Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71442
Dôvodové správy: 2458
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.11.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 23.09.2020 do 30.06.2021


Platnosť od: 13.04.2018
Účinnosť od: 23.09.2020
Účinnosť do: 30.06.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Ochrana spotrebiteľa, Správne poplatky, Pozemné komunikácie, Živnostenské podnikanie, Odpady, nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9 JUD5 DS3 EU PP ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 23.09.2020 do 30.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 106/2018 s účinnosťou od 23.09.2020 na základe 257/2020

Legislatívny proces k zákonu 106/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje

a)
technické požiadavky a schvaľovanie vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek ...
b)
podmienky uvádzania a sprístupňovania vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek ...
c)
práva a povinnosti osôb, ktoré vyrábajú, uvádzajú na trh alebo sprístupňujú na trhu alebo uvádzajú do ...
d)
doklady vozidla,
e)
podmienky prevádzky vozidiel v cestnej premávke,
f)
povinnosti prevádzkovateľov vozidiel,
g)
zákazy na trhu v súvislosti s vozidlami, systémami, komponentmi, samostatnými technickými jednotkami ...
h)
vyradenie vozidiel z prevádzky v cestnej premávke,
i)
cestnú technickú kontrolu,
j)
systém kontroly upevnenia nákladu,
k)
poverovanie osôb výkonom technických služieb a ich činnosti,
l)
technickú kontrolu, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú stanice technickej kontroly,
m)
emisnú kontrolu, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská emisnej kontroly,
n)
kontrolu originality, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská kontroly originality,
o)
montáž plynových zariadení, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská montáže plynových ...
(2)

Tento zákon upravuje aj

a)
technické požiadavky a typové schvaľovanie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov,2)
b)
podmienky uvádzania spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov na trh, ich sprístupnenie na trhu ...
c)
práva a povinnosti osôb, ktoré vyrábajú, uvádzajú na trh alebo sprístupňujú na trhu spaľovacie motory ...
(3)

Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov verejnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených ...

(4)

Tento zákon sa nevzťahuje na dráhové vozidlá,3) ktoré sú používané v cestnej premávke.

(5)

Tento zákon sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré nie sú prihlásené do evidencie vozidiel,4) a to na

a)
vybrané vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky a rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií ...
b)
vozidlá ozbrojených síl Slovenskej republiky,
c)
vozidlá Vojenského spravodajstva,
d)
vybrané vozidlá Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) a jeho rozpočtových ...
e)
vozidlá Policajného zboru,
f)
vozidlá Zboru väzenskej a justičnej stráže,
g)
vozidlá Slovenskej informačnej služby,
h)
vozidlá Hasičského a záchranného zboru,
i)
vozidlá hasičských jednotiek5) určené na základe dohody ministerstva vnútra s ich vlastníkmi,
j)
vozidlá tvoriace mobilizačné rezervy.
(6)

Vozidlá podľa odseku 5 z dôvodu plnenia ich špeciálnych úloh podliehajú osobitnému schváleniu na prevádzku ...

(7)

Tento zákon okrem § 50 sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré nie sú určené na prevádzku v cestnej premávke ...

(8)

Ustanovenia druhej časti sa nevzťahujú na vozidlá zastupiteľských úradov, diplomatov, konzulov z povolania ...

(9)

Tento zákon sa vzťahuje na historické vozidlá a športové vozidlá, len ak je to výslovne ustanovené.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)

Prevádzkou vozidla v cestnej premávke na účely tohto zákona je akékoľvek možné použitie vozidla v cestnej ...

(2)

Na účely tohto zákona je

a)
vozidlom motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo navrhnuté a vyrobené na prevádzku v cestnej premávke; ...
b)
motorovým vozidlom vozidlo, ktoré sa pohybuje vlastnými prostriedkami na základe vlastného pohonu,
c)
nemotorovým vozidlom vozidlo bez vlastného pohonu,
d)
prípojným vozidlom nemotorové vozidlo navrhované a vyrobené tak, aby mohlo byť ťahané motorovým vozidlom, ...
e)
návesom nemotorové vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu, konštruované a vybavené na prepravu ...
f)
prívesom nemotorové vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu, konštruované a vybavené na prepravu ...
g)
jazdnou súpravou súprava skladajúca sa z motorového vozidla spojeného s
1.
prívesom,
2.
návesom,
3.
dvoma návesmi,
4.
dvoma prívesmi alebo
5.
návesom a prívesom,
h)
autobusom motorové vozidlo s viac než deviatimi sedadlami vrátane sedadla pre vodiča, konštruované a ...
i)
historickým vozidlom vozidlo, ktoré
1.
má preukaz historického vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických ...
2.
bolo vyrobené pred viac ako 30 rokmi,
3.
daný konkrétny typ vozidla sa už nevyrába,
4.
je historicky zachované, udržiavané v pôvodnom stave a neprešlo žiadnou podstatnou zmenou technických ...
5.
nie je určené na každodenné používanie,
j)
športovým vozidlom vozidlo, ktoré
1.
má preukaz športového vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie automobilov ...
2.
nie je určené na každodenné používanie,
k)
základným vozidlom vozidlo, ktoré sa používa v úvodnom stupni postupu viacstupňového schválenia,
l)
nedokončeným vozidlom vozidlo, ktoré sa musí v ďalšom stupni viacstupňového schválenia podrobiť dokončeniu, ...
m)
dokončovaným vozidlom vozidlo, ktoré prešlo postupom viacstupňového schválenia a spĺňa príslušné technické ...
n)
dokončeným vozidlom vozidlo, ktoré sa nemusí dokončovať, aby spĺňalo príslušné technické požiadavky,
o)
systémom zostava zariadení skombinovaných na výkon jednej alebo viacerých špecifických funkcií vo vozidle, ...
p)
komponentom zariadenie, ktoré má byť časťou vozidla a môže byť typovo schválené nezávisle od vozidla, ...
q)
samostatnou technickou jednotkou zariadenie, ktoré má byť súčasťou vozidla a môže byť typovo schválené ...
r)
doplnkovým príslušenstvom vozidla a výbavou vozidla samostatná technická jednotka, ktorou môže byť vozidlo ...
s)
časťou výrobky používané na montáž, opravu a údržbu vozidla, ako aj náhradné dielce,
t)
vybavením každý iný výrobok než časti, ktorý možno pridať alebo namontovať do vozidla,
u)
pôvodnými časťami alebo vybavením časti alebo vybavenia vyrobené podľa špecifikácií a výrobných noriem, ...
v)
náhradnými dielcami výrobky, ktoré sa majú montovať do vozidla alebo naň, aby sa nimi nahradili pôvodné ...
w)
plynovým zariadením určeným na montáž do motorového vozidla systém umožňujúci zmenu vstupného tlaku ...
x)
značkou vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo typu vozidla označenie výrobcu ...
y)
obchodným názvom vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo typu vozidla slovný ...
z)
typom vozidla skupina vozidiel príslušnej kategórie, ktoré sa nelíšia v hlavných špecifikovaných konštrukčných ...
aa)
ojazdeným vozidlom vozidlo, pri ktorom odo dňa dátumu jeho prvého prihlásenia do evidencie vozidiel ...
ab)
novým vozidlom vozidlo, ktoré nespĺňa definíciu ojazdeného vozidla podľa písmena aa).
(3)

Typovým schvaľovacím orgánom je orgán členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“)

a)
ustanovený alebo určený členským štátom a oznámený Európskej komisii, ktorý je príslušný vo všetkých ...
b)
ustanovený alebo určený členským štátom a oznámený Európskej komisii, ktorý je príslušný vo veciach ...
c)
ktorý plní ďalšie úlohy ustanovené vnútroštátnym právom členského štátu.
(4)

Schvaľovacím orgánom je orgán členského štátu, ktorý

a)
je zodpovedný za všetky aspekty schválenia jednotlivého vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej ...
b)
plní ďalšie úlohy ustanovené vnútroštátnym právom členského štátu.
(5)

Regulačným aktom je právne záväzný akt Európskej únie,7) predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie ...

(6)

Typovým schválením je postup, ktorým typový schvaľovací orgán potvrdzuje, že typ vozidla, systému, komponentu, ...

(7)

Osvedčením o typovom schválení je doklad, ktorým typový schvaľovací orgán osvedčuje, že typ vozidla, ...

(8)

Typovým schválením celého vozidla je typové schválenie, ktorým typový schvaľovací orgán potvrdzuje, ...

(9)

Typovým schválením systému je typové schválenie, ktorým typový schvaľovací orgán potvrdzuje, že systém ...

(10)

Typovým schválením komponentu je typové schválenie, ktorým typový schvaľovací orgán potvrdzuje, že komponent ...

(11)

Typovým schválením samostatnej technickej jednotky je typové schválenie, ktorým typový schvaľovací orgán ...

(12)

Typovým schválením spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov je typové schválenie, ktorým typový ...

(13)

Vnútroštátnym typovým schválením je postup typového schvaľovania ustanovený vnútroštátnym právom členského ...

(14)

Typovým schválením EÚ je postup typového schvaľovania ustanovený osobitnými predpismi11) alebo postup ...

(15)

Osvedčením o typovom schválení EÚ je doklad, ktorým typový schvaľovací orgán členského štátu osvedčuje, ...

(16)

Jednotlivým schválením je postup, ktorým schvaľovací orgán potvrdzuje, že jednotlivé vozidlo, systém, ...

(17)

Viacstupňovým schválením vozidla je postup, ktorým jeden alebo viac schvaľovacích orgánov potvrdzujú, ...

(18)

Osvedčením o zhode COC je doklad vydaný výrobcom vozidla, ktorý osvedčuje, že vyrobené vozidlo zodpovedá ...

(19)

Orgánom dohľadu nad trhom je orgán členského štátu, ktorý

a)
je zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad trhom na území daného členského štátu a
b)
plní ďalšie úlohy ustanovené vnútroštátnym právom členského štátu.
(20)

Dohľadom nad trhom sú činnosti a opatrenia orgánov dohľadu nad trhom, ktorých cieľom je zabezpečiť, ...

(21)

Hospodárskym subjektom je výrobca, zástupca výrobcu, dovozca alebo distribútor, pričom

a)
výrobcom je osoba zodpovedná
1.
typovému schvaľovaciemu orgánu za všetky aspekty procesu typového schválenia alebo povoľovania vozidiel, ...
2.
orgánu dohľadu nad trhom za záležitosti dohľadu nad trhom týkajúce sa vyrábaných vozidiel, systémov, ...
b)
zástupcom výrobcu je osoba riadne vymenovaná výrobcom, aby ho zastupovala pred typovým schvaľovacím ...
1.
vnútroštátneho typového schválenia, uznania typového schválenia EÚ alebo schválenia hromadnej prestavby ...
2.
typového schválenia EÚ sa zástupcom výrobcu rozumie osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území ...
c)
dovozcom je každá osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území členského štátu, ktorá uvedie z ...
d)
distribútorom je každá osoba v dodávateľskom reťazci, okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupní ...
(22)

Jednotlivým výrobcom je osoba, ktorá vyvíja alebo nechá vyvíjať jednotlivé vozidlo alebo vyrába alebo ...

(23)

Prevádzkovateľom vozidla je vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ vozidla.

(24)

Držiteľom vozidla je osoba, na ktorú je vozidlo prihlásené v evidencii vozidiel a ktorá je zapísaná ...

(25)

Dokladmi vozidla sú osvedčenie o evidencii časť I a časť II pri vozidle podliehajúcemu prihláseniu do ...

(26)

Prihlásením vozidla do evidencie vozidiel je administratívny úkon orgánu Policajného zboru alebo príslušného ...

(27)

Certifikovaným miestom opravy je osoba poskytujúca opravy vozidiel vykonávané spôsobom, ktorý z bezpečnostného ...

(28)

Autorizovanou opravovňou podľa odseku 27 je osoba poskytujúca opravy a údržbu pre vozidlá prevádzkované ...

(29)

Odosielateľom je osoba uvedená ako odosielateľ v nákladnom liste alebo v rovnocennom prepravnom doklade, ...

(30)

Nakladajúcou organizáciou je osoba, ktorá nakladá

a)
náklad do vozidla, na vozidlo alebo do intermodálnej nákladnej jednotky; intermodálnou nákladnou jednotkou ...
b)
intermodálnu nákladnú jednotku na vozidlo alebo na jazdnú súpravu.
(31)

Nákladom je všetok tovar, ktorý by sa zvyčajne uložil vo vozidle alebo na časť vozidla projektovaného ...

(32)

Zmluvným štátom je štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska ...

(33)

Tretím štátom je iný štát ako členský štát alebo zmluvný štát.

§ 3
Základné druhy vozidiel
(1)

Vozidlá sa na účely tohto zákona členia na cestné vozidlá a na zvláštne vozidlá.

(2)

Cestným vozidlom je motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo navrhnuté a vyrobené na prevádzku v cestnej ...

(3)

Zvláštnym vozidlom je motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo navrhnuté a vyrobené na iné účely ako ...

(4)

Cestné vozidlá sa členia na tieto základné druhy:

a)
dvojkolesové vozidlá, trojkolesové vozidlá a štvorkolky,
b)
osobné vozidlá,
c)
autobusy,
d)
nákladné vozidlá,
e)
špeciálne vozidlá,
f)
prípojné vozidlá,
g)
ostatné cestné vozidlá.
(5)

Zvláštne vozidlá sa členia na tieto základné druhy:

a)
kolesové traktory,
b)
pásové traktory,
c)
prípojné vozidlá za traktory,
d)
ťahané vymeniteľné zariadenia za traktory,
e)
pracovné stroje samohybné,
f)
pracovné stroje nesené,
g)
snežné skútre,
h)
ostatné zvláštne vozidlá.
(6)

Podrobnejšie rozdelenie vozidiel na účely vystavovania dokladov vozidla ustanoví vykonávací právny predpis ...

(7)

Ustanovenia druhej časti, tretej časti a šiestej časti sa nevzťahujú na vozidlá podľa odseku 4 písm. ...

§ 4
Kategórie vozidiel
(1)

Kategóriou vozidla je rad vozidiel, ktoré majú rovnaké konštrukčné znaky.

(2)

Vozidlá sa členia na tieto základné kategórie:

a)
kategória L – dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá a štvorkolky,
b)
kategória M – motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu ...
c)
kategória N – motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu ...
d)
kategória O – prípojné vozidlá,
e)
kategória T – kolesové traktory,
f)
kategória C – pásové traktory,
g)
kategória R – prípojné vozidlá za traktor,
h)
kategória S – ťahané vymeniteľné zariadenia za traktor,
i)
kategória P – pracovné stroje,
j)
kategória LS – snežné skútre,
k)
kategória V – ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií.
(3)

Podrobnejšie definície a členenie na subkategórie vozidiel kategórie L ustanovuje osobitný predpis.14) ...

(4)

Podrobnejšie definície a členenie na subkategórie vozidiel kategórie M, N a O ustanovuje osobitný predpis.15) ...

(5)

Podrobnejšie definície a členenie na subkategórie vozidiel kategórie T, C, R a S ustanovuje osobitný ...

(6)

Kategória P sa člení na

a)
kategóriu PS – pracovný stroj samohybný, ktorým je zvláštne vozidlo s vlastným zdrojom pohonu, konštrukčne ...
b)
kategóriu PN – pracovný stroj nesený, ktorým je vymeniteľný stroj (nadstavba) bez vlastného zdroja pohonu, ...
(7)

Kategória LS – snežné skútre sú zvláštne motorové vozidlá, ktoré sa riadia pomocou lyže alebo lyží v ...

(8)

Kategória V sú ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií, najmä

a)
záprahové vozidlá – nemotorové vozidlá určené predovšetkým na prepravu nákladu pohybujúce sa pomocou ...
b)
bicykle – nemotorové vozidlá poháňané ľudskou silou osoby vyvíjanou predovšetkým pomocou pedálov alebo ...
c)
bicykle s pomocným motorčekom – bicykle iné ako vozidlá kategórie L, pričom na pohon okrem ľudskej sily ...
d)
kolobežky s pomocným motorčekom – kolobežky iné ako vozidlá kategórie L, pričom na pohon okrem ľudskej ...
e)
motorové ručné vozíky – motorové vozidlá určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou,
f)
jednonápravové traktory s prívesom – motorové vozidlá s poháňanou nápravou, ktoré riadi vodič vozidla ...
g)
samovyvažovacie vozidlá – motorové vozidlá založené na vnútornej nestabilnej rovnováhe, ktoré na zachovanie ...

DRUHÁ ČASŤ

SCHVAĽOVANIE VOZIDLA, SYSTÉMU, KOMPONENTU, SAMOSTATNEJ TECHNICKEJ JEDNOTKY ALEBO SPAĽOVACIEHO MOTORA <span class="shorten">...</span>

PRVÁ HLAVA
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 5
Základné ustanovenia o schvaľovaní
(1)

Vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, nebezpečné časti alebo vybavenie alebo ...

(2)

Spaľovacie motory necestných pojazdných strojov možno uviesť na trh alebo sprístupniť na trhu, len ak ...

(3)

Vozidlo, ktoré prekračuje najväčšie povolené rozmery alebo najväčšie povolené hmotnosti, je možné schváliť ...

§ 6
Povinnosti typového schvaľovacieho orgánu a schvaľovacieho orgánu
(1)

Typový schvaľovací orgán a schvaľovací orgán schvália len také vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné ...

(2)

Typový schvaľovací orgán schváli len taký spaľovací motor necestných pojazdných strojov, ktorý spĺňa ...

(3)

Typový schvaľovací orgán a schvaľovací orgán vykonávajú schvaľovanie nezávisle a nestranne; zachovávajú ...

(4)

Typový schvaľovací orgán s typovými schvaľovacími orgánmi iných štátov navzájom efektívne a účinne spolupracuje ...

§ 7
Osobitné ustanovenia pre výrobcu a zástupcu výrobcu
(1)

Výrobca so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorý chce na účely uvedenia ...

(2)

Osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá chce na účely uvedenia ...

(3)

Osvedčenie zástupcu výrobcu sa neudeľuje pri dovoze typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej ...

(4)

Návrh na udelenie osvedčenia výrobcu alebo osvedčenia zástupcu výrobcu okrem identifikačných údajov ...

(5)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odseku 4, ...

(6)

Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný požiadať o zmenu v udelenom osvedčení, ak sa zmena týka údajov ...

(7)

Typový schvaľovací orgán po posúdení zmien údajov a dokladov vydá nové zmenené osvedčenie výrobcu alebo ...

(8)

Typový schvaľovací orgán môže zrušiť udelené osvedčenie výrobcu alebo osvedčenie zástupcu výrobcu, ak ...

a)
prestal spĺňať niektorú z požiadaviek, na základe ktorých mu bolo osvedčenie udelené, alebo
b)
neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo podmienky určené v osvedčení.
(9)

Typový schvaľovací orgán zruší

a)
osvedčenie výrobcu alebo osvedčenie zástupcu výrobcu
1.
na písomný návrh držiteľa osvedčenia, alebo
2.
ak zistí, že osvedčenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok ...
b)
osvedčenie zástupcu výrobcu,
1.
ak držiteľ osvedčenia prestal vykonávať činnosť zástupcu výrobcu, alebo
2.
ak výrobca zanikol.
(10)

Osvedčenie výrobcu alebo osvedčenie zástupcu výrobcu zaniká

a)
uplynutím času jeho platnosti,
b)
smrťou držiteľa osvedčenia alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
c)
zrušením výrobcu alebo zástupcu výrobcu.
(11)

Proti rozhodnutiu o zrušení osvedčenia podľa odseku 9 písm. a) prvého bodu sa nemožno odvolať.

DRUHÁ HLAVA
TYPOVÉ SCHVÁLENIE

§ 8
Spoločné ustanovenia o typovom schválení celého vozidla
(1)

Výrobca alebo zástupca výrobcu typu vozidla je pred jeho uvedením na trh alebo do prevádzky v cestnej ...

(2)

Ak má výrobca udelené typové schválenie EÚ celého vozidla podľa osobitných predpisov18) iným členským ...

(3)

Výrobca alebo zástupca výrobcu pred udelením typového schválenia celého vozidla podľa § 9 a 10 je povinný ...

(4)

Návrh na udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla možno podať len v jednom členskom štáte.

(5)

Pre jeden typ vozidla možno udeliť len jedno typové schválenie EÚ celého vozidla.

(6)

Návrh na zmenu typového schválenia EÚ alebo vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla možno ...

(7)

Návrh na udelenie typového schválenia EÚ alebo vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla alebo ...

(8)

Ak sa na niektoré druhy vozidiel alebo kategórie vozidiel neuplatňuje postup typového schválenia celého ...

(9)

Pri výrobe vozidla viacerými výrobcami sa uplatňuje viacstupňové typové schválenie celého vozidla. V ...

§ 9
Typové schválenie celého vozidla vozidiel kategórií L, M, N, O, T, C, R a S
(1)

Typové schválenie celého vozidla vozidiel

a)
kategórie L ustanovuje osobitný predpis,19)
b)
kategórie M, N a O ustanovuje osobitný predpis,20)
c)
kategórie T, C, R a S ustanovuje osobitný predpis.21)
(2)

Návrh v súvislosti s typovým schválením celého vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje ...

(3)

Návrhom podľa odseku 2 je návrh podaný v súvislosti s osobitnými predpismi uvedenými v odseku 1, najmä ...

a)
typového schválenia EÚ alebo vnútroštátneho typového schválenia,
b)
predbežného typového schválenia EÚ alebo vnútroštátneho typového schválenia, ktoré zahŕňa nové technológie ...
c)
typového schválenia EÚ alebo vnútroštátneho typového schválenia vozidiel vyrábaných v malej sérii.
(4)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak navrhovateľ splnil všetky predpísané požiadavky a ak typ ...

(5)

Typový schvaľovací orgán vydá doklady podľa osobitných predpisov.18) V osvedčení o typovom schválení ...

(6)

Ak typ vozidla bude uvedený do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike, typový schvaľovací ...

§ 10
Vnútroštátne typové schválenie celého vozidla vozidiel iných ako v § 9
(1)

Typ vozidla v rámci vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla musí spĺňať technické požiadavky ...

(2)

Návrh na udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa ...

(3)

Na postup typového schvaľovacieho orgánu v konaní o návrhu podľa odseku 2 sa vzťahuje§ 9 ods. 4 rovnako. ...

(4)

Typový schvaľovací orgán vydá

a)
osvedčenie o vnútroštátnom typovom schválení celého vozidla, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky a
b)
základný technický opis vozidla s obmedzenou platnosťou najviac na dva roky.
(5)

Pri uvedení typu vozidla do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike typový schvaľovací orgán ...

(6)

Na návrh držiteľa osvedčenia o vnútroštátnom typovom schválení celého vozidla typový schvaľovací orgán ...

(7)

Návrh na predĺženie platnosti základného technického opisu vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa ...

§ 11
Uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla
(1)

Návrh na uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje ...

(2)

Návrh na uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla sa podáva pre každý typ vozidla a pre každé rozšírenie ...

(3)

Typový schvaľovací orgán uzná typové schválenie EÚ celého vozidla, ak navrhovateľ splnil všetky predpísané ...

(4)

Pri uvedení typu vozidla do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike typový schvaľovací orgán ...

(5)

Ak členský štát alebo zmluvný štát udelil vnútroštátne typové schválenie celého vozidla podľa osobitných ...

§ 12
Vystavovanie dokladov
(1)

Výrobca vozidla je povinný ku každému vozidlu, ktoré vyrobil a ktoré má udelené typové schválenie celého ...

(2)

Ak sa nové vozidlo uvedie do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike, výrobca alebo zástupca ...

a)
k dokončenému vozidlu povinný vystaviť a vydať
1.
osvedčenie o evidencii časť II, ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo
2.
technické osvedčenie vozidla, ak vozidlo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,
b)
ku každému vozidlu, ktoré má udelené typové schválenie celého vozidla podľa osobitných predpisov,18) ...
(3)

Podrobnosti o vystavovaní dokladov podľa odseku 2 písm. a) ustanoví vykonávací právny predpis podľa ...

(4)

Výrobca alebo zástupca výrobcu je pri vystavovaní dokladov podľa odseku 2 písm. a) povinný použiť vlastnú ...

(5)

Výrobca alebo zástupca výrobcu pri uvedení nového vozidla do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej ...

a)
typovému schvaľovaciemu orgánu a orgánu Policajného zboru pri vystavovaní osvedčenia o evidencii časť ...
b)
orgánu Policajného zboru pri vystavovaní osvedčenia o evidencii časť II údaje potrebné na monitorovanie ...
c)
typovému schvaľovaciemu orgánu pri vystavovaní technického osvedčenia vozidla technické údaje v ňom ...
(6)

Spôsob zasielania údajov podľa odseku 5 uverejňuje ministerstvo dopravy na svojom webovom sídle.

(7)

Doklady podľa odseku 2 písm. a) výrobca alebo zástupca výrobcu vystaví len pre nové vozidlá, ktoré sú ...

a)
ide o vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje umiestnenie riadenia inde ako na ľavej strane ...
b)
ide o vozidlo, ktoré bude vyvezené a trvalo prihlásené do evidencie vozidiel v štáte s ľavostrannou ...
(8)

Povinnosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu vystaviť a vydať osvedčenie o evidencii časť II podľa odseku ...

(9)

Výrobca alebo zástupca výrobcu je zodpovedný za správnosť údajov uvádzaných v dokladoch podľa odseku ...

§ 13
Register osvedčení o zhode COC
(1)

Register osvedčení o zhode COC je vnútroštátny register štruktúrovaných údajov v spoločnom elektronickom ...

(2)

Záznamy z registra podľa odseku 1 sa prostredníctvom medzinárodného informačného systému vozidiel poskytujú ...

a)
pri prvom prihlásení vozidla do evidencie vozidiel alebo
b)
pri zmene evidencie vozidla do iného členského štátu alebo zmluvného štátu.
(3)

Do registra podľa odseku 1 sú výrobcovia vozidla povinní zasielať údaje o každom vyrobenom vozidle, ...

(4)

Údaje z registra podľa odseku 1 sa bezodplatne poskytujú prevádzkovateľovi vozidla na jeho vyžiadanie. ...

§ 14
Sprístupnenie na trhu, evidencia alebo uvedenie do prevádzky vozidiel ukončených sérií
(1)

Vozidlom ukončenej série je vozidlo tvoriace súčasť parku vozidiel, ktoré sa nemôžu uviesť na trh, sprístupňovať ...

(2)

Nové vozidlá zhodné s typom vozidla, ktorého schválenie už stratilo platnosť, možno uviesť na trh, sprístupňovať ...

(3)

Pri ukončení typového schválenia vozidla z dôvodu nadobudnutia platnosti nových technických požiadaviek ...

(4)

Povolenie podľa odseku 2 sa vykonáva pre vozidlá

a)
kategórie L podľa osobitného predpisu,25)
b)
kategórie M, N a O podľa osobitného predpisu,26)
c)
kategórie T, C, R a S podľa osobitného predpisu,27)
d)
kategórie PS za rovnakých podmienok ako pre vozidlá kategórie T, alebo
e)
kategórie LS za rovnakých podmienok ako pre vozidlá kategórie L.
(5)

Návrh podľa odseku 2 podáva výrobca alebo zástupca výrobcu pre každý typ vozidla samostatne, pričom ...

a)
udelené vnútroštátne typové schválenie celého vozidla,
b)
uznané typové schválenie EÚ celého vozidla, alebo
c)
udelené typové schválenie EÚ celého vozidla, ktoré bolo udelené typovým schvaľovacím orgánom Slovenskej ...
(6)

Návrh okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom osobitnými ...

(7)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky a ak typový schvaľovací ...

(8)

Typový schvaľovací orgán udelí povolenie uviesť na trh nové vozidlá zhodné s typom vozidla, ktorého ...

(9)

Pre každé vozidlo ukončenej série je výrobca alebo zástupca výrobcu povinný pri vydaní a vystavení dokladov ...

(10)

Ak typový schvaľovací orgán na svojom webovom sídle zverejnil skutočnosť, že povolenie podľa odseku ...

§ 15
Spoločné ustanovenia o typovom schválení EÚ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej ...
(1)

Udelenie typového schválenia EÚ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa ...

(2)

Výrobca alebo zástupca výrobcu pred udelením typového schválenia EÚ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť ...

(3)

Návrh na udelenie typového schválenia EÚ možno podať len v jednom členskom štáte.

(4)

Pre jeden typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky možno udeliť len jedno ...

(5)

Návrh na zmenu typového schválenia EÚ možno podať len na tom typovom schvaľovacom orgáne, ktorý udelil ...

(6)

Návrh na udelenie typového schválenia EÚ sa podáva pre každý typ vozidla, systému, komponentu alebo ...

(7)

Ak sa na niektoré druhy systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek neuplatňuje postup ...

§ 16
Typové schválenie EÚ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačných ...
(1)

Typové schválenie EÚ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky upravujú regulačné ...

(2)

Návrh v súvislosti s typovým schválením EÚ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej ...

(3)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak navrhovateľ splnil všetky predpísané požiadavky a ak typ ...

(4)

Ak typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, vydá doklady podľa regulačných aktov. V osvedčení o typovom ...

(5)

Osvedčenie o typovom schválení EÚ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ...

§ 17
Vnútroštátne typové schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
(1)

Typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v rámci vnútroštátneho typového schválenia ...

(2)

Na povinnosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie testov a skúšok ...

(3)

Pre jeden typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky možno udeliť len jedno vnútroštátne ...

(4)

Návrh na udelenie vnútroštátneho typového schválenia systému, komponentu alebo samostatnej technickej ...

(5)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak navrhovateľ splnil všetky predpísané požiadavky a ak typ ...

(6)

Typový schvaľovací orgán vydá

a)
osvedčenie o vnútroštátnom typovom schválení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ...
b)
základný technický opis vozidla s obmedzenou platnosťou najviac na dva roky, ak sa na základe vnútroštátneho ...
(7)

Na návrh držiteľa osvedčenia podľa odseku 6 písm. a) typový schvaľovací orgán predĺži platnosť osvedčenia, ...

(8)

Návrh na predĺženie platnosti osvedčenia podľa odseku 6 písm. a) okrem identifikačných údajov navrhovateľa ...

§ 18
Schválenie nebezpečných častí alebo vybavenia
(1)

Nebezpečné časti alebo vybavenia, ktoré môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre správne fungovanie ...

(2)

Výrobca alebo zástupca výrobcu pred udelením schválenia je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie ...

(3)

Pre jeden typ časti alebo vybavenia možno udeliť len jedno schválenie.

(4)

Návrh na schválenie nebezpečných častí alebo vybavenia podľa odseku 1 okrem identifikačných údajov navrhovateľa ...

(5)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak navrhovateľ splnil všetky predpísané požiadavky a ak časť ...

(6)

Ak typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, vydá doklady podľa osobitných predpisov.28) V osvedčení ...

§ 19
Typové schválenie EÚ spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov
(1)

Typové schválenie EÚ spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov upravujú osobitné predpisy.29) ...

(2)

Výrobca alebo zástupca výrobcu pred udelením typového schválenia EÚ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť ...

(3)

Pre jeden typ spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov možno udeliť len jedno typové schválenie ...

(4)

Návrh v súvislosti s typovým schválením EÚ spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov okrem identifikačných ...

(5)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak navrhovateľ splnil všetky predpísané požiadavky a ak spaľovací ...

(6)

Na postup typového schvaľovacieho orgánu v konaní o návrhu podľa odseku 4 sa vzťahuje ustanovenie § ...

(7)

Ak typový schvaľovací orgán vyhovie návrhu navrhovateľa, vydá doklady podľa osobitného predpisu.30) ...

§ 20
Zmena, zrušenie a zánik typového schválenia
(1)

Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný požiadať typový schvaľovací orgán o zmenu udeleného typového ...

(2)

Typový schvaľovací orgán po posúdení zmien údajov a dokladov podľa odseku 1 udelí nové zmenené typové ...

(3)

Typový schvaľovací orgán môže zrušiť typové schválenie, ak držiteľ osvedčenia

a)
prestal spĺňať niektorú z požiadaviek, na základe ktorých mu bolo toto schválenie udelené,
b)
neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo podmienky určené v osvedčení alebo v rozhodnutí o uznaní ...
c)
to vyžaduje bezpečnosť, životné prostredie alebo verejné zdravie.
(4)

Typový schvaľovací orgán zruší typové schválenie, ak

a)
držiteľ osvedčenia požiada o jeho zrušenie,
b)
zistí, že typové schválenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok ...
c)
sa preukáže, že schválený typ vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej ...
d)
výrobca neumožnil vykonanie overenia zhody výroby,
e)
výrobca neprijal potrebné opatrenia na zabezpečenie zhody výroby,
f)
došlo k nahláseniu ukončenia výroby, alebo
g)
výrobca ukončil výrobu vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, nebezpečných ...
(5)

Typové schválenie zaniká

a)
uplynutím času jeho platnosti,
b)
zánikom výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý je držiteľom osvedčenia, alebo
c)
smrťou alebo vyhlásením fyzickej osoby za mŕtvu, ktorá bola držiteľom osvedčenia.
(6)

Typové schválenie zaniká, aj ak to ustanovujú osobitné predpisy o typovom schvaľovaní.31)

(7)

Zrušením alebo zánikom osvedčenia výrobcu alebo zástupcu výrobcu podľa § 7 ods. 8 až 10 zanikajú aj ...

(8)

Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení typového schválenia podľa odseku 4 písm. c) až e) nemá odkladný ...

(9)

Proti rozhodnutiu o zrušení typového schválenia podľa odseku 4 písm. a), d) a f) sa nemožno odvolať.

§ 21
Zhoda výroby
(1)

Každé vyrobené vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, nebezpečná časť alebo vybavenie ...

(2)

Typový schvaľovací orgán môže kedykoľvek overiť opatrenia zhody výroby uplatňované v každom výrobnom ...

(3)

Náklady spojené s vykonaním overenia zhody výroby znáša výrobca.

(4)

Postupy priebežného overenia zhody výroby pri typovom schválení EÚ celého vozidla alebo pri typovom ...

(5)

Ak sa počas priebežného overenia zhody výroby zistia neuspokojivé výsledky, výrobca je povinný bezodkladne ...

TRETIA HLAVA
POŽIADAVKY NA UVEDENIE NA TRH, SPRÍSTUPNENIE NA TRHU A UVEDENIE DO PREVÁDZKY

§ 22
Uvedenie na trh a sprístupnenie na trhu
(1)

Uvedením na trh je prvé sprístupnenie vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, ...

(2)

Sprístupnením na trhu je každá dodávka vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, ...

(3)

Uvedením do prevádzky je prvé použitie vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, ...

(4)

Vozidlo, systém, komponent, samostatnú technickú jednotku, nebezpečnú časť alebo vybavenie alebo spaľovací ...

a)
má udelené osvedčenie o typovom schválení,
b)
je vyrobené v súlade s udeleným schválením,
c)
osvedčenie o typovom schválení je v súlade s príslušným regulačným aktom,
d)
nepredstavuje riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví alebo iného oprávneného záujmu ...
e)
je opatrené značkou typového schválenia, výrobným štítkom alebo doplnkovým štítkom, údajom alebo iným ...
f)
je k nemu pripojený návod na obsluhu, užívateľská príručka, príručka na údržbu alebo iný dokument, ktorým ...
g)
k vozidlu je pripojené osvedčenie o zhode COC podľa príslušného regulačného aktu a
h)
osvedčenie o typovom schválení nebolo odňaté alebo zrušené orgánom typového schválenia z dôvodu, že ...
(5)

Vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, na ktorú sa vzťahuje postup vnútroštátneho ...

a)
má udelené osvedčenie o vnútroštátnom typovom schválení,
b)
je vyrobené v súlade s udeleným vnútroštátnym typovým schválením,
c)
nepredstavuje riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví alebo iného oprávneného záujmu ...
d)
je opatrené značkou, výrobným štítkom alebo doplnkovým štítkom, údajom alebo iným symbolom s označením, ...
e)
je k nim pripojený návod na obsluhu, užívateľská príručka, príručka na údržbu alebo iný dokument, ktorým ...
f)
osvedčenie o vnútroštátnom typovom schválení nebolo odobraté alebo zrušené orgánom typového schválenia ...
(6)

Pre uvádzanie na trh a sprístupnenie na trhu vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, ...

(7)

Hospodársky subjekt, ktorý uvádza na trh alebo sprístupňuje na trhu vozidlo, systém, komponent, samostatnú ...

a)
preukázať orgánu dohľadu nad trhom, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, nebezpečná ...
b)
na vyžiadanie ku každému vozidlu, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotke, nebezpečnej ...
c)
pred kúpou alebo pred lízingom nového vozidla informovať o spotrebe paliva a o emisiách CO2 nových osobných ...
d)
zabezpečiť plnenie povinnosti o označovaní pneumatík vyplývajúce z osobitného predpisu,34)
e)
plniť iné povinnosti ustanovené osobitnými predpismi o typovom schvaľovaní11) vo vzťahu k orgánu dohľadu ...
f)
umožniť výkon činnosti orgánu dohľadu nad trhom na čas nevyhnutný na vykonanie dohľadu,
g)
poskytnúť orgánu dohľadu nad trhom súčinnosť pri výkone dohľadu,
h)
umožniť orgánu dohľadu nad trhom prístup k vozidlu, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotke, ...
i)
umožniť orgánu dohľadu nad trhom prístup k osvedčeniu o typovom schválení, osvedčeniu o zhode COC alebo ...
j)
poskytnúť na základe žiadosti orgánu dohľadu nad trhom kópie dokumentov, ktoré sa týkajú vozidla, systému, ...
k)
poskytnúť orgánu dohľadu nad trhom informácie, ktoré sa týkajú ich pôvodu.
§ 23
Povinnosti hospodárskych subjektov v súvislosti s vozidlami, systémami, komponentmi, samostatnými technickými ...
(1)

Výrobca alebo zástupca výrobcu, ktorý je držiteľom osvedčenia o typovom schválení, je povinný

a)
uvádzať na trh a sprístupňovať na trhu alebo uvádzať do prevádzky v cestnej premávke vozidlá, systémy, ...
b)
dodržiavať systém riadenia kvality a kontroly výroby počas celej doby výroby, ak ide o výrobcu,
c)
sledovať v prevádzke v cestnej premávke poruchovosť typu vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej ...
d)
zabezpečiť na vlastné náklady vykonanie overenia zhody alebo skúšok vyrobeného alebo prestavaného typu ...
e)
zabezpečiť, aby výsledky overenia zhody a skúšok boli v súlade s týmto zákonom, s regulačnými aktmi, ...
f)
zabezpečiť, aby po každom overení a skúške typu vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej ...
g)
poskytnúť na vlastné náklady typovému schvaľovaciemu orgánu na jeho vyžiadanie typ vozidla, systému, ...
h)
umožniť na vlastné náklady typovému schvaľovaciemu orgánu kontrolu riadenia kvality a kontrolu výroby ...
i)
zabezpečiť náhradné dielce najmenej do piatich rokov po ukončení hromadnej výroby alebo hromadnej prestavby ...
j)
viesť evidenciu údajov, ktoré boli odoslané do evidencie vozidiel, ak ide o prihlásenie vozidla do evidencie ...
k)
poskytnúť bezodplatne typovému schvaľovaciemu orgánu a schvaľovaciemu orgánu na jeho vyžiadanie technické ...
l)
poskytnúť bezodplatne v elektronickej podobe technickým službám v súvislosti s plnením ich úloh podľa ...
m)
poskytnúť pred uvedením typu vozidla do prevádzky v cestnej premávke technickej službe kontroly originality ...
n)
vydať potvrdenie alebo stanovisko prevádzkovateľovi vozidla, ak o to požiada, na účely podľa tohto zákona; ...
o)
plniť povinnosti ustanovené osobitnými predpismi o typovom schvaľovaní11) a regulačnými aktmi,
p)
plniť povinnosti o označovaní pneumatík ustanovené osobitným predpisom,36)
q)
poskytovať technické informácie ustanovené osobitným predpisom,36a)
r)
poskytovať informácie palubného diagnostického systému OBD, informácie o opravách a údržbe vozidiel ...
(2)

Zástupca výrobcu, ktorý má udelené uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla, je povinný plniť povinnosti ...

(3)

Výrobca alebo zástupca výrobcu, ktorý má udelené

a)
typové schválenie celého vozidla, je povinný opatriť každé vozidlo, ktoré zodpovedá schválenému typu, ...
b)
schválenie hromadnej prestavby typu vozidla, je povinný opatriť každé vozidlo, ktoré zodpovedá schválenému ...
(4)

Ak v udelenom typovom schválení sú uvedené obmedzenia rozsahu použitia vozidla, systému, komponentu, ...

(5)

Výrobca alebo zástupca výrobcu nesmie uvádzať do prevádzky v cestnej premávke alebo na trh v Slovenskej ...

(6)

Výrobca vozidla je povinný

a)
nediskriminačným spôsobom bezplatne alebo za primeranú cenu sprístupniť technickej službe technickej ...
b)
poskytnúť technickej službe technickej kontroly údaje o referenčných brzdných silách vozidiel, ak sú ...
(7)

Ak príslušný orgán iného členského štátu alebo zmluvného štátu požiada výrobcu so sídlom na území Slovenskej ...

(8)

Ak výrobca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky nesprístupnil technické informácie podľa odseku ...

(9)

Výrobca alebo zástupca výrobcu v návodoch na používanie motorových vozidiel je povinný uverejniť zrozumiteľné ...

(10)

Distribútori a dovozcovia v súvislosti s vozidlami, systémami, komponentmi, samostatnými technickými ...

(11)

Výrobca, zástupca výrobcu alebo distribútor sú povinní vybaviť vozidlo, ktoré má byť prihlásené do evidencie ...

§ 24
Povinnosti osôb v súvislosti so spaľovacími motormi necestných pojazdných strojov
(1)

Výrobca, zástupca výrobcu, distribútor, dovozca a výrobca pôvodného zariadenia37) v súvislosti so spaľovacími ...

(2)

Ak v udelenom typovom schválení sú uvedené obmedzenia rozsahu použitia spaľovacieho motora necestných ...

ŠTVRTÁ HLAVA
JEDNOTLIVÉ SCHVÁLENIE

§ 25
Jednotlivo vyrobené vozidlo
(1)

Prevádzkovateľ jednotlivo vyrobeného vozidla je povinný požiadať schvaľovací orgán o jednotlivé schválenie ...

(2)

Prevádzkovateľ jednotlivo vyrobeného vozidla pred udelením schválenia je povinný na vlastné náklady ...

(3)

Návrh na jednotlivé schválenie okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v ...

(4)

Schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky a ak jednotlivo vyrobené ...

(5)

Schvaľovací orgán vydá

a)
osvedčenie o jednotlivom schválení vozidla, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky; formát osvedčenia ...
b)
základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivo vyrobené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu ...
(6)

Schvaľovací orgán jednotlivo vyrobenému vozidlu vydá

a)
osvedčenie o evidencii časť II, v ktorom uvedie údaje z dokladov podľa odseku 5, ak vozidlo podlieha ...
b)
technické osvedčenie vozidla, v ktorom uvedie údaje z dokladov podľa odseku 5, ak vozidlo nepodlieha ...
(7)

Schvaľovací orgán nesmie schváliť a vydať doklady vozidla pre jednotlivo vyrobené vozidlo, ktoré nie ...

a)
vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje umiestnenie riadenia inde ako na ľavej strane vozidla, ...
b)
vozidlo, ktoré bude vyvezené a prihlásené do evidencie vozidiel v štáte s ľavostrannou premávkou pri ...
(8)

Povinnosť schvaľovacieho orgánu vystaviť a vydať osvedčenie o evidencii časť II neplatí, ak o prihlásenie ...

(9)

Ak schvaľovací orgán požiada o prihlásenie dosiaľ neevidovaného jednotlivo vyrobeného dokončeného vozidla ...

(10)

Prevádzkovateľ jednotlivo vyrobeného vozidla je povinný

a)
do 30 dní odo dňa vydania osvedčenia o evidencii časti II prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel a
b)
do 30 dní od schválenia jednotlivého vozidla sprístupniť technickej službe technickej kontroly a technickej ...
§ 26
Jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou
(1)

Prevádzkovateľ jednotlivého vozidla, ktorý chce vozidlo prevádzkovať v cestnej premávke výlučne na pôdohospodárske ...

a)
po domácky vyrobené vozidlo, ktoré nebolo komerčne vyrobené, alebo
b)
komerčne vyrábané vozidlo vyrobené pred 1. júlom 2009.
(2)

Technické požiadavky, ktoré musí jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou spĺňať, ustanoví vykonávací ...

(3)

Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou okrem identifikačných ...

(4)

Schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky a ak jednotlivé vozidlo ...

(5)

Schvaľovací orgán vydá

a)
osvedčenie o vnútroštátnom schválení jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou, v ktorom uvedie rozsah ...
b)
základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivé vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu ...
(6)

Schvaľovací orgán neschváli a nevydá doklady vozidla pre jednotlivé vozidlo, ktoré

a)
má udelené typové schválenie EÚ celého vozidla,
b)
nie je určené na prevádzku s pravostrannou cestnou premávkou; to neplatí, ak ide o vozidlo jednoúčelového ...
c)
nie je označené identifikačným číslom vozidla VIN; pre po domácky vyrobené vozidlo minimálne päťmiestne ...
d)
bolo vyrobené pre tretie štáty, dovezené do Slovenskej republiky a podlieha schváleniu na prevádzku ...
e)
bolo vyrobené po 30. júni 2009, ak ide o komerčne vyrábané vozidlo.
(7)

Na vydanie osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla a na prihlásenie vozidla ...

(8)

Prevádzkovateľ jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou je povinný

a)
do 30 dní odo dňa vydania osvedčenia o evidencii časti II prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel,
b)
zabezpečiť, aby vozidlo bolo prevádzkované v cestnej premávke len v rámci obhospodarovaného územia uvedeného ...
(9)

Vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou je platné desať rokov od prihlásenia ...

(10)

Po uplynutí platnosti vnútroštátneho schválenia jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou alebo pri ...

§ 27
Jednotlivo dokončované vozidlo
(1)

Nedokončené vozidlo, ktoré si vyžaduje dokončenie ešte najmenej v jednom stupni a nemá udelené viacstupňové ...

(2)

Navrhovateľ, ktorý žiada o vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla, je povinný na vlastné ...

(3)

Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla obsahuje

a)
identifikačné údaje navrhovateľa,
b)
identifikačné údaje osoby, ktorá dokončenie vozidla vykonala, v rozsahu podľa § 157 ods. 3 a
c)
údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).
(4)

Na vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla sa primerane vzťahujú postupy, ktoré je ...

(5)

Na postup schvaľovacieho orgánu v konaní o návrhu podľa odseku 3 sa vzťahuje ustanovenie § 25 ods. 4 ...

(6)

Ak schvaľovací orgán vyhovie návrhu,

a)
udelí vnútroštátne osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky; ...
b)
vydá základný technický opis vozidla a uvedie, či jednotlivo dokončované vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu ...
(7)

Na vydanie osvedčenia o evidencii časti II a technického osvedčenia vozidla pre jednotlivo dokončované ...

(8)

Prevádzkovateľ jednotlivo dokončovaného vozidla je povinný do 30 dní odo dňa vydania osvedčenia o evidencii ...

§ 28
Jednotlivo vyrobený alebo jednotlivo dovezený systém, komponent alebo samostatná technická jednotka
(1)

Jednotlivý výrobca, ktorý vyrobil jednotlivý systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, ...

(2)

Osoba, ktorá jednotlivo dovezie systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, ktoré chce uvádzať ...

(3)

Jednotlivý výrobca alebo osoba podľa odseku 2 pred udelením schválenia je povinná na vlastné náklady ...

(4)

Návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ...

(5)

Schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odseku 4 a ak jednotlivý ...

(6)

Schvaľovací orgán vydá

a)
osvedčenie o vnútroštátnom jednotlivom schválení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ...
b)
základný technický opis vozidla, ak sa na základe vnútroštátneho jednotlivého schválenia vystavuje technické ...
§ 29
Jednotlivo dovezené vozidlo
(1)

Prevádzkovateľ jednotlivo dovezeného vozidla dovezeného z iného štátu ako Slovenská republika je povinný ...

(2)

Prevádzkovateľ jednotlivo dovezeného vozidla, ktorý žiada o jednotlivé schválenie, je povinný na vlastné ...

(3)

Návrh na jednotlivé uznanie alebo schválenie podľa odseku 1 okrem identifikačných údajov navrhovateľa ...

(4)

Pri jednotlivo dovezenom vozidle z členského štátu alebo zmluvného štátu schvaľovací orgán vyzve navrhovateľa ...

(5)

Pri dovoze vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu schvaľovací orgán v návrhu podľa odseku 3 ...

(6)

Schvaľovací orgán nesmie uznať ani schváliť jednotlivo dovezené vozidlo,

a)
ktoré nie je určené na prevádzku s pravostrannou cestnou premávkou; to neplatí, ak
1.
ide o vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje umiestnenie riadenia inde ako na ľavej strane ...
2.
ide o osobné vozidlo kategórie M1 určené na prevádzku s ľavostrannou cestnou premávkou, ktoré bolo prihlásené ...
3.
ide o iné vozidlo ako v druhom bode, ktoré bolo určené na prevádzku s ľavostrannou cestnou premávkou ...
b)
ak jednotlivo dovezené vozidlo nemá identifikačné číslo vozidla VIN, má pozmenené identifikačné číslo ...
c)
ak jednotlivo dovezené vozidlo bolo vyradené z evidencie vozidiel v inom štáte z dôvodu jeho recyklovateľnosti ...
d)
ak jednotlivo dovezené vozidlo má iným štátom povolené výnimky z technických požiadaviek a tieto výnimky ...
1.
povolené podľa § 161,
2.
automaticky uznané podľa § 162 ods. 3 alebo
3.
uznané podľa § 162 ods. 4,
e)
ak jednotlivo dovezené vozidlo vybavené špeciálnou nadstavbou bolo vyrobené na vojenské účely,
f)
ak jednotlivo dovezené vozidlo je historickým vozidlom alebo športovým vozidlom,
g)
ak vozidlo je vybavené rýchlomerom, ktorý neobsahuje zákonné meracie jednotky,
h)
ak vozidlo nebolo výrobcom vyrobené na prevádzku v cestnej premávke alebo ak vozidlo nie je určené na ...
i)
ak na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil; to neplatí, ak bolo ...
j)
ak v zahraničnom osvedčení o evidencii jednotlivo dovezeného vozidla chýbajú niektoré povinné údaje ...
k)
ktoré sa nezhoduje so schváleným typom vozidla.
(7)

Na postup schvaľovacieho orgánu v konaní o návrhu podľa odseku 3 sa vzťahuje ustanovenie § 25 ods. 4 ...

(8)

Schvaľovací orgán

a)
pri schválení jednotlivo dovezeného vozidla vydá osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla, v ktorom ...
b)
vydá základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju ...
c)
odníme predložené zahraničné doklady vozidla; postup schvaľovacieho orgánu pri odňatí zahraničných dokladov ...
(9)

Na vydanie osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla a na prihlásenie vozidla ...

(10)

Prevádzkovateľ jednotlivo dovezeného vozidla je povinný do 30 dní odo dňa vydania osvedčenia o evidencii ...

§ 30
Opätovné schválenie jednotlivého vozidla
(1)

Vozidlo vyradené z evidencie vozidiel39) možno prevádzkovať v cestnej premávke len po jeho opätovnom ...

(2)

Opätovne schváliť možno len vozidlo, ktoré

a)
bolo schválené na prevádzku v cestnej premávke a
b)
bolo prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike.
(3)

Opätovne schváliť nemožno vozidlo, ak

a)
nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke,
b)
schválenie na prevádzku v cestnej premávke bolo neplatné alebo bolo zrušené,
c)
vozidlo malo byť zrecyklované,
d)
vozidlo sa nezhodovalo so schváleným typom vozidla a táto nezhoda nebola odstránená,
e)
na vozidle boli vykonané neoprávnené zásahy do vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej ...
f)
na vozidle bola vykonaná prestavba, pri ktorej došlo k odstráneniu tej časti, na ktorej výrobca umiestnil ...
g)
vozidlo nemá identifikačné číslo vozidla VIN, má pozmenené identifikačné číslo vozidla VIN, má neúplné ...
h)
na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil.
(4)

Prevádzkovateľ vozidla, ktorý chce vozidlo opätovne prevádzkovať v cestnej premávke, je povinný požiadať ...

(5)

Návrh na opätovné schválenie jednotlivého vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje ...

(6)

Na postup schvaľovacieho orgánu v konaní o návrhu podľa odseku 5 sa vzťahuje ustanovenie § 25 ods. 4 ...

(7)

Schvaľovací orgán vydá základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či opätovne schválené jednotlivé ...

(8)

Na vydanie osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla a na prihlásenie vozidla ...

(9)

Prevádzkovateľ opätovne schváleného vozidla je povinný do 30 dní odo dňa vydania osvedčenia o evidencii ...

§ 31
Dodatočné schválenie jednotlivého vozidla
(1)

Vozidlá podľa § 1 ods. 5, ktoré neboli schválené na prevádzku v cestnej premávke alebo boli schválené ...

(2)

Dodatočne schváliť možno len vozidlo, ktoré bolo prihlásené v osobitných evidenciách vozidiel príslušných ...

(3)

Prevádzkovateľ vozidla, ktorý chce prevádzkovať vozidlo podľa odseku 2 v cestnej premávke, je povinný ...

(4)

Prevádzkovateľ vozidla pred udelením dodatočného schválenia jednotlivého vozidla je povinný na vlastné ...

(5)

Návrh na dodatočné schválenie jednotlivého vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje ...

(6)

Na postup schvaľovacieho orgánu v konaní o návrhu podľa odseku 5 sa vzťahuje ustanovenie § 25 ods. 4 ...

(7)

Schvaľovací orgán vydá základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či dodatočne schválené jednotlivé ...

(8)

Na vydanie osvedčenia o evidencii časť II, technického osvedčenia vozidla a na prihlásenie vozidla do ...

(9)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný do 30 dní odo dňa vydania osvedčenia o evidencii časti II prihlásiť ...

§ 32
Zrušenie jednotlivého schválenia alebo uznania
(1)

Schvaľovací orgán zruší schválenie alebo uznanie podľa § 25 až 31, ak

a)
ide o vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, ktoré výrobca nevyrobil na prevádzku ...
b)
sa zistí, že schválenie alebo uznanie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o ...
c)
sa preukáže, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka predstavuje vážne riziko ...
d)
vozidlo malo byť zrecyklované,
e)
na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca vozidla nikdy nevyrobil; to neplatí, ak ...
f)
pred schválením alebo uznaním jednotlivo dovezené vozidlo bolo odcudzené, alebo
g)
sa zistí, že schvaľovací orgán nesmel uznať ani schváliť jednotlivo dovezené vozidlo podľa § 29 ods. ...
(2)

Schvaľovací orgán zasiela v elektronickej podobe orgánu Policajného zboru údaje o vozidlách, ktorým ...

(3)

Pri vozidlách, ktoré nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel, schvaľovací orgán odníme technické ...

(4)

Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je prihlásené v evidencii vozidiel a schvaľovací orgán zrušil schválenie ...

(5)

Prevádzkovateľ vozidla, ktoré nie je prihlásené v evidencii vozidiel a schvaľovací orgán zrušil schválenie ...

(6)

Vozidlo, ktorému bolo zrušené schválenie alebo uznanie podľa odseku 1, dňom nadobudnutia právoplatnosti ...

(7)

Vozidlo, ktorému bolo zrušené schválenie alebo uznanie podľa odseku 1, nie je možné opätovne schváliť ...

PIATA HLAVA
PRESTAVBA VOZIDLA A INÉ TECHNICKÉ ZMENY NA VOZIDLE

§ 33
Spoločné ustanovenia k prestavbe vozidla
(1)

Prestavbou vozidla je zmena alebo úprava podstatných častí mechanizmov alebo konštrukcie vozidla. Jednotlivé ...

(2)

Vozidlo po prestavbe musí byť opätovne schválené na prevádzku v cestnej premávke.

(3)

Prestavbu vozidla možno schváliť ako

a)
hromadnú prestavbu podľa § 34, alebo
b)
prestavbu jednotlivého vozidla podľa § 35.
(4)

Prestavba vozidla je zakázaná, ak dôjde k odstráneniu tej časti, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné ...

(5)

Prestavbu vozidla možno povoliť len pre vozidlá, ktoré

a)
majú vydané osvedčenie o evidencii časť II a sú prihlásené do evidencie vozidiel, alebo
b)
majú vydané technické osvedčenie vozidla, ak nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel.
(6)

Prestavbu vozidla je zakázané povoliť, ak ide o

a)
zmenu typu alebo druhu karosérie vozidla v rámci iného typového radu vozidla,
b)
zníženie najväčšej prípustnej hmotnosti; to neplatí pri prestavbe vozidla na vozidlo jednoúčelového ...
c)
zmenu umiestnenia riadenia; to neplatí pri
1.
prestavbe vozidla na vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje umiestnenie riadenia na pravej ...
2.
prestavbe vozidla, ktoré bolo určené na prevádzku s ľavostrannou cestnou premávkou, ak takéto vozidlo ...
(7)

Za prestavbu vozidla sa nepovažuje

a)
výmena karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu, výmena motora vozidla rovnakého ...
b)
iná technická zmena na vozidle podľa § 37.
(8)

O prestavbu vozidla nejde, ak výrobca vozidla vyhlási podstatnú časť mechanizmu alebo konštrukcie vozidla ...

§ 34
Hromadná prestavba
(1)

Výrobca alebo zástupca výrobcu, ktorý chce hromadne prestavovať typ vozidla, je povinný vopred požiadať ...

(2)

Návrh na povolenie hromadnej prestavby okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady ...

(3)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odseku 2 a ...

(4)

Ak typový schvaľovací orgán vyhovie návrhu, udelí povolenie hromadnej prestavby s platnosťou najviac ...

(5)

Výrobca alebo zástupca výrobcu pred udelením schválenia hromadnej prestavby je povinný na vlastné náklady ...

(6)

Návrh na schválenie hromadnej prestavby okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady ...

(7)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak navrhovateľ požiadal o schválenie hromadnej prestavby v ...

(8)

Typový schvaľovací orgán vydá

a)
osvedčenie o schválení hromadnej prestavby, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky a
b)
základný technický opis vozidla s obmedzenou platnosťou najviac na dva roky.
(9)

Na návrh držiteľa osvedčenia o schválení hromadnej prestavby typový schvaľovací orgán predĺži platnosť ...

(10)

Návrh na predĺženie platnosti základného technického opisu okrem identifikačných údajov navrhovateľa ...

(11)

Ak bolo vozidlo prestavané na základe platného schválenia hromadnej prestavby, výrobca alebo zástupca ...

a)
bezodkladne opatriť každé konkrétne vozidlo po hromadnej prestavbe doplnkovým štítkom výrobcu hromadnej ...
b)
vydať pre každé konkrétne vozidlo po hromadnej prestavbe doklad o vykonaní hromadnej prestavby; podrobnosti ...
c)
vydať pre každé konkrétne vozidlo po hromadnej prestavbe fotokópiu osvedčenia o schválení hromadnej ...
(12)

Prevádzkovateľ vozidla, ktorého vozidlo bolo prestavané na základe platného schválenia hromadnej prestavby, ...

a)
osvedčenia o evidencii časť II, ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo
b)
technického osvedčenia vozidla, ak vozidlo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.
(13)

Návrh na vydanie nového osvedčenia o evidencii časť II alebo nového technického osvedčenia vozidla okrem ...

(14)

Schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odseku 13 a schválenie ...

(15)

Schvaľovací orgán vydá prevádzkovateľovi vozidla nové osvedčenie o evidencii časť II alebo nové technické ...

(16)

Ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní oznámiť ...

(17)

Na konanie o návrhu na rozšírenie schválenia hromadnej prestavby sa vzťahujú odseky 5 až 8 primerane; ...

(18)

Typový schvaľovací orgán vydá

a)
osvedčenie o rozšírení schválenia hromadnej prestavby, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky, a
b)
základný technický opis vozidla s obmedzenou platnosťou najviac na dva roky.
(19)

Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný požiadať typový schvaľovací orgán o zmenu schválenia hromadnej ...

(20)

Typový schvaľovací orgán pri posúdení zmien údajov a dokladov postupuje primerane podľa odseku 7.

§ 35
Prestavba jednotlivého vozidla
(1)

Prevádzkovateľ vozidla, ktorý chce prestavať alebo si chce nechať prestavať jednotlivé vozidlo, je povinný ...

(2)

Návrh na povolenie prestavby jednotlivého vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje ...

(3)

Schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odseku 2 a ak navrhovaná ...

(4)

Schvaľovací orgán vydá povolenie prestavby jednotlivého vozidla s platnosťou najviac na šesť mesiacov, ...

(5)

Prevádzkovateľ vozidla pred udelením schválenia prestavby jednotlivého vozidla je povinný na vlastné ...

(6)

O schválení prestavby jednotlivého vozidla rozhoduje na základe návrhu prevádzkovateľa vozidla ten schvaľovací ...

(7)

Návrh na schválenie prestavby jednotlivého vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje ...

(8)

Schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak navrhovateľ požiadal o schválenie prestavby jednotlivého vozidla ...

(9)

Na vydanie nového osvedčenia o evidencii časť II alebo nového technického osvedčenia vozidla, v ktorom ...

§ 36
Výmena karosérie, rámu alebo motora na jednotlivom vozidle
(1)

Za prestavbu jednotlivého vozidla sa nepovažuje

a)
výmena karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla,
b)
výmena rámu vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla, alebo
c)
výmena motora vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla.
(2)

Vozidlo sa opätovne neschvaľuje na prevádzku v cestnej premávke, ak nastanú okolnosti podľa odseku 1. ...

(3)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní odo dňa výmeny požiadať schvaľovací orgán o zápis zmeny ...

(4)

Návrh na zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu ...

(5)

Výmena karosérie vozidla je zakázaná

a)
na vozidle, od ktorého prvého prihlásenia do evidencie vozidiel uplynulo viac ako desať rokov, alebo
b)
ak ide o výmenu za karosériu, ktorá už bola použitá na inom vozidle.
(6)

Výmena rámu je zakázaná, ak ide o výmenu za rám, ktorý už bol použitý na inom vozidle.

(7)

Schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odseku 4, ak nejde ...

(8)

Na vydanie nového osvedčenia o evidencii časť II alebo nového technického osvedčenia vozidla, v ktorom ...

(9)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný, ak nastanú okolnosti podľa odseku 1 písm. c), do 15 dní odo dňa výmeny ...

(10)

Návrh na zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu ...

(11)

Schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odseku 10 a ak výmena ...

(12)

Na vydanie nového osvedčenia o evidencii časť II alebo nového technického osvedčenia vozidla, v ktorom ...

§ 37
Iná technická zmena na jednotlivom vozidle
(1)

Iná technická zmena na jednotlivom vozidle je taká zmena alebo úprava na vozidle, ktorá nie je prestavbou ...

(2)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní odo dňa vykonania zmeny alebo úpravy na vozidle požiadať ...

(3)

Návrh na zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu ...

(4)

Schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odseku 3 a ak iná ...

(5)

Schvaľovací orgán zapíše zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla ...

(6)

Na vydanie nového osvedčenia o evidencii časť II alebo nového technického osvedčenia vozidla, v ktorom ...

ŠIESTA HLAVA
NÁHRADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA VIN

§ 38
(1)

Náhradným identifikačným číslom vozidla VIN je pridelené administratívne identifikačné číslo vozidla ...

(2)

Identifikačným číslom vozidla VIN je kombinácia alfanumerických znakov pridelených vozidlu výrobcom ...

(3)

Typový schvaľovací orgán pridelí vozidlu náhradné identifikačné číslo vozidla VIN, ak nastanú okolnosti ...

a)
prevádzkovateľa vozidla, ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel,
b)
prevádzkovateľa vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré má vydané technické osvedčenie vozidla,
c)
prevádzkovateľa vozidla, ak ide o opätovne schvaľované vozidlo, alebo
d)
vlastníka vozidla, ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo zmluvného štátu.
(4)

Návrh na pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN okrem identifikačných údajov navrhovateľa ...

(5)

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN sa nepridelí vozidlu, ak

a)
pri prestavbe vozidla došlo k odstráneniu tej časti, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo ...
b)
pri kontrole originality vozidla alebo technickej kontrole vozidla bolo zistené, že vozidlo (podvozok) ...
c)
jednotlivo dovezené vozidlo z tretieho štátu nemá identifikovateľné číslo vozidla VIN,
d)
ide o vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho recyklovateľnosti, alebo ak ide ...
e)
na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil, alebo
f)
pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN je neoprávnene pozmenené a vozidlo sa nedá identifikovať podľa ...
(6)

Typový schvaľovací orgán pridelí náhradné identifikačné číslo vozidla VIN, ak sú splnené požiadavky ...

(7)

Ak typový schvaľovací orgán pridelí náhradné identifikačné číslo vozidla VIN, vydá rozhodnutie o pridelení ...

(8)

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN umiestni a upevní na vozidlo pracovisko kontroly originality. ...

(9)

Postup prideľovania náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a jeho štruktúru ustanoví vykonávací ...

TRETIA ČASŤ

DOKLADY VOZIDLA

§ 39
Spoločné ustanovenia o dokladoch vozidla
(1)

Osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a technické osvedčenie vozidla sú dokladmi ...

(2)

Osvedčením o evidencii časť II a technickým osvedčením vozidla sa preukazuje zhodnosť vozidla so schválením ...

(3)

Osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II sa vydáva vozidlám, ktoré podliehajú ...

(4)

Osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II je tiež evidenčným dokladom k vozidlu, ...

(5)

Osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a ani technické osvedčenie vozidla sa ...

(6)

Vodič vozidla, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, je povinný mať osvedčenie o evidencii ...

(7)

Vodič vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, je povinný mať technické osvedčenie ...

(8)

Každý je povinný osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a technické osvedčenie ...

(9)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a technické ...

(10)

Prevádzkovateľ vozidla, ktorému bolo vydané nové osvedčenie o evidencii časť I, nové osvedčenie o evidencii ...

a)
predchádzajúce osvedčenie o evidencii časť I a časť II bezodkladne odovzdať orgánu Policajného zboru, ...
b)
predchádzajúce technické osvedčenie vozidla bezodkladne odovzdať schvaľovaciemu orgánu.
(11)

Každý, kto nájde cudzie osvedčenie o evidencii časť I alebo cudzie osvedčenie o evidencii časť II alebo ...

a)
osvedčenia o evidencii časti I a časti II príslušnému orgánu Policajného zboru,
b)
technického osvedčenia vozidla príslušnému schvaľovaciemu orgánu.
(12)

Osvedčenie o evidencii časť I je neplatné, ak

a)
sú v ňom neoprávnene vykonané zmeny,
b)
záznamy v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,
c)
je poškodené tak, že údaje v ňom uvedené sú nečitateľné,
d)
bolo zničené, stratené alebo ukradnuté,
e)
bolo vozidlo ukradnuté, alebo
f)
osvedčenie o evidencii časť II je neplatné.
(13)

Osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla je neplatné, ak nastanú okolnosti ...

(14)

Vzor osvedčenia o evidencii časti I, podrobnosti o jeho vyhotovení, tvare a rozmeroch, ako aj o údajoch ...

(15)

Vzory osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla, podrobnosti o ich vyhotovení, ...

(16)

Harmonizovaným osvedčením o evidencii je osvedčenie o evidencii vydané v členskom štáte alebo zmluvnom ...

§ 40
Vydávanie dokladov vozidla
(1)

Osvedčenie o evidencii časť I vydáva orgán Policajného zboru s platnosťou na desať rokov, ktorá začína ...

(2)

Osvedčenie o evidencii časť II sú oprávnení vydávať a zapisovať do nich údaje

a)
schvaľovací orgán za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom a vykonávacím právnym predpisom ...
b)
výrobca alebo zástupca výrobcu za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom a vykonávacím právnym ...
c)
orgán Policajného zboru za podmienok a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom.42)
(3)

Technické osvedčenie vozidla sú oprávnení vydávať a zapisovať do nich údaje len orgány a osoby podľa ...

(4)

Orgány a osoby podľa odseku 2 písm. a) a b) sú povinné

a)
viesť evidenciu o prijatých, vydaných a poškodených osvedčeniach o evidencii časti II a technických ...
b)
chrániť tlačivá osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla pred zničením, poškodením, ...
c)
vykonať inventarizáciu a skartáciu osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla; spôsob ...
§ 41
Duplikáty dokladov vozidla
(1)

Prevádzkovateľ vozidla, ktoré nie je prihlásené v evidencii vozidiel, môže požiadať o vydanie duplikátu ...

a)
výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý vydal osvedčenie o evidencii časť II; výrobca alebo zástupca výrobcu ...
b)
schvaľovací orgán, ktorý vydal osvedčenie o evidencii časť II; schvaľovací orgán je oprávnený duplikát ...
(2)

Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je prihlásené v evidencii vozidiel, môže požiadať o vydanie duplikátu ...

(3)

Prevádzkovateľ vozidla môže požiadať o vydanie duplikátu technického osvedčenia vozidla z dôvodu jeho ...

a)
výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý vydal technické osvedčenie vozidla; výrobca alebo zástupca výrobcu ...
b)
schvaľovací orgán, ktorý vydal technické osvedčenie vozidla; schvaľovací orgán je oprávnený duplikát ...
c)
schvaľovací orgán, ak výrobca alebo zástupca výrobcu podľa písmena a) zanikol a nemá kto vydať duplikát ...
(4)

Ak sa žiadosť podľa odsekov 1 a 3 podáva z dôvodu straty alebo odcudzenia, prílohou k žiadosti je doklad ...

(5)

Ak sa žiadosť podľa odseku 3 podáva z dôvodu zničenia, straty alebo odcudzenia, prílohou k žiadosti ...

§ 42
Výroba a distribúcia dokladov vozidla
(1)

Výrobu osvedčenia o evidencii časti I zabezpečuje ministerstvo vnútra.43) Náklady spojené s výrobou ...

(2)

Výrobu osvedčenia o evidencii časti II a technického osvedčenia vozidla zabezpečuje ministerstvo dopravy. ...

a)
výrobca alebo zástupca výrobcu, ak sú určené na účely plnenia ich povinností podľa tohto zákona,
b)
ministerstvo dopravy, ak sú určené pre schvaľovacie orgány a orgány Policajného zboru.
(3)

Osvedčenie o evidencii časť II a technické osvedčenie vozidla smie vyrábať a s nimi manipulovať fyzická ...

(4)

Osoba, ktorej bolo udelené povolenie podľa odseku 3, je povinná

a)
pred výrobou predložiť ministerstvu dopravy na schválenie vzory osvedčenia o evidencii časti II a technického ...
b)
viesť o výrobe a manipulácii osvedčení o evidencii časti II a technických osvedčení vozidla osobitné ...
(5)

Ministerstvo dopravy zruší povolenie podľa odseku 3, ak ten, komu bolo udelené,

a)
požiada o zrušenie povolenia najmenej šesť mesiacov pred plánovaným ukončením výroby,
b)
poruší podmienky určené v povolení, alebo
c)
poruší povinnosti ustanovené v odseku 4.
§ 43
Výmena technického osvedčenia vozidla
(1)

Prevádzkovateľ vozidla vozidiel kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS alebo LS, ktoré majú vydané technické ...

(2)

Prevádzkovateľ vozidla kategórie S a PN a výmenných nadstavieb, ktoré majú vydané technické osvedčenie ...

(3)

Návrh na vydanie osvedčenia o evidencii časť II okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje ...

(4)

Osvedčenie o evidencii časť II možno vydať len vozidlu, ktorému bolo udelené typové schválenie EÚ, vnútroštátne ...

(5)

V súvislosti s prihlásením vozidla do evidencie vozidiel jednotlivé vozidlo musí splniť podmienky ustanovené ...

(6)

Schvaľovací orgán vydá osvedčenie o evidencii časť II, ak sú splnené požiadavky podľa odsekov 3 až 5. ...

(7)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný

a)
do 30 dní odo dňa vydania osvedčenia o evidencii časti II prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel,
b)
do siedmich dní odo dňa prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel podrobiť vozidlo technickej kontrole ...
(8)

Na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel sa vzťahuje § 25 ods. 8 a 9 primerane.

(9)

Návrh na vydanie technického osvedčenia vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje ...

(10)

Technické osvedčenie vozidla možno vydať len vozidlu, ktoré bolo schválené na prevádzku v cestnej premávke ...

(11)

Schvaľovací orgán vydá technické osvedčenie vozidla, ak sú splnené požiadavky podľa odsekov 9 a 10.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PREVÁDZKA VOZIDLA V CESTNEJ PREMÁVKE

PRVÁ HLAVA
VOZIDLO V CESTNEJ PREMÁVKE

§ 44
Základné podmienky prevádzky vozidla v cestnej premávke
(1)

V cestnej premávke možno prevádzkovať len vozidlo, ktoré je

a)
schválené na prevádzku v cestnej premávke; to sa nevzťahuje na vozidlá podľa § 3 ods. 4 písm. g) a ods. ...
b)
spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke a
c)
technicky spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.
(2)

Nespôsobilosť vozidla na prevádzku v cestnej premávke je uvedená v § 45 ods. 2 písm. a) až j) a § 46. ...

(3)

Technickú nespôsobilosť vozidla na prevádzku v cestnej premávke ustanoví vykonávací právny predpis podľa ...

(4)

Vozidlo prevádzkované v cestnej premávke a jeho výbava musí svojím vyhotovením zodpovedať stavu, v ktorom ...

(5)

V skúšobnej prevádzke v cestnej premávke je možné prevádzkovať vozidlo len na základe povolenia podľa ...

(6)

Neschválené vozidlo je možné prevádzkovať v cestnej premávke len na základe dočasného povolenia podľa ...

(7)

Vozidlo sa musí udržiavať v riadnom technickom stave podľa pokynov na obsluhu a údržbu ustanovených ...

(8)

Ak vozidlo alebo jazdná súprava svojimi rozmermi a hmotnosťami prekračuje najväčšie povolené rozmery ...

(9)

Najväčšie povolené rozmery podľa odseku 8 môžu byť presiahnuté pri vozidlách vybavených aerodynamickými ...

(10)

Prevádzkou vozidla nesmie byť ohrozená bezpečnosť, životné prostredie alebo verejné zdravie a nesmie ...

(11)

Vozidlo v cestnej premávke musí spĺňať podmienky na prevádzku v cestnej premávke ustanovené vykonávacím ...

a)
vozidlá v súvislosti s ich hmotnosťami a rozmermi,
b)
zapojenie vozidiel do jazdných súprav a podmienky ich prevádzky,
c)
karosériu vozidla,
d)
výhľad z miesta vodiča a spätné zrkadlá,
e)
kolesá, pneumatiky a snehové reťaze,
f)
zvuk vozidiel a emisie znečisťujúcich látok,
g)
svetelné zariadenia vozidiel,
h)
rýchlosť vozidla a na zariadenia obmedzujúce rýchlosť,
i)
výstražné zariadenia pre spätný chod,
j)
označovanie vozidiel,
k)
prevádzku vozidiel s plynovým pohonom,
l)
prevádzku zvláštnych vozidiel,
m)
doplnkové príslušenstvo vozidiel.
(12)

Vozidlá ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. d) musia byť vybavené dokladom ...

(13)

Odosielateľ je povinný vystaviť vyhlásenie s údajmi o hmotnosti vozidla a jazdnej súpravy a zodpovedá ...

(14)

Vozidlo v cestnej premávke musí byť vybavené povinnou výbavou, ktorú ustanoví vykonávací právny predpis ...

(15)

Je zakázané vykonávať na vozidle zmeny a úpravy, ktoré budú mať za následok nespôsobilosť vozidla alebo ...

(16)

Najväčšou povolenou hmotnosťou je najväčšia hmotnosť naloženého vozidla, pri ktorej je povolené použitie ...

(17)

Najväčšou technicky prípustnou hmotnosťou je najväčšia hmotnosť vozidla určená výrobcom vozidla závisiaca ...

§ 45
Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel
(1)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný

a)
zabezpečiť, aby vozidlo spĺňalo základné podmienky prevádzky vozidla v cestnej premávke podľa § 44,
b)
bez vyzvania a na vlastné náklady
1.
vozidlo podrobiť technickej kontrole pravidelnej v lehotách, spôsobom a v rozsahu ustanovenými vykonávacím ...
2.
motorové vozidlo podrobiť emisnej kontrole pravidelnej v lehotách, spôsobom a v rozsahu ustanovenými ...
3.
vozidlo podrobiť technickej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha a nemá platnú technickú ...
4.
motorové vozidlo podrobiť emisnej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha a nemá platnú ...
c)
bez vyzvania a na vlastné náklady
1.
jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré bolo schválené podľa § 29, podrobiť technickej kontrole administratívnej ...
2.
vozidlo, ktoré bolo opätovne schválené podľa § 30, podrobiť technickej kontrole administratívnej a motorové ...
3.
vozidlo, ktorému bolo vydané osvedčenie o evidencii časť II podľa § 43, podrobiť technickej kontrole ...
4.
vozidlo podrobiť technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ...
4a.
poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť A – technická kontrola, ...
4b.
poškodeniu alebo zničeniu kontrolnej nálepky technickej kontroly,
4c.
poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť B – emisná kontrola,
4d.
poškodeniu alebo zničeniu kontrolnej nálepky emisnej kontroly,
4e.
výmene čelného skla,
d)
vozidlo kategórie M1 a N1 po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti,46)ktorá mala vplyv na hlavné ...
1.
odstráneniu vzniknutých chýb v certifikovanom mieste opravy; platí pre vozidlá s dátumom prvej evidencie ...
2.
technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt.
(2)

Prevádzkovateľ vozidla nesmie v cestnej premávke prevádzkovať vozidlo, ktoré

a)
nie je schválené na prevádzku v cestnej premávke,
b)
sa nezhoduje so schváleným typom alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do vozidla, systému, ...
c)
nie je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak tejto povinnosti podlieha, alebo ...
d)
nemá platnú technickú kontrolu pravidelnú, ak takej kontrole podlieha,
e)
nemá platnú emisnú kontrolu pravidelnú, ak takej kontrole podlieha,
f)
nemá identifikačné číslo vozidla VIN zhodné s identifikačným číslom vozidla VIN uvedeným v dokladoch ...
g)
bolo hodnotené výsledkom „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ pri kontrole originality vozidla, ...
h)
prekračuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, ...
i)
prekračuje svojimi rozmermi a hmotnosťami najväčšie povolené rozmery a najväčšie povolené hmotnosti ...
j)
má pozastavenú prevádzku podľa § 47 okrem prípadu podľa § 47 ods. 5,
k)
je dočasne vyradené z cestnej premávky podľa § 55 alebo trvalo vyradené z cestnej premávky podľa § 56 ...
§ 46
Povinnosti prevádzkovateľov historických vozidiel a športových vozidiel
(1)

Prevádzkovateľ historického vozidla nesmie v cestnej premávke prevádzkovať historické vozidlo, ktoré

a)
nemá platný preukaz historického vozidla,
b)
nie je vybavené
1.
platným osvedčením o pridelení zvláštneho evidenčného čísla alebo
2.
platným osvedčením o evidencii časť I a časť II, a
c)
tabuľkou alebo tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom.
(2)

Prevádzkovateľ športového vozidla nesmie v cestnej premávke prevádzkovať športové vozidlo, ktoré

a)
nemá platný preukaz športového vozidla,
b)
nie je vybavené
1.
platným osvedčením o pridelení zvláštneho evidenčného čísla alebo
2.
platným osvedčením o evidencii časť I a časť II, a
c)
tabuľkou alebo tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom.
§ 47
Pozastavenie prevádzky vozidla
(1)

Pozastavenie prevádzky vozidla je obmedzené časové obdobie, počas ktorého nie je povolené používanie ...

(2)

Prevádzka vozidla je pozastavená, ak

a)
pri technickej kontrole boli zistené nebezpečné chyby a vozidlo bolo hodnotené ako „nespôsobilé na prevádzku ...
b)
pri emisnej kontrole boli zistené nebezpečné chyby a vozidlo bolo hodnotené ako „nespôsobilé na prevádzku ...
c)
je vozidlo kategórie M1 a N1 po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné ...
(3)

Pozastavenie prevádzky vozidla je účinné do doby, kým sa vozidlo nepodrobí

a)
technickej kontrole opakovanej alebo technickej kontrole pravidelnej, ak nastali okolnosti podľa odseku ...
b)
emisnej kontrole opakovanej alebo emisnej kontrole pravidelnej, ak nastali okolnosti podľa odseku 2 ...
c)
odstráneniu chýb vzniknutých pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti v certifikovanom mieste opravy ...
(4)

Úspešným absolvovaním príslušnej kontroly podľa odseku 3 možno opätovne prevádzkovať vozidlo v cestnej ...

(5)

Na účely absolvovania technickej kontroly alebo emisnej kontroly podľa odseku 3 môže vozidlo použiť ...

(6)

Ak sa vozidlo nepodrobilo technickej kontrole alebo emisnej kontrole podľa odseku 3 do šiestich mesiacov, ...

a)
dočasné vyradenie vozidla z evidencie, alebo
b)
vyradenie vozidla z evidencie.
(7)

Iná osoba ako certifikované miesto opravy nesmie odstraňovať chyby na vozidle vzniknuté pri dopravnej ...

§ 48
Register prevádzkových záznamov vozidiel
(1)

Register prevádzkových záznamov vozidiel je vnútroštátny register cestných motorových vozidiel, ktoré ...

(2)

Oprávnenou manipuláciou so zobrazovanou hodnotou odometra alebo oprávnenou manipuláciou s odometrom ...

(3)

Do registra podľa odseku 1 sú povinné bezodplatne zasielať informácie o cestných motorových vozidlách ...

a)
technická služba technickej kontroly informácie o všetkých vykonaných technických kontrolách, a to nepretržite ...
b)
technická služba technickej kontroly informácie o všetkých vykonaných cestných technických kontrolách, ...
c)
technická služba emisnej kontroly informácie o všetkých vykonaných emisných kontrolách, a to nepretržite ...
d)
technická služba kontroly originality informácie o všetkých vykonaných kontrolách originality, a to ...
e)
orgán Policajného zboru informácie o evidenčných zmenách vozidiel a o evidovaných dopravných nehodách, ...
f)
ministerstvo dopravy z vyplnených záznamov o medzinárodnej preprave nákladov v rámci využívania trvalých ...
g)
výrobcovia a zástupcovia výrobcu informácie o evidovaných opravách a údržbe cestných motorových vozidiel, ...
h)
certifikované miesta opravy informácie o vykonaných opravách cestných motorových vozidiel, a to nepretržite ...
i)
fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce diagnostiku, opravy alebo údržbu cestných ...
j)
fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce predaj ojazdených cestných motorových vozidiel ...
k)
fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce služby v oblasti organizovania a realizácie ...
l)
fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce nastavovania a overenie tachografov údaje ...
m)
nezávislé národné profesijné združenie, ktoré je členom Európskej asociácie pre predaj a opravy motorových ...
n)
požičovne cestných motorových vozidiel údaje o požičaných cestných motorových vozidiel pri ich požičaní, ...
o)
poisťovne, poisťovne z iného členského štátu, pobočky poisťovne z iného členského štátu, zahraničné ...
p)
lízingové spoločnosti údaje z odometra ojazdených cestných motorových vozidiel v čase uzavretia zmluvy ...
q)
osoby uvedené v odseku 2 informácie o vykonaných zásahoch podľa odseku 2, a to nepretržite a priamo,
r)
znalci údaje z odometrov cestných motorových vozidiel, na ktorých vykonali ohliadky a tieto údaje zaznamenali, ...
(4)

Osoby podľa odseku 3 písm. g) až i) poskytujú alebo sprístupňujú bezodplatne aj staršie údaje dopĺňajúce ...

(5)

Osoby podľa odseku 3 poskytujú informácie o prevádzkových záznamoch vozidiel aj bez predchádzajúceho ...

(6)

Pri zápise nového záznamu do registra podľa odseku 1 sa neposkytujú predchádzajúce záznamy o vozidle. ...

(7)

Záznamy z registra podľa odseku 1 sa pri zmene evidencie vozidla prihláseného do evidencie vozidiel ...

§ 49
Skúšobná prevádzka
(1)

Na základe povolenia typového schvaľovacieho orgánu na účel skúšobných jázd (ďalej len „skúšobná prevádzka“) ...

a)
vozidlo, ktoré nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke, na účel skúšobných jázd pri vývoji, ...
b)
vozidlo alebo jazdnú súpravu, ktoré sú schválené na prevádzku v cestnej premávke, so zabudovanými novými ...
(2)

Návrh na povolenie skúšobnej prevádzky môže podať

a)
pri skúšobnej prevádzke podľa odseku 1 písm. a)
1.
výrobca pre vozidlá, ich systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, nebezpečné časti alebo ...
2.
technická služba overovania pre vozidlá, ich systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, nebezpečné ...
b)
pri skúšobnej prevádzke podľa odseku 1 písm. b) prevádzkovateľ vozidla.
(3)

V skúšobnej prevádzke musí navrhovateľ zabezpečiť z hľadiska svojho technického vybavenia, personálneho ...

(4)

Návrh na povolenie skúšobnej prevádzky okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady ...

(5)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odseku 4 a ...

(6)

Typový schvaľovací orgán vydá povolenie skúšobnej prevádzky s platnosťou najviac jeden rok, v ktorom ...

(7)

Ak typový schvaľovací orgán vyhovel návrhu na povolenie skúšobnej prevádzky podľa odseku 1 písm. b), ...

(8)

Držiteľ povolenia skúšobnej prevádzky je povinný

a)
prevádzkovať v cestnej premávke vozidlo len na účely skúšobnej prevádzky,
b)
zabezpečiť, aby počas skúšobnej prevádzky nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, životného prostredia alebo ...
c)
vodičovi vozidla odovzdať povolenie skúšobnej prevádzky, ktorým sa vodič vozidla preukazuje kontrolným ...
d)
zabezpečiť počas celej doby skúšobnej prevádzky, aby vozidlo malo platné poistenie zodpovednosti za ...
e)
v prípade podľa odseku 1 písm. a) zabezpečiť, aby počas skúšobnej prevádzky bolo vozidlo vybavené platnou ...
f)
oznámiť typovému schvaľovaciemu orgánu zmenu podmienok, na základe ktorých bolo vydané povolenie skúšobnej ...
(9)

Typový schvaľovací orgán zruší povolenie skúšobnej prevádzky, ak

a)
držiteľ povolenia požiada o jeho zrušenie,
b)
zistí, že povolenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok ...
c)
zistí, že vozidlo predstavuje ohrozenie bezpečnosti, životného prostredia alebo verejného zdravia,
d)
držiteľ povolenia opakovane alebo závažným spôsobom porušil povinnosti podľa odseku 8 alebo podmienky ...
e)
typový schvaľovací orgán už nemá záujem na takej skúšobnej prevádzke vzhľadom na nové technológie alebo ...
(10)

Proti rozhodnutiu o zrušení povolenia skúšobnej prevádzky podľa odseku 9 písm. a) sa nemožno odvolať. ...

(11)

Odvolanie proti rozhodnutiu typového schvaľovacieho orgánu o zrušení povolenia skúšobnej prevádzky podľa ...

§ 50
Dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla
(1)

V cestnej premávke v obmedzenom režime môže byť na obmedzenej trase alebo obmedzenom území prevádzkované ...

(2)

Návrh na dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla (ďalej len „dočasné povolenie“) ...

(3)

Schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odseku 2 a ak jednotlivé ...

(4)

Schvaľovací orgán vydá

a)
dočasné povolenie na obmedzenej trase alebo obmedzenom území s obmedzenou platnosťou najviac na jeden ...
b)
potvrdenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C,
c)
osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C a
d)
tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C.
(5)

Schvaľovací orgán v dočasnom povolení určí najvhodnejšiu trasu alebo územie vzhľadom na bezpečnosť a ...

(6)

Dokladmi podľa odseku 4 písm. a) až c) vodič neschváleného vozidla preukazuje oprávnenie prevádzkovať ...

(7)

Prevádzkovateľ vozidla, ktorý je držiteľom dočasného povolenia, je povinný

a)
pri prevádzke jednotlivého vozidla v cestnej premávke zabezpečiť čo najväčšiu mieru bezpečnosti a plynulosti ...
b)
prevádzkovať jednotlivé vozidlo v cestnej premávke len na obmedzenej trase alebo obmedzenom území, ktoré ...
c)
prevádzkovať jednotlivé vozidlo v cestnej premávke len počas platnosti dočasného povolenia,
d)
dodržiavať podmienky určené v dočasnom povolení,
e)
počas celej doby platnosti dočasného povolenia mať poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou ...
f)
do desiatich dní od uplynutia platnosti dočasného povolenia vrátiť schvaľovaciemu orgánu vydané
1.
potvrdenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C,
2.
osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C a
3.
tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C.
(8)

Schvaľovací orgán zruší dočasné povolenie, ak

a)
držiteľ dočasného povolenia požiada o jeho zrušenie,
b)
zistí, že dočasné povolenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok ...
c)
zistí, že vozidlo predstavuje ohrozenie bezpečnosti, životného prostredia alebo verejného zdravia, alebo ...
d)
držiteľ dočasného povolenia opakovane alebo závažným spôsobom porušil povinnosti podľa odseku 7 alebo ...
(9)

Proti rozhodnutiu o zrušení dočasného povolenia podľa odseku 8 písm. a) sa nemožno odvolať.

(10)

Odvolanie proti rozhodnutiu schvaľovacieho orgánu o zrušení dočasného povolenia podľa odseku 8 písm. ...

§ 51
Zvláštne výstražné svietidlá a zvláštne zvukové výstražné znamenia
(1)

Zvláštne výstražné svietidlá modrej farby, červenej farby alebo kombinácie modrej a červenej farby a ...

(2)

Zvláštne výstražné svietidlá oranžovej farby môžu byť umiestnené len na vozidlách, ktoré by mohli svojou ...

(3)

Požiadavky na zvláštne výstražné svietidlá a zvláštne zvukové výstražné znamenia ustanoví vykonávací ...

§ 52
Prevádzka ostatných cestných vozidiel a ostatných zvláštnych vozidiel

Vozidlo podľa § 3 ods. 4 písm. g) a ods. 5 písm. h) možno prevádzkovať v cestnej premávke, len ak vozidlo ...

DRUHÁ HLAVA
ZÁKAZY NA TRHU V SÚVISLOSTI S VOZIDLAMI, SYSTÉMAMI, KOMPONENTMI, SAMOSTATNÝMI TECHNICKÝMI JEDNOTKAMI A NEBEZPEČNÝMI ČASŤAMI ALEBO VYBAVENÍM A S TÝM SPOJENÝMI SLUŽBAMI

§ 53
(1)

Je zakázané

a)
neoprávnene manipulovať so zobrazovanou hodnotou odometra alebo neoprávnene manipulovať s odometrom ...
b)
vyhotoviť, zaobstarať alebo dať inej osobe zariadenie alebo softvérové zariadenie na účel neoprávnenej ...
c)
predávať, kupovať alebo inak neoprávnene manipulovať s dokladmi vydávanými podľa tohto zákona,
d)
vyhotoviť, zaobstarať alebo dať inej osobe zariadenie alebo softvérové zariadenie na účel neoprávnenej ...
(2)

Je zakázané uvádzať na trh alebo sprístupniť na trhu v Slovenskej republike, alebo ponúkať

a)
služby, ktoré sú zakázané podľa odseku 1,
b)
služby, ktoré majú za následok nespôsobilosť alebo technickú nespôsobilosť vozidla,
c)
služby, ktoré majú za následok manipuláciu
1.
s obmedzovačmi rýchlosti, ktorými sú povinne vybavené niektoré vozidlá,51) alebo
2.
s tachografmi, ktorými sú povinne vybavené niektoré vozidlá,52)
d)
služby, ktoré majú za následok neoprávnené upravenie emisného systému vozidla s cieľom ovplyvniť jeho ...
e)
služby, ktoré majú za následok použitie rušiacich zariadení,53) ktoré znižujú účinnosť alebo rušia funkčnosť ...
f)
technické prostriedky a zariadenia určené do cestných motorových vozidiel, ktoré nie sú súčasťou výbavy ...
g)
zvláštne výstražné svietidlá modrej farby, červenej farby alebo kombinácií červenej farby a modrej farby ...
(3)

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje uvádzať, sprístupňovať alebo ponúkať ...

(4)

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje uvádzať, sprístupňovať alebo ponúkať ...

(5)

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje uvádzať, sprístupňovať alebo ponúkať ...

TRETIA HLAVA
VYRADENIE VOZIDLA Z CESTNEJ PREMÁVKY

§ 54
Základné ustanovenia k vyradeniu vozidla
(1)

Vozidlo nepodliehajúce prihláseniu do evidencie vozidiel môže byť dočasne vyradené z cestnej premávky, ...

(2)

Vozidlo podliehajúce prihláseniu do evidencie vozidiel môže byť dočasne vyradené z evidencie podľa osobitného ...

(3)

Vozidlo musí byť trvalo vyradené z cestnej premávky, ak prevádzkovateľ vozidla v určenej lehote neodstránil ...

(4)

O dočasnom vyradení vozidla podľa odseku 1 alebo o trvalom vyradení vozidla podľa odseku 3 rozhoduje

a)
schvaľovací orgán príslušný podľa miesta, kde má byť vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel, pri vozidlách ...
b)
schvaľovací orgán príslušný podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby ...
(5)

O opätovnom uvedení vozidla do prevádzky v cestnej premávke pred lehotou skončenia dočasného vyradenia ...

§ 55
Dočasné vyradenie vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, z cestnej premávky
(1)

Vozidlo sa dočasne vyradí z cestnej premávky na základe písomného návrhu prevádzkovateľa vozidla, ktorý ...

(2)

Schvaľovací orgán dočasne vyradí vozidlo z cestnej premávky najviac na 20 rokov, ak sú splnené požiadavky ...

(3)

Schvaľovací orgán vydá potvrdenie o dočasnom vyradení vozidla z cestnej premávky a o odňatí technického ...

(4)

Prevádzkovateľ vozidla dočasne vyradeného z cestnej premávky, ktorý chce také vozidlo prevádzkovať pred ...

(5)

Návrh na opätovné uvedenie vozidla do prevádzky v cestnej premávke okrem identifikačných údajov prevádzkovateľa ...

(6)

Schvaľovací orgán opätovne uvedie vozidlo do prevádzky v cestnej premávke, ak sú splnené požiadavky ...

(7)

Ak schvaľovací orgán opätovne uvedie vozidlo do prevádzky v cestnej premávke, vydá technické osvedčenie ...

(8)

Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je dočasne vyradené z cestnej premávky, môže podať návrh na predĺženie ...

§ 56
Trvalé vyradenie vozidla z cestnej premávky
(1)

Schvaľovací orgán rozhodne o trvalom vyradení vozidla z cestnej premávky, ak

a)
nebolo podrobené na základe rozkazu alebo rozhodnutia schvaľovacieho orgánu
1.
technickej kontrole pravidelnej mimo lehôt ustanovených na jej vykonanie a prevádzkovateľ vozidla nepredložil ...
2.
emisnej kontrole pravidelnej mimo lehôt ustanovených na jej vykonanie a prevádzkovateľ vozidla nepredložil ...
3.
kontrole originality vozidla základnej a prevádzkovateľ vozidla nepredložil odborný posudok o kontrole ...
b)
sa nezhoduje so schváleným typom vozidla a prevádzkovateľ vozidla na základe rozhodnutia schvaľovacieho ...
c)
na vozidle boli vykonané neoprávnené zásahy do vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej ...
d)
na vozidle bola vykonaná prestavba, pri ktorej došlo k odstráneniu tej časti, na ktorej výrobca umiestnil ...
e)
na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil.
(2)

Schvaľovací orgán zasiela v elektronickej podobe orgánu Policajného zboru údaje o vozidlách trvalo vyradených ...

(3)

Pri vozidlách, ktoré nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel, schvaľovací orgán odníme technické ...

(4)

Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je prihlásené v evidencii vozidiel a schvaľovací orgán vydal rozhodnutie ...

(5)

Prevádzkovateľ vozidla, ktoré nie je prihlásené v evidencii vozidiel, a schvaľovací orgán vydal rozhodnutie ...

(6)

Vozidlo, ktoré bolo na základe rozhodnutia schvaľovacieho orgánu trvalo vyradené z cestnej premávky ...

(7)

Vozidlo, ktoré bolo trvalo vyradené z cestnej premávky, nesmie byť opätovne prevádzkované v cestnej ...

ŠTVRTÁ HLAVA
CESTNÁ TECHNICKÁ KONTROLA

Prvý diel
Systém cestnej technickej kontroly

§ 57
Vykonávanie cestnej technickej kontroly
(1)

Cestnou technickou kontrolou je vopred neoznámená a neočakávaná kontrola technického stavu vozidla v ...

(2)

Počas cestnej technickej kontroly môže byť vozidlo podrobené aj

a)
kontrole rozmerov a hmotností,55)
b)
kontrole upevnenia jeho nákladu podľa § 67,
c)
cestnej kontrole podľa osobitného predpisu.56)
(3)

Počas cestnej technickej kontroly je vozidlo podrobené aj

a)
kontrole prepravy nebezpečných vecí,57)
b)
kontrole licencie Spoločenstva,58) prepravného povolenia59) alebo licencie medzinárodnej organizácie, ...
(4)

Na vykonávanie cestných technických kontrol a kontrol podľa odsekov 2 a 3 sa vzťahujú obmedzenia ustanovené ...

(5)

Systém cestnej technickej kontroly pozostáva z

a)
počiatočnej cestnej technickej kontroly a
b)
podrobnejšej cestnej technickej kontroly.
(6)

Na základe vykonaných cestných technických kontrol sa informácie o počte a závažnosti chýb na vozidlách ...

§ 58
Percentuálny podiel kontrolovaných vozidiel
(1)

Celkový počet počiatočných cestných technických kontrol vozidiel kategórie M2, M3, N2, N3, O3 a O4 zodpovedá ...

(2)

Informácie o skontrolovaných vozidlách ministerstvo dopravy oznamuje Európskej komisii spôsobom podľa ...

§ 59
Počiatočná cestná technická kontrola
(1)

Počiatočnú cestnú technickú kontrolu vykonáva príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“) alebo ...

(2)

Výber vozidiel na počiatočnú cestnú technickú kontrolu ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ...

(3)

Podrobnosti o obsahu a metódach počiatočnej cestnej technickej kontroly ustanoví vykonávací právny predpis ...

§ 60
Podrobnejšia cestná technická kontrola
(1)

Na základe výsledku počiatočnej cestnej technickej kontroly sa rozhodne o tom, či sa má vozidlo alebo ...

(2)

Podrobnosti o obsahu a metódach podrobnejšej cestnej technickej kontroly ustanoví vykonávací právny ...

(3)

Podrobnejšiu cestnú technickú kontrolu môže vykonávať len technik cestnej technickej kontroly spĺňajúci ...

(4)

Podrobnejšiu cestnú technickú kontrolu vykonáva technik cestnej technickej kontroly orgánu Policajného ...

(5)

Ak podrobnejšiu cestnú technickú kontrolu nemožno vykonať prostredníctvom kontrolného zariadenia podľa ...

a)
technickej kontrole vykonávanej v rámci cestnej technickej kontroly v kontrolnom zariadení stanice technickej ...
b)
emisnej kontrole vykonávanej v rámci cestnej technickej kontroly v kontrolnom zariadení pracoviska emisnej ...
c)
obidvom kontrolám podľa písmen a) a b).
(6)

Podrobnejšia cestná technická kontrola podľa odsekov 4 a 5 sa vykoná prostredníctvom kontrolného zariadenia. ...

(7)

Ak sa po vykonaní podrobnejšej cestnej technickej kontroly zistila na vozidle vážna chyba alebo nebezpečná ...

(8)

Príspevok podľa odseku 7 je príjmom rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra.

(9)

Ak sa po vykonaní podrobnejšej cestnej technickej kontroly nezistila na vozidle vážna chyba alebo nebezpečná ...

(10)

Ak sa pri technickej kontrole alebo pri emisnej kontrole vykonávanej v rámci cestnej technickej kontroly ...

§ 61
Príspevok na podrobnejšiu cestnú technickú kontrolu
(1)

Príspevok na vykonanie podrobnejšej cestnej technickej kontroly na vozidle, na ktorom sa zistila vážna ...

a)
pre vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4 a Tb
1.
najviac 200 eur za vykonanie technickej kontroly vozidla,
2.
najviac 100 eur za vykonanie emisnej kontroly motorového vozidla,
b)
pre vozidlá ostatných kategórií
1.
najviac 100 eur za vykonanie technickej kontroly vozidla,
2.
najviac 50 eur za vykonanie emisnej kontroly motorového vozidla.
(2)

Výška príspevku podľa odseku 1 sa určí na základe rozsahu kontrolovaných položiek na kontrolnom zariadení. ...

(3)

Príspevok podľa odseku 1 možno uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou na mieste alebo prevodom na ...

§ 62
Povinnosti vodiča vozidla pri cestnej technickej kontrole

Vodič vozidla, ktoré je predmetom cestnej technickej kontroly, je povinný

a)
spolupracovať s policajtom alebo technikom cestnej technickej kontroly,
b)
riadiť sa pokynmi policajta alebo technika cestnej technickej kontroly,
c)
poskytnúť prístup k vozidlu a jeho častiam, ako aj potrebný prístup na elektronickú kontrolu vozidla ...
d)
dostaviť sa s vozidlom na náklady prevádzkovateľa vozidla ku kontrolnému zariadeniu cestnej technickej ...
e)
poskytnúť doklady potrebné na vedenie vozidla v cestnej premávke vrátane posledného osvedčenia o kontrole ...
f)
poskytnúť licenciu Spoločenstva, prepravné povolenie alebo licenciu medzinárodnej organizácie, ak je ...
§ 63
Hodnotenie vozidla pri cestnej technickej kontrole
(1)

Pri cestnej technickej kontrole sa technický stav vozidla hodnotí podľa zoznamu možných chýb a úrovne ...

(2)

Na základe výsledku hodnotenia technického stavu vozidla a funkcie jednotlivých systémov, komponentov ...

a)
ľahké chyby, ktoré nemajú výrazný vplyv na bezpečnosť vozidla ani na životné prostredie, ako aj iné ...
b)
vážne chyby, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť vozidla alebo životné prostredie alebo ohroziť iných účastníkov ...
c)
nebezpečné chyby, ktoré predstavujú priame a bezprostredné riziko pre bezpečnosť cestnej premávky alebo ...
(3)

Zoznam chýb a úroveň ich závažnosti ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. e).

§ 64
Opatrenia pri vážnych chybách alebo nebezpečných chybách
(1)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný bezodkladne odstrániť každú vážnu chybu alebo nebezpečnú chybu zistenú ...

(2)

Ak je zistená nebezpečná chyba počas počiatočnej alebo podrobnejšej cestnej technickej kontroly, policajt ...

(3)

Ak sa cestnou technickou kontrolou zistila vážna chyba alebo nebezpečná chyba na vozidle prihlásenom ...

(4)

Ak sa cestnou technickou kontrolou zistila vážna chyba alebo nebezpečná chyba na vozidle prihlásenom ...

(5)

Ak sa cestnou technickou kontrolou vykonanou v inom štáte zistili vážne alebo nebezpečné chyby na vozidle ...

(6)

Zistené porušenia a sankcie v súvislosti s cestnou technickou kontrolou sa prostredníctvom celoštátneho ...

§ 65
Koordinovaná cestná technická kontrola
(1)

Orgány Policajného zboru vykonávajú pravidelné ročné koordinované cestné technické kontroly.

(2)

Koordinovanou cestnou technickou kontrolou podľa odseku 1 je cestná technická kontrola, ktorú s orgánom ...

(3)

Koordinované cestné technické kontroly možno kombinovať s koordinovanými cestnými kontrolami podľa osobitného ...

§ 66
Správa o cestnej technickej kontrole a evidencia cestných technických kontrol
(1)

Po ukončení cestnej technickej kontroly policajt alebo technik cestnej technickej kontroly vypracuje ...

(2)

Pri vozidlách kategórie M2, M3, N2, N3, O3 a O4 sa správa o cestnej technickej kontrole vypracuje aj ...

(3)

Ak správa o cestnej technickej kontrole nebola vypracovaná, policajt alebo technik cestnej technickej ...

(4)

Ministerstvo dopravy každé dva roky elektronickými prostriedkami oznamuje Európskej komisii zhromaždené ...

(5)

Ak v rámci cestnej technickej kontroly bola vykonaná aj kontrola prepravy nebezpečných vecí, technik ...

Druhý diel
Systém kontroly upevnenia nákladu

§ 67
Naloženie a upevnenie nákladu a jeho kontrola
(1)

Prepravovaný náklad musí byť upevnený tak, že neznemožňuje bezpečné vedenie vozidla ani neohrozuje život, ...

(2)

Opatrenia podľa § 64 sa uplatňujú aj pri vážnych chybách alebo pri nebezpečných chybách, ktoré sa týkajú ...

§ 68
Odborná spôsobilosť osôb vykonávajúcich kontrolu upevnenia nákladu

Policajt alebo technik cestnej technickej kontroly vykonávajúci kontrolu upevnenia nákladu vizuálnym ...

§ 69
Osobitné povinnosti v súvislosti s naložením a upevnením nákladu
(1)

Nakladajúca organizácia, ktorá nakladá náklad do intermodálnej nákladnej jednotky, je povinná naložiť, ...

(2)

Nakladajúca organizácia alebo iná osoba, ktorá uzavrela ložný priestor vozidla zámkom alebo plombou, ...

(3)

Nakladajúca organizácia je povinná naložiť, uložiť a upevniť náklad na vozidle alebo jazdnej súprave ...

(4)

Ak je zmluvne dohodnuté, že náklad upevňuje dopravný podnik, nakladajúca organizácia je povinná preukázateľným ...

(5)

Nakladajúca organizácia pri nakladaní vozidla alebo jazdnej súpravy, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti ...

a)
najväčšie technicky prípustné hmotnosti vozidla alebo jazdnej súpravy,
b)
najväčšie povolené rozmery vozidla alebo jazdnej súpravy, ak na prepravu nákladu nebolo vydané povolenie ...
c)
najväčšie povolené hmotnosti vozidla alebo jazdnej súpravy, ak na prepravu nákladu nebolo vydané povolenie ...
(6)

Nakladajúca organizácia si na účely odseku 5 pred nakládkou vyžiada od dopravného podniku údaje o prevádzkových ...

(7)

Nakladajúca organizácia alebo iná osoba používajúca určené meradlá68) na zisťovanie hmotností intermodálnych ...

(8)

Ak sa na vozidle nachádza náklad od viacerých nakladajúcich organizácií, dopravný podnik je zodpovedný ...

(9)

Najväčšiu hmotnosť nákladu, ktorú možno naložiť na vozidlo, ustanoví vykonávací právny predpis podľa ...

(10)

Osoby zodpovedné za nakládku vozidiel v nakladajúcej organizácii a osoby zodpovedné za nakládku vozidiel ...

a)
s druhmi vozidiel, ktoré nakladajú,
b)
s vhodnosťou vozidiel na prepravu nákladu,
c)
s najväčšími povolenými rozmermi vozidiel alebo jazdných súprav a najväčšími povolenými hmotnosťami ...
d)
s postupmi, ako nakladať tieto vozidlá a upevňovať v nich náklad.
(11)

Kópiu vyhlásenia podľa odsekov 2 a 7 archivuje nakladajúca organizácia po dobu piatich rokov odo dňa ...

PIATA ČASŤ

TECHNICKÉ SLUŽBY, SCHVAĽOVANIE ZARIADENÍ, DOKLADOV, NÁLEPIEK, EMISNÝCH PLAKIET A CELOŠTÁTNEHO INFORMAČNÉHO <span class="shorten">...</span>

PRVÁ HLAVA
TECHNICKÉ SLUŽBY

§ 70
Členenie technických služieb
(1)

Technické služby sa na účely tohto zákona členia na

a)
technickú službu overovania,
b)
technickú službu technickej kontroly,
c)
technickú službu emisnej kontroly,
d)
technickú službu kontroly originality,
e)
technickú službu montáže plynových zariadení.
(2)

Zabezpečovať činnosti súvisiace s technickými službami je oprávnený typový schvaľovací orgán alebo v ...

(3)

Technickou službou overovania je osoba poverená typovým schvaľovacím orgánom ako nezávislé skúšobné ...

(4)

Technickou službou technickej kontroly je osoba poverená typovým schvaľovacím orgánom ako nezávislá ...

(5)

Technickou službou emisnej kontroly je osoba poverená typovým schvaľovacím orgánom ako nezávislá organizácia ...

(6)

Technickou službou kontroly originality je osoba poverená typovým schvaľovacím orgánom ako nezávislá ...

(7)

Technickou službou montáže plynových zariadení je osoba poverená typovým schvaľovacím orgánom ako nezávislá ...

(8)

Technická služba je samofinancovateľná; údaje a činnosti technickej služby vyplývajúce z predmetu poverenia ...

(9)

Na každý druh technickej služby podľa odseku 1 písm. b) až e) typový schvaľovací orgán udeľuje len jedno ...

(10)

Typový schvaľovací orgán vyhlasuje výberové konanie na vykonávanie technickej služby podľa odseku 1 ...

a)
podmienky uskutočnenia výberového konania,
b)
podmienky výberu uchádzača a
c)
zoznam predkladaných dokladov, ktorými uchádzač preukáže schopnosť vykonávať technickú službu podľa ...
(11)

Výberové konanie vykonáva komisia vymenovaná ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorú ...

a)
štyria zamestnanci ministerstva dopravy, z ktorých dvaja sú zástupcami typového schvaľovacieho orgánu; ...
b)
zamestnanec Slovenskej národnej akreditačnej služby,69)
c)
dvaja zástupcovia organizácií pôsobiacich v oblasti výskumu prevádzky vozidiel v cestnej premávke,
d)
zamestnanec ministerstva vnútra pôsobiaci v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ak ide ...
e)
zamestnanec Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pôsobiaci v oblasti ochrany ovzdušia, ...
f)
zamestnanec ministerstva vnútra pôsobiaci v oblasti automobilovej kriminality, ak ide o výber technickej ...
g)
zamestnanec Kriminalisticko-expertízneho ústavu Policajného zboru, ak ide o výber technickej služby ...
(12)

Komisia určí vybraného uchádzača, ktorého ponuka najlepšie spĺňa podmienky výberového konania a ktorý ...

(13)

Vyhodnotenie výberového konania vrátane údaja o poradí umiestnenia uchádzačov sa musí bezodkladne písomne ...

§ 71
Udeľovanie poverenia
(1)

Typový schvaľovací orgán udelí poverenie na vykonávanie technickej služby fyzickej osobe – podnikateľovi ...

a)
je finančne spoľahlivá na vykonávanie technickej služby podľa § 163 ods. 1, 2 a 4,
b)
má výkon technickej služby odborne zabezpečený podľa § 164 vrátane ustanovených pracovných postupov ...
c)
bude vykonávať činnosť technickej služby nezávisle a nestranne podľa § 165 vrátane jej zamestnancov,
d)
vlastní alebo má v nájme pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor, v ktorých bude vykonávať činnosť ...
e)
vlastní alebo má v nájme technické vybavenie potrebné na vykonávanie činnosti technickej služby,
f)
má na výkon technickej služby v určenom rozsahu platné osvedčenie o akreditácii70) vydané Slovenskou ...
g)
má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti technickej služby,72) ...
h)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu; pri právnickej osobe sa spôsobilosť na právne úkony vzťahuje ...
i)
je bezúhonná a dôveryhodná podľa § 167 ods. 1, 2 a 7,
j)
pri technickej službe podľa § 70 ods. 1 písm. b) až e) nie je personálne alebo majetkovo prepojená podľa ...
k)
pri technickej službe podľa § 70 ods. 1 písm. d) má zavedený certifikovaný systém manažérstva bezpečnosti ...
l)
nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii,73) ak je podnikateľom,
m)
pri technickej službe podľa § 70 ods. 1 písm. a) splní podmienky ustanovené osobitnými predpismi;74) ...
n)
pri technickej službe podľa § 70 ods. 1 písm. b) až e) disponuje vhodným informačným systémom, ktorý ...
o)
pri technickej službe podľa § 70 ods. 1 písm. b) až e) najlepšie uspela vo výberovom konaní podľa § ...
(2)

Návrh na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby okrem identifikačných údajov navrhovateľa ...

(3)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odseku 2.

(4)

Typový schvaľovací orgán vydá poverenie na vykonávanie technickej služby, v ktorom môže určiť ďalšie ...

(5)

Držiteľ poverenia na vykonávanie technickej služby overovania môže požiadať o oznámenie technickej služby ...

§ 72
Zmena, pozastavenie, zrušenie alebo zánik poverenia a predĺženie platnosti poverenia
(1)

Typový schvaľovací orgán môže zmeniť poverenie na vykonávanie technickej služby, ak držiteľ poverenia ...

(2)

Typový schvaľovací orgán môže pozastaviť platnosť poverenia na vykonávanie technickej služby bezodkladne ...

a)
držiteľ poverenia neoznámi typovému schvaľovaciemu orgánu zmenu podmienok, údajov a dokladov, na základe ...
b)
výkonom štátneho odborného dozoru boli zistené dôvody na pozastavenie výkonu poverenia.
(3)

Typový schvaľovací orgán zruší poverenie na vykonávanie technickej služby, ak

a)
držiteľ poverenia požiada o zrušenie poverenia najmenej 120 dní pred plánovaným ukončením svojej činnosti, ...
b)
zistí, že poverenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok ...
c)
držiteľ poverenia napriek upozorneniu typového schvaľovacieho orgánu a v lehote ním určenej naďalej ...
d)
držiteľ poverenia napriek upozorneniu orgánu štátneho odborného dozoru opakovane poruší tú istú povinnosť, ...
(4)

Poverenie na vykonávanie technickej služby zaniká

a)
uplynutím času platnosti poverenia,
b)
zrušením právnickej osoby, ktorej bolo udelené poverenie,
c)
smrťou alebo vyhlásením fyzickej osoby za mŕtvu, ktorej bolo udelené poverenie,
d)
uplynutím platnosti akreditácie,76)
e)
zrušením akreditácie.
(5)

Typový schvaľovací orgán predĺži platnosť poverenia na vykonávanie technickej služby, ak

a)
technická služba overovania podľa § 70 ods. 1 písm. a) pred uplynutím platnosti poverenia požiada o ...
b)
pri technickej službe podľa § 70 ods. 1 písm. b) až e) nebolo vyhlásené výberové konanie najneskôr pol ...
(6)

Na predĺženie platnosti poverenia podľa odseku 5 sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona primerane. Pri ...

(7)

Odvolanie proti rozhodnutiu typového schvaľovacieho orgánu o pozastavení platnosti poverenia podľa odseku ...

(8)

Proti rozhodnutiu o zrušení poverenia podľa odseku 3 písm. a) sa nemožno odvolať.

Povinnosti a oprávnenia technickej služby
§ 73
Povinnosti a oprávnenia technickej služby overovania
(1)

Technická služba overovania je povinná

a)
zabezpečovať činnosti súvisiace
1.
s vykonávaním testov typu vozidiel, hromadnej prestavby typu vozidla, typu systémov, komponentov, samostatných ...
2.
s vykonávaním skúšok jednotlivého vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ...
3.
s vykonávaním testov typu spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov a overovaním ich zhodnosti ...
b)
vystavovať
1.
protokoly o testoch typu vozidla, hromadnej prestavby typu vozidla, typu systémov, komponentov, samostatných ...
2.
protokoly o skúškach jednotlivého vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ...
3.
protokoly o testoch typu spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, vystavovať protokoly o overení ...
c)
požiadať o zmenu v udelenom poverení na vykonávanie technickej služby, ak sa zmena týka podmienok, údajov ...
d)
vykonávať činnosti v súlade s udeleným poverením a udeleným rozsahom akreditácie,
e)
počas celej doby platnosti poverenia dodržiavať podmienky podľa § 71 ods. 1 a plniť podmienky uvedené ...
f)
plniť prevádzkové a informačné povinnosti podľa osobitných predpisov,74)
g)
podstúpiť priebežné monitorovanie technickej služby podľa osobitného predpisu.74)
(2)

Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností podľa odseku 1 písm. a) a b) technickou službou overovania ...

§ 74
Povinnosti a oprávnenia technickej služby technickej kontroly
(1)

Technická služba technickej kontroly je povinná

a)
overovať počiatočné plnenie podmienok na vykonávanie technickej kontroly a o výsledku spracovať správu; ...
b)
vykonávať najneskôr raz za dva roky pravidelné priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej ...
c)
vykonávať odborný dozor podľa tohto zákona a vykonávacieho právneho predpisu podľa § 136 ods. 3 písm. ...
d)
overovať
1.
vhodnosť zariadení na použitie pri technickej kontrole a o výsledku spracovať správu; o vykonaných overeniach ...
2.
spôsobilosť osôb na získanie osvedčení odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení (§ 79), o výsledku ...
e)
zabezpečovať
1.
základné školenia, rozširovacie školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie technickej kontroly, ...
2.
školenia na vykonávanie administratívnych činností v stanici technickej kontroly, vydávať potvrdenia ...
f)
zabezpečovať v spolupráci s typovým schvaľovacím orgánom skúšky z odbornej spôsobilosti technikov technickej ...
g)
zabezpečovať skúšky overenia znalostí o vozidlách a viesť o nich údaje v celoštátnom informačnom systéme ...
h)
spravovať údaje o výsledkoch technickej kontroly, vyhodnotení technického stavu vozidiel a záveroch ...
i)
zabezpečiť vývoj a prevádzku celoštátneho informačného systému technických kontrol, integrovať ho cez ...
j)
zabezpečovať
1.
výrobu, predaj a distribúciu tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok používaných pri technickej ...
2.
evidenciu a uskladnenie tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok podľa prvého bodu,
3.
inventarizáciu uskladnených tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok podľa prvého bodu v ustanovených ...
4.
evidenciu a likvidáciu znehodnotených tlačív dokladov, kontrolných nálepiek alebo pečiatok podľa prvého ...
5.
prijatie pečiatok, nespotrebovaných tlačív dokladov a nálepiek podľa prvého bodu od oprávnenej osoby ...
k)
viesť v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol
1.
zoznam vydaných povolení na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec staníc technickej kontroly ...
2.
zoznam vydaných povolení na zriadenie stanice technickej kontroly,
3.
zoznam staníc technickej kontroly,
4.
zoznam oprávnených osôb technickej kontroly,
5.
zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie technickej kontroly,
6.
zoznam schválených zariadení na vykonávanie technickej kontroly,
7.
zoznam odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení,
l)
zabezpečovať spracovávanie návrhov metodík súvisiacich s technickou kontrolou,
m)
podieľať sa na vývoji nových metód vykonávania technickej kontroly,
n)
požiadať o zmenu v udelenom poverení na vykonávanie technickej služby, ak sa zmena týka podmienok, údajov ...
o)
vykonávať činnosti v súlade s udeleným poverením a udeleným rozsahom akreditácie,
p)
počas celej doby platnosti udeleného poverenia dodržiavať podmienky podľa § 71 ods. 1 a plniť podmienky ...
q)
z celoštátneho informačného systému technických kontrol o všetkých vykonaných technických kontrolách ...
r)
zastupovať Slovenskú republiku v medzinárodnej organizácii pre kontroly technického stavu vozidiel v ...
s)
vykonávať činnosti prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov78) v oblasti technickej kontroly; technická ...
(2)

Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností podľa odseku 1 písm. a) a b), písm. d), písm. h), písm. ...

(3)

Technická služba technickej kontroly je oprávnená požadovať poskytovanie informácií z informačných systémov, ...

(4)

V celoštátnom informačnom systéme technických kontrol, ktorý musí spĺňať požiadavky ustanovené vykonávacím ...

a)
žiadateľoch o počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol v rozsahu,
1.
ak ide o fyzickú osobu,
1a.
meno a priezvisko,
1b.
dátum narodenia,
1c.
adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a
1d.
podpis,
2.
ak ide o právnickú osobu,
2a.
meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
2b.
podpis štatutárneho orgánu,
b)
žiadateľoch o overenie vhodnosti zariadenia v rozsahu údajov podľa písmena a),
c)
štatutárnom orgáne oprávnenej osoby technickej kontroly alebo ním splnomocnenej osoby na príjem tlačív ...
d)
kontaktných osobách stanice technickej kontroly určených oprávnenou osobou technickej kontroly v rozsahu ...
e)
technikoch technickej kontroly v rozsahu údajov podľa písmena a) prvého bodu,
f)
žiadateľoch a absolventoch základného školenia, rozširovacieho školenia a doškoľovacieho kurzu v rozsahu ...
g)
žiadateľoch a absolventoch školenia na vykonávanie administratívnych činností v rozsahu údajov podľa ...
h)
žiadateľoch o skúšku overenia znalostí o vozidlách v rozsahu údajov podľa písmena c).
(5)

Na účely tohto zákona a na účely zaznamenania transparentného výsledku technickej kontroly technická ...

a)
údaje a záznamy z monitorovacieho záznamového zariadenia,
b)
údaje a záznamy o vozidle a záznamy z vozidla, na ktorom sa vykonáva technická kontrola.
(6)

Technická služba technickej kontroly vykonáva odbornú prípravu na skúšky overenia znalostí o vozidlách ...

(7)

Technická služba technickej kontroly v súvislosti s vykonávaním cestnej technickej kontroly je povinná ...

a)
zabezpečovať základné školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie cestnej technickej kontroly, ...
b)
zabezpečovať v spolupráci s typovým schvaľovacím orgánom skúšky z odbornej spôsobilosti technikov cestnej ...
c)
spravovať údaje o výsledkoch cestnej technickej kontroly, vyhodnotení technického stavu vozidiel a záveroch ...
d)
zabezpečiť vývoj a prevádzku celoštátneho informačného systému cestných technických kontrol,
e)
zabezpečiť spracovávanie návrhov metodík súvisiacich s cestnou technickou kontrolou,
f)
podieľať sa na vývoji nových metód vykonávania cestnej technickej kontroly,
g)
z celoštátneho informačného systému cestných technických kontrol o všetkých vykonaných cestných technických ...
h)
zastupovať Slovenskú republiku v medzinárodnej organizácii pre cestné technické kontroly.
(8)

V celoštátnom informačnom systéme cestných technických kontrol, ktorý musí spĺňať požiadavky ustanovené ...

a)
dopravnom podniku alebo držiteľovi vozidla, ak ide o fyzickú osobu, v rozsahu meno, priezvisko a adresa ...
b)
vodičovi vozidla v rozsahu meno a priezvisko,
c)
fyzickej osobe vykonávajúcej cestnú technickú kontrolu v rozsahu meno a priezvisko.
(9)

Technická služba technickej kontroly je oprávnená požadovať poskytovanie informácií z

a)
informačných systémov, ktoré vedie Policajný zbor podľa osobitného predpisu,79) o tom, či je vozidlo ...
b)
medzinárodného informačného systému vozidiel,
c)
medzinárodného informačného systému vodičských preukazov,24)
d)
vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy.
(10)

Osoby, ktoré prevádzkujú informačné systémy a registre podľa odseku 9, sú povinné poskytnúť technickej ...

§ 75
Povinnosti a oprávnenia technickej služby emisnej kontroly
(1)

Technická služba emisnej kontroly je povinná

a)
overovať počiatočné plnenie podmienok na vykonávanie emisnej kontroly a o výsledku spracovať správu; ...
b)
vykonávať najneskôr raz za tri roky pravidelné priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie emisnej ...
c)
vykonávať odborný dozor podľa tohto zákona a vykonávacieho právneho predpisu podľa § 136 ods. 3 písm. ...
d)
overovať
1.
vhodnosť zariadení na použitie pri emisnej kontrole a o výsledku spracovať správu; o vykonaných overeniach ...
2.
spôsobilosť osôb na získanie osvedčení odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení (§ 79), o výsledku ...
e)
zabezpečovať
1.
základné školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie emisnej kontroly, vydávať potvrdenia ...
2.
školenia na vykonávanie administratívnych činností na pracovisku emisnej kontroly, vydávať potvrdenia ...
f)
zabezpečovať v spolupráci s typovým schvaľovacím orgánom skúšky z odbornej spôsobilosti technikov emisnej ...
g)
zabezpečovať skúšky overenia znalostí o vozidlách a viesť o nich údaje v celoštátnom informačnom systéme ...
h)
spravovať údaje o výsledkoch emisnej kontroly, vyhodnotení technického stavu vozidiel a záveroch o ich ...
i)
zabezpečiť vývoj a prevádzku celoštátneho informačného systému emisných kontrol, integrovať ho cez poskytnuté ...
j)
zabezpečovať
1.
výrobu, predaj a distribúciu tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok používaných pri emisných ...
2.
evidenciu a uskladnenie tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok podľa prvého bodu,
3.
inventarizáciu uskladnených tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok podľa prvého bodu v ustanovených ...
4.
evidenciu a likvidáciu znehodnotených tlačív dokladov, kontrolných nálepiek alebo pečiatok podľa prvého ...
5.
prijatie pečiatok, nespotrebovaných tlačív dokladov a kontrolných nálepiek podľa prvého bodu od oprávnenej ...
6.
výrobu, predaj, distribúciu, evidenciu a uskladnenie emisných plakiet, ktoré majú charakter ceniny, ...
7.
inventarizáciu uskladnených emisných plakiet v ustanovených lehotách a pri ich znehodnotení, zničení, ...
k)
viesť v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol
1.
zoznam vydaných povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly nad rámec pracovísk emisnej kontroly ...
2.
zoznam vydaných povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,
3.
zoznam pracovísk emisnej kontroly,
4.
zoznam oprávnených osôb emisnej kontroly,
5.
zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie emisnej kontroly,
6.
zoznam schválených zariadení na vykonávanie emisnej kontroly,
7.
zoznam odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení,
l)
zabezpečovať spracovávanie
1.
návrhov metodík súvisiacich s emisnou kontrolou,
2.
návrhov metodík súvisiacich s cestnou technickou kontrolou v rozsahu emisnej kontroly,
m)
podieľať sa na vývoji nových metód vykonávania emisnej kontroly a vykonávania cestnej technickej kontroly ...
n)
požiadať o zmenu v udelenom poverení na vykonávanie technickej služby, ak sa zmena týka podmienok, údajov ...
o)
vykonávať činnosti v súlade s udeleným poverením a udeleným rozsahom akreditácie,
p)
počas celej doby platnosti udeleného poverenia dodržiavať podmienky podľa § 71 ods. 1 a plniť podmienky ...
q)
z celoštátneho informačného systému emisných kontrol o všetkých vykonaných emisných kontrolách bezodplatne ...
1.
do celoštátneho informačného systému technických kontrol v rozsahu potrebnom na vykonávanie technickej ...
2.
o prevádzkových záznamoch vozidiel vrátane údajov z odometrov motorových vozidiel do registra prevádzkových ...
r)
zastupovať Slovenskú republiku v medzinárodnej organizácii pre kontroly technického stavu vozidiel v ...
s)
vykonávať činnosti prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov78) v oblasti emisnej kontroly; technická ...
(2)

Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností podľa odseku 1 písm. a) a b), písm. d), písm. h), písm. ...

(3)

Technická služba emisnej kontroly je oprávnená požadovať poskytovanie informácií z informačných systémov, ...

(4)

V celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol, ktorý musí spĺňať požiadavky ustanovené vykonávacím ...

a)
žiadateľoch o počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie emisných kontrol v rozsahu podľa ...
b)
žiadateľoch o overenie vhodnosti zariadenia v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. a),
c)
štatutárnom orgáne oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo ním splnomocnenej osoby na príjem tlačív ...
d)
kontaktných osobách pracoviska emisnej kontroly určených oprávnenou osobou emisnej kontroly v rozsahu ...
e)
technikoch emisnej kontroly v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. c),
f)
žiadateľoch a absolventoch základného školenia a doškoľovacieho kurzu v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. ...
g)
žiadateľoch a absolventoch školenia na vykonávanie administratívnych činností v rozsahu podľa § 74 ods. ...
h)
žiadateľoch o skúšku overenia znalostí o vozidlách v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. c).
(5)

Na účely tohto zákona a na účely zaznamenania transparentného výsledku emisnej kontroly technická služba ...

a)
údaje a záznamy z monitorovacieho záznamového zariadenia,
b)
údaje a záznamy o vozidle a záznamy z vozidla, na ktorom sa vykonáva emisná kontrola.
(6)

Technická služba emisnej kontroly vykonáva odbornú prípravu na skúšky overenia znalostí o vozidlách.

(7)

Technická služba emisnej kontroly v súvislosti s vykonávaním cestnej technickej kontroly je povinná

a)
zabezpečovať základné školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie cestnej technickej kontroly, ...
b)
zabezpečovať v spolupráci s typovým schvaľovacím orgánom skúšky z odbornej spôsobilosti technikov cestnej ...
§ 76
Povinnosti a oprávnenia technickej služby kontroly originality
(1)

Technická služba kontroly originality je povinná

a)
overovať počiatočné plnenie podmienok na vykonávanie kontroly originality a o výsledku spracovať správu; ...
b)
vykonávať najneskôr raz za tri roky pravidelné priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie kontroly ...
c)
vykonávať odborný dozor podľa tohto zákona a vykonávacieho právneho predpisu podľa § 136 ods. 3 písm. ...
d)
overovať vhodnosť zariadení na použitie pri kontrole originality a o výsledku spracovať správu; o vykonaných ...
e)
zabezpečovať základné školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie kontroly originality, vydávať ...
f)
zabezpečovať v spolupráci s typovým schvaľovacím orgánom skúšky z odbornej spôsobilosti technikov kontroly ...
g)
spravovať údaje o výsledkoch kontroly originality, vyhodnotení vozidiel, vyhodnotení identifikátorov ...
h)
spravovať údaje zasielané povinnými osobami podľa § 48 ods. 3 o prevádzkových záznamoch vozidiel vrátane ...
i)
spracovávať údaje z vystaveného osvedčenia o zhode COC a dodatočných technických údajov potrebných na ...
j)
zabezpečiť vývoj a prevádzku celoštátneho informačného systému kontrol originality, integrovať ho cez ...
k)
zabezpečovať
1.
výrobu, predaj a distribúciu tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok používaných pri kontrole ...
2.
evidenciu a uskladnenie tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok podľa prvého bodu,
3.
inventarizáciu uskladnených tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok podľa prvého bodu v ustanovených ...
4.
evidenciu a likvidáciu znehodnotených tlačív dokladov, kontrolných nálepiek alebo pečiatok podľa prvého ...
5.
prijatie pečiatok, nespotrebovaných tlačív dokladov a kontrolných nálepiek podľa prvého bodu od oprávnenej ...
l)
viesť v celoštátnom informačnom systéme kontrol originality
1.
zoznam vydaných povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality nad rámec pracovísk kontroly originality ...
2.
zoznam vydaných povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality,
3.
zoznam pracovísk kontroly originality,
4.
zoznam oprávnených osôb kontroly originality,
5.
zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie kontroly originality,
6.
zoznam schválených zariadení na vykonávanie kontroly originality,
m)
zabezpečovať spracovávanie návrhov metodík súvisiacich s kontrolou originality,
n)
podieľať sa na vývoji nových metód vykonávania kontroly originality,
o)
požiadať o zmenu v udelenom poverení na vykonávanie technickej služby, ak sa zmena týka podmienok, údajov ...
p)
vykonávať činnosti v súlade s udeleným poverením a udeleným rozsahom akreditácie,
q)
počas celej doby platnosti udeleného poverenia dodržiavať podmienky podľa § 71 ods. 1 a plniť podmienky ...
r)
vykonávať činnosti prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov78) v oblasti kontroly originality; technická ...
(2)

Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností podľa odseku 1 písm. a), b), d), g) až i) a písm. k) druhého ...

(3)

Technická služba kontroly originality je oprávnená požadovať poskytovanie informácií z

a)
informačných systémov, ktoré vedie Policajný zbor podľa osobitného predpisu,79) o tom, či je vozidlo ...
b)
medzinárodného informačného systému vozidiel,
c)
registra poistenia zodpovednosti od Slovenskej kancelárie poisťovateľov o povinnom zmluvnom poistení, ...
d)
notárskeho centrálneho registra záložných práv od Notárskej komory Slovenskej republiky80) o záložných ...
e)
centrálneho registra exekúcií vedeného Slovenskou komorou exekútorov81) o prevádzkovateľoch vozidiel, ...
(4)

Osoby, ktoré prevádzkujú informačné systémy a registre podľa odseku 3, sú povinné bezodplatne poskytnúť ...

(5)

Technická služba kontroly originality je oprávnená požadovať poskytovanie informácií o prevádzkových ...

(6)

V celoštátnom informačnom systéme kontrol originality, ktorý musí spĺňať požiadavky ustanovené vykonávacím ...

a)
žiadateľoch o počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie kontrol originality v rozsahu podľa ...
b)
žiadateľoch o overenie vhodnosti zariadenia v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. a),
c)
štatutárnom orgáne oprávnenej osoby kontroly originality alebo ním splnomocnenej osoby na príjem tlačív ...
d)
kontaktných osobách pracoviska kontroly originality v rozsahu meno a priezvisko,
e)
technikoch kontroly originality v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. c),
f)
žiadateľoch a absolventoch základného školenia a doškoľovacieho kurzu v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. ...
(7)

Na účely tohto zákona a na účely zaznamenania transparentného výsledku kontroly originality technická ...

a)
údaje a záznamy o vozidle a záznamy z vozidla, na ktorom sa vykonáva kontrola originality,
b)
údaje osoby, ktorá pristavila vozidlo na vykonanie kontroly originality.
§ 77
Povinnosti technickej služby montáže plynových zariadení
(1)

Technická služba montáže plynových zariadení je povinná

a)
overovať počiatočné plnenie podmienok na vykonávanie montáže plynových zariadení a o výsledku spracovať ...
b)
vykonávať najneskôr v štvorročných lehotách pravidelné priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie ...
c)
vykonávať odborný dozor podľa tohto zákona a vykonávacieho právneho predpisu podľa § 136 ods. 3 písm. ...
d)
zabezpečovať
1.
základné školenia, rozširovacie školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie montáže plynových ...
2.
školenia osôb vykonávajúcich opravy a servis
2a.
vozidiel s pohonom na skvapalnený ropný plyn (LPG),
2b.
vozidiel s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG),
2c.
vozidiel s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG),
2d.
vozidiel s pohonom na iný plyn, ako je uvedený v bodoch 2a. až 2c.,
2e.
plynových zariadení používaných vo vozidlách podľa bodov 2a. až 2d.,
e)
zabezpečovať v spolupráci s typovým schvaľovacím orgánom skúšky z odbornej spôsobilosti technikov montáže ...
f)
spravovať údaje o montáži plynových zariadení a o periodických inšpekciách plynových nádrží v celoštátnom ...
g)
zabezpečiť vývoj a prevádzku celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení, integrovať ...
h)
zabezpečovať
1.
výrobu, predaj a distribúciu protokolov o montáži plynového zariadenia a pečiatok používaných pri montáži ...
2.
evidenciu a uskladnenie tlačív dokladov, pečiatok a nálepiek podľa prvého bodu,
3.
inventarizáciu uskladnených tlačív dokladov, pečiatok a nálepiek podľa prvého bodu v ustanovených lehotách ...
4.
evidenciu a likvidáciu znehodnotených tlačív protokolov o montáži plynového zariadenia a pečiatok používaných ...
5.
prijatie pečiatok a nespotrebovaných tlačív protokolov o montáži plynového zariadenia od oprávnenej ...
i)
viesť v celoštátnom informačnom systéme montáže plynových zariadení
1.
zoznam pracovísk montáže plynových zariadení,
2.
zoznam oprávnených osôb montáže plynových zariadení,
3.
zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie montáže plynových zariadení,
4.
zoznam schválených zariadení na vykonávanie montáže plynových zariadení,
j)
zabezpečovať spracovávanie návrhov metodík súvisiacich s montážou plynových zariadení a periodických ...
k)
vykonávať periodickú inšpekciu plynových nádrží v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom ...
l)
požiadať o zmenu v udelenom poverení na vykonávanie technickej služby, ak sa zmena týka podmienok, údajov ...
m)
vykonávať činnosti v súlade s udeleným poverením a udeleným rozsahom akreditácie,
n)
počas celej doby platnosti udeleného poverenia dodržiavať podmienky podľa § 71 ods. 1 a plniť podmienky ...
o)
vykonávať činnosti prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov78) v oblasti montáže plynových zariadení; ...
(2)

Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností podľa odseku 1 písm. a) a b), písm. f), písm. h) druhého ...

(3)

V celoštátnom informačnom systéme montáže plynových zariadení, ktorý musí spĺňať požiadavky ustanovené ...

a)
žiadateľoch o počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie montáže plynových zariadení v rozsahu ...
b)
žiadateľoch o overenie vhodnosti zariadenia v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. a),
c)
štatutárnom orgáne oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo ním splnomocnenej osoby na príjem ...
d)
kontaktných osobách pracoviska montáže plynových zariadení určených oprávnenou osobou montáže plynových ...
f)
technikoch montáže plynových zariadení v rozsahu údajov podľa § 74 ods. 4 písm. c),
g)
žiadateľoch a absolventoch základného školenia, rozširovacieho školenia a doškoľovacieho kurzu v rozsahu ...
(4)

Na účely tohto zákona a na účely zaznamenania transparentného výsledku montáže plynového zariadenia ...

DRUHÁ HLAVA
SCHVAĽOVANIE ZARIADENÍ, VZOROVÝCH VÝTLAČKOV TLAČÍV DOKLADOV, NÁLEPIEK, EMISNÝCH PLAKIET A CELOŠTÁTNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

§ 78
Schvaľovanie vhodnosti zariadení
(1)

Schvaľovaniu typovým schvaľovacím orgánom podliehajú zariadenia používané pri

a)
technickej kontrole,
b)
emisnej kontrole,
c)
kontrole originality.
(2)

Zoznam zariadení podliehajúcich schvaľovaniu podľa odseku 1 ustanovia vykonávacie právne predpisy podľa ...

(3)

Návrh na schválenie vhodnosti zariadenia okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a ...

(4)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky. V osvedčení o schválení ...

(5)

Držiteľ osvedčenia podľa odseku 4 je povinný

a)
ku každému zariadeniu dodať kópiu osvedčenia o schválení vhodnosti zariadenia,
b)
zabezpečiť poučenie alebo vyškolenie technikov na používanie zariadenia,
c)
dodať len také zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky podľa odseku 2 počas celej doby platnosti schválenia ...
d)
zabezpečiť servis a náhradné dielce pre zariadenie po dobu platnosti osvedčenia o schválení vhodnosti ...
e)
požiadať o zmenu v udelenom osvedčení, ak sa zmena týka podmienok, údajov a dokladov ustanovených ako ...
(6)

Typový schvaľovací orgán môže zmeniť osvedčenie podľa odseku 4, ak držiteľ osvedčenia požiada o zmenu ...

(7)

Typový schvaľovací orgán môže pozastaviť platnosť osvedčenia podľa odseku 4 bezodkladne na čas, kým ...

a)
držiteľ osvedčenia neoznámi typovému schvaľovaciemu orgánu zmenu podmienok, údajov a dokladov, na základe ...
b)
výkonom štátneho odborného dozoru boli zistené dôvody na pozastavenie výkonu poverenia.
(8)

Typový schvaľovací orgán zruší osvedčenie podľa odseku 4, ak

a)
držiteľ osvedčenia požiada o jeho zrušenie,
b)
zistí, že osvedčenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok ...
c)
držiteľ osvedčenia prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo osvedčenie udelené, ...
d)
držiteľ osvedčenia napriek upozorneniu orgánu odborného dozoru opakovane poruší tú istú povinnosť, za ...
(9)

Osvedčenie podľa odseku 4 zaniká

a)
zrušením právnickej osoby, ktorej bolo udelené osvedčenie,
b)
smrťou alebo vyhlásením fyzickej osoby za mŕtvu, ktorej bolo udelené osvedčenie,
c)
dňom nadobudnutia platnosti zmien technických požiadaviek pre konkrétne zariadenie.
(10)

Odvolanie proti rozhodnutiu typového schvaľovacieho orgánu o pozastavení platnosti osvedčenia podľa ...

(11)

Proti rozhodnutiu o zrušení osvedčenia podľa odseku 8 písm. a) sa nemožno odvolať.

(12)

Zoznam schválených zariadení vedie

a)
technická služba technickej kontroly v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol, ak ide o ...
1.
zverejňuje oprávneným osobám technickej kontroly prostredníctvom celoštátneho informačného systému technických ...
2.
poskytuje držiteľom povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly prostredníctvom webového sídla ...
b)
technická služba emisnej kontroly v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol, ak ide o zariadenia ...
1.
zverejňuje oprávneným osobám emisnej kontroly prostredníctvom celoštátneho informačného systému emisných ...
2.
poskytuje držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly prostredníctvom webového sídla ...
c)
technická služba kontroly originality v celoštátnom informačnom systéme kontrol originality, ak ide ...
1.
zverejňuje oprávneným osobám kontroly originality prostredníctvom celoštátneho informačného systému ...
2.
poskytuje držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality prostredníctvom webového ...
§ 79
Overenie a kalibrácia zariadení
(1)

Zariadenia používané pri technickej kontrole a emisnej kontrole, ktoré majú meraciu funkciu, podliehajú ...

a)
overeniu podľa osobitného predpisu68) alebo
b)
kalibrácii podľa odsekov 4 až 11.
(2)

Zoznam zariadení podliehajúcich overeniu, zoznam zariadení podliehajúcich kalibrácii a interval medzi ...

(3)

Dokladom o vykonaní overenia je certifikát o overení podľa osobitného predpisu.68) Údaje o vykonaní ...

(4)

Kalibráciu zariadení podľa odseku 1 písm. b) vykonáva odborne spôsobilá osoba, ktorou je

a)
výrobca zariadenia alebo jeho zástupca, alebo
b)
kalibračné laboratórium, ak kalibráciu nevykonáva osoba podľa písmena a).
(5)

Ak kalibráciu zariadení nezabezpečuje odborne spôsobilá osoba podľa odseku 4 písm. a) alebo písm. b), ...

a)
technická služba technickej kontroly pre zariadenia používané v rámci technickej kontroly,
b)
technická služba emisnej kontroly pre zariadenia používané v rámci emisnej kontroly.
(6)

Osoba, ktorá chce byť odborne spôsobilou osobou na kalibráciu zariadení, musí mať na kalibráciu vypracované ...

(7)

Dokladom o vykonaní kalibrácie zariadenia je certifikát o kalibrácii, ktorého náležitosti a vzor ustanovia ...

(8)

Osoba, ktorá chce vykonávať kalibráciu podľa tohto zákona, je povinná vopred požiadať typový schvaľovací ...

(9)

Návrh podľa odseku 8 okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom ...

(10)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky a ak navrhovateľ ...

(11)

Odborne spôsobilá osoba na kalibráciu zariadení, ktorá má udelené osvedčenie podľa odseku 10, je povinná ...

a)
oznámiť príslušnej technickej službe začiatok výkonu kalibrácie,
b)
oznámiť minimálne jeden pracovný deň vopred plánovaný výkon kalibrácie v stanici technickej kontroly ...
c)
vykonávať kalibrácie zariadení v priestore, ktorý je pokrytý monitorovacím záznamovým zariadením,
d)
vykonávať kalibrácie zariadení na základe vypracovaných postupov a kalibračnými zariadeniami spôsobom, ...
e)
vydať certifikát o kalibrácii len zariadeniam, na ktorých bola vykonaná kalibrácia,
f)
zabezpečiť dostupnosť služieb vykonávania kalibrácie v rámci všetkých staníc technickej kontroly a pracovísk ...
g)
požiadať o zmenu v udelenom osvedčení, ak sa zmena týka podmienok, údajov a dokladov ustanovených ako ...
(12)

Typový schvaľovací orgán môže zmeniť osvedčenie podľa odseku 10, ak odborne spôsobilá osoba na kalibráciu ...

(13)

Typový schvaľovací orgán môže pozastaviť platnosť osvedčenia podľa odseku 10 bezodkladne na čas, kým ...

a)
držiteľ osvedčenia neoznámi typovému schvaľovaciemu orgánu zmenu podmienok, údajov a dokladov, na základe ...
b)
výkonom štátneho odborného dozoru boli zistené dôvody na pozastavenie výkonu poverenia.
(14)

Typový schvaľovací orgán zruší osvedčenie podľa odseku 10, ak

a)
držiteľ osvedčenia požiada o jeho zrušenie,
b)
zistí, že osvedčenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok ...
c)
držiteľ osvedčenia prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo osvedčenie udelené, ...
d)
držiteľ osvedčenia napriek upozorneniu orgánu odborného dozoru opakovane poruší tú istú povinnosť, za ...
(15)

Osvedčenie podľa odseku 10 zaniká

a)
zrušením právnickej osoby, ktorej bolo udelené osvedčenie,
b)
smrťou alebo vyhlásením fyzickej osoby za mŕtvu, ktorej bolo udelené osvedčenie.
(16)

Odvolanie proti rozhodnutiu typového schvaľovacieho orgánu o pozastavení platnosti osvedčenia podľa ...

(17)

Proti rozhodnutiu o zrušení osvedčenia podľa odseku 14 písm. a) sa nemožno odvolať.

(18)

Zoznam odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení vedie

a)
technická služba technickej kontroly v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol, ak ide o ...
1.
zverejňuje oprávneným osobám technickej kontroly prostredníctvom celoštátneho informačného systému technických ...
2.
poskytuje držiteľom povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly prostredníctvom webového sídla ...
b)
technická služba emisnej kontroly v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol, ak ide o zariadenia ...
1.
zverejňuje oprávneným osobám emisnej kontroly prostredníctvom celoštátneho informačného systému emisných ...
2.
poskytuje držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly prostredníctvom webového sídla ...
(19)

Na kalibráciu zariadení používaných pri technickej kontrole a emisnej kontrole sa nevzťahuje osobitný ...

§ 80
Schvaľovanie vzorových výtlačkov tlačív dokladov, kontrolných nálepiek, emisných plakiet a inšpekčných ...
(1)

Schvaľovaniu typovým schvaľovacím orgánom podliehajú

a)
tlačivá dokladov a kontrolné nálepky používané pri technickej kontrole ustanovené vykonávacím právnym ...
b)
tlačivá dokladov a kontrolné nálepky používané pri emisnej kontrole ustanovené vykonávacím právnym predpisom ...
c)
tlačivá dokladov a kontrolné nálepky používané pri kontrole originality ustanovené vykonávacím právnym ...
d)
tlačivá dokladov používané pri montáži plynových zariadení ustanovené vykonávacím právnym predpisom ...
e)
emisné plakety používané na označenie motorového vozidla ustanovené vykonávacími právnymi predpismi ...
f)
tlačivá dokladov a inšpekčné nálepky používané pri inšpekcii plynovej nádrže ustanovené vykonávacím ...
(2)

O schválenie vzorových výtlačkov tlačív dokladov, nálepiek a plakiet podľa odseku 1 (ďalej len „vzorový ...

(3)

Návrh na schválenie vzorového výtlačku okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady ...

(4)

Typový schvaľovací orgán vyhovie návrhu, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky. V osvedčení o schválení ...

(5)

Platnosť osvedčenia o schválení vzorového výtlačku zaniká dňom nadobudnutia platnosti zmien technických ...

§ 81
Schvaľovanie celoštátneho informačného systému
(1)

Schvaľovaniu typovým schvaľovacím orgánom podlieha

a)
celoštátny informačný systém technických kontrol,
b)
celoštátny informačný systém emisných kontrol,
c)
celoštátny informačný systém kontrol originality,
d)
celoštátny informačný systém montáže plynových zariadení,
e)
celoštátny informačný systém cestných technických kontrol.
(2)

O schválenie celoštátneho informačného systému podľa odseku 1 môže požiadať len technická služba podľa ...

(3)

Návrh na schválenie celoštátneho informačného systému podľa odseku 1 okrem identifikačných údajov príslušnej ...

(4)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky. V osvedčení o schválení ...

(5)

Na zmenu celoštátneho informačného systému sa ustanovenia odsekov 1 až 4 vzťahujú primerane.

ŠIESTA ČASŤ

KONTROLY VOZIDIEL A MONTÁŽ PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

PRVÁ HLAVA
OPRÁVNENÁ OSOBA

§ 82
Základné ustanovenie
(1)

Podnikanie v oblasti kontroly vozidiel zahŕňa výkon

a)
kontrol technického stavu vozidiel pozostávajúcich
1.
z technických kontrol a
2.
z emisných kontrol,
b)
kontrol originality.
(2)

Podnikanie v oblasti montáže plynových zariadení zahŕňa

a)
montáž plynového zariadenia na skvapalnený ropný plyn (LPG),
b)
montáž plynového zariadenia na zemný plyn ako
1.
stlačený zemný plyn (CNG),
2.
skvapalnený zemný plyn (LNG),
c)
montáž plynového zariadenia na iný plyn, ako je uvedený v písmenách a) a b).
(3)

Podnikať v oblasti kontroly vozidiel a v oblasti montáže plynových zariadení môže len fyzická osoba ...

(4)

Osoba, ktorá chce vykonávať

a)
technickú kontrolu, musí vopred podať schvaľovaciemu orgánu návrh na udelenie oprávnenia na vykonávanie ...
b)
emisnú kontrolu, musí vopred podať schvaľovaciemu orgánu návrh na udelenie oprávnenia na vykonávanie ...
c)
kontrolu originality, musí vopred podať schvaľovaciemu orgánu návrh na udelenie oprávnenia na vykonávanie ...
d)
montáž plynových zariadení, musí vopred podať schvaľovaciemu orgánu návrh na udelenie oprávnenia na ...
(5)

Na udelenie oprávnenia na vykonávanie

a)
technickej kontroly sa vyžaduje právoplatné povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly,
b)
emisnej kontroly sa vyžaduje právoplatné povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,
c)
kontroly originality sa vyžaduje právoplatné povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality.
§ 83
Udeľovanie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, povolenia na zriadenie pracoviska emisnej ...
(1)

Schvaľovací orgán udelí

a)
povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly navrhovateľovi, ktorý spĺňa tieto podmienky:
1.
je finančne spoľahlivý na zriadenie stanice technickej kontroly podľa § 163 ods. 1 a 3, ods. 4 písm. ...
2.
vlastní alebo má v nájme pozemok, pozemok so stavbou alebo stavbu na požadovaný typ stanice technickej ...
3.
má projektový zámer potrebný na zriadenie požadovaného typu stanice technickej kontroly, ktorý obsahuje ...
4.
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu; pri právnickej osobe sa spôsobilosť na právne úkony vzťahuje ...
5.
nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii, ak je podnikateľom,
6.
je bezúhonný a dôveryhodný podľa § 167 ods. 3 až 7, a
7.
nie je personálne alebo majetkovo prepojený podľa § 168 ods. 2 a 5,
8.
ministerstvo dopravy povolilo navrhovateľovi zriadiť stanicu technickej kontroly nad rámec existujúcej ...
b)
povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly navrhovateľovi, ktorý spĺňa tieto podmienky:
1.
je finančne spoľahlivý na zriadenie pracoviska emisnej kontroly podľa § 163 ods. 1 a 3, ods. 4 písm. ...
2.
vlastní alebo má v nájme pozemok, pozemok so stavbou alebo stavbu na požadované pracovisko emisnej kontroly ...
3.
má projektový zámer potrebný na zriadenie požadovaného pracoviska emisnej kontroly, ktorý obsahuje uvažované ...
4.
spĺňa podmienky na spôsobilosť na právne úkony, na zákaz konkurzu a reštrukturalizácie, na bezúhonnosť ...
5.
nie je personálne alebo majetkovo prepojený podľa § 168 ods. 3 a 5,
6.
ministerstvo dopravy povolilo navrhovateľovi zriadiť pracovisko emisnej kontroly nad rámec existujúcej ...
6a.
navrhovateľ má pre žiadané povolenie vydané aj platné povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly ...
6b.
ide o povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly v rámci siete pracovísk emisnej kontroly podľa ...
c)
povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality navrhovateľovi, ktorý spĺňa tieto podmienky:
1.
je finančne spoľahlivý na zriadenie pracoviska kontroly originality podľa § 163 ods. 1 a 3, ods. 4 písm. ...
2.
vlastní alebo má v nájme pozemok, pozemok so stavbou alebo stavbu na požadovaný typ pracoviska kontroly ...
3.
má projektový zámer potrebný na zriadenie požadovaného typu pracoviska kontroly originality, ktorý obsahuje ...
4.
spĺňa podmienky na spôsobilosť na právne úkony, na zákaz konkurzu a reštrukturalizácie, na bezúhonnosť ...
5.
nie je personálne alebo majetkovo prepojený podľa § 168 ods. 2 a 5, a
6.
je spoľahlivý podľa § 169 ods. 1 až 3,
7.
ministerstvo dopravy povolilo navrhovateľovi zriadiť pracovisko kontroly originality nad rámec existujúcej ...
7a.
navrhovateľ má pre žiadané povolenie vydané aj platné povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly ...
7b.
ide o povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality v rámci siete pracovísk kontroly originality ...
(2)

Návrh na udelenie povolenia obsahuje identifikačné údaje navrhovateľa a údaje a doklady preukazujúce ...

(3)

Ak návrh na udelenie povolenia pri podaní neobsahuje všetky predpísané požiadavky podľa odseku 2 alebo ...

(4)

Schvaľovací orgán vyhovie návrhu a vydá povolenie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa ...

(5)

Ak schvaľovací orgán vyhovie návrhu, vydá

a)
povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly, ktoré obsahuje
1.
identifikačné údaje navrhovateľa,
2.
údaje o type stanice technickej kontroly,
3.
okres zriadenia stanice technickej kontroly pri povolení na zriadenie stacionárnej stanice technickej ...
4.
údaje o miestach vykonávania technickej kontroly pri povolení na zriadenie mobilnej stanice technickej ...
5.
obmedzenú platnosť povolenia na tri roky,
6.
ďalšie podmienky súvisiace so zriadením stanice technickej kontroly, ak je to potrebné,
b)
povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly, ktoré obsahuje
1.
identifikačné údaje navrhovateľa,
2.
údaje o pracovisku emisnej kontroly,
3.
okres zriadenia pracoviska emisnej kontroly pri povolení na zriadenie stacionárneho pracoviska emisnej ...
4.
údaje o miestach vykonávania emisnej kontroly pri povolení na zriadenie mobilného pracoviska emisnej ...
5.
obmedzenú platnosť povolenia na tri roky,
6.
ďalšie podmienky súvisiace so zriadením pracoviska emisnej kontroly, ak je to potrebné,
c)
povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality, ktoré obsahuje
1.
identifikačné údaje navrhovateľa,
2.
údaje o type pracoviska kontroly originality,
3.
okres zriadenia pracoviska kontroly originality,
4.
obmedzenú platnosť povolenia na tri roky,
5.
ďalšie podmienky súvisiace so zriadením pracoviska kontroly originality, ak je to potrebné.
(6)

Držiteľ povolenia podľa odseku 5 písm. a) až c) je povinný počas platnosti povolenia každých šesť mesiacov ...

(7)

Povolenie podľa odseku 5 písm. a) až c) po uplynutí času platnosti zaniká a schvaľovací orgán nesmie ...

(8)

Ak držiteľ povolenia podľa odseku 5 písm. a) až c) nezískal oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, ...

(9)

Schvaľovací orgán zruší povolenie podľa odseku 5 písm. a) až c), ak držiteľ povolenia v čase jeho platnosti ...

(10)

Ministerstvo dopravy udelí

a)
povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, ak navrhovateľ pri podaní ...
b)
povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete, ak navrhovateľ pri podaní ...
c)
povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete, ak navrhovateľ pri ...
(11)

Návrh na udelenie povolenia podľa odseku 10 písm. a) až c) obsahuje identifikačné údaje navrhovateľa ...

(12)

Ak návrh na udelenie povolenia podľa odseku 10 písm. a) až c) pri podaní neobsahuje všetky predpísané ...

(13)

Ministerstvo dopravy vyhovie návrhu na udelenie povolenia podľa odseku 10 písm. a) až c), ak sú splnené ...

(14)

Ak ministerstvo dopravy vyhovie návrhu, vydá

a)
povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, ktoré obsahuje
1.
identifikačné údaje navrhovateľa,
2.
okres, v ktorom sa má zriadiť stacionárna stanica technickej kontroly, alebo miesta vykonávania technickej ...
3.
obmedzenú platnosť povolenia na tri mesiace pre podanie návrhu na udelenie povolenia na zriadenie stanice ...
4.
prípadné ďalšie podmienky súvisiace so zriadením stanice technickej kontroly,
b)
povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete, ktoré obsahuje
1.
identifikačné údaje navrhovateľa,
2.
okres, v ktorom sa má zriadiť stacionárne pracovisko emisnej kontroly, alebo miesta vykonávania emisnej ...
3.
obmedzenú platnosť povolenia na tri mesiace pre podanie návrhu na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska ...
4.
prípadné ďalšie podmienky súvisiace so zriadením pracoviska emisnej kontroly,
c)
povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete, ktoré obsahuje
1.
identifikačné údaje navrhovateľa,
2.
okres, v ktorom sa má zriadiť pracovisko kontroly originality,
3.
obmedzenú platnosť povolenia na tri mesiace pre podanie návrhu na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska ...
4.
prípadné ďalšie podmienky súvisiace so zriadením pracoviska kontroly originality.
(15)

Právoplatné rozhodnutia o povolení podľa odseku 14 písm. a) až c) ministerstvo dopravy a príslušná technická ...

(16)

Ak držiteľ povolenia podľa odseku 14 písm. a) až c) nezískal povolenie na zriadenie stanice technickej ...

Oprávnenie
§ 84
Udeľovanie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly, ...
(1)

Schvaľovací orgán udelí

a)
oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly držiteľovi povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, ...
1.
požiadal o oprávnenie v čase platnosti povolenia,
2.
je finančne spoľahlivý na riadne vykonávanie činnosti stanice technickej kontroly podľa § 163 ods. 1 ...
3.
vlastní alebo má v nájme pozemok so stavbou alebo stavbu na požadovaný typ stanice technickej kontroly; ...
4.
vlastní alebo má vo finančnom lízingu technologické vybavenie stanice technickej kontroly, ktoré spĺňa ...
5.
má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom technickej kontroly,
6.
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu; pri právnickej osobe sa spôsobilosť na právne úkony vzťahuje ...
7.
nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii, ak je podnikateľom,
8.
je bezúhonný a dôveryhodný podľa § 167 ods. 3 až 7,
9.
spĺňa minimálne požiadavky na riadenie kvality; podrobnosti o minimálnych požiadavkách na riadenie kvality ...
10.
nie je personálne alebo majetkovo prepojený podľa § 168 ods. 2 a 5,
11.
ku dňu začatia činnosti v pracovnom pomere bude zamestnávať najmenej
11a.
dve fyzické osoby, ktoré sú odborne spôsobilé na vykonávanie príslušného druhu technickej kontroly na ...
11b.
jednu ďalšiu fyzickú osobu na vykonávanie administratívnych činností, ktorá absolvovala školenie vykonávané ...
12.
bol pri počiatočnom overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly hodnotený záverom „spĺňa ...
13.
má na vykonávanie technických kontrol zavedený certifikovaný systém protikorupčného manažérstva82) certifikovaný ...
14.
má uzavretú s technickou službou technickej kontroly platnú zmluvu o poskytovaní prístupu do celoštátneho ...
b)
oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly držiteľovi povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly, ...
1.
požiadal o oprávnenie v čase platnosti povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,
2.
je finančne spoľahlivý na riadne vykonávanie činnosti pracoviska emisnej kontroly podľa § 163 ods. 1 ...
3.
vlastní alebo má v nájme pozemok so stavbou alebo stavbu na požadované pracovisko emisnej kontroly; ...
4.
vlastní alebo má vo finančnom lízingu technologické vybavenie pracoviska emisnej kontroly, ktoré spĺňa ...
5.
má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom emisnej kontroly,
6.
spĺňa podmienky na spôsobilosť na právne úkony, na zákaz konkurzu a reštrukturalizácie, na bezúhonnosť, ...
7.
nie je personálne alebo majetkovo prepojený podľa § 168 ods. 3 a 5,
8.
ku dňu začatia činnosti v pracovnom pomere bude zamestnávať najmenej
8a.
jednu fyzickú osobu, ktorá je odborne spôsobilá na vykonávanie emisnej kontroly v súlade s vydaným povolením ...
8b.
jednu ďalšiu fyzickú osobu na vykonávanie administratívnych činností, ktorá absolvovala školenie vykonávané ...
9.
bol pri počiatočnom overení plnenia podmienok na vykonávanie emisnej kontroly hodnotený záverom „spĺňa ...
10.
má na vykonávanie emisných kontrol zavedený certifikovaný systém protikorupčného manažérstva certifikovaný ...
11.
má uzavretú s technickou službou emisnej kontroly platnú zmluvu o poskytovaní prístupu do celoštátneho ...
c)
oprávnenie na vykonávanie kontroly originality držiteľovi povolenia na zriadenie pracoviska kontroly ...
1.
požiadal o oprávnenie v čase platnosti povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality,
2.
je finančne spoľahlivý na riadne vykonávanie činnosti pracoviska kontroly originality podľa § 163 ods. ...
3.
vlastní alebo má v nájme pozemok so stavbou alebo stavbu na požadovaný typ pracoviska kontroly originality; ...
4.
vlastní alebo má vo finančnom lízingu technologické vybavenie pracoviska kontroly originality, ktoré ...
5.
má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom kontroly originality,
6.
spĺňa podmienky na spôsobilosť na právne úkony, na zákaz konkurzu a reštrukturalizácie, na bezúhonnosť, ...
7.
nie je personálne alebo majetkovo prepojený podľa § 168 ods. 2 a 5,
8.
ku dňu začatia činnosti v pracovnom pomere bude zamestnávať najmenej dve fyzické osoby, ktoré sú odborne ...
9.
je spoľahlivý podľa § 169 ods. 1 až 3,
10.
bol pri počiatočnom overení plnenia podmienok na vykonávanie kontroly originality hodnotený záverom ...
11.
má na vykonávanie kontrol originality zavedený certifikovaný systém protikorupčného manažérstva certifikovaný ...
12.
má uzavretú s technickou službou kontroly originality platnú zmluvu o poskytovaní prístupu do celoštátneho ...
d)
oprávnenie na montáž plynových zariadení navrhovateľovi, ktorý spĺňa tieto podmienky:
1.
má uzatvorenú zmluvu o dodávke plynového zariadenia s výrobcom alebo so zástupcom výrobcu plynového ...
2.
vlastní alebo má v nájme pozemok so stavbou alebo stavbu na požadovaný typ pracoviska montáže plynových ...
3.
vlastní alebo má vo finančnom lízingu technologické vybavenie pracoviska montáže plynových zariadení, ...
4.
má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom montáže plynových zariadení,
5.
spĺňa podmienky na spôsobilosť na právne úkony, na zákaz konkurzu a reštrukturalizácie, na bezúhonnosť ...
6.
nie je personálne alebo majetkovo prepojený podľa § 168 ods. 4 a 5,
7.
ku dňu začatia činnosti v pracovnom pomere bude zamestnávať najmenej jednu fyzickú osobu, ktorá je odborne ...
8.
bol pri počiatočnom overení plnenia podmienok na vykonávanie montáže plynových zariadení hodnotený záverom ...
9.
má uzavretú s technickou službou montáže plynových zariadení platnú zmluvu o poskytovaní prístupu do ...
(2)

Návrh na udelenie oprávnenia obsahuje identifikačné údaje navrhovateľa a údaje a doklady preukazujúce ...

(3)

Ak návrh na udelenie oprávnenia pri podaní neobsahuje všetky predpísané požiadavky podľa odseku 2 alebo ...

(4)

Schvaľovací orgán vyhovie návrhu a vydá oprávnenie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa ...

(5)

Oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly obsahuje

a)
identifikačné údaje navrhovateľa,
b)
údaje o type stanice technickej kontroly,
c)
druh technickej kontroly a kategórie vozidiel, na ktorých sa bude technická kontrola vykonávať v stanici ...
d)
adresu pracoviska stacionárnej stanice technickej kontroly,
e)
údaje o miestach vykonávania technickej kontroly pri oprávnení na vykonávanie technickej kontroly v ...
f)
ďalšie podmienky súvisiace s vykonávaním technickej kontroly, ak je to potrebné.
(6)

Oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly obsahuje

a)
identifikačné údaje navrhovateľa,
b)
údaje o pracovisku emisnej kontroly,
c)
druh emisnej kontroly, kategórie vozidiel a počet schválených stojísk, na ktorých sa bude emisná kontrola ...
d)
adresu stacionárneho pracoviska emisnej kontroly alebo údaje o miestach vykonávania emisnej kontroly ...
e)
ďalšie podmienky súvisiace s vykonávaním emisnej kontroly, ak je to potrebné.
(7)

Oprávnenie na vykonávanie kontroly originality obsahuje

a)
identifikačné údaje navrhovateľa,
b)
údaje o type pracoviska kontroly originality,
c)
kategórie vozidiel, na ktorých sa bude kontrola originality vykonávať,
d)
adresu pracoviska kontroly originality,
e)
ďalšie podmienky súvisiace s vykonávaním kontroly originality, ak je to potrebné.
(8)

Oprávnenie na montáž plynových zariadení obsahuje

a)
identifikačné údaje navrhovateľa,
b)
údaje o pracovisku montáže plynových zariadení podľa druhu plynného paliva a kategórie vozidla,
c)
adresu pracoviska montáže plynových zariadení,
d)
ďalšie podmienky súvisiace s vykonávaním montáže plynových zariadení, ak je to potrebné.
§ 85
Zmena, pozastavenie, zrušenie a zánik oprávnenia
(1)

Schvaľovací orgán môže zmeniť oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo ...

(2)

Schvaľovací orgán môže zmeniť oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo ...

(3)

Schvaľovací orgán môže pozastaviť platnosť oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly ...

a)
držiteľ oprávnenia neoznámi schvaľovaciemu orgánu zmenu podmienok a údajov ustanovených na udelenie ...
b)
výkonom odborného dozoru boli zistené dôvody na pozastavenie platnosti oprávnenia.
(4)

Schvaľovací orgán pozastaví oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly ...

(5)

Schvaľovací orgán zruší

a)
oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, ak
1.
držiteľ oprávnenia požiada o zrušenie oprávnenia,
2.
zistí, že oprávnenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok ...
3.
držiteľ oprávnenia prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo oprávnenie udelené, ...
4.
v rámci priebežného overenia plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol vykonaného technickou ...
5.
držiteľ oprávnenia sa nepodrobil novému priebežnému overeniu plnenia podmienok na vykonávanie technických ...
6.
držiteľ oprávnenia porušil niektorú z povinností podľa § 86 ods. 1 písm. a), d), e), k), l) a ods. 2 ...
7.
držiteľ oprávnenia nemá na vykonávanie technických kontrol zavedený platný certifikovaný systém protikorupčného ...
8.
držiteľ oprávnenia napriek upozorneniu orgánu odborného dozoru opakovane poruší niektorú z povinností ...
9.
držiteľ oprávnenia umožnil neoprávnené použitie tlačív protokolov o kontrole technického stavu časť ...
10.
držiteľ oprávnenia umožnil vykonať technickú kontrolu na inom ako schválenom mieste prevádzkovania mobilnej ...
b)
oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly, ak
1.
držiteľ oprávnenia požiada o zrušenie oprávnenia,
2.
zistí, že oprávnenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok ...
3.
držiteľ oprávnenia prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo oprávnenie udelené, ...
4.
v rámci priebežného overenia plnenia podmienok vykonaného technickou službou emisnej kontroly nebol ...
5.
držiteľ oprávnenia sa nepodrobil novému priebežnému overeniu plnenia podmienok na udelenie oprávnenia ...
6.
držiteľ oprávnenia porušil niektorú z povinností podľa § 87 ods. 1 písm. a), d), e), k), l) a ods. 2 ...
7.
držiteľ oprávnenia nemá na vykonávanie emisných kontrol zavedený platný certifikovaný systém protikorupčného ...
8.
držiteľ oprávnenia napriek upozorneniu orgánu odborného dozoru opakovane poruší niektorú z povinností ...
9.
držiteľ oprávnenia umožnil neoprávnené použitie tlačív protokolov o kontrole technického stavu časť ...
10.
držiteľ oprávnenia umožnil vykonať emisnú kontrolu na inom ako schválenom mieste prevádzkovania mobilného ...
c)
oprávnenie na vykonávanie kontroly originality, ak
1.
držiteľ oprávnenia požiada o zrušenie oprávnenia,
2.
zistí, že oprávnenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok ...
3.
držiteľ oprávnenia prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo oprávnenie udelené, ...
4.
v rámci priebežného overenia plnenia podmienok vykonaného technickou službou kontroly originality nebol ...
5.
držiteľ oprávnenia sa nepodrobil novému priebežnému overeniu plnenia podmienok na udelenie oprávnenia ...
6.
držiteľ oprávnenia porušil niektorú z povinností podľa § 88 ods. 1 písm. a), d), e), k) a ods. 2 písm. ...
7.
držiteľ oprávnenia nemá na vykonávanie kontrol originality zavedený platný certifikovaný systém protikorupčného ...
8.
držiteľ oprávnenia napriek upozorneniu orgánu odborného dozoru opakovane poruší niektorú z povinností ...
9.
držiteľ oprávnenia umožnil neoprávnené použitie tlačív odborných posudkov o kontrole originality vozidla ...
d)
oprávnenie na montáž plynových zariadení, ak
1.
držiteľ oprávnenia požiada o zrušenie oprávnenia,
2.
zistí, že oprávnenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok ...
3.
držiteľ oprávnenia prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo oprávnenie udelené, ...
4.
v rámci priebežného overenia plnenia podmienok na montáž plynových zariadení vykonaného technickou službou ...
5.
držiteľ oprávnenia sa nepodrobil novému priebežnému overeniu plnenia podmienok na montáž plynových zariadení ...
6.
držiteľ oprávnenia porušil niektorú z povinností podľa § 89 ods. 1 písm. a), e), g), m) a ods. 2 písm. ...
7.
držiteľ oprávnenia napriek upozorneniu orgánu odborného dozoru opakovane poruší niektorú z povinností ...
8.
držiteľ oprávnenia umožnil neoprávnené použitie tlačív protokolov montáži plynového zariadenia.
(6)

Oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality a oprávnenie ...

a)
zrušením právnickej osoby, ktorej bolo udelené oprávnenie,
b)
smrťou alebo vyhlásením fyzickej osoby za mŕtvu, ktorej bolo udelené oprávnenie.
(7)

Schvaľovací orgán nariadi držiteľovi oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly ...

a)
o tom rozhodne typový schvaľovací orgán z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov ...
b)
to zo závažných dôvodov navrhnú orgány odborného dozoru podľa tohto zákona, ktoré pri kontrole plnenia ...
(8)

Odvolanie proti rozhodnutiu schvaľovacieho orgánu o pozastavení platnosti oprávnenia podľa odseku 3 ...

(9)

Proti rozhodnutiu o zrušení oprávnenia podľa odseku 5 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého bodu, písm. ...

Povinnosti a oprávnenia oprávnenej osoby
§ 86
Povinnosti a oprávnenia oprávnenej osoby technickej kontroly
(1)

Oprávnená osoba technickej kontroly je, s cieľom zabezpečiť objektívnosť a vysokú kvalitu vykonávaných ...

a)
zabezpečiť vykonávanie technickej kontroly v rozsahu udeleného oprávnenia na príslušný druh technickej ...
b)
zabezpečiť, aby technologické vybavenie a usporiadanie stanice technickej kontroly zodpovedalo udelenému ...
c)
zabezpečiť používanie zariadení, ktorých vhodnosť bola schválená typovým schvaľovacím orgánom, ak schvaľovaniu ...
d)
umožniť technickej službe technickej kontroly pravidelné priebežné overenie podmienok ustanovených na ...
e)
zabezpečiť používanie celoštátneho informačného systému technických kontrol schváleného typovým schvaľovacím ...
f)
zabezpečiť vkladanie údajov o výsledkoch technickej kontroly, vyhodnotení technického stavu vozidiel ...
g)
zabezpečiť, aby technická kontrola bola vykonávaná v súlade s týmto zákonom, s vykonávacím právnym predpisom ...
h)
ku dňu začatia činnosti označiť stanicu technickej kontroly spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym ...
i)
požiadať schvaľovací orgán o zmenu
1.
v udelenom oprávnení z dôvodu zmeny podmienok, údajov a dokladov ustanovených pre návrh na udelenie ...
2.
v udelenom osvedčení technika technickej kontroly z dôvodu zmeny podmienok, údajov a dokladov ustanovených ...
j)
zabezpečiť evidenciu tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok v celoštátnom informačnom systéme ...
k)
podrobiť sa na základe rozhodnutia schvaľovacieho orgánu novému overeniu plnenia podmienok na udelenie ...
l)
zabezpečiť používanie monitorovacieho záznamového zariadenia schváleného typovým schvaľovacím orgánom ...
m)
zabezpečiť označenie stanice technickej kontroly o monitorovaní záznamovým zariadením spôsobom ustanoveným ...
n)
počas celej doby platnosti oprávnenia dodržiavať podmienky podľa § 84 ods. 1 písm. a) a plniť podmienky ...
o)
transparentným spôsobom zverejniť cenník za vykonanie technickej kontroly
1.
na dostupnom mieste v prijímacej kancelárii pre verejnosť,
2.
prostredníctvom webového sídla oprávnenej osoby, ak oprávnená osoba má zriadené vlastné webové sídlo, ...
3.
prostredníctvom celoštátneho informačného systému technických kontrol,
p)
zabezpečiť absolvovanie školenia vykonávaného technickou službou technickej kontroly na vykonávanie ...
q)
vrátiť po ukončení svojej činnosti pečiatky a nespotrebované tlačivá dokladov a kontrolné nálepky technickej ...
(2)

Oprávnená osoba technickej kontroly nesmie

a)
umožniť použitie celoštátneho informačného systému technických kontrol iným osobám ako technikom technickej ...
b)
umožniť na vykonávanie technickej kontroly použitie iného priestorového a technologického vybavenia, ...
c)
umožniť vykonávanie technickej kontroly fyzickými osobami, ktoré
1.
nemajú platné osvedčenie technika technickej kontroly,
2.
nemajú osvedčenie technika technickej kontroly na vykonávanie príslušného druhu technickej kontroly ...
3.
nie sú v pracovnom pomere k oprávnenej osobe technickej kontroly, alebo
4.
boli pri skúške z odbornej spôsobilosti podľa § 92 ods. 11 hodnotené stupňom „nevyhovel“,
d)
odmeňovať technikov technickej kontroly spôsobom, ktorý by súvisel s vyhodnotením vozidla v rámci technickej ...
e)
umožniť vykonávanie technickej kontroly, ak v stanici technickej kontroly nie je prítomný aspoň jeden ...
f)
umožniť vykonanie technickej kontroly mimo
1.
kontrolnej linky stacionárnej stanice technickej kontroly okrem prípadov, keď niektorý z kontrolných ...
2.
schváleného miesta na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly,
g)
umožniť vykonanie technickej kontroly bez pristaveného vozidla a bez vykonania všetkých ustanovených ...
h)
umožniť vykonanie technickej kontroly bez zaznamenania monitorovacím záznamovým zariadením a bez odoslania ...
i)
umožniť, aby sa v priestoroch stanice technickej kontroly nachádzalo také vybavenie, zariadenie alebo ...
(3)

Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností podľa odseku 1 písm. f), h), j), m), q) oprávnenou osobou ...

(4)

Na účely tohto zákona a na účely zaznamenania transparentného výsledku technickej kontroly oprávnená ...

a)
údaje a záznamy z monitorovacieho záznamového zariadenia,
b)
údaje a záznamy o vozidle a záznamy z vozidla, na ktorom sa vykonáva technická kontrola.
(5)

Oprávnená osoba technickej kontroly môže v prijímacej kancelárii predávať povinnú výbavu vozidla, povinné ...

§ 87
Povinnosti a oprávnenia oprávnenej osoby emisnej kontroly
(1)

Oprávnená osoba emisnej kontroly je, s cieľom zabezpečiť objektívnosť a vysokú kvalitu vykonávaných ...

a)
zabezpečiť vykonávanie emisných kontrol v rozsahu udeleného oprávnenia na príslušný druh emisných kontrol ...
b)
zabezpečiť, aby technologické vybavenie a usporiadanie pracoviska emisnej kontroly zodpovedalo udelenému ...
c)
zabezpečiť používanie zariadení, ktorých vhodnosť bola schválená typovým schvaľovacím orgánom, ak schvaľovaniu ...
d)
umožniť technickej službe emisnej kontroly pravidelné priebežné overenie podmienok ustanovených na vykonávanie ...
e)
zabezpečiť používanie celoštátneho informačného systému emisných kontrol schváleného typovým schvaľovacím ...
f)
zabezpečiť vkladanie údajov o výsledkoch emisnej kontroly, vyhodnotení technického stavu vozidiel a ...
g)
zabezpečiť, aby emisná kontrola bola vykonávaná v súlade s týmto zákonom, s vykonávacím právnym predpisom ...
h)
ku dňu začatia činnosti označiť pracovisko emisnej kontroly spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym ...
i)
požiadať schvaľovací orgán o zmenu
1.
v udelenom oprávnení z dôvodu zmeny podmienok, údajov a dokladov ustanovených pre návrh na udelenie ...
2.
v udelenom osvedčení technika emisnej kontroly z dôvodu zmeny podmienok, údajov a dokladov ustanovených ...
j)
zabezpečiť evidenciu tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok v celoštátnom informačnom systéme ...
k)
podrobiť sa na základe rozhodnutia schvaľovacieho orgánu novému overeniu plnenia podmienok na udelenie ...
l)
zabezpečiť používanie monitorovacieho záznamového zariadenia schváleného typovým schvaľovacím orgánom ...
m)
zabezpečiť označenie pracoviska emisnej kontroly o monitorovaní záznamovým zariadením spôsobom ustanoveným ...
n)
počas celej doby platnosti oprávnenia dodržiavať podmienky podľa § 84 ods. 1 písm. b) a plniť podmienky ...
o)
transparentným spôsobom zverejniť cenník za vykonanie emisnej kontroly
1.
na dostupnom mieste v prijímacej kancelárii pre verejnosť,
2.
prostredníctvom webového sídla oprávnenej osoby, ak oprávnená osoba má zriadené vlastné webové sídlo, ...
3.
prostredníctvom celoštátneho informačného systému emisných kontrol,
p)
zabezpečiť absolvovanie školenia vykonávaného technickou službou emisnej kontroly na vykonávanie administratívnych ...
q)
vrátiť po ukončení svojej činnosti pečiatky a nespotrebované tlačivá dokladov a kontrolné nálepky technickej ...
(2)

Oprávnená osoba emisnej kontroly nesmie

a)
umožniť použitie celoštátneho informačného systému emisných kontrol iným osobám ako technikom emisnej ...
b)
umožniť na vykonávanie emisnej kontroly použitie iného priestorového a technologického vybavenia, ako ...
c)
umožniť vykonávanie emisnej kontroly fyzickými osobami, ktoré
1.
nemajú platné osvedčenie technika emisnej kontroly,
2.
nie sú v pracovnom pomere k oprávnenej osobe emisnej kontroly,
3.
boli pri skúške z odbornej spôsobilosti podľa § 92 ods. 12 hodnotené stupňom „nevyhovel“,
d)
odmeňovať technikov emisnej kontroly spôsobom, ktorý by súvisel s vyhodnotením vozidla v rámci emisnej ...
e)
umožniť vykonanie emisnej kontroly mimo
1.
schváleného priestoru na vykonávanie emisnej kontroly stacionárneho pracoviska emisnej kontroly,
2.
schváleného miesta na prevádzkovanie mobilného pracoviska emisnej kontroly,
f)
umožniť vykonanie emisnej kontroly bez pristaveného vozidla a bez vykonania všetkých ustanovených úkonov ...
g)
umožniť vykonanie emisnej kontroly bez zaznamenania monitorovacím záznamovým zariadením a bez odoslania ...
h)
umožniť, aby sa v priestore na vykonávanie emisnej kontroly na pracovisku emisnej kontroly nachádzalo ...
(3)

Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností podľa odseku 1 písm. f), h), j), m), q) oprávnenou osobou ...

(4)

Na účely tohto zákona a na účely zaznamenania transparentného výsledku emisnej kontroly oprávnená osoba ...

a)
údaje a záznamy z monitorovacieho záznamového zariadenia,
b)
údaje a záznamy o vozidle a záznamy z vozidla, na ktorom sa vykonáva emisná kontrola.
(5)

Oprávnená osoba emisnej kontroly môže v prijímacej kancelárii predávať povinné označenia vozidiel. Oprávnená ...

§ 88
Povinnosti oprávnenej osoby kontroly originality
(1)

Oprávnená osoba kontroly originality je, s cieľom zabezpečiť objektívnosť a vysokú kvalitu vykonávaných ...

a)
zabezpečiť vykonávanie kontrol originality v rozsahu udeleného oprávnenia na príslušný druh kontrol ...
b)
zabezpečiť, aby technologické vybavenie a usporiadanie pracoviska kontroly originality zodpovedalo udelenému ...
c)
zabezpečiť používanie zariadení, ktorých vhodnosť bola schválená typovým schvaľovacím orgánom, ak schvaľovaniu ...
d)
umožniť technickej službe kontroly originality pravidelné priebežné overenie podmienok ustanovených ...
e)
spravovať údaje o výsledkoch kontroly originality, vyhodnotení vozidiel, vyhodnotení identifikátorov ...
f)
používať celoštátny informačný systém kontrol originality schválený typovým schvaľovacím orgánom,
g)
zabezpečiť, aby kontrola originality bola vykonávaná v súlade s týmto zákonom, s vykonávacím právnym ...
h)
ku dňu začatia činnosti označiť pracovisko kontroly originality spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym ...
i)
požiadať schvaľovací orgán o zmenu
1.
v udelenom oprávnení z dôvodu zmeny podmienok, údajov a dokladov ustanovených pre návrh na udelenie ...
2.
v udelenom osvedčení technika kontroly originality z dôvodu zmeny podmienok, údajov a dokladov ustanovených ...
j)
zabezpečiť evidenciu tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok v informačnom systéme kontrol ...
k)
podrobiť sa na základe rozhodnutia schvaľovacieho orgánu novému overeniu plnenia podmienok na udelenie ...
l)
počas celej doby platnosti oprávnenia dodržiavať podmienky podľa § 84 ods. 1 písm. c) a plniť podmienky ...
m)
transparentným spôsobom zverejniť cenník za vykonanie kontroly originality
1.
na dostupnom mieste v prijímacej kancelárii pre verejnosť,
2.
prostredníctvom webového sídla oprávnenej osoby, ak oprávnená osoba má zriadené vlastné webové sídlo, ...
3.
prostredníctvom celoštátneho informačného systému kontrol originality,
n)
vrátiť po ukončení svojej činnosti pečiatky a nespotrebované tlačivá dokladov a kontrolné nálepky technickej ...
(2)

Oprávnená osoba kontroly originality nesmie

a)
umožniť použitie celoštátneho informačného systému kontrol originality iným osobám ako technikom kontroly ...
b)
umožniť na vykonávanie kontroly originality použitie iného priestorového a technologického vybavenia, ...
c)
umožniť vykonávanie kontroly originality fyzickými osobami, ktoré
1.
nemajú platné osvedčenie technika kontroly originality,
2.
nemajú osvedčenie technika kontroly originality na vykonávanie príslušného druhu kontroly originality ...
3.
nie sú v pracovnom pomere k oprávnenej osobe kontroly originality,
4.
boli pri skúške z odbornej spôsobilosti podľa § 92 ods. 13 hodnotené stupňom „nevyhovel“,
d)
odmeňovať technikov kontroly originality spôsobom, ktorý by súvisel s vyhodnotením vozidla v rámci kontroly ...
e)
umožniť vykonanie kontroly originality, ak kontrolu originality nevykonajú dvaja technici kontroly originality, ...
f)
umožniť vykonanie kontroly originality mimo kontrolnej linky stacionárneho pracoviska kontroly originality ...
g)
umožniť vykonanie kontroly originality bez pristaveného vozidla a bez vykonania všetkých ustanovených ...
h)
umožniť vykonanie kontroly originality bez uloženia fotodokumentácie z kontroly originality do celoštátneho ...
i)
umožniť vyhotovenie odborného posudku o kontrole originality vozidla so záverom „spôsobilé na prevádzku ...
1.
vozidlo má preukázateľne pozmeňované identifikátory vozidla,
2.
doklady vozidla majú znaky falšovania,
3.
doklady vozidla sú v pátraní,
4.
vozidlo je v pátraní,
5.
na vozidle je použitá tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom, ktoré sú v pátraní, alebo
6.
tomu bránia údaje v medzinárodnom informačnom systéme vozidiel,
j)
umožniť, aby sa v priestoroch pracoviska kontroly originality nachádzalo také vybavenie, zariadenie ...
(3)

Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností podľa odseku 1 písm. e), h), j) a n) oprávnenou osobou ...

(4)

Na účely tohto zákona a na účely zaznamenania transparentného výsledku kontroly originality oprávnená ...

a)
údaje a záznamy o vozidle a záznamy z vozidla, na ktorom sa vykonáva kontrola originality,
b)
údaje osoby, ktorá pristavila vozidlo na vykonanie kontroly originality.
§ 89
Povinnosti oprávnenej osoby montáže plynových zariadení
(1)

Oprávnená osoba montáže plynových zariadení je, s cieľom zabezpečiť objektívnosť a vysokú kvalitu vykonávaných ...

a)
zabezpečiť montáž plynových zariadení v rozsahu udeleného oprávnenia na príslušný druh plynného paliva ...
b)
zabezpečiť, aby technologické vybavenie a usporiadanie pracoviska montáže plynových zariadení zodpovedalo ...
c)
zabezpečiť používanie zariadení, ktoré boli platne overené, ak overeniu podliehajú,
d)
zabezpečiť, aby plynové zariadenia boli montované len na pracovisku montáže plynových zariadení uvedenom ...
e)
umožniť technickej službe montáže plynových zariadení pravidelné priebežné overenie podmienok ustanovených ...
f)
zabezpečiť, aby do vozidla bolo namontované len také plynové zariadenie, ktoré bolo schválené alebo ...
g)
zabezpečiť používanie celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení schváleného typovým ...
h)
zabezpečiť vkladanie údajov o montáži plynových zariadení do celoštátneho informačného systému montáže ...
i)
zabezpečiť, aby montáže plynových zariadení boli vykonávané v súlade s týmto zákonom, s vykonávacím ...
j)
ku dňu začatia činnosti označiť pracovisko montáže plynových zariadení spôsobom ustanoveným vykonávacím ...
k)
požiadať schvaľovací orgán o zmenu
1.
v udelenom oprávnení z dôvodu zmeny podmienok, údajov a dokladov ustanovených pre návrh na udelenie ...
2.
v udelenom osvedčení technika montáže plynových zariadení z dôvodu zmeny podmienok, údajov a dokladov ...
l)
zabezpečiť evidenciu tlačív dokladov a pečiatok v celoštátnom informačnom systéme montáže plynových ...
m)
podrobiť sa na základe rozhodnutia schvaľovacieho orgánu novému overeniu plnenia podmienok na vykonávanie ...
n)
počas celej doby platnosti oprávnenia dodržiavať podmienky podľa § 84 ods. 1 písm. d) a plniť podmienky ...
o)
vrátiť po ukončení svojej činnosti pečiatky a nespotrebované tlačivá dokladov technickej službe montáže ...
(2)

Oprávnená osoba montáže plynových zariadení nesmie

a)
umožniť použitie celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení iným osobám ako technikom ...
b)
umožniť na vykonávanie montáže plynových zariadení použitie iného priestorového a technologického vybavenia, ...
c)
umožniť vykonávanie montáže plynových zariadení fyzickými osobami, ktoré
1.
nemajú platné osvedčenie technika montáže plynových zariadení,
2.
nemajú osvedčenie technika montáže plynových zariadení na vykonávanie príslušného druhu montáže plynových ...
3.
nie sú v pracovnom pomere k oprávnenej osobe montáže plynových zariadení, alebo
4.
boli pri skúške z odbornej spôsobilosti podľa § 92 ods. 14 hodnotené stupňom „nevyhovel“.
(3)

Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností podľa odseku 1 písm. h), j), l) a o) oprávnenou osobou ...

(4)

Na účely tohto zákona a na účely zaznamenania transparentného výsledku montáže plynového zariadenia ...

DRUHÁ HLAVA
TECHNIK

Prvý diel
Technik technickej kontroly, technik emisnej kontroly, technik kontroly originality a technik montáže plynových zariadení

§ 90
Udeľovanie osvedčenia technika
(1)

Fyzická osoba, ktorá spĺňa ustanovené podmienky, môže vykonávať technickú kontrolu, emisnú kontrolu, ...

(2)

O udelenie osvedčenia

a)
technika technickej kontroly môže požiadať len oprávnená osoba technickej kontroly alebo osoba, ktorá ...
b)
technika emisnej kontroly môže požiadať len oprávnená osoba emisnej kontroly alebo osoba, ktorá je držiteľom ...
c)
technika kontroly originality môže požiadať len oprávnená osoba kontroly originality alebo osoba, ktorá ...
d)
technika montáže plynových zariadení môže požiadať len oprávnená osoba montáže plynových zariadení alebo ...
(3)

Schvaľovací orgán udelí

a)
osvedčenie technika technickej kontroly fyzickej osobe, ak spĺňa tieto podmienky:
1.
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
2.
je bezúhonná a dôveryhodná podľa § 167 ods. 3 až 6,
3.
disponuje znalosťami o vozidlách a preukázala odbornú prax alebo rovnocennú praktickú skúsenosť v oblasti ...
4.
je držiteľom vodičského oprávnenia na vedenie tých kategórií vozidiel, na ktorých sa bude technická ...
5.
absolvovala základné školenie alebo rozširovacie školenie,
6.
vyhovela pri skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly,
b)
osvedčenie technika emisnej kontroly fyzickej osobe, ak spĺňa tieto podmienky:
1.
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
2.
je bezúhonná a dôveryhodná podľa § 167 ods. 3 až 6,
3.
disponuje znalosťami o vozidlách a preukázala odbornú prax alebo rovnocennú skúsenosť; podrobnosti o ...
4.
absolvovala základné školenie,
5.
vyhovela pri skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisnej kontroly,
c)
osvedčenie technika kontroly originality fyzickej osobe, ak spĺňa tieto podmienky:
1.
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
2.
je bezúhonná a dôveryhodná podľa § 167 ods. 3 až 6,
3.
je spoľahlivá podľa § 169 ods. 1,
4.
disponuje znalosťami o vozidlách a preukázala odbornú prax alebo rovnocennú skúsenosť; na preukázanie ...
5.
absolvovala základné školenie,
6.
vyhovela pri skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly originality,
d)
osvedčenie technika montáže plynových zariadení fyzickej osobe, ak spĺňa tieto podmienky:
1.
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
2.
je bezúhonná a dôveryhodná podľa § 167 ods. 3 až 6,
3.
má požadované vzdelanie alebo disponuje znalosťami o vozidlách a preukázala odbornú prax alebo rovnocennú ...
4.
absolvovala základné školenie alebo rozširovacie školenie,
5.
vyhovela pri skúške z odbornej spôsobilosti na montáž plynových zariadení.
(4)

Návrh na udelenie osvedčenia technika obsahuje

a)
identifikačné údaje
1.
oprávnenej osoby technickej kontroly alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie stanice ...
2.
oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska ...
3.
oprávnenej osoby kontroly originality alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska ...
4.
oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo osoby, ktorá je navrhovateľom na udelenie oprávnenia ...
b)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada o udelenie osvedčenia technika, ...
c)
údaje a doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa odseku 3 ustanovené vykonávacími právnymi predpismi ...
(5)

Osvedčenie

a)
technika technickej kontroly možno fyzickej osobe vydať len pre jednu oprávnenú osobu technickej kontroly ...
b)
technika emisnej kontroly možno fyzickej osobe vydať len pre jednu oprávnenú osobu emisnej kontroly ...
c)
technika kontroly originality možno fyzickej osobe vydať len pre jednu oprávnenú osobu kontroly originality ...
d)
technika montáže plynových zariadení možno fyzickej osobe vydať len pre jednu oprávnenú osobu montáže ...
(6)

Schvaľovací orgán vyhovie návrhu a vydá osvedčenie technika, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky ...

(7)

Osvedčenie technika technickej kontroly obsahuje

a)
identifikačné údaje odborne spôsobilej osoby,
b)
identifikačné údaje oprávnenej osoby technickej kontroly alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na ...
c)
údaje o sídle stanice technickej kontroly,
d)
údaje o druhu technickej kontroly a kategórie vozidiel, na ktorých sa bude technická kontrola vykonávať ...
e)
obmedzenú platnosť osvedčenia na päť rokov od nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia,
f)
ďalšie údaje a podmienky súvisiace s vykonávaním technickej kontroly, ak je to potrebné.
(8)

Osvedčenie technika emisnej kontroly obsahuje

a)
identifikačné údaje odborne spôsobilej osoby,
b)
identifikačné údaje oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie ...
c)
údaje o sídle pracoviska emisnej kontroly,
d)
údaje o emisnom systéme, druhu paliva na pohon motora, na ktorých sa bude emisná kontrola vykonávať ...
e)
obmedzenú platnosť osvedčenia na päť rokov od nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia,
f)
ďalšie údaje a podmienky súvisiace s vykonávaním emisnej kontroly, ak je to potrebné.
(9)

Osvedčenie technika kontroly originality obsahuje

a)
identifikačné údaje odborne spôsobilej osoby,
b)
identifikačné údaje oprávnenej osoby kontroly originality alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia ...
c)
údaje o sídle pracoviska kontroly originality,
d)
kategórie vozidiel, na ktorých sa bude kontrola originality vykonávať na pracovisku kontroly originality, ...
e)
obmedzenú platnosť osvedčenia na päť rokov od nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia,
f)
ďalšie údaje a podmienky súvisiace s vykonávaním kontroly originality, ak je to potrebné.
(10)

Osvedčenie technika montáže plynových zariadení obsahuje

a)
identifikačné údaje odborne spôsobilej osoby,
b)
identifikačné údaje oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo osoby, ktorá je navrhovateľom ...
c)
údaje o sídle pracoviska montáže plynových zariadení,
d)
druh plynného paliva,
e)
obmedzenú platnosť osvedčenia na päť rokov od nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia,
f)
ďalšie údaje a podmienky súvisiace s vykonávaním montáže plynových zariadení, ak je to potrebné.
(11)

Schvaľovací orgán okrem prípadu podľa odseku 3 udelí

a)
osvedčenie technika technickej kontroly fyzickej osobe, ak jej v posledných dvanástich mesiacoch bolo ...
b)
osvedčenie technika emisnej kontroly fyzickej osobe, ak jej v posledných dvanástich mesiacoch bolo osvedčenie ...
c)
osvedčenie technika kontroly originality fyzickej osobe, ak jej v posledných dvanástich mesiacoch bolo ...
d)
osvedčenie technika montáže plynových zariadení fyzickej osobe, ak jej v posledných dvanástich mesiacoch ...
(12)

Pre udelenie osvedčenia technika podľa odseku 11 sa primerane postupuje podľa odseku 4 písm. a) a b) ...

§ 91
Zmena, pozastavenie, zrušenie alebo zánik osvedčenia technika a predĺženie platnosti osvedčenia technika ...
(1)

Schvaľovací orgán zmení rozsah osvedčenia technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika ...

(2)

Schvaľovací orgán môže zmeniť rozsah osvedčenia technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, ...

(3)

Schvaľovací orgán vydá nové osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika ...

(4)

Schvaľovací orgán môže pozastaviť platnosť osvedčenia technika technickej kontroly, technika emisnej ...

a)
príslušná oprávnená osoba neoznámi schvaľovaciemu orgánu zmenu podmienok, údajov a dokladov ustanovených ...
b)
výkonom odborného dozoru boli zistené dôvody na pozastavenie platnosti osvedčenia technika.
(5)

Schvaľovací orgán zruší

a)
osvedčenie technika technickej kontroly, ak
1.
oprávnená osoba technickej kontroly požiada o zrušenie osvedčenia,
2.
zistí, že osvedčenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok ...
3.
technik technickej kontroly prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo osvedčenie ...
4.
technik technickej kontroly podľa § 92 ods. 8 alebo ods. 9 neabsolvoval doškoľovací kurz alebo bol pri ...
5.
z lekárskej správy vyplýva, že technik technickej kontroly nie je trvalo telesne alebo duševne schopný ...
6.
technik technickej kontroly neodôvodnene nevykonával technickú kontrolu nepretržite viac ako 12 mesiacov, ...
7.
technik technickej kontroly v čase zákazu podľa § 92 ods. 11 vykonával technickú kontrolu,
8.
technik technickej kontroly umožnil neoprávnené použitie tlačív dokladov o vykonaní technickej kontroly, ...
9.
technik technickej kontroly vykonal technickú kontrolu bez pristaveného vozidla alebo mimo ustanovených ...
10.
technik technickej kontroly poskytol prihlasovacie údaje do celoštátneho informačného systému technických ...
11.
technik technickej kontroly vykonal technickú kontrolu s prihlasovacími údajmi do celoštátneho informačného ...
12.
technik technickej kontroly vykonal technickú kontrolu v čase nefunkčnosti monitorovacieho záznamového ...
13.
technik technickej kontroly pri technickej kontrole použil také vybavenie, zariadenie alebo prostriedok, ...
14.
technik technickej kontroly nesprávne vyhodnotil chybu na vozidle a vplyvom tejto chyby došlo k vzniku ...
15.
sa následným odborným dozorom zistí, že technik technickej kontroly pri technickej kontrole opätovne ...
b)
osvedčenie technika emisnej kontroly, ak
1.
oprávnená osoba emisnej kontroly požiada o zrušenie osvedčenia,
2.
zistí, že osvedčenie technika emisnej kontroly bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov ...
3.
technik emisnej kontroly prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo osvedčenie ...
4.
technik emisnej kontroly podľa § 92 ods. 8 alebo ods. 9 neabsolvoval doškoľovací kurz alebo bol pri ...
5.
z lekárskej správy vyplýva, že technik emisnej kontroly nie je trvalo telesne alebo duševne schopný ...
6.
technik emisnej kontroly neodôvodnene nevykonával emisnú kontrolu nepretržite viac ako 12 mesiacov,
7.
technik emisnej kontroly v čase zákazu podľa § 92 ods. 12 vykonával emisnú kontrolu,
8.
technik emisnej kontroly umožnil neoprávnené použitie tlačív dokladov o vykonaní emisnej kontroly, kontrolnej ...
9.
technik emisnej kontroly vykonal emisnú kontrolu bez pristaveného vozidla alebo mimo ustanovených priestorov, ...
10.
technik emisnej kontroly poskytol prihlasovacie údaje do celoštátneho informačného systému emisných ...
11.
technik emisnej kontroly vykonal emisnú kontrolu s prihlasovacími údajmi do celoštátneho informačného ...
12.
technik emisnej kontroly vykonal emisnú kontrolu v čase nefunkčnosti monitorovacieho záznamového zariadenia; ...
13.
technik emisnej kontroly pri emisnej kontrole použije také vybavenie, zariadenie alebo prostriedok, ...
c)
osvedčenie technika kontroly originality, ak
1.
oprávnená osoba kontroly originality požiada o zrušenie osvedčenia,
2.
zistí, že osvedčenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok ...
3.
technik kontroly originality prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo osvedčenie ...
4.
technik kontroly originality podľa § 92 ods. 8 alebo ods. 9 neabsolvoval doškoľovací kurz alebo bol ...
5.
z lekárskej správy vyplýva, že technik kontroly originality nie je trvalo telesne alebo duševne schopný ...
6.
technik kontroly originality neodôvodnene nevykonával kontrolu originality nepretržite viac ako 12 mesiacov, ...
7.
technik kontroly originality v čase zákazu podľa § 92 ods. 13 vykonával kontrolu originality,
8.
technik kontroly originality umožnil neoprávnené použitie tlačív dokladov o vykonaní kontroly originality, ...
9.
technik kontroly originality vykonal kontrolu originality bez pristaveného vozidla alebo mimo ustanovených ...
10.
technik kontroly originality poskytol prihlasovacie údaje do celoštátneho informačného systému kontrol ...
11.
technik kontroly originality vykonal kontrolu originality s prihlasovacími údajmi do celoštátneho informačného ...
12.
technik kontroly originality pri kontrole originality použije také vybavenie, zariadenie alebo prostriedok, ...
13.
technik kontroly originality porušil povinnosť podľa § 97 ods. 1 písm. a) tým, že o vykonaní kontroly ...
d)
osvedčenie montáže plynových zariadení, ak
1.
oprávnená osoba montáže plynových zariadení požiada o zrušenie osvedčenia,
2.
zistí, že osvedčenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok ...
3.
technik montáže plynových zariadení prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo ...
4.
technik montáže plynových zariadení podľa § 92 ods. 8 alebo ods. 9 neabsolvoval doškoľovací kurz alebo ...
5.
z lekárskej správy vyplýva, že technik montáže plynových zariadení nie je trvalo telesne alebo duševne ...
6.
technik montáže plynových zariadení v čase zákazu podľa § 92 ods. 14 vykonával montáže plynových zariadení, ...
7.
technik montáže plynových zariadení umožnil neoprávnené použitie tlačív dokladov o vykonaní montáže ...
8.
technik montáže plynových zariadení vykonal montáž plynových zariadení mimo ustanovených priestorov,
9.
technik montáže plynových zariadení poskytol prihlasovacie údaje do celoštátneho informačného systému ...
10.
technik montáže plynových zariadení vykonal montáž plynových zariadení s prihlasovacími údajmi do celoštátneho ...
(6)

Osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo ...

a)
uplynutím času platnosti osvedčenia, ak príslušná oprávnená osoba nepožiadala o predĺženie platnosti ...
b)
smrťou technika alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
c)
zrušením príslušnej oprávnenej osoby; to neplatí, ak dôjde k zmene oprávnenej osoby podľa odseku 3,
d)
ak technik neabsolvoval doškoľovací kurz na predĺženie platnosti osvedčenia technika v čase platnosti ...
e)
skončením pracovného pomeru technika u príslušnej oprávnenej osoby; to neplatí, ak dôjde k zmene oprávnenej ...
f)
vydaním nového osvedčenia technika podľa odseku 3.
(7)

Schvaľovací orgán predĺži platnosť osvedčenia technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, ...

a)
príslušná oprávnená osoba najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti osvedčenia požiada o predĺženie ...
b)
technik absolvoval doškoľovací kurz na predĺženie platnosti osvedčenia technika a
c)
vyhovel pri skúške z odbornej spôsobilosti v čase platnosti osvedčenia technika.
(8)

Ak v čase platnosti osvedčenia technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly ...

a)
doškoľovacieho kurzu a skúšky z odbornej spôsobilosti podľa odseku 7 písm. b) a c), zúčastní sa najbližšieho ...
b)
skúšky z odbornej spôsobilosti podľa odseku 7 písm. c), zúčastní sa najbližšej skúšky po ukončení práceneschopnosti. ...
(9)

Na zmenu rozsahu osvedčenia technika podľa odsekov 1 a 2, na udelenie nového osvedčenia technika podľa ...

(10)

Odvolanie proti rozhodnutiu schvaľovacieho orgánu o pozastavení platnosti osvedčenia technika podľa ...

(11)

Proti rozhodnutiu o zrušení osvedčenia technika podľa odseku 5 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého ...

§ 92
Základné školenie, rozširovacie školenie a doškoľovací kurz
(1)

Technická služba technickej kontroly na príslušný druh technickej kontroly a kategóriu vozidla organizuje ...

a)
základné školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika technickej kontroly,
b)
rozširovacie školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika technickej kontroly,
c)
doškoľovací kurz technikov technickej kontroly na predĺženie platnosti osvedčenia technika technickej ...
(2)

Technická služba emisnej kontroly organizuje a zabezpečuje

a)
základné školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika emisnej kontroly,
b)
doškoľovací kurz technikov emisnej kontroly na predĺženie platnosti osvedčenia technika emisnej kontroly. ...
(3)

Technická služba kontroly originality organizuje a zabezpečuje

a)
základné školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika kontroly originality,
b)
doškoľovací kurz technikov kontroly originality na predĺženie platnosti osvedčenia technika kontroly ...
(4)

Technická služba montáže plynových zariadení na príslušný druh paliva organizuje a zabezpečuje

a)
základné školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení,
b)
rozširovacie školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení,
c)
doškoľovací kurz technikov montáže plynových zariadení na predĺženie platnosti osvedčenia technika montáže ...
(5)

Záväzná prihláška na základné školenie, rozširovacie školenie alebo doškoľovací kurz obsahuje

a)
identifikačné údaje
1.
oprávnenej osoby technickej kontroly alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie stanice ...
2.
oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska ...
3.
oprávnenej osoby kontroly originality alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska ...
4.
oprávnenej osoby montáže plynových zariadení v prípade podľa odseku 4 alebo osoby, ktorá podala prihlášku ...
b)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada prihlásenie na školenie alebo ...
c)
údaje a doklady ustanovené vykonávacími právnymi predpismi podľa § 136 ods. 3 písm. g) až j).
(6)

Príslušná technická služba zaradí na základné školenie, rozširovacie školenie alebo doškoľovací kurz ...

(7)

Na základe potvrdenia o absolvovaní základného školenia, rozširovacieho školenia alebo doškoľovacieho ...

(8)

Schvaľovací orgán nariadi doškoľovací kurz, a ak je to potrebné, aj skúšku z odbornej spôsobilosti technikovi ...

(9)

Doškoľovaciemu kurzu a následnej skúške z odbornej spôsobilosti sa podrobí technik technickej kontroly, ...

(10)

Náklady spojené so školeniami a kurzmi podľa odsekov 1 až 4, 7 až 9 hradí

a)
oprávnená osoba technickej kontroly alebo osoba, ktorá má udelené povolenie na zriadenie stanice technickej ...
b)
oprávnená osoba emisnej kontroly alebo osoba, ktorá má udelené povolenie zriadenie pracoviska emisnej ...
c)
oprávnená osoba kontroly originality alebo osoba, ktorá má udelené povolenie zriadenie pracoviska kontroly ...
d)
oprávnená osoba montáže plynových zariadení v prípade podľa odseku 4 alebo osoba, ktorá podala prihlášku ...
(11)

Technik technickej kontroly, ktorý po absolvovaní rozširovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu ...

(12)

Technik emisnej kontroly, ktorý po absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa odseku 2 písm. b) alebo doškoľovacieho ...

(13)

Technik kontroly originality, ktorý po absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa odseku 3 písm. b) alebo ...

(14)

Technik montáže plynových zariadení, ktorý po absolvovaní rozširovacieho školenia alebo doškoľovacieho ...

(15)

Spôsob a rozsah vykonávania základného školenia, rozširovacieho školenia a doškoľovacieho kurzu, podrobnosti ...

§ 93
Skúšky z odbornej spôsobilosti
(1)

Odbornou spôsobilosťou na účel vykonávania technickej kontroly je súbor odborných vedomostí, zručností ...

a)
právne predpisy súvisiace s technickou kontrolou,
b)
kontrolu, meranie a hodnotenie technického stavu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej ...
c)
overenie a kalibráciu používaných zariadení,
d)
používanie monitorovacieho záznamového zariadenia,
e)
vedenie informačného systému.
(2)

Odbornou spôsobilosťou na účel vykonávania emisnej kontroly je súbor odborných vedomostí, zručností ...

a)
právne predpisy súvisiace s emisnou kontrolou,
b)
kontrolu, meranie a hodnotenie technického stavu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej ...
c)
overenie a kalibráciu používaných zariadení,
d)
používanie monitorovacieho záznamového zariadenia,
e)
vedenie informačného systému.
(3)

Odbornou spôsobilosťou na účel vykonávania kontroly originality je súbor odborných vedomostí, zručností ...

a)
právne predpisy súvisiace s kontrolou originality,
b)
kontrolu, meranie a hodnotenie vozidiel, vyhodnotenie identifikátorov vozidiel, vyhodnotenie požadovaných ...
c)
nastavenie používaných zariadení,
d)
vedenie informačného systému.
(4)

Odbornou spôsobilosťou na účel montáže plynových zariadení je súbor odborných vedomostí, zručností a ...

a)
montáž plynových zariadení,
b)
znalosť postupov schvaľovania montáže plynových zariadení,
c)
overenie používaných zariadení,
d)
vedenie informačného systému.
(5)

Získaná odborná spôsobilosť podľa odsekov 1 až 4 sa preukazuje skúškou pred skúšobnou komisiou vymenovanou ...

(6)

Záväzná prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti obsahuje

a)
identifikačné údaje
1.
o oprávnenej osobe technickej kontroly alebo osobe, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie stanice ...
2.
o oprávnenej osobe emisnej kontroly alebo osobe, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska ...
3.
o oprávnenej osobe kontroly originality alebo osobe, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska ...
4.
o oprávnenej osobe montáže plynových zariadení alebo osobe, ktorá podala prihlášku na základné školenie ...
b)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada prihlásenie na skúšku, a
c)
údaje a doklady ustanovené vykonávacími právnymi predpismi podľa § 136 ods. 3 písm. g) až j).
(7)

Na skúšku z odbornej spôsobilosti možno zaradiť fyzickú osobu, len ak bola podaná úplná záväzná prihláška ...

(8)

Termín a miesto konania skúšky z odbornej spôsobilosti určí typový schvaľovací orgán tak, aby sa mohla ...

a)
je držiteľom povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, alebo oprávnenej osobe technickej kontroly ...
b)
je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly, alebo oprávnenej osobe emisnej kontroly ...
c)
je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality, alebo oprávnenej osobe kontroly ...
d)
podala prihlášku na základné školenie, alebo oprávnenej osobe montáže plynových zariadení technická ...
(9)

Ak fyzická osoba po absolvovaní základného školenia, rozširovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu ...

a)
pri základnom školení až po opätovnom absolvovaní základného školenia,
b)
pri rozširovacom školení až po opätovnom absolvovaní rozširovacieho školenia,
c)
pri doškoľovacom kurze až po opätovnom absolvovaní základného školenia alebo po opätovnom absolvovaní ...
(10)

Ak fyzická osoba po absolvovaní základného školenia, rozširovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu ...

a)
pri základnom školení až po opätovnom absolvovaní základného školenia,
b)
pri rozširovacom školení až po opätovnom absolvovaní rozširovacieho školenia,
c)
pri doškoľovacom kurze až po opätovnom absolvovaní základného školenia alebo po opätovnom absolvovaní ...
(11)

Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenie ...

§ 94
Skúšky overenia znalostí o vozidlách
(1)

Na účely overenia, či fyzická osoba, ktorá chce vykonávať technickú kontrolu, spĺňa podmienku ustanovenú ...

(2)

Na účely overenia, či fyzická osoba, ktorá chce vykonávať emisnú kontrolu, spĺňa podmienku ustanovenú ...

(3)

Fyzická osoba, ktorá má záujem vykonávať

a)
kontroly originality, preukazuje splnenie podmienky ustanovenej v § 90 ods. 3 písm. c) štvrtom bode ...
b)
montáže plynových zariadení, preukazuje splnenie podmienky ustanovenej v § 90 ods. 3 písm. d) treťom ...
(4)

Záväzná prihláška na skúšku overenia znalostí o vozidlách obsahuje identifikačné údaje podľa § 157 ods. ...

(5)

Termín a miesto konania skúšky podľa odsekov 1 a 2 určí príslušná technická služba tak, aby sa skúška ...

(6)

Náklady spojené so skúškou hradí osoba uvedená odseku 4. Pri osobách prihlásených na skúšku orgánom ...

(7)

Od skúšky podľa odsekov 1 až 3 je oslobodená fyzická osoba, ktorá preukáže, že úspešne absolvovala vzdelanie, ...

(8)

Skúška vykonaná technickou službou technickej kontroly sa považuje za rovnocennú so skúškou vykonanou ...

(9)

Vykonávanie skúšok, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia, vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania ...

Povinnosti technika
§ 95
Povinnosti technika technickej kontroly
(1)

Technik technickej kontroly je povinný

a)
vykonávať technickú kontrolu v súlade s týmto zákonom, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. ...
b)
počas celej doby platnosti osvedčenia technika technickej kontroly dodržiavať podmienky podľa § 90 ods. ...
c)
každý vydaný doklad o vykonaní technickej kontroly podľa § 111 ods. 1 písm. a) až c), ods. 4 písm. b) ...
d)
podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu, ak
1.
to nariadi schvaľovací orgán, ak o tom rozhodol typový schvaľovací orgán z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne ...
2.
technikovi technickej kontroly bola v posledných piatich rokoch dvakrát právoplatne uložená pokuta z ...
e)
písomne oznámiť oprávnenej osobe technickej kontroly zmenu podmienok ustanovených v § 90 ods. 3 písm. ...
f)
osobe, ktorá sa dostavila s vozidlom na technickú kontrolu, oznámiť výsledok technickej kontroly vrátane ...
(2)

Technik technickej kontroly pri vykonávaní technickej kontroly nesmie podliehať žiadnemu konfliktu záujmov, ...

§ 96
Povinnosti technika emisnej kontroly
(1)

Technik emisnej kontroly je povinný

a)
vykonávať emisnú kontrolu v súlade s týmto zákonom, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 ...
b)
počas celej doby platnosti osvedčenia technika emisnej kontroly dodržiavať podmienky podľa § 90 ods. ...
c)
každý vydaný doklad o vykonaní emisnej kontroly podľa § 120 ods. 1 písm. a) a b) opatriť odtlačkom pečiatky ...
d)
podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu, ak
1.
to nariadi schvaľovací orgán, ak o tom rozhodol typový schvaľovací orgán z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne ...
2.
technikovi emisnej kontroly bola v posledných piatich rokoch dvakrát právoplatne uložená pokuta z dôvodu ...
e)
písomne oznámiť oprávnenej osobe emisnej kontroly zmenu podmienok ustanovených v § 90 ods. 3 písm. b) ...
f)
osobe, ktorá sa dostavila s vozidlom na emisnú kontrolu, oznámiť výsledok emisnej kontroly vrátane všetkých ...
(2)

Technik emisnej kontroly pri vykonávaní emisnej kontroly nesmie podliehať žiadnemu konfliktu záujmov, ...

§ 97
Povinnosti technika kontroly originality
(1)

Technik kontroly originality je povinný

a)
vykonávať kontrolu originality v súlade s týmto zákonom, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. ...
b)
počas celej doby platnosti osvedčenia technika kontroly originality dodržiavať podmienky podľa § 90 ...
c)
každý vydaný doklad o vykonaní kontroly originality podľa § 127 ods. 1 písm. a) a ods. 2 opatriť odtlačkom ...
d)
podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu, ak
1.
to nariadi schvaľovací orgán, ak o tom rozhodol typový schvaľovací orgán z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne ...
2.
technikovi kontroly originality bola v posledných piatich rokoch dvakrát právoplatne uložená pokuta ...
e)
písomne oznámiť oprávnenej osobe kontroly originality zmenu podmienok ustanovených v § 90 ods. 3 písm. ...
f)
ak pri vykonávaní kontroly originality zistí, že identifikačné číslo vozidla VIN alebo náhradné identifikačné ...
(2)

Technik kontroly originality pri vykonávaní kontroly originality nesmie podliehať žiadnemu konfliktu ...

§ 98
Povinnosti technika montáže plynových zariadení

Technik montáže plynových zariadení je povinný

a)
vykonávať montáž plynových zariadení v súlade s týmto zákonom, vykonávacím právnym predpisom podľa § ...
b)
počas celej doby platnosti osvedčenia technika montáže plynových zariadení dodržiavať podmienky podľa ...
c)
každý vydaný doklad o vykonaní montáže plynového zariadenia podľa § 132 ods. 1 opatriť odtlačkom pečiatky ...
d)
podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu, ak
1.
to nariadi schvaľovací orgán, ak o tom rozhodol typový schvaľovací orgán z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne ...
2.
technikovi montáže plynových zariadení bola v posledných piatich rokoch dvakrát právoplatne uložená ...
e)
písomne oznámiť oprávnenej osobe montáže plynových zariadení zmenu podmienok ustanovených v § 90 ods. ...

Druhý diel
Technik cestnej technickej kontroly

§ 99
Základné ustanovenia
(1)

Technik cestnej technickej kontroly je osoba oprávnená na vykonávanie počiatočnej cestnej technickej ...

(2)

Technik cestnej technickej kontroly pri výbere vozidiel, ktoré majú byť predmetom cestnej technickej ...

(3)

Technik cestnej technickej kontroly pri vykonávaní cestnej technickej kontroly nesmie podliehať žiadnemu ...

(4)

Odmena technika cestnej technickej kontroly nesmie priamo súvisieť s výsledkami počiatočnej alebo podrobnejšej ...

(5)

Podrobnejšiu cestnú technickú kontrolu vykonáva technik cestnej technickej kontroly, ktorý má udelené ...

§ 100
Udeľovanie osvedčenia technika
(1)

Fyzická osoba, ktorá spĺňa ustanovené podmienky, môže vykonávať cestnú technickú kontrolu až po nadobudnutí ...

(2)

Návrh na udelenie osvedčenia technika cestnej technickej kontroly môže podať len príslušný orgán Policajného ...

(3)

Návrh na udelenie osvedčenia technika cestnej technickej kontroly obsahuje

a)
identifikačné údaje osoby podľa odseku 2, ktorá je oprávnená vykonávať cestnú technickú kontrolu,
b)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada udelenie osvedčenia, a
c)
údaje a doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa odseku 4 ustanovené vykonávacím právnym predpisom ...
(4)

Typový schvaľovací orgán udelí osvedčenie technika cestnej technickej kontroly fyzickej osobe, ak

a)
spĺňa podmienky ustanovené pre technika technickej kontroly podľa § 90 ods. 3 písm. a) prvého až tretieho ...
b)
absolvovala základné školenie na vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu technickej kontroly, ...
c)
absolvovala základné školenie na vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu emisnej kontroly,
d)
vyhovela pri skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu technickej ...
e)
vyhovela pri skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu emisnej ...
(5)

Osvedčenie technika cestnej technickej kontroly možno vydať v rozsahu pre všetky kategórie vozidiel ...

(6)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie a vydá osvedčenie technika cestnej technickej kontroly, ak sú ...

(7)

Osvedčenie technika cestnej technickej kontroly obsahuje

a)
identifikačné údaje odborne spôsobilej osoby,
b)
identifikačné údaje osoby oprávnenej vykonávať cestnú technickú kontrolu,
c)
obmedzenú platnosť osvedčenia na päť rokov,
d)
ďalšie údaje a podmienky súvisiace s vykonávaním cestnej technickej kontroly, ak je to potrebné.
§ 101
Zánik osvedčenia a predĺženie platnosti osvedčenia
(1)

Osvedčenie technika cestnej technickej kontroly zaniká

a)
uplynutím času platnosti osvedčenia,
b)
smrťou technika alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
c)
skončením pracovného pomeru technika u osoby oprávnenej vykonávať cestnú technickú kontrolu.
(2)

Typový schvaľovací orgán predĺži platnosť osvedčenia technika cestnej technickej kontroly, ak

a)
osoba oprávnená vykonávať cestnú technickú kontrolu pred uplynutím platnosti osvedčenia požiada o predĺženie ...
b)
technik absolvoval v rozsahu technickej kontroly doškoľovací kurz na predĺženie platnosti osvedčenia, ...
c)
technik absolvoval v rozsahu emisnej kontroly doškoľovací kurz na predĺženie platnosti osvedčenia,
d)
technik vyhovel pri skúške z odbornej spôsobilosti v rozsahu technickej kontroly v čase platnosti osvedčenia ...
e)
technik vyhovel pri skúške z odbornej spôsobilosti v rozsahu emisnej kontroly v čase platnosti osvedčenia ...
(3)

Ak v čase platnosti osvedčenia sa technik cestnej technickej kontroly z vážnych zdravotných problémov ...

a)
doškoľovacieho kurzu a skúšky z odbornej spôsobilosti podľa odseku 2 písm. b) až e), zúčastní sa najbližšieho ...
b)
skúšky z odbornej spôsobilosti podľa odseku 2 písm. d) a e), zúčastní sa najbližšej skúšky po ukončení ...
(4)

Na predĺženie platnosti osvedčenia technika cestnej technickej kontroly podľa odseku 2 sa vzťahujú ustanovenia ...

§ 102
Základné školenie a doškoľovací kurz
(1)

Technická služba technickej kontroly organizuje a zabezpečuje

a)
základné školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika cestnej technickej kontroly v rozsahu ...
b)
doškoľovací kurz technikov cestnej technickej kontroly na predĺženie platnosti osvedčenia technika cestnej ...
(2)

Technická služba emisnej kontroly organizuje a zabezpečuje

a)
základné školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika cestnej technickej kontroly v rozsahu ...
b)
doškoľovací kurz technikov cestnej technickej kontroly na predĺženie platnosti osvedčenia technika cestnej ...
(3)

Záväzná prihláška na základné školenie alebo doškoľovací kurz obsahuje

a)
identifikačné údaje osoby oprávnenej vykonávať cestnú technickú kontrolu,
b)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada prihlásenie na školenie alebo ...
c)
údaje a doklady ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. e).
(4)

Technická služba technickej kontroly a technická služba emisnej kontroly zaradia na základné školenie ...

(5)

Na základe potvrdenia o absolvovaní základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu osoba oprávnená vykonávať ...

(6)

Náklady spojené so školeniami a kurzami podľa odseku 1 hradí technická služba technickej kontroly. Náklady ...

(7)

Technik cestnej technickej kontroly, ktorý po absolvovaní základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu ...

(8)

Spôsob a rozsah vykonávania základného školenia a doškoľovacieho kurzu, podrobnosti o vydávaní a náležitostiach ...

§ 103
Skúšky z odbornej spôsobilosti
(1)

Odbornou spôsobilosťou na účel vykonávania cestnej technickej kontroly je súbor odborných vedomostí, ...

a)
právne predpisy súvisiace s cestnou technickou kontrolou,
b)
právne predpisy súvisiace s kontrolou rozmerov a hmotností,
c)
právne predpisy súvisiace s kontrolou upevňovania nákladu,
d)
právne predpisy súvisiace s cestnou kontrolou podľa osobitných predpisov,56)
e)
právne predpisy súvisiace s kontrolou prepravy nebezpečných vecí,
f)
právne predpisy súvisiace s kontrolou licencie Spoločenstva, prepravného povolenia alebo licencie medzinárodnej ...
g)
kontrolu, meranie a hodnotenie technického stavu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej ...
h)
overenie a kalibráciu používaných zariadení,
i)
vedenie informačného systému.
(2)

Získaná odborná spôsobilosť sa preukazuje skúškou pred skúšobnou komisiou vymenovanou typovým schvaľovacím ...

(3)

Záväzná prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti obsahuje

a)
identifikačné údaje osoby oprávnenej vykonávať cestnú technickú kontrolu,
b)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada prihlásenie na skúšku, a
c)
údaje a doklady ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. e).
(4)

Na skúšku z odbornej spôsobilosti možno zaradiť fyzickú osobu, len ak bola podaná úplná záväzná prihláška ...

(5)

Termín a miesto konania skúšky z odbornej spôsobilosti určí typový schvaľovací orgán tak, aby sa mohla ...

(6)

Ak fyzická osoba po absolvovaní základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu nevyhovela z niektorej ...

(7)

Ak fyzická osoba po absolvovaní základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu preukáže, že sa zo závažných ...

(8)

Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenie ...

TRETIA HLAVA
TECHNICKÁ KONTROLA

§ 104
Stanica technickej kontroly
(1)

Stanica technickej kontroly je pracovisko špecializované na vykonávanie technickej kontroly, ktoré môže ...

a)
stacionárna stanica technickej kontroly alebo
b)
mobilná stanica technickej kontroly.
(2)

Stanica technickej kontroly musí byť súčasne aj pracoviskom emisnej kontroly.

(3)

V stacionárnej stanici technickej kontroly sa vykonáva technická kontrola v schválenom priestore prostredníctvom ...

(4)

V mobilnej stanici technickej kontroly sa vykonáva technická kontrola na jednom zo schválených miest ...

(5)

Stanice technickej kontroly sa členia na jednotlivé typy podľa počtu kontrolných liniek a kategórie ...

(6)

Sieť staníc technickej kontroly tvoria stanice technickej kontroly

a)
podľa § 170 ods. 27,
b)
budované na základe povolení na zriadenie stanice technickej kontroly alebo prevádzkované na základe ...
c)
budované na základe povolení na zriadenie stanice technickej kontroly alebo prevádzkované na základe ...
d)
budované na základe povolení na zriadenie stanice technickej kontroly vydaných po účinnosti tohto zákona ...
e)
prevádzkované na základe oprávnení na vykonávanie technickej kontroly vydaných po účinnosti tohto zákona ...
§ 105
Monitorovanie stanice technickej kontroly
(1)

Priestor kontrolnej linky stacionárnej stanice technickej kontroly a priestor miesta na prevádzkovanie ...

a)
účely zvýšenia kvality výkonu technickej kontroly,
b)
identifikáciu vozidiel,
c)
identifikáciu technikov technickej kontroly vykonávajúcich technickú kontrolu,
d)
vykonávanie odborného dozoru,
e)
preukazovanie porušenia povinnosti technika technickej kontroly alebo povinnosti oprávnenej osoby technickej ...
f)
zvýšenie bezpečnosti vozidiel v cestnej premávke.
(2)

Monitorovacie záznamové zariadenie sa musí používať tak, aby nezasahovalo do súkromia fyzických osôb, ...

(3)

Priestor kontrolnej linky stanice technickej kontroly a priestor miesta na prevádzkovanie mobilnej stanice ...

(4)

Záznam vyhotovený monitorovacím záznamovým zariadením vo forme snímok sa ukladá v celoštátnom informačnom ...

a)
typovému schvaľovaciemu orgánu v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej ...
b)
orgánom odborného dozoru podľa tohto zákona v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa v územnom ...
c)
schvaľovaciemu orgánu v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o ...
d)
oprávnenej osobe technickej kontroly v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh,
e)
orgánom Policajného zboru v rozsahu potrebnom na účely objasňovania priestupku alebo trestného činu.
(5)

Záznam vyhotovený monitorovacím záznamovým zariadením vo forme videozáznamu sa ukladá lokálne na serveri ...

a)
osobám podľa odseku 4 písm. a) až e),
b)
technickej službe technickej kontroly.
(6)

Ak záznam vyhotovený monitorovacím záznamovým zariadením nie je využitý na účely podľa odsekov 4 a 5, ...

a)
videozáznam po dvoch kalendárnych rokoch od vykonania technickej kontroly,
b)
snímky po 20 kalendárnych rokoch od vykonania technickej kontroly.
(7)

Pri zrušení alebo zániku oprávnenej osoby technickej kontroly všetky záznamy podľa odseku 6 ukladané ...

(8)

Ak monitorovacie záznamové zariadenie neplní dostatočne svoj účel podľa odseku 1, orgán odborného dozoru ...

§ 106
Vykonávanie technickej kontroly
(1)

Technickou kontrolou je prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo ...

(2)

Technická kontrola v stanici technickej kontroly sa vykonáva podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu ...

(3)

Rozsah kontrolných úkonov technickej kontroly je rovnaký pre stacionárnu stanicu technickej kontroly, ...

(4)

V mobilnej stanici technickej kontroly sa nemôže vykonávať technická kontrola na prepravu nebezpečných ...

(5)

Oprávnená osoba technickej kontroly, ktorá prevádzkuje mobilnú stanicu technickej kontroly, musí oznámiť ...

(6)

Na vykonávanie technickej kontroly sa smú používať len zariadenia, ktorých vhodnosť bola schválená typovým ...

(7)

Metodiky obsahujúce metódy a upravujúce spôsob vykonávania technických kontrol, spôsob používania zariadení ...

§ 107
Druhy technickej kontroly
(1)

Základným druhom technickej kontroly je technická kontrola pravidelná.

(2)

Technická kontrola sa člení na

a)
technickú kontrolu pravidelnú,
b)
technickú kontrolu zvláštnu,
c)
technickú kontrolu administratívnu,
d)
technickú kontrolu na prepravu nebezpečných vecí,
e)
technickú kontrolu na vydanie prepravného povolenia,
f)
opakovanú technickú kontrolu,
g)
technickú kontrolu vykonávanú v rámci cestnej technickej kontroly.
(3)

Rozsah technických kontrol podľa odseku 2 ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. ...

(4)

Technickú kontrolu podľa odseku 2 písm. a) až f) možno vykonať podľa voľby prevádzkovateľa vozidla v ...

(5)

Bez udeleného oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly pravidelnej podľa odseku 2 písm. a) nemožno ...

(6)

Na základe udeleného oprávnenia na

a)
vykonávanie technickej kontroly podľa odseku 2 písm. a) možno vykonávať aj technickú kontrolu zvláštnu ...
b)
vykonávanie technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí alebo na vydanie prepravného povolenia ...
(7)

Oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly podľa odseku 2 písm. d) alebo písm. e) možno udeliť len ...

(8)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté, s povinnou výbavou ...

(9)

Vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, ...

(10)

Okolnosti, za ktorých sa technická kontrola nevykoná, ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ...

(11)

Pred začatím technickej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na technickú ...

(12)

Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla. Na kontrolnej ...

(13)

Na výzvu osoby oprávnenej vykonať odborný dozor je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla povinný ...

§ 108
Technická kontrola pravidelná
(1)

Technickej kontrole pravidelnej podlieha

a)
vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a nie je dočasne vyradené z evidencie vozidiel; to ...
b)
jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo zmluvného štátu, ktoré nemá platný doklad o vykonaní ...
c)
jednotlivo dovezené motorové vozidlo z tretieho štátu pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v ...
d)
opätovne schvaľované jednotlivé vozidlo,
e)
dodatočne schvaľované jednotlivé vozidlo,
f)
vozidlo pri výmene technického osvedčenia vozidla.
(2)

Lehoty technickej kontroly pravidelnej pre jednotlivé kategórie vozidiel ustanoví vykonávací právny ...

(3)

Technická kontrola pravidelná môže byť vykonaná aj na vozidlách podľa § 1 ods. 5 a 8, pričom ustanovené ...

§ 109
Nariadenie o podrobení vozidla technickej kontrole pravidelnejmimo ustanovených lehôt
(1)

Ak nastane okolnosť ustanovená vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g), príslušný ...

(2)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný v ustanovenej lehote na vlastné náklady podrobiť vozidlo nariadenej ...

(3)

Ak nastanú okolnosti podľa odseku 1, schvaľovací orgán vydá rozkaz o nariadení technickej kontroly. ...

(4)

Rozkaz o nariadení technickej kontroly má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, ak odsek 11 neustanovuje ...

(5)

Prevádzkovateľ vozidla môže proti rozkazu o nariadení technickej kontroly podať do 15 dní odo dňa jeho ...

(6)

Schvaľovací orgán odmietne odpor, ak

a)
neobsahuje predpísané náležitosti podľa odseku 5 alebo podľa správneho poriadku, alebo
b)
prevádzkovateľ podrobil vozidlo nariadenej technickej kontrole.
(7)

Schvaľovací orgán vydá rozhodnutie o odmietnutí odporu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Rozkaz ...

(8)

Prevádzkovateľovi vozidla, ktorému je po podaní odporu podľa odseku 6 v konaní nariadené podrobiť vozidlo ...

(9)

Trovy konania sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nariadení technickej ...

(10)

Včas podaným odporom, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 6, sa rozkaz o nariadení technickej kontroly ...

(11)

Rozkaz o nariadení technickej kontroly alebo rozhodnutie o nariadení technickej kontroly môže obsahovať ...

§ 110
Hodnotenie vozidla pri technickej kontrole
(1)

Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov ...

(2)

Na základe výsledku hodnotenia podľa odseku 1 je vozidlo podľa úrovne závažnosti

a)
spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke,
b)
dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke,
c)
nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.
(3)

Vozidlo je spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, ak sa technickou kontrolou nezistili žiadne chyby ...

(4)

Vozidlo je dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, ak sa technickou kontrolou zistila vážna ...

(5)

Vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, ak sa technickou kontrolou zistila nebezpečná ...

(6)

Oprávnená osoba technickej kontroly a technická služba technickej kontroly sú povinné evidovať v celoštátnom ...

(7)

Hodnotenie technického stavu vozidla a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti ...

§ 111
Doklad o vykonaní technickej kontroly
(1)

Dokladom o vykonaní technickej kontroly pravidelnej a technickej kontroly administratívnej vozidla, ...

a)
vyznačený protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola,
b)
vyznačené osvedčenie o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola a
c)
vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka.
(2)

Dokladom o vykonaní technickej kontroly pravidelnej vozidla, ktoré nie je prihlásené do evidencie vozidiel ...

(3)

Dokladom o technickej kontrole zvláštnej je doklad podľa odseku 1 písm. a).

(4)

Dokladom o vykonaní technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí sú doklady podľa odseku 1 a

a)
návrh na vydanie osvedčenia o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí podľa medzinárodnej dohody83) ...
b)
predĺženie platnosti osvedčenia o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí podľa medzinárodnej ...
(5)

Dokladom o vykonaní technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia sú

a)
doklady podľa odseku 1 a
b)
potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia.
(6)

Dokladom o vykonaní technickej kontroly opakovanej je vyznačený doklad podľa odsekov 1 až 4.

(7)

Doklady podľa odseku 1 písm. a) až c), odseku 4 písm. a) a odseku 5 písm. b) sú verejnou listinou. Doklady ...

(8)

Vzory a náležitosti dokladov o vykonaní technickej kontroly podľa špecifikácie a charakteristických ...

(9)

Spôsob vyznačovania výsledku technickej kontroly do dokladov o vykonaní technickej kontroly, miesta ...

(10)

Vyznačeným osvedčením o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola a vyznačenou (perforovanou) ...

(11)

Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí na základe dokladu podľa odseku 4 písm. ...

(12)

Prevod držby vozidla alebo zmena vlastníctva vozidla nemá vplyv na platnosť dokladov o vykonaní technickej ...

§ 112
Nespôsobilé vozidlo pri technickej kontrole
(1)

Ak sa pri technickej kontrole zistia nebezpečné chyby a vozidlo je hodnotené ako „nespôsobilé na prevádzku ...

(2)

Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla podľa odseku 1 je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie ...

ŠTVRTÁ HLAVA
EMISNÁ KONTROLA

§ 113
Pracovisko emisnej kontroly
(1)

Pracovisko emisnej kontroly je pracovisko špecializované na vykonávanie emisnej kontroly, ktoré môže ...

a)
stacionárne pracovisko emisnej kontroly alebo
b)
mobilné pracovisko emisnej kontroly.
(2)

V stacionárnom pracovisku emisnej kontroly sa vykonáva emisná kontrola v schválenom priestore prostredníctvom ...

(3)

V mobilnom pracovisku emisnej kontroly sa vykonáva emisná kontrola na jednom zo schválených miest na ...

(4)

Pracoviská emisnej kontroly zabezpečujú vykonávanie emisnej kontroly podľa jednotlivých druhov paliva ...

(5)

Sieť pracovísk emisnej kontroly tvoria pracoviská emisnej kontroly

a)
podľa § 170 ods. 28,
b)
budované na základe povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly alebo prevádzkované na základe ...
c)
budované na základe povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly alebo prevádzkované na základe ...
d)
budované na základe povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly vydaných po účinnosti tohto zákona ...
e)
prevádzkované na základe oprávnení na vykonávanie emisnej kontroly, vydaných po účinnosti tohto zákona ...
§ 114
Monitorovanie pracoviska emisnej kontroly
(1)

Priestor na vykonávanie emisnej kontroly stacionárneho pracoviska emisnej kontroly a priestor miesta ...

a)
účely zvýšenia kvality výkonu emisnej kontroly,
b)
identifikáciu vozidiel,
c)
zaznamenanie údajov o vozidle a záznamov z vozidla, na ktorom sa vykonáva emisná kontrola,
d)
identifikáciu technikov emisnej kontroly vykonávajúcich emisnú kontrolu,
e)
vykonávanie odborného dozoru,
f)
preukazovanie porušenia povinnosti technika emisnej kontroly alebo povinnosti oprávnenej osoby emisnej ...
(2)

Monitorovacie záznamové zariadenie sa musí používať tak, aby nezasahovalo do súkromia fyzických osôb, ...

(3)

Priestor na vykonávanie emisnej kontroly na pracovisku kontroly a priestor miesta na prevádzkovanie ...

(4)

Záznam vyhotovený monitorovacím záznamovým zariadením vo forme snímok sa ukladá v celoštátnom informačnom ...

a)
typovému schvaľovaciemu orgánu v rámci pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej ...
b)
orgánom odborného dozoru podľa tohto zákona v rámci pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa v územnom ...
c)
schvaľovaciemu orgánu v rámci pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o ...
d)
oprávnenej osobe emisnej kontroly v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh,
e)
orgánom Policajného zboru v rozsahu potrebnom na účely objasňovania priestupku alebo trestného činu.
(5)

Záznam vyhotovený monitorovacím záznamovým zariadením vo forme videozáznamu sa ukladá lokálne na serveri ...

a)
osobám podľa odseku 4 písm. a) až e),
b)
technickej službe emisnej kontroly.
(6)

Ak záznam vyhotovený monitorovacím záznamovým zariadením nie je využitý na účely podľa odsekov 4 a 5, ...

a)
videozáznam po dvoch kalendárnych rokoch od vykonania emisnej kontroly,
b)
snímky po 20 kalendárnych rokoch od vykonania emisnej kontroly.
(7)

Pri zrušení alebo zániku oprávnenej osoby emisnej kontroly všetky záznamy podľa odseku 6 ukladané lokálne ...

(8)

Ak monitorovacie záznamové zariadenie neplní dostatočne svoj účel podľa odseku 1, orgán odborného dozoru ...

§ 115
Vykonávanie emisnej kontroly
(1)

Emisnou kontrolou motorového vozidla je prehliadka a kontrola stavu motora vozidla a jeho systémov, ...

(2)

Emisná kontrola sa vykonáva na pracovisku emisnej kontroly podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu ...

(3)

Rozsah kontrolných úkonov emisnej kontroly je rovnaký pre stacionárne pracovisko emisnej kontroly, ako ...

(4)

Oprávnená osoba emisnej kontroly, ktorá prevádzkuje mobilné pracovisko emisnej kontroly, musí oznámiť ...

(5)

Na vykonávanie emisnej kontroly sa smú používať len zariadenia, ktorých vhodnosť bola schválená typovým ...

(6)

Metodiky obsahujúce metódy a upravujúce spôsob vykonávania emisnej kontroly, spôsob používania zariadení ...

§ 116
Druhy emisnej kontroly
(1)

Základným druhom emisnej kontroly je emisná kontrola pravidelná. Na základe udeleného oprávnenia na ...

(2)

Emisná kontrola sa člení na

a)
emisnú kontrolu pravidelnú,
b)
emisnú kontrolu zvláštnu,
c)
emisnú kontrolu administratívnu,
d)
opakovanú emisnú kontrolu,
e)
emisnú kontrolu vykonávanú v rámci cestnej technickej kontroly.
(3)

Rozsah emisnej kontroly podľa odseku 2 ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. h). ...

(4)

Emisnú kontrolu podľa odseku 2 písm. a) až d) možno vykonať podľa voľby prevádzkovateľa vozidla na ktoromkoľvek ...

(5)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté, prevádzkované podľa § ...

(6)

Vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, ...

(7)

Prípady, kedy sa emisná kontrola nevykoná, ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. ...

(8)

Pred začatím emisnej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na emisnú kontrolu ...

(9)

Pri emisnej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla.

(10)

Na výzvu osoby oprávnenej vykonať odborný dozor je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla povinný ...

(11)

Počas emisnej kontroly sa nesmie mazať chybová pamäť OBD.

§ 117
Emisná kontrola pravidelná
(1)

Emisnej kontrole pravidelnej podlieha

a)
motorové vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a nie je dočasne vyradené z evidencie vozidiel; ...
b)
jednotlivo dovezené motorové vozidlo z členského štátu alebo zmluvného štátu, ktoré nemá platný doklad ...
c)
jednotlivo dovezené motorové vozidlo z tretieho štátu pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v ...
d)
opätovne schvaľované jednotlivé motorové vozidlo,
e)
dodatočne schvaľované jednotlivé motorové vozidlo,
f)
motorové vozidlo pri výmene technického osvedčenia vozidla.
(2)

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha

a)
motorové vozidlo so zážihovým motorom mazané zmesou paliva a mazacieho oleja,
b)
motorové vozidlo so zážihovým motorom prihláseným do evidencie vozidiel pred 1. augustom 1970 a
c)
motorové vozidlo so vznetovým motorom prihláseným do evidencie vozidiel pred 1. decembrom 1971.
(3)

Lehoty emisnej kontroly pravidelnej pre jednotlivé kategórie vozidiel ustanoví vykonávací právny predpis ...

(4)

Emisná kontrola pravidelná môže byť vykonaná aj na vozidlách podľa § 1 ods. 5 a 8, pričom ustanovené ...

§ 118
Nariadenie o podrobení vozidla emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt
(1)

Ak nastane prípad ustanovený vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h), príslušný schvaľovací ...

(2)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný v ustanovenej lehote na vlastné náklady podrobiť vozidlo nariadenej ...

(3)

Ak nastanú okolnosti odseku 1, schvaľovací orgán vydá rozkaz o nariadení emisnej kontroly. V rozkaze ...

(4)

Na nariadenie emisnej kontroly sa vzťahuje § 109 ods. 4 až 11 primerane.

§ 119
Hodnotenie vozidla pri emisnej kontrole
(1)

Pri emisnej kontrole sa emisný stav motorového vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, ...

(2)

Na základe výsledku hodnotenia podľa odseku 1 je motorové vozidlo podľa úrovne závažnosti vyhodnotené ...

a)
spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke,
b)
dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke alebo
c)
nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.
(3)

Motorové vozidlo je spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, ak sa emisnou kontrolou nezistili žiadne ...

(4)

Motorové vozidlo je dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, ak sa emisnou kontrolou zistila ...

(5)

Motorové vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, ak emisnou kontrolou bola zistená nebezpečná ...

(6)

Oprávnená osoba emisnej kontroly a technická služba emisnej kontroly sú povinné evidovať v celoštátnom ...

(7)

Hodnotenie emisného stavu motorového vozidla a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti ...

§ 120
Doklad o vykonaní emisnej kontroly
(1)

Dokladom o vykonaní emisnej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly administratívnej motorového vozidla, ...

a)
vyznačený protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola,
b)
vyznačené osvedčenie o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola a
c)
vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka.
(2)

Dokladom o vykonaní emisnej kontroly pravidelnej motorového vozidla, ktoré nie je prihlásené do evidencie ...

(3)

Dokladom o emisnej kontrole zvláštnej je doklad podľa odseku 1 písm. a).

(4)

Ak je motorové vozidlo vyhodnotené ako nespôsobilé podľa § 119 ods. 4 alebo ods. 5, dokladom o vykonaní ...

(5)

Dokladom o vykonaní emisnej kontroly opakovanej je vyznačený doklad podľa odsekov 1 až 4.

(6)

Doklady podľa odseku 1 sú verejnou listinou.

(7)

Vzory a náležitosti dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa špecifikácie a charakteristických vlastností ...

(8)

Spôsob vyznačovania výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly, miesta umiestnenia ...

(9)

Vyznačeným osvedčením o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola a vyznačenou (perforovanou) ...

(10)

Prevod držby vozidla alebo zmena vlastníctva vozidla nemá vplyv na platnosť dokladov o vykonaní emisnej ...

§ 121
Nespôsobilé vozidlo pri emisnej kontrole
(1)

Ak sa pri emisnej kontrole zistia nebezpečné chyby a vozidlo je hodnotené ako „nespôsobilé na prevádzku ...

(2)

Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla podľa odseku 1 je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie ...

PIATA HLAVA
KONTROLA ORIGINALITY

§ 122
Pracovisko kontroly originality
(1)

Pracovisko kontroly originality je pracovisko špecializované na vykonávanie kontroly originality vozidiel, ...

(2)

Pracoviská kontroly originality sa členia na jednotlivé typy podľa počtu kontrolných liniek a kategórie ...

(3)

Sieť pracovísk kontroly originality tvoria pracoviská kontroly originality

a)
podľa § 170 ods. 29,
b)
budované na základe povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality alebo prevádzkované na základe ...
c)
budované na základe povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality alebo prevádzkované na základe ...
d)
budované na základe povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality vydaných po účinnosti tohto ...
e)
prevádzkované na základe oprávnení na vykonávanie kontroly originality, vydaných po účinnosti tohto ...
§ 123
Vykonávanie kontroly originality
(1)

Kontrolou originality je kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná meraním a nedeštruktívnym ...

(2)

Kontrola originality na pracovisku kontroly originality sa vykonáva podľa jednotlivých druhov kontrol ...

(3)

Na vykonávanie kontroly originality sa smú používať len zariadenia, ktorých vhodnosť bola schválená ...

(4)

Metodiky obsahujúce metódy a upravujúce spôsob vykonávania kontroly originality, spôsob používania zariadení ...

§ 124
Druhy kontroly originality
(1)

Základným druhom kontroly originality je kontrola originality základná a kontrola originality skrátená. ...

(2)

Kontrola originality sa člení na

a)
kontrolu originality základnú,
b)
kontrolu originality skrátenú,
c)
kontrolu originality administratívnu,
d)
kontrolu originality opakovanú,
e)
kontrolu originality evidenčnú.
(3)

Rozsah kontroly originality podľa odseku 2 ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. ...

(4)

Kontrolu originality podľa odseku 2 písm. a) až e) možno vykonať podľa voľby prevádzkovateľa vozidla ...

(5)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na kontrolu originality vozidlo čisté, s povinnou výbavou ...

(6)

Vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, ...

(7)

Prípady, kedy sa kontrola originality nevykoná, ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. ...

(8)

Pred začatím kontroly originality musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na kontrolu ...

(9)

Pri kontrole originality musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla, ten sa počas ...

(10)

Na výzvu osoby oprávnenej vykonať odborný dozor je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla povinný ...

§ 125
Nariadenie o podrobení vozidla kontrole originality
(1)

Ak nastane prípad ustanovený vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i), príslušný schvaľovací ...

(2)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný v ustanovenej lehote na vlastné náklady podrobiť vozidlo nariadenej ...

(3)

Ak nastanú okolnosti podľa odseku 1, schvaľovací orgán vydá rozkaz o nariadení kontroly originality. ...

(4)

Na nariadenie kontroly originality sa vzťahuje § 109 ods. 4 až 11 primerane.

§ 126
Hodnotenie vozidla pri kontrole originality
(1)

Pri kontrole originality sa zhodnosť vozidla, identifikátory vozidla, požadované doklady a údaje v príslušných ...

(2)

Na základe výsledku hodnotenia vozidla, vyhodnotenia identifikátorov vozidla, vyhodnotenia požadovaných ...

a)
kontrole podľa § 124 ods. 2 písm. a) až d) je vozidlo
1.
spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke,
2.
dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, alebo
3.
nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke,
b)
kontrole podľa § 124 ods. 2 písm. e) vozidlo
1.
spĺňa podmienky,
2.
spĺňa podmienky s chybami alebo
3.
nespĺňa podmienky.
(3)

Oprávnená osoba kontroly originality a technická služba kontroly originality sú povinné evidovať v celoštátnom ...

(4)

Hodnotenie vozidla, vyhodnotenie identifikátorov vozidla, vyhodnotenie požadovaných dokladov, vyhodnotenie ...

§ 127
Doklad o vykonaní kontroly originality
(1)

Dokladom o vykonaní kontroly originality podľa § 124 ods. 2 písm. a) až d) sú:

a)
odborný posudok o kontrole originality a
b)
vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka.
(2)

Dokladom o vykonaní kontroly originality podľa § 124 ods. 2 písm. e) je protokol o kontrole originality ...

(3)

Doklady podľa odseku 1 sú verejnou listinou.

(4)

Vzory a náležitosti dokladov o vykonaní kontroly originality podľa špecifikácie a charakteristických ...

(5)

Spôsob vyznačovania výsledku kontroly originality do dokladov o vykonaní kontroly originality, miesta ...

Umiestňovanie a upevňovanie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN prideleného jednotlivému vozidlu alebo identifikačného čísla vozidla VIN jednotlivo vyrobeného vozidla
§ 128
Spôsob umiestňovania a upevňovania
(1)

Umiestňovanie a upevňovanie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN prideleného jednotlivému vozidlu ...

(2)

Umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN sa vykonáva na návrh a na náklady prevádzkovateľa ...

(3)

Pred začatím umiestňovania a upevňovania identifikačného čísla vozidla VIN musí prevádzkovateľ vozidla, ...

(4)

Umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN možno vykonať na pracovisku kontroly originality ...

(5)

Počas umiestňovania a upevňovania identifikačného čísla vozidla VIN sa prítomný prevádzkovateľ vozidla, ...

(6)

Na umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN možno používať len prístroje, ktorých ...

(7)

Metodiky obsahujúce metódy a upravujúce spôsob vykonávania umiestňovania a upevňovania identifikačného ...

§ 129
Doklad o umiestnení a upevnení
(1)

Dokladom o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN sú:

a)
protokol o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN alebo
b)
protokol o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN.
(2)

Doklady podľa odseku 1 sú verejnou listinou.

(3)

Spôsob vyznačovania umiestnenia a upevnenia identifikačného čísla vozidla VIN do dokladov podľa odseku ...

ŠIESTA HLAVA
MONTÁŽE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

§ 130
Pracovisko montáže plynových zariadení
(1)

Pracovisko montáže plynových zariadení je pracovisko špecializované na montáž plynových zariadení podľa ...

(2)

Podrobnosti o členení pracovísk montáže plynových zariadení podľa druhu plynného paliva a kategórie ...

Montáž plynových zariadení
§ 131
Vykonávanie montáže plynového zariadenia
(1)

Montážou plynového zariadenia je úprava, zmena alebo doplnenie alternatívneho palivového systému vozidla. ...

(2)

Montáž plynového zariadenia možno vykonať podľa voľby prevádzkovateľa vozidla na ktoromkoľvek pracovisku ...

(3)

Pred začatím montáže plynového zariadenia musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť ...

(4)

Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla môže byť prítomný pri montáži plynového zariadenia na pracovisku ...

(5)

Na výzvu osoby oprávnenej vykonať odborný dozor je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla povinný ...

(6)

Ak sa na montáž plynového zariadenia používajú zariadenia, ktoré podliehajú

a)
overeniu, musia byť overené,
b)
kalibrácii, musia byť kalibrované,
c)
kontrole, musia byť skontrolované.
(7)

Metodiky obsahujúce metódy a upravujúce spôsob vykonávania montáže plynových zariadení a spôsob používania ...

§ 132
Doklad o vykonaní montáže plynového zariadenia
(1)

Dokladom o vykonaní montáže plynového zariadenia je vyznačený protokol o montáži plynového zariadenia. ...

(2)

Po namontovaní a overení správnej funkčnosti plynového zariadenia je technik montáže plynového zariadenia ...

(3)

Spôsob vyznačovania výsledku montáže plynového zariadenia do protokolu o montáži plynového zariadenia ...

(4)

Vzory a náležitosti dokladov o montáži plynového zariadenia podľa špecifikácie a charakteristických ...

Inšpekcia plynových nádrží
§ 133
Vykonávanie inšpekcie plynových nádrží
(1)

Inšpekciou plynovej nádrže je periodická prehliadka a posúdenie nádoby alebo nádob použitých na uskladnenie ...

(2)

Metodiky obsahujúce metódy a upravujúce spôsob vykonávania inšpekcie plynových nádrží a ich parametre ...

(3)

Pred začatím inšpekcie plynových nádrží musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť doklady ...

(4)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na inšpekciu vozidlo čisté.

(5)

Počas inšpekcie plynových nádrží sa nesmie opravovať nádrž, ani inštalované príslušenstvo a upevňovací ...

(6)

Lehoty pravidelných inšpekcií plynových nádrží ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 ...

(7)

Pri inšpekcii sa plynová nádrž, funkcia a činnosti k nej pripojených komponentov a systém upevnenia ...

(8)

Na základe výsledku hodnotenia podľa odseku 1 je plynová nádrž

a)
spôsobilá alebo
b)
nespôsobilá.
(9)

Technická služba montáže plynových zariadení je povinná evidovať v celoštátnom informačnom systéme montáže ...

§ 134
Doklad o vykonaní inšpekcie plynových nádrží
(1)

Dokladom o vykonaní inšpekcie plynových nádrží sú:

a)
vyznačený protokol o inšpekcii plynovej nádrže a
b)
vyznačená (perforovaná) inšpekčná nálepka plynovej nádrže.
(2)

Spôsob vyznačovania výsledku inšpekcie plynových nádrží do dokladov o vykonaní inšpekcie podľa odseku ...

(3)

Vzory a náležitosti dokladov o vykonaní inšpekcie plynových nádrží ustanoví vykonávací právny predpis ...

(4)

Ak pri inšpekcii bola plynová nádrž hodnotená ako nespôsobilá, vozidlo je technicky nespôsobilé na prevádzku ...

SIEDMA ČASŤ

VEREJNÁ SPRÁVA

PRVÁ HLAVA
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY

§ 135
Základné ustanovenie
(1)

Verejnú správu podľa tohto zákona vykonávajú:

a)
typový schvaľovací orgán,
b)
schvaľovacie orgány,
c)
orgány štátneho odborného dozoru,
d)
orgány odborného dozoru,
e)
orgán dohľadu nad trhom,
f)
Policajný zbor.
(2)

Typovým schvaľovacím orgánom je ministerstvo dopravy podľa § 136 ods. 2 písm. a).

(3)

Schvaľovacím orgánom je okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad.

(4)

Orgánmi štátneho odborného dozoru sú:

a)
ministerstvo dopravy podľa § 136 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. a) bodu 13,
b)
okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad.
(5)

Orgánom odborného dozoru sú:

a)
technická služba technickej kontroly,
b)
technická služba emisnej kontroly,
c)
technická služba kontroly originality,
d)
technická služba montáže plynových zariadení.
(6)

Orgánom dohľadu nad trhom je Slovenská obchodná inšpekcia.

§ 136
Ministerstvo dopravy
(1)

Ministerstvo dopravy

a)
v oblasti schvaľovania vozidiel, prevádzky vozidiel v cestnej premávke, technickej kontroly, emisnej ...
1.
tvorí štátnu dopravnú politiku,
2.
vypracúva koncepcie a rozvojové programy,
3.
koordinuje celoštátny systém a spolupracuje v týchto oblastiach s ústrednými orgánmi štátnej správy ...
b)
riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy vykonávaný okresnými úradmi ...
c)
vykonáva hlavný štátny odborný dozor v rámci svojej pôsobnosti podľa tohto zákona na celom území Slovenskej ...
d)
vydáva a odoberá preukazy kontrolóra a vedie ich evidenciu; odcudzenie alebo stratu preukazov kontrolóra ...
e)
schvaľuje plán kontrolnej činnosti vykonávaného odborného dozoru technickými službami podľa § 141 ods. ...
(2)

Ministerstvo dopravy plní funkciu štátneho dopravného úradu, v rámci ktorej

a)
plní funkcie typového schvaľovacieho orgánu [§ 2 ods. 3]:
1.
rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení osvedčení výrobcov alebo zástupcov výrobcu a vedie ich evidenciu, ...
2.
rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení typových schválení celého vozidla a vedie ich evidenciu,
3.
sprístupňuje udelené a odmietnuté typové schválenia EÚ celého vozidla typovým schvaľovacím orgánom iných ...
4.
rozhoduje o uznaní typových schválení EÚ vozidiel a vedie ich evidenciu,
5.
uverejňuje spôsob zasielania údajov podľa § 12 ods. 6,
6.
povoľuje evidenciu, uvedenie na trh alebo do prevádzky nových vozidiel končiacich sérií; identifikačné ...
7.
rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení typových schválení vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej ...
8.
rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení schválení nebezpečných častí alebo vybavenia a vedie ich evidenciu, ...
9.
rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení typových schválení EÚ spaľovacích motorov necestných pojazdných ...
10.
sprístupňuje udelené a odmietnuté typové schválenia EÚ spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov ...
11.
vykonáva pôsobnosť súvisiacu so zabezpečením zhody výroby vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných ...
12.
rozhoduje o vykonaní ďalších testov a kontrol súvisiacich so schválením typu vozidiel, systémov, komponentov ...
13.
vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona; ukladá pokuty a iné sankcie,
14.
prijíma opatrenia, ak zistí nesúlad alebo nezhodu so schváleným typom vozidla, systému, komponentu, ...
15.
schvaľuje a prijíma opatrenia súvisiace so stiahnutím vozidiel, systémov, komponentov, samostatných ...
16.
spolupracuje s orgánom dohľadu nad trhom podľa tohto zákona a s orgánmi dohľadu nad trhom iných členských ...
17.
spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pri výmene informácií o výskyte nebezpečných ...
18.
povoľuje a schvaľuje hromadné prestavby a vedie ich evidenciu,
19.
prideľuje náhradné identifikačné čísla vozidla VIN a vedie ich evidenciu; rozhodnutia o pridelení náhradného ...
20.
vydáva metodiku upravujúcu spôsob umiestňovania a upevňovania náhradného identifikačného čísla vozidla ...
21.
zabezpečuje výrobu, distribúciu a evidenciu vyrobených tlačív osvedčení o evidencii časti II a technických ...
22.
nariaďuje hromadnú výmenu osvedčení o evidencii častí II a technických osvedčení vozidiel,
23.
dáva súhlas k vystaveniu duplikátu osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla, ...
24.
je kontaktným miestom v súvislosti s dokladmi vozidla, v rámci ktorého
24a.
zodpovedá za výmenu informácií medzi schvaľovacím úradom a príslušným orgánom členského štátu alebo ...
24b.
oznamuje Európskej komisii vzory dokladov vozidla vydávané v Slovenskej republike,
25.
ustanovuje postup vydávania dokladov vozidla pre vozidlá uvedené v § 1 ods. 8 a uverejňuje ho vo vestníku ...
26.
povoľuje skúšobnú prevádzku podľa § 49,
27.
zasiela Európskej komisii údaje týkajúce sa cestných technických kontrol,
28.
je kontaktným miestom pre cestné technické kontroly, v rámci ktorého
28a.
zabezpečuje koordináciu s kontaktnými miestami ostatných štátov,
28b.
oznamuje kontaktným miestam ostatných štátov pri cestnej technickej kontrole zistené vážne alebo nebezpečné ...
28c.
oznamuje Európskej komisii zhromaždené informácie o kontrolovaných vozidlách na území Slovenskej republiky ...
28d.
zabezpečuje, ak je to potrebné, akúkoľvek inú výmenu informácií a poskytovanie pomoci kontaktným miestam ...
29.
vyhlasuje výberové konanie na vykonávanie technickej služby podľa § 70 ods. 1 písm. b) až e), rozhoduje ...
30.
spolupracuje so Slovenskou národnou akreditačnou službou alebo s vnútroštátnym akreditačným orgánom ...
31.
môže dočasne pôsobiť ako technická služba podľa tohto zákona,
32.
oznamuje technické služby overovania za Slovenskú republiku v orgánoch Európskej hospodárskej komisie ...
33.
rozhoduje o novom overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly ...
34.
rozhoduje o schválení, zmene alebo zrušení osvedčení o vhodnosti zariadení používaných pri technickej ...
35.
rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení osvedčení odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení ...
36.
schvaľuje pred začatím výroby vzorové výtlačky tlačív dokladov, kontrolných nálepiek, emisných plakiet ...
37.
ustanovuje podmienky na vedenie celoštátneho informačného systému technických kontrol, celoštátneho ...
38.
schvaľuje metodiky používané pri technickej kontrole, emisnej kontrole, kontrole originality a montáži ...
39.
schvaľuje metodiky na vykonávanie technickej kontroly a na vykonávanie emisnej kontroly pre vozidlá ...
40.
je kontaktným miestom v súvislosti s vykonávaním kontrol technického stavu vozidiel, v rámci ktorého
40a.
zodpovedá za výmenu informácií s ostatnými štátmi a Európskou komisiou,
40b.
oznamuje Európskej komisii vzory dokladov o kontrole technického stavu vydávané v Slovenskej republike, ...
41.
sprístupňuje schválenia podľa bodov 2, 4 a 18 technickým službám na účely vykonávania ich činností,
42.
vydáva osvedčenia o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí,
43.
zverejňuje zoznam určených pracovísk kontroly originality pre umiestňovanie a upevňovanie identifikačného ...
44.
povoľuje výnimky podľa § 161 a vedie ich evidenciu,
45.
zverejňuje vo vestníku ministerstva dopravy metodiku obsahujúcu zoznam automaticky uznávaných výnimiek ...
46.
plní informačné povinnosti vo vzťahu k orgánom Európskej únie a typovým schvaľovacím orgánom iných štátov, ...
47.
zastupuje Slovenskú republiku v orgánoch Európskej hospodárskej komisie a Európskej únie ako národná ...
48.
schvaľuje podmienky
48a.
vydávania preukazu historického vozidla príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických ...
48b.
vydávania preukazu športového vozidla príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie automobilov ...
48c.
certifikácie certifikovaných miest opravy nezávislým národným profesijným združením, ktoré je členom ...
49.
rozhoduje o odvolaniach v prípade certifikácie certifikovaného miesta opravy podľa § 2 ods. 27,
50.
je vlastníkom údajov v registri osvedčení o zhode COC,
51.
vydáva alternatívne technické požiadavky pre jednotlivý dovoz ojazdeného vozidla z vybraných tretích ...
52.
schvaľuje
52a.
technickej službe technickej kontroly plán priebežných overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej ...
52b.
technickej službe emisnej kontroly plán priebežných overení plnenia podmienok na vykonávanie emisnej ...
52c.
technickej službe kontroly originality plán priebežných overení plnenia podmienok na vykonávanie kontroly ...
52d.
technickej službe montáže plynových zariadení plán priebežných overení plnenia podmienok na montáž plynových ...
53.
rozhoduje o udelení a predĺžení platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej technickej ...
54.
zastupuje typový schvaľovací orgán vo fóre na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov (ďalej ...
55.
spolupracuje s Európskou komisiou, keď vykonáva skúšky a kontroly na vozidle, systéme, komponente alebo ...
56.
podrobuje sa posúdeniu typového schvaľovacieho orgánu Európskou komisiou podľa osobitného predpisu,88b) ...
b)
zriaďuje skúšobné komisie
1.
na preukázanie odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona, vymenúva a odvoláva ich členov; vydáva skúšobný ...
2.
pre skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa tohto zákona, vymenúva a odvoláva ich členov; vydáva ...
c)
rozhoduje o povolení na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, pracoviska ...
d)
preskúmava rozhodnutia vydané okresnými úradmi v sídle kraja podľa § 137 písm. c) až e),
e)
spolupracuje s orgánmi Policajného zboru v rámci svojej pôsobnosti podľa tohto zákona ako aj pri koordinácii ...
f)
pravidelne skúma a posudzuje fungovanie činností typového schvaľovacieho orgánu a ich výsledky oznamuje ...
(3)

Ministerstvo dopravy ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

a)
podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel v tomto rozsahu:
1.
návrh na udelenie osvedčenia výrobcu alebo zástupcu výrobcu [§ 7 ods. 4],
2.
typové schválenie [§ 9 ods. 2, § 10 ods. 2 a 7, § 11 ods. 1, § 12 ods. 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 4 a ...
3.
jednotlivé schválenie [§ 25 ods. 1 a 3, ods. 5 písm. a) a ods. 9, § 26 ods. 1 a 3, § 27 ods. 3 písm. ...
4.
prestavba vozidla a iné technické zmeny na vozidle [§ 33 ods. 1, § 34 ods. 2, 6 a 10, ods. 11 písm. ...
5.
náhradné identifikačné číslo vozidla VIN [§ 38 ods. 3, 4 a 9],
6.
výmena technického osvedčenia vozidla [§ 43 ods. 3, 5 a 9],
7.
skúšobná prevádzka a dočasné povolenie neschváleného vozidla [§ 49 ods. 4 a 6, § 50 ods. 1, 2 a ods. ...
8.
návrh na dočasné vyradenie vozidla z cestnej premávky, návrh na predĺženie dočasného vyradenia vozidla ...
9.
povoľovanie výnimiek [§ 161 ods. 4],
b)
podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá [§ 10 ods. 1, § 25 ods. 2, § 26 ods. 2, § ...
c)
podrobnosti o dokladoch vozidla v tomto rozsahu:
1.
rozdelenie vozidiel na účely vystavovania dokladov k vozidlám [§ 3 ods. 6],
2.
postup pri odňatí zahraničných dokladov vozidla pri dovoze jednotlivého vozidla [§ 29 ods. 8 písm. c)], ...
3.
vzor osvedčenia o evidencii časti I, podrobnosti o jeho vyhotovení, tvare a rozmeroch, ako aj o údajoch ...
4.
vzory osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla, podrobnosti o ich vyhotovení, ...
5.
požiadavky na harmonizované osvedčenie o evidencii [§ 39 ods. 16],
6.
spôsob vedenia evidencie osvedčenia o evidencii časti II a technického osvedčenia vozidla [§ 40 ods. ...
7.
spôsob a lehoty inventarizácie osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla, postup ...
d)
podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v tomto rozsahu:
1.
technická nespôsobilosť vozidla na prevádzku [§ 44 ods. 3],
2.
najväčšie povolené rozmery a najväčšie povolené hmotnosti [§ 44 ods. 8],
3.
aerodynamické zariadenia a aerodynamické kabíny [§ 44 ods. 9],
4.
podmienky na prevádzku [§ 44 ods. 11 až 13],
5.
povinná výbava vozidla [§ 44 ods. 14],
6.
okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svietidlá oranžovej farby [§ 51 ods. 2],
7.
požiadavky na zvláštne výstražné svietidlá a zvláštne zvukové výstražné znamenia [§ 51 ods. 3],
8.
požiadavky na konštrukciu ostatných cestných vozidiel a ostatných zvláštnych vozidiel [§ 52],
e)
podrobnosti o cestnej technickej kontrole v tomto rozsahu:
1.
systém hodnotenia rizikovosti [§ 57 ods. 6],
2.
výber vozidiel na počiatočnú cestnú technickú kontrolu [§ 59 ods. 2],
3.
obsah a metódy cestnej technickej kontroly [§ 59 ods. 3 a § 60 ods. 2],
4.
kontrolné zariadenia [§ 60 ods. 6],
5.
zoznam chýb a úroveň ich závažnosti [§ 63 ods. 3],
6.
správa o cestnej technickej kontrole [§ 66 ods. 1],
7.
oznamovanie informácií o skontrolovaných vozidlách [§ 66 ods. 4],
8.
upevnenie nákladu a kontrola upevnenia nákladu [§ 67 ods. 1],
9.
vyhlásenie o hmotnosti [§ 69 ods. 7], najväčšia hmotnosť nákladu [§ 69 ods. 9],
10.
celoštátny informačný systém cestných technických kontrol [§ 74 ods. 8, § 81 ods. 3],
11.
náležitosti návrhu na udelenie osvedčenia technika cestnej technickej kontroly [§ 100 ods. 3 písm. c)], ...
12.
náležitosti prihlášky na základné školenie a doškoľovací kurz technika cestnej technickej kontroly [§ ...
13.
náležitosti prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti technika cestnej technickej kontroly [§ 103 ...
f)
podrobnosti o technickej službe overovania v tomto rozsahu:
1.
náležitosti návrhu na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby overovania [§ 71 ods. 2],
2.
podrobnosti o činnosti technickej služby overovania [§ 73 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2],
g)
podrobnosti v oblasti technickej kontroly v tomto rozsahu:
1.
náležitosti návrhu na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby technickej kontroly [§ 71 ...
2.
podrobnosti o činnosti technickej služby technickej kontroly [§ 74 ods. 1 písm. a), b), d), h), písm. ...
3.
požiadavky na celoštátny informačný systém technických kontrol [§ 74 ods. 4],
4.
zoznam zariadení používaných pri technickej kontrole podliehajúcich schvaľovaniu ich vhodnosti a náležitosti ...
5.
zariadenia používané pri technickej kontrole, zariadenia podliehajúce overeniu, zariadenia podliehajúce ...
6.
tlačivá dokladov a kontrolné nálepky používané pri technickej kontrole podliehajúce schvaľovaniu, náležitosti ...
7.
náležitosti návrhu na schválenie celoštátneho informačného systému technických kontrol [§ 81 ods. 3], ...
8.
náležitosti návrhu na udelenie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly [§ 83 ods. 2],
9.
priestorové vybavenie stanice technickej kontroly [§ 84 ods. 1 písm. a) tretí bod], technologické vybavenie ...
10.
náležitosti návrhu na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly [§ 84 ods. 2],
11.
poskytovanie údajov o výsledkoch technickej kontroly, vyhodnotení technického stavu vozidiel a záveroch ...
12.
označenie stanice technickej kontroly [§ 86 ods. 1 písm. h) a ods. 3],
13.
spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách dokladov a kontrolných nálepkách ...
14.
spôsob a postup vedenia evidencie tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok pri ich znehodnotení, ...
15.
označenie stanice technickej kontroly o monitorovaní záznamovým zariadením [§ 86 ods. 1 písm. m) a ods. ...
16.
znalosti o vozidlách a odborná prax alebo rovnocenná skúsenosť na účely udelenia osvedčenia technika ...
17.
náležitosti návrhu na udelenie osvedčenia technika technickej kontroly [§ 90 ods. 4 písm. c)],
18.
náležitosti prihlášky na základné školenie, rozširovacie školenie a doškoľovací kurz technika technickej ...
19.
náležitosti prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti technika technickej kontroly [§ 93 ods. 6 písm. ...
20.
zoznam učebných odborov a študijných odborov oslobodených od skúšky z overenia znalostí o vozidlách ...
21.
skúška z overenia znalostí o vozidlách, vykonávanie skúšok, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a ...
22.
vzor a náležitosti pečiatky používanej pri technických kontrolách [§ 95 ods. 1 písm. c)],
23.
členenie staníc technickej kontroly [§ 104 ods. 5],
24.
rozsah technických kontrol [§ 107 ods. 3],
25.
zaťaženie určitých kategórií vozidiel [§ 107 ods. 8],
26.
prípady nevykonania technickej kontroly [§ 107 ods. 10],
27.
doklady predkladané na technickú kontrolu [§ 107 ods. 11],
28.
lehoty technických kontrol pravidelných [§ 108 ods. 2],
29.
prípady nariadenia technickej kontroly pravidelnej mimo ustanovených lehôt [§ 109 ods. 1],
30.
hodnotenie technického stavu vozidla, závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti ...
31.
vzory a náležitosti dokladov o vykonaní technickej kontroly [§ 111 ods. 8],
32.
vyznačovanie výsledku technickej kontroly, miesto umiestnenia a nalepenia kontrolnej nálepky [§ 111 ...
h)
podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v tomto rozsahu:
1.
náležitosti návrhu na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby emisnej kontroly [§ 71 ods. ...
2.
podrobnosti o činnosti technickej služby emisnej kontroly [§ 75 ods. 1 písm. a), b), d), h), písm. j) ...
3.
požiadavky na celoštátny informačný systém emisných kontrol [§ 75 ods. 4],
4.
zoznam zariadení používaných pri emisnej kontrole podliehajúcich schvaľovaniu ich vhodnosti a náležitosti ...
5.
zariadenia používané pri emisnej kontrole, zariadenia podliehajúce overeniu, zariadenia podliehajúce ...
6.
tlačivá dokladov a kontrolné nálepky používané pri emisnej kontrole a emisné plakety používané na označenie ...
7.
náležitosti návrhu na schválenie celoštátneho informačného systému emisných kontrol [§ 81 ods. 3],
8.
náležitosti návrhu na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly [§ 83 ods. 2],
9.
priestorové vybavenie pracoviska emisnej kontroly [§ 84 ods. 1 písm. b) tretí bod], technologické vybavenie ...
10.
náležitosti návrhu na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly [§ 84 ods. 2],
11.
poskytovanie údajov o výsledkoch emisnej kontroly, vyhodnotení technického stavu motorových vozidiel ...
12.
označenie pracoviska emisnej kontroly [§ 87 ods. 1 písm. h) a ods. 3],
13.
spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách dokladov a kontrolných nálepkách ...
14.
spôsob a postup vedenia evidencie tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok pri ich znehodnotení, ...
15.
označenie pracoviska emisnej kontroly o monitorovaní záznamovým zariadením [§ 87 ods. 1 písm. m) a ods. ...
16.
znalosti o vozidlách a odborná prax alebo rovnocenná skúsenosť na účely udelenia osvedčenia technika ...
17.
náležitosti návrhu na udelenie osvedčenia technika emisnej kontroly [§ 90 ods. 4 písm. c)],
18.
náležitosti prihlášky na základné školenie a doškoľovací kurz technika emisnej kontroly [§ 92 ods. 5 ...
19.
náležitosti prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti technika emisnej kontroly [§ 93 ods. 6 písm. ...
20.
zoznam učebných odborov a študijných odborov oslobodených od skúšky z overenia znalostí o vozidlách ...
21.
skúška z overenia znalostí o vozidlách, vykonávanie skúšok, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a ...
22.
vzor a náležitosti pečiatky používanej pri emisnej kontrole [§ 96 ods. 1 písm. c)],
23.
členenie jednotlivých druhov paliva a jednotlivých druhov emisného systému [§ 113 ods. 4],
24.
emisné limity motora [§ 115 ods. 1],
25.
rozsah emisných kontrol [§ 116 ods. 3],
26.
prípady nevykonania emisnej kontroly [§ 116 ods. 7],
27.
doklady predkladané na emisnú kontrolu [§ 116 ods. 8],
28.
lehoty emisnej kontroly pravidelnej [§ 117 ods. 3],
29.
prípady nariadenia emisnej kontroly pravidelnej mimo ustanovených lehôt [§ 118 ods. 1],
30.
hodnotenie emisného stavu motorového vozidla, závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti ...
31.
vzory a náležitosti dokladov o vykonaní emisnej kontroly [§ 120 ods. 7],
32.
vyznačovanie výsledku emisnej kontroly, miesto umiestnenia a nalepenia kontrolnej nálepky [§ 120 ods. ...
i)
podrobnosti v oblasti kontrol originality v tomto rozsahu:
1.
náležitosti návrhu na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby kontroly originality [§ 71 ...
2.
podrobnosti o činnosti technickej služby kontroly originality [§ 76 ods. 1 písm. a), b), d), g) až i), ...
3.
požiadavky na celoštátny informačný systém kontrol originality [§ 76 ods. 6],
4.
zoznam zariadení používaných pri kontrole originality podliehajúcich schvaľovaniu ich vhodnosti a náležitosti ...
5.
tlačivá dokladov a kontrolné nálepky používané pri kontrole originality podliehajúce schvaľovaniu, náležitosti ...
6.
náležitosti návrhu na schválenie celoštátneho informačného systému kontrol originality [§ 81 ods. 3], ...
7.
náležitosti návrhu na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality [§ 83 ods. 2],
8.
priestorové vybavenie pracoviska kontroly originality [§ 84 ods. 1 písm. c) tretí bod], technologické ...
9.
náležitosti návrhu na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality [§ 84 ods. 2],
10.
poskytovanie údajov o výsledkoch kontroly originality, vyhodnotení vozidiel, vyhodnotení identifikátorov ...
11.
označenie pracoviska kontroly originality [§ 88 ods. 1 písm. h) a ods. 3],
12.
spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách dokladov a kontrolných nálepkách ...
13.
spôsob a postup vedenia evidencie tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok pri ich znehodnotení, ...
14.
náležitosti návrhu na udelenie osvedčenia technika kontroly originality [§ 90 ods. 4 písm. c)],
15.
náležitosti prihlášky na základné školenie a doškoľovací kurz technika kontroly originality [§ 92 ods. ...
16.
náležitosti prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti technika kontroly originality [§ 93 ods. 6 písm. ...
17.
vzor a náležitosti pečiatky používanej pri kontrole originality [§ 97 ods. 1 písm. c)],
18.
členenie pracovísk kontroly originality [§ 122 ods. 2],
19.
rozsah kontrol originality [§ 124 ods. 3],
20.
prípady nevykonania kontroly originality [§ 124 ods. 7],
21.
doklady predkladané na kontrolu originality [§ 124 ods. 8],
22.
prípady nariadenia kontroly originality [§ 125 ods. 1],
23.
hodnotenie vozidla [§ 126 ods. 4],
24.
závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla [§ 126 ods. 4],
25.
spôsob evidovania údajov o kontrolách originality [§ 126 ods. 4],
26.
vzory a náležitosti dokladov o vykonaní kontroly originality [§ 127 ods. 4],
27.
vyznačovanie výsledku kontroly originality [§ 127 ods. 5],
28.
miesto umiestnenia a nalepenia kontrolnej nálepky [§ 127 ods. 5],
29.
doklady predkladané pred začatím umiestňovania a upevňovania identifikačného čísla vozidla VIN [§ 128 ...
30.
vyznačovanie umiestnenia a upevnenia identifikačného čísla vozidla VIN [§ 129 ods. 3],
31.
vzor protokolu o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN [§ 129 ods. 3],
32.
vzor protokolu o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN [§ 129 ods. 3],
j)
podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení v tomto rozsahu:
1.
náležitosti návrhu na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby montáže plynových zariadení ...
2.
podrobnosti o činnosti technickej služby montáže plynových zariadení [§ 77 ods. 1 písm. a), b), f) a ...
3.
požiadavky na celoštátny informačný systém montáže plynových zariadení [§ 77 ods. 3],
4.
tlačivá dokladov používané pri montáži plynových zariadení a tlačivá dokladov a inšpekčné nálepky používané ...
5.
náležitosti návrhu na schválenie celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení [§ 81 ...
6.
priestorové vybavenie pracoviska montáže plynových zariadení [§ 84 ods. 1 písm. d) druhý bod], technologické ...
7.
náležitosti návrhu na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení [§ 84 ods. 2],
8.
poskytovanie údajov o vykonaných montážach plynových zariadení a údajov z evidencie príjmu a výdaja ...
9.
označenie pracoviska montáže plynových zariadení [§ 89 ods. 1 písm. j) a ods. 3],
10.
spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách dokladov a o prijatých a pridelených ...
11.
spôsob a postup vedenia evidencie tlačív dokladov a pečiatok pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo ...
12.
požadované vzdelanie, znalosti o vozidlách a odborná prax alebo rovnocenná skúsenosť na účely udelenia ...
13.
náležitosti návrhu na udelenie osvedčenia technika montáže plynových zariadení [§ 90 ods. 4 písm. c)], ...
14.
náležitosti prihlášky na základné školenie, rozširovacie školenie a doškoľovací kurz technika montáže ...
15.
náležitosti prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti technika montáže plynových zariadení [§ 93 ods. ...
16.
vzor a náležitosti pečiatky používanej pri montáži plynových zariadení [§ 98 písm. c)],
17.
členenie pracovísk montáže plynových zariadení [§ 130 ods. 2],
18.
vyznačovanie výsledku montáže plynových zariadení [§ 132 ods. 3],
19.
vzory a náležitosti dokladov o montáži plynového zariadenia [§ 132 ods. 4],
20.
druhy plynových nádrží podliehajúcich inšpekcii [§ 133 ods. 1],
21.
druhy inšpekcií plynových nádrží a ich rozsah [§ 133 ods. 1],
22.
doklady predkladané pred začatím inšpekcie plynovej nádrže [§ 133 ods. 3],
23.
lehoty pravidelných inšpekcii plynových nádrží [§ 133 ods. 6],
24.
hodnotenie inšpekcie plynovej nádrže a závery o spôsobilosti alebo nespôsobilosti plynovej nádrže [§ ...
25.
spôsob evidovania údajov o vykonaných inšpekciách plynových nádrží a záveroch o spôsobilosti alebo nespôsobilosti ...
26.
vyznačovanie výsledku inšpekcie plynovej nádrže [§ 134 ods. 2],
27.
miesto umiestnenia a nalepenia inšpekčnej nálepky [§ 134 ods. 2],
28.
vzory a náležitosti dokladov o vykonaní inšpekcie plynovej nádrže [§ 134 ods. 3],
k)
podrobnosti o štátnom odbornom dozore a odbornom dozore technických služieb na úseku prevádzky vozidiel ...
1.
preukazy kontrolóra a ich vydávanie, odoberanie a evidencia, postup pri vrátení preukazu kontrolóra ...
2.
poverenie pre prizvanú osobu na vykonanie kontroly [§ 143 ods. 2],
3.
potvrdenie o prevzatí dokladov [§ 143 ods. 9 písm. b)],
4.
protokol o kontrole, dodatok k protokolu o kontrole, zápisnica o prerokovaní protokolu o kontrole a ...
§ 137
Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja

a)
vystupuje ako schvaľovací orgán [§ 2 ods. 4] a plní jeho funkcie, v rámci ktorých vykonáva v prvom stupni ...
1.
povoľuje zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly alebo pracoviska kontroly ...
2.
rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení oprávnení na vykonávanie technickej kontroly, ...
3.
rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie ...
4.
vedie evidenciu oprávnených osôb technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo montáže ...
b)
vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona s pôsobnosťou na území kraja,
c)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje okresný úrad, ...
d)
v rámci mimoriadnych opravných prostriedkov preskúmava rozhodnutia vydané okresnými úradmi, ktoré majú ...
e)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhoduje v prvom stupni podľa písmen a) a f),
f)
ukladá pokuty a iné sankcie,
g)
kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi podľa tohto zákona, ktoré majú sídlo ...
h)
spolupracuje s orgánmi Policajného zboru v rámci svojej pôsobnosti podľa tohto zákona na území kraja, ...
§ 138
Okresný úrad

Okresný úrad

a)
vystupuje ako schvaľovací orgán [§ 2 ods. 4] a plní jeho funkcie, v rámci ktorých vykonáva v prvom stupni ...
1.
schvaľuje jednotlivo vyrobené vozidlá a vedie ich evidenciu,
2.
schvaľuje jednotlivo dokončované vozidlá a vedie ich evidenciu,
3.
jednotlivo schvaľuje systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku a vedie ich evidenciu,
4.
uznáva alebo schvaľuje jednotlivo dovezené vozidlá a vedie ich evidenciu,
5.
opätovne schvaľuje jednotlivé vozidlá a vedie ich evidenciu,
6.
dodatočne schvaľuje jednotlivé vozidlá a vedie ich evidenciu,
7.
vydáva nové osvedčenia o evidencii časť II alebo nové technické osvedčenia vozidla po vykonaní hromadnej ...
8.
povoľuje prestavby jednotlivého vozidla a vedie ich evidenciu,
9.
schvaľuje prestavby jednotlivého vozidla a vedie ich evidenciu,
10.
vykonáva zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu ...
11.
vykonáva zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu ...
12.
vydáva duplikáty osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla a vedie ich evidenciu, ...
13.
vydáva osvedčenia o evidencii časti II alebo technické osvedčenia vozidla pri výmene technického osvedčenia ...
14.
dočasne vyraďuje vozidlá z cestnej premávky, opätovne uvádza vozidlá do prevádzky v cestnej premávke ...
15.
trvalo vyraďuje vozidlá z cestnej premávky a vedie ich evidenciu,
16.
nariaďuje vykonanie technickej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly pravidelnej pri oznámení vážnej ...
17.
sleduje, či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustanovených lehotách technickej kontrole pravidelnej ...
18.
nariaďuje podrobenie vozidla
18a.
technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt,
18b.
emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt,
18c.
kontrole originality,
b)
vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona s pôsobnosťou na území okresu,
c)
ukladá pokuty a iné sankcie,
d)
poskytuje orgánom štátnej správy súčinnosť pri zisťovaní navrhovateľov o uznanie typového schválenia ...
e)
spolupracuje s orgánmi Policajného zboru v rámci svojej pôsobnosti podľa tohto zákona na území okresu. ...
§ 139
Slovenská obchodná inšpekcia

Slovenská obchodná inšpekcia

a)
vystupuje ako orgán dohľadu nad trhom a plní jeho funkcie,
b)
ukladá pokuty a poriadkové pokuty podľa tohto zákona, a to aj popri uložených opatreniach,
c)
zastupuje Slovenskú republiku v orgánoch Európskej únie ako národná autorita v oblasti dohľadu nad trhom, ...
d)
spolupracuje s orgánmi dohľadu nad trhom iných štátov,
e)
vypracúva všeobecné programy dohľadu nad trhom na zabezpečenie účinného presadzovania tohto zákona a ...
f)
spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pri výmene informácií o výskyte nebezpečných ...
g)
spolupracuje s colným orgánom88d) pri výkone dohľadu pred prepustením dovážaného vozidla, systému, komponentu, ...
h)
zastupuje orgán dohľadu nad trhom vo fóre,88a)
i)
spolupracuje s Európskou komisiou, keď vykonáva skúšky a kontroly na vozidle, systéme, komponente alebo ...
j)
pravidelne skúma a posudzuje fungovanie činností orgánu dohľadu nad trhom a ich výsledky oznamuje Európskej ...
§ 140
Policajný zbor

Policajný zbor

a)
vykonáva cestnú technickú kontrolu v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,
b)
vykonáva koordinovanú cestnú technickú kontrolu v spolupráci s príslušnými orgánmi iných štátov,
c)
spolupracuje s kontrolnými orgánmi iných štátov v súvislosti s cestnými technickými kontrolami,
d)
kontroluje v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky nakladajúcu organizáciu, ...

DRUHÁ HLAVA
ODBORNÝ DOZOR

§ 141
Výkon odborného dozoru
(1)

Odborný dozor sa vykonáva ako

a)
štátny odborný dozor,
b)
odborný dozor technickej služby.
(2)

Odborným dozorom sa kontroluje, ako fyzické osoby a právnické osoby (ďalej len „kontrolovaná osoba“) ...

(3)

Orgán odborného dozoru získava potrebné údaje

a)
kontrolou na mieste,
b)
súčinnosťou so štátnymi orgánmi, s orgánmi územnej samosprávy a inými osobami podľa § 146,
c)
vyžiadaním informácií a stanovísk od kontrolovanej osoby a iných osôb,
d)
z informačných systémov.
Štátny odborný dozor
§ 142
(1)

Štátny odborný dozor sa vykonáva ako

a)
hlavný štátny odborný dozor ministerstva dopravy,
b)
štátny odborný dozor ministerstva dopravy,
c)
štátny odborný dozor okresných úradov v sídle kraja,
d)
štátny odborný dozor okresných úradov.
(2)

Orgány štátneho odborného dozoru vykonávajú štátny odborný dozor nad kontrolovanými osobami v rozsahu ...

(3)

Ministerstvo dopravy v rámci hlavného štátneho odborného dozoru s pôsobnosťou na celom území Slovenskej ...

(4)

Ministerstvo dopravy v rámci štátneho odborného dozoru kontroluje výrobcu, zástupcu výrobcu, distribútora ...

(5)

Okresný úrad v sídle kraja v rámci štátneho odborného dozoru s pôsobnosťou na území kraja kontroluje ...

(6)

Okresný úrad v rámci štátneho odborného dozoru s pôsobnosťou na území okresu kontroluje jednotlivého ...

(7)

Orgány štátneho odborného dozoru v rozsahu svojej pôsobnosti kontrolujú aj osoby vykonávajúce činnosť ...

§ 143
(1)

Kontrolu vykonávajú poverení zamestnanci ministerstva dopravy, okresného úradu v sídle kraja a okresného ...

(2)

Na vykonanie kontroly môže orgán štátneho odborného dozoru prizvať zamestnancov iných orgánov verejnej ...

(3)

Štátny odborný dozor nad oprávnenou osobou technickej kontroly, oprávnenou osobou emisnej kontroly, ...

(4)

Odbornou spôsobilosťou na účel vykonávania štátneho odborného dozoru je súbor odborných vedomostí, zručností ...

(5)

Odborná spôsobilosť sa preukazuje samostatnými potvrdeniami o absolvovaní základného školenia fyzickej ...

(6)

Odborná spôsobilosť je platná päť rokov od ukončenia základného školenia podľa odseku 5. Po ukončení ...

(7)

Poverený zamestnanec v rámci odbornej spôsobilosti taktiež preukazuje, že je držiteľom vodičského oprávnenia ...

(8)

Poverení zamestnanci sú pri výkone štátneho odborného dozoru oprávnení

a)
vstupovať na pozemky, do budov a do prevádzkových priestorov technickej základne kontrolovanej osoby ...
b)
overovať totožnosť osôb vykonávajúcich činnosti v rozsahu kontrolovanej osoby oprávnenej vykonávať technickú ...
c)
vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby im v určenej lehote bezodplatne poskytli
1.
doklady vrátane ich prvopisov a iné písomnosti a informácie vrátane informácií na technických nosičoch ...
2.
vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne alebo písomné informácie a podklady k predmetu kontroly a k zisteným ...
d)
nahliadať do dokladov a evidencií kontrolovanej osoby v jej prevádzkových priestoroch a vo vozidlách, ...
e)
vyhotovovať fotokópie odobratých materiálov a fotokópie dokladov totožnosti kontrolovaných osôb na účely ...
f)
zisťovať označenie prevádzkových priestorov a kontrolovaných vozidiel,
g)
prepravovať sa v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný úkon možno vykonať len v pohybujúcom sa vozidle, ...
h)
vykonávať potrebné zistenia a úkony nevyhnutne súvisiace s výkonom kontroly aj pred preukázaním sa preukazom ...
i)
vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby a jej zamestnancov a na požiadanie poverenej osoby zabezpečiť ...
(9)

Poverení zamestnanci sú pri výkone štátneho odborného dozoru povinní

a)
počas kontroly sa preukázať preukazom kontrolóra,
b)
vydať kontrolovanej osobe, ktorej boli odobraté doklady a iné písomností, potvrdenie o ich prevzatí ...
c)
vrátiť kontrolovanej osobe odobraté doklady a iné písomností, ak nie sú potrebné na ďalšie konanie o ...
d)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa výkonu štátneho odborného dozoru, ak ich od tejto ...
(10)

Prizvaná osoba je povinná preukázať sa osobitným písomným poverením na výkon štátneho odborného dozoru; ...

(11)

Kontrolovaná osoba je povinná

a)
umožniť povereným zamestnancom výkon štátneho odborného dozoru a poskytnúť im súčinnosť zodpovedajúcu ...
b)
prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a v určenom termíne ich ...
c)
vypracovať správu o splnení prijatých opatrení a v určenom termíne ju predložiť orgánu štátneho odborného ...
(12)

Kontrolovaná osoba je povinná poskytnúť orgánu odborného dozoru súčinnosť podľa odseku 8 písm. c) aj ...

(13)

Ak sa kontrolou zistia nedostatky, poverení zamestnanci vypracujú protokol o kontrole. Vzor a náležitosti ...

(14)

O prerokovaní protokolu o kontrole vypracujú poverení zamestnanci zápisnicu, ktorá sa prikladá k protokolu ...

(15)

Ak sa kontrolou nezistia nedostatky, poverení zamestnanci vypracujú záznam o kontrole. Vzor a náležitosti ...

(16)

Kontrola je skončená prerokovaním protokolu o kontrole. Protokol o kontrole sa považuje za prerokovaný ...

(17)

Ak kontrolu vykonávajú poverení zamestnanci orgánu štátneho odborného dozoru, ktorý nie je príslušný ...

(18)

Ak sa pri kontrole zistia v činnosti kontrolovanej osoby závažné nedostatky predstavujúce vážne riziko ...

(19)

Výsledok kontrolnej činnosti sa zaznamená v cestnom informačnom systéme.

§ 144
(1)

Poverený zamestnanec a prizvaná osoba sú povinní zdržať sa konania, ktoré vedie alebo by mohlo viesť ...

(2)

Poverený zamestnanec a prizvaná osoba, ktorým sú známe skutočnosti zakladajúce pochybnosti o ich nezaujatosti ...

(3)

Kontrolovaná osoba môže proti účasti povereného zamestnanca alebo prizvanej osoby podať písomné námietky ...

(4)

Poverený zamestnanec alebo prizvaná osoba, proti ktorej boli podané písomné námietky alebo bolo uskutočnené ...

(5)

Vedúci orgánu štátneho odborného dozoru alebo ním splnomocnený zástupca je povinný rozhodnúť o písomných ...

§ 145
Odborný dozor technickej služby
(1)

Odborný dozor technickej služby sa vykonáva ako

a)
odborný dozor technickej služby technickej kontroly,
b)
odborný dozor technickej služby emisnej kontroly,
c)
odborný dozor technickej služby kontroly originality,
d)
odborný dozor technickej služby montáže plynových zariadení.
(2)

Technické služby vykonávajú odborný dozor nad kontrolovanými osobami v rozsahu podľa odsekov 3 až 6; ...

(3)

Technická služba technickej kontroly v rámci odborného dozoru s pôsobnosťou na celom území Slovenskej ...

(4)

Technická služba emisnej kontroly v rámci odborného dozoru s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky ...

(5)

Technická služba kontroly originality v rámci odborného dozoru s pôsobnosťou na celom území Slovenskej ...

(6)

Technická služba montáže plynových zariadení v rámci odborného dozoru s pôsobnosťou na celom území Slovenskej ...

(7)

Ak orgány odborného dozoru technickej služby v rozsahu svojej pôsobnosti pri vykonávaní odborného dozoru ...

(8)

Na získavanie potrebných údajov technickou službou pri výkone odborného dozoru sa vzťahuje ustanovenie ...

(9)

Poverení zamestnanci technickej služby preukazujú oprávnenie na vykonanie kontroly preukazom kontrolóra ...

(10)

Ustanovenia § 143 ods. 3 až 9, 11 až 16 a 19 a § 144 sa primerane vzťahujú na výkon odborného dozoru ...

a)
opätovná kontrola štatisticky správneho podielu kontrolovaných vozidiel,
b)
anonymné kontroly prostredníctvom použitia vozidla s chybami, ktoré môže na kontrolu pristaviť akákoľvek ...
c)
analýza výsledkov kontroly technického stavu vozidla s možnosťou využitia štatistických metód,
d)
prešetrovanie podaní prevádzkovateľov vozidiel,
e)
overovanie výsledkov zistených pri kontrole.
(11)

Poverení zamestnanci technickej služby zašlú výsledné materiály z vykonanej kontroly (§ 143 ods. 13 ...

(12)

Pri zistení závažných nedostatkov v činnosti kontrolovanej osoby, ktoré predstavujú vážne riziko ohrozenia ...

(13)

Technické služby podľa odseku 1 písm. a) až c) predkladajú na schválenie ministerstvu dopravy plán kontrolnej ...

§ 146
Súčinnosť
(1)

Policajný zbor, Slovenská obchodná inšpekcia, Sociálna poisťovňa, inšpektoráty práce, štátne orgány ...

(2)

Iné osoby ako orgány uvedené v odseku 1, ktoré majú doklady alebo informácie súvisiace s činnosťou štátneho ...

Zodpovednosť za porušenie povinností
§ 147
Sankcie
(1)

Ak orgán štátneho odborného dozoru pri výkone odborného dozoru zistí nedostatky v činnosti kontrolovanej ...

a)
uloží v určenej lehote vykonať opatrenia na nápravu,
b)
obmedzí alebo pozastaví výkon niektorej z povolených činností,
c)
zruší, pozastaví alebo zmení poverenie, povolenie, oprávnenie, osvedčenie alebo správu o homologizácii ...
d)
uloží pokutu a poriadkovú pokutu podľa tohto zákona.
(2)

Ak ministerstvo dopravy pri výkone štátneho odborného dozoru podľa § 142 ods. 4 zistí nesúlad alebo ...

(3)

Sankcie podľa odsekov 1 a 2 možno ukladať súbežne a opakovane.

§ 148
Správne delikty
(1)

Ministerstvo dopravy uloží výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu pokutu

a)
150 eur, ak nesplní povinnosť
1.
podľa § 7 ods. 6; pokuta sa uloží za každé osvedčenie, alebo
2.
podľa § 20 ods. 1; pokuta sa uloží za každé typové schválenie,
b)
300 eur, ak
1.
vystaví a vydá osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vozidlu, ktoré nezodpovedá ...
2.
vystaví a vydá osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vozidlu, ktoré nemalo ...
3.
poruší povinnosť podľa § 12 ods. 4,
4.
poruší povinnosť podľa § 12 ods. 5 alebo zašle technické údaje vozidlu, ktoré nezodpovedá udelenému ...
5.
poruší niektorú z povinností podľa § 34 ods. 11 písm. a) až c); pokuta sa uloží za každé vozidlo,
c)
od 500 eur do 2 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 12 ods. 2 písm. a) alebo písm. b), ...
d)
od 1 000 eur do 3 000 eur, ak
1.
poruší podmienky určené v osvedčení [§ 7 ods. 5, § 9 ods. 5, § 10 ods. 4 písm. a), § 16 ods. 4 alebo ...
2.
poruší niektorú z povinností podľa § 23 ods. 1 písm. b), j) až l) alebo písm. m), ods. 6, 7 alebo ods. ...
3.
podal rovnaký návrh na udelenie typového schválenia EÚ aj v inom členskom štáte,
e)
od 3 000 eur do 10 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 21 ods. 1, 3 alebo ods. 5 alebo ...
f)
do 50 000 eur za každé vyrobené vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, ak poruší ...
(2)

Ministerstvo dopravy uloží výrobcovi pokutu

a)
150 eur, ak poruší povinnosť podľa § 13 ods. 3, pokuta sa uloží za každé vozidlo,
b)
300 eur, ak poruší povinnosť podľa § 12 ods. 1 alebo vystaví a vydá osvedčenie o zhode COC vozidlu, ...
c)
od 500 eur do 2 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 8 ods. 9.
(3)

Ministerstvo dopravy uloží pokutu držiteľovi povolenia skúšobnej prevádzky pokutu

a)
150 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 49 ods. 8 písm. f),
b)
od 500 eur do 2 000 eur, ak poruší
1.
podmienky určené v povolení (§ 49 ods. 6) alebo
2.
niektorú z povinností podľa § 49 ods. 8 písm. a) až e).
(4)

Ministerstvo dopravy uloží držiteľovi osvedčenia o schválení vhodnosti zariadenia pokutu

a)
150 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 78 ods. 5 písm. e),
b)
od 500 eur do 10 000 eur, ak poruší
1.
podmienky určené v osvedčení (§ 78 ods. 4) alebo
2.
niektorú z povinností podľa § 78 ods. 5 písm. a) až d).
(5)

Ministerstvo dopravy uloží odborne spôsobilej osobe na kalibráciu zariadení pokutu

a)
150 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 79 ods. 11 písm. g),
b)
od 500 eur do 10 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 79 ods. 11 písm. a) až f).
(6)

Ministerstvo dopravy uloží technickej službe pokutu

a)
150 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 73 ods. 1 písm. c), § 74 ods. 1 písm. n), § 75 ods. 1 písm. n), ...
b)
od 1 000 eur do 10 000 eur, ak poruší
1.
podmienky určené v poverení (§ 71 ods. 4) alebo v osvedčení [§ 80 ods. 4 alebo § 81 ods. 4] alebo
2.
niektorú z povinností podľa § 73 ods. 1 písm. a), b), d) až g), § 74 ods. 1 písm. a) až m), o) až s), ...
(7)

Ministerstvo dopravy uloží pokutu distribútorovi alebo dovozcovi pokutu od 3 000 eur do 10 000 eur, ...

(8)

Ministerstvo dopravy uloží pokutu výrobcovi, zástupcovi výrobcu, distribútorovi, dovozcovi alebo výrobcovi ...

(9)

Ministerstvo dopravy uloží pokutu od 5 000 eur do 100 000 eur tomu, kto

a)
bez osvedčenia podľa tohto zákona vykonáva činnosti, ktoré je oprávnený vykonávať len výrobca alebo ...
b)
neoprávnene označí vozidlo, systém, komponent, samostatnú technickú jednotku, nebezpečnú časť alebo ...
c)
bez povolenia podľa tohto zákona vyrába, predáva, distribuuje alebo inak manipuluje s tlačivami osvedčení ...
d)
bez poverenia podľa tohto zákona vykonáva činnosti, ktoré je oprávnená vykonávať len technická služba, ...
e)
bez osvedčenia podľa tohto zákona vykonáva kalibrácie zariadení,
f)
bez osvedčenia podľa tohto zákona vykonáva technické kontroly, emisné kontroly, kontroly originality ...
g)
bez oprávnenia podľa tohto zákona vykonáva technické kontroly, emisné kontroly, kontroly originality ...
h)
bez povolenia podľa tohto zákona vyrába, predáva, distribuuje alebo inak manipuluje s tlačivami dokladov, ...
(10)

Okresný úrad v sídle kraja uloží držiteľovi povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly alebo ...

(11)

Okresný úrad v sídle kraja uloží držiteľovi oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, držiteľovi ...

(12)

Okresný úrad v sídle kraja uloží oprávnenej osobe technickej kontroly, oprávnenej osobe emisnej kontroly, ...

a)
150 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 86 ods. 1 písm. i), § 87 ods. 1 písm. i), § 88 ods. 1 písm. i), ...
b)
od 2 000 eur do 5 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 86 ods. 1 písm. a) až h), j) až q), ...
(13)

Okresný úrad v sídle kraja uloží technikovi pokutu

a)
30 eur, ak poruší
1.
niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. a) alebo § 96 ods. 1 písm. a) a pokutu nemožno uložiť ...
2.
povinnosť podľa § 95 ods. 1 písm. e) alebo písm. f), § 96 ods. 1 písm. e) alebo písm. f), § 97 ods. ...
b)
60 eur, ak poruší
1.
niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. a) alebo § 96 ods. 1 písm. a) tým, že nezistí alebo nezaznamená ...
2.
niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. b), § 96 ods. 1 písm. b), § 97 ods. 1 písm. b) alebo § ...
3.
povinnosť podľa § 97 ods. 1 písm. a) a pokutu nemožno uložiť podľa písmena d) druhého bodu; pokuta sa ...
c)
210 eur, ak poruší
1.
niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. a) alebo § 96 ods. 1 písm. a) tým, že nezistí alebo nezaznamená ...
2.
niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. c), § 96 ods. 1 písm. c), § 97 ods. 1 písm. c) alebo § ...
d)
300 eur, ak poruší
1.
niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. a) alebo § 96 ods. 1 písm. a) tým, že nezistí alebo nezaznamená ...
2.
povinnosť podľa § 97 ods. 1 písm. a) tým, že nesprávne vyhodnotí zhodnosť vozidla, identifikátory vozidla, ...
3.
niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. d) alebo ods. 2, § 96 ods. 1 písm. d) alebo ods. 2, § ...
e)
1200 eur, ak vykoná technickú kontrolu, emisnú kontrolu alebo kontrolu originality bez pristavenia vozidla; ...
(14)

Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi vozidla pokutu

a)
66 eur za každé vozidlo, ak
1.
nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej podľa § 43 ods. 7 písm. ...
2.
nepodrobí motorové vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole administratívnej podľa § 43 ods. 7 ...
3.
nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej podľa § 45 ods. 1 písm. ...
4.
nepodrobí motorové vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole administratívnej podľa § 45 ods. 1 ...
5.
nepožiada v ustanovenej lehote o dočasné vyradenie vozidla z evidencie alebo o vyradenie vozidla z evidencie ...
b)
165 eur za každé vozidlo, ak
1.
nepožiada v ustanovenej lehote o vydanie nového dokladu vozidla podľa § 34 ods. 12,
2.
v ustanovenej lehote nesplní povinnosť podľa § 34 ods. 16, § 35 ods. 9, § 36 ods. 8 alebo ods. 12, § ...
3.
v ustanovenej lehote nepožiada o zápis zmeny údajov do dokladov vozidla podľa § 36 ods. 3 alebo ods. ...
4.
nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej podľa § 45 ods. 1 písm. b) prvého ...
5.
nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole pravidelnej podľa § 45 ods. 1 písm. b) druhého ...
6.
poruší niektorú z povinností pri prevádzke vozidla v cestnej premávke podľa § 50 ods. 7 písm. a) až ...
7.
v ustanovenej lehote neodovzdá doklady a tabuľky s evidenčným číslom podľa § 50 ods. 7 písm. f), § 56 ...
8.
poruší podmienky určené v povolení (§ 35 ods. 4), v rozhodnutí (§ 38 ods. 7) alebo v dočasnom povolení ...
9.
nepodrobí vozidlo nariadenej technickej kontrole podľa § 109 ods. 2,
10.
nepodrobí vozidlo nariadenej emisnej kontrole podľa § 118 ods. 2 alebo
11.
nepodrobí vozidlo nariadenej kontrole originality podľa § 125 ods. 2,
c)
498 eur za každé vozidlo, ak poruší niektorú z povinností pri prevádzke vozidla v cestnej premávke podľa ...
(15)

Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi jednotlivo vyrobeného vozidla pokutu 165 eur za každé vozidlo, ...

a)
podmienky určené v osvedčení [§ 25 ods. 5 písm. a) alebo § 26 ods. 5 písm. a)] alebo
b)
povinnosť podľa § 25 ods. 10 alebo § 26 ods. 8.
(16)

Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi jednotlivo dokončovaného vozidla pokutu 165 eur za každé vozidlo, ...

a)
podmienky určené v osvedčení [§ 27 ods. 6 písm. a)] alebo
b)
povinnosť podľa § 27 ods. 8.
(17)

Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi jednotlivo dovezeného vozidla 165 eur za každé vozidlo, ak poruší ...

a)
podmienky určené v osvedčení [§ 29 ods. 8 písm. a)] alebo
b)
povinnosť podľa § 29 ods. 10.
(18)

Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi opätovne schváleného vozidla 165 eur za každé vozidlo, ak poruší ...

(19)

Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi dodatočne schváleného vozidla 165 eur za každé vozidlo, ak poruší ...

(20)

Okresný úrad uloží pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur za každé vozidlo tomu, kto poruší niektorú z povinností ...

(21)

Pri určení výšky pokuty podľa odseku 1 písm. c) až f), ods. 2 písm. c), ods. 3 písm. b), ods. 4 písm. ...

(22)

Ak sa páchateľ dopustil viacerých správnych deliktov, ktoré je príslušný prejednať ten istý správny ...

(23)

O viacerých správnych deliktoch toho istého páchateľa podľa odseku 12 písm. b) sa rozhodne a sankcia ...

(24)

O viacerých správnych deliktoch toho istého páchateľa podľa odsekov 13 až 19 sa rozhodne a sankcia sa ...

(25)

V konaní o správnych deliktoch prevádzkovateľa vozidla je prevádzkovateľom vozidla

a)
držiteľ osvedčenia, ak vlastník vozidla a osoba zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako ...
b)
vlastník vozidla, ak držiteľ osvedčenia zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol bez právneho ...
(26)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný správny orgán dozvedel o porušení povinnosti, ...

(27)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Pokuta sa ...

(28)

Pokuty podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť osobe, ak k porušeniu povinností došlo v čase, keď táto osoba ...

(29)

Pri opätovnom porušení povinnosti možno pokuty podľa odsekov 1 až 20 uložiť opakovane. Ak v lehote do ...

§ 149
Rozkazné konanie o správnych deliktoch
(1)

Ak je nepochybne zistené, že osoba sa dopustila konania, ktorým porušila povinnosť podľa tohto zákona, ...

(2)

Podkladom pre vydanie rozkazu sú najmä výpisy z informačného systému evidencie vozidiel, výpisy z cestného ...

(3)

Dôkazy uvedené v odseku 2 možno použiť aj v konaní o správnom delikte podľa § 148 ods. 1 písm. a) alebo ...

(4)

Na rozkazné konanie o správnych deliktoch sa vzťahuje § 148 ods. 23 až 28 rovnako.

(5)

Pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške, ak do 15 dní od doručenia rozkazu sú na platobný účet ...

(6)

Ak bola pokuta uložená za nepodrobenie vozidla technickej kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole ...

a)
podrobené príslušnej kontrole uvedenej v rozkaze,
b)
vyradené z evidencie,
c)
odhlásené do cudziny90) alebo
d)
dočasne vyradené z evidencie.
(7)

Správny orgán vec odloží, ak

a)
nemožno zistiť osobu, ktorá sa dopustila konania, za ktoré sa ukladá pokuta,
b)
bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie povinnosti,
c)
zanikla zodpovednosť za porušenie povinnosti alebo
d)
ide o vozidlo podľa § 1 ods. 5 alebo ods. 8.
(8)

Rozhodnutie o odložení veci sa nevydáva a údaj o odložení veci sa vyznačí v spise. O odložení veci sa ...

(9)

Rozkaz má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, ak odsek 16 neustanovuje inak. Spolu s rozkazom sa účastníkovi ...

(10)

Účastník konania môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor správnemu orgánu, ktorý ...

(11)

Správny orgán odmietne odpor, ak

a)
neobsahuje predpísané náležitosti podľa odseku 10 alebo podľa správneho poriadku,
b)
bola pokuta už uhradená.
(12)

Správny orgán vydá rozhodnutie o odmietnutí odporu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Rozkaz ...

(13)

Včas podaným odporom, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 11, sa rozkaz zrušuje v celom rozsahu a správny ...

(14)

Ak po podaní odporu správny orgán zistí dôvody podľa odseku 7, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o ...

(15)

Účastníkovi konania, ktorému je po podaní odporu podľa odseku 10 uložená pokuta za správny delikt podľa ...

(16)

Rozkaz podľa odseku 9, rozhodnutie o odmietnutí odporu podľa odseku 11 a rozhodnutie o zastavení konania ...

§ 150
Poriadkové pokuty
(1)

Poriadková pokuta sa uloží

a)
výrobcovi, ak pri vykonávaní overenia zhody neposkytne potrebnú súčinnosť podľa § 21 ods. 2 alebo ak ...
b)
prevádzkovateľovi vozidla, ak nepredložil osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť ...
c)
prevádzkovateľovi vozidla, ak bezodkladne neodovzdal príslušnému orgánu nové osvedčenie o evidencii ...
d)
tomu kto, bezodkladne neodovzdá cudzie osvedčenie o evidencii časť I alebo cudzie osvedčenie o evidencii ...
e)
osobe, ktorej bolo udelené povolenie podľa § 42 ods. 3, ak na požiadanie typového schvaľovacieho orgánu ...
f)
oprávnenej osobe technickej kontroly alebo oprávnenej osobe emisnej kontroly, ak poruší povinnosť podľa ...
g)
tomu kto, neposkytne alebo neposkytuje informácie podľa § 76 ods. 4 alebo ods. 5,
h)
oprávnenej osobe technickej kontroly, ak poruší povinnosť podľa § 105 ods. 8 alebo oprávnenej osobe ...
i)
prevádzkovateľovi vozidla, ak poruší povinnosť podľa § 107 ods. 13, § 116 ods. 10 alebo § 124 ods. 10 ...
j)
oprávnenej osobe technickej kontroly, ak poruší povinnosť podľa § 107 ods. 13, oprávnenej osobe emisnej ...
k)
kontrolovanej osobe, ak neposkytne súčinnosť podľa § 143 ods. 11 alebo ods. 12 zodpovedajúcu oprávneniam ...
l)
technickej službe, ak poruší povinnosť podľa § 145 ods. 13 tým, že nepredloží na schválenie plán kontrolnej ...
m)
tomu kto, poruší povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa § 146 ods. 2,
n)
tomu, kto poruší povinnosť dostaviť sa na vybavenie vecí týkajúcich sa vozidla alebo dokladov podľa ...
(2)

Ministerstvo dopravy za skutok

a)
podľa odseku 1 písm. a) alebo g) uloží poriadkovú pokutu 498 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. e), l) alebo m) uloží poriadkovú pokutu 198 eur,
c)
podľa odseku 1 písm. n) uloží poriadkovú pokutu 99 eur,
d)
podľa odseku 1 písm. k) uloží poriadkovú pokutu 1 500 eur.
(3)

Okresný úrad v sídle kraja za skutok podľa odseku 1 písm. f), h) a k) uloží poriadkovú pokutu 1 500 ...

(4)

Okresný úrad za skutok

a)
podľa odseku 1 písm. i) alebo m) uloží poriadkovú pokutu 198 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. b) až d) alebo n) uloží poriadkovú pokutu 99 eur,
c)
podľa odseku 1 písm. k) uloží poriadkovú pokutu 1 500 eur,
d)
podľa odseku 1 písm. j) uloží poriadkovú pokutu 1 998 eur.
(5)

Pri opätovnom porušení povinnosti možno poriadkovú pokutu podľa odsekov 2 až 4 uložiť opakovane.

(6)

O viacerých poriadkových pokutách tej istej osoby sa rozhodne a poriadková pokuta sa uloží vo viacerých ...

(7)

Poriadkovú pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný správny orgán dozvedel o porušení ...

(8)

Poriadková pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. ...

§ 151
Rozkazné konanie o poriadkových pokutách
(1)

Ak je nepochybne zistené, že osoba sa dopustila konania, ktorým porušila povinnosť podľa§ 150 ods. 1, ...

(2)

O viacerých porušeniach povinnosti podľa § 150 ods. 1 tej istej osoby sa rozhodne a pokuta sa uloží ...

(3)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný správny orgán dozvedel o porušení povinnosti, ...

(4)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Pokuta sa ...

(5)

Pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške, ak do 15 dní od doručenia rozkazu sú na platobný účet ...

(6)

Rozkaz nemožno doručiť verejnou vyhláškou. Rozkaz má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie s tým, že rozkaz ...

(7)

Správny orgán vec odloží, ak

a)
bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie povinnosti alebo
b)
zanikla zodpovednosť za porušenie povinnosti.
(8)

Rozhodnutie o odložení veci sa nevydáva a údaj o odložení veci sa vyznačí v spise. O odložení veci sa ...

(9)

Účastník rozkazného konania môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor správnemu ...

(10)

Správny orgán odpor odmietne, ak

a)
neobsahuje predpísané náležitosti podľa odseku 9 alebo podľa správneho poriadku alebo
b)
bola poriadková pokuta už uhradená.
(11)

Správny orgán vydá rozhodnutie o odmietnutí odporu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Rozkaz ...

(12)

Včas podaným odporom, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 10, sa rozkaz zrušuje v celom rozsahu a správny ...

(13)

Ak po podaní odporu správny orgán zistí dôvody, že účastník rozkazného konania sa nedopustil konania, ...

(14)

Ak je po podaní odporu podľa odseku 9 uložená poriadková pokuta podľa § 150, správny orgán uloží povinnosť ...

TRETIA HLAVA
DOHĽAD NAD TRHOM

§ 152
Výkon dohľadu nad trhom
(1)

Dohľad nad trhom na účely tohto zákona je kontrola dodržiavania povinností hospodárskych subjektov ustanovených ...

(2)

Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva dohľad nad trhom podľa tohto zákona a osobitných predpisov o typovom ...

(3)

Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva dohľad nad trhom nezávisle a nestranne; zachováva dôvernosť poskytnutých ...

(4)

Slovenská obchodná inšpekcia je pri výkone dohľadu nad trhom oprávnená

a)
vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby jej v určenej lehote predložili osvedčenie ...
b)
vyhotovovať kópie dokumentov predložených podľa písmena a),
c)
vstupovať do kontrolovaných vozidiel,
d)
vyžadovať od kontrolovanej osoby prístup k softvéru a algoritmom kontrolovaného vozidla,
e)
odobrať kontrolnú vzorku vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej ...
f)
ukladať opatrenia podľa odsekov 6 a 7 alebo podľa osobitného predpisu92) a kontrolovať ich plnenie.
(5)

Týmto zákonom nie sú dotknuté práva a povinnosti orgánu dohľadu nad trhom, ktoré mu vyplývajú z osobitných ...

(6)

Inšpektor Slovenskej obchodnej inšpekcie na základe výsledkov kontroly vyhotoví inšpekčný záznam a uloží ...

a)
zakáže do vykonania nápravy uvádzanie na trh alebo sprístupňovanie na trhu, a na vykonanie tohto opatrenia ...
b)
nariadi stiahnutie92a) z trhu, a na vykonanie tohto opatrenia určí primeranú lehotu na jeho splnenie ...
c)
nariadi spätné prevzatie92b) z trhu, a na vykonanie tohto opatrenia určí primeranú lehotu na jeho splnenie ...
d)
zakáže do vykonania nápravy uvádzanie na trh, sprístupňovanie na trhu, ponuku na trhu alebo inak sprostredkovávať ...
e)
zakáže poskytovanie služby na trhu, a na vykonanie tohto opatrenia určí primeranú lehotu na jeho splnenie ...
f)
uloží povinnosť hospodárskemu subjektu na svoje náklady účinným spôsobom bezodkladne informovať o zistených ...
g)
nariadi kontrolovanej osobe vykonať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(7)

Slovenská obchodná inšpekcia je oprávnená uložiť opatrenia podľa odseku 6 a podľa osobitného predpisu92) ...

(8)

Proti opatreniam podľa odseku 6 možno podať písomné námietky do troch pracovných dní odo dňa ich uloženia. ...

(9)

Ak sa preukáže, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, nebezpečná časť alebo ...

§ 153
Súčinnosť
(1)

Ministerstvo dopravy, Policajný zbor, colné orgány a iné štátne orgány a orgány územnej samosprávy poskytujú ...

(2)

Iné osoby ako orgány podľa odseku 1, ktoré majú doklady alebo informácie súvisiace s činnosťou dohľadu ...

(3)

Ak Slovenská obchodná inšpekcia zistí, že vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, ...

(4)

Každý správny orgán, ktorý zistí neoprávnenú manipuláciu so zobrazovanou hodnotou odometra alebo neoprávnenú ...

(5)

Iné osoby ako podľa odseku 4, ktoré zistia neoprávnenú manipuláciu so zobrazovanou hodnotou odometra ...

(6)

Referenčnými údajmi pre posúdenie neoprávnenej manipulácie so zobrazovanou hodnotou odometra cestného ...

§ 154
Správne delikty
(1)

Slovenská obchodná inšpekcia uloží hospodárskemu subjektu pokutu

a)
od 2 000 eur do 300 000 eur, ak
1.
poruší niektorú z povinností podľa § 22 ods. 4 písm. a), b) a d),
2.
poruší niektorú z povinností podľa § 22 ods. 5 písm. a) až c),
b)
od 1 000 eur do 30 000 eur, ak
1.
poruší niektorú z povinností podľa § 22 ods. 4 písm. c), e) až h),
2.
poruší niektorú z povinností podľa § 22 ods. 5 písm. d) až f),
3.
poruší niektorú z povinností podľa § 22 ods. 7 písm. a) až e), alebo
4.
nesplní niektoré opatrenie uložené orgánom dohľadu nad trhom podľa § 152 ods. 6 alebo ods. 7.
(2)

Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 3 000 eur do 100 000 eur tomu, kto poruší niektorý zákaz ...

(3)

Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 500 eur do 3 000 eur tomu, kto poruší niektorý zákaz podľa ...

(4)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho ...

(5)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa Slovenská obchodná inšpekcia dozvedela o porušení ...

(6)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta ...

(7)

Ak v lehote do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa odsekov ...

(8)

Ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba opakovane porušuje povinnosti podľa § 22 ods. 4 ...

§ 155
Poriadkové pokuty
(1)

Slovenská obchodná inšpekcia uloží poriadkovú pokutu 300 eur tomu, kto

a)
marí, ruší alebo inak sťažuje výkon dohľadu nad trhom,
b)
poruší niektorú z povinností podľa § 153 ods. 2 alebo ods. 5.
(2)

Pri opätovnom porušení povinnosti možno poriadkovú pokutu podľa odseku 1 uložiť opakovane.

(3)

Na konanie o poriadkových pokutách sa vzťahuje § 150 ods. 6 až 8 rovnako.

§ 156
Rozkazné konanie o poriadkových pokutách
(1)

Ak je nepochybne zistené, že osoba sa dopustila konania, ktorým porušila povinnosť podľa § 155 ods. ...

(2)

O viacerých porušeniach povinnosti podľa § 155 ods. 1 tej istej osoby sa rozhodne a pokuta sa uloží ...

(3)

Na rozkazné konanie o poriadkových pokutách a na postup Slovenskej obchodnej inšpekcie sa vzťahuje § ...

(4)

Včas podaným odporom, ktorý nebol odmietnutý, sa rozkaz zrušuje v celom rozsahu a Slovenská obchodná ...

(5)

Ak po podaní odporu Slovenská obchodná inšpekcia zistí dôvody, že účastník rozkazného konania sa nedopustil ...

(6)

Ak je po podaní odporu uložená poriadková pokuta podľa § 155, Slovenská obchodná inšpekcia uloží povinnosť ...

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA KU KONANIU

§ 157
Konanie
(1)

Ak v tomto zákone alebo v osobitnom predpise96) nie je ustanovené inak, na konanie podľa tohto zákona ...

(2)

Správny poriadok sa nevzťahuje na

a)
vydávanie dokladov vozidla pre vozidlá podľa § 1 ods. 8,
b)
overovanie a nariaďovanie zhody výroby podľa § 21,
c)
vydanie súhlasu k vystaveniu duplikátu osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia ...
d)
udelenie povolenia vyrábať osvedčenie o evidencii časť II a technické osvedčenie vozidla podľa § 42 ...
e)
rozhodovanie o tom, či sa má vozidlo alebo aj jeho prípojné vozidlo podrobiť podrobnejšej cestnej technickej ...
f)
určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na vykonanie podrobnejšej cestnej technickej kontroly ...
g)
výberové konanie podľa § 70 ods. 10 až 13,
h)
posudzovanie a monitorovanie technickej služby overovania podľa § 71 ods. 1 písm. m),
i)
oznamovanie technickej služby overovania v orgánoch Európskej hospodárskej komisie alebo v orgánoch ...
j)
skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 93 a skúšky overenia znalostí o vozidlách podľa § 94,
k)
nariadenie hromadnej výmeny osvedčení o evidencii častí II a technických osvedčení vozidiel podľa § ...
l)
rozhodovanie o novom overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, ...
m)
zverejňovanie zoznamu určených pracovísk kontroly originality pre umiestňovanie a upevňovanie identifikačného ...
n)
schvaľovanie podmienok vydávania preukazu historického vozidla, podmienok vydávania preukazu športového ...
o)
na výkon odborného dozoru podľa tohto zákona a na rozhodovanie o námietkach alebo o oznámení podľa § ...
p)
povoľovanie výnimiek podľa § 161,
q)
ukladanie opatrení pri výkone dohľadu nad trhom podľa § 152 ods. 6 a 7.
(3)

Každý návrh podľa tohto zákona musí obsahovať identifikačné údaje navrhovateľa,

a)
ak ide o fyzickú osobu
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a
4.
podpis,
b)
ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa
1.
obchodné meno alebo meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena,
2.
dátum narodenia,
3.
adresu sídla,
4.
identifikačné číslo,
5.
miesto podnikania,
6.
podpis a
7.
odtlačok pečiatky, ak fyzická osoba – podnikateľ používa pečiatku,
c)
ak ide o právnickú osobu
1.
názov a adresu sídla alebo obchodné meno a sídlo,
2.
právnu formu,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
5.
podpis štatutárneho orgánu a
6.
odtlačok pečiatky, ak právnická osoba používa pečiatku.
(4)

Ak sa v konaní podľa tohto zákona navrhovateľovi vyhovie v plnom rozsahu, správny orgán namiesto rozhodnutia ...

a)
osvedčenie výrobcu alebo osvedčenie zástupcu výrobcu podľa § 7 ods. 5,
b)
príslušné doklady podľa § 9 ods. 5,
c)
osvedčenie o vnútroštátnom typovom schválení celého vozidla podľa § 10 ods. 4 písm. a) a vydá základný ...
d)
povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v cestnej premávke nových vozidiel ...
e)
príslušné doklady podľa regulačných aktov podľa § 16 ods. 4,
f)
osvedčenie o vnútroštátnom typovom schválení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ...
g)
príslušné doklady podľa § 19 ods. 7,
h)
osvedčenie o jednotlivom schválení vozidla podľa § 25 ods. 5 písm. a) a vydá základný technický opis ...
i)
osvedčenie o vnútroštátnom schválení jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou podľa§ 26 ods. 5 písm. ...
j)
vnútroštátne osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla podľa § 27 ods. 6 písm. a) a vydá základný ...
k)
osvedčenie o vnútroštátnom jednotlivom schválení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ...
l)
osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla podľa § 29 ods. 8 písm. a) a vydá základný technický opis ...
m)
základný technický opis vozidla podľa § 30 ods. 7 a § 31 ods. 7,
n)
tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C, potvrdenie o pridelení zvláštneho evidenčného ...
o)
povolenie hromadnej prestavby podľa § 34 ods. 4, osvedčenie o schválení hromadnej prestavby podľa § ...
p)
nové osvedčenie o evidencii časť II alebo nové technické osvedčenie vozidla podľa § 34 ods. 15,
q)
osvedčenie o rozšírení schválenia hromadnej prestavby podľa § 34 ods. 18 písm. a) a vydá základný technický ...
r)
povolenie prestavby jednotlivého vozidla podľa § 35 ods. 4,
s)
nové osvedčenie o evidencii časť II alebo nové technické osvedčenie vozidla podľa § 35 ods. 9, § 36 ...
t)
duplikát osvedčenia o evidencii časti II podľa § 41 ods. 1 písm. b),
u)
duplikát technického osvedčenia vozidla podľa § 41 ods. 3 písm. b) a c),
v)
povolenie podľa § 42 ods. 3,
w)
osvedčenie o evidencii časť II podľa § 43 ods. 6,
x)
technické osvedčenie vozidla podľa § 43 ods. 11,
y)
povolenie skúšobnej prevádzky podľa § 49 ods. 6,
z)
dočasné povolenie na obmedzenej trase alebo obmedzenom území podľa § 50 ods. 4 písm. a),
aa)
potvrdenie o dočasnom vyradení vozidla z cestnej premávky a o odňatí technického osvedčenia vozidla ...
ab)
technické osvedčenie vozidla podľa § 55 ods. 7,
ac)
poverenie na vykonávanie technickej služby podľa § 71 ods. 4,
ad)
osvedčenie o schválení vhodnosti zariadenia podľa § 78 ods. 4,
ae)
osvedčenie o schválení odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení podľa § 79 ods. 10,
af)
osvedčenie o schválení vzorového výtlačku podľa § 80 ods. 4,
ag)
osvedčenie o schválení celoštátneho informačného systému podľa § 81 ods. 4,
ah)
povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly podľa § 83 ods. 5 písm. a), povolenie na zriadenie ...
ai)
oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly podľa § 84 ods. 5, oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly ...
aj)
osvedčenie technika technickej kontroly podľa § 90 ods. 7, osvedčenie technika emisnej kontroly podľa ...
ak)
nové osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality ...
al)
osvedčenie o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí podľa § 111 ods. 11.
(5)

Ak regulačný akt pri ukončení výroby typu vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, ...

(6)

V konaní o zrušenie povolenia podľa § 42 ods. 5 písm. a), poverenia podľa § 72 ods. 4 písm. a), oprávnenia ...

(7)

Ak pri výkone odborného dozoru nad oprávnenými osobami a technikmi podľa § 142 ods. 3, 5 a 6 a § 145 ...

(8)

Orgán štátneho odborného dozoru, ak nastanú okolnosti podľa § 143 ods. 18, môže rozhodnutie o obmedzení ...

(9)

Ak v konaní o jednotlivom uznaní alebo schválení jednotlivo dovezeného vozidla schvaľovací orgán požiadal ...

(10)

V konaní podľa tohto zákona správny orgán je povinný zabezpečiť informáciu alebo údaj, ktorý je navrhovateľ ...

(11)

Na účely preukázania bezúhonnosti podľa § 71 ods. 1 písm. i), § 83 ods. 1 písm. a) šiesteho bodu, písm. ...

(12)

Ak sú údaje v žiadosti a doklady priložené k žiadosti v konaní podľa tohto zákona vo výnimočnom prípade ...

(13)

Na rozhodovanie o certifikácii certifikovaného miesta opravy nezávislým národným profesijným združením, ...

(14)

Na uznávanie dokladov o vzdelaní občanov iných členských štátov alebo zmluvných štátov, ktorí chcú vykonávať ...

(15)

Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahujú osobitné predpisy.78)

(16)

Zodpovednosť právnickej osoby za správny delikt alebo poriadkovú pokutu podľa tohto zákona nezaniká ...

§ 158
Zastupovanie

Iná osoba môže za prevádzkovateľa vozidla v konaní podľa tohto zákona konať, len ak jej bolo udelené ...

§ 159
Miestna príslušnosť
(1)

V konaní

a)
podľa § 137 písm. a) je príslušný schvaľovací orgán podľa sídla oprávnenej osoby,
b)
podľa § 138 písm. a) prvého bodu až ôsmeho bodu, desiateho bodu až pätnásteho bodu je príslušný ktorýkoľvek ...
c)
podľa § 138 písm. a) deviateho bodu je príslušný schvaľovací orgán podľa § 35 ods. 6,
d)
podľa § 138 písm. a) šestnásteho bodu až osemnásteho bodu je príslušný schvaľovací orgán podľa miesta ...
(2)

V konaní o správnych deliktoch prevádzkovateľa vozidla je príslušným správnym orgánom okresný úrad podľa ...

§ 160
Osobitné povinnosti
(1)

Každý je povinný dostaviť sa na vlastné náklady na vybavenie vecí týkajúcich sa vozidla alebo dokladov ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje rovnako aj na prevádzkovateľov historických vozidiel a športových vozidiel. ...

§ 161
Výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá
(1)

Za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť, životné prostredie alebo verejné zdravie, typový schvaľovací ...

(2)

Výnimku je zakázané povoliť z podmienok ustanovených pre

a)
brzdy,
b)
znečisťujúce látky vo výfukových plynoch,
c)
emisie zvuku,
d)
elektromagnetickú kompatibilitu,
e)
zmenu farby svetla osvetlenia a svetelnej signalizácie vozidiel.
(3)

Každá povolená výnimka musí byť vyznačená v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení ...

(4)

Návrh na povolenie výnimky okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ...

§ 162
Uznávanie výnimiek z technických požiadaviek pre vozidlá
(1)

Jednotlivo dovezenému vozidlu možno uznať výnimky povolené iným členským štátom alebo zmluvným štátom ...

(2)

Typový schvaľovací orgán vydá zoznam automaticky uznávaných výnimiek schvaľovacím orgánom [§ 136 ods. ...

(3)

Ak pri schválení jednotlivo dovezeného vozidla podľa § 29 má vozidlo povolené výnimky iným členským ...

(4)

Ak pri schválení jednotlivo dovezeného vozidla podľa § 29 má vozidlo povolené výnimky iným členským ...

(5)

Pri uznaní výnimiek sa akceptuje preukázanie alternatívnych technických požiadaviek, ktoré môže byť ...

(6)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie a vydá rozhodnutie o uznaní výnimky, ak navrhovateľ splnil všetky ...

(7)

Ak sa pre jedno vozidlo niektoré výnimky uznajú a niektoré neuznajú, typový schvaľovací orgán vydá dve ...

(8)

Každá uznaná výnimka musí byť vyznačená v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení ...

DRUHÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA K NIEKTORÝM PODMIENKAM NA UDELENIE POVERENIA, POVOLENIA, OPRÁVNENIA ALEBO OSVEDČENIA

§ 163
Finančná spoľahlivosť
(1)

Finančná spoľahlivosť je schopnosť finančne zabezpečiť začatie a riadne vykonávanie činnosti technickej ...

(2)

Ak navrhovateľ chce prevádzkovať alebo prevádzkuje viaceré technické služby podľa§ 70 ods. 1 písm. a) ...

(3)

Ak navrhovateľ chce prevádzkovať alebo prevádzkuje viac staníc technickej kontroly, pracovísk emisnej ...

(4)

Požiadavka finančnej spoľahlivosti je splnená preukázaním čistého obchodného imania účtovnej jednotky ...

a)
najmenej vo výške 100 000 eur pri
1.
technickej službe podľa § 70 ods. 1 písm. a) až d),
2.
povolení na zriadenie stanice technickej kontroly podľa § 83 a oprávnení na vykonávanie technickej kontroly ...
b)
najmenej vo výške 50 000 eur pri
1.
technickej službe podľa § 70 ods. 1 písm. e),
2.
povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly podľa § 83 a oprávnení na vykonávanie emisnej kontroly ...
3.
povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality podľa § 83 a oprávnení na vykonávanie kontroly ...
(5)

Finančnú spoľahlivosť možno preukázať

a)
základným imaním obchodnej spoločnosti zapísaným v obchodnom registri,
b)
účtovnou závierkou101) za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie overenou štatutárnym audítorom,102) ...
c)
priebežnou účtovnou závierkou101) overenou štatutárnym audítorom alebo
d)
potvrdením o vinkulácii peňažných prostriedkov na účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky na účel ...
§ 164
Odborná spôsobilosť
(1)

Odborná spôsobilosť technickej služby je preukázanie schopnosti riadneho vykonávania činností technickej ...

(2)

Technická služba musí zamestnávať dostatočný počet fyzických osôb na vykonávanie jej činností. Zamestnanci ...

a)
primerané zručnosti,
b)
technické znalosti,
c)
odborné vzdelanie a
d)
dostatočné a primerané skúsenosti.
(3)

Technická služba musí disponovať systémom manažérstva kvality a potrebnými pracovnými postupmi na vykonávanie ...

(4)

Odborná spôsobilosť technickej služby sa preukazuje súborom dokladov, ktorými sa preukáže plnenie podmienok ...

a)
kópiami pracovných zmlúv zamestnancov,
b)
dokladmi o vzdelaní zamestnancov,
c)
dokladmi o praxi zamestnancov,
d)
dokumentáciou systému manažérstva kvality,
e)
ustanovenými pracovnými postupmi, ktoré zaručujú odbornosť vykonávania činnosti technickej služby.
§ 165
Nezávislosť a nestrannosť
(1)

Technická služba vrátane jej zamestnancov je nezávislá a vykonáva činnosti podľa zákona s najvyšším ...

(2)

Technická služba môže vykonávať aj iné činnosti za predpokladu, že preukáže typovému schvaľovaciemu ...

(3)

Technická služba zabezpečí, aby činnosti jej prípadných dcérskych spoločností alebo dodávateľov neovplyvňovali ...

(4)

Zamestnanci technickej služby dodržiavajú služobné tajomstvo, ak ide o všetky informácie získané pri ...

(5)

Zamestnanci technickej služby dodržiavajú etický kódex zamestnanca určený technickou službou.

(6)

Nezávislosť technickej služby sa preukazuje čestným vyhlásením štatutárneho orgánu navrhovateľa o plnení ...

§ 166
Akreditácia
(1)

Akreditácia technickej služby je nestranné a nezávislé posúdenie a osvedčenie spôsobilosti subjektu ...

(2)

Technická služba

a)
overovania podľa činností, ktoré chce vykonávať
1.
na vozidlách kategórií M, N a O a ich systémoch, komponentoch alebo samostatných technických jednotkách, ...
2.
na vozidlách kategórií L a ich systémoch, komponentoch alebo samostatných technických jednotkách, preukazuje ...
3.
na vozidlách kategórií T, C, R a S a ich systémoch, komponentoch alebo samostatných technických jednotkách, ...
4.
na vozidlách iných kategórií, ako sú uvedené v prvom až treťom bode, a ich systémoch, komponentoch alebo ...
5.
na spaľovacích motoroch necestných pojazdných strojov, preukazuje splnenie požiadaviek ustanovených ...
b)
technickej kontroly pre vykonávané činnosti podľa § 74 ods. 1 písm. a) a b) preukazuje akreditáciou ...
c)
emisnej kontroly pre vykonávané činnosti podľa § 75 ods. 1 písm. a) a b) preukazuje akreditáciou splnenie ...
d)
kontroly originality pre vykonávané činnosti podľa § 76 ods. 1 písm. a) a b) preukazuje akreditáciou ...
e)
montáže plynových zariadení pre vykonávané činnosti podľa § 77 ods. 1 písm. a) a b) preukazuje akreditáciou ...
(3)

Akreditácia podľa odseku 2 písm. a) sa preukazuje platným osvedčením o akreditácii vydaným Slovenskou ...

§ 167
Bezúhonnosť a dôveryhodnosť
(1)

Pri technickej službe sa za bezúhonnú považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný ...

(2)

Pri technickej službe sa za dôveryhodnú považuje osoba, ktorej v posledných desiatich rokoch predo dňom ...

(3)

Pri povolení na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly alebo pracoviska ...

a)
úmyselný trestný čin alebo
b)
nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s činnosťou technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, ...
(4)

Bezúhonnosť podľa odseku 3 sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

(5)

Pri povolení na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly alebo pracoviska ...

a)
oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly podľa § 85 ods. 5 písm. a) druhého až desiateho bodu, ...
1.
ktorej v posledných desiatich rokoch predo dňom podania návrhu bolo zrušené oprávnenie na vykonávanie ...
2.
ktorá v čase zistenia nedostatkov bola osobou oprávnenou zastupovať osobu, ktorej v posledných desiatich ...
b)
oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly podľa § 85 ods. 5 písm. b) druhého až desiateho bodu alebo ...
1.
ktorej v posledných desiatich rokoch predo dňom podania návrhu bolo zrušené oprávnenie na vykonávanie ...
2.
ktorá v čase zistenia nedostatkov bola osobou oprávnenou zastupovať osobu, ktorej v posledných desiatich ...
c)
oprávnenie na vykonávanie kontroly originality podľa § 85 ods. 5 písm. c) druhého až deviateho bodu ...
1.
ktorej v posledných desiatich rokoch predo dňom podania návrhu bolo zrušené oprávnenie na vykonávanie ...
2.
ktorá v čase zistenia nedostatkov bola osobou oprávnenou zastupovať osobu, ktorej v posledných desiatich ...
d)
oprávnenie na montáž plynových zariadení podľa § 85 ods. 5 písm. d) druhého až ôsmeho bodu alebo ktorá ...
1.
ktorej v posledných desiatich rokoch predo dňom podania návrhu bolo zrušené oprávnenie na montáž plynových ...
2.
ktorá v čase zistenia nedostatkov bola osobou oprávnenou zastupovať osobu, ktorej v posledných desiatich ...
e)
osvedčenie technika technickej kontroly podľa § 91 ods. 5 písm. a) bodov 2, 3, 7 až 14,
f)
osvedčenie technika emisnej kontroly podľa § 91 ods. 5 písm. b) bodov 2, 3, 7 až 13,
g)
osvedčenie technika kontroly originality podľa § 91 ods. 5 písm. c) bodov 2, 3, 7 až 13 alebo
h)
osvedčenie technika montáže plynových zariadení podľa § 91 ods. 5 písm. d) bodov 2, 3, 7 až 10.
(6)

Dôveryhodnosť podľa odseku 5 sa preukazuje potvrdeniami príslušnej technickej služby o tom, že osobe ...

(7)

Pri právnickej osobe sa bezúhonnosť a dôveryhodnosť vzťahuje na osobu, ktorá

a)
je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby,
b)
vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci tejto právnickej osoby,
c)
je oprávnená zastupovať túto právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať.
§ 168
Zákaz personálneho a majetkového prepojenia
(1)

Pri technickej službe podľa § 70 ods. 1 písm. b) až e) podmienku zákazu personálneho a majetkového prepojenia ...

a)
ktorá nemá priamo alebo sprostredkovane personálnu alebo majetkovú účasť na podnikaní oprávnenej osoby ...
b)
ktorá
1.
nie je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu osoby podľa písmena a),
2.
nevykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci osoby podľa písmena a), alebo
3.
nie je oprávnená zastupovať osobu podľa písmena a) alebo za ňu rozhodovať.
(2)

Pri povolení na zriadenie stanice technickej kontroly alebo pracoviska kontroly originality podľa § ...

a)
ktorá nemá priamo alebo sprostredkovane personálnu alebo majetkovú účasť na podnikaní technickej služby ...
b)
ktorá nemá priamo alebo sprostredkovane personálnu alebo majetkovú účasť spojenú s výrobou, predajom ...
c)
ktorá
1.
nie je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu osoby podľa písmena a) alebo b),
2.
nevykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci osoby podľa písmena a) alebo b), alebo
3.
nie je oprávnená zastupovať osobu podľa písmena a) alebo b) alebo za ňu rozhodovať.
(3)

Pri povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly podľa § 83 a oprávnenia na vykonávanie emisnej ...

a)
ktorá nemá priamo alebo sprostredkovane personálnu alebo majetkovú účasť na podnikaní technickej služby ...
b)
ktorá
1.
nie je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu osoby podľa písmena a),
2.
nevykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci osoby podľa písmena a), alebo
3.
nie je oprávnená zastupovať osobu podľa písmena a) alebo za ňu rozhodovať.
(4)

Pri oprávnení na montáž plynových zariadení podľa § 84 ods. 1 písm. d) podmienku zákazu personálneho ...

a)
ktorá nemá priamo alebo sprostredkovane personálnu alebo majetkovú účasť na podnikaní technickej služby ...
b)
ktorá
1.
nie je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu osoby podľa písmena a),
2.
nevykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci osoby podľa písmena a), alebo
3.
nie je oprávnená zastupovať osobu podľa písmena a) alebo za ňu rozhodovať.
(5)

Splnenie podmienky podľa odsekov 1 až 4 sa preukazuje čestným vyhlásením navrhovateľa o udelenie príslušného ...

§ 169
Spoľahlivosť
(1)

Pri povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality, oprávnenia na vykonávanie kontroly originality ...

a)
nebola v posledných dvoch rokoch uznaná vinnou zo spáchania niektorého z priestupkov vyskytujúcich sa ...
b)
nie je trestne stíhaná za úmyselný trestný čin alebo trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo právoplatne ...
c)
poskytuje záruku, že bude pri vykonávaní činnosti oprávnenej osoby kontroly originality a činnosti technika ...
(2)

Na spoľahlivosť pri právnickej osobe sa vzťahuje ustanovenie § 167 ods. 7 rovnako.

(3)

Spoľahlivosť posudzuje schvaľovací orgán, ktorý si na posúdenie spoľahlivosti vyžiada vyjadrenie orgánu ...

(4)

Ak orgán Policajného zboru zistí, že osoba, ktorá podľa tohto zákona má plniť podmienku spoľahlivosti, ...

DEVIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 170
Prechodné ustanovenia
(1)

Konania začaté a právoplatne neukončené pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov. ...

(2)

Výkon štátneho odborného dozoru začatý a neukončený pred účinnosťou tohto zákona sa dokončí podľa doterajších ...

(3)

Doklady vozidla, ktoré boli vydané vozidlám podľa vzorov právnej úpravy účinnej pred 1. decembrom 2006, ...

a)
pri vozidlách podliehajúcich prihláseniu do evidencie vozidiel do najbližšej evidenčnej zmeny na orgáne ...
b)
pri vozidlách nepodliehajúcich prihláseniu do evidencie vozidiel pri vozidlách kategórie L1e vyrobených ...
(4)

Osvedčenia výrobcov, osvedčenia zástupcov výrobcov, osvedčenia o typovom schválení ES, osvedčenia o ...

(5)

Rozhodnutie o poverení na vykonávanie činnosti

a)
poverenej technickej služby overovania vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických ...
b)
poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel udelené podľa doterajších predpisov sa považuje ...
c)
poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel udelené podľa doterajších predpisov ...
d)
poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel udelené podľa doterajších predpisov sa považuje ...
e)
poverenej technickej služby montáže plynových zariadení vozidiel udelené podľa doterajších predpisov ...
(6)

Rozhodnutia o povolení na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly alebo pracoviska ...

(7)

Rozhodnutia o udelení

a)
oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za oprávnenia ...
b)
osvedčenia kontrolného technika vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za osvedčenia technika ...
c)
oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za oprávnenia ...
d)
osvedčenia technika emisnej kontroly vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za osvedčenia technika ...
e)
oprávnenia na vykonávanie kontroly originality vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za oprávnenia ...
f)
osvedčenia technika kontroly originality vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za osvedčenia ...
g)
oprávnenia na vykonávanie montáže plynových zariadení vydané podľa doterajších predpisov sa považujú ...
h)
osvedčenia technika montáže plynových zariadení vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za osvedčenia ...
(8)

Rozhodnutia o schválení zariadení používaných pri technickej kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole ...

(9)

Rozhodnutie o schválení

a)
informačného systému technických kontrol vozidiel vydané podľa doterajších predpisov sa považuje za ...
b)
informačného systému emisných kontrol motorových vozidiel vydané podľa doterajších predpisov sa považuje ...
c)
informačného systému kontrol originality vozidiel vydané podľa doterajších predpisov sa považuje za ...
d)
informačného systému montáže plynových zariadení vydané podľa doterajších predpisov sa považuje za rovnocenné ...
(10)

Na technikov technickej kontroly, technikov emisnej kontroly, technikov kontroly originality a technikov ...

(11)

Preukázateľne vyškolení policajti, ktorí vykonávali podrobnejšie cestné technické kontroly podľa doterajších ...

(12)

Na technikov cestnej technickej kontroly podľa odseku 11 sa nevzťahujú požiadavky podľa§ 100 ods. 3.

(13)

Poverení zamestnanci vykonávajúci

a)
štátny odborný dozor musia spĺňať požiadavky na odbornú spôsobilosť podľa § 143 ods. 3 najneskôr od ...
b)
odborný dozor technickej služby musia spĺňať požiadavky na odbornú spôsobilosť podľa § 143 ods. 3 najneskôr ...
(14)

Poverení zamestnanci, ktorí mali vydaný preukaz kontrolóra podľa právnych predpisov účinných do 20. ...

(15)

Technická služba technickej kontroly je povinná požiadať o schválenie celoštátneho informačného systému ...

(16)

Pracovisko emisnej kontroly zriadené podľa doterajších predpisov, ktoré nie je oprávnené vykonávať emisnú ...

(17)

Pracovisko kontroly originality zriadené podľa doterajších predpisov, ktoré nie je oprávnené vykonávať ...

(18)

Oprávnené osoby technickej kontroly, oprávnené osoby emisnej kontroly a oprávnené osoby kontroly originality ...

(19)

Osoby vykonávajúce kalibráciu zariadení podľa tohto zákona môžu vykonávať kalibrácie zariadení bez osvedčenia ...

(20)

Povinnosť zabezpečiť vkladanie údajov o zariadeniach používaných pri vykonávaní technickej kontroly ...

(21)

Povinnosť zasielať informácie do registra prevádzkových záznamov platí pre osoby podľa§ 48 ods. 3 písm. ...

(22)

Povinnosť podrobiť vozidlo kategórie M1 a N1 po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti odstráneniu ...

(23)

Povinnosť poskytovať technické kontroly pre všetky kategórie vozidiel podľa § 104 ods. 3, sa nevzťahuje ...

(24)

Technická služba technickej kontroly pre činnosti podľa § 74 ods. 1 písm. b) a c), technická služba ...

(25)

Národný orgán Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA prvýkrát požiada o schválenie podmienok ...

(26)

Inšpekcia všetkých plynových nádrží na stlačený zemný plyn (CNG) a na skvapalnený zemný plyn (LNG) podľa ...

(27)

Ku dňu účinnosti tohto zákona sieť staníc technickej kontroly podľa § 104 ods. 6 tvoria stanice technickej ...

(28)

Ku dňu účinnosti tohto zákona sieť pracovísk emisnej kontroly podľa § 113 ods. 5 tvoria pracoviská emisnej ...

(29)

Ku dňu účinnosti tohto zákona sieť pracovísk kontroly originality podľa § 122 ods. 3 tvoria pracoviská ...

(30)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem

a)
„typové schválenie ES“ rozumie sa tým „typové schválenie EÚ“,
b)
„typové schválenie“ rozumie sa tým „vnútroštátne typové schválenie“,
c)
„osvedčenie o typovom schválení“ rozumie sa tým „osvedčenie o vnútroštátnom typovom schválení“,
d)
„poverená technická služba overovania vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických ...
e)
„poverená technická služba technickej kontroly vozidiel“ rozumie sa tým „technická služba technickej ...
f)
„poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel“ rozumie sa tým „technická služba emisnej ...
g)
„poverená technická služba kontroly originality vozidiel“ rozumie sa tým „technická služba kontroly ...
h)
„poverená technická služba montáže plynových zariadení“ rozumie sa tým „technická služba montáže plynových ...
i)
„osvedčenie o technickej kontrole“ rozumie sa tým „osvedčenie o kontrole technického stavu časť A – ...
j)
„protokol o technickej kontrole vozidla“ rozumie sa tým „protokol o kontrole technického stavu časť ...
k)
„osvedčenie o emisnej kontrole“ rozumie sa tým „osvedčenie o kontrole technického stavu časť B – emisná ...
l)
„protokol o emisnej kontrole motorového vozidla“ rozumie sa tým „protokol o kontrole technického stavu ...
§ 170a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2020 sa dokončia podľa tohto zákona v znení ...

§ 170b
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19
(1)

Ministerstvo vnútra môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného ...

(2)

Platnosť osvedčenia o evidencii časť I, ktorá uplynie počas krízovej situácie

a)
od vyhlásenia krízovej situácie do 30. apríla 2020, sa predlžuje až do uplynutia jedného mesiaca od ...
b)
od 1. mája 2020 do 31. mája 2020, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej ...
c)
od 1. júna 2020 do 30. júna 2020, sa predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej ...
d)
od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania ...
(3)

Počas krízovej situácie neplatia pre prevádzkovateľa vozidla povinnosti na prihlásenie vozidla do evidencie ...

(4)

Platnosť technickej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri ...

(5)

Platnosť emisnej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace. ...

(6)

Platnosť osvedčenia technika technickej kontroly, osvedčenia technika emisnej kontroly, osvedčenia technika ...

(7)

Platnosť povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, povolenia na zriadenie pracoviska emisnej ...

(8)

Platnosť povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, povolenia na ...

(9)

Pravidelné priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, ...

(10)

Počas krízovej situácie držiteľ povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, povolenia na zriadenie ...

(11)

Platnosť povolenia podľa § 14 vydaného vozidlu ukončenej série, ktoré sa nemohlo uviesť na trh, sprístupniť ...

(12)

Pri výpočte maximálneho počtu povolení vozidiel ukončenej série vydaných podľa § 14 v roku 2021 pre ...

§ 171
Transpozičné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 172
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene ...

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 406/2005 Z. z. o technických požiadavkách na hĺbku dezénu jazdnej ...

3.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel ...

4.

vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z. z. o vzore ...

5.

vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou ...

6.

vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 143/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú druhy ...

7.

vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z., ktorou ...

8.

vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 169/2010 Z. z. o osvedčení ...

Čl. II

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., zákona ...

1.

Slová „cesta pre motorové vozidlá“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „rýchlostná ...

2.

V § 2 ods. 3 druhej vete sa za slová „výstavbu ciest“ vkladajú slová „a miestnych komunikácií pre cestnú ...

3.

V § 2 ods. 3 sa slová „ciest vo vlastníctve obcí a miestnych komunikácií“ nahrádzajú slovami „ciest ...

4.

V § 3 ods. 4 písmená b) a c) znejú:

„b) povoľujú zvláštne užívanie diaľnic a ciest vozidlami alebo jazdnými súpravami, ak svojimi rozmermi ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a sa vypúšťa.

5.

V § 3 ods. 5 písmeno b) znie:

„b) povoľujú zvláštne užívanie diaľnic a ciest na nadrozmernú dopravu alebo nadmernú dopravu, ak prepravná ...

6.

V § 3 odseky 7 až 9 znejú:

„(7) Cestný správny orgán a obec určujú používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1f znie:

„1f) Napríklad zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

7.

V § 3b odsek 4 znie:

„(4) Cestný správny orgán pri povolení podľa odseku 1 rozhoduje na základe stanoviska správcu pozemnej ...

8.

V § 3d ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Miestne komunikácie pre cestnú nemotorovú dopravu sú vo ...

9.

V § 3d ods. 5 písm. c) sa za slovo „cesty“ vkladajú slová „a miestnych komunikácií pre cestnú nemotorovú ...

10.

V § 4 ods. 2 posledná veta znie: „Polovičný profil diaľnice sa z hľadiska dopravy označí podľa osobitných ...

11.

V § 4a ods. 5 tretej vete sa za slovo „obce“ vkladajú slová „alebo na samosprávne kraje“.

12.

V § 6 ods. 1 prvá veta znie: „Premávku na pozemných komunikáciách upravujú osobitné predpisy;1f) v ich ...

13.

V § 7 ods. 1 druhá veta znie „O uzávierke, obchádzke a odklone rozhoduje cestný správny orgán na základe ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b sa vypúšťa.

14.

§ 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8 Zvláštne užívanie (1) Na užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií iným než zvyčajným spôsobom ...

15.

Za § 8 sa vkladajú § 8a a 8b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 8a Nadrozmerná doprava a nadmerná doprava (1) Nadmerná doprava a nadrozmerná doprava podlieha povoleniu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a až 3e znejú:

„3a) § 69 ods. 1 písm. f) zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z. 3b) Zákon č. 142/2000 ...

16.

V § 9 odsek 2 znie:

„(2) Závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov sú ...

17.

V § 9 sa vypúšťa odsek 3. Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.

18.

V § 9 odsek 6 znie:

„(6) Ustanovenie odsekov 4 a 5 platí aj pri poškodení alebo znečistení, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť ...

19.

V § 9a odsek 3 znie:

„(3) Správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti ...

20.

V § 9a sa vypúšťa odsek 4.

21.

V § 11 odsek 6 znie:

„(6) Cestný správny orgán povoľuje výnimku podľa odseku 5 na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie ...

22.

V § 18 odsek 2 znie:

„(2) Nové kríženia pozemných komunikácií so železnicami sa zriaďujú zásadne mimo úrovne koľají; výnimky ...

23.

V § 22a písm. a) prvom bode a § 22c ods. 1 písm. a) prvom bode sa slová „nadmerných a nadrozmerných ...

24.

V § 22a písm. h) sa slová „nadmernú a nadrozmernú prepravu“ nahrádzajú slovami „nadrozmernú dopravu ...

25.

Príloha č. 1 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery ...

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

1.

Poznámky pod čiarou k odkazom 23k a 23l znejú:

„23k) § 84 ods. 4 a 5 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení ...

2.

V § 3 ods. 2 písmená zh) až zl) znejú:

„zh) vykonávanie činnosti technickej služby overovania,23pb) zi) vykonávanie činnosti technickej služby ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23pb až 23pf znejú:

„23pb) § 73 zákona č. 106/2018 Z. z. 23pc) § 74 zákona č. 106/2018 Z. z. 23pd) § 75 zákona č. 106/2018 ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23pg znie:

„23pg) § 84 ods. 4 a 7 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

4.

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom zs), ktoré znie:

„zs)
vykonávanie montáže plynových zariadení.23qb)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23qb znie:

„23qb) § 84 ods. 4 a 8 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36ja znie:

„36ja) § 154 ods. 8 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

6.

V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 – Ostatné sa vypúšťa živnosť pod poradovým číslom 22.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

Poznámky pod čiarou k odkazom 20aa a 20ab znejú:

„20aa) § 2 ods. 21 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 65 v časti Oslobodenie bod 3. znie:

„3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položka 67 vrátane časti Splnomocnenie a časti Poznámky ...

„Položka 67 Podanie návrhu o a) udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla 1. pre kategórie M1, ...

4.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položka 68 vrátane časti Oslobodenie, časti Splnomocnenie ...

„Položka 68 Podanie návrhu o a) vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla 1. pre ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

„20a) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...

5.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položka 68a vrátane časti Oslobodenie znie:

„Položka 68a a) Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru vrátane vykonania ...

6.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položka 69a znie:

„Položka 69a Povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v cestnej premávke nových ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a sa vypúšťa.

7.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položka 72 vrátane časti Poznámky znie:

„Položka 72 Podanie návrhu o a) udelenie osvedčenia výrobcu .............................................................. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.

8.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položka 72a vrátane časti Poznámky znie:

„Položka 72a Podanie návrhu o a) udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby overovania ................... ...

9.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položka 73 vrátane časti Poznámky znie:

„Položka 73 Podanie návrhu o a) dočasné vyradenie vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniudo evidencie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22ac sa vypúšťa.

10.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položka 73a sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel, ktoré nepodliehaspracovaniu podľa osobitného predpisu38) ...

11.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 73a sa za písmeno c) vkladá časť Oslobodenie, ...

„Oslobodenie Poplatok za vyradenie vozidla z evidencie vozidiel sa nevyberie pri trvalom vyradení vozidla ...

12.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položka 78 vrátane časti Poznámky znie:

„Položka 78 Podanie návrhu o a) povolenie na zriadenie 1. stanice technickej kontroly ........................................................... ...

13.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položka 78a vrátane časti Splnomocnenie a časti Poznámka ...

„Položka 78a Podanie a) prihlášky o vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia 1. technika ...

14.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položka 78b vrátane časti Splnomocnenie a Poznámka ...

„Položka 78b Podanie návrhu o a) schválenie vhodnosti zariadenia používaného pri technickej kontrole, ...

15.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položka 80 vrátane časti Splnomocnenie a Poznámky ...

„Položka 80 Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií pri nadrozmernej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24, 25 a 25a sa vypúšťajú.

Čl. V

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa) Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 2 písmeno k) znie:

„k) dodržiavanie povinností pri uvedení na trh a sprístupnení na trhu typu vozidla, systému, komponentu, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9e znie:

„9e) § 22 a 53 zákona č. 106/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti ...

Čl. VI

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene ...

V § 46 ods. 2, § 64 ods. 2, § 81 ods. 2 a § 94 ods. 2 sa za slová „doškoľovací kurz“ vkladajú slová ...

Čl. VII

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 ...

1.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11 a 12 znejú:

„11) § 4 ods. 6 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...

3.

V § 38 ods. 1 sa nad slovami „kategórie M1 a N1“ odkaz 20a nahrádza odkazom 20.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a sa vypúšťa.

4.

V § 38 ods. 2 písm. b) sa nad slovom „vozidlo,“ odkaz 21 nahrádza odkazom 20.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.

5.

V § 51 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Upevnenie nákladu na vozidle kategórie N, O2, O3 a O4 ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28ab znie:

„28ab) § 67 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

6.

§ 68 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Informácie z evidencie dopravných nehôd sa v prípade dopravnej nehody vozidla prihláseného do evidencie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35b znie:

„35b) Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení ...

7.

V § 72 ods. 1 písm. a) sa za slová „na cestnú premávku“ vkladajú slová „alebo prevádzka vozidla je pozastavená,38a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:

„38a) § 47 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

8.

V § 72 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) vodič vozidla neuhradil na mieste príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na vykonanie cestnej technickej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:

„40a) § 60 ods. 7 a 10 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

9.

V § 72 ods. 11 sa slová „písm. a), c) až e) a g) až k)“ nahrádzajú slovami „písm. a), c) až e), g) až ...

10.

V § 111 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) údaje o vozidlách v rozsahu základného technického opisu, a ak sú k dispozícii nepovinné údaje z ...

11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:

„47) § 70 ods. 1 písm. b) až e) zákona č. 106/2018 Z. z.“.

12.

V § 111 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o)
údaje o vozidle potrebné na monitorovanie a oznamovanie Európskej komisii.47a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

„47a) Časť A prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ...

13.

V § 112 odsek 3 znie:

„(3) Výrobca vozidiel a zástupca výrobcu vozidiel je povinný bezodplatne v elektronickej forme orgánu ...

14.

Poznámky pod čiarou k odkazom 50 až 53 znejú:

„50) § 126 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z. 51) § 110 ods. 7 zákona č. 106/2018 Z. z. 52) § 119 ods. ...

15.

§ 113 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Ministerstvo vnútra zasiela informácie o evidovaných vozidlách Európskej komisii v súlade s osobitnými ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53b znie:

„53b) Čl. 8 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 443/2009. Čl. 8 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 510/2011.“.

16.

V § 114 ods. 2, § 116 ods. 8, § 117 ods. 5 a § 119a ods. 8 úvodnej vete sa číslica „15“ nahrádza číslicou ...

17.

§ 114 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Orgán Policajného zboru prihlási vozidlo do evidencie vozidiel, ktoré bolo prihlásené v osobitnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 57aa znie:

„57aa) § 31 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

18.

V § 115 ods. 6 prvej vete sa za slová „v inom štáte,“ vkladajú slová „a pracovisko kontroly originality ...

19.

V § 116 ods. 1 úvodnej vete sa za slovom „zboru“ vypúšťa čiarka a slová „kde je jeho vozidlo evidované,“. ...

20.

V § 116 ods. 3 prvá veta znie: „Skutočnosti podľa odseku 1 písm. a), b), d) a odseku 2 je držiteľ vozidla ...

21.

V § 116 ods. 9 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Povinnosť predložiť osvedčenie o ...

22.

V § 116 ods. 11 sa za slovami „zákonné dôvody“ vypúšťa čiarka a slová „pričom osvedčenie o evidencii ...

23.

V § 116 ods. 14 sa na konci pripájajú tieto vety: „Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vydáva ...

24.

§ 116 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:

„(18) Prevod držby vozidla na inú osobu podľa odseku 1 písm. a) je možné vykonať aj pri dočasnom vyradení ...

25.

V § 116a ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Ak doterajší vlastník vozidla alebo osoba, na ktorú ...

26.

§ 116a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa § 116 ods. 1 písm. a) aj na ...

27.

V § 118 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak vlastník vozidla predloží orgánu Policajného zboru ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 65aa znie:

„65aa) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady ...

28.

V § 120 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie, ktoré nepodlieha spracovaniu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 66 znie:

„66) Štvrtá časť piaty oddiel zákona č. 79/2015 Z. z.“.

29.

V § 120 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Orgán Policajného zboru vyradí staré vozidlo z evidencie, ...

30.

Poznámka pod čiarou k odkazu 68 znie:

„68) Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní ...

31.

V § 127 ods. 6 sa slová „na skúšobné jazdy“ nahrádzajú slovami „na skúšobnú prevádzku69a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 69a znie:

„69a) § 49 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

32.

V § 127 odseky 8 a 9 znejú:

„(8) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno H sa môže prideliť len historickému vozidlu.69b) (9) Zvláštne ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 69b a 69c znejú:

„69b) § 2 ods. 2 písm. i) zákona č. 106/2018 Z. z. 69c) § 2 ods. 2 písm. j) zákona č. 106/2018 Z. z.“. ...

33.

Poznámka pod čiarou k odkazu 70 znie:

„70) § 4 ods. 6 písm. a) a ods. 7 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

34.

V § 127 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

„(13) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C podľa odseku 12 nemožno prideliť vozidlám, ktorým ...

Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 14.

Poznámky pod čiarou k odkazom 70a a 70b znejú:

„70a) § 26 zákona č. 106/2018 Z. z.

70b) § 50 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

35.

V § 128 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M možno vydať a) schváleným vozidlám ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 70c znie:

„70c) § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 71 sa vypúšťa.

36.

V § 135 ods. 1 sa za slovo „vozidlom“ vkladá čiarka a slová „umožniť skontrolovanie zobrazovanej hodnoty ...

37.

V § 137 sa odsek 2 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:

„z) jazda s vozidlom s nebezpečnými chybami v rámci technického stavu vozidla71aa) alebo jazda s vozidlom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 71aa a 71ab znejú:

„71aa) § 63 zákona č. 106/2018 Z. z.

71ab) § 67 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

38.

V § 138 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“ a pripájajú sa tieto slová: „poruší ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 71ac znie:

„71ac) § 69 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

39.

V § 141 sa odsek 6 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q)
vyradenie vozidla z evidencie podľa § 120 ods. 3.“.

40.

Príloha sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/46/EÚ z 3. apríla 2014 o zmene smernice Rady 1999/37/ES ...

Čl. VIII

Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 1 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na vykonávanie činností v súvislosti s technickými ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. IX

Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene ...

V § 29 ods. 9 druhá veta znie: „Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú na platobný účet uvedený ...

Čl. X

Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 ...

V § 11 ods. 7 druhá veta znie: „Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú na platobný účet uvedený ...

Čl. XI

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 69 znie:

„69) § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene ...

2.

Poznámky pod čiarou k odkazom 80 a 81 znejú:

„80) § 2 ods. 22 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. 81) § 2 ods. 22 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z.“. ...

3.

V § 61 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 83, 83a a 84 znejú:

„83) § 29 zákona č. 106/2018 Z. z. 83a) § 31 zákona č. 106/2018 Z. z. 84) § 25 zákona č. 106/2018 ...

4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 85 a 86 znejú:

„85) § 12 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z.

86) § 12 ods. 7 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

5.

V § 62 odsek 3 znie:

„(3) Osoba, ktorá žiada o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla,87) osoba, ktorá žiada o jednotlivé ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 87, 88 a 88a znejú:

„87) § 25 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. 88) § 29 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. 88a) § 31 ods. ...

6.

V § 64 ods. 2 písm. b) a § 65 ods. 1 písm. o) sa za slová „na spracovanie“ vkladá čiarka a slová „potvrdenie ...

7.

V § 105 ods. 3 písm. n) sa za slová „vzor potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie“ vkladajú ...

Čl. XII

Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 3 ods. 4 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
evidencia dopravných nehôd,12)“.

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).

2.

V § 6 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) oprávnenia na vykonávanie činnosti, popis činnosti staníc a pracovísk v rozsahu oprávnenia na vykonávanie ...

3.

V § 6 ods. 4 písm. f) sa za slová „štátnom odbornom dozore“ vkladajú slová „alebo odbornom dozore technickej ...

4.

V § 6 odsek 8 znie:

„(8) Údaje podľa odseku 4 sú v registri technických staníc povinné evidovať prostredníctvom cestného ...

Čl. XIII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. VI, čl. IX a čl. X, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1k zákonu č. 106/2018 Z. z.

  PODMIENKY NA ZRIADENIE STANICE TECHNICKEJ KONTROLY, PRACOVISKA EMISNEJ KONTROLY A PRACOVISKA KONTROLY ORIGINALITY NAD RÁMEC EXISTUJÚCEJ SIETE

  A. Stanica technickej kontroly

  (1)

  Podmienky na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete stacionárnych ...

  a)

  v každom okrese musí byť zabezpečená dostatočná minimálna konkurencia stacionárnych staníc technickej ...

  b)

  počet evidovaných vozidiel v danom okrese vytvára predpoklady na vyťaženie viac ako 25 % kapacity ďalšej ...

  c)

  potrebné kapacity v sieti stacionárnych staníc technickej kontroly sú v danom okrese nedostatočné najmä ...

  d)

  regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry vyžadujú zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly ...

  (2)

  Na výpočet vyťaženia ďalšej kontrolnej linky podľa odseku 1 písm. b) sa použijú nasledujúce parametre: ...

  a)

  priemerný čas výkonu technickej kontroly vozidiel kategórií L, M1, N1, O1 a O2 považovaný za jednotkovú ...

  b)

  z lehôt technických kontrol pravidelných a zo skladby a vekovej štruktúry evidovaných vozidiel pre každé ...

  1.

  kategórie L, M1, N1, O1 a O2 je potrebné zabezpečiť kapacitu kontrolnej linky 0,776-násobku jednotkovej ...

  2.

  kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C, R, PS a LS je potrebné zabezpečiť kapacitu kontrolnej linky ...

  c)

  kapacity kontrolnej linky podľa písmena b) zahŕňajú aj príslušný podiel opakovaných kontrol, čo predstavuje ...

  1.

  10 % pre vozidlá kategórie L, M1, N1, O1, O2 a

  2.

  15 % pre vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C, R, PS a LS,

  d)

  na stanovenie nominálnej kapacity kontrolnej linky sa počíta s priemerným vyťažením osem hodín, ...

  e)

  v prípade kontrolnej linky pre všetky kategórie vozidiel sa počíta s rovnomerným rozdelením jej kapacít ...

  (3)

  Podmienky na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete stacionárnych ...

  a)

  v každom kraji musí byť zabezpečená dostatočná minimálna konkurencia stacionárnych staníc technickej ...

  b)

  počet evidovaných vozidiel na prepravu nebezpečných vecí evidovaných v rámci kraja presiahol 500 vozidiel, ...

  c)

  potrebné kapacity v sieti stacionárnych staníc technickej kontroly sú v danom okrese nedostatočné najmä ...

  d)

  regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry vyžadujú zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly ...

  (4)

  Na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete stacionárnych staníc ...

  (5)

  Podmienky na zriadenie mobilnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete mobilných staníc ...

  a)

  v každom kraji musí byť zabezpečená dostatočná kapacita jednej mobilnej stanice technickej kontroly ...

  b)

  miesto vykonávania technickej kontroly mobilnej stanice technickej kontroly je viac ako 50 kilometrov ...

  c)

  regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry vyžadujú zriadenie miesta vykonávania technickej kontroly ...

  B. Pracovisko emisnej kontroly

  (1)

  Podmienky na zriadenie stacionárneho pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete stacionárnych ...

  a)

  v každom okrese musí byť zabezpečená dostatočná minimálna konkurencia stacionárnych pracovísk emisnej ...

  b)

  súčasné vyťaženie stacionárnych pracovísk emisnej kontroly v danom okrese vytvára predpoklady na vyťaženie ...

  c)

  potrebné kapacity v sieti stacionárnych pracovísk emisnej kontroly sú v danom okrese nedostatočné najmä ...

  d)

  regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry vyžadujú zriadenie stacionárneho pracoviska emisnej kontroly ...

  e)

  stacionárne pracovisko emisnej kontroly je súčasťou vyučovacieho procesu na strednej škole alebo vysokej ...

  f)

  stacionárne pracovisko emisnej kontroly je súčasťou pracoviska montáže plynových zariadení.

  (2)

  Na výpočet vyťaženia ďalšieho stacionárneho pracoviska emisnej kontroly podľa odseku 1 písm. b) sa použijú ...

  a)

  priemerný čas výkonu emisnej kontroly vozidiel kategórií M1 a N1 považovaný za jednotkovú emisnú kontrolu ...

  b)

  pre každé evidované vozidlo kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom ...

  (3)

  Na zriadenie mobilného pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete mobilných pracovísk emisnej ...

  C. Pracovisko kontroly originality

  (1)

  Podmienky na zriadenie pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete pracovísk kontroly ...

  a)

  v každom okrese musí byť zabezpečená dostatočná minimálna konkurencia pracovísk kontroly originality, ...

  b)

  súčasné vyťaženie pracovísk kontroly originality v danom okrese vytvára predpoklady na vyťaženie viac ...

  c)

  potrebné kapacity v sieti pracovísk kontroly originality sú v danom okrese nedostatočné najmä z dôvodu, ...

  d)

  regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry vyžadujú zriadenie pracoviska kontroly originality nad ...

  (2)

  Na výpočet vyťaženia ďalšieho pracoviska kontroly originality podľa odseku 1 písm. b) sa použijú nasledujúce ...

  a)

  priemerný čas výkonu kontroly originality je 80 minút,

  b)

  nominálna kapacita kontrolnej linky je šesť vozidiel; na stanovenie nominálnej kapacity kontrolnej linky ...

  Príloha č. 2k zákonu č. 106/2018 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady z 18. júla 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú hĺbky ...

  2.

  Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery ...

  3.

  Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Mimoriadne vydanie ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné ...
 • 3)  § 20 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2015 ...
 • 4)  § 114 a 115 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 30 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
 • 6)  Napríklad § 3 ods. 1 písm. k) zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, ...
 • 7)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní ...
 • 8)  Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní ...
 • 9)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 309/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výfukové ...
 • 10)  Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej ...
 • 11)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní ...
 • 12)  Napríklad čl. 3 ods. 26 nariadenia (EÚ) č. 167/2013, čl. 3 ods. 48 nariadenia (EÚ) č. 168/2013, čl. ...
 • 13)  Čl. 6 až 9 nariadenia (ES) č. 715/2007.Čl. 6 nariadenia (ES) č. 595/2009.Čl. 53 až 56 nariadenia (EÚ) ...
 • 13a)  Napríklad Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (vyhláška ministra ...
 • 14)  Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 168/2013.
 • 15)  Čl. 4 a príloha I nariadenia (EÚ) 2018/858.
 • 16)  Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 167/2013.
 • 17)  § 8a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 106/2018 Z. z. ...
 • 18)  Nariadenie (EÚ) č. 167/2013. Nariadenie (EÚ) č. 168/2013.Nariadenie (EÚ) 2018/858.
 • 19)  Nariadenie (EÚ) č. 168/2013.
 • 20)  Nariadenie (EÚ) 2018/858.
 • 21)  Nariadenie (EÚ) č. 167/2013.
 • 22)  Časť A prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/956 z 28. júna 2018 o monitorovaní ...
 • 23)  § 115 ods. 5 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  Zmluva o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) (oznámenie Ministerstva ...
 • 25)  Čl. 44 nariadenia (EÚ) č. 168/2013.
 • 26)  Čl. 49 nariadenia (EÚ) 2018/858.
 • 27)  Čl. 39 nariadenia (EÚ) č. 167/2013.
 • 28)  Čl. 45 a 46 nariadenia (EÚ) č. 167/2013. Čl. 50 a 51 nariadenia (EÚ) č. 168/2013.Čl. 55 a 56 nariadenia ...
 • 29)  Nariadenie (EÚ) 2016/1628.Delegované nariadenie (EÚ) 2017/654.Delegované nariadenie (EÚ) 2017/655.Vykonávacie ...
 • 30)  Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/656.
 • 31)  Napríklad čl. 32 nariadenia (EÚ) č. 167/2013, čl. 37 nariadenia (EÚ) č. 168/2013, čl. 30 nariadenia ...
 • 32)  Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní ...
 • 33)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o ...
 • 34)  Čl. 4, 5 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 z 25. novembra 2009 o označovaní ...
 • 36)  Čl. 4 a 6 nariadenia (ES) č. 1222/2009.
 • 36a)  Čl. 59 a 60 nariadenia (EÚ) 2018/858.
 • 36b)  Čl. 61 až 65 nariadenia (EÚ) 2018/858.
 • 36c)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/621 zo 17. apríla 2019 o technických informáciách potrebných ...
 • 37)  Čl. 3 ods. 54 nariadenie (EÚ) 2016/1628.
 • 38)  § 115 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  § 120 a 121 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40)  § 121 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z.
 • 41)  Napríklad § 116 ods. 15 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42)  Zákon č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 43)  § 134 zákona č. 8/2009 Z. z.
 • 44)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 154/2006 Z. z. o používaní zariadení obmedzujúcich ...
 • 45)  § 119a zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 46)  § 64 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 313/2011 Z. z.
 • 46a)  § 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 47)  Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového ...
 • 48)  § 127 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 49)  § 40 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 50)  § 41 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
 • 51)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 154/2006 Z. z. Bod 4.1 prílohy III delegovaného nariadenia ...
 • 52)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej ...
 • 53)  Čl. 3 ods. 10 nariadenia (ES) č. 715/2007. Čl. 3 ods. 8 nariadenia (ES) č. 595/2009.
 • 54)  § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 8/2009 Z. z.
 • 55)  § 8b zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 56)  § 30 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. ...
 • 57)  § 34, § 38 a 39 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 387/2015 Z. z.
 • 58)  Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách ...
 • 59)  § 31 zákona č. 56/2012 Z. z..
 • 60)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1100/2008 z 22. októbra 2008 o odstránení kontrol vykonávaných ...
 • 61)  Čl. 2 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ...
 • 62)  Zákon č. 462/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 63)  § 72 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 64)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2205 z 29. novembra 2017 o podrobných pravidlách postupov oznamovania ...
 • 65)  Čl. 18 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
 • 66)  § 30 ods. 2 zákona č. 462/2007 Z. z.
 • 67)  § 9 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 ...
 • 68)  § 2 písm. h) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 69)  § 9 ods. 1 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 70)  § 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z.
 • 71)  Čl. 2 ods. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú ...
 • 72)  Občiansky zákonník.
 • 73)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 74)  Napríklad nariadenie (EÚ) č. 167/2013, nariadenie (EÚ) č. 168/2013, nariadenie (EÚ) 2016/1628, nariadenie ...
 • 75)  Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní ...
 • 76)  Čl. 2 ods. 10 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 77)  Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 78)  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 79)  § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 80)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v ...
 • 81)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 82)  STN ISO 37001 Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s návodom na použitie (01 0105).
 • 83)  Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných ...
 • 84)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 85)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci ...
 • 86)  Čl. 41 až 46 nariadenia (EÚ) č. 167/2013. Čl. 46 až 51 nariadenia (EÚ) č. 168/2013. Čl. 39 nariadenia ...
 • 87)  Čl. 47 nariadenia (EÚ) č. 167/2013. Čl. 52 nariadenia (EÚ) č. 168/2013. Čl. 40 nariadenia (EÚ) 2016/1628.Čl. ...
 • 88)  § 31 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
 • 88a)  Čl. 11 nariadenia (EÚ) 2018/858.
 • 88b)  Čl. 10 nariadenia (EÚ) 2018/858.
 • 88c)  Čl. 6 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2018/858.
 • 88d)  § 2 písm. g) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 88e)  Čl. 6 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2018/858.
 • 89)  Čl. 41 až 48 nariadenia (EÚ) č. 167/2013. Čl. 46 až 53 nariadenia (EÚ) č. 168/2013. Čl. 39 až 41 nariadenia ...
 • 90)  § 119 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 91)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2004 Z. z. Čl. 4, 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1222/2009. ...
 • 92)  Napríklad zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...
 • 92a)  Čl. 2 bod 15 nariadenia (ES) č. 765/2008 v platnom znení.
 • 92b)  Čl. 2 bod 14 nariadenia (ES) č. 765/2008 v platnom znení.
 • 94)  § 58 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona ...
 • 95)  § 58 ods. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 96)  Napríklad čl. 39 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 167/2013, čl. 44 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 168/2013, čl. ...
 • 97)  § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 98)  § 12 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 99)  Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene ...
 • 100)  § 116 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 101)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 102)  § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 102a)  Čl. 69 nariadenia (EÚ) 2018/858.
 • 103)  Čl. 68 a dodatok 1 prílohy III nariadenia (EÚ) 2018/858.
 • 104)  Čl. 65 nariadenia (EÚ) č. 168/2013.Príloha XVII delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/654.
 • 105)  Čl. 61 nariadenia (EÚ) č. 167/2013.Príloha XXX delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1322/2014.
 • 106)  STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií. ...
 • 107)  Čl. 48 nariadenia (EÚ) 2016/1628.
 • 108)  STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich ...
 • 109)  Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho ...