Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 411/2019 účinný od 01.01.2024

Platnosť od: 29.11.2019
Účinnosť od: 01.01.2024
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 411/2019 účinný od 01.01.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 411/2019 s účinnosťou od 01.01.2024 na základe 353/2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska podľa § 66a ods. 5 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Vzor výpisu z osobného účtu a výkazu predpokladaných dôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia účastníka doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „výpis účastníka“), ktorý sa zasiela účastníkovi doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „účastník“), je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

Vzor výpisu z osobného účtu a výkazu dôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia poberateľa dávky doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „výpis poberateľa dávky“), ktorý sa zasiela poberateľovi dávky doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „poberateľ dávky“), je uvedený v prílohe č. 2.

Pravidlá na určenie prognózdôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia
§ 3
(1)

Výpis účastníka obsahuje informácie o prognózach dôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „dôchodková dávka“), ktoré vychádzajú z možných ekonomických scenárov zahŕňajúcich pesimistický scenár, základný scenár a optimistický scenár.

(2)

Prognózy dôchodkových dávok sa zostavujú na základe

a)

príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej len „príspevky“) účastníka podľa odseku 3,

b)

príspevkov zamestnávateľa podľa odseku 4,

c)

sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona,

d)

syntetického ukazovateľa rizika1) doplnkového dôchodkového fondu účastníka,

e)

veku

1.

podľa § 4 ods. 2, ak účastník uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (ďalej len „účastnícka zmluva“), ktorej súčasťou nie je dávkový plán alebo

2.

podľa § 4 ods. 2 a 4, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, a účastník má na osobnom dôchodkovom účte najmenej jeden príspevok označený zamestnávateľom spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva prácu podľa § 2 ods. 2 písm. b) zákona (ďalej len „riziková práca“),

f)

veku podľa § 4 ods. 3, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, a veku podľa § 4 ods. 2,

g)

veku

1.

podľa § 4 ods. 3 a 4, ak ide o účastníka uvedeného v § 86 ods. 1 prvej vete zákona a účastník má na osobnom dôchodkovom účte najmenej jeden príspevok označený zamestnávateľom spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu, a veku podľa § 4 ods. 2 alebo

2.

podľa § 4 ods. 3 a 5, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, a účastník má na osobnom dôchodkovom účte najmenej jeden príspevok označený zamestnávateľom spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu, a veku podľa § 4 ods. 2,

h)

mesačného výnosu doplnkového dôchodkového fondu podľa prílohy č. 3; ak je cieľom investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu uplatňovanie princípov životného cyklu investície postupným znižovaním rizika v závislosti od veku účastníka, mesačný výnos doplnkového dôchodkového fondu reprezentovaný kategóriou syntetického ukazovateľa rizika tohto doplnkového dôchodkového fondu sa môže upraviť o predpokladaný vývoj rizikového profilu, a to v závislosti od definovanej investičnej stratégie,

i)

ukazovateľa zníženia výnosnosti podľa prílohy č. 3,

j)

predpokladanej inflácie podľa prílohy č. 3,

k)

predpokladanej dĺžky obdobia vyplácania dočasného doplnkového starobného dôchodku.

(3)

Príspevok účastníka je priemerná suma mesačných príspevkov účastníka za obdobie

a)

12 mesiacov predchádzajúcich dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona alebo

b)

od uzatvorenia účastníckej zmluvy do dňa podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona, ak má účastník uzatvorenú účastnícku zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ktorá výpis účastníka zasiela, kratšie ako od začiatku obdobia, za ktoré sa výpis účastníka zasiela.

(4)

Príspevok zamestnávateľa je priemerná suma mesačných príspevkov zamestnávateľa za obdobie

a)

12 mesiacov predchádzajúcich dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona alebo

b)

od začiatku obdobia, za ktoré zamestnávateľ platil príspevky do dňa podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona, ak zamestnávateľ platil príspevky za obdobie kratšie ako od začiatku obdobia, za ktoré sa výpis účastníka zasiela.

(5)

Vzorce na výpočet prognóz dôchodkových dávok sú uvedené v prílohe č. 3.

(6)

Pri výpočte prognóz dôchodkových dávok možno zohľadniť rast príspevkov, ak súčet priemernej sumy mesačných príspevkov účastníka a priemernej sumy mesačných príspevkov zamestnávateľa vzrástol v posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch sledovaného obdobia v porovnaní s prvými 12 po sebe nasledujúcimi mesiacmi sledovaného obdobia najmenej o 5 % a súčet priemernej sumy týchto príspevkov vzrástol v sledovanom období medziročne najmenej dvakrát. Sledovaným obdobím je 60 po sebe nasledujúcich mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa výpis účastníka zasiela. Rast príspevkov podľa prvej vety sa vypočíta podľa vzorca č. 5 uvedeného v prílohe č. 3.

§ 4
(1)

Na účely určenia prognóz dôchodkových dávok sa použije vek účastníka podľa odsekov 2 až 7.

(2)

Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, je

a)

vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu2) alebo

b)

vek účastníka podľa roku jeho narodenia uvedený v prílohe č. 4, ak ho nie je možné určiť podľa písmena a).

(3)

Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, je vek, ktorého dovŕšenie je podmienkou vyplácania doplnkového starobného dôchodku, uvedený v jeho dávkovom pláne.

(4)

Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, alebo účastníka uvedeného v § 86 ods. 1 prvej vete zákona, je vek podľa § 17 ods. 1 zákona.

(5)

Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, je vek, ktorého dovŕšenie je podmienkou vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku, uvedený v jeho dávkovom pláne.

(6)

Pri určení veku účastníka podľa odseku 2 sa nezohľadňuje

a)

počet vychovaných detí,

b)

nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. pracovnej kategórie a nároky vyplývajúce zo zaradenia služby do I. alebo II. kategórie funkcií.

(7)

Pri určení veku účastníka podľa odseku 2 sa na účely určenia prognóz dôchodkových dávok v príslušnom kalendárnom roku neuplatní všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydá v príslušnom kalendárnom roku; príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa určujú prognózy dôchodkových dávok.

§ 5 - Alternatívna prognóza dôchodkových dávok

Ak výpis účastníka obsahuje alternatívnu prognózu dôchodkových dávok, zostaví sa podľa § 3 ods. 2 až 6. Pri zostavovaní tejto prognózy sa vychádza z predpokladu, že sa

a)

zvýši príspevok účastníka podľa § 3 ods. 3,

b)

zvýši príspevok zamestnávateľa podľa § 3 ods. 4,

c)

použije mesačný výnos príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý je zaradený do inej kategórie syntetického ukazovateľa rizika podľa prílohy č. 3.

§ 6 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení v znení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 182/2019 Z. z.

§ 7

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Ján Richter v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k opatreniu č. 411/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k opatreniu č. 411/2019 Z. z.

  Príloha č. 2 k opatreniu č. 411/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - Výpis z osobného účtu a výkaz dôchodkových dávok poberateľa dávky

  Príloha č. 3 k opatreniu č. 411/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZORCE NA VÝPOČET PROGNÓZ DÔCHODKOVÝCH DÁVOK

  Príloha č. 4 k opatreniu č. 411/2019 Z. z.

  PREDPOKLADANÝ DÔCHODKOVÝ VEK ÚČASTNÍKA

  Rok narodenia Predpokladaný dôchodkový vek účastníka v rokoch a mesiacoch
  1967 64 rokov
  1968 64 rokov
  1969 64 rokov
  1970 64 rokov a 1 mesiac
  1971 64 rokov a 1 mesiac
  1972 64 rokov a 3 mesiace
  1973 64 rokov a 6 mesiacov
  1974 64 rokov a 8 mesiacov
  1975 64 rokov a 10 mesiacov
  1976 65 rokov
  1977 65 rokov a 2 mesiace
  1978 65 rokov a 4 mesiace
  1979 65 rokov a 6 mesiacov
  1980 65 rokov a 7 mesiacov
  1981 65 rokov a 9 mesiacov
  1982 65 rokov a 11 mesiacov
  1983 66 rokov a 1 mesiac
  1984 66 rokov a 2 mesiace
  1985 66 rokov a 4 mesiace
  1986 66 rokov a 6 mesiacov
  1987 66 rokov a 7 mesiacov
  1988 66 rokov a 9 mesiacov
  1989 66 rokov a 11 mesiacov
  1990 67 rokov
  1991 67 rokov a 2 mesiace
  1992 67 rokov a 3 mesiace
  1993 67 rokov a 5 mesiacov
  1994 67 rokov a 7 mesiacov
  1995 67 rokov a 8 mesiacov
  1996 67 rokov a 10 mesiacov
  1997 67 rokov a 11 mesiacov
  1998 68 rokov a 1 mesiac
  1999 68 rokov a 2 mesiace
  2000 68 rokov a 4 mesiace
  2001 68 rokov a 5 mesiacov
  2002 68 rokov a 7 mesiacov
  2003 68 rokov a 8 mesiacov
  2004 68 rokov a 9 mesiacov
  2005 68 rokov a 11 mesiacov
  2006 69 rokov
  2007 69 rokov a 2 mesiace
  2008 69 rokov a 3 mesiace
  2009 69 rokov a 5 mesiacov
  2010 69 rokov a 6 mesiacov
  2011 69 rokov a 7 mesiacov
  2012 69 rokov a 9 mesiacov
  2013 69 rokov a 10 mesiacov
  2014 69 rokov a 11 mesiacov
  2015 70 rokov a 1 mesiac
  2016 70 rokov a 2 mesiace
  2017 70 rokov a 3 mesiace
  2018 70 rokov a 5 mesiacov
  2019 70 rokov a 6 mesiacov
  2020 70 rokov a 7 mesiacov
  2021 70 rokov a 8 mesiacov

Poznámky

 • 1)

  § 66 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.§ 1 ods. 2 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 15/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.

 • 2)

  § 65 a § 293ff zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore