Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70993
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 21.05.2020


Platnosť od: 23.10.2014
Účinnosť od: 21.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD DS7 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 21.05.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 284/2014 s účinnosťou od 21.05.2020 na základe 129/2020

Legislatívny proces k zákonu 284/2014§ 8
Rokovanie rady

(1)
Rada je schopná uznášať sa, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.
(2)
Na prijatie uznesenia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov rady.
(3)
Rokovanie rady zvoláva predseda rady a v čase jeho neprítomnosti podpredseda rady spravidla raz za kalendárny mesiac; predseda rady a v čase jeho neprítomnosti podpredseda rady je povinný zvolať rokovanie rady vždy, keď o to požiadajú najmenej traja členovia rady, dozorná komisia alebo riaditeľ. Predsedu rady v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda rady. Rokovanie rady riadi predseda rady a v čase jeho neprítomnosti podpredseda rady.
(4)
Rokovania rady sú verejné okrem rozhodovania podľa § 4 ods. 2 písm. d) a n). Z každého rokovania rady sa vyhotovuje zápis. Zápis z rokovania rady sa zverejňuje do piatich pracovných dní od skončenia rokovania rady na webovom sídle fondu.
zobraziť paragraf
§ 18
Poskytovanie finančných prostriedkov

(1)
Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, a to
a)
tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel a ich reflexií,
b)
podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu,
c)
vzdelávací program v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu,
d)
štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo alebo výskumne podieľajú na rozvoji umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike,
e)
projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácii cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej republike,
f)
ochranu, rozvoj a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva okrem oblastí pamiatkového fondu podľa osobitného predpisu,9a)
g)
podporu činnosti a infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií, kultúrnych centier, umeleckých centier, rezidenčných centier, divadiel, galérií a iných organizácií pôsobiacich v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu.
(2)
Fond poskytuje finančné prostriedky na realizáciu projektu. Projektom sa na účely tohto zákona rozumie najmä
a)
tvorba, realizácia a verejná prezentácia umeleckého diela, najmä
1.
divadelného diela,
2.
dramatického diela,
3.
hudobnodramatického diela,
4.
pantomimického diela,
5.
choreografického diela,
6.
tanečného diela,
7.
hudobného diela,
8.
diela výtvarného umenia a
9.
slovesného diela,
10.
multimediálneho diela,
b)
tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo folklórneho diela spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným spôsobom,
c)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií,
d)
realizácia odborných reflexií a výskumných aktivít v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu a verejná prezentácia alebo publikovanie ich výsledkov,
e)
výroba a verejné šírenie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov,
f)
realizácia kultúrnych podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a obdobných aktivít s celoslovenským významom,
g)
úhrada členských príspevkov žiadateľa do medzinárodných organizácií vykonávajúcich svoju činnosť v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu,
h)
prezentácia slovenského umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v zahraničí,
i)
mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu,
j)
spolufinancovanie projektov, ktoré získali finančnú podporu z medzinárodných zdrojov, ak ich realizáciu s ohľadom na ciele Európskej únie k Slovenskej republike možno považovať za významnú v oblasti kultúry,
k)
systematické nadobúdanie a uchovávanie zbierkových predmetov, zbierok a knižničných fondov.
(3)
Fond poskytuje finančné prostriedky formou
a)
dotácie,
b)
štipendia alebo
c)
pôžičky10) so splatnosťou najviac päť rokov.
(4)
Fond poskytuje finančné prostriedky formou štipendia len fyzickým osobám na rozvoj tvorby, vzdelávania a odborného výskumu v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Štipendium je účelovo viazaná nenávratná finančná podpora, ktorú fond vypláca jednorazovo alebo opakovane počas presne určeného časového obdobia podľa zmluvy uzavretej podľa § 22.
(5)
Na poskytnutie finančných prostriedkov a na poskytnutie nefinančnej podpory podľa § 2 písm. m) a n) nie je právny nárok.
(6)
Finančné prostriedky nemožno poskytnúť na
a)
krytie straty z činnosti osôb,
b)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
c)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
d)
splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek.
(7)
Fond môže ako podmienku poskytnutia dotácie určiť povinnosť žiadateľa písomne preukázať, že má na financovanie projektu, na ktorý sa finančné prostriedky požadujú, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných alebo iných zdrojov. Výšku spolufinancovania určí fond v rámci zásad a priorít podpornej činnosti fondu na konkrétne obdobie schválených radou.
(8)
O poskytnutí finančných prostriedkov rozhodne riaditeľ do 90 pracovných dní od posledného dňa obdobia určeného fondom na predkladanie žiadostí, ktorá je úplná, a to na základe hodnotenia odbornej komisie. Riaditeľ rozhodne o
a)
poskytnutí finančných prostriedkov, ak poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétnu žiadosť odborná komisia odporučila a ak je to v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu,11)
b)
neposkytnutí finančných prostriedkov, ak poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétnu žiadosť odborná komisia neodporučila alebo ak to nie je v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu.11)
(9)
Rozhodnutie riaditeľa podľa odseku 8 fond zverejní v súlade s § 26 na svojom webovom sídle. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.
(10)
Na základe rozhodnutia podľa odseku 8 fond vypracuje a predloží žiadateľovi návrh zmluvy podľa § 22.
zobraziť paragraf
§ 19
Žiadatelia

(1)
Žiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, alebo právnická osoba, predmetom činnosti ktorej je realizácia aktivít v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu špecifikovanej vo výzve na podávanie žiadostí.
(2)
Finančné prostriedky nemožno poskytnúť žiadateľovi,
a)
ktorý neposkytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa osobitného zákona,12)
b)
voči ktorému je vedené konkurzné konanie, je v konkurze, v reštrukturalizácii alebo bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,13)
c)
ktorý je v likvidácii,14)
d)
proti ktorému je vedený výkon rozhodnutia,15)
e)
ktorý nemá vysporiadané finančné vzťahy voči štátnemu rozpočtu,
f)
ktorý porušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,17)
g)
ktorý má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa eviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,17aa)
h)
ktorý nepredložil vyúčtovanie finančných prostriedkov,
i)
ktorý nevrátil fondu finančné prostriedky podľa § 22 ods. 10,
j)
ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,17a) ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.17a)
(3)
Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, ju nesmie previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.
(4)
Žiadateľom nemôže byť
a)
člen rady, člen dozornej komisie, riaditeľ ani im blízka osoba9) a člen odbornej komisie ani jemu blízka osoba v tom programe, v ktorom je člen odbornej komisie hodnotiteľom,
b)
právnická osoba, ktorej členom riadiacich, kontrolných alebo členom dozorných orgánov, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárnych orgánov je člen rady, člen dozornej komisie, riaditeľ, zamestnanec fondu a člen odbornej komisie alebo jemu blízka osoba v programoch, v ktorých je člen odbornej komisie hodnotiteľom,
c)
zamestnanec fondu,
d)
rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo kultúry").
zobraziť paragraf
§ 20
Podávanie žiadostí

(1)
Finančné prostriedky možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti. Formulár žiadosti zverejní fond na svojom webovom sídle. Žiadateľ v žiadosti uvedie, o akú formu poskytnutia finančných prostriedkov a v akej sume žiada.
(2)
Prílohou žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov vo forme dotácie alebo pôžičky je
a)
popis projektu,
b)
celkový rozpočet projektu vrátane kalkulácie nákladov,
c)
doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného registra,
d)
doklady podľa § 18 ods. 7,
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa osobitného predpisu,12)
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedené konkurzné konanie, že nie je v konkurze, v reštrukturalizácii, že proti nemu nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, že nie je v likvidácii a že proti nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,
g)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané vzťahy voči štátnemu rozpočtu a rozpočtom obcí,
h)
čestné vyhlásenie žiadateľa o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,
i)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,17aa)
j)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že vždy riadne a včas predložil vyúčtovanie finančných prostriedkov, ak mal takúto povinnosť,
k)
potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti podľa § 21,
l)
iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti, ktoré fond špecifikuje pre dané časové obdobie vo výzve na podávanie žiadostí.
(3)
Prílohu podľa odseku 2 písm. c) je povinný predložiť žiadateľ v platnom a účinnom znení k prvej žiadosti, ktorú podáva fondu. Ak nastala zmena v doklade podľa prvej vety, je žiadateľ povinný priložiť zmenený doklad k najbližšej žiadosti podávanej po zmene dokladu.
(4)
Ak sa prílohy podľa odseku 2 predkladajú v inom ako štátnom jazyku Slovenskej republiky, žiadateľ je povinný predložiť aj ich preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky; to neplatí, ak sú prílohy podľa odseku 2 vyhotovené v českom jazyku.20)
(5)
Žiadosti sa podávajú v termínoch určených fondom, ktoré fond špecifikuje pre dané časové obdobie vo výzve na podávanie žiadostí.
(6)
Ak sa na realizácii jedného projektu podieľa viacero osôb, žiadateľom na tento projekt môže byť iba jedna osoba, ktorá je na tento účel písomne splnomocnená ostatnými zúčastnenými osobami. Splnomocnenie musí byť úradne osvedčené.
(7)
Prílohou žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov vo forme štipendia sú prílohy podľa odseku 2 písm. a), e), g), i), j) a l).
(8)
Po doručení žiadosti fondu skontroluje kancelária, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ podľa § 19 a či je podaná žiadosť úplná.
(9)
Ak žiadosť nie je úplná, fond písomne vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa doručenia výzvy.
(10)
Žiadosť, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo ktorá nie je úplná a žiadateľ ju nedoplnil ani v dodatočnej lehote podľa odseku 9, kancelária vyradí z rozhodovacieho procesu a túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi žiadateľovi.
(11)
Žiadosť, ktorá je úplná, predkladá kancelária príslušnej odbornej komisii na posúdenie. Odborná komisia žiadosť spolu s jej písomným hodnotením predkladá riaditeľovi na rozhodnutie.
zobraziť paragraf
§ 22
Zmluva

(1)
Fond poskytuje finančné prostriedky podľa § 18 ods. 3 na základe písomnej zmluvy uzavretej so žiadateľom.
(2)
Zmluvou sa zaväzuje fond poskytnúť žiadateľovi finančné prostriedky na určený účel za podmienok ustanovených týmto zákonom a fondom a žiadateľ sa zaväzuje tieto finančné prostriedky použiť v súlade s určeným účelom a podmienkami a hodnoverne preukázať fondu ich použitie podľa zmluvy.
(3)
Zmluva obsahuje:
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy,
c)
účel poskytnutia finančných prostriedkov,
d)
obsah projektu a jeho názov,
e)
sumu poskytnutých finančných prostriedkov,
f)
podmienky poskytnutia a použitia finančných prostriedkov,
g)
výšku úroku z pôžičky, ak fond poskytne finančné prostriedky formou pôžičky,
h)
podmienky vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov,
i)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
j)
ostatné dohodnuté náležitosti súvisiace s poskytnutím finančných prostriedkov.
(4)
Fond do 30 pracovných dní odo dňa doručenia všetkých náležitostí podľa odseku 3 písm. j) od žiadateľa potrebných pre vyhotovenie návrhu zmluvy podľa odseku 1 doručí žiadateľovi návrh zmluvy. Ak žiadateľ najneskôr do 60 dní od doručenia návrhu zmluvy tento návrh neprijme, návrh zmluvy zaniká.
(5)
Ak žiadateľ prijme návrh zmluvy s dodatkami, výhradami, obmedzeniami alebo inými zmenami, považuje sa takéto prijatie za nový návrh zmluvy. Riaditeľ predloží nový návrh zmluvy bez zbytočného odkladu spolu so svojím stanoviskom na rozhodnutie rade. Rada do 30 dní od predloženia nového návrhu zmluvy rozhodne o jeho prijatí alebo zamietnutí. Nový návrh zmluvy nesmie obsahovať dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny týkajúce sa zmluvných náležitostí podľa odseku 3 písm. c) a e).
(6)
Na účely poskytnutia finančných prostriedkov je žiadateľ povinný pred podpisom zmluvy doručiť fondu potvrdenia nie staršie ako tri mesiace, a to
a)
potvrdenie príslušného súdu o tom, že žiadateľ nie je v konkurze ani v reštrukturalizácii a že proti žiadateľovi nie je vedené exekučné konanie,
b)
potvrdenie príslušného inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.
(7)
Uzavretím zmluvy sa žiadateľ stáva prijímateľom finančných prostriedkov.
(8)
Poskytnuté finančné prostriedky môže prijímateľ finančných prostriedkov použiť výlučne na účel uvedený v zmluve.
(9)
Prijímateľ finančných prostriedkov je povinný priložiť k vyúčtovaniu poskytnutých finančných prostriedkov podľa zmluvy
a)
doklady potrebné pre vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov,
b)
správu o realizácii projektu podrobne popisujúcu všetky etapy realizácie projektu,
c)
informáciu o naplnení predpokladov, ktoré žiadateľ uviedol v žiadosti,
d)
vlastné zhodnotenie prínosu projektu po jeho realizácii.
(10)
Prijímateľ je povinný vrátiť fondu finančné prostriedky, ktoré
a)
použil v rozpore s dohodnutým účelom podľa odseku 3 písm. c),
b)
nepoužil celkom alebo sčasti na financovanie projektu podľa odseku 3 písm. d).
(11)
Prijímateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky podľa odseku 10 v lehote určenej fondom.
(12)
Prijímateľ je povinný zaplatiť fondu pokutu vo výške 1 % z poskytnutých finančných prostriedkov, najmenej však 30 eur, za nepredloženie vyúčtovania v lehote uvedenej v zmluve. Ak je prijímateľ v omeškaní s predložením vyúčtovania viac ako jeden mesiac, je povinný za každý ďalší ukončený mesiac omeškania nasledujúci po prvom mesiaci zaplatiť pokutu 100 eur.
(13)
Ak prijímateľ nesplní povinnosť podľa odseku 11, je povinný zaplatiť fondu pokutu vo výške 0,05 % z neoprávnene použitých finančných prostriedkov alebo neoprávnene zadržaných finančných prostriedkov, a to za každý začatý deň omeškania až do ich vrátenia fondu.
(14)
Peňažné prostriedky na platobnom účte prijímateľa dotácie v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý boli prijímateľovi dotácie poskytnuté finančné prostriedky z fondu, nepodliehajú exekúcii ani výkonu rozhodnutia. Hnuteľný majetok prijímateľa dotácie obstaraný z finančných prostriedkov fondu nepodlieha exekúcii ani výkonu rozhodnutia.
(15)
Ak fond so žiadateľom uzatvára súčasne viac zmlúv, žiadateľ môže potvrdenia uvedené v odseku 6 predložiť len raz.
(16)
Fond je oprávnený vykonať u prijímateľa kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov a dodržiavania účelu a podmienok uvedených v zmluve.
zobraziť paragraf
§ 27
Spoločné ustanovenia

(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,27) ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Na doručovanie písomností podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.28)
(3)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 5 ods. 2 písm. b) a § 10 ods. 2 písm. b) poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.2a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo kultúry bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(4)
Splnenie podmienok podľa § 19 ods. 2 písm. g) overuje podľa osobitného predpisu28a) fond.
(5)
Na riešenie sporov s prijímateľom finančných prostriedkov poskytnutých fondom môže fond využiť postupy podľa osobitného predpisu.29)
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore