Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69452
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 516/2008 účinný od 01.01.2019 do 31.08.2019


Platnosť od: 10.12.2008
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu, Štátne fondy, Umenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12 JUD3 DS9 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 516/2008 účinný od 01.01.2019 do 31.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 516/2008 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018


§ 5
Zloženie rady a členstvo v rade

(1)
Rada má deväť členov. Členov rady vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) na návrh osôb pôsobiacich v audiovízii v Slovenskej republike tak, aby zloženie rady fondu bolo takéto:
a)
dvaja členovia rady z oblasti tvorby slovenských audiovizuálnych diel,
b)
dvaja členovia rady z oblasti nezávislých producentov v audiovízii,5)
c)
jeden člen rady z oblasti distribúcie audiovizuálnych diel alebo z oblasti prevádzkovania audiovizuálnych technických zariadení,
d)
jeden člen rady z oblasti televízneho vysielania vysielateľom zriadeným zákonom,6)
e)
jeden člen rady z oblasti televízneho vysielania vysielateľmi oprávnenými vysielať na základe licencie,
f)
jeden člen rady z oblasti poskytovania retransmisie,
g)
jeden člen rady vymenovaný ministrom.
(2)
Za člena rady možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá
a)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b)
má štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
je bezúhonná; za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
e)
má vysokoškolské vzdelanie aspoň druhého stupňa,
f)
má najmenej trojročnú odbornú prax v oblasti podľa odseku 1.
(3)
Osoba navrhnutá za člena rady predkladá
a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,6a)
b)
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a
c)
štruktúrovaný životopis.
(4)
Ak osoby oprávnené podávať návrh podľa odseku 1 nepredložia návrhy na členov rady v počte podľa odseku 1, vymenuje minister členov rady aj bez návrhu.
(5)
Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou
a)
prezidenta Slovenskej republiky,
b)
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
člena vlády Slovenskej republiky,
d)
štátneho tajomníka,
e)
generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva,
f)
predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,
g)
predsedu samosprávneho kraja,
h)
starostu,
i)
prokurátora,
j)
sudcu,
k)
člena Rady pre vysielanie a retransmisiu,7)
l)
člena volených orgánov Slovenského rozhlasu,8)
m)
člena volených orgánov Slovenskej televízie9) a
n)
člena orgánov umeleckých fondov.10)
(6)
Člen rady nesmie vykonávať funkciu v orgánoch politickej strany alebo politického hnutia, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.
(7)
Člen rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť predsedovi rady a ministrovi každú zmenu skutočností podľa odsekov 5 a 6.
(8)
Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa, člena dozornej komisie a s členstvom v odbornej komisii.
(9)
Člen rady je povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom.
(10)
Členstvo v rade je nezastupiteľné.
(11)
Členovi rady patrí za výkon funkcie mesačná odmena v sume dvoch tretín priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
(12)
Členovia rady majú právo na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.11)
(13)
Za výkon funkcie predsedu rady patrí funkčný príplatok v sume jednej polovice odmeny podľa odseku 11.
zobraziť paragraf
§ 14
Predpoklady na výkon funkcie riaditeľa

(1)
Za riaditeľa možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá
a)
sa prihlásila za kandidáta na funkciu riaditeľa (ďalej len „kandidát“) na výzvu rady; kandidát nesmie byť členom rady ani členom dozornej komisie,
b)
má štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c)
má vysokoškolské vzdelanie aspoň druhého stupňa,
d)
je bezúhonná,
e)
má najmenej trojročnú odbornú prax v oblasti riadenia,
f)
má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti audiovízie,
g)
nevykonáva funkciu podľa § 5 ods. 5 a 6 alebo činnosť podľa osobitného predpisu,14) alebo predloží čestné vyhlásenie podľa odseku 2 písm. g), že túto funkciu alebo činnosť prestane vykonávať do 30 dní od zvolenia.
(2)
K prihláške kandidát prikladá
a)
projekt riadenia a rozvoja fondu; základný rozsah a obsah projektu riadenia a rozvoja fondu zverejňuje rada vo výzve podľa odseku 1 písm. a),
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,6a)
c)
štruktúrovaný životopis,
d)
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
e)
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
f)
čestné vyhlásenie o splnení podmienky odbornej praxe v oblasti riadenia a v oblasti audiovízie s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával,
g)
čestné vyhlásenie, že nevykonáva funkciu podľa § 5 ods. 5 a 6 alebo činnosť podľa osobitného predpisu,14) alebo čestné vyhlásenie, že túto funkciu alebo činnosť prestane vykonávať do 30 dní od zvolenia.
(3)
Funkčné obdobie riaditeľa sa začína dňom zvolenia radou a trvá päť rokov.
zobraziť paragraf
§ 33

(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,41) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Na doručovanie písomností podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.42)
(3)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa druhej vety fond bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(4)
Na riešenie sporov s prijímateľom finančných prostriedkov poskytnutých fondom môže fond využiť postupy podľa osobitného predpisu.43)
(5)
Žiadosti podľa § 20 sa predkladajú fondu od 30. novembra 2009.
(6)
Príspevky podľa § 24 až 28 zaplatia povinné subjekty prvýkrát do 31. júla 2010
(7)
Fond je v roku 2009 oprávnený použiť na vlastnú prevádzku všetky svoje príjmy.
(8)
Minister do 31. marca 2009 vymenuje členov rady a do 15. apríla 2009 zvolá prvé zasadnutie rady.
(9)
Rada na svojom prvom zasadnutí rozhodne o vypísaní výberového konania na funkciu riaditeľa.
(10)
Rada do 31. mája 2009 schváli štatút fondu.
(11)
Rada do 31. augusta 2009 zvolí dvoch členov dozornej komisie a minister do 31. augusta 2009 vymenuje jedného člena dozornej komisie.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore