Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70719
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 516/2008 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 10.12.2008
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu, Štátne fondy, Umenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13 JUD3 DS11 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 516/2008 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 516/2008 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 304/2019


§ 22a
Poskytovanie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu

(1)
Finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu poskytuje fond na realizáciu filmového projektu. Filmovým projektom sa na účely tohto zákona rozumie audiovizuálne dielo,
a)
ktoré je hraným, dokumentárnym alebo animovaným dielom alebo dielom primárne určeným pre televízne vysielanie v rozsahu ustanovenom vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo,
b)
ktoré spĺňa kritériá kultúrneho testu ustanovené spolu so vzorom tlačiva kultúrneho testu všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo alebo ktorému bol oprávnenou osobou priznaný štatút oficiálnej koprodukcie, a
c)
v súvislosti s vytvorením ktorého budú uhradené oprávnené výdavky minimálne vo výške ustanovenej vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
časový rozsah filmového projektu podľa odseku 1 písm. a),
b)
kritériá kultúrneho testu spolu so vzorom tlačiva kultúrneho testu podľa odseku 1 písm. b) a
c)
minimálnu sumu oprávnených výdavkov, ktoré musia byť v súvislosti s realizáciou filmového projektu uhradené podľa odseku 1 písm. c).
(3)
Oprávnenými výdavkami sa na účely poskytovania finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu rozumejú výdavky, ktoré priamo súvisia s realizáciou filmového projektu podľa odseku 1 a ktoré vznikli a boli uhradené po vydaní osvedčenia o registrácii tohto filmového projektu podľa § 22c ods. 7, a to:
a)
úhrada za tovar alebo službu osobe, ktorá má sídlo, sídlo organizačnej zložky alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá je v Slovenskej republike registrovaná u správcu dane,29a)
b)
úhrada odmeny alebo celkovej ceny práce29aa) fyzickej osobe, ak je takáto odmena alebo mzda, ktorá je súčasťou celkovej ceny práce, zdaňovaná29a) v Slovenskej republike.
(4)
Ak boli oprávnené výdavky uhradené osobou, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty, za oprávnené výdavky sa považujú výdavky v sume bez dane z pridanej hodnoty. Ak boli oprávnené výdavky uhradené osobou, ktorá nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, za oprávnené výdavky sa považujú výdavky v sume vrátane dane z pridanej hodnoty.
(5)
Do celkovej sumy oprávnených výdavkov sa nezapočítavajú výdavky uhradené z finančných prostriedkov poskytnutých z verejných prostriedkov formou dotácie.
(6)
Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu formou dotácie vo výške 33 % oprávnených výdavkov podľa odseku 3.
(7)
Na poskytnutie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu nie je právny nárok.
zobraziť paragraf
§ 22c
Žiadosť o registráciu filmového projektu

(1)
Žiadosť o registráciu filmového projektu predkladá žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu fondu. Formulár žiadosti o registráciu filmového projektu zverejní fond na svojom webovom sídle.
(2)
Prílohou žiadosti o registráciu filmového projektu je
a)
vyplnené tlačivo pre kultúrny test alebo štatút oficiálnej koprodukcie priznaný oprávnenou osobou,
b)
obsahový zámer registrovaného filmového projektu,
c)
investičný zámer registrovaného filmového projektu obsahujúci predpokladanú výšku celkového rozpočtu a predpokladanú výšku oprávnených výdavkov,
d)
časový plán realizácie registrovaného filmového projektu,
e)
potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku podľa § 22d,
f)
písomná dohoda podľa § 22b ods. 1 písm. b), ak je žiadateľom o podporu audiovizuálneho priemyslu právnická osoba podľa § 22b ods. 1 písm. b).
(3)
Ak sa prílohy podľa odseku 2 predkladajú v inom ako štátnom jazyku, žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu je povinný predložiť aj ich preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky.
(4)
Po podaní žiadosti o registráciu filmového projektu skontroluje kancelária, či boli k žiadosti o registráciu filmového projektu priložené všetky prílohy podľa odseku 2. Kancelária zároveň skontroluje, či filmový projekt spĺňa kritériá podľa § 22a ods. 1 písm. a) a b).
(5)
Ak k žiadosti o registráciu filmového projektu neboli priložené prílohy podľa odseku 2, fond písomne vyzve žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu na doplnenie žiadosti o registráciu filmového projektu v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia výzvy.
(6)
Fond žiadosť o registráciu filmového projektu zamietne, ak
a)
žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu v dodatočnej lehote podľa odseku 5 nedoplnil žiadosť o registráciu filmového projektu,
b)
filmový projekt nespĺňa kritériá podľa § 22a ods. 1 písm. a) a b) alebo
c)
z prílohy podľa odseku 2 písm. c) vyplýva, že v súvislosti s realizáciou filmového projektu budú uhradené oprávnené výdavky v sume nižšej ako suma podľa § 22a ods. 1 písm. c).
(7)
Ak fond žiadosť o registráciu filmového projektu nezamietne podľa odseku 6, vydá žiadateľovi o podporu audiovizuálneho priemyslu osvedčenie o registrácii filmového projektu, ktoré je platné tri roky odo dňa jeho vydania.
(8)
Fond zruší osvedčenie o registrácii filmového projektu, ak sa počas platnosti osvedčenia preukáže, že filmový projekt nespĺňa kritériá podľa § 22a ods. 1 písm. a) a b).
zobraziť paragraf
§ 22f
Zmluva o podpore audiovizuálneho priemyslu

(1)
Zmluva o podpore audiovizuálneho priemyslu obsahuje záväzok
a)
fondu poskytnúť žiadateľovi o podporu audiovizuálneho priemyslu finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu v lehote dohodnutej v zmluve o podpore audiovizuálneho priemyslu,
b)
žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu
1.
zabezpečiť, aby filmový projekt, na realizáciu ktorého mu boli poskytnuté finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu, po jeho uvedení na verejnosti spĺňal podmienky uvedené v § 22a ods. 1 písm. a) a b),
2.
predložiť fondu kópie účtovných dokladov potvrdzujúcich vznik, zaúčtovanie a úhradu oprávnených výdavkov podľa § 22a ods. 3 na základe písomnej žiadosti fondu a v lehote určenej v žiadosti na účel kontroly oprávnených výdavkov.
(2)
Ak žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu zmluvy o podpore audiovizuálneho priemyslu tento návrh neprijme, návrh zmluvy zaniká.
(3)
Uzatvorením zmluvy o podpore audiovizuálneho priemyslu sa žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu stáva prijímateľom finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu.
(4)
Fond poskytuje finančné prostriedky podľa § 22a na základe písomnej zmluvy o podpore audiovizuálneho priemyslu prijímateľovi finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a je registrovaný u správcu dane.29a)
zobraziť paragraf
§ 35
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020


Na základe žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu poskytne fond finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu formou dotácie vo výške
a)
20 % oprávnených výdavkov uhradených do 31. decembra 2019,
b)
33 % oprávnených výdavkov uhradených od 1. januára 2020.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore