Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 516/2008 účinný od 01.11.2020

Platnosť od: 10.12.2008
Účinnosť od: 01.11.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu, Štátne fondy, Umenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST15JUD3DS13EUPP1ČL0

Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 516/2008 účinný od 01.11.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 516/2008 s účinnosťou od 01.11.2020 na základe 300/2020

Legislatívny proces k zákonu 300/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Audiovizuálny fond
(1)

Zriaďuje sa Audiovizuálny fond (ďalej len „fond“) ako verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj audiovizuálnej ...

(2)

Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

(3)

Na účely tohto zákona je fond v rozsahu podľa osobitného predpisu poskytovateľom pri čerpaní finančných ...

§ 2
Činnosť fondu

(1) Fond vykonáva tieto činnosti:

a)

vykonáva správu príspevkov podľa § 24 až 29 a uskutočňuje kontrolu príspevkov vybratých podľa § 24 až ...

b)

priznáva štatút oficiálnej koprodukcie podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,1a) ...

c)

poskytuje finančné prostriedky autorom slovenských audiovizuálnych diel a výrobcom slovenských audiovizuálnych ...

d)

utvára materiálne podmienky na rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike poskytovaním ...

e)

poskytuje osobám finančné prostriedky na šírenie a prezentáciu audiovizuálnych diel,

f)

poskytuje štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo alebo výskumne podieľajú na rozvoji audiovizuálnej ...

g)

poskytuje osobám finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike,

h)

uskutočňuje výskumnú činnosť najmä so zameraním na podporné systémy v oblasti audiovízie, utvára a využíva ...

i)

vedie evidenciu slovenských audiovizuálnych diel a osôb, ktorým poskytol finančné prostriedky,

j)

poskytuje Slovenskému filmovému ústavu informácie o udelení finančných prostriedkov z prostriedkov fondu ...

k)

spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, verejnoprávnymi inštitúciami, s odbornými ...

l)

zúčastňuje sa na činnosti medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti podpory tvorby, výroby a ...

m)

spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti podpory ...

n)

kontroluje a vymáha dodržiavanie zmluvných záväzkov zo zmlúv uzatvorených s prijímateľmi finančných ...

o)

vedie zoznam nezávislých producentov v audiovízii podľa osobitného predpisu,3a)

p)

podieľa sa na propagácii audiovízie v Slovenskej republike a v zahraničí, poskytuje informácie z oblasti ...

q)

poskytuje nefinančnú podporu a ďalšie súvisiace služby osobám pôsobiacim v audiovízii prostredníctvom ...

(2)

Činnosti podľa odseku 1 písm. p) a q), ktoré sú nefinančnou podporou, vykonáva fond na vlastné náklady ...

DRUHÁ ČASŤ

ORGÁNY FONDU

§ 3
Orgánmi fondu sú:
a)

rada,

b)

dozorná komisia,

c)

riaditeľ.

§ 4
Rada
(1)

Rada je štatutárnym orgánom fondu a koná v jeho mene. Rada rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, ...

(2)

Rada ako najvyšší orgán fondu

a)
schvaľuje štatút fondu,
b)
schvaľuje zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu ...
c)
schvaľuje zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu,
d)
schvaľuje na návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie rozpočet fondu na príslušné rozpočtové ...
e)
schvaľuje na návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie výročnú správu fondu a účtovnú ...
f)
prerokúva strategické zámery a dlhodobé koncepcie rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej ...
g)
schvaľuje v nadväznosti na schválené strategické zámery a dlhodobé koncepcie rozvoja podľa písmena f) ...
h)
oboznamuje sa s informáciou o pridelení finančných prostriedkov fondom, ktorú jej pred uzavretím zmluvy ...
i)
udeľuje na návrh riaditeľa súhlas na nakladanie s majetkom fondu podľa osobitného predpisu,4)
j)
prijíma rozhodnutia o návrhoch a k stanoviskám dozornej komisie,
k)
volí zo svojich členov predsedu rady a podpredsedu rady na funkčné obdobie dvoch rokov,
l)
odvoláva predsedu rady a podpredsedu rady,
m)
volí a odvoláva riaditeľa,
n)
volí a odvoláva dvoch členov dozornej komisie,
o)
rozhoduje o návrhu riaditeľa na odpísanie pohľadávok fondu alebo na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok ...
p)
schvaľuje rokovací poriadok rady,
q)
vymenúva a odvoláva členov odborných komisií,
r)
schvaľuje organizačný a rokovací poriadok odborných komisií, ktorý upravuje podrobnosti o činnosti odborných ...
s)
schvaľuje organizačný poriadok kancelárie, ktorý upravuje podrobnosti o činnosti kancelárie,
t)
rozhoduje o novom návrhu zmluvy podľa § 22 ods. 5,
u)
schvaľuje vnútorný predpis fondu, ktorý upravuje postup priznávania štatútu oficiálnej koprodukcie.
§ 5
Zloženie rady a členstvo v rade
(1)

Rada má deväť členov. Členov rady vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len ...

a)
dvaja členovia rady z oblasti tvorby slovenských audiovizuálnych diel,
b)
dvaja členovia rady z oblasti nezávislých producentov v audiovízii,5)
c)
jeden člen rady z oblasti distribúcie audiovizuálnych diel alebo z oblasti prevádzkovania audiovizuálnych ...
d)
jeden člen rady z oblasti televízneho vysielania vysielateľom zriadeným zákonom,6)
e)
jeden člen rady z oblasti televízneho vysielania vysielateľmi oprávnenými vysielať na základe licencie, ...
f)
jeden člen rady z oblasti poskytovania retransmisie,
g)
jeden člen rady vymenovaný ministrom.
(2)

Za člena rady možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá

a)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b)
má štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
je bezúhonná,
e)
má vysokoškolské vzdelanie aspoň druhého stupňa,
f)
má najmenej trojročnú odbornú prax v oblasti podľa odseku 1.
(3)

Osoba navrhnutá za člena rady predkladá

a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,6a)
b)
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a
c)
štruktúrovaný životopis.
(4)

Ak osoby oprávnené podávať návrh podľa odseku 1 nepredložia návrhy na členov rady v počte podľa odseku ...

(5)

Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou

a)
prezidenta Slovenskej republiky,
b)
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
člena vlády Slovenskej republiky,
d)
štátneho tajomníka,
e)
generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva,
f)
predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,
g)
predsedu samosprávneho kraja,
h)
starostu,
i)
prokurátora,
j)
sudcu,
k)
člena Rady pre vysielanie a retransmisiu,7)
l)
člena volených orgánov Slovenského rozhlasu,8)
m)
člena volených orgánov Slovenskej televízie9) a
n)
člena orgánov umeleckých fondov.10)
(6)

Člen rady nesmie vykonávať funkciu v orgánoch politickej strany alebo politického hnutia, vystupovať ...

(7)

Člen rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť predsedovi rady a ministrovi každú zmenu skutočností ...

(8)

Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa, člena dozornej komisie a s členstvom v odbornej ...

(9)

Člen rady je povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo ...

(10)

Členstvo v rade je nezastupiteľné.

(11)

Členovi rady patrí za výkon funkcie mesačná odmena v sume dvoch tretín priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve ...

(12)

Členovia rady majú právo na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.11)

(13)

Za výkon funkcie predsedu rady patrí funkčný príplatok v sume jednej polovice odmeny podľa odseku 11. ...

§ 6
Funkčné obdobie člena rady
(1)

Funkčné obdobie člena rady je šesť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena rady najviac v ...

(2)

Funkčné obdobie člena rady sa začína dňom, ktorý nasleduje po zániku mandátu člena rady, na ktorého ...

§ 7
Skončenie členstva v rade
(1)

Členstvo v rade sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie ministrovi,
c)
odvolaním z funkcie; členstvo zaniká dňom určeným v odvolaní z funkcie člena rady,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)

Minister odvolá člena rady, ak

a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu nebol ...
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne ...
c)
je štatutárnym orgánom alebo členom riadiaceho alebo kontrolného orgánu právnickej osoby, ktorá nesplnila ...
d)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou člena rady podľa § 5 ods. 5, 6 a 8 alebo
e)
nevykonáva funkciu člena rady najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.
(3)

Minister môže odvolať člena rady na návrh osôb, ktoré navrhli vymenovanie tohto člena rady podľa § 5 ...

§ 8
Rokovanie rady
(1)

Rada je schopná uznášať sa, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.

(2)

Na prijatie uznesenia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov rady.

(3)

Rokovanie rady zvoláva predseda rady a v čase jeho neprítomnosti podpredseda rady spravidla raz za kalendárny ...

(4)

Rokovania rady sú verejné s výnimkou prípadov podľa § 4 ods. 2 písm. h) a t). Z každého rokovania rady ...

§ 9
Dozorná komisia
(1)

Dozorná komisia

a)
dohliada na dodržiavanie povinností fondu podľa tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov12) ...
b)
vykonáva kontrolu riadneho a účelného hospodárenia fondu, účelného rozdeľovania zdrojov fondu, použitia ...
c)
vyjadruje stanovisko k návrhu rozpočtu, k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu; tieto stanoviská ...
d)
vyjadruje stanovisko k návrhom riaditeľa na nakladanie s majetkom fondu,
e)
vyjadruje stanovisko k návrhom riaditeľa na odpísanie pohľadávok fondu alebo na trvalé upustenie od ...
f)
oboznamuje radu s výsledkami svojej činnosti a so svojimi zisteniami,
g)
podáva rade návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,
h)
volí predsedu dozornej komisie na funkčné obdobie dvoch rokov,
i)
schvaľuje rokovací poriadok dozornej komisie.
(2)

Členovia dozornej komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných ...

§ 10
Zloženie dozornej komisie a členstvo v dozornej komisii
(1)

Dozorná komisia má troch členov. Dvoch členov dozornej komisie volí a odvoláva rada v tajnom hlasovaní. ...

(2)

Za člena dozornej komisie možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá

a)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b)
má štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c)
dosiahla vysokoškolské vzdelanie aspoň druhého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo, ...
d)
má odbornú prax v niektorej z uvedených oblastí v trvaní aspoň päť rokov,
e)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a
f)
je bezúhonná.
(3)

Nezlučiteľnosť funkcie člena dozornej komisie sa spravuje podľa ustanovenia § 5 ods. 5 a 6. Funkcia ...

(4)

Člen dozornej komisie je povinný bezodkladne písomne oznámiť každú zmenu skutočností podľa odsekov 2 ...

(5)

Pri výkone svojej funkcie je člen dozornej komisie povinný konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým ...

(6)

Členstvo v dozornej komisii je nezastupiteľné.

(7)

Členovi dozornej komisie patrí za výkon funkcie mesačná odmena v sume jednej polovice priemernej mesačnej ...

(8)

Členovia dozornej komisie majú právo na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.11)

§ 11
Funkčné obdobie člena dozornej komisie
(1)

Funkčné obdobie člena dozornej komisie je štyri roky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná alebo zvolená ...

(2)

Funkčné obdobie člena dozornej komisie sa začína dňom, ktorý nasleduje po zániku mandátu člena dozornej ...

§ 12
Skončenie členstva v dozornej komisii
(1)

Členstvo v dozornej komisii sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie orgánu, ktorý člena ...
c)
odvolaním; členstvo zaniká dňom určeným v odvolaní z funkcie člena dozornej komisie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)

Rada alebo minister odvolá člena dozornej komisie, ak

a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu nebol ...
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne ...
c)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou člena dozornej komisie podľa § 10 ods. 3,
d)
nevykonáva funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace alebo
e)
nevykonáva funkciu v súlade s podmienkami podľa § 10 ods. 5.
(3)

Minister môže odvolať člena dozornej komisie vymenovaného ministrom aj bez uvedenia dôvodu.

§ 13
Riaditeľ
(1)

Riaditeľ je výkonným orgánom fondu, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene v rozsahu poverenia ...

(2)

Riaditeľ rozhoduje o všetkých veciach v pôsobnosti fondu, ktoré nie sú podľa tohto zákona vyhradené ...

a)
rozhoduje o poskytnutí finančných prostriedkov fondom podľa § 18 ods. 10,
b)
predkladá rade návrh na odpísanie pohľadávok fondu alebo na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok ...
c)
zabezpečuje organizačnú a administratívno-technickú činnosť fondu a riadi činnosť kancelárie fondu,
d)
zabezpečuje realizáciu strategických cieľov a rozvojových koncepcií fondu v súlade s rozhodnutiami rady ...
e)
predkladá rade návrh zásad a priorít podpornej činnosti fondu na konkrétne obdobie,
f)
predkladá rade na schválenie návrh rozpočtu fondu a výročnú správu fondu; súčasťou výročnej správy je ...
g)
predkladá rade návrh na vymenovanie a odvolanie členov odborných komisií fondu,
h)
predkladá rade na schválenie návrh organizačného poriadku kancelárie, ktorý upravuje podrobnosti o činnosti ...
i)
predkladá rade na schválenie návrh organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií,
j)
predkladá rade na schválenie návrhy na nakladanie s majetkom fondu,
k)
predkladá rade informácie o pridelení finančných prostriedkov fondom pred uzavretím zmluvy so žiadateľom, ...
l)
rozhoduje o priznaní štatútu oficiálnej koprodukcie podľa § 32.
(3)

Riaditeľ má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach rady a v naliehavých prípadoch môže iniciovať jej zasadnutie. ...

(4)

Nezlučiteľnosť funkcie riaditeľa sa spravuje podľa ustanovenia § 5 ods. 5 a 6. Funkcia riaditeľa je ...

(5)

Na pracovnoprávne vzťahy riaditeľa sa vzťahuje osobitný predpis.13)

(6)

Ak nie je riaditeľ zvolený alebo ak sa výkon jeho funkcie skončil a ešte nie je zvolený nový riaditeľ, ...

§ 14
Predpoklady na výkon funkcie riaditeľa
(1)

Za riaditeľa možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá

a)
sa prihlásila za kandidáta na funkciu riaditeľa (ďalej len „kandidát“) na výzvu rady; kandidát nesmie ...
b)
má štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c)
má vysokoškolské vzdelanie aspoň druhého stupňa,
d)
je bezúhonná,
e)
má najmenej trojročnú odbornú prax v oblasti riadenia,
f)
má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti audiovízie,
g)
nevykonáva funkciu podľa § 5 ods. 5 a 6 alebo činnosť podľa osobitného predpisu,14) alebo predloží čestné ...
(2)

K prihláške kandidát prikladá

a)
projekt riadenia a rozvoja fondu; základný rozsah a obsah projektu riadenia a rozvoja fondu zverejňuje ...
b)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
c)
štruktúrovaný životopis,
d)
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
e)
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
f)
čestné vyhlásenie o splnení podmienky odbornej praxe v oblasti riadenia a v oblasti audiovízie s uvedením ...
g)
čestné vyhlásenie, že nevykonáva funkciu podľa § 5 ods. 5 a 6 alebo činnosť podľa osobitného predpisu,14) ...
(3)

Funkčné obdobie riaditeľa sa začína dňom zvolenia radou a trvá päť rokov.

§ 15
Skončenie výkonu funkcie riaditeľa
(1)

Výkon funkcie riaditeľa sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie; výkon funkcie sa skončí odo dňa doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi ...
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)

Rada odvolá riaditeľa, ak

a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu nebol ...
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne ...
c)
porušil ustanovenia tohto zákona alebo
d)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou riaditeľa podľa § 14 ods. 1 písm. g).
(3)

Rada môže odvolať riaditeľa, ak nevykonáva svoju funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne ...

§ 16
Kancelária
(1)

Kancelária vykonáva úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením ...

(2)

Kancelária preskúmava úplnosť predkladaných žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry z fondu a žiadosti, ...

(3)

Kancelária kontroluje správnosť a úplnosť žiadostí o registráciu filmového projektu podľa § 22c, preskúmava ...

§ 17
Odborné komisie
(1)

Na posudzovanie žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry fond zriaďuje odborné komisie.

(2)

Členov odborných komisií menuje a odvoláva rada na dva roky. Členstvo v odbornej komisii je nezastupiteľné. ...

(3)

Člen odbornej komisie nesmie byť žiadateľom o finančné prostriedky na podporu audiovizuálnej kultúry ...

(4)

Odborná komisia má najmenej päť členov. Počet členov odbornej komisie musí byť vždy nepárny.

(5)

Na pracovnoprávne vzťahy členov odborných komisií sa vzťahuje § 223 až 228a Zákonníka práce.

(6)

Odborné komisie hodnotia každú žiadosť o podporu audiovizuálnej kultúry v súlade so zásadami a s prioritami ...

a)
umeleckého a tvorivého potenciálu,
b)
celkového prínosu pre audiovizuálnu kultúru v Slovenskej republike,
c)
opodstatnenosti a primeranosti požadovaných finančných prostriedkov.
(7)

Odborné komisie predkladajú svoje hodnotenie v písomnej forme riaditeľovi. V hodnotení odporučia alebo ...

(8)

Hodnotenie odborných komisií musí byť v súlade s týmto zákonom a vnútornými predpismi fondu.

TRETIA ČASŤ

PODPORA AUDIOVIZUÁLNEJ KULTÚRY

§ 18
Poskytovanie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry
(1)

Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu audiovizuálnej kultúry, a to

a)
tvorby, vývoja, prípravy realizácie a výroby slovenských audiovizuálnych diel,
b)
tvorby, vývoja, prípravy realizácie a výroby hraných, dokumentárnych a animovaných slovenských kinematografických ...
c)
postprodukcie a distribúcie slovenských audiovizuálnych diel a distribúcie audiovizuálnych diel,
d)
realizácie a distribúcie koprodukčných kinematografických diel, v ktorých má slovenský producent koprodukčný ...
e)
festivalov, prehliadok a iných kultúrnych aktivít a činností subjektov pôsobiacich v oblasti audiovízie ...
f)
vydania a rozširovania periodických publikácií a neperiodických publikácií z oblasti audiovízie a kinematografie, ...
g)
rozvoja technológií v oblasti výroby, rozširovania, uvádzania na verejnosti a uchovávania audiovizuálnych ...
h)
rozvoja vzdelávania a odborného výskumu v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia,
i)
prevádzkovania audiovizuálnych technických zariadení,
j)
budovania alebo udržania tvorivých, výskumných, vzdelávacích, umelecko-remeselných, remeselných, technických ...
(2)

Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu audiovizuálnej kultúry na realizáciu projektu, ktorým ...

(3)

Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu audiovizuálnej kultúry formou

a)
dotácie,
b)
pôžičky16) so splatnosťou najviac 5 rokov alebo
c)
štipendia.
(4)

Fond môže v zmluve o poskytnutí dotácie upraviť osobitné podmienky o podiele fondu na príjmoch z obchodného ...

(5)

Fond poskytuje finančné prostriedky formou štipendia výlučne fyzickým osobám na rozvoj tvorby, vzdelávania ...

(6)

Na poskytnutie finančných prostriedkov fondu na podporu audiovizuálnej kultúry a na poskytnutie nefinančnej ...

(7)

Finančné prostriedky fondu nemožno poskytnúť na krytie straty z činnosti osôb.

(8)

Dotácia poskytnutá na výrobu audiovizuálneho diela môže byť poskytnutá najviac do výšky maximálnej intenzity ...

(9)

Fond poskytne dotáciu žiadateľovi o podporu audiovizuálnej kultúry, ktorý písomne preukáže, že má na ...

(10)

O poskytnutí finančných prostriedkov fondu na podporu audiovizuálnej kultúry rozhodne riaditeľ do 90 ...

(11)

Rozhodnutie riaditeľa podľa odseku 10 fond zverejní na svojom webovom sídle. Proti tomuto rozhodnutiu ...

(12)

Na základe rozhodnutia podľa odseku 10 fond vypracuje a predloží žiadateľovi o podporu audiovizuálnej ...

§ 19
Žiadatelia o podporu audiovizuálnej kultúry
(1)

Žiadateľom o podporu audiovizuálnej kultúry môže byť fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony alebo ...

(2)

Fond môže poskytnúť finančné prostriedky

a)
nezávislým producentom v audiovízii registrovaným podľa osobitného predpisu,18)
b)
výrobcom slovenských audiovizuálnych diel,19)
c)
autorom a spoluautorom slovenských audiovizuálnych diel,
d)
distributérom audiovizuálnych diel,20)
e)
osobám na obnovu a rozvoj technologickej základne pre výrobu audiovizuálnych diel a ich uvádzanie na ...
f)
osobám na propagáciu a podporu rozširovania audiovizuálnych diel,
g)
osobám na rozvoj vzdelávania a odborného výskumu v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia, ...
h)
prevádzkovateľom audiovizuálneho technického zariadenia21) na území Slovenskej republiky na obnovu a ...
i)
prevádzkovateľom audiovizuálneho technického zariadenia na podporu návštevnosti audiovizuálnych predstavení ...
j)
prevádzkovateľom audiovizuálneho technického zariadenia a distributérom audiovizuálnych diel ako prevádzkovú ...
k)
filmovým profesionálom.
(3)

Finančné prostriedky fondu nemožno poskytnúť žiadateľovi o podporu audiovizuálnej kultúry,

a)
ktorý je v konkurze22) alebo v likvidácii,23)
b)
proti ktorému je vedené exekučné konanie,24)
c)
ktorý nemá vysporiadané finančné vzťahy so subjektmi verejnej správy,
d)
ktorý je majetkovo prepojený24a) alebo personálne prepojený24b) s fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ...
e)
ktorý je podnikateľom alebo združením podnikateľov25) a porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa ...
f)
ktorý nepredložil vyúčtovanie finančných prostriedkov z fondu.
(4)

Žiadateľom o podporu audiovizuálnej kultúry nemôže byť člen rady, člen dozornej komisie, člen odbornej ...

§ 20
Predkladanie žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry
(1)

Finančné prostriedky fondu možno poskytnúť na základe žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry. Žiadateľ ...

(2)

Prílohou žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry je

a)
popis projektu,
b)
celkový rozpočet projektu vrátane kalkulácie nákladov,
c)
doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného ...
d)
čestné vyhlásenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, ak je žiadateľom podnikateľ alebo združenie ...
e)
doklady podľa § 18 ods. 9,
f)
potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry ...
g)
čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je v konkurze ani v likvidácii a že proti žiadateľovi nie je vedené ...
h)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so subjektmi verejnej správy,
i)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry ...
j)
čestné vyhlásenie žiadateľa, ktorý je povinný oznamovať zákonom stanovené skutočnosti podľa osobitného ...
k)
iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti, ktoré fond špecifikuje pre dané časové obdobie vo výzve na ...
(3)

Prílohu podľa odseku 2 písm. c) je povinný žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry predložiť v platnom ...

(4)

Ak sa prílohy podľa odseku 2 predkladajú v inom ako štátnom jazyku, žiadateľ o podporu audiovizuálnej ...

(5)

Žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry sa predkladajú v termínoch určených fondom, ktoré fond špecifikuje ...

(6)

Ak sa na realizácii jedného projektu podieľa viacero osôb, žiadateľom o podporu audiovizuálnej kultúry ...

(7)

So žiadosťou o poskytnutie štipendia žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry predkladá prílohy podľa ...

(8)

Po doručení žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry fondu skontroluje kancelária, či žiadosť podal ...

(9)

Ak žiadosť o podporu audiovizuálnej kultúry nie je úplná, fond písomne vyzve žiadateľa o podporu audiovizuálnej ...

(10)

Žiadosť o podporu audiovizuálnej kultúry, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo ktorá nie je úplná ...

(11)

Žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry, ktoré sú úplné, predkladá kancelária odborným komisiám na ...

§ 21
Administratívny poplatok za spracovanie žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry
(1)

Za spracovanie žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry formou dotácie alebo pôžičky je žiadateľ o ...

(2)

Administratívny poplatok je 0,1% z požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však 20 eur.

§ 22
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry
(1)

Fond poskytuje finančné prostriedky podľa § 18 ods. 3 na základe písomnej zmluvy uzavretej so žiadateľom ...

(2)

Zmluvou podľa odseku 1 sa zaväzuje fond poskytnúť žiadateľovi o podporu audiovizuálnej kultúry finančné ...

(3)

Zmluva podľa odseku 1 obsahuje

a)
účel poskytnutia finančných prostriedkov,
b)
obsah projektu a jeho názvu,
c)
sumu poskytnutých finančných prostriedkov,
d)
podmienky poskytnutia a použitia finančných prostriedkov,
e)
podmienky vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov,
f)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
g)
ostatné dohodnuté náležitosti súvisiace s poskytnutím finančných prostriedkov.
(4)

Fond do 30 pracovných dní odo dňa doručenia všetkých náležitostí podľa odseku 3 písm. g) od žiadateľa ...

(5)

Ak žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry prijme návrh zmluvy s dodatkami, výhradami, obmedzeniami ...

(6)

Uzavretím zmluvy podľa odseku 1 sa žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry stáva prijímateľom finančných ...

(7)

Poskytnuté finančné prostriedky môže prijímateľ finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry ...

§ 22aa
Vyúčtovanie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry
(1)

Prijímateľ finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry priloží k vyúčtovaniu poskytnutých ...

a)
správu o realizácii projektu podrobne popisujúcu všetky etapy realizácie projektu,
b)
informáciu o naplnení predpokladov, ktoré žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry uviedol v žiadosti ...
c)
vlastné zhodnotenie prínosu projektu po jeho realizácii.
(2)

Oprávnenými výdavkami sa na účely poskytnutia a vyúčtovania finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej ...

(3)

Ak v odseku 4 a 5 nie je ustanovené inak, oprávnené výdavky musia byť pri vyúčtovaní identifikovateľné, ...

(4)

Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na paušálne oprávnené výdavky, ktorými sa na účely poskytnutia a ...

(5)

Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na oprávnené výdavky, na úhradu ktorých sú použité finančné prostriedky ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PODPORA AUDIOVIZUÁLNEHO PRIEMYSLU

§ 22a
Poskytovanie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu
(1)

Finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu poskytuje fond na realizáciu filmového projektu. ...

a)
ktoré je hraným, dokumentárnym alebo animovaným dielom alebo dielom primárne určeným pre televízne vysielanie ...
b)
ktoré spĺňa kritériá kultúrneho testu ustanovené spolu so vzorom tlačiva kultúrneho testu všeobecne ...
c)
v súvislosti s vytvorením ktorého budú uhradené oprávnené výdavky minimálne vo výške ustanovenej vo ...
(2)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)
časový rozsah filmového projektu podľa odseku 1 písm. a),
b)
kritériá kultúrneho testu spolu so vzorom tlačiva kultúrneho testu podľa odseku 1 písm. b) a
c)
minimálnu sumu oprávnených výdavkov, ktoré musia byť v súvislosti s realizáciou filmového projektu uhradené ...
(3)

Oprávnenými výdavkami sa na účely poskytovania finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu ...

a)
úhrada za tovar alebo službu osobe, ktorá má sídlo, sídlo organizačnej zložky alebo miesto podnikania ...
b)
úhrada odmeny alebo celkovej ceny práce29aa) fyzickej osobe, ak je takáto odmena alebo mzda, ktorá je ...
(4)

Ak boli oprávnené výdavky uhradené osobou, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty, za oprávnené ...

(5)

Do celkovej sumy oprávnených výdavkov sa nezapočítavajú výdavky uhradené z finančných prostriedkov poskytnutých ...

(6)

Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu formou dotácie vo výške 33 ...

(7)

Na poskytnutie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu nie je právny nárok.

(8)

Za oprávnené výdavky sa na účely poskytovania finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu ...

§ 22b
Žiadatelia o finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu
(1)

Žiadateľom o finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu (ďalej len „žiadateľ o podporu ...

a)
je producentom alebo koproducentom filmového projektu, na realizáciu ktorého žiada o finančné prostriedky, ...
b)
uzatvorila s právnickou osobou podľa písmena a) písomnú dohodu, ktorej predmetom je
1.
záväzok tejto osoby vykonávať pre osobu podľa písmena a) činnosti spočívajúce v realizácii filmového ...
2.
identifikácia filmového projektu, na realizáciu ktorého žiada o finančné prostriedky,
3.
súhlas osoby podľa písmena a) so žiadosťou o finančné prostriedky na realizáciu filmového projektu uvedeného ...
(2)

V prípade filmového projektu realizovaného v koprodukcii, žiadateľom o podporu audiovizuálneho priemyslu ...

(3)

Žiadateľom o podporu audiovizuálneho priemyslu nemôže byť osoba, ktorej nemôžu byť poskytnuté finančné ...

(4)

Žiadateľom o podporu audiovizuálneho priemyslu ani štatutárnym orgánom žiadateľa o podporu audiovizuálneho ...

§ 22c
Žiadosť o registráciu filmového projektu
(1)

Žiadosť o registráciu filmového projektu predkladá žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu fondu. ...

(2)

Prílohou žiadosti o registráciu filmového projektu je

a)
vyplnené tlačivo pre kultúrny test alebo štatút oficiálnej koprodukcie priznaný oprávnenou osobou,
b)
obsahový zámer registrovaného filmového projektu,
c)
investičný zámer registrovaného filmového projektu obsahujúci predpokladanú výšku celkového rozpočtu ...
d)
časový plán realizácie registrovaného filmového projektu,
e)
potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku podľa § 22d,
f)
písomná dohoda podľa § 22b ods. 1 písm. b), ak je žiadateľom o podporu audiovizuálneho priemyslu právnická ...
(3)

Ak sa prílohy podľa odseku 2 predkladajú v inom ako štátnom jazyku, žiadateľ o podporu audiovizuálneho ...

(4)

Po podaní žiadosti o registráciu filmového projektu skontroluje kancelária, či boli k žiadosti o registráciu ...

(5)

Ak k žiadosti o registráciu filmového projektu neboli priložené prílohy podľa odseku 2, fond písomne ...

(6)

Fond žiadosť o registráciu filmového projektu zamietne, ak

a)
žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu v dodatočnej lehote podľa odseku 5 nedoplnil žiadosť o ...
b)
filmový projekt nespĺňa kritériá podľa § 22a ods. 1 písm. a) a b) alebo
c)
z prílohy podľa odseku 2 písm. c) vyplýva, že v súvislosti s realizáciou filmového projektu budú uhradené ...
(7)

Ak fond žiadosť o registráciu filmového projektu nezamietne podľa odseku 6, vydá žiadateľovi o podporu ...

(8)

Fond zruší osvedčenie o registrácii filmového projektu, ak sa počas platnosti osvedčenia preukáže, že ...

§ 22d
Administratívny poplatok za spracovanie žiadosti o registráciu filmového projektu

Za spracovanie žiadosti o registráciu filmového projektu je žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu ...

§ 22e
Žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu
(1)

Žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu, ktorej vzor zverejní fond na svojom webovom sídle, je oprávnený ...

a)
má platné osvedčenie o registrácii filmového projektu alebo
b)
uzatvoril s právnickou osobou podľa § 22b ods. 1 písm. a), ktorá má platné osvedčenie o registrácii ...
(2)

Žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu je oprávnený predložiť žiadosť o podporu audiovizuálneho ...

(3)

Prílohou žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu je

a)
doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného ...
b)
písomná dohoda podľa § 22b ods. 1 písm. b), ak je žiadateľom o podporu audiovizuálneho priemyslu právnická ...
c)
správa audítora o overení vzniku, zaúčtovania a úhrady oprávnených výdavkov,
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu o výške finančných prostriedkov z verejných ...
e)
potvrdenie príslušného inšpektorátu práce o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, ak je žiadateľom ...
f)
doklad o zriadení platobného účtu27a) žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu v banke alebo pobočke ...
g)
potvrdenie príslušného súdu, že žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu nie je v konkurze ani v ...
h)
čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu, že má vysporiadané finančné vzťahy ...
i)
čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu, že v posledných troch kalendárnych ...
(4)

Ak sa prílohy podľa odseku 3 písm. a), b), d) až i) predkladajú v inom ako štátnom jazyku, žiadateľ ...

(5)

Do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu kancelária skontroluje, či ...

(6)

Ak žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu nie je úplná, fond do 30 dní odo dňa doručenia tejto ...

(7)

Na účely preverenia administratívnej zhody a správnosti oprávnených výdavkov je žiadateľ o podporou ...

(8)

Fond do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu alebo do 30 dní ...

a)
žiadosť podal neoprávnený žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu,
b)
žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu alebo právnická osoba podľa § 22b ods. 1 písm. a), ak žiadateľom ...
c)
žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu nedoplnil žiadosť ani v dodatočnej lehote podľa odseku ...
d)
žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu nepredložil kópie dokladov v lehote podľa odseku 7 alebo ...
e)
po preverení administratívnej zhody a správnosti oprávnených výdavkov zistí, že výška oprávnených výdavkov ...
(9)

Ak fond žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu nezamietne podľa odseku 8, vydá do 30 dní odo dňa ...

(10)

Fond bezodkladne po vydaní potvrdenia o oprávnených výdavkoch zašle žiadateľovi o podporu audiovizuálneho ...

§ 22f
Zmluva o podpore audiovizuálneho priemyslu
(1)

Zmluva o podpore audiovizuálneho priemyslu obsahuje záväzok

a)
fondu poskytnúť žiadateľovi o podporu audiovizuálneho priemyslu finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho ...
b)
žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu
1.
zabezpečiť, aby filmový projekt, na realizáciu ktorého mu boli poskytnuté finančné prostriedky na podporu ...
2.
predložiť fondu kópie účtovných dokladov potvrdzujúcich vznik, zaúčtovanie a úhradu oprávnených výdavkov ...
(2)

Ak žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu najneskôr do 60 dní od doručenia návrhu zmluvy o podpore ...

(3)

Uzatvorením zmluvy o podpore audiovizuálneho priemyslu sa žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu ...

(4)

Fond poskytuje finančné prostriedky podľa § 22a na základe písomnej zmluvy o podpore audiovizuálneho ...

§ 22g
Spracúvanie osobných údajov
(1)

Na účely vedenia evidencie žiadostí, žiadateľov a prijímateľov finančných prostriedkov je fond oprávnený ...

(2)

Fond je oprávnený na svojom webovom sídle zverejňovať osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom ...

(3)

Osobné údaje, ktoré fond získa podľa tohto zákona, podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu;30) ...

PIATA ČASŤ

FINANCOVANIE A HOSPODÁRENIE FONDU

§ 23
(1)

Príjmy fondu tvoria

a)
príspevky do fondu podľa § 24 až 28a,
b)
príspevky zo štátneho rozpočtu,
c)
úroky z vkladov v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
d)
úroky z pôžičiek poskytnutých z prostriedkov fondu,
e)
zmluvné sankcie za neoprávnené použitie alebo zadržanie prostriedkov fondu,
f)
administratívne poplatky vyberané podľa § 21 a 22d,
g)
finančné dary, dobrovoľné príspevky,
h)
finančné prostriedky Európskej únie,
i)
príjmy z vykonávania činností podľa § 2 ods. 1 písm. p) a q),
j)
vratky nepoužitých finančných prostriedkov alebo neoprávnene použitých finančných prostriedkov poskytnutých ...
k)
splátky istiny pôžičiek poskytnutých z finančných prostriedkov fondu,
l)
iné príjmy.
(2)

Finančné prostriedky podľa odseku 1 písm. b) sa ich pripísaním na účet fondu považujú na účely podľa ...

(3)

Finančné prostriedky fondu sa vedú na platobných účtoch v banke alebo pobočke zahraničnej banky.

(4)

Finančné prostriedky môže fond používať len na účely podľa tohto zákona. Fond je povinný pri používaní ...

(5)

Fond zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov najmenej na tri rozpočtové roky. Príslušný kalendárny rok ...

(6)

Fond je povinný použiť na podpornú činnosť podľa tohto zákona najmenej 95 % sumy príjmov

a)
podľa odseku 1 písm. a), b), d), e) a g),
b)
podľa odseku 1 písm. h) a l), ak odsek 7 písm. c) neustanovuje inak.
(7)

Fond je oprávnený použiť na vlastnú prevádzku

a)
najviac 5 % z celkovej sumy príjmov
1.
podľa odseku 1 písm. a), b), d), e) a g),
2.
podľa odseku 1 písm. h) a l), ak písmeno c) neustanovuje inak,
b)
príjmy podľa odseku 1 písm. c), f) a i),
c)
príjmy podľa odseku 1 písm. h) a l), ak sú účelovo viazané na inú ako podpornú činnosť.
(8)

Fond je povinný použiť celú sumu svojich príjmov podľa odseku 1 písm. j) a k) na podpornú činnosť podľa ...

(9)

Fond vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.31) Účtovná závierka a súlad výročnej správy s účtovnou ...

(10)

Výročná správa obsahuje

a)
prehľad a vyhodnotenie plnenia činností fondu ustanovených týmto zákonom, najmä činností podľa § 2 ods. ...
b)
prehľad poskytnutých finančných prostriedkov žiadateľom,
c)
účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
d)
stanovisko dozornej komisie k účtovnej závierke a k výsledku hospodárenia fondu,
e)
ďalšie údaje určené radou.
(11)

Kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami fondu vykonávajú príslušné orgány podľa osobitných ...

(12)

Na nakladanie s majetkom fondu sa vzťahuje osobitný predpis,4) ak tento zákon v § 4 ods. 2 písm. i) ...

Príspevky do fondu

§ 24
Príspevok vysielateľa zriadeného zákonom
(1)

Vysielateľ zriadený zákonom6) je povinný platiť príspevok do fondu.

(2)

Základom pre výpočet príspevku podľa odseku 1 sú celkové príjmy vysielateľa zriadeného zákonom z reklamy ...

(3)

Príspevok vysielateľa zriadeného zákonom je 5 % zo základu podľa odseku 2.

§ 25
Príspevok televízneho vysielateľa oprávneného vysielať na základe licencie
(1)

Televízny vysielateľ oprávnený vysielať na základe licencie udelenej podľa osobitných predpisov,34) ...

(2)

Základom pre výpočet príspevku podľa odseku 1 sú celkové príjmy televízneho vysielateľa oprávneného ...

(3)

Príspevok televízneho vysielateľa oprávneného vysielať na základe licencie je 2 % zo základu podľa odseku ...

§ 26
Príspevok prevádzkovateľa audiovizuálneho technického zariadenia
(1)

Prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia21) je povinný platiť príspevok do fondu.

(2)

Príspevok prevádzkovateľa audiovizuálneho technického zariadenia je 1 % z ceny každej predanej vstupenky ...

§ 27
Príspevok prevádzkovateľa retransmisie
(1)

Prevádzkovateľ retransmisie37) je povinný platiť príspevok do fondu.

(2)

Základom pre výpočet príspevku podľa odseku 1 sú celkové príjmy prevádzkovateľa retransmisie za poskytovanie ...

(3)

Príspevok prevádzkovateľa retransmisie je 1 % zo základu podľa odseku 2.

§ 28
Príspevok distributéra audiovizuálnych diel
(1)

Distributér audiovizuálnych diel20) je povinný platiť príspevok do fondu.

(2)

Základom pre výpočet príspevku podľa odseku 1 sú celkové príjmy distributéra audiovizuálnych diel za ...

(3)

Príspevok distributéra audiovizuálnych diel je 1 % zo základu podľa odseku 2.

§ 28a
Príspevok poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie
(1)

Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie37a) je povinný platiť príspevok do fondu.

(2)

Základom pre výpočet príspevku podľa odseku 1 sú celkové príjmy poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej ...

(3)

Príspevok poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je 0,5 % zo základu podľa odseku ...

§ 29
Príspevky zo štátneho rozpočtu
(1)

Zo štátneho rozpočtu sa v rámci schválených limitov ministerstva na príslušné rozpočtové obdobie podľa ...

a)
príspevok určený na podporu audiovizuálnej kultúry najmenej vo výške 6 000 000 eur,
b)
príspevok určený na podporu audiovizuálneho priemyslu.
(2)

Príspevok podľa odseku 1 písm. b) nesmie byť menší ako celková suma, ktorú fond oznámi podľa odseku ...

(3)

Fond každoročne do 31. augusta oznámi ministerstvu celkovú sumu finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho ...

Spoločné ustanovenia k plateniu príspevkov

§ 30
(1)

Osoby, ktoré platia príspevok do fondu podľa § 24 až 28a, sú povinné tento príspevok odviesť bezhotovostne ...

(2)

Osoby povinné platiť príspevok do fondu podľa § 24 až 28a sú na účely výkonu kontroly správnosti odvedených ...

(3)

Do základu pre výpočet príspevku podľa § 24 až 28a sa nezaratúva daň z pridanej hodnoty. Základ pre ...

§ 31
(1)

Ak osoba, ktorá je povinná platiť príspevok do fondu podľa § 24 až 28a, v lehote podľa § 30 ods. 1 príspevok ...

(2)

Spolu s nárokom podľa odseku 1 sa fond môže domáhať aj zaplatenia úrokov z omeškania z nezaplatenej ...

ŠIESTA ČASŤ

ŠTATÚT OFICIÁLNEJ KOPRODUKCIE

§ 32
(1)

Štatút oficiálnej koprodukcie prizná fond slovenskému audiovizuálnemu dielu, ktoré je

a)
európskym filmovým dielom39) spĺňajúcim podmienky podľa Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii,
b)
oficiálne koprodukovaným filmovým dielom40) spĺňajúcim podmienky podľa Dohovoru Rady Európy o filmovej ...
c)
oficiálne koprodukovaným filmovým dielom spĺňajúcim podmienky podľa dvojstrannej medzinárodnej zmluvy, ...
(2)

Postup priznávania štatútu oficiálnej koprodukcie upraví vnútorný predpis fondu.

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 33
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,41) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Na doručovanie písomností podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia všeobecného predpisu o ...

(3)

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti fyzická osoba ...

(4)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(5)

Splnenie podmienok podľa § 19 ods. 3 písm. c) overuje podľa osobitného predpisu44) fond.

(6)

Ustanovenia § 19 ods. 3 písm. b), c) a e) sa nevzťahujú na finančné prostriedky poskytované fondom žiadateľovi ...

(7)

Ak je účelom poskytnutia finančných prostriedkov finančne kompenzovať dôsledky krízovej situácie formou ...

(8)

Žiadosti podľa § 20 sa predkladajú fondu od 30. novembra 2009.

(9)

Príspevky podľa § 24 až 28 zaplatia povinné subjekty prvýkrát do 31. júla 2010.

(10)

Fond je v roku 2009 oprávnený použiť na vlastnú prevádzku všetky svoje príjmy.

(11)

Minister do 31. marca 2009 vymenuje členov rady a do 15. apríla 2009 zvolá prvé zasadnutie rady.

(12)

Rada na svojom prvom zasadnutí rozhodne o vypísaní výberového konania na funkciu riaditeľa.

(13)

Rada do 31. mája 2009 schváli štatút fondu.

(14)

Rada do 31. augusta 2009 zvolí dvoch členov dozornej komisie a minister do 31. augusta 2009 vymenuje ...

§ 34
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2018

Žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry predložené fondu do 31. augusta 2018 vybaví fond podľa tohto ...

§ 35
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

Na základe žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu poskytne fond finančné prostriedky na podporu ...

a)
20 % oprávnených výdavkov uhradených do 31. decembra 2019,
b)
33 % oprávnených výdavkov uhradených od 1. januára 2020.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení zákona č. 283/1997 ...

1.

V § 20 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená f) až i).

2.

V § 21 ods. 1 písm. b) sa slová „písmena g)“ nahrádzajú slovami „písmene f)“.

Čl. III

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...

1.

V § 36 odsek 2 znie:

„(2) Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej služby vysielateľa na základe ...

2.

Za § 76da sa vkladá § 76db, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 76db Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009 (1) Časový rozsah vysielanej reklamy ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009 okrem ustanovenia § 32, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad čl. 37 až 46 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ...
 • 1a)  Napríklad Európsky dohovor o filmovej koprodukcii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej ...
 • 2)  § 36 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych ...
 • 3)  § 34 zákona č. 343/2007 Z. z.
 • 3a)  § 9 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 4)  Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej ...
 • 5)  § 37 zákona č. 343/2007 Z. z.
 • 6)  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 ...
 • 6a)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 7)  § 7 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 10 zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 10 zákona č. 16/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 o umeleckých fondoch v znení zákona č. 283/1997 ...
 • 11)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Napríklad zákon č. 176/2004 Z. z. v znení zákona č. 581/2004 Z. z., zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej ...
 • 13)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 9 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 2 ods. 3 zákona č. 343/2007 Z. z.
 • 16)  § 657 až 658 Občianskeho zákonníka.
 • 16a)  § 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového ...
 • 16b)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné ...
 • 17)  Čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012). Zákon č. 358/2015 Z. ...
 • 18)  § 37 až 41 zákona č. 343/2007 Z. z.
 • 19)  § 2 ods. 1 zákona č. 343/2007 Z. z.
 • 20)  § 2 ods. 17 zákona č. 343/2007 Z. z.
 • 21)  § 2 ods. 14 zákona č. 343/2007 Z. z.
 • 22)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 23)  § 70 až 75a Obchodného zákonníka.
 • 24)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 24a)  § 3 písm. u) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.
 • 24b)  § 3 písm. v) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.
 • 25)  § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.
 • 26)  Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 27)  § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.
 • 27a)  § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 27b)  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 28)  Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
 • 29)  § 11 zákona č. 343/2007 Z. z.
 • 29a)  § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 29aa)  § 130 ods. 5 Zákonníka práce.
 • 30)  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nariadenie ...
 • 30a)  § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 31)  § 9 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 32)  Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...
 • 32a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 33)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej ...
 • 33a)  § 4 zákona č. 357/2015 Z. z.
 • 34)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 220/2007 Z. z. o ...
 • 35)  § 3 písm. m) a n) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36)  § 32 až 39 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37a)  § 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  § 31 až 37 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  Čl. 3 písm. c) Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí ...
 • 40)  Čl. 3 písm. c) Dohovoru Rady Európy o filmovej koprodukcii (revidovaný) (oznámenie Ministerstva zahraničných ...
 • 41)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 42)  § 24 a 25 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 43)  Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
 • 44)  Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore