Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71952
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 393/2019 účinný od 01.04.2020 do 31.12.2023


Platnosť od: 27.11.2019
Účinnosť od: 01.04.2020
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Pozemné komunikácie, Priestupkové konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 393/2019 účinný od 01.04.2020 do 31.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 393/2019 s účinnosťou od 01.04.2020

Legislatívny proces k zákonu 393/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 ...

1.

V § 2 ods. 2 písm. e) sa slová „miesto vyznačené vodorovnou dopravnou značkou „Priečna súvislá čiara“, ...

2.

V § 2 ods. 2 písm. f) sa za slovo „kolobežke“ vkladajú slová „bez pomocného motorčeka“ a slová „bicykel ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a ...

4.

V § 2 ods. 2 písm. m) sa za slová „samovyvažovacie vozidlo“ vkladá čiarka a slová „kolobežka s pomocným ...

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Zákon č. 106/2018 Z. z.“.

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 23 ods. 6 a 7, § 52 ods. 7, § 70 ods. 3 zákona č. 725/2004 ...

7.

V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „§ 8 a 9 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií ...

8.

V § 4 ods. 2 písm. a) a § 137 ods. 2 písm. o) sa za slovo „predpisu,8a)“ vkladajú slová „vedie motorové ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

„8b) § 4 zákona č. 280/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

9.

V § 4 ods. 2 písm. d) sa slová „cyklistu jazdiaceho v zastavanom území obce9a) a pre cyklistu jazdiaceho“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a sa vypúšťa.

10.

V § 4 ods. 2 písm. h) sa slová „na chodníku alebo chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič ...

11.

V § 4 ods. 2 písm. j) sa slová „verejnú a cestnú zeleň“ nahrádzajú slovami „jazdou po verejnej zeleni ...

12.

V § 4 ods. 2 písm. m) sa slová „používať telefónny prístroj okrem telefonovania s použitím“ nahrádzajú ...

13.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 16 znejú:

„14) § 44 ods. 14 zákona č. 106/2018 Z. z. § 25 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby ...

14.

§ 6a sa dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j) povinnosť umožniť vozidlu, ktoré používa typické zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným ...

15.

§ 7 vrátane nadpisu znie:

„§ 7 Povinnosti inštruktora autoškoly (1) Inštruktor autoškoly má povinnosti vodiča pri vykonávaní a) výcviku ...

16.

V § 8 ods. 1 písm. b) sa slová „výcvik na vedenie motorového vozidla alebo skúšku z odbornej spôsobilosti“ ...

17.

V § 9 ods. 3 sa slovo „bicykla“ nahrádza slovami „vodič nemotorového vozidla“.

18.

V § 10 ods. 6 sa slová „to neplatí, ak ide o striedavé radenie upravené príslušnou dopravnou značkou“ ...

19.

V § 10 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto vety: „Tam, kde sa jazdné pruhy v jednom smere jazdy zbiehajú, ...

20.

V § 10 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11) Pri hustote cestnej premávky, ktorá vyvolá vznik kolóny stojacich vozidiel na diaľnici alebo na ...

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.

21.

V § 11 ods. 2 sa vypúšťa slovo „predchádzaní,“.

22.

V § 16 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a na rýchlostnej ceste“.

23.

V § 16 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo po rýchlostnej ceste v obci,“.

24.

V § 20 odsek 5 znie:

„(5) Ak je kruhový objazd označený dopravnou značkou „Kruhový objazd“ spolu s dopravnou značkou „Daj ...

25.

V § 21 ods. 1 sa slová „z miesta mimo cesty,“ nahrádzajú slovami „z pozemku ležiaceho vedľa cesty, areálu ...

26.

V § 22 ods. 4 písm. c) a § 25 ods. 1 písm. c) sa za slovo „chodcov“ vkladá čiarka a slová „na mieste ...

27.

V § 23 ods. 3 sa za slová „s parkovacím preukazom“ vkladajú slová „pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím ...

28.

V § 24 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a rýchlostnej ceste“.

29.

V § 25 ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „koridor pre cyklistov,“.

30.

V § 25 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na ochrannom pruhu pre cyklistov“.

31.

V § 25 ods. 1 písm. n) sa vypúšťajú slová „z miesta mimo cesty“.

32.

V § 25 ods. 1 písm. s) sa slová „inej verejne prístupnej“ nahrádzajú slovom „verejnej“.

33.

V § 25 sa vypúšťa odsek 3.

34.

Nadpis nad § 35 znie: „Osobitosti premávky na diaľnici a ceste pre motorové vozidlá“.

35.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových ...

36.

§ 37 znie:

„§ 37 (1) Cestu pre motorové vozidlá môžu používať len vodiči motorových vozidiel s najväčšou konštrukčnou ...

37.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:

„20b) § 14 ods. 5 písm. b) a c) vyhlášky č. 134/2018 Z. z.“.

38.

V § 39 ods. 1 sa slová „rýchlostnej ceste“ nahrádzajú slovami „ceste pre motorové vozidlá“.

39.

V § 39 ods. 7 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a) pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom pri ich presune ...

Doterajšie písmená a) až c) sa označujú ako písmená b) až d).

40.

V § 39 ods. 7 písm. b) sa za slovo „číslom“ vkladajú slová „iné, ako sú uvedené v písmene a)“.

41.

V § 39 ods. 9 a § 141 ods. 6 písm. o) sa slová „§ 127 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 127 ods. 13“.

42.

V § 40 odsek 1 znie:

„(1) Vodič vozidla s právom prednostnej jazdy nie je povinný dodržiavať povinnosti a zákazy ustanovené ...

43.

V § 41 ods. 2 sa slová „ustanovenia tejto hlavy a § 59, ak“ nahrádzajú slovami „tie pravidlá cestnej ...

44.

§ 42 znie:

„§ 42 Okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svietidlo oranžovej farby a požiadavky na zvláštne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

„26) § 51 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

45.

V § 43 ods. 5 sa vypúšťajú slová „vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky alebo ak“ a druhá veta.

46.

§ 43 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak vozidlo tvoriace prekážku cestnej premávky na diaľnici alebo na ceste pre motorové vozidlá bezodkladne ...

47.

V § 44 odsek 2 znie:

„(2) Parkovací preukaz sa môže používať na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ...

48.

V § 44 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje Policajnému ...

49.

V § 52 ods. 2 prvej vete sa za slová „to neplatí“ vkladajú slová „pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre ...

50.

V § 53 ods. 1 prvej vete sa za slovo „chodcov,“ vkladajú slová „miesto na prechádzanie,“ a v druhej ...

51.

V § 55 ods. 2 sa vypúšťa štvrtá veta.

52.

V § 55 odsek 9 znie:

„(9) Cyklista mladší ako 15 rokov je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ...

53.

V nadpise § 55a sa na konci pripájajú tieto slová: „a na kolobežke s pomocným motorčekom“.

54.

V § 55a odsek 1 znie:

„(1) Samovyvažovacie vozidlo smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty ...

55.

V § 55a ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na jednomiestnom samovyvažovacom vozidle nie je dovolená ...

56.

§ 55a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ustanovenia o jazde na samovyvažovacom vozidle platia aj na jazdu na kolobežke s pomocným motorčekom.“. ...

57.

V § 60 sa vypúšťajú odseky 3, 4, 8 a 11.

Doterajšie odseky 5 až 7, 9, 10, 12 a 13 sa označujú ako odseky 3 až 9.

58.

V § 60 ods. 5 sa vypúšťa druhá a tretia veta.

59.

V § 61 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

60.

V § 61 ods. 3 a 4 sa slovo „prenosné“ nahrádza slovom „dočasné“.

61.

V § 68 ods. 7 písm. b) sa slová „rodné číslo alebo dátum narodenia účastníka dopravnej nehody,“ nahrádzajú ...

62.

V § 69 ods. 1 písm. c) sa za slovo „požadovať“ vkladajú slová „od vodiča“ a čiarka na konci sa nahrádza ...

63.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a) § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

64.

V § 69 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla do času preukázateľného uhradenia pokuty ...

65.

V § 69 ods. 2 sa slová „rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií“ nahrádzajú slovami ...

66.

V § 70 ods. 4 sa slová „bol vodičský preukaz zadržaný“ nahrádzajú slovami „sa skutok stal“.

67.

§ 70 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Policajt zadrží vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu ...

68.

V § 71 ods. 1 a 3 a § 72 ods. 1 písm. k) sa vypúšťajú slová „za užívanie vymedzených úsekov diaľnic ...

69.

V § 71 ods. 4 prvej vete sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nie je v ...

70.

V § 71 ods. 5 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nie je v odseku 8 ustanovené ...

71.

V § 71 odsek 8 znie:

„(8) Ak bol vodičský preukaz zadržaný podľa odseku 1 alebo odseku 6 a orgán Policajného zboru zistí, ...

72.

Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:

„39) § 54 až 56 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

73.

V § 72 ods. 3 sa za slová „najviac na 15 dní,“ vkladajú slová „len ak nie je súčasne zadržaná aj tabuľka ...

74.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41 znie:

„41) § 39 ods. 1 až 3 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

75.

Za § 72 sa vkladá § 72a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 72a Osobitné ustanovenia o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného dokladu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 41aa až 41ae znejú:

„41aa) § 28 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. 41ab) § 10a zákona č. 488/2013 Z. ...

76.

V § 75 odseky 2 a 6 znejú:

„(2) Do skupiny motorových vozidiel skupiny AM patria ľahké dvojkolesové motorové vozidlá kategórie ...

77.

V § 76 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Vodičské oprávnenie skupiny C udelené podľa § 78 ods. ...

78.

V § 76 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto vety: „Vodičské oprávnenie skupiny CE oprávňuje viesť na ...

79.

V § 76 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Vodičské oprávnenie skupiny D udelené podľa § 78 ods. ...

80.

V § 77 ods. 1 písm. f) sa slová „absolvoval vodičský kurz podľa osobitného predpisu,41b)“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41b znie:

„41b) § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

81.

V § 77 ods. 1 písm. r) sa slová „aj na iný“ nahrádzajú slovom „na“.

82.

V § 77 ods. 4 písm. g) sa za slovo „číslo“ vkladá čiarka a slová „ak ho má pridelené, alebo dátum narodenia, ...

83.

V § 77 ods. 4 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 78 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b)“. ...

84.

V § 78 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b) sa slová „predloží čestné vyhlásenie o tom“ nahrádzajú slovami ...

85.

§ 78 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Vodičské oprávnenie skupiny C možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a je príslušníkom ...

86.

V § 79 odsek 2 znie:

„(2) Odborná spôsobilosť žiadateľa sa zisťuje skúškou z odbornej spôsobilosti, ktorá sa skladá z a) teoretickej ...

87.

V § 80 ods. 2 sa slová „v ktorej žiadateľ absolvoval vodičský kurz“ nahrádzajú slovami „ktorá žiadateľovi ...

88.

V § 80 ods. 6 sa slová „skúškou z predpisov o cestnej premávke“ nahrádzajú slovami „teoretickou skúškou“ ...

89.

V § 80 odsek 9 znie:

„(9)
Otázky na skúšobné testy na teoretickú skúšku vypracúva ministerstvo vnútra.“.

90.

V § 84 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Ministerstvo vnútra vykonáva pravidelný výcvik skúšobného komisára.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

91.

V § 87 ods. 1 sa za slovo „ktorý“ vkladajú slová „je registrovaný podľa osobitného predpisu42) a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 42 znie:

„42) § 20 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

92.

V § 88 ods. 3 sa za slová „posudzuje psychológ s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia,“ ...

93.

V § 89 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b) a § 91 ods. 13 písm. b) sa slová „dátum narodenia alebo rodné ...

94.

V § 90 ods. 5 písm. b) sa slová „dátum narodenia alebo rodné číslo dotknutej osoby,“ nahrádzajú slovami ...

95.

V § 91 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
§ 79 ods. 2 písm. b) alebo“.

96.

V § 91 ods. 3 sa vypúšťajú slová „za ktoré mu bola uložená pokuta vo výške 60 eur a viac,“.

97.

V § 91 ods. 4 sa slová „alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietne“ nahrádzajú slovami „alkoholu, ...

98.

V § 91 ods. 5 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri povinnosti ...

99.

V § 91 ods. 14 písm. b) sa slová „dátum narodenia alebo rodné číslo osoby, ktorá sa podrobila odbornému ...

100.

V § 91 ods. 14 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
dátum začiatku a konca odborného poradenstva,“.

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).

101.

V § 91 ods. 15 písmeno b) znie:

„b) rodné číslo osoby, ak ho má pridelené, alebo dátum narodenia osoby, ak rodné číslo nemá pridelené,“. ...

102.

Za § 91 sa vkladá § 91a, ktorý znie:

„§ 91a (1) Orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa rehabilitačnému ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 43aa znie:

„43aa) § 22 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

103.

V § 92 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vyznačením obmedzenia vodičského oprávnenia sa jeho držiteľovi ...

104.

V § 92 ods. 3 písm. a) sa na konci slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

105.

V § 92 ods. 3 písm. b) sa na konci vypúšťa bodka a pripája sa slovo „alebo“.

106.

V § 92 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) v lehote podľa § 91a ods. 1 a po spáchaní dvoch skutkov podľa § 91a ods. 1 sa dopustí ďalšieho porušenia ...

107.

V § 92 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Pri povinnosti podrobiť sa viacerým opatreniam sa preskúšanie ...

108.

V § 92 sa odsek 8 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) odseku 3 písm. c) možno vrátiť až po preskúmaní psychickej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti ...

109.

Doterajší text § 97a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Vodičský preukaz vyhotovený na základe žiadosti podanej podľa odseku 1 sa doručí na zastupiteľský ...

110.

V § 105 ods. 4 tretia veta znie: „Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu je okrem toho povinný predložiť ...

111.

Za § 106a sa vkladá § 106b, ktorý znie:

„§ 106b Orgán Policajného zboru je povinný informovať štát Európskeho hospodárskeho priestoru alebo ...

112.

V § 107 ods. 2 písm. e) sa za slovo „známky“ vkladá čiarka a slová „za užívanie vymedzených úsekov diaľnic ...

113.

V § 107 ods. 2 písmená f) a g) znejú:

„f) údaje o absolvovaní kurzov v autoškole, údaje o základnej kvalifikácii a údaje o odbornej spôsobilosti, g) údaje ...

114.

V § 107 ods. 2 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „a o vzdaní sa vodičského oprávnenia,“.

115.

V § 107 ods. 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „údaje o zadržaní vodičského preukazu a údaje ...

116.

V § 107 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) číslo mobilného telefónu a emailová adresa, ak ich držiteľ vodičského oprávnenia poskytol; tieto ...

117.

V § 107 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) meno, priezvisko a rodné číslo, ak má pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nemá pridelené, ...

118.

V § 108 ods. 1 sa vypúšťa slovo „motorového“.

119.

V § 108 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak túto ...

120.

§ 108 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Posudzujúci lekár, psychiater alebo posudzujúci psychológ môže zasielať údaje podľa § 107 ods. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 64 znie:

„64) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej ...

121.

V § 109 odsek 4 znie:

„(4) Žiadosť o informáciu podľa odsekov 2 a 3 sa podáva ktorémukoľvek orgánu Policajného zboru.“. ...

122.

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

„47a) Časť A prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/956 z 28. júna 2018 o monitorovaní ...

123.

V § 111 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) číslo mobilného telefónu a emailová adresa, ak ich držiteľ vozidla poskytol; tieto údaje sa vedú ...

124.

V § 112 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a umožniť overenie poskytnutia výpisu z registra ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:

„50a) § 48 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

125.

Poznámka pod čiarou k odkazu 53b znie:

„53b) Čl. 4 nariadenia (EÚ) 2018/956. Čl. 7 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2019/631.“.

126.

Poznámky pod čiarou k odkazom 54 a 54a znejú:

„54) § 136 ods. 2 písm. a) a § 138 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. 54a) § 2 ods. 18 zákona č. 106/2018 ...

127.

V § 115 ods. 1 a 2 sa za slová „vyplniť príslušné tlačivá“ vkladá čiarka a slová „ak sú na tento účel ...

128.

Poznámky pod čiarou k odkazom 57a a 59 znejú:

„57a) § 12 zákona č. 106/2018 Z. z.

59) § 29 ods. 8 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.“.

129.

V § 115 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Vlastník jednotlivo dovezeného vozidla ...

130.

V § 115 ods. 5 a 6, § 116a ods. 1, 2 a 8 až 10, § 119 ods. 5, § 120 ods. 10 a § 122 ods. 2 sa slovo ...

131.

V § 115 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Ak vlastník vozidla uvedie, že bude sám žiadať o prihlásenie vozidla do evidencie podľa odseku ...

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

132.

V § 115 odsek 8 znie:

„(8) Orgán Policajného zboru prihlási vozidlo podľa odsekov 5 až 7 do evidencie vozidiel, ak tomu nebránia ...

133.

Poznámky pod čiarou k odkazom 60 až 62 znejú:

„60) § 34 ods. 15, § 35 ods. 9, § 36 ods. 8 a 12 a § 37 ods. 6 zákona č. 106/2018 Z. z. 61) § 126 ods. ...

134.

V § 116 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Orgán Policajného zboru pred vykonaním zmeny v evidencii ...

135.

V § 116 ods. 8 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa v súvislosti ...

136.

V § 116 ods. 9 sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu,63a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 63a sa vypúšťa.

137.

V § 116a odsek 6 znie:

„(6) Pri vykonaní zmeny v evidencii vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento ...

138.

V § 117 ods. 1 sa čiarka za slovom „totožnosť“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťa sa čiarka za slovom „zavedené“ ...

139.

V § 117 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak je osoba, na ktorú sa držba vozidla ...

140.

V § 117 odsek 6 znie:

„(6) Pri zápise vlastníka vozidla a držiteľa vozidla prostredníctvom elektronickej služby zavedenej ...

141.

V § 117 sa vypúšťajú odseky 7 a 9.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.

142.

V § 117 odsek 7 znie:

„(7) Ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom zadržaná ...

143.

§ 118 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Orgán Policajného zboru nevykoná zápis o zmene držby vozidla, odhlásenie vozidla do cudziny a zmenu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 65ab znie:

„65ab) Napríklad § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších ...

144.

V § 119 ods. 3 sa slová „Vlastník dosiaľ neevidovaného vozidla, ktorému výrobca alebo zástupca výrobcu ...

145.

V § 119 odsek 7 znie:

„(7) Pri odhlásení vozidla do cudziny prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel orgán ...

146.

V § 119a ods. 1 a § 120 ods. 1 sa slová „Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje,“ nahrádzajú ...

147.

V § 119a ods. 2 sa čiarka za slovami „časť I“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a tabuľku s ...

148.

Poznámka pod čiarou k odkazu 65a znie:

„65a) § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z.“.

149.

V § 121 ods. 1 sa za slovom „orgánu“ vypúšťa čiarka a slová „ak má vozidlo neoprávnene pozmenený identifikátor ...

150.

V poznámke pod čiarou k odkazu 68 sa citácia „Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. ...

151.

V § 123 sa za odsek 17 vkladá nový odsek 18, ktorý znie:

„(18) Na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, ...

Doterajší odsek 18 sa označuje ako odsek 19.

152.

V § 126 ods. 6 sa slová „republiky a rozpočtových a príspevkových organizácií“ nahrádzajú slovami „republiky, ...

153.

V § 127 ods. 1 sa slová „vlastník požiadal o schválenie jednotlivého vozidla,69)“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 69 znie:

„69) § 25 až 27, 29 až 31 a 43 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

154.

V § 127 ods. 4 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.

155.

V § 127 ods. 5 sa slová „S alebo Z“ nahrádzajú slovami „S, Z alebo F“.

156.

V § 127 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno F sa môže prideliť len jednotlivému vozidlu s obmedzenou ...

Doterajšie odseky 11 až 14 sa označujú ako odseky 12 až 15.

157.

V § 127 ods. 12 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 13“ a na konci sa pripája táto veta: ...

158.

V § 127 ods. 14 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 13“.

159.

V § 127 sa odsek 14 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) opätovné schválenie jednotlivého vozidla podľa osobitného predpisu,70ba) e) dodatočné schválenie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 70ba a 70bb znejú:

„70ba) § 30 zákona č. 106/2018 Z. z.

70bb) § 31 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

160.

V § 127 odsek 15 znie:

„(15) Tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom možno vydať len na nevyhnutne potrebnú dobu; to neplatí, ...

161.

V § 128 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na predvádzacie jazdy“.

162.

V § 131 ods. 1 sa slová „najneskôr v deň skončenia ich platnosti uvedený v príslušných dokladoch“ nahrádzajú ...

163.

V § 131 ods. 2 sa slová „najneskôr v deň“ nahrádzajú slovami „do 30 dní od“.

164.

V § 132a odsek 3 znie:

„(3) Pri výmene tabuľky a osvedčenia podľa odseku 1 a pri vydaní tabuľky s evidenčným číslom na nosič ...

165.

V § 136 ods. 1 sa slová „rozpočtových a príspevkových organizácií“ nahrádzajú slovami „rozpočtovej organizácie, ...

166.

V § 137 ods. 2 písm. a) sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.

167.

V § 137 ods. 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zneužitie záchranárskej uličky“.

168.

V § 137 ods. 2 písm. l) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.

169.

V § 137 ods. 2 písmeno n) znie:

„n)
predchádzanie iného vozidla, ak je to zakázané,“.

170.

V § 137 ods. 2 písm. s) sa slová „na chodníku alebo chodca prechádzajúceho cez cestu, na ktorú vodič ...

171.

V § 137 ods. 2 písmeno x) znie:

„x)
vedenie motorového vozidla do splnenia povinnosti podľa § 91 ods. 6,“.

172.

V § 137 sa odsek 2 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:

„aa) vedenie motorového vozidla akejkoľvek skupiny počas trvania trestu zákazu činnosti spočívajúceho ...

173.

V § 138 ods. 1 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 91a ods. 5,“.

174.

§ 138 sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:

„(4) Ak bol viacerými konaniami spáchaný jeden alebo viaceré správne delikty podľa odsekov 1 až 3, každé ...

175.

Za § 138 sa vkladá § 138a, ktorý znie:

„§ 138a (1) Evidencia správnych deliktov je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu,32) ...

176.

V § 139a odsek 5 znie:

„(5) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. c), orgán Policajného zboru uloží ...

177.

§ 139a sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

„(12) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. j), orgán Policajného zboru uloží ...

178.

V § 139b sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Zodpovednosť právnickej osoby za správny delikt držiteľa vozidla nezaniká vyhlásením konkurzu, ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

179.

V § 139b ods. 6 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pri ...

180.

§ 139b sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak vyhľadávaním údajov podľa § 139c ods. 4 orgán Policajného zboru nezistí údaje o držiteľovi vozidla, ...

181.

V § 139c ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osoba držiteľa bola nesprávne určená“. ...

182.

V § 139d ods. 1 tretej vete sa slová „údajmi podľa § 139f ods. 2 písm. d)“ nahrádzajú slovami „dôkazom ...

183.

V § 139d ods. 7 sa slovo „priestupok“ nahrádza slovom „skutok“.

184.

V § 139f odsek 2 znie:

„(2) V evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel sa vedú údaje o a) držiteľovi vozidla, ktorý ...

185.

§ 139f sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Údaje podľa odseku 2 sa vedú v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel päť rokov od uhradenia ...

186.

Za § 139g sa vkladá § 139h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 139h Blokové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla (1) Za správny delikt držiteľa vozidla môže ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 72 znie:

„72) § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...

187.

V § 140 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 39 ods. 1, 2, 7 až 9“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 1, 2, 4, 7 až ...

188.

V § 141 ods. 1 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní.72)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok.“. ...

189.

V § 141 ods. 5 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
udelení vodičského oprávnenia,“.

Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená c) až i).

190.

V § 141 ods. 5 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne ...

191.

V § 141 ods. 5 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a o povinnosti podrobiť sa rehabilitačnému ...

192.

V § 141 ods. 6 úvodnej vete sa slová „Všeobecný predpis o správnom konaní“ nahrádzajú slovami „Správny ...

193.

V § 141 ods. 6 písmeno k) znie:

„k) preskúmanie zdravotnej spôsobilosti, preskúmanie psychickej spôsobilosti, preskúšanie odbornej spôsobilosti, ...

194.

V § 141 ods. 6 písm. o) sa slová „§ 127 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 127 ods. 13“.

195.

V § 141 sa odsek 6 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r)
uloženie povinnosti zložiť peňažnú záruku podľa § 139h ods. 6.“.

196.

§ 141 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) V konaniach podľa § 138 až 139e môže na žiadosť účastníka konania, ktorý je právnickou osobou, ...

197.

Za § 143e sa vkladá § 143f, ktorý znie:

„§ 143f Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2019 Ustanovenie § 91a ods. 1 sa vzťahuje ...

198.

V celom texte zákona sa označenie kategórie „M1“ nahrádza označením kategórie „M1“, označenie kategórie ...

Čl. II

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., zákona ...

1.

V § 3 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „a rýchlostných ciest“.

2.

V § 3 ods. 3 písm. q) sa vypúšťajú slová „a na rýchlostných cestách“.

3.

V § 3 ods. 3 písm. r) sa vypúšťajú slová „alebo rýchlostné cesty“.

4.

V § 3a ods. 1 a § 3b ods. 4 sa vypúšťajú slová „a rýchlostné cesty“.

5.

V § 3a ods. 5 a § 11 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a rýchlostnej cesty“.

6.

V § 3c ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a rýchlostnými cestami“.

7.

V § 3d ods. 1 sa vypúšťa čiarka za slovom „Diaľnice“ a slová „rýchlostné cesty“.

8.

V § 3d ods. 5 písm. a) sa vypúšťa čiarka za slovom „diaľnice“ a slová „rýchlostné cesty“.

9.

V § 3d ods. 5 písm. c) sa slová „miestnych komunikácií“ nahrádzajú slovami „miestne komunikácie“.

10.

V § 3h ods. 1 sa vypúšťajú slová „rýchlostných cestách,“.

11.

§ 4 vrátane nadpisu znie:

„§ 4 Diaľnice (1) Diaľnice sú vyhradené len pre motorové vozidlá s určenou povolenou rýchlosťou podľa ...

12.

V § 4a sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

13.

V § 6 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „rýchlostných ciest,“.

14.

V § 10 ods. 3 sa vypúšťa čiarka za slovom „diaľniciach“ a slová „rýchlostných cestách“.

15.

V § 10 ods. 4 sa vypúšťa čiarka za slovom „diaľnice“ a slová „rýchlostnej cesty“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady ...

1.

V § 22 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová:

„1. ak ide o dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu,3baa) 2. ak ide o škodovú udalosť, ktorá sa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3baa a 3bab znejú:

„3baa) § 64 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. 3bab) § 64 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. ...

2.

V § 22 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) vedie motorové vozidlo 1. bez príslušného vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca, ak prítomnosť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3bc znie:

„3bc) § 4 zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých ...

3.

V § 22 ods. 1 písm. e) sa slová „cyklistu jazdiaceho v zastavanom území obce3bc) a cyklistu jazdiaceho“ ...

4.

V § 22 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:

„k) poruší zákaz počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj ...

Doterajšie písmená k) a l) sa označujú ako písmená l) a m).

5.

V § 22 ods. 1 písm. m) sa slová „a) až k)“ nahrádzajú slovami „a) až l)“.

6.

V § 22 ods. 2 písm. a) sa slová „a) až c)“ nahrádzajú slovami „a), b) prvý bod a c)“.

7.

V § 22 ods. 2 písm. b) sa za slovo „písm.“ vkladajú slová „b) druhý bod,“.

8.

V § 22 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
písm. k) možno uložiť pokutu do 200 eur,“.

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

9.

V § 22 ods. 2 písm. g) sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. l)“.

10.

V § 22 ods. 2 písm. h) sa slová „písm. l)“ nahrádzajú slovami „písm. m)“.

11.

V § 22 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
písm. k) možno uložiť pokutu do 100 eur,“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

12.

V § 22 ods. 3 písm. e) sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. l)“.

13.

V § 22 ods. 3 písm. f) sa slová „písm. l)“ nahrádzajú slovami „písm. m)“.

14.

V § 22 ods. 4 sa slová „písm. h), i) a l)“ nahrádzajú slovami „písm. h), i), k) a m)“.

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 250/1994 Z. z., zákona ...

1.

V § 3 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ...

2.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Obecná polícia je oprávnená využívať zvukové, obrazové alebo iné záznamy spracúvané v súlade s ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb ...

3.

V § 8 ods. 1 písm. d) sa za slovom ,,zadržiavajú“ vkladajú slová ,,alebo predvádzajú“ a za slovo ,,zadržanou“ ...

4.

V § 8 ods. 1 písm. e) čiarka na konci sa nahrádza bodkou a vypúšťajú sa písmená f) a g).

Poznámka pod čiarou k odkazu 9b sa vypúšťa.

5.

V § 10 ods. 4 sa slová „postihu za priestupok alebo trestný čin“ nahrádzajú slovami „trestného stíhania“. ...

6.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:

„§ 12a Oprávnenie zastavovať vozidlá (1) Príslušník obecnej polície je oprávnený zastavovať vozidlá, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa znie:

„12aa) Napríklad § 27, 29 a 30 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 9/2019 Z. ...

7.

Za § 26c sa vkladajú § 26d až 26i, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície § 26d Príspevok za prácu v obecnej polícii (1) Príspevok ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 20 až 23 znejú:

„21) § 138 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 22) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení ...

Čl. V

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

1.

§ 158 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
osobitný fond“.

2.

V § 159 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a poistné podľa osobitného predpisu,89a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 89a znie:

„89a) Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V § 160 písm. a) sa za slovom „poistenia“ vypúšťa čiarka a na konci sa pripájajú tieto slová: „a úhrada ...

4.

Za § 168c sa vkladá § 168d, ktorý znie:

„§ 168d Osobitný fond (1) Osobitný fond je určený na výplatu dávok osobitného sociálneho poistenia podľa ...

5.

V § 172 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „V konaní vo veciach osobitného sociálneho poistenia rozhoduje ...

6.

V § 179 sa odsek 1 dopĺňa písmenami r) a s), ktoré znejú:

„r) rozhodovať v druhom stupni vo veciach podľa osobitného predpisu,89a) s) vyplácať dávky osobitného ...

Čl. VI

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

V § 9 ods. 2 písm. a) sa slová „sociálneho poistenia,21)“ nahrádzajú slovami „sociálneho poistenia,21a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení ...

Čl. VII

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene ...

Za § 64 sa vkladá § 64a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 64a Informačný systém parkovania (1) Informačný systém parkovania je nadrezortný informačný systém, ...

Čl. VIII

Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene ...

1.

V § 3 ods. 1 písmeno m) znie:

„m) Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky pri plnení úloh podľa osobitného predpisu,17)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) Napríklad zákon č. 129/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení ...

2.

V § 29 ods. 10 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pri úhrade ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53 znie:

„53) § 139h zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.“.

3.

Za § 32 sa vkladá § 33, ktorý znie:

„§ 33 (1) Za správny delikt prevádzkovateľa vozidla môže príslušník Policajného zboru uložiť pokutu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:

„53a) § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...

Čl. IX

Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 ...

1.

V § 2 ods. 4 sa za slovo „rok,“ vkladajú slová „na 365 dní,“.

2.

V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Diaľničná známka s 365-dňovou platnosťou je platná 365 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

3.

V § 11 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pri úhrade ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

„24) § 139h zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.“.

4.

V § 12 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo odseku 2“.

5.

Za § 14 sa vkladá § 15, ktorý znie:

„§ 15 (1) Za správny delikt prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a ods. 1 môže príslušník Policajného zboru ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2019 okrem čl. IX bodov 1, 2 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore