Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69452
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov 532/2010 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 29.12.2010
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD22 DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 532/2010 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje postavenie, poslanie, úlohy a činnosť Rozhlasu a televízie Slovenska, jej ...

§ 2
Postavenie Rozhlasu a televízie Slovenska
(1)

Zriaďuje sa Rozhlas a televízia Slovenska ako verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, ...

(2)

Rozhlas a televízia Slovenska je právnická osoba so sídlom v Bratislave zapísaná v obchodnom registri, ...

a)
Slovenský rozhlas, prostredníctvom ktorého sa poskytuje služba verejnosti v oblasti rozhlasového ...
b)
Slovenská televízia, prostredníctvom ktorej sa poskytuje služba verejnosti v oblasti televízneho ...
(3)

Organizačné zložky podľa odseku 2 sú samostatne hospodáriacimi vnútornými organizačnými jednotkami ...

§ 3
Poslanie Rozhlasu a televízie Slovenska
(1)

Rozhlas a televízia Slovenska je vysielateľom,1) ktorého poslaním je poskytovať službu verejnosti ...

(2)

Služba verejnosti v oblasti vysielania je poskytovanie programovej služby,2) ktorá je univerzálna ...

(3)

Programovú službu Rozhlasu a televízie Slovenska tvoria spravodajské, publicistické, dokumentárne, ...

a)
sú založené na zásadách demokracie a humanizmu a prispievajú k právnemu vedomiu, etickému vedomiu ...
b)
poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené ...
c)
rozvíjajú národné povedomie a kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na ...
d)
utvárajú podmienky na spoločenskú dohodu vo veciach verejných s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, ...
§ 4
Úlohy Rozhlasu a televízie Slovenska
(1)

Rozhlas a televízia Slovenska vykonáva svoju činnosť vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú ...

(2)

Rozhlas a televízia Slovenska chráni a rešpektuje nezávislosť svojich programových pracovníkov ...

(3)

Rozhlas a televízia Slovenska poskytuje archívne dokumenty z oblasti vysielania, vrátane tých, ktoré ...

(4)

Rozhlas a televízia Slovenska plní úlohy zákonného depozitára podľa osobitného predpisu.4)

§ 5
Činnosť Rozhlasu a televízie Slovenska
(1)

Hlavná činnosť Rozhlasu a televízie Slovenska je

a)
vysielanie najmenej dvoch televíznych programových služieb na dvoch celoplošných terestriálnych ...
b)
vysielanie najmenej štyroch rozhlasových programových služieb, z ktorých jedna je určená na vysielanie ...
c)
poskytovanie obsahových služieb prostredníctvom verejnoprávneho terestriálneho multiplexu,7) z ...
d)
zabezpečovanie tvorby, výroby a nákupu programov a ich šírenia,
e)
vysielanie väčšinového podielu programov vo verejnom záujme8) vo vysielaní každej programovej ...
f)
zabezpečovanie regionálneho vysielania prostredníctvom rozhlasových a televíznych štúdií; regionálne ...
g)
vysielanie obsahovo a regionálne vyvážených programov v jazykoch národnostných menšín a etnických ...
h)
zohľadňovanie potrieb nepočujúcich a iných sociálnych menšín vo vysielaní,9)
i)
poskytovanie priestoru činnosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností10) vo vysielaní, ...
j)
uskutočňovanie prenosov a záznamov z vybraných spoločensky významných udalostí politického, ...
k)
poskytovanie vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy podľa osobitných predpisov,11)
l)
poskytovanie potrebného vysielacieho času štátnym orgánom na výzvy v krízových situáciách ...
m)
rozhlasové vysielanie kultúrnych a informačných programov do zahraničia,
n)
zabezpečovanie činnosti archívu Rozhlasu a televízie Slovenska,3)
o)
zabezpečovanie ochrany diel a umeleckých výkonov podľa osobitného predpisu,13)
p)
zúčastňovanie sa na činnosti medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti vysielania,
q)
zriaďovanie a riadenie umeleckých telies a súborov,
r)
utváranie siete stálych spravodajcov a osobitných spravodajcov v Slovenskej republike a v zahraničí. ...
(2)

Rozhlas a televízia Slovenska zaradí každý deň do vysielania v čase od 23:30 hodiny do 00:30 hodiny ...

(3)

Rozhlas a televízia Slovenska vysiela mediálnu komerčnú komunikáciu podľa osobitného predpisu.14) ...

(4)

Rozhlas a televízia Slovenska preberá do archívu Rozhlasu a televízie Slovenska archívne dokumenty ...

§ 6
Podnikanie Rozhlasu a televízie Slovenska
(1)

Rozhlas a televízia Slovenska je oprávnená vykonávať len takú podnikateľskú činnosť, ktorá ...

(2)

Rozhlas a televízia Slovenska je s výnimkou uvedenou v odseku 3 oprávnená podieľať sa na založení ...

(3)

Rozhlas a televízia Slovenska nie je oprávnená uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve15) ani zúčastňovať ...

Orgány Rozhlasu a televízie Slovenska
§ 7
Orgány Rozhlasu a televízie Slovenska sú:
a)

rada,

b)

generálny riaditeľ.

Rada
§ 8
Pôsobnosť rady
(1)

Rada je orgánom dohľadu, ktorý

a)
dohliada na dodržiavanie tohto zákona a plnenie úloh, ktoré Rozhlasu a televízii Slovenska vyplývajú ...
b)
dohliada na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť nakladania s verejnými prostriedkami Rozhlasu ...
c)
určuje odmenu generálnemu riaditeľovi podľa § 16 ods. 7, podmienky a spôsob vyplatenia odmeny ...
d)
predkladá príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) ...
e)
určuje odmenu zástupcom generálneho riaditeľa za výkon funkcie generálneho riaditeľa podľa § ...
f)
schvaľuje štatút Rozhlasu a televízie Slovenska, organizačný poriadok Rozhlasu a televízie Slovenska, ...
g)
prerokúva Koncepciu riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska a jej programovej služby s ...
h)
prerokúva a schvaľuje návrh rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska19) na príslušný rozpočtový ...
i)
prerokúva návrh zmluvy o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho ...
j)
prerokúva výročnú správu o činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska predloženú generálnym riaditeľom ...
k)
prerokúva právoplatné rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu o uložení sankcie za porušenie ...
l)
schvaľuje návrhy na podnikateľské zámery podľa § 6 ods.1 a 2 vrátane návrhov týkajúcich sa ...
m)
schvaľuje návrh generálneho riaditeľa na prevod vlastníctva prebytočnej nehnuteľnosti alebo hnuteľného ...
n)
navrhuje kandidátov na členov dozorného orgánu obchodnej spoločnosti podľa § 6 ods. 2, ak sa ...
o)
prerokúva a vybavuje rade adresované sťažnosti a iné podnety na činnosť Rozhlasu a televízie ...
p)
rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu generálneho riaditeľa podľa osobitného predpisu.24)
(2)

Rada je povinná predložiť príslušnému výboru národnej rady každoročne do 31. mája správu ...

(3)

Členovia rady sú pri svojej činnosti oprávnení nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, ...

(4)

Členovia rady sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri ...

§ 9
Zloženie rady
(1)

Rada má deväť členov. Členov rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou prítomných ...

a)
traja odborníci v oblasti rozhlasového vysielania,
b)
traja odborníci v oblasti televízneho vysielania,
c)
dvaja odborníci v oblasti ekonómie a
d)
jeden odborník v oblasti práva.
(2)

Za odborníka sa považuje fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, najmenej ...

(3)

Návrhy kandidátov na členov rady predkladajú príslušnému výboru národnej rady právnické osoby ...

§ 10
Členstvo v rade
(1)

Za člena rady možno zvoliť občana Slovenskej republiky, ktorý má spôsobilosť na právne úkony ...

(2)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(3)

Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou

a)
prezidenta Slovenskej republiky,
b)
poslanca národnej rady,
c)
člena vlády Slovenskej republiky,
d)
štátneho tajomníka,
e)
vedúceho služobného úradu ministerstva,
f)
predsedu, vedúceho alebo riaditeľa ostatného ústredného orgánu štátnej správy,
g)
člena Rady pre vysielanie a retransmisiu,27)
h)
člena rady Audiovizuálneho fondu,28)
i)
v orgánoch štátnej správy,
j)
v orgánoch územnej samosprávy,
k)
prokurátora,
l)
sudcu,
m)
sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.
(4)

Funkcia člena rady je nezlučiteľná s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným právnym vzťahom k Rozhlasu ...

(5)

Člen rady nesmie vykonávať funkciu v politickej strane alebo politickom hnutí, nesmie byť v pracovnoprávnom ...

(6)

Člen rady nesmie byť vysielateľom programovej služby alebo prevádzkovateľom retransmisie,30) štatutárnym ...

(7)

Člen rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť predsedovi rady každú zmenu skutočností podľa ...

(8)

Pri výkone svojej funkcie je člen rady povinný konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by ...

§ 11
Funkčné obdobie člena rady
(1)

Funkčné obdobie člena rady je šesť rokov. Člena rady možno zvoliť opätovne, najviac však na ...

(2)

Každé dva roky sa obmieňa jedna tretina členov rady.

(3)

Ak sa skončí výkon funkcie všetkých členov rady, noví členovia rady si na prvom zasadnutí, ...

(4)

Ak sa členstvo v rade skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov podľa § 12 ods. 1 písm. ...

(5)

Funkčné obdobie člena rady začína plynúť odo dňa nasledujúceho po skončení výkonu funkcie ...

§ 12
Skončenie výkonu funkcie člena rady
(1)

Výkon funkcie člena rady sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia člena rady podľa § 11 ods. 1, 3 a 4,
b)
vzdaním sa funkcie člena rady; členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie ...
c)
odvolaním člena rady z funkcie,
d)
odvolaním všetkých členov rady alebo
e)
smrťou člena rady.
(2)

Národná rada člena rady odvolá, ak

a)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou člena rady podľa § 10 ods. 3 až 6,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu ...
c)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony ...
d)
nevykonáva funkciu člena rady najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.
(3)

Ak nastali skutočnosti podľa odseku 1 písm. b) a e) alebo skutočnosti podľa odseku 2, predseda ...

(4)

Ak sa členovi rady skončí funkčné obdobie podľa odseku 1 písm. a), národná rada je povinná ...

(5)

Ak nastanú skutočnosti podľa odseku 1 písm. b) a e), predseda národnej rady zaradí voľbu nového ...

(6)

Predseda národnej rady zaradí rokovanie o odvolaní člena rady podľa odseku 2 na najbližšiu schôdzu ...

(7)

Národná rada odvolá všetkých členov rady, ak

a)
svojím uznesením dvakrát v priebehu šiestich mesiacov konštatuje, že rada neplní povinnosti ustanovené ...
b)
svojím hlasovaním nerozhodla o odvolaní generálneho riaditeľa z dôvodu podľa § 18 ods. 4 písm. ...
(8)

Ak boli odvolaní všetci členovia rady podľa odseku 7, na voľbu nových členov rady sa primerane ...

§ 13
Náležitosti spojené s členstvom v rade
(1)

Výkon funkcie člena rady sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.32)

(2)

Člen rady má nárok na úhradu výdavkov spojených s výkonom tejto funkcie podľa osobitného predpisu.33) ...

(3)

Členovi rady patrí za výkon tejto funkcie mesačná odmena vo výške priemernej mesačnej nominálnej ...

(4)

Za výkon funkcie predsedu rady patrí funkčný príplatok v sume jednej polovice odmeny podľa odseku ...

(5)

Za výkon funkcie podpredsedu rady patrí funkčný príplatok v sume jednej tretiny odmeny podľa odseku ...

(6)

Úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti ...

§ 14
Rokovanie rady
(1)

Po skončení výkonu funkcie všetkých členov rady zvoláva prvé zasadnutie nových členov rady ...

(2)

Rada je schopná uznášať sa, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej ...

(3)

Uznesenie rady je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov rady, ak tento ...

(4)

Rada v tajnom hlasovaní dvojtretinovou väčšinou všetkých členov rady

a)
volí predsedu rady a podpredsedu rady na funkčné obdobie dvoch rokov,
b)
odvoláva predsedu rady a podpredsedu rady,
c)
rozhoduje o predložení podnetu príslušnému výboru národnej rady na podanie návrhu na odvolanie ...
(5)

Rokovanie rady zvoláva predseda rady najmenej 12-krát za kalendárny rok podľa vopred schváleného ...

(6)

Rokovania rady sú verejné. Ak rada rokuje o skutočnostiach, ktoré podliehajú ochrane údajov podľa ...

(7)

Z každého rokovania rady sa vyhotovuje zápis. Prijaté uznesenia musia byť zverejnené do 24 hodín ...

(8)

Podrobnosti o činnosti rady upravuje štatút rady, ktorého súčasťou je aj rokovací poriadok rady. ...

Generálny riaditeľ
§ 15
Postavenie generálneho riaditeľa
(1)

Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorý riadi jej činnosť ...

(2)

Generálny riaditeľ vymenúva dvoch svojich zástupcov, jedného pre Slovenský rozhlas a jedného ...

a)
najviac v sume jednej polovice mesačnej mzdy generálneho riaditeľa, ak funkciu generálneho riaditeľa ...
b)
najviac v sume mesačnej mzdy generálneho riaditeľa, ak funkciu generálneho riaditeľa do zvolenia ...
(3)

Generálny riaditeľ

a)
predkladá rade na prerokovanie Koncepciu riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska a jej programovej ...
b)
predkladá rade na zaujatie stanoviska návrh zmluvy so štátom a návrh dodatku k zmluve so štátom ...
c)
predkladá Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky spolu so stanoviskom rady návrh zmluvy so štátom ...
d)
uzatvára zmluvu so štátom a dodatok k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok,
e)
predkladá rade návrh rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na príslušný rozpočtový rok, vrátane ...
1.
návrh celkového časového rozsahu vysielania jednotlivých programových služieb,
2.
návrh týždenného rozdelenia vysielacieho času jednotlivých programových služieb,
3.
návrh podielu programových typov vo vysielaní jednotlivých programových služieb,
4.
návrh na určenie podielu výroby a vysielania vlastnej produkcie programov Rozhlasu a televízie Slovenska ...
5.
návrh minimálneho podielu vysielacieho času vyhradeného premiéram slovenských audiovizuálnych ...
6.
návrh minimálneho podielu vysielacieho času vyhradeného pre nezávislú produkciu36) na jednotlivých ...
7.
návrh minimálneho podielu výroby a vysielania audiovizuálnych diel vyrobených nezávislými producentmi37) ...
8.
návrh minimálneho podielu vysielacieho času vyhradeného premiéram slovenských diel na celkovom ...
9.
návrh podielu vysielacieho času vyhradeného programom v jazykoch národnostných menšín a etnických ...
10.
návrh podielu domácej hudobnej produkcie na plánovanom celkovom vysielacom čase jednotlivých rozhlasových ...
f)
predkladá rade do 30. apríla výročnú správu o činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska v predchádzajúcom ...
g)
predkladá rade správu o hospodárení a plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu Rozhlasu a televízie ...
h)
písomne informuje radu o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku, predmetom ktorého je plnenie, ...
i)
predkladá rade návrhy na podnikateľské zámery podľa § 6 ods. 1 a 2 vrátane návrhov týkajúcich ...
(4)

Generálneho riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený zástupca podľa odseku ...

(5)

Generálny riaditeľ má právo zúčastňovať sa na všetkých rokovaniach rady.

§ 16
Podmienky na výkon funkcie generálneho riaditeľa
(1)

Za generálneho riaditeľa možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá

a)
sa prihlásila za kandidáta na funkciu generálneho riaditeľa (ďalej len „kandidát“) na výzvu ...
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti riadenia a
e)
spĺňa predpoklady podľa § 10 ods. 2 až 6.
(2)

K prihláške kandidát prikladá

a)
projekt riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska,
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;26a) ak kandidát nie je občanom Slovenskej ...
c)
štruktúrovaný životopis,
d)
doklad preukazujúci ukončenie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
e)
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
f)
čestné vyhlásenie o splnení podmienky odbornej praxe v oblasti riadenia s uvedením osoby, u ktorej ...
g)
čestné vyhlásenie o splnení predpokladov podľa § 10 ods. 3 až 6 alebo čestné vyhlásenie, že ...
(3)

Prílohy podľa odseku 2 písm. a), c), e) až g) kandidát predkladá v štátnom jazyku. Prílohy ...

(4)

Funkčné obdobie generálneho riaditeľa začína plynúť odo dňa nasledujúceho po skončení výkonu ...

(5)

Generálny riaditeľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť príslušnému výboru národnej rady ...

(6)

Generálnemu riaditeľovi patrí mesačná mzda rovnajúca sa štvornásobku priemernej mesačnej nominálnej ...

(7)

Generálnemu riaditeľovi možno priznať primeranú odmenu, ktorej výšku určí rada pričom súhrn ...

§ 17
Voľba generálneho riaditeľa
(1)

Generálneho riaditeľa volí národná rada na návrh príslušného výboru národnej rady na základe ...

(2)

Príslušný výbor národnej rady zverejní najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia ...

(3)

Ak sa výkon funkcie generálneho riaditeľa skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, príslušný ...

(4)

Kandidáta, ktorý spĺňa podmienky podľa § 16 ods. 1 a ktorého prihláška obsahuje prílohy podľa ...

(5)

Po verejnom vypočutí všetkých kandidátov zaujme príslušný výbor národnej rady stanovisko a ...

(6)

Hlasovanie o voľbe generálneho riaditeľa zaradí predseda národnej rady do programu najbližšej ...

(7)

Zvolený je kandidát, ktorý získal vo voľbe nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov ...

(8)

Ak žiaden z kandidátov nebol podľa odseku 7 zvolený, vykoná sa opakovaná voľba. Na opakovanej ...

(9)

Opakovaná voľba sa nevykoná, ak sa hlasovalo len o jedinom kandidátovi, ktorý z dôvodu, že nezískal ...

(10)

Ak generálny riaditeľ nebol zvolený, vykoná sa nová voľba.

(11)

Výzvu na prihlasovanie kandidátov do novej voľby generálneho riaditeľa zverejní príslušný výbor ...

§ 18
Skončenie výkonu funkcie generálneho riaditeľa
(1)

Výkon funkcie generálneho riaditeľa sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia generálneho riaditeľa podľa § 16 ods. 4,
b)
vzdaním sa funkcie generálneho riaditeľa,
c)
odvolaním generálneho riaditeľa z funkcie alebo
d)
smrťou generálneho riaditeľa.
(2)

Generálny riaditeľ sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením predsedovi národnej rady; ...

(3)

Národná rada na návrh príslušného výboru národnej rady odvolá generálneho riaditeľa, ak

a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu ...
b)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony ...
c)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou generálneho riaditeľa podľa § 10 ods. ...
(4)

Národná rada môže na návrh príslušného výboru národnej rady odvolať generálneho riaditeľa, ...

a)
nevykonáva svoju funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace,
b)
rada počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov svojím uznesením opakovane konštatuje, ...
c)
nesplnil povinnosť podľa § 15 ods. 3 písm. e), povinnosť podľa § 15 ods. 3 písm. h) alebo povinnosť ...
d)
nesplnil povinnosť podľa § 15 ods. 3 písm. f),
e)
nedodržal záväzné ukazovatele schváleného rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na príslušný ...
f)
rada najmenej trikrát za sebou neschválila jeho návrh podľa § 15 ods. 3 písm. e) a predložila ...
(5)

O predložení návrhu na odvolanie generálneho riaditeľa príslušným výborom národnej rady rozhoduje ...

(6)

Národná rada rozhoduje o odvolaní generálneho riaditeľa nadpolovičnou väčšinou prítomných ...

§ 19
Hospodárenie Rozhlasu a televízie Slovenska
(1)

Rozhlas a televízia Slovenska zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov na kalendárny rok a hospodári ...

(2)

Rozhlas a televízia Slovenska nakladá so svojím majetkom podľa tohto zákona a osobitného predpisu.41) ...

(3)

Majetok Rozhlasu a televízie Slovenska tvorí súhrn majetkových hodnôt, a to nehnuteľností, hnuteľného ...

(4)

Rozhlas a televízia Slovenska nakladá s verejnými prostriedkami podľa tohto zákona a osobitného ...

(5)

Finančné prostriedky, s ktorými Rozhlas a televízia Slovenska nakladá, môže používať len na ...

(6)

Rozhlas a televízia Slovenska nemôže verejné prostriedky podľa § 20 ods. 1 písm. a) a b) používať ...

(7)

Rozhlas a televízia Slovenska poskytuje svoje výkony odplatne.43)

(8)

Finančné prostriedky a majetok Rozhlasu a televízie Slovenska nemožno použiť na financovanie politickej ...

(9)

Rozhlas a televízia Slovenska môže použiť nehnuteľnosti, hnuteľný majetok alebo finančné prostriedky ...

(10)

Rozhlas a televízia Slovenska je povinná svoj majetok podľa odseku 3 užívať na plnenie povinností ...

(11)

Výkonom rozhodnutia podľa osobitných predpisov45) nepodliehajú

a)
finančné prostriedky na účtoch Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré pochádzajú z príjmov podľa ...
b)
majetok Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorý bol majetkom Slovenskej republiky v správe Slovenského ...
c)
majetok Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorý bol majetkom Slovenskej republiky v správe Slovenskej ...
(12)

Rozhlas a televízia Slovenska vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu a postupov účtovania ...

(13)

Výročná správa o činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska musí okrem povinných náležitostí ...

a)
prehľad a vyhodnotenie plnenia poslania Rozhlasu a televízie Slovenska a povinností Rozhlasu a televízie ...
b)
vyhodnotenie vysielania jej televíznych a rozhlasových programových služieb radou,
c)
stanovisko rady k výsledku hospodárenia Rozhlasu a televízie Slovenska s osobitnou pozornosťou venovanou ...
d)
vyhodnotenie plnenia záväzku vyplývajúceho zo zmluvy so štátom,
e)
zmeny v zložení orgánov Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré nastali v priebehu roka,
f)
ďalšie podstatné informácie o činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska.
(14)

Rozhlas a televízia Slovenska zverejňuje výročnú správu o svojej činnosti do desiatich pracovných ...

(15)

Kontrola hospodárenia Rozhlasu a televízie Slovenska sa vykonáva podľa osobitných predpisov.48)

§ 20
Financovanie Rozhlasu a televízie Slovenska
(1)

Príjmy Rozhlasu a televízie Slovenska sú:

a)
úhrada za služby verejnosti v oblasti vysielania poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska podľa ...
b)
príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový ...
c)
príjmy z vysielania mediálnej komerčnej komunikácie,14)
d)
sponzorské plnenia podľa osobitného predpisu50) určené na priame alebo nepriame financovanie programov, ...
e)
príjmy z prenájmu a predaja majetku Rozhlasu a televízie Slovenska,
f)
výnosy z vkladov v banke alebo pobočke zahraničnej banky 42) a z finančných investícií; výnosy ...
g)
dary od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré nie sú sponzorským plnením podľa písmena ...
h)
dedičstvo v prospech Rozhlasu a televízie Slovenska,
i)
granty od fyzických osôb a právnických osôb na plnenie úloh vo verejnom záujme, ktoré nie sú ...
j)
iné príjmy neuvedené v písmenách a) až i).
(2)

Finančné prostriedky Rozhlasu a televízie Slovenska sa vedú na účtoch v banke alebo pobočke zahraničnej ...

(3)

Finančné prostriedky Rozhlasu a televízie Slovenska a majetok Rozhlasu a televízie Slovenska sa ...

(4)

Rozhlas a televízia Slovenska uhrádza výdavky spojené s činnosťou rady zo svojho rozpočtu.

(5)

Rozhlas a televízia Slovenska uhrádza príspevok do Audiovizuálneho fondu podľa osobitného predpisu.52) ...

§ 21
Zmluva so štátom
(1)

Zmluva so štátom sa uzatvára medzi Rozhlasom a televíziou Slovenska a Slovenskou republikou zastúpenou ...

a)
záväzok Rozhlasu a televízie Slovenska v určenom rozsahu uskutočniť programy vo verejnom záujme ...
b)
záväzok Slovenskej republiky poskytnúť v určenej výške príspevok zo štátneho rozpočtu podľa ...
(2)

Presný a záväzný rozsah a povaha vzájomných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy so štátom na ...

§ 22
Rezervný fond
(1)

Rozhlas a televízia Slovenska tvorí rezervný fond.

(2)

Rezervný fond sa tvorí zo zisku

a)
z činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 5 po zdanení,
b)
z podnikateľskej činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska po zdanení.
(3)

Rezervný fond možno použiť v tomto poradí na

a)
úhradu straty z činnosti podľa § 5,
b)
úhradu straty z podnikateľskej činnosti,
c)
preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami počas rozpočtového roka.
Prechodné ustanovenia
§ 23
(1)

Slovenský rozhlas a Slovenská televízia zriadené podľa doterajších predpisov sa k 1. januáru ...

(2)

Finančné prostriedky a majetok vo vlastníctve Slovenského rozhlasu a finančné prostriedky a majetok ...

(3)

Majetok Slovenského rozhlasu a majetok Slovenskej televízie, ktorý do majetku Slovenského rozhlasu ...

(4)

Príjmy Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie vrátane príjmov Slovenského rozhlasu a Slovenskej ...

(5)

Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov k zamestnancom ...

(6)

Rozhlasová rada a Rada Slovenskej televízie sa zrušujú a funkčné obdobie všetkých jej členov ...

(7)

Dozorná komisia Slovenského rozhlasu a Dozorná komisia Slovenskej televízie sa zrušujú a funkčné ...

(8)

Funkcia generálneho riaditeľa Slovenského rozhlasu a funkcia generálneho riaditeľa Slovenskej televízie ...

(9)

Funkciu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska podľa tohto zákona vykonáva od 1. ...

(10)

Zástupca štatutárneho orgánu vymenuje v súlade s § 15 ods. 2 dvoch svojich zástupcov a zároveň ...

(11)

Funkčné obdobie zástupcu štatutárneho orgánu zaniká najneskôr ku dňu vzniku funkcie prvého ...

(12)

Osobe vykonávajúcej funkciu generálneho riaditeľa podľa odseku 9 a 11 prináleží za výkon funkcie ...

a)
mesačnej mzdy generálneho riaditeľa Slovenského rozhlasu podľa doterajších predpisov, ak ide ...
b)
mesačnej mzdy generálneho riaditeľa Slovenskej televízie podľa doterajších predpisov, ak ide ...
(13)

Frekvencie pridelené Slovenskému rozhlasu na analógové terestriálne vysielanie sa k 1. januáru ...

(14)

Rozhlas a televízia Slovenska požiada do 28. februára 2011 o zmenu licenčných podmienok v licenciách ...

(15)

Od 1. januára 2011 do dňa schválenia návrhu rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2011 ...

(16)

Výdavky v každom kalendárnom mesiaci rozpočtového provizória podľa odseku 15 možno prekročiť ...

(17)

Návrh rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2011 zostaví generálny riaditeľ osobitne ...

(18)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Slovenská televízia“ vo všetkých ...

(19)

Výkon práv k televíznym programom, ktoré vyrobila Česko-slovenská televízia na Slovensku a ktoré ...

(20)

Výkon práv k rozhlasovým programom, ktoré vyrobil Česko-slovenský rozhlas na Slovensku a ktoré ...

§ 24
Voľba prvého generálneho riaditeľa
(1)

Príslušný výbor národnej rady zverejní výzvu na prihlasovanie kandidátov do 10. januára 2011, ...

(2)

Vo výzve príslušný výbor národnej rady určí pätnásťdňovú lehotu na doručenie prihlášok ...

(3)

Príslušný výbor národnej rady overí, či kandidát spĺňa podmienky podľa § 16 ods. 1 a či ...

(4)

Kandidátov zaradených do výberu pozve príslušný výbor národnej rady na verejné vypočutie. ...

(5)

Verejné vypočutie je vysielané naživo na webovom sídle národnej rady.

(6)

Po verejnom vypočutí všetkých kandidátov zaujme príslušný výbor národnej rady stanovisko a ...

(7)

Hlasovanie o voľbe generálneho riaditeľa zaradí predseda národnej rady do programu prebiehajúcej ...

(8)

Na voľbu prvého generálneho riaditeľa sa primerane vzťahujú ustanovenia § 17 ods. 7 až 10.

§ 25
Voľba prvých členov rady
(1)

Príslušný výbor národnej rady zverejní výzvu na podávanie návrhov kandidátov na členov rady ...

(2)

Návrhy podľa odseku 1 predkladajú právnické osoby podľa § 9 ods. 3 v lehote pätnástich dní ...

(3)

Príslušný výbor národnej rady overí, či návrh obsahuje všetky náležitosti, pričom neúplný ...

(4)

Príslušný výbor národnej rady môže na svoju schôdzu pozvať toho, kto podal návrh, alebo osobu, ...

(5)

Príslušný výbor národnej rady po prerokovaní návrhov kandidátov prijme stanovisko a následne ...

(6)

Hlasovanie o voľbe členov rady zaradí predseda národnej rady do programu prebiehajúcej schôdze ...

(7)

Na voľbu prvých členov rady sa primerane vzťahujú ustanovenia § 9 a 10.

§ 26
Prvé zasadnutie rady

Prvé zasadnutie rady po prvom zvolení členov rady podľa tohto zákona zvoláva predseda národnej ...

§ 27
(1)

Prvý generálny riaditeľ zvolený po nadobudnutí účinnosti tohto zákona je povinný do 60 dní ...

a)
návrh rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2011,
b)
štatút Rozhlasu a televízie Slovenska,
c)
organizačný poriadok Rozhlasu a televízie Slovenska,
d)
štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska,
e)
podmienky poskytovania archívnych dokumentov.
(2)

Prvý generálny riaditeľ zvolený po nadobudnutí účinnosti tohto zákona je povinný do 60 dní ...

(3)

Interné predpisy podľa odseku 1 písm. b) až e) prijaté podľa doterajších predpisov sa uplatňujú ...

(4)

Rada, ktorej členovia boli zvolení ako prví po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, je povinná ...

§ 28
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení zákona č. 587/2006 Z. z., zákona č. 220/2007 ...

2.

zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení zákona č. 588/2006 Z. z., zákona č. 220/2007 ...

Čl. II

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 5 ods. 2 písm. f) sa slová „Radu Slovenskej televízie9) a Rozhlasovú radu10)“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9)
§ 8 zákona č. 532/2010 Z. z.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

3.

V § 6a ods. 1 písm. j) prvom bode, § 17 ods. 1 písm. a), § 56 ods. 4 písm. b), nadpise § 69 a ...

4.

V § 7 ods. 2 sa slová „Rady Slovenskej televízie9) a člena Rozhlasovej rady10)“ nahrádzajú ...

5.

§ 11 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Rokovania rady sú verejné s výnimkou, ak je predmetom rokovania konanie podľa jedenástej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných ...

6.

V § 25 ods. 3 sa za slová „programového rozpočtu“ vkladajú slová „na televízne vysielanie“. ...

7.

V § 71 ods. 1 sa za slová „ustanovení §“ vkladajú slová „23 v časti nesprístupnenia zápisníc ...

8.

Slová „internetová stránka“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

Čl. III

Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Zákon č. 619/2003 Z. z. Zákon č. 16/2004 Z. z.“ ...

3.

V § 2 ods. 12 sa v celom texte slová „verejnoprávnych vysielateľov“ nahrádzajú slovami „verejnoprávneho ...

4.

§ 30 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Licencia verejnoprávneho vysielateľa na digitálne vysielanie prechádza na právneho nástupcu, ...

5.

V § 32 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak,“.

6.

V § 41 ods. 2 sa v celom texte vypúšťajú slová „televíznej programovej služby“.

7.

V § 41 odsek 3 znie:

„(3) Ak verejná kapacita multiplexu nie je úplne obsadená podľa odseku 2, poskytovateľ multiplexu ...

8.

V § 44 vrátane nadpisu sa vypúšťajú slová „rozhlasovej programovej služby“, ktoré nasledujú ...

9.

V § 45 ods.1 a ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „rozhlasovej programovej služby“.

10.

V § 46 vrátane nadpisu sa vypúšťajú slová „rozhlasovej programovej služby“, ktoré nasledujú ...

Čl. IV

Zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 23 ods. 2 zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej ...

2.

V § 33 odsek 1 znie:

„(1) Zákonným depozitárom je a) vysielateľ zriadený zákonom vysielajúci televíznu programovú ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 28 až 31 sa vypúšťajú.

3.

V § 33 ods. 2 a 3 sa slová „odseku 1 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a)“. ...

4.

V § 34 a § 35 sa v celom texte slová „§ 33 ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. ...

Čl. VI

Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení ...

§ 24 vrátane nadpisu znie:

„§ 24 Príspevok vysielateľa zriadeného zákonom (1) Vysielateľ zriadený zákonom6) je povinný ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Poznámky

 • 1)  § 3 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní ...
 • 2)  § 3 ods. 1 až 4 zákona č. 220/2007 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.
 • 3)  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 4)  § 33 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych ...
 • 5)  § 69 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o ...
 • 6)  § 3 písm. p) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.
 • 7)  § 41 zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 8)  § 3 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.
 • 9)  Napríklad § 4 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej ...
 • 10)  Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami (č. ...
 • 11)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí ...
 • 12)  Napríklad § 16 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane ...
 • 13)  Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský ...
 • 14)  § 32 až 39a zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 673 až 681 Obchodného zákonníka.
 • 16)  Napríklad § 86 Obchodného zákonníka.
 • 17)  Napríklad zákon č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 564/1992 Zb. v znení ...
 • 18)  § 13 ods. 1 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene ...
 • 19)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 20)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 151a až 151g Občianskeho zákonníka.
 • 22)  § 553 Občianskeho zákonníka.
 • 24)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 25)  § 20f až 21 Občianskeho zákonníka. Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších ...
 • 26)  Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností ...
 • 26a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 27)  § 7 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.
 • 28)  § 5 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 29)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 30)  § 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  § 2 ods. 3 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a ...
 • 32)  § 136 a § 137 ods. 1 Zákonníka práce.
 • 33)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 34)  Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov ...
 • 35)  § 2 ods. 1 zákona č. 343/2007 Z. z.
 • 36)  § 24 a § 25 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  § 37 zákona č. 343/2007 Z. z.
 • 38)  § 134 a 135 Zákonníka práce.
 • 39)  § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 490/2008 ...
 • 40)  § 52 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej ...
 • 41)  Zákon č. 176/2004 Z. z. v znení zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 42)  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 43)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 44)  § 829 až 841 Občianskeho zákonníka.
 • 45)  Napríklad § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 ...
 • 46)  Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým ...
 • 47)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 48)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej ...
 • 49)  Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska ...
 • 50)  § 38 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51)  Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 52)  § 24 zákona č. 516/2008 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore