Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 58/2014 účinný od 01.01.2019 do 30.04.2022

Platnosť od: 14.03.2014
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 30.04.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Pracovno-právne vzťahy, Ochrana životného prostredia, Správne poplatky, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Živnostenské podnikanie, Vzdušná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD2DS3EUPP3ČL0

Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 58/2014 účinný od 01.01.2019 do 30.04.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 58/2014 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona a rozsah pôsobnosti
(1)

Tento zákon upravuje

a)
práva a povinnosti osôb v oblasti výbušnín, výbušných predmetov a munície,
b)
podmienky na používanie výbušnín a výbušných predmetov,
c)
podmienky na výskum, vývoj, pokusnú výrobu, výrobu, spracovanie, nadobúdanie, prepravu, skladovanie, ...
d)
podmienky revízie a opravy munície, vyhľadávanie nevybuchnutej munície a humanitárneho odmínovania,
e)
pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
strelné zbrane a strelivo,1)
b)
muníciu obsahujúcu účinnú látku, ktorej používanie je zakázané podľa osobitných predpisov,2)
c)
ozbrojené sily Slovenskej republiky a zahraničné ozbrojené sily, štátnych zamestnancov a zamestnancov ...
1.
prepravy munície, výbušnín a výbušných predmetov na vykonanie vojenského výcviku, vojenského cvičenia ...
2.
používania, ničenia a likvidácie munície, výbušnín a výbušných predmetov pri vykonávaní vojenského výcviku, ...
d)
profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky v čase vyslania ozbrojených síl Slovenskej ...
e)
vojenských policajtov pri
1.
služobnom zákroku,
2.
výcviku,
3.
preprave, používaní, likvidácii a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície v priamej súvislosti ...
f)
vojakov mimoriadnej služby a štátnych zamestnancov a zamestnancov rozpočtových organizácií podľa § 75 ...
g)
príslušníkov Slovenskej informačnej služby pri
1.
služobných činnostiach,
2.
výcviku,
3.
skladovaní a preprave výbušnín a výbušných predmetov v priamej súvislosti s výkonom služobných činností. ...
(3)

Ustanovenia § 3 ods. 5 písm. l) a m), § 12 ods. 3, 4, 5, § 16, § 24 ods. 7, § 26 ods. 2, § 28, § 29, ...

(4)

Ustanovenia § 13, § 14, § 15 ods. 3, § 21 ods. 6 a 10, § 22 ods. 1, § 46 až 50, § 53, § 59 ods. 3 až ...

a)
prepravy a používania výbušnín, výbušných predmetov a munície na vykonávanie služobného zákroku a pri ...
b)
prepravy, likvidácie a ničenia nájdenej výbušniny, výbušného predmetu a munície,
c)
prepravy, používania, skúšania, likvidácie a ničenia výbušnín, výbušných predmetov a munície v priamej ...
d)
prípravy a výcviku na výkon úkonov odvracajúcich stav krajnej núdze, nutnej obrany, v čase záchranných ...
e)
výkonu úkonov odvracajúcich stav krajnej núdze, nutnej obrany, v čase záchranných prác, odstraňovania ...
f)
likvidácie následkov mimoriadnych udalostí alebo v priamej súvislosti s nimi.5)
§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

výbušninou pevná alebo kvapalná látka alebo ich zmes, ktorá je schopná exotermickej výbušnej premeny ...

b)

výbušným predmetom výrobok obsahujúci zalaborovanú výbušninu, ktorý nie je podľa písmena c) považovaný ...

c)

muníciou kompletné zariadenie vrátane častí zbraňových systémov a techniky, ktoré obsahuje výbušninu ...

d)

trhavinou výbušnina, ktorej typickou výbušnou premenou je detonácia,

e)

strelivinou výbušnina schopná explozívneho horenia, ktorého rýchlosť je úmerná okolitému tlaku,

f)

traskavinou výbušnina schopná na základe jednoduchého iniciačného impulzu prudko prechádzať od explozívneho ...

g)

pyrotechnickou zložou mechanická zmes horľavín, okysličovadiel, spojív a ďalších prídavných látok, ktorými ...

h)

čiernym prachom mechanická zmes dreveného uhlia, síry a dusičnanu draselného,

i)

pomôckou na použitie výbušnín prostriedok alebo zariadenie potrebné na vykonanie trhacích prác alebo ...

j)

muničným elementom časť munície, ktorá obsahuje výbušninu a je nevyhnutne potrebná na použitie munície, ...

k)

iniciátorom prostriedok, ktorý jednoduchým počiatočným impulzom privádza výbušninu k výbuchovej premene, ...

l)

iniciačným zariadením muničný element, ktorého súčasťou je iniciátor vytvárajúci v požadovanom čase ...

m)

expedičným obalom obal, v ktorom sa prepravujú výbušniny, výbušné predmety a munícia,

n)

trhacími prácami práce, pri ktorých sa využíva energia exotermickej výbušnej premeny výbušniny na rozpojenie, ...

1.

súbor pracovných operácií, ktorými sú nabíjanie trhavín, príprava a nabíjanie roznetných náložiek, zhotovenie ...

2.

práce s výbušninou pri výučbe strelmajstrov v kurze, pri ktorých sa privádza výbušnina k výbuchu,

o)

ohňostrojnými prácami práce, pri ktorých sa používajú pyrotechnické výrobky6) kategórie F4,

p)

výrobou výbušniny výrobná činnosť, pri ktorej dochádza k vytvoreniu výbušnej látky z nevýbušných komponentov ...

q)

spracovaním výbušniny delenie, mletie a drvenie výbušniny alebo výrobná činnosť, pri ktorej sa používa ...

r)

ničením výbušniny činnosť, ktorá má za následok zničenie výbušniny výbuchom, spálením alebo chemickou ...

s)

zlyhavkou nevybuchnutá nálož výbušniny alebo jej časť,

t)

výrobou munície výrobná činnosť, pri ktorej dochádza k vytvoreniu munície z výbušniny, muničných elementov ...

u)

likvidáciou munície súhrn činností smerujúcich k fyzickej likvidácii munície iným spôsobom ako výbuchom, ...

v)

ničením munície súhrn činností smerujúcich k fyzickému zničeniu munície výbuchom,

w)

objektom akékoľvek zariadenie alebo budova určené na prácu s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou, ...

x)

bezpečnostným okruhom obvod územia ohrozeného účinkami výbuchu výbušniny, odpaľovaného výbušného predmetu ...

y)

manipulačným priestorom priestor určený na prípravu výbušnín a výbušných predmetov, na ich odstrel a ...

z)

haváriou závažná prevádzková nehoda, pri ktorej došlo k závažnému pracovnému úrazu s ťažkou ujmou na ...

§ 3
Povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku pri práci s výbušninami, výbušnými predmetmi ...
(1)

Každý, kto príde do styku s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou, je povinný postupovať tak, ...

(2)

Každý, kto nájde výbušninu, výbušný predmet, okrem pyrotechnického výrobku kategórie F1 až F3, T1 a ...

(3)

Oprávnenou osobou je podnikateľ, ktorý v rámci svojej činnosti a povolenia podľa tohto zákona vykonáva ...

(4)

Oprávnená osoba je povinná zabezpečiť

a)
vydanie vnútorného predpisu, v ktorom upraví pre jednotlivé stupne riadenia dodržiavanie tohto zákona ...
b)
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pri práci s výbušninami, výbušnými predmetmi ...
c)
objekty a priestory, v ktorých sa vyrábajú, spracúvajú, prepravujú, skladujú, skúšajú, delaborujú, zneškodňujú, ...
(5)

Oprávnená osoba je ďalej povinná

a)
zriadiť organizačný útvar alebo určiť odborne spôsobilého zamestnanca na plnenie úloh na úseku bezpečnosti ...
b)
zabezpečiť prostredníctvom fyzickej osoby s odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany alebo ...
c)
vykonať včas potrebné preventívne a ochranné opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci s výbušninami, ...
d)
bezodkladne odstraňovať nebezpečné stavy, ktoré by mohli ohroziť prevádzku oprávnenej osoby alebo verejný ...
e)
zisťovať príčiny prevádzkových nehôd a pracovných úrazov, ktoré súvisia s prácou s výbušninami, výbušnými ...
f)
oznámiť príslušnému obvodnému banskému úradu a Hlavnému banskému úradu začatie výroby výbušnín, výbušných ...
g)
zabezpečiť výbušninu, výbušný predmet alebo muníciu proti odcudzeniu alebo zneužitiu; spôsob zabezpečenia ...
h)
ohlásiť príslušnému útvaru Policajného zboru odcudzenie, stratu alebo nález výbušniny, výbušného predmetu, ...
i)
používať výbušninu alebo výbušný predmet len v stave a tvare dodanom ich výrobcom, ak sa v návode na ...
j)
overiť autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou9) výbušninu, výbušný predmet, muníciu a pomôcku ...
k)
kontrolovať množstvo a technický stav výbušniny, výbušného predmetu a munície pri ich vydávaní a preberaní, ...
l)
prerokovať s výrobcom, dovozcom alebo distribútorom zlyhavky spôsobené nedostatočnou kvalitou výbušniny ...
m)
vypracovať ročnú správu o činnosti podľa dokumentácie, ktorá bola podkladom na povolenie činnosti a ...
n)
zabezpečiť objekty a priestory, v ktorých sa vyrábajú, spracúvajú, prepravujú, skladujú, skúšajú, delaborujú, ...
1.
proti odcudzeniu alebo zneužitiu výbušniny, výbušného predmetu alebo munície,
2.
tak, aby prípadný výbuch výbušniny, výbušného predmetu alebo munície neohrozil život a zdravie iných ...
3.
zákazom fajčiť a používať otvorený oheň,
4.
používaním prístrojov a zariadení vyžarujúcich elektromagnetickú energiu iba vo vyhotovení pre prostredie ...
5.
tak, aby sa v nich používali len elektrické zariadenia, svietidlá a osvetľovacie zariadenia vo vyhotovení ...
6.
tak, aby sa v nich nenachádzali pomôcky na použitie výbušniny alebo iné zariadenia, ktoré by mohli spôsobiť ...
§ 4
Pracovné podmienky
(1)

Pri výrobe a spracovaní traskavín, traskavých zloží, čierneho prachu, výbušných pyrotechnických zloží ...

(2)

Pri výrobe a spracovaní výbušnín, výbušných predmetov a munície je nočná práca zakázaná; to sa nevzťahuje ...

(3)

Pri výrobe a spracovaní výbušnín, výbušných predmetov a munície je zakázané určovať normy spotreby práce. ...

(4)

Pred začatím výroby a spracovania výbušnín, výbušných predmetov a munície musí byť pre každú výrobnú ...

(5)

Oprávnená osoba alebo ňou poverený zamestnanec je povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu dodržiavania ...

(6)

Fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na prácach spojených s výrobou a so spracovaním výbušnín, výbušných ...

§ 5
Bezpečnosť prevádzky v objekte a priestore určenom na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou ...
(1)

Do objektu a priestoru, v ktorom sa pracuje s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou, majú prístup ...

(2)

V objekte určenom na prácu s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou možno umiestniť len výrobné ...

(3)

Opravy strojov a zariadení na výrobu, spracovanie, delaboráciu, zneškodňovanie, likvidáciu a ničenie ...

(4)

Písomné povolenie podľa odseku 3 vydá oprávnená osoba alebo zástupca oprávnenej osoby.

§ 6
Technické zariadenia a prístroje na prácu s výbušninami, výbušnými predmetmi alebo muníciou
(1)

Pri práci s výbušninami, výbušnými predmetmi alebo muníciou sa musia používať technické zariadenia a ...

(2)

Technické zariadenia a prístroje na prácu s výbušninami, výbušnými predmetmi alebo muníciou, ktoré nie ...

§ 7
Vybrané zariadenia
(1)

Povolenie používať vybrané zariadenie vydáva Hlavný banský úrad na základe písomnej žiadosti oprávnenej ...

(2)

Žiadosť o povolenie používať vybrané zariadenie predkladá oprávnená osoba Hlavnému banskému úradu najneskôr ...

(3)

Prílohou k žiadosti o povolenie používať vybrané zariadenie je

a)
vyhlásenie, že vybrané zariadenie zodpovedá požiadavkám na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri ...
b)
odborný posudok znaleckého ústavu alebo znalca o zhode s technickými požiadavkami vybraného zariadenia ...
c)
základná technická dokumentácia vybraného zariadenia, ktorá obsahuje
1.
zostavný výkres,
2.
kinematickú schému,
3.
schému obvodov,
4.
prehľadovú schému elektrických zariadení,
5.
schému ovládacích obvodov na zaistenie bezpečnosti práce,
6.
zoznam použitých prístrojov, ktoré zobrazujú alebo indikujú prevádzkové alebo limitné stavy, s uvedením ...
7.
technické podmienky,
8.
návod na obsluhu a údržbu.
(4)

Základná technická dokumentácia a odborné posudky nemusia byť predložené, ak na vybranom zariadení bolo ...

(5)

Hlavný banský úrad môže nariadiť overovaciu prevádzku vybraného zariadenia pred vydaním povolenia používať ...

(6)

Ak žiadosť spĺňa náležitosti podľa odsekov 2 a 3, Hlavný banský úrad vydá povolenie používať vybrané ...

(7)

Ak žiadosť nespĺňa náležitosti podľa odsekov 2 a 3 alebo tieto náležitosti nezodpovedajú skutočnému ...

(8)

Ak žiadateľ v lehote určenej podľa odseku 7 nedostatky žiadosti neodstráni, Hlavný banský úrad nepovolí ...

(9)

Zmeny na vybranom zariadení možno vykonať len po predchádzajúcom súhlase Hlavného banského úradu; ustanovenia ...

DRUHÁ ČASŤ

VÝBUŠNINY, VÝBUŠNÉ PREDMETY A MUNÍCIA

§ 8
Zatriedenie výbušnín, výbušných predmetov a munície

Oprávnená osoba je povinná zabezpečiť zatriedenie výbušnín, výbušných predmetov a munície podľa nebezpečenstva ...

§ 9
Balenie výbušnín a výbušných predmetov
(1)

Oprávnená osoba je povinná dodávať výbušniny, výbušné predmety a muníciu v expedičnom obale, ktorý svojou ...

(2)

Expedičný obal musí byť vyhotovený tak, aby z neho nemohli výbušniny alebo výbušné predmety preniknúť ...

§ 10
Jednoznačná identifikácia, balenie a evidencia výbušnín, výbušných predmetov a munície podľa osobitného ...
(1)

Oprávnená osoba, ktorá vyrába alebo dováža výbušniny, výbušné predmety a muníciu, ktoré podliehajú osobitnému ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa neuplatňuje, ak sú výbušniny, výbušné predmety a munícia, ktoré podliehajú osobitnému ...

(3)

Jednoznačná identifikácia výbušnín, výbušných predmetov a munície, ktoré podliehajú osobitnému režimu, ...

(4)

Jednoznačná identifikácia sa farebne, graficky alebo mechanicky označuje na výbušninách, výbušných predmetoch, ...

(5)

Výbušniny, výbušné predmety a munícia, ktoré podliehajú osobitnému režimu, sa musia dodávať v expedičnom ...

(6)

Expedičný obal musí byť vyhotovený tak, aby z neho nemohli výbušniny, výbušné predmety a munícia, ktoré ...

(7)

Oprávnená osoba musí viesť a uchovávať technickú dokumentáciu a údaje o jednoznačnej identifikácii výbušnín, ...

§ 11
Plastické trhaviny
(1)

Plastickými trhavinami sú trhaviny, ktoré sú ako zmes pri normálnej izbovej teplote tvárne alebo ohybné, ...

(2)

Dovážať, vyrábať alebo vyvážať možno len plastické trhaviny, ktoré obsahujú detekčné látky, ktoré umožnia ...

(3)

Detekčnou látkou je ktorákoľvek z látok uvedených v prílohe č. 1 pridaná do plastickej trhaviny takým ...

(4)

Minimálna koncentrácia detekčnej látky v plastickej trhavine v čase výroby musí zodpovedať hodnote uvedenej ...

§ 12
Evidencia výbušnín, výbušných predmetov a munície
(1)

Pri výskume, vývoji, skúšaní, pokusnej výrobe, výrobe, spracovaní, používaní, nadobúdaní, preprave, ...

(2)

Evidencia obsahuje údaje o mieste, množstve a spôsobe ich uloženia a použitia.

(3)

Evidencia sa vedie elektronicky, oddelene od ostatnej účtovnej evidencie, evidencie materiálov a rozpracovaných ...

(4)

Súčasťou evidencie výbušniny, výbušného predmetu a munície sú aj doklady o ich príjme a výdaji a zápis ...

(5)

Evidenciu vrátane dokladov podľa odseku 4 musí oprávnená osoba uchovávať najmenej desať rokov; uvedené ...

(6)

Evidencia spolu s dokladmi podľa odseku 4 musí byť k dispozícii kontrolným a dozorným orgánom.

§ 13
Preprava výbušnín, výbušných predmetov a munície
(1)

Osoba, ktorej bola vydaná licencia14) na prepravu výbušnín, výbušného predmetu a munície, zodpovedá ...

(2)

Výbušniny, výbušné predmety a munícia sa musia prepravovať len v uzavretých expedičných obaloch. Na ...

§ 14
Preprava výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby
(1)

Výbušniny, výbušné predmety a munícia sa v priestoroch oprávnenej osoby prepravujú len v expedičnom ...

(2)

Na prepravu výbušniny, výbušného predmetu a munície musí oprávnená osoba vydať prepravný poriadok.

(3)

Dopravný prostriedok s nákladom výbušnín, výbušných predmetov a munície nesmie zostať bez dozoru.

§ 15
Preprava osobitne nebezpečných výbušnín v priestoroch oprávnenej osoby
(1)

Čierny prach možno prepravovať v priestoroch oprávnenej osoby len samostatne a v expedičných obaloch. ...

(2)

Pyrotechnické zlože sa podľa stupňa nebezpečenstva prepravujú v priestoroch oprávnenej osoby za rovnakých ...

(3)

V priestoroch oprávnenej osoby sa nesmú prepravovať traskaviny a traskavé zlože.

(4)

Kvapalné estery kyseliny dusičnej sa v priestoroch oprávnenej osoby prepravujú len potrubím alebo ručne ...

(5)

Cesty určené na prepravu kvapalných esterov kyseliny dusičnej nesmú byť počas ich prepravy súčasne sprístupnené ...

§ 16
Podmienky prenášania výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby

Podmienky na prenášanie výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby určí ...

§ 17
Sklad výbušnín, výbušných predmetov a munície

Sklad výbušnín, výbušných predmetov a munície je objekt zriadený na povrchu alebo pod povrchom na uskladňovanie ...

§ 18
Umiestnenie skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície
(1)

Rozhodnutie o umiestnení skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície vydáva

a)
pri banskej činnosti pod povrchom obvodný banský úrad,15)
b)
v ostatných prípadoch stavebný úrad v územnom konaní na základe záväzného stanoviska obvodného banského ...
(2)

K žiadosti o umiestnenie skladu výbušnín a výbušných predmetov pri banskej činnosti pod povrchom žiadateľ ...

§ 19
Stavby skladov výbušnín, výbušných predmetov a munície
(1)

Stavby skladov výbušnín, výbušných predmetov a munície, ich povolenie, zmeny a užívanie, zrušenie alebo ...

(2)

Stavby skladov výbušnín, výbušných predmetov a munície zaradené ako stavby pre obranu štátu, ich povolenie, ...

(3)

Rozhodnutie podľa odseku 1 zasiela obvodný banský úrad príslušnému útvaru Policajného zboru.

(4)

K žiadosti o povolenie stavby skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície podľa odsekov 1 a 2 žiadateľ ...

a)
projektovú dokumentáciu,
b)
mapu umiestnenia skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície, v ktorej sa uvedú vzdialenosti od susediacich ...
c)
mapu umiestnenia skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície, v ktorej sa uvedú vzdialenosti od susediacich ...
d)
právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície,
e)
návrh ochranného pásma skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície na povrchu s príslušnou technickou ...
f)
dokumentáciu podľa osobitného predpisu.16)
(5)

V konaní o povolenie stavby skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície príslušný stavebný úrad podľa ...

(6)

K žiadosti o povolenie užívania skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície podľa odsekov 1 a 2 žiadateľ ...

a)
rozhodnutie o určení ochranného pásma podľa odseku 5,
b)
vyhlásenie o tom, že stavba skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície je uskutočnená podľa projektovej ...
c)
protokol o určení stupňa nebezpečenstva výbuchu uskladnených výbušnín,
d)
správu o východiskovej revízii elektrického zariadenia,
e)
správu o východiskovej revízii bleskozvodov, ak ide o sklad výbušnín, výbušných predmetov a munície ...
f)
dokumentáciu zo skúšok pred uvedením technického zariadenia a vybraného zariadenia do prevádzky vo vyhotovení ...
(7)

V žiadosti o zrušenie alebo odstránenie skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície žiadateľ o zrušenie ...

§ 20
Zabezpečenie skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície
(1)

Pre sklad výbušnín, výbušných predmetov a munície oprávnená osoba musí vypracovať a viesť dokumentáciu ...

(2)

Sklad výbušnín, výbušných predmetov a munície musí oprávnená osoba zabezpečiť proti odcudzeniu alebo ...

(3)

Sklad výbušnín, výbušných predmetov a munície na povrchu a sklad výbušnín pod povrchom ústiaci priamo ...

(4)

Na zabezpečenie skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície možno použiť len elektrickú zabezpečovaciu ...

§ 21
Uskladňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície
(1)

Výbušniny, výbušné predmety a munícia sa môžu uskladňovať len v objektoch, ktoré boli na tento účel ...

(2)

V sklade výbušnín, výbušných predmetov a munície môžu byť uložené len látky a materiály, ktoré sú uvedené ...

(3)

Oprávnená osoba určí pomocný materiál, ktorý môže byť uložený v sklade, a jednotlivo ho uvedie v zozname ...

(4)

Pri trhacích prácach veľkého rozsahu sa môžu výbušniny, ktoré sa majú jednorazovo použiť, uskladniť ...

(5)

Na uskladňovanie bezdymového prachu do hmotnosti 2 kg a čierneho prachu do hmotnosti 2 kg sa nevzťahuje ...

(6)

Čierny prach a bezdymový prach podľa odseku 5 musia byť uložené v originálnych obaloch od výrobcu a ...

(7)

Ak je v sklade výbušnín, výbušných predmetov a munície povolené uskladňovať rôzne druhy výbušnín, výbušných ...

(8)

Výbušniny, výbušné predmety a munícia, ktoré neboli uvedené na trh, s neodskúšanými vlastnosťami, so ...

(9)

Výbušniny, výbušné predmety, munícia a odpady z ich výroby určené na zničenie sa musia uskladňovať v ...

(10)

Obaly, v ktorých sú výbušniny, výbušné predmety a munícia, musia byť trvanlivo a viditeľne označené ...

(11)

Obaly určené na medzioperačné uskladňovanie u výrobcu alebo u spracovateľa výbušnín sa označujú spôsobom ...

(12)

Muníciu v expedičných obaloch možno najviac päť dní uskladňovať aj na voľnom priestranstve, ktoré sa ...

(13)

Na zabezpečenie operatívnosti výkonu činností na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície môže ...

§ 22
Skladovanie pyrotechnických výrobkov
(1)

Pyrotechnické výrobky sa musia skladovať za podmienok určených výrobcom, v pôvodných obaloch. Nemôžu ...

(2)

Príručný sklad, v ktorom sa uskladňujú pyrotechnické výrobky, musí byť umiestnený v stavbe.

(3)

V predajni sa nesmú skladovať pyrotechnické výrobky kategórie F1 až F3, T1 a P1 s klasifikačným kódom ...

(4)

Pyrotechnické výrobky kategórie F1 až F3, T1 a P1 možno uskladňovať v predajni za podmienok určených ...

a)
s klasifikačným kódom 1.4G v množstve najviac 200 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 40 kg pyrotechnických ...
b)
s klasifikačným kódom 1.3G v množstve najviac 100 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 20 kg pyrotechnických ...
c)
s klasifikačným kódom 1.2G v množstve najviac 50 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 10 kg pyrotechnických ...
(5)

Pyrotechnické výrobky kategórie F1 až F3, T1 a P1 možno uskladňovať v príručnom sklade predajne s vylúčením ...

a)
s klasifikačným kódom 1.4G v množstve najviac 600 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 120 kg pyrotechnických ...
b)
s klasifikačným kódom 1.3G v množstve najviac 300 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 60 kg pyrotechnických ...
c)
s klasifikačným kódom 1.2G v množstve najviac 100 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 20 kg pyrotechnických ...
d)
s klasifikačným kódom 1.1G v množstve najviac 50 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 10 kg pyrotechnických ...
(6)

Pre určenie maximálneho množstva skladovaných pyrotechnických výrobkov s rôznymi klasifikačnými kódmi ...

(7)

Pyrotechnické výrobky vo väčšom množstve, ako je uvedené v odseku 4, a pyrotechnické výrobky kategórie ...

§ 23
Ostatné objekty na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou

Na zriaďovanie objektov určených na vyvíjanie, skúšanie, výrobu, spracovanie, revíziu, opravu, delaboráciu, ...

§ 24
Objekt na ničenie výbušnín, výbušných predmetov a munície
(1)

Objekt na ničenie výbušnín, výbušných predmetov a munície (ďalej len „trhacia jama“) spravidla zriaďuje ...

(2)

Na každú trhaciu jamu musí byť spracovaná a oprávnenou osobou schválená prevádzková dokumentácia trhacej ...

(3)

V povolení na prevádzkovanie trhacej jamy príslušný stavebný úrad určí bezpečnostný okruh trhacej jamy ...

(4)

V trhacej jame sa výbušniny, výbušné predmety a munícia ničia len výbuchom alebo spaľovaním.

(5)

Súčasťou trhacej jamy môže byť spaľovacie miesto, ktorého prevádzka je upravená v prevádzkovej dokumentácii. ...

(6)

Spaľovaním možno ničiť výbušniny, ak sú splnené podmienky uvedené v § 43 a § 44 ods. 1. Možnosť ničenia ...

(7)

Práce v trhacej jame riadi pyrotechnik s oprávnením pre skupinu C, D alebo E podľa § 35 ods. 5 až 7, ...

(8)

Ak je pri prácach v trhacej jame prítomných viac pyrotechnikov s rovnakým oprávnením, jedného z nich ...

(9)

Účastníci prác v trhacej jame sú povinní rešpektovať pokyny pyrotechnika alebo hlavného pyrotechnika. ...

(10)

Výbušniny, výbušné predmety a munícia určené na ničenie musia byť uložené samostatne až do uzatvorenia ...

(11)

V priestore trhacej jamy musia byť zriadené úkryty pre pyrotechnikov a účastníkov prác v trhacej jame. ...

(12)

Po ukončení odstrelu v trhacej jame je pyrotechnik alebo hlavný pyrotechnik povinný vykonať prehliadku ...

§ 25
Spôsobilosť na zaobchádzanie s výbušninami, výbušnými predmetmi alebo muníciou
(1)

Zaobchádzať s výbušninami, výbušnými predmetmi alebo muníciou môže len plnoletá, bezúhonná, zdravotne ...

(2)

Bezúhonnou osobou na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá nebola

a)
právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo
b)
právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, ktorého skutková podstata súvisí s činnosťou, ...
(3)

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov; to neplatí v prípade, ak ide o činnosť vykonávanú ...

(4)

Zdravotná spôsobilosť na činnosť, ktorú fyzická osoba na základe získanej odbornej spôsobilosti bude ...

§ 26
Odborná spôsobilosť
(1)

Odbornou spôsobilosťou sa rozumie súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a ovládanie technických ...

(2)

Druhom odbornej spôsobilosti je odborná spôsobilosť

a)
na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou,
b)
na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi,
c)
na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou,
d)
strelmajstra,
e)
technického vedúceho odstrelov,
f)
odpaľovača ohňostrojov,
g)
pyrotechnika skupiny A až E,
h)
predavača pyrotechnických výrobkov.
(3)

Pri zavádzaní nových výrobných programov a technológií a pri zásadných zmenách predpisov a noriem v ...

(4)

Ak je zamestnanec u oprávnenej osoby podľa Zákonníka práce preradený na inú prácu alebo prechádza k ...

§ 27
Odborná príprava
(1)

Odborná spôsobilosť podľa § 26 ods. 2 sa získa odbornou prípravou v kurzoch v školiacom zariadení a ...

(2)

Školiacim zariadením je

a)
oprávnená osoba, ktorá má povolenú činnosť podľa § 41, pre fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu alebo ...
b)
iná oprávnená osoba poverená Hlavným banským úradom,
c)
útvar alebo zariadenie v pôsobnosti ministerstva obrany a v pôsobnosti ministerstva vnútra, ktoré určí ...
(3)

Hlavný banský úrad vydá poverenie na odbornú prípravu na základe žiadosti školiaceho zariadenia podľa ...

a)
zabezpečené vyhovujúce priestory na teoretickú a praktickú výučbu,
b)
odborníkov na odbornú prípravu na získanie odborných spôsobilostí podľa § 26 ods. 2,
c)
vypracované učebné osnovy a učebné texty.
(4)

Učebné osnovy a učebné texty na odbornú prípravu odborných spôsobilostí podľa § 26 ods. 2 pre školiace ...

(5)

Školiace zariadenie podľa odseku 2 písm. a) a b) je povinné písomne oznámiť Hlavnému banskému úradu ...

(6)

Školiace zariadenie podľa odseku 2 písm. a) a b) je povinné podľa druhu kurzu spoločne s oznámením jeho ...

(7)

O obsahu a rozsahu odbornej prípravy vedie školiace zariadenie evidenciu a zodpovedá za jej správnosť ...

(8)

Školiace zariadenie zodpovedá za to, že prihlásený uchádzač absolvoval predpísaný počet hodín odbornej ...

(9)

Hlavný banský úrad odoberie poverenie na odbornú prípravu, ak školiace zariadenie podľa odseku 2 písm. ...

§ 28
Prihláška do kurzu

Prihlášku do kurzu podáva školiacemu zariadeniu uchádzač, ak nie je v pracovnom pomere alebo obdobnom ...

§ 29
Prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti
(1)

Prihlášku na skúšku z odbornej spôsobilosti (ďalej len „prihláška“) najneskôr do jedného roka od ukončenia ...

a)
uchádzač o skúšku z odbornej spôsobilosti (ďalej len „uchádzač o skúšku“), ak nie je v pracovnom pomere ...
b)
oprávnená osoba, s ktorou je uchádzač o skúšku v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, alebo ...
c)
školiace zariadenie podľa § 27 ods. 2.
(2)

Prihláška pre odbornosť strelmajstra sa podáva obvodnému banskému úradu príslušnému podľa

a)
miesta pracoviska uchádzača o skúšku,
b)
sídla oprávnenej osoby alebo
c)
sídla školiaceho zariadenia.
(3)

Prihláška na získanie odbornej spôsobilosti zamestnancov na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami ...

(4)

Termín skúšky oznámi uchádzačovi o skúšku príslušný obvodný banský úrad alebo Hlavný banský úrad najmenej ...

§ 30
Skúška z odbornej spôsobilosti
(1)

Odbornú spôsobilosť zamestnancov na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou overuje príslušné ...

(2)

Odbornú spôsobilosť zamestnancov na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi, ...

(3)

Odbornú spôsobilosť strelmajstrov overuje príslušný obvodný banský úrad.

(4)

Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti sa hodnotí stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O skúške z odbornej ...

(5)

Pri nevyhovujúcom výsledku sa môže skúška z odbornej spôsobilosti opakovať najviac dvakrát. Termín a ...

§ 31
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
(1)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou vydáva príslušné ...

(2)

Osvedčenie podľa odseku 1 nahrádza doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa so zameraním na výrobu ...

(3)

Osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi vydáva Hlavný ...

(4)

Osvedčenie podľa odseku 3 nahrádza doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa so zameraním na výrobu ...

(5)

Osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou vydáva ...

(6)

Osvedčenie podľa odseku 5 nahrádza doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa výzbrojno-technického ...

(7)

Osvedčenie predavača pyrotechnických výrobkov o jeho odbornej spôsobilosti vydáva školiace zariadenie ...

§ 32
Oprávnenie na výkon funkcie strelmajstra
(1)

Strelmajstrom je fyzická osoba oprávnená samostatne privádzať výbušniny k výbuchu pri trhacích prácach ...

(2)

Uchádzač o strelmajstrovské oprávnenie musí byť starší ako 21 rokov, mať úplné stredné vzdelanie, prax ...

(3)

Uchádzač o strelmajstrovské oprávnenie, ktorý je študentom alebo absolventom vysokej školy, nemusí mať ...

(4)

Obvodný banský úrad môže skrátiť predpísanú prax absolventom ostatných vysokých škôl a fyzickým osobám, ...

(5)

Odbornosti strelmajstrov sú:

a)
strelmajster pre výbušné prostredie v podzemí,
b)
strelmajster pre podzemie,
c)
strelmajster pre povrch,
d)
strelmajster pre vrtné a geofyzikálne práce,
e)
strelmajster pre osobitné druhy prác s uvedením špecializácie.
(6)

V rámci odborností podľa odseku 5 sú strelmajstri oprávnení vykonávať trhacie práce malého rozsahu takto: ...

a)
strelmajster pre výbušné prostredie v podzemí
1.
v plynujúcich baniach s nebezpečenstvom výbuchu uhoľného prachu alebo v neplynujúcich baniach s nebezpečenstvom ...
2.
pre deštrukcie výbuchom v podzemí vo výbušnom prostredí a v nevýbušnom prostredí podľa § 45 ods. 1 písm. ...
3.
pri razení tunelov,
b)
strelmajster pre podzemie
1.
v neplynujúcich baniach bez nebezpečenstva výbuchu uhoľného prachu v nevýbušnom prostredí pri činnostiach ...
2.
pre deštrukcie výbuchom v podzemí pri činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. h),
3.
pri razení tunelov,
c)
strelmajster pre povrch
1.
pri povrchovom dobývaní pri činnostiach podľa § 45 ods. 1 písm. a),
2.
pri vykonávaní stavebných prác pri činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a c),
3.
pri deštrukciách podľa § 45 ods. 1 písm. d),
d)
strelmajster pre vrtné a geofyzikálne práce pri činnostiach podľa § 45 ods. 1 písm. e),
e)
strelmajster pre osobitné druhy prác pri činnostiach podľa § 45 ods. 1 písm. f) a g) s uvedením špecializácie. ...
(7)

Každý strelmajster bez ohľadu na svoju odbornosť pri ostatných trhacích prácach je oprávnený vykonávať ...

a)
rozmetávanie objemových hnojív,
b)
vystreľovanie jamôk pre stromy,
c)
rozstreľovanie pňov,
d)
čistenie terénnych rýh,
e)
rozstreľovanie ľadu a zmrznutej horniny,
f)
zneškodňovanie alebo ničenie výbušniny,
g)
ďalšie práce v rozsahu podľa § 45 ods. 1 písm. i).
(8)

Oprávnenie strelmajstra vydáva príslušný obvodný banský úrad, ktorý oprávnenie vyznačí v preukaze strelmajstra. ...

§ 33
Oprávnenie na výkon funkcie technického vedúceho odstrelov
(1)

Technickým vedúcim odstrelov je fyzická osoba oprávnená samostatne privádzať výbušniny k výbuchu pri ...

(2)

Uchádzač o oprávnenie na výkon funkcie technického vedúceho odstrelov musí byť strelmajster starší ako ...

(3)

Odbornosti technických vedúcich odstrelov sú:

a)
technický vedúci banských odstrelov,
b)
technický vedúci odstrelov pre povrch,
c)
technický vedúci odstrelov pre vrtné a geofyzikálne práce,
d)
technický vedúci odstrelov pre osobitné druhy prác s uvedením špecializácie.
(4)

Technický vedúci banských odstrelov smie vykonávať trhacie práce v prostredí, pre ktoré má odbornosti ...

(5)

Oprávnenie technického vedúceho odstrelov vydáva Hlavný banský úrad, ktorý oprávnenie vyznačí v preukaze ...

§ 34
Oprávnenie na výkon funkcie odpaľovača ohňostrojov
(1)

Odpaľovačom ohňostrojov je fyzická osoba, ktorá je oprávnená riadiť práce spojené s použitím pyrotechnických ...

(2)

Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov môže získať len fyzická osoba staršia ako 21 rokov a oprávňuje držiteľa ...

(3)

Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov vydáva Hlavný banský úrad, ktorý oprávnenie vyznačí v preukaze odpaľovača ...

§ 35
Oprávnenie na výkon funkcie pyrotechnika
(1)

Pyrotechnikom je fyzická osoba oprávnená vykonávať pyrotechnické práce v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti. ...

(2)

Pyrotechnik skupiny A až E môže byť len fyzická osoba staršia ako 21 rokov.

(3)

Pyrotechnik skupiny A je odborne spôsobilý vykonávať vyhľadávanie munície.

(4)

Pyrotechnik skupiny B je odborne spôsobilý a oprávnený riadiť a vykonávať strelecké a balistické skúšky ...

(5)

Pyrotechnik skupiny C je odborne spôsobilý a oprávnený samostatne privádzať k výbuchu, zneškodňovať ...

(6)

Pyrotechnik skupiny D je odborne spôsobilý a oprávnený organizovať, riadiť a vykonávať všetky práce ...

(7)

Pyrotechnik skupiny E je odborne spôsobilý a oprávnený organizovať, riadiť a vykonávať všetky práce ...

(8)

Držiteľ pyrotechnického oprávnenia, ktoré vydalo ministerstvo vnútra alebo ministerstvo obrany, môže, ...

(9)

Oprávnenie pyrotechnika podľa odsekov 2 až 7 vydáva Hlavný banský úrad, ktorý oprávnenie vyznačí v preukaze ...

§ 36
Platnosť osvedčenia alebo oprávnenia
(1)

Oprávnenie alebo osvedčenie platí päť rokov odo dňa jeho vydania.

(2)

Platnosť oprávnenia alebo osvedčenia možno pred uplynutím päťročnej lehoty predĺžiť na základe žiadosti ...

§ 37
Evidencia oprávnení a osvedčení
(1)

Hlavný banský úrad vedie evidenciu oprávnení technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov, ...

(2)

Obvodný banský úrad vedie evidenciu oprávnení strelmajstrov.

(3)

Školiace zariadenie podľa § 27 ods. 2 vedie evidenciu osvedčení na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi ...

(4)

Oprávnená osoba vedie evidenciu oprávnení a osvedčení svojich zamestnancov.

(5)

Oprávnená osoba je povinná na požiadanie obvodného banského úradu, Hlavného banského úradu, ministerstva ...

(6)

Informácie podľa odsekov 1, 2 a 4 sú neverejné.

§ 38
Uvádzanie výbušnín, výbušných predmetov a pomôcok na použitie výbušnín na trh
(1)

Výbušniny, výbušné predmety a pomôcky na použitie výbušnín sa uvádzajú na trh podľa podmienok určených ...

(2)

Výbušniny pôvodne určené na iné účely,13) ako sú trhacie práce, možno použiť len ako surovinu na výrobu ...

(3)

Oprávnená osoba, ktorá vyrába, spracúva, dováža, vyváža alebo predáva výbušniny, pomôcky na použitie ...

a)
odovzdať vyhlásenie o zhode výbušniny, pomôcky na použitie výbušnín alebo výbušného predmetu s technickými ...
b)
priložiť k dodávanej výbušnine kartu bezpečnostných údajov,
c)
priložiť k výbušnine, pomôcke na použitie výbušnín a výbušnému predmetu návod na ich používanie v štátnom ...
(4)

Povinnosti podľa odseku 3 sa vzťahujú aj na dovozcu a distribútora výbušnín, výbušných predmetov a pomôcok ...

§ 39
Výbušniny, výbušné predmety a pomôcky na použitie výbušnín určené na používanie v podzemí
(1)

V podzemí sa môžu používať len trhaviny s nulovou alebo kladnou kyslíkovou bilanciou.

(2)

Používanie výbušniny, výbušného predmetu alebo pomôcky na použitie výbušnín v podzemí povoľuje na základe ...

(3)

Odsek 2 sa nevzťahuje na používanie pomôcok na použitie výbušnín, ktoré sú vyrobené z dreva.

(4)

Žiadosť podľa odseku 2 obsahuje

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto podnikania, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, rodné ...
b)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo žiadateľa, ak ide o právnickú ...
c)
popis výbušniny, výbušného predmetu alebo pomôcky na použitie výbušnín,
d)
návod na používanie výbušniny, výbušného predmetu alebo pomôcky na použitie výbušnín,
e)
vyhlásenie o zhode podľa osobitného predpisu,18)
f)
vyhlásenie o jednoznačnej identifikácii výbušniny alebo výbušného predmetu.
§ 40
Nadobúdanie a odber výbušnín a výbušných predmetov
(1)

Výbušniny a výbušné predmety, okrem pyrotechnických výrobkov kategórie F1 až F3, P1 a T1, možno nadobúdať ...

(2)

Povolenie podľa odseku 1 sa nevyžaduje na odber bezdymového prachu určeného za prebíjanie streliva alebo ...

(3)

Povolenie podľa odseku 1 sa nevyžaduje pre ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra.

(4)

Povolenie podľa odseku 1 sa ďalej nevyžaduje pre oprávnenú osobu, ktorá

a)
vyrába, spracúva alebo vykonáva výskum, vývoj, skúšanie alebo pokusnú výrobu výbušnín a výbušných predmetov, ...
b)
dováža a vyváža výbušniny alebo výbušné predmety podľa osobitného predpisu,19)
c)
odoberá výbušniny alebo výbušné predmety ako vzorky určené na posudzovanie zhody.
(5)

Výbušniny a výbušné predmety okrem pyrotechnických výrobkov kategórie F1 je zakázané nadobúdať a predávať ...

(6)

Žiadosť o vydanie povolenia podľa odseku 1 obsahuje

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto podnikania, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, rodné ...
b)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
c)
doklad o oprávnení na podnikanie v oblasti výbušnín a výbušných predmetov,
d)
doklad o zabezpečení skladovania výbušnín a výbušných predmetov,
e)
doklad o odbornej spôsobilosti zamestnancov oprávnenej osoby na prácu s výbušninami a výbušnými predmetmi. ...
(7)

Ak žiadosť spĺňa náležitosti podľa odseku 6, obvodný banský úrad vydá povolenie na odber výbušnín a ...

(8)

Ak žiadosť nespĺňa náležitosti podľa odseku 6 alebo tieto náležitosti nezodpovedajú skutočnému stavu, ...

(9)

Ak žiadateľ v lehote určenej podľa odseku 8 nedostatky žiadosti neodstráni, obvodný banský úrad žiadosť ...

Povolenie na prácu s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou

§ 41
Oprávnená osoba môže na základe rozhodnutia
a)

Hlavného banského úradu

1.

vykonávať výskum, vývoj, pokusnú výrobu, výrobu, spracovanie, skúšanie, uskladňovanie, zneškodňovanie ...

2.

vykonávať výskum, vývoj, pokusnú výrobu, výrobu, skúšanie, revíziu, opravu, uskladňovanie, delaboráciu, ...

b)

Obvodného banského úradu

1.

vyhľadávať nevybuchnutú muníciu,

2.

vykonávať trhacie práce alebo

3.

vykonávať ohňostrojné práce.

§ 42
(1)

Hlavný banský úrad vydá rozhodnutie podľa § 41 písm. a) na základe žiadosti žiadateľa.

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

a)
identifikačné údaje žiadateľa
1.
meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto podnikania, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, rodné ...
2.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)
podpornú dokumentáciu
1.
oprávnenie na podnikanie s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou,
2.
doklad o bezpečnosti objektov a priestorov podľa zatriedenia výbušnín, výbušných predmetov a munície ...
3.
kolaudačné rozhodnutia na stavby, v ktorých sa budú vykonávať činnosti podľa § 41,
4.
doklad o bezpečnosti technických zariadení a vybraných zariadení podľa § 6 a 7,
5.
doklad o odbornej spôsobilosti žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu; pri činnostiach podľa § 41 ...
6.
doklad o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá organizuje a priamo riadi práce spojené s činnosťami ...
7.
doklad o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá vykonáva práce spojené s činnosťami podľa § 41 ...
8.
vypracovaný spôsob vedenia evidencie výbušnín, výbušných predmetov a munície podľa § 12 vrátane systému ...
9.
doklad o povolení využívať trhaciu jamu alebo doklad o schválenom technickom zariadení určenom na zneškodňovanie, ...
10.
zoznam osôb s uvedením ich adries, ktorých práva alebo právom chránené záujmy by mohli byť ohrozené ...
11.
návrh opatrení na ochranu práv alebo právom chránených záujmov osôb podľa jedenásteho bodu,
12.
doklady o vyriešení stretov záujmov, ak môžu byť činnosťami podľa § 41 písm. a) ohrozené práva alebo ...
(3)

Ak predložená žiadosť a podporná dokumentácia spĺňajú náležitosti podľa odseku 2, Hlavný banský úrad ...

(4)

Výroba výbušnín a spracovanie výbušnín sa nepovažuje za chemickú výrobu výbušnín v chemických prevádzkach ...

(5)

Vysoká škola môže vykonávať výskum, vývoj, pokusnú výrobu výbušnín alebo výbušných predmetov pri plnení ...

a)
do 30 dní od začatia akademického roka druhy a plánované množstvá výbušnín alebo výbušných predmetov, ...
b)
do 15 dní po ukončení akademického roka skutočné množstvo a druhy výbušnín a výbušných predmetov podľa ...
§ 43
Privádzanie výbušnín a výbušných predmetov k výbuchu
(1)

Pri trhacích prácach môže samostatne privádzať k výbuchu výbušniny a výbušné predmety, okrem pyrotechnických ...

(2)

Pri ohňostrojných prácach pripravovať a odpaľovať pyrotechnické výrobky môže len odpaľovač ohňostrojov. ...

(3)

Pri výskume, vývoji, skúšaní, pokusnej výrobe a výrobe môže privádzať k výbuchu výbušniny a výbušné ...

(4)

Na účel výcviku počas odbornej prípravy podľa § 27 môže práce uvedené v odsekoch 1 až 3 vykonávať aj ...

§ 44
Zneškodňovanie a ničenie výbušnín a výbušných predmetov
(1)

Výbušniny a výbušné predmety sa ničia podľa návodu výrobcu alebo podľa schváleného technologického postupu ...

(2)

Pyrotechnické výrobky všetkých kategórií sa ničia jednotlivo a podľa návodu výrobcu. Za jednotlivé ničenie ...

(3)

Pri výrobe a spracúvaní sa zneškodňujú alebo ničia výbušniny a výbušné predmety, okrem jednotlivého ...

(4)

Pri výskume, vývoji, skúšaní, pokusnej výrobe a výrobe môže zneškodňovať alebo ničiť výbušniny a výbušné ...

(5)

Zneškodnenie alebo ničenie pyrotechnických výrobkov výbuchom môže vykonať len strelmajster a pyrotechnik ...

(6)

Zneškodňovať alebo ničiť výbušniny a výbušné predmety pri trhacích prácach môže len strelmajster alebo ...

(7)

Zneškodňovanie alebo ničenie výbušnín a výbušných predmetov, okrem jednotlivého ničenia pyrotechnických ...

(8)

O výsledku zneškodňovania alebo ničenia výbušnín a výbušných predmetov, okrem jednotlivého ničenia pyrotechnických ...

§ 45
Rozsah trhacích prác
(1)

Trhacími prácami malého rozsahu sú:

a)
trhacie práce pri prieskume, otvárke, príprave a dobývaní ložísk nerastov, razení tunelov, ak jednotlivé ...
b)
trhacie práce pri príprave a vykonávaní stavieb a terénnych úprav, ak jednotlivé nálože nepresiahnu ...
c)
trhacie práce pri príprave a vykonávaní stavieb a terénnych úprav v súvislej zástavbe, ak jednotlivé ...
d)
trhacie práce pri deštrukciách, okrem objektov a komínov v súvislej zástavbe, ak jednotlivé nálože nepresiahnu ...
e)
trhacie práce pri vrtných a geofyzikálnych prácach a pri ťažbe ropy a zemného plynu, ak hmotnosť celkovej ...
f)
trhacie práce v horúcich prevádzkach, ak hmotnosť celkovej nálože nepresiahne 30 kg trhavín,
g)
trhacie práce pri tvarovaní alebo inej úprave materiálov výbuchom, ak hmotnosť celkovej nálože nepresiahne ...
h)
trhacie práce pri deštrukcii objektov a zariadení výbuchom v podzemí, ak hmotnosť celkovej nálože nepresiahne ...
i)
trhacie práce neuvedené v písmenách a) až h), ak hmotnosť celkovej nálože nepresiahne 5 kg trhavín.
(2)

Trhacími prácami veľkého rozsahu sú deštrukcie objektov a komínov v súvislej zástavbe a trhacie práce, ...

(3)

Na trhacie práce je zakázané používať výbušniny určené na iné účely.13)

§ 46
Dokumentácia trhacích prác
(1)

Dokumentáciou trhacích prác je technologický postup trhacích prác, technický projekt odstrelu, typový ...

(2)

Na trhacie práce malého rozsahu strelmajster, ktorý má príslušnú odbornosť podľa § 32 ods. 5, vypracuje ...

(3)

Na trhacie práce veľkého rozsahu technický vedúci odstrelu, ktorý má príslušnú odbornosť podľa § 33 ...

(4)

Na opakované trhacie práce po overení podmienok na vykonanie trhacích prác predchádzajúcimi odstrelmi ...

a)
typový technologický postup na trhacie práce malého rozsahu,
b)
generálny technický projekt odstrelov na trhacie práce veľkého rozsahu.
(5)

Oprávnená osoba zabezpečí, aby technologický postup trhacích prác a technický projekt odstrelu bol na ...

(6)

Oprávnená osoba archivuje dokumentáciu trhacích prác najmenej desať rokov. Ak oprávnená osoba zanikne, ...

§ 47
Povoľovanie trhacích prác
(1)

Trhacie práce povoľuje obvodný banský úrad rozhodnutím o povolení trhacích prác. Ak rozhodnutie o povolení ...

(2)

Rozhodnutie o povolení trhacích prác obvodný banský úrad zasiela aj príslušnému útvaru Policajného zboru; ...

(3)

Žiadosť o povolenie trhacích prác podáva osoba, pre ktorú sa majú trhacie práce vykonať, alebo s jej ...

(4)

K žiadosti podľa odseku 3 sa prikladá

a)
právoplatné rozhodnutie podľa osobitného predpisu alebo dokumentácia podľa osobitného predpisu,20) v ...
b)
oprávnenie na výkon trhacích prác,
c)
povolenie na odber výbušnín,
d)
doklad o mieste skladovania výbušnín,
e)
dokumentácia trhacích prác s návrhom technických podmienok na ich bezpečné vykonanie; dokumentácia sa ...
f)
zoznam osôb s uvedením ich mena, priezviska a adresy, ak ide o fyzickú osobu, a obchodného mena a sídla, ...
g)
návrh opatrení na ochranu práv alebo právom chránených záujmov osôb podľa písmena f).
(5)

Pri povoľovaní trhacích prác a pri výkone trhacích prác obvodný banský úrad môže nariadiť oprávnenej ...

a)
meraním overiť seizmické účinky trhacích prác na objekty a zariadenia, ktoré môžu byť trhacími prácami ...
b)
meraním overiť akustické účinky trhacích prác na okolie,
c)
predložiť znalecký posudok na objasnenie sporných otázok.
(6)

Náklady na overenie seizmických účinkov a akustických účinkov trhacích prác na okolie a na vyhotovenie ...

(7)

Obvodný banský úrad môže pred vydaním rozhodnutia o povolení trhacích prác podľa odseku 1 nariadiť skúšobný ...

(8)

Trhacie práce možno vykonať bez rozhodnutia o povolení trhacích prác podľa odseku 1, len ak je to nevyhnutne ...

(9)

Pri trhacích prácach sú vlastníci alebo užívatelia nehnuteľností na nevyhnutne potrebný čas povinní ...

(10)

Pri trhacích prácach podľa § 45 ods. 1 písm. e) môže obvodný banský úrad na základe odôvodnenej žiadosti ...

§ 48
Oznamovanie trhacích prác veľkého rozsahu

Oprávnená osoba je povinná pri trhacích prácach veľkého rozsahu oznámiť dátum a čas odstrelu príslušnému ...

§ 49
Oboznamovanie strelmajstrov a technických vedúcich odstrelov s rozhodnutím
(1)

Oprávnená osoba je povinná preukázateľným spôsobom oboznámiť strelmajstra alebo technického vedúceho ...

(2)

Oprávnená osoba môže strelmajstrovi alebo technickému vedúcemu odstrelu nariadiť vykonať len taký počet ...

§ 50
Vedúci trhacích prác
(1)

Oprávnená osoba, ktorá vykonáva trhacie práce, určí potrebný počet vedúcich trhacích prác s prihliadnutím ...

(2)

Vedúci trhacích prác musí mať príslušnú odbornosť strelmajstra podľa § 32 ods. 5 alebo príslušnú odbornosť ...

§ 51
Výroba pyrotechnických výrobkov a ich uvedenie na trh
(1)

Výroba pyrotechnických výrobkov sa považuje za spracúvanie výbušnín. Na výrobu pyrotechnických výrobkov ...

(2)

Oprávnená osoba, ktorá vyrába alebo dováža pyrotechnické výrobky na účel ich uvedenia na trh, je povinná ...

a)
vydať vyhlásenie o zhode s technickými požiadavkami podľa osobitného predpisu,18)
b)
priložiť k pyrotechnickému výrobku návod na jeho použitie, návod na likvidáciu zlyhavky a uviesť na ...
(3)

Oprávnená osoba podľa odseku 2 môže pyrotechnický výrobok uviesť na trh len v obale schválenom a označenom ...

§ 52
Predaj pyrotechnických výrobkov
(1)

Predávať, nadobúdať a používať možno len pyrotechnické výrobky uvedené na trh.

(2)

Predavač pyrotechnických výrobkov je povinný pri predaji pyrotechnických výrobkov upozorniť kupujúceho ...

(3)

V obchodnej sieti možno predávať len pyrotechnické výrobky kategórie F1 až F3, kategórie T1 a kategórie ...

(4)

Pyrotechnické výrobky podľa odseku 3 možno predávať len v predajniach, ktoré sú umiestené v stavbe. ...

(5)

Pyrotechnické výrobky nemožno odpaľovať v priestoroch predajne.

(6)

Vo výkladoch predajní možno vystavovať len napodobeniny pyrotechnických výrobkov.

(7)

Pyrotechnické výrobky nemožno skladovať a predávať v priestoroch únikových ciest zo stavby a z predajne. ...

(8)

Pyrotechnické výrobky kategórie F4, kategórie P2 iné ako pre automobilový priemysel a T2 môžu nadobúdať ...

(9)

Predávať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, T1 a P1 môžu len fyzické osoby s oprávnením strelmajstra, ...

(10)

Pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3, a to petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, batérie petárd ...

(11)

Predávať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 okrem pyrotechnických výrobkov podľa odseku 10 spotrebiteľovi21a) ...

§ 53
Používanie pyrotechnických výrobkov
(1)

Pyrotechnický výrobok možno používať len podľa návodu na jeho používanie.

(2)

Obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie ...

(3)

Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 možno len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho ...

(4)

Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 v období od 2. januára do 30. decembra príslušného ...

a)
meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu, názov a sídlo, ...
b)
dátum a miesto použitia pyrotechnických výrobkov, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov spolu s ...
(5)

Obec vydá súhlas podľa odseku 4 alebo žiadosť zamietne. Ak žiadosť neobsahuje niektorú z náležitostí ...

a)
žiadateľa na použitie pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od 2. januára do ...
b)
osobu podľa § 52 ods. 9 na predaj pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od 1. ...
§ 54
Povoľovanie ohňostrojných prác
(1)

Ohňostrojné práce povoľuje obvodný banský úrad rozhodnutím o povolení ohňostrojných prác. Ak rozhodnutie ...

(2)

Rozhodnutie o povolení ohňostrojných prác obvodný banský úrad zasiela aj príslušnému útvaru Policajného ...

(3)

Žiadosť o povolenie ohňostrojných prác podáva osoba, pre ktorú sa ohňostrojné práce majú vykonať, alebo ...

(4)

Ohňostrojné práce musia vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov, z ktorých jeden musí byť určený ...

(5)

K žiadosti podľa odseku 3 sa prikladá

a)
kópia oprávnenia odpaľovača ohňostrojov, ktorý bude ohňostrojné práce vykonávať,
b)
povolenie na odber pyrotechnických výrobkov kategórie F4,
c)
technologický postup ohňostrojných prác s návrhom technických podmienok na ich bezpečné vykonanie,
d)
písomný súhlas obce na vykonanie ohňostrojných prác,
e)
záväzné stanovisko Dopravného úradu so stanovením podmienok na vykonanie ohňostrojných prác, ak sa tieto ...
(6)

Na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie P2 a T2 sa vzťahujú odseky 1 až 5.

§ 55
Zodpovednosť za vykonanie ohňostrojných prác
(1)

Za prípravu a vykonanie ohňostrojných prác zodpovedá vedúci odpaľovač ohňostrojov.

(2)

Vedúci odpaľovač ohňostrojov

a)
vypracúva technologický postup ohňostrojných prác,
b)
riadi prípravu a odpaľovanie pyrotechnických výrobkov,
c)
koordinuje prácu ostatných odpaľovačov ohňostrojov,
d)
určí podmienky na bezpečné vykonanie ohňostrojných prác,
e)
riadi likvidáciu zlyhaviek,
f)
vykonáva prehliadku odpaľovacích zariadení a miesta odpalu,
g)
vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku ohňostrojných prác a výsledku prehliadky odpaľovacích zariadení ...
§ 56
Nadobúdanie, predaj a držba munície
(1)

Nadobúdať a predávať muníciu možno len na základe povolenia podľa osobitného predpisu.22)

(2)

Protipechotné míny môžu držať oprávnená osoba, ozbrojené sily Slovenskej republiky a rozpočtová organizácia ...

§ 57
Technický stav výbušnín, výbušných predmetov, munície a ich preskúšanie
(1)

Ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra, oprávnená osoba a školiace zariadenie podľa § 27 ods. 2 sú ...

a)
udržiavať výbušniny, výbušné predmety, muníciu a ich obaly v riadnom technickom stave,
b)
mať neustále prehľad o technickom stave výbušnín, výbušných predmetov alebo munície,
c)
zabezpečiť preskúšanie výbušniny, výbušného predmetu alebo munície a ich obalov v rozsahu a lehotách ...
(2)

Preskúšaním výbušnín, výbušných predmetov alebo munície a ich obalov je skúšanie určeného výrobku vykonávané ...

(3)

O výsledku preskúšania podľa odseku 2 autorizovaná osoba alebo notifikovaná osoba vydá rozhodnutie o ...

(4)

Na základe rozhodnutia o zhode výrobku s technickou dokumentáciou môže výrobca, ministerstvo obrany ...

(5)

Ak výsledky preskúšania preukážu technické nedostatky, ktoré znižujú bezpečnosť výbušniny, výbušného ...

§ 58
Požiadavky pri výrobe munície
(1)

Na každú výrobnú činnosť spojenú s výrobou munície je oprávnená osoba povinná zabezpečiť vypracovanie ...

(2)

V miestnosti, kde sa vyrába munícia, oprávnená osoba zabezpečí rozmiestnenie laboračnej linky a kompletizačnej ...

(3)

Laborácia munície je plnenie munície alebo muničných elementov výbušninou.

(4)

Výbušniny určené na laboráciu munície a muničných elementov, iniciátory a iniciačné zariadenia možno ...

(5)

Kompletizácia munície je súbor činností, ktoré smerujú k zloženiu munície z jednotlivých muničných elementov. ...

(6)

Pri kompletizácii munície možno adjustovať iniciátory alebo iniciačné zariadenia len na oddelených pracoviskách; ...

(7)

Pri výrobe munície je zakázané

a)
zriaďovať pracovisko v priestore uzavretom medzi dopravníkmi alebo stenami bez možnosti voľného východu, ...
b)
pracovať s chybným alebo nepreskúšaným zariadením a strojmi,
c)
opravovať, nastavovať, čistiť a mazať zariadenie, ktoré je v prevádzke,
d)
odstraňovať ochranné zariadenia počas práce s muníciou a výbušninou.
(8)

Pri práci s muničnými elementmi, ktoré obsahujú elektrické iniciátory, je oprávnená osoba povinná vykonať ...

§ 59
Dekompletizácia a delaborácia munície
(1)

Dekompletizácia munície je súhrn pracovných činností s muníciou alebo muničným elementom s cieľom rozdelenia ...

(2)

Delaborácia munície je súhrn pracovných činností s muníciou alebo muničnými elementmi s cieľom oddelenia ...

(3)

Dekompletizáciu a delaboráciu munície s chemicky nestálymi výbušninami možno vykonávať len v samostatných ...

(4)

Deadjustáciu iniciátorov alebo iniciačných zariadení možno vykonávať v samostatných a na túto činnosť ...

(5)

Zariadenie na deadjustáciu iniciátorov alebo iniciačných zariadení musí byť skonštruované tak, aby zamestnanci ...

(6)

Deadjustáciu poškodeného, podozrivého a nebezpečného iniciátora alebo iniciačného zariadenia možno vykonať ...

§ 60
Revízia, oprava a likvidácia munície
(1)

Na revíziu, opravu a likvidáciu munície sa vzťahuje postup podľa § 58 a 59.

(2)

Každý, kto požiada o revíziu, opravu a likvidáciu munície, je povinný poskytnúť vykonávateľovi revízie, ...

§ 61
Ničenie munície
(1)

Ničenie munície je súhrn činností, ktorých výsledkom je fyzické zničenie munície výbuchom.

(2)

Muníciu možno ničiť iba v určených zariadeniach alebo v schválených trhacích jamách.

(3)

Vedúci prác pri ničení munície je pyrotechnik skupiny D alebo E.

(4)

Muníciu, ktorú nemožno bezpečne prepravovať, môžu ničiť výhradne pyrotechnici ministerstva vnútra, a ...

(5)

Pri ničení nálezu munície sú vlastníci dotknutých nehnuteľností povinní strpieť nevyhnutné úkony, ktoré ...

§ 62
Vyhľadávanie nevybuchnutej munície
(1)

Vyhľadávanie nevybuchnutej munície je odborná činnosť, ktorou sa zisťuje prítomnosť munície alebo muničných ...

(2)

Vyhľadávať nevybuchnutú muníciu, okrem vojenských objektov a priestorov, môže len oprávnená osoba, ktorá ...

(3)

Oprávnená osoba, ktorá vyhľadáva nevybuchnutú muníciu, je povinná osobe, pre ktorú vyhľadáva nevybuchnutú ...

a)
predložiť povolenie podľa odseku 2 a
b)
vydať po ukončení vyhľadávania nevybuchnutej munície záverečnú správu, v ktorej uvedie
1.
spôsob vyhľadávania nevybuchnutej munície,
2.
použité technické zariadenie,
3.
garantovanú hĺbku prehliadnutého priestoru a
4.
výsledok vyhľadávania nevybuchnutej munície.
§ 63
Povolenie na vyhľadávanie nevybuchnutej munície
(1)

Žiadosť o povolenie vyhľadávať nevybuchnutú muníciu podáva žiadateľ so súhlasom osoby, ktorá požiada ...

(2)

Obvodný banský úrad rozhodne o povolení na vyhľadávanie nevybuchnutej munície podľa § 62 ods. 2 pre ...

a)
fyzická osoba, ktorá riadi a organizuje vyhľadávanie nevybuchnutej munície, má odbornú spôsobilosť pyrotechnika ...
b)
fyzická osoba, ktorá vyhľadáva nevybuchnutú muníciu, má odbornú spôsobilosť pyrotechnika skupiny A, ...
(3)

Žiadosť o povolenie vyhľadávať nevybuchnutú muníciu obsahuje

a)
identifikačné údaje žiadateľa
1.
meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, ak ide ...
2.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)
identifikačné údaje osoby, pre ktorú sa má vyhľadávanie nevybuchnutej munície vykonať,
c)
oprávnenie žiadateľa na vyhľadávanie nevybuchnutej munície,
d)
meno, priezvisko a pyrotechnické oprávnenie skupiny A, D alebo E fyzickej osoby, ktorá bude nevybuchnutú ...
e)
meno, priezvisko a pyrotechnické oprávnenie skupiny D alebo E fyzickej osoby, ktorá bude riadiť a organizovať ...
f)
technologický postup vyhľadávania nevybuchnutej munície podľa odseku 6,
g)
zoznam osôb s uvedením ich adries, ktorých práva alebo právom chránené záujmy by mohli byť pri vyhľadávaní ...
h)
návrh opatrení na zabránenie ohrozeniu práv alebo právom chránených záujmov osôb uvedených v písmene ...
(4)

Ak oprávnená osoba nevykoná vyhľadávanie nevybuchnutej munície v termíne určenom v rozhodnutí o povolení ...

(5)

Rozhodnutie o povolení na vyhľadávanie nevybuchnutej munície a rozhodnutie o predĺžení povolenia na ...

(6)

Technologický postup vyhľadávania nevybuchnutej munície obsahuje

a)
miesto a čas vyhľadávania,
b)
situačný nákres alebo mapu miesta vyhľadávania a najbližšieho okolia so zakreslením manipulačného priestoru ...
c)
určenie metódy a spôsob vyhľadávania,
d)
spôsob vypratania a uzatvorenia bezpečnostných okruhov,
e)
spôsob ochrany okolia pred nežiaducimi účinkami,
f)
prostriedky na vyhlasovanie výstražných signálov a spôsob ich vyhlasovania,
g)
určenie úkrytov zamestnancov,
h)
zásady prvej pomoci,
i)
zoznam osôb podľa odseku 3 písm. g) a spôsob informovania Policajného zboru a Hasičského a záchranného ...
§ 64
Organizácia vyhľadávania nevybuchnutej munície
(1)

Pri vyhľadávaní nevybuchnutej munície oprávnená osoba nesmie určovať normy spotreby práce.

(2)

Pri náleze nevybuchnutej munície je oprávnená osoba povinná

a)
zabezpečiť nevybuchnutú muníciu proti pohybu a odcudzeniu a
b)
bezodkladne informovať príslušný útvar Policajného zboru.
(3)

Osoba, ktorá vyhľadáva nevybuchnutú muníciu, je oprávnená nájdenú nevybuchnutú muníciu len odkryť, označiť ...

§ 65
Zaistenie bezpečnosti pri vyhľadávaní nevybuchnutej munície
(1)

Oprávnená osoba najneskôr 24 hodín pred začatím vyhľadávania nevybuchnutej munície písomne oznámi čas ...

a)
obvodnému banskému úradu, ktorý povolil vyhľadávanie nevybuchnutej munície,
b)
obci, v ktorej katastrálnom území sa bude vyhľadávať nevybuchnutá munícia,
c)
útvaru Policajného zboru podľa miesta vyhľadávania nevybuchnutej munície a
d)
osobám uvedeným v § 63 ods. 3 písm. g).
(2)

Oprávnená osoba je povinná osobám uvedeným v odseku 1 bezodkladne písomne oznámiť skutočné ukončenie ...

(3)

Oprávnená osoba je povinná určiť hlavného pyrotechnika, ktorý riadi odborné práce pri vyhľadávaní nevybuchnutej ...

(4)

Hlavný pyrotechnik vytýči, vyznačí a zabezpečí prehľadávaný priestor spôsobom určeným v technologickom ...

(5)

Hlavný pyrotechnik zodpovedá za vypratanie manipulačného priestoru a za uzavretie bezpečnostného okruhu. ...

(6)

Do manipulačného priestoru a bezpečnostného okruhu majú prístup len osoby, ktoré plnia pracovné úlohy ...

§ 66
Humanitárne odmínovanie
(1)

Humanitárne odmínovanie je vyhľadávanie, doprava, skladovanie, delaborácia, ničenie výbušnín, výbušných ...

(2)

Humanitárne odmínovanie sa vykonáva spravidla mimo územia Slovenskej republiky podľa medzinárodnej zmluvy. ...

(3)

Oprávnená osoba môže vykonávať humanitárne odmínovanie, ak má na túto činnosť oprávnenie podľa osobitného ...

(4)

Oprávnená osoba alebo zodpovedný zástupca, ktorý riadi humanitárne odmínovanie, musí byť držiteľom osvedčenia ...

(5)

Oprávnená osoba, ktorá vykonáva humanitárne odmínovanie, musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...

(6)

Výučbu na získanie odbornej spôsobilosti na riadenie alebo vykonávanie humanitárneho odmínovania vykonáva ...

(7)

Teoretická a praktická výučba na získanie odbornej spôsobilosti na riadenie alebo vykonávanie humanitárneho ...

(8)

Výučba podľa odseku 7 obsahuje aj

a)
bezpečnostný a krízový manažment,
b)
metódy a spôsoby riadenia osôb v krízových situáciách,
c)
medzinárodné humanitárne zmluvy,
d)
humanitárne projekty a špecifické požiadavky na účastníkov kurzu,
e)
identifikáciu nevybuchnutej munície a improvizovaných výbušných zariadení,
f)
prvú pomoc pri zranení výbuchom.
(9)

Odborná spôsobilosť na riadenie alebo vykonávanie humanitárneho odmínovania sa overuje pred skúšobnou ...

(10)

Certifikačnou autoritou poverenou príslušnou medzinárodnou organizáciou je zástupca tejto medzinárodnej ...

(11)

Skúšobná komisia podľa odseku 9 výsledok overenia odbornej spôsobilosti na riadenie alebo vykonávanie ...

(12)

Pri nevyhovujúcom výsledku overenia odbornej spôsobilosti na riadenie alebo vykonávanie humanitárneho ...

(13)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na riadenie humanitárneho odmínovania a osvedčenie na vykonávanie ...

TRETIA ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA NA ÚSEKU VÝBUŠNÍN, VÝBUŠNÝCH PREDMETOV A MUNÍCIE

§ 67
Organizácia štátnej správy na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície

Štátnu správu na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície podľa tohto zákona vykonáva

a)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

b)

Hlavný banský úrad,

c)

obvodný banský úrad,

d)

ministerstvo vnútra,

e)

ministerstvo obrany.

§ 68
Ministerstvo

Ministerstvo

a)

riadi a zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície,

b)

zabezpečuje a koordinuje v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy úlohy medzinárodnej spolupráce ...

c)

rozhoduje o odvolaniach vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol Hlavný banský úrad,

d)

rozhoduje pri pochybnostiach o hlavnom dozore v oblasti výbušnín, výbušných predmetov a munície po dohode ...

e)

vydáva povolenia na prepravu výbušnín a vedie o týchto povoleniach evidenciu podľa osobitného predpisu,14) ...

f)

rozhoduje pri pochybnostiach, či ide o výbušninu, výbušný predmet alebo muníciu.

§ 69
Hlavný banský úrad
(1)

Hlavný banský úrad plní úlohy hlavného dozoru orgánov štátnej správy vo veciach výbušnín, výbušných ...

(2)

Hlavný banský úrad riadi činnosť obvodných banských úradov a rozhoduje o odvolaniach proti ich rozhodnutiam ...

(3)

Pri výkone hlavného dozoru Hlavný banský úrad

a)
ukladá opatrenia vo veciach výbušnín, výbušných predmetov a munície a opatrenia na zaistenie bezpečnosti ...
b)
vykonáva previerky pracovísk, činností a technických zariadení a pritom zisťuje, ako obvodné banské ...
(4)

Hlavný banský úrad

a)
overuje odbornú spôsobilosť osôb v rozsahu určeným týmto zákonom a vydáva im príslušné osvedčenia alebo ...
b)
vydáva a odoberá poverenia podľa tohto zákona,
c)
zabezpečuje medzinárodnú výmenu informácií s príslušnými orgánmi štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody ...
d)
povoľuje používanie výbušnín, výbušných predmetov alebo pomôcok na používanie výbušnín, ak sa majú používať ...
e)
vydáva povolenie podľa § 41 písm. a),
f)
vydáva povolenie používať vybrané zariadenie a nariaďuje overovaciu prevádzku vybraného zariadenia,
g)
vedie evidenciu povolení a poverení vydaných podľa § 7, § 27 ods. 3, § 39 ods. 2 a § 41 písm. a) a evidenciu ...
h)
prideľuje kód jednoznačnej identifikácie,25)
i)
ukladá pokuty podľa § 78,
j)
vydáva rozhodnutie o uznávaní dokladov o odbornej spôsobilosti vydaných ich držiteľom v štáte, ktorý ...
k)
kontroluje oprávnenie alebo osvedčenie pri predaji pyrotechnických výrobkov.
§ 70
Obvodný banský úrad
(1)

Obvodný banský úrad vykonáva hlavný dozor nad dodržiavaním tohto zákona. Pri výkone hlavného dozoru

a)
vykonáva prehliadky objektov, zariadení a pracovísk a pritom kontroluje plnenie povinností vyplývajúcich ...
b)
vyšetruje príčiny vzniku závažného pracovného úrazu, ktorého dôsledkom nastala smrť alebo pri ktorom ...
c)
nariaďuje odstrániť zistené závady a nedostatky,
d)
preskúmava bez zbytočného odkladu odôvodnenosť požiadavky odborového orgánu na prerušenie práce,
e)
dozerá, či oprávnená osoba riadne vedie evidenciu a registráciu pracovných úrazov, a vyhodnocuje zdroje ...
f)
overuje odbornú spôsobilosť v rozsahu určenom týmto zákonom a vydáva príslušné osvedčenia o odbornej ...
g)
objasňuje a prejednáva priestupky podľa všeobecného predpisu o priestupkoch,26)
h)
ukladá pokuty podľa § 78,
i)
nariaďuje nevyhnutné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, ...
j)
nariaďuje zastavenie prevádzky oprávnenej osobe alebo jej časti, prípadne jej technických zariadení ...
(2)

Obvodný banský úrad ďalej

a)
povoľuje trhacie práce, ohňostrojné práce a vyhľadávanie munície, predlžuje platnosť rozhodnutí o povolení ...
b)
povoľuje umiestnenie stavby a užívanie, zrušenie alebo odstránenie skladov výbušnín, výbušných predmetov ...
c)
vedie evidenciu oprávnených osôb, ktorým vydali povolenie na vykonávanie trhacích prác alebo ohňostrojných ...
d)
povoľuje odber výbušnín a zasiela rovnopis povolenia na odber výbušnín vydaného podľa § 40 ods. 1 ministerstvu, ...
e)
v rámci dozornej činnosti preveruje podania osôb, oznámenia orgánov verejnej správy, ktoré upozorňujú ...
f)
preveruje na základe vlastných poznatkov, na základe podania osôb, oznámenia orgánov verejnej správy, ...
g)
kontroluje oprávnenie alebo osvedčenie pri predaji pyrotechnických výrobkov,
h)
plní ďalšie úlohy vyplývajúce mu z tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
§ 71
Ústredný banský inšpektor a obvodný banský inšpektor
(1)

Úlohy štátnej správy na úseku hlavného dozoru vykonáva Hlavný banský úrad prostredníctvom ústredných ...

(2)

Banský inšpektor je oprávnený

a)
vstupovať kedykoľvek do objektov, zariadení a priestorov, vykonávať v nich prehliadky a šetrenia, požadovať ...
b)
vydávať záväzné príkazy na odstránenie zistených závad a nedostatkov a pri zrejmom a bezprostrednom ...
c)
vydávať záväzné príkazy na zastavenie prevádzky organizácie alebo jej časti, prípadne ich technických ...
d)
nariaďovať nevyhnutné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, ...
e)
zakázať prácu nadčas a prácu v noci, ak zistí, že sa vykonáva v rozpore so Zákonníkom práce,
f)
zadržať preukaz o odbornej spôsobilosti alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak držiteľ preukazu ...
(3)

Banský inšpektor je povinný

a)
zdržať sa pri výkone práce všetkého, čo môže narušiť dôveru v jeho odbornosť a nestrannosť,
b)
oznámiť svoju prítomnosť kontrolovanej oprávnenej osobe pred začatím prehliadky, ak tým negatívne neovplyvní ...
c)
spísať zápisnicu o výsledku prehliadky, a tú prerokovať so štatutárnym orgánom alebo zodpovedným vedúcim ...
d)
informovať príslušný odborový orgán a zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ...
(4)

Banský inšpektor sa pri výkone svojej činnosti preukazuje preukazom Hlavného banského úradu.

§ 72
Záväzný príkaz banského inšpektora
(1)

Záväzný príkaz banského inšpektora možno dať ústne alebo písomne; ak sa dá ústne, je inšpektor povinný ...

(2)

Proti záväznému príkazu banského inšpektora možno podať v lehote 15 dní od jeho vydania námietky na ...

(3)

Podanie námietok má odkladný účinok, ak ho v záväznom príkaze banský inšpektor nevylúčil. Odkladný účinok ...

(4)

Zadržaný preukaz podľa § 71 ods. 2 písm. f) obvodný banský inšpektor bezodkladne postúpi na konanie ...

§ 73
Ministerstvo vnútra
(1)

Ministerstvo vnútra plní úlohy štátnej správy na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície v pôsobnosti ...

(2)

Úlohy štátnej správy vykonáva ministerstvo vnútra prostredníctvom pyrotechnických inšpektorov.

(3)

Dozor v objektoch a zariadeniach ministerstva vnútra a ministerstva spravodlivosti vykonávajú pyrotechnickí ...

(4)

Ministerstvo vnútra je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol pyrotechnický ...

(5)

Ministerstvo vnútra vykonáva pôsobnosť v rezorte ministerstva vnútra a ministerstva spravodlivosti, ...

§ 74
Pyrotechnický inšpektor ministerstva vnútra
(1)

Pyrotechnického inšpektora ministerstva vnútra určuje minister vnútra Slovenskej republiky.

(2)

Pyrotechnickým inšpektorom ministerstva vnútra môže byť príslušník Policajného zboru s vysokoškolským ...

(3)

Pyrotechnický inšpektor ministerstva vnútra je pri výkone svojej činnosti povinný preukazovať sa oprávnením ...

(4)

Na oprávnenia a povinnosti pyrotechnického inšpektora ministerstva vnútra sa vzťahujú ustanovenia § ...

§ 75
Ministerstvo obrany
(1)

Ministerstvo obrany

a)
riadi výkon štátnej správy na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície
1.
v ozbrojených silách Slovenskej republiky,
2.
vo Vojenskej polícii,
3.
vo Vojenskom spravodajstve,
4.
v rozpočtových organizáciách ministerstva obrany, ktoré sa zaoberajú vedou, výskumom, vývojom, výrobou, ...
b)
zabezpečuje a koordinuje v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy úlohy medzinárodnej spolupráce ...
c)
zastupuje Slovenskú republiku v orgánoch Organizácie Severoatlantickej zmluvy, Európskej obrannej agentúre ...
d)
vykonáva dozor nad zaistením bezpečnosti pri činnostiach spojených s výbušninami, výbušnými predmetmi ...
e)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol pyrotechnický inšpektor ministerstva ...
f)
vykonáva dozor v objektoch a zariadeniach ozbrojených síl Slovenskej republiky, Vojenskej polície, Vojenského ...
1.
iným rezortom podľa uzatvorenej medzirezortnej zmluvy,
2.
zahraničnými ozbrojenými silami, ktoré vykonávajú výcvik alebo vojenské cvičenie na území Slovenskej ...
3.
inými osobami,
g)
vykonáva pôsobnosť v ozbrojených silách Slovenskej republiky, Vojenskej polícii, Vojenskom spravodajstve ...
(2)

Dozor nad dodržiavaním tohto zákona v pôsobnosti ministerstva obrany vykonávajú pyrotechnickí inšpektori ...

§ 76
Pyrotechnický inšpektor ministerstva obrany
(1)

Pyrotechnického inšpektora ministerstva obrany určuje minister obrany Slovenskej republiky.

(2)

Pyrotechnickým inšpektorom ministerstva obrany môže byť profesionálny vojak alebo zamestnanec ministerstva ...

a)
s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa výzbrojno-technického zamerania alebo postgraduálneho štúdia ...
b)
s oprávnením pyrotechnika skupiny „E“.
(3)

Pyrotechnický inšpektor ministerstva obrany je pri výkone svojej činnosti povinný preukazovať sa preukazom ...

(4)

Na oprávnenia a povinnosti pyrotechnického inšpektora ministerstva obrany sa vzťahujú ustanovenia § ...

§ 77
Záväzný príkaz a zadržanie pyrotechnického preukazu
(1)

Proti záväznému príkazu vydanému pyrotechnickým inšpektorom ministerstva obrany alebo pyrotechnickým ...

(2)

Odvolanie proti záväznému príkazu má odkladný účinok, ak ho v záväznom príkaze pyrotechnický inšpektor ...

(3)

Zadržaný preukaz o odbornej spôsobilosti alebo pyrotechnický preukaz podľa § 71 ods. 2 písm. f) pyrotechnický ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SANKCIE

§ 78
Iné správne delikty
(1)

Obvodný banský úrad uloží pokutu od 100 do 10 000 eur oprávnenej osobe, ktorá

a)
nedodrží povinnosť zabezpečiť zatriedenie výbušnín, výbušných predmetov a munície podľa § 8,
b)
nedodrží niektorú z povinností pri balení a označovaní výbušnín a výbušných predmetov a ich jednoznačnej ...
c)
nedodrží niektorú z povinností pri jednoznačnej identifikácii, balení, označovaní a evidencii výbušnín, ...
d)
dováža, vyrába alebo vyváža plastickú trhavinu v rozpore s § 11 ods. 2,
e)
nedodrží hodnoty minimálnej koncentrácie detekčnej látky v plastickej trhavine v čase výroby podľa § ...
f)
vedie evidenciu výbušnín, výbušných predmetov a munície v rozpore s § 12,
g)
nedodrží podmienky prepravy výbušnín, výbušných predmetov a munície podľa § 13 ods. 2,
h)
nedodrží niektorú z požiadaviek alebo podmienok prepravy výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch ...
i)
nedodrží niektorú z podmienok prenášania výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej ...
j)
nedodrží niektorú z podmienok či povinností pri skladovaní výbušnín, výbušných predmetov a munície podľa ...
k)
nedodrží niektorú z podmienok či povinností pri skladovaní pyrotechnických výrobkov podľa § 22,
l)
vykoná činnosť v trhacej jame v rozpore so zásadami podľa § 24,
m)
poverí prácou s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou fyzickú osobu bez spôsobilosti na práce ...
n)
nesplní povinnosť podľa § 27 ods. 5 alebo ods. 6,
o)
nedodrží niektorú z povinností na použitie výbušnín, výbušných predmetov a pomôcok na použitie výbušnín ...
p)
nadobudne výbušniny a výbušné predmety okrem pyrotechnických výrobkov kategórie F1, F2, F3, P1 a T1 ...
q)
nedodrží niektorú z podmienok privádzania výbušnín k výbuchu podľa § 43,
r)
zneškodňuje a ničí výbušniny a výbušné predmety v rozpore s § 44,
s)
nesplní povinnosť podľa § 46 ods. 6,
t)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 48,
u)
nesplní oboznamovaciu povinnosť podľa § 49,
v)
nedodrží niektorú z povinností alebo podmienok na výrobu, predaj a používanie pyrotechnických výrobkov ...
w)
nedodrží niektorú z požiadaviek alebo podmienok na bezpečný výkon ohňostrojných prác podľa § 54 alebo ...
x)
nedodrží niektorú z povinností podľa § 57 alebo požiadaviek podľa § 58,
y)
nedodrží zásady pre dekompletizáciu a delaboráciu munície podľa § 59, revízie a opravy munície podľa ...
z)
nedodrží niektorú z podmienok či povinností pri vyhľadávaní nevybuchnutej munície podľa § 62 alebo § ...

aa) nedodrží niektorú zo zásad organizácie a bezpečnosti vyhľadávania nevybuchnutej munície podľa § ...

ab) neposkytne súčinnosť podľa § 82 ods. 2.

(2)

Obvodný banský úrad uloží pokutu od 10 000 do 100 000 eur oprávnenej osobe, ktorá

a)
nedodrží základné povinnosti na zaistenie bezpečnosti a zdravia osôb a ochranu majetku pri práci s výbušninami, ...
b)
nedodrží niektorú z pracovných podmienok podľa § 4,
c)
nedodrží podmienky bezpečnej prevádzky v objekte a priestore určenom na práce s výbušninami, s výbušnými ...
d)
používa pri práci s výbušninami, výbušnými predmetmi alebo muníciou, ako aj pri inej činnosti upravenej ...
e)
nedodrží niektorú z podmienok či povinností pri uvádzaní výbušnín, výbušných predmetov a pomôcok na ...
f)
vykonáva niektorú z činností podľa § 41 písm. b) bez platného povolenia alebo poverenia,
g)
nadobudne a predáva muníciu v rozpore s § 56 ods. 1.
(3)

Hlavný banský úrad uloží pokutu od 100 do 100 000 eur oprávnenej osobe, ktorá

a)
nedodrží základné povinnosti na zaistenie bezpečnosti a zdravia osôb a ochranu majetku pri práci s výbušninami, ...
b)
vykonáva činnosť podľa § 27 ods. 3 alebo § 41 písm. a) bez platného povolenia alebo poverenia,
c)
nesplní niektorú z povinností podľa § 27 ods. 5 alebo ods. 6,
d)
neposkytne súčinnosť podľa § 82 ods. 2,
e)
nesplní opatrenia uložené rozhodnutím Hlavného banského úradu podľa § 69 ods. 3 písm. a),
f)
nesplní povinnosť podľa § 88 ods. 8.
(4)

Obvodný banský úrad uloží pokutu od 5 000 až do 100 000 eur fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, alebo ...

(5)

Obvodný banský úrad uloží pokutu od 100 do 5 000 eur školiacemu zariadeniu podľa § 27 ods. 2 písm. a) ...

(6)

Ak konaním podľa odsekov 1 až 5 oprávnená osoba, fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická ...

(7)

Konanie podľa odsekov 1 až 5 možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán dozvedel o ...

(8)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie, ako aj na možné následky vrátane ...

(9)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak ...

(10)

Ak sa nevykonala v určenej lehote náprava nedostatkov, za ktoré bola uložená pokuta podľa odsekov 1 ...

(11)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 79
Odobratie osvedčenia alebo oprávnenia
(1)

Hlavný banský úrad alebo obvodný banský úrad rozhodnutím o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...

(2)

Na konanie o odobratí oprávnenia o odbornej spôsobilosti alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti platia ...

(3)

Pred vrátením oprávnenia o odbornej spôsobilosti alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa zamestnanec ...

(4)

Pyrotechnické oprávnenie môže byť odobraté pred uplynutím jeho platnosti v týchto prípadoch:

a)
na základe zmeny zdravotnej spôsobilosti; lekárska správa posudzujúceho lekára musí byť zaslaná spolu ...
b)
na základe odsúdenia pyrotechnika za úmyselný trestný čin, ak rozsudok nadobudol právoplatnosť,
c)
za hrubé porušenie alebo opakované porušenie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri ...
(5)

Za hrubé porušenie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky ...

§ 80
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
nedbá alebo zneužije výstražné znamenie, výstražný piktogram fyzikálnej nebezpečnosti alebo informačnú ...
b)
bez osvedčenia, oprávnenia, povolenia alebo súhlasu vykonáva činnosť, ktorú možno vykonávať len na základe ...
c)
nájde výbušninu, výbušný predmet okrem pyrotechnického výrobku kategórie F1, F2, F3, T1 a P1 alebo muníciu, ...
d)
poruší ustanovenia § 53 ods. 3 a 4.
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 obvodný banský úrad uloží pokutu do 1 650 eur.

(3)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 81
Zoznam spracúvaných osobných údajov, účel spracúvania, podmienky ich získavania a okruh dotknutých osôb ...
(1)

Hlavný banský úrad, obvodné banské úrady a školiace zariadenie podľa § 27 ods. 2 vedú zoznam osobných ...

(2)

Do zoznamu osobných údajov o fyzických osobách zhromažďovaných a spracúvaných Hlavným banským úradom, ...

a)
titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
miesto trvalého pobytu,
e)
miesto prechodného pobytu,
f)
štátna príslušnosť,
g)
číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu.
(3)

Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie úloh hlavného dozoru podľa § 69 až 71.

(4)

Osobné údaje získavajú Hlavný banský úrad a obvodný banský úrad a pri plnení úloh hlavného dozoru podľa ...

(5)

Dotknuté osoby na účely spracúvania osobných údajov v informačných systémoch štátnej správy podľa tohto ...

§ 82
Súčinnosť
(1)

Orgány štátnej správy uvedené v § 67 písm. a), b), d) a e) sú na účel zabezpečenia kontroly dodržiavania ...

(2)

Oprávnené osoby sú povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť orgánom hlavného dozoru, vytvárať im podmienky ...

§ 83

Práva a povinnosti oprávnenej osoby sa primerane vzťahujú aj na ozbrojené sily Slovenskej republiky, ...

§ 84
Zánik trestnosti nedovoleného držania výbušnín, výbušných predmetov alebo munície

Trestnosť nedovoleného držania výbušnín, výbušných predmetov alebo munície zaniká, ak osoba, ktorá bez ...

§ 85

Hlavný banský úrad a obvodný banský úrad poskytujú na účely zabezpečenia ochrany ústavného zriadenia, ...

§ 86
Vzťah k správnemu poriadku

Na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem konaní podľa § 7, ...

§ 87
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Ministerstvo po dohode s ministerstvom obrany a ministerstvom vnútra všeobecne záväzným predpisom ustanoví ...

a)
podrobnosti o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri výskume, ...
b)
podrobnosti o povoľovaní a o návode na používanie výbušnín, výbušných predmetov a pomôcok na použitie ...
c)
podrobnosti o evidencii výbušnín, výbušných predmetov a munície,
d)
podmienky preskúšania výbušnín, výbušných predmetov, munície a ich obalov, lehoty preskúšania výbušnín, ...
e)
špecifické požiadavky pri výrobe, revíziách a opravách munície, pri práci so strelivinami a výbušnými ...
f)
podmienky používania výbušnín na trhacie práce a vykonávania trhacích prác,
g)
podmienky vykonávania ohňostrojných prác a podrobnosti o používaní pyrotechnických výrobkov kategórie ...
h)
podmienky prepravy a prenášania výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby, ...
i)
podrobnosti o umiestnení, vyhotovení, zriaďovaní, prevádzkovaní a technických požiadavkách na objekty, ...
j)
podmienky uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície, minimálny rozsah údajov o skladovaní ...
k)
podrobnosti o zabezpečení objektov, v ktorých sa vyvíjajú, vyrábajú, skúšajú, opravujú, revidujú, skladujú, ...
l)
rozsah, postup prác, náležitosti technologického postupu a podmienky pri zneškodňovaní a ničení výbušnín, ...
m)
obsah a rozsah odbornej prípravy,
n)
náležitosti prihlášky do kurzu, náležitosti prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti, náležitosti ...
o)
vzor preukazu strelmajstra, vzor preukazu odpaľovača ohňostrojov, vzor preukazu pyrotechnika, vzor osvedčenia ...
(2)

Ministerstvo obrany všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví

a)
podmienky preskúšania výbušnín, výbušných predmetov, munície a ich obalov, lehoty preskúšania výbušnín, ...
b)
podrobnosti o jednoznačnej identifikácii výbušnín, výbušných predmetov, munície podliehajúcich osobitnému ...
c)
podmienky uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície v objektoch, ktoré sú zriadené ako stavby ...
§ 88
Prechodné ustanovenia
(1)

Konania na úseku výbušnín začaté a právoplatne neukončené do 31. mája 2014 sa ukončia podľa doterajších ...

(2)

Povolenie vyrábať a spracúvať výbušniny alebo vykonávať výskum, vývoj alebo pokusnú výrobu výbušnín ...

(3)

Povolenie na užívanie stavieb skladov výbušnín, povolenie na vykonávanie trhacích prác, povolenie na ...

(4)

Osvedčenie alebo oprávnenie o odbornej spôsobilosti vydané do 31. mája 2014 sa považuje za osvedčenie ...

(5)

Oprávnenie o odbornej spôsobilosti pyrotechnika – strelca skupiny A vydané do 31. mája 2014 sa považuje ...

(6)

Držiteľ pyrotechnického oprávnenia pyrotechnika skupiny C, ktoré vydal Hlavný banský úrad, môže bez ...

(7)

Poverenia na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov ...

(8)

Školiace zariadenie, ktoré má poverenie na výučbu podľa odseku 6, predloží Hlavnému banskému úradu na ...

(9)

Sklady výbušnín, výbušných predmetov a munície a objekty, v ktorých sa vykonáva výskum, vývoj, skúšanie, ...

(10)

Pri predaji pyrotechnických výrobkov triedy III uvedených na trh pred 1. júlom 2017 predavač týchto ...

(11)

Ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na pyrotechnické výrobky kategórie F1, F2, F3, T1 a P1, sa vzťahujú aj ...

(12)

Na pyrotechnické výrobky triedy IV sa primerane vzťahujú všetky ustanovenia tohto zákona týkajúce sa ...

(13)

Ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce s pyrotechnickými výrobkami triedy III, alebo ten, pre koho ...

a)
meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostrojov a odpaľovačov ohňostrojov a údaje o preukazoch ...
b)
miesto, dátum a plánovaný začiatok ohňostrojných prác, dôvod ich vykonania, predpokladané trvanie a ...
c)
stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtom s osobitným vyznačením objektov a zariadení ...
88a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Na pyrotechnické výrobky kategórie 1, kategórie 2, kategórie 3 a kategórie 4 sa primerane vzťahujú ustanovenia ...

Záverečné ustanovenia

§ 89
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 51/1978 Zb. o odbornej ...

2.

vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa ...

3.

vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ktorou sa ...

4.

vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 Zb., ktorou sa ...

5.

vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa ...

6.

vyhláška Slovenského banského úradu č. 71/1988 Zb. o výbušninách v znení vyhlášky Slovenského banského ...

7.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 78/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky ...

8.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 79/1993 Z. z. o získaní odbornej spôsobilosti ...

9.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 77/1996 Z. z. o uskladňovaní výbušnín v znení ...

10.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 78/1996 Z. z. o preprave a prenášaní výbušnín ...

11.

§ 4 až 6 výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 2. marca 1994 č. 110/1138/1994 o lehotách ...

12.

výnos Slovenského banského úradu z 18. mája 1987 č. 888/1987 o kontrolách, revíziách a skúškach plynových ...

§ 90

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona ...

§ 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pracujúcich pri výrobe a spracovaní traskavín, traskavých zloží, ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe ...

1.

V § 2 písm. c) a v § 3 písm. a) sa slovo „zabezpečovanie“ nahrádza slovom „zabezpečenie“ a v § 15 ods. ...

2.

V § 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „zabezpečovanie a“.

3.

V § 5 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Odbornú spôsobilosť, ktorá sa potvrdzuje vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo preukazu ...

„4a) § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene ...

4.

§ 5 sa dopĺňa novým odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Fyzické osoby uvedené v odseku 3 písm. d) až g) majú právo používať okrúhlu pečiatku so štátnym ...

5.

V § 6 odseky 4 až 10 znejú:

„(4) Na zaistenie plnenia úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5c a 5d znejú:

„5c) Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky ...

6.

V § 6a ods. 5 sa za prvú vetu vkladá druhá veta, ktorá znie: „Vedúci likvidácie havárie môže byť určený ...

7.

V § 8 odsek 2 znie:

„(2) Bezpečnosť technických zariadení sa overuje úradnými skúškami, odbornými prehliadkami, odbornými ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6aa znejú:

„6a) § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. 6aa) § 5 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 ...

Doterajší odkaz 6a vrátane odkazu na poznámku pod čiarou k odkazu 6a sa označuje ako 6ab.

8.

V § 8 ods. 3 sa za slovo „prístroje“ vkladajú slová „(ďalej len „vybrané banské zariadenia“)“.

9.

§ 8a vrátane nadpisu znie:

„§ 8a Vyhradené technické zariadenia (1) Na vyhradené technické zariadenia, na ich rozdelenie do tried ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6b a 6ba znejú:

„6b) Zákon č. 124/2006 Z. z. 6ba) § 30 zákona č. 355/2007 Zb. o ochrane, podpore a rozvoji verejného ...

10.

V § 8c odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Za vybrané banské stroje, zariadenia a prístroje, ktoré nie sú určenými výrobkami, sa podľa tohto ...

11.

V § 13 nadpise sa vypúšťajú slová „Zabezpečovanie a“, v odseku 1 sa na začiatku vypúšťajú slová „Zabezpečovanie ...

12.

Tretia časť sa vypúšťa.

13.

Vypúšťajú sa poznámky pod čiarou k odkazom 13b, 13c, 13d, 13da, 13e, 14, 14a, 14b, 14c, 15, 16, 16a, ...

14.

V § 19 ods. 4 sa za slovami „§ 17“ vkladá čiarka a slová „a 18 a 18b“ sa nahrádzajú slovami „18, § 18b ...

15.

V § 39 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ...

16.

V § 39 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a pri výrobe výbušnín a používaní výbušnín na trhacie práce ...

17.

V § 40 sa odsek 5 dopĺňa písmenami q) a r), ktoré znejú:

„q) plní úlohy podľa osobitného predpisu,18la) r) vydáva oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek ...

„18la) Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o ...

18.

V § 41 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „výrobu výbušnín a používanie výbušnín na trhacie práce a ...

19.

V § 41 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) vyšetrujú príčiny vzniku závažného pracovného úrazu, ktorého dôsledkom nastala smrť alebo pri ktorom ...

„18lb)
§ 3 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

20.

V § 41 ods. 2 sa vypúšťajú písmená i), j), k) a m).

Doterajšie písmená l), n), o), p) sa označujú ako písmená i) j), k), l).

21.

V § 42 ods. 2 písm. a) sa slová „na zisťovanie stavu, príčin a následkov závažných prevádzkových nehôd ...

22.

V § 44 odsek 4 znie:

„(4) Konanie podľa odsekov 1 až 3 možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán dozvedel ...

23.

Za § 47e sa vkladá § 47f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 47f Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2014 (1) Oprávnenia organizácií na činnosti na vyhradených ...

„21d)
§ 14 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.“.

24.

§ 48b znie:

㤠48b
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

25.

Príloha k zákonu vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH ...

Čl. IV

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

1.

V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Za bezúhonného sa nepovažuje osoba, ktorá vo vzťahu k predmetu ...

„24f) Napríklad § 25 ods. 2 č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene ...

2.

Za § 80w sa vkladá § 80x, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 80x Prechodné ustanovenie účinné od 1. júna 2014 Živnostenské oprávnenia v odbore výbušniny, výbušné ...

3.

V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 202 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske ...

„Por. čís. Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam 3. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky ...

4.

V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 213 – Stavebníctvo, poradové číslo 16 znie:

„Por. čís. Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam SKUPINA 213 – Stavebníctvo 16. Vykonávanie ...

5.

V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 – Ostatné, poradové čísla 46 až 49 znejú:

„SKUPINA 214 – Ostatné 46. Výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munície alebo ...

6.

V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 – Ostatné sa za poradové číslo 49 vkladajú poradové čísla ...

SKUPINA 214 – Ostatné 49a. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona ...

Za § 13a sa vkladá § 14, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14 Držanie nebezpečných látok a zakázaných vecí (1) Ak je to nevyhnutné, informačná služba je na ...

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť sa položka 154 dopĺňa ...

2.

V Sadzobníku správnych poplatkov nadpis časti XI znie: „Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety ...

3.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti XI Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia v položke ...

„c) vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov, ktoré vznikli ...

4.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti XI Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia v položke ...

„a) Vydanie súhlasu na výrobu a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov alebo munície, alebo ...

5.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti XI Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia v položke ...

„d) vydanie povolenia na vyhľadávanie munície ..... 33 eur e) predĺženie platnosti povolenia podľa ...

6.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti XI Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia v položke ...

7.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti XI Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia v položke ...

8.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti XI Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia v položke ...

„a) Vydanie poverenia na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov alebo odpaľovačov ohňostrojov, ...

9.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti XI Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia v položke ...

„f) povolenie používať vybrané zariadenia, prístroje a pomôcky pri manipulácii s výbušninami, výbušnými ...

10.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti XIII Bezpečnosť práce a technické zariadenia sa dopĺňa položka ...

„209. a) Vydanie rozhodnutia o osvedčení o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení ...

Poznámka: Pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla je výška správneho poplatku určená na základe hodnoty ...

„46f) § 12 zákona č. 657/2004 Z. z o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. 46g) § 12 zákona ...

Čl. VII

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

§ 7 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Ohňostrojné práce vo vzdialenosti menej ako 10 000 m od vzťažného bodu riadeného letiska alebo ...

2.

V § 48 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

„l) vydáva záväzné stanovisko na vykonanie ohňostrojných prác, ak sa tieto majú vykonať vo vzdialenosti ...

Doterajšie písmená l) až w) sa označujú ako písmená m) až x).

Čl. VIII

Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 567/2005 ...

V § 5 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) používať automobily so zvláštnymi výstražnými znameniami, signálne pištole, výbušniny a výbušné ...

„6b) Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. IX

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 17 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo príslušnému orgánu dozoru“.

2.

V § 17 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o ťažkú ujmu na zdraví, aj určenie vážnej ...

3.

V § 22 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na účely vykonávania úloh bezpečnostnotechnickej služby ...

„27a) § 5 ods. 3 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 58/2014 Z. ...

4.

V § 27 ods. 3 sa slová „alebo príslušným orgánom dozoru29)“ nahrádzajú slovami „a pri činnostiach upravených ...

Čl. X

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene ...

1.

V § 9 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) Hlavný banský úrad na úseku vydávania povolenia na výrobu výbušnín, výbušných predmetov a munície,43a) ...

„43a) § 69 ods. 4 písm. e) zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o ...

2.

V § 18 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „s výnimkou ...

„47a) § 42 ods. 4 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a ...

Čl. XI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2014.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 58/2014 Z. z.

  ZOZNAM DETEKČNÝCH LÁTOK A MINIMÁLNA KONCENTRÁCIA DETEKČNEJ LÁTKY V HOTOVOM VÝROBKU PODĽA § 11 ZÁKONA

  Poznámky:

  1.

  Detekčné látky uvedené v tabuľke sú určené na účely lepšej detekcie trhavín pomocou prostriedkov na ...

  2.

  Akákoľvek trhavina, ktorá ako dôsledok svojho bežného zloženia obsahuje ktorúkoľvek z určených detekčných ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 58/2014 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Komisie 2008/43/ES zo 4. apríla 2008, ktorou sa v súlade so smernicou Rady 93/15/EHS zriaďuje ...

Poznámky

 • 1)  § 2 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 2)  § 4 zákona č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 3 ...
 • 3)  § 12 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
 • 4)  Čl. 2 až 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 5)  Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.§ 4 ods. 1 písm. e) zákona ...
 • 6)  § 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov ...
 • 7)  Príloha č.1 bod 4.6 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného ...
 • 8)  § 3 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení ...
 • 9)  § 2 ods. 1 písm. f) a § 11 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní ...
 • 10)  § 8 ods. 2 a § 8a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o ...
 • 11)  § 9 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Kapitola 2.2 trieda 2.2.1 zväzok 1 prílohy k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných ...
 • 13)  § 3 zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 14)  § 6 ods. 1 zákona č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z ...
 • 15)  § 23 ods. 3 a § 27 ods. 6 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) ...
 • 16)  § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z.
 • 16a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 17)  § 9 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 3 zákona č. 292/2009 Z. z.
 • 18)  § 13 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Napríklad § 6 zákona č. 292/2009 Z. z., § 15 zákona č. 392/2011 Z. z., § 9 až 19 zákona č. 39/2011 Z. ...
 • 20)  Napríklad § 66, 71 a § 88 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 2 a 3 zákona ...
 • 21)  § 10 a 11 zákona č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 34 a 34a zákona č. 44/1988 Zb. v znení ...
 • 21a)  § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady ...
 • 22)  § 5 až 9 zákona č. 392/2011 Z. z.
 • 23)  Dohovor o zákaze použitia, skladovania, výroby a transferu protipechotných mín a o ich zničení (oznámenie ...
 • 24)  Príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Z. z., skupina 214, poradové číslo 49 l.
 • 25)  § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 298/2012 Z. z. o systéme identifikácie a sledovateľnosti ...
 • 26)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore