Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71252
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 516/2008 účinný od 21.05.2020


Platnosť od: 10.12.2008
Účinnosť od: 21.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu, Štátne fondy, Umenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14 JUD3 DS12 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 516/2008 účinný od 21.05.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 516/2008 s účinnosťou od 21.05.2020 na základe 129/2020

Legislatívny proces k zákonu 129/2020§ 8
Rokovanie rady

(1)
Rada je schopná uznášať sa, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.
(2)
Na prijatie uznesenia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov rady.
(3)
Rokovanie rady zvoláva predseda rady a v čase jeho neprítomnosti podpredseda rady spravidla raz za kalendárny mesiac; predseda rady a v čase jeho neprítomnosti podpredseda rady je povinný zvolať rokovanie rady vždy, keď o to požiadajú najmenej traja členovia rady alebo riaditeľ. Predsedu rady v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda rady. Rokovanie rady riadi predseda rady a v jeho neprítomnosti podpredseda rady.
(4)
Rokovania rady sú verejné s výnimkou prípadov podľa § 4 ods. 2 písm. h) a t). Z každého rokovania rady sa vyhotovuje zápis. Zápis z rokovania rady sa zverejňuje do piatich pracovných dní od skončenia rokovania rady. Verejná dostupnosť materiálov z rokovaní rady sa zabezpečí prostredníctvom webového sídla fondu.
zobraziť paragraf
§ 18
Poskytovanie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry

(1)
Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu audiovizuálnej kultúry, a to
a)
tvorby, vývoja, prípravy realizácie a výroby slovenských audiovizuálnych diel,
b)
tvorby, vývoja, prípravy realizácie a výroby hraných, dokumentárnych a animovaných slovenských kinematografických diel,15)
c)
postprodukcie a distribúcie slovenských audiovizuálnych diel a distribúcie audiovizuálnych diel,
d)
realizácie a distribúcie koprodukčných kinematografických diel, v ktorých má slovenský producent koprodukčný podiel,
e)
festivalov, prehliadok a iných kultúrnych aktivít a činností subjektov pôsobiacich v oblasti audiovízie a kinematografie v Slovenskej republike a prezentácie a propagácie slovenských audiovizuálnych diel,
f)
vydania a rozširovania periodických publikácií a neperiodických publikácií z oblasti audiovízie a kinematografie,
g)
rozvoja technológií v oblasti výroby, rozširovania, uvádzania na verejnosti a uchovávania audiovizuálnych diel v Slovenskej republike,
h)
rozvoja vzdelávania a odborného výskumu v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia.
(2)
Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu audiovizuálnej kultúry na realizáciu projektu, ktorým sa na účely tohto zákona rozumie najmä scenár alebo iné slovesné dielo použité pre vytvorenie audiovizuálneho diela, slovenské audiovizuálne dielo, slovenské kinematografické dielo, usporiadanie festivalu alebo prehliadky z oblasti audiovizuálnej tvorby v Slovenskej republike, usporiadanie prezentácie a propagácie slovenských audiovizuálnych diel, vydanie publikácie z oblasti audiovízie a kinematografie, uskutočnenie vzdelávacej alebo výskumnej aktivity v oblasti audiovizuálnej kultúry v Slovenskej republike, alebo rozvoj technológií v oblasti výroby, rozširovania, uvádzania na verejnosti a uchovávania audiovizuálnych diel (ďalej len „projekt“).
(3)
Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu audiovizuálnej kultúry formou
a)
dotácie,
b)
pôžičky16) so splatnosťou najviac 5 rokov alebo
c)
štipendia.
(4)
Fond môže v zmluve o poskytnutí dotácie upraviť osobitné podmienky o podiele fondu na príjmoch z obchodného zhodnotenia projektu, a to až do výšky poskytnutej dotácie. Pravidlá pre určenie týchto podmienok sú súčasťou zásad pre poskytovanie finančných prostriedkov z fondu, ktoré schvaľuje rada.
(5)
Fond poskytuje finančné prostriedky formou štipendia výlučne fyzickým osobám na rozvoj tvorby, vzdelávania a odborného výskumu v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia. Štipendium je účelovo viazaná nenávratná finančná podpora, ktorú fond vypláca jednorazovo alebo opakovane počas presne určeného časového obdobia podľa zmluvy uzavretej podľa § 22.
(6)
Na poskytnutie finančných prostriedkov fondu na podporu audiovizuálnej kultúry a na poskytnutie nefinančnej podpory podľa § 2 ods. 1 písm. p) a q) nie je právny nárok.
(7)
Finančné prostriedky fondu nemožno poskytnúť na krytie straty z činnosti osôb.
(8)
Dotácia poskytnutá na výrobu audiovizuálneho diela môže byť poskytnutá najviac do výšky maximálnej intenzity pomoci ustanovenej osobitným predpisom.16a)
(9)
Fond poskytne dotáciu žiadateľovi o podporu audiovizuálnej kultúry, ktorý písomne preukáže, že má na financovanie projektu, na ktorý sa finančné prostriedky požadujú, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných alebo iných zdrojov. Výšku spolufinancovania určí fond v rámci zásad a priorít podpornej činnosti fondu na konkrétne obdobie schválených radou.
(10)
O poskytnutí finančných prostriedkov fondu na podporu audiovizuálnej kultúry rozhodne riaditeľ do 90 pracovných dní od posledného dňa obdobia určeného fondom na predkladanie žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry. Riaditeľ rozhodne o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry na základe hodnotenia odborných komisií, iba ak poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétnu žiadosť o podporu audiovizuálnej kultúry odborné komisie odporučia a ak je to v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu.17)
(11)
Rozhodnutie riaditeľa podľa odseku 10 fond zverejní na svojom webovom sídle. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.
(12)
Na základe rozhodnutia podľa odseku 10 fond vypracuje a predloží žiadateľovi o podporu audiovizuálnej kultúry návrh zmluvy podľa § 22.
zobraziť paragraf
§ 20
Predkladanie žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry

(1)
Finančné prostriedky fondu možno poskytnúť na základe žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry. Žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry v žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry uvedie, o akú formu poskytnutia finančných prostriedkov a v akej sume žiada. Formulár žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry zverejní fond na svojom webovom sídle.
(2)
Prílohou žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry je
a)
popis projektu,
b)
celkový rozpočet projektu vrátane kalkulácie nákladov,
c)
doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného registra,
d)
čestné vyhlásenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, ak je žiadateľom podnikateľ alebo združenie podnikateľov,
e)
doklady podľa § 18 ods. 9,
f)
potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry podľa § 21,
g)
čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je v konkurze ani v likvidácii a že proti žiadateľovi nie je vedené exekučné konanie,
h)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so subjektmi verejnej správy,
i)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa osobitného predpisu,28)
j)
čestné vyhlásenie žiadateľa, ktorý je povinný oznamovať zákonom stanovené skutočnosti podľa osobitného predpisu,29) že si splnil svoju oznamovaciu povinnosť,
k)
iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti, ktoré fond špecifikuje pre dané časové obdobie vo výzve na predkladanie žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry.
(3)
Prílohu podľa odseku 2 písm. c) je povinný žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry predložiť v platnom a účinnom znení k prvej žiadosti, ktorú podáva fondu. Ak nastala zmena v doklade podľa prvej vety, je žiadateľ povinný priložiť zmenený doklad k najbližšej žiadosti podávanej po zmene dokladu.
(4)
Ak sa prílohy podľa odseku 2 predkladajú v inom ako štátnom jazyku, žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry je povinný predložiť aj ich preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky.
(5)
Žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry sa predkladajú v termínoch určených fondom, ktoré fond špecifikuje pre dané časové obdobie vo výzve na predkladanie žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry.
(6)
Ak sa na realizácii jedného projektu podieľa viacero osôb, žiadateľom o podporu audiovizuálnej kultúry na tento projekt môže byť iba jedna osoba, ktorá je na tento účel písomne splnomocnená ostatnými zúčastnenými osobami.
(7)
So žiadosťou o poskytnutie štipendia žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry predkladá prílohy podľa odseku 2 písm. a) a h).
(8)
Po doručení žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry fondu skontroluje kancelária, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ podľa § 19 a či je predložená žiadosť úplná.
(9)
Ak žiadosť o podporu audiovizuálnej kultúry nie je úplná, fond písomne vyzve žiadateľa o podporu audiovizuálnej kultúry na doplnenie žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa doručenia výzvy.
(10)
Žiadosť o podporu audiovizuálnej kultúry, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo ktorá nie je úplná a žiadateľ ju nedoplnil ani v dodatočnej lehote podľa odseku 9, kancelária vyradí z rozhodovacieho procesu a túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi žiadateľovi o podporu audiovizuálnej kultúry.
(11)
Žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry, ktoré sú úplné, predkladá kancelária odborným komisiám na posúdenie. Odborné komisie žiadosť o podporu audiovizuálnej kultúry spolu s jej písomným hodnotením predkladajú riaditeľovi na rozhodnutie.
zobraziť paragraf
§ 22
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry

(1)
Fond poskytuje finančné prostriedky podľa § 18 ods. 3 na základe písomnej zmluvy uzavretej so žiadateľom o podporu audiovizuálnej kultúry.
(2)
Zmluvou podľa odseku 1 sa zaväzuje fond poskytnúť žiadateľovi o podporu audiovizuálnej kultúry finančné prostriedky na určený účel za podmienok ustanovených týmto zákonom a fondom a žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry sa zaväzuje tieto finančné prostriedky použiť v súlade s určeným účelom a podmienkami a hodnoverne preukázať fondu ich použitie podľa zmluvy.
(3)
Zmluva podľa odseku 1 obsahuje
a)
účel poskytnutia finančných prostriedkov,
b)
obsah projektu a jeho názvu,
c)
sumu poskytnutých finančných prostriedkov,
d)
podmienky poskytnutia a použitia finančných prostriedkov,
e)
podmienky vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov,
f)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
g)
ostatné dohodnuté náležitosti súvisiace s poskytnutím finančných prostriedkov.
(4)
Fond do 30 pracovných dní odo dňa doručenia všetkých náležitostí podľa odseku 3 písm. g) od žiadateľa o podporu audiovizuálnej kultúry potrebných pre vyhotovenie návrhu zmluvy podľa odseku 1 doručí žiadateľovi o podporu audiovizuálnej kultúry návrh zmluvy. Ak žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry najneskôr do 60 dní od doručenia návrhu zmluvy tento návrh neprijme, návrh zmluvy zaniká.
(5)
Ak žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry prijme návrh zmluvy s dodatkami, výhradami, obmedzeniami alebo inými zmenami, považuje sa takéto prijatie za nový návrh zmluvy. Riaditeľ predloží nový návrh zmluvy bez zbytočného odkladu spolu so svojím stanoviskom na rozhodnutie rade. Rada do 30 dní od predloženia nového návrhu zmluvy rozhodne o jeho prijatí alebo zamietnutí. Nový návrh zmluvy nesmie obsahovať dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny týkajúce sa zmluvných náležitostí podľa odseku 3 písm. a) a c).
(6)
Uzavretím zmluvy podľa odseku 1 sa žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry stáva prijímateľom finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry.
(7)
Poskytnuté finančné prostriedky môže prijímateľ finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry použiť výlučne na účel uvedený v zmluve. Ak prijímateľ finančných prostriedkov použije finančné prostriedky fondu v rozpore s účelom uvedeným v zmluve, je povinný vrátiť všetky neoprávnene použité finančné prostriedky v lehote určenej fondom. Ak prijímateľ finančných prostriedkov nesplní povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je povinný zaplatiť fondu pokutu vo výške 0,05 % z neoprávnene použitých finančných prostriedkov za každý deň omeškania až do ich vrátenia fondu.
zobraziť paragraf
§ 22a
Poskytovanie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu

(1)
Finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu poskytuje fond na realizáciu filmového projektu. Filmovým projektom sa na účely tohto zákona rozumie audiovizuálne dielo,
a)
ktoré je hraným, dokumentárnym alebo animovaným dielom alebo dielom primárne určeným pre televízne vysielanie v rozsahu ustanovenom vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo,
b)
ktoré spĺňa kritériá kultúrneho testu ustanovené spolu so vzorom tlačiva kultúrneho testu všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo alebo ktorému bol oprávnenou osobou priznaný štatút oficiálnej koprodukcie, a
c)
v súvislosti s vytvorením ktorého budú uhradené oprávnené výdavky minimálne vo výške ustanovenej vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
časový rozsah filmového projektu podľa odseku 1 písm. a),
b)
kritériá kultúrneho testu spolu so vzorom tlačiva kultúrneho testu podľa odseku 1 písm. b) a
c)
minimálnu sumu oprávnených výdavkov, ktoré musia byť v súvislosti s realizáciou filmového projektu uhradené podľa odseku 1 písm. c).
(3)
Oprávnenými výdavkami sa na účely poskytovania finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu rozumejú výdavky, ktoré priamo súvisia s realizáciou filmového projektu podľa odseku 1 a ktoré boli uhradené po vydaní osvedčenia o registrácii tohto filmového projektu podľa § 22c ods. 7, a to:
a)
úhrada za tovar alebo službu osobe, ktorá má sídlo, sídlo organizačnej zložky alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá je v Slovenskej republike registrovaná u správcu dane,29a)
b)
úhrada odmeny alebo celkovej ceny práce29aa) fyzickej osobe, ak je takáto odmena alebo mzda, ktorá je súčasťou celkovej ceny práce, zdaňovaná29a) v Slovenskej republike.
(4)
Ak boli oprávnené výdavky uhradené osobou, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty, za oprávnené výdavky sa považujú výdavky v sume bez dane z pridanej hodnoty. Ak boli oprávnené výdavky uhradené osobou, ktorá nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, za oprávnené výdavky sa považujú výdavky v sume vrátane dane z pridanej hodnoty.
(5)
Do celkovej sumy oprávnených výdavkov sa nezapočítavajú výdavky uhradené z finančných prostriedkov poskytnutých z verejných prostriedkov formou dotácie.
(6)
Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu formou dotácie vo výške 33 % oprávnených výdavkov podľa odseku 3.
(7)
Na poskytnutie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu nie je právny nárok.
(8)
Za oprávnené výdavky sa na účely poskytovania finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu nepovažujú výdavky, ktoré boli uhradené po vydaní osvedčenia o registrácii filmového projektu počas prerušenia plynutia lehoty platnosti osvedčenia o registrácii filmového projektu podľa § 22c ods. 7.
zobraziť paragraf
§ 22c
Žiadosť o registráciu filmového projektu

(1)
Žiadosť o registráciu filmového projektu predkladá žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu fondu. Formulár žiadosti o registráciu filmového projektu zverejní fond na svojom webovom sídle.
(2)
Prílohou žiadosti o registráciu filmového projektu je
a)
vyplnené tlačivo pre kultúrny test alebo štatút oficiálnej koprodukcie priznaný oprávnenou osobou,
b)
obsahový zámer registrovaného filmového projektu,
c)
investičný zámer registrovaného filmového projektu obsahujúci predpokladanú výšku celkového rozpočtu a predpokladanú výšku oprávnených výdavkov,
d)
časový plán realizácie registrovaného filmového projektu,
e)
potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku podľa § 22d,
f)
písomná dohoda podľa § 22b ods. 1 písm. b), ak je žiadateľom o podporu audiovizuálneho priemyslu právnická osoba podľa § 22b ods. 1 písm. b).
(3)
Ak sa prílohy podľa odseku 2 predkladajú v inom ako štátnom jazyku, žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu je povinný predložiť aj ich preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky.
(4)
Po podaní žiadosti o registráciu filmového projektu skontroluje kancelária, či boli k žiadosti o registráciu filmového projektu priložené všetky prílohy podľa odseku 2. Kancelária zároveň skontroluje, či filmový projekt spĺňa kritériá podľa § 22a ods. 1 písm. a) a b).
(5)
Ak k žiadosti o registráciu filmového projektu neboli priložené prílohy podľa odseku 2, fond písomne vyzve žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu na doplnenie žiadosti o registráciu filmového projektu v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia výzvy.
(6)
Fond žiadosť o registráciu filmového projektu zamietne, ak
a)
žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu v dodatočnej lehote podľa odseku 5 nedoplnil žiadosť o registráciu filmového projektu,
b)
filmový projekt nespĺňa kritériá podľa § 22a ods. 1 písm. a) a b) alebo
c)
z prílohy podľa odseku 2 písm. c) vyplýva, že v súvislosti s realizáciou filmového projektu budú uhradené oprávnené výdavky v sume nižšej ako suma podľa § 22a ods. 1 písm. c).
(7)
Ak fond žiadosť o registráciu filmového projektu nezamietne podľa odseku 6, vydá žiadateľovi o podporu audiovizuálneho priemyslu osvedčenie o registrácii filmového projektu, ktoré je platné tri roky odo dňa jeho vydania. Na základe písomného oznámenia žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu sa plynutie lehoty platnosti osvedčenia o registrácii filmového projektu prerušuje odo dňa doručenia písomného oznámenia na dobu, ktorú žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu v písomnom oznámení určí, najviac však na dobu 18 mesiacov. Písomné oznámenie podľa predchádzajúcej vety môže žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu predložiť iba raz počas plynutia lehoty platnosti osvedčenia o registrácii príslušného filmového projektu a v prípade, ak už preukázateľne uhradil oprávnené výdavky na príslušný filmový projekt.
(8)
Fond zruší osvedčenie o registrácii filmového projektu, ak sa počas platnosti osvedčenia preukáže, že filmový projekt nespĺňa kritériá podľa § 22a ods. 1 písm. a) a b).
zobraziť paragraf
§ 22e
Žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu

(1)
Žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu, ktorej vzor zverejní fond na svojom webovom sídle, je oprávnený predložiť žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu, ktorý
a)
má platné osvedčenie o registrácii filmového projektu alebo
b)
uzatvoril s právnickou osobou podľa § 22b ods. 1 písm. a), ktorá má platné osvedčenie o registrácii filmového projektu, písomnú dohodu podľa § 22b ods. 1 písm. b).
(2)
Žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu je oprávnený predložiť žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu jednorazovo vo vzťahu ku všetkým uskutočneným oprávneným výdavkom alebo priebežne po skončení kalendárneho štvrťroka vo vzťahu k oprávneným výdavkom uskutočneným v období predchádzajúcom jej predloženiu. Ak žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu predkladá žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu priebežne, je oprávnený prvýkrát ju predložiť po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorom došlo k prekročeniu sumy oprávnených výdavkov podľa § 22a ods. 1 písm. c).
(3)
Prílohou žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu je
a)
doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného registra,
b)
písomná dohoda podľa § 22b ods. 1 písm. b), ak je žiadateľom o podporu audiovizuálneho priemyslu právnická osoba podľa § 22b ods. 1 písm. b),
c)
správa audítora o overení vzniku, zaúčtovania a úhrady oprávnených výdavkov,
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu o výške finančných prostriedkov z verejných prostriedkov, ktoré mu boli poskytnuté v súvislosti s realizáciou filmového projektu, ku ktorému mu fond vydal osvedčenie o registrácii,
e)
potvrdenie príslušného inšpektorátu práce o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, ak je žiadateľom o podporu audiovizuálneho priemyslu podnikateľ alebo združenie podnikateľov,
f)
doklad o zriadení platobného účtu27a) žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu v banke alebo pobočke zahraničnej banky,27b) na ktorý žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu žiada poukázať finančné prostriedky,
g)
potvrdenie príslušného súdu, že žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu nie je v konkurze ani v likvidácii a že proti žiadateľovi o podporu audiovizuálneho priemyslu nie je vedené exekučné konanie,
h)
čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu, že má vysporiadané finančné vzťahy so subjektmi verejnej správy,
i)
čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu, že v posledných troch kalendárnych rokoch vždy riadne predložil vyúčtovanie finančných prostriedkov z fondu, ak mal takúto povinnosť.
(4)
Ak sa prílohy podľa odseku 3 písm. a), b), d) až i) predkladajú v inom ako štátnom jazyku, žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu je povinný predložiť aj ich preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky. Príloha podľa odseku 3 písm. c) musí byť vyhotovená v štátnom jazyku.
(5)
Do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu kancelária skontroluje, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu podľa § 22b a či je predložená žiadosť úplná. Kancelária zároveň preverí administratívnu zhodu a správnosť oprávnených výdavkov.
(6)
Ak žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu nie je úplná, fond do 30 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti písomne vyzve žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu na doplnenie žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia výzvy.
(7)
Na účely preverenia administratívnej zhody a správnosti oprávnených výdavkov je žiadateľ o podporou audiovizuálneho priemyslu povinný na základe písomnej žiadosti fondu a v lehote určenej v žiadosti, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa doručenia žiadosti, predložiť fondu kópie účtovných dokladov potvrdzujúcich vznik, zaúčtovanie a úhradu oprávnených výdavkov podľa § 22a ods. 3 písm. a) a kópie dokladov potvrdzujúcich odvedenie dane z odmien alebo miezd fyzických osôb podľa § 22a ods. 3 písm. b).
(8)
Fond do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu alebo do 30 dní odo dňa doručenia dokladov podľa odseku 7, ak fond postupoval podľa odseku 7, žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu zamietne ak,
a)
žiadosť podal neoprávnený žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu,
b)
žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu alebo právnická osoba podľa § 22b ods. 1 písm. a), ak žiadateľom je osoba podľa § 22b ods. 1 písm. b), nemá platné osvedčenie o registrácii filmového projektu,
c)
žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu nedoplnil žiadosť ani v dodatočnej lehote podľa odseku 6,
d)
žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu nepredložil kópie dokladov v lehote podľa odseku 7 alebo
e)
po preverení administratívnej zhody a správnosti oprávnených výdavkov zistí, že výška oprávnených výdavkov je nižšia ako suma podľa § 22a ods. 1 písm. c).
(9)
Ak fond žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu nezamietne podľa odseku 8, vydá do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu alebo do 30 dní odo dňa doručenia dokladov podľa odseku 7, ak fond postupoval podľa odseku 7, žiadateľovi o podporu audiovizuálneho priemyslu potvrdenie o celkovej výške oprávnených výdavkov, z ktorej mu fond v súlade s § 22a ods. 6 a v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu17) vypočíta výšku finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu (ďalej len „potvrdenie o oprávnených výdavkoch“). Celková výška oprávnených výdavkov a výška finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu sa zaokrúhľujú na celé eurá smerom nadol.
(10)
Fond bezodkladne po vydaní potvrdenia o oprávnených výdavkoch zašle žiadateľovi o podporu audiovizuálneho priemyslu toto potvrdenie spolu s návrhom zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu (ďalej len „zmluva o podpore audiovizuálneho priemyslu“). Potvrdenie o oprávnených výdavkoch môže byť súčasťou zmluvy o podpore audiovizuálneho priemyslu.
zobraziť paragraf
§ 22f
Zmluva o podpore audiovizuálneho priemyslu

(1)
Zmluva o podpore audiovizuálneho priemyslu obsahuje záväzok
a)
fondu poskytnúť žiadateľovi o podporu audiovizuálneho priemyslu finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu v lehote dohodnutej v zmluve o podpore audiovizuálneho priemyslu,
b)
žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu
1.
zabezpečiť, aby filmový projekt, na realizáciu ktorého mu boli poskytnuté finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu, po jeho uvedení na verejnosti spĺňal podmienky uvedené v § 22a ods. 1 písm. a) a b),
2.
predložiť fondu kópie účtovných dokladov potvrdzujúcich vznik, zaúčtovanie a úhradu oprávnených výdavkov podľa § 22a ods. 3 na základe písomnej žiadosti fondu a v lehote určenej v žiadosti na účel kontroly oprávnených výdavkov.
(2)
Ak žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu najneskôr do 60 dní od doručenia návrhu zmluvy o podpore audiovizuálneho priemyslu tento návrh neprijme, návrh zmluvy zaniká.
(3)
Uzatvorením zmluvy o podpore audiovizuálneho priemyslu sa žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu stáva prijímateľom finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu.
(4)
Fond poskytuje finančné prostriedky podľa § 22a na základe písomnej zmluvy o podpore audiovizuálneho priemyslu prijímateľovi finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a je registrovaný u správcu dane.29a)
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore