Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 411/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 353/2023 účinný od 01.01.2024

Platnosť od: 05.09.2023
Účinnosť od: 01.01.2024
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 411/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 353/2023 účinný od 01.01.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 353/2023 s účinnosťou od 01.01.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 411/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska podľa § 66a ods. 5 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2018 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 411/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 ods. 1 sa slová „až 5“ nahrádzajú slovami „až 7“.
2.
V § 4 odsek 2 znie:

„(2)
Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, je
a)
vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu2) alebo

b)
vek účastníka podľa roku jeho narodenia uvedený v prílohe č. 4, ak ho nie je možné určiť podľa písmena a).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 65 a § 293ff zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.

3.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Pri určení veku účastníka podľa odseku 2 sa nezohľadňuje
a)
počet vychovaných detí,

b)
nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. pracovnej kategórie a nároky vyplývajúce zo zaradenia služby do I. alebo II. kategórie funkcií.

(7)
Pri určení veku účastníka podľa odseku 2 sa na účely určenia prognóz dôchodkových dávok v príslušnom kalendárnom roku neuplatní všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydá v príslušnom kalendárnom roku; príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa určujú prognózy dôchodkových dávok.“.

4.
V prílohe č. 1 časti I. „všeobecné zásady zostavovania výpisu účastníka“ bode 6 písm. a) druhom bode úvodnej vete sa za slovo „scenára“ vkladajú slová „spolu s jej číselnou hodnotou“.
5.
V prílohe č. 1 časti II. „vysvetlivky na vypĺňanie“ písm. h) sa za slová „dovŕšil vek podľa § 4 ods. 2“ vkladajú slová „alebo ods. 3“.
6.
V prílohe č. 1 časti II. „vysvetlivky na vypĺňanie“ písm. k) sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, uvádza sa aj text „Váš predpokladaný dôchodkový vek potrebný na starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne“.“.
7.
V prílohe č. 1 časti II. „vysvetlivky na vypĺňanie“ písmeno l) znie:

„l)
Ak ide o účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, uvádza sa vek podľa § 4 ods. 2. Ak ide o účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, uvádza sa vek podľa § 4 ods. 2 a 3. Údaj o veku sa uvádza spolu s uvedením slov „rok“ a „mesiac“ v príslušnom gramatickom tvare. Riadok sa neuvádza, ak ide o účastníka, ktorý k dátumu, ku ktorému sa vzťahujú informácie vo výpise účastníka, dovŕšil vek podľa § 4 ods. 2.“.

8.
V prílohe č. 1 časti II. „vysvetlivky na vypĺňanie“ písmeno s) znie:

„s)
Uvádza sa vek podľa § 4 ods. 2. Údaj o veku sa uvádza spolu s uvedením slov „rok“ a „mesiac“ v príslušnom gramatickom tvare. Ak účastník k dátumu, ku ktorému sa vzťahujú informácie vo výpise účastníka, dovŕšil vek podľa § 4 ods. 2, blok C sa neuvádza.“.

9.
V prílohe č. 1 časti II. „vysvetlivky na vypĺňanie“ písm. t) až v) sa za slovom „veku“ vypúšťa čiarka a slová „ku ktorému sa robí prognóza doplnkového starobného dôchodku podľa § 3“ sa nahrádzajú slovami „podľa § 4 ods. 2“.
10.
V prílohe č. 1 časti II. „vysvetlivky na vypĺňanie“ písmená x) a y) znejú:

„x)
Ak ide o účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán alebo o účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán a ktorý dovŕšil vek podľa § 4 ods. 3, uvádza sa suma určená podľa vzorca na výpočet prognózovanej hodnoty osobného účtu účastníka uvedeného v prílohe č. 3 zaokrúhlená na celé eurá nadol k veku podľa § 4 ods. 2. Ak ide o účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, uvádza sa suma určená podľa vzorca na výpočet prognózovanej hodnoty osobného účtu účastníka uvedeného v prílohe č. 3 zaokrúhlená na celé eurá nadol k veku podľa § 4 ods. 2 spolu s novým riadkom a textom „Prognóza nasporenej sumy k veku“ spolu s uvedením veku podľa § 4 ods. 3 a suma určená podľa vzorca na výpočet prognózovanej hodnoty osobného účtu účastníka uvedeného v prílohe č. 3 zaokrúhlená na celé eurá nadol k veku podľa § 4 ods. 3. Údaj o veku sa uvádza spolu s uvedením slov „rok“ a „mesiac“ v príslušnom gramatickom tvare.

y)
Uvádza sa 1/60 alebo 1/120 prognózy nasporenej sumy pre príslušný scenár zaokrúhlená na celé eurá nadol k veku podľa § 4 ods. 2 spolu s informáciou, že predpokladaný mesačný dôchodok je vypočítaný k veku podľa § 4 ods. 2. Ak ide o účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán a nedovŕšil vek podľa § 4 ods. 3, pripája sa nový riadok a text „Predpokladaný mesačný dôchodok vyplácaný počas“ spolu s uvedením obdobia vyplácania doplnkového starobného dôchodku v dĺžke desať rokov alebo päť rokov, ak účastníkovi chýba najviac päť rokov do dovŕšenia veku podľa § 4 ods. 3 a mesačná suma jeho predpokladaného doplnkového starobného dôchodku vyplácaného počas desiatich rokov je nižšia ako suma určená podľa § 46e ods. 9 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z. a uvádza sa 1/60 alebo 1/120 prognózy nasporenej sumy pre príslušný scenár zaokrúhlená na celé eurá nadol k veku podľa § 4 ods. 3 spolu s informáciou, že predpokladaný mesačný dôchodok je vypočítaný k veku podľa § 4 ods. 3. Údaj o veku sa uvádza spolu s uvedením slov „rok“ a „mesiac“ v príslušnom gramatickom tvare.“.

11.
V prílohe č. 1 časti II. „vysvetlivky na vypĺňanie“ písm. ac) sa na konci pripája táto veta: „Slová „Váš vek pre doplnkový výsluhový dôchodok“ sa neuvádzajú, ak účastník dovŕšil vek podľa § 4 ods. 4 alebo ods. 5.“.
12.
V prílohe č. 1 časti II. „vysvetlivky na vypĺňanie“ písmeno ad) znie:

„ad)
Slová „vek podľa Vášho dávkového plánu, ako aj“ sa uvádzajú, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, a nedovŕšil vek podľa § 4 ods. 3.“.

13.
Opatrenie sa dopĺňa prílohou č. 4, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4
k opatreniu č. 411/2019 Z. z.


PREDPOKLADANÝ DÔCHODKOVÝ VEK ÚČASTNÍKA


Rok narodenia Predpokladaný dôchodkový vek účastníka v rokoch a mesiacoch
1967 64 rokov
1968 64 rokov
1969 64 rokov
1970 64 rokov a 1 mesiac
1971 64 rokov a 1 mesiac
1972 64 rokov a 3 mesiace
1973 64 rokov a 6 mesiacov
1974 64 rokov a 8 mesiacov
1975 64 rokov a 10 mesiacov
1976 65 rokov
1977 65 rokov a 2 mesiace
1978 65 rokov a 4 mesiace
1979 65 rokov a 6 mesiacov
1980 65 rokov a 7 mesiacov
1981 65 rokov a 9 mesiacov
1982 65 rokov a 11 mesiacov
1983 66 rokov a 1 mesiac
1984 66 rokov a 2 mesiace
1985 66 rokov a 4 mesiace
1986 66 rokov a 6 mesiacov
1987 66 rokov a 7 mesiacov
1988 66 rokov a 9 mesiacov
1989 66 rokov a 11 mesiacov
1990 67 rokov
1991 67 rokov a 2 mesiace
1992 67 rokov a 3 mesiace
1993 67 rokov a 5 mesiacov
1994 67 rokov a 7 mesiacov
1995 67 rokov a 8 mesiacov
1996 67 rokov a 10 mesiacov
1997 67 rokov a 11 mesiacov
1998 68 rokov a 1 mesiac
1999 68 rokov a 2 mesiace
2000 68 rokov a 4 mesiace
2001 68 rokov a 5 mesiacov
2002 68 rokov a 7 mesiacov
2003 68 rokov a 8 mesiacov
2004 68 rokov a 9 mesiacov
2005 68 rokov a 11 mesiacov
2006 69 rokov
2007 69 rokov a 2 mesiace
2008 69 rokov a 3 mesiace
2009 69 rokov a 5 mesiacov
2010 69 rokov a 6 mesiacov
2011 69 rokov a 7 mesiacov
2012 69 rokov a 9 mesiacov
2013 69 rokov a 10 mesiacov
2014 69 rokov a 11 mesiacov
2015 70 rokov a 1 mesiac
2016 70 rokov a 2 mesiace
2017 70 rokov a 3 mesiace
2018 70 rokov a 5 mesiacov
2019 70 rokov a 6 mesiacov
2020 70 rokov a 7 mesiacov
2021 70 rokov a 8 mesiacov
“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2024.

Soňa Gaborčáková v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore