Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 525/2023 účinný od 01.01.2024

Platnosť od: 29.12.2023
Účinnosť od: 01.01.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia, Vodné zdroje a podzemné vody
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 525/2023 účinný od 01.01.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 525/2023 s účinnosťou od 01.01.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 303/2016 Z. z., zákona č. 277/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 305/2018 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 516/2021 Z. z., zákona č. 253/2022 Z. z., zákona č. 517/2022 Z. z., zákona č. 74/2023 Z. z. a zákona č. 272/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 78 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vo výške ekonomicky oprávnených nákladov za tieto vodohospodárske služby znížených o výšku príjmov z poplatkov za užívanie vôd vrátane poplatkov za odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy podľa § 79 ods. 1 a 7 a poplatkov za odbery povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy podľa odseku 6“.
2.
V § 79 odseky 7 a 8 znejú:

„(7)
Poplatky za užívanie vôd podľa odsekov 1, 2 a 4, vrátane poplatkov za odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy, sú príjmom správcu vodohospodársky významných vodných tokov.

(8)
Správca vodohospodársky významných vodných tokov koná vo veciach určovania výšky poplatkov za užívanie vôd za kalendárny rok podľa osobitného predpisu,71) určuje výšku preddavkov, sleduje platenie preddavkov, určuje výšku skutočných poplatkov, vykonáva ročné zúčtovanie poplatkov, vydáva výkaz o výške nedoplatkov alebo výške preplatkov a koná vo veciach vyberania a vymáhania týchto poplatkov a nedoplatkov podľa osobitného predpisu.72) Na konanie v prvom stupni je príslušný odštepný závod správcu vodohospodársky významných vodných tokov a na konanie v druhom stupni je príslušné jeho podnikové riaditeľstvo.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 71 a 72 znejú:

„71) § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

72) § 46 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 72a sa vypúšťa.

3.
V § 79 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:

„(9)
Návrh na výšku poplatkov podáva na základe vlastného výpočtu ten, kto tieto vody užíva v lehote určenej v osobitnom predpise;73) ak nepredloží návrh na určenie výšky poplatkov v určenej lehote, správca vodohospodársky významných vodných tokov vypočíta výšku poplatkov na základe povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. b) prvého bodu alebo § 21 ods. 1 písm. c).

(10)
Správca vodohospodársky významných vodných tokov je oprávnený, na účely určovania alebo preverovania výšky poplatkov, vykonávať kontrolu skutočného odoberania podzemných vôd alebo vypúšťania odpadových vôd alebo osobitných vôd alebo geotermálnych vôd do povrchových vôd alebo vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd alebo vykonávať kontrolné odbery a rozbory vzoriek vypúšťaných odpadových vôd v priebehu kalendárneho roka.“.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 73 znie:

„73) § 7 ods. 1 a 2 a § 11 ods. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4.
V § 80f ods. 2 sa za slová „štátnej vodnej správy“ vkladajú slová „do 31. decembra 2032“ a vypúšťajú sa slová „do 1. januára 2024“.

Čl. II

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 332/2017 Z. z., zákona č. 329/2018 Z. z., zákona č. 111/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 67/2021 Z. z., zákona č. 535/2021 Z. z., zákona č. 66/2022 Z. z., zákona č. 186/2023 Z. z. a zákona č. 267/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až x) sa označujú ako písmená e) až w).

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.

2.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno o).

Doterajšie písmená p) až aq) sa označujú ako písmená o) až ap).

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b sa vypúšťa.

3.
V § 4 ods. 2 sa slová „p) až z), ab), ac), ae), am), an) a ao)“ nahrádzajú slovami „o) až y), aa), ab), ad), al), am) a an)“.
4.
V § 4 ods. 3 sa slová „n), ad), ah), am), an) a ao)“ nahrádzajú slovami „m), ac), ag), al), am) a an)“.
5.
V § 4 ods. 6 sa slová „n), ad), am), an) a ao)“ nahrádzajú slovami „m), ac), al), am) a an)“.
6.
V § 4 sa vypúšťajú odseky 11 a 12.

Doterajšie odseky 13 až 19 sa označujú ako odseky 11 až 17.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b sa vypúšťajú.

7.
V § 4 ods. 11 sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“.
8.
V § 4 ods. 12 sa slová „písm. q)“ nahrádzajú slovami „písm. p)“.
9.
V § 4 ods. 13 sa slová „písm. r)“ nahrádzajú slovami „písm. q)“.
10.
V § 4 ods. 15 sa slová „§ 3 písm. v)“ nahrádzajú slovami „§ 3 písm. u)“.
11.
V § 4c ods. 1 až 3 a 5 až 7 sa slová „§ 4 ods. 1 písm. ad)“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 písm. ac)“.
12.
V § 4d ods. 5 sa slová „§ 4 ods. 1 písm. ah)“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 písm. ag)“.
13.
V § 4f ods. 1 a 4 až 7 sa slová „§ 4 ods. 1 písm. ai)“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 písm. ah)“.
14.
V § 4g ods. 1, 3, 4 a 6 až 9 sa slová „§ 4 ods. 1 písm. aj)“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 písm. ai)“.
15.
V § 4h ods. 1, 3, 4 a 6 až 9 sa slová „§ 4 ods. 1 písm. ak)“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 písm. aj)“.
16.
V § 4i ods. 2 a 4 až 6 sa slová „§ 4 ods. 1 písm. al)“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 písm. ak)“.
17.
V § 4j ods. 1 až 3, 5 a 6 sa slová „§ 4 ods. 1 písm. ap)“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 písm. ao)“.
18.
V § 6 ods. 1 a § 8 ods. 1 a 2 sa slovo „al)“ nahrádza slovom „ak)“.
19.
V § 9 ods. 1 sa slová „am) až ao)“ nahrádzajú slovami „al) až an)“.
20.
V § 10 ods. 1 písm. e) sa slová „ad), aj) a ak)“ nahrádzajú slovami „ac), ai) a aj)“ a slová „§ 4 ods. 1 písm. ai)“ sa nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 písm. ah)“.
21.
V § 11 ods. 5 sa slová „§ 4 ods. 1 písm. al)“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 písm. ak)“.
22.
V nadpise pod § 15g sa slovo „ustanovenie“ nahrádza slovom „ustanovenia“, doterajší text § 15g sa označuje ako odsek 1 a § 15g sa dopĺňa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2)
Správca vodohospodársky významných vodných tokov, na účely úhrady nákladov spojených so sledovaním správnosti výpočtu a určovaním výšky poplatkov za odber podzemných vôd a poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd, doručí ministrovi oznámenie o výške poplatkov za odbery podzemných vôd a poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd, ktoré boli príjmom fondu za rok 2023 upravenej o ročné zúčtovanie nedoplatkov a preplatkov, do 20. marca 2024. Pri ročnom zúčtovaní nedoplatkov a preplatkov za rok 2023 sa uplatní postup podľa doterajších predpisov.

(3)
Minister písomným rozhodnutím určí výšku úhrady nákladov spojených so sledovaním správnosti výpočtu a určovaním výšky poplatkov za odber podzemných vôd a poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd za rok 2023 správcovi vodohospodársky významných vodných tokov podľa doterajších predpisov, ktorú fond uhradí najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomného rozhodnutia ministra správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.“.

Čl. III

Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Obmedzenia a zákazy činností podľa odsekov 1 až 3 sa po dohode Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“) nevzťahujú na činnosti na obranu štátu vo vojenských obvodoch a územiach potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu alebo slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky alebo právnická osoba v jeho zakladateľskej pôsobnosti alebo zriaďovateľskej pôsobnosti, s prihliadnutím na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd prirodzene sa vyskytujúcich v chránenej vodohospodárskej oblasti.“.

2.
V § 5 sa slová „Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvom životného prostredia“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2023 okrem čl. I bodov 1 až 3, čl. II a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024.

Zuzana Čaputová v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore