Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania 328/2023 účinný od 01.01.2024 do 30.06.2024

Platnosť od: 17.08.2023
Účinnosť od: 01.01.2024
Účinnosť do: 30.06.2024
Autor: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 328/2023 s účinnosťou od 01.01.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 264/2022 Z. z. ustanovuje:

§ 1 - Obsahový deskriptor násilie a prislúchajúca veková vhodnosť
(1)

Audiovizuálne dielo, multimediálne dielo, program televíznej programovej služby a program audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (ďalej len „označovaný komunikát“) sa klasifikuje deskriptorom typu potenciálne škodlivého obsahu jednotného systému označovania (ďalej len „obsahový deskriptor“) násilie, ak obsahuje kritérium nevhodnosti podľa odsekov 2 až 5.

(2)

Označovaný komunikát sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, ak zobrazuje násilie na ľudskej bytosti,

a)

ktoré je krutým ubližovaním, alebo krutú násilnú smrť človeka bez pocitu ľútosti, alebo týranie osoby, alebo

b)

použitím zbrane ako útočného prostriedku zo zábavy.

(3)

Označovaný komunikát sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, ak obsahuje

a)

detailný a naturalistický násilný akt,

b)

týranie zvieraťa alebo

c)

používanie zbrane ako útočného prostriedku, v ktorom sa spôsobom spracovania používanie zbrane v neprimeranej miere schvaľuje, zľahčuje alebo nadužíva.

(4)

Označovaný komunikát sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, ak obsahuje

a)

reálne násilie alebo zobrazenie následkov reálneho násilia na živej bytosti, zobrazenie následkov na živej bytosti pri živelnej pohrome, ozbrojenom konflikte alebo dopravnej nehode,

b)

psychické násilie, najmä verbálne násilie, návod psychického ubližovania,

c)

násilný akt alebo

d)

zobrazenie následkov násilného aktu.

(5)

Označovaný komunikát sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov, ak obsahuje vynútené násilie na bezmocných, najmä na dieťati alebo zvierati.

§ 2 - Obsahový deskriptor diskriminácia a prislúchajúca veková vhodnosť
(1)

Označovaný komunikát sa klasifikuje obsahovým deskriptorom diskriminácia, ak obsahuje kritérium nevhodnosti podľa odsekov 2 a 3.

(2)

Označovaný komunikát sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, ak obsahuje zobrazenie prejavu diskriminácie, neznášanlivosti alebo nenávisti v spojení s násilím alebo iným nevhodným konaním, ak sa takéto správanie schvaľuje.

(3)

Označovaný komunikát sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, ak obsahuje zobrazenie prejavu diskriminácie, neznášanlivosti alebo nenávisti, ak sa takéto správanie zľahčuje alebo vyzdvihuje do popredia ako hodnotné a oceňované.

§ 3 - Obsahový deskriptor strach a prislúchajúca veková vhodnosť
(1)

Označovaný komunikát sa klasifikuje obsahovým deskriptorom strach, ak obsahuje kritérium nevhodnosti podľa odsekov 2 až 5.

(2)

Označovaný komunikát sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, ak obsahuje zobrazenie patologického správania zámerne vyvolávajúceho pocit strachu alebo úzkosti.

(3)

Označovaný komunikát sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, ak obsahuje zobrazenie

a)

situácií vyvolávajúcich pocit strachu, úzkosti alebo

b)

správania s vysokým rizikom ublíženia na zdraví človeka, ktoré je prezentované ako atraktívne či zábavné, pričom takéto správanie je prezentované bez upozornenia na jeho nebezpečenstvo alebo je prezentované bez hroziaceho škodlivého následku na zdravie v dôsledku takéhoto správania.

(4)

Označovaný komunikát sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, ak obsahuje zobrazenie

a)

krvi a telesného znetvorenia, ktoré nie sú svojou povahou bežné,

b)

správania s rizikom ublíženia na zdraví, ak nie je riziko ublíženia na zdraví dostatočne zreteľné alebo

c)

rizikovej športovej disciplíny alebo situácie, ktorej neadekvátna interpretácia vzhľadom na vek môže vyvolať u maloletého efekt napodobňovania.

(5)

Označovaný komunikát sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov, ak obsahuje

a)

agresívne útočiacu živú bytosť alebo predmet vyvolávajúci strach,

b)

zobrazenie prostredia v tmavých a pochmúrnych farbách alebo scénu s príliš hlučnou hudbou alebo prudkými zvukovými alebo obrazovými zmenami,

c)

ohrozenie rodinných vzťahov alebo schvaľovanie disfunkčných medziľudských vzťahov,

d)

zobrazenie negatívneho príbehu dieťaťa, ktoré môže vyvolať u dieťaťa efekt prežívania obete reálneho sveta, alebo

e)

zobrazenie správania s rizikom ublíženia na zdraví, ak nie je riziko ublíženia na zdraví dostatočne zreteľné, zobrazenie fantazijnej predstavy o nadľudskom hrdinskom výkone človeka mimo reálneho sveta, ktorého neadekvátna interpretácia vzhľadom na vek môže vyvolať u maloletého efekt napodobňovania.

§ 4 - Obsahový deskriptor závislosť a prislúchajúca veková vhodnosť
(1)

Označovaný komunikát sa klasifikuje obsahovým deskriptorom závislosť, ak obsahuje kritérium nevhodnosti podľa odsekov 2 a 3.

(2)

Označovaný komunikát sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, ak obsahuje zobrazenie alebo prezentovanie požívania omamných látok alebo psychotropných látok, hrania hazardných hier alebo iného správania, ktoré môže viesť k látkovej závislosti alebo nelátkovej závislosti, formou zábavy a ak sa takéto správanie schvaľuje, hoci takéto správanie nie je spoločensky akceptovateľné.

(3)

Označovaný komunikát sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, ak obsahuje zobrazenie alebo prezentovanie alkoholizmu, fajčenia, požívania omamných látok a psychotropných látok, hrania hazardných hier alebo iného správania, ktoré môže viesť k látkovej závislosti alebo nelátkovej závislosti, v ktorom sa spôsobom spracovania niektorá forma závislosti schvaľuje, zľahčuje alebo sa vyzdvihuje do popredia ako hodnotná a oceňovaná.

§ 5 - Obsahový deskriptor sex a prislúchajúca veková vhodnosť
(1)

Označovaný komunikát sa klasifikuje obsahovým deskriptorom sex, ak obsahuje kritérium nevhodnosti podľa odsekov 2 až 4.

(2)

Označovaný komunikát sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, ak obsahuje

a)

pornografiu,

b)

sexuálnu scénu alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného správania, ktoré sú prezentované formou zábavy,

c)

sexuálnu scénu spojenú s prejavom sexuálneho násilia alebo sexuálnou deviáciou.

(3)

Označovaný komunikát sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, ak obsahuje explicitne vyobrazenú sexuálnu scénu, ktorá je súčasťou dejovej línie.

(4)

Označovaný komunikát sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, ak obsahuje zobrazenie sexuálnej scény bez zobrazenia nahoty alebo sexuálneho správania, ktoré je súčasťou dejovej línie.

§ 6 - Obsahový deskriptor vulgarizmy a prislúchajúca veková vhodnosť
(1)

Označovaný komunikát sa klasifikuje obsahovým deskriptorom vulgarizmy, ak obsahuje kritérium nevhodnosti podľa odsekov 2 až 4.

(2)

Označovaný komunikát sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, ak obsahuje vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gesto, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gesto, ktoré vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine osôb od 18 rokov.

(3)

Označovaný komunikát sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, ak obsahuje expresívne vyjadrovanie alebo vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gesto, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gesto, ktoré vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov.

(4)

Označovaný komunikát sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, ak obsahuje expresívne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu jeho spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 12 rokov.

§ 7 - Obsahový deskriptor nahota a prislúchajúca veková vhodnosť
(1)

Označovaný komunikát sa klasifikuje obsahovým deskriptorom nahota, ak obsahuje kritérium nevhodnosti podľa odseku 2.

(2)

Označovaný komunikát sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, ak obsahuje zobrazenie nahoty, ktoré nie je obvyklé v bežnom rodinnom prostredí alebo na verejnosti.

§ 8 - Označovaný komunikát vhodný pre maloletých
(1)

Označovaný komunikát sa klasifikuje ako vhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, ak je svojím obsahom a charakterom určený pre maloletých do 12 rokov a je vhodný pre celú vekovú skupinu maloletých do 12 rokov.

(2)

Označovaný komunikát, ktorý neobsahuje kritériá nevhodnosti a nie je komunikátom podľa odseku 1, sa klasifikuje ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých.

§ 9 - Spôsob klasifikácie
(1)

Obsah každého označovaného komunikátu sa klasifikuje samostatne. Obsah časti seriálu, série alebo cyklu sa klasifikuje samostatne.

(2)

Pri klasifikácii sa obsah označovaného komunikátu posudzuje z hľadiska

a)

kontextuálneho výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti v označovanom komunikáte,

b)

spôsobu a formy spracovania alebo zobrazenia jednotlivých hodnotiacich kritérií nevhodnosti vzhľadom na charakter a druh označovaného komunikátu a jeho umeleckého, satirického a morálneho posolstva,

c)

intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti v označovanom komunikáte a

d)

predchádzajúcej klasifikácie označovaného komunikátu podľa iného akceptovaného systému označovania.

(3)

Ak je označovaný komunikát klasifikovaný osobou uvádzajúcou označovaný komunikát na trh podľa jednotného systému označovania, uplatňuje sa táto klasifikácia aj pri jeho vysielaní, ak z § 12b ods. 2 alebo 4 zákona nevyplýva inak.

(4)

Klasifikácia označovaného komunikátu sa realizuje s prihliadnutím na priemerného zdravo sa vyvíjajúceho maloletého z príslušnej vekovej skupiny maloletých.

(5)

Označovaný komunikát, ktorý obsahuje kritériá nevhodnosti podľa § 1 ods. 2, § 2 ods. 2, § 3 ods. 2, § 4 ods. 2, § 5 ods. 2 alebo § 6 ods. 2, a ktorý je vytvorený výlučne na výchovu a vzdelávanie, sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov.

(6)

Označovaný komunikát, ktorý obsahuje kritériá nevhodnosti podľa § 1 ods. 3, § 2 ods. 3, § 3 ods. 3, § 4 ods. 3, § 5 ods. 3 alebo § 6 ods. 3, a ktorý je vytvorený výlučne na výchovu a vzdelávanie, sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov.

(7)

Označovaný komunikát, ktorý obsahuje kritériá nevhodnosti podľa § 1 ods. 4, § 3 ods. 4, § 5 ods. 4, § 6 ods. 4 alebo § 7 ods. 2, a ktorý je vytvorený výlučne na výchovu a vzdelávanie, sa klasifikuje ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov.

§ 10 - Označovanie obsahovým deskriptorom
(1)

Označovaný komunikát klasifikovaný obsahovým deskriptorom

a)

násilie, sa označuje slovom „násilie“, písmenom „N“ alebo piktogramom uvedeným v prílohe pod poradovým číslom 1.,

b)

diskriminácia, sa označuje slovom „diskriminácia“, písmenom „D“ alebo piktogramom uvedeným v prílohe pod poradovým číslom 2.,

c)

strach, sa označuje slovom „strach“, písmenom „S“ alebo piktogramom uvedeným v prílohe pod poradovým číslom 3.,

d)

závislosť, sa označuje slovom „závislosť“, písmenom „Z“ alebo piktogramom uvedeným v prílohe pod poradovým číslom 4.,

e)

sex, sa označuje slovom „sex“, písmenom „X“ alebo piktogramom uvedeným v prílohe pod poradovým číslom 5.,

f)

vulgarizmy, sa označuje slovom „vulgarizmy“, písmenom „V“ alebo piktogramom uvedeným v prílohe pod poradovým číslom 6.,

g)

nahota, sa označuje slovom „nahota“, písmenom „H“ alebo piktogramom uvedeným v prílohe pod poradovým číslom 7.

(2)

Farba piktogramu obsahového deskriptora je

a)

čierna v bielom poli s čiernym ohraničením,

b)

biela v čiernom poli s bielym ohraničením,

c)

červená v bielom poli s červeným ohraničením alebo

d)

biela v červenom poli s bielym ohraničením.

(3)

Označovaný komunikát sa označuje obsahovým deskriptorom, ktorý na základe klasifikácie zodpovedá kritériám nevhodnosti pre najvyššiu vekovú skupinu maloletých. Ak označovaný komunikát obsahuje viaceré kritériá nevhodnosti, označí sa najviac tromi obsahovými deskriptormi.

(4)

Ak označovaný komunikát na základe klasifikácie obsahuje v najvyššej vekovej skupine maloletých viac ako tri kritériá nevhodnosti, použijú sa tri obsahové deskriptory v tomto poradí:

1.

násilie,

2.

diskriminácia,

3.

strach,

4.

závislosť,

5.

sex,

6.

vulgarizmy,

7.

nahota.

§ 11 - Označovanie vekovou vhodnosťou
(1)

Označovaný komunikát klasifikovaný ako nevhodný pre viaceré vekové skupiny maloletých sa označuje vekovou vhodnosťou zodpovedajúcou najvyššej vekovej skupine maloletých.

(2)

Označovaný komunikát klasifikovaný ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov sa označuje číslom 7 červenej farby v bielom poli s červeným ohraničením; piktogram je uvedený v prílohe pod poradovým číslom 8.

(3)

Označovaný komunikát klasifikovaný ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov sa označuje číslom 12 červenej farby v bielom poli s červeným ohraničením; piktogram je uvedený v prílohe pod poradovým číslom 9.

(4)

Označovaný komunikát klasifikovaný ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov sa označuje číslom 15 červenej farby v bielom poli s červeným ohraničením; piktogram je uvedený v prílohe pod poradovým číslom 10.

(5)

Označovaný komunikát klasifikovaný ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov sa označuje číslom 18 červenej farby v bielom poli s červeným ohraničením; piktogram je uvedený v prílohe pod poradovým číslom 11.

(6)

Označovaný komunikát klasifikovaný ako vhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov sa označuje piktogramom macíka v zelenej farbe; piktogram je uvedený v prílohe pod poradovým číslom 12.

(7)

Označovaný komunikát klasifikovaný ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých sa môže označiť písmenom „U“ v zelenej farbe; piktogram je uvedený v prílohe pod poradovým číslom 13.

(8)

Veľkosť piktogramu v televíznej programovej službe je najmenej 41 pixelov krát 41 pixelov.

§ 12 - Uverejňovanie označovania programu
(1)

Súčasťou označenia programu televíznej programovej služby je aj označenie upútavky na tento program.

(2)

Program televíznej programovej služby sa označuje príslušným obsahovým deskriptorom na začiatku programu alebo v elektronickom programovom sprievodcovi a v primeranom čase v upútavke na tento program.

(3)

Program televíznej programovej služby, ktorý nie je klasifikovaný ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých, sa označí príslušným piktogramom vekovej vhodnosti po celý čas vysielania programu a upútavky.

(4)

V programovej ponuke vo vysielaní televíznej programovej služby zverejňovanej prostredníctvom oznámenia o vlastnom programe vo forme textových informácií sa k programu, ktorý nie je klasifikovaný ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých, uvedie aj príslušný piktogram vekovej vhodnosti. K piktogramu vekovej vhodnosti sa pripojí obsahový deskriptor.

(5)

V prehľade programov, ktorý poskytuje vysielateľ televíznej programovej služby na zverejnenie hromadným informačným prostriedkom, sa k programu, ktorý nie je klasifikovaný ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých, uvedie aj príslušný piktogram vekovej vhodnosti. K piktogramu vekovej vhodnosti sa pripojí obsahový deskriptor.

(6)

V katalógu programov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sa k programu, ktorý nie je klasifikovaný ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých, uvedie aj príslušný piktogram vekovej vhodnosti.

§ 13 - Slovné upozornenie

Ak súčasťou spravodajského programu alebo publicistického programu, ktorý je klasifikovaný ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých je časť, ktorá obsahuje osobnú tragédiu, reálne násilie s následkom a obeťou vrátane zobrazenia následku na obeti v dôsledku živelnej pohromy, dopravného nešťastia, najmä obraz zranenia, krvi, telesného znetvorenia a utrpenia, obraz zraneného alebo umierajúceho dieťaťa, alebo zobrazenie dieťaťa ako obete alebo ako svedka kriminálneho činu, odvysielaniu takejto časti predchádza slovné upozornenie „Nasledujúci obsah nie je vhodný pre maloletých divákov.“.

§ 14 - Zaraďovanie programov do vysielania televíznej programovej služby
(1)

Program televíznej programovej služby klasifikovaný ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov sa zaraďuje do vysielania medzi 22.00 až 06.00 hodinou.

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na upútavku klasifikovanú ako nevhodnú pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, ktorá neobsahuje kritériá nevhodnosti podľa § 1 ods. 2, § 2 ods. 2, § 3 ods. 2, § 4 ods. 2, § 5 ods. 2 alebo § 6 ods. 2; takáto upútavka sa zaraďuje do vysielania medzi 20.00 až 06.00 hodinou.

(3)

Program televíznej programovej služby klasifikovaný ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov sa zaraďuje do vysielania medzi 20.00 až 06.00 hodinou.

(4)

Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na upútavku klasifikovanú ako nevhodnú pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, ktorá neobsahuje kritériá nevhodnosti podľa § 1 ods. 2 alebo ods. 3, § 2 ods. 2 alebo ods. 3, § 3 ods. 2 alebo ods. 3, § 4 ods. 2 alebo ods. 3, § 5 ods. 2 alebo ods. 3 alebo § 6 ods. 2 alebo ods. 3.

(5)

Pred vysielaním, počas vysielania a po odvysielaní programu televíznej programovej služby klasifikovaného ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov alebo vhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov sa nezaraďuje program televíznej programovej služby klasifikovaný ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov alebo ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov.

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na televíznu programovú službu sprístupnenú na základe systému podmieneného prístupu.

§ 15 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania v znení vyhlášky č. 541/2009 Z. z., vyhlášky č. 50/2013 Z. z. a vyhlášky č. 446/2013 Z. z.

§ 16 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2024 okrem § 12 ods. 6 druhej vety a ods. 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2024.

Silvia Hroncová v. r.

Prílohy

    Príloha k vyhláške č. 328/2023 Z. z.

    Prevziať prílohu - Piktogramy jednotného systému označovania

Načítavam znenie...
MENU
Hore