Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 01.01.2024

Platnosť od: 13.04.2018
Účinnosť od: 01.01.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Živnostenské podnikanie, Správne poplatky, Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Pozemné komunikácie, Odpady, nakladanie s odpadmi
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19JUD9DS9EUPP32ČL1

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 01.01.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 106/2018 s účinnosťou od 01.01.2024 na základe 331/2023

Legislatívny proces k zákonu 331/2023
Legislatívny proces k zákonu 106/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje

a)

technické požiadavky a schvaľovanie vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek a nebezpečných častí alebo vybavenia vrátane ich overovania na účely schvaľovania na prevádzku v cestnej premávke,1)

b)

podmienky uvádzania a sprístupňovania vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek a nebezpečných častí alebo vybavenia na trhu a dohľad nad trhom,

c)

práva a povinnosti osôb, ktoré vyrábajú, uvádzajú na trh alebo sprístupňujú na trhu alebo uvádzajú do prevádzky v cestnej premávke vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, nebezpečné časti alebo vybavenia,

d)

doklady vozidla,

e)

podmienky prevádzky vozidiel v cestnej premávke,

f)

povinnosti prevádzkovateľov vozidiel,

g)

zákazy na trhu v súvislosti s vozidlami, systémami, komponentmi, samostatnými technickými jednotkami a nebezpečnými časťami alebo vybavením a s tým spojenými službami,

h)

vyradenie vozidiel z prevádzky v cestnej premávke,

i)

cestnú technickú kontrolu,

j)

systém kontroly upevnenia nákladu,

k)

poverovanie osôb výkonom technických služieb a ich činnosti,

l)

technickú kontrolu, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú stanice technickej kontroly,

m)

emisnú kontrolu, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská emisnej kontroly,

n)

kontrolu originality, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská kontroly originality,

o)

montáž plynových zariadení, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská montáže plynových zariadení.

(2)

Tento zákon upravuje aj

a)

technické požiadavky a typové schvaľovanie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov,2)

b)

podmienky uvádzania spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov na trh, ich sprístupnenie na trhu a dohľad nad trhom,

c)

práva a povinnosti osôb, ktoré vyrábajú, uvádzajú na trh alebo sprístupňujú na trhu spaľovacie motory necestných pojazdných strojov.

(3)

Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov verejnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

(4)

Tento zákon sa nevzťahuje na dráhové vozidlá,3) ktoré sú používané v cestnej premávke.

(5)

Tento zákon sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré nie sú prihlásené do evidencie vozidiel,4) a to na

a)

vybrané vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky a rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a štátneho podniku v jeho pôsobnosti,

b)

vozidlá ozbrojených síl Slovenskej republiky,

c)

vozidlá Vojenského spravodajstva,

d)

vybrané vozidlá Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) a jeho rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií,

e)

vozidlá Policajného zboru,

f)

vozidlá Zboru väzenskej a justičnej stráže,

g)

vozidlá Slovenskej informačnej služby,

h)

vozidlá Hasičského a záchranného zboru,

i)

vozidlá hasičských jednotiek5) určené na základe dohody ministerstva vnútra s ich vlastníkmi,

j)

vozidlá tvoriace mobilizačné rezervy.

(6)

Vozidlá podľa odseku 5 z dôvodu plnenia ich špeciálnych úloh podliehajú osobitnému schváleniu na prevádzku v cestnej premávke a prihláseniu vozidiel do osobitnej evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov.6)

(7)

Tento zákon okrem § 50 sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré nie sú určené na prevádzku v cestnej premávke a sú navrhnuté a vyrobené výlučne na špeciálne použitie, najmä na staveniskách alebo v kameňolomoch, v prístavoch alebo na letiskách.

(8)

Ustanovenia druhej časti sa nevzťahujú na vozidlá zastupiteľských úradov, diplomatov, konzulov z povolania a ďalších osôb, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity počas svojho pôsobenia v Slovenskej republike, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

(9)

Tento zákon sa vzťahuje na historické vozidlá a športové vozidlá, len ak je to výslovne ustanovené.

§ 2 - Vymedzenie základných pojmov
(1)

Prevádzkou vozidla v cestnej premávke na účely tohto zákona je akékoľvek možné použitie vozidla v cestnej premávke.

(2)

Na účely tohto zákona je

a)

vozidlom motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo navrhnuté a vyrobené na prevádzku v cestnej premávke; vozidlom je aj zvláštne vozidlo podľa § 3 ods. 3,

b)

motorovým vozidlom vozidlo, ktoré sa pohybuje vlastnými prostriedkami na základe vlastného pohonu,

c)

nemotorovým vozidlom vozidlo bez vlastného pohonu,

d)

prípojným vozidlom nemotorové vozidlo navrhnuté a vyrobené tak, aby mohlo byť ťahané motorovým vozidlom,

e)

návesom nemotorové vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu, konštruované a vybavené na prepravu nákladu tak, že časť tohto vozidla spočíva na motorovom vozidle a podstatná časť jeho hmotnosti a hmotnosti jeho nákladu pripadá na toto vozidlo,

f)

prívesom nemotorové vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu, konštruované a vybavené na prepravu nákladu okrem návesu,

g)

jazdnou súpravou súprava skladajúca sa z motorového vozidla spojeného s

1.

prívesom,

2.

návesom,

3.

dvoma návesmi,

4.

dvoma prívesmi alebo

5.

návesom a prívesom,

h)

autobusom motorové vozidlo s viac než deviatimi sedadlami vrátane sedadla pre vodiča, konštruované a vybavené na prepravu cestujúcich a ich batožiny; vozidlo môže mať jedno poschodie alebo viac poschodí a môže tiež ťahať príves na batožiny,

i)

historickým vozidlom vozidlo, ktoré

1.

má preukaz historického vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA,

2.

bolo vyrobené pred viac ako 30 rokmi,

3.

daný konkrétny typ vozidla sa už nevyrába,

4.

je historicky zachované, udržiavané v pôvodnom stave a neprešlo žiadnou podstatnou zmenou technických vlastností jeho hlavných súčastí a

5.

nie je určené na každodenné používanie,

j)

mladším historickým vozidlom vozidlo, ktoré

1.

má preukaz mladšieho historického vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA,

2.

bolo vyrobené pred viac ako 20 rokmi, ale nie viac ako 30 rokmi,

3.

sa už nevyrába ako typ vozidla,

4.

je historicky zachované, udržiavané v pôvodnom stave a neprešlo žiadnou podstatnou zmenou technických vlastností jeho hlavných súčastí,

5.

sa obvykle používa vo voľnom čase a

6.

je prihlásené v evidencii vozidiel,

k)

športovým vozidlom vozidlo, ktoré

1.

má preukaz športového vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie automobilov FIA alebo národným orgánom Medzinárodnej organizácie motocyklov FIM a

2.

nie je určené na každodenné používanie,

l)

základným vozidlom vozidlo, ktoré sa používa v úvodnom stupni postupu viacstupňového schválenia,

m)

nedokončeným vozidlom vozidlo, ktoré sa musí v ďalšom stupni viacstupňového schválenia podrobiť dokončeniu, aby spĺňalo príslušné technické požiadavky,

n)

dokončovaným vozidlom vozidlo, ktoré prešlo postupom viacstupňového schválenia a spĺňa príslušné technické požiadavky,

o)

dokončeným vozidlom vozidlo, ktoré sa nemusí dokončovať, aby spĺňalo príslušné technické požiadavky,

p)

systémom zostava zariadení skombinovaných na výkon jednej alebo viacerých špecifických funkcií vo vozidle,

q)

komponentom zariadenie, ktoré má byť časťou vozidla a môže byť typovo schválené nezávisle od vozidla,

r)

samostatnou technickou jednotkou zariadenie, ktoré má byť súčasťou vozidla a môže byť typovo schválené nezávisle od vozidla, ale len vo vzťahu k jednému alebo viacerým určeným typom vozidla,

s)

doplnkovým príslušenstvom vozidla a výbavou vozidla samostatná technická jednotka, ktorou môže byť vozidlo vybavené nad rámec schváleného typu, variantu typu alebo verzie variantu typu, pričom ich použitie vo vozidle nie je povinné,

t)

časťou výrobky používané na montáž, opravu a údržbu vozidla, ako aj náhradné dielce,

u)

vybavením každý iný výrobok než časti, ktorý možno pridať alebo namontovať do vozidla,

v)

pôvodnými časťami alebo vybavením časti alebo vybavenia vyrobené podľa špecifikácií a výrobných noriem, ktoré poskytol výrobca vozidla na výrobu častí a vybavenia na montáž predmetného vozidla, vrátane tých častí alebo vybavenia, ktoré sa vyrábajú na rovnakej výrobnej linke ako tieto časti alebo vybavenie; ak sa nepreukáže opak, predpokladá sa, že časti alebo vybavenie predstavujú pôvodné časti alebo vybavenie, ak výrobca potvrdil, že kvalita častí alebo zariadení zodpovedá kvalite komponentov používaných na výrobu daného vozidla a že boli vyrobené podľa špecifikácií a výrobných noriem výrobcu vozidla,

w)

náhradnými dielcami výrobky, ktoré sa majú montovať do vozidla alebo naň, aby sa nimi nahradili pôvodné časti tohto vozidla, vrátane výrobkov a mazív, ktoré sú potrebné na používanie vozidla, s výnimkou paliva,

x)

plynovým zariadením určeným na montáž do motorového vozidla systém umožňujúci zmenu vstupného tlaku plynu a distribúciu plynného paliva do sacej časti motora,

y)

značkou vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo typu vozidla označenie výrobcu pridelené vozidlu, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotke alebo typu vozidla,

z)

obchodným názvom vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo typu vozidla slovný alebo číselný názov pridelený výrobcom vozidlu, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotke alebo typu vozidla,

aa)

typom vozidla skupina vozidiel príslušnej kategórie, ktoré sa nelíšia v hlavných špecifikovaných konštrukčných znakoch, a môže obsahovať rôzne varianty typu vozidla alebo verzie variantu typu vozidla,

ab)

ojazdeným vozidlom vozidlo, pri ktorom odo dňa dátumu jeho prvého prihlásenia do evidencie vozidiel uplynulo viac ako šesť mesiacov alebo ktoré najazdilo viac ako 6 000 kilometrov,

ac)

novým vozidlom vozidlo, ktoré nespĺňa definíciu ojazdeného vozidla podľa písmena aa),

ad)

automatizovaným vozidlom automatizované vozidlo podľa osobitného predpisu6a) alebo iné motorové vozidlo navrhnuté a skonštruované tak, aby sa dokázalo určitý čas samostatne pohybovať bez nepretržitého dohľadu vodiča, pri ktorom sa ale zásah vodiča predpokladá alebo vyžaduje,

ae)

plne automatizovaným vozidlom plne automatizované vozidlo podľa osobitného predpisu6b) alebo iné motorové vozidlo navrhnuté a skonštruované tak, aby sa dokázalo pohybovať samostatne,

af)

automatizovaným systémom riadenia systém riadenia vozidla, ktorý na zabezpečenie dynamickej kontroly nad vozidlom trvalo využíva hardware a software.

(3)

Typovým schvaľovacím orgánom je orgán členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“)

a)

ustanovený alebo určený členským štátom a oznámený Európskej komisii, ktorý je príslušný vo všetkých oblastiach schválenia typu vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia, v procese povoľovania, vydávania, a ak je to potrebné, zrušenia alebo zamietnutia typového schválenia, ktorý slúži ako kontaktné miesto pre typové schvaľovacie orgány ostatných členských štátov, na určovanie a oznamovanie technických služieb a na zabezpečenie plnenia povinností výrobcu týkajúcich sa zhody výroby,

b)

ustanovený alebo určený členským štátom a oznámený Európskej komisii, ktorý je príslušný vo veciach typového schválenia EÚ spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov a

c)

ktorý plní ďalšie úlohy ustanovené vnútroštátnym právom členského štátu.

(4)

Schvaľovacím orgánom je orgán členského štátu, ktorý

a)

je zodpovedný za všetky aspekty schválenia jednotlivého vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a

b)

plní ďalšie úlohy ustanovené vnútroštátnym právom členského štátu.

(5)

Regulačným aktom je právne záväzný akt Európskej únie,7) predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (ďalej len „predpis Európskej hospodárskej komisie“)8) alebo vnútroštátny predpis členského štátu, ktorý ustanovuje požiadavky na schvaľovací postup a technické požiadavky; v Slovenskej republike je regulačným aktom aj aproximačné nariadenie vlády Slovenskej republiky,9) vydané podľa osobitného predpisu.10)

(6)

Typovým schválením je postup, ktorým typový schvaľovací orgán potvrdzuje, že typ vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov spĺňa požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky; typové schválenie môže byť vnútroštátne typové schválenie alebo typové schválenie EÚ.

(7)

Osvedčením o typovom schválení je doklad, ktorým typový schvaľovací orgán osvedčuje, že typ vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov spĺňa požiadavky na typové schválenie.

(8)

Typovým schválením celého vozidla je typové schválenie, ktorým typový schvaľovací orgán potvrdzuje, že nedokončený, dokončený alebo dokončovaný typ vozidla spĺňa požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky.

(9)

Typovým schválením systému je typové schválenie, ktorým typový schvaľovací orgán potvrdzuje, že systém zabudovaný do vozidla špecifikovaného typu vozidla spĺňa požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky.

(10)

Typovým schválením komponentu je typové schválenie, ktorým typový schvaľovací orgán potvrdzuje, že komponent nezávisle od vozidla spĺňa požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky.

(11)

Typovým schválením samostatnej technickej jednotky je typové schválenie, ktorým typový schvaľovací orgán potvrdzuje, že samostatná technická jednotka spĺňa požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky v súvislosti s jedným alebo viacerými špecifikovanými typmi vozidiel.

(12)

Typovým schválením spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov je typové schválenie, ktorým typový schvaľovací orgán potvrdzuje, že spaľovací motor spĺňa požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky.

(13)

Vnútroštátnym typovým schválením je postup typového schvaľovania ustanovený vnútroštátnym právom členského štátu, pričom platnosť tohto schválenia je obmedzená na územie tohto členského štátu.

(14)

Typovým schválením EÚ je postup typového schvaľovania ustanovený osobitnými predpismi11) alebo postup schválenia ustanovený predpisom Európskej hospodárskej komisie (ďalej len „homologizácia“), ktorým typový schvaľovací orgán potvrdzuje, že typ vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov spĺňa požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky; platnosť tohto schválenia je obmedzená na územie Európskej únie a pri homologizácii je platnosť obmedzená na územie štátov, ktoré pristúpili k predpisom Európskej hospodárskej komisie.

(15)

Osvedčením o typovom schválení EÚ je doklad, ktorým typový schvaľovací orgán členského štátu osvedčuje, že typ vozidla, typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňa požiadavky ustanovené na typové schválenie EÚ; osvedčenie je založené na vzore ustanovenom v právne záväznom akte Európskej únie alebo vo formulári oznámenia ustanovenom v príslušných predpisoch Európskej hospodárskej komisie.

(16)

Jednotlivým schválením je postup, ktorým schvaľovací orgán potvrdzuje, že jednotlivé vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňajú požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky.

(17)

Viacstupňovým schválením vozidla je postup, ktorým jeden alebo viac schvaľovacích orgánov potvrdzujú, že nedokončené alebo dokončované vozidlo spĺňa, v závislosti od stupňa dokončenia, požiadavky ustanovené na schvaľovací postup a technické požiadavky.

(18)

Osvedčením o zhode COC je doklad vydaný výrobcom vozidla, ktorý osvedčuje, že vyrobené vozidlo zodpovedá schválenému typu vozidla.

(19)

Orgánom dohľadu nad trhom je orgán členského štátu, ktorý

a)

je zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad trhom na území daného členského štátu a

b)

plní ďalšie úlohy ustanovené vnútroštátnym právom členského štátu.

(20)

Dohľadom nad trhom sú činnosti a opatrenia orgánov dohľadu nad trhom, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, nebezpečné časti alebo vybavenia alebo spaľovacie motory necestných pojazdných strojov, ktoré sú uvedené na trh alebo sprístupnené na trhu, boli v súlade s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom a príslušnými regulačnými aktmi a aby neohrozovali zdravie, bezpečnosť ani inú oblasť ochrany verejného záujmu.

(21)

Hospodárskym subjektom je výrobca, zástupca výrobcu, dovozca alebo distribútor, pričom

a)

výrobcom je osoba zodpovedná

1.

typovému schvaľovaciemu orgánu za všetky aspekty procesu typového schválenia alebo povoľovania vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek a spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov a za zabezpečenie zhody ich výroby bez ohľadu na to, či je priamo zapojená do všetkých stupňov konštrukcie a výroby vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov, ktoré sú predmetom schvaľovacieho procesu, a

2.

orgánu dohľadu nad trhom za záležitosti dohľadu nad trhom týkajúce sa vyrábaných vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek a spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov,

b)

zástupcom výrobcu je osoba riadne vymenovaná výrobcom, aby ho zastupovala pred typovým schvaľovacím orgánom alebo orgánom dohľadu nad trhom a konala v mene výrobcu; pričom na účely

1.

vnútroštátneho typového schválenia, uznania typového schválenia EÚ alebo schválenia hromadnej prestavby typu vozidla sa zástupcom výrobcu rozumie osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky a vo veci vnútroštátneho typového schválenia doplnkového príslušenstva vozidla a výbavy vozidla so sídlom alebo miestom podnikania aj na území iného členského štátu, ktorej typový schvaľovací orgán udelil osvedčenie zástupcu výrobcu,

2.

typového schválenia EÚ sa zástupcom výrobcu rozumie osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území členského štátu alebo zmluvného štátu, ktorá spĺňa podmienky ustanovené osobitnými predpismi o typovom schvaľovaní,12)

c)

dovozcom je každá osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území členského štátu, ktorá uvedie z tretieho štátu na trh vozidlo, systém, komponent, samostatnú technickú jednotku, nebezpečnú časť alebo vybavenie alebo spaľovací motor necestných pojazdných strojov,

d)

distribútorom je každá osoba v dodávateľskom reťazci, okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupní na trhu vozidlo, systém, komponent, samostatnú technickú jednotku, nebezpečnú časť alebo vybavenie alebo spaľovací motor necestných pojazdných strojov.

(22)

Jednotlivým výrobcom je osoba, ktorá vyvíja alebo nechá vyvíjať jednotlivé vozidlo alebo vyrába alebo nechá vyrábať jednotlivé vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku a ktorá zodpovedá schvaľovaciemu orgánu za všetky aspekty procesu schválenia jednotlivo vyrobeného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a za zabezpečenie zhody výroby so schváleným vyhotovením bez ohľadu na to, či je priamo zapojená do všetkých stupňov výroby jednotlivo vyrobeného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, a to aj v období, keď sú tieto uvedené do prevádzky v cestnej premávke.

(23)

Prevádzkovateľom vozidla je vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ vozidla.

(24)

Držiteľom vozidla je osoba, na ktorú je vozidlo prihlásené v evidencii vozidiel a ktorá je zapísaná v dokladoch vozidla.

(25)

Dokladmi vozidla sú osvedčenie o evidencii časť I a časť II pri vozidle podliehajúcemu prihláseniu do evidencie vozidiel alebo technické osvedčenie vozidla pri vozidle nepodliehajúcemu prihláseniu do evidencie vozidiel.

(26)

Prihlásením vozidla do evidencie vozidiel je administratívny úkon orgánu Policajného zboru alebo príslušného evidenčného orgánu iného štátu, ktorým sa vozidlu prideľuje evidenčné číslo a vydávajú tabuľky s evidenčným číslom. Prvým prihlásením vozidla do evidencie vozidiel je dátum prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel, kedy je vozidlu prvýkrát pridelené evidenčné číslo a sú vydané tabuľky s evidenčným číslom.

(27)

Autorizovanou opravovňou je osoba poskytujúca opravu a údržbu pre vozidlá prevádzkované v rámci distribučného systému výrobcu.

(28)

Nezávislou opravovňou je osoba poskytujúca opravu a údržbu pre vozidlá prevádzkované mimo distribučného systému výrobcu.

(29)

Odosielateľom je osoba uvedená ako odosielateľ v nákladnom liste alebo v rovnocennom prepravnom doklade, akým je tranzitný nákladný list,13a) alebo v ktorej mene alebo na ktorej účet sa uzavrela zmluva o preprave s dopravcom.

(30)

Nakladajúcou organizáciou je osoba, ktorá nakladá

a)

náklad do vozidla, na vozidlo alebo do intermodálnej nákladnej jednotky; intermodálnou nákladnou jednotkou je kontajner, výmenná nadstavba, náves alebo iná podobná nákladná jednotka vhodná pre intermodálnu prepravu,

b)

intermodálnu nákladnú jednotku na vozidlo alebo na jazdnú súpravu.

(31)

Nákladom je všetok tovar, ktorý by sa zvyčajne uložil vo vozidle alebo na časť vozidla projektovaného niesť záťaž a ktorý nie je trvalo pripevnený k tomuto vozidlu, vrátane predmetov umiestnených v nosičoch nákladov, ktorými sú debny, výmenné nadstavby alebo kontajnery na vozidlách.

(32)

Zmluvným štátom je štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska konfederácia.

(33)

Tretím štátom je iný štát ako členský štát alebo zmluvný štát.

§ 3 - Základné druhy vozidiel
(1)

Vozidlá sa na účely tohto zákona členia na cestné vozidlá a na zvláštne vozidlá.

(2)

Cestným vozidlom je motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo navrhnuté a vyrobené na prevádzku v cestnej premávke, určené na prepravu osôb, zvierat alebo tovaru.

(3)

Zvláštnym vozidlom je motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo navrhnuté a vyrobené na iné účely ako na prevádzku v cestnej premávke, ktoré po splnení ustanovených podmienok možno prevádzkovať v cestnej premávke.

(4)

Cestné vozidlá sa členia na tieto základné druhy:

a)

dvojkolesové vozidlá, trojkolesové vozidlá a štvorkolky,

b)

osobné vozidlá,

c)

autobusy,

d)

nákladné vozidlá,

e)

špeciálne vozidlá,

f)

prípojné vozidlá,

g)

ostatné cestné vozidlá.

(5)

Zvláštne vozidlá sa členia na tieto základné druhy:

a)

kolesové traktory,

b)

pásové traktory,

c)

prípojné vozidlá za traktory,

d)

ťahané vymeniteľné zariadenia za traktory,

e)

pracovné stroje samohybné,

f)

pracovné stroje nesené,

g)

snežné skútre,

h)

ostatné zvláštne vozidlá.

(6)

Podrobnejšie rozdelenie vozidiel na účely vystavovania dokladov vozidla ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. c).

(7)

Ustanovenia druhej časti, tretej časti a šiestej časti sa nevzťahujú na vozidlá podľa odseku 4 písm. g) a odseku 5 písm. h).

§ 4 - Kategórie vozidiel
(1)

Kategóriou vozidla je rad vozidiel, ktoré majú rovnaké konštrukčné znaky.

(2)

Vozidlá sa členia na tieto základné kategórie:

a)

kategória L – dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá a štvorkolky,

b)

kategória M – motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu osôb a ich batožiny,

c)

kategória N – motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu nákladu,

d)

kategória O – prípojné vozidlá,

e)

kategória T – kolesové traktory,

f)

kategória C – pásové traktory,

g)

kategória R – prípojné vozidlá za traktor,

h)

kategória S – ťahané vymeniteľné zariadenia za traktor,

i)

kategória P – pracovné stroje,

j)

kategória LS – snežné skútre,

k)

kategória V – ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií.

(3)

Podrobnejšie definície a členenie na subkategórie vozidiel kategórie L ustanovuje osobitný predpis.14)

(4)

Podrobnejšie definície a členenie na subkategórie vozidiel kategórie M, N a O ustanovuje osobitný predpis.15)

(5)

Podrobnejšie definície a členenie na subkategórie vozidiel kategórie T, C, R a S ustanovuje osobitný predpis.16)

(6)

Kategória P sa člení na

a)

kategóriu PS – pracovný stroj samohybný, ktorým je zvláštne vozidlo s vlastným zdrojom pohonu, konštrukčne a svojím vybavením určené len na vykonávanie určitých pracovných činností; pracovný stroj samohybný nie je určený na prepravnú činnosť,

b)

kategóriu PN – pracovný stroj nesený, ktorým je vymeniteľný stroj (nadstavba) bez vlastného zdroja pohonu, v prepravnej polohe nie je v styku s vozovkou a spravidla nie je určený na prepravnú činnosť; je určený len na vykonávanie určitých pracovných činností a montuje sa na vozidlo, ktoré je na tento účel určené a prispôsobené.

(7)

Kategória LS – snežné skútre sú zvláštne motorové vozidlá, ktoré sa riadia pomocou lyže alebo lyží v kontakte so snehom alebo ľadom a pohybujú sa pomocou pásu alebo pásov tvoriacich uzavretý prstenec, ktoré sú v kontakte so snehom alebo ľadom. Na ceste sa smú používať, len ak povrch cesty je pokrytý dostatočne silnou vrstvou snehu alebo ľadu tak, aby sa záberové lišty pásu nedotýkali povrchu cesty.

(8)

Kategória V sú ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií, najmä

a)

záprahové vozidlá – nemotorové vozidlá určené predovšetkým na prepravu nákladu pohybujúce sa pomocou zvieracej sily, ktoré sú ovládané pohoničom tak, že sedí na sedadle pohoniča, alebo sú ovládané z pravej strany peši idúcim pohoničom,

b)

bicykle – nemotorové vozidlá poháňané ľudskou silou osoby vyvíjanou predovšetkým pomocou pedálov alebo ručných kľúk,

c)

bicykle s pomocným motorčekom – bicykle iné ako vozidlá kategórie L, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček,

d)

kolobežky s pomocným motorčekom – kolobežky iné ako vozidlá kategórie L, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček,

e)

motorové ručné vozíky – motorové vozidlá určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou,

f)

jednonápravové traktory s prívesom – motorové vozidlá s poháňanou nápravou, ktoré riadi vodič vozidla riadidlami tak, že sedí na sedadle prívesu,

g)

samovyvažovacie vozidlá – motorové vozidlá založené na vnútornej nestabilnej rovnováhe, ktoré na zachovanie svojej rovnováhy potrebujú pomocný riadiaci systém,

h)

automatizované doručovacie vozidlá – automatizované vozidlá, plne automatizované vozidlá alebo na diaľku ovládané vozidlá, ktoré sa pohybujú čiastočne alebo úplne samostatne a slúžia na prepravu nákladu.

DRUHÁ ČASŤ

SCHVAĽOVANIE VOZIDLA, SYSTÉMU, KOMPONENTU, SAMOSTATNEJ TECHNICKEJ JEDNOTKY ALEBO SPAĽOVACIEHO MOTORA NECESTNÝCH POJAZDNÝCH STROJOV

PRVÁ HLAVA
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 5 - Základné ustanovenia o schvaľovaní
(1)

Vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, nebezpečné časti alebo vybavenie alebo nedokončené vozidlá možno uviesť na trh, sprístupniť na trhu alebo uviesť do prevádzky v cestnej premávke, len ak sú schválené na prevádzku v cestnej premávke.

(2)

Spaľovacie motory necestných pojazdných strojov možno uviesť na trh alebo sprístupniť na trhu, len ak sú schválené podľa osobitného predpisu.2)

(3)

Vozidlo, ktoré prekračuje najväčšie povolené rozmery alebo najväčšie povolené hmotnosti, je možné schváliť na prevádzku v cestnej premávke, pričom vozidlo podlieha povoleniu na zvláštne užívanie ciest.17)

§ 6 - Povinnosti typového schvaľovacieho orgánu a schvaľovacieho orgánu
(1)

Typový schvaľovací orgán a schvaľovací orgán schvália len také vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sú určené na prevádzku v cestnej premávke, spĺňajú ustanovené technické požiadavky a nepredstavujú vážne riziko pre bezpečnosť, životné prostredie, verejné zdravie, bezpečnosť osádky alebo majetok osôb alebo vážne riziko poškodenia ciest (ďalej len „verejný záujem na bezpečnosti a zdraví“).

(2)

Typový schvaľovací orgán schváli len taký spaľovací motor necestných pojazdných strojov, ktorý spĺňa ustanovené technické požiadavky a nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví a spĺňa najprísnejšie limitné hodnoty emisií.

(3)

Typový schvaľovací orgán a schvaľovací orgán vykonávajú schvaľovanie nezávisle a nestranne; zachovávajú dôvernosť poskytovaných informácií, ak je to potrebné v záujme ochrany obchodného tajomstva.

(4)

Typový schvaľovací orgán s typovými schvaľovacími orgánmi iných štátov navzájom efektívne a účinne spolupracuje a vymieňa si informácie, ktoré sú relevantné pre ich úlohy a funkcie.

§ 7 - Osobitné ustanovenia pre výrobcu a zástupcu výrobcu
(1)

Výrobca so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorý chce na účely uvedenia do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike vyrábať typ vozidla alebo vykonávať hromadné prestavby typu vozidla, alebo chce vyrábať typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, je povinný vopred požiadať typový schvaľovací orgán o udelenie osvedčenia výrobcu.

(2)

Osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá chce na účely uvedenia do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike dovážať typ vozidla alebo vykonané hromadné prestavby typu vozidla, typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, je povinná vopred požiadať typový schvaľovací orgán o udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu. Pri dovoze doplnkového príslušenstva vozidla a výbavy vozidla sa ustanovenie prvej vety vzťahuje tiež na osobu so sídlom alebo miestom podnikania aj na území iného členského štátu.

(3)

Osvedčenie zástupcu výrobcu sa neudeľuje pri dovoze typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré majú iným členským štátom udelené osvedčenie o typovom schválení EÚ pre typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ako celok alebo majú iným štátom udelenú správu o homologizácii typu podľa predpisov Európskej hospodárskej komisie. Ustanovenie prvej vety neplatí, ak ide o dovoz homologizovaného typu plynového zariadenia.

(4)

Návrh na udelenie osvedčenia výrobcu alebo osvedčenia zástupcu výrobcu okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(5)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odseku 4, a vydá osvedčenie výrobcu alebo osvedčenie zástupcu výrobcu. V osvedčení môže určiť ďalšie podmienky. Osvedčenie môže mať obmedzenú platnosť na základe obmedzenia platnosti dokladov predložených v návrhu na udelenie osvedčenia.

(6)

Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný požiadať o zmenu v udelenom osvedčení, ak sa zmena týka údajov a dokladov podľa odseku 4, a predložiť o nich doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku týchto zmien.

(7)

Typový schvaľovací orgán po posúdení zmien údajov a dokladov vydá nové zmenené osvedčenie výrobcu alebo osvedčenie zástupcu výrobcu, ak sú na to dôvody.

(8)

Typový schvaľovací orgán môže zrušiť udelené osvedčenie výrobcu alebo osvedčenie zástupcu výrobcu, ak držiteľ osvedčenia

a)

prestal spĺňať niektorú z požiadaviek, na základe ktorých mu bolo osvedčenie udelené, alebo

b)

neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo podmienky určené v osvedčení.

(9)

Typový schvaľovací orgán zruší

a)

osvedčenie výrobcu alebo osvedčenie zástupcu výrobcu

1.

na písomný návrh držiteľa osvedčenia, alebo

2.

ak zistí, že osvedčenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok na jeho vydanie,

b)

osvedčenie zástupcu výrobcu,

1.

ak držiteľ osvedčenia prestal vykonávať činnosť zástupcu výrobcu, alebo

2.

ak výrobca zanikol.

(10)

Osvedčenie výrobcu alebo osvedčenie zástupcu výrobcu zaniká

a)

uplynutím času jeho platnosti,

b)

smrťou držiteľa osvedčenia alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,

c)

zrušením výrobcu alebo zástupcu výrobcu.

(11)

Proti rozhodnutiu o zrušení osvedčenia podľa odseku 9 písm. a) prvého bodu sa nemožno odvolať.

DRUHÁ HLAVA
TYPOVÉ SCHVÁLENIE

§ 8 - Spoločné ustanovenia o typovom schválení celého vozidla
(1)

Výrobca alebo zástupca výrobcu typu vozidla je pred jeho uvedením na trh alebo do prevádzky v cestnej premávke povinný disponovať typovým schválením EÚ celého vozidla alebo vnútroštátnym typovým schválením celého vozidla. Platnosť vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla udelená typovým schvaľovacím orgánom Slovenskej republiky je obmedzená na územie Slovenskej republiky.

(2)

Ak má výrobca udelené typové schválenie EÚ celého vozidla podľa osobitných predpisov18) iným členským štátom, výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný požiadať typový schvaľovací orgán o uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla pred jeho uvedením na trh alebo do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike.

(3)

Výrobca alebo zástupca výrobcu pred udelením typového schválenia celého vozidla podľa § 9 a 10 je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie testov alebo skúšok v technickej službe overovania, ktorá o vykonaných testoch alebo skúškach vydá doklady potrebné na udelenie tohto schválenia. Postupy typového schválenia upravujú osobitné predpisy.18)

(4)

Návrh na udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla možno podať len v jednom členskom štáte.

(5)

Pre jeden typ vozidla možno udeliť len jedno typové schválenie EÚ celého vozidla.

(6)

Návrh na zmenu typového schválenia EÚ alebo vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla možno podať len na tom typovom schvaľovacom orgáne, ktorý udelil pôvodné typové schválenie.

(7)

Návrh na udelenie typového schválenia EÚ alebo vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla alebo návrh na uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla sa podáva pre každý typ vozidla samostatne.

(8)

Ak sa na niektoré druhy vozidiel alebo kategórie vozidiel neuplatňuje postup typového schválenia celého vozidla ustanovený právom Európskej únie,18) typu vozidla možno udeliť len vnútroštátne typové schválenie celého vozidla. Ak sa na niektoré druhy vozidiel alebo kategórie vozidiel uplatňuje len postup typového schválenia celého vozidla ustanovený osobitnými predpismi,18) typu vozidla nemožno udeliť vnútroštátne typové schválenie celého vozidla.

(9)

Pri výrobe vozidla viacerými výrobcami sa uplatňuje viacstupňové typové schválenie celého vozidla. V procese viacstupňového typového schválenia každý výrobca zodpovedá za schválenie a zhodu výroby tej časti vozidla, ktorú výrobca doplnil v stupni dokončovania vozidla. Každý výrobca, ktorý upraví komponenty, systémy alebo samostatné technické jednotky, ktoré už boli schválené v predchádzajúcich stupňoch, zodpovedá za schválenie a zhodu výroby upravených komponentov, systémov alebo samostatných technických jednotiek. Na účely dosiahnutia spoločného postupu všetkých zúčastnených výrobcov musia medzi výrobcami existovať dohody o poskytovaní a výmene informácií nevyhnutné na to, aby dokončované vozidlo splnilo ustanovené technické požiadavky. Pri viacstupňovom typovom schválení sa uplatňujú postupy ustanovené osobitnými predpismi.18)

§ 9 - Typové schválenie celého vozidla vozidiel kategórií L, M, N, O, T, C, R a S
(1)

Typové schválenie celého vozidla vozidiel

a)

kategórie L ustanovuje osobitný predpis,19)

b)

kategórie M, N a O ustanovuje osobitný predpis,20)

c)

kategórie T, C, R a S ustanovuje osobitný predpis.21)

(2)

Návrh v súvislosti s typovým schválením celého vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(3)

Návrhom podľa odseku 2 je návrh podaný v súvislosti s osobitnými predpismi uvedenými v odseku 1, najmä na udelenie

a)

typového schválenia EÚ alebo vnútroštátneho typového schválenia,

b)

predbežného typového schválenia EÚ alebo vnútroštátneho typového schválenia, ktoré zahŕňa nové technológie alebo nové koncepcie, ktoré sú nezlučiteľné s jedným alebo viacerými regulačnými aktmi,

c)

typového schválenia EÚ alebo vnútroštátneho typového schválenia vozidiel vyrábaných v malej sérii.

(4)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak navrhovateľ splnil všetky predpísané požiadavky a ak typ vozidla spĺňa ustanovené technické požiadavky a nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví.

(5)

Typový schvaľovací orgán vydá doklady podľa osobitných predpisov.18) V osvedčení o typovom schválení celého vozidla môže určiť ďalšie podmienky a obmedzenia, ak tak ustanovujú osobitné predpisy18) alebo regulačný akt.

(6)

Ak typ vozidla bude uvedený do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike, typový schvaľovací orgán uvedie, či typ vozidla vzhľadom na svoju konštrukciu a vyhotovenie podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.

§ 10 - Vnútroštátne typové schválenie celého vozidla vozidiel iných ako v § 9
(1)

Typ vozidla v rámci vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla musí spĺňať technické požiadavky ustanovené príslušnými regulačnými aktmi. Ak neexistuje regulačný akt ustanovený predpismi Európskej únie alebo predpismi Európskej hospodárskej komisie, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. b) ustanoví technické požiadavky na niektoré vozidlá.

(2)

Návrh na udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(3)

Na postup typového schvaľovacieho orgánu v konaní o návrhu podľa odseku 2 sa vzťahuje§ 9 ods. 4 rovnako.

(4)

Typový schvaľovací orgán vydá

a)

osvedčenie o vnútroštátnom typovom schválení celého vozidla, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky a

b)

základný technický opis vozidla s obmedzenou platnosťou najviac na dva roky.

(5)

Pri uvedení typu vozidla do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike typový schvaľovací orgán postupuje podľa § 9 ods. 6 rovnako.

(6)

Na návrh držiteľa osvedčenia o vnútroštátnom typovom schválení celého vozidla typový schvaľovací orgán predĺži platnosť základného technického opisu vozidla, ak vozidlo spĺňa ustanovené technické požiadavky a navrhovateľ podal návrh podľa odseku 7.

(7)

Návrh na predĺženie platnosti základného technického opisu vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

§ 11 - Uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla
(1)

Návrh na uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(2)

Návrh na uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla sa podáva pre každý typ vozidla a pre každé rozšírenie samostatne.

(3)

Typový schvaľovací orgán uzná typové schválenie EÚ celého vozidla, ak navrhovateľ splnil všetky predpísané požiadavky, a vydá rozhodnutie o uznaní typového schválenia EÚ celého vozidla, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky.

(4)

Pri uvedení typu vozidla do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike typový schvaľovací orgán postupuje podľa § 9 ods. 6 rovnako.

(5)

Ak členský štát alebo zmluvný štát udelil vnútroštátne typové schválenie celého vozidla podľa osobitných predpisov,18) ktoré zároveň umožňuje uznanie tohto schválenia iným členským štátom alebo zmluvným štátom, pred uvedením typu vozidla na trh a do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike je potrebné požiadať o uznanie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla. Pri uznaní vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla sa postupuje primerane podľa odsekov 1 až 4. Pri odmietnutí vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla udeleného iným členským štátom alebo zmluvným štátom, typový schvaľovací orgán postupuje podľa osobitných predpisov.18)

§ 12 - Vystavovanie dokladov
(1)

Výrobca vozidla je povinný ku každému vozidlu, ktoré vyrobil a ktoré má udelené typové schválenie celého vozidla podľa osobitných predpisov,18) vystaviť a vydať osvedčenie o zhode COC. Osvedčenie o zhode COC sa vyhotovuje podľa osobitných predpisov18) tak, aby sa zabránilo falšovaniu. Výrobca vozidla je zodpovedný za správnosť údajov uvádzaných v osvedčení o zhode COC.

(2)

Ak sa nové vozidlo uvedie do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike, výrobca alebo zástupca výrobcu je

a)

k dokončenému vozidlu povinný vystaviť a vydať

1.

osvedčenie o evidencii časť II, ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo

2.

technické osvedčenie vozidla, ak vozidlo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,

b)

ku každému vozidlu, ktoré má udelené typové schválenie celého vozidla podľa osobitných predpisov,18) povinný dodať osvedčenie o zhode COC.

(3)

Podrobnosti o vystavovaní dokladov podľa odseku 2 písm. a) ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(4)

Výrobca alebo zástupca výrobcu je pri vystavovaní dokladov podľa odseku 2 písm. a) povinný použiť vlastnú pečiatku, prostredníctvom ktorej je identifikovaný výrobca alebo zástupca výrobcu, ktorý doklad vystavil.

(5)

Výrobca alebo zástupca výrobcu pri uvedení nového vozidla do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike bezodplatne v elektronickej forme pre každé vozidlo zasiela

a)

typovému schvaľovaciemu orgánu a orgánu Policajného zboru pri vystavovaní osvedčenia o evidencii časť II technické údaje v ňom uvádzané,

b)

orgánu Policajného zboru pri vystavovaní osvedčenia o evidencii časť II údaje potrebné na monitorovanie a oznamovanie Európskej komisii,22)

c)

typovému schvaľovaciemu orgánu pri vystavovaní technického osvedčenia vozidla technické údaje v ňom uvádzané.

(6)

Spôsob zasielania údajov podľa odseku 5 uverejňuje ministerstvo dopravy na svojom webovom sídle.

(7)

Doklady podľa odseku 2 písm. a) výrobca alebo zástupca výrobcu vystaví len pre nové vozidlá, ktoré sú určené na prevádzku s pravostrannou cestnou premávkou. To neplatí, ak

a)

ide o vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje umiestnenie riadenia inde ako na ľavej strane vozidla; ostatné technické požiadavky musí vozidlo spĺňať pre prevádzku s pravostrannou cestnou premávkou, alebo

b)

ide o vozidlo, ktoré bude vyvezené a trvalo prihlásené do evidencie vozidiel v štáte s ľavostrannou cestnou premávkou; výrobca alebo zástupca výrobcu v doklade vykoná zápis, že ide o vozidlo určené pre ľavostrannú cestnú premávku.

(8)

Povinnosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu vystaviť a vydať osvedčenie o evidencii časť II podľa odseku 2 písm. a) neplatí, ak požiadal o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel;23) povinnosť podľa odseku 7 zostáva zachovaná.

(9)

Výrobca alebo zástupca výrobcu je zodpovedný za správnosť údajov uvádzaných v dokladoch podľa odseku 2 písm. a) a za správnosť zaslaných údajov podľa odseku 5.

§ 13 - Register osvedčení o zhode COC
(1)

Register osvedčení o zhode COC je vnútroštátny register štruktúrovaných údajov v spoločnom elektronickom formáte údajov z vystaveného osvedčenia o zhode COC podľa § 12 ods. 1 a dodatočných technických údajov potrebných na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel vyžadovaných jednotlivými členskými štátmi a zmluvnými štátmi. Základný elektronický formát, štruktúru a prostriedky na výmenu údajov prostredníctvom medzinárodného informačného systému vozidiel24) ustanovuje osobitný predpis.24a)

(2)

Záznamy z registra podľa odseku 1 sa prostredníctvom medzinárodného informačného systému vozidiel poskytujú jednotlivým členským štátom a zmluvným štátom

a)

pri prvom prihlásení vozidla do evidencie vozidiel alebo

b)

pri zmene evidencie vozidla do iného členského štátu alebo zmluvného štátu.

(3)

Do registra podľa odseku 1 sú výrobcovia vozidla povinní zasielať údaje o každom vyrobenom vozidle, ktoré má udelené typové schválenie celého vozidla podľa osobitných predpisov;18) náklady spojené so zasielaním údajov a s prevádzkou registra znášajú výrobcovia.

(4)

Údaje z registra podľa odseku 1 sa bezodplatne poskytujú prevádzkovateľovi vozidla na jeho vyžiadanie.

§ 14 - Sprístupnenie na trhu, evidencia alebo uvedenie do prevádzky vozidiel ukončených sérií
(1)

Vozidlom ukončenej série je vozidlo tvoriace súčasť parku vozidiel, ktoré sa nemôžu uviesť na trh, sprístupňovať na trhu, evidovať ani uviesť do prevádzky v cestnej premávke z dôvodu nadobudnutia platnosti nových technických požiadaviek, podľa ktorých nebolo schválené.

(2)

Nové vozidlá zhodné s typom vozidla, ktorého schválenie už stratilo platnosť, možno uviesť na trh, sprístupňovať na trhu, evidovať alebo uviesť do prevádzky v cestnej premávke len na základe povolenia typového schvaľovacieho orgánu.

(3)

Pri ukončení typového schválenia vozidla z dôvodu nadobudnutia platnosti nových technických požiadaviek typový schvaľovací orgán na svojom webovom sídle zverejní podmienky povolenia podľa odseku 4 a tiež skutočnosť, či typový schvaľovací orgán povolenie bude alebo nebude vykonávať.

(4)

Povolenie podľa odseku 2 sa vykonáva pre vozidlá

a)

kategórie L podľa osobitného predpisu,25)

b)

kategórie M, N a O podľa osobitného predpisu,26)

c)

kategórie T, C, R a S podľa osobitného predpisu,27)

d)

kategórie PS za rovnakých podmienok ako pre vozidlá kategórie T, alebo

e)

kategórie LS za rovnakých podmienok ako pre vozidlá kategórie L.

(5)

Návrh podľa odseku 2 podáva výrobca alebo zástupca výrobcu pre každý typ vozidla samostatne, pričom návrh možno podať len pre vozidlá, ktoré mali

a)

udelené vnútroštátne typové schválenie celého vozidla,

b)

uznané typové schválenie EÚ celého vozidla, alebo

c)

udelené typové schválenie EÚ celého vozidla, ktoré bolo udelené typovým schvaľovacím orgánom Slovenskej republiky.

(6)

Návrh okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi podľa odseku 4.

(7)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky a ak typový schvaľovací orgán zverejnil podľa odseku 3 skutočnosť, že bude vykonávať povolenie.

(8)

Typový schvaľovací orgán udelí povolenie uviesť na trh nové vozidlá zhodné s typom vozidla, ktorého schválenie už stratilo platnosť, sprístupniť také vozidlá na trhu, zapísať ich do evidencie vozidiel alebo uviesť do prevádzky v cestnej premávke. V povolení môže určiť ďalšie podmienky.

(9)

Pre každé vozidlo ukončenej série je výrobca alebo zástupca výrobcu povinný pri vydaní a vystavení dokladov podľa § 12 ods. 2 písm. a) zaznamenať do osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla informáciu, že ide o vozidlo ukončenej série. Podrobnosti o zaznamenávanej informácii uvedie typový schvaľovací orgán v povolení podľa odseku 8.

(10)

Ak typový schvaľovací orgán na svojom webovom sídle zverejnil skutočnosť, že povolenie podľa odseku 4 nebude vykonávať, proti rozhodnutiu o nepovolení uviesť na trh nové vozidlá zhodné s typom vozidla, ktorého schválenie už stratilo platnosť, sa nemožno odvolať.

§ 15 - Spoločné ustanovenia o typovom schválení EÚ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačných aktov
(1)

Udelenie typového schválenia EÚ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačných aktov vedie k udeleniu typového schválenia celého vozidla.

(2)

Výrobca alebo zástupca výrobcu pred udelením typového schválenia EÚ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie testov alebo skúšok v technickej službe overovania, ktorá o vykonaných testoch alebo skúškach vydá doklady potrebné na udelenie typového schválenia EÚ.

(3)

Návrh na udelenie typového schválenia EÚ možno podať len v jednom členskom štáte.

(4)

Pre jeden typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky možno udeliť len jedno typové schválenie.

(5)

Návrh na zmenu typového schválenia EÚ možno podať len na tom typovom schvaľovacom orgáne, ktorý udelil pôvodné typové schválenie EÚ.

(6)

Návrh na udelenie typového schválenia EÚ sa podáva pre každý typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky samostatne a pre každý regulačný akt samostatne.

(7)

Ak sa na niektoré druhy systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek neuplatňuje postup typového schválenia EÚ pre schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ako celku, pred ich uvedením na trh v Slovenskej republike je potrebné mať udelené vnútroštátne typové schválenie.

§ 16 - Typové schválenie EÚ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačných aktov
(1)

Typové schválenie EÚ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky upravujú regulačné akty.

(2)

Návrh v súvislosti s typovým schválením EÚ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačných aktov okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(3)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak navrhovateľ splnil všetky predpísané požiadavky a ak typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňa ustanovené technické požiadavky a nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví.

(4)

Ak typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, vydá doklady podľa regulačných aktov. V osvedčení o typovom schválení EÚ môže určiť ďalšie podmienky.

(5)

Osvedčenie o typovom schválení EÚ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačných aktov udelené iným členským štátom sa uznáva na území Slovenskej republiky.

§ 17 - Vnútroštátne typové schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
(1)

Typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v rámci vnútroštátneho typového schválenia musí spĺňať technické požiadavky ustanovené príslušnými regulačnými aktmi. Ak neexistuje regulačný akt ustanovený predpismi Európskej únie alebo predpismi Európskej hospodárskej komisie, ministerstvo dopravy vykonávacím právnym predpisom podľa§ 136 ods. 3 písm. b) ustanoví technické požiadavky na niektoré systémy, komponenty a samostatné technické jednotky.

(2)

Na povinnosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie testov a skúšok sa vzťahuje ustanovenie § 15 ods. 2 primerane.

(3)

Pre jeden typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky možno udeliť len jedno vnútroštátne typové schválenie.

(4)

Návrh na udelenie vnútroštátneho typového schválenia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(5)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak navrhovateľ splnil všetky predpísané požiadavky a ak typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňa ustanovené technické požiadavky a nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví.

(6)

Typový schvaľovací orgán vydá

a)

osvedčenie o vnútroštátnom typovom schválení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky s platnosťou najviac na dva roky; v osvedčení môže typový schvaľovací orgán určiť ďalšie podmienky, a

b)

základný technický opis vozidla s obmedzenou platnosťou najviac na dva roky, ak sa na základe vnútroštátneho typového schválenia vystavuje technické osvedčenie vozidla.

(7)

Na návrh držiteľa osvedčenia podľa odseku 6 písm. a) typový schvaľovací orgán predĺži platnosť osvedčenia, ak systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňa ustanovené technické požiadavky a navrhovateľ podal návrh podľa odseku 8.

(8)

Návrh na predĺženie platnosti osvedčenia podľa odseku 6 písm. a) okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

§ 18 - Schválenie nebezpečných častí alebo vybavenia
(1)

Nebezpečné časti alebo vybavenia, ktoré môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti, možno uviesť na trh alebo do prevádzky, len ak boli schválené typovým schvaľovacím orgánom podľa osobitných predpisov.28)

(2)

Výrobca alebo zástupca výrobcu pred udelením schválenia je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie testov alebo skúšok v technickej službe overovania, ktorá o vykonaných testoch alebo skúškach vydá doklady potrebné na udelenie schválenia.

(3)

Pre jeden typ časti alebo vybavenia možno udeliť len jedno schválenie.

(4)

Návrh na schválenie nebezpečných častí alebo vybavenia podľa odseku 1 okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(5)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak navrhovateľ splnil všetky predpísané požiadavky a ak časť alebo vybavenie spĺňa ustanovené technické požiadavky a nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví.

(6)

Ak typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, vydá doklady podľa osobitných predpisov.28) V osvedčení o schválení môže určiť ďalšie podmienky.

§ 19 - Typové schválenie EÚ spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov
(1)

Typové schválenie EÚ spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov upravujú osobitné predpisy.29)

(2)

Výrobca alebo zástupca výrobcu pred udelením typového schválenia EÚ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie testov alebo skúšok v technickej službe overovania, ktorá o vykonaných testoch alebo skúškach vydá doklady potrebné na udelenie typového schválenia EÚ.

(3)

Pre jeden typ spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov možno udeliť len jedno typové schválenie EÚ.

(4)

Návrh v súvislosti s typovým schválením EÚ spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(5)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak navrhovateľ splnil všetky predpísané požiadavky a ak spaľovací motor necestných pojazdných strojov spĺňa ustanovené technické požiadavky a nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví.

(6)

Na postup typového schvaľovacieho orgánu v konaní o návrhu podľa odseku 4 sa vzťahuje ustanovenie § 16 ods. 3 primerane.

(7)

Ak typový schvaľovací orgán vyhovie návrhu navrhovateľa, vydá doklady podľa osobitného predpisu.30) V osvedčení o typovom schválení EÚ môže určiť ďalšie podmienky.

§ 20 - Zmena, zrušenie a zánik typového schválenia
(1)

Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný požiadať typový schvaľovací orgán o zmenu udeleného typového schválenia, ak sa zmenili údaje a doklady ustanovené ako náležitosti návrhu na udelenie typového schválenia alebo ak sa zmenili vydané doklady. Návrh na zmenu je výrobca alebo zástupca výrobcu povinný podať najneskôr do desiatich dní od vzniku zmien spolu s dokladmi preukazujúcimi zmeny. Zmenou typového schválenia je aj rozšírenie alebo revízia typového schválenia.

(2)

Typový schvaľovací orgán po posúdení zmien údajov a dokladov podľa odseku 1 udelí nové zmenené typové schválenie, ak sú na to dôvody.

(3)

Typový schvaľovací orgán môže zrušiť typové schválenie, ak držiteľ osvedčenia

a)

prestal spĺňať niektorú z požiadaviek, na základe ktorých mu bolo toto schválenie udelené,

b)

neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo podmienky určené v osvedčení alebo v rozhodnutí o uznaní typového schválenia EÚ, alebo

c)

to vyžaduje bezpečnosť, životné prostredie alebo verejné zdravie.

(4)

Typový schvaľovací orgán zruší typové schválenie, ak

a)

držiteľ osvedčenia požiada o jeho zrušenie,

b)

zistí, že typové schválenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok na jeho vydanie,

c)

sa preukáže, že schválený typ vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov predstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví,

d)

výrobca neumožnil vykonanie overenia zhody výroby,

e)

výrobca neprijal potrebné opatrenia na zabezpečenie zhody výroby,

f)

došlo k nahláseniu ukončenia výroby, alebo

g)

výrobca ukončil výrobu vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, nebezpečných častí alebo vybavenia alebo spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov.

(5)

Typové schválenie zaniká

a)

uplynutím času jeho platnosti,

b)

zánikom výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý je držiteľom osvedčenia, alebo

c)

smrťou alebo vyhlásením fyzickej osoby za mŕtvu, ktorá bola držiteľom osvedčenia.

(6)

Typové schválenie zaniká, aj ak to ustanovujú osobitné predpisy o typovom schvaľovaní.31)

(7)

Zrušením alebo zánikom osvedčenia výrobcu alebo zástupcu výrobcu podľa § 7 ods. 8 až 10 zanikajú aj typové schválenia udelené výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu.

(8)

Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení typového schválenia podľa odseku 4 písm. c) až e) nemá odkladný účinok.

(9)

Proti rozhodnutiu o zrušení typového schválenia podľa odseku 4 písm. a), d) a f) sa nemožno odvolať.

§ 21 - Zhoda výroby
(1)

Každé vyrobené vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, nebezpečná časť alebo vybavenie alebo spaľovací motor necestných pojazdných strojov musí byť zhodné so schváleným typom. Výrobca je povinný zaviesť postupy, ktorými zabezpečí, aby bola výroba v zhode so schváleným typom. Výrobca je povinný zabezpečiť systém riadenia kvality, prostredníctvom ktorého má zavedené opatrenia na zabezpečenie zhody výroby.

(2)

Typový schvaľovací orgán môže kedykoľvek overiť opatrenia zhody výroby uplatňované v každom výrobnom zariadení. Výrobca na tento účel umožní typovému schvaľovaciemu orgánu a technickej službe overovania prístup k miestu výroby, kontroly výroby, testovania, skladovania a distribúcie a poskytne všetky potrebné informácie týkajúce sa dokumentácie a záznamov o systéme riadenia kvality. Pri vykonávaní overenia zhody výroby je výrobca povinný typovému schvaľovaciemu orgánu a technickej službe overovania poskytnúť potrebnú súčinnosť.

(3)

Náklady spojené s vykonaním overenia zhody výroby znáša výrobca.

(4)

Postupy priebežného overenia zhody výroby pri typovom schválení EÚ celého vozidla alebo pri typovom schválení EÚ systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov upravujú osobitné predpisy.32) Okrem bežnej frekvencie priebežného overenia zhody výroby môže typový schvaľovací orgán nariadiť vykonať mimoriadne overenie zhody výroby, ak je to potrebné. Výrobca je povinný podstúpiť mimoriadne overenie zhody výroby do dvoch mesiacov od doručenia nariadenia o jeho vykonaní, ak sa výrobca a typový schvaľovací orgán nedohodli inak.

(5)

Ak sa počas priebežného overenia zhody výroby zistia neuspokojivé výsledky, výrobca je povinný bezodkladne prijať potrebné opatrenia, aby bola čo najrýchlejšie obnovená zhoda výroby.

TRETIA HLAVA
POŽIADAVKY NA UVEDENIE NA TRH, SPRÍSTUPNENIE NA TRHU A UVEDENIE DO PREVÁDZKY

§ 22 - Uvedenie na trh a sprístupnenie na trhu
(1)

Uvedením na trh je prvé sprístupnenie vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov.

(2)

Sprístupnením na trhu je každá dodávka vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov určená na distribúciu alebo používanie na trhu v priebehu obchodnej činnosti, či už za úhradu alebo bezplatne.

(3)

Uvedením do prevádzky je prvé použitie vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov na určený účel.

(4)

Vozidlo, systém, komponent, samostatnú technickú jednotku, nebezpečnú časť alebo vybavenie alebo spaľovací motor necestných pojazdných strojov, na ktorý sa vzťahuje postup typového schválenia podľa osobitných predpisov,11) možno uviesť na trh alebo sprístupniť na trhu, len ak

a)

má udelené osvedčenie o typovom schválení,

b)

je vyrobené v súlade s udeleným schválením,

c)

osvedčenie o typovom schválení je v súlade s príslušným regulačným aktom,

d)

nepredstavuje riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví alebo iného oprávneného záujmu alebo verejného záujmu,

e)

je opatrené značkou typového schválenia, výrobným štítkom alebo doplnkovým štítkom, údajom alebo iným symbolom s označením, ktoré sa vyžadujú príslušným regulačným aktom,

f)

je k nemu pripojený návod na obsluhu, užívateľská príručka, príručka na údržbu alebo iný dokument, ktorým sa opisujú všetky osobitné podmienky alebo obmedzenia viažuce sa na ich používanie, ak to vyžaduje príslušný regulačný akt,

g)

k vozidlu je pripojené osvedčenie o zhode COC podľa príslušného regulačného aktu a

h)

osvedčenie o typovom schválení nebolo odňaté alebo zrušené orgánom typového schválenia z dôvodu, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, nebezpečná časť alebo vybavenie alebo spaľovací motor necestných pojazdných strojov nespĺňa podmienky príslušného regulačného aktu alebo ohrozuje verejný záujem na bezpečnosti a zdraví.

(5)

Vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, na ktorú sa vzťahuje postup vnútroštátneho typového schválenia, možno uviesť na trh alebo sprístupniť na trhu, len ak

a)

má udelené osvedčenie o vnútroštátnom typovom schválení,

b)

je vyrobené v súlade s udeleným vnútroštátnym typovým schválením,

c)

nepredstavuje riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví alebo iného oprávneného záujmu alebo verejného záujmu,

d)

je opatrené značkou, výrobným štítkom alebo doplnkovým štítkom, údajom alebo iným symbolom s označením, ktoré sa vyžadujú v súlade s udeleným vnútroštátnym osvedčením o typovom schválení,

e)

je k nim pripojený návod na obsluhu, užívateľská príručka, príručka na údržbu alebo iný dokument, ktorým sa opisujú všetky osobitné podmienky alebo obmedzenia viažuce sa na ich používanie v súlade s udeleným vnútroštátnym osvedčením o typovom schválení, a

f)

osvedčenie o vnútroštátnom typovom schválení nebolo odobraté alebo zrušené orgánom typového schválenia z dôvodu, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, nebezpečná časť alebo vybavenie alebo spaľovací motor necestných pojazdných strojov nespĺňa podmienky v súlade s príslušným vnútroštátnym typovým schválením alebo ohrozuje verejný záujem na bezpečnosti a zdraví.

(6)

Pre uvádzanie na trh a sprístupnenie na trhu vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov platia podmienky a povinnosti ustanovené osobitnými predpismi o typovom schvaľovaní.11)

(7)

Hospodársky subjekt, ktorý uvádza na trh alebo sprístupňuje na trhu vozidlo, systém, komponent, samostatnú technickú jednotku, nebezpečnú časť alebo vybavenie alebo spaľovací motor necestných pojazdných strojov, je povinný

a)

preukázať orgánu dohľadu nad trhom, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, nebezpečná časť alebo vybavenie alebo spaľovací motor necestných pojazdných strojov spĺňajú podmienky ustanovené v odsekoch 4 až 6,

b)

na vyžiadanie ku každému vozidlu, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotke, nebezpečnej časti alebo vybaveniu alebo spaľovaciemu motoru necestných pojazdných strojov dodať kópiu osvedčenia o typovom schválení,

c)

pred kúpou alebo pred lízingom nového vozidla informovať o spotrebe paliva a o emisiách CO2 nových osobných vozidiel podľa osobitného predpisu,33)

d)

zabezpečiť plnenie povinnosti o označovaní pneumatík vyplývajúce z osobitného predpisu,34)

e)

plniť iné povinnosti ustanovené osobitnými predpismi o typovom schvaľovaní11) vo vzťahu k orgánu dohľadu nad trhom,

f)

umožniť výkon činnosti orgánu dohľadu nad trhom na čas nevyhnutný na vykonanie dohľadu,

g)

poskytnúť orgánu dohľadu nad trhom súčinnosť pri výkone dohľadu,

h)

umožniť orgánu dohľadu nad trhom prístup k vozidlu, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotke, nebezpečnej časti alebo vybaveniu alebo spaľovaciemu motoru necestných pojazdných strojov,

i)

umožniť orgánu dohľadu nad trhom prístup k osvedčeniu o typovom schválení, osvedčeniu o zhode COC alebo k iným dokumentom potrebným na výkon dohľadu,

j)

poskytnúť na základe žiadosti orgánu dohľadu nad trhom kópie dokumentov, ktoré sa týkajú vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov, v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe,

k)

poskytnúť orgánu dohľadu nad trhom informácie, ktoré sa týkajú ich pôvodu.

(8)

Poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti, ktorý na žiadosť príjemcu služieb ukladá informácie poskytnuté príjemcom služieb do pamäte elektronických zariadení slúžiacich na vyhľadávanie informácií34a) a umožňuje predaj pneumatík prostredníctvom svojho webového sídla, je povinný plniť povinnosti o označovaní pneumatík podľa osobitného predpisu.34b)

§ 23 - Povinnosti hospodárskych subjektov v súvislosti s vozidlami, systémami, komponentmi, samostatnými technickými jednotkami, nebezpečnými časťami alebo vybavením
(1)

Výrobca alebo zástupca výrobcu, ktorý je držiteľom osvedčenia o typovom schválení, je povinný

a)

uvádzať na trh a sprístupňovať na trhu alebo uvádzať do prevádzky v cestnej premávke vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, nebezpečné časti alebo vybavenie, ktoré zodpovedajú schválenému typu,

b)

dodržiavať systém riadenia kvality a kontroly výroby počas celej doby výroby, ak ide o výrobcu,

c)

sledovať v prevádzke v cestnej premávke poruchovosť typu vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia a na základe analýz porúch prijať účinné opatrenia na ich odstránenie,

d)

zabezpečiť na vlastné náklady vykonanie overenia zhody alebo skúšok vyrobeného alebo prestavaného typu vozidla, vyrobeného systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky nebezpečnej časti alebo vybavenia v súlade s udeleným typovým schválením v technickej službe overovania; ak technická služba overovania zistí, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, nebezpečná časť alebo vybavenie nie sú zhodné s udeleným schválením, výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný prijať opatrenia na obnovenie zhody výroby,

e)

zabezpečiť, aby výsledky overenia zhody a skúšok boli v súlade s týmto zákonom, s regulačnými aktmi, s vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. b) a aby boli uchované a dostupné na dobu určenú typovým schvaľovacím orgánom, najmenej však desať rokov,

f)

zabezpečiť, aby po každom overení a skúške typu vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia boli prijaté opatrenia na obnovenie zhodnosti výroby, ak sa preukáže, že nie sú zhodné s udeleným typovým schválením,

g)

poskytnúť na vlastné náklady typovému schvaľovaciemu orgánu na jeho vyžiadanie typ vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia na overenie dodržiavania podmienok určených pri udelení typového schválenia a poskytnúť informácie potrebné na toto overenie; po ukončení overenia sa musí vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, nebezpečná časť alebo vybavenie vrátiť výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu, ak sa nedohodlo inak, najmä pri deštrukčnej skúške,

h)

umožniť na vlastné náklady typovému schvaľovaciemu orgánu kontrolu riadenia kvality a kontrolu výroby a pravidelné overovanie kontrolných postupov používaných na zabezpečenie zhody výroby,

i)

zabezpečiť náhradné dielce najmenej do piatich rokov po ukončení hromadnej výroby alebo hromadnej prestavby typu vozidla alebo hromadného dovozu typu vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia a ukončenie ich hromadnej výroby alebo hromadného dovozu nahlásiť typovému schvaľovaciemu orgánu do 30 dní,

j)

viesť evidenciu údajov, ktoré boli odoslané do evidencie vozidiel, ak ide o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel; súčasťou evidencie údajov je aj fotokópia osvedčenia o zhode COC alebo kópia osvedčenia o zhode COC v elektronickej podobe vo formáte pdf – Portable Document Format,

k)

poskytnúť bezodplatne typovému schvaľovaciemu orgánu a schvaľovaciemu orgánu na jeho vyžiadanie technické údaje o vyrobenom, prestavanom alebo dovezenom type vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia platné v čase ich výroby,

l)

poskytnúť bezodplatne v elektronickej podobe technickým službám v súvislosti s plnením ich úloh podľa tohto zákona informácie o technických a identifikačných údajoch vyrobeného alebo prestavaného typu vozidla,

m)

poskytnúť pred uvedením typu vozidla do prevádzky v cestnej premávke technickej službe kontroly originality v súvislosti s plnením jej úloh podľa tohto zákona informácie o spôsobe vyhotovenia a umiestnenia identifikátorov vo vozidle, najmä identifikačného čísla vozidla VIN a výrobného štítku vozidla alebo iné informácie umožňujúce identifikáciu vozidla,

n)

vydať potvrdenie alebo stanovisko prevádzkovateľovi vozidla, ak o to požiada, na účely podľa tohto zákona; výrobca alebo zástupca výrobcu preberá zodpovednosť za údaje uvedené v potvrdení alebo v stanovisku,

o)

plniť povinnosti ustanovené osobitnými predpismi o typovom schvaľovaní11) a regulačnými aktmi,

p)

plniť povinnosti o označovaní pneumatík ustanovené osobitným predpisom,36)

q)

poskytovať technické informácie ustanovené osobitným predpisom,36a)

r)

poskytovať informácie palubného diagnostického systému OBD, informácie o opravách a údržbe vozidiel ustanovené osobitným predpisom36b) a umožniť vykonať audit s cieľom overiť dodržiavanie týchto povinností.

(2)

Zástupca výrobcu, ktorý má udelené uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla, je povinný plniť povinnosti podľa odseku 1 písm. a), c), i) až o), q) a r).

(3)

Výrobca alebo zástupca výrobcu, ktorý má udelené

a)

typové schválenie celého vozidla, je povinný opatriť každé vozidlo, ktoré zodpovedá schválenému typu, identifikačným číslom vozidla VIN a výrobným štítkom vozidla umiestnenými na ľahko prístupnom mieste,

b)

schválenie hromadnej prestavby typu vozidla, je povinný opatriť každé vozidlo, ktoré zodpovedá schválenému typu, doplnkovým štítkom výrobcu hromadnej prestavby umiestneným na ľahko prístupnom mieste.

(4)

Ak v udelenom typovom schválení sú uvedené obmedzenia rozsahu použitia vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia, výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný ku každému vozidlu, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotke, nebezpečnej časti alebo vybaveniu priložiť podrobné informácie o týchto obmedzeniach a uviesť podmienky ich montáže.

(5)

Výrobca alebo zástupca výrobcu nesmie uvádzať do prevádzky v cestnej premávke alebo na trh v Slovenskej republike typ vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia, ak nespĺňa podmienky určené v udelenom typovom schválení.

(6)

Výrobca vozidla je povinný

a)

nediskriminačným spôsobom bezplatne alebo za primeranú cenu sprístupniť technickej službe technickej kontroly a technickej službe emisnej kontroly technické informácie o brzdových zariadeniach, riadení, viditeľnosti, svietidlách, odrazových označeniach, elektrickom príslušenstve, nápravách, kolesách, pneumatikách, zavesení náprav, podvozku, príslušenstve podvozku, ďalšom vybavení a zaťažení životného prostredia, ktoré sú potrebné na kontrolu technického stavu jednotlivých položiek, ktoré sa majú preverovať, a o použití odporúčaných kontrolných metód; rozsah sprístupňovaných technických informácií, ich formát a prístup ustanovuje osobitný predpis,36c)

b)

poskytnúť technickej službe technickej kontroly údaje o referenčných brzdných silách vozidiel, ak sú tieto údaje k dispozícii.

(7)

Ak príslušný orgán iného členského štátu alebo zmluvného štátu požiada výrobcu so sídlom na území Slovenskej republiky o sprístupnenie technických informácií podľa odseku 6 písm. a), výrobca je povinný tejto žiadosti vyhovieť.

(8)

Ak výrobca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky nesprístupnil technické informácie podľa odseku 6, je tieto informácie povinný sprístupniť zástupca výrobcu, ktorý uvádza vozidlá na trh v Slovenskej republike, ešte pred prihlásením vozidla do evidencie vozidiel.

(9)

Výrobca alebo zástupca výrobcu v návodoch na používanie motorových vozidiel je povinný uverejniť zrozumiteľné informácie o motorových vozidlách, ktoré pravidelne čerpajú palivá uvádzané na trh alebo ktoré možno nabíjať na nabíjacích staniciach, podľa ustanovení o označovaní súladu palív s normami európskych normalizačných organizácií, ktorými sa ustanovujú technické špecifikácie palív. Ak tieto normy ustanovujú grafické označenie vrátane systému farebného kódovania, musí byť takéto označenie jednoduché a ľahko zrozumiteľné a musí sa umiestňovať jasne viditeľným spôsobom na plniace uzávery všetkých palivových nádrží alebo do ich bezprostrednej blízkosti v motorových vozidlách odporúčaných pre dané palivo a kompatibilných s daným palivom, ako aj v návodoch na používanie motorového vozidla.

(10)

Distribútori a dovozcovia v súvislosti s vozidlami, systémami, komponentmi, samostatnými technickými jednotkami, nebezpečnými časťami alebo vybavením musia plniť povinnosti ustanovené osobitnými predpismi.18)

(11)

Výrobca, zástupca výrobcu alebo distribútor sú povinní vybaviť vozidlo, ktoré má byť prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, povinnou výbavou podľa § 44 ods. 14.

§ 24 - Povinnosti osôb v súvislosti so spaľovacími motormi necestných pojazdných strojov
(1)

Výrobca, zástupca výrobcu, distribútor, dovozca a výrobca pôvodného zariadenia37) v súvislosti so spaľovacími motormi necestných pojazdných strojov musia plniť povinnosti ustanovené osobitným predpisom.2)

(2)

Ak v udelenom typovom schválení sú uvedené obmedzenia rozsahu použitia spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov, výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný ku každému spaľovaciemu motoru priložiť podrobné informácie o týchto obmedzeniach a uviesť podmienky ich montáže.

ŠTVRTÁ HLAVA
JEDNOTLIVÉ SCHVÁLENIE

§ 25 - Jednotlivo vyrobené vozidlo
(1)

Prevádzkovateľ jednotlivo vyrobeného vozidla je povinný požiadať schvaľovací orgán o jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla. Druhy jednotlivého schválenia jednotlivo vyrobeného vozidla ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(2)

Prevádzkovateľ jednotlivo vyrobeného vozidla pred udelením schválenia je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie skúšok a kontrol na vozidle v technickej službe overovania. Technické požiadavky, ktoré musí jednotlivo vyrobené vozidlo spĺňať, ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. b).

(3)

Návrh na jednotlivé schválenie okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(4)

Schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky a ak jednotlivo vyrobené vozidlo spĺňa ustanovené technické požiadavky a nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví.

(5)

Schvaľovací orgán vydá

a)

osvedčenie o jednotlivom schválení vozidla, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky; formát osvedčenia ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. a) a

b)

základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivo vyrobené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.

(6)

Schvaľovací orgán jednotlivo vyrobenému vozidlu vydá

a)

osvedčenie o evidencii časť II, v ktorom uvedie údaje z dokladov podľa odseku 5, ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo

b)

technické osvedčenie vozidla, v ktorom uvedie údaje z dokladov podľa odseku 5, ak vozidlo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.

(7)

Schvaľovací orgán nesmie schváliť a vydať doklady vozidla pre jednotlivo vyrobené vozidlo, ktoré nie je určené na prevádzku s pravostrannou cestnou premávkou; to neplatí, ak ide o

a)

vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje umiestnenie riadenia inde ako na ľavej strane vozidla, pričom ostatné technické požiadavky musí vozidlo spĺňať pre prevádzku s pravostrannou cestnou premávkou, alebo

b)

vozidlo, ktoré bude vyvezené a prihlásené do evidencie vozidiel v štáte s ľavostrannou premávkou pri jednotlivom schválení EÚ vozidla.

(8)

Povinnosť schvaľovacieho orgánu vystaviť a vydať osvedčenie o evidencii časť II neplatí, ak o prihlásenie vozidla do evidencie požiada osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom štáte prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.38)

(9)

Ak schvaľovací orgán požiada o prihlásenie dosiaľ neevidovaného jednotlivo vyrobeného dokončeného vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, je povinný bezodplatne v elektronickej forme zasielať orgánu Policajného zboru údaje potrebné na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel. Rozsah zasielaných údajov ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(10)

Prevádzkovateľ jednotlivo vyrobeného vozidla je povinný

a)

do 30 dní odo dňa vydania osvedčenia o evidencii časti II prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel a

b)

do 30 dní od schválenia jednotlivého vozidla sprístupniť technickej službe technickej kontroly a technickej službe emisnej kontroly technické informácie podľa § 23 ods. 6.

§ 26 - Jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou
(1)

Prevádzkovateľ jednotlivého vozidla, ktorý chce vozidlo prevádzkovať v cestnej premávke výlučne na pôdohospodárske práce na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia, je povinný požiadať schvaľovací orgán o vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou. Okruh vozidiel, pre ktoré možno udeliť vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou, ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. a). Takýmto jednotlivým vozidlom môže byť

a)

po domácky vyrobené vozidlo, ktoré nebolo komerčne vyrobené, alebo

b)

komerčne vyrábané vozidlo vyrobené pred 1. júlom 2009.

(2)

Technické požiadavky, ktoré musí jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou spĺňať, ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. b).

(3)

Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(4)

Schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky a ak jednotlivé vozidlo spĺňa ustanovené technické požiadavky a nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví.

(5)

Schvaľovací orgán vydá

a)

osvedčenie o vnútroštátnom schválení jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou, v ktorom uvedie rozsah obhospodarovaného územia a v ktorom môže určiť ďalšie podmienky, a

b)

základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivé vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, uvedie rozsah obhospodarovaného územia a informáciu o tom, že vozidlo nemôže byť prevádzkované na inom ako uvedenom území a nemôže byť preevidované do iného štátu.

(6)

Schvaľovací orgán neschváli a nevydá doklady vozidla pre jednotlivé vozidlo, ktoré

a)

má udelené typové schválenie EÚ celého vozidla,

b)

nie je určené na prevádzku s pravostrannou cestnou premávkou; to neplatí, ak ide o vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje umiestnenie riadenia inde ako na ľavej strane vozidla, pričom ostatné technické požiadavky musí vozidlo spĺňať pre prevádzku s pravostrannou cestnou premávkou,

c)

nie je označené identifikačným číslom vozidla VIN; pre po domácky vyrobené vozidlo minimálne päťmiestne identifikačné číslo vozidla VIN pridelí jednotlivý výrobca vozidla alebo identifikačné číslo vozidla VIN pridelí orgán zodpovedný za prideľovanie identifikačného čísla vozidla VIN v Slovenskej republike,

d)

bolo vyrobené pre tretie štáty, dovezené do Slovenskej republiky a podlieha schváleniu na prevádzku v cestnej premávke podľa osobitných predpisov,18)

e)

bolo vyrobené po 30. júni 2009, ak ide o komerčne vyrábané vozidlo.

(7)

Na vydanie osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla a na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel sa vzťahuje § 25 ods. 6, 8 a 9 primerane. V osvedčení o evidencii časti II alebo technickom osvedčení vozidla sa uvedie rozsah obhospodarovaného územia a informácia o tom, že vozidlo nemôže byť prevádzkované na inom ako uvedenom území a nemôže byť preevidované do iného štátu.

(8)

Prevádzkovateľ jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou je povinný

a)

do 30 dní odo dňa vydania osvedčenia o evidencii časti II prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel,

b)

zabezpečiť, aby vozidlo bolo prevádzkované v cestnej premávke len v rámci obhospodarovaného územia uvedeného v dokladoch vozidla.

(9)

Vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou je platné desať rokov od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel u vozidiel podliehajúcich prihláseniu do evidencie vozidiel alebo desať rokov od vydania technického osvedčenia vozidla u vozidiel nepodliehajúcich prihláseniu do evidencie vozidiel; doba platnosti sa uvádza v dokladoch vozidla.

(10)

Po uplynutí platnosti vnútroštátneho schválenia jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou alebo pri zmene rozsahu obhospodarovaného územia sa udeľuje nové vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou.

§ 27 - Jednotlivo dokončované vozidlo
(1)

Nedokončené vozidlo, ktoré si vyžaduje dokončenie ešte najmenej v jednom stupni a nemá udelené viacstupňové typové schválenie, musí byť schválené ako jednotlivo dokončované vozidlo. Ak sa dokončené vozidlo podrobilo ešte dokončeniu najmenej v jednom stupni a nemá udelené viacstupňové typové schválenie, musí byť schválené ako jednotlivo dokončované vozidlo.

(2)

Navrhovateľ, ktorý žiada o vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla, je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie skúšok a kontrol na vozidle v technickej službe overovania. Technické požiadavky, ktoré musí jednotlivo dokončované vozidlo spĺňať, ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. b).

(3)

Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla obsahuje

a)

identifikačné údaje navrhovateľa,

b)

identifikačné údaje osoby, ktorá dokončenie vozidla vykonala, v rozsahu podľa § 157 ods. 3 a

c)

údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(4)

Na vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla sa primerane vzťahujú postupy, ktoré je potrebné dodržať pri viacstupňovom typovom schválení vozidla. Na účely dosiahnutia spoločného postupu všetkých zúčastnených výrobcov schvaľovací orgán pred schválením jednotlivo dokončovaného vozidla overí, či medzi výrobcami existujú dohody o poskytovaní a výmene dokumentov a informácií nevyhnuté na to, aby dokončované vozidlo splnilo ustanovené technické požiadavky.

(5)

Na postup schvaľovacieho orgánu v konaní o návrhu podľa odseku 3 sa vzťahuje ustanovenie § 25 ods. 4 primerane.

(6)

Ak schvaľovací orgán vyhovie návrhu,

a)

udelí vnútroštátne osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky; na formát osvedčenia sa vzťahuje ustanovenie § 25 ods. 5 písm. a) a

b)

vydá základný technický opis vozidla a uvedie, či jednotlivo dokončované vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.

(7)

Na vydanie osvedčenia o evidencii časti II a technického osvedčenia vozidla pre jednotlivo dokončované vozidlo a na prihlásenie vozidla do evidencie sa vzťahuje § 25 ods. 7 až 9 primerane.

(8)

Prevádzkovateľ jednotlivo dokončovaného vozidla je povinný do 30 dní odo dňa vydania osvedčenia o evidencii časti II prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel; to neplatí, ak o vnútroštátne schválenie požiada výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla a toto vozidlo slúži na ďalší predaj.

§ 28 - Jednotlivo vyrobený alebo jednotlivo dovezený systém, komponent alebo samostatná technická jednotka
(1)

Jednotlivý výrobca, ktorý vyrobil jednotlivý systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, ktoré chce uvádzať do prevádzky v cestnej premávke, je povinný požiadať o ich schválenie schvaľovací orgán.

(2)

Osoba, ktorá jednotlivo dovezie systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, ktoré chce uvádzať do prevádzky v cestnej premávke a ktoré nie sú opatrené značkou typového schválenia EÚ, je povinná požiadať o ich schválenie schvaľovací orgán.

(3)

Jednotlivý výrobca alebo osoba podľa odseku 2 pred udelením schválenia je povinná na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie skúšok a kontrol na systéme, komponente alebo samostatnej technickej jednotke v technickej službe overovania. Technické požiadavky, ktoré musí systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňať, ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. b).

(4)

Návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(5)

Schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odseku 4 a ak jednotlivý systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňa ustanovené technické požiadavky a nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví.

(6)

Schvaľovací orgán vydá

a)

osvedčenie o vnútroštátnom jednotlivom schválení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a

b)

základný technický opis vozidla, ak sa na základe vnútroštátneho jednotlivého schválenia vystavuje technické osvedčenie vozidla.

§ 29 - Jednotlivo dovezené vozidlo
(1)

Prevádzkovateľ jednotlivo dovezeného vozidla dovezeného z iného štátu ako Slovenská republika je povinný požiadať schvaľovací orgán o jednotlivé uznanie alebo schválenie jednotlivo dovezeného vozidla. Druhy jednotlivého uznania alebo schválenia jednotlivo dovezeného vozidla ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(2)

Prevádzkovateľ jednotlivo dovezeného vozidla, ktorý žiada o jednotlivé schválenie, je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie skúšok a kontrol na vozidle v technickej službe overovania. Technické požiadavky, ktoré musí jednotlivo dovezené vozidlo spĺňať, ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. b). Typový schvaľovací orgán môže pre jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré je ojazdeným vozidlom, určiť alternatívne technické požiadavky pre dovoz vozidla z vybraných tretích štátov [§ 136 ods. 2 písm. a) bod 51].

(3)

Návrh na jednotlivé uznanie alebo schválenie podľa odseku 1 okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(4)

Pri jednotlivo dovezenom vozidle z členského štátu alebo zmluvného štátu schvaľovací orgán vyzve navrhovateľa na doplnenie konkrétnych chýbajúcich technických údajov o vozidle v rozsahu údajov potrebných na vystavenie osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla pre vozidlo s konkrétnym identifikačným číslom vozidla VIN, ak doklady vozidla vydané v členskom štáte alebo zmluvnom štáte nie sú harmonizovaným osvedčením o evidencii a neobsahujú všetky technické údaje potrebné na vystavenie osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla v Slovenskej republike, pričom schvaľovací orgán nevie tieto údaje získať najmä z evidencie vozidiel. Spôsob doplnenia chýbajúcich údajov ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. a). Ak navrhovateľ nepredloží požadované údaje v určenej lehote, schvaľovací orgán konanie zastaví.

(5)

Pri dovoze vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu schvaľovací orgán v návrhu podľa odseku 3 uzná doklady o kontrole technického stavu vozidla vydané v členskom štáte alebo zmluvnom štáte, kde bolo vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel, za predpokladu, že ide o pravidelnú kontrolu technického stavu vozidla a tieto doklady sú platné vzhľadom na lehoty platné v Slovenskej republike. Schvaľovací orgán môže pri pochybnostiach overiť platnosť dokladov o kontrole technického stavu vozidla pred ich uznaním. Ak existuje dôvodné podozrenie, že vozidlo predstavuje riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví, schvaľovací orgán odmietne uznať doklady o kontrole technického stavu vozidla vydané v členskom štáte alebo zmluvnom štáte a prevádzkovateľ vozidla je povinný na vlastné náklady vozidlo podrobiť technickej kontrole pravidelnej a emisnej kontrole pravidelnej v Slovenskej republike.

(6)

Schvaľovací orgán nesmie uznať ani schváliť jednotlivo dovezené vozidlo,

a)

ktoré nie je určené na prevádzku s pravostrannou cestnou premávkou; to neplatí, ak

1.

ide o vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje umiestnenie riadenia inde ako na ľavej strane vozidla; ostatné technické požiadavky musí vozidlo spĺňať na prevádzku s pravostrannou cestnou premávkou,

2.

ide o osobné vozidlo kategórie M1 určené na prevádzku s ľavostrannou cestnou premávkou, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel a ktoré z hľadiska plnenia technických požiadaviek pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu vozidla, pre nepriamy výhľad z vozidla a pre stierače bolo prestavané na prevádzku s pravostrannou cestnou premávkou; konštrukčné zmeny vozidla ako úprava riadenia pre pravostrannú cestnú premávku nie sú potrebné, alebo

3.

ide o iné vozidlo ako v druhom bode, ktoré bolo určené na prevádzku s ľavostrannou cestnou premávkou a toto vozidlo bolo dokončené alebo prestavané tak, že spĺňa všetky technické požiadavky na prevádzku vozidla s pravostrannou cestnou premávkou,

b)

ak jednotlivo dovezené vozidlo nemá identifikačné číslo vozidla VIN, má pozmenené identifikačné číslo vozidla VIN, má neúplné alebo nečitateľné identifikačné číslo vozidla VIN alebo ho nemožno určiť; to neplatí, ak bolo vozidlu pridelené náhradné identifikačné číslo vozidla VIN,

c)

ak jednotlivo dovezené vozidlo bolo vyradené z evidencie vozidiel v inom štáte z dôvodu jeho recyklovateľnosti alebo ak jednotlivo dovezené vozidlo malo byť zrecyklované,

d)

ak jednotlivo dovezené vozidlo má iným štátom povolené výnimky z technických požiadaviek a tieto výnimky pre prevádzku vozidla v cestnej premávke v Slovenskej republike neboli

1.

povolené podľa § 161,

2.

automaticky uznané podľa § 162 ods. 3 alebo

3.

uznané podľa § 162 ods. 4,

e)

ak jednotlivo dovezené vozidlo vybavené špeciálnou nadstavbou bolo vyrobené na vojenské účely,

f)

ak jednotlivo dovezené vozidlo je historickým vozidlom alebo športovým vozidlom,

g)

ak vozidlo je vybavené rýchlomerom, ktorý neobsahuje zákonné meracie jednotky,

h)

ak vozidlo nebolo výrobcom vyrobené na prevádzku v cestnej premávke alebo ak vozidlo nie je určené na prevádzku v cestnej premávke,

i)

ak na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil; to neplatí, ak bolo vozidlu pridelené náhradné identifikačné číslo vozidla VIN,

j)

ak v zahraničnom osvedčení o evidencii jednotlivo dovezeného vozidla chýbajú niektoré povinné údaje alebo údaje v ňom uvedené nezodpovedajú uvedenému vozidlu a zahraničné osvedčenie o evidencii jednotlivo dovezeného vozidla neumožňuje identifikáciu vozidla,

k)

ktoré sa nezhoduje so schváleným typom vozidla.

(7)

Na postup schvaľovacieho orgánu v konaní o návrhu podľa odseku 3 sa vzťahuje ustanovenie § 25 ods. 4 primerane.

(8)

Schvaľovací orgán

a)

pri schválení jednotlivo dovezeného vozidla vydá osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky; na formát osvedčenia sa vzťahuje ustanovenie § 25 ods. 5 písm. a),

b)

vydá základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel a

c)

odníme predložené zahraničné doklady vozidla; postup schvaľovacieho orgánu pri odňatí zahraničných dokladov vozidla pri dovoze jednotlivého vozidla ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. c).

(9)

Na vydanie osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla a na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel sa vzťahuje § 25 ods. 6, 8 a 9 primerane. Ak jednotlivo dovezené vozidlo má v zahraničných dokladoch vozidla uvedenú nesprávnu kategóriu vozidla alebo nesprávne údaje, schvaľovací orgán pri vystavení dokladov podľa prvej vety a podľa odseku 8 písm. b) uvedie správnu kategóriu vozidla a správne údaje, ak ide o zjavnú chybu v písaní v zahraničných dokladoch vozidla.

(10)

Prevádzkovateľ jednotlivo dovezeného vozidla je povinný do 30 dní odo dňa vydania osvedčenia o evidencii časti II prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel; to neplatí, ak o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla požiadal výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla a toto vozidlo slúži na ďalší predaj.

§ 30 - Opätovné schválenie jednotlivého vozidla
(1)

Vozidlo vyradené z evidencie vozidiel39) možno prevádzkovať v cestnej premávke len po jeho opätovnom schválení na prevádzku v cestnej premávke.

(2)

Opätovne schváliť možno len vozidlo, ktoré

a)

bolo schválené na prevádzku v cestnej premávke a

b)

bolo prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike.

(3)

Opätovne schváliť nemožno vozidlo, ak

a)

nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke,

b)

schválenie na prevádzku v cestnej premávke bolo neplatné alebo bolo zrušené,

c)

vozidlo malo byť zrecyklované,

d)

vozidlo sa nezhodovalo so schváleným typom vozidla a táto nezhoda nebola odstránená,

e)

na vozidle boli vykonané neoprávnené zásahy do vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky alebo vozidlo bolo dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou a tieto neoprávnené zásahy alebo dodatočné vybavenie vozidla neboli odstránené,

f)

na vozidle bola vykonaná prestavba, pri ktorej došlo k odstráneniu tej časti, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN, alebo na vozidle bola vymenená karoséria, ktorá je podľa § 36 ods. 5 zakázaná,

g)

vozidlo nemá identifikačné číslo vozidla VIN, má pozmenené identifikačné číslo vozidla VIN, má neúplné alebo nečitateľné identifikačné číslo vozidla VIN alebo ho nemožno určiť; to neplatí, ak bolo vozidlu pridelené náhradné identifikačné číslo vozidla VIN, alebo

h)

na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil.

(4)

Prevádzkovateľ vozidla, ktorý chce vozidlo opätovne prevádzkovať v cestnej premávke, je povinný požiadať schvaľovací orgán o opätovné schválenie jednotlivého vozidla.

(5)

Návrh na opätovné schválenie jednotlivého vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(6)

Na postup schvaľovacieho orgánu v konaní o návrhu podľa odseku 5 sa vzťahuje ustanovenie § 25 ods. 4 primerane.

(7)

Schvaľovací orgán vydá základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či opätovne schválené jednotlivé vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.

(8)

Na vydanie osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla a na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel sa vzťahuje § 25 ods. 6 až 9 primerane.

(9)

Prevádzkovateľ opätovne schváleného vozidla je povinný do 30 dní odo dňa vydania osvedčenia o evidencii časti II prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel.

§ 31 - Dodatočné schválenie jednotlivého vozidla
(1)

Vozidlá podľa § 1 ods. 5, ktoré neboli schválené na prevádzku v cestnej premávke alebo boli schválené na prevádzku v cestnej premávke, ale nezhodujú sa s týmto schválením, možno prevádzkovať v cestnej premávke len po ich dodatočnom schválení na prevádzku v cestnej premávke.

(2)

Dodatočne schváliť možno len vozidlo, ktoré bolo prihlásené v osobitných evidenciách vozidiel príslušných orgánov podľa § 1 ods. 5 a ktoré bolo z tejto osobitnej evidencie vyradené.

(3)

Prevádzkovateľ vozidla, ktorý chce prevádzkovať vozidlo podľa odseku 2 v cestnej premávke, je povinný požiadať schvaľovací orgán o dodatočné schválenie jednotlivého vozidla.

(4)

Prevádzkovateľ vozidla pred udelením dodatočného schválenia jednotlivého vozidla je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie skúšok a kontrol na vozidle v technickej službe overovania. Vozidlo musí spĺňať technické požiadavky platné v čase výroby vozidla.

(5)

Návrh na dodatočné schválenie jednotlivého vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(6)

Na postup schvaľovacieho orgánu v konaní o návrhu podľa odseku 5 sa vzťahuje ustanovenie § 25 ods. 4 primerane.

(7)

Schvaľovací orgán vydá základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či dodatočne schválené jednotlivé vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.

(8)

Na vydanie osvedčenia o evidencii časť II, technického osvedčenia vozidla a na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel sa vzťahuje § 25 ods. 6 až 9 primerane.

(9)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný do 30 dní odo dňa vydania osvedčenia o evidencii časti II prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel.

§ 32 - Zrušenie jednotlivého schválenia alebo uznania
(1)

Schvaľovací orgán zruší schválenie alebo uznanie podľa § 25 až 31, ak

a)

ide o vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, ktoré výrobca nevyrobil na prevádzku v cestnej premávke,

b)

sa zistí, že schválenie alebo uznanie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok na ich vydanie,

c)

sa preukáže, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka predstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví,

d)

vozidlo malo byť zrecyklované,

e)

na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca vozidla nikdy nevyrobil; to neplatí, ak vozidlu bolo pridelené náhradné identifikačné číslo vozidla VIN,

f)

pred schválením alebo uznaním jednotlivo dovezené vozidlo bolo odcudzené, alebo

g)

sa zistí, že schvaľovací orgán nesmel uznať ani schváliť jednotlivo dovezené vozidlo podľa § 29 ods. 6.

(2)

Schvaľovací orgán zasiela v elektronickej podobe orgánu Policajného zboru údaje o vozidlách, ktorým bolo zrušené schválenie alebo uznanie podľa odseku 1, a jedno vyhotovenie právoplatného rozhodnutia na vyradenie vozidla z evidencie vozidiel;40) to neplatí, ak ide o vozidlo, ktoré nie je prihlásené v evidencii vozidiel.

(3)

Pri vozidlách, ktoré nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel, schvaľovací orgán odníme technické osvedčenie vozidla.

(4)

Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je prihlásené v evidencii vozidiel a schvaľovací orgán zrušil schválenie alebo uznanie podľa odseku 1, je povinný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na orgáne Policajného zboru odovzdať osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a tabuľky s evidenčným číslom.

(5)

Prevádzkovateľ vozidla, ktoré nie je prihlásené v evidencii vozidiel a schvaľovací orgán zrušil schválenie alebo uznanie podľa odseku 1, je povinný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na schvaľovacom orgáne, ktorý vydal rozhodnutie, odovzdať technické osvedčenie vozidla.

(6)

Vozidlo, ktorému bolo zrušené schválenie alebo uznanie podľa odseku 1, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia stráca schválenie na prevádzku v cestnej premávke.

(7)

Vozidlo, ktorému bolo zrušené schválenie alebo uznanie podľa odseku 1, nie je možné opätovne schváliť podľa § 30.

PIATA HLAVA
PRESTAVBA VOZIDLA A INÉ TECHNICKÉ ZMENY NA VOZIDLE

§ 33 - Spoločné ustanovenia k prestavbe vozidla
(1)

Prestavbou vozidla je zmena alebo úprava podstatných častí mechanizmov alebo konštrukcie vozidla. Jednotlivé druhy prestavby vozidla ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(2)

Vozidlo po prestavbe musí byť opätovne schválené na prevádzku v cestnej premávke.

(3)

Prestavbu vozidla možno schváliť ako

a)

hromadnú prestavbu podľa § 34, alebo

b)

prestavbu jednotlivého vozidla podľa § 35.

(4)

Prestavba vozidla je zakázaná, ak dôjde k odstráneniu tej časti, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN.

(5)

Prestavbu vozidla možno povoliť len pre vozidlá, ktoré

a)

majú vydané osvedčenie o evidencii časť II a sú prihlásené do evidencie vozidiel, alebo

b)

majú vydané technické osvedčenie vozidla, ak nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel.

(6)

Prestavbu vozidla je zakázané povoliť, ak ide o

a)

zmenu typu alebo druhu karosérie vozidla v rámci iného typového radu vozidla,

b)

zníženie najväčšej prípustnej hmotnosti; to neplatí pri prestavbe vozidla na vozidlo jednoúčelového využitia, ak sa nezmení kategória vozidla,

c)

zmenu umiestnenia riadenia; to neplatí pri

1.

prestavbe vozidla na vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje umiestnenie riadenia na pravej strane alebo v strede vozidla, najmä vozidlo na zametanie,

2.

prestavbe vozidla, ktoré bolo určené na prevádzku s ľavostrannou cestnou premávkou, ak takéto vozidlo bolo do Slovenskej republiky jednotlivo dovezené.

(7)

Za prestavbu vozidla sa nepovažuje

a)

výmena karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu, výmena motora vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu, výmena rámu vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu podľa § 36, alebo

b)

iná technická zmena na vozidle podľa § 37.

(8)

O prestavbu vozidla nejde, ak výrobca vozidla vyhlási podstatnú časť mechanizmu alebo konštrukcie vozidla za náhradný dielec k tomuto vozidlu.

§ 34 - Hromadná prestavba
(1)

Výrobca alebo zástupca výrobcu, ktorý chce hromadne prestavovať typ vozidla, je povinný vopred požiadať typový schvaľovací orgán o povolenie hromadnej prestavby; povolenie sa nevyžaduje, ak ide o hromadnú prestavbu montážou plynového zariadenia, ktoré má udelené typové schválenie pre retrofitné systémy.

(2)

Návrh na povolenie hromadnej prestavby okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(3)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odseku 2 a ak navrhovaná prestavba nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví.

(4)

Ak typový schvaľovací orgán vyhovie návrhu, udelí povolenie hromadnej prestavby s platnosťou najviac na šesť mesiacov, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky.

(5)

Výrobca alebo zástupca výrobcu pred udelením schválenia hromadnej prestavby je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie testov a kontrol na vozidle, na ktorom bola vykonaná prestavba. Technické požiadavky, ktoré musí vozidlo po hromadnej prestavbe spĺňať, ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. b).

(6)

Návrh na schválenie hromadnej prestavby okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(7)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak navrhovateľ požiadal o schválenie hromadnej prestavby v čase platnosti povolenia podľa odseku 4, splnil všetky predpísané požiadavky podľa odseku 6 a podmienky uvedené v povolení a ak typ vozidla po hromadnej prestavbe spĺňa ustanovené technické požiadavky a navrhovaná prestavba nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví.

(8)

Typový schvaľovací orgán vydá

a)

osvedčenie o schválení hromadnej prestavby, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky a

b)

základný technický opis vozidla s obmedzenou platnosťou najviac na dva roky.

(9)

Na návrh držiteľa osvedčenia o schválení hromadnej prestavby typový schvaľovací orgán predĺži platnosť základného technického opisu vozidla, ak vozidlo spĺňa ustanovené technické požiadavky podľa odseku 5 a navrhovateľ podal návrh podľa odseku 10.

(10)

Návrh na predĺženie platnosti základného technického opisu okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(11)

Ak bolo vozidlo prestavané na základe platného schválenia hromadnej prestavby, výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný

a)

bezodkladne opatriť každé konkrétne vozidlo po hromadnej prestavbe doplnkovým štítkom výrobcu hromadnej prestavby; podrobnosti o doplnkovom štítku výrobcu hromadnej prestavby ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. a),

b)

vydať pre každé konkrétne vozidlo po hromadnej prestavbe doklad o vykonaní hromadnej prestavby; podrobnosti o doklade o vykonaní hromadnej prestavby ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. a), a

c)

vydať pre každé konkrétne vozidlo po hromadnej prestavbe fotokópiu osvedčenia o schválení hromadnej prestavby vrátane fotokópie základného technického opisu vozidla.

(12)

Prevádzkovateľ vozidla, ktorého vozidlo bolo prestavané na základe platného schválenia hromadnej prestavby, je povinný do 15 dní od vykonania prestavby vozidla požiadať schvaľovací orgán o vydanie nového

a)

osvedčenia o evidencii časť II, ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo

b)

technického osvedčenia vozidla, ak vozidlo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.

(13)

Návrh na vydanie nového osvedčenia o evidencii časť II alebo nového technického osvedčenia vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(14)

Schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odseku 13 a schválenie hromadnej prestavby je platné.

(15)

Schvaľovací orgán vydá prevádzkovateľovi vozidla nové osvedčenie o evidencii časť II alebo nové technické osvedčenie vozidla, v ktorom je zapísaná schválená hromadná prestavba vozidla. Ak bolo vozidlu vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude také osvedčenie vydané, schvaľovací orgán vydá nové osvedčenie o evidencii časť II a elektronickým spôsobom objedná personalizáciu osvedčenia o evidencii časť I a podľa požiadavky držiteľa vozidla určí adresu, na ktorú bude osvedčenie o evidencii časť I doručené.

(16)

Ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní oznámiť vykonané zmeny v osvedčení o evidencii časť II príslušnému orgánu Policajného zboru, ktorý v osvedčení o evidencii časť II vykoná evidenčný úkon; to neplatí, ak schvaľovací orgán postupoval podľa odseku 15 druhej vety.

(17)

Na konanie o návrhu na rozšírenie schválenia hromadnej prestavby sa vzťahujú odseky 5 až 8 primerane; na povinnosti výrobcu alebo zástupcu výrobcu sa vzťahuje odsek 11 primerane.

(18)

Typový schvaľovací orgán vydá

a)

osvedčenie o rozšírení schválenia hromadnej prestavby, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky, a

b)

základný technický opis vozidla s obmedzenou platnosťou najviac na dva roky.

(19)

Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný požiadať typový schvaľovací orgán o zmenu schválenia hromadnej prestavby, ak sa zmenili údaje a doklady podľa odseku 6. Návrh na zmenu schválenia hromadnej prestavby spolu s dokladmi preukazujúcimi zmeny je výrobca alebo zástupca výrobcu povinný podať do desiatich dní od vzniku zmien.

(20)

Typový schvaľovací orgán pri posúdení zmien údajov a dokladov postupuje primerane podľa odseku 7.

§ 35 - Prestavba jednotlivého vozidla
(1)

Prevádzkovateľ vozidla, ktorý chce prestavať alebo si chce nechať prestavať jednotlivé vozidlo, je povinný vopred požiadať o povolenie prestavby jednotlivého vozidla schvaľovací orgán.

(2)

Návrh na povolenie prestavby jednotlivého vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(3)

Schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odseku 2 a ak navrhovaná prestavba nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví.

(4)

Schvaľovací orgán vydá povolenie prestavby jednotlivého vozidla s platnosťou najviac na šesť mesiacov, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky.

(5)

Prevádzkovateľ vozidla pred udelením schválenia prestavby jednotlivého vozidla je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie testov a kontrol na vozidle, na ktorom bola vykonaná prestavba. Technické požiadavky, ktoré musí jednotlivé vozidlo po prestavbe spĺňať, ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. b).

(6)

O schválení prestavby jednotlivého vozidla rozhoduje na základe návrhu prevádzkovateľa vozidla ten schvaľovací orgán, ktorý udelil povolenie prestavby jednotlivého vozidla.

(7)

Návrh na schválenie prestavby jednotlivého vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(8)

Schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak navrhovateľ požiadal o schválenie prestavby jednotlivého vozidla v čase platnosti povolenia podľa odseku 4, splnil všetky predpísané požiadavky podľa odseku 7 a podmienky uvedené v povolení a ak jednotlivé vozidlo po prestavbe spĺňa ustanovené technické požiadavky a navrhovaná prestavba nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví.

(9)

Na vydanie nového osvedčenia o evidencii časť II alebo nového technického osvedčenia vozidla, v ktorom je zapísaná prestavba jednotlivého vozidla, sa vzťahuje ustanovenie § 34 ods. 15 primerane a na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel sa vzťahuje ustanovenie § 34 ods. 16 primerane.

§ 36 - Výmena karosérie, rámu alebo motora na jednotlivom vozidle
(1)

Za prestavbu jednotlivého vozidla sa nepovažuje

a)

výmena karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla,

b)

výmena rámu vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla, alebo

c)

výmena motora vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla.

(2)

Vozidlo sa opätovne neschvaľuje na prevádzku v cestnej premávke, ak nastanú okolnosti podľa odseku 1.

(3)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní odo dňa výmeny požiadať schvaľovací orgán o zápis zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny karosérie alebo rámu, ak nastanú okolnosti podľa odseku 1 písm. a) a b).

(4)

Návrh na zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny karosérie alebo rámu okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(5)

Výmena karosérie vozidla je zakázaná

a)

na vozidle, od ktorého prvého prihlásenia do evidencie vozidiel uplynulo viac ako desať rokov, alebo

b)

ak ide o výmenu za karosériu, ktorá už bola použitá na inom vozidle.

(6)

Výmena rámu je zakázaná, ak ide o výmenu za rám, ktorý už bol použitý na inom vozidle.

(7)

Schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odseku 4, ak nejde o zakázanú výmenu podľa odsekov 5 a 6 a ak výmena karosérie alebo rámu nepredstavuje vážne riziko pre ohrozenie verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví.

(8)

Na vydanie nového osvedčenia o evidencii časť II alebo nového technického osvedčenia vozidla, v ktorom je zapísaná výmena karosérie alebo výmena rámu, sa vzťahuje ustanovenie § 34 ods. 15 primerane a na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel sa vzťahuje ustanovenie § 34 ods. 16 primerane.

(9)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný, ak nastanú okolnosti podľa odseku 1 písm. c), do 15 dní odo dňa výmeny požiadať schvaľovací orgán o zápis zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny motora, len ak vozidlo má vystavené doklady vozidla vydané pred 1. marcom 2005, ktoré obsahujú výrobné číslo motora.

(10)

Návrh na zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny motora okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(11)

Schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odseku 10 a ak výmena motora nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví.

(12)

Na vydanie nového osvedčenia o evidencii časť II alebo nového technického osvedčenia vozidla, v ktorom je zapísaná výmena motora, sa vzťahuje ustanovenie § 34 ods. 15 primerane a na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel sa vzťahuje ustanovenie § 34 ods. 16 primerane.

§ 37 - Iná technická zmena na jednotlivom vozidle
(1)

Iná technická zmena na jednotlivom vozidle je taká zmena alebo úprava na vozidle, ktorá nie je prestavbou vozidla alebo výmenou karosérie, rámu alebo motora, ale vyžaduje si zmenu technických údajov v dokladoch vozidla. Jednotlivé druhy inej technickej zmeny na vozidle ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(2)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní odo dňa vykonania zmeny alebo úpravy na vozidle požiadať schvaľovací orgán o zápis zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle, ak nastanú okolnosti podľa odseku 1.

(3)

Návrh na zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(4)

Schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odseku 3 a ak iná technická zmena na vozidle nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví.

(5)

Schvaľovací orgán zapíše zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle.

(6)

Na vydanie nového osvedčenia o evidencii časť II alebo nového technického osvedčenia vozidla, v ktorom je zapísaná iná technická zmena na vozidle, sa vzťahuje ustanovenie § 34 ods. 15 primerane a na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel sa vzťahuje ustanovenie § 34 ods. 16 primerane.

ŠIESTA HLAVA
NÁHRADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA VIN

§ 38
(1)

Náhradným identifikačným číslom vozidla VIN je pridelené administratívne identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré je na vozidle umiestnené náhradnou technológiou.

(2)

Identifikačným číslom vozidla VIN je kombinácia alfanumerických znakov pridelených vozidlu výrobcom vozidla s cieľom zabezpečiť jedinečnú a jednoznačnú identifikáciu každého vozidla, ktoré na každom vozidle vyznačil výrobca vozidla; identifikačné číslo vozidla VIN musí byť vyznačené na podvozku alebo vozidle po tom, ako vozidlo opustí výrobnú linku.

(3)

Typový schvaľovací orgán pridelí vozidlu náhradné identifikačné číslo vozidla VIN, ak nastanú okolnosti ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a) na základe návrhu

a)

prevádzkovateľa vozidla, ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel,

b)

prevádzkovateľa vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré má vydané technické osvedčenie vozidla,

c)

prevádzkovateľa vozidla, ak ide o opätovne schvaľované vozidlo, alebo

d)

vlastníka vozidla, ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo zmluvného štátu.

(4)

Návrh na pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(5)

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN sa nepridelí vozidlu, ak

a)

pri prestavbe vozidla došlo k odstráneniu tej časti, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,

b)

pri kontrole originality vozidla alebo technickej kontrole vozidla bolo zistené, že vozidlo (podvozok) má viac identifikačných čísel vozidla VIN; to neplatí, ak nadstavba vozidla má svoje identifikačné číslo alebo v rámci viacstupňového schválenia bolo vozidlu pridelených viac identifikačných čísel vozidla VIN,

c)

jednotlivo dovezené vozidlo z tretieho štátu nemá identifikovateľné číslo vozidla VIN,

d)

ide o vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho recyklovateľnosti, alebo ak ide o vozidlo, ktoré malo byť zrecyklované,

e)

na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil, alebo

f)

pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN je neoprávnene pozmenené a vozidlo sa nedá identifikovať podľa skrytých identifikátorov.

(6)

Typový schvaľovací orgán pridelí náhradné identifikačné číslo vozidla VIN, ak sú splnené požiadavky podľa odsekov 3 až 5.

(7)

Ak typový schvaľovací orgán pridelí náhradné identifikačné číslo vozidla VIN, vydá rozhodnutie o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky.

(8)

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN umiestni a upevní na vozidlo pracovisko kontroly originality.

(9)

Postup prideľovania náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a jeho štruktúru ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(10)

Typový schvaľovací orgán zruší rozhodnutie o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, ak sa zistí, že bolo pridelené

a)

na základe uvedenia nepravdivých údajov alebo podkladov, alebo

b)

v rozpore s odsekom 5.

TRETIA ČASŤ

DOKLADY VOZIDLA

§ 39 - Spoločné ustanovenia o dokladoch vozidla
(1)

Osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a technické osvedčenie vozidla sú dokladmi oprávňujúcimi prevádzkovať vozidlo v cestnej premávke, ktoré sú označené sériou a evidenčným číslom a sú verejnou listinou.

(2)

Osvedčením o evidencii časť II a technickým osvedčením vozidla sa preukazuje zhodnosť vozidla so schválením na prevádzku v cestnej premávke.

(3)

Osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II sa vydáva vozidlám, ktoré podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel. Technické osvedčenie vozidla sa vydáva vozidlám, ktoré nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel.

(4)

Osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II je tiež evidenčným dokladom k vozidlu, ktorým sa preukazuje prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel. Osvedčenia o evidencii ostatných štátov sú verejnými listinami a sú uznávané za rovnocenné ako osvedčenia o evidencii vydávané v Slovenskej republike a oprávňujú prevádzkovať vozidlo v cestnej premávke na území Slovenskej republiky. Harmonizované osvedčenie o evidencii členských štátov a zmluvných štátov sa uznáva v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle podľa § 29.

(5)

Osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a ani technické osvedčenie vozidla sa nesmú uchovávať vo vozidle, ak sa v ňom jeho vodič nezdržuje.

(6)

Vodič vozidla, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, je povinný mať osvedčenie o evidencii časť I pri vedení vozidla vždy pri sebe; to neplatí pri prevádzke vozidla v cestnej premávke na území Slovenskej republiky najviac do 30 dní odo dňa vydania osvedčenia o evidencii časti II, keď je oprávnený mať pri sebe osvedčenie o evidencii časť II. Po doručení osvedčenia o evidencii časti I vodič vozidla počas vedenia vozidla v cestnej premávke nesmie mať pri sebe osvedčenie o evidencii časť II, pričom sa osvedčenie o evidencii časť II považuje za neplatné na vedenie vozidla, ak sa ním vodič vozidla pri vedení vozidla preukáže po 30 dňoch odo dňa jeho vydania; to neplatí, ak nastanú okolnosti ustanovené osobitnými predpismi.41)

(7)

Vodič vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, je povinný mať technické osvedčenie vozidla pri vedení vozidla vždy pri sebe.

(8)

Každý je povinný osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a technické osvedčenie vozidla chrániť pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím; stratu alebo odcudzenie týchto dokladov je povinný bezodkladne oznámiť orgánu Policajného zboru.

(9)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a technické osvedčenie vozidla na výzvu orgánu Policajného zboru alebo schvaľovacieho orgánu predložiť v ním určenej lehote a vyplniť príslušné tlačivá.

(10)

Prevádzkovateľ vozidla, ktorému bolo vydané nové osvedčenie o evidencii časť I, nové osvedčenie o evidencii časť II alebo nové technické osvedčenie vozidla a nájde svoje predchádzajúce osvedčenie alebo ho inak získa, je povinný

a)

predchádzajúce osvedčenie o evidencii časť I a časť II bezodkladne odovzdať orgánu Policajného zboru,

b)

predchádzajúce technické osvedčenie vozidla bezodkladne odovzdať schvaľovaciemu orgánu.

(11)

Každý, kto nájde cudzie osvedčenie o evidencii časť I alebo cudzie osvedčenie o evidencii časť II alebo cudzie technické osvedčenie vozidla, je povinný ho bezodkladne odovzdať orgánu Policajného zboru alebo orgánu obecnej polície alebo obci, ktorí zabezpečia odovzdanie

a)

osvedčenia o evidencii časti I a časti II príslušnému orgánu Policajného zboru,

b)

technického osvedčenia vozidla príslušnému schvaľovaciemu orgánu.

(12)

Osvedčenie o evidencii časť I je neplatné, ak

a)

sú v ňom neoprávnene vykonané zmeny,

b)

záznamy v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,

c)

je poškodené tak, že údaje v ňom uvedené sú nečitateľné,

d)

bolo zničené, stratené alebo ukradnuté,

e)

bolo vozidlo ukradnuté, alebo

f)

osvedčenie o evidencii časť II je neplatné.

(13)

Osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla je neplatné, ak nastanú okolnosti podľa odseku 12 písm. a) až e).

(14)

Vzor osvedčenia o evidencii časti I, podrobnosti o jeho vyhotovení, tvare a rozmeroch, ako aj o údajoch v ňom uvádzaných ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. c).

(15)

Vzory osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla, podrobnosti o ich vyhotovení, tvare, rozmeroch a údajoch v nich uvádzaných ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. c).

(16)

Harmonizovaným osvedčením o evidencii je osvedčenie o evidencii vydané v členskom štáte alebo zmluvnom štáte, ktoré spĺňa požiadavky ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. c).

§ 40 - Vydávanie dokladov vozidla
(1)

Osvedčenie o evidencii časť I vydáva orgán Policajného zboru s neobmedzenou platnosťou, ak osobitný predpis42) neustanovuje inak. Osvedčenie o evidencii časť I sa doručuje na adresu určenú prevádzkovateľom vozidla alebo na výdajné miesto orgánu Policajného zboru.

(2)

Osvedčenie o evidencii časť II sú oprávnení vydávať a zapisovať do nich údaje

a)

schvaľovací orgán za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom a vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. c),

b)

výrobca alebo zástupca výrobcu za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom a vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. c),

c)

orgán Policajného zboru za podmienok a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom.42)

(3)

Technické osvedčenie vozidla sú oprávnení vydávať a zapisovať do nich údaje len orgány a osoby podľa odseku 2 písm. a) a b).

(4)

Orgány a osoby podľa odseku 2 písm. a) a b) sú povinné

a)

viesť evidenciu o prijatých, vydaných a poškodených osvedčeniach o evidencii časti II a technických osvedčeniach vozidla v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. c),

b)

chrániť tlačivá osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. c), a

c)

vykonať inventarizáciu a skartáciu osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla; spôsob a lehoty inventarizácie osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla, postup a lehoty ich odovzdávania na skartáciu a postup pri ich zničení, poškodení, strate alebo odcudzení ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. c).

§ 41 - Duplikáty dokladov vozidla
(1)

Prevádzkovateľ vozidla, ktoré nie je prihlásené v evidencii vozidiel, môže požiadať o vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časti II z dôvodu jeho poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia

a)

výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý vydal osvedčenie o evidencii časť II; výrobca alebo zástupca výrobcu je oprávnený duplikát vydať len na základe súhlasu typového schvaľovacieho orgánu,

b)

schvaľovací orgán, ktorý vydal osvedčenie o evidencii časť II; schvaľovací orgán je oprávnený duplikát vydať len na základe súhlasu typového schvaľovacieho orgánu.

(2)

Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je prihlásené v evidencii vozidiel, môže požiadať o vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časti I alebo osvedčenia o evidencii časti II z dôvodu jeho poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia orgán Policajného zboru za podmienok ustanovených osobitným predpisom.42)

(3)

Prevádzkovateľ vozidla môže požiadať o vydanie duplikátu technického osvedčenia vozidla z dôvodu jeho poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia

a)

výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý vydal technické osvedčenie vozidla; výrobca alebo zástupca výrobcu je oprávnený duplikát vydať len na základe súhlasu typového schvaľovacieho orgánu,

b)

schvaľovací orgán, ktorý vydal technické osvedčenie vozidla; schvaľovací orgán je oprávnený duplikát vydať len na základe súhlasu typového schvaľovacieho orgánu,

c)

schvaľovací orgán, ak výrobca alebo zástupca výrobcu podľa písmena a) zanikol a nemá kto vydať duplikát technického osvedčenia vozidla; schvaľovací orgán je oprávnený duplikát vydať len na základe súhlasu typového schvaľovacieho orgánu.

(4)

Ak sa žiadosť podľa odsekov 1 a 3 podáva z dôvodu straty alebo odcudzenia, prílohou k žiadosti je doklad o ohlásení straty alebo odcudzenia podľa § 39 ods. 8.

(5)

Ak sa žiadosť podľa odseku 3 podáva z dôvodu zničenia, straty alebo odcudzenia, prílohou k žiadosti je odborný posudok o kontrole originality s výsledkom hodnotenia „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 30 dní odo dňa jeho vydania; odborný posudok o kontrole originality sa nevyžaduje pri vozidlách kategórie S, PN a výmenných nadstavbách.

§ 42 - Výroba a distribúcia dokladov vozidla
(1)

Výrobu osvedčenia o evidencii časti I zabezpečuje ministerstvo vnútra.43) Náklady spojené s výrobou a distribúciou osvedčení o evidencii častí I je povinné znášať ministerstvo vnútra.

(2)

Výrobu osvedčenia o evidencii časti II a technického osvedčenia vozidla zabezpečuje ministerstvo dopravy. Náklady spojené s výrobou a distribúciou osvedčení o evidencii častí II a technických osvedčení vozidla sú povinní znášať

a)

výrobca alebo zástupca výrobcu, ak sú určené na účely plnenia ich povinností podľa tohto zákona,

b)

ministerstvo dopravy, ak sú určené pre schvaľovacie orgány a orgány Policajného zboru.

(3)

Osvedčenie o evidencii časť II a technické osvedčenie vozidla smie vyrábať a s nimi manipulovať fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba s trvalým pobytom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte, ktorej ministerstvo dopravy udelilo povolenie. V povolení môže ministerstvo dopravy určiť ďalšie podmienky.

(4)

Osoba, ktorej bolo udelené povolenie podľa odseku 3, je povinná

a)

pred výrobou predložiť ministerstvu dopravy na schválenie vzory osvedčenia o evidencii časti II a technického osvedčenia vozidla,

b)

viesť o výrobe a manipulácii osvedčení o evidencii časti II a technických osvedčení vozidla osobitné výkazy a na požiadanie ich predložiť a poskytnúť potrebné informácie ministerstvu dopravy.

(5)

Ministerstvo dopravy zruší povolenie podľa odseku 3, ak ten, komu bolo udelené,

a)

požiada o zrušenie povolenia najmenej šesť mesiacov pred plánovaným ukončením výroby,

b)

poruší podmienky určené v povolení, alebo

c)

poruší povinnosti ustanovené v odseku 4.

§ 43 - Výmena technického osvedčenia vozidla
(1)

Prevádzkovateľ vozidla vozidiel kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS alebo LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel, môže požiadať schvaľovací orgán o vydanie osvedčenia o evidencii časť II.

(2)

Prevádzkovateľ vozidla kategórie S a PN a výmenných nadstavieb, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla podľa právnych predpisov účinných do 1. decembra 2006, môže požiadať schvaľovací orgán o vydanie technického osvedčenia vozidla.

(3)

Návrh na vydanie osvedčenia o evidencii časť II okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(4)

Osvedčenie o evidencii časť II možno vydať len vozidlu, ktorému bolo udelené typové schválenie EÚ, vnútroštátne typové schválenie alebo iné schválenie na prevádzku v cestnej premávke na území Slovenskej republiky a malo vydané technické osvedčenie vozidla.

(5)

V súvislosti s prihlásením vozidla do evidencie vozidiel jednotlivé vozidlo musí splniť podmienky ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(6)

Schvaľovací orgán vydá osvedčenie o evidencii časť II, ak sú splnené požiadavky podľa odsekov 3 až 5.

(7)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný

a)

do 30 dní odo dňa vydania osvedčenia o evidencii časti II prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel,

b)

do siedmich dní odo dňa prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak ide o kategóriu vozidla, ktorá podlieha technickej kontrole pravidelnej alebo emisnej kontrole pravidelnej.

(8)

Na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel sa vzťahuje § 25 ods. 8 a 9 primerane.

(9)

Návrh na vydanie technického osvedčenia vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(10)

Technické osvedčenie vozidla možno vydať len vozidlu, ktoré bolo schválené na prevádzku v cestnej premávke na území Slovenskej republiky a malo vydané technické osvedčenie vozidla podľa právnych predpisov účinných do 1. decembra 2006.

(11)

Schvaľovací orgán vydá technické osvedčenie vozidla, ak sú splnené požiadavky podľa odsekov 9 a 10.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PREVÁDZKA VOZIDLA V CESTNEJ PREMÁVKE

PRVÁ HLAVA
VOZIDLO V CESTNEJ PREMÁVKE

§ 44 - Základné podmienky prevádzky vozidla v cestnej premávke
(1)

V cestnej premávke možno prevádzkovať len vozidlo, ktoré je

a)

schválené na prevádzku v cestnej premávke; to sa nevzťahuje na vozidlá podľa § 3 ods. 4 písm. g) a ods. 5 písm. h),

b)

spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke a

c)

technicky spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.

(2)

Nespôsobilosť vozidla na prevádzku v cestnej premávke je uvedená v § 45 ods. 2 písm. a) až j) a § 46.

(3)

Technickú nespôsobilosť vozidla na prevádzku v cestnej premávke ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. d).

(4)

Vozidlo prevádzkované v cestnej premávke a jeho výbava musí svojím vyhotovením zodpovedať stavu, v ktorom bolo schválené, ak týmto zákonom, predpismi vydanými na jeho vykonanie alebo osobitnými predpismi44) nie je ustanovené inak.

(5)

V skúšobnej prevádzke v cestnej premávke je možné prevádzkovať vozidlo len na základe povolenia podľa § 49 vydaného typovým schvaľovacím orgánom, ktorým sa vodič vozidla preukazuje kontrolným orgánom v cestnej premávke.

(6)

Neschválené vozidlo je možné prevádzkovať v cestnej premávke len na základe dočasného povolenia podľa § 50 vydaného schvaľovacím orgánom, ktorým sa vodič vozidla preukazuje kontrolným orgánom v cestnej premávke.

(7)

Vozidlo sa musí udržiavať v riadnom technickom stave podľa pokynov na obsluhu a údržbu ustanovených výrobcom. Riadnym technickým stavom vozidla je stav, v ktorom vozidlo spĺňa ustanovené technické požiadavky na prevádzkovanie vozidla v cestnej premávke.

(8)

Ak vozidlo alebo jazdná súprava svojimi rozmermi a hmotnosťami prekračuje najväčšie povolené rozmery (ďalej len „nadrozmerná doprava“) alebo najväčšie povolené hmotnosti (ďalej len „nadmerná doprava“) ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. d), vozidlo podlieha povoleniu na zvláštne užívanie ciest. Podmienky prevádzky nadrozmernej dopravy a nadmernej dopravy, ako aj označovanie vozidiel pri nadrozmernej doprave a nadmernej doprave ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. d).

(9)

Najväčšie povolené rozmery podľa odseku 8 môžu byť presiahnuté pri vozidlách vybavených aerodynamickými zariadeniami alebo pri použití aerodynamických kabín za podmienok ustanovených vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. d). Prevádzkové požiadavky na vybavenie vozidla aerodynamickými zariadeniami ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. d).

(10)

Prevádzkou vozidla nesmie byť ohrozená bezpečnosť, životné prostredie alebo verejné zdravie a nesmie dôjsť k poškodzovaniu ciest.

(11)

Vozidlo v cestnej premávke musí spĺňať podmienky na prevádzku v cestnej premávke ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. d), ktorými sú najmä podmienky na

a)

vozidlá v súvislosti s ich hmotnosťami a rozmermi,

b)

zapojenie vozidiel do jazdných súprav a podmienky ich prevádzky,

c)

karosériu vozidla,

d)

výhľad z miesta vodiča a spätné zrkadlá,

e)

kolesá, pneumatiky a snehové reťaze,

f)

zvuk vozidiel a emisie znečisťujúcich látok,

g)

svetelné zariadenia vozidiel,

h)

rýchlosť vozidla a na zariadenia obmedzujúce rýchlosť,

i)

výstražné zariadenia pre spätný chod,

j)

označovanie vozidiel,

k)

prevádzku vozidiel s plynovým pohonom,

l)

prevádzku zvláštnych vozidiel,

m)

doplnkové príslušenstvo vozidiel.

(12)

Vozidlá ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. d) musia byť vybavené dokladom o rozmeroch vozidla spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. d). Doklad o rozmeroch vozidla musí byť vo vozidle umiestnený na chránenom a pre kontrolu dostupnom mieste; je súčasťou dokladov ustanovených na vedenie vozidla v cestnej premávke. Ak charakteristiky vozidla nezodpovedajú údajom uvedeným v doklade o rozmeroch vozidla, doklad je neplatný; prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť zmenu dokladu. Údaje uvedené v doklade o rozmeroch vozidla sa uznávajú pri kontrole najväčších povolených rozmerov.

(13)

Odosielateľ je povinný vystaviť vyhlásenie s údajmi o hmotnosti vozidla a jazdnej súpravy a zodpovedá za správnosť údajov; vyhlásenie je súčasťou dokladov ustanovených na vedenie vozidla v cestnej premávke. Kópiu vyhlásenia archivuje odosielateľ po dobu piatich rokov odo dňa vydania vyhlásenia. Okolnosti, za ktorých sa vyhlásenie o hmotnosti vystavuje a aké údaje sa v ňom uvádzajú, ustanovuje vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. d).

(14)

Vozidlo v cestnej premávke musí byť vybavené povinnou výbavou, ktorú ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. d).

(15)

Je zakázané vykonávať na vozidle zmeny a úpravy, ktoré budú mať za následok nespôsobilosť vozidla alebo technickú nespôsobilosť vozidla. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce diagnostiku, opravy alebo údržbu cestných vozidiel alebo vykonávajúce opravy karosérií, ktoré v rámci svojej činnosti zistili, že na vozidle sú vykonané zmeny a úpravy, ktoré majú za následok nespôsobilosť vozidla alebo technickú nespôsobilosť vozidla, sú povinné bezodkladne o týchto skutočnostiach informovať schvaľovací orgán.

(16)

Najväčšou povolenou hmotnosťou je najväčšia hmotnosť naloženého vozidla, pri ktorej je povolené použitie naloženého vozidla v cestnej premávke.

(17)

Najväčšou technicky prípustnou hmotnosťou je najväčšia hmotnosť vozidla určená výrobcom vozidla závisiaca od konštrukcie a výkonu vozidla.

§ 45 - Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel
(1)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný

a)

zabezpečiť, aby vozidlo spĺňalo základné podmienky prevádzky vozidla v cestnej premávke podľa § 44,

b)

bez vyzvania a na vlastné náklady

1.

vozidlo podrobiť technickej kontrole pravidelnej v lehotách, spôsobom a v rozsahu ustanovenými vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g),

2.

motorové vozidlo podrobiť emisnej kontrole pravidelnej v lehotách, spôsobom a v rozsahu ustanovenými vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h),

3.

vozidlo podrobiť technickej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha a nemá platnú technickú kontrolu, v lehote do siedmich dní po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel;45) prevádzkovateľ vozidla do času absolvovania technickej kontroly môže použiť vozidlo len na jazdu do stanice technickej kontroly,

4.

motorové vozidlo podrobiť emisnej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha a nemá platnú emisnú kontrolu, v lehote do siedmich dní po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel; prevádzkovateľ vozidla do času absolvovania emisnej kontroly môže použiť vozidlo len na jazdu do pracoviska emisnej kontroly,

c)

bez vyzvania a na vlastné náklady

1.

jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré bolo schválené podľa § 29, podrobiť technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha, v lehote do pätnástich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel; ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú,

2.

vozidlo, ktoré bolo opätovne schválené podľa § 30, podrobiť technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha, v lehote do pätnástich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel; ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú,

3.

vozidlo, ktorému bolo vydané osvedčenie o evidencii časť II podľa § 43, podrobiť technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha, v lehote do pätnástich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel; ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú,

4.

vozidlo podrobiť technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k

4a.

poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť A – technická kontrola,

4b.

poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť B – emisná kontrola,

d)

vozidlo kategórie M1 a N1 po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti,46)ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy, na vlastné náklady podrobiť vozidlo

1.

odstráneniu vzniknutých chýb v autorizovanej opravovni alebo nezávislej opravovni; platí pre vozidlá s dátumom prvej evidencie po 1. januári 2005,

2.

technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt.

(2)

Prevádzkovateľ vozidla nesmie v cestnej premávke prevádzkovať vozidlo, ktoré

a)

nie je schválené na prevádzku v cestnej premávke,

b)

sa nezhoduje so schváleným typom alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo ktoré je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou,

c)

nie je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak tejto povinnosti podlieha, alebo do evidencie vozidiel iného štátu okrem novozakúpeného vozidla podliehajúceho prihláseniu do evidencie vozidiel, ktoré je vybavené platnou tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom,

d)

nemá platnú technickú kontrolu pravidelnú, ak takej kontrole podlieha,

e)

nemá platnú emisnú kontrolu pravidelnú, ak takej kontrole podlieha,

f)

nemá identifikačné číslo vozidla VIN zhodné s identifikačným číslom vozidla VIN uvedeným v dokladoch vozidla, ak bolo také číslo vozidlu pridelené,

g)

bolo hodnotené výsledkom „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ pri kontrole originality vozidla, ak takej kontrole podlieha,

h)

prekračuje najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu technicky prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu technicky prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravy vozidla,

i)

prekračuje svojimi rozmermi a hmotnosťami najväčšie povolené rozmery a najväčšie povolené hmotnosti ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. d) bez povolenia na zvláštne užívanie ciest,

j)

má pozastavenú prevádzku podľa § 47 okrem prípadu podľa § 47 ods. 5,

k)

je dočasne vyradené z cestnej premávky podľa § 55 alebo trvalo vyradené z cestnej premávky podľa § 56 alebo je dočasne vyradené z evidencie podľa osobitného predpisu.45)

§ 46 - Povinnosti prevádzkovateľov historických vozidiel a športových vozidiel
(1)

Prevádzkovateľ historického vozidla nesmie v cestnej premávke prevádzkovať historické vozidlo, ktoré

a)

nemá platný preukaz historického vozidla,

b)

nie je vybavené

1.

platným osvedčením o pridelení zvláštneho evidenčného čísla alebo

2.

platným osvedčením o evidencii časť I a časť II, a

c)

tabuľkou alebo tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom.

(2)

Prevádzkovateľ športového vozidla nesmie v cestnej premávke prevádzkovať športové vozidlo, ktoré

a)

nemá platný preukaz športového vozidla,

b)

nie je vybavené

1.

platným osvedčením o pridelení zvláštneho evidenčného čísla alebo

2.

platným osvedčením o evidencii časť I a časť II, a

c)

tabuľkou alebo tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom.

§ 47 - Pozastavenie prevádzky vozidla
(1)

Pozastavenie prevádzky vozidla je obmedzené časové obdobie, počas ktorého nie je povolené používanie vozidla v cestnej premávke. Ak po uplynutí obdobia pozastavenia prevádzky dôvody pozastavenia pominuli, vozidlo sa môže používať v cestnej premávke bez toho, aby sa vyžadoval nový proces schválenia vozidla na prevádzku v cestnej premávke.

(2)

Prevádzka vozidla je pozastavená, ak

a)

pri technickej kontrole boli zistené nebezpečné chyby a vozidlo bolo hodnotené ako „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“,

b)

pri emisnej kontrole boli zistené nebezpečné chyby a vozidlo bolo hodnotené ako „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“,

c)

je vozidlo kategórie M1 a N1 po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy.

(3)

Pozastavenie prevádzky vozidla je účinné do doby, kým sa vozidlo nepodrobí

a)

technickej kontrole opakovanej alebo technickej kontrole pravidelnej, ak nastali okolnosti podľa odseku 2 písm. a),

b)

emisnej kontrole opakovanej alebo emisnej kontrole pravidelnej, ak nastali okolnosti podľa odseku 2 písm. b), alebo

c)

odstráneniu chýb vzniknutých pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti v autorizovanej opravovni alebo nezávislej opravovni a technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt podľa § 45 ods. 1 písm. d), ak nastali okolnosti podľa odseku 2 písm. c).

(4)

Úspešným absolvovaním príslušnej kontroly podľa odseku 3 možno opätovne prevádzkovať vozidlo v cestnej premávke bez toho, aby sa vyžadoval nový proces schválenia vozidla na prevádzku v cestnej premávke.

(5)

Na účely absolvovania technickej kontroly alebo emisnej kontroly podľa odseku 3 môže vozidlo použiť cesty medzi miestom opravy a stanicou technickej kontroly v najbližšej obci alebo pracoviskom emisnej kontroly v najbližšej obci. Vodič vozidla je povinný hodnoverným dokladom preukázať kontrolným orgánom v cestnej premávke, že oprava vozidla bola ukončená v daný deň a vozidlo používa cesty medzi miestom opravy a stanicou technickej kontroly v najbližšej obci alebo pracoviskom emisnej kontroly v najbližšej obci.

(6)

Ak sa vozidlo nepodrobilo technickej kontrole alebo emisnej kontrole podľa odseku 3 do šiestich mesiacov, prevádzkovateľ vozidla je povinný bezodkladne požiadať o

a)

dočasné vyradenie vozidla z evidencie, alebo

b)

vyradenie vozidla z evidencie.

(7)

Chyby na vozidle vzniknuté pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti podľa odseku 2 písm. c) môže odstrániť len autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa, ktorá

a)

má prístup k informáciám o opravách a údržbe výrobcu vozidla,46a)

b)

vykonáva opravu vozidla na základe informácií podľa písmena a) a

c)

používa požadované technické vybavenie na vykonanie opravy vozidla.

(8)

Autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa je povinná

a)

po vykonaní opravy vozidla písomne potvrdiť, že oprava vozidla bola vykonaná podľa odseku 7 písm. b),

b)

dodatočne preukázať v lehote piatich rokov od vykonania opravy vozidla, že oprava vozidla bola vykonaná podľa odseku 7, najmä preukázaním

1.

prístupu k informáciám o opravách a údržbe výrobcu vozidla ku konkrétnej oprave vozidla,

2.

dokladov o náhradných dielcoch použitých pri oprave vozidla,

3.

spôsobu vykonania opravy vozidla.

(9)

Iná osoba ako autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa, ktorá vykonáva opravu vozidla spôsobom podľa odsekov 7 a 8, nesmie odstraňovať chyby na vozidle vzniknuté pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktoré mali vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy.

§ 48 - Register prevádzkových záznamov vozidiel
(1)

Register prevádzkových záznamov vozidiel je vnútroštátny register cestných motorových vozidiel, do ktorého sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti (ďalej len „odometer“) cestného motorového vozidla v rôznych životných situáciách počas prevádzky vozidla až do jeho vyradenia z evidencie a iné informácie o týchto životných situáciách, aby sa eliminovala neoprávnená manipulácia so zobrazovanou hodnotou odometra a zaznamenala transparentná história vozidla.

(2)

Oprávnenou manipuláciou so zobrazovanou hodnotou odometra alebo oprávnenou manipuláciou s odometrom cestného motorového vozidla je každý zásah do odometra vykonaný výrobcom, zástupcom výrobcu alebo autorizovanou opravovňou spôsobom určeným výrobcom vozidla, pričom každý takýto zásah musí byť zaznamenaný v registri prevádzkových záznamov vozidiel.

(3)

Do registra podľa odseku 1 sú povinné bezodplatne zasielať informácie o cestných motorových vozidlách prihlásených do evidencie vozidiel v Slovenskej republike v rozsahu údajov ustanovených vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i), ak takýmito údajmi disponuje,

a)

technická služba technickej kontroly informácie o všetkých vykonaných technických kontrolách, a to nepretržite a priamo,

b)

technická služba technickej kontroly informácie o všetkých vykonaných cestných technických kontrolách, a to nepretržite a priamo,

c)

technická služba emisnej kontroly informácie o všetkých vykonaných emisných kontrolách, a to nepretržite a priamo,

d)

technická služba kontroly originality informácie o všetkých vykonaných kontrolách originality, a to nepretržite a priamo,

e)

orgán Policajného zboru informácie o evidenčných zmenách vozidiel a o evidovaných dopravných nehodách, a to nepretržite a priamo,

f)

ministerstvo dopravy z vyplnených záznamov o medzinárodnej preprave nákladov v rámci využívania trvalých prepravných licencií medzinárodnej organizácie,

g)

výrobcovia a zástupcovia výrobcu informácie o evidovaných opravách a údržbe cestných motorových vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane,

h)

fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby prevádzkujúce webové sídlo s ponukami na predaj a kúpu cestných motorových vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane,

i)

fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce diagnostiku, opravy alebo údržbu cestných motorových vozidiel alebo vykonávajúce opravy karosérií, ktoré majú zriadenú prevádzkáreň na túto činnosť, informácie o všetkých vykonaných opravách, údržbe alebo diagnostikovaní vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane,

j)

fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce predaj ojazdených cestných motorových vozidiel priamo alebo sprostredkovane, ktoré majú zriadenú prevádzkáreň na túto činnosť, informácie o všetkých ponukách a vykonaných predajoch vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane,

k)

fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce služby v oblasti organizovania a realizácie dražieb cestných motorových vozidiel údaje o vykonaných dražbách cestných motorových vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane,

l)

fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce nastavovania a overenie tachografov údaje o vykonaných nastaveniach a overeniach tachografov cestných motorových vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane,

m)

fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce nastavovanie alebo iné zásahy v rámci softvéru riadiacej jednotky motorového vozidla, ktoré majú zriadenú prevádzkareň na túto činnosť, informácie o všetkých vykonaných nastaveniach alebo zásahoch do vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane,

n)

požičovne cestných motorových vozidiel údaje o požičaných cestných motorových vozidiel pri ich požičaní, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane,

o)

poisťovne, poisťovne z iného členského štátu, pobočky poisťovne z iného členského štátu, zahraničné poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne46b) informácie o všetkých cestných motorových vozidlách, na ktorých v rámci poistných udalostí boli vykonané ohliadky vozidiel, a to nepretržite a priamo,

p)

lízingové spoločnosti údaje z odometra ojazdených cestných motorových vozidiel v čase uzavretia zmluvy o financovaní, a to nepretržite a priamo,

q)

osoby uvedené v odseku 2 informácie o vykonaných zásahoch podľa odseku 2, a to nepretržite a priamo,

r)

znalci údaje z odometrov cestných motorových vozidiel, na ktorých vykonali ohliadky a tieto údaje zaznamenali, a to priamo.

(4)

Osoby podľa odseku 3 písm. g) až i) poskytujú alebo sprístupňujú bezodplatne aj staršie údaje dopĺňajúce históriu záznamov vozidla, ak takými údajmi disponujú.

(5)

Osoby podľa odseku 3 poskytujú informácie o prevádzkových záznamoch vozidiel aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka. Poskytovanie informácií podľa odseku 1 osobami podľa odseku 3 nie je porušením povinnosti mlčanlivosti.

(6)

Pri zápise nového záznamu do registra podľa odseku 1 sa neposkytujú predchádzajúce záznamy o vozidle.

(7)

Záznamy z registra podľa odseku 1 sa pri zmene evidencie vozidla prihláseného do evidencie vozidiel v Slovenskej republiky do iného štátu poskytujú prostredníctvom medzinárodného informačného systému vozidiel.

§ 49 - Skúšobná prevádzka
(1)

Na základe povolenia typového schvaľovacieho orgánu na účel skúšobných jázd (ďalej len „skúšobná prevádzka“) možno v cestnej premávke prevádzkovať

a)

vozidlo, ktoré nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke, na účel skúšobných jázd pri vývoji, výrobe alebo schvaľovaní vozidla, jeho systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek,

b)

automatizované vozidlo alebo plne automatizované vozidlo využívajúce automatizovaný systém riadenia v cestnej premávke, ktoré nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke, na účel skúšobných jázd pri vývoji, výrobe alebo schvaľovaní vozidla, jeho systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek alebo

c)

vozidlo alebo jazdnú súpravu, ktoré sú schválené na prevádzku v cestnej premávke, so zabudovanými novými technológiami alebo novými koncepciami, ktoré nemôžu splniť jednu alebo viacero požiadaviek týkajúcich sa najväčších povolených rozmerov alebo najväčších povolených hmotností.

(2)

Návrh na povolenie skúšobnej prevádzky podáva

a)

pri skúšobnej prevádzke podľa odseku 1 písm. a)

1.

výrobca alebo zástupca výrobcu pre vozidlá, ich systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, nebezpečné časti alebo vybavenie, ktoré vyvíja alebo vyrába, alebo

2.

technická služba overovania pre vozidlá, ich systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, nebezpečné časti alebo vybavenie, pri ktorých sa overuje plnenie technických požiadaviek,

b)

pri skúšobnej prevádzke podľa odseku 1 písm. b) výrobca alebo zástupca výrobcu pre automatizované vozidlá alebo plne automatizované vozidlá využívajúce automatizovaný systém riadenia, ktoré vyvíja alebo vyrába,

c)

pri skúšobnej prevádzke podľa odseku 1 písm. c) prevádzkovateľ vozidla.

(3)

V skúšobnej prevádzke musí navrhovateľ zabezpečiť z hľadiska svojho technického vybavenia, personálneho zabezpečenia a organizačnej štruktúry, aby pri skúšobnej prevádzke nedošlo k ohrozeniu verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví. Skutočnosť, že skúšobná prevádzka automatizovaného vozidla alebo plne automatizovaného vozidla využívajúceho automatizovaný systém riadenia nepredstavuje ohrozenie verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví, preukazuje navrhovateľ typovému schvaľovaciemu orgánu informáciami o odskúšaní automatizovaného vozidla alebo plne automatizovaného vozidla využívajúceho automatizovaný systém riadenia mimo cestnej premávky alebo informáciami o skúšobnej prevádzke v zahraničí.

(4)

Návrh na povolenie skúšobnej prevádzky okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(5)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odseku 4 a ak skúšobná prevádzka nepredstavuje ohrozenie bezpečnosti, životného prostredia alebo verejného zdravia. Typový schvaľovací orgán nemusí návrhu vyhovieť, ak navrhovateľovi bolo v minulosti zrušené povolenie podľa odseku 9 písm. b) až d) alebo ak typový schvaľovací orgán nemá záujem na takej skúšobnej prevádzke vzhľadom na nové technológie alebo nové koncepcie.

(6)

Typový schvaľovací orgán vydá povolenie skúšobnej prevádzky s platnosťou najviac jeden rok, v ktorom môže určiť podmienky skúšobnej prevádzky, obmedzenia skúšobnej prevádzky, povolené územie, trasu a čas skúšobnej prevádzky a ak ide o automatizované vozidlo alebo plne automatizované vozidlo aj zber určených údajov z povolenej skúšobnej prevádzky. Vzor povolenia skúšobnej prevádzky ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(7)

Ak typový schvaľovací orgán vyhovel návrhu na povolenie skúšobnej prevádzky podľa odseku 1 písm. c), informuje Európsku komisiu o vydaní takéhoto povolenia.

(8)

Držiteľ povolenia skúšobnej prevádzky je povinný

a)

prevádzkovať v cestnej premávke vozidlo len na účely skúšobnej prevádzky,

b)

zabezpečiť, aby počas skúšobnej prevádzky nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, životného prostredia alebo verejného zdravia,

c)

vodičovi vozidla odovzdať povolenie skúšobnej prevádzky, ktorým sa vodič vozidla preukazuje kontrolným orgánom v cestnej premávke,

d)

zabezpečiť počas celej doby skúšobnej prevádzky, aby vozidlo malo poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ak sa vyžaduje podľa osobitného predpisu,47)

e)

v prípade podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) zabezpečiť, aby počas skúšobnej prevádzky bolo vozidlo vybavené platnou tabuľkou alebo tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom,48)

f)

oznámiť typovému schvaľovaciemu orgánu zmenu podmienok, na základe ktorých bolo vydané povolenie skúšobnej prevádzky, najneskôr do 15 dní odo dňa, kedy zmena nastala, a

g)

sprístupniť typovému schvaľovaciemu orgánu zozbierané údaje z povolenej skúšobnej prevádzky, ak tak typový schvaľovací orgán určí v povolení skúšobnej prevádzky.

(9)

Typový schvaľovací orgán zruší povolenie skúšobnej prevádzky, ak

a)

držiteľ povolenia požiada o jeho zrušenie,

b)

zistí, že povolenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok na jeho vydanie,

c)

zistí, že vozidlo predstavuje ohrozenie bezpečnosti, životného prostredia alebo verejného zdravia,

d)

držiteľ povolenia opakovane alebo závažným spôsobom porušil povinnosti podľa odseku 8 alebo podmienky ustanovené v povolení, alebo

e)

typový schvaľovací orgán už nemá záujem na takej skúšobnej prevádzke vzhľadom na nové technológie alebo nové koncepcie.

(10)

Proti rozhodnutiu o zrušení povolenia skúšobnej prevádzky podľa odseku 9 písm. a) sa nemožno odvolať.

(11)

Odvolanie proti rozhodnutiu typového schvaľovacieho orgánu o zrušení povolenia skúšobnej prevádzky podľa odseku 9 písm. c) a e) nemá odkladný účinok.

§ 50 - Dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla
(1)

V cestnej premávke v obmedzenom režime môže byť na obmedzenej trase alebo obmedzenom území prevádzkované neschválené jednotlivé vozidlo na základe povolenia schvaľovacieho orgánu. Okruh vozidiel, ktorým možno udeliť dočasné povolenie na prevádzku, ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(2)

Návrh na dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla (ďalej len „dočasné povolenie“) okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(3)

Schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odseku 2 a ak jednotlivé vozidlo nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví.

(4)

Schvaľovací orgán vydá

a)

dočasné povolenie na obmedzenej trase alebo obmedzenom území s obmedzenou platnosťou najviac na jeden rok, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky; vzor dočasného povolenia ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. a),

b)

potvrdenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C,

c)

osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C a

d)

tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C.

(5)

Schvaľovací orgán v dočasnom povolení určí najvhodnejšiu trasu alebo územie vzhľadom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, pričom môže ísť aj o inú trasu alebo územie, ako uviedol navrhovateľ v návrhu. Ak si to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky, schvaľovací orgán môže prevádzku neschváleného vozidla podmieniť sprevádzaním vozidla sprievodnými vozidlami a vybavením vozidla zvláštnym výstražným svietidlom oranžovej farby.

(6)

Dokladmi podľa odseku 4 písm. a) až c) vodič neschváleného vozidla preukazuje oprávnenie prevádzkovať vozidlo v cestnej premávke; na výzvu kontrolných orgánov v cestnej premávke je vodič vozidla povinný predložiť tieto doklady.

(7)

Prevádzkovateľ vozidla, ktorý je držiteľom dočasného povolenia, je povinný

a)

pri prevádzke jednotlivého vozidla v cestnej premávke zabezpečiť čo najväčšiu mieru bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

b)

prevádzkovať jednotlivé vozidlo v cestnej premávke len na obmedzenej trase alebo obmedzenom území, ktoré sú uvedené v dočasnom povolení,

c)

prevádzkovať jednotlivé vozidlo v cestnej premávke len počas platnosti dočasného povolenia,

d)

dodržiavať podmienky určené v dočasnom povolení,

e)

počas celej doby platnosti dočasného povolenia mať poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ak sa vyžaduje podľa osobitného predpisu,47)

f)

do desiatich dní od uplynutia platnosti dočasného povolenia vrátiť schvaľovaciemu orgánu vydané

1.

potvrdenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C,

2.

osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C a

3.

tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C.

(8)

Schvaľovací orgán zruší dočasné povolenie, ak

a)

držiteľ dočasného povolenia požiada o jeho zrušenie,

b)

zistí, že dočasné povolenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok na jeho vydanie,

c)

zistí, že vozidlo predstavuje ohrozenie bezpečnosti, životného prostredia alebo verejného zdravia, alebo

d)

držiteľ dočasného povolenia opakovane alebo závažným spôsobom porušil povinnosti podľa odseku 7 alebo podmienky ustanovené v dočasnom povolení.

(9)

Proti rozhodnutiu o zrušení dočasného povolenia podľa odseku 8 písm. a) sa nemožno odvolať.

(10)

Odvolanie proti rozhodnutiu schvaľovacieho orgánu o zrušení dočasného povolenia podľa odseku 8 písm. c) nemá odkladný účinok.

§ 51 - Zvláštne výstražné svietidlá a zvláštne zvukové výstražné znamenia
(1)

Zvláštne výstražné svietidlá modrej farby, červenej farby alebo kombinácie modrej a červenej farby a zvláštne zvukové výstražné znamenia možno umiestniť len na vozidlách s právom prednostnej jazdy;49) zvláštne výstražné svietidlá červenej farby alebo kombinácie modrej a červenej farby možno umiestniť len na vozidlách používaných Policajným zborom.

(2)

Zvláštne výstražné svietidlá oranžovej farby môžu byť umiestnené len na vozidlách, ktoré by mohli svojou jazdou alebo pracovnou činnosťou ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.50) Okruh vozidiel, ktoré môžu používať zvláštne výstražné svietidlá oranžovej farby, ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. d).

(3)

Požiadavky na zvláštne výstražné svietidlá a zvláštne zvukové výstražné znamenia ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. d).

§ 52 - Prevádzka ostatných cestných vozidiel a ostatných zvláštnych vozidiel
(1)

Vozidlo podľa § 3 ods. 4 písm. g) a ods. 5 písm. h) možno prevádzkovať v cestnej premávke, len ak vozidlo a jeho výbava spĺňajú technické požiadavky ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. d).

(2)

Automatizované doručovacie vozidlo možno prevádzkovať v cestnej premávke len na základe povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla v cestnej premávke (ďalej len „povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla“).

(3)

Návrh na povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla podáva typovému schvaľovaciemu orgánu prevádzkovateľ vozidla, ktorý bude prevádzkovať vozidlo v cestnej premávke.

(4)

Návrh na povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(5)

Typový schvaľovací orgán návrhu na povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odseku 4 a ak prevádzka automatizovaného doručovacieho vozidla nepredstavuje ohrozenie bezpečnosti, životného prostredia alebo verejného zdravia. Typový schvaľovací orgán nevyhovie návrhu na povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla, ak navrhovateľovi bolo v minulosti zrušené povolenie podľa odseku 8 písm. b) až d).

(6)

Typový schvaľovací orgán vydá povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla s platnosťou najviac na dva roky, v ktorom určí podmienky prevádzky, obmedzenia prevádzky, povolené územie, trasu a čas prevádzky, číslo automatizovaného doručovacieho vozidla, podľa ktorého ho bude možné jednoznačne odlíšiť od iného automatizovaného doručovacieho vozidla alebo aj zber určených údajov z povolenej prevádzky. Vzor povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(7)

Držiteľ povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla je povinný

a)

prevádzkovať v cestnej premávke automatizované doručovacie vozidlo len na základe vydaného povolenia,

b)

zabezpečiť, aby počas prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, životného prostredia alebo verejného zdravia,

c)

preukázať sa vydaným povolením kontrolným orgánom v cestnej premávke,

d)

zabezpečiť počas celej doby prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla, aby malo automatizované doručovacie vozidlo poistenie zodpovednosti za škodu,

e)

viditeľne označiť automatizované doručovacie vozidlo číslom automatizovaného doručovacieho vozidla, podľa ktorého ho bude možné jednoznačne odlíšiť od iného automatizovaného doručovacieho vozidla, názvom alebo obchodným menom, adresou a telefónnym číslom držiteľa povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla,

f)

oznámiť typovému schvaľovaciemu orgánu zmenu podmienok, na základe ktorých bolo vydané povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla, najneskôr do 15 dní odo dňa, keď zmena nastala, a

g)

sprístupniť typovému schvaľovaciemu orgánu zozbierané údaje z povolenej prevádzky, ak tak typový schvaľovací orgán určí v povolení prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla.

(8)

Typový schvaľovací orgán zruší povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla, ak

a)

držiteľ povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla požiada o jeho zrušenie,

b)

zistí, že povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok na jeho vydanie,

c)

zistí, že automatizované doručovacie vozidlo predstavuje ohrozenie bezpečnosti, životného prostredia alebo verejného zdravia, alebo

d)

držiteľ povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla opakovane alebo závažným spôsobom porušil povinnosti podľa odseku 7 alebo podmienky ustanovené v povolení prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla.

(9)

Proti rozhodnutiu o zrušení povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla podľa odseku 8 písm. a) sa nemožno odvolať.

(10)

Odvolanie proti rozhodnutiu typového schvaľovacieho orgánu o zrušení povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla podľa odseku 8 písm. c) nemá odkladný účinok.

DRUHÁ HLAVA
ZÁKAZY NA TRHU V SÚVISLOSTI S VOZIDLAMI, SYSTÉMAMI, KOMPONENTMI, SAMOSTATNÝMI TECHNICKÝMI JEDNOTKAMI A NEBEZPEČNÝMI ČASŤAMI ALEBO VYBAVENÍM A S TÝM SPOJENÝMI SLUŽBAMI

§ 53
(1)

Je zakázané

a)

neoprávnene manipulovať so zobrazovanou hodnotou odometra alebo neoprávnene manipulovať s odometrom cestného motorového vozidla,

b)

vyhotoviť, zaobstarať alebo dať inej osobe zariadenie alebo softvérové zariadenie na účel neoprávnenej manipulácie so zobrazovanou hodnotou odometra alebo neoprávnenej manipulácie s odometrom cestného motorového vozidla,

c)

predávať, kupovať alebo inak neoprávnene manipulovať s dokladmi vydávanými podľa tohto zákona,

d)

vyhotoviť, zaobstarať alebo dať inej osobe zariadenie alebo softvérové zariadenie na účel neoprávnenej manipulácie s parametrami vyhodnocovanými pri technickej kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole originality.

(2)

Je zakázané uvádzať na trh alebo sprístupniť na trhu v Slovenskej republike, alebo ponúkať

a)

služby, ktoré sú zakázané podľa odseku 1,

b)

služby, ktoré majú za následok nespôsobilosť alebo technickú nespôsobilosť vozidla,

c)

služby, ktoré majú za následok manipuláciu

1.

s obmedzovačmi rýchlosti, ktorými sú povinne vybavené niektoré vozidlá,51) alebo

2.

s tachografmi, ktorými sú povinne vybavené niektoré vozidlá,52)

d)

služby, ktoré majú za následok neoprávnené upravenie emisného systému vozidla s cieľom ovplyvniť jeho činnosť,

e)

služby, ktoré majú za následok použitie rušiacich zariadení,53) ktoré znižujú účinnosť alebo rušia funkčnosť bezpečnostných prvkov ustanovených technickými požiadavkami,

f)

technické prostriedky a zariadenia určené do cestných motorových vozidiel, ktoré nie sú súčasťou výbavy motorového vozidla a ktoré umožňujú odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,

g)

zvláštne výstražné svietidlá modrej farby, červenej farby alebo kombinácií červenej farby a modrej farby alebo zvláštne výstražné znamenia iným osobám ako tým, ktoré môžu tieto zariadenia používať podľa osobitného predpisu.54)

(3)

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje uvádzať, sprístupňovať alebo ponúkať na trhu v Slovenskej republike cestné motorové vozidlá, na ktorých došlo k neoprávnenej manipulácii so zobrazovanou hodnotou odometra alebo k neoprávnenej manipulácii s odometrom cestného motorového vozidla alebo inak sprostredkovávať ich predaj na trhu v Slovenskej republike; to neplatí, ak je informácia o neoprávnenej manipulácii so zobrazovanou hodnotou odometra alebo o neoprávnenej manipulácii s odometrom zverejnená pred uvedením, sprístupnením, ponukou alebo sprostredkovaním predaja a k vozidlu je pripojený výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel.

(4)

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje uvádzať, sprístupňovať alebo ponúkať na trhu v Slovenskej republike cestné motorové vozidlá alebo inak sprostredkovávať ich predaj bez uvedenia identifikačného čísla vozidla VIN a bez uvedenia údaja o celkovej prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla v každej zverejnenej cenovej ponuke, ako aj vo všetkých propagačných materiáloch, zmluvách a preberacích protokoloch.

(5)

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje uvádzať, sprístupňovať alebo ponúkať na trhu v Slovenskej republike vozidlo, v ktorom sa nachádza zariadenie alebo iné softvérové zariadenie namontované za účelom neoprávnenej manipulácie s parametrami vyhodnocovanými pri technickej kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole originality alebo inak sprostredkovávať jeho predaj na trhu v Slovenskej republike.

TRETIA HLAVA
VYRADENIE VOZIDLA Z CESTNEJ PREMÁVKY

§ 54 - Základné ustanovenia k vyradeniu vozidla
(1)

Vozidlo nepodliehajúce prihláseniu do evidencie vozidiel môže byť dočasne vyradené z cestnej premávky, ak o to požiada prevádzkovateľ vozidla.

(2)

Vozidlo podliehajúce prihláseniu do evidencie vozidiel môže byť dočasne vyradené z evidencie podľa osobitného predpisu.45)

(3)

Vozidlo musí byť trvalo vyradené z cestnej premávky, ak prevádzkovateľ vozidla v určenej lehote neodstránil dôvody na vyradenie vozidla z cestnej premávky.

(4)

O dočasnom vyradení vozidla podľa odseku 1 alebo o trvalom vyradení vozidla podľa odseku 3 rozhoduje

a)

schvaľovací orgán príslušný podľa miesta, kde má byť vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel, pri vozidlách prihlásených do evidencie vozidiel,

b)

schvaľovací orgán príslušný podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby pri vozidlách, ktoré nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel.

(5)

O opätovnom uvedení vozidla do prevádzky v cestnej premávke pred lehotou skončenia dočasného vyradenia vozidla rozhoduje schvaľovací orgán, ktorý dočasne vyradil vozidlo z cestnej premávky.

§ 55 - Dočasné vyradenie vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, z cestnej premávky
(1)

Vozidlo sa dočasne vyradí z cestnej premávky na základe písomného návrhu prevádzkovateľa vozidla, ktorý okrem identifikačných údajov prevádzkovateľa vozidla podľa § 157 ods. 3 obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(2)

Schvaľovací orgán dočasne vyradí vozidlo z cestnej premávky najviac na 20 rokov, ak sú splnené požiadavky podľa odseku 1 a prevádzkovateľ vozidla odovzdal technické osvedčenie vozidla.

(3)

Schvaľovací orgán vydá potvrdenie o dočasnom vyradení vozidla z cestnej premávky a o odňatí technického osvedčenia vozidla, v ktorom okrem základných identifikačných údajov vozidla uvedie aj dátum začiatku a dátum skončenia dočasného vyradenia vozidla.

(4)

Prevádzkovateľ vozidla dočasne vyradeného z cestnej premávky, ktorý chce také vozidlo prevádzkovať pred uplynutím skončenia dočasného vyradenia vozidla, je povinný požiadať schvaľovací orgán o opätovné uvedenie vozidla do prevádzky v cestnej premávke.

(5)

Návrh na opätovné uvedenie vozidla do prevádzky v cestnej premávke okrem identifikačných údajov prevádzkovateľa vozidla podľa § 157 ods. 3 obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

(6)

Schvaľovací orgán opätovne uvedie vozidlo do prevádzky v cestnej premávke, ak sú splnené požiadavky podľa odseku 5.

(7)

Ak schvaľovací orgán opätovne uvedie vozidlo do prevádzky v cestnej premávke, vydá technické osvedčenie vozidla.

(8)

Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je dočasne vyradené z cestnej premávky, môže podať návrh na predĺženie dočasného vyradenia vozidla, pričom sa postupuje podľa odsekov 1 až 3 primerane.

§ 56 - Trvalé vyradenie vozidla z cestnej premávky
(1)

Schvaľovací orgán rozhodne o trvalom vyradení vozidla z cestnej premávky, ak

a)

nebolo podrobené na základe rozkazu alebo rozhodnutia schvaľovacieho orgánu

1.

technickej kontrole pravidelnej mimo lehôt ustanovených na jej vykonanie a prevádzkovateľ vozidla nepredložil protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“,

2.

emisnej kontrole pravidelnej mimo lehôt ustanovených na jej vykonanie a prevádzkovateľ vozidla nepredložil protokol o emisnej kontrole motorového vozidla s výsledkom hodnotenia „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“,

3.

kontrole originality vozidla základnej a prevádzkovateľ vozidla nepredložil odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“,

b)

sa nezhoduje so schváleným typom vozidla a prevádzkovateľ vozidla na základe rozhodnutia schvaľovacieho orgánu v ním určenej lehote uvedené neoprávnené zásahy neodstránil,

c)

na vozidle boli vykonané neoprávnené zásahy do vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky alebo vozidlo bolo dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou a prevádzkovateľ vozidla na základe rozhodnutia schvaľovacieho orgánu v ním určenej lehote uvedené neoprávnené zásahy alebo dodatočné vybavenie vozidla neodstránil,

d)

na vozidle bola vykonaná prestavba, pri ktorej došlo k odstráneniu tej časti, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN, alebo na vozidle bola vymenená karoséria, ktorá je podľa § 36 ods. 5 zakázaná, a prevádzkovateľ vozidla na základe rozhodnutia schvaľovacieho orgánu v ním určenej lehote uvedené nedostatky neodstránil,

e)

na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil.

(2)

Schvaľovací orgán zasiela v elektronickej podobe orgánu Policajného zboru údaje o vozidlách trvalo vyradených z cestnej premávky a jedno vyhotovenie právoplatného rozhodnutia na vyradenie vozidla z evidencie vozidiel; to neplatí, ak ide o vozidlo, ktoré nie je prihlásené v evidencii vozidiel.

(3)

Pri vozidlách, ktoré nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel, schvaľovací orgán odníme technické osvedčenie vozidla.

(4)

Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je prihlásené v evidencii vozidiel a schvaľovací orgán vydal rozhodnutie o trvalom vyradení vozidla z cestnej premávky, je povinný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o trvalom vyradení vozidla na orgáne Policajného zboru odovzdať osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a tabuľky s evidenčným číslom.

(5)

Prevádzkovateľ vozidla, ktoré nie je prihlásené v evidencii vozidiel, a schvaľovací orgán vydal rozhodnutie o trvalom vyradení vozidla z cestnej premávky, je povinný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o trvalom vyradení vozidla na schvaľovacom orgáne, ktorý vydal rozhodnutie, odovzdať technické osvedčenie vozidla.

(6)

Vozidlo, ktoré bolo na základe rozhodnutia schvaľovacieho orgánu trvalo vyradené z cestnej premávky podľa odseku 1, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho vyradení stráca schválenie na prevádzku v cestnej premávke.

(7)

Vozidlo, ktoré bolo trvalo vyradené z cestnej premávky, nesmie byť opätovne prevádzkované v cestnej premávke, kým nebude opätovne schválené podľa § 30.

ŠTVRTÁ HLAVA
CESTNÁ TECHNICKÁ KONTROLA

Prvý diel
Systém cestnej technickej kontroly

§ 57 - Vykonávanie cestnej technickej kontroly
(1)

Cestnou technickou kontrolou je vopred neoznámená a neočakávaná kontrola technického stavu vozidla v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

(2)

Počas cestnej technickej kontroly môže byť vozidlo podrobené aj

a)

kontrole rozmerov a hmotností,55)

b)

kontrole upevnenia jeho nákladu podľa § 67,

c)

cestnej kontrole podľa osobitného predpisu.56)

(3)

Počas cestnej technickej kontroly je vozidlo podrobené aj

a)

kontrole prepravy nebezpečných vecí,57)

b)

kontrole licencie Spoločenstva,58) prepravného povolenia59) alebo licencie medzinárodnej organizácie, ak je príslušná licencia alebo povolenie pri preprave potrebné,

c)

kontrole osvedčenia, štítku a rozlišovacej značky.59a)

(4)

Na vykonávanie cestných technických kontrol a kontrol podľa odsekov 2 a 3 sa vzťahujú obmedzenia ustanovené osobitným predpisom.60)

(5)

Systém cestnej technickej kontroly pozostáva z

a)

počiatočnej cestnej technickej kontroly a

b)

podrobnejšej cestnej technickej kontroly.

(6)

Na základe vykonaných cestných technických kontrol sa informácie o počte a závažnosti chýb na vozidlách kategórie M2, M3, N2, N3, O3 a O4, ktoré prevádzkujú jednotlivé dopravné podniky,61) vkladajú do systému hodnotenia rizikovosti ustanoveného osobitným predpisom.62) Podrobnosti o systéme hodnotenia rizikovosti ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. e). Informácie zo systému hodnotenia rizikovosti sa používajú na to, aby sa dopravné podniky s vysokým stupňom rizikovosti kontrolovali podrobnejšie a častejšie.

§ 58 - Percentuálny podiel kontrolovaných vozidiel
(1)

Celkový počet počiatočných cestných technických kontrol vozidiel kategórie M2, M3, N2, N3, O3 a O4 zodpovedá najmenej 5 % z celkového počtu týchto vozidiel, ktoré sú evidované v Slovenskej republike.

(2)

Informácie o skontrolovaných vozidlách ministerstvo dopravy oznamuje Európskej komisii spôsobom podľa § 66 ods. 4.

§ 59 - Počiatočná cestná technická kontrola
(1)

Počiatočnú cestnú technickú kontrolu vykonáva príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“) alebo technik cestnej technickej kontroly.

(2)

Výber vozidiel na počiatočnú cestnú technickú kontrolu ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. e).

(3)

Podrobnosti o obsahu a metódach počiatočnej cestnej technickej kontroly ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. e).

§ 60 - Podrobnejšia cestná technická kontrola
(1)

Na základe výsledku počiatočnej cestnej technickej kontroly sa rozhodne o tom, či sa má vozidlo alebo aj jeho prípojné vozidlo podrobiť podrobnejšej cestnej technickej kontrole. Podrobnejšia cestná technická kontrola sa vykoná čo najskôr.

(2)

Podrobnosti o obsahu a metódach podrobnejšej cestnej technickej kontroly ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. e).

(3)

Podrobnejšiu cestnú technickú kontrolu môže vykonávať len technik cestnej technickej kontroly spĺňajúci podmienky podľa § 100.

(4)

Podrobnejšiu cestnú technickú kontrolu vykonáva technik cestnej technickej kontroly orgánu Policajného zboru prostredníctvom kontrolného zariadenia.

(5)

Ak podrobnejšiu cestnú technickú kontrolu nemožno vykonať prostredníctvom kontrolného zariadenia podľa odseku 6, môže policajt rozhodnúť o podrobení vozidla

a)

technickej kontrole vykonávanej v rámci cestnej technickej kontroly v kontrolnom zariadení stanice technickej kontroly v najbližšej obci, alebo

b)

emisnej kontrole vykonávanej v rámci cestnej technickej kontroly v kontrolnom zariadení pracoviska emisnej kontroly v najbližšej obci, alebo

c)

obidvom kontrolám podľa písmen a) a b).

(6)

Podrobnejšia cestná technická kontrola podľa odsekov 4 a 5 sa vykoná prostredníctvom kontrolného zariadenia. Podrobnosti o kontrolnom zariadení ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. e).

(7)

Ak sa po vykonaní podrobnejšej cestnej technickej kontroly zistila na vozidle vážna chyba alebo nebezpečná chyba podľa § 63 ods. 2 písm. b) a c), vodič vozidla je povinný uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na vykonanie tejto kontroly, ktorej výšku určí orgán Policajného zboru. Ak pri podrobnejšej cestnej technickej kontrole vykonanej v rámci odborného dozoru nad oprávnenou osobou technickej kontroly alebo emisnej kontroly sa zistí na vozidle vážna chyba alebo nebezpečná chyba podľa § 63 ods. 2 písm. b) a c), ktorá nebola zistená pri technickej kontrole alebo emisnej kontrole, príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na vykonanie tejto kontroly je povinná namiesto vodiča vozidla uhradiť oprávnená osoba technickej kontroly a oprávnená osoba emisnej kontroly.

(8)

Príspevok podľa odseku 7 je príjmom rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra.

(9)

Ak sa po vykonaní podrobnejšej cestnej technickej kontroly nezistila na vozidle vážna chyba alebo nebezpečná chyba podľa § 63 ods. 2 písm. b) a c), náklady na vykonanie tejto kontroly znáša ministerstvo vnútra.

(10)

Ak sa pri technickej kontrole alebo pri emisnej kontrole vykonávanej v rámci cestnej technickej kontroly podľa odseku 5 zistila na vozidle vážna chyba alebo nebezpečná chyba podľa § 63 ods. 2 písm. b) a c), vodič vozidla je povinný zaplatiť stanici technickej kontroly a pracovisku emisnej kontroly úhradu za vykonanie takejto kontroly.

§ 61 - Príspevok na podrobnejšiu cestnú technickú kontrolu
(1)

Príspevok na vykonanie podrobnejšej cestnej technickej kontroly na vozidle, na ktorom sa zistila vážna chyba alebo nebezpečná chyba podľa § 63 ods. 2 písm. b) a c), je

a)

pre vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4 a Tb

1.

najviac 200 eur za vykonanie technickej kontroly vozidla,

2.

najviac 100 eur za vykonanie emisnej kontroly motorového vozidla,

b)

pre vozidlá ostatných kategórií

1.

najviac 100 eur za vykonanie technickej kontroly vozidla,

2.

najviac 50 eur za vykonanie emisnej kontroly motorového vozidla.

(2)

Výška príspevku podľa odseku 1 sa určí na základe rozsahu kontrolovaných položiek na kontrolnom zariadení.

(3)

Príspevok podľa odseku 1 možno uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou na mieste alebo prevodom na platobný účet vedený v Štátnej pokladnici (ďalej len „platobný účet“).

§ 62 - Povinnosti vodiča vozidla pri cestnej technickej kontrole

Vodič vozidla, ktoré je predmetom cestnej technickej kontroly, je povinný

a)

spolupracovať s policajtom alebo technikom cestnej technickej kontroly,

b)

riadiť sa pokynmi policajta alebo technika cestnej technickej kontroly,

c)

poskytnúť prístup k vozidlu a jeho častiam, ako aj potrebný prístup na elektronickú kontrolu vozidla prepojením kontrolovaného vozidla so zariadením určeným na kontrolu identifikačných údajov vozidla,

d)

dostaviť sa s vozidlom na náklady prevádzkovateľa vozidla ku kontrolnému zariadeniu cestnej technickej kontroly, ak nie je vzdialené viac ako 20 kilometrov,

e)

poskytnúť doklady potrebné na vedenie vozidla v cestnej premávke vrátane posledného osvedčenia o kontrole technického stavu a poslednej správy o cestnej technickej kontrole, ak vozidlo bolo cestnej technickej kontrole podrobené,

f)

poskytnúť licenciu Spoločenstva, prepravné povolenie alebo licenciu medzinárodnej organizácie, ak je príslušná licencia alebo povolenie pri preprave potrebné.

§ 63 - Hodnotenie vozidla pri cestnej technickej kontrole
(1)

Pri cestnej technickej kontrole sa technický stav vozidla hodnotí podľa zoznamu možných chýb a úrovne ich závažnosti. Chybami sa rozumejú technické poruchy a iné prípady nesúladu zistené počas cestnej technickej kontroly.

(2)

Na základe výsledku hodnotenia technického stavu vozidla a funkcie jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek sa zistené chyby podľa úrovne závažnosti zaradia do jednej z týchto skupín:

a)

ľahké chyby, ktoré nemajú výrazný vplyv na bezpečnosť vozidla ani na životné prostredie, ako aj iné menej významné prípady nesúladu,

b)

vážne chyby, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť vozidla alebo životné prostredie alebo ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, ako aj iné významnejšie prípady nesúladu,

c)

nebezpečné chyby, ktoré predstavujú priame a bezprostredné riziko pre bezpečnosť cestnej premávky alebo majú vplyv na životné prostredie.

(3)

Zoznam chýb a úroveň ich závažnosti ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. e).

§ 64 - Opatrenia pri vážnych chybách alebo nebezpečných chybách
(1)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný bezodkladne odstrániť každú vážnu chybu alebo nebezpečnú chybu zistenú počas počiatočnej alebo podrobnejšej cestnej technickej kontroly, ak chce vozidlo ďalej používať v cestnej premávke.

(2)

Ak je zistená nebezpečná chyba počas počiatočnej alebo podrobnejšej cestnej technickej kontroly, policajt na mieste zadrží evidenčné doklady a o zadržaní vydá potvrdenie.63) V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom na najbližšie miesto opravy, v ktorom možno chyby odstrániť, najviac na 15 dní, ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Policajt je povinný bezodkladne odovzdať zadržané doklady orgánu Policajného zboru. Ak ide o evidenčný doklad vozidla vydaný v cudzine, orgán Policajného zboru tento doklad po uplynutí 15 dní od zadržania zašle orgánu, ktorý vozidlo eviduje. Ak dôvody zadržania pominú, orgán Policajného zboru zadržané evidenčné doklady vráti prevádzkovateľovi vozidla na jeho žiadosť.

(3)

Ak sa cestnou technickou kontrolou zistila vážna chyba alebo nebezpečná chyba na vozidle prihlásenom do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, prevádzkovateľ vozidla je podľa druhu zistených chýb povinný podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej alebo emisnej kontrole pravidelnej do 30 dní od vykonania cestnej technickej kontroly alebo je povinný požiadať o dočasné alebo trvalé vyradenie vozidla z evidencie.

(4)

Ak sa cestnou technickou kontrolou zistila vážna chyba alebo nebezpečná chyba na vozidle prihlásenom do evidencie vozidiel v inom štáte ako v Slovenskej republike, typový schvaľovací orgán oznámi výsledky tejto kontroly kontaktnému miestu členského štátu alebo zmluvného štátu alebo príslušnému orgánu tretieho štátu, v ktorom je vozidlo evidované. Oznámenie obsahuje údaje zo správy o cestnej technickej kontrole. Podrobné pravidlá postupov oznamovania kontaktnému miestu členského štátu alebo zmluvného štátu ustanovuje osobitný predpis.64)

(5)

Ak sa cestnou technickou kontrolou vykonanou v inom štáte zistili vážne alebo nebezpečné chyby na vozidle evidovanom v Slovenskej republike a výsledky boli oznámené Slovenskej republike, príslušný schvaľovací orgán bezodkladne nariadi prevádzkovateľovi vozidla podľa druhu zistených chýb podrobiť vozidlo technickej kontrole podľa § 109 alebo emisnej kontrole podľa § 118 a technická služba technickej kontroly tieto výsledky bezodkladne zaznamená v automatizovanom informačnom systéme cestných technických kontrol s celoštátnou pôsobnosťou (ďalej len „celoštátny informačný systém cestných technických kontrol“). Prevádzkovateľ vozidla je povinný na vlastné náklady podrobiť vozidlo nariadenej kontrole.

(6)

Zistené porušenia a sankcie v súvislosti s cestnou technickou kontrolou sa prostredníctvom celoštátneho informačného systému cestných technických kontrol zapisujú do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy.65)

§ 65 - Koordinovaná cestná technická kontrola
(1)

Orgány Policajného zboru vykonávajú pravidelné ročné koordinované cestné technické kontroly.

(2)

Koordinovanou cestnou technickou kontrolou podľa odseku 1 je cestná technická kontrola, ktorú s orgánom Policajného zboru spoločne vykonávajú príslušné orgány iných členských štátov.

(3)

Koordinované cestné technické kontroly možno kombinovať s koordinovanými cestnými kontrolami podľa osobitného predpisu.66)

§ 66 - Správa o cestnej technickej kontrole a evidencia cestných technických kontrol
(1)

Po ukončení cestnej technickej kontroly policajt alebo technik cestnej technickej kontroly vypracuje správu o cestnej technickej kontrole, ktorej vzor ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. e). Kópia správy o cestnej technickej kontrole sa odovzdá vodičovi vozidla.

(2)

Pri vozidlách kategórie M2, M3, N2, N3, O3 a O4 sa správa o cestnej technickej kontrole vypracuje aj vtedy, ak na vozidle neboli zistené žiadne chyby.

(3)

Ak správa o cestnej technickej kontrole nebola vypracovaná prostredníctvom celoštátneho informačného systému cestných technických kontrol, policajt alebo technik cestnej technickej kontroly ju bezodkladne nahrá do celoštátneho informačného systému cestných technických kontrol.

(4)

Ministerstvo dopravy každé dva roky elektronickými prostriedkami oznamuje Európskej komisii zhromaždené informácie o kontrolovaných vozidlách na území Slovenskej republiky z celoštátneho informačného systému cestných technických kontrol. Podrobnosti o oznamovaní informácií o kontrolovaných vozidlách do doby prijatia právne záväzného vykonávacieho aktu Európskej únie ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. e).

(5)

Ak v rámci cestnej technickej kontroly bola vykonaná aj kontrola prepravy nebezpečných vecí, technik cestnej technickej kontroly spolu so správou o cestnej technickej kontrole vypracuje aj kontrolný záznam podľa osobitného predpisu.67)

Druhý diel
Systém kontroly upevnenia nákladu

§ 67 - Naloženie a upevnenie nákladu a jeho kontrola
(1)

Prepravovaný náklad musí byť upevnený tak, že neznemožňuje bezpečné vedenie vozidla ani neohrozuje život, zdravie, majetok alebo životné prostredie. Podrobnosti o upevnení nákladu a jeho kontrole vozidiel kategórie N, O2, O3 a O4 ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. e).

(2)

Opatrenia podľa § 64 sa uplatňujú aj pri vážnych chybách alebo pri nebezpečných chybách, ktoré sa týkajú upevnenia nákladu.

§ 68 - Odborná spôsobilosť osôb vykonávajúcich kontrolu upevnenia nákladu

Policajt alebo technik cestnej technickej kontroly vykonávajúci kontrolu upevnenia nákladu vizuálnym hodnotením musí byť na tento účel riadne vyškolený. Vyškolenie sa preukazuje osvedčením technika cestnej technickej kontroly podľa § 100 alebo potvrdením vydaným technickou službou technickej kontroly o absolvovaní školenia kontroly upevňovania nákladu a o úspešnom vykonaní skúšky kontroly upevňovania nákladu.

§ 69 - Osobitné povinnosti v súvislosti s naložením a upevnením nákladu
(1)

Nakladajúca organizácia, ktorá nakladá náklad do intermodálnej nákladnej jednotky, je povinná naložiť, uložiť a upevniť náklad tak, aby naloženie nákladu, uložený a upevnený náklad neohrozovali bezpečnosť cestnej premávky alebo život a zdravie a aby uloženie a upevnenie nákladu zodpovedalo namáhaniam vznikajúcim pri intermodálnej doprave.

(2)

Nakladajúca organizácia alebo iná osoba, ktorá uzavrela ložný priestor vozidla zámkom alebo plombou, je zodpovedná za uloženie a upevnenie nákladu v ložnom priestore vozidla alebo jazdnej súpravy. Informácie o umiestnení plomby alebo zámku vrátane kontaktných údajov osoby zodpovednej za ich umiestnenie sú súčasťou dokladov ustanovených na vedenie vozidla v cestnej premávke; informácia môže byť uvedená aj vo forme vyhlásenia v tranzitnom nákladnom liste.13a)

(3)

Nakladajúca organizácia je povinná naložiť, uložiť a upevniť náklad na vozidle alebo jazdnej súprave tak, aby naloženie nákladu, uložený a upevnený náklad neohrozovali bezpečnosť cestnej premávky alebo život a zdravie. Nakladajúca organizácia nesmie naložiť na vozidlo alebo jazdnú súpravu náklad, ktorého balenie nie je schopné odolať namáhaniu vznikajúcemu počas prepravy; to neplatí, ak náklad s nedostatočným balením je zabezpečený pomocou vhodného upevnenia alebo zaistenia. Dopravný podnik okrem prípadu, keď podľa odseku 2 zodpovedá za uloženie a upevnenie nákladu nakladajúca organizácia, je povinný pred jazdou zistiť, či náklad na vozidle je dostatočne upevnený. Pri preprave intermodálnych nákladných jednotiek, kontajnerov alebo iných podobných jednotiek dopravný podnik je zodpovedný za upevnenie týchto jednotiek na vozidlo alebo jazdnú súpravu; to platí aj pre správne zaistenie hydraulickej ruky, zdvíhacieho čela, bočníc, klaníc a podobných zariadení proti uvoľneniu na vozidle alebo jazdnej súprave.

(4)

Ak je zmluvne dohodnuté, že náklad upevňuje dopravný podnik, nakladajúca organizácia je povinná preukázateľným spôsobom poskytnúť pokyny, akým spôsobom daný náklad upevňovať s prihliadnutím na charakter nákladu a druh vozidla. Nakladajúca organizácia je povinná preukázateľne špecifikovať upevňovacie prostriedky, ktoré má mať dopravný podnik k dispozícii na upevnenie nákladu.

(5)

Nakladajúca organizácia pri nakladaní vozidla alebo jazdnej súpravy, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky alebo života a zdravia, nesmie dovoliť, aby sa prevýšili

a)

najväčšie technicky prípustné hmotnosti vozidla alebo jazdnej súpravy,

b)

najväčšie povolené rozmery vozidla alebo jazdnej súpravy, ak na prepravu nákladu nebolo vydané povolenie na zvláštne užívanie ciest pre nadrozmernú dopravu, alebo

c)

najväčšie povolené hmotnosti vozidla alebo jazdnej súpravy, ak na prepravu nákladu nebolo vydané povolenie na zvláštne užívanie ciest pre nadmernú dopravu.

(6)

Nakladajúca organizácia si na účely odseku 5 pred nakládkou vyžiada od dopravného podniku údaje o prevádzkových hmotnostiach vozidla alebo jazdnej súpravy a o najväčších technicky prípustných hmotnostiach vozidla alebo jazdnej súpravy uvádzaných v dokladoch vozidla; dopravný podnik je povinný tieto údaje poskytnúť.

(7)

Nakladajúca organizácia alebo iná osoba používajúca určené meradlá68) na zisťovanie hmotností intermodálnych nákladných jednotiek, nákladu, vozidiel alebo jazdných súprav je povinná vystaviť vyhlásenie o hmotnosti, ktoré musí obsahovať údaje ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. e). Vyhlásenie o hmotnosti je súčasťou dokladov ustanovených na vedenie vozidla v cestnej premávke.

(8)

Ak sa na vozidle nachádza náklad od viacerých nakladajúcich organizácií, dopravný podnik je zodpovedný za to, aby sa neprevýšili hmotnosti a rozmery podľa odseku 5.

(9)

Najväčšiu hmotnosť nákladu, ktorú možno naložiť na vozidlo, ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. e).

(10)

Osoby zodpovedné za nakládku vozidiel v nakladajúcej organizácii a osoby zodpovedné za nakládku vozidiel dopravného podniku podľa odsekov 1 až 8 musia byť preukázateľne oboznámené

a)

s druhmi vozidiel, ktoré nakladajú,

b)

s vhodnosťou vozidiel na prepravu nákladu,

c)

s najväčšími povolenými rozmermi vozidiel alebo jazdných súprav a najväčšími povolenými hmotnosťami vozidiel alebo jazdných súprav a

d)

s postupmi, ako nakladať tieto vozidlá a upevňovať v nich náklad.

(11)

Kópiu vyhlásenia podľa odsekov 2 a 7 archivuje nakladajúca organizácia po dobu piatich rokov odo dňa vydania vyhlásení.

PIATA ČASŤ

TECHNICKÉ SLUŽBY, SCHVAĽOVANIE ZARIADENÍ, DOKLADOV, NÁLEPIEK, EMISNÝCH PLAKIET A CELOŠTÁTNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

PRVÁ HLAVA
TECHNICKÉ SLUŽBY

§ 70 - Členenie technických služieb
(1)

Technické služby sa na účely tohto zákona členia na

a)

technickú službu overovania,

b)

technickú službu technickej kontroly,

c)

technickú službu emisnej kontroly,

d)

technickú službu kontroly originality,

e)

technickú službu montáže plynových zariadení.

(2)

Zabezpečovať činnosti súvisiace s technickými službami je oprávnený typový schvaľovací orgán alebo v jeho mene fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej typový schvaľovací orgán udelil na túto činnosť poverenie.

(3)

Technickou službou overovania je osoba poverená typovým schvaľovacím orgánom ako nezávislé skúšobné laboratórium na vykonávanie testov alebo skúšok alebo ako orgán posudzujúci zhodu na vykonávanie počiatočného posudzovania alebo priebežného posudzovania alebo na vykonávanie iných skúšok alebo kontrol podľa tohto zákona, vykonávacieho právneho predpisu podľa § 136 ods. 3 písm. f) a regulačných aktov v mene typového schvaľovacieho orgánu alebo schvaľovacieho orgánu, pričom je možné, aby tieto funkcie dočasne vykonával sám typový schvaľovací orgán.

(4)

Technickou službou technickej kontroly je osoba poverená typovým schvaľovacím orgánom ako nezávislá organizácia zabezpečujúca v mene typového schvaľovacieho orgánu činnosti súvisiace s vykonávaním technickej kontroly podľa tohto zákona a vykonávacieho právneho predpisu podľa § 136 ods. 3 písm. g), pričom je možné, aby tieto funkcie dočasne vykonával sám typový schvaľovací orgán.

(5)

Technickou službou emisnej kontroly je osoba poverená typovým schvaľovacím orgánom ako nezávislá organizácia zabezpečujúca v mene typového schvaľovacieho orgánu činnosti súvisiace s vykonávaním emisnej kontroly podľa tohto zákona a vykonávacieho právneho predpisu podľa § 136 ods. 3 písm. h), pričom je možné, aby tieto funkcie dočasne vykonával sám typový schvaľovací orgán.

(6)

Technickou službou kontroly originality je osoba poverená typovým schvaľovacím orgánom ako nezávislá organizácia zabezpečujúca v mene typového schvaľovacieho orgánu činnosti súvisiace s vykonávaním kontroly originality podľa tohto zákona a vykonávacieho právneho predpisu podľa § 136 ods. 3 písm. i), pričom je možné, aby tieto funkcie dočasne vykonával sám typový schvaľovací orgán.

(7)

Technickou službou montáže plynových zariadení je osoba poverená typovým schvaľovacím orgánom ako nezávislá organizácia zabezpečujúca v mene typového schvaľovacieho orgánu činnosti súvisiace s vykonávaním montáže plynových zariadení podľa tohto zákona a vykonávacieho právneho predpisu podľa § 136 ods. 3 písm. j), pričom je možné, aby tieto funkcie dočasne vykonával sám typový schvaľovací orgán.

(8)

Technická služba je samofinancovateľná; údaje a činnosti technickej služby vyplývajúce z predmetu poverenia poskytuje typovému schvaľovaciemu orgánu bezodplatne.

(9)

Na každý druh technickej služby podľa odseku 1 písm. b) až e) typový schvaľovací orgán udeľuje len jedno poverenie na základe výberového konania.

(10)

Typový schvaľovací orgán vyhlasuje výberové konanie na vykonávanie technickej služby podľa odseku 1 písm. b) až e) v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie najmenej 30 dní pred jeho začatím. Oznámenie o výberovom konaní okrem podmienok na udelenie poverenia podľa § 71 ods. 1 písm. a) až e), g) až l) obsahuje aj

a)

podmienky uskutočnenia výberového konania,

b)

podmienky výberu uchádzača,

c)

podmienky na udelenie poverenia podľa § 71 ods. 1 písm. f) a n) alebo spôsob ich zabezpečenia do šiestich mesiacov po vyhodnotení výberového konania a

d)

zoznam predkladaných dokladov, ktorými uchádzač preukáže schopnosť vykonávať technickú službu podľa tohto zákona a vykonávacích právnych predpisov podľa § 136 ods. 3 písm. g), h), i) alebo písm. j).

(11)

Výberové konanie vykonáva komisia vymenovaná ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorú tvoria

a)

štyria zamestnanci ministerstva dopravy, z ktorých dvaja sú zástupcami typového schvaľovacieho orgánu; jeden zamestnanec typového schvaľovacieho orgánu je zároveň predsedom komisie, ktorý vedie priebeh výberového konania,

b)

zamestnanec Slovenskej národnej akreditačnej služby,69)

c)

dvaja zástupcovia organizácií pôsobiacich v oblasti výskumu prevádzky vozidiel v cestnej premávke,

d)

zamestnanec ministerstva vnútra pôsobiaci v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ak ide o výber technickej služby podľa odseku 1 písm. b),

e)

zamestnanec Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pôsobiaci v oblasti ochrany ovzdušia, ak ide o výber technickej služby podľa odseku 1 písm. c),

f)

zamestnanec ministerstva vnútra pôsobiaci v oblasti automobilovej kriminality, ak ide o výber technickej služby podľa odseku 1 písm. d),

g)

zamestnanec Kriminalisticko-expertízneho ústavu Policajného zboru, ak ide o výber technickej služby podľa odseku 1 písm. d),

h)

osoba navrhnutá príslušným výborom Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý určí Národná rada Slovenskej republiky.

(12)

Komisia určí vybraného uchádzača, ktorého ponuka najlepšie spĺňa podmienky výberového konania a ktorý zároveň najlepšie preukáže schopnosť vykonávať činnosť technickej služby. Komisia určí aj poradie ďalších uchádzačov.

(13)

Vyhodnotenie výberového konania vrátane údaja o poradí umiestnenia uchádzačov sa musí bezodkladne písomne oznámiť každému uchádzačovi.

§ 71 - Udeľovanie poverenia
(1)

Typový schvaľovací orgán udelí poverenie na vykonávanie technickej služby fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá spĺňa tieto podmienky:

a)

je finančne spoľahlivá na vykonávanie technickej služby podľa § 163 ods. 1, 2 a 4,

b)

má výkon technickej služby odborne zabezpečený podľa § 164 vrátane ustanovených pracovných postupov tak, že zaručuje odbornosť vykonávania tejto činnosti,

c)

bude vykonávať činnosť technickej služby nezávisle a nestranne podľa § 165 vrátane jej zamestnancov,

d)

vlastní alebo má v nájme pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor, v ktorých bude vykonávať činnosť technickej služby,

e)

vlastní alebo má v nájme technické vybavenie potrebné na vykonávanie činnosti technickej služby,

f)

má na výkon technickej služby v určenom rozsahu platné osvedčenie o akreditácii70) vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou alebo vnútroštátnym akreditačným orgánom iného členského štátu alebo zmluvného štátu71) podľa § 166,

g)

má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti technickej služby,72)

h)

je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu; pri právnickej osobe sa spôsobilosť na právne úkony vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

i)

je bezúhonná a dôveryhodná podľa § 167 ods. 1, 2 a 7,

j)

pri technickej službe podľa § 70 ods. 1 písm. b) až e) nie je personálne alebo majetkovo prepojená podľa § 168 ods. 1 a 5 s oprávnenými osobami technickej kontroly, oprávnenými osobami emisnej kontroly, oprávnenými osobami kontroly originality a oprávnenými osobami montáže plynových zariadení,

k)

pri technickej službe podľa § 70 ods. 1 písm. d) má zavedený certifikovaný systém manažérstva bezpečnosti informácií,

l)

nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii,73) ak je podnikateľom,

m)

pri technickej službe podľa § 70 ods. 1 písm. a) splní podmienky ustanovené osobitnými predpismi;74) posudzovanie a monitorovanie technickej služby overovania vykonáva Slovenská národná akreditačná služba alebo vnútroštátny akreditačný orgán iného členského štátu alebo zmluvného štátu alebo typový schvaľovací orgán, ak posudzovanie a monitorovanie nevykonáva Slovenská národná akreditačná služba alebo vnútroštátny akreditačný orgán iného členského štátu alebo zmluvného štátu,

n)

pri technickej službe podľa § 70 ods. 1 písm. b) až e) disponuje vhodným a funkčným informačným systémom, ktorý spĺňa požiadavky na príslušný celoštátny informačný systém podľa tohto zákona a požiadavky ustanovené vykonávacími právnymi predpismi podľa § 136 ods. 3 písm. g) až j),

o)

splnila podmienky, ktoré boli predstavené uchádzačom vo výberovom konaní,

p)

pri technickej službe podľa § 70 ods. 1 písm. b) až e) najlepšie uspela vo výberovom konaní podľa § 70 ods. 12; ak poverenie na vykonávanie technickej služby nie je udelené do šiestich mesiacov od vyhodnotenia výberového konania, túto podmienku spĺňa uchádzač, ktorý vo výberovom konaní podľa § 70 ods. 12 skončil ďalší v poradí.

(2)

Návrh na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa odseku 1 v rozsahu ustanovenom vykonávacími právnymi predpismi podľa § 136 ods. 3 písm. f) až j).

(3)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odseku 2. Ak poverenie na vykonávanie technickej služby podľa § 70 ods. 1 písm. b) až e) nie je uchádzačovi podľa § 70 ods. 12 prvej vety z dôvodu nesplnenia podmienok podľa odsekov 1 až 3 udelené do šiestich mesiacov od vyhodnotenia výberového konania, typový schvaľovací orgán návrh zamietne a návrh na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby podľa § 70 ods. 1 písm. b) až e) môže podať uchádzač, ktorý vo výberovom konaní podľa § 70 ods. 12 skončil ďalší v poradí.

(4)

Typový schvaľovací orgán vydá poverenie na vykonávanie technickej služby, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky na vykonávanie činnosti. Pri technickej službe overovania podľa § 70 ods. 1 písm. a) poverenie môže mať obmedzenú platnosť na základe obmedzenia platnosti osvedčenia o akreditácii alebo na základe obmedzenia ustanoveného osobitnými predpismi.74) Pri technickej službe podľa § 70 ods. 1 písm. b) až e) poverenie sa udelí na dobu desiatich rokov odo dňa určeného v poverení.

(5)

Držiteľ poverenia na vykonávanie technickej služby overovania môže požiadať o oznámenie technickej služby v orgánoch Európskej hospodárskej komisie alebo v orgánoch Európskej únie. Postup oznámenia technickej služby overovania ustanovujú osobitné predpisy.75)

§ 72 - Zmena, pozastavenie, zrušenie alebo zánik poverenia a predĺženie platnosti poverenia
(1)

Typový schvaľovací orgán môže zmeniť poverenie na vykonávanie technickej služby, ak držiteľ poverenia požiada o zmenu rozsahu poverenia. Ak typový schvaľovací orgán po posúdení zmien podmienok, údajov a dokladov predložených držiteľom poverenia zistí, že sú na to dôvody, môže udeliť nové poverenie. Na zmenu poverenia sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona primerane.

(2)

Typový schvaľovací orgán môže pozastaviť platnosť poverenia na vykonávanie technickej služby bezodkladne na čas, kým nebudú nedostatky preukázateľne odstránené, alebo do vykonania uložených opatrení na nápravu, ak

a)

držiteľ poverenia neoznámi typovému schvaľovaciemu orgánu zmenu podmienok, údajov a dokladov, na základe ktorých mu bolo udelené poverenie, a o zmenách nepredloží doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku zmien, alebo

b)

výkonom štátneho odborného dozoru boli zistené dôvody na pozastavenie výkonu poverenia.

(3)

Typový schvaľovací orgán zruší poverenie na vykonávanie technickej služby, ak

a)

držiteľ poverenia požiada o zrušenie poverenia najmenej šesť mesiacov pred plánovaným ukončením svojej činnosti,

b)

zistí, že poverenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok na udelenie poverenia,

c)

držiteľ poverenia napriek upozorneniu typového schvaľovacieho orgánu a v lehote ním určenej naďalej nespĺňa niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo poverenie udelené, alebo

d)

držiteľ poverenia napriek upozorneniu orgánu štátneho odborného dozoru opakovane poruší tú istú povinnosť, za ktorej porušenie mu už bola uložená pokuta orgánom štátneho odborného dozoru, počas 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty.

(4)

Poverenie na vykonávanie technickej služby zaniká

a)

uplynutím času platnosti poverenia,

b)

zrušením právnickej osoby, ktorej bolo udelené poverenie,

c)

smrťou alebo vyhlásením fyzickej osoby za mŕtvu, ktorej bolo udelené poverenie,

d)

uplynutím platnosti akreditácie,76)

e)

zrušením akreditácie.

(5)

Typový schvaľovací orgán predĺži platnosť poverenia na vykonávanie technickej služby, ak

a)

technická služba overovania podľa § 70 ods. 1 písm. a) pred uplynutím platnosti poverenia požiada o predĺženie platnosti poverenia a naďalej plní požiadavky podľa tohto zákona a vykonávacieho právneho predpisu podľa § 136 ods. 3 písm. f),

b)

pri technickej službe podľa § 70 ods. 1 písm. b) až e) nebolo vyhlásené výberové konanie najneskôr pol roka pred uplynutím platnosti poverenia alebo vyhlásené výberové konanie bolo neúspešné alebo úspešný uchádzač výberového konania nezískal poverenie a technická služba v súlade s udeleným poverením naďalej plní požiadavky podľa tohto zákona a vykonávacích právnych predpisov podľa § 136 ods. 3 písm. f) až k).

(6)

Na predĺženie platnosti poverenia podľa odseku 5 sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona primerane. Pri predĺžení platnosti poverenia typový schvaľovací orgán udelí nové poverenie.

(7)

Odvolanie proti rozhodnutiu typového schvaľovacieho orgánu o pozastavení platnosti poverenia podľa odseku 2 nemá odkladný účinok.

(8)

Proti rozhodnutiu o zrušení poverenia podľa odseku 3 písm. a) sa nemožno odvolať.

Povinnosti a oprávnenia technickej služby
§ 73 - Povinnosti a oprávnenia technickej služby overovania
(1)

Technická služba overovania je povinná

a)

zabezpečovať činnosti súvisiace

1.

s vykonávaním testov typu vozidiel, hromadnej prestavby typu vozidla, typu systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, nebezpečných častí alebo vybavenia a overovaním ich zhodnosti na účely ich schvaľovania,

2.

s vykonávaním skúšok jednotlivého vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na účely ich schvaľovania,

3.

s vykonávaním testov typu spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov a overovaním ich zhodnosti na účely ich schvaľovania,

b)

vystavovať

1.

protokoly o testoch typu vozidla, hromadnej prestavby typu vozidla, typu systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, nebezpečných častí alebo vybavenia, vystavovať protokoly o overení ich zhodnosti a vypracovávať návrhy dokladov vydávaných typovým schvaľovacím orgánom,

2.

protokoly o skúškach jednotlivého vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a vypracovávať návrhy dokladov vydávaných schvaľovacím orgánom,

3.

protokoly o testoch typu spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, vystavovať protokoly o overení ich zhodnosti a vypracovávať návrhy dokladov vydávaných typovým schvaľovacím orgánom,

c)

požiadať o zmenu v udelenom poverení na vykonávanie technickej služby, ak sa zmena týka podmienok, údajov a dokladov ustanovených ako návrh na udelenie poverenia, a predložiť o nich doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku týchto zmien,

d)

vykonávať činnosti v súlade s udeleným poverením a udeleným rozsahom akreditácie,

e)

počas celej doby platnosti poverenia dodržiavať podmienky podľa § 71 ods. 1 a plniť podmienky uvedené v poverení,

f)

plniť prevádzkové a informačné povinnosti podľa osobitných predpisov,74)

g)

podstúpiť priebežné monitorovanie technickej služby podľa osobitného predpisu.74)

(2)

Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností podľa odseku 1 písm. a) a b) technickou službou overovania ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. f).

§ 74 - Povinnosti a oprávnenia technickej služby technickej kontroly
(1)

Technická služba technickej kontroly je povinná

a)

overovať počiatočné plnenie podmienok na vykonávanie technickej kontroly a o výsledku spracovať správu; o vykonaných počiatočných overeniach vedie evidenciu v automatizovanom informačnom systéme technických kontrol s celoštátnou pôsobnosťou (ďalej len „celoštátny informačný systém technických kontrol“),

b)

vykonávať najneskôr raz za dva roky pravidelné priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly a o výsledku spracovať správu; o vykonaných priebežných overeniach vedie evidenciu v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol,

c)

vykonávať odborný dozor podľa tohto zákona a vykonávacieho právneho predpisu podľa § 136 ods. 3 písm. k) a zaznamenávať údaje o vykonaných odborných dozoroch v jednotnom informačnom systéme cestnej dopravy77) (ďalej len „cestný informačný systém“),

d)

overovať

1.

vhodnosť zariadení na použitie pri technickej kontrole a o výsledku spracovať správu; o vykonaných overeniach vedie evidenciu v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol,

2.

spôsobilosť osôb na získanie osvedčení odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení (§ 79), o výsledku spracovať správu a o vykonaných overeniach viesť evidenciu v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol; technická služba technickej kontroly môže pôsobiť ako odborne spôsobilá osoba na kalibráciu zariadení podľa § 79 ods. 5 písm. a),

e)

zabezpečovať

1.

základné školenia, rozširovacie školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie technickej kontroly, vydávať potvrdenia o ich absolvovaní a zaznamenávať o nich údaje v cestnom informačnom systéme,

2.

školenia na vykonávanie administratívnych činností v stanici technickej kontroly, vydávať potvrdenia o absolvovaní školenia a viesť o nich údaje v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol,

f)

zabezpečovať v spolupráci s typovým schvaľovacím orgánom skúšky z odbornej spôsobilosti technikov technickej kontroly a zaznamenávať o nich údaje v cestnom informačnom systéme,

g)

zabezpečovať skúšky overenia znalostí o vozidlách a viesť o nich údaje v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol,

h)

spravovať údaje o výsledkoch technickej kontroly, vyhodnotení technického stavu vozidiel a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na prevádzku v cestnej premávke v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol a poskytovať ich osobám ustanoveným vykonávacím právnym predpisom; technická služba technickej kontroly umožňuje na svojom webovom sídle overenie platnosti technickej kontroly a so súhlasom ministerstva dopravy môže zverejňovať tieto údaje z celoštátneho informačného systému technických kontrol na svojom webovom sídle alebo poskytovať tretím osobám v elektronickej podobe,

i)

zabezpečiť vývoj a prevádzku celoštátneho informačného systému technických kontrol, integrovať ho cez poskytnuté rozhranie s cestným informačným systémom a poskytovať do cestného informačného systému všetky údaje uvádzané v protokole o technickej kontrole,

j)

zabezpečovať

1.

výrobu, predaj a distribúciu tlačív dokladov a pečiatok používaných pri technickej kontrole podľa ustanovených technických požiadaviek,

2.

evidenciu a uskladnenie tlačív dokladov a pečiatok podľa prvého bodu,

3.

inventarizáciu uskladnených tlačív dokladov a pečiatok podľa prvého bodu v ustanovených lehotách a pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo odcudzení je povinná postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g),

4.

evidenciu a likvidáciu znehodnotených tlačív dokladov alebo pečiatok podľa prvého bodu prijatých od oprávnenej osoby technickej kontroly a pri ich zničení, strate alebo odcudzení ohlásenom oprávnenou osobou technickej kontroly je povinná postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g),

5.

prijatie pečiatok, nespotrebovaných tlačív dokladov podľa prvého bodu od oprávnenej osoby technickej kontroly, ktorej bolo oprávnenie na výkon technickej kontroly zrušené alebo zaniklo, a postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g),

k)

viesť v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol

1.

zoznam vydaných povolení na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec staníc technickej kontroly podľa § 104 ods. 6 písm. a) až c) (ďalej len „povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete“),

2.

zoznam vydaných povolení na zriadenie stanice technickej kontroly,

3.

zoznam staníc technickej kontroly,

4.

zoznam oprávnených osôb technickej kontroly,

5.

zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie technickej kontroly,

6.

zoznam schválených zariadení na vykonávanie technickej kontroly,

7.

zoznam odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení,

l)

zabezpečovať spracovávanie návrhov metodík súvisiacich s technickou kontrolou,

m)

podieľať sa na vývoji nových metód vykonávania technickej kontroly,

n)

požiadať o zmenu v udelenom poverení na vykonávanie technickej služby, ak sa zmena týka podmienok, údajov a dokladov ustanovených ako návrh na udelenie poverenia, a predložiť o nich doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku týchto zmien,

o)

vykonávať činnosti v súlade s udeleným poverením a udeleným rozsahom akreditácie,

p)

počas celej doby platnosti udeleného poverenia dodržiavať podmienky podľa § 71 ods. 1 a plniť podmienky uvedené v poverení,

q)

z celoštátneho informačného systému technických kontrol o všetkých vykonaných technických kontrolách bezodplatne poskytovať informácie o prevádzkových záznamoch vozidiel vrátane údajov z odometrov motorových vozidiel do registra prevádzkových záznamov vozidiel podľa § 48, a to nepretržite a priamo aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka,

r)

zastupovať Slovenskú republiku v medzinárodnej organizácii pre kontroly technického stavu vozidiel v oblasti technických kontrol,

s)

vykonávať činnosti prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov78) v oblasti technickej kontroly; technická služba technickej kontroly získané údaje spracováva bez súhlasu dotknutej osoby podľa odseku 5.

(2)

Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností podľa odseku 1 písm. a) a b), písm. d), písm. h), písm. j) druhého až piateho bodu technickou službou technickej kontroly ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. g).

(3)

Technická služba technickej kontroly je oprávnená požadovať poskytovanie informácií z informačných systémov, ktoré vedie Policajný zbor podľa osobitného predpisu,79) o tom, či je v pátraní odcudzená tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom alebo osobitným evidenčným číslom alebo či je v pátraní doklad o evidencii vozidla. Tieto informácie sa poskytujú v súvislosti s plnením jej úloh podľa odseku 1 písm. h) a úloh oprávnených osôb technickej kontroly podľa tohto zákona, a to bezodplatne nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka. Technická služba technickej kontroly je oprávnená získané informácie poskytovať oprávneným osobám technickej kontroly na účely plnenia ich povinností podľa tohto zákona.

(4)

V celoštátnom informačnom systéme technických kontrol, ktorý musí spĺňať požiadavky ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g), sa okrem údajov uvedených vykonávacím právnym predpisom môžu viesť aj osobné údaje o

a)

žiadateľoch o počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol v rozsahu,

1.

ak ide o fyzickú osobu,

1a.

meno a priezvisko,

1b.

dátum narodenia,

1c.

adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a

1d.

podpis,

2.

ak ide o právnickú osobu,

2a.

meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

2b.

podpis štatutárneho orgánu,

b)

žiadateľoch o overenie vhodnosti zariadenia v rozsahu údajov podľa písmena a),

c)

štatutárnom orgáne oprávnenej osoby technickej kontroly alebo ním splnomocnenej osoby na príjem tlačív a pečiatok v rozsahu podľa písmena a) prvého bodu,

d)

kontaktných osobách stanice technickej kontroly určených oprávnenou osobou technickej kontroly v rozsahu meno a priezvisko,

e)

technikoch technickej kontroly v rozsahu údajov podľa písmena a) prvého bodu,

f)

žiadateľoch a absolventoch základného školenia, rozširovacieho školenia a doškoľovacieho kurzu v rozsahu údajov podľa písmena a) prvého bodu,

g)

žiadateľoch a absolventoch školenia na vykonávanie administratívnych činností v rozsahu údajov podľa písmena a) prvého bodu,

h)

žiadateľoch o skúšku overenia znalostí o vozidlách v rozsahu údajov podľa písmena c).

(5)

Na účely tohto zákona a na účely zaznamenania transparentného výsledku technickej kontroly technická služba technickej kontroly spracováva podľa osobitných predpisov78) v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol bez súhlasu technikov technickej kontroly, prevádzkovateľov vozidiel a osôb zdržiavajúcich sa v priestore kontrolnej linky stanice technickej kontroly monitorovanej monitorovacím záznamovým zariadením

a)

údaje a záznamy z monitorovacieho záznamového zariadenia,

b)

údaje a záznamy o vozidle a záznamy z vozidla, na ktorom sa vykonáva technická kontrola.

(6)

Technická služba technickej kontroly vykonáva odbornú prípravu na skúšky overenia znalostí o vozidlách a školenie kontroly upevnenia nákladu vrátane skúšky.

(7)

Technická služba technickej kontroly v súvislosti s vykonávaním cestnej technickej kontroly je povinná

a)

zabezpečovať základné školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie cestnej technickej kontroly, vydávať potvrdenia o ich absolvovaní a viesť o nich údaje v celoštátnom informačnom systéme cestných technických kontrol,

b)

zabezpečovať v spolupráci s typovým schvaľovacím orgánom skúšky z odbornej spôsobilosti technikov cestnej technickej kontroly a viesť o nich údaje v celoštátnom informačnom systéme cestných technických kontrol,

c)

spravovať údaje o výsledkoch cestnej technickej kontroly, vyhodnotení technického stavu vozidiel a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na prevádzku v cestnej premávke v celoštátnom informačnom systéme cestných technických kontrol,

d)

zabezpečiť vývoj a prevádzku celoštátneho informačného systému cestných technických kontrol,

e)

zabezpečiť spracovávanie návrhov metodík súvisiacich s cestnou technickou kontrolou,

f)

podieľať sa na vývoji nových metód vykonávania cestnej technickej kontroly,

g)

z celoštátneho informačného systému cestných technických kontrol o všetkých vykonaných cestných technických kontrolách bezodplatne poskytovať informácie o prevádzkových záznamoch vozidiel vrátane údajov z odometrov motorových vozidiel do registra prevádzkových záznamov vozidiel podľa § 48, a to nepretržite a priamo aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka,

h)

zastupovať Slovenskú republiku v medzinárodnej organizácii pre cestné technické kontroly.

(8)

V celoštátnom informačnom systéme cestných technických kontrol, ktorý musí spĺňať požiadavky ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. e), sa okrem údajov uvedených vykonávacím právnym predpisom môžu viesť osobné údaje o

a)

dopravnom podniku alebo držiteľovi vozidla, ak ide o fyzickú osobu, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,

b)

vodičovi vozidla v rozsahu meno a priezvisko,

c)

fyzickej osobe vykonávajúcej cestnú technickú kontrolu v rozsahu meno a priezvisko.

(9)

Technická služba technickej kontroly je oprávnená požadovať poskytovanie informácií z

a)

informačných systémov, ktoré vedie Policajný zbor podľa osobitného predpisu,79) o tom, či je vozidlo v pátraní z dôvodu jeho odcudzenia alebo či je v pátraní odcudzená tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom alebo osobitným evidenčným číslom alebo či je v pátraní doklad o evidencii vozidla vrátane overenia dokladov s elektronickými údajmi,

b)

medzinárodného informačného systému vozidiel,

c)

medzinárodného informačného systému vodičských preukazov,24)

d)

vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy.

(10)

Osoby, ktoré prevádzkujú informačné systémy a registre podľa odseku 9, sú povinné poskytnúť technickej službe technickej kontroly informácie v súvislosti s vykonávaním cestných technických kontrol, a to bezodplatne nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka. Technická služba technickej kontroly je oprávnená získané informácie poskytovať oprávneným osobám vykonávajúcim cestnú technickú kontrolu.

(11)

Technická služba technickej kontroly je povinná pred zvýšením poplatkov za svoje služby poskytované oprávneným osobám technickej kontroly týkajúcich sa prístupu do celoštátneho informačného systému technických kontrol a distribúcie tlačív požiadať typový schvaľovací orgán o schválenie zvýšenia poplatkov spolu s odôvodnením a preukázaním primeranosti zvýšenia poplatkov.

(12)

Technická služba technickej kontroly prostredníctvom celoštátneho informačného systému technických kontrol vykonáva zber údajov a vykazovanie údajov získaných za skutočných jazdných podmienok a zasiela ich Európskej komisii a Európskej environmentálnej agentúre.79a) Pri zbere údajov a vykazovaní údajov získaných za skutočných jazdných podmienok sa dodržiavajú povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov podľa osobitného predpisu.79b)

(13)

Technická služba technickej kontroly je povinná

a)

počas celej doby poverenia disponovať nevýhradnou a prevoditeľnou licenciou na zmeny a prevádzku celoštátneho informačného systému technických kontrol a neustále udržiavať dokumentáciu k celoštátnemu informačnému systému technických kontrol v aktuálnom stave,

b)

bezodplatne poskytnúť licenciu podľa písmena a) k celoštátnemu informačnému systému technických kontrol vrátane poskytnutia zdrojových kódov aplikačného programového vybavenia, ktoré sú súčasťou celoštátneho informačného systému technických kontrol, všetkých spravovaných údajov podľa odseku 1 písm. h) a dokumentácie týkajúcej sa celoštátneho informačného systému technických kontrol typovému schvaľovaciemu orgánu na zabezpečenie činností výhradne súvisiacich s technickou službou technickej kontroly podľa § 70 ods. 2 v deň zrušenia poverenia podľa § 72 ods. 3 alebo v deň zániku poverenia podľa § 72 ods. 4.

§ 75 - Povinnosti a oprávnenia technickej služby emisnej kontroly
(1)

Technická služba emisnej kontroly je povinná

a)

overovať počiatočné plnenie podmienok na vykonávanie emisnej kontroly a o výsledku spracovať správu; o vykonaných počiatočných overeniach vedie evidenciu v automatizovanom informačnom systéme emisných kontrol s celoštátnou pôsobnosťou (ďalej len „celoštátny informačný systém emisných kontrol“),

b)

vykonávať najneskôr raz za tri roky pravidelné priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie emisnej kontroly a o výsledku spracovať správu; o vykonaných priebežných overeniach vedie evidenciu v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol,

c)

vykonávať odborný dozor podľa tohto zákona a vykonávacieho právneho predpisu podľa § 136 ods. 3 písm. k) a zaznamenávať údaje o vykonaných odborných dozoroch v cestnom informačnom systéme,

d)

overovať

1.

vhodnosť zariadení na použitie pri emisnej kontrole a o výsledku spracovať správu; o vykonaných overeniach vedie evidenciu v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol,

2.

spôsobilosť osôb na získanie osvedčení odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení (§ 79), o výsledku spracovať správu a o vykonaných overeniach viesť evidenciu v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol; technická služba emisnej kontroly môže pôsobiť ako odborne spôsobilá osoba na kalibráciu zariadení podľa § 79 ods. 5 písm. b),

e)

zabezpečovať

1.

základné školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie emisnej kontroly, vydávať potvrdenia o ich absolvovaní a zaznamenávať o nich údaje v cestnom informačnom systéme,

2.

školenia na vykonávanie administratívnych činností na pracovisku emisnej kontroly, vydávať potvrdenia o absolvovaní školenia a viesť o nich údaje v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol,

f)

zabezpečovať v spolupráci s typovým schvaľovacím orgánom skúšky z odbornej spôsobilosti technikov emisnej kontroly a zaznamenávať o nich údaje v cestnom informačnom systéme,

g)

zabezpečovať skúšky overenia znalostí o vozidlách a viesť o nich údaje v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol,

h)

spravovať údaje o výsledkoch emisnej kontroly, vyhodnotení technického stavu vozidiel a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na prevádzku v cestnej premávke, o vydaných emisných plaketách pre konkrétne vozidlo v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol a poskytovať ich osobám ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h); technická služba emisnej kontroly umožňuje na svojom webovom sídle overenie platnosti emisnej kontroly a so súhlasom ministerstva dopravy môže zverejňovať tieto údaje z celoštátneho informačného systému emisných kontrol na svojom webovom sídle alebo poskytovať tretím osobám v elektronickej podobe,

i)

zabezpečiť vývoj a prevádzku celoštátneho informačného systému emisných kontrol, integrovať ho cez poskytnuté rozhranie s cestným informačným systémom a poskytovať do cestného informačného systému všetky údaje uvádzané v protokole o emisnej kontrole,

j)

zabezpečovať

1.

výrobu, predaj a distribúciu tlačív dokladov a pečiatok používaných pri emisných kontrolách podľa ustanovených technických požiadaviek,

2.

evidenciu a uskladnenie tlačív dokladov a pečiatok podľa prvého bodu,

3.

inventarizáciu uskladnených tlačív dokladov a pečiatok podľa prvého bodu v ustanovených lehotách a pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo odcudzení je povinná postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h),

4.

evidenciu a likvidáciu znehodnotených tlačív dokladov alebo pečiatok podľa prvého bodu prijatých od oprávnenej osoby emisnej kontroly a pri ich zničení, strate alebo odcudzení ohlásenom oprávnenou osobou emisnej kontroly je povinná postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h),

5.

prijatie pečiatok, nespotrebovaných tlačív dokladov podľa prvého bodu od oprávnenej osoby emisnej kontroly, ktorej bolo oprávnenie na výkon emisných kontrol zrušené alebo zaniklo, a postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h),

6.

výrobu, predaj, distribúciu, evidenciu a uskladnenie emisných plakiet, ktoré majú charakter ceniny, podľa ustanovených technických požiadaviek,

7.

inventarizáciu uskladnených emisných plakiet v ustanovených lehotách a pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo odcudzení je povinná postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h),

k)

viesť v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol

1.

zoznam vydaných povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly nad rámec pracovísk emisnej kontroly podľa § 113 ods. 5 písm. a) až c) (ďalej len „povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete“),

2.

zoznam vydaných povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,

3.

zoznam pracovísk emisnej kontroly,

4.

zoznam oprávnených osôb emisnej kontroly,

5.

zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie emisnej kontroly,

6.

zoznam schválených zariadení na vykonávanie emisnej kontroly,

7.

zoznam odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení,

l)

zabezpečovať spracovávanie

1.

návrhov metodík súvisiacich s emisnou kontrolou,

2.

návrhov metodík súvisiacich s cestnou technickou kontrolou v rozsahu emisnej kontroly,

m)

podieľať sa na vývoji nových metód vykonávania emisnej kontroly a vykonávania cestnej technickej kontroly v rozsahu emisnej kontroly,

n)

požiadať o zmenu v udelenom poverení na vykonávanie technickej služby, ak sa zmena týka podmienok, údajov a dokladov ustanovených ako návrh na udelenie poverenia, a predložiť o nich doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku týchto zmien,

o)

vykonávať činnosti v súlade s udeleným poverením a udeleným rozsahom akreditácie,

p)

počas celej doby platnosti udeleného poverenia dodržiavať podmienky podľa § 71 ods. 1 a plniť podmienky uvedené v poverení,

q)

z celoštátneho informačného systému emisných kontrol o všetkých vykonaných emisných kontrolách bezodplatne poskytovať informácie

1.

do celoštátneho informačného systému technických kontrol v rozsahu potrebnom na vykonávanie technickej kontroly, a to priamo a nepretržite aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka,

2.

o prevádzkových záznamoch vozidiel vrátane údajov z odometrov motorových vozidiel do registra prevádzkových záznamov vozidiel podľa § 48, a to priamo a nepretržite aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka,

r)

zastupovať Slovenskú republiku v medzinárodnej organizácii pre kontroly technického stavu vozidiel v oblasti emisných kontrol,

s)

vykonávať činnosti prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov78) v oblasti emisnej kontroly; technická služba emisnej kontroly získané údaje spracováva bez súhlasu dotknutej osoby podľa odseku 5.

(2)

Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností podľa odseku 1 písm. a) a b), písm. d), písm. h), písm. j) druhého až siedmeho bodu technickou službou emisnej kontroly ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. h).

(3)

Technická služba emisnej kontroly je oprávnená požadovať poskytovanie informácií z informačných systémov, ktoré vedie Policajný zbor podľa osobitného predpisu,79) o tom, či je v pátraní odcudzená tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom alebo osobitným evidenčným číslom alebo či je v pátraní doklad o evidencii vozidla. Tieto informácie sa poskytujú v súvislosti s plnením jej úloh podľa odseku 1 písm. h) a úloh oprávnených osôb emisnej kontroly podľa tohto zákona, a to bezodplatne nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka. Technická služba emisnej kontroly je oprávnená získané informácie poskytovať oprávneným osobám emisnej kontroly na účely plnenia ich povinností podľa tohto zákona.

(4)

V celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol, ktorý musí spĺňať požiadavky ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h), sa okrem údajov uvedených vykonávacím právnym predpisom môžu viesť aj osobné údaje o

a)

žiadateľoch o počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie emisných kontrol v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. a),

b)

žiadateľoch o overenie vhodnosti zariadenia v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. a),

c)

štatutárnom orgáne oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo ním splnomocnenej osoby na príjem tlačív a pečiatok v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. c),

d)

kontaktných osobách pracoviska emisnej kontroly určených oprávnenou osobou emisnej kontroly v rozsahu meno a priezvisko,

e)

technikoch emisnej kontroly v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. c),

f)

žiadateľoch a absolventoch základného školenia a doškoľovacieho kurzu v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. c),

g)

žiadateľoch a absolventoch školenia na vykonávanie administratívnych činností v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. c),

h)

žiadateľoch o skúšku overenia znalostí o vozidlách v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. c).

(5)

Na účely tohto zákona a na účely zaznamenania transparentného výsledku emisnej kontroly technická služba emisnej kontroly spracováva podľa osobitných predpisov78) v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol bez súhlasu technikov emisnej kontroly, prevádzkovateľov vozidiel a osôb zdržiavajúcich sa v priestore pracoviska emisnej kontroly monitorovanom monitorovacím záznamovým zariadením

a)

údaje a záznamy z monitorovacieho záznamového zariadenia,

b)

údaje a záznamy o vozidle a záznamy z vozidla, na ktorom sa vykonáva emisná kontrola.

(6)

Technická služba emisnej kontroly vykonáva odbornú prípravu na skúšky overenia znalostí o vozidlách.

(7)

Technická služba emisnej kontroly v súvislosti s vykonávaním cestnej technickej kontroly je povinná

a)

zabezpečovať základné školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie cestnej technickej kontroly, vydávať potvrdenia o ich absolvovaní a viesť o nich údaje v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol,

b)

zabezpečovať v spolupráci s typovým schvaľovacím orgánom skúšky z odbornej spôsobilosti technikov cestnej technickej kontroly a viesť o nich údaje v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol.

(8)

Technická služba emisnej kontroly je povinná pred zvýšením poplatkov za svoje služby poskytované oprávneným osobám emisnej kontroly týkajúcich sa prístupu do celoštátneho informačného systému emisných kontrol a distribúcie tlačív požiadať typový schvaľovací orgán o schválenie zvýšenia poplatkov spolu s odôvodnením a preukázaním primeranosti zvýšenia poplatkov.

(9)

Technická služba emisnej kontroly je povinná

a)

počas celej doby poverenia disponovať nevýhradnou a prevoditeľnou licenciou na zmeny a prevádzku celoštátneho informačného systému emisných kontrol a neustále udržiavať dokumentáciu k celoštátnemu informačnému systému emisných kontrol v aktuálnom stave,

b)

bezodplatne poskytnúť licenciu podľa písmena a) k celoštátnemu informačnému systému emisných kontrol vrátane poskytnutia zdrojových kódov aplikačného programového vybavenia, ktoré sú súčasťou celoštátneho informačného systému emisných kontrol, všetkých spravovaných údajov podľa odseku 1 písm. h) a dokumentácie týkajúcej sa celoštátneho informačného systému emisných kontrol typovému schvaľovaciemu orgánu na zabezpečenie činností výhradne súvisiacich s technickou službou emisnej kontroly podľa § 70 ods. 2 v deň zrušenia poverenia podľa § 72 ods. 3 alebo v deň zániku poverenia podľa § 72 ods. 4.

§ 76 - Povinnosti a oprávnenia technickej služby kontroly originality
(1)

Technická služba kontroly originality je povinná

a)

overovať počiatočné plnenie podmienok na vykonávanie kontroly originality a o výsledku spracovať správu; o vykonaných počiatočných overeniach vedie evidenciu v automatizovanom informačnom systéme kontrol originality s celoštátnou pôsobnosťou (ďalej len „celoštátny informačný systém kontrol originality“),

b)

vykonávať najneskôr raz za tri roky pravidelné priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie kontroly originality a o výsledku spracovať správu; o vykonaných priebežných overeniach vedie evidenciu v celoštátnom informačnom systéme kontrol originality,

c)

vykonávať odborný dozor podľa tohto zákona a vykonávacieho právneho predpisu podľa § 136 ods. 3 písm. k) a zaznamenávať údaje o vykonaných odborných dozoroch v cestnom informačnom systéme,

d)

overovať vhodnosť zariadení na použitie pri kontrole originality a o výsledku spracovať správu; o vykonaných overeniach vedie evidenciu v celoštátnom informačnom systéme kontrol originality,

e)

zabezpečovať základné školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie kontroly originality, vydávať potvrdenia o ich absolvovaní a zaznamenávať o nich údaje v cestnom informačnom systéme,

f)

zabezpečovať v spolupráci s typovým schvaľovacím orgánom skúšky z odbornej spôsobilosti technikov kontroly originality a zaznamenávať o nich údaje v cestnom informačnom systéme,

g)

spravovať údaje o výsledkoch kontroly originality, vyhodnotení vozidiel, vyhodnotení identifikátorov vozidiel, vyhodnotení požadovaných dokladov, vyhodnotení údajov v príslušných informačných systémoch podľa odseku 3 a záveroch o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidiel na prevádzku v cestnej premávke alebo záveroch o splnení podmienok, splnení podmienok s chybami alebo nesplnení podmienok vozidiel v cestnej premávke v celoštátnom informačnom systéme kontrol originality a poskytovať ich osobám ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i); technická služba kontroly originality umožňuje na svojom webovom sídle overenie výsledku kontroly originality a so súhlasom ministerstva dopravy môže zverejňovať tieto údaje z celoštátneho informačného systému kontrol originality na svojom webovom sídle alebo poskytovať tretím osobám v elektronickej podobe,

h)

spravovať údaje zasielané povinnými osobami podľa § 48 ods. 3 o prevádzkových záznamoch vozidiel vrátane údajov zobrazovanej hodnoty z odometrov cestných motorových vozidiel v registri prevádzkových záznamov vozidiel (§ 48) s celoštátnou pôsobnosťou pre kontrolu originality a pre medzinárodný informačný systém vozidiel, zabezpečiť vývoj a prevádzku registra prevádzkových záznamov vozidiel, údaje z registra poskytovať osobám ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i) a umožniť na webovom sídle overenie týchto údajov vo výpise z registra prevádzkových záznamov vozidiel zverejnením týchto údajov vzťahujúcich sa k vozidlu a k výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel,

i)

spracovávať údaje z vystaveného osvedčenia o zhode COC a dodatočných technických údajov potrebných na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel vyžadovaných jednotlivými členskými štátmi alebo zmluvnými štátmi v registri osvedčení o zhode COC (§ 13) s celoštátnou pôsobnosťou pre kontrolu originality a pre medzinárodný informačný systém vozidiel, zabezpečiť vývoj a prevádzku registra osvedčení o zhode COC a údaje z registra poskytovať osobám ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i),

j)

zabezpečiť vývoj a prevádzku celoštátneho informačného systému kontrol originality, integrovať ho cez poskytnuté rozhranie s cestným informačným systémom a poskytovať do cestného informačného systému všetky údaje uvádzané v odbornom posudku o kontrole originality,

k)

zabezpečovať

1.

výrobu, predaj a distribúciu tlačív dokladov a pečiatok používaných pri kontrole originality podľa ustanovených technických požiadaviek,

2.

evidenciu a uskladnenie tlačív dokladov a pečiatok podľa prvého bodu,

3.

inventarizáciu uskladnených tlačív dokladov a pečiatok podľa prvého bodu v ustanovených lehotách a pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo odcudzení je povinná postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i),

4.

evidenciu a likvidáciu znehodnotených tlačív dokladov alebo pečiatok podľa prvého bodu prijatých od oprávnenej osoby kontroly originality a pri ich zničení, strate alebo odcudzení ohlásenom oprávnenou osobou kontroly originality je povinná postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i),

5.

prijatie pečiatok, nespotrebovaných tlačív dokladov podľa prvého bodu od oprávnenej osoby kontroly originality, ktorej bolo oprávnenie na výkon kontrol originality zrušené alebo zaniklo, a postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i),

l)

viesť v celoštátnom informačnom systéme kontrol originality

1.

zoznam vydaných povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality nad rámec pracovísk kontroly originality podľa § 122 ods. 3 písm. a) až c) (ďalej len „povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete“),

2.

zoznam vydaných povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality,

3.

zoznam pracovísk kontroly originality,

4.

zoznam oprávnených osôb kontroly originality,

5.

zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie kontroly originality,

6.

zoznam schválených zariadení na vykonávanie kontroly originality,

m)

zabezpečovať spracovávanie návrhov metodík súvisiacich s kontrolou originality,

n)

podieľať sa na vývoji nových metód vykonávania kontroly originality,

o)

požiadať o zmenu v udelenom poverení na vykonávanie technickej služby, ak sa zmena týka podmienok, údajov a dokladov ustanovených ako návrh na udelenie poverenia, a predložiť o nich doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku týchto zmien,

p)

vykonávať činnosti v súlade s udeleným poverením a udeleným rozsahom akreditácie,

q)

počas celej doby platnosti udeleného poverenia dodržiavať podmienky podľa § 71 ods. 1 a plniť podmienky uvedené v poverení,

r)

vykonávať činnosti prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov78) v oblasti kontroly originality; technická služba kontroly originality získané údaje spracováva bez súhlasu dotknutej osoby podľa odseku 7.

(2)

Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností podľa odseku 1 písm. a), b), d), g) až i) a písm. k) druhého až piateho bodu technickou službou kontroly originality ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. i).

(3)

Technická služba kontroly originality je oprávnená požadovať poskytovanie informácií nepretržite a priamo na účely vedenia celoštátneho informačného systému kontrol originality podľa odseku 1 písm. g) v čase výkonu kontroly originality a na účely registra prevádzkových záznamov vozidiel podľa odseku 1 písm. h) z

a)

informačných systémov, ktoré vedie Policajný zbor podľa osobitného predpisu,79) o tom, či je vozidlo v pátraní z dôvodu jeho odcudzenia alebo či je v pátraní odcudzená tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom alebo osobitným evidenčným číslom alebo či je v pátraní doklad o evidencii vozidla alebo či je v pátraní doklad totožnosti fyzickej osoby alebo či doklad o evidencii vozidla je platný alebo či doklad totožnosti fyzickej osoby je platný vrátane overenia dokladov s elektronickými údajmi,

b)

medzinárodného informačného systému vozidiel,

c)

registra poistenia zodpovednosti od Slovenskej kancelárie poisťovateľov o povinnom zmluvnom poistení,

d)

notárskeho centrálneho registra záložných práv od Notárskej komory Slovenskej republiky80) o záložných právach vedených na vozidlá,

e)

centrálneho registra exekúcií vedeného Slovenskou komorou exekútorov81) o prevádzkovateľoch vozidiel, voči ktorým je vedené exekučné konanie.

(4)

Osoby, ktoré prevádzkujú informačné systémy a registre podľa odseku 3, sú povinné bezodplatne poskytnúť technickej službe kontroly originality informácie v súvislosti s plnením jej úloh podľa odseku 1 písm. g) a h) a úloh oprávnených osôb kontroly originality podľa tohto zákona, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka. Technická služba kontroly originality je oprávnená získané informácie poskytovať oprávneným osobám kontroly originality na účely plnenia ich povinností podľa tohto zákona.

(5)

Technická služba kontroly originality je oprávnená požadovať poskytovanie informácií o prevádzkových záznamoch vozidiel od osôb uvedených v § 48 ods. 3, ktoré sú povinné v rámci súčinnosti tieto informácie poskytnúť. Technická služba kontroly originality je oprávnená získané informácie poskytovať oprávneným osobám kontroly originality na účely plnenia ich povinností podľa tohto zákona.

(6)

V celoštátnom informačnom systéme kontrol originality, ktorý musí spĺňať požiadavky ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i), sa okrem údajov uvedených vykonávacím právnym predpisom môžu viesť aj osobné údaje o

a)

žiadateľoch o počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie kontrol originality v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. a),

b)

žiadateľoch o overenie vhodnosti zariadenia v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. a),

c)

štatutárnom orgáne oprávnenej osoby kontroly originality alebo ním splnomocnenej osoby na príjem tlačív odborných posudkov, protokolov a pečiatok v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. c),

d)

kontaktných osobách pracoviska kontroly originality v rozsahu meno a priezvisko,

e)

technikoch kontroly originality v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. c),

f)

žiadateľoch a absolventoch základného školenia a doškoľovacieho kurzu v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. c).

(7)

Na účely tohto zákona a na účely zaznamenania transparentného výsledku kontroly originality technická služba kontroly originality spracováva podľa osobitných predpisov78) v celoštátnom informačnom systéme kontrol originality bez súhlasu technikov kontroly originality, prevádzkovateľov vozidiel, osoby, ktorá pristavila vozidlo na vykonanie kontroly originality, a osôb zdržiavajúcich sa v priestore pracoviska kontroly originality

a)

údaje a záznamy o vozidle a záznamy z vozidla, na ktorom sa vykonáva kontrola originality,

b)

údaje osoby, ktorá pristavila vozidlo na vykonanie kontroly originality.

(8)

Technická služba kontroly originality je povinná pred zvýšením poplatkov za svoje služby poskytované oprávneným osobám kontroly originality týkajúcich sa prístupu do celoštátneho informačného systému kontrol originality a distribúcie tlačív požiadať typový schvaľovací orgán o schválenie zvýšenia poplatkov spolu s odôvodnením a preukázaním primeranosti zvýšenia poplatkov.

(9)

Technická služba kontroly originality je povinná

a)

počas celej doby poverenia disponovať nevýhradnou a prevoditeľnou licenciou na zmeny a prevádzku celoštátneho informačného systému kontrol originality a neustále udržiavať dokumentáciu k celoštátnemu informačnému systému kontrol originality v aktuálnom stave,

b)

bezodplatne poskytnúť licenciu podľa písmena a) k celoštátnemu informačnému systému kontrol originality vrátane poskytnutia zdrojových kódov aplikačného programového vybavenia, ktoré sú súčasťou celoštátneho informačného systému kontrol originality, všetkých spravovaných údajov podľa odseku 1 písm. h) a dokumentácie týkajúcej sa celoštátneho informačného systému kontrol originality typovému schvaľovaciemu orgánu na zabezpečenie činností výhradne súvisiacich s technickou službou kontroly originality podľa § 70 ods. 2 v deň zrušenia poverenia podľa § 72 ods. 3 alebo v deň zániku poverenia podľa § 72 ods. 4.

§ 77 - Povinnosti technickej služby montáže plynových zariadení
(1)

Technická služba montáže plynových zariadení je povinná

a)

overovať počiatočné plnenie podmienok na vykonávanie montáže plynových zariadení a o výsledku spracovať správu; o vykonaných počiatočných overeniach vedie evidenciu v automatizovanom informačnom systéme montáže plynových zariadení s celoštátnou pôsobnosťou (ďalej len „celoštátny informačný systém montáže plynových zariadení“),

b)

vykonávať najneskôr v štvorročných lehotách pravidelné priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie montáže plynových zariadení a o výsledku spracovať správu; o vykonaných priebežných overeniach vedie evidenciu v celoštátnom informačnom systéme montáže plynových zariadení,

c)

vykonávať odborný dozor podľa tohto zákona a vykonávacieho právneho predpisu podľa § 136 ods. 3 písm. k) a zaznamenávať údaje o vykonaných odborných dozoroch v cestnom informačnom systéme,

d)

zabezpečovať

1.

základné školenia, rozširovacie školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie montáže plynových zariadení, vydávať potvrdenia o ich absolvovaní a zaznamenávať o nich údaje v cestnom informačnom systéme,

2.

školenia osôb vykonávajúcich opravy a servis

2a.

vozidiel s pohonom na skvapalnený ropný plyn (LPG),

2b.

vozidiel s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG),

2c.

vozidiel s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG),

2d.

vozidiel s pohonom na iný plyn, ako je uvedený v bodoch 2a. až 2c.,

2e.

plynových zariadení používaných vo vozidlách podľa bodov 2a. až 2d.,

e)

zabezpečovať v spolupráci s typovým schvaľovacím orgánom skúšky z odbornej spôsobilosti technikov montáže plynových zariadení a zaznamenávať o nich údaje v cestnom informačnom systéme,

f)

spravovať údaje o montáži plynových zariadení a o periodických inšpekciách plynových nádrží v celoštátnom informačnom systéme montáže plynových zariadení a poskytovať ich osobám určeným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. j); so súhlasom ministerstva dopravy môže tieto údaje zverejniť na svojom webovom sídle alebo poskytovať tretím osobám,

g)

zabezpečiť vývoj a prevádzku celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení, integrovať ho cez poskytnuté rozhranie s cestným informačným systémom a poskytovať do cestného informačného systému všetky údaje uvádzané v protokole o montáži plynového zariadenia,

h)

zabezpečovať

1.

výrobu, predaj a distribúciu protokolov o montáži plynového zariadenia a pečiatok používaných pri montáži plynového zariadenia podľa ustanovených technických požiadaviek a výrobu protokolov o inšpekcii plynovej nádrže a inšpekčných nálepiek plynovej nádrže podľa ustanovených technických požiadaviek,

2.

evidenciu a uskladnenie tlačív dokladov, pečiatok a nálepiek podľa prvého bodu,

3.

inventarizáciu uskladnených tlačív dokladov, pečiatok a nálepiek podľa prvého bodu v ustanovených lehotách a pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo odcudzení je povinná postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. j),

4.

evidenciu a likvidáciu znehodnotených tlačív protokolov o montáži plynového zariadenia a pečiatok používaných pri montáži plynového zariadenia prijatých od oprávnenej osoby montáže plynových zariadení a pri ich zničení, strate alebo odcudzení ohlásenom oprávnenou osobou montáže plynových zariadení je povinná postupovať ustanoveným spôsobom; evidenciu a likvidáciu protokolov o inšpekcii plynovej nádrže a inšpekčných nálepiek plynovej nádrže a pri ich zničení, strate alebo odcudzení je povinná postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. j),

5.

prijatie pečiatok a nespotrebovaných tlačív protokolov o montáži plynového zariadenia od oprávnenej osoby montáže plynových zariadení, ktorej bolo oprávnenie na výkon montáže plynových zariadení zrušené alebo zaniklo, a postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. j),

i)

viesť v celoštátnom informačnom systéme montáže plynových zariadení

1.

zoznam pracovísk montáže plynových zariadení,

2.

zoznam oprávnených osôb montáže plynových zariadení,

3.

zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie montáže plynových zariadení,

4.

zoznam schválených zariadení na vykonávanie montáže plynových zariadení,

j)

zabezpečovať spracovávanie návrhov metodík súvisiacich s montážou plynových zariadení a periodických inšpekcií plynových nádrží,

k)

vykonávať periodickú inšpekciu plynových nádrží v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. j),

l)

požiadať o zmenu v udelenom poverení na vykonávanie technickej služby, ak sa zmena týka podmienok, údajov a dokladov ustanovených ako návrh na udelenie poverenia, a predložiť o nich doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku týchto zmien,

m)

vykonávať činnosti v súlade s udeleným poverením a udeleným rozsahom akreditácie,

n)

počas celej doby platnosti udeleného poverenia dodržiavať podmienky podľa § 71 ods. 1 a plniť podmienky uvedené v poverení,

o)

vykonávať činnosti prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov78) v oblasti montáže plynových zariadení; získané údaje spracováva bez súhlasu dotknutej osoby podľa odseku 4.

(2)

Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností podľa odseku 1 písm. a) a b), písm. f), písm. h) druhého až piateho bodu technickou službou montáže plynových zariadení ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. j).

(3)

V celoštátnom informačnom systéme montáže plynových zariadení, ktorý musí spĺňať požiadavky ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. j), sa okrem údajov uvedených vykonávacím právnym predpisom môžu viesť aj osobné údaje o

a)

žiadateľoch o počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie montáže plynových zariadení v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. a),

b)

žiadateľoch o overenie vhodnosti zariadenia v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. a),

c)

štatutárnom orgáne oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo ním splnomocnenej osoby na príjem tlačív a pečiatok v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. c),

d)

kontaktných osobách pracoviska montáže plynových zariadení určených oprávnenou osobou montáže plynových zariadení v rozsahu meno a priezvisko,

f)

technikoch montáže plynových zariadení v rozsahu údajov podľa § 74 ods. 4 písm. c),

g)

žiadateľoch a absolventoch základného školenia, rozširovacieho školenia a doškoľovacieho kurzu v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. c).

(4)

Na účely tohto zákona a na účely zaznamenania transparentného výsledku montáže plynového zariadenia technická služba montáže plynových zariadení spracováva podľa osobitných predpisov78) v celoštátnom informačnom systéme montáže plynových zariadení bez súhlasu technikov montáže plynových zariadení a prevádzkovateľov vozidiel údaje a záznamy o vozidle a záznamy z vozidla, na ktorom sa vykonáva montáž plynového zariadenia.

(5)

Technická služba montáže plynových zariadení je povinná pred zvýšením poplatkov za svoje služby poskytované oprávneným osobám montáže plynových zariadení týkajúcich sa prístupu do celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení a distribúcie tlačív požiadať typový schvaľovací orgán o schválenie zvýšenia poplatkov spolu s odôvodnením a preukázaním primeranosti zvýšenia poplatkov.

(6)

Technická služba montáže plynových zariadení

a)

počas celej doby poverenia disponovať nevýhradnou a prevoditeľnou licenciou na zmeny a prevádzku celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení a neustále udržiavať dokumentáciu k celoštátnemu informačnému systému montáže plynových zariadení v aktuálnom stave,

b)

bezodplatne poskytnúť licenciu podľa písmena a) k celoštátnemu informačnému systému montáže plynových zariadení vrátane poskytnutia zdrojových kódov aplikačného programového vybavenia, ktoré sú súčasťou celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení, všetkých spravovaných údajov podľa odseku 1 písm. f) a dokumentácie týkajúcej sa celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení typovému schvaľovaciemu orgánu na zabezpečenie činností výhradne súvisiacich s technickou službou montáže plynových zariadení podľa § 70 ods. 2 v deň zrušenia poverenia podľa § 72 ods. 3 alebo v deň zániku poverenia podľa § 72 ods. 4.

DRUHÁ HLAVA
SCHVAĽOVANIE ZARIADENÍ, VZOROVÝCH VÝTLAČKOV TLAČÍV DOKLADOV, NÁLEPIEK, EMISNÝCH PLAKIET A CELOŠTÁTNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

§ 78 - Schvaľovanie vhodnosti zariadení
(1)

Schvaľovaniu typovým schvaľovacím orgánom podliehajú zariadenia používané pri

a)

technickej kontrole,

b)

emisnej kontrole,

c)

kontrole originality.

(2)

Zoznam zariadení podliehajúcich schvaľovaniu podľa odseku 1 ustanovia vykonávacie právne predpisy podľa § 136 ods. 3 písm. g) až i). Zariadenie nesmie umožňovať manipuláciu s parametrami vyhodnocovanými pri technickej kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole originality a nesmie umožniť pripojenie iného zariadenia, ktoré by zmanipulovalo parametre vyhodnocované pri technickej kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole originality.

(3)

Návrh na schválenie vhodnosti zariadenia okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacími právnymi predpismi podľa § 136 ods. 3 písm. g) až i).

(4)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky. V osvedčení o schválení vhodnosti zariadenia môže určiť ďalšie podmienky.

(5)

Držiteľ osvedčenia podľa odseku 4 je povinný

a)

ku každému zariadeniu dodať kópiu osvedčenia o schválení vhodnosti zariadenia,

b)

zabezpečiť poučenie alebo vyškolenie technikov na používanie zariadenia,

c)

dodať len také zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky podľa odseku 2 počas celej doby platnosti schválenia vhodnosti zariadenia a je zhodné so schválením vhodnosti zariadenia,

d)

zabezpečiť servis a náhradné dielce pre zariadenie po dobu platnosti osvedčenia o schválení vhodnosti zariadenia,

e)

požiadať o zmenu v udelenom osvedčení, ak sa zmena týka podmienok, údajov a dokladov ustanovených ako návrh na schválenie vhodnosti zariadenia, a predložiť o nich doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku týchto zmien.

(6)

Typový schvaľovací orgán môže zmeniť osvedčenie podľa odseku 4, ak držiteľ osvedčenia požiada o zmenu osvedčenia. Ak typový schvaľovací orgán po posúdení zmien podmienok, údajov a dokladov predložených držiteľom osvedčenia zistí, že sú na to dôvody, môže udeliť nové osvedčenie. Na zmenu osvedčenia sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 2 až 5.

(7)

Typový schvaľovací orgán môže pozastaviť platnosť osvedčenia podľa odseku 4 bezodkladne na čas, kým nebudú nedostatky preukázateľne odstránené, alebo do vykonania uložených opatrení na nápravu, ak

a)

držiteľ osvedčenia neoznámi typovému schvaľovaciemu orgánu zmenu podmienok, údajov a dokladov, na základe ktorých mu bolo udelené osvedčenie, a o zmenách nepredloží doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku zmien, alebo

b)

výkonom štátneho odborného dozoru boli zistené dôvody na pozastavenie výkonu poverenia.

(8)

Typový schvaľovací orgán zruší osvedčenie podľa odseku 4, ak

a)

držiteľ osvedčenia požiada o jeho zrušenie,

b)

zistí, že osvedčenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok na jeho vydanie,

c)

držiteľ osvedčenia prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo osvedčenie udelené,

d)

držiteľ osvedčenia napriek upozorneniu orgánu odborného dozoru opakovane poruší tú istú povinnosť, za ktorej porušenie mu už bola uložená pokuta orgánom štátneho odborného dozoru, počas 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty.

(9)

Osvedčenie podľa odseku 4 zaniká

a)

zrušením právnickej osoby, ktorej bolo udelené osvedčenie,

b)

smrťou alebo vyhlásením fyzickej osoby za mŕtvu, ktorej bolo udelené osvedčenie,

c)

dňom nadobudnutia platnosti zmien technických požiadaviek pre konkrétne zariadenie.

(10)

Odvolanie proti rozhodnutiu typového schvaľovacieho orgánu o pozastavení platnosti osvedčenia podľa odseku 7 nemá odkladný účinok.

(11)

Proti rozhodnutiu o zrušení osvedčenia podľa odseku 8 písm. a) sa nemožno odvolať.

(12)

Zoznam schválených zariadení vedie

a)

technická služba technickej kontroly v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol, ak ide o zariadenia používané pri technickej kontrole; zoznam

1.

zverejňuje oprávneným osobám technickej kontroly prostredníctvom celoštátneho informačného systému technických kontrol a

2.

poskytuje držiteľom povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly prostredníctvom webového sídla technickej služby technickej kontroly,

b)

technická služba emisnej kontroly v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol, ak ide o zariadenia používané pri emisnej kontrole; zoznam

1.

zverejňuje oprávneným osobám emisnej kontroly prostredníctvom celoštátneho informačného systému emisných kontrol a

2.

poskytuje držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly prostredníctvom webového sídla technickej služby emisnej kontroly,

c)

technická služba kontroly originality v celoštátnom informačnom systéme kontrol originality, ak ide o zariadenia používané pri kontrole originality; zoznam

1.

zverejňuje oprávneným osobám kontroly originality prostredníctvom celoštátneho informačného systému kontrol originality a

2.

poskytuje držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality prostredníctvom webového sídla technickej služby kontroly originality.

§ 79 - Overenie a kalibrácia zariadení
(1)

Zariadenia používané pri technickej kontrole a emisnej kontrole, ktoré majú meraciu funkciu, podliehajú

a)

overeniu podľa osobitného predpisu68) alebo

b)

kalibrácii podľa odsekov 4 až 11.

(2)

Zoznam zariadení podliehajúcich overeniu, zoznam zariadení podliehajúcich kalibrácii a interval medzi dvoma kalibráciami ustanovia vykonávacie právne predpisy podľa § 136 ods. 3 písm. g) a h).

(3)

Dokladom o vykonaní overenia je certifikát o overení podľa osobitného predpisu.68) Údaje o vykonaní overenia sa vedú aj v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol alebo v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol.

(4)

Kalibráciu zariadení podľa odseku 1 písm. b) vykonáva odborne spôsobilá osoba, ktorou je

a)

výrobca zariadenia alebo jeho zástupca, alebo

b)

kalibračné laboratórium, ak kalibráciu nevykonáva osoba podľa písmena a).

(5)

Ak kalibráciu zariadení nezabezpečuje odborne spôsobilá osoba podľa odseku 4 písm. a) alebo písm. b), môže o udelenie osvedčenia odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení požiadať aj

a)

technická služba technickej kontroly pre zariadenia používané v rámci technickej kontroly,

b)

technická služba emisnej kontroly pre zariadenia používané v rámci emisnej kontroly.

(6)

Osoba, ktorá chce byť odborne spôsobilou osobou na kalibráciu zariadení, musí mať na kalibráciu vypracované postupy a musí mať kalibračné zariadenia.

(7)

Dokladom o vykonaní kalibrácie zariadenia je certifikát o kalibrácii, ktorého náležitosti a vzor ustanovia vykonávacie právne predpisy podľa § 136 ods. 3 písm. g) a h). Údaje o vykonaní kalibrácie sa vedú aj v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol alebo celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol.

(8)

Osoba, ktorá chce vykonávať kalibráciu podľa tohto zákona, je povinná vopred požiadať typový schvaľovací orgán o udelenie osvedčenia odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení.

(9)

Návrh podľa odseku 8 okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacími právnymi predpismi podľa § 136 ods. 3 písm. g) a h).

(10)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky a ak navrhovateľ je schopný vykonávať kalibráciu. V osvedčení o schválení odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení môže určiť ďalšie podmienky.

(11)

Odborne spôsobilá osoba na kalibráciu zariadení, ktorá má udelené osvedčenie podľa odseku 10, je povinná

a)

oznámiť príslušnej technickej službe začiatok výkonu kalibrácie,

b)

oznámiť minimálne jeden pracovný deň vopred plánovaný výkon kalibrácie v priestore podľa písmena c) prostredníctvom celoštátneho informačného systému technických kontrol alebo celoštátneho informačného systému emisných kontrol s uvedením zoznamu zariadení, na ktorých bude vykonaná kalibrácia,

c)

vykonávať kalibrácie zariadení v priestore, ktorý je pokrytý monitorovacím záznamovým zariadením,

d)

vykonávať kalibrácie zariadení na základe vypracovaných postupov a kalibračnými zariadeniami spôsobom, ktorý bol overený príslušnou technickou službou, a v súlade s požiadavkami na postup pri kalibrácii zariadení ustanovenými vykonávacími právnymi predpismi podľa § 136 ods. 3 písm. g) a h),

e)

vydať certifikát o kalibrácii len zariadeniam, na ktorých bola vykonaná kalibrácia,

f)

zabezpečiť dostupnosť služieb vykonávania kalibrácie v rámci všetkých staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly, ktoré používajú dané zariadenia,

g)

požiadať o zmenu v udelenom osvedčení, ak sa zmena týka podmienok, údajov a dokladov ustanovených ako návrh na udelenie osvedčenia, a predložiť o nich doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku týchto zmien.

(12)

Typový schvaľovací orgán môže zmeniť osvedčenie podľa odseku 10, ak odborne spôsobilá osoba na kalibráciu zariadení požiada o zmenu rozsahu osvedčenia. Ak typový schvaľovací orgán po posúdení zmien podmienok, údajov a dokladov predložených odborne spôsobilou osobou zistí, že sú na to dôvody, môže udeliť nové osvedčenie. Na zmenu osvedčenia sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona primerane.

(13)

Typový schvaľovací orgán môže pozastaviť platnosť osvedčenia podľa odseku 10 bezodkladne na čas, kým nebudú nedostatky preukázateľne odstránené, alebo do vykonania uložených opatrení na nápravu, ak

a)

držiteľ osvedčenia neoznámi typovému schvaľovaciemu orgánu zmenu podmienok, údajov a dokladov, na základe ktorých mu bolo udelené osvedčenie, a o zmenách nepredloží doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku zmien, alebo

b)

výkonom odborného dozoru boli zistené dôvody na pozastavenie výkonu poverenia.

(14)

Typový schvaľovací orgán zruší osvedčenie podľa odseku 10, ak

a)

držiteľ osvedčenia požiada o jeho zrušenie,

b)

zistí, že osvedčenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok na jeho vydanie,

c)

držiteľ osvedčenia prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo osvedčenie udelené,

d)

držiteľ osvedčenia napriek upozorneniu orgánu odborného dozoru opakovane poruší tú istú povinnosť, za ktorej porušenie mu už bola uložená pokuta orgánom štátneho odborného dozoru, počas 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty.

(15)

Osvedčenie podľa odseku 10 zaniká

a)

zrušením právnickej osoby, ktorej bolo udelené osvedčenie,

b)

smrťou alebo vyhlásením fyzickej osoby za mŕtvu, ktorej bolo udelené osvedčenie.

(16)

Odvolanie proti rozhodnutiu typového schvaľovacieho orgánu o pozastavení platnosti osvedčenia podľa odseku 13 nemá odkladný účinok.

(17)

Proti rozhodnutiu o zrušení osvedčenia podľa odseku 14 písm. a) sa nemožno odvolať.

(18)

Zoznam odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení vedie

a)

technická služba technickej kontroly v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol, ak ide o zariadenia používané pri technickej kontrole; zoznam

1.

zverejňuje oprávneným osobám technickej kontroly prostredníctvom celoštátneho informačného systému technických kontrol a

2.

poskytuje držiteľom povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly prostredníctvom webového sídla technickej služby technickej kontroly,

b)

technická služba emisnej kontroly v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol, ak ide o zariadenia používané pri emisnej kontrole; zoznam

1.

zverejňuje oprávneným osobám emisnej kontroly prostredníctvom celoštátneho informačného systému emisných kontrol a

2.

poskytuje držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly prostredníctvom webového sídla technickej služby emisnej kontroly.

(19)

Na kalibráciu zariadení používaných pri technickej kontrole a emisnej kontrole sa nevzťahuje osobitný predpis.68)

§ 80 - Schvaľovanie vzorových výtlačkov tlačív dokladov, emisných plakiet a inšpekčných nálepiek
(1)

Schvaľovaniu typovým schvaľovacím orgánom podliehajú

a)

tlačivá dokladov používané pri technickej kontrole ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g),

b)

tlačivá dokladov používané pri emisnej kontrole ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h),

c)

tlačivá dokladov používané pri kontrole originality ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i),

d)

tlačivá dokladov používané pri montáži plynových zariadení ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. j),

e)

emisné plakety používané na označenie motorového vozidla ustanovené vykonávacími právnymi predpismi podľa § 136 ods. 3 písm. h),

f)

tlačivá dokladov a inšpekčné nálepky používané pri inšpekcii plynovej nádrže ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. j).

(2)

O schválenie vzorových výtlačkov tlačív dokladov, nálepiek a plakiet podľa odseku 1 (ďalej len „vzorový výtlačok“) môže požiadať len príslušná technická služba podľa príslušného poverenia pred začatím výroby dokladov, nálepiek a plakiet, ktorých sa schválenie týka.

(3)

Návrh na schválenie vzorového výtlačku okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacími právnymi predpismi podľa § 136 ods. 3 písm. g) až j).

(4)

Typový schvaľovací orgán vyhovie návrhu, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky. V osvedčení o schválení vzorového výtlačku môže určiť ďalšie podmienky.

(5)

Platnosť osvedčenia o schválení vzorového výtlačku zaniká dňom nadobudnutia platnosti zmien technických požiadaviek pre konkrétne doklady, nálepky a plakety.

§ 81 - Schvaľovanie celoštátneho informačného systému
(1)

Schvaľovaniu typovým schvaľovacím orgánom podlieha

a)

celoštátny informačný systém technických kontrol,

b)

celoštátny informačný systém emisných kontrol,

c)

celoštátny informačný systém kontrol originality,

d)

celoštátny informačný systém montáže plynových zariadení,

e)

celoštátny informačný systém cestných technických kontrol.

(2)

O schválenie celoštátneho informačného systému podľa odseku 1 môže požiadať len technická služba podľa príslušného poverenia pred začatím prevádzky informačného systému.

(3)

Návrh na schválenie celoštátneho informačného systému podľa odseku 1 okrem identifikačných údajov príslušnej technickej služby obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacími právnymi predpismi podľa § 136 ods. 3 písm. g) až j).

(4)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky. V osvedčení o schválení celoštátneho informačného systému môže určiť ďalšie podmienky.

(5)

Na zmenu celoštátneho informačného systému sa ustanovenia odsekov 1 až 4 vzťahujú primerane.

ŠIESTA ČASŤ

KONTROLY VOZIDIEL A MONTÁŽ PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

PRVÁ HLAVA
OPRÁVNENÁ OSOBA

§ 82 - Základné ustanovenie
(1)

Podnikanie v oblasti kontroly vozidiel zahŕňa výkon

a)

kontrol technického stavu vozidiel pozostávajúcich

1.

z technických kontrol a

2.

z emisných kontrol,

b)

kontrol originality.

(2)

Podnikanie v oblasti montáže plynových zariadení zahŕňa

a)

montáž plynového zariadenia na skvapalnený ropný plyn (LPG),

b)

montáž plynového zariadenia na zemný plyn ako

1.

stlačený zemný plyn (CNG),

2.

skvapalnený zemný plyn (LNG),

c)

montáž plynového zariadenia na iný plyn, ako je uvedený v písmenách a) a b).

(3)

Podnikať v oblasti kontroly vozidiel a v oblasti montáže plynových zariadení môže len fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá na túto činnosť získala právoplatné oprávnenie podľa tohto zákona.

(4)

Osoba, ktorá chce vykonávať

a)

technickú kontrolu, musí vopred podať schvaľovaciemu orgánu návrh na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly,

b)

emisnú kontrolu, musí vopred podať schvaľovaciemu orgánu návrh na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly,

c)

kontrolu originality, musí vopred podať schvaľovaciemu orgánu návrh na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality,

d)

montáž plynových zariadení, musí vopred podať schvaľovaciemu orgánu návrh na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení.

(5)

Na udelenie oprávnenia na vykonávanie

a)

technickej kontroly sa vyžaduje právoplatné povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly,

b)

emisnej kontroly sa vyžaduje právoplatné povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,

c)

kontroly originality sa vyžaduje právoplatné povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality.

§ 83 - Udeľovanie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly a povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality
(1)

Schvaľovací orgán udelí

a)

povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly navrhovateľovi, ktorý spĺňa tieto podmienky:

1.

je finančne spoľahlivý na zriadenie stanice technickej kontroly podľa § 163 ods. 1 a 3, ods. 4 písm. a) druhého bodu a ods. 5,

2.

vlastní alebo má v nájme pozemok, pozemok so stavbou alebo stavbu na požadovaný typ stanice technickej kontroly alebo má na vlastníctvo alebo na nájom uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve; priestorové vybavenie stanice technickej kontroly ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. g),

3.

má projektový zámer potrebný na zriadenie požadovaného typu stanice technickej kontroly, ktorý obsahuje uvažované priestorové vybavenie stanice so zakreslením potrebného technologického vybavenia,

4.

je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu; pri právnickej osobe sa spôsobilosť na právne úkony vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

5.

nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii, ak je podnikateľom,

6.

je bezúhonný a dôveryhodný podľa § 167 ods. 3 až 7,

7.

nie je personálne alebo majetkovo prepojený podľa § 168 ods. 2 a 5,

8.

ministerstvo dopravy povolilo navrhovateľovi zriadiť stanicu technickej kontroly nad rámec existujúcej siete podľa odseku 14 písm. a); to neplatí, ak ide o povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly v rámci siete staníc technickej kontroly podľa § 104 ods. 6 písm. b) a c),

b)

povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly navrhovateľovi, ktorý spĺňa tieto podmienky:

1.

je finančne spoľahlivý na zriadenie pracoviska emisnej kontroly podľa § 163 ods. 1 a 3, ods. 4 písm. b) druhého bodu a ods. 5,

2.

vlastní alebo má v nájme pozemok, pozemok so stavbou alebo stavbu na požadované pracovisko emisnej kontroly alebo má na vlastníctvo alebo na nájom uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve; priestorové vybavenie pracoviska emisnej kontroly ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. h),

3.

má projektový zámer potrebný na zriadenie požadovaného pracoviska emisnej kontroly, ktorý obsahuje uvažované priestorové vybavenie pracoviska,

4.

spĺňa podmienky na spôsobilosť na právne úkony, na zákaz konkurzu a reštrukturalizácie, na bezúhonnosť a na dôveryhodnosť podľa písmena a) štvrtého až šiesteho bodu,

5.

nie je personálne alebo majetkovo prepojený podľa § 168 ods. 3 a 5,

6.

ministerstvo dopravy povolilo navrhovateľovi zriadiť pracovisko emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete pracovísk emisnej kontroly podľa odseku 14 písm. b); to neplatí, ak

6a.

navrhovateľ má pre žiadané povolenie vydané aj platné povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly alebo má vydané oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, alebo

6b.

ide o povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly v rámci siete pracovísk emisnej kontroly podľa § 113 ods. 5 písm. b) a c),

c)

povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality navrhovateľovi, ktorý spĺňa tieto podmienky:

1.

je finančne spoľahlivý na zriadenie pracoviska kontroly originality podľa § 163 ods. 1 a 3, ods. 4 písm. b) tretieho bodu a ods. 5,

2.

vlastní alebo má v nájme pozemok, pozemok so stavbou alebo stavbu na požadovaný typ pracoviska kontroly originality, alebo má na vlastníctvo alebo na nájom uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve; priestorové vybavenie pracoviska kontroly originality ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. i),

3.

má projektový zámer potrebný na zriadenie požadovaného typu pracoviska kontroly originality, ktorý obsahuje uvažované priestorové a technologické vybavenie pracoviska,

4.

spĺňa podmienky na spôsobilosť na právne úkony, na zákaz konkurzu a reštrukturalizácie, na bezúhonnosť a na dôveryhodnosť podľa písmena a) štvrtého až šiesteho bodu,

5.

nie je personálne alebo majetkovo prepojený podľa § 168 ods. 2 a 5,

6.

je spoľahlivý podľa § 169 ods. 1 až 3,

7.

ministerstvo dopravy povolilo navrhovateľovi zriadiť pracovisko kontroly originality nad rámec existujúcej siete pracovísk kontroly originality podľa odseku 14 písm. c); to neplatí, ak

7a.

navrhovateľ má pre žiadané povolenie vydané aj platné povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly alebo má vydané oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, alebo

7b.

ide o povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality v rámci siete pracovísk kontroly originality podľa § 122 ods. 3 písm. b) a c).

(2)

Návrh na udelenie povolenia obsahuje identifikačné údaje navrhovateľa a údaje a doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 1 ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g) až i).

(3)

Ak návrh na udelenie povolenia pri podaní neobsahuje všetky predpísané požiadavky podľa odseku 2 alebo navrhovateľ pri podaní návrhu neuhradil príslušný správny poplatok, schvaľovací orgán návrh bezodkladne zamietne. Ustanovenie § 19 ods. 3 správneho poriadku sa nepoužije.

(4)

Schvaľovací orgán vyhovie návrhu a vydá povolenie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odsekov 1 a 2 a ak návrh nebol zamietnutý podľa odseku 3.

(5)

Ak schvaľovací orgán vyhovie návrhu, vydá

a)

povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly, ktoré obsahuje

1.

identifikačné údaje navrhovateľa,

2.

údaje o type stanice technickej kontroly,

3.

okres zriadenia stanice technickej kontroly pri povolení na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly,

4.

údaje o miestach vykonávania technickej kontroly pri povolení na zriadenie mobilnej stanice technickej kontroly,

5.

obmedzenú platnosť povolenia na tri roky,

6.

ďalšie podmienky súvisiace so zriadením stanice technickej kontroly, ak je to potrebné,

b)

povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly, ktoré obsahuje

1.

identifikačné údaje navrhovateľa,

2.

údaje o pracovisku emisnej kontroly,

3.

okres zriadenia pracoviska emisnej kontroly pri povolení na zriadenie stacionárneho pracoviska emisnej kontroly,

4.

údaje o miestach vykonávania emisnej kontroly pri povolení na zriadenie mobilného pracoviska emisnej kontroly,

5.

obmedzenú platnosť povolenia na tri roky,

6.

ďalšie podmienky súvisiace so zriadením pracoviska emisnej kontroly, ak je to potrebné,

c)

povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality, ktoré obsahuje

1.

identifikačné údaje navrhovateľa,

2.

údaje o type pracoviska kontroly originality,

3.

okres zriadenia pracoviska kontroly originality,

4.

obmedzenú platnosť povolenia na tri roky,

5.

ďalšie podmienky súvisiace so zriadením pracoviska kontroly originality, ak je to potrebné.

(6)

Držiteľ povolenia podľa odseku 5 písm. a) až c) je povinný počas platnosti povolenia každých šesť mesiacov informovať schvaľovací orgán o stave zriadenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly alebo pracoviska kontroly originality spolu s preukázaním svojich tvrdení, pričom schvaľovací orgán si môže tieto tvrdenia overiť. Schvaľovací orgán zruší povolenie podľa odseku 5 písm. a) až c), ak držiteľ povolenia neplní oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety alebo v lehote platnosti povolenia nie je schopný zriadiť stanicu technickej kontroly, pracovisko emisnej kontroly alebo pracovisko kontroly originality. Ak držiteľ povolenia podľa odseku 5 písm. a) až c) nepredloží do 18 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia schvaľovaciemu orgánu právoplatné stavebné povolenie potrebné na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly alebo pracoviska kontroly originality, platnosť povolenia zaniká uplynutím tejto lehoty; schvaľovací orgán o tejto skutočnosti upovedomí držiteľa povolenia. Schvaľovací orgán osobe, ktorej bolo zrušené povolenie podľa druhej vety alebo ktorej povolenie zaniklo podľa tretej vety, nevydá nové povolenie a jej prípadný návrh o nové povolenie zamietne.

(7)

Povolenie podľa odseku 5 písm. a) až c) po uplynutí času platnosti zaniká a schvaľovací orgán nesmie začať konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality.

(8)

Ak držiteľ povolenia podľa odseku 5 písm. a) až c) nezískal oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality podľa § 84 ods. 5 až 7, schvaľovací orgán takejto osobe nevydá nové povolenie a jeho prípadný návrh o nové povolenie zamietne.

(9)

Schvaľovací orgán zruší povolenie podľa odseku 5 písm. a) až c), ak držiteľ povolenia v čase jeho platnosti požiada o zrušenie povolenia. Proti rozhodnutiu o zrušení povolenia sa nemožno odvolať. Ak držiteľ povolenia podá návrh na udelenie nového povolenia, schvaľovací orgán návrh zamietne.

(10)

Ministerstvo dopravy udelí

a)

povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, ak navrhovateľ pri podaní návrhu preukáže splnenie podmienok ustanovených v prílohe č. 1 časti A,

b)

povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete, ak navrhovateľ pri podaní návrhu preukáže splnenie podmienok ustanovených v prílohe č. 1 časti B,

c)

povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete, ak navrhovateľ pri podaní návrhu preukáže splnenie podmienok ustanovených v prílohe č. 1 časti C.

(11)

Návrh na udelenie povolenia podľa odseku 10 písm. a) až c) obsahuje identifikačné údaje navrhovateľa, údaje a doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 10 a vyhlásenie navrhovateľa, že nenastal prípad pre zamietnutie návrhu podľa odsekov 16 až 18.

(12)

Ak návrh na udelenie povolenia podľa odseku 10 písm. a) až c) pri podaní neobsahuje všetky predpísané požiadavky podľa odseku 11 alebo navrhovateľ pri podaní návrhu neuhradil príslušný správny poplatok, ministerstvo dopravy návrh bezodkladne zamietne. Ustanovenie § 19 ods. 3 správneho poriadku sa nepoužije.

(13)

Ministerstvo dopravy vyhovie návrhu na udelenie povolenia podľa odseku 10 písm. a) až c), ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odseku 11, splnené podmienky podľa odseku 10 a ak návrh nebol zamietnutý podľa odseku 12, 16, 17 alebo 18.

(14)

Ak ministerstvo dopravy vyhovie návrhu, vydá

a)

povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, ktoré obsahuje

1.

identifikačné údaje navrhovateľa,

2.

okres, v ktorom sa má zriadiť stacionárna stanica technickej kontroly, alebo miesta vykonávania technickej kontroly v prípade mobilnej stanice technickej kontroly,

3.

obmedzenú platnosť povolenia na tri mesiace pre podanie návrhu na udelenie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly podľa odseku 2,

4.

prípadné ďalšie podmienky súvisiace so zriadením stanice technickej kontroly,

b)

povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete, ktoré obsahuje

1.

identifikačné údaje navrhovateľa,

2.

okres, v ktorom sa má zriadiť stacionárne pracovisko emisnej kontroly, alebo miesta vykonávania emisnej kontroly v prípade mobilného pracoviska emisnej kontroly,

3.

obmedzenú platnosť povolenia na tri mesiace pre podanie návrhu na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly podľa odseku 2,

4.

prípadné ďalšie podmienky súvisiace so zriadením pracoviska emisnej kontroly,

c)

povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete, ktoré obsahuje

1.

identifikačné údaje navrhovateľa,

2.

okres, v ktorom sa má zriadiť pracovisko kontroly originality,

3.

obmedzenú platnosť povolenia na tri mesiace pre podanie návrhu na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality podľa odseku 2,

4.

prípadné ďalšie podmienky súvisiace so zriadením pracoviska kontroly originality.

(15)

Právoplatné rozhodnutia o povolení podľa odseku 14 písm. a) až c) ministerstvo dopravy a príslušná technická služba zverejňujú na svojom webovom sídle.

(16)

Ak držiteľ povolenia podľa odseku 14 písm. a) až c) nezískal povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly alebo pracoviska kontroly originality podľa odseku 5 písm. a) až c), ministerstvo dopravy takejto osobe nevydá nové povolenie a jeho prípadný návrh o nové povolenie zamietne.

(17)

Ak držiteľ povolenia podľa odseku 5 písm. a) až c) nezískal oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality podľa § 84 ods. 5 až 7, ministerstvo dopravy takejto osobe nevydá nové povolenie a jeho prípadný návrh o nové povolenie zamietne.

(18)

Ak držiteľovi povolenia podľa odseku 5 písm. a) až c) bolo zrušené povolenie podľa odsekov 6 a 9 alebo povolenie zaniklo podľa odseku 6, ministerstvo dopravy takejto osobe nevydá nové povolenie a jeho prípadný návrh o nové povolenie zamietne.

Oprávnenie
§ 84 - Udeľovanie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly, oprávnenia na vykonávanie kontroly originality a oprávnenia na montáž plynových zariadení
(1)

Schvaľovací orgán udelí

a)

oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly držiteľovi povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, ktorý spĺňa tieto podmienky:

1.

požiadal o oprávnenie v čase platnosti povolenia,

2.

je finančne spoľahlivý na riadne vykonávanie činnosti stanice technickej kontroly podľa § 163 ods. 1 a 3, ods. 4 písm. a) druhého bodu a ods. 5,

3.

vlastní alebo má v nájme pozemok so stavbou alebo stavbu na požadovaný typ stanice technickej kontroly; priestorové vybavenie stanice technickej kontroly ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. g),

4.

vlastní alebo má vo finančnom lízingu technologické vybavenie stanice technickej kontroly, ktoré spĺňa podmienky ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g),

5.

má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom technickej kontroly,

6.

je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu; pri právnickej osobe sa spôsobilosť na právne úkony vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

7.

nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii, ak je podnikateľom,

8.

je bezúhonný a dôveryhodný podľa § 167 ods. 3 až 7,

9.

spĺňa minimálne požiadavky na riadenie kvality; podrobnosti o minimálnych požiadavkách na riadenie kvality ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. g),

10.

nie je personálne alebo majetkovo prepojený podľa § 168 ods. 2 a 5,

11.

ku dňu začatia činnosti v pracovnom pomere bude zamestnávať najmenej

11a.

dve fyzické osoby, ktoré sú odborne spôsobilé na vykonávanie príslušného druhu technickej kontroly na všetkých kategóriách vozidiel v súlade s vydaným povolením na zriadenie stanice technickej kontroly, a

11b.

jednu ďalšiu fyzickú osobu na vykonávanie administratívnych činností, ktorá absolvovala školenie vykonávané technickou službou technickej kontroly na vykonávanie administratívnych činností v stanici technickej kontroly; to neplatí, ak tieto administratívne činnosti budú vykonávať fyzické osoby podľa bodu 11a,

12.

bol pri počiatočnom overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly hodnotený záverom „spĺňa podmienky“; náklady spojené s overením znáša navrhovateľ,

13.

má na vykonávanie technických kontrol zavedený certifikovaný systém protikorupčného manažérstva82) certifikovaný akreditovaným certifikačným orgánom, ktorý je posúdený Slovenskou národnou akreditačnou službou, a

14.

má uzavretú s technickou službou technickej kontroly platnú zmluvu o poskytovaní prístupu do celoštátneho informačného systému technických kontrol,

b)

oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly držiteľovi povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly, ktorý spĺňa tieto podmienky:

1.

požiadal o oprávnenie v čase platnosti povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,

2.

je finančne spoľahlivý na riadne vykonávanie činnosti pracoviska emisnej kontroly podľa § 163 ods. 1 a 3, ods. 4 písm. b) druhého bodu a ods. 5,

3.

vlastní alebo má v nájme pozemok so stavbou alebo stavbu na požadované pracovisko emisnej kontroly; priestorové vybavenie pracoviska emisnej kontroly ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. h),

4.

vlastní alebo má vo finančnom lízingu technologické vybavenie pracoviska emisnej kontroly, ktoré spĺňa podmienky ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h),

5.

má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom emisnej kontroly,

6.

spĺňa podmienky na spôsobilosť na právne úkony, na zákaz konkurzu a reštrukturalizácie, na bezúhonnosť, dôveryhodnosť a na riadenie kvality podľa písmena a) šiesteho až deviateho bodu,

7.

nie je personálne alebo majetkovo prepojený podľa § 168 ods. 3 a 5,

8.

ku dňu začatia činnosti v pracovnom pomere bude zamestnávať najmenej

8a.

jednu fyzickú osobu, ktorá je odborne spôsobilá na vykonávanie emisnej kontroly v súlade s vydaným povolením na zriadenie pracoviska emisnej kontroly, ak navrhovateľ sám nie je odborne spôsobilý na vykonávanie emisnej kontroly, a

8b.

jednu ďalšiu fyzickú osobu na vykonávanie administratívnych činností, ktorá absolvovala školenie vykonávané technickou službou emisnej kontroly na vykonávanie administratívnych činností na pracovisku emisnej kontroly; to neplatí, ak tieto administratívne činnosti bude vykonávať fyzická osoba podľa bodu 8a,

9.

bol pri počiatočnom overení plnenia podmienok na vykonávanie emisnej kontroly hodnotený záverom „spĺňa podmienky“; náklady spojené s overením znáša navrhovateľ,

10.

má na vykonávanie emisných kontrol zavedený certifikovaný systém protikorupčného manažérstva certifikovaný akreditovaným certifikačným orgánom, ktorý je posúdený Slovenskou národnou akreditačnou službou, a

11.

má uzavretú s technickou službou emisnej kontroly platnú zmluvu o poskytovaní prístupu do celoštátneho informačného systému emisných kontrol,

c)

oprávnenie na vykonávanie kontroly originality držiteľovi povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality, ktorý spĺňa tieto podmienky:

1.

požiadal o oprávnenie v čase platnosti povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality,

2.

je finančne spoľahlivý na riadne vykonávanie činnosti pracoviska kontroly originality podľa § 163 ods. 1 a 3, ods. 4 písm. b) tretieho bodu a ods. 5,

3.

vlastní alebo má v nájme pozemok so stavbou alebo stavbu na požadovaný typ pracoviska kontroly originality; priestorové vybavenie pracoviska kontroly originality ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. i),

4.

vlastní alebo má vo finančnom lízingu technologické vybavenie pracoviska kontroly originality, ktoré spĺňa podmienky ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i),

5.

má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom kontroly originality,

6.

spĺňa podmienky na spôsobilosť na právne úkony, na zákaz konkurzu a reštrukturalizácie, na bezúhonnosť, dôveryhodnosť a na riadenie kvality podľa písmena a) šiesteho až deviateho bodu,

7.

nie je personálne alebo majetkovo prepojený podľa § 168 ods. 2 a 5,

8.

ku dňu začatia činnosti v pracovnom pomere bude zamestnávať najmenej dve fyzické osoby, ktoré sú odborne spôsobilé na vykonávanie kontroly originality na všetkých kategóriách vozidiel v súlade s vydaným povolením na zriadenie pracoviska kontroly originality, alebo aspoň jednu fyzickú osobu, ak je navrhovateľ aj sám odborne spôsobilý na vykonávanie kontroly originality na všetkých kategóriách vozidiel v súlade s vydaným povolením na zriadenie pracoviska kontroly originality,

9.

je spoľahlivý podľa § 169 ods. 1 až 3,

10.

bol pri počiatočnom overení plnenia podmienok na vykonávanie kontroly originality hodnotený záverom „spĺňa podmienky“; náklady spojené s overením znáša navrhovateľ,

11.

má na vykonávanie kontrol originality zavedený certifikovaný systém protikorupčného manažérstva certifikovaný akreditovaným certifikačným orgánom, ktorý je posúdený Slovenskou národnou akreditačnou službou, a

12.

má uzavretú s technickou službou kontroly originality platnú zmluvu o poskytovaní prístupu do celoštátneho informačného systému kontrol originality,

d)

oprávnenie na montáž plynových zariadení navrhovateľovi, ktorý spĺňa tieto podmienky:

1.

má uzatvorenú zmluvu o dodávke plynového zariadenia s výrobcom alebo so zástupcom výrobcu plynového zariadenia, ktorý je držiteľom osvedčenia o typovom schválení plynového zariadenia alebo správy o homologizácii typu plynového zariadenia,

2.

vlastní alebo má v nájme pozemok so stavbou alebo stavbu na požadovaný typ pracoviska montáže plynových zariadení; priestorové vybavenie pracoviska montáže plynových zariadení ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. j),

3.

vlastní alebo má vo finančnom lízingu technologické vybavenie pracoviska montáže plynových zariadení, ktoré spĺňa podmienky ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. j),

4.

má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom montáže plynových zariadení,

5.

spĺňa podmienky na spôsobilosť na právne úkony, na zákaz konkurzu a reštrukturalizácie, na bezúhonnosť a na dôveryhodnosť podľa písmena a) šiesteho až ôsmeho bodu,

6.

nie je personálne alebo majetkovo prepojený podľa § 168 ods. 4 a 5,

7.

ku dňu začatia činnosti v pracovnom pomere bude zamestnávať najmenej jednu fyzickú osobu, ktorá je odborne spôsobilá na montáž plynového zariadenia, ak navrhovateľ sám nie je odborne spôsobilý na vykonávanie montáže plynových zariadení,

8.

bol pri počiatočnom overení plnenia podmienok na vykonávanie montáže plynových zariadení hodnotený záverom „spĺňa podmienky“; náklady spojené s overením znáša navrhovateľ, a

9.

má uzavretú s technickou službou montáže plynových zariadení platnú zmluvu o poskytovaní prístupu do celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení.

(2)

Návrh na udelenie oprávnenia obsahuje identifikačné údaje navrhovateľa a údaje a doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 1 ustanovené vykonávacími právnymi predpismi podľa § 136 ods. 3 písm. g) až j).

(3)

Ak návrh na udelenie oprávnenia pri podaní neobsahuje všetky predpísané požiadavky podľa odseku 2 alebo navrhovateľ pri podaní návrhu neuhradil príslušný správny poplatok, schvaľovací orgán návrh bezodkladne zamietne. Ustanovenie § 19 ods. 3 správneho poriadku sa nepoužije.

(4)

Schvaľovací orgán vyhovie návrhu a vydá oprávnenie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odsekov 1 a 2 a ak návrh nebol zamietnutý podľa odseku 3.

(5)

Oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly obsahuje

a)

identifikačné údaje navrhovateľa,

b)

údaje o type stanice technickej kontroly vrátane identifikačného čísla stanice technickej kontroly,

c)

druh technickej kontroly a kategórie vozidiel, na ktorých sa bude technická kontrola vykonávať v stanici technickej kontroly,

d)

adresu pracoviska stacionárnej stanice technickej kontroly,

e)

údaje o miestach vykonávania technickej kontroly pri oprávnení na vykonávanie technickej kontroly v mobilnej stanici technickej kontroly,

f)

ďalšie podmienky súvisiace s vykonávaním technickej kontroly, ak je to potrebné.

(6)

Oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly obsahuje

a)

identifikačné údaje navrhovateľa,

b)

údaje o pracovisku emisnej kontroly vrátane identifikačného čísla pracoviska emisnej kontroly,

c)

druh emisnej kontroly, kategórie vozidiel a počet schválených stojísk, na ktorých sa bude emisná kontrola vykonávať na pracovisku emisnej kontroly,

d)

adresu stacionárneho pracoviska emisnej kontroly alebo údaje o miestach vykonávania emisnej kontroly pri oprávnení na vykonávanie emisnej kontroly v mobilnom pracovisku emisnej kontroly,

e)

ďalšie podmienky súvisiace s vykonávaním emisnej kontroly, ak je to potrebné.

(7)

Oprávnenie na vykonávanie kontroly originality obsahuje

a)

identifikačné údaje navrhovateľa,

b)

údaje o type pracoviska kontroly originality vrátane identifikačného čísla pracoviska kontroly originality,

c)

kategórie vozidiel, na ktorých sa bude kontrola originality vykonávať,

d)

adresu pracoviska kontroly originality,

e)

ďalšie podmienky súvisiace s vykonávaním kontroly originality, ak je to potrebné.

(8)

Oprávnenie na montáž plynových zariadení obsahuje

a)

identifikačné údaje navrhovateľa,

b)

údaje o pracovisku montáže plynových zariadení podľa druhu plynného paliva a kategórie vozidla vrátane identifikačného čísla pracoviska montáže plynových zariadení,

c)

adresu pracoviska montáže plynových zariadení,

d)

ďalšie podmienky súvisiace s vykonávaním montáže plynových zariadení, ak je to potrebné.

§ 85 - Zmena, pozastavenie, zrušenie a zánik oprávnenia
(1)

Schvaľovací orgán môže zmeniť oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality a oprávnenie na montáž plynových zariadení, ak príslušná oprávnená osoba požiada o zmenu rozsahu oprávnenia; na zmenu rozsahu oprávnenia sa primerane vzťahuje § 84.

(2)

Schvaľovací orgán môže zmeniť oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality a oprávnenie na montáž plynových zariadení, ak oprávnená osoba požiada o zmenu v udelenom oprávnení z dôvodu zmeny podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia; na zmenu oprávnenia sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona primerane.

(3)

Schvaľovací orgán môže pozastaviť platnosť oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality a oprávnenia na montáž plynových zariadení bezodkladne na čas, kým nebudú nedostatky preukázateľne odstránené, alebo do vykonania uložených opatrení na nápravu, ak

a)

držiteľ oprávnenia neoznámi schvaľovaciemu orgánu zmenu podmienok a údajov ustanovených na udelenie oprávnenia a nepredloží o nich doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku týchto zmien, alebo

b)

výkonom odborného dozoru boli zistené dôvody na pozastavenie platnosti oprávnenia.

(4)

Schvaľovací orgán pozastaví oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality a oprávnenie na montáž plynových zariadení, ak príslušná oprávnená osoba požiada o pozastavenie z dôvodu dočasného nedostatočného počtu technikov. Ak príslušná oprávnená osoba do deviatich mesiacov od pozastavenia príslušného oprávnenia preukáže, že dôvod pozastavenia pominul, schvaľovací orgán pozastavenie zruší; inak zruší príslušné oprávnenie.

(5)

Schvaľovací orgán zruší

a)

oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, ak

1.

držiteľ oprávnenia požiada o zrušenie oprávnenia,

2.

zistí, že oprávnenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok na udelenie oprávnenia,

3.

držiteľ oprávnenia prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo oprávnenie udelené,

4.

v rámci priebežného overenia plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol vykonaného technickou službou technickej kontroly nebol držiteľ oprávnenia hodnotený „spĺňa podmienky“ aj po lehote dvoch mesiacov určenej na odstránenie nedostatkov; odstránenie zistených nedostatkov sa kontroluje novým priebežným overením v rozsahu zistených nedostatkov,

5.

držiteľ oprávnenia sa nepodrobil novému priebežnému overeniu plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol podľa odseku 7 alebo nevyhovel novému priebežnému overeniu,

6.

držiteľ oprávnenia porušil niektorú z povinností podľa § 86 ods. 1 písm. a), d), e), k) a ods. 2 písm. a), c), d), g) až h); ak oprávnená osoba technickej kontroly orgánu hlavného štátneho odborného dozoru sama písomne nahlási do 15 dní od vykonania technickej kontroly zistené porušenie povinnosti podľa § 86 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. g), schvaľovací orgán oprávnenie nezruší,

7.

držiteľ oprávnenia nemá na vykonávanie technických kontrol zavedený platný certifikovaný systém protikorupčného manažérstva certifikovaný akreditovaným certifikačným orgánom, ktorý je posúdený Slovenskou národnou akreditačnou službou,

8.

držiteľ oprávnenia napriek upozorneniu orgánu odborného dozoru opakovane poruší niektorú z povinností podľa § 86 ods. 1 písm. b), c) a l) a ods. 2 písm. b), f) a i), za ktorej porušenie mu bola uložená pokuta, počas 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty; ak oprávnená osoba technickej kontroly orgánu hlavného štátneho odborného dozoru sama písomne nahlási do 15 dní od vykonania technickej kontroly zistené porušenie povinnosti podľa § 86 ods. 1 písm. b), c) alebo písm. l) alebo ods. 2 písm. b), f) alebo písm. i), schvaľovací orgán oprávnenie nezruší,

9.

držiteľ oprávnenia umožnil neoprávnené použitie tlačív protokolov o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola, osvedčenia o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola, alebo

10.

držiteľ oprávnenia umožnil vykonať technickú kontrolu na inom ako schválenom mieste prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly alebo vykonal technickú kontrolu bez elektronického oznámenia dátumu a miesta prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly,

b)

oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly, ak

1.

držiteľ oprávnenia požiada o zrušenie oprávnenia,

2.

zistí, že oprávnenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok na udelenie oprávnenia,

3.

držiteľ oprávnenia prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo oprávnenie udelené,

4.

v rámci priebežného overenia plnenia podmienok vykonaného technickou službou emisnej kontroly nebol držiteľ oprávnenia hodnotený „spĺňa podmienky“ aj po lehote dvoch mesiacov určenej na odstránenie nedostatkov; odstránenie nedostatkov podania sa kontroluje novým priebežným overením v rozsahu zistených nedostatkov,

5.

držiteľ oprávnenia sa nepodrobil novému priebežnému overeniu plnenia podmienok na udelenie oprávnenia podľa odseku 7 alebo nevyhovel novému priebežnému overeniu,

6.

držiteľ oprávnenia porušil niektorú z povinností podľa § 87 ods. 1 písm. a), d), e), k) a ods. 2 písm. a), c), d), f) a g); ak oprávnená osoba emisnej kontroly orgánu hlavného štátneho odborného dozoru sama písomne nahlási do 15 dní od vykonania emisnej kontroly zistené porušenie povinnosti podľa § 87 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. f), schvaľovací orgán oprávnenie nezruší,

7.

držiteľ oprávnenia nemá na vykonávanie emisných kontrol zavedený platný certifikovaný systém protikorupčného manažérstva certifikovaný akreditovaným certifikačným orgánom, ktorý je posúdený Slovenskou národnou akreditačnou službou,

8.

držiteľ oprávnenia napriek upozorneniu orgánu odborného dozoru opakovane poruší niektorú z povinností podľa § 87 ods. 1 písm. b), c) a l) a ods. 2 písm. b), e), h) a i), za ktorej porušenie mu bola uložená pokuta počas 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty; ak oprávnená osoba emisnej kontroly orgánu hlavného štátneho odborného dozoru sama písomne nahlási do 15 dní od vykonania emisnej kontroly zistené porušenie povinnosti podľa § 87 ods. 1 písm. b), c) alebo písm. l) alebo ods. 2 písm. b), e), h) alebo písm. i), schvaľovací orgán oprávnenie nezruší,

9.

držiteľ oprávnenia umožnil neoprávnené použitie tlačív protokolov o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola, osvedčenia o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola, alebo

10.

držiteľ oprávnenia umožnil vykonať emisnú kontrolu na inom ako schválenom mieste prevádzkovania mobilného pracoviska emisnej kontroly alebo vykonal emisnú kontrolu bez elektronického oznámenia dátumu a miesta prevádzkovania mobilného pracoviska emisnej kontroly,

c)

oprávnenie na vykonávanie kontroly originality, ak

1.

držiteľ oprávnenia požiada o zrušenie oprávnenia,

2.

zistí, že oprávnenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok na udelenie oprávnenia,

3.

držiteľ oprávnenia prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo oprávnenie udelené,

4.

v rámci priebežného overenia plnenia podmienok vykonaného technickou službou kontroly originality nebol držiteľ oprávnenia hodnotený „spĺňa podmienky“ aj po lehote dvoch mesiacov určenej na odstránenie nedostatkov; odstránenie nedostatkov podania sa kontroluje novým priebežným overením v rozsahu zistených nedostatkov,

5.

držiteľ oprávnenia sa nepodrobil novému priebežnému overeniu plnenia podmienok na udelenie oprávnenia podľa odseku 7 alebo nevyhovel novému priebežnému overeniu,

6.

držiteľ oprávnenia porušil niektorú z povinností podľa § 88 ods. 1 písm. a), d), e), k) a ods. 2 písm. a), c) až h); ak oprávnená osoba kontroly originality orgánu hlavného štátneho odborného dozoru sama písomne nahlási do 15 dní od vykonania kontroly originality zistené porušenie povinnosti podľa § 88 ods. 2 písm. a), c), e), f), g) alebo písm. h), schvaľovací orgán oprávnenie nezruší,

7.

držiteľ oprávnenia nemá na vykonávanie kontrol originality zavedený platný certifikovaný systém protikorupčného manažérstva certifikovaný akreditovaným certifikačným orgánom, ktorý je posúdený Slovenskou národnou akreditačnou službou,

8.

držiteľ oprávnenia napriek upozorneniu orgánu odborného dozoru opakovane poruší niektorú z povinností podľa § 88 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 2 písm. b) a i), za ktorej porušenie mu bola uložená pokuta počas 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty; ak oprávnená osoba kontroly originality orgánu hlavného štátneho odborného dozoru sama písomne nahlási do 15 dní od vykonania kontroly originality zistené porušenie povinnosti podľa § 88 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) alebo ods. 2 písm. b) alebo písm. i), schvaľovací orgán oprávnenie nezruší, alebo

9.

držiteľ oprávnenia umožnil neoprávnené použitie tlačív odborných posudkov o kontrole originality vozidla,

d)

oprávnenie na montáž plynových zariadení, ak

1.

držiteľ oprávnenia požiada o zrušenie oprávnenia,

2.

zistí, že oprávnenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok na udelenie oprávnenia,

3.

držiteľ oprávnenia prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo oprávnenie udelené,

4.

v rámci priebežného overenia plnenia podmienok na montáž plynových zariadení vykonaného technickou službou montáže plynových zariadení nebol držiteľ oprávnenia hodnotený „spĺňa podmienky“ aj po lehote dvoch mesiacov určenej na odstránenie nedostatkov; odstránenie nedostatkov podania sa kontroluje novým priebežným overením v rozsahu zistených nedostatkov,

5.

držiteľ oprávnenia sa nepodrobil novému priebežnému overeniu plnenia podmienok na montáž plynových zariadení podľa odseku 7 alebo nevyhovel novému priebežnému overeniu,

6.

držiteľ oprávnenia porušil niektorú z povinností podľa § 89 ods. 1 písm. a), e), g), m) a ods. 2 písm. a) a c); ak oprávnená osoba montáže plynových zariadení orgánu hlavného štátneho odborného dozoru sama písomne nahlási do 15 dní od vykonania montáže plynového zariadenia zistené porušenie povinnosti podľa § 89 ods. 2 písm. a) alebo písm. c), schvaľovací orgán oprávnenie nezruší,“.

7.

držiteľ oprávnenia napriek upozorneniu orgánu odborného dozoru opakovane poruší niektorú z povinností podľa § 89 ods. 1 písm. b) až d), f) a ods. 2 písm. b), za ktorej porušenie mu bola uložená pokuta počas 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty; ak oprávnená osoba montáže plynových zariadení orgánu hlavného štátneho odborného dozoru sama písomne nahlási do 15 dní od vykonania montáže plynového zariadenia zistené porušenie povinnosti podľa § 89 ods. 1 písm. b), c), d) alebo písm. f) alebo ods. 2 písm. b), schvaľovací orgán oprávnenie nezruší, alebo

8.

držiteľ oprávnenia umožnil neoprávnené použitie tlačív protokolov montáži plynového zariadenia.

(6)

Oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality a oprávnenie na montáž plynových zariadení zaniká

a)

zrušením právnickej osoby, ktorej bolo udelené oprávnenie,

b)

smrťou alebo vyhlásením fyzickej osoby za mŕtvu, ktorej bolo udelené oprávnenie; to neplatí, v prípade pokračovania v podnikaní podľa odsekov 10 až 13.

(7)

Schvaľovací orgán nariadi držiteľovi oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality a držiteľovi oprávnenia na montáž plynových zariadení nové priebežné overenie plnenia podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia a predloženie správy o výsledku overenia, ak

a)

o tom rozhodne typový schvaľovací orgán z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov alebo metodík súvisiacich s vykonávaním technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality alebo s vykonávaním montáže plynových zariadení; rozsah priebežného overenia plnenia podmienok určí typový schvaľovací orgán, alebo

b)

to zo závažných dôvodov navrhnú orgány odborného dozoru podľa tohto zákona, ktoré pri kontrole plnenia podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia zistili dôvody na vykonanie nového overenia; rozsah priebežného overenia plnenia podmienok určí orgán odborného dozoru.

(8)

Odvolanie proti rozhodnutiu schvaľovacieho orgánu o pozastavení platnosti oprávnenia podľa odseku 3 nemá odkladný účinok.

(9)

Proti rozhodnutiu o zrušení oprávnenia podľa odseku 5 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého bodu, písm. c) prvého bodu a písm. d) prvého bodu sa nemožno odvolať.

(10)

Ak fyzická osoba – podnikateľ zomrie alebo bola vyhlásená za mŕtvu, môžu v podnikaní pokračovať až do skončenia konania o dedičstve

a)

dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,

b)

dedičia zo závetu a pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na podnikanie,

c)

pozostalý manžel spĺňajúci podmienku uvedenú v písmene b), ak v živnosti nepokračujú dedičia,

d)

správca dedičstva, ak ho ustanovil súd.

(11)

Pokračovanie v podnikaní sú osoby uvedené v odseku 10 písm. a) až c) povinné oznámiť schvaľovaciemu orgánu v lehote jedného mesiaca od úmrtia fyzickej osoby – podnikateľa. Správca dedičstva je povinný oznámiť schvaľovaciemu orgánu pokračovanie v podnikaní do jedného mesiaca od ustanovenia do funkcie.

(12)

Ak osoba podľa odseku 10 nespĺňa podmienky podľa tohto zákona, nesmie pokračovať v podnikaní. Ak ani jedna osoba podľa odseku 10 nespĺňa podmienky podľa tohto zákona, oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality zaniká podľa odseku 6 písm. b).

(13)

Po skončení konania o dedičstve môžu pokračovať v podnikaní osoby uvedené v odseku 10 písm. a) až c), ak nadobudli majetkový podiel používaný na podnikanie; ustanovenie odseku 12 platí obdobne. Pokračovanie v podnikaní oznámia schvaľovaciemu orgánu do jedného mesiaca od skončenia konania o dedičstve, inak oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality uplynutím tejto lehoty zaniká. Schvaľovací orgán na základe oznámenia podľa predchádzajúcej vety vydá nové oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality.

Povinnosti a oprávnenia oprávnenej osoby
§ 86 - Povinnosti a oprávnenia oprávnenej osoby technickej kontroly
(1)

Oprávnená osoba technickej kontroly je, s cieľom zabezpečiť objektívnosť a vysokú kvalitu vykonávaných technických kontrol, povinná

a)

zabezpečiť vykonávanie technickej kontroly v rozsahu udeleného oprávnenia na príslušný druh technickej kontroly a kategóriu vozidla nediskriminačným spôsobom prostredníctvom osôb, ktoré sú držiteľmi platného osvedčenia technika technickej kontroly na príslušný druh technickej kontroly a kategórie vozidla,

b)

zabezpečiť, aby technologické vybavenie a usporiadanie stanice technickej kontroly zodpovedalo udelenému oprávneniu,

c)

zabezpečiť používanie zariadení, ktorých vhodnosť bola schválená typovým schvaľovacím orgánom, ak schvaľovaniu podliehajú, a ktoré boli platne overené s certifikátom o overení alebo kalibrované s certifikátom o kalibrácii, ak overeniu alebo kalibrovaniu podliehajú, a sú zaevidované v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol a ktorých parametre, nastavenia a technické požiadavky sú v súlade so schválením a s vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g),

d)

umožniť technickej službe technickej kontroly pravidelné priebežné overenie podmienok ustanovených na vykonávanie technickej kontroly a znášať náklady spojené s overením,

e)

zabezpečiť používanie celoštátneho informačného systému technických kontrol schváleného typovým schvaľovacím orgánom a znášať náklady za jeho využívanie,

f)

zabezpečiť vkladanie údajov o výsledkoch technickej kontroly, vyhodnotení technického stavu vozidiel a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na prevádzku v cestnej premávke, zariadeniach používaných pri vykonávaní technickej kontroly a o ich overení alebo kalibrácií do celoštátneho informačného systému technických kontrol a poskytovať ich osobám ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g), poskytovať údaje z evidencie príjmu a výdaja tlačív dokladov a pečiatok osobám určeným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g),

g)

zabezpečiť, aby technická kontrola bola vykonávaná v súlade s týmto zákonom, s vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g) a podľa metodík schválených a vydaných typovým schvaľovacím orgánom,

h)

ku dňu začatia činnosti označiť stanicu technickej kontroly spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g),

i)

požiadať schvaľovací orgán o zmenu

1.

v udelenom oprávnení z dôvodu zmeny podmienok, údajov a dokladov ustanovených pre návrh na udelenie oprávnenia a predložiť o zmenách doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku zmien,

2.

v udelenom osvedčení technika technickej kontroly z dôvodu zmeny podmienok, údajov a dokladov ustanovených pre návrh na udelenie osvedčenia a predložiť o zmenách doklady najneskôr do desiatich dní od oznámenia zmien technikom technickej kontroly podľa § 95 ods. 1 písm. e),

j)

zabezpečiť evidenciu tlačív dokladov a pečiatok v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol; znehodnotené tlačivá dokladov a pečiatky odovzdať na likvidáciu technickej službe technickej kontroly a pri ich poškodení, strate alebo odcudzení je povinná postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g),

k)

podrobiť sa na základe rozhodnutia schvaľovacieho orgánu novému overeniu plnenia podmienok na udelenie oprávnenia a znášať náklady spojené s novým overením,

l)

zabezpečiť používanie a nastavenie monitorovacieho záznamového zariadenia schváleného typovým schvaľovacím orgánom v súlade s týmto zákonom, vykonávacím právnym predpisom a metodikami schválenými a vydanými typovým schvaľovacím orgánom a odoslanie záznamu do celoštátneho informačného systému technických kontrol a umožniť zriadenie trvalého vzdialeného elektronického prístupu k videozáznamu prebiehajúcemu v reálnom čase a videozáznamu uloženému lokálne na serveri stanice technickej kontroly subjektom podľa § 105 ods. 5,

m)

zabezpečiť označenie stanice technickej kontroly o monitorovaní záznamovým zariadením spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g),

n)

počas celej doby platnosti oprávnenia dodržiavať podmienky podľa § 84 ods. 1 písm. a) a plniť podmienky uvedené v oprávnení,

o)

transparentným spôsobom zverejniť cenník za vykonanie technickej kontroly

1.

na dostupnom mieste v prijímacej kancelárii pre verejnosť,

2.

prostredníctvom webového sídla oprávnenej osoby, ak oprávnená osoba má zriadené vlastné webové sídlo,

3.

prostredníctvom celoštátneho informačného systému technických kontrol,

p)

zabezpečiť absolvovanie školenia vykonávaného technickou službou technickej kontroly na vykonávanie administratívnych činností na pracovisku technickej kontroly; táto povinnosť sa vzťahuje na každú fyzickú osobu na vykonávanie administratívnych činností s prístupom do celoštátneho informačného systému technických kontrol,

q)

vrátiť po ukončení svojej činnosti pečiatky a nespotrebované tlačivá dokladov technickej službe technickej kontroly spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g).

(2)

Oprávnená osoba technickej kontroly nesmie

a)

umožniť použitie celoštátneho informačného systému technických kontrol iným osobám ako technikom technickej kontroly a administratívnym osobám,

b)

umožniť na vykonávanie technickej kontroly použitie iného priestorového a technologického vybavenia, ako je ustanovené týmto zákonom a vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g), okrem technickej kontroly jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou podľa § 26 ods. 3, ktorú je možné vykonať aj mimo priestorov stanice technickej kontroly,

c)

umožniť vykonávanie technickej kontroly fyzickými osobami, ktoré

1.

nemajú platné osvedčenie technika technickej kontroly,

2.

nemajú osvedčenie technika technickej kontroly na vykonávanie príslušného druhu technickej kontroly a kategórie vozidla,

3.

nie sú v pracovnom pomere k oprávnenej osobe technickej kontroly, alebo

4.

boli pri skúške z odbornej spôsobilosti podľa § 92 ods. 11 hodnotené stupňom „nevyhovel“,

d)

odmeňovať technikov technickej kontroly spôsobom, ktorý by súvisel s vyhodnotením vozidla v rámci technickej kontroly,

e)

umožniť vykonávanie technickej kontroly, ak v stanici technickej kontroly nie je prítomný aspoň jeden technik technickej kontroly, ktorý má udelené osvedčenie technika technickej kontroly v plnom rozsahu udeleného oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly,

f)

umožniť vykonanie technickej kontroly mimo

1.

kontrolnej linky stacionárnej stanice technickej kontroly okrem prípadu, keď niektorý z kontrolných úkonov je potrebné vykonať mimo kontrolnej linky stacionárnej stanice technickej kontroly, technickej kontroly administratívnej vykonávanej mimo kontrolnej linky alebo prípadu technickej kontroly jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou podľa § 26 ods. 3, ktorú je možné vykonať aj mimo priestorov stanice technickej kontroly,

2.

schváleného miesta na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly,

g)

umožniť vykonanie technickej kontroly bez pristaveného vozidla a bez vykonania všetkých ustanovených kontrolných úkonov,

h)

umožniť vykonanie technickej kontroly bez zaznamenania monitorovacím záznamovým zariadením a bez odoslania záznamu do celoštátneho informačného systému technických kontrol, okrem technickej kontroly jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou podľa § 26 ods. 3, ktorá je zaznamenávaná pomocou mobilného zariadenia na používanie celoštátneho informačného systému technickej kontroly,

i)

umožniť, aby sa v priestoroch stanice technickej kontroly nachádzalo také vybavenie, zariadenie alebo prostriedok, ktoré by mohlo umožniť neoprávnené ovplyvnenie meraných údajov, hodnôt alebo výsledku technickej kontroly.

(3)

Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností podľa odseku 1 písm. f), h), j), m), q) oprávnenou osobou technickej kontroly ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. g).

(4)

Na účely tohto zákona a na účely zaznamenania transparentného výsledku technickej kontroly oprávnená osoba technickej kontroly spracováva podľa osobitných predpisov78) v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol bez súhlasu technikov technickej kontroly, prevádzkovateľov vozidiel a osôb zdržiavajúcich sa v priestore kontrolnej linky stanice technickej kontroly monitorovanej monitorovacím záznamovým zariadením

a)

údaje a záznamy z monitorovacieho záznamového zariadenia,

b)

údaje a záznamy o vozidle a záznamy z vozidla, na ktorom sa vykonáva technická kontrola.

(5)

Oprávnená osoba technickej kontroly môže v prijímacej kancelárii predávať povinnú výbavu vozidla, povinné označenia vozidiel a zdroje svetla do svietidiel alebo svetlometov. Oprávnená osoba je povinná zabezpečiť, aby technik technickej kontroly počas výkonu technickej kontroly z dôvodu spôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke nevyžadoval, aby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla si v prijímacej kancelárii zakúpil niektorú povinnú výbavu vozidla, povinné označenia vozidiel alebo zdroje svetla do svietidiel alebo svetlometov.

§ 87 - Povinnosti a oprávnenia oprávnenej osoby emisnej kontroly
(1)

Oprávnená osoba emisnej kontroly je, s cieľom zabezpečiť objektívnosť a vysokú kvalitu vykonávaných emisných kontrol, povinná

a)

zabezpečiť vykonávanie emisných kontrol v rozsahu udeleného oprávnenia na príslušný druh emisných kontrol a kategóriu vozidla nediskriminačným spôsobom prostredníctvom osôb, ktoré sú držiteľmi platného osvedčenia technika emisnej kontroly na príslušný druh emisnej kontroly,

b)

zabezpečiť, aby technologické vybavenie a usporiadanie pracoviska emisnej kontroly zodpovedalo udelenému oprávneniu,

c)

zabezpečiť používanie zariadení, ktorých vhodnosť bola schválená typovým schvaľovacím orgánom, ak schvaľovaniu podliehajú, a ktoré boli platne overené s certifikátom o overení alebo kalibrované s certifikátom o kalibrácii, ak overeniu alebo kalibrovaniu podliehajú a sú zaevidované v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol a ktorých parametre, nastavenia a technické požiadavky sú v súlade so schválením a s vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h),

d)

umožniť technickej službe emisnej kontroly pravidelné priebežné overenie podmienok ustanovených na vykonávanie emisnej kontroly a znášať náklady spojené s overením,

e)

zabezpečiť používanie celoštátneho informačného systému emisných kontrol schváleného typovým schvaľovacím orgánom a znášať náklady za jeho využívanie,

f)

zabezpečiť vkladanie údajov o výsledkoch emisnej kontroly, vyhodnotení technického stavu vozidiel a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na prevádzku v cestnej premávke, zariadeniach používaných pri vykonávaní emisnej kontroly a o ich overení alebo kalibrácii do celoštátneho informačného systému emisných kontrol a poskytovať ich osobám ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h), poskytovať údaje z evidencie príjmu a výdaja tlačív dokladov a pečiatok osobám určeným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h),

g)

zabezpečiť, aby emisná kontrola bola vykonávaná v súlade s týmto zákonom, s vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h) a podľa metodík schválených a vydaných typovým schvaľovacím orgánom,

h)

ku dňu začatia činnosti označiť pracovisko emisnej kontroly spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h),

i)

požiadať schvaľovací orgán o zmenu

1.

v udelenom oprávnení z dôvodu zmeny podmienok, údajov a dokladov ustanovených pre návrh na udelenie oprávnenia a predložiť o zmenách doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku zmien,

2.

v udelenom osvedčení technika emisnej kontroly z dôvodu zmeny podmienok, údajov a dokladov ustanovených pre návrh na udelenie osvedčenia a predložiť o zmenách doklady najneskôr do desiatich dní od oznámenia zmien technikom emisnej kontroly podľa § 96 ods. 1 písm. e),

j)

zabezpečiť evidenciu tlačív dokladov a pečiatok v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol; znehodnotené tlačivá dokladov a pečiatky odovzdať na likvidáciu technickej službe emisnej kontroly a pri ich zničení, poškodení, strate alebo odcudzení je povinná postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h),

k)

podrobiť sa na základe rozhodnutia schvaľovacieho orgánu novému overeniu plnenia podmienok na udelenie oprávnenia a znášať náklady spojené s novým overením,

l)

zabezpečiť používanie a nastavenie monitorovacieho záznamového zariadenia schváleného typovým schvaľovacím orgánom v súlade s týmto zákonom, vykonávacím právnym predpisom a metodikami schválenými a vydanými typovým schvaľovacím orgánom a odoslanie záznamu do celoštátneho informačného systému emisných kontrol a umožniť zriadenie trvalého vzdialeného elektronického prístupu k videozáznamu prebiehajúcemu v reálnom čase a videozáznamu uloženému lokálne na serveri pracoviska emisnej kontroly subjektom podľa § 114 ods. 5,

m)

zabezpečiť označenie pracoviska emisnej kontroly o monitorovaní záznamovým zariadením spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h),

n)

počas celej doby platnosti oprávnenia dodržiavať podmienky podľa § 84 ods. 1 písm. b) a plniť podmienky uvedené v oprávnení,

o)

transparentným spôsobom zverejniť cenník za vykonanie emisnej kontroly

1.

na dostupnom mieste v prijímacej kancelárii pre verejnosť,

2.

prostredníctvom webového sídla oprávnenej osoby, ak oprávnená osoba má zriadené vlastné webové sídlo,

3.

prostredníctvom celoštátneho informačného systému emisných kontrol,

p)

zabezpečiť absolvovanie školenia vykonávaného technickou službou emisnej kontroly na vykonávanie administratívnych činností na pracovisku emisnej kontroly, ak zamestnáva fyzickú osobu na vykonávanie administratívnych činností; táto povinnosť sa vzťahuje na každú fyzickú osobu na vykonávanie administratívnych činností s prístupom do celoštátneho informačného systému emisných kontrol,

q)

vrátiť po ukončení svojej činnosti pečiatky a nespotrebované tlačivá dokladov technickej službe emisnej kontroly spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h).

(2)

Oprávnená osoba emisnej kontroly nesmie

a)

umožniť použitie celoštátneho informačného systému emisných kontrol iným osobám ako technikom emisnej kontroly a administratívnym osobám,

b)

umožniť na vykonávanie emisnej kontroly použitie iného priestorového a technologického vybavenia, ako je ustanovené týmto zákonom a vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h),

c)

umožniť vykonávanie emisnej kontroly fyzickými osobami, ktoré

1.

nemajú platné osvedčenie technika emisnej kontroly,

2.

nie sú v pracovnom pomere k oprávnenej osobe emisnej kontroly,

3.

boli pri skúške z odbornej spôsobilosti podľa § 92 ods. 12 hodnotené stupňom „nevyhovel“,

d)

odmeňovať technikov emisnej kontroly spôsobom, ktorý by súvisel s vyhodnotením vozidla v rámci emisnej kontroly,

e)

umožniť vykonanie emisnej kontroly mimo

1.

schváleného priestoru na vykonávanie emisnej kontroly stacionárneho pracoviska emisnej kontroly okrem emisnej kontroly administratívnej vykonávanej mimo stojiska emisnej kontroly,

2.

schváleného miesta na prevádzkovanie mobilného pracoviska emisnej kontroly,

f)

umožniť vykonanie emisnej kontroly bez pristaveného vozidla a bez vykonania všetkých ustanovených úkonov emisnej kontroly,

g)

umožniť vykonanie emisnej kontroly bez zaznamenania monitorovacím záznamovým zariadením a bez odoslania záznamu do celoštátneho informačného systému emisných kontrol,

h)

umožniť, aby sa v priestore na vykonávanie emisnej kontroly na pracovisku emisnej kontroly nachádzalo také vybavenie, zariadenie alebo prostriedok, ktoré by mohlo umožniť neoprávnené ovplyvnenie meraných údajov, hodnôt alebo výsledku emisnej kontroly,

i)

umožniť, aby sa v bezprostrednom okolí schváleného stojiska emisnej kontroly nachádzalo také prístrojové vybavenie, zariadenie alebo prostriedok, ktoré sa používa pri výkone emisnej kontroly a meraní vozidla a ktorého vybavenie umožňuje priame prepojenie so schváleným prístrojovým vybavením nachádzajúcim sa na schválenom stojisku emisnej kontroly.

(3)

Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností podľa odseku 1 písm. f), h), j), m), q) oprávnenou osobou emisnej kontroly ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. h).

(4)

Na účely tohto zákona a na účely zaznamenania transparentného výsledku emisnej kontroly oprávnená osoba emisnej kontroly spracováva podľa osobitných predpisov78) v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol bez súhlasu technikov emisnej kontroly, prevádzkovateľov vozidiel a osôb zdržiavajúcich sa v priestore pracoviska emisnej kontroly monitorovanom monitorovacím záznamovým zariadením

a)

údaje a záznamy z monitorovacieho záznamového zariadenia,

b)

údaje a záznamy o vozidle a záznamy z vozidla, na ktorom sa vykonáva emisná kontrola.

(5)

Oprávnená osoba emisnej kontroly môže v prijímacej kancelárii predávať povinné označenia vozidiel. Oprávnená osoba je povinná zabezpečiť, aby technik emisnej kontroly počas výkonu emisnej kontroly z dôvodu spôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke nevyžadoval, aby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla si v prijímacej kancelárii zakúpil niektoré povinné označenia vozidiel.

§ 88 - Povinnosti oprávnenej osoby kontroly originality
(1)

Oprávnená osoba kontroly originality je, s cieľom zabezpečiť objektívnosť a vysokú kvalitu vykonávaných kontrol originality, povinná

a)

zabezpečiť vykonávanie kontrol originality v rozsahu udeleného oprávnenia na príslušný druh kontrol originality a kategóriu vozidla nediskriminačným spôsobom prostredníctvom osôb, ktoré sú držiteľmi platného osvedčenia technika kontroly originality na príslušný druh kontroly originality a kategórie vozidla,

b)

zabezpečiť, aby technologické vybavenie a usporiadanie pracoviska kontroly originality zodpovedalo udelenému oprávneniu,

c)

zabezpečiť používanie zariadení, ktorých vhodnosť bola schválená typovým schvaľovacím orgánom, ak schvaľovaniu podliehajú a ktorých parametre, nastavenia a technické požiadavky sú v súlade so schválením a s vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i),

d)

umožniť technickej službe kontroly originality pravidelné priebežné overenie podmienok ustanovených na vykonávanie kontroly originality a zároveň overenie plnenia podmienok odbornej spôsobilosti technikov kontroly originality a znášať náklady spojené s overením,

e)

spravovať údaje o výsledkoch kontroly originality, vyhodnotení vozidiel, vyhodnotení identifikátorov vozidiel, vyhodnotení požadovaných dokladov, vyhodnotení údajov v príslušných informačných systémoch a záveroch o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidiel na prevádzku v cestnej premávke v celoštátnom informačnom systéme kontrol originality a poskytovať ich osobám ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i), poskytovať údaje z evidencie príjmu a výdaja tlačív dokladov a pečiatok osobám ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i),

f)

zabezpečiť používanie celoštátneho informačného systému kontrol originality schváleného typovým schvaľovacím orgánom a znášať náklady za jeho využívanie,

g)

zabezpečiť, aby kontrola originality bola vykonávaná v súlade s týmto zákonom, s vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i) a podľa metodík schválených a vydaných typovým schvaľovacím orgánom,

h)

ku dňu začatia činnosti označiť pracovisko kontroly originality spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i),

i)

požiadať schvaľovací orgán o zmenu

1.

v udelenom oprávnení z dôvodu zmeny podmienok, údajov a dokladov ustanovených pre návrh na udelenie oprávnenia a predložiť o zmenách doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku zmien,

2.

v udelenom osvedčení technika kontroly originality z dôvodu zmeny podmienok, údajov a dokladov ustanovených pre návrh na udelenie osvedčenia a predložiť o zmenách doklady najneskôr do desiatich dní od oznámenia zmien technikom kontroly originality podľa § 97 ods. 1 písm. e),

j)

zabezpečiť evidenciu tlačív dokladov a pečiatok v informačnom systéme kontrol originality; znehodnotené tlačivá dokladov a pečiatky odovzdať na likvidáciu technickej službe kontroly originality a pri ich zničení, poškodení, strate alebo odcudzení je povinná postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i),

k)

podrobiť sa na základe rozhodnutia schvaľovacieho orgánu novému overeniu plnenia podmienok na udelenie oprávnenia a znášať náklady spojené s novým overením,

l)

počas celej doby platnosti oprávnenia dodržiavať podmienky podľa § 84 ods. 1 písm. c) a plniť podmienky uvedené v oprávnení,

m)

transparentným spôsobom zverejniť cenník za vykonanie kontroly originality

1.

na dostupnom mieste v prijímacej kancelárii pre verejnosť,

2.

prostredníctvom webového sídla oprávnenej osoby, ak oprávnená osoba má zriadené vlastné webové sídlo,

3.

prostredníctvom celoštátneho informačného systému kontrol originality,

n)

vrátiť po ukončení svojej činnosti pečiatky a nespotrebované tlačivá dokladov technickej službe kontroly originality spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i).

(2)

Oprávnená osoba kontroly originality nesmie

a)

umožniť použitie celoštátneho informačného systému kontrol originality iným osobám ako technikom kontroly originality a administratívnym osobám,

b)

umožniť na vykonávanie kontroly originality použitie iného priestorového a technologického vybavenia, ako je ustanovené týmto zákonom a vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i),

c)

umožniť vykonávanie kontroly originality fyzickými osobami, ktoré

1.

nemajú platné osvedčenie technika kontroly originality,

2.

nemajú osvedčenie technika kontroly originality na vykonávanie príslušného druhu kontroly originality a kategórie vozidla,

3.

nie sú v pracovnom pomere k oprávnenej osobe kontroly originality,

4.

boli pri skúške z odbornej spôsobilosti podľa § 92 ods. 13 hodnotené stupňom „nevyhovel“,

d)

odmeňovať technikov kontroly originality spôsobom, ktorý by súvisel s vyhodnotením vozidla v rámci kontroly originality,

e)

umožniť vykonanie kontroly originality mimo kontrolnej linky stacionárneho pracoviska kontroly originality okrem prípadov, keď niektorý z kontrolných úkonov je potrebné vykonať mimo kontrolnej linky stacionárneho pracoviska kontroly originality,

f)

umožniť vykonanie kontroly originality bez pristaveného vozidla a bez vykonania všetkých ustanovených kontrolných úkonov,

g)

umožniť vykonanie kontroly originality bez uloženia fotodokumentácie z kontroly originality do celoštátneho informačného systému kontrol originality,

h)

umožniť vyhotovenie odborného posudku o kontrole originality vozidla so záverom „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ alebo protokolu o evidenčnej kontrole vozidla so záverom spĺňa podmienky, ak

1.

vozidlo má preukázateľne pozmeňované identifikátory vozidla,

2.

doklady vozidla majú znaky falšovania,

3.

doklady vozidla sú v pátraní,

4.

vozidlo je v pátraní,

5.

na vozidle je použitá tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom, ktoré sú v pátraní, alebo

6.

tomu bránia údaje v medzinárodnom informačnom systéme vozidiel,

i)

umožniť, aby sa v priestoroch pracoviska kontroly originality nachádzalo také vybavenie, zariadenie alebo prostriedok, ktoré by mohlo umožniť neoprávnené ovplyvnenie meraných údajov, hodnôt alebo výsledku kontroly originality.

(3)

Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností podľa odseku 1 písm. e), h), j) a n) oprávnenou osobou kontroly originality ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. i).

(4)

Na účely tohto zákona a na účely zaznamenania transparentného výsledku kontroly originality oprávnená osoba kontroly originality spracováva podľa osobitných predpisov78) v celoštátnom informačnom systéme kontrol originality bez súhlasu technikov kontroly originality, prevádzkovateľov vozidiel, osoby, ktorá pristavila vozidlo na vykonanie kontroly originality, a osôb zdržiavajúcich sa v priestore pracoviska kontroly originality

a)

údaje a záznamy o vozidle a záznamy z vozidla, na ktorom sa vykonáva kontrola originality,

b)

údaje osoby, ktorá pristavila vozidlo na vykonanie kontroly originality.

§ 89 - Povinnosti oprávnenej osoby montáže plynových zariadení
(1)

Oprávnená osoba montáže plynových zariadení je, s cieľom zabezpečiť objektívnosť a vysokú kvalitu vykonávaných montáži plynových zariadení, povinná

a)

zabezpečiť montáž plynových zariadení v rozsahu udeleného oprávnenia na príslušný druh plynného paliva a kategóriu vozidiel prostredníctvom osôb, ktoré sú držiteľmi platného osvedčenia technika montáže plynových zariadení na príslušný druh plynného paliva,

b)

zabezpečiť, aby technologické vybavenie a usporiadanie pracoviska montáže plynových zariadení zodpovedalo udelenému oprávneniu,

c)

zabezpečiť používanie zariadení, ktoré boli platne overené, ak overeniu podliehajú,

d)

zabezpečiť, aby plynové zariadenia boli montované len na pracovisku montáže plynových zariadení uvedenom v oprávnení,

e)

umožniť technickej službe montáže plynových zariadení pravidelné priebežné overenie podmienok ustanovených na vykonávanie montáže plynových zariadení a znášať náklady spojené s overením,

f)

zabezpečiť, aby do vozidla bolo namontované len také plynové zariadenie, ktoré bolo schválené alebo má správu o homologizácii typu,

g)

zabezpečiť používanie celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení schváleného typovým schvaľovacím orgánom a znášať náklady za jeho využívanie,

h)

zabezpečiť vkladanie údajov o montáži plynových zariadení do celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení a poskytovať ich osobám ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. j), poskytovať údaje z evidencie príjmu a výdaja tlačív dokladov a pečiatok osobám určeným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. j),

i)

zabezpečiť, aby montáže plynových zariadení boli vykonávané v súlade s týmto zákonom, s vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. j) a podľa metodík schválených a vydaných typovým schvaľovacím orgánom,

j)

ku dňu začatia činnosti označiť pracovisko montáže plynových zariadení spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. j),

k)

požiadať schvaľovací orgán o zmenu

1.

v udelenom oprávnení z dôvodu zmeny podmienok, údajov a dokladov ustanovených pre návrh na udelenie oprávnenia a predložiť o zmenách doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku zmien,

2.

v udelenom osvedčení technika montáže plynových zariadení z dôvodu zmeny podmienok, údajov a dokladov ustanovených pre návrh na udelenie osvedčenia a predložiť o zmenách doklady najneskôr do desiatich dní od oznámenia zmien technikom montáže plynových zariadení podľa § 98 písm. e),

l)

zabezpečiť evidenciu tlačív dokladov a pečiatok v celoštátnom informačnom systéme montáže plynových zariadení spôsobom a postupom ustanovenými vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. j); znehodnotené tlačivá dokladov a pečiatky odovzdať na likvidáciu technickej službe montáže plynových zariadení a pri ich poškodení, strate alebo odcudzení je povinná postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. j),

m)

podrobiť sa na základe rozhodnutia schvaľovacieho orgánu novému overeniu plnenia podmienok na vykonávanie montáže plynových zariadení a znášať náklady spojené s novým overením,

n)

počas celej doby platnosti oprávnenia dodržiavať podmienky podľa § 84 ods. 1 písm. d) a plniť podmienky uvedené v oprávnení,

o)

vrátiť po ukončení svojej činnosti pečiatky a nespotrebované tlačivá dokladov technickej službe montáže plynových zariadení spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. j).

(2)

Oprávnená osoba montáže plynových zariadení nesmie

a)

umožniť použitie celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení iným osobám ako technikom montáže plynových zariadení,

b)

umožniť na vykonávanie montáže plynových zariadení použitie iného priestorového a technologického vybavenia, ako je ustanovené týmto zákonom a vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. j),

c)

umožniť vykonávanie montáže plynových zariadení fyzickými osobami, ktoré

1.

nemajú platné osvedčenie technika montáže plynových zariadení,

2.

nemajú osvedčenie technika montáže plynových zariadení na vykonávanie príslušného druhu montáže plynových zariadení,

3.

nie sú v pracovnom pomere k oprávnenej osobe montáže plynových zariadení, alebo

4.

boli pri skúške z odbornej spôsobilosti podľa § 92 ods. 14 hodnotené stupňom „nevyhovel“.

(3)

Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností podľa odseku 1 písm. h), j), l) a o) oprávnenou osobou montáže plynových zariadení ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. j).

(4)

Na účely tohto zákona a na účely zaznamenania transparentného výsledku montáže plynového zariadenia oprávnená osoba montáže plynových zariadení spracováva podľa osobitných predpisov78) v celoštátnom informačnom systéme montáže plynových zariadení bez súhlasu technikov montáže plynových zariadení a prevádzkovateľov vozidiel údaje a záznamy o vozidle a záznamy z vozidla, na ktorom sa vykonáva montáž plynového zariadenia.

DRUHÁ HLAVA
TECHNIK

Prvý diel
Technik technickej kontroly, technik emisnej kontroly, technik kontroly originality a technik montáže plynových zariadení

§ 90 - Udeľovanie osvedčenia technika
(1)

Fyzická osoba, ktorá spĺňa ustanovené podmienky, môže vykonávať technickú kontrolu, emisnú kontrolu, kontrolu originality a montáž plynových zariadení až po nadobudnutí právoplatnosti osvedčenia technika technickej kontroly, osvedčenia technika emisnej kontroly, osvedčenia technika kontroly originality a osvedčenia technika montáže plynových zariadení.

(2)

O udelenie osvedčenia

a)

technika technickej kontroly môže požiadať len oprávnená osoba technickej kontroly alebo osoba, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly,

b)

technika emisnej kontroly môže požiadať len oprávnená osoba emisnej kontroly alebo osoba, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,

c)

technika kontroly originality môže požiadať len oprávnená osoba kontroly originality alebo osoba, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality,

d)

technika montáže plynových zariadení môže požiadať len oprávnená osoba montáže plynových zariadení alebo osoba, ktorá je navrhovateľom na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení.

(3)

Schvaľovací orgán udelí

a)

osvedčenie technika technickej kontroly fyzickej osobe, ak spĺňa tieto podmienky:

1.

má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

2.

je bezúhonná a dôveryhodná podľa § 167 ods. 3 až 6,

3.

disponuje znalosťami o vozidlách a preukázala odbornú prax alebo rovnocennú praktickú skúsenosť v oblasti vozidiel (ďalej len „rovnocenná skúsenosť“); podrobnosti o znalostiach o vozidlách a odbornej praxi alebo rovnocennej skúsenosti ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. g),

4.

je držiteľom vodičského oprávnenia na vedenie tých kategórií vozidiel, na ktorých sa bude technická kontrola vykonávať,

5.

absolvovala základné školenie alebo rozširovacie školenie,

6.

vyhovela pri skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly,

b)

osvedčenie technika emisnej kontroly fyzickej osobe, ak spĺňa tieto podmienky:

1.

má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

2.

je bezúhonná a dôveryhodná podľa § 167 ods. 3 až 6,

3.

disponuje znalosťami o vozidlách a preukázala odbornú prax alebo rovnocennú skúsenosť; podrobnosti o znalostiach o vozidlách a odbornej praxi alebo rovnocennej skúsenosti ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. h),

4.

absolvovala základné školenie,

5.

vyhovela pri skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisnej kontroly,

c)

osvedčenie technika kontroly originality fyzickej osobe, ak spĺňa tieto podmienky:

1.

má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

2.

je bezúhonná a dôveryhodná podľa § 167 ods. 3 až 6,

3.

je spoľahlivá podľa § 169 ods. 1,

4.

disponuje znalosťami o vozidlách a preukázala odbornú prax alebo rovnocennú skúsenosť; na preukázanie znalostí o vozidlách a na preukázanie odbornej praxe alebo rovnocennej skúsenosti sa vzťahujú ustanovenia písmena a) tretieho bodu alebo písmena b) tretieho bodu,

5.

absolvovala základné školenie,

6.

vyhovela pri skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly originality,

d)

osvedčenie technika montáže plynových zariadení fyzickej osobe, ak spĺňa tieto podmienky:

1.

má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

2.

je bezúhonná a dôveryhodná podľa § 167 ods. 3 až 6,

3.

má požadované vzdelanie alebo disponuje znalosťami o vozidlách a preukázala odbornú prax alebo rovnocennú skúsenosť; podrobnosti o požadovanom vzdelaní a odbornej praxi alebo rovnocennej skúsenosti ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. j),

4.

absolvovala základné školenie alebo rozširovacie školenie,

5.

vyhovela pri skúške z odbornej spôsobilosti na montáž plynových zariadení.

(4)

Návrh na udelenie osvedčenia technika obsahuje

a)

identifikačné údaje

1.

oprávnenej osoby technickej kontroly alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, pri osvedčení technika technickej kontroly,

2.

oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly, pri osvedčení technika emisnej kontroly,

3.

oprávnenej osoby kontroly originality alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality, pri osvedčení technika kontroly originality, alebo

4.

oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo osoby, ktorá je navrhovateľom na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení, pri osvedčení technika montáže plynových zariadení,

b)

identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada o udelenie osvedčenia technika, a

c)

údaje a doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa odseku 3 ustanovené vykonávacími právnymi predpismi podľa § 136 ods. 3 písm. g) až j).

(5)

Osvedčenie

a)

technika technickej kontroly možno fyzickej osobe vydať len pre jednu oprávnenú osobu technickej kontroly alebo osobu, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly a pre jednu stanicu technickej kontroly, pričom technici podľa § 84 ods. 1 písm. a) jedenásteho bodu bodu 11a musia mať rozsah osvedčenia pre všetky kategórie vozidiel, pre ktoré je oprávnená osoba technickej kontroly oprávnená vykonávať technické kontroly,

b)

technika emisnej kontroly možno fyzickej osobe vydať len pre jednu oprávnenú osobu emisnej kontroly alebo osobu, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly a pre jedno pracovisko emisnej kontroly,

c)

technika kontroly originality možno fyzickej osobe vydať len pre jednu oprávnenú osobu kontroly originality alebo osobu, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality a pre jedno pracovisko kontroly originality, a v rozsahu pre všetky kategórie vozidiel, pre ktoré je oprávnená osoba kontroly originality oprávnená vykonávať kontrolu originality,

d)

technika montáže plynových zariadení možno fyzickej osobe vydať len pre jednu oprávnenú osobu montáže plynových zariadení alebo osobu, ktorá je navrhovateľom na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení a pre jedno pracovisko montáže plynových zariadení.

(6)

Schvaľovací orgán vyhovie návrhu a vydá osvedčenie technika, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odsekov 3 a 4.

(7)

Osvedčenie technika technickej kontroly obsahuje

a)

identifikačné údaje odborne spôsobilej osoby,

b)

identifikačné údaje oprávnenej osoby technickej kontroly alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly,

c)

údaje o sídle stanice technickej kontroly,

d)

údaje o druhu technickej kontroly a kategórie vozidiel, na ktorých sa bude technická kontrola vykonávať v stacionárnej stanici technickej kontroly alebo v mobilnej stanici technickej kontroly,

e)

obmedzenú platnosť osvedčenia na päť rokov od nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia,

f)

ďalšie údaje a podmienky súvisiace s vykonávaním technickej kontroly, ak je to potrebné.

(8)

Osvedčenie technika emisnej kontroly obsahuje

a)

identifikačné údaje odborne spôsobilej osoby,

b)

identifikačné údaje oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,

c)

údaje o sídle pracoviska emisnej kontroly,

d)

údaje o emisnom systéme, druhu paliva na pohon motora, na ktorých sa bude emisná kontrola vykonávať v stacionárnom pracovisku emisnej kontroly alebo v mobilnom pracovisku emisnej kontroly,

e)

obmedzenú platnosť osvedčenia na päť rokov od nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia,

f)

ďalšie údaje a podmienky súvisiace s vykonávaním emisnej kontroly, ak je to potrebné.

(9)

Osvedčenie technika kontroly originality obsahuje

a)

identifikačné údaje odborne spôsobilej osoby,

b)

identifikačné údaje oprávnenej osoby kontroly originality alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality,

c)

údaje o sídle pracoviska kontroly originality,

d)

kategórie vozidiel, na ktorých sa bude kontrola originality vykonávať na pracovisku kontroly originality,

e)

obmedzenú platnosť osvedčenia na päť rokov od nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia,

f)

ďalšie údaje a podmienky súvisiace s vykonávaním kontroly originality, ak je to potrebné.

(10)

Osvedčenie technika montáže plynových zariadení obsahuje

a)

identifikačné údaje odborne spôsobilej osoby,

b)

identifikačné údaje oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo osoby, ktorá je navrhovateľom na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení,

c)

údaje o sídle pracoviska montáže plynových zariadení,

d)

druh plynného paliva,

e)

obmedzenú platnosť osvedčenia na päť rokov od nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia,

f)

ďalšie údaje a podmienky súvisiace s vykonávaním montáže plynových zariadení, ak je to potrebné.

(11)

Schvaľovací orgán okrem prípadu podľa odseku 3 udelí

a)

osvedčenie technika technickej kontroly fyzickej osobe, ak jej v posledných dvanástich mesiacoch bolo osvedčenie technika technickej kontroly zrušené podľa § 91 ods. 5 písm. a) prvého bodu alebo osvedčenie technika technickej kontroly zaniklo podľa § 91 ods. 6 písm. c) alebo písm. e) a lehota platnosti pôvodného osvedčenia technika technickej kontroly ešte neuplynula,

b)

osvedčenie technika emisnej kontroly fyzickej osobe, ak jej v posledných dvanástich mesiacoch bolo osvedčenie technika emisnej kontroly zrušené podľa § 91 ods. 5 písm. b) prvého bodu alebo osvedčenie technika emisnej kontroly zaniklo podľa § 91 ods. 6 písm. c) alebo písm. e) a lehota platnosti pôvodného osvedčenia technika emisnej kontroly ešte neuplynula,

c)

osvedčenie technika kontroly originality fyzickej osobe, ak jej v posledných dvanástich mesiacoch bolo osvedčenie technika kontroly originality zrušené podľa § 91 ods. 5 písm. c) prvého bodu alebo osvedčenie technika kontroly originality zaniklo podľa § 91 ods. 6 písm. c) alebo písm. e) a lehota platnosti pôvodného osvedčenia technika kontroly originality ešte neuplynula,

d)

osvedčenie technika montáže plynových zariadení fyzickej osobe, ak jej v posledných dvanástich mesiacoch bolo osvedčenie technika montáže plynových zariadení zrušené podľa § 91 ods. 5 písm. d) prvého bodu alebo osvedčenie technika montáže plynových zariadení zaniklo podľa § 91 ods. 6 písm. c) alebo písm. e) a lehota platnosti pôvodného osvedčenia technika montáže plynových zariadení ešte neuplynula.

(12)

Pre udelenie osvedčenia technika podľa odseku 11 sa primerane postupuje podľa odseku 4 písm. a) a b) a odsekov 5 až 10. Lehota platnosti osvedčenia technika zostane zachovaná podľa pôvodného osvedčenia technika, ktoré bolo zrušené alebo zaniklo z dôvodov uvedených v odseku 11.

§ 91 - Zmena, pozastavenie, zrušenie alebo zánik osvedčenia technika a predĺženie platnosti osvedčenia technika
(1)

Schvaľovací orgán zmení rozsah osvedčenia technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení, ak príslušná oprávnená osoba požiada o zmenu rozsahu osvedčenia; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 2. Podmienkou pre zmenu rozsahu osvedčenia technika technickej kontroly a osvedčenia technika montáže plynových zariadení je absolvovanie rozširovacieho školenia.

(2)

Schvaľovací orgán môže zmeniť osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení, ak príslušná oprávnená osoba požiada o zmenu v udelenom osvedčení z dôvodu zmeny podmienok ustanovených na udelenie osvedčenia.

(3)

Schvaľovací orgán vydá nové osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení, ak pôvodná príslušná oprávnená osoba s týmto úkonom súhlasí; lehota platnosti osvedčenia technika zostáva nezmenená, vydaním nového osvedčenia technika pôvodné osvedčenie technika zaniká.

(4)

Schvaľovací orgán môže pozastaviť platnosť osvedčenia technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení bezodkladne na čas, kým nebudú nedostatky preukázateľne odstránené, alebo do vykonania uložených opatrení na nápravu, ak

a)

príslušná oprávnená osoba neoznámi schvaľovaciemu orgánu zmenu podmienok, údajov a dokladov ustanovených pre návrh na udelenie osvedčenia technika a nepredloží o zmenách doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku zmien, alebo

b)

výkonom odborného dozoru boli zistené dôvody na pozastavenie platnosti osvedčenia technika.

(5)

Schvaľovací orgán zruší

a)

osvedčenie technika technickej kontroly, ak

1.

oprávnená osoba technickej kontroly požiada o zrušenie osvedčenia,

2.

zistí, že osvedčenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok ustanovených na udelenie osvedčenia,

3.

technik technickej kontroly prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo osvedčenie udelené, alebo neplní podmienky uvedené v osvedčení,

4.

technik technickej kontroly podľa § 92 ods. 8 alebo ods. 9 neabsolvoval doškoľovací kurz alebo bol pri následnej skúške z odbornej spôsobilosti hodnotený stupňom „nevyhovel“,

5.

z lekárskej správy vyplýva, že technik technickej kontroly nie je trvalo telesne alebo duševne schopný vykonávať technickú kontrolu,

6.

technik technickej kontroly neodôvodnene nevykonával technickú kontrolu nepretržite viac ako 12 mesiacov,

7.

technik technickej kontroly v čase zákazu podľa § 92 ods. 11 vykonával technickú kontrolu,

8.

technik technickej kontroly umožnil neoprávnené použitie tlačív dokladov o vykonaní technickej kontroly alebo pečiatky,

9.

technik technickej kontroly vykonal technickú kontrolu bez pristaveného vozidla alebo mimo ustanovených priestorov, okrem technickej kontroly jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou podľa § 26 ods. 3, ktorú je možné vykonať aj mimo priestorov stanice technickej kontroly,

10.

technik technickej kontroly poskytol prihlasovacie údaje do celoštátneho informačného systému technických kontrol alebo pečiatku inej osobe alebo ak prihlasovacie údaje do celoštátneho informačného systému technických kontrol alebo pečiatka boli zneužité inou osobou v dôsledku zavinenia alebo nedbanlivosti technika technickej kontroly,

11.

technik technickej kontroly vykonal technickú kontrolu s prihlasovacími údajmi do celoštátneho informačného systému technických kontrol alebo s pečiatkou iného technika technickej kontroly,

12.

technik technickej kontroly vykonal technickú kontrolu v čase nefunkčnosti monitorovacieho záznamového zariadenia; to neplatí, ak porucha zariadenia vznikla v priebehu vykonávania technickej kontroly a bol uchovaný aspoň jeden záznam,

13.

technik technickej kontroly pri technickej kontrole použil také vybavenie, zariadenie alebo prostriedok, ktoré umožní alebo mohlo umožniť neoprávnené ovplyvnenie meraných údajov alebo hodnôt, alebo ak vykonal taký úkon, ktorý umožní alebo mohol umožniť neoprávnené ovplyvnenie meraných údajov alebo hodnôt alebo prenášaných údajov alebo hodnôt do celoštátneho informačného systému technických kontrol,

14.

technik technickej kontroly nesprávne vyhodnotil chybu na vozidle a vplyvom tejto chyby došlo k vzniku dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, alebo,

15.

sa následným odborným dozorom zistí, že technik technickej kontroly pri technickej kontrole opätovne poruší tú istú povinnosť spočívajúcu v meraní brzdných síl vozidla na inej náprave vozidla alebo na inom vozidle, za ktorej porušenie mu už bola uložená pokuta orgánom štátneho odborného dozoru, počas 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty,

b)

osvedčenie technika emisnej kontroly, ak

1.

oprávnená osoba emisnej kontroly požiada o zrušenie osvedčenia,

2.

zistí, že osvedčenie technika emisnej kontroly bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok ustanovených na udelenie osvedčenia,

3.

technik emisnej kontroly prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo osvedčenie udelené, alebo neplní podmienky uvedené v osvedčení,

4.

technik emisnej kontroly podľa § 92 ods. 8 alebo ods. 9 neabsolvoval doškoľovací kurz alebo bol pri následnej skúške z odbornej spôsobilosti hodnotený stupňom „nevyhovel“,

5.

z lekárskej správy vyplýva, že technik emisnej kontroly nie je trvalo telesne alebo duševne schopný vykonávať emisnú kontrolu,

6.

technik emisnej kontroly neodôvodnene nevykonával emisnú kontrolu nepretržite viac ako 12 mesiacov,

7.

technik emisnej kontroly v čase zákazu podľa § 92 ods. 12 vykonával emisnú kontrolu,

8.

technik emisnej kontroly umožnil neoprávnené použitie tlačív dokladov o vykonaní emisnej kontroly alebo pečiatky,

9.

technik emisnej kontroly vykonal emisnú kontrolu bez pristaveného vozidla alebo mimo ustanovených priestorov,

10.

technik emisnej kontroly poskytol prihlasovacie údaje do celoštátneho informačného systému emisných kontrol alebo pečiatku inej osobe alebo ak prihlasovacie údaje do celoštátneho informačného systému emisných kontrol alebo pečiatka boli zneužité inou osobou v dôsledku zavinenia alebo nedbanlivosti technika emisnej kontroly,

11.

technik emisnej kontroly vykonal emisnú kontrolu s prihlasovacími údajmi do celoštátneho informačného systému emisných kontrol alebo s pečiatkou iného technika emisnej kontroly,

12.

technik emisnej kontroly vykonal emisnú kontrolu v čase nefunkčnosti monitorovacieho záznamového zariadenia; to neplatí, ak porucha zariadenia vznikla v priebehu vykonávania emisnej kontroly a bol uchovaný aspoň jeden záznam, alebo

13.

technik emisnej kontroly pri emisnej kontrole použije také vybavenie, zariadenie alebo prostriedok, ktoré umožní alebo mohlo umožniť neoprávnené ovplyvnenie meraných údajov alebo hodnôt, alebo ak vykoná taký úkon, ktorý umožní alebo mohol umožniť neoprávnené ovplyvnenie meraných údajov alebo hodnôt alebo prenášaných údajov alebo hodnôt do celoštátneho informačného systému emisných kontrol,

c)

osvedčenie technika kontroly originality, ak

1.

oprávnená osoba kontroly originality požiada o zrušenie osvedčenia,

2.

zistí, že osvedčenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok ustanovených na udelenie osvedčenia,

3.

technik kontroly originality prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo osvedčenie udelené, alebo neplní podmienky uvedené v osvedčení,

4.

technik kontroly originality podľa § 92 ods. 8 alebo ods. 9 neabsolvoval doškoľovací kurz alebo bol pri následnej skúške z odbornej spôsobilosti hodnotený stupňom „nevyhovel“,

5.

z lekárskej správy vyplýva, že technik kontroly originality nie je trvalo telesne alebo duševne schopný na vykonávanie kontroly originality,

6.

technik kontroly originality neodôvodnene nevykonával kontrolu originality nepretržite viac ako 12 mesiacov,

7.

technik kontroly originality v čase zákazu podľa § 92 ods. 13 vykonával kontrolu originality,

8.

technik kontroly originality umožnil neoprávnené použitie tlačív dokladov o vykonaní kontroly originality alebo pečiatky,

9.

technik kontroly originality vykonal kontrolu originality bez pristaveného vozidla alebo mimo ustanovených priestorov,

10.

technik kontroly originality poskytol prihlasovacie údaje do celoštátneho informačného systému kontrol originality alebo pečiatku inej osobe alebo ak prihlasovacie údaje do celoštátneho informačného systému kontrol originality alebo pečiatka boli zneužité inou osobou v dôsledku zavinenia alebo nedbanlivosti technika kontroly originality,

11.

technik kontroly originality vykonal kontrolu originality s prihlasovacími údajmi do celoštátneho informačného systému kontrol originality alebo s pečiatkou iného technika kontroly originality,

12.

technik kontroly originality pri kontrole originality použije také vybavenie, zariadenie alebo prostriedok, ktoré umožní alebo mohlo umožniť neoprávnené ovplyvnenie meraných údajov alebo hodnôt, alebo ak vykoná taký úkon, ktorý umožní alebo mohol umožniť neoprávnené ovplyvnenie meraných údajov alebo hodnôt alebo prenášaných údajov alebo hodnôt do celoštátneho informačného systému kontrol originality, alebo

13.

technik kontroly originality porušil povinnosť podľa § 97 ods. 1 písm. a) tým, že o vykonaní kontroly originality vozidla vyhotovil odborný posudok o kontrole originality so záverom „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ a po následnom zadržaní tohto vozidla políciou bolo preukázané pozmeňovanie identifikátorov vozidla v čase vykonania kontroly originality,

d)

osvedčenie montáže plynových zariadení, ak

1.

oprávnená osoba montáže plynových zariadení požiada o zrušenie osvedčenia,

2.

zistí, že osvedčenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok ustanovených na udelenie osvedčenia,

3.

technik montáže plynových zariadení prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo osvedčenie udelené, alebo neplní podmienky uvedené v osvedčení,

4.

technik montáže plynových zariadení podľa § 92 ods. 8 alebo ods. 9 neabsolvoval doškoľovací kurz alebo bol pri následnej skúške z odbornej spôsobilosti hodnotený stupňom „nevyhovel“,

5.

z lekárskej správy vyplýva, že technik montáže plynových zariadení nie je trvalo telesne alebo duševne schopný na vykonávanie montáže plynových zariadení,

6.

technik montáže plynových zariadení v čase zákazu podľa § 92 ods. 14 vykonával montáže plynových zariadení,

7.

technik montáže plynových zariadení umožnil neoprávnené použitie tlačív dokladov o vykonaní montáže plynových zariadení alebo pečiatky,

8.

technik montáže plynových zariadení vykonal montáž plynových zariadení mimo ustanovených priestorov,

9.

technik montáže plynových zariadení poskytol prihlasovacie údaje do celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení alebo pečiatku inej osobe alebo ak prihlasovacie údaje do celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení alebo pečiatka boli zneužité inou osobou v dôsledku zavinenia alebo nedbanlivosti technika montáže plynových zariadení, alebo

10.

technik montáže plynových zariadení vykonal montáž plynových zariadení s prihlasovacími údajmi do celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení alebo s pečiatkou iného technika montáže plynových zariadení.

(6)

Osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení zaniká

a)

uplynutím času platnosti osvedčenia, ak príslušná oprávnená osoba nepožiadala o predĺženie platnosti osvedčenia technika v lehote podľa odseku 7 písm. a),

b)

smrťou technika alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,

c)

zrušením príslušnej oprávnenej osoby; to neplatí, ak dôjde k zmene oprávnenej osoby podľa odseku 3,

d)

ak technik neabsolvoval doškoľovací kurz na predĺženie platnosti osvedčenia technika v čase platnosti osvedčenia,

e)

skončením pracovného pomeru technika u príslušnej oprávnenej osoby; to neplatí, ak dôjde k zmene oprávnenej osoby podľa odseku 3, alebo

f)

vydaním nového osvedčenia technika podľa odseku 3.

(7)

Schvaľovací orgán predĺži platnosť osvedčenia technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení, ak

a)

príslušná oprávnená osoba najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti osvedčenia požiada o predĺženie platnosti osvedčenia technika,

b)

technik absolvoval doškoľovací kurz na predĺženie platnosti osvedčenia technika a

c)

vyhovel pri skúške z odbornej spôsobilosti v čase platnosti osvedčenia technika.

(8)

Ak v čase platnosti osvedčenia technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení sa technik z vážnych zdravotných problémov nemohol zúčastniť

a)

doškoľovacieho kurzu a skúšky z odbornej spôsobilosti podľa odseku 7 písm. b) a c), zúčastní sa najbližšieho doškoľovacieho kurzu a skúšky po ukončení práceneschopnosti,

b)

skúšky z odbornej spôsobilosti podľa odseku 7 písm. c), zúčastní sa najbližšej skúšky po ukončení práceneschopnosti.

(9)

Na zmenu osvedčenia technika podľa odsekov 1 a 2, na udelenie nového osvedčenia technika podľa odseku 3 alebo na predĺženie platnosti osvedčenia technika podľa odseku 7 sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona primerane. Pri zmene rozsahu osvedčenia technika na základe absolvovaného rozširovacieho školenia schvaľovací orgán vydá nové osvedčenie technika s obmedzenou platnosťou na päť rokov od nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia.

(10)

Odvolanie proti rozhodnutiu schvaľovacieho orgánu o pozastavení platnosti osvedčenia technika podľa odseku 4 nemá odkladný účinok.

(11)

Proti rozhodnutiu o zrušení osvedčenia technika podľa odseku 5 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého bodu, písm. c) prvého bodu a písm. d) prvého bodu sa nemožno odvolať.

§ 92 - Základné školenie, rozširovacie školenie a doškoľovací kurz
(1)

Technická služba technickej kontroly organizuje a zabezpečuje

a)

na príslušný druh technickej kontroly a kategóriu vozidla

1.

základné školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika technickej kontroly,

2.

rozširovacie školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika technickej kontroly,

3.

doškoľovací kurz technikov technickej kontroly na predĺženie platnosti osvedčenia technika technickej kontroly,

b)

základné školenie a doškoľovací kurz osôb vykonávajúcich odborný dozor.

(2)

Technická služba emisnej kontroly organizuje a zabezpečuje

a)

základné školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika emisnej kontroly,

b)

doškoľovací kurz technikov emisnej kontroly na predĺženie platnosti osvedčenia technika emisnej kontroly,

c)

základné školenie a doškoľovací kurz osôb vykonávajúcich odborný dozor.

(3)

Technická služba kontroly originality organizuje a zabezpečuje

a)

základné školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika kontroly originality,

b)

doškoľovací kurz technikov kontroly originality na predĺženie platnosti osvedčenia technika kontroly originality,

c)

základné školenie a doškoľovací kurz osôb vykonávajúcich odborný dozor.

(4)

Technická služba montáže plynových zariadení organizuje a zabezpečuje

a)

na príslušný druh paliva

1.

základné školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení,

2.

rozširovacie školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení,

3.

doškoľovací kurz technikov montáže plynových zariadení na predĺženie platnosti osvedčenia technika montáže plynových zariadení,

b)

základné školenie a doškoľovací kurz osôb vykonávajúcich odborný dozor.

(5)

Záväzná prihláška na základné školenie, rozširovacie školenie alebo doškoľovací kurz obsahuje

a)

identifikačné údaje

1.

oprávnenej osoby technickej kontroly alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, v prípade podľa odseku 1,

2.

oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly, v prípade podľa odseku 2,

3.

oprávnenej osoby kontroly originality alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality, v prípade podľa odseku 3,

4.

oprávnenej osoby montáže plynových zariadení v prípade podľa odseku 4 alebo osoby, ktorá podala prihlášku na základné školenie na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení, v prípade podľa odseku 4 písm. a),

b)

identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada prihlásenie na školenie alebo kurz, a

c)

údaje a doklady ustanovené vykonávacími právnymi predpismi podľa § 136 ods. 3 písm. g) až j).

(6)

Príslušná technická služba zaradí na základné školenie, rozširovacie školenie alebo doškoľovací kurz fyzickú osobu, len ak podala úplnú záväznú prihlášku podľa odseku 5.

(7)

Na základe potvrdenia o absolvovaní základného školenia, rozširovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu príslušná oprávnená osoba prostredníctvom príslušnej technickej služby prihlasuje na typový schvaľovací orgán fyzickú osobu na skúšku z odbornej spôsobilosti najneskôr do troch mesiacov odo dňa ukončenia školenia alebo kurzu. Ak oprávnená osoba v ustanovenej lehote fyzickú osobu na skúšku neprihlási, ďalšie prihlásenie je možné až po opätovnom absolvovaní základného školenia, rozširovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu. Prihlásiť fyzickú osobu na základné školenie a na skúšku z odbornej spôsobilosti môže aj osoba, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly alebo pracoviska kontroly originality, a osoba, ktorá podala prihlášku na základné školenie na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení.

(8)

Schvaľovací orgán nariadi doškoľovací kurz, a ak je to potrebné, aj skúšku z odbornej spôsobilosti technikovi technickej kontroly, technikovi emisnej kontroly, technikovi kontroly originality a technikovi montáže plynových zariadení, ak o tom rozhodol typový schvaľovací orgán z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, technických predpisov alebo metodík súvisiacich s vykonávaním technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení.

(9)

Doškoľovaciemu kurzu a následnej skúške z odbornej spôsobilosti sa podrobí technik technickej kontroly, technik emisnej kontroly, technik kontroly originality a technik montáže plynových zariadení, ak mu bola v posledných piatich rokoch dvakrát právoplatne uložená pokuta podľa § 148 ods. 13 písm. c) alebo písm. d) z dôvodu porušenia povinností vykonávať technickú kontrolu, emisnú kontrolu, kontrolu originality alebo montáž plynových zariadení v súlade s týmto zákonom, vykonávacími právnymi predpismi podľa § 136 ods. 3 písm. g) až j) alebo metodikami schválenými a vydanými typovým schvaľovacím orgánom. Kurzu sa podrobí najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti uloženej pokuty a skúške z odbornej spôsobilosti najneskôr do ôsmich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti uloženej pokuty.

(10)

Náklady spojené so školeniami a kurzmi podľa odsekov 1 až 4, 7 až 9 hradí

a)

oprávnená osoba technickej kontroly alebo osoba, ktorá má udelené povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly, v prípade podľa odseku 1,

b)

oprávnená osoba emisnej kontroly alebo osoba, ktorá má udelené povolenie zriadenie pracoviska emisnej kontroly, v prípade podľa odseku 2,

c)

oprávnená osoba kontroly originality alebo osoba, ktorá má udelené povolenie zriadenie pracoviska kontroly originality, v prípade podľa odseku 3,

d)

oprávnená osoba montáže plynových zariadení v prípade podľa odseku 4 alebo osoba, ktorá podala prihlášku na základné školenie na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení v prípade podľa odseku 4 písm. a).

(11)

Technik technickej kontroly, ktorý po absolvovaní rozširovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu podľa odseku 1 písm. b) a c) alebo doškoľovacieho kurzu podľa odseku 8 alebo odseku 9 bol pri skúške z odbornej spôsobilosti hodnotený stupňom „nevyhovel“, nesmie vykonávať technickú kontrolu, kým opätovne nezíska odbornú spôsobilosť; do uvedenej doby technická služba technickej kontroly odníme technikovi technickej kontroly prístup do celoštátneho informačného systému technických kontrol.

(12)

Technik emisnej kontroly, ktorý po absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa odseku 2 písm. b) alebo doškoľovacieho kurzu podľa odseku 8 alebo odseku 9 bol pri skúške z odbornej spôsobilosti hodnotený stupňom „nevyhovel“, nesmie vykonávať emisnú kontrolu, kým opätovne nezíska odbornú spôsobilosť; do uvedenej doby technická služba emisnej kontroly odníme technikovi emisnej kontroly prístup do celoštátneho informačného systému emisných kontrol.

(13)

Technik kontroly originality, ktorý po absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa odseku 3 písm. b) alebo doškoľovacieho kurzu podľa odseku 8 alebo odseku 9 bol pri skúške z odbornej spôsobilosti hodnotený stupňom „nevyhovel“, nesmie vykonávať kontroly originality, kým opätovne nezíska odbornú spôsobilosť; do uvedenej doby technická služba kontroly originality odníme technikovi kontroly originality prístup do celoštátneho informačného systému kontrol originality.

(14)

Technik montáže plynových zariadení, ktorý po absolvovaní rozširovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu podľa odseku 4 písm. b) a c) alebo doškoľovacieho kurzu podľa odseku 8 alebo odseku 9 bol pri skúške z odbornej spôsobilosti hodnotený stupňom „nevyhovel“, nesmie vykonávať montáže plynových zariadení, kým opätovne nezíska odbornú spôsobilosť; do uvedenej doby technická služba montáže plynových zariadení odníme technikovi montáže plynových zariadení prístup do celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení.

(15)

Spôsob a rozsah vykonávania základného školenia, rozširovacieho školenia a doškoľovacieho kurzu, podrobnosti o vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní školení a kurzu ustanoví vykonávacími právnymi predpismi podľa § 136 ods. 3 písm. g) až j).

§ 93 - Skúšky z odbornej spôsobilosti
(1)

Odbornou spôsobilosťou na účel vykonávania technickej kontroly je súbor odborných vedomostí, zručností a schopností ich uplatnenia pri technickej kontrole vzťahujúcich sa na

a)

právne predpisy súvisiace s technickou kontrolou,

b)

kontrolu, meranie a hodnotenie technického stavu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,

c)

overenie a kalibráciu používaných zariadení,

d)

používanie monitorovacieho záznamového zariadenia,

e)

vedenie informačného systému.

(2)

Odbornou spôsobilosťou na účel vykonávania emisnej kontroly je súbor odborných vedomostí, zručností a schopností ich uplatnenia pri emisnej kontrole vzťahujúcich sa na

a)

právne predpisy súvisiace s emisnou kontrolou,

b)

kontrolu, meranie a hodnotenie technického stavu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,

c)

overenie a kalibráciu používaných zariadení,

d)

používanie monitorovacieho záznamového zariadenia,

e)

vedenie informačného systému.

(3)

Odbornou spôsobilosťou na účel vykonávania kontroly originality je súbor odborných vedomostí, zručností a schopností ich uplatnenia pri kontrole originality vzťahujúcich sa na

a)

právne predpisy súvisiace s kontrolou originality,

b)

kontrolu, meranie a hodnotenie vozidiel, vyhodnotenie identifikátorov vozidiel, vyhodnotenie požadovaných dokladov, vyhodnotenie údajov v príslušných informačných systémoch,

c)

nastavenie používaných zariadení,

d)

vedenie informačného systému.

(4)

Odbornou spôsobilosťou na účel montáže plynových zariadení je súbor odborných vedomostí, zručností a schopností ich uplatnenia pri montáži plynových zariadení vzťahujúcich sa na

a)

montáž plynových zariadení,

b)

znalosť postupov schvaľovania montáže plynových zariadení,

c)

overenie používaných zariadení,

d)

vedenie informačného systému.

(5)

Získaná odborná spôsobilosť podľa odsekov 1 až 4 sa preukazuje skúškou pred skúšobnou komisiou vymenovanou typovým schvaľovacím orgánom.

(6)

Záväzná prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti obsahuje

a)

identifikačné údaje

1.

o oprávnenej osobe technickej kontroly alebo osobe, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly,

2.

o oprávnenej osobe emisnej kontroly alebo osobe, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,

3.

o oprávnenej osobe kontroly originality alebo osobe, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality, alebo

4.

o oprávnenej osobe montáže plynových zariadení alebo osobe, ktorá podala prihlášku na základné školenie § 92 ods. 4 písm. a),

b)

identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada prihlásenie na skúšku, a

c)

údaje a doklady ustanovené vykonávacími právnymi predpismi podľa § 136 ods. 3 písm. g) až j).

(7)

Na skúšku z odbornej spôsobilosti možno zaradiť fyzickú osobu, len ak bola podaná úplná záväzná prihláška podľa odseku 6.

(8)

Termín a miesto konania skúšky z odbornej spôsobilosti určí typový schvaľovací orgán tak, aby sa mohla vykonať spravidla do 30 dní odo dňa prihlásenia na skúšku; termín a miesto oznámi osobe, ktorá

a)

je držiteľom povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, alebo oprávnenej osobe technickej kontroly technická služba technickej kontroly,

b)

je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly, alebo oprávnenej osobe emisnej kontroly technická služba emisnej kontroly,

c)

je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality, alebo oprávnenej osobe kontroly originality technická služba kontroly originality,

d)

podala prihlášku na základné školenie, alebo oprávnenej osobe montáže plynových zariadení technická služba montáže plynových zariadení.

(9)

Ak fyzická osoba po absolvovaní základného školenia, rozširovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu nevyhovela z niektorej časti skúšky z odbornej spôsobilosti, môže skúšku opakovať najviac dvakrát, pričom opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po siedmich dňoch odo dňa nezloženia skúšky. Ak fyzická osoba nevyhovela ani pri druhej opakovanej skúške alebo túto skúšku nevykonala do šiestich mesiacov odo dňa vykonania neúspešnej skúšky, ďalšiu skúšku môže vykonať

a)

pri základnom školení až po opätovnom absolvovaní základného školenia,

b)

pri rozširovacom školení až po opätovnom absolvovaní rozširovacieho školenia,

c)

pri doškoľovacom kurze až po opätovnom absolvovaní základného školenia alebo po opätovnom absolvovaní rozširovacieho školenia.

(10)

Ak fyzická osoba po absolvovaní základného školenia, rozširovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu preukáže, že sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na skúške z odbornej spôsobilosti v určenom termíne, typový schvaľovací orgán môže určiť nový termín skúšky; ak sa ani v určenom termíne na skúške nezúčastní, ďalšiu skúšku z odbornej spôsobilosti môže vykonať

a)

pri základnom školení až po opätovnom absolvovaní základného školenia,

b)

pri rozširovacom školení až po opätovnom absolvovaní rozširovacieho školenia,

c)

pri doškoľovacom kurze až po opätovnom absolvovaní základného školenia alebo po opätovnom absolvovaní rozširovacieho školenia.

(11)

Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a jej počet ustanoví vykonávacími právnymi predpismi podľa § 136 ods. 3 písm. g) až j) a skúšobný poriadok vydaný typovým schvaľovacím orgánom.

§ 94 - Skúšky overenia znalostí o vozidlách
(1)

Na účely overenia, či fyzická osoba, ktorá chce vykonávať technickú kontrolu, spĺňa podmienku ustanovenú v § 90 ods. 3 písm. a) treťom bode, technická služba technickej kontroly organizuje skúšky overenia znalostí o vozidlách.

(2)

Na účely overenia, či fyzická osoba, ktorá chce vykonávať emisnú kontrolu, spĺňa podmienku ustanovenú v § 90 ods. 3 písm. b) treťom bode, technická služba emisnej kontroly organizuje skúšky overenia znalostí o vozidlách.

(3)

Fyzická osoba, ktorá má záujem vykonávať

a)

kontroly originality, preukazuje splnenie podmienky ustanovenej v § 90 ods. 3 písm. c) štvrtom bode skúškou overenia znalostí o vozidlách podľa odseku 1 alebo 2,

b)

montáže plynových zariadení, preukazuje splnenie podmienky ustanovenej v § 90 ods. 3 písm. d) treťom bode skúškou overenia znalostí o vozidlách podľa odseku 1 alebo 2.

(4)

Záväzná prihláška na skúšku overenia znalostí o vozidlách obsahuje identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 fyzickej osoby, ktorá požiadala o prihlásenie na skúšku.

(5)

Termín a miesto konania skúšky podľa odsekov 1 a 2 určí príslušná technická služba tak, aby sa skúška mohla vykonať spravidla do 30 dní odo dňa prihlásenia na skúšku; termín a miesto oznámi osobe uvedenej v odseku 4.

(6)

Náklady spojené so skúškou hradí osoba uvedená odseku 4. Pri osobách prihlásených na skúšku orgánom Policajného zboru na účely vydania osvedčenia technika cestnej technickej kontroly náklady spojené so skúškou hradí technická služba technickej kontroly a technická služba emisnej kontroly.

(7)

Od skúšky podľa odsekov 1 až 3 je oslobodená fyzická osoba, ktorá preukáže, že úspešne absolvovala vzdelanie, ktorým získala znalosti o vozidlách a preukáže odbornú prax alebo rovnocennú skúsenosť. Zoznam učebných odborov a študijných odborov a dĺžku praxe alebo rovnocennej skúsenosti v oblasti vozidiel ustanovia vykonávacie právne predpisy podľa § 136 ods. 3 písm. g) a h).

(8)

Skúška vykonaná technickou službou technickej kontroly sa považuje za rovnocennú so skúškou vykonanou technickou službou emisnej kontroly a naopak.

(9)

Vykonávanie skúšok, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia, vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a jej počet ustanovia vykonávacie právne predpisy podľa § 136 ods. 3 písm. g) a h) a skúšobný poriadok vydaný typovým schvaľovacím orgánom.

Povinnosti technika
§ 95 - Povinnosti technika technickej kontroly
(1)

Technik technickej kontroly je povinný

a)

vykonávať technickú kontrolu v súlade s týmto zákonom, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g) a metodikami schválenými a vydanými typovým schvaľovacím orgánom,

b)

počas celej doby platnosti osvedčenia technika technickej kontroly dodržiavať podmienky podľa § 90 ods. 3 písm. a) a plniť podmienky uvedené v osvedčení,

c)

každý vydaný doklad o vykonaní technickej kontroly podľa § 111 ods. 1, ods. 4 písm. b) a ods. 5 písm. b) opatriť odtlačkom pečiatky používanej pri technickej kontrole, pridelenej technickou službou technickej kontroly, a zabezpečiť, aby nedošlo k zneužitiu pečiatky; vzor a náležitosti pečiatky používanej pri technickej kontrole ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. g),

d)

podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu, ak

1.

to nariadi schvaľovací orgán, ak o tom rozhodol typový schvaľovací orgán z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, technických predpisov alebo metodík súvisiacich s vykonávaním technickej kontroly,

2.

technikovi technickej kontroly bola v posledných piatich rokoch dvakrát právoplatne uložená pokuta z dôvodu porušenia povinností podľa tohto zákona, a to do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti druhej uloženej pokuty,

e)

písomne oznámiť oprávnenej osobe technickej kontroly zmenu podmienok ustanovených v § 90 ods. 3 písm. a) prvom, druhom a štvrtom bode najneskôr do dvoch pracovných dní od vzniku zmeny,

f)

osobe, ktorá sa dostavila s vozidlom na technickú kontrolu, oznámiť výsledok technickej kontroly vrátane všetkých zistených chýb, ktoré sa majú odstrániť a oboznámiť ju s údajmi uvádzanými v dokladoch o vykonaní technickej kontroly.

(2)

Technik technickej kontroly pri vykonávaní technickej kontroly nesmie podliehať žiadnemu konfliktu záujmov, ktorý by mohol mať vplyv na nestrannosť a objektivitu vykonávania technickej kontroly.

§ 96 - Povinnosti technika emisnej kontroly
(1)

Technik emisnej kontroly je povinný

a)

vykonávať emisnú kontrolu v súlade s týmto zákonom, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h) a metodikami schválenými a vydanými typovým schvaľovacím orgánom,

b)

počas celej doby platnosti osvedčenia technika emisnej kontroly dodržiavať podmienky podľa § 90 ods. 3 písm. b) a plniť podmienky uvedené v osvedčení,

c)

každý vydaný doklad o vykonaní emisnej kontroly podľa § 120 ods. 1 opatriť odtlačkom pečiatky používanej pri emisnej kontrole, pridelenej technickou službou emisnej kontroly, a zabezpečiť, aby nedošlo k zneužitiu pečiatky; vzor a náležitosti pečiatky používanej pri emisnej kontrole ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. h),

d)

podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu, ak

1.

to nariadi schvaľovací orgán, ak o tom rozhodol typový schvaľovací orgán z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, technických predpisov alebo metodík súvisiacich s vykonávaním emisnej kontroly,

2.

technikovi emisnej kontroly bola v posledných piatich rokoch dvakrát právoplatne uložená pokuta z dôvodu porušenia povinností podľa tohto zákona, a to do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti druhej uloženej pokuty,

e)

písomne oznámiť oprávnenej osobe emisnej kontroly zmenu podmienok ustanovených v § 90 ods. 3 písm. b) prvom a druhom bode najneskôr do dvoch pracovných dní od vzniku zmeny,

f)

osobe, ktorá sa dostavila s vozidlom na emisnú kontrolu, oznámiť výsledok emisnej kontroly vrátane všetkých zistených chýb, ktoré sa majú odstrániť a oboznámiť ju s údajmi uvádzanými v dokladoch o vykonaní emisnej kontroly.

(2)

Technik emisnej kontroly pri vykonávaní emisnej kontroly nesmie podliehať žiadnemu konfliktu záujmov, ktorý by mohol mať vplyv na nestrannosť a objektivitu vykonávania emisnej kontroly.

§ 97 - Povinnosti technika kontroly originality
(1)

Technik kontroly originality je povinný

a)

vykonávať kontrolu originality v súlade s týmto zákonom, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i) a metodikami schválenými a vydanými typovým schvaľovacím orgánom,

b)

počas celej doby platnosti osvedčenia technika kontroly originality dodržiavať podmienky podľa § 90 ods. 3 písm. c) a plniť podmienky uvedené v osvedčení,

c)

každý vydaný doklad o vykonaní kontroly originality podľa § 127 ods. 1 a 2 opatriť odtlačkom pečiatky používanej pri kontrole originality, pridelenej technickou službou kontroly originality, a zabezpečiť, aby nedošlo k zneužitiu pečiatky; vzor a náležitosti pečiatky používanej pri kontrolách originality ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. i),

d)

podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu, ak

1.

to nariadi schvaľovací orgán, ak o tom rozhodol typový schvaľovací orgán z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, technických predpisov alebo metodík súvisiacich s vykonávaním kontroly originality,

2.

technikovi kontroly originality bola v posledných piatich rokoch dvakrát právoplatne uložená pokuta z dôvodu porušenia povinností podľa tohto zákona, a to do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti druhej uloženej pokuty,

e)

písomne oznámiť oprávnenej osobe kontroly originality zmenu podmienok ustanovených v § 90 ods. 3 písm. c) prvom až treťom bode najneskôr do dvoch pracovných dní od vzniku zmeny,

f)

ak pri vykonávaní kontroly originality zistí, že identifikačné číslo vozidla VIN alebo náhradné identifikačné číslo VIN je v pátraní z dôvodu jeho odcudzenia alebo na vozidle je použitá tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom, ktoré sú v pátraní, alebo doklad o evidencii vozidla je v pátraní alebo evidovaniu vozidla bránia dôvody vedené v medzinárodnom informačnom systéme vozidiel, tieto skutočnosti bezodkladne oznámiť najbližšiemu orgánu Policajného zboru a o oznámení viesť evidenciu v celoštátnom informačnom systéme kontrol originality; rovnako sa postupuje, ak technik kontroly originality pri vykonávaní kontroly originality zistí, že doklady vozidla majú znaky falšovania alebo zistí stopy neoprávneného vonkajšieho zásahu do identifikátora vozidla alebo dokladu vozidla.

(2)

Technik kontroly originality pri vykonávaní kontroly originality nesmie podliehať žiadnemu konfliktu záujmov, ktorý by mohol mať vplyv na nestrannosť a objektivitu vykonávania kontroly originality.

§ 98 - Povinnosti technika montáže plynových zariadení

Technik montáže plynových zariadení je povinný

a)

vykonávať montáž plynových zariadení v súlade s týmto zákonom, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. j) a metodikami schválenými a vydanými typovým schvaľovacím orgánom,

b)

počas celej doby platnosti osvedčenia technika montáže plynových zariadení dodržiavať podmienky podľa § 90 ods. 3 písm. d) a plniť podmienky uvedené v osvedčení,

c)

každý vydaný doklad o vykonaní montáže plynového zariadenia podľa § 132 ods. 1 opatriť odtlačkom pečiatky používanej pri montáži plynových zariadení, pridelenej technickou službou montáže plynových zariadení, a zabezpečiť, aby nedošlo k zneužitiu pečiatky; vzor a náležitosti pečiatky používanej pri montáži plynových zariadení ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. j),

d)

podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu, ak

1.

to nariadi schvaľovací orgán, ak o tom rozhodol typový schvaľovací orgán z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, technických predpisov alebo metodík súvisiacich s vykonávaním montáže plynových zariadení,

2.

technikovi montáže plynových zariadení bola v posledných piatich rokoch dvakrát právoplatne uložená pokuta z dôvodu porušenia povinností podľa tohto zákona, a to do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti druhej uloženej pokuty,

e)

písomne oznámiť oprávnenej osobe montáže plynových zariadení zmenu podmienok ustanovených v § 90 ods. 3 písm. d) prvom a druhom bode najneskôr do dvoch pracovných dní od vzniku zmeny.

Druhý diel
Technik cestnej technickej kontroly

§ 99 - Základné ustanovenia
(1)

Technik cestnej technickej kontroly je osoba oprávnená na vykonávanie počiatočnej cestnej technickej kontroly a na vykonávanie podrobnejšej cestnej technickej kontroly.

(2)

Technik cestnej technickej kontroly pri výbere vozidiel, ktoré majú byť predmetom cestnej technickej kontroly a počas vykonávania cestnej technickej kontroly, nesmie diskriminovať vodičov vozidla najmä podľa štátnej príslušnosti vodiča a podľa štátu evidencie alebo uvedenia vozidla do prevádzky.

(3)

Technik cestnej technickej kontroly pri vykonávaní cestnej technickej kontroly nesmie podliehať žiadnemu konfliktu záujmov, ktorý by mohol mať vplyv na nestrannosť a objektivitu jeho rozhodnutia.

(4)

Odmena technika cestnej technickej kontroly nesmie priamo súvisieť s výsledkami počiatočnej alebo podrobnejšej cestnej technickej kontroly.

(5)

Podrobnejšiu cestnú technickú kontrolu vykonáva technik cestnej technickej kontroly, ktorý má udelené osvedčenie technika cestnej technickej kontroly.

§ 100 - Udeľovanie osvedčenia technika
(1)

Fyzická osoba, ktorá spĺňa ustanovené podmienky, môže vykonávať cestnú technickú kontrolu až po nadobudnutí právoplatnosti osvedčenia technika cestnej technickej kontroly.

(2)

Návrh na udelenie osvedčenia technika cestnej technickej kontroly môže podať len príslušný orgán Policajného zboru, ktorý je oprávnený vykonávať cestnú technickú kontrolu.

(3)

Návrh na udelenie osvedčenia technika cestnej technickej kontroly obsahuje

a)

identifikačné údaje osoby podľa odseku 2, ktorá je oprávnená vykonávať cestnú technickú kontrolu,

b)

identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada udelenie osvedčenia, a

c)

údaje a doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa odseku 4 ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. e).

(4)

Typový schvaľovací orgán udelí osvedčenie technika cestnej technickej kontroly fyzickej osobe, ak

a)

spĺňa podmienky ustanovené pre technika technickej kontroly podľa § 90 ods. 3 písm. a) prvého až tretieho bodu a zároveň spĺňa podmienky ustanovené pre technika emisnej kontroly podľa § 90 ods. 3 písm. b) prvého až tretieho bodu,

b)

absolvovala základné školenie na vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu technickej kontroly,

c)

absolvovala základné školenie na vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu emisnej kontroly,

d)

vyhovela pri skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu technickej kontroly a

e)

vyhovela pri skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu emisnej kontroly.

(5)

Osvedčenie technika cestnej technickej kontroly možno vydať v rozsahu pre všetky kategórie vozidiel a pre vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu technickej kontroly a emisnej kontroly.

(6)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie a vydá osvedčenie technika cestnej technickej kontroly, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa odsekov 3 a 4.

(7)

Osvedčenie technika cestnej technickej kontroly obsahuje

a)

identifikačné údaje odborne spôsobilej osoby,

b)

identifikačné údaje osoby oprávnenej vykonávať cestnú technickú kontrolu,

c)

obmedzenú platnosť osvedčenia na päť rokov,

d)

ďalšie údaje a podmienky súvisiace s vykonávaním cestnej technickej kontroly, ak je to potrebné.

§ 101 - Zánik osvedčenia a predĺženie platnosti osvedčenia
(1)

Osvedčenie technika cestnej technickej kontroly zaniká

a)

uplynutím času platnosti osvedčenia,

b)

smrťou technika alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,

c)

skončením pracovného pomeru technika u osoby oprávnenej vykonávať cestnú technickú kontrolu.

(2)

Typový schvaľovací orgán predĺži platnosť osvedčenia technika cestnej technickej kontroly, ak

a)

osoba oprávnená vykonávať cestnú technickú kontrolu pred uplynutím platnosti osvedčenia požiada o predĺženie jeho platnosti osvedčenia,

b)

technik absolvoval v rozsahu technickej kontroly doškoľovací kurz na predĺženie platnosti osvedčenia,

c)

technik absolvoval v rozsahu emisnej kontroly doškoľovací kurz na predĺženie platnosti osvedčenia,

d)

technik vyhovel pri skúške z odbornej spôsobilosti v rozsahu technickej kontroly v čase platnosti osvedčenia technika cestnej technickej kontroly a

e)

technik vyhovel pri skúške z odbornej spôsobilosti v rozsahu emisnej kontroly v čase platnosti osvedčenia technika cestnej technickej kontroly.

(3)

Ak v čase platnosti osvedčenia sa technik cestnej technickej kontroly z vážnych zdravotných problémov nemohol zúčastniť

a)

doškoľovacieho kurzu a skúšky z odbornej spôsobilosti podľa odseku 2 písm. b) až e), zúčastní sa najbližšieho doškoľovacieho kurzu a skúšky po ukončení práceneschopnosti,

b)

skúšky z odbornej spôsobilosti podľa odseku 2 písm. d) a e), zúčastní sa najbližšej skúšky po ukončení práceneschopnosti.

(4)

Na predĺženie platnosti osvedčenia technika cestnej technickej kontroly podľa odseku 2 sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona primerane.

§ 102 - Základné školenie a doškoľovací kurz
(1)

Technická služba technickej kontroly organizuje a zabezpečuje

a)

základné školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika cestnej technickej kontroly v rozsahu technickej kontroly,

b)

doškoľovací kurz technikov cestnej technickej kontroly na predĺženie platnosti osvedčenia technika cestnej technickej kontroly v rozsahu technickej kontroly.

(2)

Technická služba emisnej kontroly organizuje a zabezpečuje

a)

základné školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika cestnej technickej kontroly v rozsahu emisnej kontroly,

b)

doškoľovací kurz technikov cestnej technickej kontroly na predĺženie platnosti osvedčenia technika cestnej technickej kontroly v rozsahu emisnej kontroly.

(3)

Záväzná prihláška na základné školenie alebo doškoľovací kurz obsahuje

a)

identifikačné údaje osoby oprávnenej vykonávať cestnú technickú kontrolu,

b)

identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada prihlásenie na školenie alebo kurz, a

c)

údaje a doklady ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. e).

(4)

Technická služba technickej kontroly a technická služba emisnej kontroly zaradia na základné školenie alebo doškoľovací kurz len fyzickú osobu, ktorá podala úplnú záväznú prihlášku podľa odseku 3.

(5)

Na základe potvrdenia o absolvovaní základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu osoba oprávnená vykonávať cestnú technickú kontrolu prostredníctvom technickej služby technickej kontroly a prostredníctvom technickej služby emisnej kontroly prihlasuje na typový schvaľovací orgán fyzickú osobu na skúšku z odbornej spôsobilosti najneskôr do troch mesiacov odo dňa ukončenia školenia alebo kurzu. Ak osoba oprávnená vykonávať cestnú technickú kontrolu fyzickú osobu v ustanovenej lehote na skúšku neprihlási, ďalšie prihlásenie je možné až po opätovnom absolvovaní školenia alebo kurzu.

(6)

Náklady spojené so školeniami a kurzami podľa odseku 1 hradí technická služba technickej kontroly. Náklady spojené so školeniami a kurzami podľa odseku 2 hradí technická služba emisnej kontroly.

(7)

Technik cestnej technickej kontroly, ktorý po absolvovaní základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu podľa odsekov 1 alebo 2 bol pri skúške z odbornej spôsobilosti hodnotený stupňom „nevyhovel“, nesmie vykonávať cestnú technickú kontrolu, kým opätovne nezíska odbornú spôsobilosť.

(8)

Spôsob a rozsah vykonávania základného školenia a doškoľovacieho kurzu, podrobnosti o vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní základného školenia a doškoľovacieho kurzu ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. e).

§ 103 - Skúšky z odbornej spôsobilosti
(1)

Odbornou spôsobilosťou na účel vykonávania cestnej technickej kontroly je súbor odborných vedomostí, zručností a schopností ich uplatnenia pri vykonávaní cestnej technickej kontroly vzťahujúcich sa na

a)

právne predpisy súvisiace s cestnou technickou kontrolou,

b)

právne predpisy súvisiace s kontrolou rozmerov a hmotností,

c)

právne predpisy súvisiace s kontrolou upevňovania nákladu,

d)

právne predpisy súvisiace s cestnou kontrolou podľa osobitných predpisov,56)

e)

právne predpisy súvisiace s kontrolou prepravy nebezpečných vecí,

f)

právne predpisy súvisiace s kontrolou licencie Spoločenstva, prepravného povolenia alebo licencie medzinárodnej organizácie,

g)

kontrolu, meranie a hodnotenie technického stavu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,

h)

overenie a kalibráciu používaných zariadení,

i)

vedenie informačného systému.

(2)

Získaná odborná spôsobilosť sa preukazuje skúškou pred skúšobnou komisiou vymenovanou typovým schvaľovacím orgánom.

(3)

Záväzná prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti obsahuje

a)

identifikačné údaje osoby oprávnenej vykonávať cestnú technickú kontrolu,

b)

identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada prihlásenie na skúšku, a

c)

údaje a doklady ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. e).

(4)

Na skúšku z odbornej spôsobilosti možno zaradiť fyzickú osobu, len ak bola podaná úplná záväzná prihláška podľa odseku 3.

(5)

Termín a miesto konania skúšky z odbornej spôsobilosti určí typový schvaľovací orgán tak, aby sa mohla vykonať spravidla do 30 dní odo dňa prihlásenia na skúšku; termín a miesto oznámi osobe oprávnenej vykonávať cestnú technickú kontrolu prostredníctvom technickej služby technickej kontroly alebo prostredníctvom technickej služby emisnej kontroly.

(6)

Ak fyzická osoba po absolvovaní základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu nevyhovela z niektorej časti skúšky z odbornej spôsobilosti, môže skúšku opakovať dvakrát, pričom opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po siedmich dňoch odo dňa nezloženia skúšky. Ak fyzická osoba nevyhovela ani pri druhej opakovanej skúške alebo túto skúšku nevykonala do šiestich mesiacov odo dňa vykonania neúspešnej skúšky, ďalšiu skúšku môže vykonať až po opätovnom absolvovaní základného školenia.

(7)

Ak fyzická osoba po absolvovaní základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu preukáže, že sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na skúške z odbornej spôsobilosti v určenom termíne, typový schvaľovací orgán môže určiť nový termín skúšky; ak sa ani v určenom termíne na skúške nezúčastní, ďalšiu skúšku z odbornej spôsobilosti môže vykonať až po opätovnom absolvovaní základného školenia.

(8)

Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a jej počet ustanovia vykonávacie právne predpisy podľa § 136 ods. 3 písm. e) a skúšobný poriadok vydaný typovým schvaľovacím orgánom.

TRETIA HLAVA
TECHNICKÁ KONTROLA

§ 104 - Stanica technickej kontroly
(1)

Stanica technickej kontroly je pracovisko špecializované na vykonávanie technickej kontroly, ktoré môže byť zriadené ako

a)

stacionárna stanica technickej kontroly alebo

b)

mobilná stanica technickej kontroly.

(2)

Stanica technickej kontroly musí byť súčasne aj pracoviskom emisnej kontroly.

(3)

V stacionárnej stanici technickej kontroly sa vykonáva technická kontrola v schválenom priestore prostredníctvom zariadenia, ktorého priestorové a technologické vybavenie je pevnou súčasťou stacionárnej stanice technickej kontroly. Stacionárna stanica technickej kontroly musí poskytovať technické kontroly pre všetky kategórie vozidiel.

(4)

V mobilnej stanici technickej kontroly sa vykonáva technická kontrola na jednom zo schválených miest na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly prostredníctvom zariadenia, ktorého priestorové a technologické vybavenie je mobilného vyhotovenia a ktoré umožňuje vykonávanie technickej kontroly. Mobilná stanica technickej kontroly musí mať najmenej dve schválené miesta na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly.

(5)

Stanice technickej kontroly sa členia na jednotlivé typy podľa počtu kontrolných liniek a kategórie vozidiel, na ktorých sa vykonávajú jednotlivé druhy technickej kontroly. Podrobnosti o členení staníc technickej kontroly ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. g).

(6)

Sieť staníc technickej kontroly tvoria stanice technickej kontroly

a)

podľa § 170 ods. 26,

b)

budované na základe povolení na zriadenie stanice technickej kontroly alebo prevádzkované na základe oprávnení na vykonávanie technickej kontroly vydaných po účinnosti tohto zákona po uvoľnení siete podľa písmena a) zrušením alebo zánikom povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly podľa § 83 ods. 7 alebo ods. 9,

c)

budované na základe povolení na zriadenie stanice technickej kontroly alebo prevádzkované na základe oprávnení na vykonávanie technickej kontroly vydaných po účinnosti tohto zákona po uvoľnení siete podľa písmena a) zrušením alebo zánikom oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly podľa § 85 ods. 5 písm. a) alebo ods. 6,

d)

budované na základe povolení na zriadenie stanice technickej kontroly vydaných po účinnosti tohto zákona podľa § 83 ods. 5 písm. a) na základe povolenia ministerstva podľa § 83 ods. 14 písm. a) a

e)

prevádzkované na základe oprávnení na vykonávanie technickej kontroly vydaných po účinnosti tohto zákona po splnení povinností vyplývajúcich z povolení podľa písmena d).

§ 105 - Monitorovanie stanice technickej kontroly
(1)

Priestor kontrolnej linky stacionárnej stanice technickej kontroly a priestor miesta na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly sa monitoruje pomocou monitorovacieho záznamového zariadenia. Monitorovacím záznamovým zariadením sa vyhotovuje záznam v digitálnej podobe, ktorý umožní preukázať, či vozidlá podliehajúce technickej kontrole sa na nej skutočne zúčastnili a či sa technická kontrola vykonala v súlade s týmto zákonom, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g) a schválenou metodikou. Monitorovanie je určené na

a)

účely zvýšenia kvality výkonu technickej kontroly,

b)

identifikáciu vozidiel,

c)

identifikáciu technikov technickej kontroly vykonávajúcich technickú kontrolu,

d)

vykonávanie odborného dozoru,

e)

preukazovanie porušenia povinnosti technika technickej kontroly alebo povinnosti oprávnenej osoby technickej kontroly a

f)

zvýšenie bezpečnosti vozidiel v cestnej premávke.

(2)

Monitorovacie záznamové zariadenie sa musí používať tak, aby nezasahovalo do súkromia fyzických osôb, ktoré sa nezúčastňujú na technickej kontrole.

(3)

Priestor kontrolnej linky stanice technickej kontroly a priestor miesta na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly monitorovaný pomocou monitorovacieho záznamového zariadenia sa musí zreteľne označiť ako monitorovaný priestor.

(4)

Záznam vyhotovený monitorovacím záznamovým zariadením vo forme snímok sa ukladá v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol a technická služba technickej kontroly záznam poskytuje na účely konania podľa tohto zákona alebo na účely odborného dozoru podľa tohto zákona

a)

typovému schvaľovaciemu orgánu v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky,

b)

orgánom odborného dozoru podľa tohto zákona v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa v územnom obvode orgánu odborného dozoru,

c)

schvaľovaciemu orgánu v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,

d)

oprávnenej osobe technickej kontroly v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh,

e)

orgánom Policajného zboru v rozsahu potrebnom na účely objasňovania priestupku alebo trestného činu.

(5)

Záznam vyhotovený monitorovacím záznamovým zariadením vo forme videozáznamu sa ukladá lokálne na serveri stanice technickej kontroly, ktorá ho vytvorila, a oprávnená osoba technickej kontroly záznam poskytuje na účely konania podľa tohto zákona alebo na účely odborného dozoru podľa tohto zákona

a)

osobám podľa odseku 4 písm. a) až e),

b)

technickej službe technickej kontroly.

(6)

Ak záznam vyhotovený monitorovacím záznamovým zariadením nie je využitý na účely podľa odsekov 4 a 5, technická služba technickej kontroly a oprávnená osoba technickej kontroly je povinná zabezpečiť, aby sa zlikvidoval

a)

videozáznam po dvoch kalendárnych rokoch od vykonania technickej kontroly,

b)

snímky po 20 kalendárnych rokoch od vykonania technickej kontroly.

(7)

Pri zrušení alebo zániku oprávnenej osoby technickej kontroly všetky záznamy podľa odseku 6 ukladané lokálne na serveri stanice technickej kontroly oprávnená osoba technickej kontroly bezodplatne odovzdá technickej službe technickej kontroly, ktorá zabezpečí ich uloženie podľa odseku 5 a likvidáciu podľa odseku 6.

(8)

Ak monitorovacie záznamové zariadenie neplní dostatočne svoj účel podľa odseku 1, orgán odborného dozoru môže oprávnenej osobe technickej kontroly nariadiť zmenu jeho inštalácie. Oprávnená osoba technickej kontroly je na vlastné náklady povinná bezodkladne zabezpečiť zmenu inštalácie monitorovacieho záznamového zariadenia.

§ 106 - Vykonávanie technickej kontroly
(1)

Technickou kontrolou je prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek. Technickou kontrolou sa tiež preveruje zhodnosť vozidla so schváleným typom, ak na vozidle bola zistená nezhoda. Pri technickej kontrole sa prostredníctvom celoštátneho informačného systému technických kontrol vykonáva zber údajov získaných za skutočných jazdných podmienok podľa osobitného predpisu.79a)

(2)

Technická kontrola v stanici technickej kontroly sa vykonáva podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených týmto zákonom, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g) a podľa metodík vydaných typovým schvaľovacím orgánom.

(3)

Rozsah kontrolných úkonov technickej kontroly je rovnaký pre stacionárnu stanicu technickej kontroly, ako aj pre mobilnú stanicu technickej kontroly.

(4)

V mobilnej stanici technickej kontroly sa nemôže vykonávať technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí a technická kontrola na vydanie prepravného povolenia.

(5)

Oprávnená osoba technickej kontroly, ktorá prevádzkuje mobilnú stanicu technickej kontroly, musí oznámiť dátum a miesto vykonávania technickej kontroly najmenej jeden pracovný deň vopred elektronickou formou prostredníctvom celoštátneho informačného systému technických kontrol.

(6)

Na vykonávanie technickej kontroly sa smú používať len zariadenia, ktorých vhodnosť bola schválená typovým schvaľovacím orgánom, ak schvaľovaniu podliehajú. Zariadenia musia byť platne overené alebo kalibrované, ak overeniu alebo kalibrovaniu podliehajú.

(7)

Metodiky obsahujúce metódy a upravujúce spôsob vykonávania technických kontrol, spôsob používania zariadení a ich parametre uverejňuje typový schvaľovací orgán vo vestníku ministerstva dopravy.

§ 107 - Druhy technickej kontroly
(1)

Základným druhom technickej kontroly je technická kontrola pravidelná.

(2)

Technická kontrola sa člení na

a)

technickú kontrolu pravidelnú,

b)

technickú kontrolu zvláštnu,

c)

technickú kontrolu administratívnu,

d)

technickú kontrolu na prepravu nebezpečných vecí,

e)

technickú kontrolu na vydanie prepravného povolenia,

f)

opakovanú technickú kontrolu,

g)

technickú kontrolu vykonávanú v rámci cestnej technickej kontroly.

(3)

Rozsah technických kontrol podľa odseku 2 ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. g).

(4)

Technickú kontrolu podľa odseku 2 písm. a) až f) možno vykonať podľa voľby prevádzkovateľa vozidla v ktorejkoľvek stanici technickej kontroly, ktorá je oprávnená na jej vykonanie. Technická kontrola podľa odseku 2 písm. g) sa vykonáva v stanici technickej kontroly podľa určenia orgánu Policajného zboru.

(5)

Bez udeleného oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly pravidelnej podľa odseku 2 písm. a) nemožno udeliť ďalšie oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly podľa odseku 2 písm. d) alebo písm. e).

(6)

Na základe udeleného oprávnenia na

a)

vykonávanie technickej kontroly podľa odseku 2 písm. a) možno vykonávať aj technickú kontrolu zvláštnu alebo administratívnu podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. c) a možno vykonávať aj ich opakovanú technickú kontrolu podľa odseku 2 písm. f),

b)

vykonávanie technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí alebo na vydanie prepravného povolenia podľa odseku 2 písm. d) alebo písm. e) možno vykonávať aj ich opakovanú technickú kontrolu podľa odseku 2 písm. f).

(7)

Oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly podľa odseku 2 písm. d) alebo písm. e) možno udeliť len na základe oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly podľa odseku 2 písm. a) udelenej pre kategórie vozidiel L, M, N, O, T a R.

(8)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté, s povinnou výbavou a vozidlá určitých kategórií aj zaťažené v miere ustanovenej vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g).

(9)

Vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu uhynutých zvierat a pohrebné vozidlo sa musí na technickú kontrolu pristaviť vydezinfikované, pričom dezinfekcia je vykonaná pred vykonaním technickej kontroly.

(10)

Okolnosti, za ktorých sa technická kontrola nevykoná, ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. g).

(11)

Pred začatím technickej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na technickú kontrolu doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g). Bez predloženia ustanovených dokladov a bez pristaveného vozidla nesmie technik technickej kontroly vykonať technickú kontrolu.

(12)

Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla. Na kontrolnej linke vedie vozidlo technik technickej kontroly alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla; rovnako to platí, aj ak niektorý z kontrolných úkonov je potrebné vykonať mimo kontrolnej linky alebo ak ide o technickú kontrolu jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou podľa § 26 ods. 3, ktorú je možné vykonať aj mimo priestorov stanice technickej kontroly.

(13)

Na výzvu osoby oprávnenej vykonať odborný dozor je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla povinný bezplatne poskytnúť vozidlo, ktoré sa nachádza v priestore stanice technickej kontroly alebo mimo priestorov stanice technickej kontroly v prípade podľa § 26 ods. 3, na opakované vykonanie technickej kontroly. Za porušenie povinnosti podľa prvej vety je zodpovedný prevádzkovateľ vozidla. Oprávnená osoba technickej kontroly je povinná umožniť opakované vykonanie technickej kontroly na vlastné náklady. Opakovanú technickú kontrolu vykoná technik technickej kontroly pod dozorom osoby vykonávajúcej odborný dozor.

§ 108 - Technická kontrola pravidelná
(1)

Technickej kontrole pravidelnej podlieha

a)

vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a nie je dočasne vyradené z evidencie vozidiel; to neplatí pre jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou schválené podľa § 26,

b)

jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo zmluvného štátu, ktoré nemá platný doklad o vykonaní technickej kontroly, pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike,

c)

jednotlivo dovezené motorové vozidlo z tretieho štátu pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike,

d)

opätovne schvaľované jednotlivé vozidlo,

e)

dodatočne schvaľované jednotlivé vozidlo,

f)

vozidlo pri výmene technického osvedčenia vozidla.

(2)

Lehoty technickej kontroly pravidelnej pre jednotlivé kategórie vozidiel ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. g).

(3)

Technická kontrola pravidelná môže byť vykonaná aj na vozidlách podľa § 1 ods. 5 a 8, pričom ustanovené lehoty podľa odseku 2 musia zostať zachované. Typový schvaľovací orgán schváli metodiku pre vykonávanie technickej kontroly pre tieto vozidlá.

§ 109 - Nariadenie o podrobení vozidla technickej kontrole pravidelnejmimo ustanovených lehôt
(1)

Ak nastane prípad alebo podozrenie na prípad ustanovený vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g), príslušný schvaľovací orgán bezodkladne bez ďalšieho konania rozhodne o nariadení podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt (ďalej len „nariadenie technickej kontroly“).

(2)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný v ustanovenej lehote na vlastné náklady podrobiť vozidlo nariadenej technickej kontrole okrem prípadu, keď bola technická kontrola nariadená z dôvodu zjavne nesprávne vykonanej technickej kontroly. Ak bola podľa prvej vety nesprávne vykonaná technická kontrola, náklady s vykonaním technickej kontroly znáša oprávnená osoba technickej kontroly.

(3)

Ak nastanú okolnosti podľa odseku 1, schvaľovací orgán vydá rozkaz o nariadení technickej kontroly. V rozkaze môže príslušný schvaľovací orgán uložiť prevádzkovateľovi vozidla povinnosť vykonať túto kontrolu aj za prítomnosti poverenej osoby vykonávajúcej odborný dozor a vopred si určiť čas a miesto vykonania kontroly v určenej lehote.

(4)

Rozkaz o nariadení technickej kontroly má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, ak odsek 11 neustanovuje inak. Rozkaz musí obsahovať presné dôvody nariadenia technickej kontroly. Rozkaz nemožno doručiť verejnou vyhláškou.

(5)

Prevádzkovateľ vozidla môže proti rozkazu o nariadení technickej kontroly podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor schvaľovaciemu orgánu, ktorý rozkaz vydal. Odpor proti rozkazu sa musí odôvodniť. V odôvodnení uvedie prevádzkovateľ vozidla dôvody, prečo by vozidlo nemalo byť podrobené nariadenej technickej kontrole a rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti výroku uvedenému v rozkaze, a zároveň označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. K odporu prevádzkovateľ vozidla pripojí listinné dôkazy, ktorých sa dovoláva. O tomto musí byť prevádzkovateľ vozidla v rozkaze poučený. Ustanovenie § 19 ods. 3 správneho poriadku sa nepoužije.

(6)

Schvaľovací orgán odmietne odpor, ak

a)

neobsahuje predpísané náležitosti podľa odseku 5 alebo podľa správneho poriadku, alebo

b)

prevádzkovateľ podrobil vozidlo nariadenej technickej kontrole.

(7)

Schvaľovací orgán vydá rozhodnutie o odmietnutí odporu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Rozkaz o nariadení technickej kontroly nadobúda právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie odporu, alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu.

(8)

Prevádzkovateľovi vozidla, ktorému je po podaní odporu podľa odseku 6 v konaní nariadené podrobiť vozidlo technickej kontrole, schvaľovací orgán uloží povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním nariadenia technickej kontroly vo výške 30 eur.

(9)

Trovy konania sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nariadení technickej kontroly. Trovy konania sa musia uhradiť formou platby na platobný účet uvedený v rozhodnutí. Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu.

(10)

Včas podaným odporom, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 6, sa rozkaz o nariadení technickej kontroly zrušuje v celom rozsahu a schvaľovací orgán pokračuje v konaní o nariadení technickej kontroly. Doručenie rozkazu o nariadení technickej kontroly účastníkovi konania sa považuje za prvý úkon v konaní o nariadení technickej kontroly.

(11)

Rozkaz o nariadení technickej kontroly alebo rozhodnutie o nariadení technickej kontroly môže obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby.

§ 110 - Hodnotenie vozidla pri technickej kontrole
(1)

Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek hodnotia trojstupňovou klasifikáciou. Vozidlo sa hodnotí podľa zoznamu možných chýb a úrovne ich závažnosti. Chybami sa rozumejú technické poruchy a iné prípady nesúladu zistené počas technickej kontroly.

(2)

Na základe výsledku hodnotenia podľa odseku 1 je vozidlo podľa úrovne závažnosti

a)

spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke,

b)

dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke,

c)

nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.

(3)

Vozidlo je spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, ak sa technickou kontrolou nezistili žiadne chyby alebo sa zistili len ľahké chyby. Ak sa technickou kontrolou zistili ľahké chyby, prevádzkovateľ vozidla je povinný ich odstrániť.

(4)

Vozidlo je dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, ak sa technickou kontrolou zistila vážna chyba. Ak sa technickou kontrolou zistila vážna chyba, prevádzkovateľ vozidla je povinný do 60 kalendárnych dní podrobiť vozidlo opakovanej technickej kontrole. Ak sa opakovanou technickou kontrolou opätovne zistí tá istá vážna chyba, vozidlo je technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Ak prevádzkovateľ vozidla nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote opakovanej technickej kontrole, vozidlo je technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.

(5)

Vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, ak sa technickou kontrolou zistila nebezpečná chyba.

(6)

Oprávnená osoba technickej kontroly a technická služba technickej kontroly sú povinné evidovať v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol v rozsahu a spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g) hodnotenie technického stavu vozidla a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke.

(7)

Hodnotenie technického stavu vozidla a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke a spôsob evidovania údajov o technickej kontrole ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. g).

§ 111 - Doklad o vykonaní technickej kontroly
(1)

Dokladom o vykonaní technickej kontroly pravidelnej a technickej kontroly administratívnej vozidla, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, sú:

a)

vyznačený protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola a

b)

vyznačené osvedčenie o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola.

(2)

Dokladom o vykonaní technickej kontroly pravidelnej vozidla, ktoré nie je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, je doklad podľa odseku 1 písm. a).

(3)

Dokladom o technickej kontrole zvláštnej je doklad podľa odseku 1 písm. a).

(4)

Dokladom o vykonaní technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí sú doklady podľa odseku 1 a

a)

návrh na vydanie osvedčenia o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí podľa medzinárodnej dohody83) spracovaný v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol, alebo

b)

predĺženie platnosti osvedčenia o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí podľa medzinárodnej dohody predĺženie môže byť vykonané najviac päťkrát.

(5)

Dokladom o vykonaní technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia sú

a)

doklady podľa odseku 1 a

b)

potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia.

(6)

Dokladom o vykonaní technickej kontroly opakovanej je vyznačený doklad podľa odsekov 1 až 4.

(7)

Doklady podľa odseku 1 písm. a) a b), odseku 4 písm. a) a odseku 5 písm. b) sú verejnou listinou. Doklady o vykonanej technickej kontrole vydané v iných štátoch sú verejnými listinami a sú uznávané za rovnocenné s dokladmi vydávanými v Slovenskej republike.

(8)

Vzory a náležitosti dokladov o vykonaní technickej kontroly podľa špecifikácie a charakteristických vlastností ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. g).

(9)

Spôsob vyznačovania výsledku technickej kontroly do dokladov o vykonaní technickej kontroly ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. g).

(10)

Vyznačeným osvedčením o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola preukazuje vodič vozidla kontrolným orgánom vykonávajúcim dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky splnenie podmienok ustanovených v § 45 ods. 1 písm. b) prvom a treťom bode a písm. c) a § 108 ods. 1; ak ide o vozidlo evidované v inom štáte ako v Slovenskej republike, dokladmi o vykonaní technickej kontroly sú rovnocenné doklady vydané v tomto štáte.

(11)

Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí na základe dokladu podľa odseku 4 písm. a) vydáva typový schvaľovací orgán na základe návrhu prevádzkovateľa vozidla alebo na základe návrhu oprávnenej osoby technickej kontroly, ak o tento úkon bolo požiadané pri technickej kontrole na prepravu nebezpečných vecí.

(12)

Prevod držby vozidla alebo zmena vlastníctva vozidla nemá vplyv na platnosť dokladov o vykonaní technickej kontroly.

§ 112 - Nespôsobilé vozidlo pri technickej kontrole
(1)

Ak sa pri technickej kontrole zistia nebezpečné chyby a vozidlo je hodnotené ako „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, prevádzka vozidla sa pozastaví podľa § 47.

(2)

Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla podľa odseku 1 je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie vozidla zo stanice technickej kontroly.

ŠTVRTÁ HLAVA
EMISNÁ KONTROLA

§ 113 - Pracovisko emisnej kontroly
(1)

Pracovisko emisnej kontroly je pracovisko špecializované na vykonávanie emisnej kontroly, ktoré môže byť zriadené ako

a)

stacionárne pracovisko emisnej kontroly alebo

b)

mobilné pracovisko emisnej kontroly.

(2)

V stacionárnom pracovisku emisnej kontroly sa vykonáva emisná kontrola v schválenom priestore prostredníctvom zariadenia a technologického vybavenia, ktoré je súčasťou stacionárneho pracoviska emisnej kontroly

(3)

V mobilnom pracovisku emisnej kontroly sa vykonáva emisná kontrola na jednom zo schválených miest na prevádzkovanie mobilného pracoviska emisnej kontroly prostredníctvom zariadenia, ktorého priestorové a technologické vybavenie je mobilného vyhotovenia, a ktoré umožňuje vykonávanie emisnej kontroly. Mobilné pracovisko emisnej kontroly musí mať najmenej dve schválené miesta na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly. Mobilné pracovisko emisnej kontroly musí byť zriadené len súčasne s mobilnou stanicou technickej kontroly.

(4)

Pracoviská emisnej kontroly zabezpečujú vykonávanie emisnej kontroly podľa jednotlivých druhov paliva a jednotlivých druhov emisného systému. Podrobnosti o členení jednotlivých druhov paliva a jednotlivých druhov emisného systému, pre ktoré sa vykonáva emisná kontrola, ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. h).

(5)

Sieť pracovísk emisnej kontroly tvoria pracoviská emisnej kontroly

a)

podľa § 170 ods. 27,

b)

budované na základe povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly alebo prevádzkované na základe oprávnení na vykonávanie emisnej kontroly vydaných po účinnosti tohto zákona po uvoľnení siete podľa písmena a) zrušením alebo zánikom povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly podľa § 83 ods. 7 alebo ods. 9,

c)

budované na základe povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly alebo prevádzkované na základe oprávnení na vykonávanie emisnej kontroly vydaných po účinnosti tohto zákona po uvoľnení siete podľa písmena a) zrušením alebo zánikom oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly podľa § 85 ods. 5 písm. b) alebo ods. 6,

d)

budované na základe povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly vydaných po účinnosti tohto zákona podľa § 83 ods. 5 písm. b) na základe povolenia ministerstva podľa § 83 ods. 14 písm. b), a

e)

prevádzkované na základe oprávnení na vykonávanie emisnej kontroly, vydaných po účinnosti tohto zákona po splnení povinností vyplývajúcich z povolení podľa písmena d).

§ 114 - Monitorovanie pracoviska emisnej kontroly
(1)

Priestor na vykonávanie emisnej kontroly stacionárneho pracoviska emisnej kontroly a priestor miesta na prevádzkovanie mobilného pracoviska emisnej kontroly sa monitorujú pomocou monitorovacieho záznamového zariadenia. Monitorovacím záznamovým zariadením sa vyhotovuje záznam v digitálnej podobe, ktorý umožní preukázať, či vozidlá podliehajúce emisnej kontrole sa na nej skutočne zúčastnili a či sa emisná kontrola vykonala v súlade s týmto zákonom, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h) a schválenou metodikou. Monitorovanie je určené na

a)

účely zvýšenia kvality výkonu emisnej kontroly,

b)

identifikáciu vozidiel,

c)

zaznamenanie údajov o vozidle a záznamov z vozidla, na ktorom sa vykonáva emisná kontrola,

d)

identifikáciu technikov emisnej kontroly vykonávajúcich emisnú kontrolu,

e)

vykonávanie odborného dozoru,

f)

preukazovanie porušenia povinnosti technika emisnej kontroly alebo povinnosti oprávnenej osoby emisnej kontroly.

(2)

Monitorovacie záznamové zariadenie sa musí používať tak, aby nezasahovalo do súkromia fyzických osôb, ktoré sa nezúčastňujú na emisnej kontrole.

(3)

Priestor na vykonávanie emisnej kontroly na pracovisku kontroly a priestor miesta na prevádzkovanie mobilného pracoviska emisnej kontroly monitorovaný pomocou monitorovacieho záznamového zariadenia sa musí zreteľne označiť ako monitorovaný priestor.

(4)

Záznam vyhotovený monitorovacím záznamovým zariadením vo forme snímok sa ukladá v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol a technická služba emisnej kontroly záznam poskytuje na účely konania podľa tohto zákona alebo na účely odborného dozoru podľa tohto zákona

a)

typovému schvaľovaciemu orgánu v rámci pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky,

b)

orgánom odborného dozoru podľa tohto zákona v rámci pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa v územnom obvode orgánu odborného dozoru,

c)

schvaľovaciemu orgánu v rámci pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,

d)

oprávnenej osobe emisnej kontroly v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh,

e)

orgánom Policajného zboru v rozsahu potrebnom na účely objasňovania priestupku alebo trestného činu.

(5)

Záznam vyhotovený monitorovacím záznamovým zariadením vo forme videozáznamu sa ukladá lokálne na serveri pracoviska emisnej kontroly, ktorá ho vytvorila, a oprávnená osoba emisnej kontroly záznam poskytuje na účely konania podľa tohto zákona alebo na účely odborného dozoru podľa tohto zákona

a)

osobám podľa odseku 4 písm. a) až e),

b)

technickej službe emisnej kontroly.

(6)

Ak záznam vyhotovený monitorovacím záznamovým zariadením nie je využitý na účely podľa odsekov 4 a 5, technická služba emisnej kontroly a oprávnená osoba emisnej kontroly je povinná zabezpečiť, aby sa zlikvidoval

a)

videozáznam po dvoch kalendárnych rokoch od vykonania emisnej kontroly,

b)

snímky po 20 kalendárnych rokoch od vykonania emisnej kontroly.

(7)

Pri zrušení alebo zániku oprávnenej osoby emisnej kontroly všetky záznamy podľa odseku 6 ukladané lokálne na serveri pracoviska emisnej kontroly oprávnená osoba emisnej kontroly bezodplatne odovzdá technickej službe emisnej kontroly, ktorá zabezpečí ich uloženie podľa odseku 5 a likvidáciu podľa odseku 6.

(8)

Ak monitorovacie záznamové zariadenie neplní dostatočne svoj účel podľa odseku 1, orgán odborného dozoru môže oprávnenej osobe emisnej kontroly nariadiť zmenu jeho inštalácie. Oprávnená osoba emisnej kontroly je na vlastné náklady povinná bezodkladne zabezpečiť zmenu inštalácie monitorovacieho záznamového zariadenia.

§ 115 - Vykonávanie emisnej kontroly
(1)

Emisnou kontrolou motorového vozidla je prehliadka a kontrola stavu motora vozidla a jeho systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržiavanie podmienok a emisných limitov motora ustanovených vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h). Emisnou kontrolou sa tiež preveruje zhodnosť vozidla so schváleným typom, ak na vozidle bola zistená nezhoda.

(2)

Emisná kontrola sa vykonáva na pracovisku emisnej kontroly podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených týmto zákonom, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h) a podľa metodík vydaných typovým schvaľovacím orgánom.

(3)

Rozsah kontrolných úkonov emisnej kontroly je rovnaký pre stacionárne pracovisko emisnej kontroly, ako aj pre mobilné pracovisko emisnej kontroly.

(4)

Oprávnená osoba emisnej kontroly, ktorá prevádzkuje mobilné pracovisko emisnej kontroly, musí oznámiť dátum a miesto vykonávania emisnej kontroly najmenej jeden pracovný deň vopred elektronickou formou prostredníctvom celoštátneho informačného systému emisných kontrol.

(5)

Na vykonávanie emisnej kontroly sa smú používať len zariadenia, ktorých vhodnosť bola schválená typovým schvaľovacím orgánom, ak schvaľovaniu podliehajú. Zariadenia musia byť platne overené alebo kalibrované, ak overeniu alebo kalibrovaniu podliehajú.

(6)

Metodiky obsahujúce metódy a upravujúce spôsob vykonávania emisnej kontroly, spôsob používania zariadení a ich parametre uverejňuje typový schvaľovací orgán vo vestníku ministerstva dopravy.

§ 116 - Druhy emisnej kontroly
(1)

Základným druhom emisnej kontroly je emisná kontrola pravidelná. Na základe udeleného oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej podľa odseku 2 písm. a) môže oprávnená osoba vykonávať aj emisnú kontrolu podľa odseku 2 písm. b) až e).

(2)

Emisná kontrola sa člení na

a)

emisnú kontrolu pravidelnú,

b)

emisnú kontrolu zvláštnu,

c)

emisnú kontrolu administratívnu,

d)

opakovanú emisnú kontrolu,

e)

emisnú kontrolu vykonávanú v rámci cestnej technickej kontroly.

(3)

Rozsah emisnej kontroly podľa odseku 2 ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. h).

(4)

Emisnú kontrolu podľa odseku 2 písm. a) až d) možno vykonať podľa voľby prevádzkovateľa vozidla na ktoromkoľvek pracovisku emisnej kontroly, ktoré je oprávnené na jej vykonanie. Emisná kontrola podľa odseku 2 písm. e) sa vykonáva na pracovisku emisnej kontroly podľa určenia orgánu Policajného zboru.

(5)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté, prevádzkované podľa § 44 ods. 7 a v technickom stave umožňujúcom vykonať emisnú kontrolu bez poškodenia vozidla, pracoviska emisnej kontroly alebo zdravia osôb prítomných pri emisnej kontrole.

(6)

Vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu uhynutých zvierat a pohrebné vozidlo sa musia na emisnú kontrolu pristaviť vydezinfikované, pričom dezinfekcia je vykonaná pred vykonaním emisnej kontroly.

(7)

Prípady, kedy sa emisná kontrola nevykoná, ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. h).

(8)

Pred začatím emisnej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na emisnú kontrolu doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h). Bez predloženia ustanovených dokladov a bez pristaveného vozidla nesmie technik emisnej kontroly vykonať emisnú kontrolu.

(9)

Pri emisnej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla.

(10)

Na výzvu osoby oprávnenej vykonať odborný dozor je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla povinný bezplatne poskytnúť vozidlo, ktoré sa nachádza v priestore pracoviska emisnej kontroly na opakované vykonanie emisnej kontroly. Za porušenie povinnosti podľa prvej vety je zodpovedný prevádzkovateľ vozidla. Oprávnená osoba emisnej kontroly je povinná umožniť opakované vykonanie emisnej kontroly na vlastné náklady. Opakovanú emisnú kontrolu vykoná technik emisnej kontroly pod dozorom osoby vykonávajúcej odborný dozor.

(11)

Počas emisnej kontroly sa nesmie mazať chybová pamäť OBD.

§ 117 - Emisná kontrola pravidelná
(1)

Emisnej kontrole pravidelnej podlieha

a)

motorové vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a nie je dočasne vyradené z evidencie vozidiel; to neplatí pre jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou schválené podľa § 26,

b)

jednotlivo dovezené motorové vozidlo z členského štátu alebo zmluvného štátu, ktoré nemá platný doklad o vykonaní emisnej kontroly, pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike,

c)

jednotlivo dovezené motorové vozidlo z tretieho štátu pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike,

d)

opätovne schvaľované jednotlivé motorové vozidlo,

e)

dodatočne schvaľované jednotlivé motorové vozidlo,

f)

motorové vozidlo pri výmene technického osvedčenia vozidla.

(2)

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha

a)

motorové vozidlo so zážihovým motorom mazané zmesou paliva a mazacieho oleja,

b)

motorové vozidlo so zážihovým motorom prihláseným do evidencie vozidiel pred 1. augustom 1970 a

c)

motorové vozidlo so vznetovým motorom prihláseným do evidencie vozidiel pred 1. decembrom 1971.

(3)

Lehoty emisnej kontroly pravidelnej pre jednotlivé kategórie vozidiel ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. h).

(4)

Emisná kontrola pravidelná môže byť vykonaná aj na vozidlách podľa § 1 ods. 5 a 8, pričom ustanovené lehoty podľa odseku 3 musia zostať zachované. Typový schvaľovací orgán schváli metodiku pre vykonávanie emisnej kontroly pre tieto vozidlá.

§ 118 - Nariadenie o podrobení vozidla emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt
(1)

Ak nastane prípad alebo podozrenie na prípad ustanovený vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h), príslušný schvaľovací orgán bezodkladne bez ďalšieho konania rozhodne o nariadení podrobiť vozidlo emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt (ďalej len „nariadenie emisnej kontroly“).

(2)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný v ustanovenej lehote na vlastné náklady podrobiť vozidlo nariadenej emisnej kontrole okrem prípadu, keď bola emisná kontrola nariadená z dôvodu zjavne nesprávne vykonanej emisnej kontroly. Ak bola podľa prvej vety nesprávne vykonaná emisná kontrola, náklady s vykonaním emisnej kontroly znáša oprávnená osoba emisnej kontroly.

(3)

Ak nastanú okolnosti odseku 1, schvaľovací orgán vydá rozkaz o nariadení emisnej kontroly. V rozkaze môže príslušný schvaľovací orgán uložiť prevádzkovateľovi vozidla povinnosť vykonať túto kontrolu aj za prítomnosti poverenej osoby vykonávajúcej odborný dozor a vopred si určiť čas a miesto vykonania kontroly v určenej lehote.

(4)

Na nariadenie emisnej kontroly sa vzťahuje § 109 ods. 4 až 11 primerane.

§ 119 - Hodnotenie vozidla pri emisnej kontrole
(1)

Pri emisnej kontrole sa emisný stav motorového vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch vozidla, hodnotia trojstupňovou klasifikáciou. Vozidlo sa hodnotí podľa zoznamu možných chýb a úrovne ich závažnosti. Chybami sa rozumejú technické poruchy a iné prípady nesúladu zistené počas emisnej kontroly.

(2)

Na základe výsledku hodnotenia podľa odseku 1 je motorové vozidlo podľa úrovne závažnosti vyhodnotené ako

a)

spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke,

b)

dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke alebo

c)

nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.

(3)

Motorové vozidlo je spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, ak sa emisnou kontrolou nezistili žiadne chyby alebo sa zistili len ľahké chyby. Ak sa emisnou kontrolou zistili ľahké chyby, prevádzkovateľ vozidla je povinný ich odstrániť.

(4)

Motorové vozidlo je dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, ak sa emisnou kontrolou zistila vážna chyba. Ak sa emisnou kontrolou zistila vážna chyba, prevádzkovateľ vozidla je povinný do 60 kalendárnych dní podrobiť vozidlo opakovanej emisnej kontrole. Ak sa opakovanou emisnou kontrolou opätovne zistí tá istá vážna chyba, vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Ak prevádzkovateľ vozidla nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote opakovanej emisnej kontrole, vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.

(5)

Motorové vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, ak emisnou kontrolou bola zistená nebezpečná chyba.

(6)

Oprávnená osoba emisnej kontroly a technická služba emisnej kontroly sú povinné evidovať v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol v rozsahu a spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h) hodnotenie emisného stavu motorového vozidla a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke.

(7)

Hodnotenie emisného stavu motorového vozidla a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke a spôsob evidovania údajov o emisných kontrolách ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. h).

§ 120 - Doklad o vykonaní emisnej kontroly
(1)

Dokladom o vykonaní emisnej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly administratívnej motorového vozidla, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike a je hodnotené ako spôsobilé alebo dočasne spôsobilé podľa § 119 ods. 3 alebo ods. 4, sú:

a)

vyznačený protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola a

b)

vyznačené osvedčenie o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola.

(2)

Dokladom o vykonaní emisnej kontroly pravidelnej motorového vozidla, ktoré nie je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, je doklad podľa odseku 1 písm. a).

(3)

Dokladom o emisnej kontrole zvláštnej je doklad podľa odseku 1 písm. a).

(4)

Ak je motorové vozidlo vyhodnotené ako nespôsobilé podľa § 119 ods. 4 alebo ods. 5, dokladom o vykonaní emisnej kontroly je doklad podľa odseku 1 písm. a).

(5)

Dokladom o vykonaní emisnej kontroly opakovanej je vyznačený doklad podľa odsekov 1 až 4.

(6)

Doklady podľa odseku 1 sú verejnou listinou.

(7)

Vzory a náležitosti dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa špecifikácie a charakteristických vlastností ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. h).

(8)

Spôsob vyznačovania výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. h).

(9)

Vyznačeným osvedčením o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola preukazuje vodič vozidla kontrolným orgánom vykonávajúcim dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky splnenie podmienok ustanovených v § 45 ods. 1 písm. b) druhom a treťom bode a písm. c) a § 108 ods. 1.

(10)

Prevod držby vozidla alebo zmena vlastníctva vozidla nemá vplyv na platnosť dokladov o vykonaní emisnej kontroly.

§ 121 - Nespôsobilé vozidlo pri emisnej kontrole
(1)

Ak sa pri emisnej kontrole zistia nebezpečné chyby a vozidlo je hodnotené ako „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, prevádzka vozidla sa pozastaví podľa § 47.

(2)

Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla podľa odseku 1 je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie vozidla z pracoviska emisnej kontroly.

PIATA HLAVA
KONTROLA ORIGINALITY

§ 122 - Pracovisko kontroly originality
(1)

Pracovisko kontroly originality je pracovisko špecializované na vykonávanie kontroly originality vozidiel, umiestňovanie a upevňovanie náhradných identifikačných čísel vozidla VIN pridelených jednotlivému vozidlu, umiestňovanie a upevňovanie identifikačných čísel vozidla VIN jednotlivo vyrobených vozidiel.

(2)

Pracoviská kontroly originality sa členia na jednotlivé typy podľa počtu kontrolných liniek a kategórie vozidiel, na ktorých sa vykonávajú jednotlivé druhy kontrol originality. Podrobnosti o členení pracovísk kontroly originality ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. i).

(3)

Sieť pracovísk kontroly originality tvoria pracoviská kontroly originality

a)

podľa § 170 ods. 28,

b)

budované na základe povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality alebo prevádzkované na základe oprávnení na vykonávanie kontroly originality vydaných po účinnosti tohto zákona po uvoľnení siete podľa písmena a) zrušením alebo zánikom povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality podľa § 83 ods. 7 alebo ods. 9,

c)

budované na základe povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality alebo prevádzkované na základe oprávnení na vykonávanie kontroly originality vydaných po účinnosti tohto zákona po uvoľnení siete podľa písmena a) zrušením alebo zánikom oprávnenia na vykonávanie kontroly originality podľa § 85 ods. 5 písm. c) alebo ods. 6,

d)

budované na základe povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality vydaných po účinnosti tohto zákona podľa § 83 ods. 5 písm. c) na základe povolenia ministerstva podľa § 83 ods. 14 písm. c), a

e)

prevádzkované na základe oprávnení na vykonávanie kontroly originality, vydaných po účinnosti tohto zákona po splnení povinností vyplývajúcich z povolení podľa písmena d).

§ 123 - Vykonávanie kontroly originality
(1)

Kontrolou originality je kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná meraním a nedeštruktívnym skúmaním zameraná na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do identifikátorov vozidla, do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla. Kontrolou originality sa kontrolujú identifikátory vozidla, ktorými sú výrobcom pridelené identifikačné číslo vozidla VIN a iné označenia vozidla, a jeho komponenty určujúce identitu vozidla s dokladmi vozidla, ich originalita a pravosť, ako aj vyhodnotenie údajov v príslušných informačných systémoch.

(2)

Kontrola originality na pracovisku kontroly originality sa vykonáva podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených týmto zákonom, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i) a podľa metodík vydaných typovým schvaľovacím orgánom.

(3)

Na vykonávanie kontroly originality sa smú používať len zariadenia, ktorých vhodnosť bola schválená typovým schvaľovacím orgánom, ak schvaľovaniu podliehajú.

(4)

Metodiky obsahujúce metódy a upravujúce spôsob vykonávania kontroly originality, spôsob používania zariadení a ich parametre uverejňuje typový schvaľovací orgán vo vestníku ministerstva dopravy; to neplatí pre metodiky, ktorých súčasťou je vyhodnocovanie identifikátorov vozidla, vyhodnocovanie požadovaných dokladov a vyhodnocovanie údajov v príslušných informačných systémoch.

§ 124 - Druhy kontroly originality
(1)

Základným druhom kontroly originality je kontrola originality základná a kontrola originality skrátená.

(2)

Kontrola originality sa člení na

a)

kontrolu originality základnú,

b)

kontrolu originality skrátenú,

c)

kontrolu originality administratívnu,

d)

kontrolu originality opakovanú,

e)

kontrolu originality evidenčnú.

(3)

Rozsah kontroly originality podľa odseku 2 ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. i).

(4)

Kontrolu originality podľa odseku 2 písm. a) až e) možno vykonať podľa voľby prevádzkovateľa vozidla na ktoromkoľvek pracovisku kontroly originality, ktoré je oprávnené na jej vykonanie.

(5)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na kontrolu originality vozidlo čisté, s povinnou výbavou a so sprístupnenými identifikátormi vozidla.

(6)

Vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu uhynutých zvierat a pohrebné vozidlo sa musí na kontrolu originality pristaviť vydezinfikované, pričom dezinfekcia je vykonaná pred vykonaním kontroly originality.

(7)

Prípady, kedy sa kontrola originality nevykoná, ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. i).

(8)

Pred začatím kontroly originality musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na kontrolu originality doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i). Bez predloženia ustanovených dokladov a bez pristaveného vozidla nesmie technik kontroly originality vykonať kontrolu originality.

(9)

Pri kontrole originality musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla, ten sa počas výkonu kontroly originality nesmie zdržiavať na kontrolnej linke, môže sa zdržiavať v priestoroch pracoviska kontroly originality vyhradených pre zákazníkov.

(10)

Na výzvu osoby oprávnenej vykonať odborný dozor je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla povinný bezplatne poskytnúť vozidlo, ktoré sa nachádza v priestore pracoviska kontroly originality, na opakované vykonanie kontroly originality. Za porušenie povinnosti podľa prvej vety je zodpovedný prevádzkovateľ vozidla. Oprávnená osoba kontroly originality je povinná umožniť opakované vykonanie kontroly originality na vlastné náklady. Opakovanú kontrolu originality vykoná technik kontroly originality pod dozorom osoby vykonávajúcej odborný dozor.

§ 125 - Nariadenie o podrobení vozidla kontrole originality
(1)

Ak nastane prípad alebo podozrenie na prípad ustanovený vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i), príslušný schvaľovací orgán bezodkladne bez ďalšieho konania rozhodne o nariadení podrobiť vozidlo kontrole originality (ďalej len „nariadenie kontroly originality“).

(2)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný v ustanovenej lehote na vlastné náklady podrobiť vozidlo nariadenej kontrole originality.

(3)

Ak nastanú okolnosti podľa odseku 1, schvaľovací orgán vydá rozkaz o nariadení kontroly originality. V rozkaze môže príslušný schvaľovací orgán uložiť prevádzkovateľovi vozidla povinnosť vykonať túto kontrolu aj za prítomnosti poverenej osoby vykonávajúcej odborný dozor a vopred si určiť čas a miesto vykonania kontroly v určenej lehote.

(4)

Na nariadenie kontroly originality sa vzťahuje § 109 ods. 4 až 11 primerane.

§ 126 - Hodnotenie vozidla pri kontrole originality
(1)

Pri kontrole originality sa zhodnosť vozidla, identifikátory vozidla, požadované doklady a údaje v príslušných informačných systémoch hodnotia trojstupňovou klasifikáciou.

(2)

Na základe výsledku hodnotenia vozidla, vyhodnotenia identifikátorov vozidla, vyhodnotenia požadovaných dokladov a vyhodnotenia údajov v príslušných informačných systémoch pri

a)

kontrole podľa § 124 ods. 2 písm. a) až d) je vozidlo

1.

spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke,

2.

dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, alebo

3.

nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke,

b)

kontrole podľa § 124 ods. 2 písm. e) vozidlo

1.

spĺňa podmienky,

2.

spĺňa podmienky s chybami alebo

3.

nespĺňa podmienky.

(3)

Oprávnená osoba kontroly originality a technická služba kontroly originality sú povinné evidovať v celoštátnom informačnom systéme kontrol originality v rozsahu a spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i) hodnotenie vozidla, vyhodnotenie identifikátorov vozidla, vyhodnotenie požadovaných dokladov, vyhodnotenie údajov v príslušných informačných systémoch, vyhodnotenie neoprávnenej manipulácie so zobrazovanou hodnotou odometra cestného motorového vozidla a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke alebo o splnení podmienok, o splnení podmienok s chybami alebo nesplnení podmienok.

(4)

Hodnotenie vozidla, vyhodnotenie identifikátorov vozidla, vyhodnotenie požadovaných dokladov, vyhodnotenie údajov v príslušných informačných systémoch a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke alebo o splnení podmienok, o splnení podmienok s chybami alebo nesplnení podmienok a spôsob evidovania údajov o kontrolách originality ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. i).

§ 127 - Doklad o vykonaní kontroly originality
(1)

Dokladom o vykonaní kontroly originality podľa § 124 ods. 2 písm. a) až d) je odborný posudok o kontrole originality.

(2)

Dokladom o vykonaní kontroly originality podľa § 124 ods. 2 písm. e) je protokol o kontrole originality evidenčnej.

(3)

Doklad podľa odseku 1 je verejnou listinou.

(4)

Vzory a náležitosti dokladov o vykonaní kontroly originality podľa špecifikácie a charakteristických vlastností ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. i).

(5)

Spôsob vyznačovania výsledku kontroly originality do dokladov o vykonaní kontroly originality ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. i).

Umiestňovanie a upevňovanie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN prideleného jednotlivému vozidlu alebo identifikačného čísla vozidla VIN jednotlivo vyrobeného vozidla
§ 128 - Spôsob umiestňovania a upevňovania
(1)

Umiestňovanie a upevňovanie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN prideleného jednotlivému vozidlu alebo identifikačného čísla vozidla VIN jednotlivo vyrobeného vozidla sa vykonáva na určenom pracovisku kontroly originality podľa metodík schválených a vydaných typovým schvaľovacím orgánom. Zoznam určených pracovísk kontroly originality pre umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN typový schvaľovací orgán zverejní vo vestníku ministerstva dopravy.

(2)

Umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN sa vykonáva na návrh a na náklady prevádzkovateľa vozidla alebo výrobcu jednotlivého vozidla podľa tohto zákona.

(3)

Pred začatím umiestňovania a upevňovania identifikačného čísla vozidla VIN musí prevádzkovateľ vozidla, vodič vozidla alebo výrobca jednotlivého vozidla predložiť doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i). Technik kontroly originality nesmie umiestniť a upevniť identifikačné číslo vozidla VIN bez predloženia ustanovených dokladov.

(4)

Umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN možno vykonať na pracovisku kontroly originality príslušnom podľa typu pracoviska a kategórie vozidla podľa voľby prevádzkovateľa vozidla alebo výrobcu jednotlivého vozidla.

(5)

Počas umiestňovania a upevňovania identifikačného čísla vozidla VIN sa prítomný prevádzkovateľ vozidla, vodič vozidla alebo výrobca jednotlivého vozidla môže zdržiavať len v priestoroch určených pre zákazníka. Na výzvu poverenej osoby vykonávajúcej štátny odborný dozor je prevádzkovateľ vozidla, vodič vozidla alebo výrobca jednotlivého vozidla povinný bezplatne poskytnúť vozidlo, ktoré sa nachádza na pracovisku kontroly originality alebo v priestoroch pracoviska, na vykonanie štátneho odborného dozoru. Oprávnená osoba kontroly originality je povinná umožniť na vlastné náklady vykonanie štátneho odborného dozoru.

(6)

Na umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN možno používať len prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená typovým schvaľovacím orgánom.

(7)

Metodiky obsahujúce metódy a upravujúce spôsob vykonávania umiestňovania a upevňovania identifikačného čísla vozidla VIN a spôsob používania prístrojov podľa odseku 6 uverejňuje typový schvaľovací orgán vo svojom vestníku.

§ 129 - Doklad o umiestnení a upevnení
(1)

Dokladom o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN sú:

a)

protokol o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN alebo

b)

protokol o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN.

(2)

Doklady podľa odseku 1 sú verejnou listinou.

(3)

Spôsob vyznačovania umiestnenia a upevnenia identifikačného čísla vozidla VIN do dokladov podľa odseku 1, vzor protokolu o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a vzor protokolu o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. i).

ŠIESTA HLAVA
MONTÁŽE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

§ 130 - Pracovisko montáže plynových zariadení
(1)

Pracovisko montáže plynových zariadení je pracovisko špecializované na montáž plynových zariadení podľa druhu plynného paliva a kategórie vozidla.

(2)

Podrobnosti o členení pracovísk montáže plynových zariadení podľa druhu plynného paliva a kategórie vozidiel ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. j).

Montáž plynových zariadení
§ 131 - Vykonávanie montáže plynového zariadenia
(1)

Montážou plynového zariadenia je úprava, zmena alebo doplnenie alternatívneho palivového systému vozidla.

(2)

Montáž plynového zariadenia možno vykonať podľa voľby prevádzkovateľa vozidla na ktoromkoľvek pracovisku montáže plynových zariadení, ktoré je oprávnené na jej vykonanie.

(3)

Pred začatím montáže plynového zariadenia musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla. Bez predloženia týchto dokladov nesmie technik montáže plynových zariadení vykonať montáž plynového zariadenia.

(4)

Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla môže byť prítomný pri montáži plynového zariadenia na pracovisku montáže plynových zariadení.

(5)

Na výzvu osoby oprávnenej vykonať odborný dozor je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla povinný bezplatne poskytnúť na kontrolu vozidlo, ktoré sa nachádza v priestore pracoviska; za porušenie tejto povinnosti je zodpovedný prevádzkovateľ vozidla. Oprávnená osoba montáže plynových zariadení je povinná umožniť na vlastné náklady vykonanie kontroly montáže plynového zariadenia; kontrola sa vykoná za účasti technika montáže plynového zariadenia pod dozorom osoby vykonávajúcej odborný dozor.

(6)

Ak sa na montáž plynového zariadenia používajú zariadenia, ktoré podliehajú

a)

overeniu, musia byť overené,

b)

kalibrácii, musia byť kalibrované,

c)

kontrole, musia byť skontrolované.

(7)

Metodiky obsahujúce metódy a upravujúce spôsob vykonávania montáže plynových zariadení a spôsob používania zariadení podľa odseku 6 uverejňuje typový schvaľovací orgán vo svojom vestníku.

§ 132 - Doklad o vykonaní montáže plynového zariadenia
(1)

Dokladom o vykonaní montáže plynového zariadenia je vyznačený protokol o montáži plynového zariadenia.

(2)

Po namontovaní a overení správnej funkčnosti plynového zariadenia je technik montáže plynového zariadenia povinný vydať prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla prvopis protokolu o montáži plynového zariadenia.

(3)

Spôsob vyznačovania výsledku montáže plynového zariadenia do protokolu o montáži plynového zariadenia ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. j).

(4)

Vzory a náležitosti dokladov o montáži plynového zariadenia podľa špecifikácie a charakteristických vlastností ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. j).

Inšpekcia plynových nádrží
§ 133 - Vykonávanie inšpekcie plynových nádrží
(1)

Inšpekciou plynovej nádrže je periodická prehliadka a posúdenie nádoby alebo nádob použitých na uskladnenie plynného paliva v motorovom vozidle. Druhy plynových nádrží podliehajúcich inšpekcii, druhy inšpekcií a ich rozsah ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. j).

(2)

Metodiky obsahujúce metódy a upravujúce spôsob vykonávania inšpekcie plynových nádrží a ich parametre uverejňuje typový schvaľovací orgán vo vestníku ministerstva dopravy.

(3)

Pred začatím inšpekcie plynových nádrží musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. j). Bez predloženia ustanovených dokladov a bez pristaveného vozidla technická služba montáže plynových zariadení nesmie vykonať inšpekciu.

(4)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na inšpekciu vozidlo čisté.

(5)

Počas inšpekcie plynových nádrží sa nesmie opravovať nádrž, ani inštalované príslušenstvo a upevňovací systém vo vozidle. Inšpekcia plynových nádrží sa nevykoná, ak je zistený zjavný únik paliva alebo porucha na plynovej nádrži alebo na plynovom zariadení.

(6)

Lehoty pravidelných inšpekcií plynových nádrží ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. j).

(7)

Pri inšpekcii sa plynová nádrž, funkcia a činnosti k nej pripojených komponentov a systém upevnenia hodnotia dvojstupňovou klasifikáciou. Spôsob hodnotenia inšpekcie plynovej nádrže ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. j).

(8)

Na základe výsledku hodnotenia podľa odseku 1 je plynová nádrž

a)

spôsobilá alebo

b)

nespôsobilá.

(9)

Technická služba montáže plynových zariadení je povinná evidovať v celoštátnom informačnom systéme montáže plynových zariadení v rozsahu a spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. j) údaje o vykonaných inšpekciách plynových nádrží a závery o spôsobilosti alebo nespôsobilosti plynovej nádrže.

§ 134 - Doklad o vykonaní inšpekcie plynových nádrží
(1)

Dokladom o vykonaní inšpekcie plynových nádrží sú:

a)

vyznačený protokol o inšpekcii plynovej nádrže a

b)

vyznačená (perforovaná) inšpekčná nálepka plynovej nádrže.

(2)

Spôsob vyznačovania výsledku inšpekcie plynových nádrží do dokladov o vykonaní inšpekcie podľa odseku 1, miesto umiestnenia a nalepenia inšpekčnej nálepky ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. j).

(3)

Vzory a náležitosti dokladov o vykonaní inšpekcie plynových nádrží ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. j).

(4)

Ak pri inšpekcii bola plynová nádrž hodnotená ako nespôsobilá, vozidlo je technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke a technická služba montáže plynových zariadení o tom bezodkladne informuje príslušný schvaľovací orgán podľa evidencie vozidla.

SIEDMA ČASŤ

VEREJNÁ SPRÁVA

PRVÁ HLAVA
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY

§ 135 - Základné ustanovenie
(1)

Verejnú správu podľa tohto zákona vykonávajú:

a)

typový schvaľovací orgán,

b)

schvaľovacie orgány,

c)

orgány štátneho odborného dozoru,

d)

orgány odborného dozoru,

e)

orgán dohľadu nad trhom,

f)

Policajný zbor.

(2)

Typovým schvaľovacím orgánom je ministerstvo dopravy podľa § 136 ods. 2 písm. a).

(3)

Schvaľovacím orgánom je okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad.

(4)

Orgánmi štátneho odborného dozoru sú:

a)

ministerstvo dopravy podľa § 136 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. a) bodu 13,

b)

okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad.

(5)

Orgánom odborného dozoru sú:

a)

technická služba technickej kontroly,

b)

technická služba emisnej kontroly,

c)

technická služba kontroly originality,

d)

technická služba montáže plynových zariadení.

(6)

Orgánom dohľadu nad trhom je Slovenská obchodná inšpekcia.

§ 136 - Ministerstvo dopravy
(1)

Ministerstvo dopravy

a)

v oblasti schvaľovania vozidiel, prevádzky vozidiel v cestnej premávke, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a montáže plynových zariadení

1.

tvorí štátnu dopravnú politiku,

2.

vypracúva koncepcie a rozvojové programy,

3.

koordinuje celoštátny systém a spolupracuje v týchto oblastiach s ústrednými orgánmi štátnej správy v Slovenskej republike,

b)

riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy vykonávaný okresnými úradmi podľa tohto zákona vrátane výkonu štátneho odborného dozoru a výkonu odborného dozoru technických služieb; na kontrolu sa vzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov o kontrole upravujúce vnútornú kontrolu v štátnej správe,84)

c)

vykonáva hlavný štátny odborný dozor v rámci svojej pôsobnosti podľa tohto zákona na celom území Slovenskej republiky; ukladá pokuty a iné sankcie,

d)

vydáva a odoberá preukazy kontrolóra a vedie ich evidenciu; odcudzenie alebo stratu preukazov kontrolóra vyhlasuje vo vestníku ministerstva oznámením o neplatnosti preukazov kontrolóra,

e)

schvaľuje plán kontrolnej činnosti vykonávaného odborného dozoru technickými službami podľa § 141 ods. 1 písm. b).

(2)

Ministerstvo dopravy plní funkciu štátneho dopravného úradu, v rámci ktorej

a)

plní funkcie typového schvaľovacieho orgánu [§ 2 ods. 3]:

1.

rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení osvedčení výrobcov alebo zástupcov výrobcu a vedie ich evidenciu,

2.

rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení typových schválení celého vozidla a vedie ich evidenciu,

3.

sprístupňuje udelené a odmietnuté typové schválenia EÚ celého vozidla typovým schvaľovacím orgánom iných členských štátov prostredníctvom európskeho výmenného systému pre typové schválenia,84a)

4.

rozhoduje o uznaní typových schválení EÚ vozidiel a vedie ich evidenciu,

5.

uverejňuje spôsob zasielania údajov podľa § 12 ods. 6,

6.

povoľuje evidenciu, uvedenie na trh alebo do prevádzky nových vozidiel končiacich sérií; identifikačné čísla vozidla VIN nových vozidiel končiacich sérií elektronicky zasiela orgánu Policajného zboru,

7.

rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení typových schválení vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a vedie ich evidenciu,

8.

rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení schválení nebezpečných častí alebo vybavenia a vedie ich evidenciu,

9.

rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení typových schválení EÚ spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov a vedie ich evidenciu,

10.

sprístupňuje udelené a odmietnuté typové schválenia EÚ spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov typovým schvaľovacím orgánom iných členských štátov a Európskej komisii prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu,85)

11.

vykonáva pôsobnosť súvisiacu so zabezpečením zhody výroby vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek,

12.

rozhoduje o vykonaní ďalších testov a kontrol súvisiacich so schválením typu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek alebo s hromadnou prestavbou typu vozidla,

13.

vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona; ukladá pokuty a iné sankcie,

14.

prijíma opatrenia, ak zistí nesúlad alebo nezhodu so schváleným typom vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov, pričom postupuje v súlade s ochrannými doložkami podľa osobitných predpisov o typovom schvaľovaní,86)

15.

schvaľuje a prijíma opatrenia súvisiace so stiahnutím vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek alebo spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, pričom postupuje v súlade s ochrannými doložkami podľa osobitných predpisov o typovom schvaľovaní,87)

16.

spolupracuje s orgánom dohľadu nad trhom podľa tohto zákona a s orgánmi dohľadu nad trhom iných členských štátov,

17.

spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pri výmene informácií o výskyte nebezpečných výrobkov prostredníctvom systému RAPEX podľa osobitného predpisu,88)

18.

povoľuje a schvaľuje hromadné prestavby a vedie ich evidenciu,

19.

rozhoduje o pridelení alebo zrušení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a vedie ich evidenciu; rozhodnutia o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN elektronicky zasiela technickej službe kontroly originality,

20.

vydáva metodiku upravujúcu spôsob umiestňovania a upevňovania náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a uverejňuje ju vo vestníku ministerstva dopravy,

21.

zabezpečuje výrobu, distribúciu a evidenciu vyrobených tlačív osvedčení o evidencii časti II a technických osvedčení vozidla a pred začatím výroby schvaľuje ich vzorové výtlačky; vyhlasuje za neplatné odcudzené alebo stratené tlačivá uvedených dokladov,

22.

nariaďuje hromadnú výmenu osvedčení o evidencii častí II a technických osvedčení vozidiel,

23.

dáva súhlas k vystaveniu duplikátu osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla,

24.

je kontaktným miestom v súvislosti s dokladmi vozidla, v rámci ktorého

24a.

zodpovedá za výmenu informácií medzi schvaľovacím úradom a príslušným orgánom členského štátu alebo zmluvného štátu v súvislosti s postupom pri odňatí osvedčenia o evidencii pri dovoze jednotlivého vozidla,

24b.

oznamuje Európskej komisii vzory dokladov vozidla vydávané v Slovenskej republike,

25.

ustanovuje postup vydávania dokladov vozidla pre vozidlá uvedené v § 1 ods. 8 a uverejňuje ho vo vestníku ministerstva dopravy,

26.

povoľuje skúšobnú prevádzku podľa § 49 alebo povoľuje prevádzku automatizovaného doručovacieho vozidla podľa § 52 ods. 2,

27.

zasiela Európskej komisii údaje týkajúce sa cestných technických kontrol,

28.

je kontaktným miestom pre cestné technické kontroly, v rámci ktorého

28a.

zabezpečuje koordináciu s kontaktnými miestami ostatných štátov,

28b.

oznamuje kontaktným miestam ostatných štátov pri cestnej technickej kontrole zistené vážne alebo nebezpečné chyby na vozidlách evidovaných v týchto štátoch,

28c.

oznamuje Európskej komisii zhromaždené informácie o kontrolovaných vozidlách na území Slovenskej republiky z celoštátneho informačného systému cestných technických kontrol,

28d.

zabezpečuje, ak je to potrebné, akúkoľvek inú výmenu informácií a poskytovanie pomoci kontaktným miestam ostatných štátov,

29.

vyhlasuje výberové konanie na vykonávanie technickej služby podľa § 70 ods. 1 písm. b) až e), rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení poverení na vykonávanie činnosti technických služieb podľa § 70 ods. 1 písm. a) až e) a vedie ich zoznam,

30.

spolupracuje so Slovenskou národnou akreditačnou službou alebo s vnútroštátnym akreditačným orgánom iného členského štátu alebo zmluvného štátu pri posudzovaní a monitorovaní technickej služby overovania alebo pri akreditovaní technickej služby ako skúšobného laboratória alebo ako orgánu vykonávajúceho inšpekciu,

31.

môže dočasne pôsobiť ako technická služba podľa tohto zákona,

32.

oznamuje technické služby overovania za Slovenskú republiku v orgánoch Európskej hospodárskej komisie a Európskej únie,

33.

rozhoduje o novom overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a montáže plynových zariadení a o doškoľovaní technikov technickej kontroly, technikov emisnej kontroly, technikov kontroly originality a technikov montáže plynových zariadení z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona alebo metodík súvisiacich s vykonávaním týchto činností,

34.

rozhoduje o schválení, zmene alebo zrušení osvedčení o vhodnosti zariadení používaných pri technickej kontrole, emisnej kontrole a kontrole originality podľa § 78,

35.

rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení osvedčení odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení podľa § 79,

36.

schvaľuje pred začatím výroby vzorové výtlačky tlačív dokladov, emisných plakiet a inšpekčných nálepiek používaných pri technickej kontrole, emisnej kontrole, kontrole originality a montáži plynových zariadení,

37.

ustanovuje podmienky na vedenie celoštátneho informačného systému technických kontrol, celoštátneho informačného systému emisných kontrol, celoštátneho informačného systému kontrol originality, celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení a celoštátneho informačného systému cestných technických kontrol vedených technickými službami a schvaľuje tieto informačné systémy; ministerstvo dopravy je vlastníkom údajov v týchto celoštátnych informačných systémoch,

38.

schvaľuje metodiky používané pri technickej kontrole, emisnej kontrole, kontrole originality a montáži plynových zariadení a pri činnostiach technických služieb a uverejňuje ich vo vestníku ministerstva dopravy okrem prípadu podľa § 123 ods. 4,

39.

schvaľuje metodiky na vykonávanie technickej kontroly a na vykonávanie emisnej kontroly pre vozidlá podľa § 1 ods. 5 a 8,

40.

je kontaktným miestom v súvislosti s vykonávaním kontrol technického stavu vozidiel, v rámci ktorého

40a.

zodpovedá za výmenu informácií s ostatnými štátmi a Európskou komisiou,

40b.

oznamuje Európskej komisii vzory dokladov o kontrole technického stavu vydávané v Slovenskej republike,

41.

sprístupňuje schválenia podľa bodov 2, 4 a 18 technickým službám na účely vykonávania ich činností,

42.

vydáva osvedčenia o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí,

43.

zverejňuje zoznam určených pracovísk kontroly originality pre umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN,

44.

povoľuje výnimky podľa § 161 a vedie ich evidenciu,

45.

zverejňuje vo vestníku ministerstva dopravy metodiku obsahujúcu zoznam automaticky uznávaných výnimiek na účely § 162 ods. 2, rozhoduje o uznaní výnimiek podľa § 162 ods. 4 až 8 a vedie ich evidenciu,

46.

plní informačné povinnosti vo vzťahu k orgánom Európskej únie a typovým schvaľovacím orgánom iných štátov,

47.

zastupuje Slovenskú republiku v orgánoch Európskej hospodárskej komisie a Európskej únie ako národná autorita v oblasti schvaľovania vozidiel, prevádzky vozidiel, dokladov vozidiel, cestných technických kontrol, technických kontrol a emisných kontrol,

48.

schvaľuje podmienky

48a.

vydávania preukazu historického vozidla príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA, ktoré určuje Medzinárodná organizácia historických vozidiel FIVA [§ 2 ods. 2 písm. i)],

48b.

vydávania preukazu mladšieho historického vozidla príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA, ktoré určuje Medzinárodná organizácia historických vozidiel FIVA [§ 2 ods. 2 písm. j)],

48c.

vydávania preukazu športového vozidla príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie automobilov FIA alebo národným orgánom Medzinárodnej organizácie motocyklov FIM, ktoré určuje Medzinárodná organizácia automobilov FIA alebo Medzinárodná organizácia motocyklov FIM [§ 2 ods. 2 písm. k)],

49.

schvaľuje

49a.

technickej službe technickej kontroly zvýšenie poplatkov za služby poskytované oprávneným osobám technickej kontroly týkajúce sa prístupu do celoštátneho informačného systému technických kontrol a distribúcie tlačív,

49b.

technickej službe emisnej kontroly zvýšenie poplatkov za služby poskytované oprávneným osobám emisnej kontroly týkajúce sa prístupu do celoštátneho informačného systému emisných kontrol a distribúcie tlačív,

49c.

technickej službe kontroly originality zvýšenie poplatkov za služby poskytované oprávneným osobám kontroly originality týkajúce sa prístupu do celoštátneho informačného systému kontrol originality a distribúcie tlačív,

49d.

technickej službe montáže plynových zariadení zvýšenie poplatkov za služby poskytované oprávneným osobám montáže plynových zariadení týkajúce sa prístupu do celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení a distribúcie tlačív,

50.

je vlastníkom údajov v registri osvedčení o zhode COC,

51.

vydáva alternatívne technické požiadavky pre jednotlivý dovoz ojazdeného vozidla z vybraných tretích štátov a uverejňuje ich vo vestníku ministerstva dopravy,

52.

schvaľuje

52a.

technickej službe technickej kontroly plán priebežných overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly,

52b.

technickej službe emisnej kontroly plán priebežných overení plnenia podmienok na vykonávanie emisnej kontroly,

52c.

technickej službe kontroly originality plán priebežných overení plnenia podmienok na vykonávanie kontroly originality,

52d.

technickej službe montáže plynových zariadení plán priebežných overení plnenia podmienok na montáž plynových zariadení,

53.

rozhoduje o udelení a predĺžení platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej technickej kontroly a vedie ich evidenciu,

54.

zastupuje typový schvaľovací orgán vo fóre na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov (ďalej len „fórum“) zriadenom podľa osobitného predpisu,88a)

55.

spolupracuje s Európskou komisiou, keď vykonáva skúšky a kontroly na vozidle, systéme, komponente alebo samostatnej technickej jednotke, pre ktoré bolo typové schválenie udelené typovým schvaľovacím orgánom Slovenskej republiky,

56.

podrobuje sa posúdeniu typového schvaľovacieho orgánu Európskou komisiou podľa osobitného predpisu,88b)

b)

zriaďuje skúšobné komisie

1.

na preukázanie odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona, vymenúva a odvoláva ich členov; vydáva skúšobný poriadok, ktorý uverejňuje vo vestníku ministerstva dopravy,

2.

pre skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa tohto zákona, vymenúva a odvoláva ich členov; vydáva skúšobný poriadok, ktorý uverejňuje vo vestníku ministerstva dopravy,

c)

rozhoduje o povolení na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete a pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete a právoplatné rozhodnutia zverejňuje na svojom webovom sídle,

d)

preskúmava rozhodnutia vydané okresnými úradmi v sídle kraja podľa § 137 písm. c) až e),

e)

spolupracuje s orgánmi Policajného zboru v rámci svojej pôsobnosti podľa tohto zákona ako aj pri koordinácii činností okresných úradov v sídle kraja a okresných úradov pri výkone ich pôsobností podľa tohto zákona,

f)

pravidelne skúma a posudzuje fungovanie činností typového schvaľovacieho orgánu a ich výsledky oznamuje Európskej komisii a fóru.88c)

(3)

Ministerstvo dopravy ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

a)

podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel v tomto rozsahu:

1.

návrh na udelenie osvedčenia výrobcu alebo zástupcu výrobcu [§ 7 ods. 4],

2.

typové schválenie [§ 9 ods. 2, § 10 ods. 2 a 7, § 11 ods. 1, § 12 ods. 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 4 a 8, § 18 ods. 4, § 19 ods. 4],

3.

jednotlivé schválenie [§ 25 ods. 1 a 3, ods. 5 písm. a) a ods. 9, § 26 ods. 1 a 3, § 27 ods. 3 písm. c), § 28 ods. 4, § 29 ods. 1, 3 a 4, § 30 ods. 5, § 31 ods. 5],

4.

prestavba vozidla a iné technické zmeny na vozidle [§ 33 ods. 1, § 34 ods. 2, 6 a 10, ods. 11 písm. a) a b), ods. 13 a 17, § 35 ods. 2 a 7, § 36 ods. 4 a 10, § 37 ods. 1 a 3],

5.

náhradné identifikačné číslo vozidla VIN [§ 38 ods. 3, 4 a 9],

6.

výmena technického osvedčenia vozidla [§ 43 ods. 3, 5 a 9],

7.

skúšobná prevádzka, dočasné povolenie neschváleného vozidla a prevádzka automatizovaného doručovacieho vozidla [§ 49 ods. 4 a 6, § 50 ods. 1, 2 a ods. 4 písm. a), § 52 ods. 4 a 6],

8.

návrh na dočasné vyradenie vozidla z cestnej premávky, návrh na predĺženie dočasného vyradenia vozidla z cestnej premávky [§ 55 ods. 1 a 8], návrh na opätovné uvedenie vozidla do prevádzky v cestnej premávke [§ 55 ods. 5],

9.

povoľovanie výnimiek [§ 161 ods. 4],

b)

podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá [§ 10 ods. 1, § 25 ods. 2, § 26 ods. 2, § 27 ods. 2, § 28 ods. 3, § 29 ods. 2, § 34 ods. 5, § 35 ods. 5], systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania [§ 17 ods. 1, § 28 ods. 3],

c)

podrobnosti o dokladoch vozidla v tomto rozsahu:

1.

rozdelenie vozidiel na účely vystavovania dokladov k vozidlám [§ 3 ods. 6],

2.

postup pri odňatí zahraničných dokladov vozidla pri dovoze jednotlivého vozidla [§ 29 ods. 8 písm. c)],

3.

vzor osvedčenia o evidencii časti I, podrobnosti o jeho vyhotovení, tvare a rozmeroch, ako aj o údajoch v ňom uvádzaných [§ 39 ods. 14],

4.

vzory osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla, podrobnosti o ich vyhotovení, tvare, rozmeroch a údajoch v nich uvádzaných, podmienkach a rozsahu ich vydávania [§ 39 ods. 15 a § 40 ods. 2 písm. a) a b)],

5.

požiadavky na harmonizované osvedčenie o evidencii [§ 39 ods. 16],

6.

spôsob vedenia evidencie osvedčenia o evidencii časti II a technického osvedčenia vozidla [§ 40 ods. 4 písm. a) a b)],

7.

spôsob a lehoty inventarizácie osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla, postup a lehoty ich odovzdávania na skartáciu, postup pri ich zničení, poškodení, strate alebo odcudzení [§ 40 ods. 4 písm. c)],

d)

podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v tomto rozsahu:

1.

technická nespôsobilosť vozidla na prevádzku [§ 44 ods. 3],

2.

najväčšie povolené rozmery a najväčšie povolené hmotnosti [§ 44 ods. 8],

3.

aerodynamické zariadenia a aerodynamické kabíny [§ 44 ods. 9],

4.

podmienky na prevádzku [§ 44 ods. 11 až 13],

5.

povinná výbava vozidla [§ 44 ods. 14],

6.

okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svietidlá oranžovej farby [§ 51 ods. 2],

7.

požiadavky na zvláštne výstražné svietidlá a zvláštne zvukové výstražné znamenia [§ 51 ods. 3],

8.

požiadavky na konštrukciu ostatných cestných vozidiel a ostatných zvláštnych vozidiel [§ 52],

e)

podrobnosti o cestnej technickej kontrole v tomto rozsahu:

1.

systém hodnotenia rizikovosti [§ 57 ods. 6],

2.

výber vozidiel na počiatočnú cestnú technickú kontrolu [§ 59 ods. 2],

3.

obsah a metódy cestnej technickej kontroly [§ 59 ods. 3 a § 60 ods. 2],

4.

kontrolné zariadenia [§ 60 ods. 6],

5.

zoznam chýb a úroveň ich závažnosti [§ 63 ods. 3],

6.

správa o cestnej technickej kontrole [§ 66 ods. 1],

7.

oznamovanie informácií o skontrolovaných vozidlách [§ 66 ods. 4],

8.

upevnenie nákladu a kontrola upevnenia nákladu [§ 67 ods. 1],

9.

vyhlásenie o hmotnosti [§ 69 ods. 7], najväčšia hmotnosť nákladu [§ 69 ods. 9],

10.

celoštátny informačný systém cestných technických kontrol [§ 74 ods. 8, § 81 ods. 3],

11.

náležitosti návrhu na udelenie osvedčenia technika cestnej technickej kontroly [§ 100 ods. 3 písm. c)],

12.

náležitosti prihlášky na základné školenie a doškoľovací kurz technika cestnej technickej kontroly [§ 102 ods. 3 písm. c)], spôsob a rozsah školenia a kurzu a podrobnosti o vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní školenia a kurzu [§ 102 ods. 8],

13.

náležitosti prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti technika cestnej technickej kontroly [§ 103 ods. 3 písm. c)], vykonávanie skúšok, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a jej počet [§ 103 ods. 8],

f)

podrobnosti o technickej službe overovania v tomto rozsahu:

1.

náležitosti návrhu na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby overovania [§ 71 ods. 2],

2.

podrobnosti o činnosti technickej služby overovania [§ 73 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2],

g)

podrobnosti v oblasti technickej kontroly v tomto rozsahu:

1.

náležitosti návrhu na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby technickej kontroly [§ 71 ods. 2],

2.

podrobnosti o činnosti technickej služby technickej kontroly [§ 74 ods. 1 písm. a), b), d), h), písm. j) druhý až piaty bod a ods. 2],

3.

požiadavky na celoštátny informačný systém technických kontrol [§ 74 ods. 4],

4.

zoznam zariadení používaných pri technickej kontrole podliehajúcich schvaľovaniu ich vhodnosti a náležitosti návrhu na schválnie vhodnosti zariadenia [§ 78 ods. 2 a 3],

5.

zariadenia používané pri technickej kontrole, zariadenia podliehajúce overeniu, zariadenia podliehajúce kalibrácii a interval medzi dvoma kalibráciami, certifikát o kalibrácii, náležitosti návrhu na udelenie osvedčenia odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení [§ 79 ods. 2, 7 a 9],

6.

tlačivá dokladov používané pri technickej kontrole podliehajúce schvaľovaniu, náležitosti návrhu na schválenie vzorových výtlačkov tlačív dokladov [§ 80 ods. 1 písm. a) a ods. 3],

7.

náležitosti návrhu na schválenie celoštátneho informačného systému technických kontrol [§ 81 ods. 3],

8.

náležitosti návrhu na udelenie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly [§ 83 ods. 2],

9.

priestorové vybavenie stanice technickej kontroly [§ 84 ods. 1 písm. a) tretí bod], technologické vybavenie stanice technickej kontroly [§ 84 ods. 1 písm. a) štvrtý bod] a minimálne požiadavky na riadenie kvality [§ 84 ods. 1 písm. a) deviaty bod],

10.

náležitosti návrhu na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly [§ 84 ods. 2],

11.

poskytovanie údajov o výsledkoch technickej kontroly, vyhodnotení technického stavu vozidiel a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na prevádzku v cestnej premávke, zariadeniach používaných pri vykonávaní technickej kontroly a o ich overení alebo kalibrácií a údajov z evidencie príjmu a výdaja tlačív dokladov a pečiatok [§ 86 ods. 1 písm. f) a ods. 3],

12.

označenie stanice technickej kontroly [§ 86 ods. 1 písm. h) a ods. 3],

13.

spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách dokladov a o prijatých a pridelených pečiatkach [§ 86 ods. 1 písm. j) a ods. 3],

14.

spôsob a postup vedenia evidencie tlačív dokladov a pečiatok pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo odcudzení a pri zániku oprávnenej osoby technickej kontroly a lehoty ich odovzdania [§ 86 ods. 1 písm. j) a q) a ods. 3],

15.

označenie stanice technickej kontroly o monitorovaní záznamovým zariadením [§ 86 ods. 1 písm. m) a ods. 3],

16.

znalosti o vozidlách a odborná prax alebo rovnocenná skúsenosť na účely udelenia osvedčenia technika technickej kontroly [§ 90 ods. 3 písm. a) tretí bod, § 94 ods. 7],

17.

náležitosti návrhu na udelenie osvedčenia technika technickej kontroly [§ 90 ods. 4 písm. c)],

18.

náležitosti prihlášky na základné školenie, rozširovacie školenie a doškoľovací kurz technika technickej kontroly [§ 92 ods. 5 písm. c)], spôsob a rozsah školení a kurzu a podrobnosti o vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní školení a kurzu [§ 92 ods. 15],

19.

náležitosti prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti technika technickej kontroly [§ 93 ods. 6 písm. c)], vykonávanie skúšok, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a jej počet [§ 93 ods. 11],

20.

zoznam učebných odborov a študijných odborov oslobodených od skúšky z overenia znalostí o vozidlách [§ 94 ods. 7],

21.

skúška z overenia znalostí o vozidlách, vykonávanie skúšok, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a jej počet [§ 94 ods. 9],

22.

vzor a náležitosti pečiatky používanej pri technických kontrolách [§ 95 ods. 1 písm. c)],

23.

členenie staníc technickej kontroly [§ 104 ods. 5],

24.

rozsah technických kontrol [§ 107 ods. 3],

25.

zaťaženie určitých kategórií vozidiel [§ 107 ods. 8],

26.

prípady nevykonania technickej kontroly [§ 107 ods. 10],

27.

doklady predkladané na technickú kontrolu [§ 107 ods. 11],

28.

lehoty technických kontrol pravidelných [§ 108 ods. 2],

29.

prípady nariadenia technickej kontroly pravidelnej mimo ustanovených lehôt [§ 109 ods. 1],

30.

hodnotenie technického stavu vozidla, závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla a spôsob evidovania údajov o technických kontrolách [§ 110 ods. 7],

31.

vzory a náležitosti dokladov o vykonaní technickej kontroly [§ 111 ods. 8],

32.

vyznačovanie výsledku technickej kontroly, [§ 111 ods. 9],

h)

podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v tomto rozsahu:

1.

náležitosti návrhu na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby emisnej kontroly [§ 71 ods. 2],

2.

podrobnosti o činnosti technickej služby emisnej kontroly [§ 75 ods. 1 písm. a), b), d), h), písm. j) druhý až siedmy bod a ods. 2],

3.

požiadavky na celoštátny informačný systém emisných kontrol [§ 75 ods. 4],

4.

zoznam zariadení používaných pri emisnej kontrole podliehajúcich schvaľovaniu ich vhodnosti a náležitosti návrhu na schválenie vhodnosti zariadenia [§ 78 ods. 2 a 3],

5.

zariadenia používané pri emisnej kontrole, zariadenia podliehajúce overeniu, zariadenia podliehajúce kalibrácii a interval medzi dvoma kalibráciami, certifikát o kalibrácii, náležitosti návrhu na udelenie osvedčenia odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení [§ 79 ods. 2, 7 a 9],

6.

tlačivá dokladov používané pri emisnej kontrole a emisné plakety používané na označenie motorového vozidla podliehajúce schvaľovaniu, náležitosti návrhu na schválenie vzorových výtlačkov tlačív dokladov a emisných plakiet [§ 80 ods. 1 písm. b) a e) a ods. 3],

7.

náležitosti návrhu na schválenie celoštátneho informačného systému emisných kontrol [§ 81 ods. 3],

8.

náležitosti návrhu na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly [§ 83 ods. 2],

9.

priestorové vybavenie pracoviska emisnej kontroly [§ 84 ods. 1 písm. b) tretí bod], technologické vybavenie pracoviska emisnej kontroly [§ 84 ods. 1 písm. b) štvrtý bod] a minimálne požiadavky na riadenie kvality [§ 84 ods. 1 písm. b) šiesty bod],

10.

náležitosti návrhu na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly [§ 84 ods. 2],

11.

poskytovanie údajov o výsledkoch emisnej kontroly, vyhodnotení technického stavu motorových vozidiel a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na prevádzku v cestnej premávke, zariadeniach používaných pri vykonávaní emisnej kontroly a o ich overení alebo kalibrácií a údajov z evidencie príjmu a výdaja tlačív dokladov a pečiatok [§ 87 ods. 1 písm. f) a ods. 3],

12.

označenie pracoviska emisnej kontroly [§ 87 ods. 1 písm. h) a ods. 3],

13.

spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách dokladov a o prijatých a pridelených pečiatkach [§ 87 ods. 1 písm. j) a ods. 3],

14.

spôsob a postup vedenia evidencie tlačív dokladov a pečiatok pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo odcudzení a pri zániku oprávnenej osoby emisnej kontroly a lehoty ich odovzdania [§ 87 ods. 1 písm. j) a q) a ods. 3],

15.

označenie pracoviska emisnej kontroly o monitorovaní záznamovým zariadením [§ 87 ods. 1 písm. m) a ods. 3],

16.

znalosti o vozidlách a odborná prax alebo rovnocenná skúsenosť na účely udelenia osvedčenia technika emisnej kontroly [§ 90 ods. 3 písm. b) tretí bod, § 94 ods. 7],

17.

náležitosti návrhu na udelenie osvedčenia technika emisnej kontroly [§ 90 ods. 4 písm. c)],

18.

náležitosti prihlášky na základné školenie a doškoľovací kurz technika emisnej kontroly [§ 92 ods. 5 písm. c)], spôsob a rozsah školenia a kurzu a podrobnosti o vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní školenia a kurzu [§ 92 ods. 15],

19.

náležitosti prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti technika emisnej kontroly [§ 93 ods. 6 písm. c)], vykonávanie skúšok, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a jej počet [§ 93 ods. 11],

20.

zoznam učebných odborov a študijných odborov oslobodených od skúšky z overenia znalostí o vozidlách [§ 94 ods. 7],

21.

skúška z overenia znalostí o vozidlách, vykonávanie skúšok, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a jej počet [§ 94 ods. 9],

22.

vzor a náležitosti pečiatky používanej pri emisnej kontrole [§ 96 ods. 1 písm. c)],

23.

členenie jednotlivých druhov paliva a jednotlivých druhov emisného systému [§ 113 ods. 4],

24.

emisné limity motora [§ 115 ods. 1],

25.

rozsah emisných kontrol [§ 116 ods. 3],

26.

prípady nevykonania emisnej kontroly [§ 116 ods. 7],

27.

doklady predkladané na emisnú kontrolu [§ 116 ods. 8],

28.

lehoty emisnej kontroly pravidelnej [§ 117 ods. 3],

29.

prípady nariadenia emisnej kontroly pravidelnej mimo ustanovených lehôt [§ 118 ods. 1],

30.

hodnotenie emisného stavu motorového vozidla, závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla a spôsob evidovania údajov o emisných kontrolách [§ 119 ods. 7],

31.

vzory a náležitosti dokladov o vykonaní emisnej kontroly [§ 120 ods. 7],

32.

vyznačovanie výsledku emisnej kontroly, [§ 120 ods. 8],

i)

podrobnosti v oblasti kontrol originality v tomto rozsahu:

1.

náležitosti návrhu na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby kontroly originality [§ 71 ods. 2],

2.

podrobnosti o činnosti technickej služby kontroly originality [§ 76 ods. 1 písm. a), b), d), g) až i), písm. k) druhý až piaty bod a ods. 2],

3.

požiadavky na celoštátny informačný systém kontrol originality [§ 76 ods. 6],

4.

zoznam zariadení používaných pri kontrole originality podliehajúcich schvaľovaniu ich vhodnosti a náležitosti návrhu na schválenie vhodnosti zariadenia [§ 78 ods. 2 a 3],

5.

tlačivá dokladov používané pri kontrole originality podliehajúce schvaľovaniu, náležitosti návrhu na schválenie vzorových výtlačkov tlačív dokladov a kontrolných nálepiek [§ 80 ods. 1 písm. c) a ods. 3],

6.

náležitosti návrhu na schválenie celoštátneho informačného systému kontrol originality [§ 81 ods. 3],

7.

náležitosti návrhu na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality [§ 83 ods. 2],

8.

priestorové vybavenie pracoviska kontroly originality [§ 84 ods. 1 písm. c) tretí bod], technologické vybavenie pracoviska kontroly originality [§ 84 ods. 1 písm. c) štvrtý bod] a minimálne požiadavky na riadenie kvality [§ 84 ods. 1 písm. c) šiesty bod],

9.

náležitosti návrhu na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality [§ 84 ods. 2],

10.

poskytovanie údajov o výsledkoch kontroly originality, vyhodnotení vozidiel, vyhodnotení identifikátorov vozidiel, vyhodnotení požadovaných dokladov, vyhodnotení údajov v príslušných informačných systémoch a záveroch o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidiel na prevádzku v cestnej premávke a údajov z evidencie príjmu a výdaja tlačív dokladov a pečiatok [§ 88 ods. 1 písm. e) a ods. 3],

11.

označenie pracoviska kontroly originality [§ 88 ods. 1 písm. h) a ods. 3],

12.

spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách dokladov a o prijatých a pridelených pečiatkach [§ 88 ods. 1 písm. j) a ods. 3],

13.

spôsob a postup vedenia evidencie tlačív dokladov a pečiatok pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo odcudzení a pri zániku oprávnenej osoby kontroly originality a lehoty ich odovzdania [§ 88 ods. 1 písm. j) a n) a ods. 3],

14.

náležitosti návrhu na udelenie osvedčenia technika kontroly originality [§ 90 ods. 4 písm. c)],

15.

náležitosti prihlášky na základné školenie a doškoľovací kurz technika kontroly originality [§ 92 ods. 5 písm. c)], spôsob a rozsah školenia a kurzu a podrobnosti o vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní školenia a kurzu [§ 92 ods. 15],

16.

náležitosti prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti technika kontroly originality [§ 93 ods. 6 písm. c)], vykonávanie skúšok, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a jej počet [§ 93 ods. 11],

17.

vzor a náležitosti pečiatky používanej pri kontrole originality [§ 97 ods. 1 písm. c)],

18.

členenie pracovísk kontroly originality [§ 122 ods. 2],

19.

rozsah kontrol originality [§ 124 ods. 3],

20.

prípady nevykonania kontroly originality [§ 124 ods. 7],

21.

doklady predkladané na kontrolu originality [§ 124 ods. 8],

22.

prípady nariadenia kontroly originality [§ 125 ods. 1],

23.

hodnotenie vozidla [§ 126 ods. 4],

24.

závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla [§ 126 ods. 4],

25.

spôsob evidovania údajov o kontrolách originality [§ 126 ods. 4],

26.

vzory a náležitosti dokladov o vykonaní kontroly originality [§ 127 ods. 4],

27.

vyznačovanie výsledku kontroly originality [§ 127 ods. 5],

28.

doklady predkladané pred začatím umiestňovania a upevňovania identifikačného čísla vozidla VIN [§ 128 ods. 3],

29.

vyznačovanie umiestnenia a upevnenia identifikačného čísla vozidla VIN [§ 129 ods. 3],

30.

vzor protokolu o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN [§ 129 ods. 3],

31.

vzor protokolu o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN [§ 129 ods. 3],

j)

podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení v tomto rozsahu:

1.

náležitosti návrhu na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby montáže plynových zariadení [§ 71 ods. 2],

2.

podrobnosti o činnosti technickej služby montáže plynových zariadení [§ 77 ods. 1 písm. a), b), f) a písm. h) druhý až piaty bod a ods. 2],

3.

požiadavky na celoštátny informačný systém montáže plynových zariadení [§ 77 ods. 3],

4.

tlačivá dokladov používané pri montáži plynových zariadení a tlačivá dokladov a inšpekčné nálepky používané pri inšpekcii plynovej nádrže podliehajúce schvaľovaniu, náležitosti návrhu na schválenie vzorových výtlačkov tlačív dokladov a inšpekčných nálepiek [§ 80 ods. 1 písm. d) a f) a ods. 3],

5.

náležitosti návrhu na schválenie celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení [§ 81 ods. 3],

6.

priestorové vybavenie pracoviska montáže plynových zariadení [§ 84 ods. 1 písm. d) druhý bod], technologické vybavenie pracoviska montáže plynových zariadení [§ 84 ods. 1 písm. d) tretí bod],

7.

náležitosti návrhu na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení [§ 84 ods. 2],

8.

poskytovanie údajov o vykonaných montážach plynových zariadení a údajov z evidencie príjmu a výdaja tlačív dokladov a pečiatok [§ 89 ods. 1 písm. h) a ods. 3],

9.

označenie pracoviska montáže plynových zariadení [§ 89 ods. 1 písm. j) a ods. 3],

10.

spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách dokladov a o prijatých a pridelených pečiatkach [§ 89 ods. 1 písm. l) a ods. 3],

11.

spôsob a postup vedenia evidencie tlačív dokladov a pečiatok pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo odcudzení a pri zániku oprávnenej osoby montáže plynových zariadení a lehoty ich odovzdania [§ 89 ods. 1 písm. l) a o) a ods. 3],

12.

požadované vzdelanie, znalosti o vozidlách a odborná prax alebo rovnocenná skúsenosť na účely udelenia osvedčenia technika montáže plynových zariadení [§ 90 ods. 3 písm. d) tretí bod],

13.

náležitosti návrhu na udelenie osvedčenia technika montáže plynových zariadení [§ 90 ods. 4 písm. c)],

14.

náležitosti prihlášky na základné školenie, rozširovacie školenie a doškoľovací kurz technika montáže plynových zariadení [§ 92 ods. 5 písm. c)], spôsob a rozsah školenia a kurzu a podrobnosti o vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní školenia a kurzu [§ 92 ods. 15],

15.

náležitosti prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti technika montáže plynových zariadení [§ 93 ods. 6 písm. c)], vykonávanie skúšok, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a jej počet [§ 93 ods. 11],

16.

vzor a náležitosti pečiatky používanej pri montáži plynových zariadení [§ 98 písm. c)],

17.

členenie pracovísk montáže plynových zariadení [§ 130 ods. 2],

18.

vyznačovanie výsledku montáže plynových zariadení [§ 132 ods. 3],

19.

vzory a náležitosti dokladov o montáži plynového zariadenia [§ 132 ods. 4],

20.

druhy plynových nádrží podliehajúcich inšpekcii [§ 133 ods. 1],

21.

druhy inšpekcií plynových nádrží a ich rozsah [§ 133 ods. 1],

22.

doklady predkladané pred začatím inšpekcie plynovej nádrže [§ 133 ods. 3],

23.

lehoty pravidelných inšpekcii plynových nádrží [§ 133 ods. 6],

24.

hodnotenie inšpekcie plynovej nádrže a závery o spôsobilosti alebo nespôsobilosti plynovej nádrže [§ 133 ods. 7],

25.

spôsob evidovania údajov o vykonaných inšpekciách plynových nádrží a záveroch o spôsobilosti alebo nespôsobilosti plynovej nádrže[§ 133 ods. 9],

26.

vyznačovanie výsledku inšpekcie plynovej nádrže [§ 134 ods. 2],

27.

miesto umiestnenia a nalepenia inšpekčnej nálepky [§ 134 ods. 2],

28.

vzory a náležitosti dokladov o vykonaní inšpekcie plynovej nádrže [§ 134 ods. 3],

k)

podrobnosti o štátnom odbornom dozore a odbornom dozore technických služieb na úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke v tomto rozsahu:

1.

preukazy kontrolóra a ich vydávanie, odoberanie a evidencia, postup pri vrátení preukazu kontrolóra pri úmrtí povereného zamestnanca a pri oznamovaní odcudzenia, poškodenia alebo straty preukazu kontrolóra [§ 143 ods. 1],

2.

poverenie pre prizvanú osobu na vykonanie kontroly [§ 143 ods. 2],

3.

potvrdenie o prevzatí dokladov [§ 143 ods. 9 písm. b)],

4.

protokol o kontrole, dodatok k protokolu o kontrole, zápisnica o prerokovaní protokolu o kontrole a záznam o kontrole [§ 143 ods. 13 až 15].

§ 137 - Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja

a)

vystupuje ako schvaľovací orgán [§ 2 ods. 4] a plní jeho funkcie, v rámci ktorých vykonáva v prvom stupni štátnu správu v nasledovných veciach:

1.

rozhoduje o udelení alebo zrušení povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly alebo pracoviska kontroly originality,

2.

rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení oprávnení na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality alebo oprávnení na montáž plynových zariadení,

3.

rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality a osvedčení o odbornej spôsobilosti na montáž plynových zariadení,

4.

vedie evidenciu oprávnených osôb technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení a technikov technickej kontroly, technikov emisnej kontroly, technikov kontroly originality a technikov montáže plynových zariadení v rámci svojej územnej pôsobnosti a poskytuje údaje do cestného informačného systému,

b)

vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona s pôsobnosťou na území kraja,

c)

vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje okresný úrad, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode,

d)

v rámci mimoriadnych opravných prostriedkov preskúmava rozhodnutia vydané okresnými úradmi, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,

e)

je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhoduje v prvom stupni podľa písmen a) a f),

f)

ukladá pokuty a iné sankcie,

g)

kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi podľa tohto zákona, ktoré majú sídlo na území kraja; na kontrolu sa vzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov o kontrole upravujúce vnútornú kontrolu v štátnej správe,

h)

spolupracuje s orgánmi Policajného zboru v rámci svojej pôsobnosti podľa tohto zákona na území kraja, ako aj a pri koordinácii okresných úradov, ktoré majú sídlo na území kraja, pri výkone ich pôsobnosti podľa tohto zákona.

§ 138 - Okresný úrad

Okresný úrad

a)

vystupuje ako schvaľovací orgán [§ 2 ods. 4] a plní jeho funkcie, v rámci ktorých vykonáva v prvom stupni štátnu správu v nasledovných veciach:

1.

schvaľuje jednotlivo vyrobené vozidlá a vedie ich evidenciu,

2.

schvaľuje jednotlivo dokončované vozidlá a vedie ich evidenciu,

3.

jednotlivo schvaľuje systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku a vedie ich evidenciu,

4.

uznáva alebo schvaľuje jednotlivo dovezené vozidlá a vedie ich evidenciu,

5.

opätovne schvaľuje jednotlivé vozidlá a vedie ich evidenciu,

6.

dodatočne schvaľuje jednotlivé vozidlá a vedie ich evidenciu,

7.

vydáva nové osvedčenia o evidencii časť II alebo nové technické osvedčenia vozidla po vykonaní hromadnej prestavby a vedie ich evidenciu,

8.

povoľuje prestavby jednotlivého vozidla a vedie ich evidenciu,

9.

schvaľuje prestavby jednotlivého vozidla a vedie ich evidenciu,

10.

vykonáva zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny karosérie, rámu alebo motora a vedie ich evidenciu,

11.

vykonáva zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle a vedie ich evidenciu,

12.

vydáva duplikáty osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla a vedie ich evidenciu,

13.

vydáva osvedčenia o evidencii časti II alebo technické osvedčenia vozidla pri výmene technického osvedčenia vozidla a vedie ich evidenciu,

14.

dočasne vyraďuje vozidlá z cestnej premávky, opätovne uvádza vozidlá do prevádzky v cestnej premávke po ukončení dočasného vyradenia a predlžuje dočasné vyradenie vozidla z cestnej premávky a vedie ich evidenciu,

15.

trvalo vyraďuje vozidlá z cestnej premávky a vedie ich evidenciu,

16.

nariaďuje vykonanie technickej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly pravidelnej pri oznámení vážnej alebo nebezpečnej chyby pri cestnej technickej kontrole,

17.

sleduje, či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustanovených lehotách technickej kontrole pravidelnej a emisnej kontrole pravidelnej a tieto údaje porovnáva s databázou evidovaných vozidiel,

18.

nariaďuje podrobenie vozidla

18a.

technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt,

18b.

emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt,

18c.

kontrole originality,

b)

vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona s pôsobnosťou na území okresu,

c)

ukladá pokuty a iné sankcie,

d)

poskytuje orgánom štátnej správy súčinnosť pri zisťovaní navrhovateľov o uznanie typového schválenia EÚ, uznanie schválenia alebo schválenie jednotlivo dovezeného vozidla,

e)

spolupracuje s orgánmi Policajného zboru v rámci svojej pôsobnosti podľa tohto zákona na území okresu.

§ 139 - Slovenská obchodná inšpekcia

Slovenská obchodná inšpekcia

a)

vystupuje ako orgán dohľadu nad trhom a plní jeho funkcie,

b)

ukladá pokuty a poriadkové pokuty podľa tohto zákona, a to aj popri uložených opatreniach,

c)

zastupuje Slovenskú republiku v orgánoch Európskej únie ako národná autorita v oblasti dohľadu nad trhom,

d)

spolupracuje s orgánmi dohľadu nad trhom iných štátov,

e)

vypracúva všeobecné programy dohľadu nad trhom na zabezpečenie účinného presadzovania tohto zákona a osobitných predpisov o typovom schvaľovaní,11)

f)

spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pri výmene informácií o výskyte nebezpečných výrobkov prostredníctvom systému RAPEX podľa osobitného predpisu,88)

g)

spolupracuje s colným orgánom88d) pri výkone dohľadu pred prepustením dovážaného vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov do navrhovaného colného režimu na jeho žiadosť,

h)

zastupuje orgán dohľadu nad trhom vo fóre,88a)

i)

spolupracuje s Európskou komisiou, keď vykonáva skúšky a kontroly na vozidle, systéme, komponente alebo samostatnej technickej jednotke odobratej na trhu v Slovenskej republike,

j)

pravidelne skúma a posudzuje fungovanie činností orgánu dohľadu nad trhom a ich výsledky oznamuje Európskej komisii a fóru.88e)

§ 140 - Policajný zbor

Policajný zbor

a)

vykonáva cestnú technickú kontrolu v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,

b)

vykonáva koordinovanú cestnú technickú kontrolu v spolupráci s príslušnými orgánmi iných štátov,

c)

spolupracuje s kontrolnými orgánmi iných štátov v súvislosti s cestnými technickými kontrolami,

d)

kontroluje v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky nakladajúcu organizáciu, odosielateľa a dopravný podnik pri plnení povinností v súvislosti s naložením a upevnením nákladu (§ 69) a ukladá pokuty podľa osobitných predpisov.

DRUHÁ HLAVA
ODBORNÝ DOZOR

§ 141 - Výkon odborného dozoru
(1)

Odborný dozor sa vykonáva ako

a)

štátny odborný dozor,

b)

odborný dozor technickej služby.

(2)

Odborným dozorom sa kontroluje, ako fyzické osoby a právnické osoby (ďalej len „kontrolovaná osoba“) dodržiavajú tento zákon, vykonávacie právne predpisy podľa § 136 ods. 3, metodické pokyny a rozhodnutia vydané na základe tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)

Orgán odborného dozoru získava potrebné údaje

a)

kontrolou na mieste,

b)

súčinnosťou so štátnymi orgánmi, s orgánmi územnej samosprávy a inými osobami podľa § 146,

c)

vyžiadaním informácií a stanovísk od kontrolovanej osoby a iných osôb,

d)

z informačných systémov.

Štátny odborný dozor
§ 142
(1)

Štátny odborný dozor sa vykonáva ako

a)

hlavný štátny odborný dozor ministerstva dopravy,

b)

štátny odborný dozor ministerstva dopravy,

c)

štátny odborný dozor okresných úradov v sídle kraja,

d)

štátny odborný dozor okresných úradov.

(2)

Orgány štátneho odborného dozoru vykonávajú štátny odborný dozor nad kontrolovanými osobami v rozsahu podľa odsekov 3 až 7.

(3)

Ministerstvo dopravy v rámci hlavného štátneho odborného dozoru s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky kontroluje technickú službu technickej kontroly, technickú službu emisnej kontroly, technickú službu kontroly originality, technickú službu montáže plynových zariadení, držiteľa osvedčenia o schválení vhodnosti zariadenia, odborne spôsobilú osobu na kalibráciu zariadení, oprávnenú osobu technickej kontroly, oprávnenú osobu emisnej kontroly, oprávnenú osobu kontroly originality, oprávnenú osobu montáže plynových zariadení, technika cestnej technickej kontroly, technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality, technika montáže plynových zariadení, autorizovanú opravovňu, nezávislú opravovňu a ďalšie kontrolované osoby.

(4)

Ministerstvo dopravy v rámci štátneho odborného dozoru kontroluje výrobcu, zástupcu výrobcu, distribútora a dovozcu, ak plnia povinnosti výrobcu podľa osobitných predpisov,18) výrobcu pôvodného zariadenia,37) technickú službu overovania, tlačiareň a ďalšie kontrolované osoby.

(5)

Okresný úrad v sídle kraja v rámci štátneho odborného dozoru s pôsobnosťou na území kraja kontroluje oprávnenú osobu technickej kontroly, oprávnenú osobu emisnej kontroly, oprávnenú osobu kontroly originality, oprávnenú osobu montáže plynových zariadení, technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality, technika montáže plynových zariadení, autorizovanú opravovňu a nezávislú opravovňu.

(6)

Okresný úrad v rámci štátneho odborného dozoru s pôsobnosťou na území okresu kontroluje jednotlivého výrobcu, oprávnenú osobu technickej kontroly, oprávnenú osobu emisnej kontroly, oprávnenú osobu kontroly originality, oprávnenú osobu montáže plynových zariadení, technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality, technika montáže plynových zariadení, autorizovanú opravovňu, nezávislú opravovňu a prevádzkovateľa vozidla.

(7)

Orgány štátneho odborného dozoru v rozsahu svojej pôsobnosti kontrolujú aj osoby vykonávajúce činnosť podľa tohto zákona bez príslušného poverenia, povolenia, oprávnenia, osvedčenia alebo súhlasu.

§ 143
(1)

Kontrolu vykonávajú poverení zamestnanci ministerstva dopravy, okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu (ďalej len „poverený zamestnanec“), ktorým ministerstvo dopravy podľa § 136 ods. 1 písm. d) vydalo preukaz kontrolóra; samostatné písomné poverenie na kontrolu nie je potrebné. Podrobnosti o vydávaní, odoberaní a evidencii preukazov kontrolóra ako aj o postupe pri vrátení preukazu kontrolóra v prípade úmrtia povereného zamestnanca a o oznamovaní odcudzenia, poškodenia alebo straty preukazu kontrolóra ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. k). Náležitosti a vzor preukazu kontrolóra ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. k).

(2)

Na vykonanie kontroly môže orgán štátneho odborného dozoru prizvať zamestnancov iných orgánov verejnej správy alebo iných právnických osôb alebo fyzické osoby (ďalej len „prizvaná osoba) s ich súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontroly. Účasť prizvaných osôb na kontrole sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme. Prizvaná osoba vykonáva kontrolu len na základe písomného poverenia orgánu štátneho odborného dozoru, ktorý ju výkonom poveril, a len spolu s povereným zamestnancom, ktorý má vydaný preukaz kontrolóra. Náležitosti a vzor poverenia ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. k).

(3)

Štátny odborný dozor nad oprávnenou osobou technickej kontroly, oprávnenou osobou emisnej kontroly, oprávnenou osobou kontroly originality, oprávnenou osobou montáže plynových zariadení, technikom cestnej technickej kontroly, technikom technickej kontroly, technikom emisnej kontroly, technikom kontroly originality a technikom montáže plynových zariadení vykonávajú poverení zamestnanci spĺňajúci požiadavky na odbornú spôsobilosť podľa odsekov 4 až 7 a požiadavky na bezúhonnosť a dôveryhodnosť ustanovené pre technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality a technika montáže plynových zariadení.

(4)

Odbornou spôsobilosťou na účel vykonávania štátneho odborného dozoru je súbor odborných vedomostí, zručností a schopností ich uplatnenia pri vykonávaní štátneho odborného dozoru.

(5)

Odborná spôsobilosť sa preukazuje samostatnými potvrdeniami o absolvovaní základného školenia fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika technickej kontroly, osvedčenia technika emisnej kontroly, osvedčenia technika kontroly originality alebo osvedčenia technika montáže plynových zariadení, a to v primeranom rozsahu teoretickej výučby so zameraním na výkon odborného dozoru.

(6)

Odborná spôsobilosť je platná päť rokov od ukončenia základného školenia podľa odseku 5. Po ukončení platnosti sa odborná spôsobilosť preukazuje potvrdením o absolvovaní doškoľovacieho kurzu technikov technickej kontroly, technikov emisnej kontroly, technikov kontroly originality alebo technikov montáže plynových zariadení, a to v rozsahu teoretickej výučby, ktoré je platné päť rokov od ukončenia doškoľovacieho kurzu.

(7)

Poverený zamestnanec v rámci odbornej spôsobilosti taktiež preukazuje, že je držiteľom vodičského oprávnenia na vedenie vozidiel skupiny B.

(8)

Poverení zamestnanci sú pri výkone štátneho odborného dozoru oprávnení

a)

vstupovať na pozemky, do budov a do prevádzkových priestorov technickej základne kontrolovanej osoby a do kontrolovaných vozidiel,

b)

overovať totožnosť osôb vykonávajúcich činnosti v rozsahu kontrolovanej osoby oprávnenej vykonávať technickú kontrolu, emisnú kontrolu, kontrolu originality alebo montáž plynových zariadení s platnými osvedčeniami o odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona,

c)

vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby im v určenej lehote bezodplatne poskytli

1.

doklady vrátane ich prvopisov a iné písomnosti a informácie vrátane informácií na technických nosičoch údajov, ako aj úradne osvedčené preklady preverovanej dokumentácie potrebné na účely kontroly,

2.

vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne alebo písomné informácie a podklady k predmetu kontroly a k zisteným nedostatkom,

d)

nahliadať do dokladov a evidencií kontrolovanej osoby v jej prevádzkových priestoroch a vo vozidlách, prevziať a odniesť v odôvodnených prípadoch aj mimo priestorov kontrolovanej osoby prvopisy dokladov a iné písomnosti a veci,

e)

vyhotovovať fotokópie odobratých materiálov a fotokópie dokladov totožnosti kontrolovaných osôb na účely dokumentácie k protokolu o kontrole,

f)

zisťovať označenie prevádzkových priestorov a kontrolovaných vozidiel,

g)

prepravovať sa v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný úkon možno vykonať len v pohybujúcom sa vozidle,

h)

vykonávať potrebné zistenia a úkony nevyhnutne súvisiace s výkonom kontroly aj pred preukázaním sa preukazom kontrolóra, najmä zaznamenať kontrolované skutočnosti audiovizuálnou technikou vyhotovovaním obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov,

i)

na nevyhnutne potrebnú dobu zadržať vybavenie, zariadenie alebo prostriedok nachádzajúci sa v priestoroch kontrolovanej osoby, ktorý môže ovplyvniť výsledok merania alebo výsledok technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality, na ďalšie dokazovanie,

j)

vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby a jej zamestnancov a na požiadanie poverenej osoby zabezpečiť potrebné sprevádzanie.

(9)

Poverení zamestnanci sú pri výkone štátneho odborného dozoru povinní

a)

počas kontroly sa preukázať preukazom kontrolóra,

b)

vydať kontrolovanej osobe, ktorej boli odobraté doklady a iné písomností, potvrdenie o ich prevzatí a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím; náležitosti a vzor potvrdenia o prevzatí dokladov ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. k),

c)

vrátiť kontrolovanej osobe odobraté doklady a iné písomností, ak nie sú potrebné na ďalšie konanie o správnom delikte podľa tohto zákona,

d)

zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa výkonu štátneho odborného dozoru, ak ich od tejto povinnosti písomne neoslobodí minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

(10)

Prizvaná osoba je povinná preukázať sa osobitným písomným poverením na výkon štátneho odborného dozoru; oprávnenia ustanovené v odseku 8 písm. c) až e) a povinnosti ustanovené v odseku 9 písm. b) až d) a ods. 13 až 16 sa rovnako vzťahujú na prizvanú osobu.

(11)

Kontrolovaná osoba je povinná

a)

umožniť povereným zamestnancom výkon štátneho odborného dozoru a poskytnúť im súčinnosť zodpovedajúcu ich oprávneniam podľa odseku 8,

b)

prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a v určenom termíne ich zaslať v písomnej forme na odsúhlasenie orgánu štátneho odborného dozoru,

c)

vypracovať správu o splnení prijatých opatrení a v určenom termíne ju predložiť orgánu štátneho odborného dozoru.

(12)

Kontrolovaná osoba je povinná poskytnúť orgánu odborného dozoru súčinnosť podľa odseku 8 písm. c) aj pri výkone odborného dozoru podľa § 141 ods. 3 písm. c).

(13)

Ak sa kontrolou zistia nedostatky, poverení zamestnanci vypracujú protokol o kontrole. Vzor a náležitosti protokolu o kontrole ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. k). Poverení zamestnanci sú povinní s protokolom oboznámiť štatutárny orgán kontrolovanej osoby, ktorý má právo podať námietky ku kontrolným zisteniam v určenej lehote; ak v stanovenej lehote námietky nepodá, má sa za to, že nemá ku kontrolným zisteniam námietky. Ak boli ku kontrolným zisteniam uvedeným v protokole o kontrole podané opodstatnené námietky preukazujúce nesprávnosť kontrolných zistení, poverení zamestnanci vypracujú dodatok k protokolu o kontrole. Opodstatnenosť námietok vyhodnocujú poverení zamestnanci. Vzor a náležitosti dodatku k protokolu o kontrole ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. k). Ak podané námietky boli poverenými zamestnancami vyhodnotené ako neopodstatnené, poverení zamestnanci s vyhodnotením neopodstatnených námietok oboznámia štatutárny orgán kontrolovanej osoby najneskôr pred prerokovaním protokolu o kontrole.

(14)

O prerokovaní protokolu o kontrole vypracujú poverení zamestnanci zápisnicu, ktorá sa prikladá k protokolu o kontrole. Vzor a náležitosti zápisnice o prerokovaní protokolu o kontrole ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. k).

(15)

Ak sa kontrolou nezistia nedostatky, poverení zamestnanci vypracujú záznam o kontrole. Vzor a náležitosti záznamu o kontrole ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. k).

(16)

Kontrola je skončená prerokovaním protokolu o kontrole. Protokol o kontrole sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak sa štatutárny orgán kontrolovanej osoby bezdôvodne nedostaví na prerokovanie protokolu v určenom termíne alebo odmietne podpísať zápisnicu o prerokovaní protokolu. Tieto skutočnosti sa uvedú v zápisnici o prerokovaní protokolu o kontrole. Kontrola, z ktorej sa vypracúva záznam o kontrole, je skončená jeho podpísaním poverenými zamestnancami a odovzdaním záznamu štatutárnemu orgánu kontrolovanej osoby.

(17)

Ak kontrolu vykonávajú poverení zamestnanci orgánu štátneho odborného dozoru, ktorý nie je príslušný na uloženie sankcie, jedno vyhotovenie protokolu zašlú príslušnému správnemu orgánu ako podklad pre správne konanie.

(18)

Ak sa pri kontrole zistia v činnosti kontrolovanej osoby závažné nedostatky predstavujúce vážne riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví, poverení zamestnanci sú oprávnení formou opatrenia na mieste nariadiť kontrolovanej osobe obmedzenie alebo pozastavenie činnosti, pričom postupujú podľa § 157 ods. 8. Ak kontrolu vykonávajú poverení zamestnanci orgánu štátneho odborného dozoru, ktorý nie je príslušný na uloženie sankcie, k vykonaniu odborného dozoru bezodkladne prizvú príslušný správny orgán, ktorý bezodkladne postupuje podľa prvej vety.

(19)

Výsledok kontrolnej činnosti sa zaznamená v cestnom informačnom systéme.

§ 144
(1)

Poverený zamestnanec a prizvaná osoba sú povinní zdržať sa konania, ktoré vedie alebo by mohlo viesť k ich zaujatosti. Poverený zamestnanec a prizvaná osoba nesmú podliehať žiadnemu konfliktu záujmov, ktoré by mohli mať vplyv na výkon štátneho odborného dozoru a jeho objektivitu.

(2)

Poverený zamestnanec a prizvaná osoba, ktorým sú známe skutočnosti zakladajúce pochybnosti o ich nezaujatosti vo vzťahu k predmetu kontroly, ku kontrolovanej osobe alebo k jej zamestnancom, sú povinní tieto skutočnosti písomne oznámiť vedúcemu orgánu štátneho odborného dozoru.

(3)

Kontrolovaná osoba môže proti účasti povereného zamestnanca alebo prizvanej osoby podať písomné námietky vedúcemu orgánu štátneho odborného dozoru s uvedením dôvodu námietok, ak má pochybnosti o nezaujatosti povereného zamestnanca alebo prizvanej osoby. Podanie námietok nemá odkladný účinok.

(4)

Poverený zamestnanec alebo prizvaná osoba, proti ktorej boli podané písomné námietky alebo bolo uskutočnené písomné oznámenie o zaujatosti, je oprávnená vykonať pri kontrole len také úkony, ktoré nedovoľujú odklad.

(5)

Vedúci orgánu štátneho odborného dozoru alebo ním splnomocnený zástupca je povinný rozhodnúť o písomných námietkach alebo písomnom oznámení proti poverenému zamestnancovi alebo prizvanej osobe najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich doručenia.

§ 145 - Odborný dozor technickej služby
(1)

Odborný dozor technickej služby sa vykonáva ako

a)

odborný dozor technickej služby technickej kontroly,

b)

odborný dozor technickej služby emisnej kontroly,

c)

odborný dozor technickej služby kontroly originality,

d)

odborný dozor technickej služby montáže plynových zariadení.

(2)

Technické služby vykonávajú odborný dozor nad kontrolovanými osobami v rozsahu podľa odsekov 3 až 6; na tieto účely sú orgánmi verejnej správy a konajú vo verejnom a spoločensky prospešnom záujme.

(3)

Technická služba technickej kontroly v rámci odborného dozoru s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky kontroluje oprávnenú osobu technickej kontroly, technika technickej kontroly a odborne spôsobilú osobu na kalibráciu zariadení používaných pri technických kontrolách.

(4)

Technická služba emisnej kontroly v rámci odborného dozoru s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky kontroluje oprávnenú osobu emisnej kontroly, technika emisnej kontroly a odborne spôsobilú osobu na kalibráciu zariadení používaných pri emisných kontrolách.

(5)

Technická služba kontroly originality v rámci odborného dozoru s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky kontroluje oprávnenú osobu kontroly originality a technika kontroly originality.

(6)

Technická služba montáže plynových zariadení v rámci odborného dozoru s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky kontroluje oprávnenú osobu montáže plynových zariadení a technika montáže plynových zariadení.

(7)

Ak orgány odborného dozoru technickej služby v rozsahu svojej pôsobnosti pri vykonávaní odborného dozoru zistia, že niektoré osoby vykonávajú činnosť podľa tohto zákona bez príslušného poverenia, povolenia, oprávnenia, osvedčenia alebo súhlasu, bezodkladne o tom informujú ministerstvo dopravy a okresný úrad v sídle kraja.

(8)

Na získavanie potrebných údajov technickou službou pri výkone odborného dozoru sa vzťahuje ustanovenie § 141 ods. 3 primerane.

(9)

Poverení zamestnanci technickej služby preukazujú oprávnenie na vykonanie kontroly preukazom kontrolóra vydaným ministerstvom dopravy. Ustanovenie § 143 ods. 1 sa na poverenie na kontrolu, vydávanie a evidenciu preukazov kontrolóra, náležitosti a vzor preukazu kontrolóra vzťahuje rovnako. Na výkone odborného dozoru technickej služby sa nezúčastňujú prizvané osoby.

(10)

Ustanovenia § 143 ods. 3 až 9, 11 až 16 a 19 a § 144 sa primerane vzťahujú na výkon odborného dozoru technickej služby. Okrem toho technické služby môžu vykonávať odborný dozor prostredníctvom nasledovných opatrení:

a)

opätovná kontrola štatisticky správneho podielu kontrolovaných vozidiel,

b)

anonymné kontroly prostredníctvom použitia vozidla s chybami, ktoré môže na kontrolu pristaviť akákoľvek fyzická osoba; chyby vozidla poverení zamestnanci technickej služby vopred zdokumentujú,

c)

analýza výsledkov kontroly technického stavu vozidla s možnosťou využitia štatistických metód,

d)

prešetrovanie podaní prevádzkovateľov vozidiel,

e)

overovanie výsledkov zistených pri kontrole.

(11)

Poverení zamestnanci technickej služby zašlú výsledné materiály z vykonanej kontroly (§ 143 ods. 13 až 15) v jednom vyhotovení príslušnému správnemu orgánu na uloženie sankcií ako podklad pre správne konanie a v jednom vyhotovení orgánu hlavného štátneho odborného dozoru. Príslušný správny orgán na uloženie sankcií bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení sankcie informuje orgán hlavného štátneho odborného dozoru a príslušnú technickú službu.

(12)

Pri zistení závažných nedostatkov v činnosti kontrolovanej osoby, ktoré predstavujú vážne riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví, sa k vykonaniu odborného dozoru bezodkladne prizve príslušný správny orgán na uloženie sankcií, ktorý následne bezodkladne postupuje podľa § 143 ods. 18 prvej vety.

(13)

Technické služby podľa odseku 1 písm. a) až c) predkladajú na schválenie ministerstvu dopravy plán kontrolnej činnosti na každý kalendárny rok najneskôr do 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka.

§ 146 - Súčinnosť
(1)

Policajný zbor, Slovenská obchodná inšpekcia, Sociálna poisťovňa, inšpektoráty práce, štátne orgány a orgány územnej samosprávy poskytujú ministerstvu dopravy, okresným úradom v sídle kraja a okresným úradom na účely štátneho odborného dozoru a technickým službám na účely odborného dozoru súčinnosť; na tento účel sú povinní im poskytnúť požadované podklady a informácie, ktoré získali pri výkone svojej činnosti, a to bez súhlasu dotknutej osoby.

(2)

Iné osoby ako orgány uvedené v odseku 1, ktoré majú doklady alebo informácie súvisiace s činnosťou štátneho odborného dozoru a odborného dozoru technickej služby podľa tohto zákona, sú povinné bezodkladne ich predložiť ministerstvu dopravy, okresným úradom v sídle kraja, okresným úradom a technickým službám na ich vyžiadanie.

Zodpovednosť za porušenie povinností
§ 147 - Sankcie
(1)

Ak orgán štátneho odborného dozoru pri výkone odborného dozoru zistí nedostatky v činnosti kontrolovanej osoby,

a)

uloží v určenej lehote vykonať opatrenia na nápravu,

b)

obmedzí alebo pozastaví výkon niektorej z povolených činností,

c)

zruší, pozastaví alebo zmení poverenie, povolenie, oprávnenie, osvedčenie alebo správu o homologizácii typu udelené podľa tohto zákona,

d)

uloží pokutu a poriadkovú pokutu podľa tohto zákona.

(2)

Ak ministerstvo dopravy pri výkone štátneho odborného dozoru podľa § 142 ods. 4 zistí nesúlad alebo nezhodu vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov môže prijať obmedzujúce opatrenia v rámci ochranných doložiek podľa osobitných predpisov o typovom schvaľovaní.89)

(3)

Sankcie podľa odsekov 1 a 2 možno ukladať súbežne a opakovane.

§ 148 - Správne delikty
(1)

Ministerstvo dopravy uloží výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu pokutu

a)

150 eur, ak nesplní povinnosť

1.

podľa § 7 ods. 6; pokuta sa uloží za každé osvedčenie, alebo

2.

podľa § 20 ods. 1; pokuta sa uloží za každé typové schválenie,

b)

300 eur, ak

1.

vystaví a vydá osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vozidlu, ktoré nezodpovedá udelenému typovému schváleniu celého vozidla, alebo vozidlu, ktoré sa nezhoduje so skutočnými vyhotovením konkrétneho vozidla, alebo také osvedčenie vystaví a vydá vozidlu na základe neplatného osvedčenia o zhode COC alebo na základe neplatného základného technického opisu vozidla; pokuta sa uloží za každé osvedčenie,

2.

vystaví a vydá osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vozidlu, ktoré nemalo uznané typové schválenie EÚ celého vozidla; pokuta sa uloží za každé vozidlo,

3.

poruší povinnosť podľa § 12 ods. 4,

4.

poruší povinnosť podľa § 12 ods. 5 alebo zašle technické údaje vozidlu, ktoré nezodpovedá udelenému typovému schváleniu celého vozidla, alebo vozidlu, ktoré sa nezhoduje so skutočnými vyhotovením konkrétneho vozidla, alebo také osvedčenie vystaví a vydá vozidlu na základe neplatného osvedčenia o zhode COC alebo na základe neplatného základného technického opisu vozidla; pokuta sa uloží za každé vozidlo, alebo

5.

poruší niektorú z povinností podľa § 34 ods. 11 písm. a) až c); pokuta sa uloží za každé vozidlo,

c)

od 500 eur do 2 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 12 ods. 2 písm. a) alebo písm. b), § 14 ods. 9 alebo § 23 ods. 1 písm. n), ods. 3, 4 alebo ods. 9,

d)

od 1 000 eur do 3 000 eur, ak

1.

poruší podmienky určené v osvedčení [§ 7 ods. 5, § 9 ods. 5, § 10 ods. 4 písm. a), § 16 ods. 4 alebo § 17 ods. 6 písm. a), § 18 ods. 6, § 19 ods. 7 alebo § 34 ods. 8 písm. a) alebo ods. 18 písm. a)], v rozhodnutí (§ 11 ods. 3) alebo v povolení [§ 14 ods. 8 alebo § 34 ods. 4],

2.

poruší niektorú z povinností podľa § 23 ods. 1 písm. b), j) až l) alebo písm. m), ods. 6, 7 alebo ods. 8, alebo

3.

podal rovnaký návrh na udelenie typového schválenia EÚ aj v inom členskom štáte,

e)

od 3 000 eur do 10 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 21 ods. 1, 3 alebo ods. 5 alebo § 23 ods. 1 písm. c) až i), p), q) alebo písm. r), ods. 2 alebo ods. 5 alebo § 40 ods. 4,

f)

do 50 000 eur za každé vyrobené vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, ak poruší povinnosť podľa § 23 ods. 1 písm. a) alebo písm. o).

(2)

Ministerstvo dopravy uloží výrobcovi pokutu

a)

150 eur, ak poruší povinnosť podľa § 13 ods. 3, pokuta sa uloží za každé vozidlo,

b)

300 eur, ak poruší povinnosť podľa § 12 ods. 1 alebo vystaví a vydá osvedčenie o zhode COC vozidlu, ktoré nezodpovedá udelenému typovému schváleniu celého vozidla alebo vozidlu, ktoré sa nezhoduje so skutočnými vyhotovením konkrétneho vozidla; pokuta sa uloží za každé osvedčenie, alebo

c)

od 500 eur do 2 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 8 ods. 9.

(3)

Ministerstvo dopravy uloží držiteľovi povolenia skúšobnej prevádzky alebo povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla pokutu

a)

150 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 49 ods. 8 písm. f) alebo podľa § 52 ods. 7 písm. e) alebo písm. f),

b)

od 500 eur do 2 000 eur, ak poruší

1.

podmienky určené v povolení (§ 49 ods. 6 alebo § 52 ods. 6) alebo

2.

niektorú z povinností podľa § 49 ods. 8 písm. a) až e) alebo písm. g) alebo podľa § 52 ods. 7 písm. a) až d) alebo písm. g).

(4)

Ministerstvo dopravy uloží držiteľovi osvedčenia o schválení vhodnosti zariadenia pokutu

a)

150 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 78 ods. 5 písm. e),

b)

od 500 eur do 10 000 eur, ak poruší

1.

podmienky určené v osvedčení (§ 78 ods. 4) alebo

2.

niektorú z povinností podľa § 78 ods. 5 písm. a) až d).

(5)

Ministerstvo dopravy uloží odborne spôsobilej osobe na kalibráciu zariadení pokutu

a)

150 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 79 ods. 11 písm. g),

b)

od 500 eur do 10 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 79 ods. 11 písm. a) až f).

(6)

Ministerstvo dopravy uloží technickej službe pokutu

a)

150 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 73 ods. 1 písm. c), § 74 ods. 1 písm. n), § 75 ods. 1 písm. n), § 76 ods. 1 písm. o) alebo § 77 ods. 1 písm. l),

b)

od 1 000 eur do 10 000 eur, ak poruší

1.

podmienky určené v poverení (§ 71 ods. 4) alebo v osvedčení [§ 80 ods. 4 alebo § 81 ods. 4] alebo

2.

niektorú z povinností podľa § 73 ods. 1 písm. a), b), d) až g), § 74 ods. 1 písm. a) až m), o) až s), alebo ods. 7, § 75 ods. 1 písm. a) až m), o) až s) alebo ods. 7, § 76 ods. 1 písm. a) až n), p) až r) alebo § 77 ods. 1 písm. a) až k), m) až o),

c)

od 2 000 eur do 10 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 74 ods. 11, § 75 ods. 8, § 76 ods. 8 alebo § 77 ods. 5,

d)

od 5 000 eur do 20 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 74 ods. 13 písm. a), § 75 ods. 9 písm. a), § 76 ods. 9 písm. a) alebo § 77 ods. 6 písm. a),

e)

od 20 000 eur do 250 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 74 ods. 13 písm. b), § 75 ods. 9 písm. b), § 76 ods. 9 písm. b) alebo § 77 ods. 6 písm. b).

(7)

Ministerstvo dopravy uloží pokutu distribútorovi alebo dovozcovi pokutu od 3 000 eur do 10 000 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených osobitným predpisom18) podľa § 23 ods. 11.

(8)

Ministerstvo dopravy uloží pokutu výrobcovi, zástupcovi výrobcu, distribútorovi, dovozcovi alebo výrobcovi pôvodného zariadenia pokutu od 3 000 eur do 10 000 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených osobitným predpisom2) podľa § 24 ods. 1 alebo poruší povinnosť podľa § 24 ods. 2.

(9)

Ministerstvo dopravy uloží pokutu od 5 000 eur do 100 000 eur tomu, kto

a)

bez osvedčenia podľa tohto zákona vykonáva činnosti, ktoré je oprávnený vykonávať len výrobca alebo zástupca výrobcu, alebo vydáva doklady súvisiace s činnosťou výrobcu alebo zástupcu výrobcu,

b)

neoprávnene označí vozidlo, systém, komponent, samostatnú technickú jednotku, nebezpečnú časť alebo vybavenie alebo spaľovací motor necestných pojazdných strojov schvaľovacou značkou alebo číslom schválenia,

c)

bez povolenia podľa tohto zákona vyrába, predáva, distribuuje alebo inak manipuluje s tlačivami osvedčení o evidencii časť II alebo technických osvedčení vozidla,

d)

bez poverenia podľa tohto zákona vykonáva činnosti, ktoré je oprávnená vykonávať len technická služba, alebo vydáva doklady súvisiace s činnosťou technickej služby,

e)

bez osvedčenia podľa tohto zákona vykonáva kalibrácie zariadení,

f)

bez osvedčenia podľa tohto zákona vykonáva technické kontroly, emisné kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení,

g)

bez oprávnenia podľa tohto zákona vykonáva technické kontroly, emisné kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení, alebo vydáva doklady s nimi súvisiace, alebo

h)

bez povolenia podľa tohto zákona vyrába, predáva, distribuuje alebo inak manipuluje s tlačivami dokladov alebo inšpekčných nálepiek používaných pri technických kontrolách, emisných kontrolách, kontrolách originality alebo montáži plynových zariadení.

(10)

Okresný úrad v sídle kraja uloží držiteľovi povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly alebo pracoviska emisnej kontroly alebo kontroly originality pokutu od 1 000 eur do 3 000 eur, ak poruší podmienky určené v povolení [§ 83 ods. 5 písm. a) šiesty bod, písm. b) šiesty bod alebo písm. c) piaty bod].

(11)

Okresný úrad v sídle kraja uloží držiteľovi oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, držiteľovi oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly, držiteľovi oprávnenia na vykonávanie kontroly originality alebo držiteľovi oprávnenia na montáž plynových zariadení pokutu od 1 000 eur do 3 000 eur, ak poruší podmienky určené v oprávnení [§ 84 ods. 5 písm. f), ods. 6 písm. e), ods. 7 písm. e) alebo ods. 8 písm. d)].

(12)

Okresný úrad v sídle kraja uloží oprávnenej osobe technickej kontroly, oprávnenej osobe emisnej kontroly, oprávnenej osobe kontroly originality alebo oprávnenej osobe montáže plynových zariadení pokutu

a)

150 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 86 ods. 1 písm. i), § 87 ods. 1 písm. i), § 88 ods. 1 písm. i), § 89 ods. 1 písm. k), § 106 ods. 5 alebo § 115 ods. 4,

b)

od 2 000 eur do 5 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 86 ods. 1 písm. a) až h), j) až q), ods. 2 alebo ods. 5, § 87 ods. 1 písm. a) až h), j) až q), ods. 2 alebo ods. 5, § 88 ods. 1 písm. a) až h), j) až n) alebo ods. 2, § 89 ods. 1 písm. a) až j), l) až o) alebo ods. 2; okresný úrad v sídle kraja pokutu neuloží, ak

1.

oprávnená osoba orgánu hlavného štátneho odborného dozoru sama písomne nahlásila zistené porušenie povinností podľa § 85 ods. 5 písm. a) šiesteho bodu alebo ôsmeho bodu, písm. b) šiesteho bodu alebo ôsmeho bodu, písm. c) šiesteho bodu alebo ôsmeho bodu alebo písm. d) šiesteho bodu alebo siedmeho bodu,

2.

oprávnená osoba orgánu hlavného štátneho odborného dozoru sama písomne nahlási do 15 dní od vykonania technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení zistené porušenie povinností technika technickej kontroly podľa § 95 ods. 1 písm. a), technika emisnej kontroly podľa § 96 ods. 1 písm. a), technika kontroly originality podľa § 97 ods. 1 písm. a) alebo technika montáže plynových zariadení podľa § 98 ods. 1 písm. a) alebo

3.

porušenie povinností podľa § 86 ods. 1 písm. g), § 87 ods. 1 písm. g), § 88 ods. 1 písm. g) alebo § 89 ods. 1 písm. i) bolo spôsobené individuálnym porušením povinností technika technickej kontroly podľa § 95 ods. 1 písm. a), technika emisnej kontroly podľa § 96 ods. 1 písm. a), technika kontroly originality podľa § 97 ods. 1 písm. a) alebo technika montáže plynových zariadení podľa § 98 ods. 1 písm. a).

(13)

Okresný úrad v sídle kraja uloží technikovi pokutu

a)

30 eur, ak poruší

1.

niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. a) alebo § 96 ods. 1 písm. a) a pokutu nemožno uložiť podľa písmena b) prvého bodu, písmena c) prvého bodu alebo písmena d) prvého bodu; pokuta sa uloží za každé vozidlo, alebo

2.

povinnosť podľa § 95 ods. 1 písm. e) alebo písm. f), § 96 ods. 1 písm. e) alebo písm. f), § 97 ods. 1 písm. e) alebo § 98 písm. a) alebo písm. e); pokuta sa uloží za každé vozidlo,

b)

60 eur, ak poruší

1.

niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. a) alebo § 96 ods. 1 písm. a) tým, že nezistí alebo nezaznamená ľahkú chybu alebo ju nesprávne vyhodnotí alebo nevykoná niektorý z kontrolných úkonov, pri ktorom je možné zistiť len ľahkú chybu alebo ho vykoná nesprávnym spôsobom; pokuta sa uloží za každé vozidlo,

2.

niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. b), § 96 ods. 1 písm. b), § 97 ods. 1 písm. b) alebo § 98 písm. b) alebo

3.

povinnosť podľa § 97 ods. 1 písm. a) a pokutu nemožno uložiť podľa písmena d) druhého bodu; pokuta sa uloží za každé vozidlo,

c)

210 eur, ak poruší

1.

niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. a) alebo § 96 ods. 1 písm. a) tým, že nezistí alebo nezaznamená vážnu chybu alebo ju nesprávne vyhodnotí alebo nevykoná niektorý z kontrolných úkonov, pri ktorom je možné zistiť najviac vážnu chybu alebo ho vykoná nesprávnym spôsobom; pokuta sa uloží za každé vozidlo, alebo

2.

niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. c), § 96 ods. 1 písm. c), § 97 ods. 1 písm. c) alebo § 98 písm. c); pokuta sa uloží za každé vozidlo,

d)

300 eur, ak poruší

1.

niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. a) alebo § 96 ods. 1 písm. a) tým, že nezistí alebo nezaznamená nebezpečnú chybu alebo ju nesprávne vyhodnotí alebo nevykoná niektorý z kontrolných úkonov, pri ktorom je možné zistiť nebezpečnú chybu alebo ho vykoná nesprávnym spôsobom, alebo akýmkoľvek spôsobom zasiahne do merania, nameraných údajov alebo hodnôt, či vyhodnotenia výsledku kontroly; pokuta sa uloží za každé vozidlo,

2.

povinnosť podľa § 97 ods. 1 písm. a) tým, že nesprávne vyhodnotí zhodnosť vozidla, identifikátory vozidla, požadované doklady, údaje v príslušných informačných systémoch, alebo nevykoná niektorý z kontrolných úkonov alebo ho vykoná nesprávnym spôsobom, alebo poruší § 97 ods. 1 písm. f); pokuta sa uloží za každé vozidlo,

3.

niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. d) alebo ods. 2, § 96 ods. 1 písm. d) alebo ods. 2, § 97 ods. 1 písm. d) alebo ods. 2 alebo § 98 písm. d) alebo

4.

poruší povinnosť podľa § 107 ods. 11, § 116 ods. 8 alebo § 124 ods. 8; pokuta sa uloží za každé vozidlo,

e)

1200 eur, ak vykoná technickú kontrolu, emisnú kontrolu alebo kontrolu originality bez pristavenia vozidla; pokuta sa uloží za každé vozidlo.

(14)

Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi vozidla pokutu

a)

66 eur za každé vozidlo, ak

1.

nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej podľa § 43 ods. 7 písm. b) pri výmene technického osvedčenia vozidla,

2.

nepodrobí motorové vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole administratívnej podľa § 43 ods. 7 písm. b) pri výmene technického osvedčenia vozidla,

3.

nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej podľa § 45 ods. 1 písm. c),

4.

nepodrobí motorové vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole administratívnej podľa § 45 ods. 1 písm. c) alebo

5.

nepožiada v ustanovenej lehote o dočasné vyradenie vozidla z evidencie alebo o vyradenie vozidla z evidencie podľa § 47 ods. 6,

b)

165 eur za každé vozidlo, ak

1.

nepožiada v ustanovenej lehote o vydanie nového dokladu vozidla podľa § 34 ods. 12,

2.

v ustanovenej lehote nesplní povinnosť podľa § 34 ods. 16, § 35 ods. 9, § 36 ods. 8 alebo ods. 12, § 37 ods. 6 alebo § 43 ods. 7 písm. a),

3.

v ustanovenej lehote nepožiada o zápis zmeny údajov do dokladov vozidla podľa § 36 ods. 3 alebo ods. 9 alebo § 37 ods. 2,

4.

nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej podľa § 45 ods. 1 písm. b) prvého alebo tretieho bodu,

5.

nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole pravidelnej podľa § 45 ods. 1 písm. b) druhého alebo štvrtého bodu,

6.

poruší niektorú z povinností pri prevádzke vozidla v cestnej premávke podľa § 50 ods. 7 písm. a) až e),

7.

v ustanovenej lehote neodovzdá doklady a tabuľky s evidenčným číslom podľa § 50 ods. 7 písm. f), § 56 ods. 4 alebo ods. 5,

8.

poruší podmienky určené v povolení (§ 35 ods. 4), v rozhodnutí (§ 38 ods. 7) alebo v dočasnom povolení [§ 50 ods. 4 písm. a)],

9.

nepodrobí vozidlo nariadenej technickej kontrole podľa § 109 ods. 2,

10.

nepodrobí vozidlo nariadenej emisnej kontrole podľa § 118 ods. 2 alebo

11.

nepodrobí vozidlo nariadenej kontrole originality podľa § 125 ods. 2,

c)

498 eur za každé vozidlo, ak poruší niektorú z povinností pri prevádzke vozidla v cestnej premávke podľa § 45 ods. 2 písm. a) alebo písm. b).

(15)

Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi jednotlivo vyrobeného vozidla pokutu 165 eur za každé vozidlo, ak poruší

a)

podmienky určené v osvedčení [§ 25 ods. 5 písm. a) alebo § 26 ods. 5 písm. a)] alebo

b)

povinnosť podľa § 25 ods. 10 alebo § 26 ods. 8.

(16)

Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi jednotlivo dokončovaného vozidla pokutu 165 eur za každé vozidlo, ak poruší

a)

podmienky určené v osvedčení [§ 27 ods. 6 písm. a)] alebo

b)

povinnosť podľa § 27 ods. 8.

(17)

Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi jednotlivo dovezeného vozidla 165 eur za každé vozidlo, ak poruší

a)

podmienky určené v osvedčení [§ 29 ods. 8 písm. a)] alebo

b)

povinnosť podľa § 29 ods. 10.

(18)

Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi opätovne schváleného vozidla 165 eur za každé vozidlo, ak poruší povinnosť podľa § 30 ods. 9.

(19)

Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi dodatočne schváleného vozidla 165 eur za každé vozidlo, ak poruší povinnosť podľa § 31 ods. 9.

(20)

Okresný úrad uloží pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur za každé vozidlo tomu, kto poruší niektorú z povinností podľa § 44 ods. 15 alebo § 47 ods. 7 až 9.

(21)

Pri určení výšky pokuty podľa odseku 1 písm. c) až f), ods. 2 písm. c), ods. 3 písm. b), ods. 4 písm. b), ods. 5 písm. b), ods. 6 písm. b), ods. 7 až 11, ods. 12 písm. b) a ods. 20 správny orgán prihliada najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania a na opakované porušenie povinností podľa tohto zákona.

(22)

Ak sa páchateľ dopustil viacerých správnych deliktov, ktoré je príslušný prejednať ten istý správny orgán, prejednajú sa tieto správne delikty v spoločnom konaní, ak odseky 23 a 24 neustanovujú inak. Za viac správnych deliktov toho istého páchateľa prejednávaných v spoločnom konaní sa uloží pokuta podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Začaté konanie o správnom delikte nemožno spojiť s konaním o inom správnom delikte.

(23)

O viacerých správnych deliktoch toho istého páchateľa podľa odseku 12 písm. b) sa rozhodne a sankcia sa uloží vo viacerých samostatných konaniach osobitne pre každé porušenie povinnosti. Samostatné konania o správnych deliktoch podľa tohto odseku nemožno spojiť do spoločného správneho konania ani o takých správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.

(24)

O viacerých správnych deliktoch toho istého páchateľa podľa odsekov 13 až 19 sa rozhodne a sankcia sa uloží vo viacerých samostatných konaniach vedených podľa vozidla, v súvislosti s ktorým bol správny delikt spáchaný, a osobitne pre každé porušenie povinnosti. Samostatné konania o správnych deliktoch podľa tohto odseku nemožno spojiť do spoločného správneho konania ani o takých správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.

(25)

V konaní o správnych deliktoch prevádzkovateľa vozidla je prevádzkovateľom vozidla

a)

držiteľ osvedčenia, ak vlastník vozidla a osoba zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia sú rôzne osoby, a

b)

vlastník vozidla, ak držiteľ osvedčenia zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol bez právneho nástupcu.

(26)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný správny orgán dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(27)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Pokuta sa musí uhradiť na platobný účet uvedený v rozhodnutí. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(28)

Pokuty podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť osobe, ak k porušeniu povinností došlo v čase, keď táto osoba bola výrobcom alebo zástupcom výrobcu, a ktorej boli následne platnosť osvedčenia alebo správy o homologizácii typu zrušené rozhodnutím typového schvaľovacieho úradu alebo zanikli podľa § 20. Pokuty podľa odseku 13 možno uložiť aj fyzickej osobe, ak k porušeniu povinností došlo v čase, keď táto osoba bola technikom technickej kontroly, technikom emisnej kontroly, technikom kontroly originality alebo technikom montáže plynových zariadení, a ktorej následne bolo osvedčenie zrušené alebo zaniklo podľa § 91.

(29)

Pri opätovnom porušení povinnosti možno pokuty podľa odsekov 1 až 20 uložiť opakovane. Ak v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinnosti, za ktorú bola pokuta uložená podľa odseku 1 písm. c) až f), ods. 2 písm. c), ods. 3 písm. b), ods. 4 písm. b), ods. 5 písm. b), ods. 6 písm. b), ods. 7 až 11, ods. 12 písm. b), ods. 13 alebo 20, možno uložiť pokutu až do trojnásobku hornej hranice pokút podľa týchto odsekov.

(30)

Ak v lehote do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku 20 dôjde k opätovnému porušeniu povinnosti, za ktorú už bola pokuta uložená, okresný úrad uloží pokutu opakovane až do výšky trojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej sadzby, pričom ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, zároveň podá na príslušný živnostenský úrad podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu.89a)

(31)

Ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba opakovane porušuje povinnosti podľa § 47 ods. 7 až 9, považuje sa také konanie za osobitné závažné porušenie povinností.89b)

§ 149 - Rozkazné konanie o správnych deliktoch
(1)

Ak je nepochybne zistené, že osoba sa dopustila konania, ktorým porušila povinnosť podľa tohto zákona, správny orgán bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty podľa § 148 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ods. 2 písm. a) alebo písm. b), ods. 3 písm. a), ods. 4 písm. a), ods. 5 písm. a), ods. 6 písm. a) a d), ods. 12 písm. a) alebo ods. 13 až 19.

(2)

Podkladom pre vydanie rozkazu sú najmä výpisy z informačného systému evidencie vozidiel, výpisy z cestného informačného systému, celoštátneho informačného systému technických kontrol, celoštátneho informačného systému emisných kontrol, celoštátneho informačného systému kontrol originality, celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení, rozhodnutia okresného úradu o nariadení technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality, oznámenia od orgánov vykonávajúcich dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, protokoly o kontrole z vykonaného odborného dozoru alebo iné dôkazy, ktoré nepochybne preukazujú, že osoba sa dopustila konania, ktorým porušila povinnosť podľa § 148 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ods. 2 písm. a) alebo písm. b), ods. 3 písm. a), ods. 4 písm. a), ods. 5 písm. a), ods. 6 písm. a) a d), ods. 12 písm. a) alebo ods. 13 až 19.

(3)

Dôkazy uvedené v odseku 2 možno použiť aj v konaní o správnom delikte podľa § 148 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ods. 2 písm. a) alebo písm. b), ods. 3 písm. a), ods. 4 písm. a), ods. 5 písm. a), ods. 6 písm. a) a d), ods. 12 písm. a) alebo ods. 13 až 19.

(4)

Na rozkazné konanie o správnych deliktoch sa vzťahuje § 148 ods. 23 až 28 rovnako.

(5)

Pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške, ak do 15 dní od doručenia rozkazu sú na platobný účet uvedený v rozkaze pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty okrem prípadov podľa odseku 6.

(6)

Ak bola pokuta uložená za nepodrobenie vozidla technickej kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole originality, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške, ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu je na platobný účet uvedený v rozkaze pripísaná jedna tretina z uloženej výšky pokuty a zároveň v tejto lehote vozidlo je

a)

podrobené príslušnej kontrole uvedenej v rozkaze,

b)

vyradené z evidencie,

c)

odhlásené do cudziny90) alebo

d)

dočasne vyradené z evidencie.

(7)

Správny orgán vec odloží, ak

a)

nemožno zistiť osobu, ktorá sa dopustila konania, za ktoré sa ukladá pokuta,

b)

bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie povinnosti,

c)

zanikla zodpovednosť za porušenie povinnosti alebo

d)

ide o vozidlo podľa § 1 ods. 5 alebo ods. 8.

(8)

Rozhodnutie o odložení veci sa nevydáva a údaj o odložení veci sa vyznačí v spise. O odložení veci sa účastník konania neupovedomuje.

(9)

Rozkaz má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, ak odsek 16 neustanovuje inak. Spolu s rozkazom sa účastníkovi konania zašle aj dôkaz o porušení povinnosti alebo spôsob, ktorým sa účastník konania môže oboznámiť s porušením povinnosti. Rozkaz nemožno doručiť verejnou vyhláškou.

(10)

Účastník konania môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor správnemu orgánu, ktorý rozkaz vydal. Odpor proti rozkazu sa musí odôvodniť; v odôvodnení sa uvedú rozhodujúce skutočnosti, o ktoré sa opiera obrana proti výroku uvedenému v rozkaze a zároveň sa označia dôkazy na preukázanie tvrdení účastníka konania. K odporu sa pripoja listinné dôkazy, ktorých sa účastník konania dovoláva. O tomto musí byť účastník konania v rozkaze poučený. Ustanovenie § 19 ods. 3 správneho poriadku sa nepoužije.

(11)

Správny orgán odmietne odpor, ak

a)

neobsahuje predpísané náležitosti podľa odseku 10 alebo podľa správneho poriadku,

b)

bola pokuta už uhradená.

(12)

Správny orgán vydá rozhodnutie o odmietnutí odporu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Rozkaz nadobúda právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie odporu, alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu.

(13)

Včas podaným odporom, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 11, sa rozkaz zrušuje v celom rozsahu a správny orgán pokračuje v konaní o správnom delikte, ak odsek 14 neustanovuje inak. Ak pred vydaním rozkazu nebol proti účastníkovi rozkazného konania ako účastníkovi konania o správnom delikte podľa § 148 urobený iný úkon, doručenie rozkazu účastníkovi konania sa považuje za prvý úkon v konaní o správnom delikte podľa § 148.

(14)

Ak po podaní odporu správny orgán zistí dôvody podľa odseku 7, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.

(15)

Účastníkovi konania, ktorému je po podaní odporu podľa odseku 10 uložená pokuta za správny delikt podľa § 148, správny orgán uloží povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 eur. Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloženej pokuty a musia sa uhradiť formou platby na platobný účet uvedený v rozhodnutí. Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu.

(16)

Rozkaz podľa odseku 9, rozhodnutie o odmietnutí odporu podľa odseku 11 a rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 14 môže obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby. Spis o správnom delikte sa môže viesť v elektronickej podobe.

§ 150 - Poriadkové pokuty
(1)

Poriadková pokuta sa uloží

a)

výrobcovi, ak pri vykonávaní overenia zhody neposkytne potrebnú súčinnosť podľa § 21 ods. 2 alebo ak nepodstúpil mimoriadne overenie zhody výroby podľa § 21 ods. 4,

b)

prevádzkovateľovi vozidla, ak nepredložil osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla alebo nevyplnil príslušné tlačivá podľa § 39 ods. 9,

c)

prevádzkovateľovi vozidla, ak bezodkladne neodovzdal príslušnému orgánu nové osvedčenie o evidencii časť I, nové osvedčenie o evidencii časť II alebo nové technické osvedčenie vozidla podľa § 39 ods. 10,

d)

tomu kto, bezodkladne neodovzdá cudzie osvedčenie o evidencii časť I alebo cudzie osvedčenie o evidencii časť II alebo cudzie technické osvedčenie vozidla príslušnému orgánu podľa § 39 ods. 11,

e)

osobe, ktorej bolo udelené povolenie podľa § 42 ods. 3, ak na požiadanie typového schvaľovacieho orgánu nepredloží alebo neposkytne potrebné informácie podľa § 42 ods. 4 písm. b),

f)

oprávnenej osobe technickej kontroly alebo oprávnenej osobe emisnej kontroly, ak poruší povinnosť podľa § 60 ods. 7 tým, že neuhradí príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na vykonanie cestnej technickej kontroly,

g)

tomu kto, neposkytne alebo neposkytuje informácie alebo poskytuje chybné informácie alebo neúplné informácie podľa § 76 ods. 4 alebo ods. 5,

h)

oprávnenej osobe technickej kontroly, ak poruší povinnosť podľa § 105 ods. 8 alebo oprávnenej osobe emisnej kontroly, ak poruší povinnosť podľa § 114 ods. 8 tým, že bezodkladne nezabezpečí zmenu inštalácie monitorovacieho záznamového zariadenia,

i)

prevádzkovateľovi vozidla, ak poruší povinnosť podľa § 107 ods. 13, § 116 ods. 10 alebo § 124 ods. 10 tým, že neposkytne vozidlo opakovane na vykonanie príslušnej kontroly alebo prevádzkovateľovi vozidla, ak poruší povinnosť podľa § 131 ods. 5 tým, že neposkytne vozidlo na kontrolu montáže plynového zariadenia,

j)

oprávnenej osobe technickej kontroly, ak poruší povinnosť podľa § 107 ods. 13, oprávnenej osobe emisnej kontroly, ak poruší povinnosť podľa § 116 ods. 10, oprávnenej osobe kontroly originality, ak poruší povinnosť podľa § 124 ods. 10 tým, že neumožní na vlastné náklady opakované vykonanie príslušnej kontroly alebo oprávnenej osobe montáže plynových zariadení, ak poruší povinnosť podľa § 131 ods. 5 tým, že neumožní na vlastné náklady kontrolu montáže plynového zariadenia,

k)

kontrolovanej osobe, ak neposkytne súčinnosť podľa § 143 ods. 11 alebo ods. 12 zodpovedajúcu oprávneniam poverených zamestnancov vykonávajúcich štátny odborný dozor alebo poverených zamestnancov technickej služby vykonávajúcich odborný dozor podľa § 145 ods. 10, alebo ak v určených termínoch nesplní povinnosti uložené v záveroch zápisnice o prerokovaní protokolu o kontrole,

l)

technickej službe, ak poruší povinnosť podľa § 145 ods. 13 tým, že nepredloží na schválenie plán kontrolnej činnosti,

m)

tomu kto, poruší povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa § 146 ods. 2,

n)

tomu, kto poruší povinnosť dostaviť sa na vybavenie vecí týkajúcich sa vozidla alebo dokladov podľa § 160.

(2)

Ministerstvo dopravy za skutok

a)

podľa odseku 1 písm. a) alebo g) uloží poriadkovú pokutu 498 eur,

b)

podľa odseku 1 písm. e), l) alebo m) uloží poriadkovú pokutu 198 eur,

c)

podľa odseku 1 písm. n) uloží poriadkovú pokutu 99 eur,

d)

podľa odseku 1 písm. k) uloží poriadkovú pokutu 1 500 eur.

(3)

Okresný úrad v sídle kraja za skutok podľa odseku 1 písm. f), h) a k) uloží poriadkovú pokutu 1 500 eur.

(4)

Okresný úrad za skutok

a)

podľa odseku 1 písm. i) alebo m) uloží poriadkovú pokutu 198 eur,

b)

podľa odseku 1 písm. b) až d) alebo n) uloží poriadkovú pokutu 99 eur,

c)

podľa odseku 1 písm. k) uloží poriadkovú pokutu 1 500 eur,

d)

podľa odseku 1 písm. j) uloží poriadkovú pokutu 1 998 eur.

(5)

Pri opätovnom porušení povinnosti možno poriadkovú pokutu podľa odsekov 2 až 4 uložiť opakovane.

(6)

O viacerých poriadkových pokutách tej istej osoby sa rozhodne a poriadková pokuta sa uloží vo viacerých samostatných konaniach vedených osobitne pre každé porušenie povinnosti. Samostatné konania o poriadkových pokutách nie je možné spojiť do spoločného konania.

(7)

Poriadkovú pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný správny orgán dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(8)

Poriadková pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Poriadková pokuta sa musí uhradiť formou platby na platobný účet uvedený v rozhodnutí. Poriadkové pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 151 - Rozkazné konanie o poriadkových pokutách
(1)

Ak je nepochybne zistené, že osoba sa dopustila konania, ktorým porušila povinnosť podľa§ 150 ods. 1, správny orgán bez ďalšieho konania môže vydať rozkaz o uložení poriadkovej pokuty podľa § 150 ods. 2 až 4.

(2)

O viacerých porušeniach povinnosti podľa § 150 ods. 1 tej istej osoby sa rozhodne a pokuta sa uloží vo viacerých samostatných rozkazných konaniach pre každé porušenie povinnosti. Samostatné rozkazné konania nemožno spojiť do spoločného konania ani o takých porušeniach rozhodnúť jedným rozhodnutím.

(3)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný správny orgán dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(4)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Pokuta sa musí uhradiť na platobný účet uvedený v rozhodnutí. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(5)

Pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške, ak do 15 dní od doručenia rozkazu sú na platobný účet uvedený v rozkaze pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty.

(6)

Rozkaz nemožno doručiť verejnou vyhláškou. Rozkaz má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie s tým, že rozkaz podľa odseku 1 a rozhodnutia podľa odsekov 10 a 13 môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby. Spolu s rozkazom sa účastníkovi rozkazného konania zašle aj dôkaz o porušení povinnosti alebo spôsob, ktorým sa účastník konania môže oboznámiť s porušením povinnosti. Spis o poriadkovej pokute sa môže viesť v elektronickej podobe.

(7)

Správny orgán vec odloží, ak

a)

bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie povinnosti alebo

b)

zanikla zodpovednosť za porušenie povinnosti.

(8)

Rozhodnutie o odložení veci sa nevydáva a údaj o odložení veci sa vyznačí v spise. O odložení veci sa účastník rozkazného konania neupovedomuje.

(9)

Účastník rozkazného konania môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor správnemu orgánu, ktorý rozkaz vydal. Na náležitosti odporu sa vzťahuje ustanovenie § 149 ods. 10 primerane.

(10)

Správny orgán odpor odmietne, ak

a)

neobsahuje predpísané náležitosti podľa odseku 9 alebo podľa správneho poriadku alebo

b)

bola poriadková pokuta už uhradená.

(11)

Správny orgán vydá rozhodnutie o odmietnutí odporu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Rozkaz nadobúda právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie odporu alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu.

(12)

Včas podaným odporom, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 10, sa rozkaz zrušuje v celom rozsahu a správny orgán pokračuje v konaní o poriadkovej pokute, ak odsek 13 neustanovuje inak. Ak pred vydaním rozkazu nebol proti účastníkovi rozkazného konania, ako účastníkovi konania o poriadkovej pokute podľa § 150, urobený iný úkon, doručenie rozkazu účastníkovi konania sa považuje za prvý úkon v konaní o poriadkovej pokute.

(13)

Ak po podaní odporu správny orgán zistí dôvody, že účastník rozkazného konania sa nedopustil konania, za ktoré sa ukladá poriadková pokuta, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.

(14)

Ak je po podaní odporu podľa odseku 9 uložená poriadková pokuta podľa § 150, správny orgán uloží povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním poriadkovej pokuty vo výške 30 eur. Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloženej poriadkovej pokuty a musia sa uhradiť formou platby na platobný účet uvedený v rozhodnutí. Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu.

TRETIA HLAVA
DOHĽAD NAD TRHOM

§ 152 - Výkon dohľadu nad trhom
(1)

Dohľad nad trhom na účely tohto zákona je kontrola dodržiavania povinností subjektov ustanovených v § 22 ods. 4 až 8 a § 53 a v osobitných predpisoch. 91)

(2)

Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva dohľad nad trhom podľa tohto zákona a osobitných predpisov o typovom schvaľovaní.11)

(3)

Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva dohľad nad trhom nezávisle a nestranne; zachováva dôvernosť poskytnutých informácií, ak je to potrebné v záujme ochrany obchodného tajomstva.

(4)

Slovenská obchodná inšpekcia je pri výkone dohľadu nad trhom oprávnená

a)

vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby jej v určenej lehote predložili osvedčenie o typovom schválení, osvedčenie o zhode COC, vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne alebo písomné informácie a podklady k predmetu kontroly a k zisteným nedostatkom; poskytnutie takýchto dokumentov alebo informácií o vozidle, systéme, komponente, samostatnej technickej jednotke, nebezpečnej časti alebo vybavení alebo spaľovacom motore necestných pojazdných strojov orgánu dohľadu nad trhom pri výkone dohľadu nad trhom sa nepovažuje za porušenie alebo za ohrozenie obchodného tajomstva,

b)

vyhotovovať kópie dokumentov predložených podľa písmena a),

c)

vstupovať do kontrolovaných vozidiel,

d)

vyžadovať od kontrolovanej osoby prístup k softvéru a algoritmom kontrolovaného vozidla,

e)

odobrať kontrolnú vzorku vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov od hospodárskeho subjektu na účely posúdenia ich súladu s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom a príslušnými regulačnými aktmi prostredníctvom laboratórnych skúšok alebo skúšok v prevádzke v cestnej premávke,

f)

ukladať opatrenia podľa odsekov 6 a 7 alebo podľa osobitného predpisu92) a kontrolovať ich plnenie.

(5)

Týmto zákonom nie sú dotknuté práva a povinnosti orgánu dohľadu nad trhom, ktoré mu vyplývajú z osobitných predpisov.92)

(6)

Inšpektor Slovenskej obchodnej inšpekcie na základe výsledkov kontroly vyhotoví inšpekčný záznam a uloží kontrolovanej osobe vo vzťahu ku kontrolovanému vozidlu, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotke, nebezpečnej časti alebo vybaveniu alebo spaľovaciemu motoru necestných pojazdných strojov alebo službe na trhu opatrenie, ktorým

a)

zakáže do vykonania nápravy uvádzanie na trh alebo sprístupňovanie na trhu, a na vykonanie tohto opatrenia určí primeranú lehotu na jeho splnenie a podanie správy o jeho splnení, ak zistí, že nespĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom alebo príslušným regulačným aktom,

b)

nariadi stiahnutie92a) z trhu, a na vykonanie tohto opatrenia určí primeranú lehotu na jeho splnenie a podanie správy o jeho splnení, ak zistí, že nespĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom alebo príslušným regulačným aktom, ohrozuje alebo predstavuje riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví,

c)

nariadi spätné prevzatie92b) z trhu, a na vykonanie tohto opatrenia určí primeranú lehotu na jeho splnenie a podanie správy o jeho splnení, ak zistí, že predstavuje riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví,

d)

zakáže do vykonania nápravy uvádzanie na trh, sprístupňovanie na trhu, ponuku na trhu alebo inak sprostredkovávať na trhu, a na vykonanie tohto opatrenia určí primeranú lehotu na jeho splnenie a podanie správy o jeho splnení, ak zistí, že je v rozpore s § 53,

e)

zakáže poskytovanie služby na trhu, a na vykonanie tohto opatrenia určí primeranú lehotu na jeho splnenie a podanie správy o jeho splnení, ak zistí, že služba na trhu je poskytovaná v rozpore s § 53,

f)

uloží povinnosť hospodárskemu subjektu na svoje náklady účinným spôsobom bezodkladne informovať o zistených rizikách osoby, ktoré by mohli byť použitím vystavené takému riziku pre zdravie, bezpečnosť alebo inej oblasti ochrany verejného záujmu,

g)

nariadi kontrolovanej osobe vykonať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

(7)

Slovenská obchodná inšpekcia je oprávnená uložiť opatrenia podľa odseku 6 a podľa osobitného predpisu92) súčasne.

(8)

Proti opatreniam podľa odseku 6 možno podať písomné námietky do troch pracovných dní odo dňa ich uloženia. Námietky nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhoduje riaditeľ inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie do piatich pracovných dní od ich doručenia; proti rozhodnutiu o námietkach nie je prípustný opravný prostriedok.

(9)

Ak sa preukáže, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, nebezpečná časť alebo vybavenie alebo spaľovací motor necestných pojazdných strojov sprístupnené na trhu, nie sú v súlade so zákonom alebo príslušným regulačným aktom, hospodársky subjekt, nad ktorým sa vykonáva dohľad, je povinný uhradiť náklady vzoriek a skúšok na overenie súladu vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov a náklady s tým spojené, ktoré vznikli orgánu dohľadu nad trhom pri dokazovaní tohto stavu.

(10)

Ak Slovenská obchodná inšpekcia odobrala kontrolnú vzorku vozidla podľa odseku 4 písm. e), povinnosť prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel4) sa neuplatňuje. Ak bolo vozidlu vystavené osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla, Slovenská obchodná inšpekcia ho vráti výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu na zneplatnenie.

§ 153 - Súčinnosť
(1)

Ministerstvo dopravy, Policajný zbor, colné orgány a iné štátne orgány a orgány územnej samosprávy poskytujú Slovenskej obchodnej inšpekcii na účely výkonu dohľadu nad trhom súčinnosť; na tento účel sú povinní poskytnúť požadované podklady a informácie, ktoré získali pri výkone svojej činnosti.

(2)

Iné osoby ako orgány podľa odseku 1, ktoré majú doklady alebo informácie súvisiace s činnosťou dohľadu nad trhom podľa tohto zákona, sú povinné bezodkladne ich predložiť Slovenskej obchodnej inšpekcii na jej vyžiadanie.

(3)

Ak Slovenská obchodná inšpekcia zistí, že vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, nebezpečné časti alebo vybavenia alebo spaľovacie motory necestných pojazdných strojov predstavujú vážne riziko pre bezpečnosť, verejné zdravie alebo ochranu životného prostredia, bezodkladne to oznámi orgánu, ktorý udelil typové schválenie, typové schválenie ES alebo homologizáciu typu.

(4)

Každý správny orgán, ktorý zistí neoprávnenú manipuláciu so zobrazovanou hodnotou odometra alebo neoprávnenú manipuláciu s odometrom cestného motorového vozidla, je povinný bezodkladne oznámiť Slovenskej obchodnej inšpekcii všetky jemu známe identifikačné údaje prevádzkovateľa vozidla a o vozidle, najmä značku, obchodný názov, typ, identifikačné číslo vozidla VIN a evidenčné číslo vozidla, ako aj ostatné zistené informácie o neoprávnenej manipulácii s odometrom a špecifikáciu zistených nedostatkov.

(5)

Iné osoby ako podľa odseku 4, ktoré zistia neoprávnenú manipuláciu so zobrazovanou hodnotou odometra alebo neoprávnenú manipuláciu s odometrom cestného motorového vozidla, sú povinné bezodkladne oznámiť Slovenskej obchodnej inšpekcii všetky im známe identifikačné údaje v rozsahu podľa odseku 4.

(6)

Referenčnými údajmi pre posúdenie neoprávnenej manipulácie so zobrazovanou hodnotou odometra cestného motorového vozidla sú údaje evidované v registri prevádzkových záznamov vozidiel spolu s údajmi z medzinárodného informačného systému vozidiel. Zaslaním informácií podľa § 48 ods. 3 je splnená oznamovacia povinnosť podľa odseku 5.

§ 154 - Správne delikty
(1)

Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu

a)

od 2 000 eur do 300 000 eur tomu, kto

1.

poruší niektorú z povinností podľa § 22 ods. 4 písm. a), b) a d),

2.

poruší niektorú z povinností podľa § 22 ods. 5 písm. a) až c),

b)

od 1 000 eur do 30 000 eur tomu, kto

1.

poruší niektorú z povinností podľa § 22 ods. 4 písm. c), e) až h),

2.

poruší niektorú z povinností podľa § 22 ods. 5 písm. d) až f),

3.

poruší niektorú z povinností podľa § 22 ods. 7 písm. a) až e),

4.

poruší niektorú z povinností podľa § 22 ods. 8, alebo

5.

nesplní niektoré opatrenie uložené orgánom dohľadu nad trhom podľa § 152 ods. 6 alebo ods. 7.

(2)

Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 3 000 eur do 100 000 eur tomu, kto poruší niektorý zákaz podľa § 53 ods. 1 až 3 a 5.

(3)

Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 500 eur do 3 000 eur tomu, kto poruší niektorý zákaz podľa § 53 ods. 4.

(4)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

(5)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa Slovenská obchodná inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(6)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta sa musí uhradiť na platobný účet uvedený v rozhodnutí. Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

(7)

Ak v lehote do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa odsekov 1, 2 alebo odseku 3 dôjde k opätovnému porušeniu povinnosti, za ktorú už bola pokuta uložená, Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu opakovane až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej sadzby, pričom, ak ide o pokutu podľa odseku 2, sa pri fyzickej osobe – podnikateľovi alebo pri právnickej osobe zároveň podá na príslušný živnostenský úrad podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu.89a)

(8)

Ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba opakovane porušuje povinnosti podľa § 22 ods. 4 až 6, ods. 7 písm. a) až e), ods. 8 alebo § 53, považuje sa také konanie za osobitné závažné porušenie povinností.89b)

§ 155 - Poriadkové pokuty
(1)

Slovenská obchodná inšpekcia uloží poriadkovú pokutu 300 eur tomu, kto

a)

marí, ruší alebo inak sťažuje výkon dohľadu nad trhom,

b)

poruší niektorú z povinností podľa § 153 ods. 2 alebo ods. 5.

(2)

Pri opätovnom porušení povinnosti možno poriadkovú pokutu podľa odseku 1 uložiť opakovane.

(3)

Na konanie o poriadkových pokutách sa vzťahuje § 150 ods. 6 až 8 rovnako.

§ 156 - Rozkazné konanie o poriadkových pokutách
(1)

Ak je nepochybne zistené, že osoba sa dopustila konania, ktorým porušila povinnosť podľa § 155 ods. 1, Slovenská obchodná inšpekcia bez ďalšieho konania môže vydať rozkaz o uložení poriadkovej pokuty podľa § 155 ods. 1.

(2)

O viacerých porušeniach povinnosti podľa § 155 ods. 1 tej istej osoby sa rozhodne a pokuta sa uloží vo viacerých samostatných rozkazných konaniach pre každé porušenie povinnosti. Samostatné rozkazné konania nemožno spojiť do spoločného konania ani o takých porušeniach rozhodnúť jedným rozhodnutím.

(3)

Na rozkazné konanie o poriadkových pokutách a na postup Slovenskej obchodnej inšpekcie sa vzťahuje § 151 ods. 3 až 11 rovnako.

(4)

Včas podaným odporom, ktorý nebol odmietnutý, sa rozkaz zrušuje v celom rozsahu a Slovenská obchodná inšpekcia pokračuje v konaní o poriadkovej pokute podľa § 155, ak odsek 5 neustanovuje inak. Ak pred vydaním rozkazu nebol proti účastníkovi rozkazného konania, ako účastníkovi konania o poriadkovej pokute podľa § 155, urobený iný úkon, doručenie rozkazu účastníkovi konania sa považuje za prvý úkon v konaní o poriadkovej pokute.

(5)

Ak po podaní odporu Slovenská obchodná inšpekcia zistí dôvody, že účastník rozkazného konania sa nedopustil konania, za ktoré sa ukladá poriadková pokuta, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.

(6)

Ak je po podaní odporu uložená poriadková pokuta podľa § 155, Slovenská obchodná inšpekcia uloží povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním poriadkovej pokuty vo výške 30 eur. Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloženej poriadkovej pokuty a musia sa uhradiť formou platby na platobný účet uvedený v rozhodnutí. Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu.

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA KU KONANIU

§ 157 - Konanie
(1)

Ak v tomto zákone alebo v osobitnom predpise96) nie je ustanovené inak, na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok.

(2)

Správny poriadok sa nevzťahuje na

a)

vydávanie dokladov vozidla pre vozidlá podľa § 1 ods. 8,

b)

overovanie a nariaďovanie zhody výroby podľa § 21,

c)

vydanie súhlasu k vystaveniu duplikátu osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla podľa § 41,

d)

udelenie povolenia vyrábať osvedčenie o evidencii časť II a technické osvedčenie vozidla podľa § 42 ods. 3,

e)

rozhodovanie o tom, či sa má vozidlo alebo aj jeho prípojné vozidlo podrobiť podrobnejšej cestnej technickej kontrole podľa § 60 ods. 1,

f)

určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na vykonanie podrobnejšej cestnej technickej kontroly podľa § 60 ods. 7,

g)

výberové konanie podľa § 70 ods. 10 až 13,

h)

posudzovanie a monitorovanie technickej služby overovania podľa § 71 ods. 1 písm. m),

i)

oznamovanie technickej služby overovania v orgánoch Európskej hospodárskej komisie alebo v orgánoch Európskej únie podľa § 71 ods. 5,

j)

skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 93 a skúšky overenia znalostí o vozidlách podľa § 94,

k)

schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti podľa § 136 ods. 1 písm. e),

l)

nariadenie hromadnej výmeny osvedčení o evidencii častí II a technických osvedčení vozidiel podľa § 136 ods. 2 písm. a) bodu 22,

m)

rozhodovanie o novom overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a montáže plynových zariadení a o doškoľovaní technikov technickej kontroly, technikov emisnej kontroly, technikov kontroly originality a technikov montáže plynových zariadení z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona alebo metodík súvisiacich s vykonávaním týchto činností podľa § 136 ods. 2 písm. a) bodu 33,

n)

zverejňovanie zoznamu určených pracovísk kontroly originality pre umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN podľa § 136 ods. 2 písm. a) bodu 43,

o)

schvaľovanie podmienok vydávania preukazu historického vozidla, podmienok vydávania preukazu mladšieho historického vozidla a podmienok vydávania preukazu športového vozidla podľa § 136 ods. 2 písm. a) bodu 48,

p)

schvaľovanie plánu priebežných overení plnenia podmienok podľa § 136 ods. 2 písm. a) bodu 52,

q)

na výkon odborného dozoru podľa tohto zákona a na rozhodovanie o námietkach alebo o oznámení podľa § 144 ods. 5,

r)

povoľovanie výnimiek podľa § 161,

s)

ukladanie opatrení pri výkone dohľadu nad trhom podľa § 152 ods. 6 a 7.

(3)

Každý návrh podľa tohto zákona musí obsahovať identifikačné údaje navrhovateľa,

a)

ak ide o fyzickú osobu

1.

meno a priezvisko,

2.

dátum narodenia,

3.

adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a

4.

podpis,

b)

ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa

1.

obchodné meno alebo meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena,

2.

dátum narodenia,

3.

adresu sídla,

4.

identifikačné číslo,

5.

miesto podnikania,

6.

podpis a

7.

odtlačok pečiatky, ak fyzická osoba – podnikateľ používa pečiatku,

c)

ak ide o právnickú osobu

1.

názov a adresu sídla alebo obchodné meno a sídlo,

2.

právnu formu,

3.

identifikačné číslo,

4.

meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

5.

podpis štatutárneho orgánu a

6.

odtlačok pečiatky, ak právnická osoba používa pečiatku.

(4)

Ak sa v konaní podľa tohto zákona navrhovateľovi vyhovie v plnom rozsahu, správny orgán namiesto rozhodnutia vydá

a)

osvedčenie výrobcu alebo osvedčenie zástupcu výrobcu podľa § 7 ods. 5,

b)

príslušné doklady podľa § 9 ods. 5,

c)

osvedčenie o vnútroštátnom typovom schválení celého vozidla podľa § 10 ods. 4 písm. a) a vydá základný technický opis vozidla podľa § 10 ods. 4 písm. b),

d)

povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v cestnej premávke nových vozidiel zhodných s typom vozidla podľa § 14 ods. 8,

e)

príslušné doklady podľa regulačných aktov podľa § 16 ods. 4,

f)

osvedčenie o vnútroštátnom typovom schválení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa § 17 ods. 6 písm. a) a vydá základný technický opis vozidla podľa§ 17 ods. 6 písm. b),

g)

príslušné doklady podľa § 19 ods. 7,

h)

osvedčenie o jednotlivom schválení vozidla podľa § 25 ods. 5 písm. a) a vydá základný technický opis vozidla podľa § 25 ods. 5 písm. b),

i)

osvedčenie o vnútroštátnom schválení jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou podľa§ 26 ods. 5 písm. a) a vydá základný technický opis vozidla podľa § 26 ods. 5 písm. b),

j)

vnútroštátne osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla podľa § 27 ods. 6 písm. a) a vydá základný technický opis vozidla podľa § 27 ods. 6 písm. b),

k)

osvedčenie o vnútroštátnom jednotlivom schválení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa § 28 ods. 6 písm. a) a vydá základný technický opis vozidla podľa§ 28 ods. 6 písm. b),

l)

osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla podľa § 29 ods. 8 písm. a) a vydá základný technický opis vozidla podľa § 29 ods. 8 písm. b),

m)

základný technický opis vozidla podľa § 30 ods. 7 a § 31 ods. 7,

n)

tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C, potvrdenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla,

o)

povolenie hromadnej prestavby podľa § 34 ods. 4, osvedčenie o schválení hromadnej prestavby podľa § 34 ods. 8 písm. a) a vydá základný technický opis vozidla podľa § 34 ods. 8 písm. b),

p)

nové osvedčenie o evidencii časť II alebo nové technické osvedčenie vozidla podľa § 34 ods. 15,

q)

osvedčenie o rozšírení schválenia hromadnej prestavby podľa § 34 ods. 18 písm. a) a vydá základný technický opis vozidla podľa § 34 ods. 18 písm. b),

r)

povolenie prestavby jednotlivého vozidla podľa § 35 ods. 4,

s)

nové osvedčenie o evidencii časť II alebo nové technické osvedčenie vozidla podľa § 35 ods. 9, § 36 ods. 8 a 12 alebo § 37 ods. 6,

t)

duplikát osvedčenia o evidencii časti II podľa § 41 ods. 1 písm. b),

u)

duplikát technického osvedčenia vozidla podľa § 41 ods. 3 písm. b) a c),

v)

povolenie podľa § 42 ods. 3,

w)

osvedčenie o evidencii časť II podľa § 43 ods. 6,

x)

technické osvedčenie vozidla podľa § 43 ods. 11,

y)

povolenie skúšobnej prevádzky podľa § 49 ods. 6,

z)

dočasné povolenie na obmedzenej trase alebo obmedzenom území podľa § 50 ods. 4 písm. a),

aa)

povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla podľa § 52 ods. 6,

ab)

potvrdenie o dočasnom vyradení vozidla z cestnej premávky a o odňatí technického osvedčenia vozidla podľa § 55 ods. 3,

ac)

technické osvedčenie vozidla podľa § 55 ods. 7,

ad)

poverenie na vykonávanie technickej služby podľa § 71 ods. 4,

ae)

osvedčenie o schválení vhodnosti zariadenia podľa § 78 ods. 4,

af)

osvedčenie o schválení odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení podľa § 79 ods. 10,

ag)

osvedčenie o schválení vzorového výtlačku podľa § 80 ods. 4,

ah)

osvedčenie o schválení celoštátneho informačného systému podľa § 81 ods. 4,

ai)

povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly podľa § 83 ods. 5 písm. a), povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly podľa § 83 ods. 5 písm. b), povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality podľa § 83 ods. 5 písm. c),

aj)

oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly podľa § 84 ods. 5, oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly podľa § 84 ods. 6, oprávnenie na vykonávanie kontroly originality podľa § 84 ods. 7, oprávnenie na montáž plynových zariadení podľa § 84 ods. 8,

ak)

osvedčenie technika technickej kontroly podľa § 90 ods. 7, osvedčenie technika emisnej kontroly podľa § 90 ods. 8, osvedčenie technika kontroly originality podľa § 90 ods. 9, osvedčenie technika montáže plynových zariadení podľa § 90 ods. 10,

al)

nové osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality a technika montáže plynových zariadení podľa § 91 ods. 3,

am)

osvedčenie o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí podľa § 111 ods. 11.

(5)

Ak regulačný akt pri ukončení výroby typu vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov ustanovuje vydať osvedčenie o zrušení typového schválenia alebo správu o zrušení homologizácie, namiesto rozhodnutia sa vydá osvedčenie alebo správa.

(6)

V konaní o zrušenie povolenia podľa § 42 ods. 5 písm. a), poverenia podľa § 72 ods. 4 písm. a), oprávnenia podľa § 85 ods. 5 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého bodu, písm. c) prvého bodu a písm. d) prvého bodu alebo osvedčenia podľa § 91 ods. 5 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého bodu, písm. c) prvého bodu alebo písm. d) prvého bodu správny orgán konanie preruší, ak sa v čase podania návrhu vykonáva nad navrhovateľom odborný dozor. Prerušenie konania trvá do ukončenia odborného dozoru alebo do ukončenia konania o uložení pokuty alebo zrušenia poverenia, oprávnenia alebo osvedčenia, ktoré prebieha následne po ukončení odborného dozoru. Príslušný správny orgán, ktorý začal konať podľa prvej vety, je povinný preveriť, či nad navrhovateľom nie je vykonávaný odborný dozor, a to na každom orgáne štátneho odborného dozoru alebo orgáne odborného dozoru.

(7)

Ak pri výkone odborného dozoru nad oprávnenými osobami a technikmi podľa § 142 ods. 3, 5 a 6 a § 145 ods. 3 až 6 súčasne začali rovnakú kontrolu ministerstvo dopravy, okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad a technická služba, kontrolu dokončí orgán, ktorý ju prvý začal, ak ministerstvo dopravy nerozhodlo inak.

(8)

Orgán štátneho odborného dozoru, ak nastanú okolnosti podľa § 143 ods. 18, môže rozhodnutie o obmedzení alebo pozastavení činnosti oznámiť ústne a uviesť ho do zápisnice; písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia je povinný bezodkladne doručiť kontrolovanej osobe. Proti rozhodnutiu možno podať opravný prostriedok do troch dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie nemá odkladný účinok, odvolací orgán o ňom rozhodne bezodkladne.

(9)

Ak v konaní o jednotlivom uznaní alebo schválení jednotlivo dovezeného vozidla schvaľovací orgán požiadal o overenie platnosti dokladov o kontrole technického stavu vozidla podľa§ 29 ods. 5 alebo požiadal o uznanie výnimiek podľa § 162 ods. 4, lehoty podľa správneho poriadku neplynú a konanie sa preruší.

(10)

V konaní podľa tohto zákona správny orgán je povinný zabezpečiť informáciu alebo údaj, ktorý je navrhovateľ povinný doložiť ku konaniu pred správnym orgánom, z cestného informačného systému alebo z informačného systému verejnej správy, ak taká informácia alebo údaj je dostupný v rámci týchto informačných systémov. Ak informáciu alebo údaj nemožno získať spôsobom podľa prvej vety, účastník konania ich predloží na výzvu správneho orgánu ako prílohu.

(11)

Na účely preukázania bezúhonnosti podľa § 71 ods. 1 písm. i), § 83 ods. 1 písm. a) šiesteho bodu, písm. b) štvrtého bodu a písm. c) štvrtého bodu, § 84 ods. 1 písm. a) ôsmeho bodu, písm. b) šiesteho bodu, písm. c) šiesteho bodu a písm. d) piateho bodu, § 90 ods. 3 písm. a) druhého bodu, písm. b) druhého bodu, písm. c) druhého bodu a písm. d) druhého bodu a podľa § 100 ods. 3 písm. a) môže osoba, ktorá je povinná preukázať bezúhonnosť, požiadať správny orgán o zabezpečenie výpisu z registra trestov, ak na tento účel predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu súhlasu s poskytnutím údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov.97) Správny orgán požiada98) bezodkladne elektronickou formou Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky o vydanie výpisu z registra trestov osoby, ktorá požiadala o jeho zabezpečenie.98)

(12)

Ak sú údaje v žiadosti a doklady priložené k žiadosti v konaní podľa tohto zákona vo výnimočnom prípade v inom ako v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, navrhovateľ priloží aj ich úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka. Preklad sa nevyžaduje, ak ide o harmonizovaný doklad, ktorého presná štruktúra vychádza z príslušného osobitného predpisu, najmä osvedčenie o typovom schválení EÚ, osvedčenie o zhode COC, osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla. Ak sa v konaní podľa tohto zákona predkladá harmonizované osvedčenie o evidencii vydané členským štátom alebo zmluvným štátom, úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka sa predkladá len pre tie časti, ktoré nie sú harmonizovanými položkami.

(13)

Na uznávanie dokladov o vzdelaní občanov iných členských štátov alebo zmluvných štátov, ktorí chcú vykonávať činnosť technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení podľa tohto zákona, sa vzťahujú všeobecné predpisy o uznávaní odborných kvalifikácií.99)

(14)

Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahujú osobitné predpisy.78)

(15)

Zodpovednosť právnickej osoby za správny delikt alebo poriadkovú pokutu podľa tohto zákona nezaniká vyhlásením konkurzu, vstupom do likvidácie, jej zrušením alebo zavedením nútenej správy.

(16)

Ak prevádzkovateľ vozidla staršieho ako 30 rokov požiada pri evidenčnom úkone o vrátenie pôvodných dokladov vozidla vydaných v Slovenskej republike, schvaľovací orgán vyznačí na týchto dokladoch ich neplatnosť a vráti ich prevádzkovateľovi vozidla. Túto skutočnosť schvaľovací orgán oznámi orgánu Policajného zboru podľa miesta evidencie vozidla, ktorému zašle kópie zneplatnených dokladov vozidla.

§ 158 - Zastupovanie

Iná osoba môže za prevádzkovateľa vozidla v konaní podľa tohto zákona konať, len ak jej bolo udelené písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom prevádzkovateľa vozidla alebo na základe úradného rozhodnutia. Ak držiteľ vozidla nie je totožný s vlastníkom vozidla, iná osoba môže za držiteľa vozidla konať, len ak jej vlastník vozidla udelil písomné plnomocenstvo so svojím osvedčeným podpisom. Ak prevádzkovateľ vozidla v konaní podľa tohto zákona pri podaní žiadosti splnomocní na vykonanie úkonu inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred správnym orgánom, nevyžaduje sa osvedčený podpis prevádzkovateľa vozidla.

§ 159 - Miestna príslušnosť
(1)

V konaní

a)

podľa § 137 písm. a) je príslušný schvaľovací orgán podľa sídla oprávnenej osoby,

b)

podľa § 138 písm. a) prvého bodu až ôsmeho bodu, desiateho bodu až pätnásteho bodu je príslušný ktorýkoľvek schvaľovací orgán,

c)

podľa § 138 písm. a) deviateho bodu je príslušný schvaľovací orgán podľa § 35 ods. 6,

d)

podľa § 138 písm. a) šestnásteho bodu až osemnásteho bodu je príslušný schvaľovací orgán podľa miesta prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel.

(2)

V konaní o správnych deliktoch prevádzkovateľa vozidla je príslušným správnym orgánom okresný úrad podľa miesta prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel v čase spáchania správneho deliktu. Ak prevádzkovateľ vozidla zmenil miesto pobytu alebo sídlo, alebo adresu prevádzkarne a nesplnil si povinnosť podľa osobitného predpisu,100) príslušným správnym orgánom je okresný úrad podľa nového miesta pobytu alebo sídla prevádzkovateľa vozidla.

(3)

Ak došlo k zmene prevádzkovateľa vozidla a nový prevádzkovateľ vozidla si nesplnil povinnosť podľa osobitného predpisu,100) príslušným správnym orgánom je okresný úrad podľa nového miesta pobytu alebo sídla nového prevádzkovateľa vozidla.

§ 160 - Osobitné povinnosti
(1)

Každý je povinný dostaviť sa na vlastné náklady na vybavenie vecí týkajúcich sa vozidla alebo dokladov vydávaných podľa tohto zákona a, ak je to potrebné, dostaviť sa aj s vozidlom, umožniť skontrolovanie zobrazovanej hodnoty odometra cestného motorového vozidla, ak je takým odometrom vozidlo vybavené a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla priamo s údajmi na vozidle, a to aj na vyzvanie príslušného orgánu podľa tohto zákona, v ním určenej lehote a na určené miesto.

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje rovnako aj na prevádzkovateľov historických vozidiel a športových vozidiel.

§ 161 - Výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá
(1)

Za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť, životné prostredie alebo verejné zdravie, typový schvaľovací orgán na základe odôvodneného návrhu môže povoliť výnimku z neplnenia niektorých technických požiadaviek pre vozidlá.

(2)

Výnimku je zakázané povoliť z podmienok ustanovených pre

a)

brzdy,

b)

znečisťujúce látky vo výfukových plynoch,

c)

emisie zvuku,

d)

elektromagnetickú kompatibilitu,

e)

zmenu farby svetla osvetlenia a svetelnej signalizácie vozidiel.

(3)

Každá povolená výnimka musí byť vyznačená v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla, ak nie je v povolení výnimky určené inak.

(4)

Návrh na povolenie výnimky okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).

§ 162 - Uznávanie výnimiek z technických požiadaviek pre vozidlá
(1)

Jednotlivo dovezenému vozidlu možno uznať výnimky povolené iným členským štátom alebo zmluvným štátom o tom, že vozidlo neplní niektoré technické požiadavky.

(2)

Typový schvaľovací orgán vydá zoznam automaticky uznávaných výnimiek schvaľovacím orgánom [§ 136 ods. 2 písm. a) bod 45].

(3)

Ak pri schválení jednotlivo dovezeného vozidla podľa § 29 má vozidlo povolené výnimky iným členským štátom alebo zmluvným štátom, schvaľovací orgán tieto výnimky automaticky uzná, ak sú uvedené v zozname podľa odseku 2. Každá uznaná výnimka musí byť vyznačená v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla. Schvaľovací orgán automaticky uznanú výnimku zapíše do evidencie povolených výnimiek, ktorú vedie typový schvaľovací orgán [§ 136 ods. 2 písm. a) bod 44].

(4)

Ak pri schválení jednotlivo dovezeného vozidla podľa § 29 má vozidlo povolené výnimky iným členským štátom alebo zmluvným štátom, ktoré nie sú uvedené v zozname podľa odseku 2, schvaľovací orgán v mene prevádzkovateľa jednotlivo dovezeného vozidla požiada typový schvaľovací orgán o uznanie výnimiek. Typový schvaľovací orgán neuzná výnimky, ak by uznanou výnimkou mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti, životného prostredia alebo verejného zdravia.

(5)

Pri uznaní výnimiek sa akceptuje preukázanie alternatívnych technických požiadaviek, ktoré môže byť vykonané v technickej službe overovania notifikovanej a oznámenej na príslušný regulačný akt [§ 136 ods. 1 písm. a)].

(6)

Typový schvaľovací orgán návrhu vyhovie a vydá rozhodnutie o uznaní výnimky, ak navrhovateľ splnil všetky predpísané požiadavky.

(7)

Ak sa pre jedno vozidlo niektoré výnimky uznajú a niektoré neuznajú, typový schvaľovací orgán vydá dve samostatné rozhodnutia.

(8)

Každá uznaná výnimka musí byť vyznačená v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla, ak nie je v rozhodnutí o uznaní výnimky určené inak.

DRUHÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA K NIEKTORÝM PODMIENKAM NA UDELENIE POVERENIA, POVOLENIA, OPRÁVNENIA ALEBO OSVEDČENIA

§ 163 - Finančná spoľahlivosť
(1)

Finančná spoľahlivosť je schopnosť finančne zabezpečiť začatie a riadne vykonávanie činnosti technickej služby, stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality alebo pracoviska montáže plynových zariadení.

(2)

Ak navrhovateľ chce prevádzkovať alebo prevádzkuje viaceré technické služby podľa§ 70 ods. 1 písm. a) až e), finančnú spoľahlivosť preukazuje na každú z nich.

(3)

Ak navrhovateľ chce prevádzkovať alebo prevádzkuje viac staníc technickej kontroly, pracovísk emisnej kontroly, pracovísk kontroly originality alebo pracovísk montáže plynových zariadení, finančnú spoľahlivosť preukazuje pre každú stanicu alebo pre každé pracovisko samostatne.

(4)

Požiadavka finančnej spoľahlivosti je splnená preukázaním čistého obchodného imania účtovnej jednotky

a)

najmenej vo výške 100 000 eur pri

1.

technickej službe podľa § 70 ods. 1 písm. a) až d),

2.

povolení na zriadenie stanice technickej kontroly podľa § 83 a oprávnení na vykonávanie technickej kontroly podľa § 84 ods. 1 písm. a),

b)

najmenej vo výške 50 000 eur pri

1.

technickej službe podľa § 70 ods. 1 písm. e),

2.

povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly podľa § 83 a oprávnení na vykonávanie emisnej kontroly podľa § 84 ods. 1 písm. b),

3.

povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality podľa § 83 a oprávnení na vykonávanie kontroly originality podľa § 84 ods. 1 písm. c).

(5)

Finančnú spoľahlivosť možno preukázať

a)

základným imaním obchodnej spoločnosti zapísaným v obchodnom registri,

b)

účtovnou závierkou101) za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie overenou štatutárnym audítorom,102)

c)

priebežnou účtovnou závierkou101) overenou štatutárnym audítorom alebo

d)

potvrdením o vinkulácii peňažných prostriedkov na účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky na účel zabezpečenia a riadneho vykonávania činnosti technickej služby, stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality alebo pracoviska montáže plynových zariadení.

§ 164 - Odborná spôsobilosť
(1)

Odborná spôsobilosť technickej služby je preukázanie schopnosti riadneho vykonávania činností technickej služby.

(2)

Technická služba musí zamestnávať dostatočný počet fyzických osôb na vykonávanie jej činností. Zamestnanci technickej služby na vykonávanie činností majú

a)

primerané zručnosti,

b)

technické znalosti,

c)

odborné vzdelanie a

d)

dostatočné a primerané skúsenosti.

(3)

Technická služba musí disponovať systémom manažérstva kvality a potrebnými pracovnými postupmi na vykonávanie jej jednotlivých činností.

(4)

Odborná spôsobilosť technickej služby sa preukazuje súborom dokladov, ktorými sa preukáže plnenie podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3, najmä

a)

kópiami pracovných zmlúv zamestnancov,

b)

dokladmi o vzdelaní zamestnancov,

c)

dokladmi o praxi zamestnancov,

d)

dokumentáciou systému manažérstva kvality,

e)

ustanovenými pracovnými postupmi, ktoré zaručujú odbornosť vykonávania činnosti technickej služby.

§ 165 - Nezávislosť a nestrannosť
(1)

Technická služba vrátane jej zamestnancov je nezávislá a vykonáva činnosti podľa zákona s najvyšším stupňom profesijnej čestnosti a odbornej spôsobilosti; odoláva vystavenému nátlaku a stimulom predovšetkým finančným, ktoré by mohli ovplyvňovať jej rozhodovanie alebo výsledky jej činností, najmä nátlaku či stimulom zo strany osôb alebo skupín, ktoré majú záujem na výsledku týchto činností.102a)

(2)

Technická služba môže vykonávať aj iné činnosti za predpokladu, že preukáže typovému schvaľovaciemu orgánu nezávislosť a neexistenciu konfliktu záujmov. Zamestnanci vykonávajúci tieto činnosti sú v technickej službe organizačne oddelení.

(3)

Technická služba zabezpečí, aby činnosti jej prípadných dcérskych spoločností alebo dodávateľov neovplyvňovali dôveryhodnosť, objektivitu a nestrannosť činností, na ktoré bola poverená. Technická služba nesie plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané jej prípadnými dcérskymi spoločnosťami alebo dodávateľmi.

(4)

Zamestnanci technickej služby dodržiavajú služobné tajomstvo, ak ide o všetky informácie získané pri vykonávaní ich úloh; to neplatí vo vzťahu k typovému schvaľovaciemu orgánu a schvaľovaciemu orgánu.

(5)

Zamestnanci technickej služby dodržiavajú etický kódex zamestnanca určený technickou službou.

(6)

Nezávislosť technickej služby sa preukazuje čestným vyhlásením štatutárneho orgánu navrhovateľa o plnení podmienok podľa odsekov 1 až 5.

§ 166 - Akreditácia
(1)

Akreditácia technickej služby je nestranné a nezávislé posúdenie a osvedčenie spôsobilosti subjektu Slovenskou národnou akreditačnou službou alebo vnútroštátnym akreditačným orgánom iného členského štátu alebo zmluvného štátu o tom, že technická služba je spôsobilá vykonávať činnosti špecifikované v osvedčení o akreditácii.

(2)

Technická služba

a)

overovania podľa činností, ktoré chce vykonávať

1.

na vozidlách kategórií M, N a O a ich systémoch, komponentoch alebo samostatných technických jednotkách, preukazuje akreditáciou splnenie požiadaviek ustanovených osobitným predpisom,103)

2.

na vozidlách kategórií L a ich systémoch, komponentoch alebo samostatných technických jednotkách, preukazuje akreditáciou splnenie požiadaviek ustanovených osobitnými predpismi,104)

3.

na vozidlách kategórií T, C, R a S a ich systémoch, komponentoch alebo samostatných technických jednotkách, preukazuje akreditáciou splnenie požiadaviek ustanovených osobitnými predpismi,105)

4.

na vozidlách iných kategórií, ako sú uvedené v prvom až treťom bode, a ich systémoch, komponentoch alebo samostatných technických jednotkách, preukazuje akreditáciou rozsah vykonávaných činností podľa požiadaviek ustanovených pre skúšobné laboratóriá,106)

5.

na spaľovacích motoroch necestných pojazdných strojov, preukazuje splnenie požiadaviek ustanovených osobitným predpisom,107)

b)

technickej kontroly pre vykonávané činnosti podľa § 74 ods. 1 písm. a) a b) preukazuje akreditáciou splnenie požiadaviek na činnosť orgánov vykonávajúcich inšpekciu ako inšpekčný orgán typu „A“108) a pre činnosti vykonávané podľa § 74 ods. 1 písm. c) preukazuje akreditáciou splnenie požiadaviek na činnosť orgánov vykonávajúcich inšpekciu ako inšpekčný orgán typu „C“,108)

c)

emisnej kontroly pre vykonávané činnosti podľa § 75 ods. 1 písm. a) a b) preukazuje akreditáciou splnenie požiadaviek na činnosť orgánov vykonávajúcich inšpekciu ako inšpekčný orgán typu „A“ a pre činnosti vykonávané podľa § 75 ods. 1 písm. c) preukazuje akreditáciou splnenie požiadaviek na činnosť orgánov vykonávajúcich inšpekciu ako inšpekčný orgán typu „C“,

d)

kontroly originality pre vykonávané činnosti podľa § 76 ods. 1 písm. a) a b) preukazuje akreditáciou splnenie požiadaviek na činnosť orgánov vykonávajúcich inšpekciu ako inšpekčný orgán typu „A“ a pre činnosti vykonávané podľa § 76 ods. 1 písm. c) preukazuje splnenie požiadaviek na činnosť orgánov vykonávajúcich inšpekciu ako inšpekčný orgán typu „C“,

e)

montáže plynových zariadení pre vykonávané činnosti podľa § 77 ods. 1 písm. a) a b) preukazuje akreditáciou splnenie požiadaviek na činnosť orgánov vykonávajúcich inšpekciu ako inšpekčný orgán typu „A“ a pre činnosti vykonávané podľa § 77 ods. 1 písm. c) preukazuje akreditáciou splnenie požiadaviek na činnosť orgánov vykonávajúcich inšpekciu ako inšpekčný orgán typu „C“.

(3)

Akreditácia podľa odseku 2 písm. a) sa preukazuje platným osvedčením o akreditácii vydaným Slovenskou národnou akreditačnou službou alebo vnútroštátnym akreditačným orgánom iného členského štátu alebo zmluvného štátu s rozsahom akreditácie pre činnosti, ktoré vykonáva. Akreditácia podľa odseku 2 písm. b) až e) sa preukazuje platným osvedčením o akreditácii vydaným Slovenskou národnou akreditačnou službou s rozsahom akreditácie pre zabezpečenie všetkých činností podľa odseku 2 písm. b) až e).

§ 167 - Bezúhonnosť a dôveryhodnosť
(1)

Pri technickej službe sa za bezúhonnú považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

(2)

Pri technickej službe sa za dôveryhodnú považuje osoba, ktorej v posledných desiatich rokoch predo dňom podania návrhu nebolo zrušené poverenie na vykonávanie technickej služby podľa § 72 ods. 3 písm. b) až d); dôveryhodnosť sa preukazuje čestným vyhlásením navrhovateľa. Pre technickú službu overovania platí prvá veta aj pri zrušení technickej služby iným členským štátom alebo zmluvným štátom.

(3)

Pri povolení na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly alebo pracoviska kontroly originality, oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality, oprávnenia na montáž plynových zariadení alebo osvedčenia technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení sa za bezúhonnú považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za

a)

úmyselný trestný čin alebo

b)

nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s činnosťou technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení.

(4)

Bezúhonnosť podľa odseku 3 sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

(5)

Pri povolení na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly alebo pracoviska kontroly originality, oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality, oprávnenia na montáž plynových zariadení alebo osvedčenia technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení sa za dôveryhodnú považuje osoba, ktorej v posledných desiatich rokoch predo dňom podania návrhu nebolo zrušené

a)

oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly podľa § 85 ods. 5 písm. a) druhého až desiateho bodu, alebo ktorá v čase zistenia nedostatkov nebola osobou oprávnenou zastupovať osobu, ktorej v posledných desiatich rokoch predo dňom podania návrhu bolo na základe týchto zistených nedostatkov zrušené oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly podľa § 85 ods. 5 písm. a) druhého až desiateho bodu ani nebola osobou oprávnenou za ňu rozhodovať, ani nebola štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo členom orgánu vykonávajúceho dozornú alebo kontrolnú činnosť u takej osoby, a ktorá nemá vo funkcii osoby oprávnenej ju zastupovať alebo za ňu rozhodovať, alebo vo funkcii štatutárneho orgánu alebo v štatutárnom orgáne alebo v orgáne vykonávajúcom kontrolnú činnosť alebo dohľad osobu,

1.

ktorej v posledných desiatich rokoch predo dňom podania návrhu bolo zrušené oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly podľa § 85 ods. 5 písm. a) druhého až desiateho bodu,

2.

ktorá v čase zistenia nedostatkov bola osobou oprávnenou zastupovať osobu, ktorej v posledných desiatich rokoch predo dňom podania návrhu bolo na základe týchto zistených nedostatkov zrušené oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly podľa § 85 ods. 5 písm. a) druhého až desiateho bodu, alebo bola osobou oprávnenou za ňu rozhodovať, alebo bola štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, alebo členom orgánu vykonávajúceho dozornú alebo kontrolnú činnosť u osoby, ktorej v posledných desiatich rokoch predo dňom podania žiadosti bolo na základe týchto zistených nedostatkov zrušené oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly podľa § 85 ods. 5 písm. a) druhého až desiateho bodu,

b)

oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly podľa § 85 ods. 5 písm. b) druhého až desiateho bodu alebo ktorá v čase zistenia nedostatkov nebola osobou oprávnenou zastupovať osobu, ktorej v posledných desiatich rokoch predo dňom podania návrhu bolo na základe týchto zistených nedostatkov zrušené oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly podľa § 85 ods. 5 písm. b) druhého až desiateho bodu, ani nebola osobou oprávnenou za ňu rozhodovať, ani nebola štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, alebo členom orgánu vykonávajúceho dozornú alebo kontrolnú činnosť u takej osoby, a ktorá nemá vo funkcii osoby oprávnenej ju zastupovať alebo za ňu rozhodovať, alebo vo funkcii štatutárneho orgánu alebo v štatutárnom orgáne alebo v orgáne vykonávajúcom kontrolnú činnosť alebo dohľad osobu,

1.

ktorej v posledných desiatich rokoch predo dňom podania návrhu bolo zrušené oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly podľa § 85 ods. 5 písm. b) druhého až desiateho bodu,

2.

ktorá v čase zistenia nedostatkov bola osobou oprávnenou zastupovať osobu, ktorej v posledných desiatich rokoch predo dňom podania návrhu bolo na základe týchto zistených nedostatkov zrušené oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly podľa § 85 ods. 5 písm. b) druhého až desiateho bodu, alebo bola osobou oprávnenou za ňu rozhodovať, alebo bola štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, alebo členom orgánu vykonávajúceho dozornú alebo kontrolnú činnosť u osoby, ktorej v posledných desiatich rokoch predo dňom podania žiadosti bolo na základe týchto zistených nedostatkov zrušené oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly podľa § 85 ods. 5 písm. b) druhého až desiateho bodu,

c)

oprávnenie na vykonávanie kontroly originality podľa § 85 ods. 5 písm. c) druhého až deviateho bodu alebo ktorá v čase zistenia nedostatkov nebola osobou oprávnenou zastupovať osobu, ktorej v posledných desiatich rokoch predo dňom podania návrhu bolo na základe týchto zistených nedostatkov zrušené oprávnenie na vykonávanie kontroly originality podľa § 85 ods. 5 písm. c) druhého až deviateho bodu, ani nebola osobou oprávnenou za ňu rozhodovať, ani nebola štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, alebo členom orgánu vykonávajúceho dozornú alebo kontrolnú činnosť u takej osoby, a ktorá nemá vo funkcii osoby oprávnenej ju zastupovať alebo za ňu rozhodovať, alebo vo funkcii štatutárneho orgánu alebo v štatutárnom orgáne alebo v orgáne vykonávajúcom kontrolnú činnosť alebo dohľad osobu,

1.

ktorej v posledných desiatich rokoch predo dňom podania návrhu bolo zrušené oprávnenie na vykonávanie kontroly originality podľa § 85 ods. 5 písm. c) druhého až deviateho bodu,

2.

ktorá v čase zistenia nedostatkov bola osobou oprávnenou zastupovať osobu, ktorej v posledných desiatich rokoch predo dňom podania návrhu bolo na základe týchto zistených nedostatkov zrušené oprávnenie na vykonávanie kontroly originality podľa § 85 ods. 5 písm. c) druhého až deviateho bodu, alebo bola osobou oprávnenou za ňu rozhodovať, alebo bola štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, alebo členom orgánu vykonávajúceho dozornú alebo kontrolnú činnosť u osoby, ktorej v posledných desiatich rokoch predo dňom podania žiadosti bolo na základe týchto zistených nedostatkov zrušené oprávnenie na vykonávanie kontroly originality podľa § 85 ods. 5 písm. c) druhého až deviateho bodu,

d)

oprávnenie na montáž plynových zariadení podľa § 85 ods. 5 písm. d) druhého až ôsmeho bodu alebo ktorá v čase zistenia nedostatkov nebola osobou oprávnenou zastupovať osobu, ktorej v posledných desiatich rokoch predo dňom podania návrhu bolo na základe týchto zistených nedostatkov zrušené oprávnenie na montáž plynových zariadení podľa § 85 ods. 5 písm. d) druhého až ôsmeho bodu, ani nebola osobou oprávnenou za ňu rozhodovať, ani nebola štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, alebo členom orgánu vykonávajúceho dozornú alebo kontrolnú činnosť u takej osoby, a ktorá nemá vo funkcii osoby oprávnenej ju zastupovať alebo za ňu rozhodovať, alebo vo funkcii štatutárneho orgánu alebo v štatutárnom orgáne alebo v orgáne vykonávajúcom kontrolnú činnosť alebo dohľad osobu,

1.

ktorej v posledných desiatich rokoch predo dňom podania návrhu bolo zrušené oprávnenie na montáž plynových zariadení podľa § 85 ods. 5 písm. d) druhého až ôsmeho bodu,

2.

ktorá v čase zistenia nedostatkov bola osobou oprávnenou zastupovať osobu, ktorej v posledných desiatich rokoch predo dňom podania návrhu bolo na základe týchto zistených nedostatkov zrušené oprávnenie na montáž plynových zariadení podľa § 85 ods. 5 písm. d) druhého až ôsmeho bodu, alebo bola osobou oprávnenou za ňu rozhodovať, alebo bola štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, alebo členom orgánu vykonávajúceho dozornú alebo kontrolnú činnosť u osoby, ktorej v posledných desiatich rokoch predo dňom podania žiadosti bolo na základe týchto zistených nedostatkov zrušené oprávnenie na montáž plynových zariadení podľa § 85 ods. 5 písm. d) druhého až ôsmeho bodu,

e)

osvedčenie technika technickej kontroly podľa § 91 ods. 5 písm. a) bodov 2, 3, 7 až 14,

f)

osvedčenie technika emisnej kontroly podľa § 91 ods. 5 písm. b) bodov 2, 3, 7 až 13,

g)

osvedčenie technika kontroly originality podľa § 91 ods. 5 písm. c) bodov 2, 3, 7 až 13 alebo

h)

osvedčenie technika montáže plynových zariadení podľa § 91 ods. 5 písm. d) bodov 2, 3, 7 až 10.

(6)

Dôveryhodnosť podľa odseku 5 sa preukazuje potvrdeniami príslušnej technickej služby o tom, že osobe nebolo zrušené oprávnenie alebo osvedčenie.

(7)

Pri právnickej osobe sa bezúhonnosť a dôveryhodnosť vzťahuje na osobu, ktorá

a)

je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby,

b)

vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci tejto právnickej osoby,

c)

je oprávnená zastupovať túto právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať.

§ 168 - Zákaz personálneho a majetkového prepojenia
(1)

Pri technickej službe podľa § 70 ods. 1 písm. b) až e) podmienku zákazu personálneho a majetkového prepojenia spĺňa osoba,

a)

ktorá nemá priamo alebo sprostredkovane personálnu alebo majetkovú účasť na podnikaní oprávnenej osoby technickej kontroly, oprávnenej osoby emisnej kontroly, oprávnenej osoby kontroly originality alebo oprávnenej osoby montáže plynových zariadení,

b)

ktorá

1.

nie je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu osoby podľa písmena a),

2.

nevykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci osoby podľa písmena a), alebo

3.

nie je oprávnená zastupovať osobu podľa písmena a) alebo za ňu rozhodovať.

(2)

Pri povolení na zriadenie stanice technickej kontroly alebo pracoviska kontroly originality podľa § 83 a oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly alebo kontroly originality podľa § 84 ods. 1 písm. a) a c) podmienku zákazu personálneho a majetkového prepojenia spĺňa osoba,

a)

ktorá nemá priamo alebo sprostredkovane personálnu alebo majetkovú účasť na podnikaní technickej služby technickej kontroly, technickej služby emisnej kontroly, technickej služby kontroly originality alebo technickej služby montáže plynových zariadení,

b)

ktorá nemá priamo alebo sprostredkovane personálnu alebo majetkovú účasť spojenú s výrobou, predajom alebo opravou vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek tak, že súčasne prevádzkuje ich výrobu, predaj alebo opravy,

c)

ktorá

1.

nie je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu osoby podľa písmena a) alebo b),

2.

nevykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci osoby podľa písmena a) alebo b), alebo

3.

nie je oprávnená zastupovať osobu podľa písmena a) alebo b) alebo za ňu rozhodovať.

(3)

Pri povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly podľa § 83 a oprávnenia na