Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii 564/1991 účinný od 01.04.2020 do 31.12.2023

Platnosť od: 31.12.1991
Účinnosť od: 01.04.2020
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16JUD1027DS5EUPP5ČL1

Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii 564/1991 účinný od 01.04.2020 do 31.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 564/1991 s účinnosťou od 01.04.2020 na základe 393/2019

Legislatívny proces k zákonu 393/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej národnej rady

o obecnej polícii

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

Úvodné ustanovenia
§ 1

Účelom zákona je vymedziť základné úlohy obecnej polície, jej organizáciu a práva a povinnosti príslušníkov ...

§ 2
(1)

Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany ...

(2)

Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením.1)

(3)

Náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

(4)

Úlohy obecnej polície podľa tohto zákona plní v obciach, ktoré sú mestami,2) mestská polícia.

§ 2a
Pôsobnosť obecnej polície v inej obci
(1)

Obec, ktorá nezriadila obecnú políciu, môže uzavrieť zmluvu s inou obcou, ktorá zriadila obecnú políciu, ...

(2)

Zmluva podľa odseku 1 musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

(3)

Zmluva podľa odseku 1 vyžaduje ku svojej platnosti predchádzajúci súhlas obecných zastupiteľstiev zmluvných ...

a)
označenie zmluvných strán,
b)
určenie rozsahu úloh, ktoré bude obecná polícia vykonávať na území obce, ktorá nezriadila obecnú políciu, ...
c)
spôsob úhrady preukázateľných nákladov spojených s výkonom úloh podľa písmena b),
d)
spôsob odstúpenia od zmluvy a dôvody odstúpenia,
e)
vymedzenie času, na ktorý sa uzatvára,
f)
určenie nadobudnutia platnosti.
(4)

Obec, ktorá je zmluvnou stranou podľa odseku 1 a na území ktorej bude plniť úlohy obecná polícia inej ...

§ 3
Základné úlohy
(1)

Obecná polícia

a)
zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ...
b)
spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj ...
c)
dbá o ochranu životného prostredia v obci,
d)
dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne ...
e)
vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu, ...
f)
objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené ...
g)
oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých ...
h)
oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou ...
i)
plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom,
j)
doručuje písomnosti, ak tak určí súd.
(2)

Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

(3)

Obecná polícia je oprávnená využívať zvukové, obrazové alebo iné záznamy spracúvané v súlade s osobitným ...

Organizácia obecnej polície
§ 4

Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov obecnej polície určuje obecné ...

§ 5
(1)

Obecnú políciu tvoria príslušníci obecnej polície, ktorí sú zamestnancami obce. Pri plnení úloh majú ...

(2)

Príslušníkom obecnej polície sa môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je telesne, ...

(3)

Príslušník obecnej polície skladá sľub tohto znenia:

„Sľubujem, že budem riadne plniť svoje povinnosti, chrániť záujmy obce a jej obyvateľov, zachovávať ...

§ 6
Riadenie a zastupovanie
(1)

Činnosť obecnej polície riadi jej náčelník.8)Za týmto účelom najmä

a)
organizuje prácu príslušníkov obecnej polície,
b)
podáva starostovi obce správy o situácii na úseku obecných vecí verejného poriadku a o výsledkoch činnosti ...
c)
spolupracuje s veliteľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej zdravotníckej správy, ...
d)
predkladá starostovi požiadavky na zabezpečenie činnosti obecnej polície a zodpovedá za hospodárne využívanie ...
e)
zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov obecnej polície,
f)
podáva starostovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov obecnej polície,
g)
plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu.
(2)

Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený príslušník obecnej polície. V obciach, kde ...

Povinnosti a oprávnenia príslušníkov obecnej polície
§ 7
Základné povinnosti

Príslušník obecnej polície pri plnení úloh je povinný najmä

a)

dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich rámci sa riadiť pokynmi náčelníka, ...

b)

dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom v súvislosti s ...

c)

zakročiť podľa svojich možností a schopností v medziach tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych ...

d)

zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku; nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil ...

e)

oznámiť v prípade, že bol spáchaný trestný čin, vec Policajnému zboru alebo prokurátorovi a podľa povahy ...

f)

poučiť pri vykonávaní zákrokov osoby o ich právach,

g)

oznamovať bezodkladne náčelníkovi závady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon jeho činnosti. ...

§ 8
Všeobecné oprávnenia
(1)

Príslušník obecnej polície pri plnení úloh je oprávnený

a)
vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho ...
b)
ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky [§ 3 ods. 1 písm. f)] zistené pri plnení úloh, ...
c)
zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a ihneď ju odovzdať ...
d)
presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú alebo predvádzajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú ...
e)
prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ ...
(2)

Zbraňou podľa odseku 1 písm. d) sa rozumie strelná, bodná, sečná, rezná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti. ...

§ 9
Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti
(1)

Príslušník obecnej polície je oprávnený vyzvať osobu

a)
pristihnutú pri spáchaní priestupku,
b)
od ktorej je požadované vysvetlenie podľa § 10 ods. 1, alebo ak ide o hľadanú osobu, aby preukázala ...
(2)

Ak odmietne osoba uvedená v odseku 1 preukázať svoju totožnosť alebo ak ju nemôže preukázať ani po predchádzajúcom ...

(3)

Ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s ním preukáže svoju príslušnosť podľa osobitného ...

§ 10
Oprávnenie požadovať vysvetlenie
(1)

Príslušník obecnej polície je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ...

(2)

Ak osoba bez ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa odseku 1 nevyhovie a na objasnenie ...

(3)

Príslušník obecnej polície po predvedení osoby

a)
bezodkladne spíše úradný záznam o predvedení a zápisnicu o podanom vysvetlení,
b)
ihneď odovzdá predvedenú osobu najbližšiemu útvaru Policajného zboru, ak zistí, že sú dôvody na jej ...
(4)

Vysvetlenie môže odmietnuť iba osoba, ktorá by ním sebe alebo blízkej osobe10) spôsobila nebezpečenstvo ...

(5)

Vysvetlenie sa nesmie požadovať od osoby, ktorá upozornila, že by ním porušila zákonom uloženú povinnosť ...

(6)

Príslušník obecnej polície je povinný osobu poučiť o možnosti odoprieť vysvetlenie podľa odsekov 4 a ...

(7)

Kto sa na výzvu podľa odseku 1 dostaví, má nárok na náhradu nutných výdavkov10a) a na náhradu ušlého ...

(8)

Nárok na náhradu podľa odseku 7 zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do ôsmich dní odo dňa, keď sa ...

§ 10a
Oprávnenie predviesť osobu na základe dožiadania
(1)

Príslušník obecnej polície je oprávnený predviesť osobu na základe dožiadania súdu podľa osobitného ...

(2)

O predvedení príslušník obecnej polície spíše úradný záznam, v ktorom uvedie osobné údaje podľa odseku ...

§ 11
Oprávnenie otvoriť byt
(1)

Ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo je vážne ohrozené zdravie osoby, alebo ak hrozí závažná ...

(2)

Na otvorenie bytu a na vykonanie úkonov podľa odseku 1 je príslušník obecnej polície povinný zabezpečiť ...

(3)

Po vykonaní opatrení podľa odseku 1 príslušník obecnej polície bez zbytočného odkladu vyrozumie užívateľa ...

(4)

Otvorenie bytu nesmie sledovať iný záujem než ochranu života alebo zdravia a majetku.

(5)

O otvorení bytu a vykonaných opatreniach spíše príslušník obecnej polície úradný záznam a okamžite o ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na nebytové priestory.

§ 12
Oprávnenie odňať vec
(1)

Príslušník obecnej polície je oprávnený po predchádzajúcej márnej výzve na vydanie odňať vec, o ktorej ...

(2)

Nemožno odňať vec, ktorej hodnota je v nápadnom nepomere k povahe priestupku.

(3)

Po odňatí veci spíše príslušník obecnej polície úradný záznam a osobe, ktorej bola vec odňatá, vystaví ...

(4)

Ak odpadnú dôvody na postup podľa odseku 3 druhej vety, príslušník obecnej polície je povinný vydanú ...

§ 12a
Oprávnenie zastavovať vozidlá
(1)

Príslušník obecnej polície je oprávnený zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti ...

(2)

Príslušník obecnej polície je oprávnený pri plnení úloh podľa tohto zákona zastavovať vozidlá alebo ...

(3)

Príslušník obecnej polície je oprávnený zastavovať vozidlá na účel vykonania kontroly dodržiavania podmienok ...

Použitie donucovacích prostriedkov príslušníkmi obecnej polície
§ 13
Donucovacie prostriedky
(1)

Donucovacími prostriedkami sú

a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
slzotvorné prostriedky,
c)
obušok,
d)
putá,
e)
služobný pes,
f)
technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla.
(2)

Pred použitím donucovacích prostriedkov je príslušník obecnej polície povinný vyzvať osobu, proti ktorej ...

(3)

O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje príslušník obecnej polície podľa konkrétnej ...

§ 14
Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany, slzotvorných prostriedkov a obušku
(1)

Hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok je príslušník obecnej polície ...

a)
zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, ...
b)
zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým ...
c)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný, ...
d)
zadržal osobu,9) ktorá kladie aktívny odpor,
e)
predviedol osobu, ktorá kladie aktívny odpor.
(2)

Hmaty a chvaty je príslušník obecnej polície oprávnený použiť, ak osoba kladie pasívny odpor.

§ 15
Použitie pút

Putá je príslušník obecnej polície oprávnený použiť

a)

na spútanie zadržanej osoby,9) ktorá kladie aktívny odpor alebo napadá iné osoby alebo príslušníka obecnej ...

b)

na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých zadržaných osôb8) za podmienok uvedených v písmene a),

c)

pri vykonávaní služobných úkonov so zadržanou osobou, ak je dôvodná obava, že sa pokúsi o útek.

§ 16
Použitie služobného psa
(1)

Služobného psa je príslušník obecnej polície oprávnený použiť

a)
aby zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej, ak sa po výzve neupustí od útoku, útok bezprostredne ...
b)
aby zabránil výtržnosti, ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým je porušovaný verejný poriadok, ...
c)
aby zabránil násilnému vstupu do chránených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
d)
na prenasledovanie osoby na úteku, aby donútil ukrývajúcu sa osobu opustiť úkryt, ak majú byť takéto ...
(2)

Príslušník obecnej polície používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne ...

§ 16a
Použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla
(1)

Príslušník obecnej polície je oprávnený použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového ...

a)
motorové vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané dopravnou značkou alebo všeobecnou úpravou cestnej ...
b)
ide o motorové vozidlo, o ktorom sa zistilo, že sa po ňom pátra.
(2)

Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla z dôvodu podľa odseku 1 písm. a) nemožno ...

a)
viditeľne označené ako vozidlo Policajného zboru, Železničnej polície, Vojenskej polície, ozbrojených ...
b)
určené na poskytovanie zdravotníckych služieb, vozidlo prepravujúce osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ...
c)
osoby požívajúcej výsady a imunitu podľa osobitného predpisu12a) alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou ...
(3)

Použitie technického prostriedku podľa odseku 1 písm. b) je príslušník obecnej polície povinný bezodkladne ...

(4)

Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla musí byť viditeľne označený názvom útvaru ...

§ 17
Povinnosti príslušníka obecnej polície po použití donucovacích prostriedkov
(1)

Ak príslušník obecnej polície zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, ...

(2)

Použitie donucovacích prostriedkov je príslušník obecnej polície povinný neodkladne hlásiť náčelníkovi ...

(3)

Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti použitia donucovacích prostriedkov pri hlásení ...

§ 18
Osobitné obmedzenia

Pri zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou vadou alebo chorobou ...

§ 19
Podmienky nosenia a použitia zbrane príslušníkom obecnej polície
(1)

Príslušník obecnej polície nosí pri pracovnej činnosti zbraň,14) ak obec nerozhodne inak.

(2)

Za zbraň sa na tieto účely považuje krátka guľová zbraň, ktorej držiteľom je podľa osobitných predpisov14) ...

(3)

Príslušník obecnej polície je oprávnený použiť zbraň

a)
v prípade nutnej obrany a krajnej núdze,15)
b)
aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po ...
(4)

Príslušník obecnej polície je oprávnený použiť úder zbraňou v prípade nutnej obrany spravidla v zápase ...

(5)

Príslušník obecnej polície je oprávnený použiť hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu v prípadoch, ...

a)
zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku, útok bezprostredne ...
b)
obmedzil osobnú slobodu osobe, ak táto osoba kladie aktívny odpor,
c)
zabránil ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým osoba porušuje verejný poriadok,
d)
zabránil násilnému vstupu do chráneného objektu alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
e)
zabránil úteku prenasledovanej osoby alebo stráženej osoby, ak jej má byť alebo jej bola obmedzená osobná ...
§ 20
Náhrada škody
(1)

Obec zodpovedá za škodu spôsobenú príslušníkom obecnej polície v súvislosti s plnením úloh ustanovených ...

(2)

Obec zodpovedá za škodu osobe, ktorá poskytla pomoc obecnej polícii alebo jej príslušníkom na ich žiadosť, ...

(3)

Obec zodpovedá aj za škodu na veciach, ktorá poškodenému vznikla v súvislosti s poskytnutím pomoci podľa ...

(4)

Obec zodpovedá aj za škodu, ktorú osoba spôsobila v súvislosti s pomocou poskytnutou príslušníkom obecnej ...

§ 21
Preukazovanie príslušnosti k obecnej polícii
(1)

Príslušník obecnej polície preukazuje príslušnosť k obecnej polícii rovnošatou príslušníka obecnej polície ...

(2)

Príslušník obecnej polície je povinný pred zákrokom preukázať svoju príslušnosť k obecnej polícii. Nemusí ...

(3)

Ústnym vyhlásením preukazuje príslušník obecnej polície svoju príslušnosť k obecnej polícii iba vo výnimočných ...

(4)

Ak príslušník obecnej polície plní úlohy na území obce, ktorá nezriadila obecnú políciu, preukáže sa ...

§ 22
Rovnošata príslušníkov obecnej polície
(1)

Rovnošata príslušníkov obecnej polície je jednotná na celom území Slovenskej republiky.

(2)

Rovnošatu príslušníka obecnej polície tvorí

a)
pokrývka hlavy tmavomodrej farby, ktorá je označená po celom obvode pásom s čierno-bielymi štvorcami ...
b)
bunda, sako alebo plášť tmavomodrej farby s náramenníkmi rovnakej farby; šírka náramenníkov je najmenej ...
c)
košeľa s dlhým rukávom bledomodrej farby alebo košeľa s krátkym rukávom bledomodrej farby s náramenníkmi ...
d)
viazanka tmavomodrej farby,
e)
nohavice alebo sukňa tmavomodrej farby,
f)
topánky čiernej farby,
g)
opasok čiernej farby,
h)
puzdro na zbraň čiernej farby, ak príslušník obecnej polície nosí pri svojej činnosti zbraň.
(3)

Príslušník obecnej polície môže používať okrem výstrojných súčiastok uvedených v odseku 2 aj ďalšie ...

(4)

Na ľavom rukáve bundy, plášťa, saka a košele vo vzdialenosti 100 mm od švu rukáva je umiestnený kruhový ...

(5)

Na ľavej strane bundy, plášťa, saka alebo košele je 20 mm nad stredom horného okraja vrecka umiestnený ...

(6)

V obciach podľa osobitného predpisu15a) možno okrem nápisov „OBECNÁ POLÍCIA" alebo „MESTSKÁ POLÍCIA" ...

(7)

Používanie rovnošaty príslušníka obecnej polície inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou je zakázané, ...

(8)

Príslušník obecnej polície nosí rovnošatu iba pri plnení úloh obecnej polície podľa tohto zákona alebo ...

(9)

Vzor vyobrazenia rovnošaty príslušníka obecnej polície ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

§ 22a
Označenie motorových vozidiel používaných na plnenie úloh obecnej polície
(1)

Na plnenie úloh obecnej polície podľa tohto zákona možno používať motorové vozidlá iba v bielom farebnom ...

(2)

Na označenie motocyklov používaných na plnenie úloh obecnej polície sa primerane vzťahuje odsek 1.

(3)

Používanie motorových vozidiel, ktorých označenie sa zhoduje s označením motorových vozidiel obecnej ...

§ 23
Preukaz príslušníka obecnej polície
(1)

Preukaz príslušníka obecnej polície obsahuje fotografiu, meno a priezvisko, identifikačné číslo, názov ...

(2)

Preukaz príslušníka obecnej polície nesmie byť zameniteľný s preukazmi ozbrojených zborov a ozbrojených ...

§ 24
Spolupráca obecnej polície s inými orgánmi
(1)

Obecná polícia spolupracuje pri plnení svojich úloh s príslušným útvarom Policajného zboru,16) orgánmi ...

(2)

Obecná polícia je oprávnená požadovať z evidencie pobytu občanov17) Slovenskej republiky a z registra ...

a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
adresu trvalého a prechodného pobytu.
(3)

Obecná polícia je oprávnená požadovať z evidencie motorových vozidiel pri plnení úloh podľa tohto zákona ...

a)
meno a priezvisko držiteľa,
b)
rodné číslo držiteľa,
c)
adresu trvalého a prechodného pobytu držiteľa.
(4)

Obecná polícia na požiadanie obdrží od príslušného orgánu štátnej správy zoznam hľadaných osôb, zoznam ...

Odborná spôsobilosť a odborná príprava príslušníkov obecnej polície
§ 25
(1)

Príslušník obecnej polície môže plniť úlohy obecnej polície podľa tohto zákona iba vtedy, ak má úplné ...

(2)

Odbornú spôsobilosť získa príslušník obecnej polície absolvovaním odbornej prípravy príslušníkov obecnej ...

(3)

Odbornú spôsobilosť spĺňa aj príslušník obecnej polície, ktorý získal vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná ...

(4)

Obec je povinná uhradiť ministerstvu preukázateľné náklady súvisiace s vykonaním skúšky a opravnej skúšky. ...

(5)

Ministerstvo vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície (ďalej len „osvedčenie") ...

a)
príslušníkovi obecnej polície bezprostredne po úspešnom vykonaní skúšky alebo
b)
na základe písomnej žiadosti príslušníkovi obecnej polície, ktorý získal odbornú spôsobilosť podľa odseku ...
(6)

Osvedčenie podľa odseku 5 je verejná listina.

(7)

Ustanovenie a zloženie odborných komisií Policajného zboru, podrobnosti o organizácii skúšky a hodnotení ...

§ 26
(1)

Odbornú prípravu vykonáva ministerstvo v stredných odborných školách Policajného zboru alebo sa vykonáva ...

(2)

Žiadosť o vykonanie odbornej prípravy a skúšky obsahuje

a)
názov obce,
b)
meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo (ďalej len „osobné ...
c)
vyhlásenie príslušníka obecnej polície, ktorý má absolvovať odbornú prípravu a skúšku, že súhlasí, aby ...
d)
odtlačok pečiatky obce, meno a priezvisko starostu obce a jeho podpis.
(3)

Termín nástupu na odbornú prípravu určuje ministerstvo alebo zariadenie obcí tak, aby bola odborná príprava ...

(4)

Obec je povinná uhradiť ministerstvu alebo zariadeniu obcí preukázateľné náklady súvisiace s vykonaním ...

(5)

Dĺžka trvania odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície je 420 hodín.

(6)

Formu, rozsah odbornej prípravy, vzor žiadosti o vykonanie odbornej prípravy a o vykonanie skúšky, podrobnosti ...

§ 26a
Dohľad štátu nad činnosťou obecnej polície
(1)

Obec, ktorá má zriadenú obecnú políciu, je povinná do 31. marca každého roka zaslať ministerstvu správu ...

(2)

Povinnosť predložiť správu podľa odseku 1 má tiež obec, ktorá zrušila obecnú políciu, do 30 dní od zrušenia ...

(3)

Podrobnosti o predkladaní správy o činnosti obecnej polície a o jej obsahových náležitostiach ustanoví ...

(4)

Obec, ktorá nezriadila obecnú políciu a uzavrela s inou obcou zmluvu podľa § 2a, je povinná do 30 dní ...

§ 26b
Pokuty
(1)

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (ďalej len „krajské riaditeľstvo") môže uložiť pokutu do 1659 ...

a)
správu o činnosti obecnej polície alebo osvedčenú kópiu zmluvy podľa § 26a,
b)
údaje podľa § 26c ods. 2 písm. a) až c).
(2)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o porušení povinností obcou, ...

(3)

Uložením pokuty podľa odseku 1 nie je dotknutá povinnosť obce predložiť ministerstvu správu o činnosti ...

(4)

Pri ukladaní pokút krajské riaditeľstvo prihliada na povahu protiprávneho konania, najmä na jeho dĺžku ...

(5)

Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.18)

§ 26c
Evidencie vedené ministerstvom
(1)

V súvislosti s plnením úloh podľa tohto zákona ministerstvo vedie evidencie

a)
obcí, ktoré majú zriadenú obecnú políciu, a obcí, ktoré zrušili obecnú políciu,
b)
žiadostí obcí o vykonanie odbornej prípravy a skúšky,
c)
príslušníkov obecnej polície, ktorým bolo vydané osvedčenie,
d)
údajov obsiahnutých v správach o činnosti obecnej polície.
(2)

Evidencia podľa odseku 1 písm. a) obsahuje

a)
názov obce,
b)
počet príslušníkov obecnej polície,
c)
dátum zriadenia obecnej polície,
d)
dátum zrušenia obecnej polície.
(3)

Evidencia podľa odseku 1 písm. b) obsahuje

a)
názov obce,
b)
dátum doručenia žiadosti obce o vykonanie odbornej prípravy a skúšky,
c)
osobné údaje príslušníkov obecnej polície prihlásených na vykonanie odbornej prípravy a skúšky,
d)
dátum a miesto vykonania odbornej prípravy,
e)
dátum a miesto vykonania skúšky a opravnej skúšky, ak bola vykonaná.
(4)

Evidencia podľa odseku 1 písm. c) obsahuje

a)
osobné údaje príslušníkov obecnej polície, ktorým bolo vydané osvedčenie,
b)
dátum a miesto vykonania skúšky a opravnej skúšky,
c)
evidenčné číslo osvedčenia.
(5)

Obec je povinná oznámiť ministerstvu údaje podľa odseku 2 písm. a) až c) do 30 dní od zriadenia obecnej ...

(6)

Na registráciu evidencií uvedených v odseku 1, spracúvanie osobných údajov jednotlivcov, bezpečnosť ...

Osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície
§ 26d
Príspevok za prácu v obecnej polícii
(1)

Príspevok za prácu v obecnej polícii (ďalej len „príspevok“) je dávka osobitného sociálneho poistenia. ...

(2)

Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok je príslušník obecnej polície, ktorého pracovný ...

(3)

Pod pojmom pracovný pomer v obecnej polícii sa na účely tohto zákona rozumie pracovný pomer fyzickej ...

§ 26g
Poistné
(1)

Poistné na príspevok platí príslušník obecnej polície, ktorého pracovný pomer v obecnej polícii trvá. ...

(2)

Sadzba poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície, ktorého pracovný pomer v obecnej polícii ...

(3)

Poistné sa platí na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.

(4)

Na poistné na príspevok sa primerane vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení ...

§ 26i
Spoločné ustanovenia

Na výplatu príspevku, jeho termín a spôsob výplaty, zaokrúhľovanie a zvyšovanie sa primerane vzťahujú ...

§ 27
Prechodné ustanovenia

Príslušník obecnej polície, ktorý nemá úplné stredné vzdelanie (§ 25 ods. 1) alebo nemá požadovanú odbornú ...

§ 27a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2004
(1)

Odborná spôsobilosť získaná do 31. decembra 2003 sa považuje za odbornú spôsobilosť získanú podľa tohto ...

(2)

Osvedčenia vydané do 31. decembra 2003 sa považujú za osvedčenia vydané podľa tohto zákona.

(3)

Obec, ktorá má k 1. januáru 2004 zriadenú obecnú políciu, je povinná písomne oznámiť ministerstvu údaje ...

(4)

Obec, ktorá má zriadenú obecnú políciu, predkladá ministerstvu prvýkrát správu o činnosti obecnej polície ...

(5)

Príslušníci obecnej polície môžu používať rovnošatu podľa doterajších predpisov do 31. decembra 2007. ...

(6)

Ak je v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch použitý pojem „zamestnanec obecnej polície", rozumie ...

§ 28
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa

1.

§ 19 ods. 3 a 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

2.

§ 75 zákona Slovenskej národnej rady č. 204/1991 Zb. o Policajnom zbore Slovenskej republiky.

§ 28a

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 460/2000 Z. z. o dĺžke trvania a rozsahu odbornej ...

§ 29
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.

Čl. III - Prechodné ustanovenia

1.

Začaté objasňovanie priestupkov vo veciach, na ktoré sa vzťahuje vecná príslušnosť orgánov vykonávajúcich ...

2.

Vo veciach, ktoré boli predložené príslušnému správnemu orgánu na prejednanie, sa dokončí konanie podľa ...

F. Mikloško v. r.J. Čarnogurský v. r.

Poznámky

 • 1)  § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 • 2)  § 22 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
 • 3)  § 7 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 138/1990 Zb. o majetku obcí.
 • 4)  Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.
 • 5)  § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 6)  Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 6a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri ...
 • 7)  § 89 ods. 9 Trestného zákona.
 • 8)  § 19 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
 • 9)  § 76 ods. 2 Trestného poriadku.
 • 9a)  Napríklad § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, § 8 zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 10)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 10a)  Napr. zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 10b)  Napríklad § 101 Civilného sporového poriadku, § 77 Správneho súdneho poriadku.
 • 11)  § 15 zákona SNR č. 372/1990 Zb.
 • 12)  § 16 zákona SNR č. 372/1990 Zb.
 • 12a)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch. ...
 • 12aa)  Napríklad § 27, 29 a 30 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 9/2019 Z. z. ...
 • 13)  § 2 ods. 3 a § 8 ods. 1 Trestného poriadku.
 • 14)  Zákon č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive v znení neskorších zákonov.
 • 15)  § 13 a 14 Trestného zákona.
 • 15a)  § 2 ods. 1 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín.
 • 16)  § 74 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.
 • 17)  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 17a)  § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci ...
 • 18)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
 • 19)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 21)  § 138 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov .
Načítavam znenie...
MENU
Hore