Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71778
Dôvodové správy: 2541
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 393/2019 účinný od 01.04.2020 do 31.12.2023


Platnosť od: 27.11.2019
Účinnosť od: 01.04.2020
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Pozemné komunikácie, Priestupkové konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 393/2019 účinný od 01.04.2020 do 31.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 393/2019 s účinnosťou od 01.04.2020

Legislatívny proces k zákonu 393/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 393/2019, dátum vydania: 15.11.2019

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018.

Podľa plánu legislatívnych úloh je dôvodom na predloženie návrhu zákona zjednodušenie vybavovania elektronických podaní pri evidovaní vozidiel, čo vyplýva tiež z uznesenia vlády SR č. 327/2017 k návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia (bod B.8.). Cieľom je situácia, kedy po spracovaní žiadosti podanej prostredníctvom elektronickej služby bude žiadosť systémovo zasielaná na spracovanie do nového pracoviska v Slovenskej Ľupči, kde sa vytlačí papierové osvedčenie o evidencii časť II, objedná sa elektronické osvedčenie o evidencii časť I a tabuľky s evidenčným číslom sa pripravia na odoslanie. Pre občanov by to znamenalo úplné vylúčenie potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu pri evidovaní novozakúpených vozidiel, ako aj vozidiel jednotlivo dovezených do Slovenskej republiky z cudziny.

V oblasti evidovania vozidiel sa navrhujú aj ďalšie čiastkové opatrenia, ktorých cieľom je zefektívniť a zlepšiť poskytovanie služieb evidencie vozidiel, napríklad zavedenie možnosti pre vlastníkov vozidiel, aby si sami mohli požiadať o prihlásenie novozakúpeného vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby, vypustenie fyzického porovnávania údajov z dokladov s údajmi na vozidle, umožnenie vykonávania niektorých ďalších evidenčných úkonov na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte alebo predĺženie platnosti zvláštnych evidenčných čísel.

Medzi najdôležitejšie zmeny v pravidlách cestnej premávky možno zaradiť úpravu parkovania na chodníku tak, aby nebolo možné jazdiť po chodníku, ale zaparkovať len na chodníku priľahlom k ceste, spresnenie zákazu používania mobilov a podobných zariadení počas vedenia vozidla a zavedenie povinnosti vytvárať záchranársku uličku v kolóne stojacich vozidiel.

Voči mladým vodičom, ktorí rizikovou skupinou, sa navrhuje zavedenie istej obdoby skúšobnej lehoty, ktorú poznal predchádzajúci zákon č. 315/1996 Z. z., avšak navrhované nové opatrenia precíznejšie a zacielené na konkrétnu skupinu vodičov, ktorí v najväčšej miere negatívne ovplyvňujú dopravno-bezpečnostnú situáciu. Pôjde o sústavu opatrení, ktoré budú nasledovať po tom, čo vodič spácha druhé porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročenie rýchlosti jazdy v lehote do dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia. Novinkou z týchto opatrení je rehabilitačný program pre vodičov, ktorí sa bude vykonávať u dopravného psychológa.

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia a na vedenie motorových vozidiel vyplýva zo smernice 2006/126/ES o vodičských preukazoch, na základe ktorej sa od roku 2013 zvýšil vek na vedenie motorových vozidiel skupiny C a CE z 18 rokov na 21 rokov a na vedenie motorových vozidiel skupiny D a DE z 21 rokov na 24 rokov. Smernicou Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/645, ktorou sa zmenila smernica o vodičských preukazoch sa tento vek znižuje na pôvodnú úroveň, avšak za podmienky dôkladnejšieho a hlbšieho vzdelania mladších vodičov v teórii aj v praxi vedenia takýchto motorových vozidiel. aj v súčasnosti využíva možnosť viesť motorové vozidlo na základe aplikácie smernice 59/2003/ES v nižšom veku aj mnoho iných členských štátoch Európskej únie (napr. Česká republika, Rakúsko, Poľsko, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Írsko). Týmto sa zároveň

2

vyhovie požiadavkám dopravných podnikov a autodopravcov, ktorí takéto opatrenie navrhovali už dlhodobo vzhľadom na nedostatok vodičov v nákladnej a autobusov doprave.

Predmetom návrhu zákona je súčasne aj zlepšenie vymožiteľnosti sankcií ukladaných v rámci objektívnej zodpovednosti, ktorá je najmä vo vzťahu k vozidlám evidovaným v zahraničí značne obmedzená. Zavádza sa nový právny inštitút blokové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla, ktoré umožní ukladať pokuty držiteľovi alebo vodičovi priamo na mieste za porušenie pravidiel zistené v minulosti (vozidlá sa budú zastavovať na základe tzv. black listov evidenčných čísel), na čo budú naviazané ďalšie donucovacie oprávnenia ako uloženie kaucie v prípade neuhradenia pokuty na mieste alebo možnosť zadržať doklady vozidla a tabuľky s evidenčným číslom do uhradenia pokuty. Zlepšenie vymožiteľnosti pokuty za objektívnu zodpovednosť obdobným spôsobom sa navrhuje upraviť aj v zákone č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a zákone č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke.

V novele zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch sa predovšetkým zvyšuje horná hranica možnej pokuty za používanie mobilov a podobných zariadení počas vedenia vozidla, a to v blokovom konaní z 50 eur na 100 eur a v riadnom konaní zo 100 eur na 200 eur.

Predpokladajú sa pozitívne vplyvy aj negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na informatizáciu a na služby pre občana; vplyvy na životné prostredie a manželstvo, rodičovstvo a rodinu sa nepredpokladajú žiadne.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi ústavného súdu, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV

1. Základné údaje

Názov materiálu

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Materiál nelegislatívnej povahy

💧 Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

💧 Transpozícia práva EÚ

Termín začiatku a ukončenia PPK

Začiatok: 4.6.2018Ukončenie: 18.6.2018

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*

3

2. Definícia problému

Návrh zákona sa predkladá v súvislosti s plnením uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 327 z 28. júna 2017, ktoré uložilo ministrovi vnútra zjednodušiť vybavovanie elektronických podaní na úseku evidovania vozidiel; návrh zákona bol zahrnutý do Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018 s termínom na predloženie na rokovanie vlády v mesiaci apríl 2018. s odložením predloženia do 30. júna 2019.

Návrhom zákona taktiež dochádza k transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch v časti, ktorá sa týka zmien v smernici 2006/126/ES o vodičských preukazoch, ktorá sa podľa uznesenia vlády č. 469 z 10. októbra 2018 predložiť na rokovanie vlády do 30. júna 2019.

Návrh zákona reaguje aj na vládou Slovenskej republiky schválený Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (uznesenie č. 110 z 13. marca 2019), podľa ktorého sa v termíne do 31. decembra 2019 majú zaviesť farebne odlišné tabuľky s evidenčným číslom pre čisté elektromobily a plug-in hybridy.

Súčasne je návrh zákona vypracovaný aj na základe dokumentu „Biela kniha do roku 2050 Plán jednotného európskeho dopravného priestoru Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje“, ktorá v zozname iniciatív pre oblasť bezpečnosti dopravy obsahuje prvoradé úlohy vyplývajúce najmä z cieľa 1.4. – Konať v prospech bezpečnosti dopravy: zachrániť tisícky životov.

Súčasný stav:

Elektronizácia služieb na úseku evidovania vozidiel je čiastočná, nezabezpečujúca vo viacerých prípadoch komplexný servis bez nutnosti osobnej návštevy pracoviska evidujúceho vozidlá.

Z dlhodobého hľadiska sa Slovenskej republike darilo plniť záväzok znížiť do roku 2020 počet úmrtí na cestách o 50 % (na počet 172), avšak tento stav nemožno bez adekvátnych zmien udržiavať do roku 2020. V súčasnosti neexistujú účinné opatrenie na zamedzenie recidívy páchania deliktov v doprave u vodičov s krátkou vodičskou praxou.

Pri realizácii objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla sa Policajný zbor stretáva s nemožnosťou konať vo veci deliktov, kde nemohli byť zistené údaje o vozidle a jeho držiteľovi, rovnako problémové je i vymáhanie pokuty uloženej pri realizácii objektívnej zodpovednosti držiteľovi vozidla, ktoré nie je evidované v Slovenskej republike.

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia a na vedenie motorových vozidiel vyplýva zo smernice Európskeho parlamentu a Komisie 2006/126/ES o vodičských preukazoch. Podľa tejto smernice sa od roku 2013 zvýšil vek na vedenie motorových vozidiel skupiny C a CE z 18 rokov na 21 rokov a na vedenie motorových vozidiel skupiny D a DE z 21 rokov na 24 rokov. Toto zvýšenie minimálneho veku sa na základe zmeny smernice zosúlaďuje s minimálnymi vekmi podľa smernice 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy.

3. Ciele a výsledný stav

Cieľom návrhu zákona je zjednodušenie vybavovania elektronických podaní na úseku evidovania vozidiel a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom zefektívnenia prihlasovania vozidiel do evidencie a vykonávania podaní prostredníctvom elektronických služieb zriadených na tento účel. Cieľom je zmena elektronických služieb na úseku evidovania vozidiel, kedy po spracovaní žiadosti bude žiadosť systémovo zasielaná na spracovanie do nového pracoviska v Slovenskej Ľupči, kde sa vytlačí papierové osvedčenie o evidencii časť II a pripravia sa na odoslanie tabuľky s evidenčným číslom, ktoré budú doručované občanom prostredníctvom kuriérnej služby. Pre občanov by to znamenalo vytvorenie predpokladov na úplné vylúčenie potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu pri evidovaní novozakúpených vozidiel, vozidiel jednotlivo dovezených do Slovenskej republiky z cudziny, ako aj vykonávania prevodov držieb vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej za tento účel.

Na zníženie nehodovosti najmä mladých a neskúsených vodičov sa navrhuje prijať opatrenia (doškoľovací kurz, rehabilitačný program pre vodičov, preskúšanie odbornej spôsobilosti a v prípade ďalšej recidívy až odobranie vodičského oprávnenia) pri zistení opakovaného porušovania vybraných pravidiel cestnej premávky vodičom s vodičskou praxou do dvoch rokov.

Ďalším podstatným cieľom návrhu zákona je úpravou vybraných pravidiel cestnej premávky zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, znížiť vek na vedenie motorových vozidiel skupiny C, CE, D a DE a zlepšiť vymožiteľnosť pokuty uloženej pri aplikácii objektívnej zodpovednosti.

4. Dotknuté subjekty

Návrh zákona sa bude týkať:

a)účastníkov cestnej premávky,

b)žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a držiteľov vodičského oprávnenia,

c)vlastníkov, držiteľov a prevádzkovateľov vozidiel,

d)predajcov nových vozidiel, osôb, ktorých predmetom činnosti je predaj vozidiel,

e)pracovísk originality vozidiel,

f)orgánov štátnej správy: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo vnútra SR, okresné úrady, orgány Policajného zboru.

5. Alternatívne riešenia

4

Alternatívne riešenia boli zvažované na úseku zmien v evidencii vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, vrátane vykonávania zmien držiteľov vozidiel. V súčasnosti sa zmeny v evidencii vozidiel vykonávajú na dopravnom inšpektoráte, kde sa po zmene staré, neplatné tabuľky s evidenčným číslom odovzdajú policajtovi. Tu sa predpokladá zákonom uložiť povinnosť pre občanov po prevzatí nových dokladov a tabuliek s evidenčným číslom od doručovacej služby zabezpečiť vrátenie alebo následné odovzdanie pôvodných dokladov a tabuliek s evidenčným číslom priamo kuriérnej službe pri vydávaní nových dokladov a tabuliek, resp. povinnosť ich vrátenia najbližšiemu orgánu Policajného zboru. V ostatných bodoch neboli zvažované alternatívy, navrhované riešenia možno považovať za najvhodnejšie so zreteľom na oprávnené záujmy účastníkov cestnej premávky.

6. Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? S Áno * NiePredpokladá sa zmena vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. schválenie novej vyhlášky o dopravnom značení.

7. Transpozícia práva EÚ

Návrhom zákona sa transponuje smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/645 z 8. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch (Ú. v. L 112, 2. 5. 2018) v časti týkajúcej sa zmien v smernici 2006/126/ES o vodičských preukazoch.

8. Preskúmanie účelnosti**

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** nepovinné

9. Vplyvy navrhovaného materiálu

💧 Pozitívne

Žiadne

💧 Negatívne

Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

💧 Áno

Nie

Čiastočne

💧 Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP

💧 Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Sociálne vplyvy

💧 Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

💧 Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

💧 Pozitívne

Žiadne

Negatívne

💧 Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

💧 Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

Pozitívne

💧 Žiadne

Negatívne

10. Poznámky

Predpokladá sa, že negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy bude prevažne len jednorazový; najvyšší podiel sa predpokladá pri úprave informačných systémov evidencie vodičov a evidencie vozidiel. Nálady súvisiace s tvorbou informačného systému objektívnej zodpovednosti vyčíslené v príslušnej analýze, jeho návratnosť odhadujeme v druhom, príp. treťom roku reálneho výkonu navrhovaných opatrení a v nasledujúcom období sa predpokladajú len minimálne náklady a na strane druhej zvýšené príjmy do rozpočtu verejnej správy a predovšetkým zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.

Vzhľadom na skutočnosť zavádzania nových opatrení predovšetkým na úseku zlepšenia vymožiteľnosti pokuty uloženej v rámci aplikácie inštitútu objektívnej zodpovednosti možno predpokladať, že predmetný materiál bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Uviesť odhad navýšenia príjmov však v súčasnosti nie je možné, keďže nie je možné dopredu určiť počet prípadov porušení pravidiel cestnej premávky, na ktoré sa uvedené opatrenia vzťahujú.

11. Kontakt na spracovateľa

5

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prezídium Policajného zboru

odbor dopravnej polície – mjr. JUDr. Katarína Manduchová, e-mail

katarina.manduchova2@minv.sk

 

odbor dokladov a evidencií – plk. Ing. Boris Križánek, e-mail

ode.ppz@minv.sk

 

12. Zdroje

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pri vypracovaní doložky vybraných vplyvov vychádzalo z vlastných odhadov, odhadov dodávateľov informačných systémov a štatistík Policajného zboru.

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

Komisia uplatnila k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania: Materiál predpokladá pozitívno-negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré nie rozpočtovo zabezpečené; pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane pozitívnych vplyvov na malé a stredné podniky; pozitívne vplyvy na informatizáciu; pozitívne vplyvy služieb verejnej správy na občana a pozitívne vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe. K doložke vybraných vplyvov a dôvodovej správe - dôvodová správa predloženej novelizácie identifikuje jej pozitívne sociálne vplyvy, avšak tie nie identifikované v doložke vybraných vplyvov, v súvislosti s čím nie je vypracovaná analýza sociálnych vplyvov. Túto diskrepanciu je potrené odstrániť, v súlade s pripomienkami formulovanými nižšie.

K sociálnym vplyvom

Nakoľko predmetná novelizácia navrhuje zníženie minimálnej vekovej hranice pre získanie vodičských oprávnení špecifikovaných v zákone, možno identifikovať pozitívny sociálny vplyv tejto novelizácie, a síce zlepšenie prístupu k získaniu vodičských oprávnení (identifikovateľné v bode 4.2 analýzy sociálnych vplyvov) a k obsadeniu pracovných pozícií, ktorých podmienkou je získanie konkrétneho vodičského oprávnenia (identifikovateľné v bode 4.4).

Bod 4, vzťahujúci sa na § 4 ods. 1 písm. f) novelizovaného zákona, zvyšuje bezpečnosť chodca, čo možno označiť ako pozitívny vplyv v rámci bodu 4.2 analýzy sociálnych vplyvov.

Keďže sa na základe čl. IV predloženého materiálu ruší minimálna veková hranica pre získanie inštruktorského oprávnenia, ktorú stanovuje zákon č. 93/2005 Z. z. autoškolách 8 , ods. 2), toto možno vyhodnotiť ako pozitívny vplyv identifikovateľný v bode 4.2 analýzy sociálnych vplyvov.

Komisia tiež odporúča zhodnotiť vplyv Čl. II tejto novelizácie, ktorým sa mení § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka. zato, že by bolo potrebné vyhodnotiť, či nedochádza k vzniku negatívneho sociálneho vplyvu podľa bodu 4.2 analýzy sociálnych vplyvov, spočívajúcom v zhoršení postavenia spotrebiteľov pri uzatváraní spotrebiteľských zmlúv.

K vplyvom na rozpočet verejnej správy

Nakoľko sa v materiáli navrhuje znížiť sankciu za priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona o priestupkoch, materiál bude mať na strane príjmov, podľa nášho názoru, nielen pozitívny ale aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Tento vplyv žiada Komisia vyčísliť v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.

V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy vyčíslené výdavky v sume 3 299 810 eur na rok 2019 a v sume 54 121 eur ročne na roky 2020 2022, vrátane vplyvu na zvýšenie počtu zamestnancov o 5 osôb a s tým súvisiacich osobných výdavkov. V zmysle časti 2.1.1. analýzy vplyvov ako aj v zmysle doložky vybraných vplyvov predmetné výdavky nie rozpočtovo zabezpečené. Komisia podotýka, že Ministerstvo vnútra SR nepredložilo požiadavku na zvýšenie výdavkov a zvýšenie limitu počtu zamestnancov ani v rámci komentára MV SR k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 2021 a ani na rokovaní k predmetnému návrhu rozpočtu. V nadväznosti na uvedené Komisia nesúhlasí s rozpočtovo nekrytým vplyvom vyplývajúcim z materiálu. Všetky predmetné vplyvy žiada Komisia zabezpečiť v rámci schválených limitov výdavkov ako aj schváleného limitu počtu zamestnancov kapitoly Ministerstva vnútra SR na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.

V čl. IV materiálu na novelizuje zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je v zmysle predkladacej správy znovuzavedenie autoškoly Ministerstva vnútra SR. Predkladateľ v materiáli bližšie nepopisuje postupy a činnosti potrebné k znovuzavedeniu tejto autoškoly a neuvádza ani žiadne kvantifikácie. V nadväznosti na uvedené je potrebné do materiálu doplniť vplyvy súvisiace so znovuzavedením tejto autoškoly, resp. vysvetliť, prečo sa predkladateľ v doložke a analýze vplyvov k tejto autoškole nevyjadruje.

Komisia upozorňuje, že v tabuľke č. 1 analýzy vplyvov nie je vyplnený ani riadok „financovanie zabezpečené v rozpočte“ ani riadok „rozpočtovo nekrytý vplyv/úspora“. Uvedené je potrebné doplniť.

Komisia zároveň upozorňuje, že analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy sa v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vypracováva na bežný rok a tri nasledujúce rozpočtové roky, t. j. v tomto prípade by mala byť vypracovaná na roky 2018 až 2021.

K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie

Komisia žiada predkladateľa o podrobnejší kvalitatívny popis a prípadne vyčíslenie pozitívnych vplyvov na podnikateľské prostredie v časti „3.3 Náklady regulácie“ analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie v

6

súvislosti so zefektívnením prihlasovania vozidiel do evidencie a vykonávania podaní prostredníctvom elektronických služieb.

Táto časť slúži na identifikáciu a vyčíslenie nákladov/úspor, ktoré vzniknú podnikateľom, pričom predkladateľ uvádza v časti 3.3.2 Nepriame finančné náklady, náklady, ktoré vzniknú dopravnému inšpektorátu. V prípade, že tieto náklady budú hradiť podnikatelia, považuje Komisia za potrebné uviesť aspoň ich približné vyčíslenie na základe predbežnej cenovej ponuky od dodávateľa služby.

K analýze vplyvov na služby verejnej správy pre občana

V bode 7.1.3 je potrebné podrobnejšie popísať aký vplyv na občana budú mať navrhované zmeny.

V bode7.2.1 je potrebné vyplniť zníženie nepriamych finančných nákladov z navrhovaných zmien je zrejmé, že občan nebude musieť pri vybavovaní žiadosti navštíviť úrad, ale bude si môcť vybaviť svoje žiadosti z pohodli domova elektronicky a následne mu budú všetky potrebné doklady a tabuľky s evidenčným číslom vozidla doručené na adresu ním zadanú. Občan teda ušetrí na cestovnom čo nepriame finančné náklady. Uvedené zníženie je potrebné v bode 7.2.1 aj vyčísliť.

V bode 7.2.2 je potrebné vyplniť zníženie času vybavenia požiadavky občan si bude môcť vybaviť svoje žiadosti elektronicky a všetky potrebné doklady mu budú doručené kuriérom, takže nebude musieť navštíviť úrad, čím ušetrí cestu tam a späť, ako aj čakanie na úrade.

Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje nesúhlasné stanovisko s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok.

Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do Doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok. Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.

Vyhodnotenie pripomienok:

Všetky pripomienky Komisie boli akceptované a zapracované s tým, že k pripomienke Komisie k možným negatívnym vplyvom znovuzavedenia autoškoly MV SR a zmeny Občianskeho zákonníka uvádzame, že pôvodne navrhované zmeny boli z návrhu zákona vypustené.

7

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

2019

2020

2021

2022

Príjmy verejnej správy celkom

0

v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť

0

0

0

0

z toho:

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

Rozpočtové prostriedky

0

0

0

0

EÚ zdroje

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Výdavky verejnej správy celkom

3 266 417

73 245

73 245

73 245

v tom: MV SR / program 0D6

3 266 417

73 245

73 245

73 245

z toho:

- vplyv na ŠR

3 266 417

73 245

73 245

73 245

Rozpočtové prostriedky

3 266 417

73 245

73 245

73 245

EÚ zdroje

0

0

0

0

spolufinancovanie

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

v tom: MV SR

0

0

0

0

z toho:

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

Rozpočtové prostriedky

0

0

0

0

EÚ zdroje

0

0

0

0

spolufinancovanie

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na počet zamestnancov

5

5

5

5

- vplyv na ŠR

5

5

5

5

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na mzdové výdavky

8 312

54 276

54 276

54 276

- vplyv na ŠR

8 312

54 276

54 276

54 276

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Financovanie zabezpečené v rozpočte

3 266 417

73 245

73 245

73 245

v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť

3 266 417

73 245

73 245

73 245

Iné ako rozpočtové zdroje

0

0

0

0

Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora

0

0

0

0

8

2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

Návrh zákona predpokladá negatívny, ale aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

Negatívny vplyv v rokoch 2019 2022 sa predpokladá kryť v rámci rozpočtovej kapitoly MV SR, kde na základe dopadovej analýzy bude v súvislosti s predloženým návrhom zákona potrebné zabezpečiť

1. Zmena v informačnom systéme Centrálna evidencia správnych deliktov a priestupkov

2. Zmena v informačnom systéme dopravno-správne agendy

3. Zmena v informačnom systéme evidencia vozidiel

4. Vytvorenie nového pracoviska elektronických služieb na úseku evidovania vozidiel

5. Zmena v informačnom systéme dopravných nehôd

Vplyvy súvisiace s návrhom zákona budú zabezpečené v rámci limitov výdavkov a limitov počtu zamestnancov kapitoly Ministerstva vnútra SR na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet. Nižšie uvádzame vplyvy, ktoré nemožno vyčísliť a ktoré nie sú z tohto dôvodu zahrnuté v analýze v bode 2.2.4.

Pozitívny vplyv v rozpočtovej kapitole MV SR – nevyčísliteľný

Návrhom zákona sa v súvislosti so zlepšením vymožiteľnosti pokuty uloženej pri aplikácii inštitútu objektívnej zodpovednosti zavádza ukladanie pokuty v blokovom konaní (ak v minulosti údaje o vozidle a jeho držiteľovi nemohli byť lustrované v príslušných evidenčných systémoch cudzích krajín a preto nemohol byť vydaný rozkaz o uložení pokuty). Vzhľadom na skutočnosť, že objektívna zodpovednosť držiteľa vozidla nie je vykonávaná automatizovaným spôsobom, MV SR nemá informácie o počte porušení pravidiel cestnej premávky vozidlami evidovanými v zahraničí a preto pozitívny vplyv na rozpočet nemožno vyčísliť. Vzhľadom na to, že ide o novú oblasť, nie je možné v súčasnosti odhadnúť príjem z uložených pokút.

Rovnako sa návrhom zákona zavádza možnosť povoľovania výnimky z § 39 ods. 4 zákona o cestnej premávke, z čoho možno predpokladať zvýšenie príjmov do rozpočtu verejnej správy, a to vzhľadom na skutočnosť, že povolenie takejto výnimky je podmienené úhradou správneho poplatku podľa položky 64 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Nakoľko však ide o novú oblasť a predkladateľ nemá vedomosť o počte žiadostí, navyše výška správneho poplatku sa určuje s ohľadom na časovú a miestnu platnosť výnimky, nemožno tento pozitívny vplyv presne kvantifikovať.

Negatívny vplyv v rozpočtovej kapitole MV SR – nevyčísliteľný

V predkladanom návrhu zákona sa okrem iného navrhuje z dôvodu menšej nebezpečnosti činu pre spoločnosť upraviť výmery sankcie pokuty a zákazu činnosti za spáchanie priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ale len ak udalosť v cestnej premávke, ktorá by inak mohla byť kvalifikovaná ako škodová udalosť, vzhľadom na nesplnenie povinností, resp. porušenia zákazov podľa § 64 ods. 2 zákona o cestnej premávke, sa považuje za dopravnú nehodu. Porovnanie súčasného, účinného stavu možnosti ukladania pokuty a zákazu činnosti s navrhovaným stavom

Účinný stavNavrhovaný stav

Pokutav eurách300 – 1300200 – 1000

zákaz činnosti v rokoch1 – 50 – 5

Z praktických skúseností je známe, že v prípade vyššie uvedených priestupkov správne orgány ukladajú sankciu pokuty zväčša v najnižšej možnej výmere, t. j. 300 (nový stav 200 €), avšak vzhľadom na skutočnosť, že predkladateľ nedisponuje (ani nemá informáciu, že niekto ňou disponuje) presným štatistickým prehľadom počtu vyššie uvedených priestupkov, nemožno kvantifikovať negatívny vplyv takéhoto návrhu.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

1. Cieľom návrhu zákona o cestnej premávke je zníženie nehodovosti najmä mladých a neskúsených vodičov prijatím opatrení (doškoľovací kurz, rehabilitačný program, preskúšanie odbornej spôsobilosti a v prípade ďalšej recidívy odobranie vodičského oprávnenia) pri zistení opakovaného porušovania vybraných pravidiel cestnej premávky vodičom s vodičskou praxou do dvoch rokov. Na základe praktických skúseností o rozdielnom správaní sa vodičov pri vytváraní záchranárskej uličky v prípade vzniku dopravných kongescií na diaľnici, ako aj na základe informácií získaných zo zahraničia, sa navrhuje definovať povinnosť vytvárania záchranárskej uličky v kolóne stojacich vozidiel na diaľnici a na smerovo rozdelených cestách mimo obce. Zmenou znenia § 37 sa navrhuje označenie cesty ako cesty pre motorové vozidlá použiť napríklad na diaľnice a rýchlostné cesty vybudované v

9

polovičnom profile, ale aj na cesty I. triedy a iné cesty, ak kompetentné orgány usúdia, že je vhodné na danej ceste zamedziť premávke nemotorizovaným účastníkom cestnej premávky a zvláštnym motorovým vozidlám.

2. Navrhovaným opatrením na zlepšenie podnikateľského prostredia je zefektívnenie prihlasovania vozidiel do evidencie a vykonávania podaní prostredníctvom elektronických služieb zriadených na tento účel. Cieľom je zmena elektronických služieb na úseku evidovania vozidiel, kedy po spracovaní žiadosti bude žiadosť systémovo zasielaná na spracovanie do nového pracoviska v Slovenskej Ľupči, kde sa vytlačí papierové osvedčenie o evidencii časť II, objedná sa elektronické osvedčenie o evidencii časť I a pripravia sa na odoslanie tabuľky s evidenčným číslom. Zároveň sa navrhuje obdobným spôsobom zabezpečovať zmeny v evidencii vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel. Občania budú povinní pri prevzatí nových dokladov a tabuliek s evidenčným číslom od doručovacej služby doručovacej službe zároveň odovzdať pôvodné doklady a tabuľky, inak si po nové doklady a tabuľky budú musieť prísť na dopravný inšpektorát. Centrálne pracovisko na vybavovanie elektronických podaní prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel bude potrebné zabezpečiť po personálnej, technickej a organizačnej stránke. Súvisiace zmeny budú mať vplyv na informačný systém Národná evidencia vozidiel, ktorý bude potrebné vrátane elektronických služieb patrične upraviť. Ďalšou významnou zmenou je možnosť pre vlastníkov vozidiel, aby si sami mohli požiadať o prihlásenie novozakúpeného vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

3. Predmetom návrhu zákona je súčasne aj zlepšenie vymožiteľnosti sankcie, ktorá by v dôsledku nemožnosti zistenia údajov o držiteľovi vozidla, nemohla byť inak tejto osobe uložená (napr. osoby zodpovedné v rámci uplatnenia inštitútu objektívnej zodpovednosti za porušenie pravidiel cestnej premávky, o ktorých nie je Policajný zbor oprávnený vykonať automatizované vyhľadávanie v národných databázach krajín Európskej únie prostredníctvom informačného systému EUCARIS).

4. Návrh zákona predpokladá úpravu minimálneho veku na udelenie vodičského oprávnenia a na vedenie motorových vozidiel, ktorý vyplýva zo smernice Európskeho parlamentu a Komisie 2006/126/ES o vodičských preukazoch, podľa ktorej sa od roku 2013 zvýšil vek na vedenie motorových vozidiel skupiny C a CE z 18 rokov na 21 rokov a na vedenie motorových vozidiel skupiny D a DE z 21 rokov na 24 rokov. Toto zvýšenie minimálneho veku spolu s ďalšími faktormi spôsobuje v súčasnosti nedostatok vodičov vozidiel nákladnej a osobnej dopravy. Návrhom zákona sa znižuje tento vek z 21 rokov na 18 rokov (skupina C a CE) a z 24 na 21 rokov (skupina D a DE) čím dochádza k transpozícii smernice 2018/645.

5. Návrhom zákona sa súčasne upravuje aj zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, predovšetkým citovaného zákona a z dôvodu menšej nebezpečnosti činu pre spoločnosť sa navrhuje znížiť sankcia za priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona o priestupkoch, ale len ak udalosť v cestnej premávke, ktorá by inak mohla byť kvalifikovaná ako škodová udalosť, vzhľadom na nesplnenie povinností, resp. porušenia zákazov podľa § 64 ods. 2 zákona o cestnej premávke je dopravnou nehodou. Na druhej strane sa navrhuje zvýšenie hornej hranice možnej pokuty za používanie telefónu a podobných zariadení počas vedenia vozidla.

6. Zlepšenie vymožiteľnosti pokuty za objektívnu zodpovednosť obdobným spôsobom ako v zákone o cestnej premávke je predmetom aj novely zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke.

.......................................................................................................................................................

2.2.2. Charakteristika návrhu:

zmena sadzby

zmena v nároku

nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

x kombinovaný návrh

iné

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Návrh zákona predpokladá negatívny, ale aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

Negatívny vplyv sa predpokladá v súvislosti s potrebou zabezpečenia:

1. Zmena v informačnom systéme Centrálna evidencia správnych deliktov a priestupkov v časti zautomatizovania konania o správnom delikte držiteľa vozidla – objektívna zodpovednosť (ďalej len „IS OZ“)

2. Zmena v informačnom systéme Dopravno-správne agendy (ďalej len „IS DSA“)

3. Zmena v informačnom systéme Evidencia vozidiel (ďalej len „IS EVO“)

4. Vytvorenie nového pracoviska elektronických služieb na úseku evidovania vozidiel

5. Zmena v informačnom systéme dopravných nehôd (ďalej len „ISDN“)

10

1. Zmena v IS OZ

Význam smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/413 z 11. marca 2015, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky a ktorá bola prebraná a zapracovaná do zákona o cestnej premávke, spočíva v zrýchlení a zefektívnení vyžiadania a poskytnutia údajov o vlastníkoch a držiteľoch vozidiel, ktorými boli spáchané určené delikty proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na území iného členského štátu ako toho, ktorý dané vozidlo eviduje. Na základe uvedenej smernice členské štáty môžu vykonávať automatizované vyhľadávanie prostredníctvom informačného systému EUCARIS v národnej evidencii vozidiel, pričom v roku 2016 tieto štáty vykonali 50.670 vyhľadávaní v evidencii vozidiel (IS EVO).

V tejto súvislosti je nutné poznamenať, že vo vzťahu k vyhľadávaniu oprávnených orgánov Slovenskej republiky prostredníctvom EUCARISU nebola zaznamenaná žiadna lustrácia, kým v našej národnej evidencii iné štáty EÚ vykonali 50.670 lustrácií údajov o vozidlách a ich držiteľoch alebo vlastníkoch na účely sankcionovania porušení vybraných pravidiel cestnej premávky v zahraničí. Uvedené je dôvodené práve vyššie uvedenou neexistenciou jednotného informačného systému, ktorý by zabezpečil automatizované konanie od lustrácie potrebných údajov o vozidle a jeho držiteľovi po preklad rozkazu do úradného jazyku členského štátu EÚ, v ktorom je vozidlo evidované (§ 139d ods. 1 zákona o cestnej premávke).

Poskytnutie služby (IS OZ) sa navrhuje za účelom zlepšenia vymožiteľnosti sankcie, ktorá by v dôsledku nemožnosti zistenia údajov o držiteľovi vozidla, nemohla byť inak tejto osobe uložená. Takýmito držiteľmi sa rozumejú napríklad osoby zodpovedné v rámci uplatnenia inštitútu objektívnej zodpovednosti za porušenie pravidiel cestnej premávky, o ktorých nie je Policajný zbor oprávnený vykonať automatizované vyhľadávanie v národných databázach krajín Európskej únie prostredníctvom informačného systému EUCARIS. Len vymožiteľná sankcia za protiprávne konanie môže pôsobiť dostatočne represívne na jedinca a súčasne ako účinná generálna prevencia páchania protiprávnych deliktov na spoločnosť.

Zlepšenie vymožiteľnosti sankcie však predpokladá na svoje praktické realizovanie informačný systém tak, ako to bolo navrhované pri predkladaní zákona č. 68/2012 Z. z., ktorý zabezpečí predovšetkým zautomatizovanie celého procesu konania o správnom delikte od zberu dôkazov pravidiel cestnej premávky a predovšetkým zabezpečí tvorbu tzv. čiernych listov evidenčných čísiel vozidiel, ktorými v minulosti bol spáchaný delikt, na ktorý možno aplikovať inštitút objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla a ktorý nebolo možné prejednať, ako aj právoplatné a vykonateľné rozhodnutia vydané v tejto súvislosti. Informačné systémy, ktoré zabezpečujú uvedené procesy na úseku výberu mýta a diaľničnej známky, sa javia ako dostačujúce, je však potrebné ich užšie prepojiť so systémami Policajného zboru. Rovnako je potrebné zabezpečiť možnosť prezerania si údajov z takýchto informačných systémov priamo vo vozidlách a možnosť ich vytlačenia vo vozidle. Základné ciele IS OZ sú:

a) zabezpečenie čo najvyššej miery bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

b) znižovanie počtu osôb usmrtených pri dopravných nehodách,

c) znižovanie škôd spôsobených porušovaním pravidiel cestnej premávky,

d) efektívny výber pokút za porušovanie pravidiel cestnej premávky,

e) eliminácia prostredia vytvárajúceho podmienky a možnosti pre korupčné správanie a

f) všeobecné a plošné dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.

Negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy sa predpokladá vo výške 750.200 bez DPH. Konkrétne sa jedná o

zabezpečenie:

•automatické rozpoznávanie evid. čísla vozidla (BLACK LIST) v existujúcom module,

•lustrácia rozpoznanej evidenčného čísla vozidla voči novému inšpekčnému systému (zoznam neuhradených pokút s detailmi a fotodokumentáciou) - vytvorenie WS na komunikáciu

•zápis do systému o zaplatení pokuty v prípade zrýchleného konania priamo do deliktu,

•príprava a vytlačenie dokladu o zaplatení pokuty (nie zaplatenie platobnou kartou),

Cena integrácie je 212.000 € bez DPH

Cenová ponuka nezahŕňa integráciu zaplatených pokút do „Záznamu zo služby“

•HW vybavenie (tlačiareň a papier) na tlačenie preberacieho dokladu o zaplatení cena tlačiarne za 1 kus spolu s úchytmi, kabelážou a držiakom papiera je 690 bez DPH. Pri doplnení tlačiarní do všetkých 780 vozidiel je spolu suma 538.200 € bez DPH.

•kombináciu použitia viacerých spôsobov evidencie o zaplatení (napr. tlač dokladu aj pokutové bloky)

•práce na inšpekčnom systéme, v ktorom sú evidované pokuty.

2. Zmena v IS DSA

V súvislosti s návrhom sprísniť následky recidívy porušovania pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom bez obmedzenia výšky pokuty za ne uložené 91 ods. 3 návrhu zákona), ako aj znížiť nehodovosť najmä mladých a neskúsených vodičov prijatím opatrení pri zistení opakovaného porušovania vybraných pravidiel cestnej premávky vodičom s vodičskou praxou do dvoch rokov a sprístupniť možnosť elektronického zasielania niektorých dokladov do IS DSA bude potrebné dopracovať IS DSA. Cena dopracovania navrhovaných zmien do IS DSA je vyčíslená spolu so zmenami v IS EVO na sumu 2.500.000 € bez DPH.

11

3. Zmena v IS EVO

Navrhovaným opatrením na zlepšenie podnikateľského prostredia je zefektívnenie prihlasovania vozidiel do evidencie a vykonávania podaní prostredníctvom elektronických služieb zriadených na tento účel. Cieľom je zmena elektronických služieb na úseku evidovania vozidiel, kedy po spracovaní žiadosti na dopravnom inšpektoráte bude žiadosť systémovo zasielaná na spracovanie do nového pracoviska v Slovenskej Ľupči, kde sa vytlačí papierové osvedčenie o evidencii časť II, objedná sa elektronické osvedčenie o evidencii časť I a pripravia sa na odoslanie tabuľky s evidenčným číslom. Pre občanov by to znamenalo úplné vylúčenie potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu pri evidovaní novozakúpených vozidiel, ako aj vozidiel jednotlivo dovezených do SR z cudziny prostredníctvom elektronickej služby zavedenej za tento účel.

Zároveň sa navrhuje obdobným spôsobom zabezpečovať zmeny v evidencii vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, vrátane vykonávania zmien držiteľov vozidiel, ktoré sú najpoužívanejšou činnosťou v evidencii vozidiel. Tu sa predpokladá uložiť povinnosť pre občanov po prevzatí nových dokladov a tabuliek s evidenčným číslom od doručovacej služby zabezpečiť likvidáciu alebo následné odovzdanie pôvodných dokladov a tabuliek na vlastné náklady, resp. možnosť ich vrátenia najbližšiemu orgánu Policajného zboru. Ako alternatíva sa navrhuje ustanoviť povinnosť vrátenia pôvodných dokladov od vozidiel a tabuliek s evidenčným číslom doručovacej službe pri prevzatí nových dokladov a tabuliek. Cena dopracovania navrhovaných zmien do IS EVO je vyčíslená spolu so zmenami v IS DSA na sumu 2.500.000 € bez DPH.

4. Vytvorenie nového pracoviska elektronických služieb na úseku evidovania vozidiel

Centrálne pracovisko na vybavovanie elektronických podaní prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel bude potrebné zabezpečiť po personálnej, technickej a organizačnej stránke. Súvisiace zmeny budú mať vplyv na informačný systém Národná evidencia vozidiel, ktorý bude potrebné vrátane elektronických služieb patrične upraviť. Ďalšou významnou zmenou je možnosť pre vlastníkov vozidiel, aby si sami mohli požiadať o prihlásenie novozakúpeného vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

Za obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 je v systéme evidencia vozidiel zaznamenaných celkom 5.992 evidenčných úkonov, ktoré boli podané prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel. Priemerne na jeden pracovný deň to vychádza viac ako 22 úkonov, z ktorých niektoré spojené s vydávaním tabuliek s evidenčným číslom a pri niektorých sa vydávajú len nové doklady.

Centrálne pracovisko na vybavovanie elektronických podaní bude potrebné zabezpečiť pracovníkmi na vedenie skladového hospodárstva tabuliek s evidenčným číslom, samotné spracúvanie elektronických podaní, tlač papierových osvedčení o evidencii časť II, príjem elektronických osvedčení časť II, výber tabuliek s evidenčným číslom zo skladových zásob, zabalenie tabuliek a dokladov, ako aj na prijímanie odobratých tabuliek s evidenčným číslom a ich následnú likvidáciu.

Na zabezpečenie uvedených činností sa navrhuje zriadiť jedno miesto vedúceho pracovníka s funkciou hlavný radca v 9. platovej triede a 7. platovom stupni a min. štyri miesta obslužných pracovníkov s funkciou odborný referent špecialista v 5. platovej triede a 7. platovom stupni pri výkone práce vo verejnom záujme. Predbežné finančné náklady na mzdové zriadenie týchto miest pri výkone práce vo verejnom záujme za jeden kalendárny rok sú nasledovné.

rok 2019

1 vedúci pracoviska – 9. trieda – mesačne 1.050 € * 12 mesiacov = 12.600 €

4 odborní referenti špecialisti – 5. trieda – mesačne 776,50 € * 12 mesiacov * 4 zamestnanci = 37.272 €.

Celkové finančné náklady na mzdové zabezpečenie uvedených pracovníkov za 1 rok sú:

9. trieda pre vedúceho pracoviska 12.600 €

5. trieda pre odborných referentov 37.272 €

Celkom 49.872 €

Na obdobie od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 (2 mesiace) celkové finančné náklady na mzdové zabezpečenie uvedených pracovníkov 8.312 €.

rok 2020 a nasledujúce roky

1 vedúci pracoviska – 9. trieda – mesačne 1.145 € * 12 mesiacov = 13.740 €

4 odborní referenti špecialisti – 5. trieda – mesačne 844,50 € * 12 mesiacov * 4 zamestnanci = 40.536 €.

Celkové finančné náklady na mzdové zabezpečenie uvedených pracovníkov za 1 rok sú:

5. trieda pre odborných referentov 40.536 €

9. trieda pre vedúceho pracoviska 13.740 €

Celkom 54.276 €

Ministerstvo vnútra SR bude hľadať možné presuny súčasných zamestnancov vo verejnej službe v rámci ministerstva.

12

5. Zmena v ISDN

Návrh zmeny zákona v § 37 navrhuje označenie cesty ako cesty pre motorové vozidlá použiť napríklad na diaľnice a rýchlostné cesty vybudované v polovičnom profile, ale aj na cesty I. triedy a iné cesty, ak kompetentné orgány usúdia, že je vhodné na danej ceste zamedziť premávke nemotorizovaným účastníkom cestnej premávky a zvláštnym motorovým vozidlám. Táto zmena bude mať dopad na úpravu dátového modelu ISDN a aj jeho štatistickú aplikáciu, nakoľko súčasne dôjde aj k vymedzeniu nových pravidiel cestnej premávky na pozemnej komunikácii označenej ako cesta pre motorové vozidlá. Teda bude potrebné zabezpečiť vyššie uvedené úpravy ISDN pre vkladanie týchto údajov do dátového modulu, úpravu štandardných štatistických reportov ako aj tvorbu neštandardných štatistických reportov pre analyzovanie dopravnej nehodovosti na pozemnej komunikácii označenej ako cesta pre motorové vozidlá. Odhadované finančné nároky na úpravu ISDN sa predpokladajú vo výške 5000 €.

13

Tabuľka č. 3

1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Príjmy (v eurách)

2019

2020

2021

2022

poznámka

Daňové príjmy (100)1

Nedaňové príjmy (200)1

Granty a transfery (300)1

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

Dopad na príjmy verejnej správy celkom

Vzhľadom na skutočnosť, že objektívna zodpovednosť držiteľa vozidla nie je vykonávaná automatizovaným spôsobom, Ministerstvo vnútra SR nemá informácie o počte porušení pravidiel cestnej premávky vozidlami evidovanými v zahraničí a preto pozitívny vplyv na rozpočet nemožno vyčísliť. Vzhľadom na to, že ide o novú oblasť, nie je možné v súčasnosti odhadnúť príjem z uložených pokút / poplatkov.

14

Tabuľka č. 4

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Výdavky (v eurách)

2019

2020

2021

2022

poznámka

Bežné výdavky (600)

11 217

73 245

73 245

73 245

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

8 312

54 276

54 276

54 276

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

2 905

18 969

18 969

18 969

Tovary a služby (630)2

Bežné transfery (640)2

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

Kapitálové výdavky (700)

3 255 200

0

0

0

Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

3 255 200

0

0

0

Kapitálové transfery (720)2

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

3 266 417

73 245

73 245

73 245

15

Tabuľka č. 5

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Zamestnanosť

2019

2020

2021

2022

poznámka

Počet zamestnancov celkom

5

5

5

5

z toho vplyv na ŠR

5

5

5

5

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

831

905

905

905

z toho vplyv na ŠR

831

905

905

905

Osobné výdavky celkom (v eurách)

11 217

73 245

73 245

73 245

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

8 312

54 276

54 276

54 276

z toho vplyv na ŠR

8 312

54 276

54 276

54 276

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

2 905

18 969

18 969

18 969

z toho vplyv na ŠR

2 905

18 969

18 969

18 969

Poznámky:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).

Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.

Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.

16

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

(vrátane testu MSP)

Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:

iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)

iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)

na všetky kategórie podnikov

3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty

- z toho MSP

Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.

Aký je ich počet?

Držitelia vozidiel právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie. Rozdelenie evidovaných vozidiel v Slovenskej republike z hľadiska typov držiteľov je nasledovné:

Držiteľ vozidla

Počet evidovaných vozidiel

Fyzická osoba - podnikateľ

120 507

Občania SR a cudzinci

2 330 996

Právnická osoba - organizácia

635 620

Celkový súčet

3 087 123

Navrhovaným umožnením povoľovania výnimky z ustanovenia § 39 ods. 4 zákona o cestnej premávke [zmena v § 104 ods. 1 písm. a) zákona o cestnej premávke] sa za konkrétnych podmienok určených orgánom Policajného zboru, resp. MV SR, povolí výnimka zo zákazu jazdy ustanovených vozidiel na ceste III. triedy. Prijatím takejto úpravy sa predpokladá z pohľadu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky zníženie intenzity cestnej premávky, najmä na cestách vyššej kategórie vo väčších mestách u tranzitnej dopravy, čo bude mať bezprostredný vplyv na zníženie počtu kolíznych bodov, čím dôjde k zníženiu počtu dopravných nehôd a škodových udalostí, dôjde k zamedzeniu vzniku náhlych kolón pomaly jazdiacich nákladných vozidiel, čo sa zároveň pozitívne odrazí na plynulosti cestnej premávky. V neposlednom rade skrátením trasy dopravy dôjde k vytvoreniu priaznivejšieho prostredia v oblasti podnikania v autodoprave okrem iného aj znížením nákladov na PHM a na čas dopravy.

3.2 Vyhodnotenie konzultácií

- z toho MSP

Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.

Ako dlho trvali konzultácie?

Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.

Materiál vychádza z plnenia úlohy B.8. z uznesenia vlády SR č. 327/2017, ktoré uložilo ministrovi vnútra SR zjednodušiť vybavovanie elektronických podaní na úseku evidovania vozidiel. Novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke bola navrhnutá do Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018 na prerokovanie na rokovaní vlády SR v mesiaci apríl 2018 s odložením predloženia do 30. júna 2019.

Navrhovaným opatrením na zlepšenie podnikateľského prostredia je zefektívnenie prihlasovania vozidiel do evidencie a vykonávania podaní prostredníctvom elektronických služieb zriadených na tento účel. Cieľom je zmena elektronických služieb na úseku evidovania vozidiel, kedy po spracovaní žiadosti na dopravnom inšpektoráte bude žiadosť systémovo zasielaná na spracovanie do nového pracoviska v Slovenskej Ľupči, kde sa vytlačí papierové osvedčenie o evidencii časť II, objedná sa elektronické osvedčenie o evidencii časť I a pripravia sa na odoslanie tabuľky s evidenčným číslom. Pre občanov by to znamenalo úplné vylúčenie potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu pri evidovaní novozakúpených vozidiel, ako aj vozidiel jednotlivo dovezených do SR z cudziny prostredníctvom elektronickej služby zavedenej za tento účel.

Ministerstvo hospodárstva SR rozhodlo o potrebe vykonania konzultácií s podnikateľskými subjektmi na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR. Na základe tohto rozhodnutia boli na úseku navrhovaných opatrení na zefektívnenie prihlasovania vozidiel a vykonávania následných zmien detegované subjekty, ktorých činnosť sa dotýka alebo môže dotýkať predmetnej problematiky, jedná sa predovšetkým o predajcov nových vozidiel, subjektov, ktoré predávajú vozidlá evidované v Slovenskej republike a v iných štátoch. Opatrenia sa môžu dotýkať ďalších subjektov napr. leasingových spoločností alebo Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Vzhľadom na uvedené bolo navrhnuté osloviť nasledovné subjekty podnikateľského prostredia na konzultácie:

1.Zväz automobilového priemyslu SR, e-mail:

zapsr@zapsr.sk

 

2.Slovenská asociácia poisťovní, e-mail:

milan.daras@slaspo.sk

 

17

3.Slovenská asociácia správcovských spoločností, e-mail:

vlcek@sass-sk.sk

 

4.Slovenská kancelária poisťovateľov, e-mail:

skp@skp.sk

 

5.Asociácia leasingových spoločností SR, e-mail:

lizing@alssr.sk

 

6.Združenie prevádzkovateľov hromadnej mestskej dopravy v mestských aglomeráciách, e-mail:

jergus.zdruzeniemhd@gmail.com

.

V súvislosti s prípravou materiálu na konzultácie s podnikateľskými subjektmi predkladateľa oslovili zástupcovia spoločnosti ČESMAD Slovakia ako subjekt, ktorému bola realizácia konzultácií oznámená prostredníctvom Zväzu automobilového priemyslu SR. Spoločnosť ČESMAD Slovakia predložila svoje návrhy na úpravu zákona k problematike

a)zníženia veku vodičov nákladnej a autobusovej dopravy a

b)umožnenia dojazdu nákladných vozidiel v štátne sviatky celý deň a v nedeľu do 12:00 pokiaľ vodič cieľ cesty na území SR.

Konzultácie sa uskutočnili na základe dohody so zástupcami spoločnosti ČESMAD Slovakia formou pracovného stretnutia a diskusie v priestoroch odboru dopravnej polície Prezídia PZ dňa 10.4.2018, na základe ktorých bola prijatá dohoda o zapracovaní pripomienok spoločnosti ČESMAD Slovakia vo vzťahu k problematike zníženia veku podľa písmena a) do návrhu novely zákona a vo vzťahu k dojazdu podľa písmena b) bolo dohodnuté, že táto časť sa nebude zapracovávať do návrhu.

Predkladateľ proaktívne vyhľadával podnikateľské subjekty, ktoré boli označené ako subjekty, ktoré by mohli byť prijatím návrhu zákona priamo dotknuté. Týmto subjektom bola zaslaná základná informácia o zamýšľanom okruhu zmien v zákone.

Vzhľadom na to, že žiaden z oslovených podnikateľský subjektov neprejavil záujem zapojiť sa do konzultácií k predmetnému materiálu, ďalšie konzultácie nie je potrebné vykonať.

3.3 Náklady regulácie

- z toho MSP

3.3.1 Priame finančné náklady

Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Navrhovaným materiálom nedochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov.

3.3.2 Nepriame finančné náklady

Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Nepriame náklady bude potrebné zabezpečiť na preberanie zásielok s tabuľkami s evidenčným číslom a dokladmi od vozidiel kuriérom z pripravovaného centrálneho pracoviska v Slovenskej Ľupči a ich doručovanie držiteľom vozidiel, ako aj preberanie pôvodných tabuliek s evidenčným číslom a dokladov od vozidiel od držiteľov vozidiel. Vyčíslenie nákladov bude zrejmé po prejednaní cenovej ponuky od Slovenskej pošty, a. s.

Tieto náklady sa nedotknú občanov ani podnikateľských subjektov, náklady bude znášať Ministerstvo vnútra SR. Uvedené náklady nebudú prenesené do zvýšenia súčasne platných správnych poplatkov.

3.3.3 Administratívne náklady

Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Nie

3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie

Náklady na 1 podnikateľa

Náklady na celé podnikateľské prostredie

Priame finančné náklady

0

0

Nepriame finančné náklady

0

0

Administratívne náklady

0

0

Celkové náklady regulácie

0

0

3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu

- z toho MSP

Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.

18

Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.

Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?

Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?

Nie

3.5 Inovácie

- z toho MSP

Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.

Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?

Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).

Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?

Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?

Nie

19

ANALÝZA SOCIÁLNYCH VPLYVOV

Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.

Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?

Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?

Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?

Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:

Materiál nemá pozitívny vplyv na hospodárenie domácností.

Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:

Žiadne

Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:

Materiál nemá negatívny vplyv na hospodárenie domácností.

Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:

Žiadne

Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:

Žiadne

Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.

V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.

V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.

Ovplyvnená skupina č. 1:

Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):

Ovplyvnená skupina č. 2:

Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

Vzhľadom na charakter opatrení sa nedá vyčísliť konkrétny pozitívny finančný vplyv.

Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

Žiaden

Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):

Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:

V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme):

20

4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.

Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?

Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.

Rozumie sa najmä na prístup k:

sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),

kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,

pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,

zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,

zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,

k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,

bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám,

doprave,

ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,

spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,

informáciám

k iným právam (napr. politickým).

Návrh zákona zlepšuje prístup k právam, a to najmä pre žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia tým, že sa znižuje minimálny vek na získanie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel nákladnej a osobnej dopravy. Zvýšenie minimálneho veku na udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, CE, D a DE v roku 2013 spolu s ďalšími faktormi spôsobuje v súčasnosti nedostatok vodičov vozidiel nákladnej a osobnej dopravy. Navrhovaným opatrením sa sleduje zlepšenie prístupu občana k vodičskému oprávneniu a tým k zlepšeniu jeho postavenia na trhu práce.

návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?

Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.

Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:

domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),

nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,

deti (0 – 17),

mladí ľudia (18 – 25 rokov),

starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,

ľudia so zdravotným postihnutím,

marginalizované rómske komunity

domácnosti s 3 a viac deťmi,

jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),

príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,

iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia

Zraniteľnými osobami, na ktoré bude mať návrh zákona pozitívny vplyv:

-mladí ľudia zníženie minimálneho veku na udelenie

vodičského oprávnenia viesť motorové vozidlá skupiny C a CE od 18 rokov (pôvodne 21 rokov) a skupiny D a DE od 21 rokov (pôvodne 24 rokov)

21

4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.

Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.

Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?

Vládny návrh zákona dodržiava povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia a sexuálnej orientácie. Vládny návrh zákona nemá vplyv na rovnosť príležitostí.

Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.

Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré relevantné k danej politike. Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej rovnosti:

podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,

zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,

podpora rovnej participácie na rozhodovaní,

boj proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,

eliminácia rodových stereotypov.

Bez vplyvu.

22

4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.

V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.

Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.

Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.

Vládny návrh zákona nemá vplyv na vznik nových pracovných miest okrem navrhovaných miest pre nové pracovisko Policajného zboru v Slovenskej Ľupči.

Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.

Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené a rozsah vplyvu.

Vládny návrh zákona nemá vplyv na zánik pracovných miest.

Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?

Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.

Dopyt po osobách s vodičským oprávnením viesť motorové vozidlá skupiny C, CE, D a DE je dnes vyšší, ako je ponuka; z časti je tento rozdiel v súčasnosti pokrývaný aj pracovníkmi z okolitých krajín.

Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?

Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr. zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).

Znížením minimálneho veku na udelenie vodičského oprávnenia viesť motorové vozidlá skupiny C a CE od 18 rokov (pôvodne 21 rokov) a skupiny D a DE od 21 rokov (pôvodne 24 rokov) sa zlepší postavenia mladých ľudí na trhu práce, umožní sa zamestnať v nákladnej alebo autobusovej doprave skôr, zlepší sa konkurencieschopnosť na trhu práce, zníži sa nezamestnanosť mladých ľudí.

Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?

Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či technológií.

Vládny návrh zákona nemá negatívne dôsledky pre žiadne skupiny profesií.

Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?

Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“

Vládny návrh zákona pozitívny vplyv na umožnenie zamestnať sa mladým ľudom vo veku 18 25 rokov (zníženie veku na získanie vodičského oprávnenia).

23

Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácie

Obsah

A – nová služba

B – zmena služby

Kód služby

Názov služby

Úroveň elektronizácie služby

(0 až 5)

B

sluzba_egov_640

Žiadosť o prvé prihlásenie vozidla do evidencie

3

B

sluzba_egov_8025

Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom vozidla (za klasickú, voliteľnú alebo plastovú)

3

B

sluzba_egov_8026

Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom vozidla

(z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia)

3

6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?

(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)

A

as_58626

Poslanie lekárskeho posudku do IS DSA

4

Infraštruktúra

A – nový systém

B – zmena systému

Kód systému

Názov systému

B

isvs_171

Evidencia vozidiel

6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?

(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho

B

isvs_229

Dopravno-správne agendy

24

kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)

B

isvs_6308

Centrálna evidencia správnych deliktov a priestupkov MV SR

Financovanie procesu informatizácie

Rezortná úroveň

Nadrezortná úroveň

A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania

6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?

(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)

X

25

Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana

7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom

7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej služby?

Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)

Predložený návrh predpokladá zmeny existujúcich služieb verejnej správy:

Žiadosť o prvé prihlásenie vozidla do evidencie

 

Žiadosť o priamy prevod držby alebo vlastníctva vozidla

 

Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla

 

Žiadosť o zmenu údajov po prisťahovaní držiteľa z iného okresu

 

Žiadosť o vykonanie zmeny v dokladoch vozidla

 

Žiadosť o objednanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov

 

Žiadosť o zmenu vlastníctva vozidla po ukončení leasingu vozidla

 

Žiadosť o odhlásenie vozidla do cudziny

 

Žiadosť o zápis vlastníka vozidla po oznámení ukončenia predchádzajúceho vlastníctva

 

Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom za duplikát (z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia)

 

Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom vozidla (za klasickú, voliteľnú alebo plastovú)

 

Žiadosť o obnovenie osvedčenia o evidencii vozidla po strate alebo odcudzení

 

Žiadosť o výmenu osvedčenia, osvedčení o evidencii vozidla

 

V uvedených službách verejnej správy bude potrebné podľa ich povahy zapracovať systémové smerovanie objednávok na prípravu prevzatia tabuliek s evidenčným číslom a dokladov od vozidiel pre kuriérnu službu z centrálneho pracoviska v Slovenskej Ľupči.

Nová služba (konkretizujte a popíšte)

Nie

7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom

Názov služby

Služby sú uvedené v bode č. 7.1.1.

Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby)

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať

Ministerstvo vnútra SR

7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?

Priamy vplyv (popíšte)

Ide o priamy vplyv popísaný v bode č. 7.1.1.

Nepriamy vplyv (popíšte)

7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana

7.2.1 Náklady

Zníženie priamych finančných nákladov

Nie

Zvýšenie priamych finančných nákladov

Nie

Zníženie nepriamych finančných nákladov

Áno - občan už nebude musieť pri vybavovaní žiadosti o zaevidovanie vozidla navštíviť úrad, ale bude si môcť vybaviť svoje žiadosti z pohodlia domova elektronicky a následne mu budú všetky potrebné doklady a tabuľky s

26

evidenčným číslom vozidla doručené na adresu ním zadanú. Občan teda ušetrí finančné prostriedky na cestovnom na vybavenie záležitostí. Vzhľadom na územné členene jednotlivých okresov však nie je možné znížene nepriamych finančných nákladov vyčísliť.

Zvýšenie nepriamych finančných nákladov

Nie

7.2.2 Časový vplyv

Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte)

Nie

Zníženie času vybavenia požiadavky (popíšte)

Áno - občan už nebude musieť pri vybavovaní žiadosti o zaevidovanie vozidla navštíviť úrad, ale bude si môcť vybaviť svoje žiadosti z pohodlia domova elektronicky a následne mu budú všetky potrebné doklady a tabuľky s evidenčným číslom vozidla doručené na adresu ním zadanú. Občan teda ušetrí potrebný čas na vybavenie záležitostí. Vzhľadom na územné členene jednotlivých okresov však nie je možné znížene zníženie potrebného času na vybavenie záležitostí konkrétne vyčísliť, na jeden úkon odhadujeme úsporu približne 2 hodiny.

7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?

Špecifikujte skupinu občanov, ktorá bude návrhom ovplyvnená (napr. držitelia vodičských oprávnení). Aká je veľkosť tejto skupiny?

Držitelia vozidiel právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie.

Rozdelenie evidovaných vozidiel v Slovenskej republike z hľadiska typov držiteľov je nasledovné:

Držiteľ vozidla

Počet evidovaných vozidiel

Fyzická osoba - podnikateľ

120 507

Občania SR a cudzinci

2 330 996

Právnická osoba - organizácia

635 620

Celkový súčet

3 087 123

7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?

Nové povinnosti (identifikujte)

Nie

Zanikajúce povinnosti (identifikujte)

Pre občanov zavedenie nových služieb bude znamenať úplné vylúčenie potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu pri evidovaní novozakúpených vozidiel, ako aj vozidiel jednotlivo dovezených do SR z cudziny.

7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe

7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy?

Ktoré subjekty verejnej správy sú účastné procesu poskytnutia služby?

Okresné dopravné inšpektoráty okresných riaditeľstiev Policajného zboru.

7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?

Nové povinnosti (identifikujte)

Cieľom je zmena elektronických služieb na úseku evidovania vozidiel, kedy po spracovaní žiadosti na dopravnom inšpektoráte bude žiadosť systémovo zasielaná na spracovanie do nového pracoviska v Slovenskej Ľupči, kde sa vytlačí papierové osvedčenie o evidencii časť II, objedná sa elektronické osvedčenie o evidencii časť I a pripravia sa na odoslanie tabuľky s evidenčným číslom.

Zanikajúce povinnosti (identifikujte)

Nie

27

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

2.Názov návrhu zákona:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:

a)v primárnom práve

-čl. 91 ods. 1 písm. c) tretia časť hlava VI Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení – Doprava,

b) v sekundárnom práve

-smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/645 z 8. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch (Ú. v. L 112, 2. 5. 2018); gestor: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, spolupracujúci rezort: Ministerstvo vnútra SR

c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie

-nie je.

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)lehota na prebratie smernice 2018/645 je 23. máj 2020 okrem čl. 1 bodu 6 smernice, ktorého lehota na prebratie je 23. máj 2021,

b)proti Slovenskej republike neprebieha žiadne konanie v rámci „EÚ Pilot“ ani Európska komisia nezačala postup alebo Súdny dvor Európskej únie nezačal konanie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení,

c)smernica 2018/645 zatiaľ nie je prebraná.

5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:

-úplne.

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1 [§ 2 ods. 2 písm. e)]

Definícia hranice križovatky sa navrhuje upraviť tak, aby nezávisela od vyznačenia priečnymi čiarami, ale iba od jej stavebného prevedenia (zakrivenia vozovky). Pri aplikácii tejto definície vznikajú v praxi rozdiely, kde na rovnakom mieste je v každom smere jazdy iná hranica križovatky, čo je nejednoznačné a mätúce. Nie je logické a ani v zahraničí bežné – aby vodorovné značky, ktoré vyznačujú prednosť v jazde, znamenali zároveň hranicu križovatky. S ohľadom na pravidlo, ktoré sa od hranice križovatky odvíja (zákaz zastavenia a státia vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou) nie je žiaduce,

28

aby sa priestor, v ktorom je zakázané zastaviť a stáť posúval v závislosti od toho, či na danej križovatke je alebo nie je vyznačená priečna čiara.

K bodom 3, 5, 6, 7, 13, 35, 37, 63, 72, 74, 115, 118, 119, 121, 126, 141, 143 (poznámky pod čiarou k odkazom 2, 6, 7, 8, 14, 16, 20, 20b, 36a, 39, 41, 47a, 53b, 54, 54a, 57a, 59, 60, 61, 62, 65a, 68)

Ide o legislatívno-technické zmeny spočívajúce v aktualizácii odkazov na poznámky pod čiarou v nadväznosti na schválenie nových právnych predpisov, prevažne zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

K bodom 2, 4, 53 a 56 [§ 2 ods. 2 písm. f) a m), nadpis § 55a, § 55a ods. 6]

V praxi rastie množstvo rôznych kolobežiek s pomocným motorčekom, ktoré svojou konštrukciou a parametrami porovnateľné s motocyklami, pričom osoba jazdiaca na takejto kolobežke je podľa v súčasnosti platných ustanovení pravidiel cestnej premávky chodcom a nemá povinnosti vodiča, ako napríklad cyklista. Osoby pohybujúca sa na kolobežke s pomocným motorčekom, keďže dnes chodcami, jazdia po chodníkoch a ohrozujú ostatných chodcov. Zároveň vznikajú dopravné nehody s účasťou osoby pohybujúcej sa na kolobežke s pomocným motorčekom, pričom v prípade zrážky tejto osoby s iným chodcom takáto udalosť v cestnej premávke, podľa platného zákona nie je dopravnou nehodou. Taktiež nemôžu byť na osobu pohybujúcu sa na kolobežke s pomocným motorčekom uplatňované povinnosti vodiča vzťahujúce sa požitie alkoholu alebo inej návykovej látky pred jazdou alebo počas jazdy. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje striktné označenie osoby pohybujúcej sa na kolobežke s pomocným motorčekom ako vodiča nemotorového vozidla. Osoba pohybujúca sa na kolobežke bez motorčeka bude aj naďalej na účely zákona o cestnej premávke považovaná za chodca.

K bodu 8 [§ 4 ods. 2 písm. a), § 137 ods. 2 písm. o)]

Keďže kurzy základnej kvalifikácie obsahujú aj praktickú časť jazdy v cestnej premávke, ktoré sa môžu vykonávať súbežne s vodičským kurzom žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia je potrebné toto zohľadniť aj v ustanoveniach o zákaze viesť motorové vozidlo bez vodičského oprávnenia.

K bodu 9 [§ 4 ods. 2 písm. d)]

Zmena z dôvodu nejednoznačnosti a v praxi (tak na strane občana, ako aj policajta) obtiažneho výkladu pojmu zastavané územie obce s odkazom na § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), podľa ktorého takýmto územím môže byť napríklad pozemok ostatných plôch, pozemok vhodný na zastavanie vymedzených na tento účel schváleným územným plánom obce alebo schváleným územným plánom zóny, pozemok, ktoré podľa schváleného územného plánu obce alebo schváleného územného plánu zóny určené na umiestnenie stavieb na účel uspokojovania voľnočasových a rekreačných potrieb obyvateľstva (rekreácie). Skutočnosť, či obec schválila dané miesto na umiestnenie stavby, v praxi nemusí byť okamžite na mieste jednoznačne viditeľné. Navrhované ustanovenie bude v praxi jednoducho vykonateľné, zrejmé a jednoznačné. Obcou sa takto bude rozumieť priestor v platnosti dopravnej značky Obec (č. IS 36a).

Súčasne sa jedná o rozšírenie tejto výnimky zo striktného zákazu požívania alkoholu aj pre vodiča samovyvažovacieho zariadenia a vodiča jazdiaceho na kolobežke s pomocným motorčekom. Uvedená zmena je navrhovaná s poukazom na technickú podobnosť týchto zariadení/vozidiel.

29

K bodom 10, 25, 31, 163 4 ods. 2 písm. h), § 21 ods. 1, § 25 ods. 1 písm. n), § 137 ods. 2 písm. s)]

Po vzore z právnych úprav iných štátov sa navrhuje ustanovenia, v ktorých sa v súčasnosti používa právne neurčitý pojem „miesto mimo cesty“ preštylizovať tak, aby sa v nich používali len príkladné výpočty objektov, na ktoré sa majú dané pravidlá aplikovať. Formuláciou ide čiastočne o podobné vyjadrenie ako bolo uvedené v zákone č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách, ktorý však definoval pojem, ktorého názvoslovie (miesto mimo cesty) bolo v rozpore s obsahom (čerpacia stanica, parkovisko), pričom ani nešlo o definovanie pojmu (pojem neobsahoval vymedzenie žiadnych definičných znakov), ale de facto tiež len príkladným spôsobom vymenovával nejaké obslužné priestory alebo priestory s obmedzeným prístupom, pri vchádzaní z ktorých na cestu bol vodič povinný dať prednosť vozidlu idúcemu po ceste.

K bodu 11 [§ 4 ods. 2 písm. j)]

Spresňuje sa znenie zákazu poškodzovať životné prostredie tým, že sa dopĺňa najbežnejší príklad poškodzovania jazda po verejnej a cestnej zeleni (zastavenie a státie na zeleni je riešené samostatne v § 25).

K bodu 12 [§ 4 ods. 2 písm. m)]

Z dôvodu nejednoznačnosti výkladu pojmu používať telefónny prístroj alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla a častou situáciou v praxi, kde vodiči oponujú, že nepoužívali telefónny prístroj, len ho držali v ruke (zdĺhavé a náročné objasňovanie skutku) sa navrhuje jednoznačné zákonné vyjadrenie zákazu držať v ruke telefónny prístroj, a to aj jeho prípadnej inej obsluhy. Uvedené platí rovnako pre telefónny prístroj, ako aj pre iné obdobné zariadenie, predovšetkým hovorové alebo audiovizuálne záznamové zariadenie (napríklad kamera). Obsluhovaním takýchto zariadení, resp. vykonávaním inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla sa však nemá na mysli vykonanie jednoduchých úkonov napríklad zvýšenia hlasitosti rádia, či zapnutie klimatizácie jedným stlačením; naopak, ak by sa malo jednať o komplikovanejšie a zdĺhavejšie procesy, ako ladenie staníc autorádia, zadávanie cieľa cesty do navigácie, takáto činnosť bude pre vodiča počas jazdy zakázaná; naopak, ak sa tieto zariadenia ovládajú prostredníctvom doplnkových funkcií na uľahčenie obsluhy týchto zariadení, napríklad prostredníctvom multifunkčného volantu, takáto činnosť neodpútava pozornosť vodiča natoľko, aby bola kvalifikovaná ako porušenie novelizovaného ustanovenia.

K bodu 14 [§ 6a písm. j) a k)]

V súvislosti s technickými možnosťami Policajného zboru odhaľovať diaľkovým spôsobom porušovanie povinnosti vodiča umožniť vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, bezpečný a plynulý prejazd, ako aj povinnosť vytvoriť záchranársku uličku a zákaz jazdy v záchranárskej uličke navrhuje sa rozšíriť okruh správnych deliktov, ktoré možno riešiť aplikáciou inštitútu objektívnej zodpovednosti.

K bodu 15 (§ 7)

V ustanovení sa návrhom precizuje postavenie inštruktora autoškoly, ktorý pri kurzoch (vodičský, doškoľovací, kondičný a osobitný výcvik), pri skúške z odbornej spôsobilosti, preskúšaní odbornej spôsobilosti a pri základnej kvalifikácii (ak vodič ešte nie je držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej skupiny) povinnosti vodiča. V druhom odseku sa zavádza výnimka zo všeobecného pravidla prvého odseku, keď sa definuje, že ak tam uvedená osoba vedie vozidlo sám, bez prítomnosti inštruktora autoškoly vo vozidle nemôžu sa na inštruktora vzťahovať povinnosti vodiča. Navrhuje sa tak z dôvodu korektnosti a objektívnosti vykonania skúšky alebo preskúšania a výcviku. V nadväznosti na túto úpravu bude potrebné

30

novelizovať aj učebné osnovy kurzov v autoškole a upraviť presné dôvody a zásady jazdy vodiča bez prítomnosti inštruktora autoškoly vo vozidle.

K bodu 16 [§ 8 ods. 1 písm. b)]

Ustanovenie sa precizuje na všetky druhy kurzov, pri ktorých inštruktor autoškoly nemusí použiť bezpečnostný pás.

K bodu 17 (§ 9 ods. 3)

Vzhľadom na podobnosť nemotorových vozidiel a rozširovanie ich vymedzenia 2 ods. 2 písm. f)] sa navrhuje rozšíriť možnosť jazdy po krajnici na vodičov všetkých nemotorových vodičov, nielen na cyklistov.

K bodom 18, 19 (§ 10 ods. 6 a 10)

Pri súbežnej jazde sa zavádza striedavé radenie bez úpravy dopravnou značkou aj pri znižovaní počtu jazdných pruhov idúcich v priamom smere, nielen pri prekážke cestnej premávky v jednom jazdnom pruhu.

K bodu 20 (§ 10 ods. 11)

Ustanovenie sa navrhuje z dôvodu jednoznačného príkazu presného postupu správania sa vodičov, ktorí jazdia takou rýchlosťou, ktorá závisí od rýchlosti vozidiel idúcich pred nimi (súbežná jazda). v minulosti sa pri väčších dopravných nehodách na diaľnici ukázalo, že vodiči vytvárajú bez zákonného príkazu záchranársku uličku, ide teda len o zosúladenie reálneho stavu a právneho predpisu. Vzhľadom na čiastočnú stavebno-technickú podobnosť s diaľnicami sa navrhuje dané pravidlo aplikovať aj na smerovo rozdelených cestách mimo obce. Súčasne sa zakazuje zneužitie takto vytvorenej uličky pod hrozbou sankcie - zavádza sa ako porušenie pravidiel cestnej premávky spáchané závažným spôsobom, pričom je tu možnosť realizovať takéto porušenie aj prostredníctvom inštitútu objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla. Nevykonanie jazdného úkonu za účelom vytvorenia záchranárskej uličky v čase vytvárania dopravnej kongescie pri súbežnej jazde, je chápané ako menej závažný priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky; ak však takýmto úkonom znemožní prejazd vozidlu s právom prednostnej jazdy, takéto konanie sa bude považovať za porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.

K bodu 21 (§ 11 ods. 2)

Priestor električkového koľajového pásu v systéme cestnej premávky by mal byť využívaný inými vozidlami len v nevyhnutných prípadoch, preto sa navrhuje vypustiť možnosť vojsť na pás pri predchádzaní; vzhľadom na § 12 ods. 1 sa táto možnosť vypustí aj voči vyhradenému jazdnému pruhu.

K bodom 22, 23, 28, 34, 36, 38, 68 16 ods. 2 a 4,§ 24 ods. 3, nadpis § 35, § 37, § 39 ods. 1, § 71 ods. 1 a 3, § 72 ods. 1 písm. k]

Navrhuje sa upustiť od používania pojmu „rýchlostná cesta“ v pravidlách cestnej premávke, ktoré je zmätočné vo vzťahu k pojmu „rýchlostná cesta“ podľa cestného zákona (zákona č. 135/1961 Zb.), v dôsledku čoho v praxi opakovane dochádza k nežiaducemu zamieňaniu týchto pojmov a často k ich nesprávnemu chápaniu ako pojmov ekvivalentných. Pojem „cesta pre motorové vozidlá“ sa používal v našich právnych predpisoch o pravidlách cestnej premávke pred 1. februárom 2009 a vychádza z medzinárodných dohovorov, pričom sa tento pojem štandardne používa aj v ostatných štátoch (napr. Road for motor vehicles, Kraftfahrstraße, Autostraße, motortrafikled alebo Autoweg). Cesta pre motorové vozidlá je v zmysle medzinárodných dohovorov cesta s obmedzeným prístupom (len pre motorové vozidlá), obmedzeným pripojením (je vylúčená dopravná obsluha priľahlých nehnuteľností) a označená

31

príslušnou dopravnou značkou; neznamená však cestu s nejakými určenými technickými parametrami tak, ako je to vnímané v kontexte „rýchlostnej cesty“ podľa cestného zákona. Dopravnou značkou označujúcou cestu pre motorové vozidlá bude súčasná značka Rýchlostná cesta (biely symbol motorového vozidla spredu na modrom pozadí); v tomto zmysle dôjde aj k zmene v súčasnej vyhláške č. 9/2009 Z. z. Označenie cesty ako cesty pre motorové vozidlá bude možné použiť napríklad na diaľnice a rýchlostné cesty vybudované v polovičnom profile, ako aj na cesty I. triedy, prípadne aj na iné cesty, ak kompetentné orgány usúdia, že je vhodné na danej ceste zamedziť premávke nemotorizovaným účastníkom cestnej premávky a zvláštnym motorovým vozidlám. Prevažne pôjde o obchvaty obcí a miest alebo iné tranzitné úseky s intenzívnou premávkou. Podmienkou na takéto označenie cesty bude posúdenie dopadov na pohyb vylúčených účastníkov cestnej premávky a prihliadnutie na existenciu súbežnej cesty vhodnej pre týchto účastníkov, resp. primeranosť ich obchádzky. Najvyššia dovolená rýchlosť na tejto ceste nebude ustanovená explicitne zákonom, bude vyplývať buď zo všeobecných ustanovení o rýchlosti (§ 16) alebo z dopravných značiek alebo zariadení.

K bodu 24 (§ 20 ods. 5)

Navrhuje sa vhodnejším a presnejším spôsobom naformulovať znenie pravidla o prednosti v jazde na kruhovom objazde. Súčasné znenie nevystihuje podstatu pravidiel o prednosti v jazde na kruhovom objazde dostatočne jasne. V nadväznosti na znenie Dohovoru o cestnej premávke (Viedeň, 1968) a Dohovoru o cestných značkách a signáloch (Viedeň, 1968) sa ustanovuje, že vodič v kruhovom objazde, ktorý je označený príslušnou značkou Kruhový objazd spolu so značkou Daj prednosť v jazde! alebo Stoj, daj prednosť v jazde! má prednosť v jazde pred vodičmi vchádzajúcimi do kruhového objazdu. Pri kruhovom objazde, ktorý nebude označený takýmito značkami, sa bude uplatňovať prednosť sprava vyplývajúca z odseku 2. Nie je však možné v rámci jedného kruhového objazdu kombinovať rôzne prednosti v jazde na jednotlivých vjazdoch do objazdu ako by mohlo evokovať súčasné znenie odseku 5 a taktiež je každému vodičovi, ktorý vošiel do kruhového objazdu, známe akými značkami bol kruhový objazd označený a teda aká prednosť v jazde platí na celom kruhovom objazde.

K bodom 26, 50 [§ 22 ods. 4 písm. c), § 25 ods. 1 písm. c), § 53 ods. 1]

Obdobne ako je tomu v zahraničí (napr. Česká republika, Nemecko, Holandsko) navrhuje sa aj u nás zaviesť miesto na prechádzanie, čím sa rozumie miesto, ktoré je spravidla stavebno-technicky prispôsobené na prechádzanie chodcov cez vozovku, avšak nie je vyznačené ako priechod pre chodcov, t. j. chodci tu nemajú prednosť a z hľadiska pravidiel o prechádzaní cez cestu sa uplatňujú pravidlá o prechádzaní mimo priechod. Okrem toho však budú na mieste na prechádzanie platiť obdobné pravidlá ako na priechode pre chodcov vodiči sa na ňom nebudú môcť otáčať, cúvať, zastaviť a stáť a chodci budú povinní takéto miesto prednostne použiť na prechádzanie cez cestu. Miesto na prechádzanie sa bude vyznačovať dvoma prerušovanými čiarami vzdialenými od seba spravidla 4 m. Takáto úprava je vhodná na vybraných miestach ako kompromis medzi uspokojením potreby chodcov a zachovaním plynulosti cestnej premávky. Medzi praktické príklady využitia možno zaradiť križovatky s premávkou riadenou svetelnými signálmi alebo miesta na prechádzanie električkových koľají.

K bodu 27 (§ 23 ods. 3)

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa zavádza legislatívna skratka „parkovací preukaz“.

K bodu 29 [§ 25 ods. 1 písm. h)]

S ohľadom na pripravovanú novú vyhlášku o dopravnom značení, v rámci ktorej sa plánuje vypustiť vodorovné značenie koridoru pre cyklistov, sa navrhuje vypustiť zákaz zastavenia a státia na ňom. Dnešné koridory pre cyklistov nemajú z hľadiska bezpečnosti

32

cyklistov praktický význam, keďže z pohľadu vodiča motorového vozidla toto značenie nezakladá žiadnu osobitnú povinnosť voči cyklistom; naopak u cyklistov môže vytvárať dojem falošného bezpečia. Namiesto koridoru pre cyklistov sa v rámci pripravovaných zmien v dopravnom značení chystá zavedenie ochranného pruhu pre cyklistov.

K bodu 30 [§ 25 ods. 1 písm. k)]

Zavádza sa zákaz zastavenia a státia na ochrannom pruhu pre cyklistov. Ochranný pruh pre cyklistov sa zadefinuje vo vyhláške; v zásade pôjde o pruh vyznačený popri pravom okraji vozovky prerušovanou čiarou s pravidelne umiestnenými symbolmi bicykla v ňom, do ktorého bude môcť vodič motorového vozidla vojsť len v prípade nevyhnutnej potreby, pričom nesmie ohroziť cyklistov. Na rozdiel od koridoru teda táto forma značenia znamená pre vodičov motorových vozidiel reálnu povinnosť (zákaz vchádzania, ak to nie je nevyhnutné), ktorá bude mať aj pre cyklistov vyšší aspekt bezpečnosti. Tento pruh (známy tiež aj ako „viacúčelový“ pruh) je zavedený v okolitých krajinách ako bezpečné riešenie cyklistickej infraštruktúry v obci v prípade nedostatku priestoru na ceste. Taktiež možno ochranný pruh vyznačiť aj mimo obce na cestách s nízkou intenzitou premávky, pričom nie je nutné budovať nákladné segregované cyklistické komunikácie.

K bodu 32 [§ 25 ods. 1 písm. n)]

Zjednocuje sa terminológia používaná v zákone o cestnej premávke tak, aby sa všade uvádzala „verejná zeleň“.

K bodu 33 (§ 25 ods. 3)

Vypúšťa sa zo zákona vyplývajúci zákaz státia na okruhu vyznačenom dopravnými značkami, keďže nejde o medzinárodne štandardizovanú značku jej vyobrazením ani významom a z hľadiska jednoznačnosti pravidiel cestnej premávky je vhodnejšie zákaz státia vyznačiť v prípade potreby štandardnými značkami Zákaz státia.

K bodom 39, 40 [§ 39 ods. 7 písm. a) a b)]

V súčasnosti majú zvláštne motorové vozidlá (traktory a pracovné stroje samohybné) zakázanú jazdu na cestách I. triedy v pondelok piatok od 7:00 do 9:00 a v piatok a dňoch pracovného pokoja od 16:00 do 20:00, pričom výnimky z tohto zákazu môžu udeľovať jednotlivé orgány Policajného zboru. Pri výkone sezónnych prác však takéto postupy nie sú efektívne, preto sa týmto strojom, ktoré sa presúvajú na výkon pôdohospodárskych prác, navrhuje zrušiť časové obmedzenie jazdy na cestách I. triedy. Bude sa to však týkať len ich jazdy v rámci presunu na výkon pôdohospodárskych prác, do čoho spadajú práce vykonávané v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve, rybnikárstve a včelárstve. Pohyb zvláštnych motorových strojov pri výkone iných prác (napríklad stavebných) bude aj naďalej podliehať súčasným obmedzeniam.

K bodu 41 [§ 39 ods. 9 a § 141 ods. 6 písm. o)]

Ide o legislatívno-technickú úpravu vzhľadom na zmenu označovania odsekov v § 127.

K bodu 42 (§ 40 ods. 1)

Ide o legislatívno-technickú úpravu vzhľadom na presunutie legislatívnych skratiek „zvláštne výstražné znamenie“ a „vozidlo s právom prednostnej jazdy“ do § 6a.

K bodu 43 (§ 41 ods. 2)

Precizuje sa ustanovenie tým, že sa presnejšie stanovujú pravidlá cestnej premávky, ktoré vodič vozidla vybaveného zvláštnym výstražným svetlom oranžovej farby nie je povinný

33

dodržiavať, ak to vyžaduje povaha jeho jazdy alebo činnosti. Poslúchnuť a strpieť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta bude takýto vodič aj napriek všeobecnej výnimke vždy povinný.

K bodu 44 (§ 42)

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa zosúlaďuje znenie § 42 s terminológiou v zákone č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

K bodu 45 (§ 43 ods. 5)

Vypúšťajú sa duplicitné slová o odstraňovaní prekážky cestnej premávky, ktoré je upravené v odseku 4.

K bodu 46 (§ 43 ods. 6)

Odstraňovanie prekážok cestnej premávky na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá sa vyníma do samostatného odseku s tým, že cieľom je vzhľadom na charakter týchto komunikácií zabezpečiť čo najrýchlejšie odtiahnutie nepojazdných vozidiel, príp. ich nákladu. Ak tak bezodkladne (pričom „bezodkladne“ je potrebne vykladať s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu a škodu alebo nebezpečenstvo, ktoré hrozí) neurobí ten, kto prekážku spôsobil, o okamžitom odstránení prekážajúceho vozidla na jeho náklady rozhodne policajt alebo správca cesty.

K bodu 47 (§ 44 ods. 2)

Ide o zosúladenie terminológie so zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorý umožnil vydávať parkovací preukaz aj pre osoby, ktoré nemusia spĺňať podmienku odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

K bodu 48 (§ 44 ods. 4)

Na základe čoraz väčšieho počtu zistených falzifikátov parkovacích preukazov sa navrhuje, aby Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny elektronicky zasielalo aktuálne údaje o vydaných parkovacích preukazoch Policajnému zboru na účely bezodkladného overovania pravosti týchto dokladov. Podrobnosti zasielania údajov budú predmetom vzájomnej dohody, avšak predpokladá sa, že údaje o parkovacích preukazoch sa budú zasielať v pravidelných intervaloch (cca štvrťročne) na jeden kontaktný bod, z ktorého budú následne poskytované prostredníctvom operačného strediska priamo príslušníkom Policajného zboru pri vykonávaní služobnej činnosti. Keďže priestupky súvisiace so zákazom státia na miestach pre zdravotne postihnutých môžu prejednávať aj príslušníci obecnej polície, údaje získané z ústredia práce budú Policajným zborom následne distribuované ďalej aj na jednotlivé obecné polície, aby ich mohli využiť na rovnaký účel ako príslušníci Policajného zboru.

K bodu 49 (§ 52 ods. 2)

Možnosť parkovania na chodníku pri ponechaní voľnej šírky 1,5 m sa v súčasnosti nesprávne a nelogicky vykladá ako možnosť jazdiť kdekoľvek po chodníku za účelom zaparkovania vozidla tam, kde ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m, pričom vodiči často prejdú po chodníku nemalú vzdialenosť. V zákone je pritom jednoznačne uvedený zákaz iným účastníkom cestnej premávky používať chodník; výnimka platí len pre zastavenie alebo státie vozidla, nie pre neobmedzenú premávku na chodníku. Navrhuje sa preto upraviť znenie pravidla o parkovaní na chodníku tak, aby bolo jednoznačne uvedené, že parkovať na chodníku možno len na takom mieste, kde nebude dochádzať k jazde po chodníku, ale pôjde skutočne len o zaparkovanie na chodníku, ktorý je primknutý (susedí) s cestou. Je to z dôvodu posilnenia ochrany najzraniteľnejšieho účastníka cestnej premávky na chodníku, ktorý je budovaný a určený práve pre chodca (kde sa voľne pohybujú, hrajú deti). Zároveň z dôvodu, že chodník je

34

zo stavebnotechnického hľadiska konštruovaný predovšetkým pre chôdzu osôb a nie pre státie vozidiel, navrhuje sa obmedziť možnosť parkovania na chodníku za uvedených podmienok vozidlám s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t.

K bodu 51 (§ 55 ods. 2)

Vypúšťa sa povinnosť cyklistu jazdiaceho za zníženej viditeľnosti po krajnici alebo po okraji vozovky mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo mať oblečený reflexný bezpečnostný odev, ktorú možno vnímať ako duplicitnú. Samotný bicykel totiž musí byť vždy vybavený presne stanovenými reflexnými prvkami (biele odrazové sklo vpredu, červené odrazové sklo vzadu a oranžové odrazové sklá zboku na oboch stranách pedálov a lúčov kolies) a za zníženej viditeľnosti musí byť okrem toho vybavený svietidlom svietiacim dopredu bielym svetlom a svietidlom svietiacim červeným svetlom dozadu.

K bodu 52 (§ 55 ods. 9)

Navrhuje sa vypustiť povinnosť nosenia prilby mimo obce pre cyklistov starších ako 15 rokov; pravidlá o nosení prilieb pre deti do 15 rokov ostávajú bezo zmeny. Povinné nosenie prilieb pre cyklistov (na rozdiel od povinného nosenia prilieb pre motocyklistov) nevyplýva z medzinárodných dohovorov. Voči dospelým cyklistom ide o veľmi výnimočne zavedenú povinnosť (okrem Slovenska ju v obdobnej podobe len jediná krajina Španielsko), dokonca aj voči maloletým cyklistom je zákonná povinnosť nosenia prilieb pomerne zriedkavá (nemajú ju zavedenú nielen cyklisticky rozvinuté krajiny ako Holandsko, Dánsko, Nemecko, Belgicko, Švajčiarsko, ale ani dva z našich susedných krajín Poľsko a Maďarsko). Aj keď vo všeobecnosti sa nosenie prilby pre cyklistov odporúča, keďže ide o prostriedok, ktorý môže znížiť riziko ťažkého zranenia hlavy a mozgu, zákonná povinnosť pod hrozbou pokuty nie je osvedčeným prostriedkom na zníženie nehodovosti cyklistov, resp. podľa rôznych zahraničných štúdií môže skôr odrádzať od cyklistiky s otáznym reálnym vplyvom na bezpečnosť. Nosenie prilby mimo obce pre cyklistov nad 15 rokov sa tak ponecháva na zvážení a zodpovednosti každého cyklistu, či je ochotný chrániť svoj život a zdravie nosením ochrannej prilby, rovnako ako je ponechané na vlastnej zodpovednosti každého nosen