Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o registrácii odrôd pestovaných rastlín 50/2007 účinný od 01.07.2020


Platnosť od: 01.02.2007
Účinnosť od: 01.07.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 50/2007 s účinnosťou od 01.07.2020 na základe 495/2019


§ 3
Podmienky registrácie odrôd

(1)
Kontrolný ústav vydá rozhodnutie o registrácii odrody pestovanej rastliny (ďalej len „odroda“),2a) len ak sa na základe štátnych odrodových skúšok (ďalej len „odrodová skúška“) preukázalo, že odroda
a)
je odlišná,
b)
je dostatočne vyrovnaná,
c)
je stála,
d)
má uspokojivú hospodársku hodnotu, ak je podmienkou registrácie,
e)
má názov spĺňajúci podmienky podľa osobitného predpisu,3)
f)
má zabezpečené udržiavacie šľachtenie odrody (ďalej len „udržiavacie šľachtenie“),
g)
nemá nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí, zvierat a na životné prostredie,
h)
geneticky modifikovaná pozostáva z geneticky modifikovaného organizmu, ktorý je povolený podľa osobitného predpisu;2) ak je pestovaná rastlina alebo časť pestovanej rastliny z geneticky modifikovanej odrody alebo materiál z nej odvodený určený na využitie ako potravina, prísada do potraviny, krmovina alebo prísada do krmoviny, musia byť splnené podmienky ustanovené podľa osobitného predpisu.4)
(2)
Hospodárska hodnota odrody sa považuje za uspokojivú, ak jej celková kvalita v porovnaní s ostatnými odrodami zapísanými v Štátnej odrodovej knihe zabezpečí výrazné zlepšenie z hľadiska pestovania, využitia rastlín alebo výrobkov z nich odvodených, a to najmenej v niektorej pestovateľskej oblasti. Ak sa odroda vyznačuje inými lepšími vlastnosťami, na jej jednotlivé menej kvalitné vlastnosti sa nemusí prihliadať. Skúšky hospodárskej hodnoty vykonáva kontrolný ústav.
(3)
Skúška hospodárskej hodnoty sa nevyžaduje, ak ide o
a)
registráciu odrôd tráv, ak šľachtiteľ vyhlási, že osivo jeho odrôd nie je určené na produkciu krmovín,
b)
registráciu odrôd, ktorých množiteľský materiál sa má uvádzať na trh v inom členskom štáte, ktorý už registroval tieto odrody pri zohľadnení ich hospodárskej hodnoty,
c)
registráciu odrôd inbredných línií a hybridov, ktoré sú určené na použitie len ako komponenty hybridných odrôd,
d)
registráciu odrôd zelenín okrem priemyselnej čakanky,
e)
registráciu odrôd ovocných druhov,
f)
odrody okrasných rastlín, liečivých rastlín a aromatických rastlín.
(4)
Na registráciu odrôd pochádzajúcich z iných členských štátov sa kladú rovnaké požiadavky ako na domáce odrody.
(5)
Žiadosť o registráciu odrody, predĺženie doby registrácie odrody a zrušenie registrácie odrody je oprávnený podať žiadateľ, ktorý
a)
odrodu objavil, vytvoril alebo vyvinul na vlastné náklady, alebo financoval jej objavenie, vytvorenie alebo vyvinutie,
b)
má na odrodu udelené šľachtiteľské osvedčenie,5)
c)
nadobudol prevodom alebo prechodom šľachtiteľské osvedčenie k odrode,5)
d)
podal prihlášku na ochranu práv odrody,5)
e)
je udržiavateľom odrody, ktorá nie je chránená podľa osobitného predpisu,5) alebo
f)
je právnym nástupcom žiadateľa uvedeného v písmenách a) až e).
(6)
Žiadateľ, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike alebo v niektorom členskom štáte, musí na podanie žiadosti a na zastupovanie v konaní o registrácii odrody a v konaní o predĺžení registrácie odrody splnomocniť zástupcu, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike alebo v niektorom členskom štáte.
(7)
Žiadateľ o registráciu odrody je povinný kontrolnému ústavu
a)
podať žiadosť s Technickým dotazníkom príslušného rastlinného druhu v termíne určenom kontrolným ústavom,
b)
podať návrh názvu odrody v termíne určenom kontrolným ústavom,
c)
poskytnúť bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a termíne, ktorý určí kontrolný ústav,
d)
doložiť, ak ide o geneticky modifikovanú odrodu, súhlas Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na zavedenie odrody do životného prostredia po dobu odrodových skúšok podľa osobitného predpisu,2)
e)
uhradiť náklady za odrodové skúšky a registráciu odrody.
(8)
Kontrolný ústav zaradí odrodu do odrodových skúšok, ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 7. Ak žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok ustanovených na registráciu odrody a nedostatok neodstráni ani v lehote určenej kontrolným ústavom, kontrolný ústav konanie zastaví.
(9)
Žiadateľ v žiadosti o registráciu odrody je povinný uviesť,
a)
či už podal žiadosť o registráciu odrody v zahraničí,
b)
v ktorom štáte takú žiadosť podal,
c)
ako bolo o žiadosti podľa písmena b) rozhodnuté.
(10)
Kontrolný ústav vykonáva odrodové skúšky podľa metodík odrodových skúšok, ktoré na základe zohľadnenia vedeckých poznatkov a technických poznatkov ustanovujú
a)
minimálne vlastnosti, ktoré musia byť zahrnuté do skúšania odrôd jednotlivých rastlinných druhov uvedených v prílohe č. 3 časti A bodoch 1 až 3, časti B a časti C,
b)
minimálne požiadavky na vykonanie odrodových skúšok uvedené v prílohe č. 3 časti A bodoch 5 a 6,
c)
podrobnosti o vykonávaní skúšok hospodárskej hodnoty uvedené v prílohe č. 3. časti A bode 4.
(11)
Na stanovenie odlišnosti kontrolný ústav odrodové skúšky vykonáva aj na porovnateľných odrodách, ktorými sú odrody podľa § 2 písm. e).
(12)
Každú zmenu údajov súvisiacich s registrovanou odrodou a s odrodou, o ktorej registráciu bolo požiadané, žiadateľ oznámi kontrolnému ústavu do 30 dní od uskutočnenia zmeny.
(13)
Počas trvania registrácie odrody môže kontrolný ústav kedykoľvek vykonať preskúšanie odrody s cieľom zistiť, či odroda ešte spĺňa podmienky registrácie. Kontroly odrôd viniča vykonáva kontrolný ústav v pravidelných intervaloch. Ak kontrolný ústav na základe výsledkov preskúšania zistí, že odroda už nespĺňa podmienky registrácie, udržiavateľovi odrody určí lehotu na odstránenie zistených nedostatkov. Ak udržiavateľ odrody v určenej lehote neodstráni zistené nedostatky, kontrolný ústav začne konanie o zrušenie registrácie.
(14)
Na preskúšanie odrody podľa odseku 13 žiadateľ poskytne bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a v termíne, ktorý určí kontrolný ústav.
(15)
Odrody registrované v Slovenskej republike a meno a priezvisko osoby alebo osôb zodpovedných za ich udržiavacie šľachtenie sa zapisujú do Štátnej odrodovej knihy na základe rozhodnutia podľa osobitného predpisu,6) z ktorej sa každoročne robí výpis v podobe Listiny registrovaných odrôd, ktorá je verejná.
(16)
Odrody druhov zelenín sa v Listine registrovaných odrôd členia do dvoch podskupín odrôd, ktorých množiteľský materiál
a)
možno uznávať ako základný množiteľský materiál alebo certifikovaný množiteľský materiál alebo kontrolovať ako štandardný množiteľský materiál, alebo
b)
možno ho overiť len ako štandardný množiteľský materiál.
(17)
Pri registrácii odrôd druhov zelenín podľa odseku 16 písm. b) možno prihliadať na výsledky neoficiálnych skúšok a na poznatky o odrode z praktických skúseností nadobudnutých počas jej pestovania.
(18)
Odroda, ktorá je už zaregistrovaná v niektorom členskom štáte, môže byť po rozhodnutí o jej registrácii zapísaná do Štátnej odrodovej knihy len pod rovnakým názvom, pod akým je zapísaná v národnom katalógu členského štátu.
(19)
Ak je známe, že množiteľský materiál určitej odrody sa v niektorom členskom štáte uvádza na trh pod iným názvom odrody, ako je jej názov zapísaný v Štátnej odrodovej knihe, v Listine registrovaných odrôd sa uvedie aj tento názov.
(20)
Odroda, ktorá nie je jasne odlišná od odrody zapísanej v Štátnej odrodovej knihe alebo v Spoločnom katalógu odrôd, alebo v národnom katalógu členského štátu alebo od inej odrody, ktorá bola hodnotená skúškami na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť (ďalej len „skúšky DUS“), ale nie je ešte známa v členskom štáte, musí sa označovať názvom tejto odrody.
(21)
Podľa odseku 20 sa nepostupuje, ak
a)
názov odrody prihlásenej na registráciu je pravdepodobne nesprávny,
b)
pri podávaní žiadosti o registráciu odrody došlo k zámene názvu odrody,
c)
iné skutočnosti bránia používaniu názvu odrody podľa odseku 20 alebo
d)
by tým došlo k porušeniu práva k názvu odrody, ktorý je chránený podľa osobitného predpisu.5)
(22)
Registrované geneticky modifikované odrody sa v Listine registrovaných odrôd zreteľne označujú ako geneticky modifikované.
(23)
Registrované krajové odrody a odrody registrované s cieľom zachovania genetickej rozmanitosti ohrozené genetickou eróziou sa v Listine registrovaných odrôd označujú ako genetický zdroj.
(24)
Po registrácii odrody nesmie jej množiteľský materiál, ak spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády a osobitnými predpismi,1) podliehať pri uvádzaní na trh obmedzeniam súvisiacim s odrodou.
(25)
Kontrolný ústav vykoná záznam do Štátnej odrodovej knihy, ak bola registrácia odrody zrušená alebo ak uplynulo obdobie platnosti doby jej registrácie, a následne vymaže odrodu z Listiny registrovaných odrôd.
(26)
Skúšky odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti odrôd ovocných druhov sa nemusia vykonávať, ak žiadateľ predloží kontrolnému ústavu úradný popis vypracovaný zodpovedným úradným orgánom alebo zodpovednou právnickou osobou iného členského štátu a kontrolný ústav dospeje k záveru, že uvedenými informáciami sa preukazuje splnenie podmienok registrácie v súlade s odsekom 1 písm. a) až c). Žiadateľ poskytne bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a termíne, ktorý určí kontrolný ústav.
(27)
Doba registrácie odrôd
a)
druhov uvedených v prílohe č. 1 okrem ovocných druhov, viniča a chmeľu platí do konca desiateho kalendárneho roka, ktorý nasleduje po zaregistrovaní odrody,
b)
viniča a chmeľu platí do konca tridsiateho kalendárneho roka, ktorý nasleduje po zaregistrovaní odrody,
c)
druhov ovocných drevín platí do konca tridsiateho kalendárneho roka, ktorý nasleduje po zaregistrovaní odrody,
d)
druhov, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1, platí do konca desiateho kalendárneho roka, ktorý nasleduje po zaregistrovaní odrody.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 9b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2020


Doba registrácie odrody viniča alebo odrody chmeľu podľa § 3 ods. 27 písm. b) v znení účinnom od 1. júla 2020 sa vzťahuje aj na odrodu registrovanú do 30. júna 2020.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 50/2007 Z. z.


DRUHY PESTOVANÝCH RASTLÍN, KTORÝCH ODRODY SA REGISTRUJÚI. REPY 1. Beta vulgaris L. repa cukrová 2. Beta vulgaris L. repa kŕmna II. KŔMNE PLODINY 3. Agrostis canina L. psinček psí 4. Agrostis gigantea Roth psinček obrovský 5. Agrostis stolonifera L. psinček poplazový 6. Agrostis capillaris L. psinček obyčajný tenučký 7. Alopecurus pratensis L. psiarka lúčna 8. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl ovsík obyčajný 9. Bromus catharticus Vahl stoklas preháňavý 10. Bromus sitchensis Trin. stoklas sitkanský 11. Cynodon dactylon (L.) Pers. prstnatec obyčajný 12. Dactylis glomerata L. reznačka laločnatá 13. Festuca arundinacea Schreber kostrava trsteníkovitá 14. Festuca filiformis Pourr. kostrava vláskovitá 15. Festuca ovina L. kostrava ovčia 16. Festuca pratensis Huds. kostrava lúčna 17. Festuca rubra L. kostrava červená 18. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina kostrava drsnolistá 19. × Festulolium Asch. & Graebn. kostravovec 20. Lolium multiflorum Lam. 20.1 mätonoh mnohokvetý jednoročný 20.2 mätonoh mnohokvetý taliansky 21. Lolium perenne L. mätonoh trváci 22. Lolium × hybridum Hausskn mätonoh hybridný 23. Phalaris aquatica L. lesknica vodná 24. Phleum nodosum L. timotejka uzlatá 25. Phleum pratense L. timotejka lúčna 26. Poa annua L. lipnica ročná 27. Poa nemoralis L. lipnica hájna 28. Poa palustris L. lipnica močiarna 29. Poa pratensis L. lipnica lúčna 30. Poa trivialis L. lipnica pospolitá 31. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl trojštet žltkastý 32. Biserrula pelecinus L. biserula pílkatá 33. Galega orientalis Lam. jastrabina východná 34. Hedysarum coronarium L. sekernica vencová 35. Lathyrus cicera L. hrachor cícerový 36. Lotus corniculatus L. ľadenec rožkatý 37. Lupinus albus L. lupina biela 38. Lupinus angustifolius L. lupina úzkolistá 39. Lupinus luteus L. lupina žltá 40. Medicago doliata Carmign. lucerna tŕňovitá 41. Medicago italica (Mill.) Fiori lucerna talianska 42. Medicago littoralis Rohde ex Loisel. lucerna pobrežná 43. Medicago lupulina L. lucerna ďatelinová 44. Medicago murex Willd. lucerna guľatá 45. Medicago polymorpha L. lucerna najmenšia 46. Medicago rugosa Desr. lucerna vráskavá 47. Medicago sativa L. lucerna siata 48. Medicago scutellata (L.) Mill. lucerna štítovitá 49. Medicago truncatula Gaertn. lucerna súdkovitá 50. Medicago × varia T. Martyn Sand lucerna menlivá 51. Onobrychis viciifolia Scop. vičenec vikolistý 52. Ornithopus compressus L. vtáčia noha stlačená 53. Ornithopus sativus Brot. vtáčia noha siata 54. Pisum sativum L. (partim) hrach siaty vrátane pelušky 55. Trifolium alexandrinum L. ďatelina egyptská 56. Trifolium fragiferum L. ďatelina jahodovitá 57. Trifolium glanduliferum Boiss. ďatelina žliazkatá 58. Trifolium hirtum All. ďatelina chlpatá 59. Trifolium hybridum L. ďatelina hybridná 60. Trifolium incarnatum L. ďatelina purpurová 61. Trifolium isthmocarpum Brot. ďatelina marocká 62. Trifolium michelianum Savi ďatelina Michelova 63. Trifolium pratense L. ďatelina lúčna 64. Trifolium repens L. ďatelina plazivá 65. Trifolium resupinatum L. ďatelina obrátená 66. Trifolium squarrosum L. ďatelina kostrbatá 67. Trifolium subterraneum L. ďatelina podzemná 68. Trifolium vesiculosum Savi ďatelina mechúrikatá 69. Trigonella foenum-graecum L. senovka grécka 70. Vicia benghalensis L. vika purpurová 71. Vicia faba L. bôb obyčajný 72. Vicia pannonica Crantz vika panónska 73. Vicia sativa L. vika siata 74. Vicia villosa Roth vika huňatá 75. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. kvaka 76. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. var. viridis L. kel kučeravý 77. Phacelia tanacetifolia Benth. facélia vratičolistá 78. Plantago lanceolata L. skorocel kopijovitý 79. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. reďkev siata olejná III. OLEJNINY A PRIADNE RASTLINY 80. Arachis hypogea L. podzemnica olejná 81. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs repica olejnatá 82. Brassica juncea (L.) Czern. kapusta sitinová 83. Brassica napus L. (partim) repka olejka 84. Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch kapusta čierna 85. Cannabis sativa L. konopa siata 86. Carthamus tinctorius L. požlt farbiarsky 87. Carum carvi L. rasca lúčna 88. Gossypium spp. bavlník 89. Helianthus annuus L. slnečnica ročná 90. Linum usitatissimum L. ľan siaty 91. Papaver somniferum L. mak siaty 92. Sinapis alba L. horčica biela 93. Glycine max (L.) Merrill sója fazuľová IV. OBILNINY 94. Avena nuda L. ovos nahý 95. Avena sativa L. ovos siaty 96. Avena strigosa Scherb. ovos hrebienkatý 97. Hordeum vulgare L. 97.1 jačmeň siaty – dvojradový 97.2 jačmeň siaty – šesťradový 98. Oryza sativa L. ryža siata 99. Phalaris canariensis L. lesknica kanárska 100. Secale cereale L. raž siata 101. Sorghum bicolor (L.) Moench cirok dvojfarebný 102. Sorghum sudanense (Piper) Stapf cirok sudánsky 103. Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf cirok dvojfarebný × cirok sudánsky 104. × Triticosecale Wittm. ex A. Camus tritikale 105. Triticum aestivum L. pšenica letná 106. Triticum durum Desf. pšenica tvrdá 107. Triticum spelta L. pšenica špaldová 108. Zea mays L. kukurica siata (okrem cukrovej a pukancovej) V. ZEMIAKY 109. Solanum tuberosum L. zemiak
POĽNÉ PLODINY

ČASŤ B

ZELENINY

Allium cepa L. —skupina Cepa (cibuľa, cibuľa kuchynská nakopená) —skupina Aggregatum (šalotka)

Allium fistulosum L. (cesnak zimný) —všetky odrody

Allium porrum L. (pór) —všetky odrody

Allium sativum L. (cesnak) —všetky odrody

Allium schoenoprasum L. (cesnak pažítkový) —všetky odrody

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (trebuľka voňavá) —všetky odrody

Apium graveolens L. —skupina zelery —skupina zelerovité

Asparagus officinalis L. (špargľa) —všetky odrody

Beta vulgaris L. —skupina repy obyčajné (cvikla vrátane repy cheltenhamskej) —skupina repy listové (repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová – mangold)

Brassica oleracea L. —skupina kely —skupina karfioly —skupina Capitata (červená a biela kapusta) —skupina kely ružičkové —skupina kaleráby —skupina kely hlávkové —skupina brokolice (kapusta obyčajná špargľová) —skupina kapusty listové —skupina Tronchuda (kapusta bezhlávková)

Brassica rapa L. —skupina kapusty čínske —skupina okrúhlice

Capsicum annuum L. (paprika ročná štipľavá alebo sladká) —všetky odrody

Cichorium endivia L. (čakanka) —všetky odrody

Cichorium intybus L. —skupina čakanky obyčajné —skupina čakanky obyčajné siate listové (šalátové) —skupina čakanky obyčajné siate cigóriové (priemyselné)

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (dyňa červená) —všetky odrody

Cucumis melo L. (melón cukrový) —všetky odrody

Cucumis sativus L. —skupina uhorky —skupina uhorky nakladačky

Cucurbita maxima Duchesne (tekvica) —všetky odrody

Cucurbita pepo L. (tekvica obyčajná vrátane tekvice veľkoplodej a patizónu alebo cukety vrátane patizónov nezrelých) —všetky odrody

Cynara cardunculus L. —skupina artičoky zeleninové —skupina artičoky kardové

Daucus carota L. (mrkva a mrkva kŕmna) —všetky odrody

Foeniculum vulgare Mill. (fenikel) —skupina Azoricum

Lactuca sativa L. (šalát) —všetky odrody

Solanum lycopersicum L. (rajčiak jedlý) —všetky odrody

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill —skupina petržlenové vňate —skupina korene petržlenu

Phaseolus coccineus L. (fazuľa šarlátová) —všetky odrody

Phaseolus vulgaris L. —skupina fazule záhradné kríčkovité —skupina fazule záhradné tyčové

Pisum sativum L. —skupina hrachy siate pravé lúskavé —skupina hrachy siate stržňové —skupina hrachy siate cukrové

Raphanus sativus L. —skupina reďkvi siate —skupina reďkvi siate čierne

Rheum rhabarbarum L. (rebarbora) —všetky odrody

Scorzonera hispanica L. (hadomor španielsky) —všetky odrody

Solanum melongena L. (baklažán) —všetky odrody

Spinacia oleracea L. (špenát) —všetky odrody

Valerianella locusta (L.) Laterr. (valeriánka poľná) —všetky odrody

Vicia faba L. (bôb obyčajný) —všetky odrody

Zea mays L. —skupina kukurice sladké —skupina kukurice pukancové

Hybridy všetkých uvedených druhov a skupín.

Vitis Humulus lupulus Vinič hroznorodý Chmeľ
OSTATNÉ DRUHY POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 50/2007 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Komisie 2004/29/ES zo 4. marca 2004, ktorou sa stanovujú vlastnosti a minimálne podmienky pre kontrolu odrôd viniča (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43).

2.
Smernica Komisie 2003/90/ES zo 6. októbra 2003, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v znení

3.
Smernica Komisie 2003/91/ES zo 6. októbra 2003, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd druhov zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v znení

4.
Smernica Rady 2002/53/ES z 13. júna 2002 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení

5.
Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení

6.
Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení

7.
Smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení

8.
Smernica Rady 2002/54/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom repy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení

9.
Smernica Rady 2008/72/ES z 15. júla 2008 o uvádzaní množiteľského a sadivového zeleninového materiálu iného ako osivo na trh (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 205, 1. 8. 2008) v znení vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2013/166/EÚ z 2. apríla 2013 (Ú. v. EÚ L 94, 4. 4. 2013).

10.
Smernica Rady 68/193/EHS z 9. apríla 1968 o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1) v znení

11.
Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 týkajúca sa obchodovania s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1) v znení

12.
Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1) v znení

13.
Smernica Komisie 2007/48/ES z 26. júla 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/90/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Ú. v. EÚ L 195, 27. 7. 2007).

14.
Smernica Komisie 2007/49/ES z 26. júla 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/91/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 195, 27. 7. 2007).

15.
Smernica Komisie 2008/83/ES z 13. augusta 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/91/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).

16.
Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o botanické názvy rastlín, vedecké názvy iných organizmov a určité prílohy k smerniciam 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES vzhľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2009).

17.
Smernica Komisie 2009/97/ES z 3. augusta 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smerníc Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES týkajúcich sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny (Ú. v. EÚ L 202, 4. 8. 2009).

18.
Smernica Komisie 2010/46/EÚ z 2. júla 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smerníc Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokiaľ ide o znaky, ktoré sa majú zohľadniť ako minimum pri skúškach, a minimálne podmienky na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny (Ú. v. EÚ L 169, 3. 7. 2010).

19.
Vykonávacia smernica Komisie 2011/68/EÚ z 1. júla 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smerníc Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokiaľ ide o znaky, ktoré sa majú zohľadniť ako minimum pri skúškach, a minimálne podmienky na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny (Ú. v. EÚ L 175, 2. 7. 2011).

20.
Vykonávacia smernica Komisie 2012/8/EÚ z 2. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/90/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Ú. v. EÚ L 64, 3. 3. 2012).

21.
Vykonávacia smernica Komisie 2012/44/EÚ z 26. novembra 2012, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smerníc Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokiaľ ide o znaky, ktoré sa majú zohľadniť ako minimum pri skúškach, a minimálne podmienky na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny (Ú. v. EÚ L 327, 27. 11. 2012).

22.
Vykonávacia smernica Komisie 2013/45/EÚ zo 7. augusta 2013, ktorou sa menia smernice Rady 2002/55/ES a 2008/72/ES a smernica Komisie 2009/145/ES, pokiaľ ide o botanický názov rajčiakov (Ú. v. EÚ L 213, 8. 8. 2013).

23.
Vykonávacia smernica Komisie 2013/57/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcich sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 312, 21. 11. 2013).

24.
Vykonávacia smernica Komisie 2014/105/EÚ zo 4. decembra 2014, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa stanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcich sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 349, 5. 12. 2014).

25.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2015/1168 z 15. júla 2015, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES, pokiaľ ide o znaky, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálne podmienky na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 188, 16. 7. 2015).

26.
Vykonávacia smernica Komisie 2014/97/EÚ z 15. októbra 2014, ktorou sa vykonáva smernica Rady 2008/90/ES, pokiaľ ide o registráciu dodávateľov a odrôd a o spoločný zoznam odrôd (Ú. v. EÚ L 298,16. 10. 2014).

27.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/1914 z 31. októbra 2016, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa stanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcich sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 296, 1. 11. 2016).

28.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/2109 z 1. decembra 2016, ktorou sa mení smernica Rady 66/401/EHS, pokiaľ ide o zahrnutie nových druhov a botanického názvu druhu Lolium × boucheanum Kunth (Ú. v. EÚ L 327, 2. 12. 2016).

29.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2018/100 z 22. januára 2018, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES, resp. článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúce sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 17, 23. 1. 2018).

30.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/114 z 24. januára 2019, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa stanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúce sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 23, 25. 1. 2019).

31.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/990 zo 17. júna 2019, ktorou sa mení zoznam rodov a druhov uvedený v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2002/55/ES, v prílohe II k smernici Rady 2008/72/ES a v prílohe k smernici Komisie 93/61/EHS (Ú. v. EÚ L 160, 18. 6. 2019).

32.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/1985 z 28. novembra 2019, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa stanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúce sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 308, 29. 11. 2019).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore