kapitola III nariadenia (EÚ) č. 181/2011.
 • 11)  § 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 123/2008 Z. z. o ...
 • 12)  § 2 ods. 4 zákona č. 514/2009 Z. z.
 • 13)  Čl. 2 ods. 1 až 3 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 14)  Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 15)  Kapitola III nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 16)  Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1072/2009 a čl. 4 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
 • 17)  Čl. 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1071/2009 a čl. 1 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1072/2009.
 • 18)  Čl. 3, 5 až 9 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 19)  Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 20)  Čl. 3 ods. 1 písm. a) a čl. 5 písm. a) nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 21)  Čl. 6 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 22)  Čl. 7 nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení.
 • 24)  Príloha I nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 25)  Čl. 21 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 26)  Čl. 9 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 27)  Čl. 8 ods. 8, čl. 21 a prílohy II a III nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 28)  Čl. 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 29)  Čl. 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení.
 • 30)  Čl. 5 nariadenia (ES) č. 1072/2009.
 • 30a)  Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov ...
 • 30b)  § 622 až 624 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 30c)  Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (vyhláška ministra zahraničných ...
 • 31)  Čl. 2 ods. 2 až 4 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
 • 32)  Čl. 6 až 11 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
 • 33)  Čl. 2 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 181/2011.
 • 34)  § 20 ods. 4 zákona č. 514/2009 Z. z. v znení zákona č. 393/2011 Z. z.
 • 35)  Čl. 2 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách ...
 • 36)  Čl. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 1370/2007.
 • 36a)  Čl. 1 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
 • 37)  Čl. 2 písm. e) nariadenia (ES) č. 1370/2007.
 • 38)  Čl. 5 nariadenia (ES) č. 1370/2007.§ 24 ods. 1 písm. a), § 135 až 149 a § 152 zákona č. 25/2006 ...
 • 39)  Čl. 4 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1370/2007.
 • 40)  Čl. 3 ods. 3 nariadenia /ES) č. 1370/2007.
 • 41)  Čl. 4 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1370/2007.
 • 42)  Čl. 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1370/2007.
 • 43)  § 4 ods. 2 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z.
 • 44)  Zákon č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel ...
 • 45)  Čl. 6 ods. 1 a príloha nariadenia (ES) č. 1370/2007.
 • 46)  Čl. 12 a 13 nariadenia (ES) č. 1073/2009. Dohoda o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich ...
 • 46a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 46b)  § 2 písm. ag) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 46c)  § 11 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 46d)  § 659 až 662 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 • 46e)  Napríklad zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení ...
 • 46f)  § 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 46g)  Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení ...
 • 46h)  Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 46i)  § 92 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 47)  Kapitola III nariadenia (ES) č. 1072/2009 a kapitola V nariadenia (ES) č. 1073/2009.
 • 48)  Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných ...
 • 49)  Napríklad § 22 až 26 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách ...
 • 49a)  Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 49b)  Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení ...
 • 50)  Kapitola III nariadenia (ES) č. 1073/2009.
 • 51)  Čl. 18 a 24 nariadenia (ES) č. 1071/2009 a články 11 až 13 nariadenia (ES) č. 1072/2009.
 • 52)  Čl. 19 až 21 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 53)  Čl. 16 nariadenia (ES) č. 1071/2009 a čl. 14 nariadenia (ES) č. 1072/2009. Rozhodnutie Komisie zo ...
 • 54)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1213/2010 zo 16. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá ...
 • 54a)  Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších ...
 • 55)  Čl. 26 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1071/2009, čl. 17 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1072/2009 a čl. ...
 • 56)  Čl. 12 ods. 2 písm. a) až c) nariadenia (ES) č. 1072/2009 .
 • 57)  Čl. 2 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 181/2011.
 • 58)  Kapitoly II a III nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 59)  Čl. 4 a 12 nariadenia (ES) č. 1072/2009 a čl. 4, 21 a 22 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
 • 60)  Čl. 5 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
 • 61)  Čl. 8 a 9 a príloha I nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 61a)  § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. ...
 • 62)  Čl. 13 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 62a)  Čl. 6 a príloha č. IV nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení. Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/403 ...
 • 63)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 64)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 65)  Čl. 4, 6 a 7 nariadenia (ES) č. 1072/2009 a čl. 4 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
 • 65a)  § 38 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...
 • 65b)  § 109 zákona č. 8/2009 Z. z.
 • 65d)  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 66)  Čl. 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 181/2011.
 • 67)  § 22 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore