Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69452
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov 219/2014 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 05.08.2014
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov 219/2014 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 219/2014 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a)

sociálnu prácu, podmienky na výkon sociálnej práce a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Slovenskej ...

b)

podmienky na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny.

§ 2
Sociálna práca
(1)

Sociálna práca na účely tohto zákona je odborná činnosť vykonávaná sociálnym pracovníkom ...

(2)

Sociálna práca je aj špecializovaná odborná činnosť vykonávaná sociálnym pracovníkom na účel ...

(3)

Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce uplatňujú prístupy zodpovedajúce cieľu vykonávanej ...

DRUHÁ HLAVA
PODMIENKY NA VÝKON SOCIÁLNEJ PRÁCE

§ 3
(1)

Podmienkou na výkon sociálnej práce je

a)
odborná spôsobilosť na výkon sociálnej práce,
b)
povolenie na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka (ďalej len „povolenie“), ak je sociálna ...
(2)

Sociálny pracovník vykonáva sociálnu prácu

a)
v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
b)
výkonom samostatnej praxe sociálneho pracovníka.
(3)

Asistent sociálnej práce vykonáva sociálnu prácu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom ...

Odborná spôsobilosť na výkon sociálnej práce
§ 4
(1)

Odborná spôsobilosť na výkon sociálnej práce je splnenie kvalifikačných predpokladov podľa ...

(2)

Počas výkonu sociálnej práce je súčasťou odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce aj ...

§ 5
(1)

Kvalifikačný predpoklad na výkon odbornej činnosti

a)
sociálnym pracovníkom je získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ...
b)
asistentom sociálnej práce je získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ...
(2)

Osobitný kvalifikačný predpoklad na výkon špecializovanej odbornej činnosti je absolvovanie akreditovaného ...

(3)

Splnenie kvalifikačného predpokladu podľa

a)
odseku 1 písm. a) sa preukazuje doloženým dokladom o absolvovaní vysokoškolského štúdia druhého ...
b)
odseku 1 písm. b) sa preukazuje doloženým dokladom o absolvovaní vysokoškolského štúdia prvého ...
(4)

Splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu podľa odseku 2 sa preukazuje doloženým dokladom ...

(5)

Sústavu špecializovaných odborov sociálnej práce, špecializačné vzdelávacie programy podľa ...

§ 6
(1)

Sústavné vzdelávanie v sociálnej práci zabezpečuje pre sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej ...

(2)

Hodnotenie sústavného vzdelávania v sociálnej práci sociálneho pracovníka vykonávajúceho samostatnú ...

Povolenie
§ 7
(1)

Podmienkou na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka je povolenie vydané komorou.

(2)

Podmienkou na vydanie povolenia je, aby

a)
žiadateľ o povolenie spĺňal ustanovený kvalifikačný predpoklad,
b)
žiadateľ o povolenie vykonával sociálnu prácu v praxi najmenej tri roky,
c)
výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka, na ktorú sa vzťahuje povolenie, umožňoval právny ...
d)
žiadateľ o povolenie bol bezúhonný,
e)
žiadateľ o povolenie mal spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
f)
žiadateľ o povolenie mal zabezpečenú supervíziu na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka ...
g)
žiadateľovi o povolenie v období piatich rokov pred podaním žiadosti o vydanie povolenia nebolo
1.
odňaté povolenie podľa § 11 ods. 3 a 4 okrem odňatia povolenia z dôvodu neplnenia podmienky podľa ...
2.
uložené disciplinárne opatrenie podľa § 25 ods. 2 písm. d) za opakované závažné porušenie ...
(3)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(4)

Podmienka spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu sa považuje za splnenú, ak sa nepreukáže ...

(5)

Žiadateľ o povolenie môže supervíziu na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka zabezpečiť ...

§ 8
(1)

Žiadosť o vydanie povolenia obsahuje

a)
osobné údaje žiadateľa o povolenie, ktorými sú meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a miesto ...
b)
uvedenie právneho predpisu, na účely ktorého bude samostatná prax sociálneho pracovníka vykonávaná, ...
c)
miesto výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka vrátane kontaktných údajov.
(2)

Prílohy žiadosti o vydanie povolenia tvoria

a)
doklad preukazujúci splnenie ustanoveného kvalifikačného predpokladu,
b)
doklad o doterajšej praxi,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,4a)
d)
písomne vypracovaný spôsob zabezpečenia supervízie výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka. ...
(3)

Údaje podľa odseku 2 písm. c) komora bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej ...

§ 9
(1)

Ak žiadateľ o povolenie preukázal splnenie podmienok na vydanie povolenia, komora vydá povolenie ...

(2)

Povolenie sa vydáva na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú fyzickú osobu.

(3)

Povolenie obsahuje registračné číslo, meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a trvalý pobyt ...

(4)

Zmenu mena, priezviska, titulu a trvalého pobytu držiteľa povolenia komora vyznačí v povolení ...

(5)

Komora vyhotoví na žiadosť držiteľa povolenia do 30 dní rovnopis povolenia.

§ 10
(1)

Držiteľ povolenia je povinný

a)
spĺňať podmienky podľa § 7 ods. 2 písm. a), c) až f) počas platnosti povolenia,
b)
bezodkladne oznámiť zmenu v plnení podmienok podľa § 7 ods. 2 písm. a), c) až f) komore,
c)
spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce,
d)
spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností podľa § 12 ...
e)
spĺňať podmienky ustanovené právnym predpisom pre oblasť výkonu samostatnej praxe sociálneho ...
f)
vykonávať sociálnu prácu v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi ...
g)
sústavne vykonávať samostatnú prax sociálneho pracovníka.
(2)

Sústavný výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka je sústavné vykonávanie sociálnej práce, ...

§ 11
(1)

Platnosť povolenia sa pozastavuje dňom doručenia písomného oznámenia držiteľa povolenia o prerušení ...

(2)

Platnosť povolenia zaniká

a)
dňom doručenia písomného oznámenia držiteľa povolenia o ukončení výkonu samostatnej praxe ...
b)
dňom právoplatnosti rozhodnutia o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo dňom právoplatnosti ...
(3)

Komora odníme povolenie, ak držiteľ povolenia prestal spĺňať podmienky podľa § 7 ods. 2 písm. ...

(4)

Komora môže odňať povolenie, ak

a)
držiteľ povolenia neplní povinnosť podľa § 10 ods. 1 písm. e),
b)
držiteľ povolenia závažne alebo opakovane porušil tento zákon alebo iný všeobecne záväzný ...

TRETIA HLAVA
PODMIENKY NA VÝKON NIEKTORÝCH ODBORNÝCH ČINNOSTÍ V OBLASTI SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

§ 12
(1)

Sociálny pracovník alebo asistent sociálnej práce môže v oblasti sociálnych vecí a rodiny na ...

(2)

Nadstavbové odborné činnosti môže v oblasti sociálnych vecí a rodiny na účel ustanovený osobitným ...

(3)

Podmienkou na výkon nadstavbových odborných činností je odborná spôsobilosť na výkon nadstavbových ...

(4)

Ustanovením podmienky na výkon nadstavbových odborných činností podľa odseku 3 nie je dotknuté ...

§ 13
Odborná spôsobilosť na výkon nadstavbových odborných činností
(1)

Odborná spôsobilosť na výkon nadstavbových odborných činností je

a)
splnenie kvalifikačného predpokladu, ktorým je získané vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore ...
b)
splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti, ak ...
c)
splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho programu ...
d)
vzdelávanie na udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie vedomostí a zručností potrebných na ...
(2)

Splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu podľa odseku 1 písm. c) sa preukazuje doloženým ...

(3)

Sústavné vzdelávanie v nadstavbovej odbornej činnosti fyzických osôb podľa § 12 ods. 1 a 2 vykonávajúcich ...

(4)

Sústavu nadstavbových odborných činností, kvalifikačný predpoklad podľa odseku 1 písm. a) a ...

DRUHÁ ČASŤ

KOMORA

§ 14
Zriadenie a postavenie komory
(1)

Zriaďuje sa komora ako profesijná organizácia, ktorá združuje sociálnych pracovníkov a asistentov ...

(2)

Komora je právnická osoba, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na území Slovenskej republiky.

(3)

Štatút komory bližšie upraví činnosť komory, najmä

a)
podrobnosti o organizácii komory, orgánoch komory a činnosti orgánov komory,
b)
podrobnosti o členstve v komore,
c)
počet členov predstavenstva komory, dozornej rady komory, profesijnej rady komory a disciplinárnej ...
d)
dĺžku funkčného obdobia predsedu komory a členov predstavenstva komory, dozornej rady komory, profesijnej ...
(4)

Komora upraví

a)
spôsob voľby predsedu komory a členov orgánov komory volebným poriadkom komory,
b)
spôsob rokovania orgánov komory rokovacím poriadkom komory,
c)
postup disciplinárnej komisie a podrobnosti disciplinárneho konania disciplinárnym poriadkom komory, ...
d)
pravidlá hospodárenia hospodárskym poriadkom komory.
§ 15
Pôsobnosť komory
(1)

Komora najmä

a)
chráni práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom sociálnej práce, poskytuje členom ...
b)
plní úlohy vo veciach zápisu do zoznamu členov komory a výmazu zo zoznamu členov komory,
c)
rozhoduje vo veciach povolenia, disciplinárneho previnenia a vo veciach uznania osvedčenia, vysvedčenia ...
d)
koná vo veciach podnetov, návrhov a sťažností svojich členov v súvislosti s ich právami a povinnosťami ...
e)
vydáva v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vnútorné ...
f)
vydáva stanoviská k etickým otázkam výkonu sociálnej práce,
g)
poskytuje údaje zo zoznamu členov komory a z registra povolení na účely štátnych štatistických ...
h)
spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávy, profesijnými združeniami, stavovskými ...
i)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu s profesijnými združeniami a vzdelávacími inštitúciami, ...
j)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
(2)

Komora vedie, pravidelne aktualizuje a sprístupňuje na svojom webovom sídle

a)
zoznam
1.
členov komory, ktorý obsahuje evidenčné číslo člena komory, meno, priezvisko, titul, dátum zapísania ...
2.
hosťujúcich členov komory, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum zapísania do zoznamu ...
3.
čestných členov komory, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul a dátum zapísania do zoznamu čestných ...
4.
členov orgánov komory okrem snemu komory, ktorý obsahuje vyznačenie funkcie v orgáne komory, meno, ...
b)
register povolení, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul sociálneho pracovníka, ktorému bolo vydané ...
§ 16
Členstvo v komore
(1)

Komora združuje členov komory. Členstvo v komore je dobrovoľné. Členstvo v komore vzniká zápisom ...

(2)

Členom komory môže byť fyzická osoba, ktorá

a)
je odborne spôsobilá na výkon sociálnej práce,
b)
vykonáva sociálnu prácu,
c)
komoru písomne požiada o zápis do zoznamu členov komory.
(3)

Predstavenstvo komory zapíše fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 2 písm. a) a ...

(4)

Ak predstavenstvo komory nezapíše fyzickú osobu do zoznamu členov komory v lehote podľa odseku ...

(5)

Ak predstavenstvo komory nezapíše fyzickú osobu do zoznamu členov komory alebo ak predstavenstvo ...

(6)

Členstvo v komore sa prerušuje

a)
dňom doručenia písomného oznámenia člena komory o prerušení členstva v komore, ak v oznámení ...
b)
dňom pozastavenia platnosti povolenia podľa § 11 ods. 1, ak člen komory nevykonáva sociálnu prácu ...
c)
uložením disciplinárneho opatrenia podľa § 25 ods. 2 písm. c).
(7)

Členstvo v komore zaniká

a)
dňom doručenia písomného oznámenia člena komory o ukončení členstva v komore, ak v oznámení ...
b)
smrťou člena komory alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
c)
uložením disciplinárneho opatrenia podľa § 25 ods. 2 písm. d),
d)
uplynutím jedného roka, počas ktorého člen komory nevykonával sociálnu prácu, ak mu členstvo ...
e)
odňatím povolenia podľa § 11 ods. 4 písm. b).
§ 17
Práva a povinnosti člena komory
(1)

Člen komory má právo

a)
byť volený za predsedu komory a do orgánov komory,
b)
využívať bezplatné poradenstvo v súvislosti s výkonom sociálnej práce,
c)
na sprostredkovanie zastupovania v konaní pred súdmi vo veciach súvisiacich s výkonom sociálnej ...
d)
predkladať návrhy na priznanie postavenia hosťujúceho člena komory a na udelenie čestného členstva ...
e)
zúčastniť sa rokovania orgánu komory a vyjadriť sa k veci, ak je predmetom rokovania vec, ktorou ...
(2)

Člen komory je povinný

a)
vykonávať sociálnu prácu v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi ...
b)
dodržiavať štatút komory a vnútorné predpisy komory,
c)
oznamovať predstavenstvu komory skutočnosti rozhodujúce pre členstvo v komore do 30 dní odo dňa, ...
d)
riadne a včas platiť členský príspevok okrem obdobia prerušenia členstva v komore.
(3)

Člen komory má právo podľa odseku 1 písm. b), c) a e) a povinnosť podľa odseku 2 písm. a) a ...

§ 18
Hosťujúci člen komory a čestný člen komory
(1)

Komora môže fyzickej osobe priznať postavenie hosťujúceho člena komory a udeliť čestné členstvo ...

(2)

Postavenie hosťujúceho člena komory môže na návrh orgánu komory alebo na návrh najmenej desiatich ...

(3)

Čestné členstvo v komore môže na návrh orgánu komory alebo na návrh najmenej 20 členov komory ...

§ 19
Orgány komory
(1)

Orgány komory sú

a)
snem komory,
b)
predstavenstvo komory,
c)
dozorná rada komory,
d)
profesijná rada komory,
e)
disciplinárna komisia komory.
(2)

Štatutárny orgán komory je predseda komory. Predseda komory je predsedom predstavenstva komory.

(3)

Funkcie v orgánoch komory podľa odseku 1 písm. b) až e) sú navzájom nezlučiteľné. Funkcie v ...

(4)

Členovi orgánu komory podľa odseku 1 písm. b) až e) patrí náhrada výdavkov podľa osobitného ...

§ 20
Snem komory
(1)

Snem komory je najvyšší orgán komory. Snem komory tvoria členovia komory.

(2)

Snem komory

a)
schvaľuje štatút komory, iné vnútorné predpisy komory a etický kódex,
b)
volí a odvoláva predsedu komory a ostatných členov orgánov komory,
c)
priznáva postavenie hosťujúceho člena komory a udeľuje čestné členstvo v komore,
d)
schvaľuje výšku členského príspevku a poplatkov podľa § 40 ods. 1,
e)
schvaľuje správu o hospodárení komory za uplynulý kalendárny rok,
f)
rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí alebo ktoré sú upravené v štatúte komory.
(3)

Zasadnutia snemu komory sa konajú podľa potreby, najmenej raz za kalendárny rok. Predstavenstvo komory ...

a)
predsedu komory,
b)
najmenej tretiny členov komory alebo
c)
dozornej rady komory.
§ 21
Predstavenstvo komory
(1)

Predstavenstvo komory je výkonný a riadiaci orgán komory, ktorý

a)
zvoláva zasadnutia snemu komory,
b)
plní uznesenia snemu komory,
c)
schvaľuje rozpočet na kalendárny rok,
d)
hospodári s majetkom komory,
e)
rozhoduje o zapísaní do zoznamu členov komory,
f)
vedie a aktualizuje zoznam členov komory, hosťujúcich členov komory a čestných členov komory,
g)
predkladá správy o činnosti predstavenstva komory snemu komory,
h)
podáva záväzné stanovisko k uplatňovaniu vnútorných predpisov komory,
i)
zabezpečuje informačnú, dokumentačnú a publikačnú činnosť komory.
(2)

Predstavenstvo komory je odvolací orgán proti rozhodnutiam profesijnej rady komory podľa § 23 ods. ...

§ 22
Dozorná rada komory

Dozorná rada komory

a)

kontroluje

1.

činnosť komory,

2.

plnenie uznesení snemu komory,

3.

hospodárenie komory,

4.

činnosť predstavenstva komory a predsedu komory,

5.

dodržiavanie vnútorných predpisov komory a rozhodnutí orgánov komory,

b)

predkladá správu o hospodárení komory,

c)

podáva návrh na začatie disciplinárneho konania voči členovi komory,

d)

volí a odvoláva zo svojich členov predsedu dozornej rady komory a podpredsedu alebo podpredsedov ...

§ 23
Profesijná rada komory
(1)

Profesijná rada komory svojou činnosťou utvára podmienky na zvyšovanie profesionálnej úrovne ...

(2)

Členov profesijnej rady komory volí snem komory z členov komory a z hosťujúcich členov komory ...

(3)

Profesijná rada komory

a)
vydáva
1.
etický kódex, ktorý je po schválení snemom komory pre členov komory záväzný,
2.
odporúčania v oblasti sústavného vzdelávania v sociálnej práci,
3.
pravidlá hodnotenia sústavného vzdelávania v sociálnej práci sociálnych pracovníkov vykonávajúcich ...
b)
hodnotí sústavné vzdelávanie v sociálnej práci sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú ...
c)
podáva
1.
stanoviská k etickým otázkam výkonu sociálnej práce,
2.
návrh na začatie disciplinárneho konania voči členovi komory,
d)
rozhoduje v prvom stupni v mene komory v konaní o povolení a v konaní o uznaní dokladu o absolvovaní ...
e)
rozhoduje o námietke proti nezapísaniu do zoznamu členov komory,
f)
vydáva potvrdenie o dĺžke výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka na účely preukazovania ...
g)
vedie a aktualizuje register povolení,
h)
navrhuje zástupcov komory do akreditačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ...
§ 24
Disciplinárna komisia komory
(1)

Disciplinárna komisia komory

a)
rozhoduje v prvom stupni v mene komory v disciplinárnom konaní na návrh dozornej rady komory, profesijnej ...
b)
posudzuje podnety vo veci porušenia povinnosti vyplývajúcej z tohto zákona alebo porušenia vnútorného ...
c)
plní oznamovaciu povinnosť o skutočnostiach z disciplinárnych konaní alebo o iných skutočnostiach, ...
d)
volí a odvoláva zo svojich členov predsedu disciplinárnej komisie komory a podpredsedu alebo podpredsedov ...
(2)

Predseda disciplinárnej komisie komory zriaďuje pre každé disciplinárne konanie najmenej trojčlenný ...

§ 25
Disciplinárne previnenia a disciplinárne opatrenia
(1)

Disciplinárnym previnením člena komory je porušenie povinnosti vyplývajúcej z tohto zákona alebo ...

(2)

Za disciplinárne previnenie disciplinárna komisia v disciplinárnom konaní uloží tieto disciplinárne ...

a)
písomné napomenutie za porušenie povinnosti podľa § 17 ods. 2 písm. b) až d),
b)
peňažnú pokutu až do výšky 150 eur za opakované porušenie povinnosti podľa § 17 ods. 2 písm. ...
c)
prerušenie členstva v komore od dvoch mesiacov do dvoch rokov za závažné alebo opakované porušenie ...
d)
vylúčenie člena komory z komory najviac na päť rokov za opakované závažné porušenie povinnosti ...
(3)

Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia prihliada disciplinárna komisia najmä na rozsah a povahu ...

(4)

Disciplinárne opatrenia podľa odseku 2 nemožno uložiť súbežne. Výkon disciplinárnych opatrení ...

§ 26
Disciplinárne konanie
(1)

Disciplinárna komisia komory rozhodne o disciplinárnom previnení do 60 dní odo dňa začatia konania. ...

(2)

Disciplinárna komisia komory uloží disciplinárne opatrenie do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedela ...

§ 27
Hospodárenie a majetok komory
(1)

Komora samostatne spravuje svoj majetok a hospodári na základe rozpočtu schváleného na príslušný ...

(2)

Ak rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok nebol schválený do 31. decembra bežného roka, spravuje ...

(3)

Komora môže podnikať iba v oblasti vzdelávania a vydávania odborných časopisov a publikácií ...

(4)

Príjmy komory tvoria

a)
členské príspevky,
b)
pokuty uložené v disciplinárnom konaní,
c)
poplatky podľa § 40 ods. 1,
d)
dary,
e)
príjmy z podnikateľskej činnosti podľa odseku 3,
f)
iné príjmy.

TRETIA ČASŤ

AKREDITÁCIA ŠPECIALIZAČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU A VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

§ 28
Akreditačná komisia
(1)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

(2)

Ministerstvo zriaďuje akreditačnú komisiu ako poradný orgán na overovanie plnenia podmienok podľa ...

(3)

Predsedu akreditačnej komisie, podpredsedu akreditačnej komisie a členov akreditačnej komisie vymenúva ...

(4)

Činnosť predsedu akreditačnej komisie, podpredsedu akreditačnej komisie a členov akreditačnej ...

Podmienky udelenia akreditácie na špecializačný vzdelávací program a vzdelávací program

§ 29
(1)

Podmienkou udelenia akreditácie na špecializačný vzdelávací program a akreditácie na vzdelávací ...

a)
skutočnosť, že žiadateľ o udelenie akreditácie je vzdelávacia inštitúcia,
b)
skutočnosť, že špecializačný vzdelávací program a vzdelávací program zodpovedajú štandardom ...
c)
zabezpečenie vykonania špecializačnej skúšky a odbornej skúšky spôsobom ustanoveným týmto ...
d)
zabezpečenie odborne spôsobilého a lektorsky spôsobilého
1.
garanta špecializačného vzdelávacieho programu a vzdelávacieho programu,
2.
lektorského zboru na uskutočňovanie špecializačného vzdelávacieho programu a vzdelávacieho programu, ...
e)
utvorenie materiálno-technických podmienok na uskutočňovanie špecializačného vzdelávacieho programu ...
f)
prax vzdelávacej inštitúcie vo vykonávaní vzdelávacích aktivít v oblasti súvisiacej so sociálnou ...
g)
neodňatie akreditácie podľa § 32 ods. 2 písm. a) a b) v období dvoch rokov pred podaním žiadosti ...
(2)

Garant špecializačného vzdelávacieho programu alebo garant vzdelávacieho programu je odborne spôsobilý, ...

a)
získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo mu bol udelený vedecko-pedagogický titul8) ...
b)
má najmenej päť rokov praxe v odbore, ktorého sa špecializačný vzdelávací program alebo vzdelávací ...
(3)

Lektor špecializačného vzdelávacieho programu alebo lektor vzdelávacieho programu je odborne spôsobilý, ...

a)
získal vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v odbore, ktorého sa lektorská činnosť ...
b)
má najmenej tri roky praxe v odbore, ktorého sa lektorská činnosť týka.
(4)

Garant špecializačného vzdelávacieho programu alebo garant vzdelávacieho programu je lektorsky ...

(5)

Podmienka odbornej praxe lektora podľa odseku 3 písm. b) sa považuje za splnenú, ak lektor špecializačného ...

(6)

Odborná spôsobilosť podľa odsekov 2 a 3 sa preukazuje doloženým dokladom o absolvovaní príslušného ...

(7)

Lektorská spôsobilosť podľa odseku 4 sa preukazuje potvrdením vzdelávacej inštitúcie o výkone ...

§ 30
(1)

Žiadosť o udelenie akreditácie obsahuje

a)
názov, sídlo a právnu formu vzdelávacej inštitúcie,
b)
charakteristiku vzdelávacej inštitúcie,
c)
názov špecializačného vzdelávacieho programu alebo vzdelávacieho programu, o ktorého akreditáciu ...
d)
spôsob zabezpečenia vykonania špecializačnej skúšky alebo odbornej skúšky.
(2)

Prílohu žiadosti o udelenie akreditácie tvoria

a)
podrobne spracovaný špecializačný vzdelávací program alebo vzdelávací program,
b)
doklady a dokumentácia preukazujúce splnenie podmienok podľa § 29 ods. 1 písm. a), d) až f),
c)
zoznam, ktorý obsahuje meno a priezvisko garanta špecializačného vzdelávacieho programu alebo garanta ...
(3)

Vzdelávacia inštitúcia môže požiadať o udelenie akreditácie už akreditovaného špecializačného ...

(4)

Podrobnosti o spôsobe podávania žiadosti o udelenie akreditácie zverejní ministerstvo na svojom ...

§ 31
Udelenie akreditácie
(1)

Ministerstvo udelí akreditáciu a vydá vzdelávacej inštitúcii osvedčenie o akreditácii, ak sú ...

(2)

Ministerstvo rozhodne vo veci udelenia akreditácie do 90 dní odo dňa začatia konania. Ak nemožno ...

(3)

Ministerstvo zastaví konanie o udelenie akreditácie, ak nie je dodržaná lehota podľa § 30 ods. ...

(4)

Akreditácia sa udeľuje najviac na päť rokov a nemožno ju previesť na inú osobu.

§ 32
Zánik a odňatie akreditácie
(1)

Akreditácia zaniká

a)
na žiadosť vzdelávacej inštitúcie, ktorej bola akreditácia udelená, dňom uvedeným v žiadosti, ...
b)
zrušením alebo zánikom vzdelávacej inštitúcie, ktorej bola akreditácia udelená, alebo zánikom ...
c)
uplynutím platnosti udelenej akreditácie.
(2)

Ministerstvo odníme akreditáciu, ak vzdelávacia inštitúcia

a)
poskytne nepravdivé alebo neúplné údaje v žiadosti o udelenie akreditácie, ktoré majú podstatný ...
b)
závažným spôsobom alebo opakovane porušila povinnosť podľa § 33 ods. 2,
c)
uskutočňuje špecializačný vzdelávací program alebo vzdelávací program, na ktorý jej nebola ...
(3)

Ministerstvo môže odňať akreditáciu, ak vzdelávacia inštitúcia porušila povinnosť podľa § ...

Práva a povinnosti vzdelávacej inštitúcie

§ 33
(1)

Vzdelávacia inštitúcia je oprávnená na základe udelenej akreditácie uskutočňovať akreditovaný ...

(2)

Vzdelávacia inštitúcia, ktorej ministerstvo udelilo akreditáciu, je povinná

a)
uskutočňovať akreditovaný špecializačný vzdelávací program alebo akreditovaný vzdelávací ...
b)
viesť dokumentáciu akreditovaného špecializačného vzdelávacieho programu alebo akreditovaného ...
c)
viesť zoznam vydaných osvedčení o špecializácii a osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktorý ...
d)
oznamovať údaje zo zoznamu podľa písmena c) ministerstvu na účely
1.
centrálnej evidencie vydaných osvedčení o špecializácii a osvedčení o odbornej spôsobilosti, ...
2.
štátnych štatistických zisťovaní,
e)
zabezpečovať profesionálne vykonávanie akreditovaného špecializačného vzdelávacieho programu ...
(3)

Ak počas platnosti udelenej akreditácie nastanú zmeny v plnení podmienok udelenia akreditácie podľa ...

§ 34
(1)

Vzdelávacia inštitúcia vydá absolventovi

a)
akreditovaného špecializačného vzdelávacieho programu osvedčenie o špecializácii po úspešnom ...
b)
akreditovaného vzdelávacieho programu osvedčenie o odbornej spôsobilosti po úspešnom vykonaní ...
(2)

Na vykonanie špecializačnej skúšky a na vykonanie odbornej skúšky podľa odseku 1 zriadi vzdelávacia ...

(3)

Predsedom skúšobnej komisie je odborný garant alebo lektor špecializačného vzdelávacieho programu ...

(4)

Osvedčenie o špecializácii obsahuje

a)
názov vzdelávacej inštitúcie,
b)
meno, priezvisko, titul a dátum narodenia absolventa akreditovaného špecializačného vzdelávacieho ...
c)
názov špecializačného vzdelávacieho programu,
d)
dátum vykonania špecializačnej skúšky.
(5)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti obsahuje

a)
názov vzdelávacej inštitúcie,
b)
meno, priezvisko, titul a dátum narodenia absolventa akreditovaného vzdelávacieho programu,
c)
názov vzdelávacieho programu,
d)
dátum vykonania odbornej skúšky.
(6)

Osvedčenie podľa odseku 1 je verejnou listinou, musí byť opatrené odtlačkom úradnej pečiatky ...

(7)

Osvedčenie podľa odseku 1 sa vydáva na neurčitý čas.

(8)

Osvedčenie podľa odseku 1, ktoré bolo vydané vzdelávacou inštitúciou, ktorej bola odňatá akreditácia ...

§ 35
Zoznam vzdelávacích inštitúcií

Ministerstvo vedie zoznam vzdelávacích inštitúcií uskutočňujúcich špecializačný vzdelávací ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 36
Profesijný titul
(1)

Sociálny pracovník má právo používať profesijný titul „sociálny pracovník“.

(2)

Asistent sociálnej práce má právo používať profesijný titul „asistent sociálnej práce“. ...

(3)

Sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu prácu v špecializovanom odbore sociálnej práce, ...

(4)

Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce, ktorí vykonávajú nadstavbové odborné činnosti, ...

(5)

Profesijný titul podľa odsekov 1 až 4 sa neskracuje a uvádza sa za menom a priezviskom používateľa. ...

(6)

Zakazuje sa používať profesijný titul inak, ako je upravené v tomto zákone, a zakazuje sa používať ...

§ 37
Uznávanie dokladov o vzdelaní
(1)

Na uznávanie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou sa vzťahuje ...

(2)

Na konanie komory o uznaní dokladu o absolvovaní vzdelávania vydaného zahraničnou inštitúciou ...

§ 38
Správne delikty
(1)

Správneho deliktu sa podľa tohto zákona dopustí

a)
vzdelávacia inštitúcia, ak uskutočňuje špecializačný vzdelávací program alebo vzdelávací ...
b)
komora, ak nepostupuje vo veciach zápisu do zoznamu členov komory podľa § 16.
(2)

Ministerstvo uloží pokutu za správny delikt až do 2 000 eur.

(3)

Ministerstvo pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť zistených nedostatkov, závažnosť ich ...

(4)

Ministerstvo uloží pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr ...

(5)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 39
Konania
(1)

Na konanie o správnych deliktoch sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

(2)

Na konanie o povolení a na konanie o akreditácii sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní ...

(3)

Na disciplinárne konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 26, 49, 60, ...

§ 40
Poplatky
(1)

Žiadateľ je povinný uhradiť komore poplatok za úkony podľa § 9 ods. 4 a 5, za podanie žiadosti ...

a)
66 eur za podanie žiadosti o vydanie povolenia,
b)
66 eur za podanie žiadosti o uznanie dokladu o absolvovaní vzdelávania vydaného zahraničnou inštitúciou, ...
c)
10 eur za vyznačenie zmeny v povolení, okrem vyznačenia zmeny trvalého pobytu v dôsledku premenovania ...
d)
5 eur za vyhotovenie rovnopisu povolenia.
(2)

Doklad o úhrade poplatku priloží žiadateľ o povolenie k žiadosti o vydanie povolenia, držiteľ ...

(3)

Výnos z poplatkov je príjmom komory.

(4)

Komora nemôže požadovať úhradu iných poplatkov, ako sú uvedené v odseku 1.

§ 41
Sústavné vzdelávanie v sociálnej práci a sústavné vzdelávanie v nadstavbovej odbornej činnosti ...

Sústavné vzdelávanie v sociálnej práci a sústavné vzdelávanie v nadstavbovej odbornej činnosti ...

a)

samoštúdium,

b)

jednorazová vzdelávacia aktivita,

c)

odborná stáž,

d)

publikačná činnosť v tlači alebo publikáciách, ktorá má odborný charakter a jej obsah sa týka ...

e)

vedeckovýskumná činnosť týkajúca sa predmetu tohto zákona vrátane účasti na výskumných projektoch. ...

§ 42

Splnenie kvalifikačného predpokladu, osobitného kvalifikačného predpokladu a odbornej spôsobilosti ...

PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 43
(1)

Minister zriadi prípravný výbor na zriadenie komory (ďalej len „prípravný výbor“) vymenovaním ...

(2)

Nadpolovičnú väčšinu členov prípravného výboru tvoria sociálni pracovníci a asistenti sociálnej ...

(3)

Prvé zasadnutie prípravného výboru zvolá ministerstvo. Prípravný výbor zvolí zo svojich členov ...

(4)

Odôvodnený návrh na odvolanie člena prípravného výboru a na vymenovanie člena prípravného ...

(5)

Prípravný výbor

a)
vypracuje návrh štatútu komory, rokovacieho poriadku komory, volebného poriadku komory, disciplinárneho ...
b)
určí čas a miesto zasadnutia ustanovujúceho snemu komory,
c)
vedie zoznam zakladajúcich členov komory,
d)
zabezpečí doručenie návrhov uvedených v písmene a) zakladajúcim členom komory na ustanovujúci ...
e)
organizačne zabezpečí zasadnutie ustanovujúceho snemu komory do 30. septembra 2015.
(6)

Sociálni pracovníci a asistenti sociálnej práce, ktorí majú záujem o členstvo v komore, môžu ...

(7)

Ak je k 1. júlu 2015 vedených v zozname zakladajúcich členov komory viac ako 500 zakladajúcich ...

(8)

Rokovanie ustanovujúceho snemu komory vedie predseda prípravného výboru. Ustanovujúci snem komory ...

(9)

Sociálny pracovník zapísaný do zoznamu zakladajúcich členov komory a asistent sociálnej práce ...

(10)

Na účel členstva v prípravnom výbore a na účel zapísania do zoznamu zakladajúcich členov komory ...

§ 44

Ministerstvo poskytne v rokoch 2015 až 2017 finančné prostriedky na podporu činnosti komory.

§ 45
(1)

Fyzická osoba, ktorá k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom ...

a)
sociálneho pracovníka, ak spĺňa podmienku získaného vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ...
b)
asistenta sociálnej práce, ak spĺňa podmienku získaného odborného vzdelania v oblasti sociálnej ...
c)
asistenta sociálnej práce, ak nespĺňa podmienku získaného vzdelania podľa písmena a) alebo b). ...
(2)

U fyzickej osoby podľa odseku 1, ktorá preruší výkon pracovných činností podľa odseku 1, sa ...

(3)

Fyzické osoby podľa odsekov 1 a 2 nemôžu byť členom komory a vykonávať samostatnú prax sociálneho ...

(4)

U fyzickej osoby, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. b) a ktorá ...

§ 46

Sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu prácu v špecializovanom odbore sociálnej práce ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

V § 3 ods. 1 sa písmeno d) dopĺňa dvanástym bodom, ktorý znie:

„12.
sociálnych pracovníkov podľa osobitného predpisu.11a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných ...

Čl. III

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení ...

1.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na výkon sociálnej práce na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných ...

2.

V § 93 ods. 2 sa slová „získali vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca ...

3.

V § 93 ods. 3 sa slová „získali vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca ...

4.

V § 93 odsek 9 znie:

„(9) Sociálnu prácu v zariadení môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky ...

Čl. IV

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...

V § 63 odsek 2 znie:

„(2) Sociálnu posudkovú činnosť na účely tohto zákona môže vykonávať sociálny pracovník ...

„52a) Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných ...

Čl. V

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ...

1.

V § 61 ods. 3 druhá veta a tretia veta znejú: „Sociálnu službu v zariadeniach uvedených v § ...

a)

zmene spôsobu výkonu ochranného liečenia,

b)

upustení od výkonu ochranného liečenia,

c)

prepustení z ochranného liečenia,

d)

ukončení ochranného liečenia,

e)

upustení od výkonu ochrannej výchovy,

f)

podmienečnom umiestnení mimo výchovného zariadenia,

g)

prepustení z ochrannej výchovy,

h)

prepustení z detenčného ústavu, ak súd preskúmava dôvodnosť detencie.“.

2.

V § 84 odsek 7 znie:

„(7) Ak tento zákon neustanovuje inak, na výkon sociálnej práce sa vzťahuje osobitný predpis.46a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:

„46a) Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných ...

3.

V § 84 ods. 16 sa za slová „Sociálny pracovník,“ vkladajú slová „asistent sociálnej práce,“. ...

Čl. VI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem druhej časti v čl. I, ktorá nadobúda účinnosť ...

Andrej Kiska v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene ...
 • 2)  Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov. ...
 • 3)  § 5 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 4)  Napríklad Zákonník práce, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5)  Napríklad zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 6)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 136 ods. 1 Zákonníka práce.
 • 8)  § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 9)  § 7 zákona č. 568/2009 Z. z.
 • 10)  § 14 ods. 1 až 3, 7 a 8 zákona č. 568/2009 Z. z.
 • 11)  § 19, 20, 23 a 24 zákona č. 293/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore