Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Slovenskej národnej rady o stavebnom sporení 310/1992 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 25.06.1992
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16 JUD54 DS14 EU PP15 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 310/1992 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 277/2018


§ 2

(1)
Stavebným sporením sa rozumie bankový produkt, v rámci ktorého môže stavebný sporiteľ sporiť finančné prostriedky vo forme vkladov na stavebné účely uvedené v § 11 a na základe ktorého môže za podmienok ustanovených týmto zákonom získať nárok na štátnu prémiu a nárok na stavebný úver; stavebným úverom je úver poskytnutý stavebnému sporiteľovi zo zdrojov fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené v § 11.
(2)
Stavebné sporenie môže poskytovať len stavebná sporiteľňa; stavebnou sporiteľňou je banka,1) ktorá vykonáva tieto bankové činnosti:
a)
prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov alebo v prospech stavebných sporiteľov a
b)
poskytovanie stavebných úverov.
(3)
Bankové činnosti podľa odseku 2 môže stavebná sporiteľňa vykonávať len na základe bankového povolenia udeleného podľa osobitného predpisu.1) Na stavebnú sporiteľňu sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,1) ak odseky 4 a 5 a § 12 ods. 2 neustanovujú inak. Označenie „stavebná sporiteľňa“ alebo jeho preklad môže používať v obchodnom mene iba stavebná sporiteľňa.
(4)
V bankovom povolení sa môže stavebnej sporiteľni okrem vykonávania bankových činností podľa odseku 2 povoliť aj vykonávanie týchto bankových činností:
a)
poskytovanie záruk,
b)
prijímanie vkladov od bánk, zahraničných bánk, pobočiek zahraničných bánk a finančných inštitúcií,1)
c)
investovanie na vlastný účet a obchodovanie na vlastný účet s
1.
finančnými nástrojmi peňažného trhu1a) v eurách a v inej mene,
2.
finančnými nástrojmi kapitálového trhu1b) v eurách a v inej mene,
d)
poskytovanie úverov zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1,
e)
poskytovanie spotrebiteľských úverov2) zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na financovanie vybavenia domácnosti,
f)
poskytovanie platobných služieb,2a)
g)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti predmetu podnikania stavebnej sporiteľne,
h)
finančné sprostredkovanie,
i)
poskytovanie bankových informácií,
j)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb.
(5)
Bankové činnosti podľa odseku 4 môže stavebná sporiteľňa vykonávať len vtedy, ak sú prednostne zabezpečené záväzky vyplývajúce z uzatvorených zmlúv o stavebnom sporení a ak nedôjde ku kráteniu lehôt splatnosti stavebných úverov alebo k predĺženiu lehôt na ich poskytnutie. Stavebná sporiteľňa môže začať investovanie a obchodovanie na vlastný účet s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v inej mene a s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v inej mene až po udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska; predchádzajúci súhlas sa nevyžaduje na investovanie a obchodovanie na vlastný účet s hypotekárnymi záložnými listami, komunálnymi obligáciami, krytými dlhopismi podľa osobitných predpisov,2b) so štátnymi dlhopismi, štátnymi pokladničnými poukážkami alebo s pokladničnými poukážkami Národnej banky Slovenska.
zobraziť paragraf
§ 6

(1)
Centrálnu evidenciu zmlúv o stavebnom sporení uzatvorených stavebnými sporiteľmi uvedenými v § 4 písm. a) a b) zabezpečuje ministerstvo na účely sledovania oprávnenosti nárokov stavebných sporiteľov na štátnu prémiu.
(2)
Stavebné sporiteľne sú na účely podľa odseku 1 povinné mesačne vždy do desiatich kalendárnych dní po uplynutí kalendárneho mesiaca predkladať ministerstvu tieto údaje:
a)
pri stavebnom sporiteľovi podľa
1.
§ 4 písm. a) meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu stavebného sporiteľa; ak nemá pridelené rodné číslo, predkladá sa dátum narodenia,
2.
§ 4 písm. b) názov, sídlo a identifikačné číslo spoločenstva vlastníkov bytov,
b)
číslo zmluvy o stavebnom sporení,
c)
dátum vzniku a dátum zániku nároku na poskytnutie štátnej prémie,
d)
vyhlásenie stavebného sporiteľa o uplatnení nároku na poskytnutie štátnej prémie,
e)
dátum poskytnutia a dátum splatenia stavebného úveru podľa § 12 ods. 2 písm. a) poskytnutého stavebnému sporiteľovi uvedenému v § 4 písm. a).
(3)
Stavebné sporiteľne sú na účely podľa odseku 1 povinné ročne vždy do 15 kalendárnych dní po uplynutí kalendárneho roka predkladať ministerstvu údaje o nárokoch na štátnu prémiu za uplynulý kalendárny rok.
(4)
Ministerstvo poskytne informáciu Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky o celkovom nároku na štátnu prémiu v členení na jednotlivé stavebné sporiteľne v príslušnom kalendárnom roku pre potrebu poskytnutia štátnej prémie podľa § 10b ods. 1 do 15 kalendárnych dní od predloženia údajov podľa odseku 3.
(5)
Ak ministerstvo zistí, že stavebný sporiteľ si uplatnil nárok na štátnu prémiu z viacerých zmlúv o stavebnom sporení za rovnaké obdobie, oznámi bez zbytočného odkladu Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky a všetkým stavebným sporiteľniam, s ktorými stavebný sporiteľ také zmluvy uzavrel, že stavebný sporiteľ stráca nárok na štátnu prémiu podľa § 10 ods. 4, a obdobie, za ktoré stavebný sporiteľ stratil tento nárok.
zobraziť paragraf
§ 7

(1)
Stavebné sporenie poskytuje a bankové činnosti podľa § 2 ods. 2 vykonáva stavebná sporiteľňa na základe ňou vydaných zásad schválených Národnou bankou Slovenska po dohode s ministerstvom, ktoré musia obsahovať najmä
a)
druhy stavebného sporenia a podmienky uzatvárania zmlúv o stavebnom sporení a zmlúv o stavebnom úvere,
b)
zloženie fondu stavebného sporenia, postup a lehoty pri poskytovaní stavebného úveru, podmienky a predpoklady poskytnutia stavebného úveru,
c)
postup a lehoty pri usporiadaní vkladov zo zrušených zmlúv o stavebnom sporení,
d)
spôsob ochrany stavebného sporiteľa pri odobratí bankového povolenia alebo pri zániku bankového povolenia stavebnej sporiteľni podľa osobitného predpisu,3b)
e)
podmienky poskytovania stavebných úverov v prípadoch uvedených v § 12 ods. 2 písm. a).
f)
bližšiu špecifikáciu stavebných účelov uvedených v § 11 ods. 1,
g)
spôsob a lehoty preukazovania použitia prostriedkov získaných stavebným sporením na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1.
(2)
Zmluva o stavebnom sporení musí obsahovať
a)
identifikačné údaje o stavebnej sporiteľni a o stavebnom sporiteľovi najmenej v rozsahu údajov ustanovenom osobitnými predpismi,3c)
b)
výšku dohodnutej sumy, na ktorú sa stavebné sporenie uzatvára (ďalej len „cieľová suma"), a podmienky, za ktorých môže byť zvýšená alebo znížená cieľová suma,
c)
výšku a časovú postupnosť vkladov stavebného sporiteľa,
d)
úrokové sadzby vkladov,
e)
podmienky a postup pri výplate vkladov,
f)
podmienky poskytnutia stavebného úveru po splnení podmienok stavebného sporenia vrátane podmienok poskytnutia stavebného úveru pri zvýšení alebo znížení cieľovej sumy, postup pri určení poradia poskytnutia stavebného úveru po splnení podmienok stavebného sporenia, ako aj podmienky a postup pri výplate vkladov,
g)
podmienky, za ktorých môžu byť práva zo zmluvy o stavebnom sporení rozdelené alebo zlúčené s právami z inej zmluvy o stavebnom sporení,
h)
podmienky, za ktorých možno vykonať prevod práv a povinností zo zmluvy o stavebnom sporení,
i)
podmienky, za ktorých možno odstúpiť od zmluvy o stavebnom sporení,
j)
vyhlásenie stavebného sporiteľa o uplatnení alebo neuplatnení nároku na poskytnutie štátnej prémie v rámci tejto zmluvy.
(3)
Zmluva o stavebnom úvere musí obsahovať
a)
identifikačné údaje o stavebnej sporiteľni a o stavebnom sporiteľovi najmenej v rozsahu údajov ustanovenom osobitnými predpismi,3c)
b)
úrokovú sadzbu stavebného úveru,
c)
podmienky poskytnutia a splácania stavebného úveru,
d)
spôsob zabezpečenia pohľadávok zo stavebného úveru,
e)
podmienky, za ktorých možno vykonať prevod práv a povinností zo zmluvy o stavebnom úvere,
f)
podmienky, za ktorých možno odstúpiť od zmluvy o stavebnom úvere.
(4)
Zmluvy o stavebnom sporení a zmluvy o stavebnom úvere môžu obsahovať aj ďalšie náležitosti dohodnuté medzi stavebnou sporiteľňou a stavebným sporiteľom.
(5)
Stavebnej sporiteľni sa zakazuje požadovať od stavebného sporiteľa, ktorý je fyzickou osobou-nepodnikateľom, alebo od inej fyzickej osoby-nepodnikateľa úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu stavebného úveru alebo iného úveru alebo účtu alebo zrušenie účtu, na ktorom je vedený takýto úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou úverového vzťahu; to neplatí, ak ide o účet podľa § 708 až 715 Obchodného zákonníka, osobitného zákona3d) alebo osobitnú službu, ktorá nie je podmienkou úverového vzťahu a ktorej podmienkou poskytnutia je písomný súhlas stavebného sporiteľa, ktorý je fyzickou osobou-nepodnikateľom, alebo inej fyzickej osoby-nepodnikateľa .
(6)
Ak stavebná sporiteľňa poskytuje stavebnému sporiteľovi, ktorý je fyzickou osobou-nepodnikateľom, alebo inej fyzickej osobe-nepodnikateľovi stavebný úver alebo úver podľa § 2 ods. 4 písm. d) na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1 písm. a), b),d), e), f), g), h), j) a n) alebo na úhradu záväzkov súvisiacich s týmito stavebnými účelmi, alebo poskytuje takémuto stavebnému sporiteľovi stavebný úver alebo úver podľa § 2 ods. 4 písm. d), ktorý je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, bytu alebo nebytovému priestoru (ďalej len „nehnuteľnosť“), a to aj rozostavanej, alebo iným právom týkajúcim sa takejto nehnuteľnosti, pri poskytnutí takéhoto úveru postupuje aj podľa všeobecného predpisu o úveroch na bývanie;3e) to neplatí, ak ide o poskytnutie takéhoto úveru, ktorý poskytuje stavebná sporiteľňa
a)
svojím zamestnancom z vlastných zdrojov bez úroku alebo s ročnou percentuálnou mierou nákladov nižšou, ako prevláda na finančnom trhu, a ktorý sa neponúka verejne,
b)
bez úroku a bez akýchkoľvek iných poplatkov okrem tých, ktoré pokrývajú náklady priamo súvisiace so zabezpečením úveru, alebo
c)
ako výsledok vyriešenia sporu dosiahnutého na súde alebo pred iným príslušným orgánom.
(7)
Ak stavebná sporiteľňa poskytuje stavebnému sporiteľovi, ktorý je fyzickou osobou-nepodnikateľom, alebo inej fyzickej osobe-nepodnikateľovi stavebný úver alebo úver podľa § 2 ods. 4 písm. d) na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1 písm. c), i), k), l) a o) alebo na úhradu záväzkov súvisiacich s týmito stavebnými účelmi, pri poskytnutí takéhoto úveru postupuje aj podľa osobitného predpisu;2) to neplatí, ak ide o poskytnutie takéhoto úveru,
a)
ktorý je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej, alebo iným právom týkajúcim sa nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej,
b)
ktorého výška je menej ako 100 eur a viac ako 75 000 eur okrem stavebného úveru alebo úveru podľa § 2 ods. 3 písm. d) na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1 písm. c) a o) alebo na úhradu záväzkov súvisiacich s týmito stavebnými účelmi,
c)
ktorý sa musí splatiť v lehote nepresahujúcej tri mesiace,
d)
ktorý je bez úroku a bez ďalších poplatkov alebo
e)
ktorý poskytuje stavebná sporiteľňa svojim zamestnancom z vlastných zdrojov bez úroku alebo s úrokovou sadzbou nižšou, ako prevláda na finančnom trhu, a ktorý sa neponúka verejne.
zobraziť paragraf
§ 9

(1)
Stavebný sporiteľ získa stavebný úver, ak dodrží zmluvne dohodnuté podmienky stavebného sporenia a spĺňa podmienky poskytnutia stavebného úveru.
(2)
Výška stavebného úveru nesmie presiahnuť rozdiel medzi cieľovou sumou a vkladmi sporiteľa, vrátane úrokov, štátnych prémií, ak sa poskytnú (§ 10 ods. 1), a iných zdrojov.
zobraziť paragraf
§ 10

(1)
Štátna prémia sa za príslušný kalendárny rok poskytuje stavebnému sporiteľovi uvedenému v
a)
§ 4 písm. a), ktorý nedosiahol plnoletosť do konca kalendárneho roka, za ktorý sa uplatňuje nárok na štátnu prémiu,
b)
§ 4 písm. a), ktorý dosiahol plnoletosť do konca kalendárneho roka, za ktorý sa uplatňuje nárok na štátnu prémiu a ktorého priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov3f) a osobitného základu dane z príjmov3g) za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, za ktorý sa uplatňuje nárok na štátnu prémiu, je najviac 1,3-násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, za ktorý sa uplatňuje nárok na štátnu prémiu; priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov a osobitného základu dane z príjmov,
c)
§ 4 písm. b).
(2)
Nárok stavebného sporiteľa na štátnu prémiu voči štátnemu rozpočtu uplatňuje stavebná sporiteľňa. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky poskytuje stavebnej sporiteľni elektronicky údaj o úhrne zdaniteľných príjmov za kalendárny rok podľa odseku 1 písm. b) na základe jej požiadavky zaslanej elektronicky na účely uplatňovania nároku stavebného sporiteľa podľa odseku 1 písm. b) na štátnu prémiu, ktorá obsahuje údaje týkajúce sa tohto stavebného sporiteľa v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu; ak nemá pridelené rodné číslo, zasiela sa dátum narodenia. Stavebná sporiteľňa uzatvorí s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky dohodu, ktorá upraví podrobnosti o poskytovaní údajov a požiadavke podľa druhej vety.
(3)
Štátna prémia sa určuje percentuálnym podielom z ročného vkladu na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe so zaokrúhlením na 0,5 %, a to minimálne 2,5 % z ročného vkladu a maximálne 15 % z ročného vkladu, najviac v sume 70 eur na príslušný kalendárny rok. Výšku štátnej prémie určenú na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe uverejní v úplnom znení13ca) ministerstvo opatrením, ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky do 90 kalendárnych dní po uplynutí rozhodujúceho obdobia. Štátna prémia sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.
(4)
Štátna prémia sa poskytuje stavebnému sporiteľovi každoročne počas trvania sporenia na jednu zmluvu o stavebnom sporení. Ak stavebný sporiteľ uzatvorí viacero zmlúv o stavebnom sporení, štátna prémia sa poskytne na tú zmluvu, o ktorej to stavebný sporiteľ písomne vyhlási, pričom také vyhlásenie môže byť stavebným sporiteľom zmenené v zmluve o stavebnom sporení v priebehu kalendárneho roka len raz. Ak toto vyhlásenie obsahujú v jednom kalendárnom roku viaceré zmluvy o stavebnom sporení a na tieto zmluvy stavebný sporiteľ vložil v tomto kalendárnom roku vklady, stavebný sporiteľ stráca nárok na štátnu prémiu za tento kalendárny rok zo všetkých zmlúv o stavebnom sporení.
(5)
Práva zo zmluvy o stavebnom sporení s nárokom na štátnu prémiu môžu byť prevedené v priebehu kalendárneho roka len jedenkrát medzi stavebnými sporiteľmi, ktorými môžu byť výhradne manžel, manželka, súrodenci alebo príbuzní v priamom rade. Ak by boli práva zo zmluvy o stavebnom sporení s nárokom na štátnu prémiu za kalendárny rok prevedené viackrát, alebo na inú osobu, stavebný sporiteľ stráca nárok na štátnu prémiu za tento kalendárny rok z dotknutej zmluvy a stavebná sporiteľňa odoberie stavebnému sporiteľovi nárokovanú štátnu prémiu.
(6)
Ak vznikne nárok na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení uzatvorenej v druhom polroku kalendárneho roka, štátna prémia za tento kalendárny rok určená podľa odseku 3 nesmie na túto zmluvu presiahnuť 1/2 zo sumy ustanovenej v odseku 3. Ak vznikne nárok na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení zrušenej počas kalendárneho roka a zároveň vznikne nárok na štátnu prémiu z novej zmluvy o stavebnom sporení uzatvorenej počas tohto kalendárneho roka, štátna prémia za tento kalendárny rok z oboch zmlúv spolu nesmie presiahnuť sumu ustanovenú v odseku 3; ustanovenie prvej vety a odsek 4 tým nie sú dotknuté.
(7)
Ak ide o stavebného sporiteľa podľa § 4 písm. b), počet nárokov na štátnu prémiu za kalendárny rok na jednu zmluvu o stavebnom sporení sa určuje podielom počtu ním spravovaných bytov a čísla 4 zaokrúhleným na celé číslo nahor.
zobraziť paragraf
§ 10a

(1)
Nárok na štátnu prémiu zaniká, ak stavebný sporiteľ
a)
zruší zmluvu o stavebnom sporení do dvoch rokov od jej uzatvorenia; to neplatí, ak dôjde k zrušeniu tejto zmluvy podľa odseku 2,
b)
zruší zmluvu o stavebnom sporení po dvoch rokoch od jej uzatvorenia a prostriedky získané stavebným sporením vrátane poskytnutej štátnej prémie nepoužije na stavebné účely uvedené v § 11; to neplatí, ak dôjde k zrušeniu tejto zmluvy podľa odseku 2,
c)
nedodrží ďalšie podmienky na poskytnutie štátnej prémie ustanovené týmto zákonom alebo
d)
nedodrží podmienky na poskytnutie štátnej prémie dohodnuté v zmluve o stavebnom sporení.
(2)
Ak dôjde k zrušeniu zmluvy o stavebnom sporení v dôsledku smrti alebo invalidity4) stavebného sporiteľa uvedeného v § 4 písm. a), nárok na štátnu prémiu nezaniká, pričom štátna prémia patrí stavebnému sporiteľovi len za obdobie, ktoré sa skončí dňom úmrtia alebo dňom priznania invalidného dôchodku, a prostriedky získané stavebným sporením vrátane poskytnutej štátnej prémie sa nemusia použiť na stavebné účely uvedené v § 11.
(3)
Stavebnému sporiteľovi uvedenému v § 4 písm. a) nepatrí štátna prémia za kalendárny rok, v ktorom mu bol poskytnutý stavebný úver podľa § 12 ods. 2 písm. a) a za každý ďalší kalendárny rok až do splatenia tohto úveru.
(4)
Ak stavebný sporiteľ nedodrží podmienky podľa odseku 1, je povinný bezodkladne, prostredníctvom stavebnej sporiteľne, vrátiť poskytnutú štátnu prémiu do štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
§ 10b

(1)
Stavebná sporiteľňa je povinná písomne uplatniť nárok na štátnu prémiu za príslušný kalendárny rok do 45 kalendárnych dní po uplynutí príslušného roka. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky poskytuje prostriedky na štátnu prémiu ročne, a to do 35 kalendárnych dní od uplatnenia nároku na štátnu prémiu stavebnou sporiteľňou za predchádzajúci kalendárny rok.
(2)
Stavebná sporiteľňa pripíše štátnu prémiu za predchádzajúci kalendárny rok na účet stavebného sporiteľa po získaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu najneskôr do desiatich kalendárnych dní; účet stavebného sporiteľa založený na základe zmluvy o stavebnom sporení nie je platobným účtom podľa osobitného predpisu.4aa)
(3)
Štátna prémia pripísaná na účet stavebného sporiteľa sa úročí rovnako ako vklady stavebného sporiteľa; stavebná sporiteľňa je povinná viesť štátnu prémiu na účte stavebného sporiteľa osobitne.
(4)
Stavebná sporiteľňa zodpovedá za
a)
včasné uplatnenie nároku na štátnu prémiu,
b)
plnenie podmienok poskytovania štátnej prémie, iba ak stavebná sporiteľňa preukáže, že nedodržiavanie plnenia týchto podmienok bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť,4a)
c)
správne vyčíslenie výšky štátnej prémie,
d)
zúčtovanie preddavkov štátnej prémie,
e)
vrátenie štátnej prémie do štátneho rozpočtu do jedného mesiaca od zistenia, že stavebný sporiteľ nedodržal podmienky na poskytnutie štátnej prémie.
zobraziť paragraf
§ 11

(1)
Cieľovú sumu, ak jej súčasťou je aj poskytnutý stavebný úver, môže stavebný sporiteľ použiť na tieto stavebné účely:
a)
nadobudnutie vlastníctva bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb,4b) bytového domu alebo ich častí,
b)
výstavbu, prístavbu, nadstavbu, vstavbu bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb, bytového domu alebo ich častí,
c)
stavebné úpravy, modernizáciu a obnovu bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb, bytového domu alebo na udržiavacie práce na nich,
d)
nadobudnutie vlastníctva stavebného pozemku na účel výstavby rodinného domu alebo bytového domu,
e)
nadobudnutie vlastníctva pozemku, na ktorom sa už nachádza rodinný dom alebo bytový dom,
f)
nadobudnutie vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na účel prestavby nebytových priestorov na byt,
g)
prestavbu nebytových priestorov na byt,
h)
úhradu podielu bytovému družstvu na účel nadobudnutia bytu,
i)
výstavbu alebo nadobudnutie zariadení využívajúcich alternatívne zdroje energie, domových čističiek odpadových vôd vrátane ich modernizácie, obnovy a udržiavacích prác na nich,
j)
prípravu stavebných pozemkov určených na výstavbu rodinných domov a bytových domov vrátane pripojenia na verejné rozvodové siete plynu, vody, elektriny, kanalizácie a iné verejné dopravné a technické vybavenia územia,
k)
prípravu a vypracovanie územnej dokumentácie alebo projektovej dokumentácie na stavebné účely uvedené v písmenách b), g), i) a j),
l)
získanie energetického certifikátu4c) rodinného domu alebo bytového domu,
m)
úhradu záväzkov súvisiacich so stavebnými účelmi uvedenými v písmenách a) až l),
n)
nadobudnutie, výstavbu a prestavbu tuzemských nehnuteľností s prevažujúcou funkciou bývania a ubytovania určených na využitie funkcie zariadení sociálnych služieb a študentských internátov vrátane vyvolaných investícií,
o)
stavebné úpravy, modernizáciu a obnovu tuzemských nehnuteľností s prevažujúcou funkciou bývania a ubytovania určených na využitie funkcie zariadení sociálnych služieb a študentských internátov alebo na udržiavacie práce na nich.
(2)
Stavebným účelom pre stavebných sporiteľov podľa § 4 písm. a) nemôže byť financovanie verejných rozvodových sietí plynu, vody, elektriny, kanalizácie a iných verejných dopravných a technických vybavení územia, ktorých stavebníkom je právnická osoba.
(3)
Stavebným účelom pre stavebných sporiteľov podľa § 4 písm. b) môže byť len
a)
obnova, modernizácia alebo stavebné úpravy spoločných častí alebo spoločných zariadení bytového domu3) vrátane udržiavacích prác na nich,
b)
stavebné účely uvedené v odseku 1 písm. i) a l),
c)
úhrada záväzkov súvisiacich s obnovou, modernizáciou alebo stavebnými úpravami spoločných častí alebo spoločných zariadení bytového domu3) a s udržiavacími prácami na nich,
d)
úhrada záväzkov súvisiacich so stavebnými účelmi uvedenými v odseku 1 písm. i) a l).
(4)
Stavebný sporiteľ podľa § 4 písm. c) nemôže cieľovú sumu podľa odseku 1 použiť na stavebný účel uvedený v odseku 1 písm. h).
(5)
Stavebný sporiteľ podľa § 4 písm. b) je povinný previesť cieľovú sumu podľa odseku 1 do fondu prevádzky, údržby a opráv.3)
(6)
Záväzky stavebných sporiteľov vyplývajúce z poskytnutia stavebného úveru musia byť zabezpečené podľa osobitných predpisov.5)
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore