Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69259
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 58/2014 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 14.03.2014
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Pracovno-právne vzťahy, Ochrana životného prostredia, Správne poplatky, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Živnostenské podnikanie, Vzdušná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS3 EU PP3 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 58/2014 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 58/2014 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona a rozsah pôsobnosti
(1)

Tento zákon upravuje

a)
práva a povinnosti osôb v oblasti výbušnín, výbušných predmetov a munície,
b)
podmienky na používanie výbušnín a výbušných predmetov,
c)
podmienky na výskum, vývoj, pokusnú výrobu, výrobu, spracovanie, nadobúdanie, prepravu, skladovanie, ...
d)
podmienky revízie a opravy munície, vyhľadávanie nevybuchnutej munície a humanitárneho odmínovania, ...
e)
pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
strelné zbrane a strelivo,1)
b)
muníciu obsahujúcu účinnú látku, ktorej používanie je zakázané podľa osobitných predpisov,2) ...
c)
ozbrojené sily Slovenskej republiky a zahraničné ozbrojené sily, štátnych zamestnancov a zamestnancov ...
1.
prepravy munície, výbušnín a výbušných predmetov na vykonanie vojenského výcviku, vojenského ...
2.
používania, ničenia a likvidácie munície, výbušnín a výbušných predmetov pri vykonávaní ...
d)
profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky v čase vyslania ozbrojených síl Slovenskej ...
e)
vojenských policajtov pri
1.
služobnom zákroku,
2.
výcviku,
3.
preprave, používaní, likvidácii a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície v priamej ...
f)
vojakov mimoriadnej služby a štátnych zamestnancov a zamestnancov rozpočtových organizácií podľa ...
g)
príslušníkov Slovenskej informačnej služby pri
1.
služobných činnostiach,
2.
výcviku,
3.
skladovaní a preprave výbušnín a výbušných predmetov v priamej súvislosti s výkonom služobných ...
(3)

Ustanovenia § 3 ods. 5 písm. l) a m), § 12 ods. 3, 4, 5, § 16, § 24 ods. 7, § 26 ods. 2, § 28, ...

(4)

Ustanovenia § 13, § 14, § 15 ods. 3, § 21 ods. 6 a 10, § 22 ods. 1, § 46 až 50, § 53, § 59 ...

a)
prepravy a používania výbušnín, výbušných predmetov a munície na vykonávanie služobného ...
b)
prepravy, likvidácie a ničenia nájdenej výbušniny, výbušného predmetu a munície,
c)
prepravy, používania, skúšania, likvidácie a ničenia výbušnín, výbušných predmetov a munície ...
d)
prípravy a výcviku na výkon úkonov odvracajúcich stav krajnej núdze, nutnej obrany, v čase záchranných ...
e)
výkonu úkonov odvracajúcich stav krajnej núdze, nutnej obrany, v čase záchranných prác, odstraňovania ...
f)
likvidácie následkov mimoriadnych udalostí alebo v priamej súvislosti s nimi.5)
§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

výbušninou pevná alebo kvapalná látka alebo ich zmes, ktorá je schopná exotermickej výbušnej ...

b)

výbušným predmetom výrobok obsahujúci zalaborovanú výbušninu, ktorý nie je podľa písmena ...

c)

muníciou kompletné zariadenie vrátane častí zbraňových systémov a techniky, ktoré obsahuje ...

d)

trhavinou výbušnina, ktorej typickou výbušnou premenou je detonácia,

e)

strelivinou výbušnina schopná explozívneho horenia, ktorého rýchlosť je úmerná okolitému tlaku, ...

f)

traskavinou výbušnina schopná na základe jednoduchého iniciačného impulzu prudko prechádzať ...

g)

pyrotechnickou zložou mechanická zmes horľavín, okysličovadiel, spojív a ďalších prídavných ...

h)

čiernym prachom mechanická zmes dreveného uhlia, síry a dusičnanu draselného,

i)

pomôckou na použitie výbušnín prostriedok alebo zariadenie potrebné na vykonanie trhacích prác ...

j)

muničným elementom časť munície, ktorá obsahuje výbušninu a je nevyhnutne potrebná na použitie ...

k)

iniciátorom prostriedok, ktorý jednoduchým počiatočným impulzom privádza výbušninu k výbuchovej ...

l)

iniciačným zariadením muničný element, ktorého súčasťou je iniciátor vytvárajúci v požadovanom ...

m)

expedičným obalom obal, v ktorom sa prepravujú výbušniny, výbušné predmety a munícia,

n)

trhacími prácami práce, pri ktorých sa využíva energia exotermickej výbušnej premeny výbušniny ...

1.

súbor pracovných operácií, ktorými sú nabíjanie trhavín, príprava a nabíjanie roznetných ...

2.

práce s výbušninou pri výučbe strelmajstrov v kurze, pri ktorých sa privádza výbušnina k výbuchu, ...

o)

ohňostrojnými prácami práce, pri ktorých sa používajú pyrotechnické výrobky6) kategórie F4, ...

p)

výrobou výbušniny výrobná činnosť, pri ktorej dochádza k vytvoreniu výbušnej látky z nevýbušných ...

q)

spracovaním výbušniny delenie, mletie a drvenie výbušniny alebo výrobná činnosť, pri ktorej ...

r)

ničením výbušniny činnosť, ktorá má za následok zničenie výbušniny výbuchom, spálením ...

s)

zlyhavkou nevybuchnutá nálož výbušniny alebo jej časť,

t)

výrobou munície výrobná činnosť, pri ktorej dochádza k vytvoreniu munície z výbušniny, muničných ...

u)

likvidáciou munície súhrn činností smerujúcich k fyzickej likvidácii munície iným spôsobom ...

v)

ničením munície súhrn činností smerujúcich k fyzickému zničeniu munície výbuchom,

w)

objektom akékoľvek zariadenie alebo budova určené na prácu s výbušninami, výbušnými predmetmi ...

x)

bezpečnostným okruhom obvod územia ohrozeného účinkami výbuchu výbušniny, odpaľovaného výbušného ...

y)

manipulačným priestorom priestor určený na prípravu výbušnín a výbušných predmetov, na ich ...

z)

haváriou závažná prevádzková nehoda, pri ktorej došlo k závažnému pracovnému úrazu s ťažkou ...

§ 3
Povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku pri práci s výbušninami, výbušnými ...
(1)

Každý, kto príde do styku s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou, je povinný postupovať ...

(2)

Každý, kto nájde výbušninu, výbušný predmet, okrem pyrotechnického výrobku kategórie F1 až ...

(3)

Oprávnenou osobou je podnikateľ, ktorý v rámci svojej činnosti a povolenia podľa tohto zákona ...

(4)

Oprávnená osoba je povinná zabezpečiť

a)
vydanie vnútorného predpisu, v ktorom upraví pre jednotlivé stupne riadenia dodržiavanie tohto ...
b)
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pri práci s výbušninami, výbušnými ...
c)
objekty a priestory, v ktorých sa vyrábajú, spracúvajú, prepravujú, skladujú, skúšajú, delaborujú, ...
(5)

Oprávnená osoba je ďalej povinná

a)
zriadiť organizačný útvar alebo určiť odborne spôsobilého zamestnanca na plnenie úloh na úseku ...
b)
zabezpečiť prostredníctvom fyzickej osoby s odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany ...
c)
vykonať včas potrebné preventívne a ochranné opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci ...
d)
bezodkladne odstraňovať nebezpečné stavy, ktoré by mohli ohroziť prevádzku oprávnenej osoby ...
e)
zisťovať príčiny prevádzkových nehôd a pracovných úrazov, ktoré súvisia s prácou s výbušninami, ...
f)
oznámiť príslušnému obvodnému banskému úradu a Hlavnému banskému úradu začatie výroby výbušnín, ...
g)
zabezpečiť výbušninu, výbušný predmet alebo muníciu proti odcudzeniu alebo zneužitiu; spôsob ...
h)
ohlásiť príslušnému útvaru Policajného zboru odcudzenie, stratu alebo nález výbušniny, výbušného ...
i)
používať výbušninu alebo výbušný predmet len v stave a tvare dodanom ich výrobcom, ak sa v ...
j)
overiť autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou9) výbušninu, výbušný predmet, muníciu ...
k)
kontrolovať množstvo a technický stav výbušniny, výbušného predmetu a munície pri ich vydávaní ...
l)
prerokovať s výrobcom, dovozcom alebo distribútorom zlyhavky spôsobené nedostatočnou kvalitou ...
m)
vypracovať ročnú správu o činnosti podľa dokumentácie, ktorá bola podkladom na povolenie činnosti ...
n)
zabezpečiť objekty a priestory, v ktorých sa vyrábajú, spracúvajú, prepravujú, skladujú, skúšajú, ...
1.
proti odcudzeniu alebo zneužitiu výbušniny, výbušného predmetu alebo munície,
2.
tak, aby prípadný výbuch výbušniny, výbušného predmetu alebo munície neohrozil život a zdravie ...
3.
zákazom fajčiť a používať otvorený oheň,
4.
používaním prístrojov a zariadení vyžarujúcich elektromagnetickú energiu iba vo vyhotovení ...
5.
tak, aby sa v nich používali len elektrické zariadenia, svietidlá a osvetľovacie zariadenia vo ...
6.
tak, aby sa v nich nenachádzali pomôcky na použitie výbušniny alebo iné zariadenia, ktoré by ...
§ 4
Pracovné podmienky
(1)

Pri výrobe a spracovaní traskavín, traskavých zloží, čierneho prachu, výbušných pyrotechnických ...

(2)

Pri výrobe a spracovaní výbušnín, výbušných predmetov a munície je nočná práca zakázaná; ...

(3)

Pri výrobe a spracovaní výbušnín, výbušných predmetov a munície je zakázané určovať normy ...

(4)

Pred začatím výroby a spracovania výbušnín, výbušných predmetov a munície musí byť pre každú ...

(5)

Oprávnená osoba alebo ňou poverený zamestnanec je povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu dodržiavania ...

(6)

Fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na prácach spojených s výrobou a so spracovaním výbušnín, ...

§ 5
Bezpečnosť prevádzky v objekte a priestore určenom na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi ...
(1)

Do objektu a priestoru, v ktorom sa pracuje s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou, majú ...

(2)

V objekte určenom na prácu s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou možno umiestniť len ...

(3)

Opravy strojov a zariadení na výrobu, spracovanie, delaboráciu, zneškodňovanie, likvidáciu a ničenie ...

(4)

Písomné povolenie podľa odseku 3 vydá oprávnená osoba alebo zástupca oprávnenej osoby.

§ 6
Technické zariadenia a prístroje na prácu s výbušninami, výbušnými predmetmi alebo muníciou
(1)

Pri práci s výbušninami, výbušnými predmetmi alebo muníciou sa musia používať technické zariadenia ...

(2)

Technické zariadenia a prístroje na prácu s výbušninami, výbušnými predmetmi alebo muníciou, ...

§ 7
Vybrané zariadenia
(1)

Povolenie používať vybrané zariadenie vydáva Hlavný banský úrad na základe písomnej žiadosti ...

(2)

Žiadosť o povolenie používať vybrané zariadenie predkladá oprávnená osoba Hlavnému banskému ...

(3)

Prílohou k žiadosti o povolenie používať vybrané zariadenie je

a)
vyhlásenie, že vybrané zariadenie zodpovedá požiadavkám na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ...
b)
odborný posudok znaleckého ústavu alebo znalca o zhode s technickými požiadavkami vybraného zariadenia ...
c)
základná technická dokumentácia vybraného zariadenia, ktorá obsahuje
1.
zostavný výkres,
2.
kinematickú schému,
3.
schému obvodov,
4.
prehľadovú schému elektrických zariadení,
5.
schému ovládacích obvodov na zaistenie bezpečnosti práce,
6.
zoznam použitých prístrojov, ktoré zobrazujú alebo indikujú prevádzkové alebo limitné stavy, ...
7.
technické podmienky,
8.
návod na obsluhu a údržbu.
(4)

Základná technická dokumentácia a odborné posudky nemusia byť predložené, ak na vybranom zariadení ...

(5)

Hlavný banský úrad môže nariadiť overovaciu prevádzku vybraného zariadenia pred vydaním povolenia ...

(6)

Ak žiadosť spĺňa náležitosti podľa odsekov 2 a 3, Hlavný banský úrad vydá povolenie používať ...

(7)

Ak žiadosť nespĺňa náležitosti podľa odsekov 2 a 3 alebo tieto náležitosti nezodpovedajú skutočnému ...

(8)

Ak žiadateľ v lehote určenej podľa odseku 7 nedostatky žiadosti neodstráni, Hlavný banský úrad ...

(9)

Zmeny na vybranom zariadení možno vykonať len po predchádzajúcom súhlase Hlavného banského úradu; ...

DRUHÁ ČASŤ

VÝBUŠNINY, VÝBUŠNÉ PREDMETY A MUNÍCIA

§ 8
Zatriedenie výbušnín, výbušných predmetov a munície

Oprávnená osoba je povinná zabezpečiť zatriedenie výbušnín, výbušných predmetov a munície ...

§ 9
Balenie výbušnín a výbušných predmetov
(1)

Oprávnená osoba je povinná dodávať výbušniny, výbušné predmety a muníciu v expedičnom obale, ...

(2)

Expedičný obal musí byť vyhotovený tak, aby z neho nemohli výbušniny alebo výbušné predmety ...

§ 10
Jednoznačná identifikácia, balenie a evidencia výbušnín, výbušných predmetov a munície podľa ...
(1)

Oprávnená osoba, ktorá vyrába alebo dováža výbušniny, výbušné predmety a muníciu, ktoré ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa neuplatňuje, ak sú výbušniny, výbušné predmety a munícia, ktoré podliehajú ...

(3)

Jednoznačná identifikácia výbušnín, výbušných predmetov a munície, ktoré podliehajú osobitnému ...

(4)

Jednoznačná identifikácia sa farebne, graficky alebo mechanicky označuje na výbušninách, výbušných ...

(5)

Výbušniny, výbušné predmety a munícia, ktoré podliehajú osobitnému režimu, sa musia dodávať ...

(6)

Expedičný obal musí byť vyhotovený tak, aby z neho nemohli výbušniny, výbušné predmety a munícia, ...

(7)

Oprávnená osoba musí viesť a uchovávať technickú dokumentáciu a údaje o jednoznačnej identifikácii ...

§ 11
Plastické trhaviny
(1)

Plastickými trhavinami sú trhaviny, ktoré sú ako zmes pri normálnej izbovej teplote tvárne alebo ...

(2)

Dovážať, vyrábať alebo vyvážať možno len plastické trhaviny, ktoré obsahujú detekčné látky, ...

(3)

Detekčnou látkou je ktorákoľvek z látok uvedených v prílohe č. 1 pridaná do plastickej trhaviny ...

(4)

Minimálna koncentrácia detekčnej látky v plastickej trhavine v čase výroby musí zodpovedať hodnote ...

§ 12
Evidencia výbušnín, výbušných predmetov a munície
(1)

Pri výskume, vývoji, skúšaní, pokusnej výrobe, výrobe, spracovaní, používaní, nadobúdaní, ...

(2)

Evidencia obsahuje údaje o mieste, množstve a spôsobe ich uloženia a použitia.

(3)

Evidencia sa vedie elektronicky, oddelene od ostatnej účtovnej evidencie, evidencie materiálov a ...

(4)

Súčasťou evidencie výbušniny, výbušného predmetu a munície sú aj doklady o ich príjme a výdaji ...

(5)

Evidenciu vrátane dokladov podľa odseku 4 musí oprávnená osoba uchovávať najmenej desať rokov; ...

(6)

Evidencia spolu s dokladmi podľa odseku 4 musí byť k dispozícii kontrolným a dozorným orgánom. ...

§ 13
Preprava výbušnín, výbušných predmetov a munície
(1)

Osoba, ktorej bola vydaná licencia14) na prepravu výbušnín, výbušného predmetu a munície, zodpovedá ...

(2)

Výbušniny, výbušné predmety a munícia sa musia prepravovať len v uzavretých expedičných obaloch. ...

§ 14
Preprava výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby
(1)

Výbušniny, výbušné predmety a munícia sa v priestoroch oprávnenej osoby prepravujú len v expedičnom ...

(2)

Na prepravu výbušniny, výbušného predmetu a munície musí oprávnená osoba vydať prepravný ...

(3)

Dopravný prostriedok s nákladom výbušnín, výbušných predmetov a munície nesmie zostať bez ...

§ 15
Preprava osobitne nebezpečných výbušnín v priestoroch oprávnenej osoby
(1)

Čierny prach možno prepravovať v priestoroch oprávnenej osoby len samostatne a v expedičných obaloch. ...

(2)

Pyrotechnické zlože sa podľa stupňa nebezpečenstva prepravujú v priestoroch oprávnenej osoby ...

(3)

V priestoroch oprávnenej osoby sa nesmú prepravovať traskaviny a traskavé zlože.

(4)

Kvapalné estery kyseliny dusičnej sa v priestoroch oprávnenej osoby prepravujú len potrubím alebo ...

(5)

Cesty určené na prepravu kvapalných esterov kyseliny dusičnej nesmú byť počas ich prepravy súčasne ...

§ 16
Podmienky prenášania výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby ...

Podmienky na prenášanie výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby ...

§ 17
Sklad výbušnín, výbušných predmetov a munície

Sklad výbušnín, výbušných predmetov a munície je objekt zriadený na povrchu alebo pod povrchom ...

§ 18
Umiestnenie skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície
(1)

Rozhodnutie o umiestnení skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície vydáva

a)
pri banskej činnosti pod povrchom obvodný banský úrad,15)
b)
v ostatných prípadoch stavebný úrad v územnom konaní na základe záväzného stanoviska obvodného ...
(2)

K žiadosti o umiestnenie skladu výbušnín a výbušných predmetov pri banskej činnosti pod povrchom ...

§ 19
Stavby skladov výbušnín, výbušných predmetov a munície
(1)

Stavby skladov výbušnín, výbušných predmetov a munície, ich povolenie, zmeny a užívanie, zrušenie ...

(2)

Stavby skladov výbušnín, výbušných predmetov a munície zaradené ako stavby pre obranu štátu, ...

(3)

Rozhodnutie podľa odseku 1 zasiela obvodný banský úrad príslušnému útvaru Policajného zboru. ...

(4)

K žiadosti o povolenie stavby skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície podľa odsekov ...

a)
projektovú dokumentáciu,
b)
mapu umiestnenia skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície, v ktorej sa uvedú vzdialenosti ...
c)
mapu umiestnenia skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície, v ktorej sa uvedú vzdialenosti ...
d)
právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície, ...
e)
návrh ochranného pásma skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície na povrchu s príslušnou ...
f)
dokumentáciu podľa osobitného predpisu.16)
(5)

V konaní o povolenie stavby skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície príslušný stavebný ...

(6)

K žiadosti o povolenie užívania skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície podľa odsekov ...

a)
rozhodnutie o určení ochranného pásma podľa odseku 5,
b)
vyhlásenie o tom, že stavba skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície je uskutočnená ...
c)
protokol o určení stupňa nebezpečenstva výbuchu uskladnených výbušnín,
d)
správu o východiskovej revízii elektrického zariadenia,
e)
správu o východiskovej revízii bleskozvodov, ak ide o sklad výbušnín, výbušných predmetov a ...
f)
dokumentáciu zo skúšok pred uvedením technického zariadenia a vybraného zariadenia do prevádzky ...
(7)

V žiadosti o zrušenie alebo odstránenie skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície žiadateľ ...

§ 20
Zabezpečenie skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície
(1)

Pre sklad výbušnín, výbušných predmetov a munície oprávnená osoba musí vypracovať a viesť ...

(2)

Sklad výbušnín, výbušných predmetov a munície musí oprávnená osoba zabezpečiť proti odcudzeniu ...

(3)

Sklad výbušnín, výbušných predmetov a munície na povrchu a sklad výbušnín pod povrchom ústiaci ...

(4)

Na zabezpečenie skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície možno použiť len elektrickú ...

§ 21
Uskladňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície
(1)

Výbušniny, výbušné predmety a munícia sa môžu uskladňovať len v objektoch, ktoré boli na ...

(2)

V sklade výbušnín, výbušných predmetov a munície môžu byť uložené len látky a materiály, ...

(3)

Oprávnená osoba určí pomocný materiál, ktorý môže byť uložený v sklade, a jednotlivo ho ...

(4)

Pri trhacích prácach veľkého rozsahu sa môžu výbušniny, ktoré sa majú jednorazovo použiť, ...

(5)

Na uskladňovanie bezdymového prachu do hmotnosti 2 kg a čierneho prachu do hmotnosti 2 kg sa nevzťahuje ...

(6)

Čierny prach a bezdymový prach podľa odseku 5 musia byť uložené v originálnych obaloch od výrobcu ...

(7)

Ak je v sklade výbušnín, výbušných predmetov a munície povolené uskladňovať rôzne druhy výbušnín, ...

(8)

Výbušniny, výbušné predmety a munícia, ktoré neboli uvedené na trh, s neodskúšanými vlastnosťami, ...

(9)

Výbušniny, výbušné predmety, munícia a odpady z ich výroby určené na zničenie sa musia uskladňovať ...

(10)

Obaly, v ktorých sú výbušniny, výbušné predmety a munícia, musia byť trvanlivo a viditeľne ...

(11)

Obaly určené na medzioperačné uskladňovanie u výrobcu alebo u spracovateľa výbušnín sa označujú ...

(12)

Muníciu v expedičných obaloch možno najviac päť dní uskladňovať aj na voľnom priestranstve, ...

(13)

Na zabezpečenie operatívnosti výkonu činností na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície ...

§ 22
Skladovanie pyrotechnických výrobkov
(1)

Pyrotechnické výrobky sa musia skladovať za podmienok určených výrobcom, v pôvodných obaloch. ...

(2)

Príručný sklad, v ktorom sa uskladňujú pyrotechnické výrobky, musí byť umiestnený v stavbe. ...

(3)

V predajni sa nesmú skladovať pyrotechnické výrobky kategórie F1 až F3, T1 a P1 s klasifikačným ...

(4)

Pyrotechnické výrobky kategórie F1 až F3, T1 a P1 možno uskladňovať v predajni za podmienok určených ...

a)
s klasifikačným kódom 1.4G v množstve najviac 200 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 40 kg pyrotechnických ...
b)
s klasifikačným kódom 1.3G v množstve najviac 100 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 20 kg pyrotechnických ...
c)
s klasifikačným kódom 1.2G v množstve najviac 50 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 10 kg pyrotechnických ...
(5)

Pyrotechnické výrobky kategórie F1 až F3, T1 a P1 možno uskladňovať v príručnom sklade predajne ...

a)
s klasifikačným kódom 1.4G v množstve najviac 600 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 120 kg pyrotechnických ...
b)
s klasifikačným kódom 1.3G v množstve najviac 300 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 60 kg pyrotechnických ...
c)
s klasifikačným kódom 1.2G v množstve najviac 100 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 20 kg pyrotechnických ...
d)
s klasifikačným kódom 1.1G v množstve najviac 50 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 10 kg pyrotechnických ...
(6)

Pre určenie maximálneho množstva skladovaných pyrotechnických výrobkov s rôznymi klasifikačnými ...

(7)

Pyrotechnické výrobky vo väčšom množstve, ako je uvedené v odseku 4, a pyrotechnické výrobky ...

§ 23
Ostatné objekty na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou

Na zriaďovanie objektov určených na vyvíjanie, skúšanie, výrobu, spracovanie, revíziu, opravu, ...

§ 24
Objekt na ničenie výbušnín, výbušných predmetov a munície
(1)

Objekt na ničenie výbušnín, výbušných predmetov a munície (ďalej len „trhacia jama“) spravidla ...

(2)

Na každú trhaciu jamu musí byť spracovaná a oprávnenou osobou schválená prevádzková dokumentácia ...

(3)

V povolení na prevádzkovanie trhacej jamy príslušný stavebný úrad určí bezpečnostný okruh ...

(4)

V trhacej jame sa výbušniny, výbušné predmety a munícia ničia len výbuchom alebo spaľovaním. ...

(5)

Súčasťou trhacej jamy môže byť spaľovacie miesto, ktorého prevádzka je upravená v prevádzkovej ...

(6)

Spaľovaním možno ničiť výbušniny, ak sú splnené podmienky uvedené v § 43 a § 44 ods. 1. ...

(7)

Práce v trhacej jame riadi pyrotechnik s oprávnením pre skupinu C, D alebo E podľa § 35 ods. 5 ...

(8)

Ak je pri prácach v trhacej jame prítomných viac pyrotechnikov s rovnakým oprávnením, jedného ...

(9)

Účastníci prác v trhacej jame sú povinní rešpektovať pokyny pyrotechnika alebo hlavného pyrotechnika. ...

(10)

Výbušniny, výbušné predmety a munícia určené na ničenie musia byť uložené samostatne až ...

(11)

V priestore trhacej jamy musia byť zriadené úkryty pre pyrotechnikov a účastníkov prác v trhacej ...

(12)

Po ukončení odstrelu v trhacej jame je pyrotechnik alebo hlavný pyrotechnik povinný vykonať prehliadku ...

§ 25
Spôsobilosť na zaobchádzanie s výbušninami, výbušnými predmetmi alebo muníciou
(1)

Zaobchádzať s výbušninami, výbušnými predmetmi alebo muníciou môže len plnoletá, bezúhonná, ...

(2)

Bezúhonnou osobou na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá nebola

a)
právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo
b)
právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, ktorého skutková podstata súvisí ...
(3)

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov; to neplatí v prípade, ak ide o činnosť ...

(4)

Zdravotná spôsobilosť na činnosť, ktorú fyzická osoba na základe získanej odbornej spôsobilosti ...

§ 26
Odborná spôsobilosť
(1)

Odbornou spôsobilosťou sa rozumie súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a ovládanie ...

(2)

Druhom odbornej spôsobilosti je odborná spôsobilosť

a)
na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou,
b)
na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi,
c)
na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou,
d)
strelmajstra,
e)
technického vedúceho odstrelov,
f)
odpaľovača ohňostrojov,
g)
pyrotechnika skupiny A až E,
h)
predavača pyrotechnických výrobkov.
(3)

Pri zavádzaní nových výrobných programov a technológií a pri zásadných zmenách predpisov a ...

(4)

Ak je zamestnanec u oprávnenej osoby podľa Zákonníka práce preradený na inú prácu alebo prechádza ...

§ 27
Odborná príprava
(1)

Odborná spôsobilosť podľa § 26 ods. 2 sa získa odbornou prípravou v kurzoch v školiacom zariadení ...

(2)

Školiacim zariadením je

a)
oprávnená osoba, ktorá má povolenú činnosť podľa § 41, pre fyzické osoby v pracovnoprávnom ...
b)
iná oprávnená osoba poverená Hlavným banským úradom,
c)
útvar alebo zariadenie v pôsobnosti ministerstva obrany a v pôsobnosti ministerstva vnútra, ktoré ...
(3)

Hlavný banský úrad vydá poverenie na odbornú prípravu na základe žiadosti školiaceho zariadenia ...

a)
zabezpečené vyhovujúce priestory na teoretickú a praktickú výučbu,
b)
odborníkov na odbornú prípravu na získanie odborných spôsobilostí podľa § 26 ods. 2,
c)
vypracované učebné osnovy a učebné texty.
(4)

Učebné osnovy a učebné texty na odbornú prípravu odborných spôsobilostí podľa § 26 ods. 2 ...

(5)

Školiace zariadenie podľa odseku 2 písm. a) a b) je povinné písomne oznámiť Hlavnému banskému ...

(6)

Školiace zariadenie podľa odseku 2 písm. a) a b) je povinné podľa druhu kurzu spoločne s oznámením ...

(7)

O obsahu a rozsahu odbornej prípravy vedie školiace zariadenie evidenciu a zodpovedá za jej správnosť ...

(8)

Školiace zariadenie zodpovedá za to, že prihlásený uchádzač absolvoval predpísaný počet hodín ...

(9)

Hlavný banský úrad odoberie poverenie na odbornú prípravu, ak školiace zariadenie podľa odseku ...

§ 28
Prihláška do kurzu

Prihlášku do kurzu podáva školiacemu zariadeniu uchádzač, ak nie je v pracovnom pomere alebo obdobnom ...

§ 29
Prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti
(1)

Prihlášku na skúšku z odbornej spôsobilosti (ďalej len „prihláška“) najneskôr do jedného ...

a)
uchádzač o skúšku z odbornej spôsobilosti (ďalej len „uchádzač o skúšku“), ak nie je v ...
b)
oprávnená osoba, s ktorou je uchádzač o skúšku v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, ...
c)
školiace zariadenie podľa § 27 ods. 2.
(2)

Prihláška pre odbornosť strelmajstra sa podáva obvodnému banskému úradu príslušnému podľa

a)
miesta pracoviska uchádzača o skúšku,
b)
sídla oprávnenej osoby alebo
c)
sídla školiaceho zariadenia.
(3)

Prihláška na získanie odbornej spôsobilosti zamestnancov na priame organizovanie a riadenie prác ...

(4)

Termín skúšky oznámi uchádzačovi o skúšku príslušný obvodný banský úrad alebo Hlavný ...

§ 30
Skúška z odbornej spôsobilosti
(1)

Odbornú spôsobilosť zamestnancov na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou overuje ...

(2)

Odbornú spôsobilosť zamestnancov na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými ...

(3)

Odbornú spôsobilosť strelmajstrov overuje príslušný obvodný banský úrad.

(4)

Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti sa hodnotí stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. ...

(5)

Pri nevyhovujúcom výsledku sa môže skúška z odbornej spôsobilosti opakovať najviac dvakrát. ...

§ 31
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
(1)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou vydáva ...

(2)

Osvedčenie podľa odseku 1 nahrádza doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa so zameraním ...

(3)

Osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi vydáva ...

(4)

Osvedčenie podľa odseku 3 nahrádza doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa so zameraním ...

(5)

Osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou ...

(6)

Osvedčenie podľa odseku 5 nahrádza doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa výzbrojno-technického ...

(7)

Osvedčenie predavača pyrotechnických výrobkov o jeho odbornej spôsobilosti vydáva školiace zariadenie ...

§ 32
Oprávnenie na výkon funkcie strelmajstra
(1)

Strelmajstrom je fyzická osoba oprávnená samostatne privádzať výbušniny k výbuchu pri trhacích ...

(2)

Uchádzač o strelmajstrovské oprávnenie musí byť starší ako 21 rokov, mať úplné stredné vzdelanie, ...

(3)

Uchádzač o strelmajstrovské oprávnenie, ktorý je študentom alebo absolventom vysokej školy, nemusí ...

(4)

Obvodný banský úrad môže skrátiť predpísanú prax absolventom ostatných vysokých škôl a ...

(5)

Odbornosti strelmajstrov sú:

a)
strelmajster pre výbušné prostredie v podzemí,
b)
strelmajster pre podzemie,
c)
strelmajster pre povrch,
d)
strelmajster pre vrtné a geofyzikálne práce,
e)
strelmajster pre osobitné druhy prác s uvedením špecializácie.
(6)

V rámci odborností podľa odseku 5 sú strelmajstri oprávnení vykonávať trhacie práce malého ...

a)
strelmajster pre výbušné prostredie v podzemí
1.
v plynujúcich baniach s nebezpečenstvom výbuchu uhoľného prachu alebo v neplynujúcich baniach ...
2.
pre deštrukcie výbuchom v podzemí vo výbušnom prostredí a v nevýbušnom prostredí podľa § ...
3.
pri razení tunelov,
b)
strelmajster pre podzemie
1.
v neplynujúcich baniach bez nebezpečenstva výbuchu uhoľného prachu v nevýbušnom prostredí pri ...
2.
pre deštrukcie výbuchom v podzemí pri činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. h),
3.
pri razení tunelov,
c)
strelmajster pre povrch
1.
pri povrchovom dobývaní pri činnostiach podľa § 45 ods. 1 písm. a),
2.
pri vykonávaní stavebných prác pri činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a c),
3.
pri deštrukciách podľa § 45 ods. 1 písm. d),
d)
strelmajster pre vrtné a geofyzikálne práce pri činnostiach podľa § 45 ods. 1 písm. e),
e)
strelmajster pre osobitné druhy prác pri činnostiach podľa § 45 ods. 1 písm. f) a g) s uvedením ...
(7)

Každý strelmajster bez ohľadu na svoju odbornosť pri ostatných trhacích prácach je oprávnený ...

a)
rozmetávanie objemových hnojív,
b)
vystreľovanie jamôk pre stromy,
c)
rozstreľovanie pňov,
d)
čistenie terénnych rýh,
e)
rozstreľovanie ľadu a zmrznutej horniny,
f)
zneškodňovanie alebo ničenie výbušniny,
g)
ďalšie práce v rozsahu podľa § 45 ods. 1 písm. i).
(8)

Oprávnenie strelmajstra vydáva príslušný obvodný banský úrad, ktorý oprávnenie vyznačí v ...

§ 33
Oprávnenie na výkon funkcie technického vedúceho odstrelov
(1)

Technickým vedúcim odstrelov je fyzická osoba oprávnená samostatne privádzať výbušniny k výbuchu ...

(2)

Uchádzač o oprávnenie na výkon funkcie technického vedúceho odstrelov musí byť strelmajster ...

(3)

Odbornosti technických vedúcich odstrelov sú:

a)
technický vedúci banských odstrelov,
b)
technický vedúci odstrelov pre povrch,
c)
technický vedúci odstrelov pre vrtné a geofyzikálne práce,
d)
technický vedúci odstrelov pre osobitné druhy prác s uvedením špecializácie.
(4)

Technický vedúci banských odstrelov smie vykonávať trhacie práce v prostredí, pre ktoré má ...

(5)

Oprávnenie technického vedúceho odstrelov vydáva Hlavný banský úrad, ktorý oprávnenie vyznačí ...

§ 34
Oprávnenie na výkon funkcie odpaľovača ohňostrojov
(1)

Odpaľovačom ohňostrojov je fyzická osoba, ktorá je oprávnená riadiť práce spojené s použitím ...

(2)

Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov môže získať len fyzická osoba staršia ako 21 rokov a oprávňuje ...

(3)

Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov vydáva Hlavný banský úrad, ktorý oprávnenie vyznačí v ...

§ 35
Oprávnenie na výkon funkcie pyrotechnika
(1)

Pyrotechnikom je fyzická osoba oprávnená vykonávať pyrotechnické práce v rozsahu svojej odbornej ...

(2)

Pyrotechnik skupiny A až E môže byť len fyzická osoba staršia ako 21 rokov.

(3)

Pyrotechnik skupiny A je odborne spôsobilý vykonávať vyhľadávanie munície.

(4)

Pyrotechnik skupiny B je odborne spôsobilý a oprávnený riadiť a vykonávať strelecké a balistické ...

(5)

Pyrotechnik skupiny C je odborne spôsobilý a oprávnený samostatne privádzať k výbuchu, zneškodňovať ...

(6)

Pyrotechnik skupiny D je odborne spôsobilý a oprávnený organizovať, riadiť a vykonávať všetky ...

(7)

Pyrotechnik skupiny E je odborne spôsobilý a oprávnený organizovať, riadiť a vykonávať všetky ...

(8)

Držiteľ pyrotechnického oprávnenia, ktoré vydalo ministerstvo vnútra alebo ministerstvo obrany, ...

(9)

Oprávnenie pyrotechnika podľa odsekov 2 až 7 vydáva Hlavný banský úrad, ktorý oprávnenie vyznačí ...

§ 36
Platnosť osvedčenia alebo oprávnenia
(1)

Oprávnenie alebo osvedčenie platí päť rokov odo dňa jeho vydania.

(2)

Platnosť oprávnenia alebo osvedčenia možno pred uplynutím päťročnej lehoty predĺžiť na základe ...

§ 37
Evidencia oprávnení a osvedčení
(1)

Hlavný banský úrad vedie evidenciu oprávnení technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov, ...

(2)

Obvodný banský úrad vedie evidenciu oprávnení strelmajstrov.

(3)

Školiace zariadenie podľa § 27 ods. 2 vedie evidenciu osvedčení na práce s výbušninami, výbušnými ...

(4)

Oprávnená osoba vedie evidenciu oprávnení a osvedčení svojich zamestnancov.

(5)

Oprávnená osoba je povinná na požiadanie obvodného banského úradu, Hlavného banského úradu, ...

(6)

Informácie podľa odsekov 1, 2 a 4 sú neverejné.

§ 38
Uvádzanie výbušnín, výbušných predmetov a pomôcok na použitie výbušnín na trh
(1)

Výbušniny, výbušné predmety a pomôcky na použitie výbušnín sa uvádzajú na trh podľa podmienok ...

(2)

Výbušniny pôvodne určené na iné účely,13) ako sú trhacie práce, možno použiť len ako surovinu ...

(3)

Oprávnená osoba, ktorá vyrába, spracúva, dováža, vyváža alebo predáva výbušniny, pomôcky ...

a)
odovzdať vyhlásenie o zhode výbušniny, pomôcky na použitie výbušnín alebo výbušného predmetu ...
b)
priložiť k dodávanej výbušnine kartu bezpečnostných údajov,
c)
priložiť k výbušnine, pomôcke na použitie výbušnín a výbušnému predmetu návod na ich používanie ...
(4)

Povinnosti podľa odseku 3 sa vzťahujú aj na dovozcu a distribútora výbušnín, výbušných predmetov ...

§ 39
Výbušniny, výbušné predmety a pomôcky na použitie výbušnín určené na používanie v podzemí ...
(1)

V podzemí sa môžu používať len trhaviny s nulovou alebo kladnou kyslíkovou bilanciou.

(2)

Používanie výbušniny, výbušného predmetu alebo pomôcky na použitie výbušnín v podzemí povoľuje ...

(3)

Odsek 2 sa nevzťahuje na používanie pomôcok na použitie výbušnín, ktoré sú vyrobené z dreva. ...

(4)

Žiadosť podľa odseku 2 obsahuje

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto podnikania, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, rodné ...
b)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo žiadateľa, ak ide ...
c)
popis výbušniny, výbušného predmetu alebo pomôcky na použitie výbušnín,
d)
návod na používanie výbušniny, výbušného predmetu alebo pomôcky na použitie výbušnín,
e)
vyhlásenie o zhode podľa osobitného predpisu,18)
f)
vyhlásenie o jednoznačnej identifikácii výbušniny alebo výbušného predmetu.
§ 40
Nadobúdanie a odber výbušnín a výbušných predmetov
(1)

Výbušniny a výbušné predmety, okrem pyrotechnických výrobkov kategórie F1 až F3, P1 a T1, možno ...

(2)

Povolenie podľa odseku 1 sa nevyžaduje na odber bezdymového prachu určeného za prebíjanie streliva ...

(3)

Povolenie podľa odseku 1 sa nevyžaduje pre ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra.

(4)

Povolenie podľa odseku 1 sa ďalej nevyžaduje pre oprávnenú osobu, ktorá

a)
vyrába, spracúva alebo vykonáva výskum, vývoj, skúšanie alebo pokusnú výrobu výbušnín a ...
b)
dováža a vyváža výbušniny alebo výbušné predmety podľa osobitného predpisu,19)
c)
odoberá výbušniny alebo výbušné predmety ako vzorky určené na posudzovanie zhody.
(5)

Výbušniny a výbušné predmety okrem pyrotechnických výrobkov kategórie F1 je zakázané nadobúdať ...

(6)

Žiadosť o vydanie povolenia podľa odseku 1 obsahuje

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto podnikania, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, rodné ...
b)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, ak ide o právnickú ...
c)
doklad o oprávnení na podnikanie v oblasti výbušnín a výbušných predmetov,
d)
doklad o zabezpečení skladovania výbušnín a výbušných predmetov,
e)
doklad o odbornej spôsobilosti zamestnancov oprávnenej osoby na prácu s výbušninami a výbušnými ...
(7)

Ak žiadosť spĺňa náležitosti podľa odseku 6, obvodný banský úrad vydá povolenie na odber ...

(8)

Ak žiadosť nespĺňa náležitosti podľa odseku 6 alebo tieto náležitosti nezodpovedajú skutočnému ...

(9)

Ak žiadateľ v lehote určenej podľa odseku 8 nedostatky žiadosti neodstráni, obvodný banský úrad ...

Povolenie na prácu s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou

§ 41
Oprávnená osoba môže na základe rozhodnutia
a)

Hlavného banského úradu

1.

vykonávať výskum, vývoj, pokusnú výrobu, výrobu, spracovanie, skúšanie, uskladňovanie, zneškodňovanie ...

2.

vykonávať výskum, vývoj, pokusnú výrobu, výrobu, skúšanie, revíziu, opravu, uskladňovanie, ...

b)

Obvodného banského úradu

1.

vyhľadávať nevybuchnutú muníciu,

2.

vykonávať trhacie práce alebo

3.

vykonávať ohňostrojné práce.

§ 42
(1)

Hlavný banský úrad vydá rozhodnutie podľa § 41 písm. a) na základe žiadosti žiadateľa.

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

a)
identifikačné údaje žiadateľa
1.
meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto podnikania, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, rodné ...
2.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, ak ide o právnickú ...
b)
podpornú dokumentáciu
1.
oprávnenie na podnikanie s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou,
2.
doklad o bezpečnosti objektov a priestorov podľa zatriedenia výbušnín, výbušných predmetov a ...
3.
kolaudačné rozhodnutia na stavby, v ktorých sa budú vykonávať činnosti podľa § 41,
4.
doklad o bezpečnosti technických zariadení a vybraných zariadení podľa § 6 a 7,
5.
doklad o odbornej spôsobilosti žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu; pri činnostiach podľa ...
6.
doklad o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá organizuje a priamo riadi práce spojené s činnosťami ...
7.
doklad o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá vykonáva práce spojené s činnosťami podľa ...
8.
vypracovaný spôsob vedenia evidencie výbušnín, výbušných predmetov a munície podľa § 12 vrátane ...
9.
doklad o povolení využívať trhaciu jamu alebo doklad o schválenom technickom zariadení určenom ...
10.
zoznam osôb s uvedením ich adries, ktorých práva alebo právom chránené záujmy by mohli byť ...
11.
návrh opatrení na ochranu práv alebo právom chránených záujmov osôb podľa jedenásteho bodu, ...
12.
doklady o vyriešení stretov záujmov, ak môžu byť činnosťami podľa § 41 písm. a) ohrozené ...
(3)

Ak predložená žiadosť a podporná dokumentácia spĺňajú náležitosti podľa odseku 2, Hlavný ...

(4)

Výroba výbušnín a spracovanie výbušnín sa nepovažuje za chemickú výrobu výbušnín v chemických ...

(5)

Vysoká škola môže vykonávať výskum, vývoj, pokusnú výrobu výbušnín alebo výbušných predmetov ...

a)
do 30 dní od začatia akademického roka druhy a plánované množstvá výbušnín alebo výbušných ...
b)
do 15 dní po ukončení akademického roka skutočné množstvo a druhy výbušnín a výbušných ...
§ 43
Privádzanie výbušnín a výbušných predmetov k výbuchu
(1)

Pri trhacích prácach môže samostatne privádzať k výbuchu výbušniny a výbušné predmety, okrem ...

(2)

Pri ohňostrojných prácach pripravovať a odpaľovať pyrotechnické výrobky môže len odpaľovač ...

(3)

Pri výskume, vývoji, skúšaní, pokusnej výrobe a výrobe môže privádzať k výbuchu výbušniny ...

(4)

Na účel výcviku počas odbornej prípravy podľa § 27 môže práce uvedené v odsekoch 1 až 3 ...

§ 44
Zneškodňovanie a ničenie výbušnín a výbušných predmetov
(1)

Výbušniny a výbušné predmety sa ničia podľa návodu výrobcu alebo podľa schváleného technologického ...

(2)

Pyrotechnické výrobky všetkých kategórií sa ničia jednotlivo a podľa návodu výrobcu. Za jednotlivé ...

(3)

Pri výrobe a spracúvaní sa zneškodňujú alebo ničia výbušniny a výbušné predmety, okrem jednotlivého ...

(4)

Pri výskume, vývoji, skúšaní, pokusnej výrobe a výrobe môže zneškodňovať alebo ničiť výbušniny ...

(5)

Zneškodnenie alebo ničenie pyrotechnických výrobkov výbuchom môže vykonať len strelmajster a ...

(6)

Zneškodňovať alebo ničiť výbušniny a výbušné predmety pri trhacích prácach môže len strelmajster ...

(7)

Zneškodňovanie alebo ničenie výbušnín a výbušných predmetov, okrem jednotlivého ničenia pyrotechnických ...

(8)

O výsledku zneškodňovania alebo ničenia výbušnín a výbušných predmetov, okrem jednotlivého ...

§ 45
Rozsah trhacích prác
(1)

Trhacími prácami malého rozsahu sú:

a)
trhacie práce pri prieskume, otvárke, príprave a dobývaní ložísk nerastov, razení tunelov, ak ...
b)
trhacie práce pri príprave a vykonávaní stavieb a terénnych úprav, ak jednotlivé nálože nepresiahnu ...
c)
trhacie práce pri príprave a vykonávaní stavieb a terénnych úprav v súvislej zástavbe, ak jednotlivé ...
d)
trhacie práce pri deštrukciách, okrem objektov a komínov v súvislej zástavbe, ak jednotlivé nálože ...
e)
trhacie práce pri vrtných a geofyzikálnych prácach a pri ťažbe ropy a zemného plynu, ak hmotnosť ...
f)
trhacie práce v horúcich prevádzkach, ak hmotnosť celkovej nálože nepresiahne 30 kg trhavín,
g)
trhacie práce pri tvarovaní alebo inej úprave materiálov výbuchom, ak hmotnosť celkovej nálože ...
h)
trhacie práce pri deštrukcii objektov a zariadení výbuchom v podzemí, ak hmotnosť celkovej nálože ...
i)
trhacie práce neuvedené v písmenách a) až h), ak hmotnosť celkovej nálože nepresiahne 5 kg trhavín. ...
(2)

Trhacími prácami veľkého rozsahu sú deštrukcie objektov a komínov v súvislej zástavbe a trhacie ...

(3)

Na trhacie práce je zakázané používať výbušniny určené na iné účely.13)

§ 46
Dokumentácia trhacích prác
(1)

Dokumentáciou trhacích prác je technologický postup trhacích prác, technický projekt odstrelu, ...

(2)

Na trhacie práce malého rozsahu strelmajster, ktorý má príslušnú odbornosť podľa § 32 ods. ...

(3)

Na trhacie práce veľkého rozsahu technický vedúci odstrelu, ktorý má príslušnú odbornosť ...

(4)

Na opakované trhacie práce po overení podmienok na vykonanie trhacích prác predchádzajúcimi odstrelmi ...

a)
typový technologický postup na trhacie práce malého rozsahu,
b)
generálny technický projekt odstrelov na trhacie práce veľkého rozsahu.
(5)

Oprávnená osoba zabezpečí, aby technologický postup trhacích prác a technický projekt odstrelu ...

(6)

Oprávnená osoba archivuje dokumentáciu trhacích prác najmenej desať rokov. Ak oprávnená osoba ...

§ 47
Povoľovanie trhacích prác
(1)

Trhacie práce povoľuje obvodný banský úrad rozhodnutím o povolení trhacích prác. Ak rozhodnutie ...

(2)

Rozhodnutie o povolení trhacích prác obvodný banský úrad zasiela aj príslušnému útvaru Policajného ...

(3)

Žiadosť o povolenie trhacích prác podáva osoba, pre ktorú sa majú trhacie práce vykonať, alebo ...

(4)

K žiadosti podľa odseku 3 sa prikladá

a)
právoplatné rozhodnutie podľa osobitného predpisu alebo dokumentácia podľa osobitného predpisu,20) ...
b)
oprávnenie na výkon trhacích prác,
c)
povolenie na odber výbušnín,
d)
doklad o mieste skladovania výbušnín,
e)
dokumentácia trhacích prác s návrhom technických podmienok na ich bezpečné vykonanie; dokumentácia ...
f)
zoznam osôb s uvedením ich mena, priezviska a adresy, ak ide o fyzickú osobu, a obchodného mena ...
g)
návrh opatrení na ochranu práv alebo právom chránených záujmov osôb podľa písmena f).
(5)

Pri povoľovaní trhacích prác a pri výkone trhacích prác obvodný banský úrad môže nariadiť ...

a)
meraním overiť seizmické účinky trhacích prác na objekty a zariadenia, ktoré môžu byť trhacími ...
b)
meraním overiť akustické účinky trhacích prác na okolie,
c)
predložiť znalecký posudok na objasnenie sporných otázok.
(6)

Náklady na overenie seizmických účinkov a akustických účinkov trhacích prác na okolie a na ...

(7)

Obvodný banský úrad môže pred vydaním rozhodnutia o povolení trhacích prác podľa odseku 1 ...

(8)

Trhacie práce možno vykonať bez rozhodnutia o povolení trhacích prác podľa odseku 1, len ak je ...

(9)

Pri trhacích prácach sú vlastníci alebo užívatelia nehnuteľností na nevyhnutne potrebný čas ...

(10)

Pri trhacích prácach podľa § 45 ods. 1 písm. e) môže obvodný banský úrad na základe odôvodnenej ...

§ 48
Oznamovanie trhacích prác veľkého rozsahu

Oprávnená osoba je povinná pri trhacích prácach veľkého rozsahu oznámiť dátum a čas odstrelu ...

§ 49
Oboznamovanie strelmajstrov a technických vedúcich odstrelov s rozhodnutím
(1)

Oprávnená osoba je povinná preukázateľným spôsobom oboznámiť strelmajstra alebo technického ...

(2)

Oprávnená osoba môže strelmajstrovi alebo technickému vedúcemu odstrelu nariadiť vykonať len ...

§ 50
Vedúci trhacích prác
(1)

Oprávnená osoba, ktorá vykonáva trhacie práce, určí potrebný počet vedúcich trhacích prác ...

(2)

Vedúci trhacích prác musí mať príslušnú odbornosť strelmajstra podľa § 32 ods. 5 alebo príslušnú ...

§ 51
Výroba pyrotechnických výrobkov a ich uvedenie na trh
(1)

Výroba pyrotechnických výrobkov sa považuje za spracúvanie výbušnín. Na výrobu pyrotechnických ...

(2)

Oprávnená osoba, ktorá vyrába alebo dováža pyrotechnické výrobky na účel ich uvedenia na trh, ...

a)
vydať vyhlásenie o zhode s technickými požiadavkami podľa osobitného predpisu,18)
b)
priložiť k pyrotechnickému výrobku návod na jeho použitie, návod na likvidáciu zlyhavky a uviesť ...
(3)

Oprávnená osoba podľa odseku 2 môže pyrotechnický výrobok uviesť na trh len v obale schválenom ...

§ 52
Predaj pyrotechnických výrobkov
(1)

Predávať, nadobúdať a používať možno len pyrotechnické výrobky uvedené na trh.

(2)

Predavač pyrotechnických výrobkov je povinný pri predaji pyrotechnických výrobkov upozorniť kupujúceho ...

(3)

V obchodnej sieti možno predávať len pyrotechnické výrobky kategórie F1 až F3, kategórie T1 ...

(4)

Pyrotechnické výrobky podľa odseku 3 možno predávať len v predajniach, ktoré sú umiestené v ...

(5)

Pyrotechnické výrobky nemožno odpaľovať v priestoroch predajne.

(6)

Vo výkladoch predajní možno vystavovať len napodobeniny pyrotechnických výrobkov.

(7)

Pyrotechnické výrobky nemožno skladovať a predávať v priestoroch únikových ciest zo stavby a ...

(8)

Pyrotechnické výrobky kategórie F4, kategórie P2 iné ako pre automobilový priemysel a T2 môžu ...

(9)

Predávať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, T1 a P1 môžu len fyzické osoby s oprávnením ...

(10)

Pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3, a to petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, batérie ...

(11)

Predávať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 okrem pyrotechnických výrobkov podľa odseku ...

§ 53
Používanie pyrotechnických výrobkov
(1)

Pyrotechnický výrobok možno používať len podľa návodu na jeho používanie.

(2)

Obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo ...

(3)

Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 možno len v období od 31. decembra príslušného ...

(4)

Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 v období od 2. januára do 30. decembra príslušného ...

a)
meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu, názov a sídlo, ...
b)
dátum a miesto použitia pyrotechnických výrobkov, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov spolu ...
(5)

Obec vydá súhlas podľa odseku 4 alebo žiadosť zamietne. Ak žiadosť neobsahuje niektorú z náležitostí ...

a)
žiadateľa na použitie pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od 2. januára ...
b)
osobu podľa § 52 ods. 9 na predaj pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období ...
§ 54
Povoľovanie ohňostrojných prác
(1)

Ohňostrojné práce povoľuje obvodný banský úrad rozhodnutím o povolení ohňostrojných prác. ...

(2)

Rozhodnutie o povolení ohňostrojných prác obvodný banský úrad zasiela aj príslušnému útvaru ...

(3)

Žiadosť o povolenie ohňostrojných prác podáva osoba, pre ktorú sa ohňostrojné práce majú ...

(4)

Ohňostrojné práce musia vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov, z ktorých jeden musí ...

(5)

K žiadosti podľa odseku 3 sa prikladá

a)
kópia oprávnenia odpaľovača ohňostrojov, ktorý bude ohňostrojné práce vykonávať,
b)
povolenie na odber pyrotechnických výrobkov kategórie F4,
c)
technologický postup ohňostrojných prác s návrhom technických podmienok na ich bezpečné vykonanie, ...
d)
písomný súhlas obce na vykonanie ohňostrojných prác,
e)
záväzné stanovisko Dopravného úradu so stanovením podmienok na vykonanie ohňostrojných prác, ...
(6)

Na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie P2 a T2 sa vzťahujú odseky 1 až 5.

§ 55
Zodpovednosť za vykonanie ohňostrojných prác
(1)

Za prípravu a vykonanie ohňostrojných prác zodpovedá vedúci odpaľovač ohňostrojov.

(2)

Vedúci odpaľovač ohňostrojov

a)
vypracúva technologický postup ohňostrojných prác,
b)
riadi prípravu a odpaľovanie pyrotechnických výrobkov,
c)
koordinuje prácu ostatných odpaľovačov ohňostrojov,
d)
určí podmienky na bezpečné vykonanie ohňostrojných prác,
e)
riadi likvidáciu zlyhaviek,
f)
vykonáva prehliadku odpaľovacích zariadení a miesta odpalu,
g)
vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku ohňostrojných prác a výsledku prehliadky odpaľovacích ...
§ 56
Nadobúdanie, predaj a držba munície
(1)

Nadobúdať a predávať muníciu možno len na základe povolenia podľa osobitného predpisu.22)

(2)

Protipechotné míny môžu držať oprávnená osoba, ozbrojené sily Slovenskej republiky a rozpočtová ...

§ 57
Technický stav výbušnín, výbušných predmetov, munície a ich preskúšanie
(1)

Ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra, oprávnená osoba a školiace zariadenie podľa § 27 ods. ...

a)
udržiavať výbušniny, výbušné predmety, muníciu a ich obaly v riadnom technickom stave,
b)
mať neustále prehľad o technickom stave výbušnín, výbušných predmetov alebo munície,
c)
zabezpečiť preskúšanie výbušniny, výbušného predmetu alebo munície a ich obalov v rozsahu ...
(2)

Preskúšaním výbušnín, výbušných predmetov alebo munície a ich obalov je skúšanie určeného ...

(3)

O výsledku preskúšania podľa odseku 2 autorizovaná osoba alebo notifikovaná osoba vydá rozhodnutie ...

(4)

Na základe rozhodnutia o zhode výrobku s technickou dokumentáciou môže výrobca, ministerstvo obrany ...

(5)

Ak výsledky preskúšania preukážu technické nedostatky, ktoré znižujú bezpečnosť výbušniny, ...

§ 58
Požiadavky pri výrobe munície
(1)

Na každú výrobnú činnosť spojenú s výrobou munície je oprávnená osoba povinná zabezpečiť ...

(2)

V miestnosti, kde sa vyrába munícia, oprávnená osoba zabezpečí rozmiestnenie laboračnej linky ...

(3)

Laborácia munície je plnenie munície alebo muničných elementov výbušninou.

(4)

Výbušniny určené na laboráciu munície a muničných elementov, iniciátory a iniciačné zariadenia ...

(5)

Kompletizácia munície je súbor činností, ktoré smerujú k zloženiu munície z jednotlivých muničných ...

(6)

Pri kompletizácii munície možno adjustovať iniciátory alebo iniciačné zariadenia len na oddelených ...

(7)

Pri výrobe munície je zakázané

a)
zriaďovať pracovisko v priestore uzavretom medzi dopravníkmi alebo stenami bez možnosti voľného ...
b)
pracovať s chybným alebo nepreskúšaným zariadením a strojmi,
c)
opravovať, nastavovať, čistiť a mazať zariadenie, ktoré je v prevádzke,
d)
odstraňovať ochranné zariadenia počas práce s muníciou a výbušninou.
(8)

Pri práci s muničnými elementmi, ktoré obsahujú elektrické iniciátory, je oprávnená osoba povinná ...

§ 59
Dekompletizácia a delaborácia munície
(1)

Dekompletizácia munície je súhrn pracovných činností s muníciou alebo muničným elementom s ...

(2)

Delaborácia munície je súhrn pracovných činností s muníciou alebo muničnými elementmi s cieľom ...

(3)

Dekompletizáciu a delaboráciu munície s chemicky nestálymi výbušninami možno vykonávať len ...

(4)

Deadjustáciu iniciátorov alebo iniciačných zariadení možno vykonávať v samostatných a na túto ...

(5)

Zariadenie na deadjustáciu iniciátorov alebo iniciačných zariadení musí byť skonštruované tak, ...

(6)

Deadjustáciu poškodeného, podozrivého a nebezpečného iniciátora alebo iniciačného zariadenia ...

§ 60
Revízia, oprava a likvidácia munície
(1)

Na revíziu, opravu a likvidáciu munície sa vzťahuje postup podľa § 58 a 59.

(2)

Každý, kto požiada o revíziu, opravu a likvidáciu munície, je povinný poskytnúť vykonávateľovi ...

§ 61
Ničenie munície
(1)

Ničenie munície je súhrn činností, ktorých výsledkom je fyzické zničenie munície výbuchom. ...

(2)

Muníciu možno ničiť iba v určených zariadeniach alebo v schválených trhacích jamách.

(3)

Vedúci prác pri ničení munície je pyrotechnik skupiny D alebo E.

(4)

Muníciu, ktorú nemožno bezpečne prepravovať, môžu ničiť výhradne pyrotechnici ministerstva ...

(5)

Pri ničení nálezu munície sú vlastníci dotknutých nehnuteľností povinní strpieť nevyhnutné ...

§ 62
Vyhľadávanie nevybuchnutej munície
(1)

Vyhľadávanie nevybuchnutej munície je odborná činnosť, ktorou sa zisťuje prítomnosť munície ...

(2)

Vyhľadávať nevybuchnutú muníciu, okrem vojenských objektov a priestorov, môže len oprávnená ...

(3)

Oprávnená osoba, ktorá vyhľadáva nevybuchnutú muníciu, je povinná osobe, pre ktorú vyhľadáva ...

a)
predložiť povolenie podľa odseku 2 a
b)
vydať po ukončení vyhľadávania nevybuchnutej munície záverečnú správu, v ktorej uvedie
1.
spôsob vyhľadávania nevybuchnutej munície,
2.
použité technické zariadenie,
3.
garantovanú hĺbku prehliadnutého priestoru a
4.
výsledok vyhľadávania nevybuchnutej munície.
§ 63
Povolenie na vyhľadávanie nevybuchnutej munície
(1)

Žiadosť o povolenie vyhľadávať nevybuchnutú muníciu podáva žiadateľ so súhlasom osoby, ktorá ...

(2)

Obvodný banský úrad rozhodne o povolení na vyhľadávanie nevybuchnutej munície podľa § 62 ods. ...

a)
fyzická osoba, ktorá riadi a organizuje vyhľadávanie nevybuchnutej munície, má odbornú spôsobilosť ...
b)
fyzická osoba, ktorá vyhľadáva nevybuchnutú muníciu, má odbornú spôsobilosť pyrotechnika skupiny ...
(3)

Žiadosť o povolenie vyhľadávať nevybuchnutú muníciu obsahuje

a)
identifikačné údaje žiadateľa
1.
meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, ak ...
2.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, ak ide o právnickú ...
b)
identifikačné údaje osoby, pre ktorú sa má vyhľadávanie nevybuchnutej munície vykonať,
c)
oprávnenie žiadateľa na vyhľadávanie nevybuchnutej munície,
d)
meno, priezvisko a pyrotechnické oprávnenie skupiny A, D alebo E fyzickej osoby, ktorá bude nevybuchnutú ...
e)
meno, priezvisko a pyrotechnické oprávnenie skupiny D alebo E fyzickej osoby, ktorá bude riadiť ...
f)
technologický postup vyhľadávania nevybuchnutej munície podľa odseku 6,
g)
zoznam osôb s uvedením ich adries, ktorých práva alebo právom chránené záujmy by mohli byť ...
h)
návrh opatrení na zabránenie ohrozeniu práv alebo právom chránených záujmov osôb uvedených ...
(4)

Ak oprávnená osoba nevykoná vyhľadávanie nevybuchnutej munície v termíne určenom v rozhodnutí ...

(5)

Rozhodnutie o povolení na vyhľadávanie nevybuchnutej munície a rozhodnutie o predĺžení povolenia ...

(6)

Technologický postup vyhľadávania nevybuchnutej munície obsahuje

a)
miesto a čas vyhľadávania,
b)
situačný nákres alebo mapu miesta vyhľadávania a najbližšieho okolia so zakreslením manipulačného ...
c)
určenie metódy a spôsob vyhľadávania,
d)
spôsob vypratania a uzatvorenia bezpečnostných okruhov,
e)
spôsob ochrany okolia pred nežiaducimi účinkami,
f)
prostriedky na vyhlasovanie výstražných signálov a spôsob ich vyhlasovania,
g)
určenie úkrytov zamestnancov,
h)
zásady prvej pomoci,
i)
zoznam osôb podľa odseku 3 písm. g) a spôsob informovania Policajného zboru a Hasičského a záchranného ...
§ 64
Organizácia vyhľadávania nevybuchnutej munície
(1)

Pri vyhľadávaní nevybuchnutej munície oprávnená osoba nesmie určovať normy spotreby práce.

(2)

Pri náleze nevybuchnutej munície je oprávnená osoba povinná

a)
zabezpečiť nevybuchnutú muníciu proti pohybu a odcudzeniu a
b)
bezodkladne informovať príslušný útvar Policajného zboru.
(3)

Osoba, ktorá vyhľadáva nevybuchnutú muníciu, je oprávnená nájdenú nevybuchnutú muníciu len ...

§ 65
Zaistenie bezpečnosti pri vyhľadávaní nevybuchnutej munície
(1)

Oprávnená osoba najneskôr 24 hodín pred začatím vyhľadávania nevybuchnutej munície písomne ...

a)
obvodnému banskému úradu, ktorý povolil vyhľadávanie nevybuchnutej munície,
b)
obci, v ktorej katastrálnom území sa bude vyhľadávať nevybuchnutá munícia,
c)
útvaru Policajného zboru podľa miesta vyhľadávania nevybuchnutej munície a
d)
osobám uvedeným v § 63 ods. 3 písm. g).
(2)

Oprávnená osoba je povinná osobám uvedeným v odseku 1 bezodkladne písomne oznámiť skutočné ...

(3)

Oprávnená osoba je povinná určiť hlavného pyrotechnika, ktorý riadi odborné práce pri vyhľadávaní ...

(4)

Hlavný pyrotechnik vytýči, vyznačí a zabezpečí prehľadávaný priestor spôsobom určeným v ...

(5)

Hlavný pyrotechnik zodpovedá za vypratanie manipulačného priestoru a za uzavretie bezpečnostného ...

(6)

Do manipulačného priestoru a bezpečnostného okruhu majú prístup len osoby, ktoré plnia pracovné ...

§ 66
Humanitárne odmínovanie
(1)

Humanitárne odmínovanie je vyhľadávanie, doprava, skladovanie, delaborácia, ničenie výbušnín, ...

(2)

Humanitárne odmínovanie sa vykonáva spravidla mimo územia Slovenskej republiky podľa medzinárodnej ...

(3)

Oprávnená osoba môže vykonávať humanitárne odmínovanie, ak má na túto činnosť oprávnenie ...

(4)

Oprávnená osoba alebo zodpovedný zástupca, ktorý riadi humanitárne odmínovanie, musí byť držiteľom ...

(5)

Oprávnená osoba, ktorá vykonáva humanitárne odmínovanie, musí byť držiteľom osvedčenia o ...

(6)

Výučbu na získanie odbornej spôsobilosti na riadenie alebo vykonávanie humanitárneho odmínovania ...

(7)

Teoretická a praktická výučba na získanie odbornej spôsobilosti na riadenie alebo vykonávanie ...

(8)

Výučba podľa odseku 7 obsahuje aj

a)
bezpečnostný a krízový manažment,
b)
metódy a spôsoby riadenia osôb v krízových situáciách,
c)
medzinárodné humanitárne zmluvy,
d)
humanitárne projekty a špecifické požiadavky na účastníkov kurzu,
e)
identifikáciu nevybuchnutej munície a improvizovaných výbušných zariadení,
f)
prvú pomoc pri zranení výbuchom.
(9)

Odborná spôsobilosť na riadenie alebo vykonávanie humanitárneho odmínovania sa overuje pred skúšobnou ...

(10)

Certifikačnou autoritou poverenou príslušnou medzinárodnou organizáciou je zástupca tejto medzinárodnej ...

(11)

Skúšobná komisia podľa odseku 9 výsledok overenia odbornej spôsobilosti na riadenie alebo vykonávanie ...

(12)

Pri nevyhovujúcom výsledku overenia odbornej spôsobilosti na riadenie alebo vykonávanie humanitárneho ...

(13)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na riadenie humanitárneho odmínovania a osvedčenie na vykonávanie ...

TRETIA ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA NA ÚSEKU VÝBUŠNÍN, VÝBUŠNÝCH PREDMETOV A MUNÍCIE

§ 67
Organizácia štátnej správy na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície

Štátnu správu na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície podľa tohto zákona vykonáva ...

a)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

b)

Hlavný banský úrad,

c)

obvodný banský úrad,

d)

ministerstvo vnútra,

e)

ministerstvo obrany.

§ 68
Ministerstvo

Ministerstvo

a)

riadi a zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície, ...

b)

zabezpečuje a koordinuje v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy úlohy medzinárodnej ...

c)

rozhoduje o odvolaniach vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol Hlavný banský úrad,

d)

rozhoduje pri pochybnostiach o hlavnom dozore v oblasti výbušnín, výbušných predmetov a munície ...

e)

vydáva povolenia na prepravu výbušnín a vedie o týchto povoleniach evidenciu podľa osobitného ...

f)

rozhoduje pri pochybnostiach, či ide o výbušninu, výbušný predmet alebo muníciu.

§ 69
Hlavný banský úrad
(1)

Hlavný banský úrad plní úlohy hlavného dozoru orgánov štátnej správy vo veciach výbušnín, ...

(2)

Hlavný banský úrad riadi činnosť obvodných banských úradov a rozhoduje o odvolaniach proti ich ...

(3)

Pri výkone hlavného dozoru Hlavný banský úrad

a)
ukladá opatrenia vo veciach výbušnín, výbušných predmetov a munície a opatrenia na zaistenie ...
b)
vykonáva previerky pracovísk, činností a technických zariadení a pritom zisťuje, ako obvodné ...
(4)

Hlavný banský úrad

a)
overuje odbornú spôsobilosť osôb v rozsahu určeným týmto zákonom a vydáva im príslušné osvedčenia ...
b)
vydáva a odoberá poverenia podľa tohto zákona,
c)
zabezpečuje medzinárodnú výmenu informácií s príslušnými orgánmi štátov, ktoré sú zmluvnou ...
d)
povoľuje používanie výbušnín, výbušných predmetov alebo pomôcok na používanie výbušnín, ...
e)
vydáva povolenie podľa § 41 písm. a),
f)
vydáva povolenie používať vybrané zariadenie a nariaďuje overovaciu prevádzku vybraného zariadenia, ...
g)
vedie evidenciu povolení a poverení vydaných podľa § 7, § 27 ods. 3, § 39 ods. 2 a § 41 písm. ...
h)
prideľuje kód jednoznačnej identifikácie,25)
i)
ukladá pokuty podľa § 78,
j)
vydáva rozhodnutie o uznávaní dokladov o odbornej spôsobilosti vydaných ich držiteľom v štáte, ...
k)
kontroluje oprávnenie alebo osvedčenie pri predaji pyrotechnických výrobkov.
§ 70
Obvodný banský úrad
(1)

Obvodný banský úrad vykonáva hlavný dozor nad dodržiavaním tohto zákona. Pri výkone hlavného ...

a)
vykonáva prehliadky objektov, zariadení a pracovísk a pritom kontroluje plnenie povinností vyplývajúcich ...
b)
vyšetruje príčiny vzniku závažného pracovného úrazu, ktorého dôsledkom nastala smrť alebo ...
c)
nariaďuje odstrániť zistené závady a nedostatky,
d)
preskúmava bez zbytočného odkladu odôvodnenosť požiadavky odborového orgánu na prerušenie práce, ...
e)
dozerá, či oprávnená osoba riadne vedie evidenciu a registráciu pracovných úrazov, a vyhodnocuje ...
f)
overuje odbornú spôsobilosť v rozsahu určenom týmto zákonom a vydáva príslušné osvedčenia ...
g)
objasňuje a prejednáva priestupky podľa všeobecného predpisu o priestupkoch,26)
h)
ukladá pokuty podľa § 78,
i)
nariaďuje nevyhnutné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti ...
j)
nariaďuje zastavenie prevádzky oprávnenej osobe alebo jej časti, prípadne jej technických zariadení ...
(2)

Obvodný banský úrad ďalej

a)
povoľuje trhacie práce, ohňostrojné práce a vyhľadávanie munície, predlžuje platnosť rozhodnutí ...
b)
povoľuje umiestnenie stavby a užívanie, zrušenie alebo odstránenie skladov výbušnín, výbušných ...
c)
vedie evidenciu oprávnených osôb, ktorým vydali povolenie na vykonávanie trhacích prác alebo ...
d)
povoľuje odber výbušnín a zasiela rovnopis povolenia na odber výbušnín vydaného podľa § 40 ...
e)
v rámci dozornej činnosti preveruje podania osôb, oznámenia orgánov verejnej správy, ktoré upozorňujú ...
f)
preveruje na základe vlastných poznatkov, na základe podania osôb, oznámenia orgánov verejnej ...
g)
kontroluje oprávnenie alebo osvedčenie pri predaji pyrotechnických výrobkov,
h)
plní ďalšie úlohy vyplývajúce mu z tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. ...
§ 71
Ústredný banský inšpektor a obvodný banský inšpektor
(1)

Úlohy štátnej správy na úseku hlavného dozoru vykonáva Hlavný banský úrad prostredníctvom ...

(2)

Banský inšpektor je oprávnený

a)
vstupovať kedykoľvek do objektov, zariadení a priestorov, vykonávať v nich prehliadky a šetrenia, ...
b)
vydávať záväzné príkazy na odstránenie zistených závad a nedostatkov a pri zrejmom a bezprostrednom ...
c)
vydávať záväzné príkazy na zastavenie prevádzky organizácie alebo jej časti, prípadne ich ...
d)
nariaďovať nevyhnutné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti ...
e)
zakázať prácu nadčas a prácu v noci, ak zistí, že sa vykonáva v rozpore so Zákonníkom práce, ...
f)
zadržať preukaz o odbornej spôsobilosti alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak držiteľ ...
(3)

Banský inšpektor je povinný

a)
zdržať sa pri výkone práce všetkého, čo môže narušiť dôveru v jeho odbornosť a nestrannosť, ...
b)
oznámiť svoju prítomnosť kontrolovanej oprávnenej osobe pred začatím prehliadky, ak tým negatívne ...
c)
spísať zápisnicu o výsledku prehliadky, a tú prerokovať so štatutárnym orgánom alebo zodpovedným ...
d)
informovať príslušný odborový orgán a zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia ...
(4)

Banský inšpektor sa pri výkone svojej činnosti preukazuje preukazom Hlavného banského úradu.

§ 72
Záväzný príkaz banského inšpektora
(1)

Záväzný príkaz banského inšpektora možno dať ústne alebo písomne; ak sa dá ústne, je inšpektor ...

(2)

Proti záväznému príkazu banského inšpektora možno podať v lehote 15 dní od jeho vydania námietky ...

(3)

Podanie námietok má odkladný účinok, ak ho v záväznom príkaze banský inšpektor nevylúčil. ...

(4)

Zadržaný preukaz podľa § 71 ods. 2 písm. f) obvodný banský inšpektor bezodkladne postúpi na ...

§ 73
Ministerstvo vnútra
(1)

Ministerstvo vnútra plní úlohy štátnej správy na úseku výbušnín, výbušných predmetov a ...

(2)

Úlohy štátnej správy vykonáva ministerstvo vnútra prostredníctvom pyrotechnických inšpektorov. ...

(3)

Dozor v objektoch a zariadeniach ministerstva vnútra a ministerstva spravodlivosti vykonávajú pyrotechnickí ...

(4)

Ministerstvo vnútra je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol pyrotechnický ...

(5)

Ministerstvo vnútra vykonáva pôsobnosť v rezorte ministerstva vnútra a ministerstva spravodlivosti, ...

§ 74
Pyrotechnický inšpektor ministerstva vnútra
(1)

Pyrotechnického inšpektora ministerstva vnútra určuje minister vnútra Slovenskej republiky.

(2)

Pyrotechnickým inšpektorom ministerstva vnútra môže byť príslušník Policajného zboru s vysokoškolským ...

(3)

Pyrotechnický inšpektor ministerstva vnútra je pri výkone svojej činnosti povinný preukazovať ...

(4)

Na oprávnenia a povinnosti pyrotechnického inšpektora ministerstva vnútra sa vzťahujú ustanovenia ...

§ 75
Ministerstvo obrany
(1)

Ministerstvo obrany

a)
riadi výkon štátnej správy na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície
1.
v ozbrojených silách Slovenskej republiky,
2.
vo Vojenskej polícii,
3.
vo Vojenskom spravodajstve,
4.
v rozpočtových organizáciách ministerstva obrany, ktoré sa zaoberajú vedou, výskumom, vývojom, ...
b)
zabezpečuje a koordinuje v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy úlohy medzinárodnej ...
c)
zastupuje Slovenskú republiku v orgánoch Organizácie Severoatlantickej zmluvy, Európskej obrannej ...
d)
vykonáva dozor nad zaistením bezpečnosti pri činnostiach spojených s výbušninami, výbušnými ...
e)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol pyrotechnický inšpektor ministerstva ...
f)
vykonáva dozor v objektoch a zariadeniach ozbrojených síl Slovenskej republiky, Vojenskej polície, ...
1.
iným rezortom podľa uzatvorenej medzirezortnej zmluvy,
2.
zahraničnými ozbrojenými silami, ktoré vykonávajú výcvik alebo vojenské cvičenie na území ...
3.
inými osobami,
g)
vykonáva pôsobnosť v ozbrojených silách Slovenskej republiky, Vojenskej polícii, Vojenskom spravodajstve ...
(2)

Dozor nad dodržiavaním tohto zákona v pôsobnosti ministerstva obrany vykonávajú pyrotechnickí ...

§ 76
Pyrotechnický inšpektor ministerstva obrany
(1)

Pyrotechnického inšpektora ministerstva obrany určuje minister obrany Slovenskej republiky.

(2)

Pyrotechnickým inšpektorom ministerstva obrany môže byť profesionálny vojak alebo zamestnanec ...

a)
s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa výzbrojno-technického zamerania alebo postgraduálneho ...
b)
s oprávnením pyrotechnika skupiny „E“.
(3)

Pyrotechnický inšpektor ministerstva obrany je pri výkone svojej činnosti povinný preukazovať ...

(4)

Na oprávnenia a povinnosti pyrotechnického inšpektora ministerstva obrany sa vzťahujú ustanovenia ...

§ 77
Záväzný príkaz a zadržanie pyrotechnického preukazu
(1)

Proti záväznému príkazu vydanému pyrotechnickým inšpektorom ministerstva obrany alebo pyrotechnickým ...

(2)

Odvolanie proti záväznému príkazu má odkladný účinok, ak ho v záväznom príkaze pyrotechnický ...

(3)

Zadržaný preukaz o odbornej spôsobilosti alebo pyrotechnický preukaz podľa § 71 ods. 2 písm. ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SANKCIE

§ 78
Iné správne delikty
(1)

Obvodný banský úrad uloží pokutu od 100 do 10 000 eur oprávnenej osobe, ktorá

a)
nedodrží povinnosť zabezpečiť zatriedenie výbušnín, výbušných predmetov a munície podľa ...
b)
nedodrží niektorú z povinností pri balení a označovaní výbušnín a výbušných predmetov a ...
c)
nedodrží niektorú z povinností pri jednoznačnej identifikácii, balení, označovaní a evidencii ...
d)
dováža, vyrába alebo vyváža plastickú trhavinu v rozpore s § 11 ods. 2,
e)
nedodrží hodnoty minimálnej koncentrácie detekčnej látky v plastickej trhavine v čase výroby ...
f)
vedie evidenciu výbušnín, výbušných predmetov a munície v rozpore s § 12,
g)
nedodrží podmienky prepravy výbušnín, výbušných predmetov a munície podľa § 13 ods. 2,
h)
nedodrží niektorú z požiadaviek alebo podmienok prepravy výbušnín, výbušných predmetov a munície ...
i)
nedodrží niektorú z podmienok prenášania výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch ...
j)
nedodrží niektorú z podmienok či povinností pri skladovaní výbušnín, výbušných predmetov ...
k)
nedodrží niektorú z podmienok či povinností pri skladovaní pyrotechnických výrobkov podľa § ...
l)
vykoná činnosť v trhacej jame v rozpore so zásadami podľa § 24,
m)
poverí prácou s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou fyzickú osobu bez spôsobilosti ...
n)
nesplní povinnosť podľa § 27 ods. 5 alebo ods. 6,
o)
nedodrží niektorú z povinností na použitie výbušnín, výbušných predmetov a pomôcok na použitie ...
p)
nadobudne výbušniny a výbušné predmety okrem pyrotechnických výrobkov kategórie F1, F2, F3, ...
q)
nedodrží niektorú z podmienok privádzania výbušnín k výbuchu podľa § 43,
r)
zneškodňuje a ničí výbušniny a výbušné predmety v rozpore s § 44,
s)
nesplní povinnosť podľa § 46 ods. 6,
t)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 48,
u)
nesplní oboznamovaciu povinnosť podľa § 49,
v)
nedodrží niektorú z povinností alebo podmienok na výrobu, predaj a používanie pyrotechnických ...
w)
nedodrží niektorú z požiadaviek alebo podmienok na bezpečný výkon ohňostrojných prác podľa ...
x)
nedodrží niektorú z povinností podľa § 57 alebo požiadaviek podľa § 58,
y)
nedodrží zásady pre dekompletizáciu a delaboráciu munície podľa § 59, revízie a opravy munície ...
z)
nedodrží niektorú z podmienok či povinností pri vyhľadávaní nevybuchnutej munície podľa § ...

aa) nedodrží niektorú zo zásad organizácie a bezpečnosti vyhľadávania nevybuchnutej munície ...

ab) neposkytne súčinnosť podľa § 82 ods. 2.

(2)

Obvodný banský úrad uloží pokutu od 10 000 do 100 000 eur oprávnenej osobe, ktorá

a)
nedodrží základné povinnosti na zaistenie bezpečnosti a zdravia osôb a ochranu majetku pri práci ...
b)
nedodrží niektorú z pracovných podmienok podľa § 4,
c)
nedodrží podmienky bezpečnej prevádzky v objekte a priestore určenom na práce s výbušninami, ...
d)
používa pri práci s výbušninami, výbušnými predmetmi alebo muníciou, ako aj pri inej činnosti ...
e)
nedodrží niektorú z podmienok či povinností pri uvádzaní výbušnín, výbušných predmetov ...
f)
vykonáva niektorú z činností podľa § 41 písm. b) bez platného povolenia alebo poverenia,
g)
nadobudne a predáva muníciu v rozpore s § 56 ods. 1.
(3)

Hlavný banský úrad uloží pokutu od 100 do 100 000 eur oprávnenej osobe, ktorá

a)
nedodrží základné povinnosti na zaistenie bezpečnosti a zdravia osôb a ochranu majetku pri práci ...
b)
vykonáva činnosť podľa § 27 ods. 3 alebo § 41 písm. a) bez platného povolenia alebo poverenia, ...
c)
nesplní niektorú z povinností podľa § 27 ods. 5 alebo ods. 6,
d)
neposkytne súčinnosť podľa § 82 ods. 2,
e)
nesplní opatrenia uložené rozhodnutím Hlavného banského úradu podľa § 69 ods. 3 písm. a),
f)
nesplní povinnosť podľa § 88 ods. 8.
(4)

Obvodný banský úrad uloží pokutu od 5 000 až do 100 000 eur fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, ...

(5)

Obvodný banský úrad uloží pokutu od 100 do 5 000 eur školiacemu zariadeniu podľa § 27 ods. 2 ...

(6)

Ak konaním podľa odsekov 1 až 5 oprávnená osoba, fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo ...

(7)

Konanie podľa odsekov 1 až 5 možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán ...

(8)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie, ako aj na možné následky ...

(9)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ...

(10)

Ak sa nevykonala v určenej lehote náprava nedostatkov, za ktoré bola uložená pokuta podľa odsekov ...

(11)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 79
Odobratie osvedčenia alebo oprávnenia
(1)

Hlavný banský úrad alebo obvodný banský úrad rozhodnutím o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...

(2)

Na konanie o odobratí oprávnenia o odbornej spôsobilosti alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...

(3)

Pred vrátením oprávnenia o odbornej spôsobilosti alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa zamestnanec ...

(4)

Pyrotechnické oprávnenie môže byť odobraté pred uplynutím jeho platnosti v týchto prípadoch: ...

a)
na základe zmeny zdravotnej spôsobilosti; lekárska správa posudzujúceho lekára musí byť zaslaná ...
b)
na základe odsúdenia pyrotechnika za úmyselný trestný čin, ak rozsudok nadobudol právoplatnosť, ...
c)
za hrubé porušenie alebo opakované porušenie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ...
(5)

Za hrubé porušenie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti ...

§ 80
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
nedbá alebo zneužije výstražné znamenie, výstražný piktogram fyzikálnej nebezpečnosti alebo ...
b)
bez osvedčenia, oprávnenia, povolenia alebo súhlasu vykonáva činnosť, ktorú možno vykonávať ...
c)
nájde výbušninu, výbušný predmet okrem pyrotechnického výrobku kategórie F1, F2, F3, T1 a P1 ...
d)
poruší ustanovenia § 53 ods. 3 a 4.
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 obvodný banský úrad uloží pokutu do 1 650 eur.

(3)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 81
Zoznam spracúvaných osobných údajov, účel spracúvania, podmienky ich získavania a okruh dotknutých ...
(1)

Hlavný banský úrad, obvodné banské úrady a školiace zariadenie podľa § 27 ods. 2 vedú zoznam ...

(2)

Do zoznamu osobných údajov o fyzických osobách zhromažďovaných a spracúvaných Hlavným banským ...

a)
titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
miesto trvalého pobytu,
e)
miesto prechodného pobytu,
f)
štátna príslušnosť,
g)
číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu.
(3)

Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie úloh hlavného dozoru podľa § 69 až 71.

(4)

Osobné údaje získavajú Hlavný banský úrad a obvodný banský úrad a pri plnení úloh hlavného ...

(5)

Dotknuté osoby na účely spracúvania osobných údajov v informačných systémoch štátnej správy ...

§ 82
Súčinnosť
(1)

Orgány štátnej správy uvedené v § 67 písm. a), b), d) a e) sú na účel zabezpečenia kontroly ...

(2)

Oprávnené osoby sú povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť orgánom hlavného dozoru, vytvárať ...

§ 83

Práva a povinnosti oprávnenej osoby sa primerane vzťahujú aj na ozbrojené sily Slovenskej republiky, ...

§ 84
Zánik trestnosti nedovoleného držania výbušnín, výbušných predmetov alebo munície

Trestnosť nedovoleného držania výbušnín, výbušných predmetov alebo munície zaniká, ak osoba, ...

§ 85

Hlavný banský úrad a obvodný banský úrad poskytujú na účely zabezpečenia ochrany ústavného ...

§ 86
Vzťah k správnemu poriadku

Na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem konaní podľa ...

§ 87
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Ministerstvo po dohode s ministerstvom obrany a ministerstvom vnútra všeobecne záväzným predpisom ...

a)
podrobnosti o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri výskume, ...
b)
podrobnosti o povoľovaní a o návode na používanie výbušnín, výbušných predmetov a pomôcok ...
c)
podrobnosti o evidencii výbušnín, výbušných predmetov a munície,
d)
podmienky preskúšania výbušnín, výbušných predmetov, munície a ich obalov, lehoty preskúšania ...
e)
špecifické požiadavky pri výrobe, revíziách a opravách munície, pri práci so strelivinami a ...
f)
podmienky používania výbušnín na trhacie práce a vykonávania trhacích prác,
g)
podmienky vykonávania ohňostrojných prác a podrobnosti o používaní pyrotechnických výrobkov ...
h)
podmienky prepravy a prenášania výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej ...
i)
podrobnosti o umiestnení, vyhotovení, zriaďovaní, prevádzkovaní a technických požiadavkách ...
j)
podmienky uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície, minimálny rozsah údajov o ...
k)
podrobnosti o zabezpečení objektov, v ktorých sa vyvíjajú, vyrábajú, skúšajú, opravujú, revidujú, ...
l)
rozsah, postup prác, náležitosti technologického postupu a podmienky pri zneškodňovaní a ničení ...
m)
obsah a rozsah odbornej prípravy,
n)
náležitosti prihlášky do kurzu, náležitosti prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti, ...
o)
vzor preukazu strelmajstra, vzor preukazu odpaľovača ohňostrojov, vzor preukazu pyrotechnika, vzor ...
(2)

Ministerstvo obrany všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví

a)
podmienky preskúšania výbušnín, výbušných predmetov, munície a ich obalov, lehoty preskúšania ...
b)
podrobnosti o jednoznačnej identifikácii výbušnín, výbušných predmetov, munície podliehajúcich ...
c)
podmienky uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície v objektoch, ktoré sú zriadené ...
§ 88
Prechodné ustanovenia
(1)

Konania na úseku výbušnín začaté a právoplatne neukončené do 31. mája 2014 sa ukončia podľa ...

(2)

Povolenie vyrábať a spracúvať výbušniny alebo vykonávať výskum, vývoj alebo pokusnú výrobu ...

(3)

Povolenie na užívanie stavieb skladov výbušnín, povolenie na vykonávanie trhacích prác, povolenie ...

(4)

Osvedčenie alebo oprávnenie o odbornej spôsobilosti vydané do 31. mája 2014 sa považuje za osvedčenie ...

(5)

Oprávnenie o odbornej spôsobilosti pyrotechnika – strelca skupiny A vydané do 31. mája 2014 sa ...

(6)

Držiteľ pyrotechnického oprávnenia pyrotechnika skupiny C, ktoré vydal Hlavný banský úrad, môže ...

(7)

Poverenia na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov ...

(8)

Školiace zariadenie, ktoré má poverenie na výučbu podľa odseku 6, predloží Hlavnému banskému ...

(9)

Sklady výbušnín, výbušných predmetov a munície a objekty, v ktorých sa vykonáva výskum, vývoj, ...

(10)

Pri predaji pyrotechnických výrobkov triedy III uvedených na trh pred 1. júlom 2017 predavač týchto ...

(11)

Ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na pyrotechnické výrobky kategórie F1, F2, F3, T1 a P1, sa vzťahujú ...

(12)

Na pyrotechnické výrobky triedy IV sa primerane vzťahujú všetky ustanovenia tohto zákona týkajúce ...

(13)

Ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce s pyrotechnickými výrobkami triedy III, alebo ten, ...

a)
meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostrojov a odpaľovačov ohňostrojov a údaje ...
b)
miesto, dátum a plánovaný začiatok ohňostrojných prác, dôvod ich vykonania, predpokladané trvanie ...
c)
stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtom s osobitným vyznačením objektov ...
88a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Na pyrotechnické výrobky kategórie 1, kategórie 2, kategórie 3 a kategórie 4 sa primerane vzťahujú ...

Záverečné ustanovenia

§ 89
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 51/1978 Zb. o ...

2.

vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ...

3.

vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ...

4.

vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 Zb., ...

5.

vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ...

6.

vyhláška Slovenského banského úradu č. 71/1988 Zb. o výbušninách v znení vyhlášky Slovenského ...

7.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 78/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

8.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 79/1993 Z. z. o získaní odbornej spôsobilosti ...

9.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 77/1996 Z. z. o uskladňovaní výbušnín ...

10.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 78/1996 Z. z. o preprave a prenášaní ...

11.

§ 4 až 6 výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 2. marca 1994 č. 110/1138/1994 ...

12.

výnos Slovenského banského úradu z 18. mája 1987 č. 888/1987 o kontrolách, revíziách a skúškach ...

§ 90

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 ...

§ 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pracujúcich pri výrobe a spracovaní traskavín, traskavých ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej ...

1.

V § 2 písm. c) a v § 3 písm. a) sa slovo „zabezpečovanie“ nahrádza slovom „zabezpečenie“ ...

2.

V § 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „zabezpečovanie a“.

3.

V § 5 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Odbornú spôsobilosť, ktorá sa potvrdzuje vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo ...

„4a) § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ...

4.

§ 5 sa dopĺňa novým odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Fyzické osoby uvedené v odseku 3 písm. d) až g) majú právo používať okrúhlu pečiatku ...

5.

V § 6 odseky 4 až 10 znejú:

„(4) Na zaistenie plnenia úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5c a 5d znejú:

„5c) Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej ...

6.

V § 6a ods. 5 sa za prvú vetu vkladá druhá veta, ktorá znie: „Vedúci likvidácie havárie môže ...

7.

V § 8 odsek 2 znie:

„(2) Bezpečnosť technických zariadení sa overuje úradnými skúškami, odbornými prehliadkami, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6aa znejú:

„6a) § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. 6aa) § 5 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. ...

Doterajší odkaz 6a vrátane odkazu na poznámku pod čiarou k odkazu 6a sa označuje ako 6ab.

8.

V § 8 ods. 3 sa za slovo „prístroje“ vkladajú slová „(ďalej len „vybrané banské zariadenia“)“. ...

9.

§ 8a vrátane nadpisu znie:

„§ 8a Vyhradené technické zariadenia (1) Na vyhradené technické zariadenia, na ich rozdelenie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6b a 6ba znejú:

„6b) Zákon č. 124/2006 Z. z. 6ba) § 30 zákona č. 355/2007 Zb. o ochrane, podpore a rozvoji verejného ...

10.

V § 8c odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Za vybrané banské stroje, zariadenia a prístroje, ktoré nie sú určenými výrobkami, sa ...

11.

V § 13 nadpise sa vypúšťajú slová „Zabezpečovanie a“, v odseku 1 sa na začiatku vypúšťajú ...

12.

Tretia časť sa vypúšťa.

13.

Vypúšťajú sa poznámky pod čiarou k odkazom 13b, 13c, 13d, 13da, 13e, 14, 14a, 14b, 14c, 15, 16, ...

14.

V § 19 ods. 4 sa za slovami „§ 17“ vkladá čiarka a slová „a 18 a 18b“ sa nahrádzajú slovami ...

15.

V § 39 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, ...

16.

V § 39 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a pri výrobe výbušnín a používaní výbušnín ...

17.

V § 40 sa odsek 5 dopĺňa písmenami q) a r), ktoré znejú:

„q) plní úlohy podľa osobitného predpisu,18la) r) vydáva oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek ...

„18la) Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na ...

18.

V § 41 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „výrobu výbušnín a používanie výbušnín na ...

19.

V § 41 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) vyšetrujú príčiny vzniku závažného pracovného úrazu, ktorého dôsledkom nastala smrť ...

„18lb)
§ 3 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

20.

V § 41 ods. 2 sa vypúšťajú písmená i), j), k) a m).

Doterajšie písmená l), n), o), p) sa označujú ako písmená i) j), k), l).

21.

V § 42 ods. 2 písm. a) sa slová „na zisťovanie stavu, príčin a následkov závažných prevádzkových ...

22.

V § 44 odsek 4 znie:

„(4) Konanie podľa odsekov 1 až 3 možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný ...

23.

Za § 47e sa vkladá § 47f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 47f Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2014 (1) Oprávnenia organizácií na činnosti ...

„21d)
§ 14 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.“.

24.

§ 48b znie:

„§ 48b Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“. ...

25.

Príloha k zákonu vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z. ZOZNAM ...

Čl. IV

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Za bezúhonného sa nepovažuje osoba, ktorá vo vzťahu ...

„24f) Napríklad § 25 ods. 2 č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii ...

2.

Za § 80w sa vkladá § 80x, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 80x Prechodné ustanovenie účinné od 1. júna 2014 Živnostenské oprávnenia v odbore výbušniny, ...

3.

V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 202 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre ...

„Por. čís. Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam 3. Opravy, odborné prehliadky a odborné ...

4.

V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 213 – Stavebníctvo, poradové číslo 16 znie:

„Por. čís. Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam SKUPINA 213 – Stavebníctvo 16. Vykonávanie ...

5.

V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 – Ostatné, poradové čísla 46 až 49 znejú:

„SKUPINA 214 – Ostatné 46. Výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munície ...

6.

V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 – Ostatné sa za poradové číslo 49 vkladajú ...

SKUPINA 214 – Ostatné 49a. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení ...

Za § 13a sa vkladá § 14, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14 Držanie nebezpečných látok a zakázaných vecí (1) Ak je to nevyhnutné, informačná ...

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť sa položka ...

2.

V Sadzobníku správnych poplatkov nadpis časti XI znie: „Banská činnosť, výbušniny, výbušné ...

3.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti XI Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia ...

„c) vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov, ...

4.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti XI Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia ...

„a) Vydanie súhlasu na výrobu a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov alebo munície, ...

5.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti XI Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia ...

„d) vydanie povolenia na vyhľadávanie munície ..... 33 eur e) predĺženie platnosti povolenia ...

6.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti XI Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia ...

7.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti XI Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia ...

8.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti XI Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia ...

„a) Vydanie poverenia na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov alebo odpaľovačov ...

9.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti XI Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia ...

„f) povolenie používať vybrané zariadenia, prístroje a pomôcky pri manipulácii s výbušninami, ...

10.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti XIII Bezpečnosť práce a technické zariadenia sa dopĺňa ...

„209. a) Vydanie rozhodnutia o osvedčení o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných ...

Poznámka: Pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla je výška správneho poplatku určená na základe ...

„46f) § 12 zákona č. 657/2004 Z. z o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. 46g) § ...

Čl. VII

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

§ 7 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Ohňostrojné práce vo vzdialenosti menej ako 10 000 m od vzťažného bodu riadeného letiska ...

2.

V § 48 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

„l) vydáva záväzné stanovisko na vykonanie ohňostrojných prác, ak sa tieto majú vykonať vo ...

Doterajšie písmená l) až w) sa označujú ako písmená m) až x).

Čl. VIII

Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona ...

V § 5 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) používať automobily so zvláštnymi výstražnými znameniami, signálne pištole, výbušniny ...

„6b) Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení ...

Čl. IX

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 17 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo príslušnému orgánu dozoru“. ...

2.

V § 17 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o ťažkú ujmu na zdraví, aj určenie ...

3.

V § 22 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na účely vykonávania úloh bezpečnostnotechnickej ...

„27a) § 5 ods. 3 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. ...

4.

V § 27 ods. 3 sa slová „alebo príslušným orgánom dozoru29)“ nahrádzajú slovami „a pri ...

Čl. X

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ...

1.

V § 9 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) Hlavný banský úrad na úseku vydávania povolenia na výrobu výbušnín, výbušných predmetov ...

„43a) § 69 ods. 4 písm. e) zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a ...

2.

V § 18 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „s ...

„47a) § 42 ods. 4 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii ...

Čl. XI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2014.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 58/2014 Z. z.

  ZOZNAM DETEKČNÝCH LÁTOK A MINIMÁLNA KONCENTRÁCIA DETEKČNEJ LÁTKY V HOTOVOM VÝROBKU PODĽA § 11 ZÁKONA

  Poznámky:

  1.

  Detekčné látky uvedené v tabuľke sú určené na účely lepšej detekcie trhavín pomocou prostriedkov ...

  2.

  Akákoľvek trhavina, ktorá ako dôsledok svojho bežného zloženia obsahuje ktorúkoľvek z určených ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 58/2014 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Komisie 2008/43/ES zo 4. apríla 2008, ktorou sa v súlade so smernicou Rady 93/15/EHS zriaďuje ...

Poznámky

 • 1)  § 2 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  § 4 zákona č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ ...
 • 3)  § 12 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
 • 4)  Čl. 2 až 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového ...
 • 5)  Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.§ 4 ods. 1 písm. ...
 • 6)  § 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických ...
 • 7)  Príloha č.1 bod 4.6 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ...
 • 8)  § 3 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení ...
 • 9)  § 2 ods. 1 písm. f) a § 11 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a ...
 • 10)  § 8 ods. 2 a § 8a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách ...
 • 11)  § 9 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Kapitola 2.2 trieda 2.2.1 zväzok 1 prílohy k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných ...
 • 13)  § 3 zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení ...
 • 14)  § 6 ods. 1 zákona č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje ...
 • 15)  § 23 ods. 3 a § 27 ods. 6 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský ...
 • 16)  § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z.
 • 16a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17)  § 9 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 3 zákona č. 292/2009 Z. ...
 • 18)  § 13 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Napríklad § 6 zákona č. 292/2009 Z. z., § 15 zákona č. 392/2011 Z. z., § 9 až 19 zákona č. ...
 • 20)  Napríklad § 66, 71 a § 88 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 2 a ...
 • 21)  § 10 a 11 zákona č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 34 a 34a zákona č. 44/1988 Zb. ...
 • 21a)  § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej ...
 • 22)  § 5 až 9 zákona č. 392/2011 Z. z.
 • 23)  Dohovor o zákaze použitia, skladovania, výroby a transferu protipechotných mín a o ich zničení ...
 • 24)  Príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Z. z., skupina 214, poradové číslo 49 l.
 • 25)  § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 298/2012 Z. z. o systéme identifikácie a sledovateľnosti ...
 • 26)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore