Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 411/2019 účinný od 01.01.2024

Platnosť od: 29.11.2019
Účinnosť od: 01.01.2024
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 411/2019 účinný od 01.01.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 411/2019 s účinnosťou od 01.01.2024 na základe 353/2023


§ 4

(1)
Na účely určenia prognóz dôchodkových dávok sa použije vek účastníka podľa odsekov 2 až 7.
(2)
Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, je
a)
vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu2) alebo
b)
vek účastníka podľa roku jeho narodenia uvedený v prílohe č. 4, ak ho nie je možné určiť podľa písmena a).
(3)
Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, je vek, ktorého dovŕšenie je podmienkou vyplácania doplnkového starobného dôchodku, uvedený v jeho dávkovom pláne.
(4)
Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, alebo účastníka uvedeného v § 86 ods. 1 prvej vete zákona, je vek podľa § 17 ods. 1 zákona.
(5)
Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, je vek, ktorého dovŕšenie je podmienkou vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku, uvedený v jeho dávkovom pláne.
(6)
Pri určení veku účastníka podľa odseku 2 sa nezohľadňuje
a)
počet vychovaných detí,
b)
nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. pracovnej kategórie a nároky vyplývajúce zo zaradenia služby do I. alebo II. kategórie funkcií.
(7)
Pri určení veku účastníka podľa odseku 2 sa na účely určenia prognóz dôchodkových dávok v príslušnom kalendárnom roku neuplatní všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydá v príslušnom kalendárnom roku; príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa určujú prognózy dôchodkových dávok.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
§ 66 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.§ 1 ods. 2 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 15/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.
2)
§ 65 a § 293ff zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k opatreniu č. 411/2019 Z. z.
Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k opatreniu č. 411/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore