Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 310/2021 účinný od 01.09.2021 do 31.12.2021

Platnosť od: 05.08.2021
Účinnosť od: 01.09.2021
Účinnosť do: 31.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovné právo, Štátna správa, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Lesy a lesné hospodárstvo, Občianske právo, Bankovníctvo a peňažníctvo, Zdravotníctvo, Školstvo a vzdelávanie, Správne poplatky, Informácie a informačný systém, Trestné právo, Obyvateľstvo a občianstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 310/2021 účinný od 01.09.2021 do 31.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 310/2021 s účinnosťou od 01.09.2021

Legislatívny proces k zákonu 310/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. XV

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

5.

V § 50 ods. 6 písm. j) sa slová „registra mimovládnych neziskových organizácií.143b)“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 143b sa vypúšťa.

Čl. LXX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2021 okrem

a)

čl. I bodov 1, 3, 8 až 10, čl. II bodov 2 až 6, čl. III, čl. IV bodov 4 až 9, čl. V až VII, čl. VIII ...

b)

čl. I bodu 4, čl. II bodu 1, čl. IV bodov 1 a 2, čl. XXII bodov 3 až 5, čl. XXXIV, čl. XXXIX, čl. XLI, ...

c)

čl. I bodov 2, 5 a 6, čl. IV bodu 3, čl. VIII bodu 3, čl. XVIII bodu 1, čl. XXIII bodov 4 a 5, čl. XXIV ...

d)

čl. I bodu 7, čl. XVII bodu 4, čl. XX bodu 2, čl. XXXVI, čl. XLII bodov 1, 6 a 11, čl. XLIII, čl. LVIII ...

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore