Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb 655/2004 účinný od 15.06.2019

Platnosť od: 10.12.2004
Účinnosť od: 15.06.2019
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Odmena za prácu, Advokácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10JUDDSEUPP7ČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb 655/2004 účinný od 15.06.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 655/2004 s účinnosťou od 15.06.2019 na základe 159/2019
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 83 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o ...

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
(1)

Vyhláška upravuje spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času ...

(2)

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom (ďalej len „zmluvná odmena“); ...

(3)

Výpočtovým základom na účely tejto vyhlášky je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej ...

(4)

Výpočtovým základom na účely výpočtu tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní ...

(5)

V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním ...

DRUHÁ ČASŤ

ODMENA ADVOKÁTA

PRVÁ HLAVA

ZMLUVNÁ ODMENA

§ 2 - Základné ustanovenia
(1)

Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku ...

(2)

Zmluvná odmena sa určuje

a)
podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),
b)
paušálnou sumou (paušálna odmena),
c)
podielom na hodnote veci (podielová odmena),
d)
tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.
(3)

Spôsoby určenia zmluvnej odmeny podľa odseku 2 môžu byť kombinované.

Hodinová odmena

§ 3

Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Pri poskytovaní ...

§ 4

Advokát pri vyúčtovaní predloží klientovi na jeho žiadosť časovú špecifikáciu vykonanej práce.

Paušálna odmena

§ 5 - Paušálna odmena sa môže dohodnúť
a)

za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,

b)

za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

§ 6

Ak advokát neposkytuje právne služby až do úplného vybavenia veci alebo súboru vecí alebo ak ich neposkytuje ...

Podielová odmena

§ 7
(1)

Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred ...

(2)

Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom ...

§ 8
(1)

Advokát má právo na dohodnutú podielovú odmenu len za predpokladu, že klient, s ktorým sa dohodol na ...

(2)

Ak sa skončí konanie uvedené v § 7 len čiastočným úspechom klienta, advokát má právo na pomernú časť ...

(3)

Ak nemal klient ani čiastočný úspech vo veci, advokát má právo požadovať od klienta iba náhradu hotových ...

DRUHÁ HLAVA

TARIFNÁ ODMENA

Základné ustanovenia

§ 9
(1)

Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva ...

(2)

Základná sadzba tarifnej odmeny sa môže znížiť alebo zvýšiť v prípadoch uvedených v tejto vyhláške.

§ 10 - Tarifná odmena advokáta za zastupovanie v občianskom konaní a iné úkony právnej služby
(1)

Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty ...

do 165,97 eura 16,60 eura,     nad 165,97 eura do 663,88 eura 16,60 eura + 1,66 eura      za ...

(2)

Ak nie je ustanovené inak, považuje sa za tarifnú hodnotu výška peňažného plnenia alebo cena veci alebo ...

(3)

Ak je predmetom právnej služby opakujúce sa plnenie, tarifná hodnota sa určí súčtom hodnôt týchto plnení; ...

(4)

Pre výkon rozhodnutia alebo exekúciu na opakujúce sa plnenia sú tarifnou hodnotou splátky, ktoré sú ...

(5)

Vo veciach zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva je tarifnou hodnotou cena požadovaného ...

(6)

Vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je tarifnou hodnotou polovica hodnoty ...

(7)

Za správu majetku patrí tarifná odmena vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku.

(8)

Vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, vo veciach ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných ...

§ 11
(1)

Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu, ...

a)
nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s nepomernými ...
b)
klientom je spotrebiteľ a ide o zastupovanie v spore zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo
c)
klientom je fyzická osoba a predmet konania sa týka nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie alebo ...
(2)

Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nepoužije, ak bol klient v spore zo spotrebiteľskej zmluvy čo i len ...

(3)

Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna šestina výpočtového základu vo ...

(4)

Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna šestina výpočtového základu vo ...

§ 12 - Tarifná odmena advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch
(1)

Pri obhajobe v trestnom konaní vo veciach, v ktorých súd prvého stupňa rozhoduje na neverejnom zasadnutí, ...

(2)

Pri zastupovaní v konaní o priestupkoch je základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby ...

(3)

Pri obhajobe v trestnom konaní okrem vecí podľa odseku 1 je základnou sadzbou tarifnej odmeny za jeden ...

a)
neprevyšuje päť rokov, jedna dvanástina výpočtového základu,
b)
prevyšuje päť rokov a neprevyšuje desať rokov, jedna osmina výpočtového základu,
c)
prevyšuje desať rokov alebo za ktorý možno uložiť výnimočný trest, jedna šestina výpočtového základu. ...
(4)

Na zákonné zníženie trestnej sadzby u mladistvých sa neprihliada.

(5)

Na zákonné zvýšenie trestnej sadzby u obzvlášť nebezpečných recidivistov pri ukladaní trestu za viac ...

(6)

Na zmenu kvalifikácie trestného činu v trestnom konaní sa neprihliada.

(7)

Odmena 200 eur za celé konanie patrí advokátovi ustanovenému za opatrovníka na ochranu práv poškodeného ...

§ 13 - Zvýšenie alebo zníženie tarifnej odmeny
(1)

Advokát môže znížiť základnú sadzbu tarifnej odmeny.

(2)

Základná sadzba tarifnej odmeny sa zníži o 50 %, ak ide o spoločné úkony pri zastupovaní dvoch alebo ...

(3)

Pri spojení dvoch alebo viacerých vecí sa základná sadzba tarifnej odmeny určenej z tarifnej hodnoty ...

(4)

Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije, ak spojenie vecí na spoločné prejednanie vyplýva zo zákona. V takej ...

§ 13a - Úkony právnej služby v občianskom konaní a iné úkony právnej služby
(1)

Odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za tieto úkony právnej služby:

a)
prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom,
b)
ďalšia porada alebo rokovanie s klientom za každú skončenú hodinu,
c)
písomné podanie na súd alebo iný orgán alebo protistrane týkajúce sa veci samej,
d)
predžalobná výzva,
e)
účasť na konaní pred súdom alebo iným orgánom a na konaní o zmieri, a to za každé začaté dve hodiny ...
f)
vypracovanie právneho rozboru veci,
g)
rokovanie s protistranou, a to za každú skončenú hodinu,
h)
návrh na predbežné opatrenie, ak k nemu dôjde pred začatím konania, odvolanie proti takémuto rozhodnutiu ...
i)
vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie.
(2)

Odmena vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za každý z týchto úkonov právnej ...

a)
návrh na predbežné opatrenie, ak k nemu dôjde po začatí konania, návrh na zabezpečenie dôkazu alebo ...
b)
odvolanie proti rozhodnutiu, ak nejde o rozhodnutie vo veci samej, a vyjadrenie k takému odvolaniu,
c)
ak ide o výkon rozhodnutia alebo exekúciu, prevzatie a prípravu zastúpenia, návrh na začatie konania, ...
d)
ďalšia porada alebo rokovanie s klientom, kratšia ako jedna hodina,
e)
ďalšia porada alebo rokovanie s protistranou, kratšia ako jedna hodina,
f)
návrh na opravu odôvodnenia rozhodnutia, na odstránenie následkov zmeškania lehoty a na zmenu rozhodnutia ...
(3)

Ak po poslednej porade alebo rokovaní s klientom alebo protistranou nasleduje ďalšia porada alebo rokovanie ...

(4)

Za zastúpenie na pojednávaní, pri ktorom došlo iba k vyhláseniu rozhodnutia, patrí odmena vo výške jednej ...

(5)

Za úkony právnej služby, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 1 a 2, patrí odmena ako za úkony, ktoré sú ...

§ 14 - Úkony právnej služby v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch
(1)

Odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za tieto úkony právnej služby:

a)
prevzatie a príprava zastúpenia alebo obhajoby vrátane prvej porady s klientom,
b)
písomné podanie na súd alebo iný orgán vo veci samej,
c)
účasť pri vyšetrovacích úkonoch, pri oboznámení sa s výsledkami vyšetrovania, vyhľadávania alebo na ...
d)
návrh na obnovu konania, odvolanie, dovolanie,
e)
vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie.
(2)

Odmena vo výške dvoch tretín základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za každý z týchto úkonov právnej ...

a)
ďalšia porada alebo rokovanie s klientom za každú skončenú hodinu; dĺžka trvania porady alebo rokovania ...
b)
rokovanie s protistranou, a to za každú skončenú hodinu.
(3)

Odmena vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za každý z týchto úkonov právnej ...

a)
návrh na zabezpečenie dôkazu,
b)
odvolanie proti rozhodnutiu, ak nejde o rozhodnutie vo veci samej, a vyjadrenie k takému odvolaniu,
c)
návrhy a sťažnosti vo veciach, o ktorých sa rozhoduje na verejnom zasadaní, okrem návrhu na obnovu konania, ...
d)
účasť na verejnom zasadaní, ak nejde o odvolanie alebo obnovu konania.
(4)

Odmena vo výške jednej tretiny základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za každý z týchto úkonov právnej ...

a)
ďalšia porada alebo rokovanie s klientom, kratšia ako jedna hodina,
b)
ďalšia porada alebo rokovanie s protistranou, kratšia ako jedna hodina.
(5)

Odmena vo výške jednej štvrtiny základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za každý z týchto úkonov právnej ...

a)
návrh na opravu odôvodnenia rozhodnutia, na odstránenie následkov zmeškania lehoty a na zmenu rozhodnutia ...
b)
zastupovanie alebo obhajoba na pojednávaní, pri ktorom sa iba vyhlásilo rozhodnutie, alebo zastupovanie ...
(6)

Ak po poslednej porade alebo rokovaní s klientom alebo protistranou nasleduje ďalšia porada alebo rokovanie ...

(7)

Ak bola súdom schválená dohoda o vine a treste pred podaním obžaloby, patrí obhajcovi okrem odmeny za ...

(8)

Za úkony právnej služby, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 1 až 5, patrí odmena ako za úkony, ktoré sú ...

TRETIA HLAVA

PAUŠÁLNA ODMENA ADVOKÁTA ZA ZASTUPOVANIE OSOBY V MATERIÁLNEJ NÚDZI VYPLÁCANÁ CENTROM PRÁVNEJ POMOCI

§ 14a
(1)

Ak ďalej nie je uvedené inak, odmena je 130 eur.

(2)

Odmena je

a)
vo veciach upravených Občianskym zákonníkom 200 eur,
b)
vo veciach upravených Zákonom o rodine 130 eur,
c)
vo veciach upravených Zákonníkom práce 150 eur,
d)
vo veciach upravených Obchodným zákonníkom 200 eur.
(3)

Rovnaká odmena ako v odseku 2 patrí advokátovi za zastupovanie v odvolacom konaní a dovolacom konaní. ...

(4)

Vo veciach obnovy konania je odmena 160 eur za celé konanie o povolenie obnovy konania vrátane odvolacieho ...

(5)

Vo veciach mimoriadneho dovolania je odmena 130 eur.

(6)

Ak je advokát ustanovený za opatrovníka v konaní, patrí mu odmena 15 eur za celé konanie vrátane odvolacieho ...

§ 14b
(1)

Ak je predmetom odvolania alebo dovolania len rozhodnutie o náhrade trov konania, o určení lehoty na ...

(2)

Ak oprávnenú osobu zastupoval advokát v mimoriadne náročnej alebo skutkovo zložitej veci, Centrum právnej ...

(3)

Ak advokát zastupuje v rovnakej veci v konaní spoločne dve oprávnené osoby alebo viac osôb, odmena sa ...

(4)

Pri spojení dvoch alebo viacerých vecí, ktoré skutkovo súvisia, najvyššia odmena sa zvyšuje o polovicu; ...

(5)

Ak je vec vyriešená mimosúdne bez podania návrhu na začatie konania na súd, odmena je 100 eur.

(6)

Ak advokát nezastupoval oprávnenú osobu do právoplatného skončenia veci, patrí mu 50 % odmeny. Ak došlo ...

§ 14c

Ustanovenia § 14a a 14b sa nepoužijú, ak náhradu trov advokátovi priznáva súd ako zástupcovi určenému ...

ŠTVRTÁ HLAVA

PAUŠÁLNA ODMENA ADVOKÁTA ZA ZASTUPOVANIE OSOBY V KONANÍ O ODDLŽENÍ

§ 14d

Odmena advokáta za zastupovanie osoby v konaní o oddlžení4a) je 160 eur.

TRETIA ČASŤ

HOTOVÉ VÝDAVKY A NÁHRADA ZA STRATU ČASU

§ 15 - Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok
a)

na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych ...

b)

na náhradu za stratu času (§ 17).

§ 16
(1)

Advokát sa môže dohodnúť s klientom na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie ...

(2)

Ak sa advokát dohodne s klientom na zmluvnej odmene, môže sa s ním dohodnúť aj na paušálnej sume ako ...

(3)

Od klienta možno požadovať na náhradu výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné ...

(4)

Na výšku náhrady preukázaných cestovných výdavkov sa vzťahujú osobitné predpisy,5) ak táto vyhláška ...

§ 17
(1)

Pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou ...

(2)

Ak sa cesta podľa odseku 1 týka vykonania úkonov pre viacerých klientov, výška náhrady určená podľa ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 18
(1)

Advokát upozorní klienta pri rokovaní o zmluvnej odmene na to, že pri určení trov konania, ktorých náhrada ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na výšku odmeny advokáta ustanoveného oprávneným orgánom.

(3)

Ak je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa odmena a náhrady podľa tejto vyhlášky o ...

§ 19
(1)

Advokát sa môže dohodnúť s klientom, ktorý je cudzozemcom, na zmluvnej odmene v takej výške, aká je ...

(2)

Ak je predmetom konania nárok na zaplatenie v cudzej mene a ak tomu nebránia osobitné predpisy,6) môže ...

(3)

Na dohodu podľa odseku 1 sa neprihliada pri určovaní trov konania, ktorých náhrada sa priznáva inej ...

§ 20

Za úkony právnych služieb vykonané pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky patrí advokátovi ...

§ 20a - Prechodné ustanovenie účinné od 1. júna 2009

Za úkony právnych služieb vykonané pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky patrí advokátovi ...

§ 20b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010

Za úkony právnych služieb, ktoré boli vykonané pred 1. júnom 2010, patrí advokátovi odmena podľa doterajších ...

§ 20c - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2013

Za úkony právnych služieb, ktoré boli vykonané pred 1. júlom 2013, patrí advokátovi odmena podľa predpisov ...

§ 21

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 163/2002 Z. z. o odmenách a ...

§ 22

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Daniel Lipšic v. r.

Poznámky

  • 1)  § 39 ods. 1 Trestného poriadku.
  • 2)  § 43 Trestného zákona.
  • 3)  Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • 4)  § 36 Trestného poriadku.
  • 4a)  Štvrtá časť zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
  • 5)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
  • 5a)  Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
  • 6)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore