Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín 50/2002 účinný od 31.12.2020

Platnosť od: 08.02.2002
Účinnosť od: 31.12.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Ťažba, baníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 50/2002 s účinnosťou od 31.12.2020 na základe 401/2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 32a ods. 14 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného ...

§ 1
Výpočet úhrady za dobývací priestor
(1)

Úhrada za dobývací priestor sa za každý kalendárny rok vypočíta ako súčin sadzby úhrady a plošného obsahu ...

(2)

Výpočet úhrady za dobývací priestor sa vykoná za každý dobývací priestor samostatne v priznaní úhrady ...

§ 2
Platenie úhrady za dobývací priestor

Úhrada za dobývací priestor vypočítaná podľa § 1 sa platí na osobitný účet štátneho rozpočtu, ktorý ...

§ 3
Výpočet úhrady za vydobyté nerasty
(1)

Úhrada za vydobyté nerasty sa za každý štvrťrok kalendárneho roka vypočíta ako súčin podielu nákladov ...

(2)

Náklady na dobývanie nerastov pozostávajú z vlastných nákladov (priame a nepriame náklady)2) vynaložených ...

(3)

Celkové náklady na zhotovenie výrobkov z vydobytých nerastov pozostávajú z nákladov na dobývanie nerastov ...

(4)

Ak organizácia nerast vydobytý z dobývacieho priestoru upravuje a spracúva na výrobky a spolu s vydobytým ...

a)
do kalkulácie nákladov podľa jednotlivých položiek, ktoré boli zahrnuté do celkových nákladov na úpravu ...
b)
do špecifikácie tržieb podľa druhov odpredaných výrobkov a výrobkov použitých na vlastnú potrebu uviesť ...
(5)

Na účel uvedený v odseku 4 je organizácia povinná viesť potrebnú evidenciu.

(6)

Ak sa vydobytý nerast bez jeho úpravy a zušľachťovania a ďalšieho spracovania priamo odpredáva ako výrobok, ...

(7)

Do tržby za výrobky zhotovené z vydobytých nerastov v príslušnom štvrťroku sa zaratúva tržba dosiahnutá ...

(8)

Výpočet úhrady za vydobyté nerasty sa vykoná v priznaní úhrady za vydobyté nerasty podľa prílohy č. ...

(9)

Súčasťou výpočtu úhrady za 4. štvrťrok je aj zúčtovanie úhrad za kalendárny rok.

§ 4
Platenie úhrady za vydobyté nerasty

Úhrada za vydobyté nerasty vypočítaná podľa § 3 sa platí na osobitný účet štátneho rozpočtu, ktorý vedie ...

§ 5
Výpočet úhrady za uskladňovanie plynov alebo kvapalín
(1)

Úhrada za uskladňovanie plynov alebo kvapalín5) sa vypočíta ako súčin množstva uskladneného (zatlačeného) ...

(2)

Sadzba úhrady za 1 m3 plynu alebo 1 t kvapaliny je 0,015 Sk.

(3)

Výpočet úhrady za uskladňovanie plynov alebo kvapalín sa vykoná v priznaní úhrady za uskladňovanie plynov ...

(4)

Úhrada podľa odseku 1 sa neplatí za uskladnený plyn potrebný na bezpečné prevádzkovanie zásobníka.

§ 6
Platenie úhrady za uskladňovanie plynov alebo kvapalín

Úhrada za uskladňovanie plynov alebo kvapalín vypočítaná podľa § 5 sa platí na osobitný účet štátneho ...

§ 7
Vedenie účtov úhrad

Podkladom na vedenie osobitných účtov podľa § 2, 4 a 6 sú priznania úhrad (§ 1 ods. 2, § 3 ods. 6 a ...

§ 8
Prechodné ustanovenie

Sadzby úhrad uvedené v prílohe č. 2 v písmenách b) a e) sú platné pre kalendárny rok 2002; sadzby pre ...

§ 9
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 155/1994 Z. z. o úhrade za dobývací priestor a úhrade ...

§ 10
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. februára 2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 50/2002 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 01

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 50/2002 Z. z.

  Sadzba úhrady za vydobyté nerasty podľa druhu nerastu

  Druh nerastu Sadzba úhrady v % a) rádioaktívne nerasty 10 b) nerasty, z ktorých možno priemyselne ...

  Príloha č. 3 k nariadenia vlády č. 50/2002 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 03

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 50/2002 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 04

Poznámky

 • 1)  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody ...
 • 2)  § 25 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
 • 3)  § 2 písm. b), c) a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách ...
 • 4)  § 2 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.
 • 5)  § 32a ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore