Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 393/2019 účinný od 01.01.2024

Platnosť od: 27.11.2019
Účinnosť od: 01.01.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Pozemné komunikácie, Priestupkové konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 393/2019 účinný od 01.01.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 393/2019 s účinnosťou od 01.01.2024

Legislatívny proces k zákonu 393/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z. a zákona č. 83/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 2 písm. e) sa slová „miesto vyznačené vodorovnou dopravnou značkou „Priečna súvislá čiara“, „Priečna súvislá čiara so symbolom Daj prednosť v jazde!“ alebo „Priečna súvislá čiara s nápisom STOP“; kde takáto vodorovná dopravná značka nie je, hranicu križovatky“ nahrádzajú slovami „miesto, ktoré“.
2.
V § 2 ods. 2 písm. f) sa za slovo „kolobežke“ vkladajú slová „bez pomocného motorčeka“ a slová „bicykel alebo motocykel“ sa nahrádzajú slovami „bicykel, motocykel alebo kolobežku s pomocným motorčekom“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

4.
V § 2 ods. 2 písm. m) sa za slová „samovyvažovacie vozidlo“ vkladá čiarka a slová „kolobežka s pomocným motorčekom“ a slovo „motorom“ sa nahrádza slovom „motorčekom“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Zákon č. 106/2018 Z. z.“.

6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 23 ods. 6 a 7, § 52 ods. 7, § 70 ods. 3 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 39 ods. 6 a 7, § 44 ods. 12 a 13, § 69 ods. 2 a 7, § 111 ods. 10 a § 120 ods. 9 zákona č. 106/2018 Z. z.“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „§ 8 a 9 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 349/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ nahrádza citáciou „§ 6 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 4 ods. 2 písm. a) a § 137 ods. 2 písm. o) sa za slovo „predpisu,8a)“ vkladajú slová „vedie motorové vozidlo v kurze základnej kvalifikácie,8b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

„8b) § 4 zákona č. 280/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

9.
V § 4 ods. 2 písm. d) sa slová „cyklistu jazdiaceho v zastavanom území obce9a) a pre cyklistu jazdiaceho“ nahrádzajú slovami „cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiaceho v obci a pre cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiaceho“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a sa vypúšťa.

10.
V § 4 ods. 2 písm. h) sa slová „na chodníku alebo chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty“ nahrádzajú slovami „na chodníku, pri odbočovaní“.
11.
V § 4 ods. 2 písm. j) sa slová „verejnú a cestnú zeleň“ nahrádzajú slovami „jazdou po verejnej zeleni alebo cestnej zeleni“.
12.
V § 4 ods. 2 písm. m) sa slová „používať telefónny prístroj okrem telefonovania s použitím“ nahrádzajú slovami „držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia“.
13.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 16 znejú:

„14) § 44 ods. 14 zákona č. 106/2018 Z. z.
§ 25 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

16) § 2 ods. 23 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

14.
§ 6a sa dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j)
povinnosť umožniť vozidlu, ktoré používa typické zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným modrým svetlom alebo červeným svetlom, prípadne ich kombináciou (ďalej len „zvláštne výstražné znamenie“) pri plnení špeciálnych úloh (ďalej len „vozidlo s právom prednostnej jazdy“), a vozidlu, ktoré sprevádza, bezpečný a plynulý prejazd podľa § 40 ods. 8,

k)
povinnosť vytvoriť voľný priestor na prejazd vozidiel (ďalej len „záchranárska ulička“) podľa § 10 ods. 11 alebo zákaz jazdy v záchranárskej uličke podľa § 10 ods. 11.“.

15.
§ 7 vrátane nadpisu znie:

㤠7
Povinnosti inštruktora autoškoly
(1)
Inštruktor autoškoly má povinnosti vodiča pri vykonávaní
a)
výcviku na vedenie vozidla v kurze podľa osobitného predpisu,8a)

b)
skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len „odborná spôsobilosť“),

c)
osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla,

d)
preskúšania odbornej spôsobilosti alebo

e)
základnej kvalifikácie, ak vodič nie je držiteľom príslušného vodičského oprávnenia.

(2)
Na inštruktora autoškoly sa nevzťahujú povinnosti podľa odseku 1, ak vodič vedie vozidlo bez prítomnosti inštruktora autoškoly.“.

16.
V § 8 ods. 1 písm. b) sa slová „výcvik na vedenie motorového vozidla alebo skúšku z odbornej spôsobilosti“ nahrádzajú slovami „činnosť podľa § 7 ods. 1“.
17.
V § 9 ods. 3 sa slovo „bicykla“ nahrádza slovami „vodič nemotorového vozidla“.
18.
V § 10 ods. 6 sa slová „to neplatí, ak ide o striedavé radenie upravené príslušnou dopravnou značkou“ nahrádzajú slovami „to neplatí pri súbežnej jazde, keď vodič idúci v pravom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla v ľavom jazdnom pruhu zaradenie sa do kolóny idúcich vozidiel, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy vpravo“ a na konci sa pripája táto veta: „Vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu pri zaraďovaní sa do kolóny idúcich vozidiel pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho v pravom jazdnom pruhu.“.
19.
V § 10 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto vety: „Tam, kde sa jazdné pruhy v jednom smere jazdy zbiehajú, vodič idúci v priebežnom jazdnom pruhu je pri súbežnej jazde povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, ktorý sa zaraďuje do priebežného jazdného pruhu, preradenie do priebežného jazdného pruhu, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič pri zaraďovaní sa do priebežného jazdného pruhu pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho v priebežnom jazdnom pruhu.“.
20.
V § 10 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11)
Pri hustote cestnej premávky, ktorá vyvolá vznik kolóny stojacich vozidiel na diaľnici alebo na smerovo rozdelenej ceste mimo obce s najmenej dvomi jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy, je vodič vozidla povinný pri súbežnej jazde vykonať taký jazdný úkon, ktorý umožní vytvorenie záchranárskej uličky v strede medzi dvomi jazdnými pruhmi a v úsekoch s viac ako dvomi jazdnými pruhmi medzi ľavým jazdným pruhom a k nemu priliehajúcim jazdným pruhom. Pri vytváraní záchranárskej uličky je na nevyhnutne potrebný čas vodič vozidla oprávnený vojsť aj na miesta, kde je to inak zakázané, ak tým neohrozí iného účastníka cestnej premávky. Záchranársku uličku môže použiť len vodič vozidla podľa § 40 ods. 1 alebo vodič vozidla zabezpečujúci odstránenie následkov dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti; vodičovi iného vozidla je použitie záchranárskej uličky zakázané.“.

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.

21.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťa slovo „predchádzaní,“.
22.
V § 16 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a na rýchlostnej ceste“.
23.
V § 16 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo po rýchlostnej ceste v obci,“.
24.
V § 20 odsek 5 znie:

„(5)
Ak je kruhový objazd označený dopravnou značkou „Kruhový objazd“ spolu s dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde!“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde!“, vodič v kruhovom objazde má prednosť.“.

25.
V § 21 ods. 1 sa slová „z miesta mimo cesty,“ nahrádzajú slovami „z pozemku ležiaceho vedľa cesty, areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, garáže, parkoviska, obratiska električiek a podobných miest,“.
26.
V § 22 ods. 4 písm. c) a § 25 ods. 1 písm. c) sa za slovo „chodcov“ vkladá čiarka a slová „na mieste na prechádzanie“.
27.
V § 23 ods. 3 sa za slová „s parkovacím preukazom“ vkladajú slová „pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (ďalej len „parkovací preukaz“).“.
28.
V § 24 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a rýchlostnej ceste“.
29.
V § 25 ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „koridor pre cyklistov,“.
30.
V § 25 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na ochrannom pruhu pre cyklistov“.
31.
V § 25 ods. 1 písm. n) sa vypúšťajú slová „z miesta mimo cesty“.
32.
V § 25 ods. 1 písm. s) sa slová „inej verejne prístupnej“ nahrádzajú slovom „verejnej“.
33.
V § 25 sa vypúšťa odsek 3.
34.
Nadpis nad § 35 znie: „Osobitosti premávky na diaľnici a ceste pre motorové vozidlá“.
35.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018).“.

36.
§ 37 znie:

㤠37
(1)
Cestu pre motorové vozidlá môžu používať len vodiči motorových vozidiel s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 60 km · h-1. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cesty pre motorové vozidlá zakázané okrem prechádzania alebo prejazdu iných účastníkov cestnej premávky v križovatke alebo na inom mieste na to určenom.

(2)
Ak vodič motorového vozidla počas jazdy zistí na vozidle alebo na náklade chybu, pre ktorú nemožno dosiahnuť na rovine rýchlosť najmenej 60 km · h-1, musí cestu pre motorové vozidlá opustiť na najbližšom možnom mieste.

(3)
Ustanovenia o premávke na diaľnici uvedené v § 35 ods. 2 až 5 a § 36 ods. 1, 3 a 4 platia aj na ceste pre motorové vozidlá.

(4)
Ak nie je v odsekoch 1 až 3 a § 35 a 36 uvedené inak, platia pre premávku na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá ostatné ustanovenia tohto zákona.“.

37.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:

„20b) § 14 ods. 5 písm. b) a c) vyhlášky č. 134/2018 Z. z.“.

38.
V § 39 ods. 1 sa slová „rýchlostnej ceste“ nahrádzajú slovami „ceste pre motorové vozidlá“.
39.
V § 39 ods. 7 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a)
pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom pri ich presune na vykonávanie pôdohospodárskych prác,“.

Doterajšie písmená a) až c) sa označujú ako písmená b) až d).

40.
V § 39 ods. 7 písm. b) sa za slovo „číslom“ vkladajú slová „iné, ako sú uvedené v písmene a)“.
41.
V § 39 ods. 9 a § 141 ods. 6 písm. o) sa slová „§ 127 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 127 ods. 13“.
42.
V § 40 odsek 1 znie:

„(1)
Vodič vozidla s právom prednostnej jazdy nie je povinný dodržiavať povinnosti a zákazy ustanovené týmto zákonom okrem povinností podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 4 ods. 2 písm. a) až f), pričom je povinný dbať na potrebnú opatrnosť tak, aby iných účastníkov cestnej premávky neohrozil.“.

43.
V § 41 ods. 2 sa slová „ustanovenia tejto hlavy a § 59, ak“ nahrádzajú slovami „tie pravidlá cestnej premávky okrem § 3 ods. 2 písm. c), pri ktorých“.
44.
§ 42 znie:

㤠42
Okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svietidlo oranžovej farby a požiadavky na zvláštne výstražné svietidlá a zvláštne zvukové výstražné znamenia upravuje osobitný predpis.26)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

„26) § 51 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

45.
V § 43 ods. 5 sa vypúšťajú slová „vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky alebo ak“ a druhá veta.
46.
§ 43 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Ak vozidlo tvoriace prekážku cestnej premávky na diaľnici alebo na ceste pre motorové vozidlá bezodkladne neodstráni ten, kto prekážku spôsobil, o okamžitom odstránení vozidla na jeho náklady rozhodne policajt alebo správca cesty.“.

47.
V § 44 odsek 2 znie:

„(2)
Parkovací preukaz sa môže používať na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.28)“.

48.
V § 44 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje Policajnému zboru elektronicky na účely kontroly použitia parkovacieho preukazu údaje o fyzickej osobe, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu; údaje sa poskytujú v rozsahu evidenčné číslo a dátum vydania parkovacieho preukazu, názov príslušného orgánu, ktorý parkovací preukaz vydal, meno, priezvisko a dátum narodenia osoby, ktorej bol parkovací preukaz vydaný.“.
49.
V § 52 ods. 2 prvej vete sa za slová „to neplatí“ vkladajú slová „pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2“, slová „státie vozidla, pri ktorom ostane“ sa nahrádzajú slovami „státie vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel.“.
50.
V § 53 ods. 1 prvej vete sa za slovo „chodcov,“ vkladajú slová „miesto na prechádzanie,“ a v druhej vete sa za slovo „chodcov“ vkladajú slová „a na mieste na prechádzanie“.
51.
V § 55 ods. 2 sa vypúšťa štvrtá veta.
52.
V § 55 odsek 9 znie:

„(9)
Cyklista mladší ako 15 rokov je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou; táto povinnosť sa vzťahuje aj na prepravované osoby podľa odseku 3 písm. a) a c).“.

53.
V nadpise § 55a sa na konci pripájajú tieto slová: „a na kolobežke s pomocným motorčekom“.
54.
V § 55a odsek 1 znie:

„(1)
Samovyvažovacie vozidlo smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny viesť len osoba staršia ako 15 rokov.“.

55.
V § 55a ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na jednomiestnom samovyvažovacom vozidle nie je dovolená jazda viacerým osobám.“.
56.
§ 55a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Ustanovenia o jazde na samovyvažovacom vozidle platia aj na jazdu na kolobežke s pomocným motorčekom.“.

57.
V § 60 sa vypúšťajú odseky 3, 4, 8 a 11.

Doterajšie odseky 5 až 7, 9, 10, 12 a 13 sa označujú ako odseky 3 až 9.

58.
V § 60 ods. 5 sa vypúšťa druhá a tretia veta.
59.
V § 61 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

60.
V § 61 ods. 3 a 4 sa slovo „prenosné“ nahrádza slovom „dočasné“.
61.
V § 68 ods. 7 písm. b) sa slová „rodné číslo alebo dátum narodenia účastníka dopravnej nehody,“ nahrádzajú slovami „rodné číslo účastníka dopravnej nehody, ak ho má pridelené, alebo dátum narodenia účastníka dopravnej nehody, ak rodné číslo nemá pridelené,“.
62.
V § 69 ods. 1 písm. c) sa za slovo „požadovať“ vkladajú slová „od vodiča“ a čiarka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nebudú predložené, požadovať od vodiča oznámenie údajov o vozidle a jeho držiteľovi podľa § 111 ods. 2 písm. a), b), e) a f),“.
63.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a) § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

64.
V § 69 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla do času preukázateľného uhradenia pokuty podľa § 72a ods. 1 alebo peňažnej záruky podľa § 72a ods. 2.“.

65.
V § 69 ods. 2 sa slová „rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií“ nahrádzajú slovami „rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo štátneho podniku“.
66.
V § 70 ods. 4 sa slová „bol vodičský preukaz zadržaný“ nahrádzajú slovami „sa skutok stal“.
67.
§ 70 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)
Policajt zadrží vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu na základe exekučného príkazu. Ustanovenia odsekov 4 a 5 sa použijú primerane s tým, že zadržaný vodičský preukaz policajt zašle orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu jeho držiteľa.“.

68.
V § 71 ods. 1 a 3 a § 72 ods. 1 písm. k) sa vypúšťajú slová „za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest“.
69.
V § 71 ods. 4 prvej vete sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nie je v odseku 8 ustanovené inak.“.
70.
V § 71 ods. 5 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nie je v odseku 8 ustanovené inak.“.
71.
V § 71 odsek 8 znie:

„(8)
Ak bol vodičský preukaz zadržaný podľa odseku 1 alebo odseku 6 a orgán Policajného zboru zistí, že držiteľ vodičského preukazu nezaplatil pokutu uloženú mu v inom konaní o priestupku uvedenom v odseku 1, vodičský preukaz sa vráti jeho držiteľovi bezodkladne po tom, čo sa orgán Policajného zboru dozvie o zaplatení všetkých pokút podľa odseku 1.“.

72.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:

„39) § 54 až 56 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

73.
V § 72 ods. 3 sa za slová „najviac na 15 dní,“ vkladajú slová „len ak nie je súčasne zadržaná aj tabuľka s evidenčným číslom a“.
74.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41 znie:

„41) § 39 ods. 1 až 3 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

75.
Za § 72 sa vkladá § 72a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠72a
Osobitné ustanovenia o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného dokladu vydaného v cudzine, technického osvedčenia vozidla a tabuľky s evidenčným číslom
(1)
Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine alebo technické osvedčenie vozidla a tabuľku s evidenčným číslom, ak pokuta uložená za správny delikt držiteľa vozidla podľa § 139a alebo § 139h, za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku výberu mýta41aa) alebo za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku úhrady diaľničnej známky41ab) nebola zaplatená
a)
po lehote podľa § 139b ods. 5 alebo podľa osobitného prepisu41ac) alebo

b)
na mieste vydania bloku na pokutu podľa § 139h ods. 1 alebo podľa osobitného predpisu.41ad)

(2)
Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine alebo technické osvedčenie vozidla a tabuľku s evidenčným číslom aj vtedy, ak bola vodičovi uložená povinnosť zložiť peňažnú záruku podľa § 139h ods. 6 alebo podľa osobitného predpisu41ae) a neurobil tak na mieste.

(3)
Policajt môže určiť najbližšie miesto, ktoré je vhodné na dlhodobejšie státie vozidla s ohľadom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v primeranej vzdialenosti od miesta zastavenia, a prikázať vodičovi jazdu na toto miesto.

(4)
Ak je pokuta uvedená v odseku 1 preukázateľne zaplatená alebo peňažná záruka uvedená v odseku 2 preukázateľne zložená, zadržaný doklad a tabuľka s evidenčným číslom sa bezodkladne vrátia držiteľovi vozidla, prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla po tom, čo sa orgán Policajného zboru o zaplatení pokuty alebo zložení peňažnej záruky dozvedel. Na účely prevzatia zadržaného dokladu alebo tabuľky s evidenčným číslom je osoba, ktorá žiada o ich vrátenie, povinná dostaviť sa na orgán Policajného zboru.

(5)
Ak orgán Policajného zboru zistí, že držiteľ vozidla nezaplatil pokutu uloženú mu v inom konaní uvedenom v odseku 1 alebo nezložil peňažnú záruku v inom konaní uvedenom v odseku 2, orgán Policajného zboru vráti zadržaný doklad a tabuľku s evidenčným číslom až potom, čo sa dozvie o zaplatení všetkých pokút podľa odseku 1 a zložení všetkých peňažných záruk podľa odseku 2.

(6)
Na zadržanie dokladov a tabuľky s evidenčným číslom podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje § 72 ods. 3 prvá veta a ods. 4 až 6 s tým, že orgán Policajného zboru zašle evidenčný doklad vydaný v cudzine alebo tabuľku s evidenčným číslom vydanú v cudzine orgánu, ktorý vozidlo eviduje, po uplynutí 30 dní od ich zadržania.

(7)
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak bola držba vozidla po uložení pokuty uvedenej v odseku 1 preukázateľne prevedená na inú osobu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 41aa až 41ae znejú:

„41aa) § 28 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

41ab) § 10a zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 266/2016 Z. z.

41ac) § 29 ods. 9 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 11 ods. 7 zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 106/2018 Z. z.

41ad) § 33 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.

41ae) § 33 ods. 6 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.
§ 15 ods. 6 zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.“.

76.
V § 75 odseky 2 a 6 znejú:

„(2)
Do skupiny motorových vozidiel skupiny AM patria ľahké dvojkolesové motorové vozidlá kategórie L1e s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km · h-1, trojkolesové motorové vozidlá kategórie L2e s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km · h-1 a ľahké štvorkolky kategórie L6e.

(6)
Do skupiny motorových vozidiel skupiny B1 patria ťažké štvorkolky kategórie L7e.“.

77.
V § 76 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Vodičské oprávnenie skupiny C udelené podľa § 78 ods. 5 oprávňuje do dovŕšenia veku 21 rokov viesť len motorové vozidlá skupiny C používané ozbrojenými silami, ozbrojeným bezpečnostným zborom, ozbrojeným zborom, Vojenskou políciou, Vojenským spravodajstvom alebo Hasičským a záchranným zborom.“.
78.
V § 76 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto vety: „Vodičské oprávnenie skupiny CE oprávňuje viesť na území Slovenskej republiky aj jazdnú súpravu zloženú z ťažného vozidla skupiny B alebo C1 a prípojného vozidla, ak najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy presahuje 12 000 kg.“.
79.
V § 76 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Vodičské oprávnenie skupiny D udelené podľa § 78 ods. 6 oprávňuje do dovŕšenia veku 24 rokov viesť len motorové vozidlá skupiny D používané ozbrojenými silami, ozbrojeným bezpečnostným zborom, ozbrojeným zborom, Vojenskou políciou, Vojenským spravodajstvom alebo Hasičským a záchranným zborom.“.
80.
V § 77 ods. 1 písm. f) sa slová „absolvoval vodičský kurz podľa osobitného predpisu,41b)“ nahrádzajú slovami „má vydané osvedčenie podľa osobitného predpisu,41b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41b znie:

„41b) § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

81.
V § 77 ods. 1 písm. r) sa slová „aj na iný“ nahrádzajú slovom „na“.
82.
V § 77 ods. 4 písm. g) sa za slovo „číslo“ vkladá čiarka a slová „ak ho má pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nemá pridelené,“.
83.
V § 77 ods. 4 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 78 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b)“.
84.
V § 78 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b) sa slová „predloží čestné vyhlásenie o tom“ nahrádzajú slovami „čestne vyhlási“.
85.
§ 78 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5)
Vodičské oprávnenie skupiny C možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a je príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Hasičského a záchranného zboru alebo profesionálnym vojakom.

(6)
Vodičské oprávnenie skupiny D možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý dovŕšil vek 21 rokov a je príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Hasičského a záchranného zboru alebo profesionálnym vojakom.“.

86.
V § 79 odsek 2 znie:

„(2)
Odborná spôsobilosť žiadateľa sa zisťuje skúškou z odbornej spôsobilosti, ktorá sa skladá z
a)
teoretickej skúšky a

b)
skúšky z vedenia motorových vozidiel.“.

87.
V § 80 ods. 2 sa slová „v ktorej žiadateľ absolvoval vodičský kurz“ nahrádzajú slovami „ktorá žiadateľovi vydala osvedčenie“ a slová „v ktorej absolvoval vodičský kurz“ sa nahrádzajú slovami „ktorá žiadateľovi vydala osvedčenie“.
88.
V § 80 ods. 6 sa slová „skúškou z predpisov o cestnej premávke“ nahrádzajú slovami „teoretickou skúškou“ a slová „§ 79 ods. 2 písm. c)“ sa nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 2 písm. b)“.
89.
V § 80 odsek 9 znie:

„(9)
Otázky na skúšobné testy na teoretickú skúšku vypracúva ministerstvo vnútra.“.

90.
V § 84 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Ministerstvo vnútra vykonáva pravidelný výcvik skúšobného komisára.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

91.
V § 87 ods. 1 sa za slovo „ktorý“ vkladajú slová „je registrovaný podľa osobitného predpisu42) a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 42 znie:

„42) § 20 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

92.
V § 88 ods. 3 sa za slová „posudzuje psychológ s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia,“ vkladajú slová „ktorý je registrovaný podľa osobitného predpisu,42)“.
93.
V § 89 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b) a § 91 ods. 13 písm. b) sa slová „dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,“ nahrádzajú slovami „rodné číslo posudzovanej osoby, ak ho má pridelené, alebo dátum narodenia posudzovanej osoby, ak rodné číslo nemá pridelené,“.
94.
V § 90 ods. 5 písm. b) sa slová „dátum narodenia alebo rodné číslo dotknutej osoby,“ nahrádzajú slovami „rodné číslo dotknutej osoby, ak ho má pridelené, alebo dátum narodenia dotknutej osoby, ak rodné číslo nemá pridelené,“.
95.
V § 91 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
§ 79 ods. 2 písm. b) alebo“.

96.
V § 91 ods. 3 sa vypúšťajú slová „za ktoré mu bola uložená pokuta vo výške 60 eur a viac,“.
97.
V § 91 ods. 4 sa slová „alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietne“ nahrádzajú slovami „alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku alebo odmietnutím“, za slová „v špecializačnom odbore psychiatria“ sa vkladá čiarka a slová „ktorý je registrovaný podľa osobitného predpisu,42)“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva psychiatrom aj vtedy, ak bol držiteľovi vodičského oprávnenia uložený v cudzom štáte zákaz činnosti viesť motorové vozidlo z dôvodu porušenia pravidiel cestnej premávky tohto štátu týkajúcich sa požitia alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva a orgán Policajného zboru sa o tom dozvedel do jedného roka od uloženia zákazu činnosti.“.
98.
V § 91 ods. 5 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri povinnosti podrobiť sa viacerým opatreniam sa preskúšanie odbornej spôsobilosti vykoná vždy ako posledné.“
99.
V § 91 ods. 14 písm. b) sa slová „dátum narodenia alebo rodné číslo osoby, ktorá sa podrobila odbornému poradenstvu,“ nahrádzajú slovami „rodné číslo osoby, ktorá sa podrobila odbornému poradenstvu, ak ho má pridelené, alebo dátum narodenia osoby, ktorá sa podrobila odbornému poradenstvu, ak rodné číslo nemá pridelené,“.
100.
V § 91 ods. 14 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
dátum začiatku a konca odborného poradenstva,“.

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).

101.
V § 91 ods. 15 písmeno b) znie:

„b)
rodné číslo osoby, ak ho má pridelené, alebo dátum narodenia osoby, ak rodné číslo nemá pridelené,“.

102.
Za § 91 sa vkladá § 91a, ktorý znie:

㤠91a
(1)
Orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa rehabilitačnému programu pre vodičov, doškoľovaciemu kurzu a o preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2, ak držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B do dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia skupiny B alebo od vrátenia vodičského oprávnenia podľa § 92 ods. 8 písm. c) ako vodič motorového vozidla dvakrát
a)
poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo

b)
prekročí rýchlosť jazdy vozidiel ustanovenú týmto zákonom alebo vyplývajúcu z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

(2)
Lehota podľa odseku 1 neplynie počas výkonu trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorových vozidiel, sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorových vozidiel, zadržania vodičského preukazu podľa § 70, odobratia vodičského oprávnenia alebo počas výkonu väzby, alebo nepodmienečného trestu odňatia slobody.

(3)
Počas plynutia lehoty podľa odseku 1 sa nepoužije ustanovenie § 91 ods. 3; ustanovenia § 91 ods. 5 a 10 sa použijú primerane.

(4)
Prekročenie rýchlosti počas plynutia lehoty podľa odseku 1 sa nemusí vybaviť v blokovom konaní.43aa)

(5)
Rehabilitačný program pre vodičov vykonáva posudzujúci psychológ. Posudzujúci psychológ je povinný zaslať doklad o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov orgánu Policajného zboru, ktorý rozhodol o tejto povinnosti, do piatich pracovných dní od jeho vydania. Posudzujúci psychológ vedie o vydaných dokladoch o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov evidenciu.

(6)
Náklady spojené s plnením povinností podľa odseku 1 uhrádza ten, kto je povinný podrobiť sa týmto povinnostiam.

(7)
Doklad o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho psychológa,

b)
meno, priezvisko, rodné číslo osoby, ktorá sa podrobila rehabilitačnému programu pre vodičov, ak ho má pridelené, alebo dátum narodenia osoby, ktorá sa podrobila rehabilitačnému programu pre vodičov, ak rodné číslo nemá pridelené,

c)
potvrdenie o podrobení sa osoby rehabilitačnému programu pre vodičov,

d)
dátum začiatku a konca rehabilitačného programu pre vodičov,

e)
miesto a dátum vyhotovenia,

f)
odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa,

g)
evidenčné číslo.

(8)
Ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom rozsah, obsah a ďalšie podrobnosti o rehabilitačnom programe pre vodičov a náležitosti, obsah a vzor dokladu o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 43aa znie:

„43aa) § 22 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

103.
V § 92 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vyznačením obmedzenia vodičského oprávnenia sa jeho držiteľovi zakazuje viesť motorové vozidlo, ak nie sú splnené podmienky, pre ktoré mu bolo vodičské oprávnenie obmedzené.“.
104.
V § 92 ods. 3 písm. a) sa na konci slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
105.
V § 92 ods. 3 písm. b) sa na konci vypúšťa bodka a pripája sa slovo „alebo“.
106.
V § 92 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
v lehote podľa § 91a ods. 1 a po spáchaní dvoch skutkov podľa § 91a ods. 1 sa dopustí ďalšieho porušenia pravidla cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročenia rýchlosti jazdy vozidiel ustanovenej týmto zákonom alebo vyplývajúcej z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.“.

107.
V § 92 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Pri povinnosti podrobiť sa viacerým opatreniam sa preskúšanie odbornej spôsobilosti vykoná ako posledné.“.
108.
V § 92 sa odsek 8 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
odseku 3 písm. c) možno vrátiť až po preskúmaní psychickej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti a preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2; preskúšanie odbornej spôsobilosti možno vykonať najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od odobratia vodičského oprávnenia.“.

109.
Doterajší text § 97a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Vodičský preukaz vyhotovený na základe žiadosti podanej podľa odseku 1 sa doručí na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí, na ktorom si ho prevezme osoba, ktorá žiadosť podala, jej blízka osoba44) alebo iná osoba na základe osvedčenej plnej moci. V odôvodnenom prípade môže zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí vodičský preukaz doručiť na adresu určenú žiadateľom, ak o to žiadateľ požiada a možno preukázateľne zabezpečiť prevzatie vodičského preukazu žiadateľom.“.

110.
V § 105 ods. 4 tretia veta znie: „Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu je okrem toho povinný predložiť informáciu štátu, ktorý vodičský preukaz vydal, o tom, že mu bol vydaný vodičský preukaz s vodičským oprávnením v ňom uvedeným spolu s jej osvedčeným prekladom do štátneho jazyka a osvedčený preklad vodičského preukazu, ak nejde o prípad podľa § 106 ods. 1 písm. e); to neplatí, ak údaje potrebné na obnovenie vodičského preukazu možno preveriť automatizovaným vyhľadávaním údajov podľa § 108 ods. 5.“.
111.
Za § 106a sa vkladá § 106b, ktorý znie:

㤠106b
Orgán Policajného zboru je povinný informovať štát Európskeho hospodárskeho priestoru alebo štát dohovoru o tom, že držiteľovi vodičského preukazu vydaného týmto štátom bol v Slovenskej republike uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo z dôvodu porušenia pravidiel cestnej premávky týkajúcich sa požitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku pri vedení motorového vozidla.“.

112.
V § 107 ods. 2 písm. e) sa za slovo „známky“ vkladá čiarka a slová „za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest“ sa nahrádzajú slovami „s výberom mýta“.
113.
V § 107 ods. 2 písmená f) a g) znejú:

„f)
údaje o absolvovaní kurzov v autoškole, údaje o základnej kvalifikácii a údaje o odbornej spôsobilosti,

g)
údaje o zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, odbornom poradenstve alebo o rehabilitačnom programe pre vodičov, v rozsahu
1.
meno, priezvisko, prípadne titul osoby, ktorá vydala doklad o zdravotnej spôsobilosti, doklad o psychickej spôsobilosti, doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu alebo doklad o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov,

2.
dátum vykonania lekárskej prehliadky, dátum vykonania psychologického vyšetrenia, dátum vyhotovenia dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu alebo dátum vyhotovenia dokladu o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov,

3.
závery lekárskej prehliadky, psychologického vyšetrenia, odporúčanie rozhodnúť o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, absolvovanie odborného poradenstva alebo absolvovanie rehabilitačného programu pre vodičov,“.

114.
V § 107 ods. 2 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „a o vzdaní sa vodičského oprávnenia,“.
115.
V § 107 ods. 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „údaje o zadržaní vodičského preukazu a údaje o exekučnom príkaze na zadržanie vodičského preukazu,“.
116.
V § 107 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n)
číslo mobilného telefónu a emailová adresa, ak ich držiteľ vodičského oprávnenia poskytol; tieto údaje sa vedú na účely zasielania notifikácií a informovania o elektronických službách poskytovaných ministerstvom vnútra.“.

117.
V § 107 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
meno, priezvisko a rodné číslo, ak má pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nemá pridelené, zákonného zástupcu žiadateľa, ktorý v deň podania žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia nedosiahol vek 18 rokov.“.

118.
V § 108 ods. 1 sa vypúšťa slovo „motorového“.
119.
V § 108 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak túto skutočnosť evidoval v evidencii vodičov orgán, ktorý rozhodol o vine.“.
120.
§ 108 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Posudzujúci lekár, psychiater alebo posudzujúci psychológ môže zasielať údaje podľa § 107 ods. 2 písm. g) aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný údaje v potvrdení podľa § 77 ods. 5 alebo v doklade podľa § 89 ods. 2 a 3, § 91 ods. 13 a 14 a § 91a ods. 7 podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom;64) doklad podľa § 90 ods. 1 a 2 sa v takom prípade vyhotovuje len v jednom výtlačku, ktorý sa vydá posudzovanej osobe, a doklad podľa § 91 ods. 8 sa nevyhotovuje. Na účely elektronického zasielania údajov je posudzujúci lekár, psychiater alebo posudzujúci psychológ povinný vopred požiadať orgán Policajného zboru o zaevidovanie do elektronickej služby.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 64 znie:

„64) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení.“.

121.
V § 109 odsek 4 znie:

„(4)
Žiadosť o informáciu podľa odsekov 2 a 3 sa podáva ktorémukoľvek orgánu Policajného zboru.“.

122.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

„47a) Časť A prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/956 z 28. júna 2018 o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel (Ú. v. EÚ L 173, 9. 7. 2018) v platnom znení.
Časť A prílohy II a časť A prílohy 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/631 zo 17. apríla 2019, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové osobné vozidlá a nové ľahké úžitkové vozidlá a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 443/2009 a (EÚ) č. 510/2011 (prepracované znenie)
(Ú. v. EÚ L 111, 25. 4. 2019).“.

123.
V § 111 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
číslo mobilného telefónu a emailová adresa, ak ich držiteľ vozidla poskytol; tieto údaje sa vedú na účely zasielania notifikácií a informovania o elektronických službách poskytovaných ministerstvom vnútra.“.

124.
V § 112 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a umožniť overenie poskytnutia výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel50a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:

„50a) § 48 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

125.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53b znie:

„53b) Čl. 4 nariadenia (EÚ) 2018/956.
Čl. 7 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2019/631.“.

126.
Poznámky pod čiarou k odkazom 54 a 54a znejú:

„54) § 136 ods. 2 písm. a) a § 138 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.

54a) § 2 ods. 18 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

127.
V § 115 ods. 1 a 2 sa za slová „vyplniť príslušné tlačivá“ vkladá čiarka a slová „ak sú na tento účel zavedené“.
128.
Poznámky pod čiarou k odkazom 57a a 59 znejú:

„57a) § 12 zákona č. 106/2018 Z. z.

59) § 29 ods. 8 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.“.

129.
V § 115 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Vlastník jednotlivo dovezeného vozidla nie je povinný predložiť doklad o uznaní typového schválenia ES, uznaní schválenia alebo o schválení jednotlivo dovezeného vozidla, ak okresný úrad zaslal údaje z tohto dokladu v elektronickej podobe do elektronickej schránky vlastníkovi jednotlivo dovezeného vozidla a orgánu Policajného zboru.“.
130.
V § 115 ods. 5 a 6, § 116a ods. 1, 2 a 8 až 10, § 119 ods. 5, § 120 ods. 10 a § 122 ods. 2 sa slovo „zaručeným“ nahrádza slovom „kvalifikovaným“.
131.
V § 115 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7)
Ak vlastník vozidla uvedie, že bude sám žiadať o prihlásenie vozidla do evidencie podľa odseku 5 alebo odseku 6 prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, predajca nového vozidla, okresný úrad, pracovisko kontroly originality vozidiel alebo osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom štáte, vyznačí túto skutočnosť v elektronickej službe, na základe čoho môže vlastník vozidla požiadať o prihlásenie vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby. Ak je držiteľ vozidla oslobodený od platenia správneho poplatku podľa osobitného predpisu59a) alebo má nárok na zníženie výšky správneho poplatku podľa osobitného predpisu,59b) vlastník vozidla je povinný v elektronickej službe priložiť doklad o oslobodení od platenia správneho poplatku alebo doklad preukazujúci dôvod zníženia výšky správneho poplatku.“.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

132.
V § 115 odsek 8 znie:

„(8)
Orgán Policajného zboru prihlási vozidlo podľa odsekov 5 až 7 do evidencie vozidiel, ak tomu nebránia zákonné dôvody, a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny. Orgán Policajného zboru pri prihlásení vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel zasiela osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľku s evidenčným číslom na adresu určenú vlastníkom vozidla alebo držiteľom vozidla.“.

133.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60 až 62 znejú:

„60) § 34 ods. 15, § 35 ods. 9, § 36 ods. 8 a 12 a § 37 ods. 6 zákona č. 106/2018 Z. z.

61) § 126 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z.
§ 38 ods. 2 písm. b) alebo písm. d) vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality.

62) § 126 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z.
§ 38 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 139/2018 Z. z.“.

134.
V § 116 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Orgán Policajného zboru pred vykonaním zmeny v evidencii vozidiel podľa odseku 1 písm. a) a odseku 2 preverí, či z registra prevádzkových záznamov vozidiel bol poskytnutý výpis, ak držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla uvedie číslo tohto výpisu.“.
135.
V § 116 ods. 8 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa v súvislosti so zmenou miesta pobytu, sídla alebo prevádzkarne nevydáva nová tabuľka s evidenčným číslom, držiteľ vozidla môže túto zmenu oznámiť na ktoromkoľvek orgáne Policajného zboru.“.
136.
V § 116 ods. 9 sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu,63a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 63a sa vypúšťa.

137.
V § 116a odsek 6 znie:

„(6)
Pri vykonaní zmeny v evidencii vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I a časť II na adresu určenú vlastníkom vozidla alebo držiteľom vozidla. Držiteľ vozidla je povinný pri prevzatí osvedčenia o evidencii časť II predchádzajúce osvedčenie o evidencii časť I a časť II odovzdať doručovacej službe, inak mu osvedčenie o evidencii časť I a časť II doručovacia služba neodovzdá. Povinnosť odovzdania osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II neplatí, ak je predchádzajúce osvedčenie časť I alebo časť II pred prevzatím nového osvedčenia evidované ako stratené alebo odcudzené.“.

138.
V § 117 ods. 1 sa čiarka za slovom „totožnosť“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťa sa čiarka za slovom „zavedené“ a slová „a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii časť II s údajmi priamo na vozidle“.
139.
V § 117 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak je osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, oslobodená od platenia správneho poplatku podľa osobitného predpisu59a) alebo má nárok na zníženie výšky správneho poplatku podľa osobitného predpisu,59b) je povinná v elektronickej službe priložiť doklad o oslobodení od platenia správneho poplatku alebo doklad preukazujúci dôvod zníženia výšky správneho poplatku.“.
140.
V § 117 odsek 6 znie:

„(6)
Pri zápise vlastníka vozidla a držiteľa vozidla prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľky s evidenčným číslom na adresu určenú vlastníkom vozidla alebo držiteľom vozidla. Držiteľ vozidla je povinný pri prevzatí osvedčenia o evidencii časť II a tabuľky s evidenčným číslom predchádzajúce osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľku s evidenčným číslom odovzdať doručovacej službe, inak mu osvedčenie o evidencii časť I a časť II a tabuľku s evidenčným číslom doručovacia služba neodovzdá. Povinnosť odovzdania osvedčenia o evidencii časť I, časť II alebo tabuľky s evidenčným číslom neplatí, ak je predchádzajúce osvedčenie časť I, časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom pred prevzatím nového osvedčenia alebo novej tabuľky s evidenčným číslom evidované ako stratené alebo odcudzené.“.

141.
V § 117 sa vypúšťajú odseky 7 a 9.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.

142.
V § 117 odsek 7 znie:

„(7)
Ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom zadržaná podľa § 72 ods. 1 písm. a) až d), f) a h) až k), orgán Policajného zboru vykoná zmenu podľa odsekov 1 až 6, pričom postupuje podľa § 116 ods. 15.“.

143.
§ 118 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Orgán Policajného zboru nevykoná zápis o zmene držby vozidla, odhlásenie vozidla do cudziny a zmenu údajov o vlastníkovi vozidla, ak je vozidlo zaistené podľa osobitného predpisu.65ab)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 65ab znie:

„65ab) Napríklad § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

144.
V § 119 ods. 3 sa slová „Vlastník dosiaľ neevidovaného vozidla, ktorému výrobca alebo zástupca výrobcu vystavil a vydal osvedčenie o evidencii časť II,“ nahrádzajú slovami „Vlastník dosiaľ neevidovaného vozidla podľa § 115“, čiarka za slovom „zavedené“ sa nahrádza slovom „a“ a vypúšťa sa čiarka za slovami „nového vlastníka vozidla“ a slová „a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii časti II s údajmi priamo na vozidle“.
145.
V § 119 odsek 7 znie:

„(7)
Pri odhlásení vozidla do cudziny prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľku s evidenčným číslom na adresu určenú vlastníkom vozidla alebo držiteľom vozidla; pri ich prevzatí sa postupuje podľa § 117 ods. 6.“.

146.
V § 119a ods. 1 a § 120 ods. 1 sa slová „Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje,“ nahrádzajú slovami „Orgán Policajného zboru“.
147.
V § 119a ods. 2 sa čiarka za slovami „časť I“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a tabuľku s evidenčným číslom“ a slová „alebo tabuľka s evidenčným číslom“.
148.
Poznámka pod čiarou k odkazu 65a znie:

„65a) § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z.“.

149.
V § 121 ods. 1 sa za slovom „orgánu“ vypúšťa čiarka a slová „ak má vozidlo neoprávnene pozmenený identifikátor vozidla alebo vozidlo sa nedá identifikovať podľa skrytých identifikátorov“.
150.
V poznámke pod čiarou k odkazu 68 sa citácia „Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2013 Z. z.“ nahrádza citáciou „Čl. 4 nariadenia (EÚ) 2018/858.“.
151.
V § 123 sa za odsek 17 vkladá nový odsek 18, ktorý znie:

„(18)
Na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, alebo hybridného elektrického vozidla s možnosťou externého nabíjania možno takému vozidlu vydať tabuľku s evidenčným číslom určenú pre také vozidlá.“.

Doterajší odsek 18 sa označuje ako odsek 19.

152.
V § 126 ods. 6 sa slová „republiky a rozpočtových a príspevkových organizácií“ nahrádzajú slovami „republiky, rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo štátneho podniku“.
153.
V § 127 ods. 1 sa slová „vlastník požiadal o schválenie jednotlivého vozidla,69)“ nahrádzajú slovami „vlastník požiada o schválenie jednotlivého vozidla,69)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 69 znie:

„69) § 25 až 27, 29 až 31 a 43 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

154.
V § 127 ods. 4 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.
155.
V § 127 ods. 5 sa slová „S alebo Z“ nahrádzajú slovami „S, Z alebo F“.
156.
V § 127 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11)
Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno F sa môže prideliť len jednotlivému vozidlu s obmedzenou prevádzkou.70a) Na tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno F sa vyznačuje doba jej platnosti.“.

Doterajšie odseky 11 až 14 sa označujú ako odseky 12 až 15.

157.
V § 127 ods. 12 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 13“ a na konci sa pripája táto veta: „Na tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C sa vyznačuje doba jej platnosti.“.
158.
V § 127 ods. 14 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 13“.
159.
V § 127 sa odsek 14 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d)
opätovné schválenie jednotlivého vozidla podľa osobitného predpisu,70ba)

e)
dodatočné schválenie jednotlivého vozidla podľa osobitného predpisu.70bb)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 70ba a 70bb znejú:

„70ba) § 30 zákona č. 106/2018 Z. z.

70bb) § 31 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

160.
V § 127 odsek 15 znie:

„(15)
Tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom možno vydať len na nevyhnutne potrebnú dobu; to neplatí, ak sa vydáva tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno Z. Orgán Policajného zboru obmedzí platnosť vydaných dokladov k tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno
a)
M najviac na päť rokov,

b)
H na dobu uvedenú v dokladoch vydaných príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA, najviac však na päť rokov,

c)
S na dobu uvedenú v dokladoch vydaných príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie automobilov FIA alebo národným orgánom Medzinárodnej organizácie FIM, najviac však na päť rokov,

d)
F najviac na desať rokov,

e)
C najviac na tri roky.“.

161.
V § 128 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na predvádzacie jazdy“.
162.
V § 131 ods. 1 sa slová „najneskôr v deň skončenia ich platnosti uvedený v príslušných dokladoch“ nahrádzajú slovami „do 30 dní od skončenia ich platnosti“.
163.
V § 131 ods. 2 sa slová „najneskôr v deň“ nahrádzajú slovami „do 30 dní od“.
164.
V § 132a odsek 3 znie:

„(3)
Pri výmene tabuľky a osvedčenia podľa odseku 1 a pri vydaní tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľku s evidenčným číslom na adresu určenú vlastníkom vozidla alebo držiteľom vozidla; pri ich prevzatí sa postupuje podľa § 117 ods. 6.“.

165.
V § 136 ods. 1 sa slová „rozpočtových a príspevkových organizácií“ nahrádzajú slovami „rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo štátneho podniku“.
166.
V § 137 ods. 2 písm. a) sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
167.
V § 137 ods. 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zneužitie záchranárskej uličky“.
168.
V § 137 ods. 2 písm. l) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.
169.
V § 137 ods. 2 písmeno n) znie:

„n)
predchádzanie iného vozidla, ak je to zakázané,“.

170.
V § 137 ods. 2 písm. s) sa slová „na chodníku alebo chodca prechádzajúceho cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty,“ nahrádzajú slovami „na chodníku, pri odbočovaní,“.
171.
V § 137 ods. 2 písmeno x) znie:

„x)
vedenie motorového vozidla do splnenia povinnosti podľa § 91 ods. 6,“.

172.
V § 137 sa odsek 2 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:

„aa)
vedenie motorového vozidla akejkoľvek skupiny počas trvania trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo počas trvania sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorových vozidiel.“.

173.
V § 138 ods. 1 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 91a ods. 5,“.
174.
§ 138 sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:

„(4)
Ak bol viacerými konaniami spáchaný jeden alebo viaceré správne delikty podľa odsekov 1 až 3, každé konanie sa prejedná samostatne.

(5)
Ak je nepochybné, že právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sa správneho deliktu podľa odseku 1 dopustila, môže správny orgán bez ďalšieho konania vydať rozkaz o uložení pokuty za správny delikt. Rozkaz má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie. Rozkaz nemožno doručiť verejnou vyhláškou.

(6)
Osoba uvedená v odseku 5 môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor správnemu orgánu, ktorý rozkaz vydal. Včasným podaním odporu sa rozkaz zrušuje a správny orgán pokračuje v konaní. Osobe uvedenej v odseku 5 nemožno uložiť vyššiu výmeru sankcie, než bola uvedená v rozkaze, ak sa pri prejednávaní správneho deliktu nezistia nové podstatné skutkové okolnosti.

(7)
Rozkaz, proti ktorému nebol osobou uvedenou v odseku 5 včas podaný odpor, má účinky právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty.“.

175.
Za § 138 sa vkladá § 138a, ktorý znie:

㤠138a
(1)
Evidencia správnych deliktov je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu,32) ktorý sa vedie na účely rozhodovania o správnych deliktoch podľa § 138.

(2)
V evidencii správnych deliktov sa vedú údaje o
a)
účastníkovi konania v rozsahu
1.
titul, meno a priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, alebo dátum a miesto narodenia, ak rodné číslo nemá pridelené, adresa pobytu, prípadne adresa doručovania, štátna príslušnosť, údaj o doklade totožnosti, podpis, ak ide o fyzickú osobu,

2.
titul, meno a priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, alebo dátum a miesto narodenia, ak rodné číslo nemá pridelené, adresa pobytu, prípadne adresa doručovania, podpis, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a adresa prevádzkarne, štátna príslušnosť, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

3.
názov, adresa sídla alebo prevádzkarne, označenie organizačnej zložky a jej umiestnenie a identifikačné číslo, prípadne adresa doručovania, ak ide o právnickú osobu,

b)
právnom zástupcovi, zákonnom zástupcovi, splnomocnencovi, opatrovníkovi, sociálnom pracovníkovi, oznamovateľovi, svedkovi, tlmočníkovi, znalcovi, držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla v rozsahu
1.
titul, meno a priezvisko, adresa pobytu, prípadne adresa doručovania, údaj o doklade totožnosti, podpis, ak ide o fyzickú osobu,

2.
titul, meno a priezvisko, podpis, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a adresa prevádzkarne, prípadne adresa doručovania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

3.
názov, adresa sídla alebo prevádzkarne, označenie organizačnej zložky a jej umiestnenie a identifikačné číslo, prípadne adresa doručovania, ak ide o právnickú osobu,

c)
správnom delikte v rozsahu
1.
miesto, dátum a čas spáchania správneho deliktu,

2.
označenie správneho deliktu vrátane príslušného ustanovenia zákona,

3.
popis skutku a následok jeho spáchania,

4.
údaje o dôkaze o spáchaní správneho deliktu,

d)
vybavení správneho deliktu v rozsahu
1.
spôsob vybavenia veci,

2.
uložená pokuta vrátane údajov o jej úhrade,

3.
označenie a sídlo orgánu, ktorý správny delikt vybavoval,

4.
dátumy dôležité v konaní o správnom delikte,

5.
evidenčné číslo rozhodnutia,

6.
informácie o úkonoch, podaniach, rozhodnutiach a opatreniach súvisiacich so správnym deliktom,

e)
veci dôležitej pre konanie o správnom delikte v rozsahu
1.
stručný opis, evidenčné číslo,

2.
údaje o vlastníkovi a držiteľovi podľa písmena a),

3.
údaje o vozidle.


(3)
Orgán Policajného zboru, ktorý rozhodol o uložení pokuty za správny delikt, bezodkladne túto skutočnosť zaznamená v evidencii správnych deliktov.

(4)
Informácie z evidencie správnych deliktov sa poskytujú štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy v rozsahu ich pôsobnosti.

(5)
Každému sa v požadovanom rozsahu poskytne informácia o údajoch, ktoré sa o ňom spracúvajú v evidencii správnych deliktov.

(6)
Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 4 a 5, sa poskytne informácia z evidencie správnych deliktov, ak s tým vopred vysloví súhlas ten, koho sa informácia týka.

(7)
Žiadosť o informáciu podľa odsekov 5 a 6 sa podáva ktorémukoľvek orgánu Policajného zboru.

(8)
Informácia z evidencie správnych deliktov, ktorej obsah je predmetom utajovanej skutočnosti, sa môže poskytnúť len za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.35)

(9)
Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné údaje z evidencie správnych deliktov poskytla, smie takú informáciu použiť len na účely, na ktoré ju žiadala, a musí zabezpečiť jej ochranu pred zneužitím a pred jej sprístupnením neoprávnenej osobe.

(10)
Údaje podľa odseku 2 sa vedú v evidencii správnych deliktov päť rokov od uhradenia pokuty za správny delikt; po uplynutí tejto lehoty sa tieto údaje natrvalo zničia.“.

176.
V § 139a odsek 5 znie:

„(5)
Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. c), orgán Policajného zboru uloží pokutu
a)
99 eur, ak bola porušená povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“,

b)
300 eur, ak bola porušená povinnosť zastaviť vozidlo na signál so znamením „Stoj!“.

177.
§ 139a sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

„(12)
Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. j), orgán Policajného zboru uloží pokutu 300 eur.

(13)
Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. k), orgán Policajného zboru uloží pokutu
a)
99 eur, ak bola porušená povinnosť vytvoriť záchranársku uličku,

b)
300 eur, ak bol porušený zákaz jazdy v záchranárskej uličke.“.

178.
V § 139b sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Zodpovednosť právnickej osoby za správny delikt držiteľa vozidla nezaniká vyhlásením konkurzu, vstupom do likvidácie, jej zrušením alebo zavedením nútenej správy.“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

179.
V § 139b ods. 6 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pri platbe pokuty policajtovi v prípadoch podľa § 139h.“.
180.
§ 139b sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Ak vyhľadávaním údajov podľa § 139c ods. 4 orgán Policajného zboru nezistí údaje o držiteľovi vozidla, držiteľom vozidla sa v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 6a rozumie vlastník vozidla.“.

181.
V § 139c ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osoba držiteľa bola nesprávne určená“.
182.
V § 139d ods. 1 tretej vete sa slová „údajmi podľa § 139f ods. 2 písm. d)“ nahrádzajú slovami „dôkazom o spáchaní správneho deliktu držiteľa vozidla“ a v štvrtej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rozkaz, ktorý sa ani po opakovanom doručení nepodarilo doručiť držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla, sa dňom vrátenia nedoručenej zásielky orgánu Policajného zboru považuje za nevydaný.“.
183.
V § 139d ods. 7 sa slovo „priestupok“ nahrádza slovom „skutok“.
184.
V § 139f odsek 2 znie:

„(2)
V evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel sa vedú údaje o
a)
držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a, v rozsahu podľa § 111 ods. 2 písm. a) alebo písm. b),

b)
motorovom vozidle, ktorým bola porušená povinnosť podľa § 6a a jeho evidenčnom čísle v rozsahu podľa § 111 ods. 2 písm. e) a f),

c)
právnom zástupcovi, zákonnom zástupcovi, splnomocnencovi, opatrovníkovi v rozsahu
1.
titul, meno a priezvisko, adresa pobytu, prípadne adresa doručovania, údaj o doklade totožnosti, podpis, ak ide o fyzickú osobu,

2.
titul, meno a priezvisko, podpis, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a adresa prevádzkarne, prípadne adresa doručovania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

3.
názov, adresa sídla alebo prevádzkarne, označenie organizačnej zložky a jej umiestnenie a identifikačné číslo, prípadne adresa doručovania, ak ide o právnickú osobu,

d)
vodičovi podľa § 139h v rozsahu
1.
titul, meno a priezvisko,

2.
adresa pobytu, prípadne adresa doručovania,

3.
údaje o doklade totožnosti,

4.
údaje o bankovom účte, na ktorý sa vráti peňažná záruka,

e)
správnom delikte držiteľa vozidla v rozsahu
1.
miesto, dátum a čas spáchania správneho deliktu držiteľa vozidla,

2.
označenie správneho deliktu držiteľa vozidla vrátane príslušného ustanovenia zákona,

3.
popis skutku a následok jeho spáchania,

4.
údaje o dôkaze o spáchaní správneho deliktu držiteľa vozidla,

f)
vybavení správneho deliktu držiteľa vozidla v rozsahu
1.
spôsob vybavenia veci,

2.
uložená pokuta vrátane údajov o jej úhrade,

3.
označenie a sídlo orgánu, ktorý správny delikt držiteľa vozidla vybavoval,

4.
dátumy dôležité v konaní o správnom delikte držiteľa vozidla,

5.
evidenčné číslo rozhodnutia,

6.
informácie o úkonoch, podaniach, rozhodnutiach a opatreniach súvisiacich so správnym deliktom držiteľa vozidla.“.

185.
§ 139f sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)
Údaje podľa odseku 2 sa vedú v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel päť rokov od uhradenia pokuty za správny delikt držiteľa vozidla; po uplynutí tejto doby sa tieto údaje natrvalo zničia.“.

186.
Za § 139g sa vkladá § 139h, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠139h
Blokové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla
(1)
Za správny delikt držiteľa vozidla môže policajt uložiť pokutu v blokovom konaní, ak pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky zistí, že vozidlom bola v minulosti porušená povinnosť držiteľa vozidla podľa § 6a a nebolo v tom čase možné zistiť údaje o vozidle a jeho držiteľovi podľa § 139f ods. 2 písm. a) a b) alebo sa rozkaz považuje za nevydaný podľa § 139d ods. 1 a držiteľ vozidla alebo vodič je ochotný blokovú pokutu zaplatiť.

(2)
V blokovom konaní podľa odseku 1 sa ukladá pokuta vo výške dvoch tretín pokuty podľa § 139a.

(3)
Proti blokovému konaniu podľa odseku 1 sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania.

(4)
Bloky na ukladanie pokút vydáva ministerstvo vnútra. Do bloku na ukladanie pokút sa zapisujú údaje o
a)
vozidle a jeho držiteľovi,

b)
osobe preberajúcej blok na pokutu,

c)
skutku,

d)
výške uloženej pokuty.

(5)
Ak nemôže držiteľ vozidla alebo vodič zaplatiť pokutu na mieste, vydá sa mu blok na pokutu na mieste nezaplatenú s údajmi podľa odseku 4 a s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty. Prevzatie tohto bloku držiteľ vozidla alebo vodič potvrdí svojím podpisom.

(6)
Ak správny delikt držiteľa vozidla nemožno prejednať v blokovom konaní, policajt je oprávnený uložiť držiteľovi vozidla alebo vodičovi povinnosť zložiť peňažnú záruku vo výške pokuty podľa § 139a; to neplatí, ak bola držba vozidla po porušení povinnosti držiteľa vozidla podľa § 6a preukázateľne prevedená na inú osobu. Policajt držiteľovi vozidla alebo vodičovi o zložení peňažnej záruky vydá potvrdenie, ktoré obsahuje dôvod uloženia povinnosti zložiť peňažnú záruku, jej výšku a údaje o bankovom účte, na ktoré sa peňažná záruka vráti.

(7)
Peňažná záruka prepadne v prospech štátu, ak
a)
vodič nepredloží policajtovi hodnoverný doklad s údajmi o držiteľovi vozidla a o vozidle podľa § 139f ods. 2 písm. a) a b),

b)
nebolo možné začať konanie o správnom delikte držiteľa vozidla z iného dôvodu, ako je uvedené v § 139c ods. 1,

c)
pokuta v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 6a nebola uložená z iného dôvodu, ako je uvedené § 139c ods. 1, alebo

d)
pokuta uložená v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 6a nebola uhradená do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

(8)
Policajt, ktorému vodič predloží doklad podľa odseku 7 písm. a), tieto údaje bezodkladne zašle orgánu Policajného zboru príslušnému na konanie o správnom delikte držiteľa vozidla.

(9)
Prepadnutím peňažnej záruky podľa odseku 7 písm. d) sa pokuta uložená v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 6a považuje za uhradenú.

(10)
Peňažná záruka, ktorá neprepadne v prospech štátu, sa bezodkladne vráti.

(11)
Prijaté peňažné záruky sa sústreďujú na samostatnom účte,72) z ktorého sa aj realizuje ich vrátenie alebo prepadnutie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 72 znie:

„72) § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

187.
V § 140 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 39 ods. 1, 2, 7 až 9“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 1, 2, 4, 7 až 9“.
188.
V § 141 ods. 1 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní.72)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok.“.
189.
V § 141 ods. 5 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
udelení vodičského oprávnenia,“.

Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená c) až i).

190.
V § 141 ods. 5 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva a o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu,“.
191.
V § 141 ods. 5 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a o povinnosti podrobiť sa rehabilitačnému programu pre vodičov“.
192.
V § 141 ods. 6 úvodnej vete sa slová „Všeobecný predpis o správnom konaní“ nahrádzajú slovami „Správny poriadok“.
193.
V § 141 ods. 6 písmeno k) znie:

„k)
preskúmanie zdravotnej spôsobilosti, preskúmanie psychickej spôsobilosti, preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobenie sa doškoľovaciemu kurzu, preskúmanie zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva a podrobenie sa odbornému poradenstvu podľa § 92 ods. 8 písm. b),“.

194.
V § 141 ods. 6 písm. o) sa slová „§ 127 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 127 ods. 13“.
195.
V § 141 sa odsek 6 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r)
uloženie povinnosti zložiť peňažnú záruku podľa § 139h ods. 6.“.

196.
§ 141 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
V konaniach podľa § 138 až 139e môže na žiadosť účastníka konania, ktorý je právnickou osobou, alebo s jeho súhlasom správny orgán postúpiť vec na vybavenie inému vecne príslušnému správnemu orgánu toho istého stupňa, v obvode ktorého má
a)
účastník konania sídlo, organizačnú zložku alebo prevádzkareň alebo

b)
osoba zastupujúca účastníka konania trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.“.

197.
Za § 143e sa vkladá § 143f, ktorý znie:

㤠143f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2019
Ustanovenie § 91a ods. 1 sa vzťahuje na osobu, ktorej bolo vodičské oprávnenie udelené od 1. decembra 2019.“.

198.
V celom texte zákona sa označenie kategórie „M1“ nahrádza označením kategórie „M1“, označenie kategórie „M2“ sa nahrádza označením kategórie „M2“, označenie kategórie „M3“ sa nahrádza označením kategórie „M3“, označenie kategórie „N1“ sa nahrádza označením kategórie „N1“, označenie kategórie „N2“ sa nahrádza označením kategórie „N2“, označenie kategórie „N3“ sa nahrádza označením kategórie „N3“, označenie kategórie „PS“ sa nahrádza označením kategórie „PS“ a označenie kategórie „LS“ sa nahrádza označením kategórie „LS“.

Čl. II

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z. a zákona č. 149/2019 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 3 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „a rýchlostných ciest“.
2.
V § 3 ods. 3 písm. q) sa vypúšťajú slová „a na rýchlostných cestách“.
3.
V § 3 ods. 3 písm. r) sa vypúšťajú slová „alebo rýchlostné cesty“.
4.
V § 3a ods. 1 a § 3b ods. 4 sa vypúšťajú slová „a rýchlostné cesty“.
5.
V § 3a ods. 5 a § 11 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a rýchlostnej cesty“.
6.
V § 3c ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a rýchlostnými cestami“.
7.
V § 3d ods. 1 sa vypúšťa čiarka za slovom „Diaľnice“ a slová „rýchlostné cesty“.
8.
V § 3d ods. 5 písm. a) sa vypúšťa čiarka za slovom „diaľnice“ a slová „rýchlostné cesty“.
9.
V § 3d ods. 5 písm. c) sa slová „miestnych komunikácií“ nahrádzajú slovami „miestne komunikácie“.
10.
V § 3h ods. 1 sa vypúšťajú slová „rýchlostných cestách,“.
11.
§ 4 vrátane nadpisu znie:

㤠4
Diaľnice
(1)
Diaľnice sú vyhradené len pre motorové vozidlá s určenou povolenou rýchlosťou podľa osobitného predpisu.1f) Z hľadiska stavebnotechnického vyhotovenia sa diaľnice delia na diaľnice a rýchlostné cesty.

(2)
Diaľnice sa budujú ako pozemné komunikácie smerovo rozdelené s obmedzeným pripojením a prístupom, s mimoúrovňovými kríženiami a križovatkami s ostatnými komunikáciami.

(3)
Rýchlostné cesty sa budujú ako pozemné komunikácie s obmedzeným pripojením a prístupom, ktoré sa svojím stavebnotechnickým vyhotovením odlišujú od diaľnic návrhovými prvkami.

(4)
Etapové budovanie diaľnice v polovičnom profile je prípustné, ak ekonomický rozbor preukáže nevhodnosť okamžitej výstavby diaľnice v celom rozsahu. Projektová dokumentácia sa však musí vypracovať rámcovo pre celé uvažované diaľničné dielo a až z neho sa vyčlenia objekty pre plánovanú etapu.“.

12.
V § 4a sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

13.
V § 6 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „rýchlostných ciest,“.
14.
V § 10 ods. 3 sa vypúšťa čiarka za slovom „diaľniciach“ a slová „rýchlostných cestách“.
15.
V § 10 ods. 4 sa vypúšťa čiarka za slovom „diaľnice“ a slová „rýchlostnej cesty“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z., zákona č. 387/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 31/2013 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 22 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová:

„1.
ak ide o dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu,3baa)

2.
ak ide o škodovú udalosť, ktorá sa považuje za dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu,3bab)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3baa a 3bab znejú:

„3baa) § 64 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z.

3bab) § 64 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 313/2011 Z. z.“.

2.
V § 22 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
vedie motorové vozidlo
1.
bez príslušného vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca, ak prítomnosť spolujazdca vyžaduje osobitný predpis3ba) alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadu, ak vedie motorové vozidlo autoškoly v kurze podľa osobitného predpisu,3bb) vedie motorové vozidlo v kurze základnej kvalifikácie,3bc) podrobuje sa skúške z odbornej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti z vedenia motorového vozidla alebo má v čase zadržania vodičského preukazu povolenú jazdu,

2.
akejkoľvek skupiny počas trvania trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo počas trvania sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorových vozidiel,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3bc znie:

„3bc) § 4 zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 653/2007 Z. z.“.

3.
V § 22 ods. 1 písm. e) sa slová „cyklistu jazdiaceho v zastavanom území obce3bc) a cyklistu jazdiaceho“ nahrádzajú slovami „cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiacich v obci a cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiacich“.
4.
V § 22 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:

„k)
poruší zákaz počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia systému „voľné ruky“ alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla,“.

Doterajšie písmená k) a l) sa označujú ako písmená l) a m).

5.
V § 22 ods. 1 písm. m) sa slová „a) až k)“ nahrádzajú slovami „a) až l)“.
6.
V § 22 ods. 2 písm. a) sa slová „a) až c)“ nahrádzajú slovami „a), b) prvý bod a c)“.
7.
V § 22 ods. 2 písm. b) sa za slovo „písm.“ vkladajú slová „b) druhý bod,“.
8.
V § 22 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
písm. k) možno uložiť pokutu do 200 eur,“.

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

9.
V § 22 ods. 2 písm. g) sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. l)“.
10.
V § 22 ods. 2 písm. h) sa slová „písm. l)“ nahrádzajú slovami „písm. m)“.
11.
V § 22 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
písm. k) možno uložiť pokutu do 100 eur,“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

12.
V § 22 ods. 3 písm. e) sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. l)“.
13.
V § 22 ods. 3 písm. f) sa slová „písm. l)“ nahrádzajú slovami „písm. m)“.
14.
V § 22 ods. 4 sa slová „písm. h), i) a l)“ nahrádzajú slovami „písm. h), i), k) a m)“.

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 250/1994 Z. z., zákona č. 319/1999 Z. z., zákona č. 333/2003 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 105/2011 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z. a zákona č. 9/2019 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 3 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom4) a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky5) spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky6) alebo z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,“.

2.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Obecná polícia je oprávnená využívať zvukové, obrazové alebo iné záznamy spracúvané v súlade s osobitným predpisom6a) na plnenie jej úloh a na zaznamenávanie priebehu jej činnosti alebo zákroku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3.
V § 8 ods. 1 písm. d) sa za slovom ,,zadržiavajú“ vkladajú slová ,,alebo predvádzajú“ a za slovo ,,zadržanou“ sa vkladajú slová ,,alebo predvedenou“.
4.
V § 8 ods. 1 písm. e) čiarka na konci sa nahrádza bodkou a vypúšťajú sa písmená f) a g).

Poznámka pod čiarou k odkazu 9b sa vypúšťa.

5.
V § 10 ods. 4 sa slová „postihu za priestupok alebo trestný čin“ nahrádzajú slovami „trestného stíhania“.
6.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:

㤠12a
Oprávnenie zastavovať vozidlá
(1)
Príslušník obecnej polície je oprávnený zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je oprávnený prejednať v blokovom konaní podľa § 3 ods. 1 písm. f), alebo ak ide o vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené pátranie.

(2)
Príslušník obecnej polície je oprávnený pri plnení úloh podľa tohto zákona zastavovať vozidlá alebo prikázať im smer jazdy, ak je to nevyhnutné pre zabezpečenie miesta, na ktorom došlo k protiprávnemu konaniu, alebo je to v záujme ochrany života a zdravia osôb alebo majetku alebo to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

(3)
Príslušník obecnej polície je oprávnený zastavovať vozidlá na účel vykonania kontroly dodržiavania podmienok prevádzkovania taxislužby podľa osobitného predpisu.12aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa znie:

„12aa) Napríklad § 27, 29 a 30 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 9/2019 Z. z.“.

7.
Za § 26c sa vkladajú § 26d až 26i, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície
§ 26d
Príspevok za prácu v obecnej polícii
(1)
Príspevok za prácu v obecnej polícii (ďalej len „príspevok“) je dávka osobitného sociálneho poistenia.

(2)
Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok je príslušník obecnej polície, ktorého pracovný pomer v obecnej polícii sa skončil, ak spĺňa podmienky nároku na príspevok uvedené v § 26e ods. 1.

(3)
Pod pojmom pracovný pomer v obecnej polícii sa na účely tohto zákona rozumie pracovný pomer fyzickej osoby s obcou so zaradením na výkon práce v obecnej polícii.

§ 26e
Nárok na príspevok
(1)
Nárok na príspevok vzniká, ak oprávnená osoba
a)
dovŕšila vek najmenej 56 rokov a

b)
jej pracovný pomer v obecnej polícii trval najmenej 25 rokov.

(2)
Za dobu trvania pracovného pomeru v obecnej polícii rozhodujúcu na vznik nároku na príspevok sa považuje i doba výkonu základnej vojenskej služby, náhradnej vojenskej služby alebo prípravnej vojenskej služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v dobe jej výkonu.

(3)
Nárok na príspevok zaniká:
a)
dovŕšením dôchodkového veku oprávnenej osoby podľa všeobecného predpisu o sociálnom poistení,20)

b)
dňom smrti oprávnenej osoby,

c)
vznikom pracovného pomeru v obecnej polícii,

d)
priznaním predčasného starobného dôchodku.


§ 26f
Výška príspevku
(1)
Výška príspevku je 60 % priemernej mzdy oprávnenej osoby podľa odseku 2.

(2)
Za priemernú mzdu oprávnenej osoby sa považuje priemerná mzda oprávnenej osoby v príjmovo najlepšom ukončenom kalendárnom roku v období posledných desiatich ukončených kalendárnych rokov odpracovaných v obecnej polícii pred dňom posledného skončenia pracovného pomeru v obecnej polícii.

(3)
Príspevok sa nekráti v prípade súbehu s príjmom zo zárobkovej činnosti alebo iným príjmom.

§ 26g
Poistné
(1)
Poistné na príspevok platí príslušník obecnej polície, ktorého pracovný pomer v obecnej polícii trvá.

(2)
Sadzba poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície, ktorého pracovný pomer v obecnej polícii trvá, je 3 % z vymeriavacieho základu určeného všeobecným predpisom o sociálnom poistení.21)

(3)
Poistné sa platí na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.

(4)
Na poistné na príspevok sa primerane vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení upravujúce poistné na dôchodkové poistenie.22)

§ 26h
Konanie o príspevku
(1)
Nárok na príspevok vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom.

(2)
Konanie o priznanie príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby (ďalej len „žiadateľ“).

(3)
O príspevku rozhoduje zamestnávateľ, ktorý zriadil obecnú políciu, ktorej príslušníkom bol žiadateľ naposledy. Na konanie o príspevku sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,23) pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

(4)
Proti rozhodnutiu o príspevku možno podať odvolanie. Odvolanie sa podáva u zamestnávateľa, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Ak zamestnávateľ podanému odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, o odvolaní rozhodne Sociálna poisťovňa.

(5)
Príspevok vypláca na základe rozhodnutia podľa odseku 3 Sociálna poisťovňa.

(6)
Príspevok sa zvýši alebo prizná odo dňa, od ktorého naňho vznikol nárok alebo nárok na jeho zvýšenie, najviac však tri roky spätne odo dňa zistenia alebo uplatnenia nároku na príspevok alebo na jeho zvýšenie, ak sa dodatočne zistí, že sa príspevok
a)
priznal v nižšej sume ako tá, na akú vznikol nárok,

b)
neprávom odoprel,

c)
priznal od neskoršieho dátumu, ako od ktorého naňho vznikol nárok.

(7)
Ak sa zistí, že príspevok sa priznal vo vyššej sume ako tá, na ktorú vznikol nárok, príspevok sa zníži. Ak zanikol nárok na príspevok alebo ak sa zistí, že príspevok sa priznal neprávom, príspevok sa odníme. Príspevok sa odníme alebo zníži, alebo jeho výplata sa zastaví odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré sa už vyplatil. Poberateľ príspevku je povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť, ak sa zistí, že príspevok bol priznaný neprávom alebo vo vyššej výmere, najviac však tri roky spätne odo dňa zistenia.

(8)
Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre nárok na výplatu príspevku, jeho výplata sa zastaví alebo obnoví, alebo sa príspevok vypláca v nižšej alebo vyššej sume.

(9)
Nárok na príspevok uplynutím času nezaniká. Nárok na výplatu príspevku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý príspevok alebo jeho časť patrí.

§ 26i
Spoločné ustanovenia
Na výplatu príspevku, jeho termín a spôsob výplaty, zaokrúhľovanie a zvyšovanie sa primerane vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení upravujúce dôchodkové dávky.22)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 20 až 23 znejú:

20) § 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

21) § 138 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

22) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov .

23) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.“.

Čl. V

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z, zákona č. 43/2004 Z. z, zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 460/2006 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z. a zákona č. 390/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 158 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
osobitný fond“.

2.
V § 159 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a poistné podľa osobitného predpisu,89a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 89a znie:

„89a) Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3.
V § 160 písm. a) sa za slovom „poistenia“ vypúšťa čiarka a na konci sa pripájajú tieto slová: „a úhrada dávok osobitného sociálneho poistenia,89a)“.
4.
Za § 168c sa vkladá § 168d, ktorý znie:

㤠168d
Osobitný fond
(1)
Osobitný fond je určený na výplatu dávok osobitného sociálneho poistenia podľa osobitného zákona.89a)

(2)
Osobitný fond sa tvorí
a)
z poistného na osobitné sociálne poistenia podľa osobitného zákona,89a)

b)
z úrokov,

c)
z darov, ak spôsob ich využitia darca neurčil inak,

d)
z ostatných príjmov.“.

5.
V § 172 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „V konaní vo veciach osobitného sociálneho poistenia rozhoduje Sociálna poisťovňa v rozsahu podľa osobitného predpisu.89a)“.
6.
V § 179 sa odsek 1 dopĺňa písmenami r) a s), ktoré znejú:

„r)
rozhodovať v druhom stupni vo veciach podľa osobitného predpisu,89a)

s)
vyplácať dávky osobitného sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu.89a)“.

Čl. VI

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č.465/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/20019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z. a zákona č. 390/2019 Z. z. sa mení takto:

V § 9 ods. 2 písm. a) sa slová „sociálneho poistenia,21)“ nahrádzajú slovami „sociálneho poistenia,21a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. VII

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z. a zákona č. 391/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

Za § 64 sa vkladá § 64a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠64a
Informačný systém parkovania
(1)
Informačný systém parkovania je nadrezortný informačný systém, ktorý obciam poskytuje technické a programové prostriedky k správe vyhradených parkovacích miest, kontrole ich obsadenia a plánovaniu umiestňovania vyhradených parkovacích miest. Správcom informačného systému parkovania je DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska.

(2)
Na základe písomnej dohody so správcom informačného systému parkovania, a ak tomu nebránia technické dôvody, sú obce a iné osoby oprávnené využívať informačný systém parkovania.

(3)
Na účely využívania informačného systému parkovania je správca informačného systému parkovania oprávnený získavať údaje z iných informačných systémov verejnej správy.

(4)
Správa a prevádzka informačného systému parkovania a plnenie úloh správcu informačného systému parkovania sú výkonom verejnej správy. Správca informačného systému parkovania je na tento účel oprávnený o držiteľovi parkovacieho preukazu spracúvať osobné údaje podľa § 64 ods. 4 písm. a) až g), h) až j), l), o) a o čísle vyhotoveného parkovacieho preukazu.

(5)
Na financovaní informačného systému parkovania sa ministerstvo podieľa v rozsahu a spôsobom dohodnutým písomnou zmluvou uzavretou so správcom informačného systému parkovania.“.

Čl. VIII

Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 149/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 1 písmeno m) znie:

„m)
Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky pri plnení úloh podľa osobitného predpisu,17)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) Napríklad zákon č. 129/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

2.
V § 29 ods. 10 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pri úhrade pokuty príslušníkovi Policajného zboru podľa osobitného predpisu.53)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 53 znie:

„53) § 139h zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.“.

3.
Za § 32 sa vkladá § 33, ktorý znie:

㤠33
(1)
Za správny delikt prevádzkovateľa vozidla môže príslušník Policajného zboru uložiť pokutu v blokovom konaní, ak osoba poverená výkonom kontroly v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru v rámci vykonávania dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky zistí, že vozidlom bola v minulosti porušená povinnosť podľa § 9 ods. 1, ods. 2 písm. b) alebo písm. d) a vznikol tým nedoplatok mýta a nebolo v tom čase možné zistiť údaje o vozidle a jeho prevádzkovateľovi a prevádzkovateľ vozidla alebo vodič je ochotný pokutu zaplatiť.

(2)
V blokovom konaní podľa odseku 1 sa ukladá pokuta vo výške dvoch tretín pokuty podľa § 29 ods. 3 alebo ods. 4.

(3)
Proti blokovému konaniu podľa odseku 1 sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania.

(4)
Bloky na ukladanie pokút vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Do bloku na ukladanie pokút sa zapisujú údaje o
a)
vozidle a jeho prevádzkovateľovi,

b)
osobe preberajúcej blok na pokutu,

c)
skutku,

d)
výške uloženej pokuty.

(5)
Ak nemôže prevádzkovateľ vozidla alebo vodič zaplatiť pokutu na mieste, vydá sa mu blok na pokutu na mieste nezaplatenú s údajmi podľa odseku 4 a s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty. Prevzatie tohto bloku prevádzkovateľ vozidla alebo vodič potvrdí svojím podpisom.

(6)
Ak správny delikt prevádzkovateľa vozidla nemožno prejednať v blokovom konaní, príslušník Policajného zboru je oprávnený uložiť prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi povinnosť zložiť peňažnú záruku vo výške pokuty podľa § 29 ods. 3 alebo ods. 4; to neplatí, ak po porušení povinnosti podľa § 9 ods. 1, ods. 2 písm. b) alebo písm. d) došlo preukázateľne k zmene prevádzkovateľa vozidla. Príslušník Policajného zboru prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi o zložení peňažnej záruky vydá potvrdenie, ktoré obsahuje dôvod uloženia povinnosti zložiť peňažnú záruku, jej výšku a údaje o bankovom účte, na ktorý sa peňažná záruka vráti.

(7)
Peňažná záruka prepadne v prospech štátu, ak
a)
vodič nepredloží príslušníkovi Policajného zboru hodnoverný doklad s údajmi o prevádzkovateľovi vozidla a vozidle,

b)
nebolo možné začať konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla z iného dôvodu, ako je uvedené v § 30 ods. 1,

c)
pokuta v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 9 ods. 1, ods. 2 písm. b) alebo písm. d) nebola uložená z iného dôvodu, ako je uvedené v § 30 ods. 1, alebo

d)
pokuta uložená prevádzkovateľovi vozidla nebola uhradená do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

(8)
Príslušník Policajného zboru, ktorému vodič predloží doklad podľa odseku 7 písm. a), tieto údaje bezodkladne zašle orgánu príslušnému na konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla.

(9)
Prepadnutím peňažnej záruky podľa odseku 7 písm. d) sa pokuta uložená prevádzkovateľovi vozidla považuje za uhradenú.

(10)
Peňažná záruka, ktorá neprepadne v prospech štátu, sa bezodkladne vráti.

(11)
Prijaté peňažné záruky sa sústreďujú na samostatnom účte,53a) z ktorého sa aj realizuje ich vrátenie alebo prepadnutie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:

„53a) § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. IX

Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 266/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z. a zákona č. 149/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 4 sa za slovo „rok,“ vkladajú slová „na 365 dní,“.
2.
V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Diaľničná známka s 365-dňovou platnosťou je platná 365 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

3.
V § 11 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pri úhrade pokuty príslušníkovi Policajného zboru podľa osobitného predpisu.24)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

„24) § 139h zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.“.

4.
V § 12 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo odseku 2“.
5.
Za § 14 sa vkladá § 15, ktorý znie:

㤠15
(1)
Za správny delikt prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a ods. 1 môže príslušník Policajného zboru uložiť pokutu v blokovom konaní, ak osoba poverená výkonom kontroly v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru v rámci vykonávania dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky zistí, že vozidlom bola v minulosti porušená povinnosť podľa § 4 ods. 2 a nebolo v tom čase možné zistiť údaje o vozidle a jeho prevádzkovateľovi a prevádzkovateľ vozidla alebo vodič je ochotný pokutu zaplatiť.

(2)
V blokovom konaní podľa odseku 1 sa ukladá pokuta vo výške dvoch tretín pokuty podľa § 11 ods. 1.

(3)
Proti blokovému konaniu podľa odseku 1 sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania.

(4)
Bloky na ukladanie pokút vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Do bloku na ukladanie pokút sa zapisujú údaje o
a)
vozidle a jeho prevádzkovateľovi,

b)
osobe preberajúcej blok na pokutu,

c)
skutku,

d)
výške uloženej pokuty.

(5)
Ak nemôže prevádzkovateľ vozidla alebo vodič zaplatiť pokutu na mieste, vydá sa mu blok na pokutu na mieste nezaplatenú s údajmi podľa odseku 4 a s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty. Prevzatie tohto bloku prevádzkovateľ vozidla alebo vodič potvrdí svojím podpisom.

(6)
Ak správny delikt prevádzkovateľa vozidla nemožno prejednať v blokovom konaní, príslušník Policajného zboru je oprávnený uložiť prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi povinnosť zložiť peňažnú záruku vo výške pokuty podľa § 11 ods. 1; to neplatí, ak po porušení povinnosti prevádzkovateľa vozidla podľa § 4 ods. 2 došlo preukázateľne k zmene prevádzkovateľa vozidla. Príslušník Policajného zboru prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi o zložení peňažnej záruky vydá potvrdenie, ktoré obsahuje dôvod uloženia povinnosti zložiť peňažnú záruku, jej výšku a údaje o bankovom účte, na ktorý sa peňažná záruka vráti.

(7)
Peňažná záruka prepadne v prospech štátu, ak
a)
vodič nepredloží príslušníkovi Policajného zboru hodnoverný doklad s údajmi o prevádzkovateľovi vozidla a vozidle,

b)
nebolo možné začať konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla z iného dôvodu, ako je uvedené v § 12 ods. 1,

c)
pokuta v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 4 ods. 2 nebola uložená z iného dôvodu, ako je uvedené v § 12 ods. 1, alebo

d)
pokuta uložená v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 4 ods. 2 nebola uhradená do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

(8)
Príslušník Policajného zboru, ktorému vodič predloží doklad podľa odseku 7 písm. a), tieto údaje bezodkladne zašle orgánu príslušnému na konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla.

(9)
Prepadnutím peňažnej záruky podľa odseku 7 písm. d) sa pokuta uložená prevádzkovateľovi vozidla považuje za uhradenú.

(10)
Peňažná záruka, ktorá neprepadne v prospech štátu, sa bezodkladne vráti.

(11)
Prijaté peňažné záruky sa sústreďujú na samostatnom účte,25) z ktorého sa aj realizuje ich vrátenie alebo prepadnutie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2019 okrem čl. IX bodov 1, 2 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2020, čl. I bodu 1, bodu 14 § 6a písm. k), bodov 18 až 20, 22 až 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 50, 57 až 60, 83, 84, 86, 88, 89, 95, 167 a bodu 177 § 139a ods. 13, čl. II bodov 1 až 8 a 10 až 15, čl. IV bodu 7 § 26d, 26g a 26i, čl. V a čl. VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2020 a čl. IV bodu 7 § 26e, 26f a 26h, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024.

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore