Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70997
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby 437/2006 účinný od 01.07.2015


Platnosť od: 01.07.2006
Účinnosť od: 01.07.2015
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD DS EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby 437/2006 účinný od 01.07.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 437/2006 s účinnosťou od 01.07.2015 na základe 135/2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 66 písm. a) až j) zákona č. 221/2006 Z. z. ...

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti

a)

o prijímaní, umiestňovaní, premiestňovaní a predvedení obvinených,

b)

o zaobchádzaní s obvinenými,

c)

o zabezpečovaní práv obvinených,

d)

o nakladaní s peňažnými prostriedkami obvineného,

e)

o zaraďovaní obvinených do práce,

f)

o disciplinárnych odmenách, disciplinárnych trestoch a rozsahu disciplinárnej právomoci,

g)

o diferencovanom výkone väzby,

h)

o prepúšťaní obvinených,

i)

o výkone väzby mladistvých, žien, cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti,

j)

o účasti orgánov a organizácií na výkone väzby obvinených,

k)

o nosení preukazu obvineného,

l)

o konaní vo veciach súvisiacich s výkonom väzby.

Prijímanie
§ 2
(1)

Písomný príkaz súdu, na základe ktorého bol obvinený prijatý do väzby, obsahuje údaje podľa osobitného ...

(2)

Písomný príkaz podľa odseku 1 musí obsahovať podpis sudcu a odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky súdu, ...

§ 4
(1)

Osobnú prehliadku obvineného po prijatí do väzby vykoná príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže ...

(2)

O výsledku osobnej prehliadky sa vyhotoví písomný záznam, ktorý obsahuje najmä

a)
zoznam odňatých vecí podľa § 6 ods. 6 zákona,
b)
údaj o prevzatí osobných dokladov,
c)
údaj o prevzatí peňažných prostriedkov v eurách alebo cudzej mene podľa § 23 ods. 1 a 2 zákona,
d)
záznam o vyjadrení obvineného, či, kým a kedy bolo voči nemu použité fyzické násilie,
e)
záznam o zistení viditeľných stôp po fyzickom násilí alebo zranení na tele obvineného a
f)
časový údaj s uvedením dátumu, hodiny a minúty vykonania osobnej prehliadky a vykonania písomného záznamu. ...
(3)

Záznam podľa odseku 2 podpíše príslušník zboru, ktorý osobnú prehliadku vykonal, obvinený, ktorý sa ...

(4)

Písomný záznam podľa odseku 2 sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch; jeden výtlačok sa vydá obvinenému a ...

§ 5
(1)

O oboznámení s právami a povinnosťami, ktoré má obvinený vo väzbe, sa urobí záznam, ktorý obvinený potvrdí ...

(2)

O obvinenom sa založí osobný spis.

§ 6
(1)

Ak je obvinený prijatý do väzby v pracovný deň po 15.00 hodine alebo v deň pracovného voľna alebo pracovného ...

(2)

Ak lekár pri vstupnej lekárskej prehliadke zistí na tele obvineného stopy po fyzickom násilí alebo zranení ...

§ 7
(1)

Obvinený si môže ponechať veci uvedené v § 17 ods. 1 zákona; ostatné veci vrátane peňažných prostriedkov, ...

(2)

Ak má obvinený pri prijatí do výkonu väzby strelnú zbraň alebo strelivo, odovzdá ich orgánu, ktorý obvineného ...

§ 8

Ústav o prijatí obvineného do väzby odošle hlásenie súdu, ktorý o vzatí do väzby rozhodol.

Umiestňovanie
§ 9
(1)

Umiestňovanie obvineného do cely určuje riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru okrem prípadov ...

(2)

O každom umiestnení obvineného do cely sa vedie záznam.

(3)

Obvinený môže v odôvodnenom prípade požiadať o umiestnenie do inej cely, o čom rozhodne riaditeľ ústavu ...

§ 11
Premiestňovanie
(1)

Osobný spis obvineného, jeho osobné veci, peňažné prostriedky v cudzej mene prevzaté do úschovy a príkaz ...

(2)

Ak je obvinený premiestnený do iného zdravotníckeho zariadenia mimo pôsobnosti zboru, zabezpečuje jeho ...

Predvedenie
§ 12

Obvinený sa predvádza v ústave pred osoby a orgány podľa § 9 ods. 1 zákona do miestnosti na to určenej. ...

§ 13
(1)

Žiadosti o predvedenie a odovzdanie obvineného na vykonanie úkonov trestného konania mimo ústavu sa ...

(2)

Ak je obvinený odovzdaný na dobu dlhšiu ako 24 hodín a úkon trestného konania je vykonávaný mimo územia ...

DRUHÁ HLAVA
ZAOBCHÁDZANIE

Prvý oddiel
Zabezpečovanie práv

§ 14
Stravovanie
(1)

Hygienickú bezchybnosť, kvalitu stravy a hygienické podmienky jej prípravy a výdaja kontroluje lekár ...

(2)

Strava sa pripravuje podľa schválených jedálnych lístkov, receptúr jedál v spoločnom stravovaní, peňažného ...

(3)

Stravnou dávkou sa rozumie určené množstvo stravy, ktoré sa obvinenému poskytuje na základe výživových ...

(4)

Zloženie a nutričnú hodnotu stravy pri špeciálnych diétach, štandardizovaných diétnych postupoch a neštandardných ...

(5)

O priznaní, druhu a zrušení liečebnej výživy rozhoduje lekár.

(6)

Obvinenému, ktorému nie je v cele alebo kuchynke umožnená vlastná príprava kávy alebo čaju, sa najmenej ...

§ 14a
Ubytovanie
(1)

Obvinenému sa povolí primeraná estetická úprava cely. O spôsobe úpravy cely, lôžka a uzamykateľnej skrinky ...

(2)

Ubytovacia plocha cely sa určí z celkovej plochy cely po odpočítaní plochy, ktorú zaberá

a)
hygienická bunka umiestnená v cele,
b)
stavebne oddelené WC umiestnené v cele,
c)
plocha, nad ktorou je svetlá výška cely menšia ako 1300 mm,
d)
plocha zabudovaného nábytku,
e)
plocha okenných a dverných ústupkov.
(3)

Do ubytovacej plochy cely sa započítava plocha arkierov a výklenkov, ak sú súčasne najmenej 1200 mm ...

(4)

Generálny riaditeľ určí celkovú ubytovaciu kapacitu ústavu.

(5)

O dočasnom znížení ubytovacej plochy podľa § 12 ods. 1 zákona môže rozhodnúť riaditeľ ústavu. Rozhodnutie ...

Odievanie
§ 15
(1)

Ak obvinený používa vlastný odev, bielizeň a obuv, musí mať zabezpečenú obmenu spodnej bielizne raz ...

(2)

Obvinený, ktorý používa vlastný odev, nosí rukávovú pásku oranžovej farby širokú 10 cm nad lakťom ľavej ...

§ 16
(1)

Ak obvinený nedodržiava podmienky ustanovené v § 14 ods. 2 zákona alebo ak poruší povinnosť ustanovenú ...

(2)

Obvinenému sa v súlade s § 14 ods. 1 zákona poskytuje odev a obuv podľa určených vzorov a noriem. Ústavná ...

§ 17
(1)

Pri športovej činnosti v ústave sa obvinenému na jeho žiadosť umožní používať vlastný športový odev ...

(2)

Obvinený, ktorý sa má podľa § 9 zákona predviesť mimo ústavu, používa počas predvedenia vlastný odev, ...

(3)

Podmienky používania vlastného odevu a obuvi určí riaditeľ ústavu.

§ 17a
Nosenie preukazu obvineného

Preukaz obvineného sa má nosiť obvineným vždy, keď sa nachádza obvinený mimo cely; jeho stratu ihneď ...

§ 18
Spánok

Počas nočného pokoja sa obvinený zdržiava na svojom lôžku a nevykonáva žiadne činnosti, ktoré by mohli ...

Starostlivosť o zdravie
§ 19
(1)

Ústav poskytne obvinenému peňažný príspevok podľa § 16 ods. 2 zákona vo výške najnižšieho doplatku za ...

(2)

Obvinený potvrdí svojím podpisom súhlas s poskytnutím peňažných prostriedkov na úhradu nákladov na nákup ...

(3)

Lekár vykonávajúci kontrolu podľa osobitného predpisu4) predkladá riaditeľovi ústavu správu a odporúčanie ...

(4)

Ak zdravotný stav obvineného vyžaduje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti5) a nemožno ...

(5)

Ak obvinený vyhlási hladovku, do 24 hodín sa o tom informuje lekár, ktorý rozhodne o spôsobe dohľadu ...

§ 20
(1)

Priestor určený na vychádzky je vybavený zariadením na sedenie a vykonávanie športových činností a súčasne ...

(2)

Obvinený sa zúčastňuje na vychádzke v odeve a obuvi, ktoré sú primerané poveternostným podmienkam. Obvinený ...

(3)

Vychádzka chorého obvineného alebo obvinenej tehotnej ženy sa uskutočňuje so súhlasom lekára a podľa ...

(4)

Ustanovenia § 7 zákona sa primerane použijú aj na uskutočnenie vychádzky.

§ 21
(1)

Ak z prevádzkových alebo iných dôvodov obvinenému nemožno sprchovanie dočasne zabezpečiť, ústav zabezpečí, ...

(2)

Dozor pri sprchovaní vykonáva príslušník zboru rovnakého pohlavia.

(3)

Ak orgán činný v trestnom konaní nepožiadal, aby vzhľad obvineného zostal v záujme trestného konania ...

(4)

Obvinený je podľa potreby bezplatne strihaný; vlasy a fúzy si obvinený musí udržiavať čisté.

(5)

Ak obvinený nemá pri prijímaní do výkonu väzby potreby osobnej hygieny, vydajú sa mu ihneď po nástupe. ...

§ 22

Ak obvinený ochorel na nevyliečiteľnú životu nebezpečnú chorobu alebo nevyliečiteľnú duševnú chorobu, ...

§ 23
Veci osobnej potreby
(1)

Obvinený kedykoľvek umožní príslušníkovi zboru nahliadnuť do svojich osobných vecí. Náhradné kľúče od ...

(2)

Podmienky a spôsob používania elektrických spotrebičov určuje riaditeľ ústavu.

§ 24
Styk s obhajcom a inými osobami
(1)

Na styk obvineného s obhajcom, advokátom alebo inou osobou podľa § 18 ods. 2 zákona je v ústave určená ...

(2)

Obhajca, advokát alebo iná osoba podľa § 18 ods. 2 zákona sa musia vždy preukázať písomným poverením ...

Návštevy
§ 25
(1)

Návšteva sa vykoná na základe pozvania na návštevu za podmienok ustanovených v zákone.

(2)

Pre návštevníkov je zriadená čakáreň a priestor pre matky s deťmi, v ktorej sú k dispozícii zákon, táto ...

§ 26
(1)

Za priebeh návštevy zodpovedá určený príslušník zboru. Pred návštevou v súlade s § 19 ods. 5 a 6 zákona ...

(2)

Návštevy vykonávané priamym kontaktom medzi obvineným a návštevníkom sa uskutočňujú oddelene od návštev ...

(3)

Osoba mladšia ako 15 rokov sa môže zúčastniť na návšteve len v sprievode plnoletej osoby.

(4)

Vykonanie návštevy, jej prerušenie a jej predčasné skončenie sa evidujú.

(5)

Návšteva počas výkonu disciplinárneho trestu umiestnenia do samoväzby alebo celodenného umiestnenia ...

Korešpondencia
§ 27
(1)

Korešpondencia sa prijíma a odosiela každý pracovný deň v čase určenom v ústavnom poriadku. Poštovému ...

(2)

Ak je potrebné zistiť obsah korešpondencie napísanej v inom ako štátnom jazyku, ústav zabezpečí jej ...

(3)

Obvinený odovzdáva korešpondenciu na odoslanie v nezalepenej obálke; to neplatí, ak ide o korešpondenciu ...

(4)

Obvinený si môže ponechať pri sebe došlú korešpondenciu v množstve zodpovedajúcom možnostiam jej uloženia ...

§ 28
(1)

Korešpondencia podľa § 20 ods. 4 zákona a korešpondencia medzi obvineným a osobami a orgánmi uvedenými ...

(2)

Korešpondenciu, o ktorej obvinený tvrdí, že obsahuje opravný prostriedok, ktorý podáva podľa procesných ...

(3)

Ak ústav zadrží korešpondenciu podľa § 20 ods. 2 zákona, príslušník zboru o tom spracuje úradný záznam ...

§ 29

Používanie telefónu

(1)

Žiadosť o používanie telefónneho zariadenia umiestneného v ústave obvinený v kolúznej väzbe predkladá ...

(2)

Ak obvinený v kolúznej väzbe žiada ústav o telefonovanie s obhajcom, na predpísanom tlačive uvedie údaje ...

(3)

Obvinenému, ktorý nepretelefonuje počet minút stanovených zákonom, sa tieto do ďalšieho telefonovania ...

(4)

Ústavom nie sú sprostredkované telefonické hovory adresované obvinenému do ústavu.

(5)

Riaditelia ústavov po vzájomnej dohode môžu povoliť telefonický hovor medzi obvinenými navzájom a medzi ...

(6)

V prípade nariadenia riaditeľa ústavu podľa § 21 ods. 1 zákona je príslušník zboru prítomný v priestore ...

(7)

Pri telefonovaní obvineného v kolúznej väzbe je zástupca orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ...

(8)

Na telefonovanie obvinený používa preukaz obvineného. Ak sa kontrolou zistí, že preukaz obvineného používa ...

(9)

Kredit na telefonovanie si môže obvinený zakúpiť bezhotovostným platobným stykom prostredníctvom telefónneho ...

§ 30
Prijímanie balíkov
(1)

Povolenie na prijatie balíka podľa § 14 ods. 4, § 22, § 26 ods. 5 a § 38 ods. 3 písm. d) zákona (ďalej ...

(2)

Povolenie na prijatie balíka je platné tri mesiace odo dňa jeho vydania; u mladistvého jeden mesiac ...

(3)

Ústav neprevezme od poštového podniku6) balík, ak

a)
bol doručený bez platného povolenia na prijatie balíka nalepeného na obale,
b)
platnosť povolenia na prijatie balíka uplynula pred dátumom jeho podania na poštovú prepravu odosielateľom, ...
c)
má poškodený obal,
d)
presahuje maximálnu povolenú hmotnosť podľa § 22 ods. 1 zákona alebo § 38 ods. 3 písm. d) zákona.
(4)

Dôvod odmietnutia prevzatia balíka podľa odseku 3 ústav uvedie na dodacom doklade poštového podniku.

(5)

V záujme zaistenia bezpečnosti a predchádzania prieniku drog do ústavu sa vykoná kontrola balíka na ...

(6)

Obsah balíka vydá určený príslušník zboru obvinenému, ktorému je balík adresovaný. Prijatie balíka a ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.hlava-druha.oddiel-prvy.odsek-1Nakladanie s peňažnými prostriedkami a iné finančné operácie

§ 31
(1)

Ak táto vyhláška neustanovuje inak, obvinený môže čerpať peňažné prostriedky v poradí podľa

a)
§ 23 ods. 3 a ods. 4 písm. a) až d) zákona,
b)
§ 23 ods. 5 písm. a) a b) zákona po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. ...
(2)

Ak ústav neeviduje voči obvinenému pohľadávku, vydá na základe písomnej žiadosti obvineného ceniny, ...

(3)

Do celkového čerpania peňažných prostriedkov obvineného sa nezahŕňa nákup liekov, ktoré nemožno poskytnúť ...

(4)

Rozdiel medzi výškou úhrady pohľadávky obvineného a celkovým čerpaním peňažných prostriedkov sa prenáša ...

(5)

Obvinený môže na základe písomnej žiadosti raz mesačne poukázať peňažné prostriedky určeným osobám. ...

(6)

Pohľadávky obvineného sa evidujú na základe právoplatného rozhodnutia súdu, exekučného príkazu, nariadenia ...

(7)

Obvinený môže čerpať peňažné prostriedky zo svojho konta podľa § 23 ods. 4 písm. e) zákona na

a)
úhradu pohľadávky,
b)
doplnenie predpokladanej sumy cestovného do miesta trvalého pobytu obvineného na území Slovenskej republiky ...
c)
nákup základných potrieb osobnej hygieny,
d)
nákup ďalších potrieb osobnej hygieny,
e)
nákup primeraného odevu a obuvi pred prepustením z väzby,
f)
nákup základných potrieb na korešpondenciu,
g)
nákup liekov, ktoré nemožno poskytnúť na základe zdravotného poistenia bezplatne, a na úhradu nevyhnutných ...
(8)

Pri prepustení z väzby sa obvinenému vyplatí z pokladnice ústavu zostatok peňažných prostriedkov na ...

(9)

Ak ústav v čase prepustenia na slobodu eviduje voči obvinenému neuhradenú pohľadávku spojenú s výkonom ...

§ 32

Ak sa kontrolou údajov z preukazu obvineného pri nákupe potravín a vecí osobnej potreby zistí, že preukaz ...

Vzdelávanie, záujmová činnosť, športová činnosť a iná činnosť
§ 33
(1)

Obvinený sa môže zúčastňovať na krátkodobých skupinových vzdelávacích a osvetových činnostiach, záujmovej ...

(2)

V ponukových listoch sú uvedené činnosti podľa druhu a čas ich konania; obvinený sa na nich môže zúčastňovať ...

(3)

O účasti obvineného na jednotlivých činnostiach rozhoduje určený príslušník zboru, ktorý účasť eviduje ...

(4)

Obvinenému, ktorý ku dňu prijatia do väzby študoval na strednej škole alebo vysokej škole, sa na základe ...

(5)

Ustanovenia § 7 ods. 2 zákona sa primerane použijú aj na uskutočnenie vzdelávania, záujmovej činnosti, ...

§ 34
(1)

V ústave sú na záujmovú a športovú činnosť obvinených vytvorené priestory s potrebným vybavením. Miestnosti ...

(2)

Zoznam vecí, ktoré môže obvinený prijať podľa § 26 ods. 5 zákona, vyznačí určený príslušník zboru v ...

Prístup k informáciám
§ 35
(1)

Rádioprijímač a televízny prijímač možno obvinenému do ústavu dodať individuálnou donáškou v čase a ...

(2)

Maximálne rozmery rádioprijímača a televízneho prijímača a počet prijímačov v cele určí riaditeľ ústavu ...

(3)

Ak obvinený používa elektrický spotrebič pripojený do elektrickej siete, riaditeľ ústavu určí paušálny ...

(4)

Obvinený, ktorý bol počas kalendárneho mesiaca premiestnený do iného ústavu a v pôvodnom ústave uhradil ...

§ 36
(1)

V ústave sa zriaďuje väzenská knižnica (ďalej len „knižnica“); umiestňuje sa v samostatných priestoroch. ...

(2)

Knižničný fond tvorí domáca a zahraničná odborná literatúra, populárno-náučná literatúra, beletria, ...

(3)

Knižničný fond je obvineným sprístupnený za podmienok určených knižničným a výpožičným poriadkom. Sprístupňovanie ...

(4)

Ústavu možno knihy darovať na základe písomne uzatvorenej darovacej zmluvy; pred uzatvorením zmluvy ...

§ 37
Poskytovanie psychologických a sociálnych služieb
(1)

Psychológ ústavu poskytne obvinenému na jeho žiadosť alebo podnet príslušníka zboru alebo inej osoby ...

(2)

Psychológ ústavu podľa potreby a závažnosti prípadu spolupracuje s príslušníkmi zboru, o čom urobí záznam. ...

(3)

Sociálne poradenstvo poskytuje obvinenému určený príslušník zboru, o čom urobí záznam.

Ochrana práv
§ 38
(1)

V ústave sa na bežne dostupnom mieste pre obvinených umiestňuje uzamykateľná schránka na ich žiadosti, ...

(2)

Sťažnosti a žiadosti určené štátnym orgánom Slovenskej republiky podľa § 60 ods. 1 zákona a medzinárodným ...

(3)

Medzinárodnými orgánmi a medzinárodnými organizáciami uvedenými v odseku 2 sú najmä

a)
Výbor pre ľudské práva Organizácie Spojených národov,
b)
Rada Organizácie Spojených národov pre ľudské práva,
c)
Úrad komisára pre ľudské práva,
d)
Výbor Organizácie Spojených národov pre odstránenie rasovej diskriminácie,
e)
Výbor Organizácie Spojených národov proti mučeniu,
f)
Komisia Organizácie Spojených národov pre postavenie žien,
g)
Výbor pre práva dieťaťa pri Organizácii Spojených národov,
h)
Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (UNHCHR),
i)
Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR),
j)
Európsky súd pre ľudské práva,
k)
Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT), ...
l)
Vysoký komisár Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe pre národnostné menšiny,
m)
Úrad Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe pre demokratické inštitúcie a ľudské práva,
n)
Amnesty International,
o)
Medzinárodná federácia pre ľudské práva (FIDH),
p)
Medzinárodná helsinská federácia pre ľudské práva,
q)
Medzinárodná spoločnosť pre ľudské práva (IGFM),
r)
Medzinárodná rómska únia,
s)
Medzinárodný výbor Červeného kríža.
(4)

O rozhovor s osobami a zástupcami orgánov uvedenými v § 59 a 60 zákona môže obvinený požiadať písomne ...

§ 39
(1)

Ak obvinený požiada o rozhovor s riaditeľom ústavu, rozhovor sa mu umožní do jedného týždňa, v naliehavých ...

(2)

Riaditeľ ústavu bezodkladne preskúma každú informáciu týkajúcu sa porušenia práva obvineného a podľa ...

Druhý oddiel
Zaraďovanie do práce

§ 40
(1)

O zaradení obvineného do práce a o zmene zaradenia do práce rozhoduje po splnení podmienok uvedených ...

(2)

Pred zaradením obvineného do práce a počas jeho zaradenia ústav najmä

a)
preukázateľne oboznámi obvineného s jeho právami a povinnosťami, s predpismi o bezpečnosti a ochrane ...
b)
vytvára podmienky na bezpečnú prácu,
c)
riadi, koordinuje a zvyšuje úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, technických zariadení a ...
d)
zisťuje a odstraňuje príčiny pracovných úrazov a chorôb z povolania, eviduje ich a robí opatrenia potrebné ...
e)
vyhodnocuje riziká vyplývajúce z výkonu práce a na ich základe prehodnocuje bezplatné poskytovanie osobných ...
f)
oboznamuje obvinených s príslušnými právnymi predpismi, zásadami a novými poznatkami na zaistenie bezpečnosti ...
g)
zabezpečuje dodržiavanie právnych predpisov o ochrane pred požiarmi, plní z nich vyplývajúce príkazy, ...
h)
chráni zdravie obvinených, aby nebolo ohrozené fajčením v priestoroch, kde sa pracuje.
(3)

O poučení obvineného podľa odseku 1 písm. a) a f) sa urobí záznam, ktorý sa založí do osobného spisu ...

(4)

Obvinený dodržiava pracovnú disciplínu, najmä

a)
svedomito a riadne pracuje podľa svojich síl, vedomostí a schopností, plní príkazy a pokyny príslušníkov ...
b)
využíva pracovný čas a pracovné prostriedky na vykonanie pridelenej práce, pracovné úlohy plní včas, ...
c)
hospodárne zaobchádza so zverenými prostriedkami,
d)
dbá o svoju bezpečnosť a zdravie pri práci a ochranu pred požiarmi a dodržiava právne predpisy na zaistenie ...
e)
zúčastňuje sa na školeniach uskutočňovaných v záujme zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ...
f)
oznamuje určenému príslušníkovi zboru alebo zamestnancovi zboru poruchy a nedostatky, ktoré by mohli ...
g)
dodržiava zákaz fajčenia na miestach, kde sa pracuje,
h)
používa pri výkone práce predpísané ochranné zariadenia a osobné ochranné pracovné prostriedky.
(5)

Náklady spojené so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi uhrádza ...

(6)

Pri zaraďovaní obvineného do práce prihliada ústav najmä na jeho osobné pomery, sociálnu situáciu jeho ...

Tretí oddiel
Diferencovaný výkon väzby

Výkon väzby v zmiernenom režime
§ 41

Na obvineného umiestneného v oddiele so zmierneným režimom sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky, ak ...

§ 42
(1)

Obvinený sa umiestni v oddiele so zmierneným režimom za podmienok ustanovených v zákone vždy, keď tomu ...

(2)

Ak u obvineného vznikne prekážka umiestnenia do oddielu so zmierneným režimom podľa § 37 ods. 3 zákona, ...

(3)

Ak pominú dôvody umiestnenia obvineného podľa odseku 2, riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník ...

§ 43
(1)

Vychádzku možno so súhlasom obvineného uskutočňovať aj formou skupinových športových aktivít.

(2)

V oddiele so zmierneným režimom sa zriadia aj miestnosti určené na činnosti smerujúce na zabezpečenie ...

(3)

Obvinenému sa umožní vyprať vlastný odev a bielizeň na vlastné náklady a zo surovín zakúpených v predajni ...

ŠTVRTÝ ODDIEL

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.hlava-druha.oddiel-stvrty.odsek-1DISCIPLINÁRNE ODMENY, DISCIPLINÁRNE TRESTY A ROZSAH DISCIPLINÁRNEJ PRÁVOMOCI

§ 44
(1)

Disciplinárne odmeny podľa § 38 ods. 3 zákona môžu obvinenému udeliť riaditeľ ústavu, vedúci oddelenia ...

(2)

Záznam o udelení disciplinárnej odmeny podľa § 38 ods. 4 zákona obsahuje druh a dôvod udelenia disciplinárnej ...

(3)

Disciplinárnu odmenu môže navrhnúť príslušník zboru alebo zamestnanec zboru. O návrhu na udelenie disciplinárnej ...

(4)

Disciplinárne odmeny sa vyhlasujú individuálne.

§ 45
(1)

Riaditeľ ústavu a vedúci oddelenia výkonu väzby môžu obvinenému uložiť disciplinárne tresty podľa § ...

(2)

Samostatný referent režimu môže obvinenému uložiť disciplinárne tresty podľa § 40 ods. 3 písm. a) až ...

(3)

O disciplinárnom previnení urobí príslušník zboru alebo zamestnanec zboru, ktorý sa o disciplinárnom ...

(4)

O uložení disciplinárneho trestu vykoná príslušník zboru s disciplinárnou právomocou záznam v osobnej ...

(5)

Rozhodnutie o disciplinárnom treste sa po jeho vykonaní založí do osobného spisu obvineného.

Piaty oddiel
Účasť orgánov a organizácií

§ 47
(1)

Činnosti podľa § 44 ods. 1 zákona môžu subjekty vykonávať podľa predloženého projektu, ktorý na základe ...

(2)

Podľa odseku 1 sa postupuje aj pri zámere projektu, na základe ktorého sa budú čerpať finančné prostriedky ...

(3)

Ak zástupca subjektu realizujúceho projekt koná spôsobom ohrozujúcim účel výkonu väzby alebo poruší ...

§ 48
(1)

Duchovná a pastoračná služba sa poskytuje najmä

a)
vykonávaním bohoslužieb,
b)
rozhovormi, pastoračnými návštevami, vysluhovaním sviatostí a svätenín,
c)
vedením študijných skupín,
d)
zabezpečovaním náboženskej literatúry,
e)
podieľaním sa na aktivitách podľa § 44 ods. 1 zákona.
(2)

Ústav vytvorí vhodné podmienky na poskytovanie duchovnej a pastoračnej služby; v ústavnom poriadku alebo ...

(3)

Ústav zabezpečí vhodné priestory na duchovné a pastoračné služby. Ústav nesmie vytvárať podmienky, ktoré ...

(4)

Duchovná a pastoračná služba podľa odseku 1 písm. a) a b) sa obvineným v kolúznej väzbe poskytuje takým ...

(5)

Právom obvineného na účasť na duchovných a pastoračných službách nie sú dotknuté ďalšie ustanovenia ...

(6)

Pri zabezpečovaní spoločných duchovných a pastoračných služieb spolupracujú osoby uvedené v § 44 ods. ...

Šiesty oddiel
Výkon väzby mladistvých

§ 49
Všeobecné ustanovenie

Na mladistvého sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky, ak ďalej nie je ustanovené inak.

§ 50
Osobitné ustanovenia
(1)

Ústav môže vytvoriť pre mladistvých samostatný oddiel so zmierneným režimom, ak to umožňujú priestorové ...

(2)

Pre mladistvých sa v ponukových listoch spracúvajú osobitné vzdelávacie a osvetové aktivity, záujmové ...

(3)

Ústav po dohode s príslušným orgánom štátnej správy v školstve, obcou alebo so samosprávnym krajom zabezpečí ...

(4)

Pri zabezpečení hodnotenia plnenia povinnej školskej dochádzky mladistvým sa príslušné skúšky vykonajú ...

§ 50a
Opatrovník
(1)

Opatrovník ustanovený podľa § 46 ods. 7 zákona bezodkladne informuje riaditeľa ústavu o skutočnosti, ...

(2)

Pre prípad uvedený v odseku 1 alebo pre prípad inej objektívnej prekážky, ktorá neumožňuje opatrovníkovi ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú aj na obvineného, ktorý je pozbavený spôsobilosti na ...

Siedmy oddiel
Výkon väzby žien

§ 51
Všeobecné ustanovenie

Na obvinenú ženu sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky, ak ďalej nie je ustanovené inak.

§ 52
Osobitné ustanovenia
(1)

Obvinené ženy sa umiestňujú do ciel spravidla vo vyhradenej časti ústavu; pre ženy umiestnené do výkonu ...

(2)

Ak sa preukáže, že obvinená žena je tehotná, riaditeľ ústavu na návrh lekára oznámi túto skutočnosť ...

(3)

Ústav zabezpečí, aby sa obvinená žena mohla sprchovať v teplej vode každý deň.

Ôsmy oddiel
Výkon väzby cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti

§ 53
Všeobecné ustanovenie

Na cudzincov16) a osoby bez štátnej príslušnosti sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky, ak ďalej nie ...

§ 54
Osobitné ustanovenia
(1)

Poučenie pri dodaní do väzby podľa § 6 ods. 4 zákona sa vykoná v jazyku, ktorému cudzinec alebo osoba ...

(2)

Pri umiestňovaní cudzincov do ciel prihliada ústav na to, aby cudzinci hovoriaci rovnakým jazykom mohli ...

(3)

O premiestnení cudzinca ústav informuje diplomatickú misiu17) alebo konzulárny úrad18) štátu, ktorého ...

(4)

Pri vzatí cudzinca do väzby a jeho prepustení z väzby postupuje ústav podľa osobitného predpisu.19)

TRETIA HLAVA
PREPUSTENIE Z VÄZBY

§ 55
(1)

Písomný príkaz súdu alebo prokurátora, na základe ktorého bol obvinený prepustený z väzby, musí obsahovať ...

(2)

Písomný príkaz podľa odseku 1 musí obsahovať podpis sudcu alebo prokurátora a odtlačok okrúhlej úradnej ...

(3)

Ak súd rozhodne o prepustení obvineného z väzby, obvinený, ktorý bol predvedený pred súd, sa ihneď prepustí, ...

§ 56
(1)

Pred prepustením obvineného z väzby sa overí jeho totožnosť a obvinený sa podrobí výstupnej lekárskej ...

(2)

Obvinenému prepustenému z väzby sa vydajú jeho osobné veci a evidované peňažné prostriedky obvineného; ...

(3)

Obvinenému prepustenému z väzby sa vydá potvrdenie o prepustení z väzby.

§ 57

Ak je obvinený v čase prepustenia z väzby v stave, v ktorom sú ohrozené životne dôležité funkcie, ústav ...

ŠTVRTÁ HLAVA
KONANIE VO VECIACH SÚVISIACICH S VÝKONOM VÄZBY

§ 57a

Oprávnené orgány v konaní podľa § 60b ods. 3, 5 a 6 sú určené v ústavnom poriadku.

PIATA HLAVA
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 58
(1)

Ustanovenia tejto vyhlášky sa na obvinených umiestnených v zdravotníckom zariadení v ústave, nemocnici ...

(2)

Ustanovenia tejto vyhlášky sa na ohrozených svedkov a chránených svedkov,20) ktorým sa poskytuje ochrana ...

(3)

Na účely tejto vyhlášky je obvinený aj obžalovaný a odsúdený do doručenia nariadenia výkonu trestu odňatia ...

§ 59
Predbežná väzba a vydávacia väzba

Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú aj na výkon predbežnej väzby a vydávacej väzby.

§ 60
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2006 okrem § 29, § 34 ods. 1 a § 43 ods. 2 a 3, ktoré nadobúdajú ...

Lucia Žitňanská v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 437/2006 Z. z.

  ZÁSADY SPRÁVANIA PRI NÁVŠTEVE

  Návšteva priamym kontaktom

  1.

  Obvinený sa môže s navštevujúcimi osobami privítať a rozlúčiť podaním ruky, objatím a krátkym pobozkaním. ...

  2.

  Počas návštevy nie sú povolené prejavy, ktoré by ohrozovali mravnosť.

  3.

  Sedenie na kolenách alebo držanie na rukách je u maloletého dieťaťa povolené; ak vznikne dôvodné podozrenie ...

  Návšteva bez priameho kontaktu

  1.

  Obvinený je od navštevujúcich osôb oddelený technickou prekážkou.

  2.

  Komunikácia obvineného s navštevujúcimi osobami je zabezpečená spravidla prostredníctvom komunikačného ...

Poznámky

 • 1)  § 28 ods. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom ...
 • 2)  § 71 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku.
 • 3)  § 42 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore ...
 • 4)  Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení ...
 • 5)  § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 6)  § 7 a § 32 ods. 2 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 7)  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 15a)  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 15b)  § 11 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže.
 • 16)  § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 17)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch. ...
 • 18)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch. ...
 • 19)  § 114 zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 20)  Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore