Zákon Slovenskej národnej rady o stavebnom sporení 310/1992 účinný od 01.04.2024

Platnosť od: 25.06.1992
Účinnosť od: 01.04.2024
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST20JUD9DS16EUPP15ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 310/1992 s účinnosťou od 01.04.2024 na základe 205/2023

Legislatívny proces k zákonu 205/2023§ 11

(1)
Cieľovú sumu, ak jej súčasťou je aj poskytnutý stavebný úver, môže stavebný sporiteľ použiť na tieto stavebné účely:
a)
nadobudnutie vlastníctva bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb,4b) bytového domu alebo ich častí,
b)
výstavbu, prístavbu, nadstavbu, vstavbu bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb, bytového domu alebo ich častí,
c)
stavebné úpravy, modernizáciu a obnovu bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb, bytového domu alebo na udržiavacie práce na nich,
d)
nadobudnutie vlastníctva stavebného pozemku na účel výstavby rodinného domu alebo bytového domu,
e)
nadobudnutie vlastníctva pozemku, na ktorom sa už nachádza rodinný dom alebo bytový dom,
f)
nadobudnutie vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na účel prestavby nebytových priestorov na byt,
g)
prestavbu nebytových priestorov na byt,
h)
úhradu podielu bytovému družstvu na účel nadobudnutia bytu,
i)
výstavbu alebo nadobudnutie zariadení využívajúcich alternatívne zdroje energie, domových čističiek odpadových vôd vrátane ich modernizácie, obnovy a udržiavacích prác na nich,
j)
prípravu stavebných pozemkov určených na výstavbu rodinných domov a bytových domov vrátane pripojenia na verejné rozvodové siete plynu, vody, elektriny, kanalizácie a iné verejné dopravné a technické vybavenia územia,
k)
prípravu a vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné účely uvedené v písmenách b), g), i) a j),
l)
získanie energetického certifikátu4c) rodinného domu alebo bytového domu,
m)
úhradu záväzkov súvisiacich so stavebnými účelmi uvedenými v písmenách a) až l),
n)
nadobudnutie, výstavbu a prestavbu tuzemských nehnuteľností s prevažujúcou funkciou bývania a ubytovania určených na využitie funkcie zariadení sociálnych služieb a študentských internátov vrátane vyvolaných investícií,
o)
stavebné úpravy, modernizáciu a obnovu tuzemských nehnuteľností s prevažujúcou funkciou bývania a ubytovania určených na využitie funkcie zariadení sociálnych služieb a študentských internátov alebo na udržiavacie práce na nich.
(2)
Stavebným účelom pre stavebných sporiteľov podľa § 4 písm. a) nemôže byť financovanie verejných rozvodových sietí plynu, vody, elektriny, kanalizácie a iných verejných dopravných a technických vybavení územia, ktorých stavebníkom je právnická osoba.
(3)
Stavebným účelom pre stavebných sporiteľov podľa § 4 písm. b) môže byť len
a)
obnova, modernizácia alebo stavebné úpravy spoločných častí alebo spoločných zariadení bytového domu3) vrátane udržiavacích prác na nich,
b)
stavebné účely uvedené v odseku 1 písm. i) a l),
c)
úhrada záväzkov súvisiacich s obnovou, modernizáciou alebo stavebnými úpravami spoločných častí alebo spoločných zariadení bytového domu3) a s udržiavacími prácami na nich,
d)
úhrada záväzkov súvisiacich so stavebnými účelmi uvedenými v odseku 1 písm. i) a l).
(4)
Stavebný sporiteľ podľa § 4 písm. c) nemôže cieľovú sumu podľa odseku 1 použiť na stavebný účel uvedený v odseku 1 písm. h).
(5)
Stavebný sporiteľ podľa § 4 písm. b) je povinný previesť cieľovú sumu podľa odseku 1 do fondu prevádzky, údržby a opráv.3)
(6)
Záväzky stavebných sporiteľov vyplývajúce z poskytnutia stavebného úveru musia byť zabezpečené podľa osobitných predpisov.5)
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 5 písm. e) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
1b)
§ 5 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
2)
Zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 2 ods.1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2b)
§ 20b ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.§ 67 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2c)
§ 28 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
3a)
§ 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z.
3aa)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
3b)
§ 63 a 64 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3c)
§ 3a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 500/2001 Z. z.§ 3 ods. 4 písm. a) prvý a druhý bod zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2001 Z. z.
3d)
§ 2 ods. 1písm. d) a ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z.
3e)
Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3f)
§ 5, 6 a 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
3g)
§ 7 a 51e zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
4a)
§ 374 Obchodného zákonníka.
4aa)
§ 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z.
4b)
§ 2 ods. 2 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.
4c)
§ 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
§ 151a až 151g a § 546 až 558 Občianskeho zákonníka, § 299 až 323 Obchodného zákonníka,
13ca)
§ 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore