Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69259
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov 385/2008 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 15.10.2008
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Informácie a informačný systém, Rozpočtové a príspevkové organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD13 DS7 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 385/2008 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje postavenie a činnosť Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (ďalej len „tlačová ...

§ 2
Postavenie tlačovej agentúry
(1)

Tlačová agentúra je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná inštitúcia, ktorá poskytuje ...

(2)

Tlačová agentúra je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri.

(3)

Tlačová agentúra vykonáva vlastnú činnosť vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú ...

(4)

Tlačová agentúra je pri tvorbe a distribúcii svojho spravodajstva slobodná a nezávislá. Do obsahu ...

§ 3
Hlavná činnosť tlačovej agentúry
(1)

Hlavnou činnosťou tlačovej agentúry je služba verejnosti v oblasti spravodajstva.

(2)

Služba verejnosti v oblasti spravodajstva je vyhľadávanie aktuálnych, včasných, overených, neskreslených ...

(3)

Tlačová agentúra vyhľadáva a spracováva informácie z územia Slovenskej republiky o

a)
spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a športových udalostiach na celoštátnej ...
b)
orgánoch verejnej moci, nimi zriadených rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách ...
c)
kultúrnych aktivitách s dôrazom na národnú kultúru a kultúru národnostných menšín a etnických ...
d)
národnostných menšinách a etnických skupinách žijúcich na území Slovenskej republiky,
e)
činnosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností,1)
f)
sociálne znevýhodnených a rizikových skupinách obyvateľstva,
g)
školstve, vede, výskume,
h)
zdravotníctve a životnom štýle,
i)
verejnej bezpečnosti a prevencii pred kriminalitou,
j)
ochrane maloletých a prevencii pred spoločensky negatívnymi vplyvmi,
k)
iných významných oblastiach života spoločnosti.
(4)

Tlačová agentúra vyhľadáva a spracováva informácie zo zahraničia o

a)
spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a športových udalostiach celosvetového ...
b)
udalostiach, ktoré sa vzťahujú k Slovenskej republike,
c)
činnosti a úspechoch občanov Slovenskej republiky v zahraničí,
d)
živote a činnosti Slovákov žijúcich v zahraničí,
e)
iných významných udalostiach.
(5)

Tlačová agentúra vykonáva vo verejnom záujme v rámci hlavnej činnosti tieto služby:

a)
vydáva v úplnom znení vyhlásenia prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, Ústavného ...
b)
informuje o stanoviskách a oznámeniach prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, ...
c)
informuje o stanoviskách a oznámeniach iných orgánov verejnej moci, rozpočtových organizácií ...
d)
zhromažďuje a sprístupňuje informácie o činnosti, legislatívnom procese, rozhodnutiach a aktivitách ...
e)
vyhľadáva a spracováva informácie o spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a ...
f)
uchováva a sprístupňuje2) zhromaždené informácie,
g)
zhromažďuje a sprístupňuje databázu obrazových záznamov, zvukových záznamov a videozáznamov ...
(6)

Tlačová agentúra zriaďuje regionálne spravodajské pracoviská tlačovej agentúry v sídlach krajov ...

(7)

Tlačová agentúra plní ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov.3)

(8)

Agentúrne spravodajstvo tlačovej agentúry je vyvážené, pluralitné a objektívne a rešpektuje ...

§ 4
Podnikanie tlačovej agentúry
(1)

Tlačová agentúra je oprávnená vykonávať len takú podnikateľskú činnosť, ktorá súvisí ...

(2)

Tlačová agentúra je oprávnená podieľať sa na založení obchodnej spoločnosti alebo sama založiť ...

(3)

Tlačová agentúra sa nesmie zúčastňovať na obchodovaní obchodnej spoločnosti ako spoločník ...

§ 5
Hospodárenie tlačovej agentúry
(1)

Tlačová agentúra nakladá s majetkom tlačovej agentúry podľa osobitného predpisu,5) ak tento ...

(2)

Majetok tlačovej agentúry tvorí súhrn majetkových hodnôt, a to nehnuteľností, hnuteľných vecí, ...

(3)

Tlačová agentúra je povinná majetok podľa odseku 2 užívať na plnenie jej úloh ustanovených ...

(4)

Majetok tlačovej agentúry nadobudnutý podľa § 17 ods. 2 nepodlieha exekúcii podľa osobitných ...

(5)

Tlačová agentúra si zostavuje rozpočet pozostávajúci z príjmov a výdavkov na kalendárny rok ...

(6)

Finančné prostriedky, s ktorými tlačová agentúra hospodári, môže používať len na účely ...

(7)

Tlačová agentúra nemôže finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu používať na podnikanie ...

(8)

Finančné prostriedky a majetok tlačovej agentúry nemožno použiť na financovanie politickej strany, ...

(9)

Tlačová agentúra môže použiť nehnuteľnosti, hnuteľné veci alebo finančné prostriedky na ...

(10)

Tlačová agentúra vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.10) Účtovnú závierku overuje ...

(11)

Tlačová agentúra vypracúva výročnú správu. Výročná správa o činnosti a hospodárení tlačovej ...

a)
prehľad a vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z hlavnej činnosti tlačovej agentúry a povinností ...
b)
prehľad o výsledku hospodárenia hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti,
c)
stanovisko správnej rady k vyhodnoteniu plnenia hlavných úloh tlačovej agentúry a k výsledku hospodárenia ...
d)
zmeny v zložení orgánov tlačovej agentúry, ktoré nastali v priebehu roka, a
e)
ďalšie dôležité informácie o činnosti tlačovej agentúry.
(12)

Tlačová agentúra uloží výročnú správu prerokovanú Národnou radou Slovenskej republiky (ďalej ...

(13)

Tlačová agentúra poskytuje svoje služby odplatne okrem služieb, na ktoré sa poskytuje príspevok ...

(14)

Na kontrolu hospodárenia tlačovej agentúry sa vzťahujú osobitné predpisy.14)

§ 6
Financovanie tlačovej agentúry
(1)

Príjmy tlačovej agentúry sú

a)
príjmy z hlavnej činnosti,
b)
príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok určený ...
c)
príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok na kapitálové ...
d)
príjmy z podnikateľskej činnosti,
e)
finančné prostriedky zo štátnych účelových fondov a prostriedky Európskej únie,
f)
príjmy z predaja a prenájmu majetku tlačovej agentúry,
g)
úroky z vkladov v banke alebo pobočke zahraničnej banky8) okrem úrokov z prostriedkov štátneho ...
h)
dary,
i)
iné príjmy.
(2)

Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme je zmluva medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej ...

a)
sumy príspevku zo štátneho rozpočtu a spôsob jeho vyplatenia,
b)
predpokladanej sumy a štruktúry nákladov,
c)
typov výdavkov, ktoré možno financovať z príspevku zo štátneho rozpočtu,
d)
rozsahu služieb podľa § 3 ods. 5,
e)
iných náležitostí.
(3)

Ministerstvo vykonáva kontrolu15) plnenia zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom záujme.

(4)

Finančné prostriedky tlačovej agentúry sa vedú na jej účtoch zriadených v Štátnej pokladnici,7) ...

§ 7
Rezervný fond
(1)

Tlačová agentúra tvorí rezervný fond.

(2)

Rezervný fond sa tvorí

a)
zo zisku z hlavnej činnosti tlačovej agentúry po zdanení,
b)
zo zisku z podnikateľskej činnosti tlačovej agentúry po zdanení.
(3)

Rezervný fond sa používa na

a)
úhradu straty z hlavnej činnosti tlačovej agentúry,
b)
úhradu straty z podnikateľskej činnosti tlačovej agentúry.
Orgány tlačovej agentúry
§ 8
Orgány tlačovej agentúry sú
a)

správna rada,

b)

generálny riaditeľ.

§ 9
Správna rada
(1)

Správna rada má päť členov a je zložená z

a)
odborníka v oblasti práva, odborníka v oblasti ekonómie, odborníka v oblasti žurnalistiky a odborníka ...
b)
jedného člena, ktorého volia a odvolávajú zamestnanci tlačovej agentúry zo zamestnancov tlačovej ...
(2)

Kandidátov na členov správnej rady podľa odseku 1 písm. a) predkladajú príslušnému výboru ...

(3)

Členom správnej rady môže byť štátny občan Slovenskej republiky, ktorý má spôsobilosť na ...

(4)

Člen správnej rady nesmie vykonávať funkciu v politickej strane alebo politickom hnutí, vystupovať ...

(5)

Člen správnej rady nesmie byť

a)
vydavateľom periodickej tlače,16) osobou, ktorá vyhľadáva a spracúva informácie s cieľom sprostredkovať ...
b)
vysielateľom programovej služby alebo prevádzkovateľom retransmisie,17) štatutárnym orgánom alebo ...
c)
vlastníkom, spoluvlastníkom, ani štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho ...
(6)

Člen správnej rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť predsedovi správnej rady každú zmenu ...

(7)

Pri výkone funkcie člena správnej rady je člen správnej rady povinný konať nestranne a zdržať ...

(8)

Výkon funkcie člena správnej rady sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.18)

(9)

Člen správnej rady má nárok na úhradu výdavkov spojených s výkonom tejto funkcie podľa osobitného ...

(10)

Členovi správnej rady patrí za výkon tejto funkcie mesačná odmena v sume priemernej mesačnej ...

(11)

Členovi správnej rady vykonávajúcemu funkciu predsedu správnej rady alebo podpredsedu správnej ...

§ 10
Funkčné obdobie člena správnej rady
(1)

Funkčné obdobie člena správnej rady je päť rokov. Člena správnej rady možno zvoliť opätovne, ...

(2)

Ak sa členstvo v správnej rade skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov podľa § 11 ...

§ 11
Skončenie výkonu funkcie člena správnej rady
(1)

Výkon funkcie člena správnej rady sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie člena správnej rady; členstvo sa skončí dňom doručenia oznámenia o vzdaní ...
c)
odvolaním člena správnej rady z funkcie,
d)
smrťou člena správnej rady alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
e)
skončením pracovného pomeru člena správnej rady podľa § 9 ods. 1 písm. b).
(2)

Národná rada odvolá člena správnej rady podľa § 9 ods. 1 písm. a) alebo zamestnanci tlačovej ...

a)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou člena správnej rady podľa § 9 ods. ...
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu ...
c)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony ...
d)
nevykonáva funkciu člena správnej rady najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace alebo ...
e)
stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky.
(3)

Ak nastali skutočnosti podľa odseku 1 písm. b) alebo d) alebo skutočnosti podľa odseku 2, predseda ...

a)
predsedovi národnej rady, ak ide o člena správnej rady podľa § 9 ods. 1 písm. a), alebo
b)
generálnemu riaditeľovi, ak ide o člena správnej rady zvoleného podľa § 9 ods. 1 písm. b).
§ 12
Pôsobnosť správnej rady
(1)

Správna rada

a)
dohliada na dodržiavanie tohto zákona a plnenie úloh, ktoré tlačovej agentúre vyplývajú z osobitných ...
b)
volí a odvoláva generálneho riaditeľa a určuje mu odmeny, pričom súhrn ročných odmien nesmie ...
c)
schvaľuje štatút tlačovej agentúry, organizačný poriadok tlačovej agentúry a štatút redaktorov ...
d)
schvaľuje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja tlačovej agentúry predkladané generálnym riaditeľom ...
e)
prerokúva a schvaľuje návrh rozpočtu tlačovej agentúry, účtovnej závierky, ako aj návrh na ...
f)
prerokúva a schvaľuje výročnú správu o činnosti a hospodárení tlačovej agentúry a predkladá ...
g)
schvaľuje návrhy na podnikateľské zámery podľa § 4 ods. 2 a návrhy podľa § 5 ods. 9,
h)
schvaľuje návrh generálneho riaditeľa na prevod vlastníctva nepotrebnej nehnuteľnosti alebo hnuteľnej ...
i)
schvaľuje rokovací poriadok správnej rady,
j)
volí a odvoláva predsedu správnej rady a podpredsedu správnej rady zo svojich členov,
k)
kontroluje hospodárenie tlačovej agentúry a kontroluje nakladanie s jej majetkom,
l)
prerokúva správnej rade adresované návrhy, podnety a sťažnosti týkajúce sa činnosti tlačovej ...
m)
schvaľuje uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom záujme,
n)
určí štatutárny orgán tlačovej agentúry zo zamestnancov tlačovej agentúry, ak sa výkon funkcie ...
(2)

Členovia správnej rady sú pri svojej činnosti podľa odseku 1 písm. k) oprávnení nahliadať do ...

§ 13
Generálny riaditeľ
(1)

Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom tlačovej agentúry, ktorý riadi jej činnosť a koná ...

(2)

Funkčné obdobie generálneho riaditeľa sa začína dňom určeným v rozhodnutí správnej rady o ...

(3)

Generálnemu riaditeľovi patrí mesačná mzda rovnajúca sa dvojnásobku platu poslanca národnej ...

(4)

Generálny riaditeľ pre prípad svojej neprítomnosti písomne určí svojho zástupcu zo zamestnancov ...

(5)

Generálny riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa tlačovej agentúry, ktoré nepatria ...

a)
predkladá správnej rade na schválenie návrhy dlhodobých plánov a koncepcií rozvoja tlačovej ...
b)
predkladá správnej rade na prerokovanie a schválenie návrh rozpočtu, ktorého súčasťou je návrh ...
c)
schvaľuje pracovný poriadok tlačovej agentúry,
d)
predkladá správnej rade každoročne do 15. apríla výročnú správu o činnosti a hospodárení ...
e)
zabezpečuje v určených lehotách vykonanie opatrení navrhnutých správnou radou alebo príslušným ...
f)
predkladá správnej rade návrhy na podnikateľské zámery podľa § 4 ods. 2 a návrhy podľa § ...
(6)

Generálny riaditeľ má právo zúčastňovať sa na všetkých zasadnutiach správnej rady okrem voľby ...

§ 14
Podmienky na výkon funkcie generálneho riaditeľa
(1)

Za generálneho riaditeľa možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá

a)
spĺňa predpoklady podľa § 9 ods. 3,
b)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
c)
má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti riadenia,
d)
nevykonáva funkciu alebo činnosť podľa § 9 ods. 4 alebo 5.
(2)

Generálny riaditeľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť správnej rade každú zmenu skutočností ...

§ 15
Voľba generálneho riaditeľa
(1)

Generálneho riaditeľa volí správna rada verejným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou všetkých ...

(2)

Oznámenie o verejnom vypočutí na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa zverejní správna rada ...

(3)

Ak sa výkon funkcie generálneho riaditeľa skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, správna ...

§ 16
Skončenie výkonu funkcie generálneho riaditeľa
(1)

Výkon funkcie generálneho riaditeľa sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia generálneho riaditeľa,
b)
vzdaním sa funkcie generálneho riaditeľa; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia oznámenia ...
c)
odvolaním generálneho riaditeľa z funkcie alebo
d)
smrťou generálneho riaditeľa alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
(2)

Správna rada odvolá generálneho riaditeľa z funkcie, ak

a)
stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu ...
c)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony ...
d)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou generálneho riaditeľa podľa § 14 ods. ...
(3)

Správna rada môže odvolať generálneho riaditeľa, ak

a)
nevykonáva svoju funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace,
b)
správna rada počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov svojím uznesením najmenej ...
c)
nesplnil povinnosti podľa § 13 ods. 5 písm. d) alebo podľa osobitného predpisu.21)
(4)

Správna rada rozhoduje o odvolaní generálneho riaditeľa nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých ...

§ 17
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1)

Tlačová agentúra Slovenskej republiky – Slovakia zriadená podľa zákona Slovenskej národnej ...

(2)

Majetok Slovenskej republiky a iné majetkové práva Slovenskej republiky, ktoré sú k 31. decembru ...

(3)

Práva a povinnosti Tlačovej agentúry Slovenskej republiky – Slovakia, ktoré jej k 31. decembru ...

(4)

Práva k predmetom ochrany podľa autorského zákona22) a iné práva duševného vlastníctva, ktoré ...

(5)

Znenie § 12 ods. 1 písm. m) sa nevzťahuje na zmluvu o poskytovaní služieb vo verejnom záujme uzatvorenú ...

(6)

Návrhy kandidátov na členov správnej rady podľa § 9 ods. 1 písm. a) sa predložia príslušnému ...

(7)

Generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej republiky – Slovakia vymenovaný podľa zákona ...

(8)

Správna rada je povinná zverejniť do 15 dní od zvolenia všetkých členov správnej rady oznámenie ...

§ 18
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 81/1992 Zb. o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii ...

Čl. II

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 3 ods. 1 písm. e) sa slová „Tlačová agentúra Slovenskej republiky – Slovakia“ nahrádzajú ...

Čl. III

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ...

V § 1 ods. 1 písm. c) sa za slovom „filharmónie“ čiarka nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  § 4 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností ...
 • 2)  § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých ...
 • 3)  Napríklad § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy ...
 • 4)  § 86 Obchodného zákonníka.
 • 5)  Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej ...
 • 6)  § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych ...
 • 7)  § 2a ods. 1 písm. m) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 8)  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 9)  § 829 až 841 Občianskeho zákonníka.
 • 10)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 2 ods. 2 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene ...
 • 12)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 13)  § 20 zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 14)  Napríklad § 2 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom ...
 • 15)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 15a)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 16)  § 2 ods. 3 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a ...
 • 17)  § 2 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. ...
 • 18)  § 136 a § 137 ods. 1 Zákonníka práce.
 • 19)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ...
 • 21)  Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ...
 • 22)  Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore