Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 87/2018 účinný od 06.04.2020 do 31.12.2023


Platnosť od: 31.03.2018
Účinnosť od: 06.04.2020
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Správne poplatky, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Zdravotné poistenie, Zdravé životné podmienky, Živnostenské podnikanie, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 87/2018 účinný od 06.04.2020 do 31.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 87/2018 s účinnosťou od 06.04.2020 na základe 69/2020

Legislatívny proces k zákonu 69/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
výkon štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany a výkon štátneho dozoru v oblasti radiačnej ochrany ...
b)
podmienky na vykonávanie činnosti
1.
vedúcej k ožiareniu,
2.
v prostredí s prírodným ionizujúcim žiarením,
c)
podmienky na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany,
d)
požiadavky na
1.
ochranu pracovníkov a obyvateľov pred ožiarením radónom vo vnútornom ovzduší budov, vonkajším ožiarením ...
2.
zaistenie bezpečnosti rádioaktívneho žiariča a rádioaktívneho materiálu,
3.
monitorovanie radiačnej situácie,
e)
obmedzovanie ožiarenia z pitnej vody,1) prírodnej minerálnej vody2) a pramenitej vody,3)
f)
pripravenosť na núdzovú situáciu ožiarenia,
g)
povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zabezpečovaní radiačnej ochrany.
(2)

Tento zákon sa vzťahuje na plánovanú situáciu ožiarenia, existujúcu situáciu ožiarenia alebo na núdzovú ...

(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
ožiarenie kozmickým žiarením na úrovni, ktorá je bežná na zemskom povrchu,
b)
nadzemné ožiarenie ionizujúcim žiarením z rádionuklidov prítomných v zemskej kôre neporušenej ľudskou ...
c)
ožiarenie prírodnými rádionuklidmi na úrovni bežne sa vyskytujúcej v ľudskom tele,
d)
ožiarenie jednotlivca z obyvateľstva alebo pracovníka, ktorý nie je členom posádky lietadla alebo kozmickej ...
e)
ožiarenie návštevníka jaskyne,
f)
ožiarenie z prírodnej liečivej vody uznanej podľa osobitného predpisu.4)
§ 2
Základné ustanovenia
(1)

Na účely tohto zákona

a)
aktivácia je proces, v ktorom je stabilný nuklid transformovaný na rádionuklid tak, že látka, ktorá ...
b)
autorizovaný limit je kvantitatívny ukazovateľ, ktorý je výsledkom optimalizácie radiačnej ochrany pre ...
c)
bežné ožiarenie je ožiarenie, ktoré sa očakáva pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu vrátane servisu, ...
d)
činnosť vedúca k ožiareniu je ľudská aktivita, ktorá môže viesť k zvýšeniu ožiarenia fyzických osôb ...
1.
výrobu, produkciu, spracovanie, držbu, nakladanie, použitie, predaj, skladovanie, prepravu, dovoz, distribúciu, ...
2.
výrobu a prevádzku elektrického prístroja, ktorý vyžaruje ionizujúce žiarenie a obsahuje súčasti, ktoré ...
e)
externý pracovník je pracovník, ktorý nie je zamestnancom prevádzkovateľa zodpovedného za prevádzku ...
f)
generátor žiarenia je prístroj alebo zariadenie, ktoré je schopné generovať ionizujúce žiarenie, ako ...
g)
havarijné ožiarenie je ožiarenie inej ako zasahujúcej osoby v dôsledku radiačnej nehody alebo radiačnej ...
h)
indikačná dávka kvality pitnej vody je hodnota ročného úväzku efektívnej dávky z príjmu prírodných rádionuklidov ...
i)
indikačná hodnota kvality pitnej vody je hodnota rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej ...
j)
indikačná hodnota kvality prírodnej minerálnej vody alebo pramenitej vody je hodnota rádiologického ...
k)
individuálna ujma je klinicky pozorovateľný škodlivý účinok u ožiareného jednotlivca alebo jeho potomkov, ...
l)
intervenčná rádiológia je použitie čo najmenej zaťažujúcich röntgenových a neröntgenových zobrazovacích ...
m)
ionizujúce žiarenie je žiarenie prenášajúce energiu vo forme častíc alebo elektromagnetických vĺn s ...
n)
jednotlivec z obyvateľstva je fyzická osoba, ktorá môže byť vystavená ožiareniu, okrem fyzických osôb ...
o)
končatiny sú ruky, predlaktia, chodidlá a členky,
p)
kontrola kvality je súbor činností, ktorý je určený na udržanie kvality alebo zvýšenie kvality; zahŕňa ...
q)
limit ožiarenia je hodnota efektívnej dávky alebo ekvivalentnej dávky v určenom období, ktorú nemožno ...
r)
medzná dávka je obmedzenie, ktoré sa používa v procese optimalizácie pri plánovanej situácii ožiarenia ...
s)
medzná hodnota rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody je hodnota rádiologického ukazovateľa ...
t)
medzná hodnota rádiologického ukazovateľa kvality prírodnej minerálnej vody alebo pramenitej vody je ...
u)
monitorovanie je opakované meranie veličín, ktorými sa kontroluje, sleduje a hodnotí ožiarenie fyzických ...
v)
nápravné opatrenie je súhrn činností, ktorých cieľom je odvrátiť ožiarenie alebo obmedziť ožiarenie ...
w)
nelekárske ožiarenie je každé zámerné ožiarenie fyzickej osoby na účel zobrazenia tejto fyzickej osoby, ...
x)
neplánované lekárske ožiarenie je lekárske ožiarenie, ktoré sa výrazne odlišuje od lekárskeho ožiarenia ...
y)
nepoužívaný žiarič je rádioaktívny žiarič, ktorý sa pri činnosti vedúcej k ožiareniu už ďalej nepoužíva, ...
z)
odborník, ktorý vykonáva lekárske ožiarenie, je zdravotnícky pracovník podľa osobitného predpisu,5) ...
aa)
odborný zástupca je fyzická osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť v oblasti radiačnej ochrany (ďalej len ...
ab)
ochranné opatrenie je iné opatrenie ako nápravné opatrenie; jeho cieľom je pri núdzovej situácii ožiarenia ...
ac)
opustený žiarič je rádioaktívny žiarič podliehajúci administratívnej kontrole, ktorého používanie nebolo ...
ad)
oslobodzovacia úroveň je taká hodnota hmotnostnej aktivity alebo celkovej aktivity, pri ktorej neprekročení ...
ae)
otvorený žiarič je rádioaktívny žiarič, ktorý nespĺňa požiadavky uzavretého žiariča,
af)
oznámenie je vyjadrenie úmyslu fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby vykonávať činnosť ...
ag)
ožiarenie je vystavenie fyzickej osoby pôsobeniu ionizujúceho žiarenia, ktoré zahŕňa vonkajšie ožiarenie ...
ah)
ožiarenie obyvateľov je ožiarenie fyzických osôb okrem ich ožiarenia pri práci alebo pri lekárskom ožiarení, ...
ai)
ožiarenie pri práci je ožiarenie pracovníkov vrátane žiakov a študentov v súvislosti s výkonom ich pracovnej ...
aj)
ožiarenie pri práci v núdzovej situácii je ožiarenie zasahujúcej osoby počas núdzovej situácie ožiarenia, ...
ak)
ožiarenie radónom je ožiarenie radónom a rádionuklidmi, ktoré vznikajú jeho premenou,
al)
plán odozvy na núdzovú situáciu je súbor opatrení naplánovaných s cieľom primeranej odozvy pri núdzovej ...
am)
pobytový priestor je priestor v bytovej budove6) alebo v nebytovej budove,7) ktorý svojou polohou, veľkosťou ...
an)
potenciálne ožiarenie je ožiarenie, ktoré sa neočakáva s istotou, ale môže byť dôsledkom udalosti alebo ...
ao)
pracovisko je priestor, kde v dôsledku pracovnej činnosti efektívna dávka pracovníka môže prekročiť ...
ap)
pracovné miesto je časť pracoviska charakterizovaná ochrannými, izolačnými, ventilačnými a tieniacimi ...
aq)
pracovník je zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je pri vykonávaní pracovnej činnosti ...
ar)
pracovník kategórie A je pracovník, ktorého efektívna dávka pri pracovnej činnosti by mohla byť väčšia ...
as)
pracovník kategórie B je pracovník, ktorý nie je klasifikovaný ako pracovník kategórie A,
at)
prevádzkovateľ je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za vykonávanie ...
au)
pripravenosť na odozvu na núdzovú situáciu je súbor organizačných, technických, materiálnych a personálnych ...
av)
prírodné ionizujúce žiarenie je ionizujúce žiarenie prírodného pozemského pôvodu alebo kozmického pôvodu, ...
aw)
prírodný zdroj ionizujúceho žiarenia je zdroj ionizujúceho žiarenia prírodného pozemského pôvodu alebo ...
ax)
radiačná ochrana je systém technických opatrení alebo organizačných opatrení na obmedzenie ožiarenia ...
ay)
rádioaktívna kontaminácia je nezámerná a neželaná prítomnosť rádioaktívnych látok na povrchu alebo vo ...
az)
rádioaktívna látka je každá látka, ktorá obsahuje jeden alebo viac rádionuklidov, ktorých aktivita, ...
ba)
rádioaktívny materiál je ľubovoľný materiál, ktorý obsahuje rádioaktívne látky,
bb)
rádioaktívny žiarič je zdroj ionizujúceho žiarenia, ktorý obsahuje rádioaktívny materiál na využitie ...
bc)
rádiologický ukazovateľ kvality pitnej vody1) je ukazovateľ kvality pitnej vody na monitorovanie obsahu ...
bd)
rádiologický ukazovateľ kvality prírodnej minerálnej vody2) alebo pramenitej vody3) je ukazovateľ kvality ...
be)
radón je rádionuklid Rn-222 a rádionuklidy, ktoré vznikajú jeho premenou,
bf)
radónový index pozemku je miera rizika migrácie radónu z geologického podložia do ovzdušia,
bg)
reprezentatívna osoba je jednotlivec z obyvateľstva reprezentujúci skupinu fyzických osôb, ktoré sú ...
bh)
spotrebný výrobok s pridaným rádionuklidom je prístroj alebo predmet, do ktorého bol pri výrobe zámerne ...
bi)
spracovanie rádioaktívneho materiálu je súhrn chemických procesov alebo fyzikálnych procesov a postupov ...
bj)
sprevádzajúca osoba je fyzická osoba, ktorá sprevádza pacienta alebo opatruje pacienta vystaveného lekárskemu ...
bk)
stavebný materiál je akýkoľvek stavebný výrobok, ktorý je určený na trvalé zabudovanie do stavby alebo ...
bl)
tieniaci kryt je obal uzavretého žiariča, ktorý nie je jeho súčasťou, ale slúži na jeho prepravu alebo ...
bm)
torón je rádionuklid Rn-220 a rádionuklidy, ktoré vznikajú jeho premenou,
bn)
umelý zdroj ionizujúceho žiarenia je iný zdroj ionizujúceho žiarenia ako prírodný zdroj ionizujúceho ...
bo)
urýchľovač je prístroj alebo zariadenie, v ktorom sa urýchľujú nabité častice, pričom sa emituje ionizujúce ...
bp)
uvoľňovacia úroveň je hodnota povrchovej rádioaktívnej kontaminácie, hmotnostnej aktivity alebo objemovej ...
bq)
uzavretý žiarič je rádioaktívny žiarič, ktorého konštrukcia zabezpečuje tesnosť a za podmienok bežného ...
br)
zabezpečovanie kvality je súhrn plánovaných a systematických opatrení potrebných na primerané zabezpečenie ...
bs)
zasahujúca osoba je fyzická osoba, ktorá má v núdzovej situácii určenú úlohu a ktorá by mohla byť pri ...
bt)
zdravotná ujma je zníženie dĺžky a kvality života v dôsledku ožiarenia; zahŕňa ujmu následkom negatívnych ...
bu)
zdravotný skríning je postup, ktorý využíva rádiologické prístroje na včasnú diagnostiku u ohrozených ...
bv)
zdroj ionizujúceho žiarenia je
1.
rádioaktívna látka,
2.
prístroj alebo zariadenie, ktoré rádioaktívnu látku obsahuje alebo uvoľňuje,
3.
generátor ionizujúceho žiarenia.
(2)

Definície základných fyzikálnych veličín používaných v radiačnej ochrane a zásady hodnotenia ožiarenia ...

§ 3
Plánovaná, existujúca a núdzová situácia ožiarenia

Situácia, pri ktorej dochádza k ožiareniu, je situácia, pri ktorej riziko ožiarenia ionizujúcim žiarením ...

a)
plánovaná situácia ožiarenia, ktorá vzniká pri plánovanom používaní zdrojov ionizujúceho žiarenia alebo ...
b)
núdzová situácia ožiarenia, ktorá vzniká pri núdzovej situácii,
c)
existujúca situácia ožiarenia, ktorá v čase, keď sa rozhoduje o jej usmerňovaní, už existuje.

DRUHÁ ČASŤ

PRVÁ HLAVA
ŠTÁTNA SPRÁVA V OBLASTI RADIAČNEJ OCHRANY

§ 4
Štátna správa v oblasti radiačnej ochrany
(1)

Štátnu správu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom vykonávajú orgány štátnej správy v oblasti radiačnej ...

a)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“),
b)
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky8) (ďalej len „úrad“),
c)
regionálne úrady verejného zdravotníctva9) podľa odseku 2 písm. b) až e),
d)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“),
e)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“),
f)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“),
g)
Slovenská informačná služba.10)
(2)

Územne príslušným orgánom štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany je

a)
úrad v územnom obvode Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,
b)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave v územnom obvode Bratislavského kraja, ...
c)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre v územnom obvode Nitrianskeho kraja,
d)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici v územnom obvode Banskobystrického ...
e)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach v územnom obvode Košického kraja a Prešovského ...
(3)

Orgány radiačnej ochrany pri výkone svojej pôsobnosti v oblasti radiačnej ochrany postupujú nestranne ...

(4)

Pri výkone svojej pôsobnosti orgány radiačnej ochrany využívajú ľudské zdroje a finančné zdroje nevyhnutné ...

§ 5
Ministerstvo zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva

a)
koordinuje spoluprácu ústredných orgánov štátnej správy a medzinárodnú spoluprácu v oblasti radiačnej ...
b)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje úrad podľa § 4 ods. 1 písm. b) a ...
c)
v rámci národného akčného plánu na obmedzovanie ožiarenia obyvateľstva z radónu (ďalej len „národný ...
d)
posudzuje plán zdravotníckych opatrení jadrového zariadenia,
e)
zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti prípravu zasahujúcich osôb v oblasti radiačnej ochrany,
f)
určuje zásadné smery a priority v oblasti radiačnej ochrany pri zabezpečení a poskytovaní zdravotnej ...
g)
vykonáva kontrolu plnenia zásadných smerov a priorít v oblasti radiačnej ochrany, zabezpečenia a poskytovania ...
§ 6
Úrad
(1)

Úrad

a)
vykonáva štátny dozor nad
1.
vykonávaním činnosti vedúcej k ožiareniu povolenej podľa § 28 ods. 1 a 2,
2.
poskytovaním služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany povolenej podľa § 29,
3.
distribúciou, predajom a prenájmom zdroja ionizujúceho žiarenia, na ktorého používanie je potrebné oznámenie, ...
4.
dovozom zdroja ionizujúceho žiarenia z tretích krajín podľa § 28 ods. 6 písm. b),
b)
kontroluje
1.
plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ...
2.
dodržiavanie limitov a podmienok u prevádzkovateľa podľa § 28 ods. 1,
3.
dodržiavanie podmienok určených v registrácii alebo v povolení,
c)
povoľuje
1.
vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 28 ods. 1 písm. a) až d) a ods. 2,
2.
poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 29,
3.
uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali ...
4.
distribúciu, predaj a prenájom zdroja ionizujúceho žiarenia, na ktorého používanie je potrebné oznámenie, ...
5.
dovoz zdroja ionizujúceho žiarenia z tretích krajín,
d)
vydáva
1.
záväzné stanoviská podľa § 32 ods. 3,
2.
pokyny na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone štátneho dozoru podľa písmena a),
3.
smernice, odporúčania, návody a odborné usmernenia v oblasti radiačnej ochrany,
4.
doklad o osobných dávkach pracovníka,
e)
rozhoduje o
1.
návrhoch podľa § 32 ods. 4 písm. a) prvého až piateho bodu a siedmeho bodu a ods. 5 písm. d),
2.
odôvodnenosti určeného použitia spotrebného výrobku s pridaným rádionuklidom podľa § 33,
3.
výnimke na zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej ...
4.
zvýšení rozsahu monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody a pramenitej ...
5.
zvýšení početnosti monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody a pramenitej ...
f)
určuje v jadrových zariadeniach a na pracoviskách, na ktorých prevádzku vydal povolenie, podmienky a ...
g)
nariaďuje opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany, ak je potrebné vykonať ich v rozsahu presahujúcom ...
1.
vykonanie špeciálnych meraní, analýz alebo vyšetrení na hodnotenie zdraviu škodlivých faktorov a ich ...
2.
vykonanie odôvodneného ochranného opatrenia alebo preventívneho opatrenia na obmedzenie ožiarenia zamestnancov ...
3.
odovzdanie zdrojov ionizujúceho žiarenia a rádioaktívnych odpadov11) držiteľovi povolenia podľa § 28 ...
4.
zrušenie pracoviska,
5.
odstránenie rádioaktívnych rezíduí,
6.
zmeny v prevádzkových predpisoch alebo v plánoch odozvy na núdzovú situáciu, dodatočné školenie pracovníkov ...
7.
zákaz alebo obmedzenie používať stavebný materiál, ak jeho aktivita je vyššia ako referenčná úroveň ...
h)
nariaďuje vykonanie lekárskej prehliadky fyzickej osoby, ktorá sa dobrovoľne zúčastňuje na biomedicínskom ...
i)
zriaďuje skúšobnú komisiu na preskúšanie a uznávanie odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúšobná komisia“), ...
j)
zriaďuje komisiu, ktorá posudzuje splnenie požiadaviek na uznanie spôsobilosti fyzickej osoby a právnickej ...
k)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti a certifikát experta na radiačnú ochranu,
l)
uznáva odbornú spôsobilosť získanú v cudzine podľa § 48,
m)
vedie centrálne registre a evidenciu podľa § 11,
n)
koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany,
o)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva, ...
p)
prerokúva priestupky a iné správne delikty a ukladá sankcie.
(2)

Úrad ďalej

a)
podáva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie a návrhy na vykonanie opatrení podľa osobitného predpisu,12) ...
b)
vytvára v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva, ministerstvom vnútra, ministerstvom obrany, ministerstvom ...
c)
plní funkciu ústredia radiačnej monitorovacej siete a riadi jej činnosť,
d)
v núdzovej situácii
1.
uvádza stále zložky monitorovacej siete do pohotovostného režimu,
2.
ak je to potrebné, aktivuje pohotovostné zložky radiačnej monitorovacej siete,
e)
vykonáva monitorovanie radiačnej situácie, zbiera a spracováva údaje o výsledkoch monitorovania v Slovenskej ...
f)
podieľa sa na
1.
pripravenosti na odozvu na núdzovú situáciu,
2.
hodnotení následkov núdzovej situácie a účinnosti ochranných opatrení,
g)
určuje
1.
referenčné úrovne na optimalizáciu ožiarenia v núdzovej situácii ožiarenia alebo pri pretrvávajúcom ...
2.
podmienky na prechod z núdzovej situácie ožiarenia do existujúcej situácie ožiarenia,
h)
navrhuje
1.
prechod z núdzovej situácie ožiarenia do existujúcej situácie ožiarenia,
2.
stratégiu riadenia existujúcej situácie ožiarenia,
i)
eviduje významné udalosti z hľadiska radiačnej ochrany na pracoviskách podľa odseku 1 písm. a) prvého ...
j)
navrhuje v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva, ministerstvom životného prostredia, ministerstvom ...
k)
na svojom webovom sídle bezodkladne informuje obyvateľstvo, ktoré je zásobované z individuálnej dodávky ...
1.
monitorovaní rádioaktívnych látok v pitnej vode a o opatreniach, ktoré je možné prijať na ochranu zdravia, ...
2.
primeraných poučeniach, ak existuje zjavné riziko potenciálnej hrozby pre ľudské zdravie vyplývajúce ...
l)
spolupracuje v oblasti radiačnej ochrany s ministerstvami a s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, ...
m)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti radiačnej ochrany vrátane plnenia záväzkov Slovenskej ...
n)
je styčným miestom na komunikáciu s príslušnými orgánmi iných členských štátov v oblasti radiačnej ochrany,14) ...
o)
zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre radiačnú ochranu.
(3)

Úrad poskytuje

a)
osobám, ktoré boli ožiarené alebo rádioaktívne kontaminované, informácie o možných následkoch ožiarenia, ...
b)
zasiahnutým obyvateľom v núdzovej situácii základné informácie o
1.
konkrétnej núdzovej situácii,
2.
radiačnej situácii,
3.
možnom ožiarení a ohrození zdravia,
4.
rizikách spôsobených ožiarením,
5.
opatreniach a zásahoch na zníženie ožiarenia,
6.
zdrojoch, kde možno nájsť podrobné aktuálne informácie o prvom až piatom bode,
c)
informácie poskytované podľa písmena b) prvého bodu v koordinácii s Úradom jadrového dozoru Slovenskej ...
(4)

Úrad bez vyžiadania a spôsobom dostupným verejnosti poskytuje informácie o

a)
radiačnej situácii, rizikách spôsobených ožiarením, možných núdzových situáciách a ich možných dôsledkoch ...
b)
rádioaktivite, ionizujúcom žiarení a jeho účinkoch na zdravie obyvateľov a životné prostredie,
c)
plánovaných opatreniach na varovanie, ochranu a pomoc obyvateľom v núdzovej situácii,
d)
opatreniach, ktoré má obyvateľ vykonať v núdzovej situácii,
e)
prostriedkoch na zníženie ožiarenia.
(5)

Úrad informácie podľa odseku 4 pravidelne aktualizuje; informácie musí aktualizovať aj pri každej významnej ...

§ 7
Územne príslušný orgán radiačnej ochrany
(1)

Územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa § 4 ods. 2 písm. b) až e) a úrad v územnom ...

a)
vykonáva štátny dozor pri
1.
činnosti vedúcej k ožiareniu povolenej podľa § 28 ods. 3 a 4,
2.
činnosti vedúcej k ožiareniu registrovanej podľa § 25 ods. 1,
3.
činnosti vedúcej k ožiareniu oznámenej podľa § 23 ods. 1,
4.
poskytovaní služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany registrovanej podľa § 25 ods. 2,
5.
uvoľňovaní rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali ...
6.
zmiešavaní rádioaktívneho materiálu uvoľňovaného z pracoviska, na ktorom sa nakladá s materiálom so ...
7.
nakladaní s produktmi banskej činnosti, ktoré vznikli v súvislosti so získavaním rádioaktívneho nerastu ...
b)
kontroluje plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov ...
c)
povoľuje
1.
vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 28 ods. 3 a 4,
2.
uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov spod administratívnej kontroly, ...
3.
zmiešavanie rádioaktívneho materiálu uvoľňovaného z pracoviska, kde sa nakladá s materiálom so zvýšeným ...
4.
nakladanie s produktmi banskej činnosti, ktoré vznikli pri činnosti súvisiacej so získavaním rádioaktívneho ...
d)
registruje
1.
vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 25 ods. 1,
2.
poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 25 ods. 2,
e)
rozhoduje o
1.
návrhoch podľa § 32 ods. 5 písm. a) až d),
2.
výnimkách podľa § 32 ods. 7 písm. a) a b),
3.
zvýšení rozsahu monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody o ďalšie rádiologické ...
4.
zvýšení početnosti monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody,
f)
eviduje oznamované činnosti podľa § 23 ods. 1 a 2,
g)
vydáva
1.
záväzné stanoviská podľa § 32 ods. 6,
2.
odporúčania a odborné usmernenia v oblasti radiačnej ochrany,
h)
určuje
1.
autorizované limity,
2.
referenčné úrovne na optimalizáciu ožiarenia v núdzovej situácii ožiarenia alebo pri pretrvávajúcom ...
i)
nariaďuje opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany podľa § 6 ods. 1 písm. g) prvého až siedmeho bodu ...
1.
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone štátneho dozoru podľa písmena a),
2.
opatrenia na obmedzenie objemovej aktivity radónu v pobytových priestoroch alebo na obmedzenie užívania ...
3.
opatrenia na obmedzenie vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu alebo činnosti v prostredí so zvýšeným ...
4.
zákaz vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu alebo činnosť v prostredí so zvýšeným ožiarením prírodným ...
j)
prerokúva priestupky a iné správne delikty a ukladá sankcie.
(2)

Príslušný regionálny úrad ďalej

a)
eviduje významné udalosti z hľadiska radiačnej ochrany na pracoviskách,
b)
podieľa sa ako stála zložka na činnosti radiačnej monitorovacej siete,
c)
vykonáva monitorovanie radiačnej situácie, zbiera údaje o výsledkoch monitorovania v Slovenskej republike ...
d)
podieľa sa na
1.
pripravenosti na odozvu na núdzovú situáciu,
2.
odozve na núdzovú situáciu podľa § 143,
e)
rieši radiačnú mimoriadnu udalosť, ktorá vznikne následkom nálezu rádioaktívneho materiálu neznámeho ...
f)
nariaďuje opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany,
g)
na regionálnej úrovni určuje podmienky a dáva návrh na prechod z núdzovej situácie ožiarenia do existujúcej ...
h)
oznamuje závažné porušenie povinnosti držiteľa povolenia na vykonávanie lekárskeho ožiarenia alebo držiteľa ...
i)
zúčastňuje sa na riešení národných programov a medzinárodných programov významných pre radiačnú ochranu. ...
(3)

Príslušný regionálny úrad poskytuje

a)
prevádzkovateľovi pracoviska, na ktorom by sa mohol vyskytnúť opustený rádioaktívny žiarič alebo by ...
b)
osobám, ktoré boli ožiarené alebo rádioaktívne kontaminované, informácie o možných následkoch ožiarenia, ...
c)
zasiahnutým obyvateľom v núdzovej situácii základné informácie o
1.
konkrétnej núdzovej situácii,
2.
radiačnej situácii,
3.
možnom ožiarení a ohrození zdravia,
4.
rizikách spôsobených ožiarením,
5.
opatreniach a zásahoch na zníženie ožiarenia,
6.
zdrojoch, kde možno nájsť podrobné aktuálne informácie o prvom až piatom bode,
d)
informácie poskytované podľa písmena c) prvého bodu v koordinácii s úradom jadrového dozoru, ak ide ...
e)
informácie poskytované podľa písmena c) prvého bodu v koordinácii s ministerstvom dopravy, ak ide o ...
(4)

Príslušný regionálny úrad bez vyžiadania a dostupným spôsobom poskytuje verejnosti informácie o

a)
radiačnej situácii, rizikách spôsobených ožiarením, možných núdzových situáciách a ich možných dôsledkoch ...
b)
rádioaktivite, ionizujúcom žiarení a jeho účinkoch na zdravie obyvateľov a životné prostredie,
c)
plánovaných opatreniach na varovanie, ochranu a pomoc obyvateľom v núdzovej situácii,
d)
opatreniach, ktoré má obyvateľ v núdzovej situácii vykonať,
e)
prostriedkoch na zníženie ožiarenia.
(5)

Príslušný regionálny úrad informácie podľa odseku 4 pravidelne aktualizuje; informácie musí aktualizovať ...

Pôsobnosť orgánov radiačnej ochrany mimo rezortu zdravotníctva
§ 8

Orgány radiačnej ochrany uvedené v § 4 ods. 1 písm. d) až g) v rozsahu svojej pôsobnosti

a)
vykonávajú štátny dozor pri vykonávaní činností vedúcich k ožiareniu, ktorých oznámenie evidujú, alebo ...
b)
kontrolujú plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov ...
c)
povoľujú
1.
vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 28 ods. 2 písm. i) a j), § 28 ods. 3 písm. a) až e) ...
2.
poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 29 ods. 1 písm. a),
d)
registrujú vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 25 ods. 1,
e)
evidujú oznamované činnosti podľa § 23 ods. 1 a 2 a vydávajú potvrdenie o ich zaevidovaní podľa § 23 ...
f)
rozhodujú o návrhoch podľa § 32 ods. 5,
g)
vydávajú
1.
záväzné stanoviská podľa § 32 ods. 6, písm. b),
2.
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone štátneho dozoru podľa písmena a),
3.
odporúčania a odborné usmernenia v oblasti radiačnej ochrany,
h)
nariaďujú opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany podľa § 6 ods. 1 písm. g) prvého až šiesteho bodu, ...
i)
vedú zoznamy podľa § 10 ods. 3,
j)
poskytujú úradu informácie získané pri výkone štátneho dozoru a
1.
kópie
1.1
oznámení,
1.2
registrácií,
1.3
povolení,
2.
zoznam
2.1
oznámených zdrojov ionizujúceho žiarenia,
2.2
registrovaných zdrojov ionizujúceho žiarenia,
2.3
povolených zdrojov ionizujúceho žiarenia,
3.
zoznam prevádzkovateľov,
4.
údaje z evidencie podľa písmena i),
k)
zabezpečujú prípravu zasahujúcich osôb,
l)
prerokúvajú priestupky a iné správne delikty a ukladajú sankcie.
§ 9
(1)

Ministerstvo dopravy v rozsahu svojej pôsobnosti

a)
povoľuje
1.
v oblasti radiačnej ochrany prepravu rádioaktívneho materiálu s aktivitou vyššou, ako je aktivita vyhradených ...
2.
poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 29 ods. 1 písm. a), c) a d),
b)
vedie
1.
centrálny register držiteľov povolenia na prepravu,
2.
register schválených typov obalových súborov16) na prepravu rádioaktívnych látok,
c)
sa podieľa
1.
na príprave národného akčného radónového plánu a na informovaní a vzdelávaní verejnosti a odborníkov ...
2.
na príprave a aktualizácii plánu ochrany obyvateľstva,17)
d)
zriaďuje skúšobnú komisiu na preskúšanie a uznávanie odbornej spôsobilosti podľa § 46 až 49 a vydáva ...
e)
zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách v oblasti prepravy rádioaktívnych materiálov, ...
f)
potvrdzuje formuláre a štandardné dokumenty podľa § 103 ods. 7 a 8,
g)
rieši udalosti nezanedbateľné z hľadiska radiačnej ochrany alebo z hľadiska ich možných následkov vzniknuté ...
(2)

Ministerstvo obrany v rozsahu svojej pôsobnosti

a)
povoľuje podľa § 28 ods. 6
1.
distribúciu, predaj a prenájom zdroja ionizujúceho žiarenia, na ktorého používanie je potrebné oznámenie, ...
2.
dovoz zdroja ionizujúceho žiarenia z tretích krajín.
b)
zriaďuje skúšobnú komisiu na preskúšanie a uznávanie odbornej spôsobilosti podľa § 46 až 49 a vydávajú ...
c)
sa podieľa na príprave a aktualizácii plánu ochrany obyvateľstva.17)
(3)

Ministerstvo vnútra v rozsahu svojej pôsobnosti

a)
informuje obyvateľstvo, ktoré by mohlo byť dotknuté únikom rádioaktívnej látky alebo šírením ionizujúceho ...
b)
v spolupráci s ostatnými orgánmi štátnej správy informuje v núdzovej situácii dotknuté obyvateľstvo ...
c)
pri informovaní spolupracuje so samosprávnym krajom a okresným úradom, ak ide o núdzovú situáciu spojenú ...
d)
zriaďuje skúšobnú komisiu na preskúšanie a uznávanie odbornej spôsobilosti podľa § 46 až 49 a vydáva ...

Druhá hlava

§ 10
Informačné systémy
(1)

Príslušný orgán radiačnej ochrany vytvára a prevádzkuje informačné systémy, v ktorých zhromažďuje, uchováva ...

(2)

Príslušný orgán radiačnej ochrany v informačných systémoch zhromažďuje údaje o

a)
monitorovaní radiačnej situácie na hodnotenie ožiarenia a hodnotenie vplyvu žiarenia na zdravie obyvateľstva, ...
b)
schválených typoch
1.
zdrojov ionizujúceho žiarenia,
2.
spotrebných výrobkov s pridaným rádionuklidom,
c)
výsledkoch meraní objemovej aktivity radónu na pracovisku, v pobytovom priestore a výsledkoch stanovení ...
d)
rádiologických ukazovateľoch kvality pitnej vody a rádiologických ukazovateľoch v stavebnom materiáli. ...
(3)

Príslušný orgán radiačnej ochrany vedie zoznam

a)
prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú činnosť vedúcu k ožiareniu, na ktorej vykonávanie vydal povolenie, ...
b)
prevádzkovateľov, ktorí prevádzkujú pracovisko s možným zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením ...
c)
zdrojov ionizujúceho žiarenia, na ktorých používanie vydal povolenie, ktoré registroval alebo ktoré ...
d)
poskytovateľov služieb dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany.
(4)

Príslušný orgán radiačnej ochrany spracováva osobné údaje18) v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh v ...

§ 11
Vedenie evidencie
(1)

Úrad vedie

a)
centrálny register
1.
zdrojov ionizujúceho žiarenia (ďalej len „centrálny register zdrojov“),
2.
osobných dávok pracovníkov (ďalej len „centrálny register dávok“),
b)
evidenciu
1.
odborne spôsobilých osôb,
2.
expertov na radiačnú ochranu.
(2)

V centrálnych registroch sa v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh v oblasti radiačnej ochrany o fyzických ...

a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
bydlisko.
(3)

Pri vedení evidencie sa v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh v oblasti radiačnej ochrany o fyzických ...

a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
bydlisko.
(4)

Pri vedení evidencie sa v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh v oblasti radiačnej ochrany o právnických ...

a)
obchodné meno,
b)
identifikačné číslo,
c)
adresa sídla.
(5)

Účelom spracovávania osobných údajov podľa odsekov 2 a 3 je registrácia osobných dávok pracovníkov a ...

(6)

Dotknutými osobami sú pracovníci, fyzické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí nezamestnávajú ...

(7)

Záznamy v centrálnom registri zdrojov a centrálnom registri dávok nie sú verejne prístupné, ak v § 12 ...

§ 12
Sprístupňovanie informácií
(1)

Príslušný orgán radiačnej ochrany podľa svojej pôsobnosti na svojom webovom sídle sprístupňuje informácie ...

a)
odôvodnení vykonávania jednotlivých kategórií alebo jednotlivých druhov činností vedúcich k ožiareniu, ...
b)
usmerňovaní činnosti vedúcej k ožiareniu a usmerňovaní radiačnej ochrany,
c)
ochrane zdravia osôb vystavených lekárskemu ožiareniu,
d)
ochrane zdravia pracovníkov a jednotlivcov z obyvateľstva pred ionizujúcim žiarením z vykonávania činnosti ...
e)
fyzických osobách – podnikateľoch a právnických osobách, ktoré poskytujú služby dôležité z hľadiska ...
f)
údajoch z monitorovania radiačnej situácie,
g)
pitnej vode.
(2)

Príslušný orgán radiačnej ochrany podľa svojej pôsobnosti na svojom webovom sídle ďalej sprístupňuje

a)
plán previerok pracovísk a významné skutočnosti zistené pri výkone štátneho dozoru,
b)
informácie podľa § 7 ods. 4,
c)
výročné správy.
(3)

O rozsahu a spôsobe zverejňovania informácií podľa odseku 1 rozhoduje príslušný orgán radiačnej ochrany. ...

(4)

Každý, kto sa oboznámi s informáciami týkajúcimi sa zaistenia bezpečnosti a špecifikácie zdroja ionizujúceho ...

TRETIA ČASŤ

SYSTÉM RADIAČNEJ OCHRANY

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ PRINCÍPY A ZÁSADY RADIAČNEJ OCHRANY

§ 13
Odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu
(1)

Činnosť vedúcu k ožiareniu možno vykonávať len vtedy, ak je odôvodnená; za odôvodnenú činnosť sa považuje ...

(2)

Každý nový druh činnosti vedúcej k ožiareniu sa musí pred zavedením do praxe odôvodniť. Pri odôvodnení ...

(3)

Existujúci druh činnosti vedúcej k ožiareniu sa musí prehodnotiť z hľadiska jeho odôvodnenia vždy, keď ...

(4)

Zavedenie alebo pozmenenie cesty ožiarenia v dôsledku zásahu v núdzovej situácii ožiarenia alebo v existujúcej ...

§ 14
Optimalizácia
(1)

Každý, kto vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu alebo činnosť v prostredí s prírodným ionizujúcim žiarením, ...

(2)

Každý, kto vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu, musí pri optimalizácii radiačnej ochrany zohľadniť rozsah ...

(3)

Každý, kto vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu, je povinný vykonať optimalizáciu radiačnej ochrany

a)
pred začatím vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu posúdením a porovnaním rôznych alternatívnych ...
b)
počas vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu pravidelným rozborom prijatých dávok vo vzťahu k vykonávanej ...
c)
pred uskutočnením opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany v rámci existujúcej situácie ožiarenia ...
d)
počas uskutočňovania opatrení na zabezpečenie radiačnej ochrany v rámci existujúcej situácie ožiarenia ...
(4)

Rôzne alternatívne opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany posudzované pri optimalizácii radiačnej ...

(5)

Osobitné požiadavky na optimalizáciu radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia sú uvedené ...

(6)

Technické požiadavky, organizačné požiadavky a postupy používané pri optimalizácii radiačnej ochrany ...

(7)

Pri navrhovaní opatrení je potrebné vziať do úvahy možné typy existujúcich situácií ožiarenia; orientačný ...

§ 15
Limity ožiarenia
(1)

Každý, kto vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu, je povinný obmedziť ožiarenie pracovníkov a obyvateľov ...

(2)

Limity ožiarenia sa členia na limity

a)
pracovníka,
b)
žiaka alebo študenta,
c)
obyvateľa.
(3)

Limity ožiarenia pracovníka v kalendárnom roku sú:

a)
efektívna dávka 20 mSv,
b)
ekvivalentná dávka v očnej šošovke 20 mSv,
c)
ekvivalentná dávka v koži 500 mSv, vzťahuje sa na priemernú dávku na ploche ľubovoľného 1 cm2 bez ohľadu ...
d)
ekvivalentná dávka v končatinách 500 mSv.
(4)

Limit efektívnej dávky pracovníka sa vzťahuje na súčet všetkých ročných efektívnych dávok z vonkajšieho ...

(5)

Limit ekvivalentnej dávky pracovníka sa vzťahuje na súčet všetkých ročných ekvivalentných dávok z vonkajšieho ...

(6)

Limity ožiarenia pracovníka sa vzťahujú aj na pracovisko so zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim ...

(7)

Limity ožiarenia žiaka a študenta sa vzťahujú na ožiarenie, ktorému je vedome a dobrovoľne vystavený ...

(8)

Limity ožiarenia žiaka mladšieho ako 16 rokov sú rovnaké ako limity ožiarenia obyvateľa podľa odseku ...

(9)

Limity ožiarenia žiaka a študenta staršieho ako 18 rokov sú rovnaké ako limity ožiarenia pracovníka ...

(10)

Limity ožiarenia žiaka a študenta vo veku od 16 rokov do 18 rokov v kalendárnom roku sú:

a)
efektívna dávka 6 mSv,
b)
ekvivalentná dávka v očnej šošovke 15 mSv,
c)
ekvivalentná dávka v koži 150 mSv; vzťahuje sa na priemernú dávku na ploche ľubovoľného 1 cm2 bez ohľadu ...
d)
ekvivalentná dávka v končatinách 150 mSv.
(11)

Limity ožiarenia obyvateľa v kalendárnom roku sú:

a)
efektívna dávka 1 mSv,
b)
ekvivalentná dávka v očnej šošovke 15 mSv,
c)
ekvivalentná dávka v koži 50 mSv, vzťahuje sa na priemernú dávku na ploche ľubovoľného 1 cm2 bez ohľadu ...
(12)

Limity ožiarenia obyvateľa sa vzťahujú, ak ide o limit efektívnej dávky, na súčet všetkých ročných efektívnych ...

(13)

Limity ožiarenia sa nevzťahujú na

a)
lekárske ožiarenie
1.
pacienta a osoby bez príznakov choroby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
2.
účastníka biomedicínskeho výskumu,
3.
sprevádzajúcej osoby,
b)
ožiarenie osoby z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia okrem ožiarenia pracovníka na pracovisku ...
c)
ožiarenie osoby v núdzovej situácii.
(14)

Prekročenie limitu ožiarenia u pracovníka nie je dôvodom na jeho vyradenie z pracovnej činnosti so zdrojom ...

DRUHÁ HLAVA
NÁSTROJE OPTIMALIZÁCIE

§ 16
Medzné dávky
(1)

Na optimalizáciu radiačnej ochrany možno určiť medzné dávky; medzné dávky sa určujú ako individuálne ...

(2)

Medzné dávky ožiarenia pri práci stanovuje v rámci optimalizácie ožiarenia pracovníkov prevádzkovateľ ...

(3)

Medzná dávka ožiarenia obyvateľa sa stanovuje ako hodnota individuálnej efektívnej dávky alebo ekvivalentnej ...

(4)

Každý, kto vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu, je povinný pri optimalizácii ožiarenia obyvateľov dodržiavať ...

(5)

Pri stanovení medznej dávky pre danú činnosť vedúcu k ožiareniu alebo daný zdroj ionizujúceho žiarenia ...

(6)

Medzná dávka ožiarenia obyvateľa sa vzťahuje na reprezentatívnu osobu a zohľadňuje všetky plánované ...

(7)

Medzná dávka pri lekárskom ožiarení sa stanovuje len pre sprevádzajúcu osobu alebo účastníka výskumu, ...

(8)

Na hodnotenie ožiarenia reprezentatívnej osoby sa používajú konzervatívne odhady. Postupy na použitie ...

§ 17
Referenčné úrovne
(1)

Na optimalizáciu radiačnej ochrany v núdzovej situácii ožiarenia alebo pri pretrvávajúcom ožiarení v ...

(2)

Referenčná úroveň v núdzovej situácii ožiarenia alebo v existujúcej situácii ožiarenia sa určuje ako ...

(3)

Referenčné úrovne na optimalizáciu ožiarenia obyvateľov vyjadrené efektívnou dávkou na obyvateľa sa ...

a)
20 až 100 mSv za rok v núdzovej situácii ožiarenia,
b)
1 až 20 mSv za rok v existujúcej situácii ožiarenia, ktorá je následkom núdzovej radiačnej situácie.
(4)

V osobitnej situácii je možné určiť referenčné úrovne nižšie, ako sú hodnoty uvedené v odseku 3, najmä ...

a)
nižšie ako 20 mSv za rok v núdzovej situácii ožiarenia, keď je možné poskytnúť obyvateľom vhodnú ochranu, ...
b)
nižšie ako 1 mSv za rok v existujúcej situácii ožiarenia pre ožiarenie, ktoré súvisí s konkrétnym zdrojom ...
(5)

Pri prechode z núdzovej situácie ožiarenia do existujúcej situácie ožiarenia s pretrvávajúcim ožiarením ...

(6)

Pri určovaní referenčných úrovní na optimalizáciu radiačnej ochrany v núdzovej situácii ožiarenia alebo ...

a)
nižšie ako 1 mSv za rok sa zohľadnia všeobecné informácie o úrovni ožiarenia bez osobitného zohľadnenia ...
b)
v rozsahu do 20 mSv za rok sa zohľadnia špecifické informácie, ktoré umožnia, ak je to možné, jednotlivcom ...
c)
v rozsahu do 100 mSv za rok sa posudzujú individuálne dávky a zohľadňujú sa špecifické informácie o ...

TRETIA HLAVA
OSOBITNÉ POŽIADAVKY

§ 18
Obmedzenie ožiarenia vzhľadom na vek
(1)

Činnosť vedúcu k ožiareniu, pri ktorej vykonávaní by mohlo ožiarenie pracovníka prekročiť niektorý z ...

(2)

Mladiství vo veku od 16 rokov do 18 rokov môžu vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu len z dôvodu vzdelávania ...

§ 19
Osobitné požiadavky na ochranu tehotných pracovníčok a dojčiacich pracovníčok
(1)

Žena, ktorá pracuje na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia alebo ktorá je počas pracovnej činnosti ...

(2)

Prevádzkovateľ alebo zamestnávateľ externej pracovníčky je povinný bezodkladne zabezpečiť úpravu pracovných ...

(3)

Limit efektívnej dávky nenarodeného dieťaťa 1 mSv sa vzťahuje na súčet všetkých efektívnych dávok z ...

(4)

Práca tehotnej pracovníčky na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia mimo kontrolovaného pásma ...

(5)

Ak žena, ktorá pracuje v kontrolovanom pásme pracoviska s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi, prevádzkovateľovi ...

§ 20
Výnimočné ožiarenie
(1)

Za mimoriadnych okolností alebo pri vykonávaní osobitných pracovných postupov v rámci plánovanej pracovnej ...

(2)

Výnimočné ožiarenie možno povoliť len vtedy, ak je časovo obmedzené, pracovná činnosť sa vykonáva v ...

(3)

Pri výnimočnom ožiarení môže

a)
efektívna dávka dosiahnuť 50 mSv za kalendárny rok za predpokladu, že efektívna dávka za ktorýchkoľvek ...
b)
ekvivalentná dávka v očnej šošovke dosiahnuť 50 mSv za kalendárny rok za predpokladu, že ekvivalentná ...
c)
ekvivalentná dávka v koži alebo ekvivalentná dávka v končatinách dosiahnuť dvojnásobok limitov ožiarenia ...
(4)

Pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu, ktorá má za následok výnimočné ožiarenie pracovníkov, sa ...

a)
výnimočnému ožiareniu môžu byť vystavení len pracovník kategórie A alebo posádka kozmických lodí; kozmická ...
b)
z výnimočného ožiarenia sa musia vylúčiť pracovníci kategórie B, žiaci, študenti a tehotné pracovníčky; ...
c)
prevádzkovateľ musí výnimočné ožiarenie vopred odôvodniť a prerokovať ho s pracovníkmi, odborným zástupcom, ...
d)
dotknutí pracovníci musia byť vopred podrobne informovaní o existujúcich zdravotných rizikách vykonávanej ...
e)
pracovníci musia súhlasiť s vykonaním činnosti spojenej s výnimočným ožiarením,
f)
údaje o výnimočnom ožiarení sa zaznamenajú do centrálneho registra dávok oddelene od údajov o osobných ...
g)
údaje o výnimočnom ožiarení lekár zaznamená do zdravotnej dokumentácie pracovníka.
(5)

Prekročenie limitov ožiarenia u pracovníka pri povolenom výnimočnom ožiarení sa nepovažuje za dôvod ...

(6)

Ak bude prevádzkovateľ pracoviska v rámci plánovanej činnosti vykonávať práce, ktoré môžu mať za následok ...

(7)

Príslušný orgán radiačnej ochrany na základe posúdenia úrovne zabezpečenia radiačnej ochrany a rizík ...

§ 21
Hodnotenie ožiarenia
(1)

Na odhad efektívnej dávky a ekvivalentnej dávky sa používajú vhodné štandardné hodnoty a vzťahy.

(2)

Na stanovenie efektívnej dávky a ekvivalentnej dávky u osoby z vonkajšieho ožiarenia sa používajú zásady, ...

(3)

Na stanovenie úväzku efektívnej dávky z vnútorného ožiarenia pracovníka a jednotlivca z obyvateľstva ...

a)
definície základných fyzikálnych veličín používaných v radiačnej ochrane podľa prílohy č. 1,
b)
zásady, štandardné postupy, hodnoty a vzťahy podľa prílohy č. 1,
c)
konverzné faktory pre výpočet úväzku efektívnej dávky z príjmu rádionuklidov vdýchnutím alebo požitím ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PODMIENKY NA VYKONÁVANIE ČINNOSTI VEDÚCEJ K OŽIARENIU A NA POSKYTOVANIE SLUŽBY DÔLEŽITEJ Z HĽADISKA <span class="shorten">...</span>

PRVÁ HLAVA
PODMIENKY NA VYKONÁVANIE ČINNOSTI VEDÚCEJ K OŽIARENIU

§ 22
Kategorizácia
(1)

Na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany a na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, ...

a)
oznámenie podľa § 23,
b)
registrácia podľa § 25, alebo
c)
povolenie podľa § 28 a 29.
(2)

Na usmerňovanie pohybu rádioaktívnych žiaričov a zaistenia ich bezpečnosti sa rádioaktívne žiariče podľa ...

(3)

Ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba má v úmysle vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu, ...

a)
je oslobodená od oznamovacej povinnosti,
b)
podlieha oznamovacej povinnosti, alebo
c)
vyžaduje registráciu alebo povolenie.
(4)

Žiadosť podľa odseku 3 musí obsahovať podrobný popis činnosti.

(5)

Úrad na základe posúdenia rizík spojených s vykonávaním činnosti podľa odseku 3 rozhodne vo veci do ...

(6)

Úrad môže aj z vlastného podnetu rozhodnúť, či na vykonávanie činnosti podľa odseku 3, ktorej vykonávanie ...

(7)

Úrad na svojom webovom sídle verejne sprístupňuje rozhodnutia vydané podľa odsekov 3 a 5.

(8)

Pracovisko s otvoreným žiaričom, na ktorom sa vykonáva činnosť vedúca k ožiareniu, sa zaraďuje do I. ...

§ 23
Oznamovanie
(1)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba je povinná oznámiť príslušnému regionálnemu úradu alebo ...

a)
prenosného prístroja alebo laboratórneho prístroja na röntgenfluorescenčnú analýzu,
b)
generátora žiarenia skonštruovaného tak, že na ktoromkoľvek voľne prístupnom mieste vo vzdialenosti ...
c)
uzavretého žiariča, ktorého aktivita neprekračuje desaťnásobok aktivity umožňujúcej vyňatie spod administratívnej ...
d)
otvoreného žiariča, pri ktorom súčet podielov aktivít jednotlivých rádionuklidov a príslušných hodnôt ...
e)
periférneho kostného denzitometra.
(2)

Zamestnávateľ externých pracovníkov je povinný príslušnému orgánu radiačnej ochrany oznámiť plánované ...

(3)

Vykonávanie pracovnej činnosti v jadrovom zariadení, ktorá je naliehavým jednorazovým výkonom, je zamestnávateľ ...

(4)

Oznámenie sa vyžaduje aj vtedy, ak

a)
pracovnú činnosť podľa odseku 1 bude vykonávať osoba, ktorá má sídlo alebo miesto podnikania v inom ...
b)
zamestnávateľom externých pracovníkov podľa odseku 2 bude osoba, ktorá má sídlo alebo miesto podnikania ...
(5)

Oznámenie podľa odseku 1 o plánovanom vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu obsahuje

a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je oznamovateľ právnická osoba,
b)
meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je oznamovateľ fyzická ...
c)
opis a rozsah činnosti vedúcej k ožiareniu,
d)
doklad o zaškolení dodávateľom alebo výrobcom, ak ide o vykonávanie činnosti podľa odseku 1 písm. a), ...
e)
miesto a dátum začatia vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu,
f)
špecifikáciu zdrojov ionizujúceho žiarenia, ich počet a adresu pracoviska, kde sa nachádzajú,
g)
predpokladaný spôsob skončenia vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu,
h)
predpokladaný dátum skončenia vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu, ak je známy,
i)
prevádzkový poriadok.
(6)

Oznámenie zamestnávateľa externých pracovníkov podľa odseku 2 o plánovanom vykonávaní pracovnej činnosti ...

a)
opis a rozsah pracovnej činnosti,
b)
miesto a dátum začatia vykonávania pracovnej činnosti, predpokladaný čas skončenia pracovnej činnosti, ...
c)
údaje o zamestnancovi, ktorého zamestnávateľ externých pracovníkov poveril plnením úloh súvisiacich ...
d)
údaje o držiteľovi povolenia, na ktorého pracovisku sa bude pracovná činnosť vykonávať,
1.
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je držiteľom povolenia právnická osoba, ...
2.
meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je držiteľom povolenia ...
(7)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje pracovisko, na ktorom je alebo na ...

(8)

Ak oznámenie spĺňa požiadavky, príslušný orgán radiačnej ochrany vydá oznamovateľovi do 30 dní odo dňa ...

§ 24
Oslobodenie od oznamovacej povinnosti
(1)

Oznámenie činnosti podľa § 23 sa nevyžaduje, ak je táto činnosť odôvodnená podľa § 13 a vykonáva sa ...

a)
rádioaktívnou látkou alebo zariadením, ktoré takúto látku obsahuje alebo uvoľňuje, pričom pre túto rádioaktívnu ...
1.
súčet podielov aktivít v nej obsiahnutých rádionuklidov a príslušných oslobodzovacích úrovní rádionuklidov ...
2.
súčet podielov hmotnostných aktivít v nej obsiahnutých rádionuklidov a príslušných oslobodzovacích úrovní ...
3.
oslobodzovacie úrovne rádionuklidov sa vzťahujú na celkové množstvo rádioaktívnych látok, ktoré používa ...
4.
oslobodzovacie úrovne rádionuklidov sa uplatňujú aj na uvoľnenie pevných materiálov na opakované použitie, ...
b)
zariadením typovo schváleným, ktoré obsahuje uzavretý žiarič, ktorého aktivita nepresahuje hodnoty uvedené ...
c)
typovo schváleným generátorom ionizujúceho žiarenia emitujúcim ionizujúce žiarenie a skonštruovaným ...
d)
katódovou trubicou určenou na zobrazovanie alebo akýmkoľvek iným typovo schváleným elektrickým zariadením ...
e)
materiálom kontaminovaným rádioaktívnymi látkami, ktorý bol uvedený do životného prostredia na základe ...
(2)

Ak je činnosť vedúca k ožiareniu odôvodnená a ak je zdravotné riziko spojené s ožiarením osôb pri jej ...

(3)

Ustanovenia odseku 1 alebo odseku 2 sa nevzťahujú na pridávanie rádioaktívnej látky do spotrebného výrobku ...

(4)

Oslobodzovacie úrovne, uvoľňovacie úrovne a všeobecné kritériá pre uplatňovanie oslobodzovacích úrovní ...

§ 25
Registrácia
(1)

Pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu je potrebná registrácia na používanie

a)
zubného röntgenového prístroja alebo veterinárneho röntgenového prístroja,
b)
celotelového röntgenového kostného denzitometra,
c)
generátora žiarenia s výnimkou elektrónového mikroskopu skonštruovaného tak, že príkon priestorového ...
d)
uzavretého žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje uzavretý žiarič, ktorého aktivita prekračuje desaťnásobok ...
e)
otvoreného žiariča, pri ktorom súčet podielov aktivít jednotlivých rádionuklidov a príslušných oslobodzovacích ...
(2)

Pri poskytovaní služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany je potrebná registrácia na stanovenie

a)
hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody, pramenitej vody a prírodnej minerálnej vody,
b)
obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli na hodnotenie ožiarenia osôb a na
1.
prevenciu prenikania radónu do stavby,
2.
ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe,
c)
obsahu rádionuklidov v zložkách životného prostredia, v potravinovom reťazci a v iných materiáloch a ...
d)
radónového indexu pozemku a stanovenie ožiarenia z prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia v stavbe ...
1.
prevenciu prenikania radónu do stavby,
2.
ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe.
(3)

Registrácia podľa odseku 1 je potrebná, aj keď má osoba, ktorá bude vykonávať činnosť podľa odseku 1, ...

§ 26
Podmienky registrácie
(1)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu, ...

(2)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle poskytovať službu dôležitú z hľadiska ...

(3)

Žiadateľ o registráciu činnosti vedúcej k ožiareniu musí mať určeného odborného zástupcu, ktorý spĺňa ...

(4)

Odborným zástupcom pre registrovanú činnosť podľa § 25 ods. 1 môže byť fyzická osoba, ktorá má osvedčenie ...

(5)

Žiadateľ o registráciu služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany musí mať určeného odborného garanta, ...

(6)

Odborným garantom pre registrovanú službu podľa § 25 ods. 2 môže byť fyzická osoba, ktorá úspešne absolvovala ...

(7)

Žiadateľ o registráciu činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 25 ods. 1 v žiadosti uvedie

a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba, alebo
b)
meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba ...
c)
činnosť vedúcu k ožiareniu, ktorú žiada zaregistrovať,
d)
miesto výkonu činnosti,
e)
meno, priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak je žiadateľom právnická ...
f)
meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu.
(8)

Žiadateľ podľa odseku 7 k žiadosti priloží

a)
doklady preukazujúce jeho odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť ním určeného odborného zástupcu, ...
b)
dokumentáciu podľa prílohy č. 6.
(9)

Žiadateľ o registráciu služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 25 ods. 2 v žiadosti uvedie ...

a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,
b)
meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba ...
c)
službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany, ktorú žiada zaregistrovať,
d)
miesto poskytovania služby,
e)
meno, priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak je žiadateľom právnická ...
f)
meno, priezvisko a bydlisko odborného garanta.
(10)

Žiadateľ podľa odseku 9 k žiadosti priloží

a)
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v príslušnom odbore v závislosti od poskytovanej služby dôležitej ...
b)
doklad o absolvovaní odbornej prípravy,
c)
doklad o akreditácii,23) ak v odseku 11 nie je ustanovené inak,
d)
vzorový protokol o skúške alebo iný spôsob oznamovania výsledku stanovenia v rozsahu všeobecne záväzného ...
(11)

Ak žiadateľ o registráciu podľa § 25 ods. 2 písm. b) až d) nemá doklady o akreditácii na vykonávanie ...

a)
doklad o metrologickom overení používaných meradiel,
b)
doklady o používaných etalónoch a rádioaktívnych žiaričoch,
c)
popis každej používanej metódy odberu, spracovania, merania a vyhodnotenia,
d)
popis spôsobu evidencie vzoriek a záznamov,
e)
spôsob interpretácie výsledkov stanovení vrátane vzorov protokolov o skúške alebo iného spôsobu oznamovania ...
f)
výsledky medzilaboratórnych porovnávacích skúšok alebo skúšok spôsobilosti za posledných päť rokov.
(12)

Príslušný regionálny úrad alebo orgán radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. d) až g) v rozsahu jeho ...

(13)

Príslušný regionálny úrad alebo orgán radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. d) až g) v rozsahu jeho ...

(14)

Registrácia obsahuje

a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,
b)
meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba ...
c)
špecifikáciu registrovanej činnosti vedúcej k ožiareniu alebo registrovanej služby dôležitej z hľadiska ...
d)
miesto vykonávania registrovanej činnosti vedúcej k ožiareniu alebo miesto poskytovania registrovanej ...
e)
meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu pre registrovanú činnosť vedúcu k ožiareniu alebo odborného ...
(15)

Lehota na vydanie registrácie je 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

(16)

Registrácia sa vydáva na neurčitý čas.

§ 27
Zmena, zrušenie a zánik registrácie
(1)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva registrovanú činnosť vedúcu k ožiareniu, ...

(2)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje registrovanú službu dôležitú z hľadiska ...

(3)

Za zmenu podmienok a skutočností, na ktorých základe bola činnosť vedúca k ožiareniu registrovaná, sa ...

a)
odborného zástupcu,
b)
obchodného mena, právnej formy alebo sídla, ak ide o právnickú osobu; obchodného mena alebo miesta podnikania, ...
c)
miesta vykonávania činnosti,
d)
typu používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia alebo počtu používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia, ...
e)
prevádzkových podmienok, pracovných postupov alebo technologického zariadenia pracoviska.
(4)

Za zmenu podmienok a skutočností, na ktorých základe bola služba dôležitá z hľadiska radiačnej ochrany ...

a)
odborného garanta,
b)
obchodného mena, právnej formy alebo sídla, ak ide o právnickú osobu; obchodného mena alebo miesta podnikania, ...
c)
miesta poskytovania služby,
d)
metodík stanovenia obsahu rádionuklidov, metodík stanovenia radónového indexu pozemku a metodík meraní, ...
(5)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva registrovanú činnosť vedúcu k ožiareniu, ...

(6)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje registrovanú službu dôležitú z hľadiska ...

(7)

Príslušný regionálny úrad alebo orgán radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. d) až g) v rozsahu jeho ...

a)
požiada o zrušenie registrácie,
b)
prestane vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu,
c)
prestane spĺňať podmienky, na ktorých základe bola činnosť vedúca k ožiareniu registrovaná,
d)
nevykonal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
e)
závažným spôsobom alebo opakovane porušuje všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s vykonávanou ...
f)
nemá odborného zástupcu na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu.
(8)

Príslušný regionálny úrad alebo orgán radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. d) až g) v rozsahu jeho ...

a)
požiada o zrušenie registrácie,
b)
prestane poskytovať službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany,
c)
prestane spĺňať podmienky, na ktorých základe bola služba dôležitá z hľadiska radiačnej ochrany registrovaná, ...
d)
nevykonal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
e)
závažným spôsobom alebo opakovane porušuje všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s poskytovanou ...
f)
nemá odborného garanta na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany.
(9)

Registrácia zaniká

a)
smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu,
b)
zánikom právnickej osoby,
c)
rozhodnutím príslušného regionálneho úradu alebo orgánu radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. d) ...
§ 28
Povoľovanie činnosti vedúcej k ožiareniu a dovozu, distribúcie, predaja a prenájmu zdroja ionizujúceho ...
(1)

Povolenie úradu z hľadiska radiačnej ochrany je v jadrovom zariadení potrebné na

a)
prevádzku jadrového zariadenia a etapy vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky,
b)
odber, skladovanie a manipuláciu s čerstvým jadrovým palivom,
c)
nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a nakladanie s rádioaktívnym odpadom vrátane zberu, triedenia, ...
d)
prepravu rádioaktívnej látky alebo štiepnej látky, rádioaktívneho žiariča, rádioaktívneho odpadu, vyhoretého ...
e)
uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali ...
(2)

Povolenie úradu je potrebné aj na tieto činnosti vedúce k ožiareniu:

a)
výrobu zdroja ionizujúceho žiarenia používaného pri činnosti, na ktorú je potrebné oznámenie, registrácia ...
b)
výrobu ionizačných hlásičov požiaru,
c)
nakladanie s opustenými žiaričmi, rádioaktívnym materiálom neznámeho pôvodu a zachyteným rádioaktívnym ...
d)
nakladanie s rádioaktívnymi rezíduami,
e)
pridávanie rádionuklidov alebo rádioaktívnych látok do spotrebných výrobkov a predmetov, do liekov a ...
f)
vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia,
g)
vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia okrem údržby a opráv generátorov ...
h)
zber, zhromažďovanie, skladovanie a úpravu rádioaktívnych žiaričov vrátane ionizačných hlásičov požiaru ...
i)
používanie zdroja ionizujúceho žiarenia na nelekárske ožiarenie mimo zdravotníckeho zariadenia,
j)
monitorovanie ionizujúceho žiarenia na pracovisku alebo v jeho okolí na hodnotenie ožiarenia osôb.
(3)

Povolenie príslušného regionálneho úradu je potrebné na tieto činnosti vedúce k ožiareniu:

a)
prevádzku urýchľovača častíc určeného na účel výskumu a vývoja, na technický účel,
b)
prevádzku generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia, skonštruovaného ...
c)
odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje uzavretý žiarič, ...
d)
odber, skladovanie a používanie vysokoaktívneho žiariča, zariadenia, ktoré obsahuje vysokoaktívny žiarič, ...
e)
odber, skladovanie a používanie otvoreného žiariča, u ktorého súčet podielov aktivít jednotlivých rádionuklidov ...
f)
odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča určeného na ožarovanie potravín, predmetov bežného ...
g)
používanie zdroja ionizujúceho žiarenia na vopred nešpecifikovanom dočasnom pracovisku (ďalej len „dočasné ...
h)
odber, skladovanie a používanie otvoreného žiariča na účely diagnostiky, liečby alebo výskumu na zvieratách ...
(4)

Povolenie príslušného regionálneho úradu je potrebné pri lekárskom ožiarení na používanie

a)
röntgenového prístroja určeného na používanie v radiačnej onkológii alebo pri diagnostike v rádiológii ...
b)
zdroja ionizujúceho žiarenia určeného na rádioterapiu fotónmi, elektrónmi, protónmi, neutrónmi alebo ...
c)
otvoreného žiariča v nukleárnej medicíne,
d)
uzavretého žiariča a zariadenia obsahujúceho uzavretý žiarič určeného na rádioterapiu vrátane brachyterapie. ...
(5)

Povolenie príslušného regionálneho úradu je potrebné aj na

a)
uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali ...
b)
zmiešavanie rádioaktívneho materiálu uvoľňovaného z pracoviska, kde sa nakladá s materiálom so zvýšeným ...
c)
nakladanie s produktmi banskej činnosti, ktoré vznikli v súvislosti so získavaním rádioaktívneho nerastu ...
(6)

Povolenie úradu alebo orgánu radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. e) v jeho pôsobnosti je potrebné ...

a)
distribúciu, predaj a prenájom zdroja ionizujúceho žiarenia, na ktorého používanie je potrebné oznámenie, ...
b)
dovoz zdroja ionizujúceho žiarenia z tretích krajín.
(7)

Povolenie ministerstva dopravy z hľadiska radiačnej ochrany je potrebné na prepravu24) rádioaktívneho ...

(8)

Povolenie podľa odsekov 1 až 7 je potrebné aj vtedy, ak osoba má sídlo alebo miesto podnikania v inom ...

§ 29
Povoľovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany
(1)

Povolenie úradu je potrebné na tieto služby dôležité z hľadiska radiačnej ochrany:

a)
poskytovanie odbornej prípravy a aktualizačnej odbornej prípravy,
b)
vykonávanie osobnej dozimetrie,
c)
stanovovanie osobných dávok pracovníkov vystavených ožiareniu z radónu alebo z iného prírodného zdroja ...
d)
poskytovanie monitorovania v dopravných uzloch a pri preprave.
(2)

Povolenie podľa odseku 1 je potrebné aj vtedy, ak osoba, ktorá bude poskytovať niektorú zo služieb podľa ...

§ 30
Podmienky na vydanie povolenia
(1)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu ...

(2)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle poskytovať službu dôležitú z hľadiska ...

(3)

Odborný zástupca musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosť, na ktorú fyzická osoba – podnikateľ ...

(4)

Odborný garant musí mať doklad o absolvovaní odbornej prípravy. Ak od dátumu absolvovania odbornej prípravy ...

(5)

Žiadateľ o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu alebo poskytovanie služby dôležitej ...

a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,
b)
meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba ...
c)
činnosť vedúcu k ožiareniu alebo službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany, na ktorú žiada vydať ...
d)
miesto výkonu činnosti alebo miesto poskytovania služby,
e)
meno, priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak je žiadateľom právnická ...
f)
meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu.
(6)

Žiadateľ o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu k žiadosti priloží

a)
charakteristiku plánovanej činnosti vedúcej k ožiareniu a popis technického vybavenia,
b)
dokumentáciu podľa prílohy č. 6.
(7)

Dokumentácia uvedená v prílohe č. 6 časti 2 bode A písm. l) až t) a bode B písm. i) až o) sa považuje ...

(8)

Žiadateľ o vydanie povolenia na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany k žiadosti ...

a)
charakteristiku poskytovanej služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany a popis technického vybavenia, ...
b)
dokumentáciu podľa prílohy č. 6.
(9)

Žiadateľ o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, ktorý bude nakladať s vysokoaktívnym ...

a)
zmluvu o spätnom odbere vysokoaktívneho žiariča výrobcom alebo dodávateľom,
b)
zmluvu o komerčnom poistení nákladov na likvidáciu vysokoaktívneho žiariča pre insolventnosť v čase, ...
c)
zmluvu o likvidácii vysokoaktívneho žiariča s držiteľom povolenia na zber, triedenie, skladovanie, spracovanie, ...
(10)

Úrad vydá povolenie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 28 ods. 1 a 2, ak žiadosť má ...

(11)

Úrad alebo orgán radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. e) vydá povolenie na vykonávanie činnosti ...

(12)

Príslušný regionálny úrad vydá povolenie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 28 ods. ...

(13)

Úrad vydá povolenie na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 29, ak žiadosť ...

(14)

Orgány radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. d) až g) podľa svojej pôsobnosti vydajú povolenie podľa ...

(15)

Lehota na vydanie povolenia podľa § 28 ods. 1 je 60 dní odo dňa doručenia žiadosti; v osobitne zložitých ...

(16)

Povolenie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu obsahuje

a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,
b)
meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba ...
c)
špecifikáciu činnosti,
d)
miesto vykonávania činnosti,
e)
podmienky na vykonávanie činnosti,
f)
meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu, ak bol určený.
(17)

Povolenie na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany obsahuje

a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,
b)
meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba ...
c)
popis služby,
d)
podmienky na poskytovanie služby,
e)
meno, priezvisko a bydlisko odborného garanta, ak bol určený.
(18)

Povolenie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu a povolenie na poskytovanie služby dôležitej z ...

§ 31
Zmena, zrušenie a zánik povolenia
(1)

Držiteľ povolenia je povinný oznámiť príslušnému orgánu radiačnej ochrany každú zmenu podmienok a skutočností, ...

(2)

Za zmenu podmienok a skutočností podľa odseku 1 sa považuje zmena

a)
odborného zástupcu alebo zmena odborného garanta,
b)
obchodného mena, právnej formy alebo sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodného mena alebo miesta ...
c)
miesta vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu,
d)
povoleného predmetu a rozsahu distribúcie, predaja, prenájmu, prepravy, dovozu alebo inštalácie, údržby ...
e)
typu alebo počtu používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia alebo technologického zariadenia pracoviska, ...
f)
spôsobu alebo úrovne poskytovania služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany.
(3)

Držiteľ povolenia je povinný písomne požiadať príslušný orgán radiačnej ochrany o zmenu povolenia, ak ...

(4)

Príslušný orgán radiačnej ochrany povolenie zruší, ak držiteľ povolenia

a)
požiada o zrušenie povolenia,
b)
prestane vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu alebo poskytovať službu dôležitú z hľadiska radiačnej ...
c)
prestane spĺňať podmienky, na ktorých základe bolo povolenie vydané,
d)
nevykoná opatrenia uložené príslušným orgánom radiačnej ochrany na odstránenie zistených nedostatkov, ...
e)
závažným spôsobom alebo opakovane porušuje všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s vykonávanou ...
(5)

Povolenie zaniká

a)
smrťou fyzickej osoby, ktorá bola držiteľom povolenia, alebo jej vyhlásením za mŕtvu,
b)
zánikom právnickej osoby, ktorej bolo povolenie vydané,
c)
rozhodnutím úradu alebo príslušného regionálneho úradu o zrušení povolenia.
§ 32
Posudková činnosť
(1)

Posudková činnosť je proces posudzovania a vyhodnotenia návrhov, projektov a dokumentov z hľadiska radiačnej ...

(2)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba je povinná predkladať príslušnému orgánu radiačnej ...

(3)

Úrad vydáva záväzné stanovisko

a)
pre jadrové zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany k návrhu na
1.
umiestnenie stavby a stavbu jadrového zariadenia,
2.
skúšobnú prevádzku jadrového zariadenia,
3.
etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky,
4.
stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas
4a.
stavby jadrového zariadenia,
4b.
skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia,
4c.
etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky,
4d.
prevádzky jadrového zariadenia,
4e.
etapy vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky,
5.
vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky,
6.
nový technologický postup pri vyraďovaní jadrového zariadenia z prevádzky,
7.
výnimočné ožiarenie pri činnosti vedúcej k ožiareniu v jadrovom zariadení,
8.
vnútorný havarijný plán jadrového zariadenia,28)
b)
k optimalizačnej štúdii k uvoľňovaniu rádioaktívnych materiálov z jadrového zariadenia spod administratívnej ...
c)
k optimalizačnej štúdii k uvoľňovaniu rádioaktívnych materiálov spod administratívnej kontroly; vzťahuje ...
d)
k projektu dobývania ložiska rádioaktívneho nerastu, ťažby a spracovania materiálov, ktoré obsahujú ...
(4)

Úrad ďalej

a)
rozhoduje o
1.
návrhu na výstavbu pracoviska, na ktorom sa bude vykonávať činnosť povoľovaná podľa § 28 ods. 2 písm. ...
2.
návrhu na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas
2a.
výstavby pracoviska podľa prvého bodu,
2b.
uvádzania pracoviska podľa prvého bodu do prevádzky,
2c.
prevádzky pracoviska podľa prvého bodu,
3.
návrhu na výnimočné ožiarenie pri činnosti vedúcej k ožiareniu,
4.
návrhu na výrobu alebo používanie nových druhov spotrebných výrobkov s pridaným rádionuklidom alebo ...
5.
návrhu na nový druh činnosti alebo novú kategóriu činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 13 ods. 2 a o ...
6.
návrhu na vykonávanie lekárskeho ožiarenia pri biomedicínskom výskume alebo vykonávanie lekárskeho ožiarenia ...
7.
výnimke na zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej ...
8.
zvýšení rozsahu monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody a pramenitej ...
9.
zvýšení početnosti monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody a pramenitej ...
(5)

Príslušný regionálny úrad alebo orgán uvedený v § 4 ods. 1 písm. d) až g) v rozsahu jeho pôsobnosti ...

a)
návrhu na výstavbu a zriadenie pracoviska, na ktorom sa bude vykonávať činnosť vedúca k ožiareniu, na ...
b)
návrhu na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas
1.
výstavby pracoviska podľa písmena a),
2.
uvádzania pracoviska podľa písmena a) do prevádzky,
3.
prevádzky pracoviska podľa písmena a),
c)
návrhu na uvedenie pracoviska podľa písmena a) do dočasnej prevádzky alebo do skúšobnej prevádzky,
d)
návrhu na výnimočné ožiarenie pri činnosti vedúcej k ožiareniu.
(6)

Príslušný regionálny úrad alebo orgán uvedený v § 4 ods. 1 písm. d) až g) v rozsahu jeho pôsobnosti ...

a)
optimalizačnej štúdii k uvoľňovaniu rádioaktívnych materiálov z pracoviska spod administratívnej kontroly, ...
1.
registroval vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu,
2.
povolil vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b)
projektu skúšky technologického zariadenia s použitím rádioaktívnej látky.
(7)

Príslušný regionálny úrad ďalej rozhoduje o

a)
výnimke na zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej ...
b)
výnimke na používanie pitnej vody, ktorá prekračuje indikačnú dávku kvality pitnej vody alebo medzné ...
c)
zvýšení rozsahu monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody o ďalšie rádiologické ...
d)
zvýšení početnosti monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody.
(8)

Orgány oprávnené podľa osobitných predpisov29) rozhodnúť vo veciach, ktoré príslušný orgán radiačnej ...

(9)

Záväzné stanovisko podľa odsekov 3 a 6 alebo rozhodnutie podľa odsekov 4 a 5 vydáva príslušný orgán ...

a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,
b)
meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom ...
c)
meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu, ak je určený,
d)
opis navrhovanej činnosti alebo predmetu posudzovania,
e)
dokumentáciu podľa prílohy č. 6.
(10)

Dokumentácia uvedená v prílohe č. 6 časti 4 bode A1 písm. c) až i), bode A2 písm. d) až j) a v bode ...

(11)

Príslušný orgán radiačnej ochrany si môže vyžiadať aj ďalšie doklady potrebné na vydanie záväzného stanoviska ...

(12)

Lehota na vydanie záväzného stanoviska vo veciach podľa odseku 3 písm. a) je 60 dní odo dňa doručenia ...

(13)

Súhlasné záväzné stanovisko alebo rozhodnutie príslušného orgánu radiačnej ochrany nenahrádza licenciu, ...

§ 33
Spotrebné výrobky s pridaným rádionuklidom
(1)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle vyrábať spotrebný výrobok s pridaným ...

(2)

K žiadosti podľa odseku 1 je potrebné priložiť dokumentáciu podľa prílohy č. 6.

(3)

Úrad na základe informácií poskytnutých v žiadosti posúdi určené použitie spotrebného výrobku s pridaným ...

a)
má také vlastnosti, ktoré odôvodňujú jeho určené použitie,
b)
je vyhotovený takým spôsobom, aby sa pri bežnom používaní zabezpečilo minimalizovanie ožiarenia a pravdepodobnosti ...
c)
je navrhnutý tak, aby splnil kritériá na oslobodenie spod oznamovacej povinnosti alebo, ak je to vhodné, ...
d)
je vhodne označený a spotrebiteľ má k dispozícii zodpovedajúcu dokumentáciu, návod na používanie a pokyny ...
(4)

Rozhodnutie podľa odseku 3 obsahuje stanovisko k určenému použitiu spotrebného výrobku s pridaným rádionuklidom; ...

(5)

Úrad o informáciách získaných v procese posudzovania odôvodnenosti plánovaného použitia spotrebného ...

§ 34
Zakázané činnosti
(1)

Zámerné pridávanie rádioaktívnych látok pri výrobe a spracovaní potravín, krmív, hračiek, kozmetických ...

(2)

Predaj spotrebného výrobku alebo uvedenia spotrebného výrobku s pridaným rádionuklidom na trh, ak jeho ...

(3)

Činnosť spôsobujúca aktiváciu materiálu, ktorej výsledkom je zvýšenie aktivity rádioaktívnych látok ...

(4)

Činnosť spôsobujúca aktiváciu materiálu použitého na výrobu šperkov a hračiek, ktorej výsledkom je zvýšenie ...

(5)

Riedenie rádioaktívnej látky uvoľňovanej z pracoviska na dosiahnutie takej objemovej aktivity rádionuklidu, ...

(6)

Dovoz, distribúcia a inštalácia autonómneho ionizačného hlásiča požiaru je zakázaná.

DRUHÁ HLAVA
POVINNOSTI PRI VYKONÁVANÍ ČINNOSTI VEDÚCEJ K OŽIARENIU A PRI POSKYTOVANÍ SLUŽBY DÔLEŽITEJ Z HĽADISKA RADIAČNEJ OCHRANY

§ 35
Všeobecné povinnosti pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu a prevádzkovaní pracoviska na základe ...
(1)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu na základe ...

a)
dodržiavať základné princípy radiačnej ochrany a požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany pracovníkov ...
b)
pri používaní generátora ionizujúceho žiarenia alebo zariadenia obsahujúceho uzavretý žiarič dodržiavať ...
1.
postupy uvedené v návode na používanie,
2.
prevádzkový poriadok,
3.
interval servisnej kontroly, ak je servisná kontrola predpísaná výrobcom alebo dodávateľom v návode ...
c)
viesť evidenciu zdrojov ionizujúceho žiarenia,
d)
oznámiť príslušnému regionálnemu úradu alebo príslušnému orgánu radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. ...
1.
nadobudnutie zdroja ionizujúceho žiarenia alebo jeho odovzdanie inej osobe,
2.
každú zmenu údajov uvedených v oznámení,
3.
skončenie činnosti,
e)
bezpečne ukončiť činnosť.
(2)

Zamestnávateľ externých pracovníkov je povinný osobne alebo prostredníctvom zamestnanca povereného plnením ...

(3)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá na základe oznámenia prevádzkuje pracovisko, ...

§ 36
Povinnosti držiteľa registrácie a držiteľa povolenia
(1)

Držiteľ registrácie alebo držiteľ povolenia je povinný

a)
dodržiavať
1.
základné princípy radiačnej ochrany,
2.
požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany pracovníkov a obyvateľstva,
3.
požiadavky na bezpečnú prevádzku pracoviska z hľadiska radiačnej ochrany,
4.
podmienky na vykonávanie registrovanej činnosti vedúcej k ožiareniu alebo povolenej činnosti vedúcej ...
b)
oznámiť príslušnému orgánu radiačnej ochrany
1.
bezodkladne prekročenie niektorého z limitov ožiarenia a každú významnú udalosť,
2.
zmenu skutočností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany a zmenu údajov, ktoré boli podkladom na vydanie ...
c)
postupovať v súlade s prevádzkovou dokumentáciou priloženou k žiadosti o registráciu alebo k žiadosti ...
d)
zasielať doklady a predkladať správy o zabezpečení radiačnej ochrany v rozsahu a lehotách určených týmto ...
e)
vyšetriť bezodkladne každé porušenie ustanovení tohto zákona, prijať opatrenia na nápravu a zabránenie ...
f)
zabezpečiť hodnotenie vlastností zdroja ionizujúceho žiarenia prostredníctvom preberacej skúšky, pravidelnej ...
g)
používať zdroj ionizujúceho žiarenia v súlade s návodom na používanie,
h)
nepoužívať zdroj ionizujúceho žiarenia, ak
1.
neprešiel úspešne preberacou skúškou,
2.
neprešiel úspešne skúškou dlhodobej stability, alebo
3.
od poslednej skúšky dlhodobej stability uplynula dlhšia lehota, ako je určená na jej pravidelné vykonávanie, ...
i)
v rozsahu zodpovedajúcom závažnosti vykonávanej činnosti
1.
vytvoriť technické a organizačné podmienky na zabezpečenie radiačnej ochrany, dodržiavať ich a postupovať ...
2.
sledovať, merať, hodnotiť, overovať a zaznamenávať veličiny a skutočnosti dôležité z hľadiska radiačnej ...
3.
zabezpečiť vhodné prístrojové vybavenie na meranie veličín podľa druhého bodu,
j)
viesť a uchovávať dokumentáciu v rozsahu podľa prílohy č. 6 časti 6,
k)
viesť a uchovávať evidenciu zdrojov ionizujúceho žiarenia,
l)
obmedzovať tvorbu rádioaktívneho odpadu na nevyhnutnú mieru,
m)
odovzdávať priebežne inštitucionálny rádioaktívny odpad osobe, ktorá má na nakladanie s rádioaktívnym ...
n)
viesť evidenciu rádioaktívnych odpadov podľa jednotlivých druhov, dodržiavať podmienky bezpečného nakladania ...
o)
zabezpečiť sústavný dozor nad dodržiavaním požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany (ďalej len ...
p)
zabezpečiť monitorovanie ionizujúceho žiarenia a rádionuklidov, ktoré vznikajú alebo sa uvoľňujú v dôsledku ...
q)
zaistiť bezpečnosť zdroja ionizujúceho žiarenia,
r)
hodnotiť
1.
radiačnú ochranu,
2.
výsledky monitorovania a
3.
zaistenie bezpečnosti zdroja ionizujúceho žiarenia v rozsahu platných požiadaviek,
s)
overovať účinnosť technických zariadení určených na ochranu obyvateľov a životného prostredia,
t)
umožniť nakladanie so zdrojom ionizujúceho žiarenia len osobe, ktorá má na takéto nakladanie povolenie ...
u)
bezpečne ukončiť činnosť so zdrojom ionizujúceho žiarenia; ak je ním rádioaktívny žiarič, bezpečne ho ...
v)
zabezpečiť, aby činnosť vedúcu k ožiareniu vykonávali len zdravotne spôsobilí a odborne spôsobilí pracovníci, ...
w)
zabezpečiť oboznamovanie a školenie pracovníkov kategórie A a B v oblasti radiačnej ochrany najmenej ...
x)
sprístupniť na pracovisku vnútorné predpisy a postupy na bezpečné nakladanie so zdrojom ionizujúceho ...
y)
odstrániť pred zrušením pracoviska zdroj ionizujúceho žiarenia a rádioaktívny odpad a vykonať dekontamináciu ...
z)
plniť pri radiačnej mimoriadnej udalosti povinnosti podľa § 144 ods. 4 a 5,
aa)
dodržiavať pri prevádzke pracoviska so zvýšeným prírodným žiarením požiadavky na zabezpečenie radiačnej ...
ab)
na pracovisku, na ktorom sa vykonáva lekárske ožiarenie, dodržiavať požiadavky na zabezpečenie radiačnej ...
ac)
dodržiavať požiadavky na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov podľa § 79 a 80, ak sa vykonáva ...
ad)
dodržiavať požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov podľa § 70, ak externí ...
ae)
oznamovať príslušnému regionálnemu úradu alebo príslušnému orgánu radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 ...
af)
oznamovať evidované údaje do centrálneho registra zdrojov a centrálneho registra dávok podľa § 69.
(2)

Ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba podľa odseku 1 zamestnáva inú osobu ako pracovníka ...

a)
zabezpečiť sledovanie súčtu dávok pracovníka zo všetkých pracovných činností a tento súčet porovnávať ...
b)
vydať pracovníkovi po ukončení pracovnoprávneho vzťahu výpis osobných dávok prijatých pri vykonávaní ...
§ 37
Osobitné povinnosti držiteľa povolenia na vykonávanie činnosti v jadrovom zariadení

Držiteľ povolenia podľa § 28 ods. 1 písm. a) je povinný

a)
pri prevádzke jadrových zariadení, pri vykonávaní činností vedúcich k ožiareniu potrebných na zabezpečenie ...
b)
v rámci pravidelného komplexného a systematického hodnotenia jadrovej bezpečnosti vykonávať komplexné ...
c)
trvalo zabezpečovať personálne a materiálne činnosť útvarov vykonávajúcich kontrolu a hodnotenie radiačnej ...
d)
do prevádzkových postupov, metodík a programov systematicky zapracovávať skúsenosti z vlastnej prevádzky, ...
e)
trvalo zabezpečovať materiálnu a odbornú pripravenosť na odozvu na núdzovú situáciu,
f)
oznamovať do 30 dní organizačné zmeny, ktoré môžu mať vplyv na radiačnú ochranu.
§ 38
Osobitné povinnosti vybraných držiteľov povolenia
(1)

Držiteľ povolenia na zber, triedenie, skladovanie, spracovanie, úpravu na uloženie a ukladanie rádioaktívneho ...

(2)

Držiteľ povolenia podľa § 28 ods. 1 písm. e) alebo podľa § 28 ods. 5 písm. a), ktorý uvoľňuje spod administratívnej ...

a)
dodržiavať podmienky určené v povolení na uvoľňovanie rádioaktívnych látok alebo rádioaktívne kontaminovaných ...
b)
dodržiavať základné princípy radiačnej ochrany, požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany pracovníkov ...
c)
zabezpečiť, aby sa spod administratívnej kontroly uvoľňovali len rádioaktívne látky a rádioaktívne kontaminované ...
d)
zabezpečiť, aby rádioaktívne látky, ktoré obsahujú rádionuklidy s krátkym polčasom premeny, boli uvoľnené ...
e)
voliť také spôsoby uvoľnenia spod administratívnej kontroly, ktoré zabezpečia čo najnižšiu záťaž obyvateľov ...
f)
zabezpečiť, aby pred uvoľnením rádioaktívnych látok spod administratívnej kontroly boli stanovené rádionuklidy ...
g)
viesť evidenciu rádioaktívnych látok uvoľnených spod administratívnej kontroly,
h)
oznamovať skutočnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany, zasielať doklady a predkladať správy o ...
(3)

Držiteľ povolenia podľa § 28 ods. 6 na dovoz, distribúciu, predaj alebo prenájom zdroja ionizujúceho ...

a)
odporúčané intervaly skúšok dlhodobej stability,
b)
osvedčenie, ak ide o uzavretý žiarič alebo sprievodný list, ak ide o otvorený žiarič,
c)
pokyny na bezpečné používanie, skúšanie a údržbu vrátane návodu na obsluhu,
d)
pokyny na likvidáciu alebo postup na bezpečné zneškodnenie,
e)
informácie o možnom radiačnom riziku spojenom s jeho používaním,
f)
doklady, že konštrukcia umožňuje obmedziť ožiarenie na najnižšiu rozumne dosiahnuteľnú úroveň.
(4)

Držiteľ povolenia podľa § 28 ods. 6 na dovoz, distribúciu, predaj alebo prenájom zariadenia na lekárske ...

(5)

Držiteľ povolenia podľa § 28 ods. 5 písm. b), ktorý zmiešava rádioaktívny materiál uvoľňovaný z pracoviska, ...

§ 39
Všeobecné povinnosti držiteľov povolenia na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany ...

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje službu dôležitú z hľadiska radiačnej ...

a)
dodržiavať podmienky na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany určené v povolení ...
b)
zabezpečiť systém kvality,
c)
zabezpečiť aktualizačnú odbornú prípravu odborného garanta, ak je povinná,
d)
viesť a uchovávať dokumentáciu v rozsahu podľa prílohy č. 6 časti 6,
e)
oznamovať skutočnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany, zasielať doklady a predkladať správy o ...
§ 40
Povinnosti pracovníka

Pracovník, ktorý vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu, je povinný

a)
dodržiavať predpisy na zabezpečenie radiačnej ochrany a predpisy na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, ...
b)
postupovať pri vykonávaní pracovnej činnosti tak, aby jeho ožiarenie a ožiarenie iných pracovníkov, ...
c)
používať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky,
d)
oznamovať odbornému zástupcovi alebo osobe s priamou zodpovednosťou skutočnosti, ktoré ovplyvňujú jeho ...
e)
oznamovať odbornému zástupcovi alebo osobe s priamou zodpovednosťou nedostatky na pracovisku dôležité ...
f)
po prijatí do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu neodkladne informovať zamestnávateľa ...
g)
zvyšovať si sústavne odbornú kvalifikáciu a zúčastňovať sa na školeniach podľa § 41 ods. 4.

TRETIA HLAVA
INFORMOVANIE, ŠKOLENIE, PORADENSTVO, ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ A ODBORNÁ PRÍPRAVA

§ 41
Informovanie a školenie pracovníkov
(1)

Prevádzkovateľ, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je povinný pracovníkov vrátane žiakov a študentov ...

a)
charaktere a rozsahu možného ohrozenia zdravia, o rizikách spojených s ich prácou a o možnej zdravotnej ...
b)
všeobecných postupoch na zabezpečenie radiačnej ochrany,
c)
postupoch, ktoré zodpovedajú prevádzkovým a pracovným podmienkam vzťahujúcim sa na danú činnosť vedúcu ...
d)
zodpovedajúcich častiach plánov, postupov a opatrení v systéme odozvy na núdzovú situáciu,
e)
dôležitosti dodržiavať zdravotné, technické a administratívne požiadavky radiačnej ochrany,
f)
význame a potrebe včasného oznámenia tehotenstva z dôvodu rizika ožiarenia plodu,
g)
možnosti vnútornej kontaminácie dojčeného dieťaťa rádioaktívnou látkou, ak sa pracovníčka, ktorá dojčí, ...
(2)

Prevádzkovateľ, ak má na pracovisku vymedzené kontrolované pásmo, v ktorom vykonávajú činnosť externí ...

(3)

Cieľom informovania podľa odsekov 1 a 2 je získanie základných znalostí z radiačnej ochrany nevyhnutných ...

(4)

Prevádzkovateľ v spolupráci so zamestnávateľom je povinný najmenej raz ročne zabezpečiť školenie pracovníkov ...

(5)

Prevádzkovateľ, ktorý vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu s vysokoaktívnym žiaričom, je povinný zabezpečiť, ...

(6)

Pri informovaní a školení sa kladie osobitný dôraz na nevyhnutné bezpečnostné opatrenia vrátane informácií ...

§ 42
Odborný zástupca
(1)

Každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu, na ...

(2)

Náplňou činnosti odborného zástupcu je

a)
sledovať a hodnotiť plnenie povinností prevádzkovateľa pri zabezpečovaní požiadaviek na bezpečnú prevádzku ...
b)
pomáhať vedúcim pracovníkom prevádzkovateľa pri plnení povinností, ktoré súvisia so zabezpečením radiačnej ...
(3)

Odborný zástupca pre prevádzkovateľa vykonáva, a ak je to potrebné, zabezpečuje plnenie úloh v oblasti ...

a)
informovanie pracovníkov a osôb, ktoré sa pripravujú na prácu so zdrojom ionizujúceho žiarenia, o možných ...
b)
prípravu programu monitorovania, dohľad nad vykonávaním monitorovania a hodnotenie výsledkov monitorovania, ...
c)
vedenie evidencie dávok pracovníkov a osôb, ktoré vstupujú do kontrolovaného pásma, a ich porovnávanie ...
d)
pravidelnú kontrolu osobných ochranných pracovných prostriedkov a ochranných pomôcok a kontrolu ich ...
e)
pravidelnú kontrolu účinnosti technických opatrení a hodnotenie stavu technických opatrení na zabezpečenie ...
f)
pravidelné overovanie prevádzkyschopnosti používaných dozimetrických prístrojov a zariadení, kontrolu ...
g)
optimalizáciu radiačnej ochrany pri činnosti vedúcej k ožiareniu a bezpečné vykonávanie pracovných činností ...
h)
poskytovanie odborného poradenstva pri spracovaní pracovných postupov,
i)
vedenie dokumentácie pracoviska podľa prílohy č. 6 časti 6,
j)
vedenie záznamov o pohybe a stave zdrojov ionizujúceho žiarenia, zariadení a prístrojov, ktoré majú ...
k)
zabezpečovanie kontroly prevádzkovej bezpečnosti zdrojov ionizujúceho žiarenia,
l)
prípravu opatrení na predchádzanie vzniku núdzovej situácie a na odozvu na núdzovú situáciu,
m)
vyšetrovanie radiačnej udalosti, radiačnej nehody alebo radiačnej havárie,
n)
vyšetrovanie straty, poškodenia alebo odcudzenia zdroja ionizujúceho žiarenia,
o)
vykonávanie nápravných opatrení,
p)
sledovanie účasti pracovníkov na lekárskych preventívnych prehliadkach,
q)
spoluprácu s osobou s priamou zodpovednosťou a koordináciu jej činnosti,
r)
spracovávanie informácií a správ o zabezpečení radiačnej ochrany pre vedúcich pracovníkov prevádzkovateľa. ...
(4)

Prevádzkovateľ môže na zabezpečenie radiačnej ochrany zriadiť samostatný špecializovaný útvar radiačnej ...

(5)

Na odborného zástupcu pre registrovanú činnosť podľa § 25 ods. 1 sa primerane vzťahuje odsek 3.

§ 43
Osoba s priamou zodpovednosťou
(1)

Osoba s priamou zodpovednosťou vykonáva dohľad nad dodržiavaním požiadaviek na radiačnú ochranu pri ...

(2)

Osoba s priamou zodpovednosťou okrem svojich pracovných povinností

a)
zabezpečuje plánovanie a prípravu konkrétnej pracovnej činnosti vedúcej k ožiareniu,
b)
zabezpečuje informovanie pracovníkov a iných osôb o aktuálnej radiačnej situácii a opatreniach na zabezpečenie ...
c)
kontroluje, či pracovníci a iné osoby, ktoré vstupujú do kontrolovaného pásma, plnia požiadavky na zabezpečenie ...
d)
spolupracuje pri vyšetrovaní radiačných mimoriadnych udalostí,
e)
spolupracuje s odborným zástupcom a plní úlohy, ktoré mu určil.
(3)

Pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia sa osoba s priamou zodpovednosťou neurčuje. Za plnenie bezpečnostných, ...

ŠTVRTÁ HLAVA
ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

§ 44
Odborná spôsobilosť odborného zástupcu a osoby s priamou zodpovednosťou
(1)

Odborná spôsobilosť sa preukazuje získaním požadovaného vzdelania, odbornou praxou, absolvovaním odbornej ...

(2)

Odbornú spôsobilosť musí mať

a)
fyzická osoba – podnikateľ, ktorý vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu na základe povolenia alebo registrácie, ...
b)
odborný zástupca fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vykonáva činnosť vedúcu ...
c)
osoba s priamou zodpovednosťou, ak pracuje na dočasnom pracovisku.
(3)

Odborná spôsobilosť podľa odseku 2 sa vyžaduje na

a)
vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu súvisiacich s prevádzkou jadrového zariadenia,
b)
používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti
1.
rádiodiagnostiky,
2.
rádioterapie,
3.
nukleárnej medicíny,
4.
zubného lekárstva,
5.
kostnej denzitometrie; vzťahuje sa len na celotelové prístroje,
c)
používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri veterinárnej rádiodiagnostike,
d)
vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu pri priemyselných, vedeckovýskumných a technických aplikáciách ...
e)
používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov,
f)
priemyselnú defektoskopiu,
g)
používanie priemyselných, technických a výskumných urýchľovačov,
h)
používanie otvorených žiaričov,
i)
vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia,
j)
vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia,
k)
vykonávanie monitorovania na pracoviskách a v ich okolí,
l)
nakladanie s rádioaktívnymi žiaričmi, rádioaktívnymi rezíduami a rádioaktívnym materiálom vrátane opustených ...
m)
prepravu rádioaktívnych materiálov podľa § 28 ods. 7,
n)
na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu, o ktorých úrad podľa § 22 ods. 3 rozhodne, že na ich vykonávanie ...
(4)

Odborná spôsobilosť sa overuje po absolvovaní odbornej prípravy skúškou na základe písomnej žiadosti; ...

§ 45
Uznávanie odbornej spôsobilosti
(1)

Žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti obsahuje

a)
meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum a miesto narodenia žiadateľa,
b)
špecifikáciu oblasti radiačnej ochrany podľa § 44 ods. 3, v ktorej žiadateľ žiada uznať odbornú spôsobilosť. ...
(2)

K žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ priloží

a)
doklad o vzdelaní,32) doklad o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitných predpisov33) alebo doklad ...
b)
doklad o dĺžke odbornej praxe alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,
c)
doklad o absolvovaní odbornej prípravy podľa § 54 ods. 1 nie starší ako dva roky.
(3)

Na vykonávanie funkcie odborného zástupcu sa vyžaduje

a)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v príslušnom študijnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti ...
b)
absolvovanie odbornej prípravy v závislosti od vykonávanej činnosti a v rozsahu určenom v § 54,
c)
najmenej jeden rok odbornej praxe.
(4)

Na vykonávanie funkcie odborného zástupcu v jadrovom zariadení sa vyžaduje ukončené vysokoškolské vzdelanie ...

(5)

Na vykonávanie funkcie odborného zástupcu pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia sa vyžaduje

a)
odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka podľa osobitného predpisu34) na výkon pracovných činností ...
b)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v prírodovednom odbore alebo technickom odbore, ak úrad po posúdení ...
§ 46
Skúšobná komisia a skúška odbornej spôsobilosti
(1)

Zriadenie skúšobnej komisie a podmienky jej činnosti upravuje štatút, ktorý vydá príslušný orgán radiačnej ...

(2)

Skúška podľa § 44 ods. 4 sa skladá z písomného testu a ústnej skúšky.

(3)

Žiadateľ, ktorý úspešne absolvoval písomný test, môže vykonať ústnu skúšku, počas ktorej komisia preveruje ...

(4)

Celkový výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Skúšobná komisia ...

§ 47
(1)

Príslušný orgán radiačnej ochrany môže od požiadavky na vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou upustiť, ...

(2)

Príslušný orgán radiačnej ochrany môže od požiadavky vykonania skúšky pred skúšobnou komisiou upustiť ...

(3)

Žiadateľ o uznanie odbornej spôsobilosti pre registrovanú činnosť podľa § 25 ods. 1, ktorý absolvoval ...

§ 48
Uznávanie odbornej spôsobilosti získanej v cudzine
(1)

O uznanie odbornej spôsobilosti je povinná úrad požiadať každá osoba, ktorá získala odbornú spôsobilosť ...

(2)

Rozhodnutie úradu o uznaní odbornej spôsobilosti získanej v inom členskom štáte alebo štáte, ktorý je ...

§ 49
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
(1)

Príslušný orgán radiačnej ochrany vydá fyzickej osobe osvedčenie o odbornej spôsobilosti bez vykonania ...

(2)

Príslušný orgán radiačnej ochrany vydá fyzickej osobe, ktorá splnila požiadavky uvedené v § 44 ods. ...

(3)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti obsahuje meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum a ...

(4)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na neurčitý čas.

(5)

Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti je povinný absolvovať každých päť rokov od dátumu vydania ...

(6)

Príslušný orgán radiačnej ochrany odoberie osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak

a)
dodatočne zistí, že žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti alebo jej príloha obsahovala nepravdivé ...
b)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené ...
c)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu alebo nepredložil ...
(7)

Príslušný orgán radiačnej ochrany oznámi odobratie osvedčenia o odbornej spôsobilosti jeho držiteľovi ...

(8)

O vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti možno opätovne požiadať najskôr po uplynutí najmenej

a)
šiestich mesiacov odo dňa odobratia osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 6 písm. a) a c),
b)
jedného roka odo dňa odobratia osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 6 písm. b).
(9)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti zaniká smrťou držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo jeho ...

(10)

Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa zapisuje do registra odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie ...

(11)

Počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“) sa ...

§ 50
Odborná príprava osoby s priamou zodpovednosťou
(1)

Na vykonávanie funkcie osoby s priamou zodpovednosťou podľa § 43 sa vyžaduje absolvovanie odbornej prípravy ...

(2)

Osoba s priamou zodpovednosťou je povinná absolvovať každých päť rokov od absolvovania odbornej prípravy ...

(3)

Doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osoba s priamou zodpovednosťou povinná predložiť ...

PIATA HLAVA
PORADENSTVO V OBLASTI RADIAČNEJ OCHRANY

§ 51
Expert na radiačnú ochranu
(1)

Expert na radiačnú ochranu je osoba s odbornými znalosťami a skúsenosťami potrebnými na poskytovanie ...

(2)

Na vykonávanie činnosti experta na radiačnú ochranu sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. ...

(3)

Žiadateľ o uznanie odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu je povinný preukázať

a)
znalosť odboru a jednotlivých oblastí radiačnej ochrany podľa odsekov 13 a 14,
b)
že najmenej desať rokov nepretržite vykonával odbornú prax a získal skúsenosti a zručnosti v príslušnej ...
(4)

Žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu obsahuje

a)
meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum a miesto narodenia žiadateľa,
b)
vymedzenie rozsahu plánovaného poskytovania odborného poradenstva v príslušnej oblasti radiačnej ochrany ...
(5)

Žiadateľ k žiadosti podľa odseku 4 priloží

a)
overenú kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní,32)
b)
overenú kópiu dokladu o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu,33)
c)
popis odbornej praxe, doklad o dĺžke odbornej praxe alebo čestné prehlásenie o dĺžke odbornej praxe,
d)
doklady preukazujúce znalosti z jednotlivých oblastí radiačnej ochrany, ako sú prehľady odborných publikácií, ...
(6)

Ak žiadosť podľa odseku 4 podáva zamestnanec právnickej osoby, pre ktorú bude vykonávať činnosť experta ...

a)
obchodné meno a sídlo zamestnávateľa,
b)
identifikačné číslo zamestnávateľa.
(7)

Odborná spôsobilosť žiadateľa o uznanie odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu sa overuje

a)
posúdením
1.
úplnosti a správnosti údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách,
2.
splnenia kvalifikačných predpokladov a odborno-technických predpokladov ustanovených zákonom podľa údajov ...
b)
ústnym pohovorom.
(8)

Počas ústneho pohovoru komisia preveruje odborné znalosti žiadateľa o uznanie odbornej spôsobilosti ...

(9)

Žiadateľovi o uznanie odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu, ktorý spĺňa podmienky odbornej ...

a)
meno, priezvisko a bydlisko osoby,
b)
vymedzenie rozsahu poskytovania odborného poradenstva,
c)
číslo certifikátu,
d)
platnosť certifikátu, ktorá je desať rokov odo dňa vydania certifikátu, s uvedením možnosti predĺženia ...
e)
dátum vydania certifikátu.
(10)

Dobu platnosti certifikátu možno na základe opätovného pohovoru podľa odseku 7 predĺžiť o ďalších päť ...

(11)

Úrad zapíše do registra expertov na radiačnú ochranu fyzickú osobu, ktorej vydal certifikát; úrad uzná ...

(12)

Úrad vedie register expertov pre radiačnú ochranu vrátane oblasti radiačnej ochrany, v ktorej sú oprávnení ...

a)
opakovane poruší ustanovenia tohto zákona,
b)
stratil spôsobilosť na právne úkony,
c)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
d)
bol zapísaný na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti, pripojených dokladoch alebo pri ústnom ...
e)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
f)
požiadal o vyčiarknutie z registra,
g)
právnická osoba prestane zamestnávať odborne spôsobilú osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 9,
h)
zanikne právnická osoba.
(13)

Expert na radiačnú ochranu je oprávnený poskytovať odborné poradenstvo pre

a)
jadrové zariadenia,
b)
lekárske ožiarenie a pracoviská, na ktorých sa vykonáva lekárske ožiarenie,
c)
pracoviská s generátormi ionizujúceho žiarenia a uzavretými žiaričmi okrem pracovísk, kde sa vykonáva ...
d)
pracoviská s otvorenými žiaričmi okrem pracovísk, kde sa vykonáva lekárske ožiarenie,
e)
pracoviská s prírodnými zdrojmi ionizujúceho žiarenia a na ochranu obyvateľov pred ožiarením z prírodných ...
(14)

Odborné poradenstvo experta na radiačnú ochranu zahŕňa

a)
optimalizáciu ožiarenia a stanovenie medzných dávok,
b)
plánovanie zriadenia nového pracoviska a prípravu technických požiadaviek k návrhu na zriadenie nového ...
c)
schvaľovanie nového zdroja ionizujúceho žiarenia alebo modifikovaného zdroja ionizujúceho žiarenia a ...
d)
vymedzenie ochranných pásiem,
e)
kategorizáciu pracovníkov,
f)
prípravu prevádzkovej dokumentácie a analýz rizika,
g)
posudzovanie rizika práce a pracovných postupov na jej zaradenie do kategórie rizika pre pracovnú zdravotnú ...
h)
pracovné podmienky tehotných pracovníčok a dojčiacich pracovníčok,
i)
radiačnú ochranu pri lekárskom ožiarení a nelekárskom ožiarení,
j)
ochranu pacientov,
k)
zabezpečovanie kvality a kontrolu kvality,
l)
spracovanie technických požiadaviek a zabezpečenie výberu prístrojového vybavenia potrebného na vykonávanie ...
m)
optimalizáciu radiačnej ochrany pracovníkov, ktorí vykonávajú lekárske ožiarenie,
n)
programy školenia a školenie pracovníkov,
o)
programy monitorovania pracoviska a osobnú dozimetriu pracovníkov,
p)
používanie dozimetrických prístrojov a zariadení na monitorovanie žiarenia,
q)
program monitorovania životného prostredia,
r)
hodnotenie zdravotného rizika, ktoré vyplýva z prekročenia rádiologického ukazovateľa kvality pitnej ...
s)
opatrenia týkajúce sa nakladania s inštitucionálnym rádioaktívnym odpadom,
t)
pripravenosť na odozvu na núdzovú situáciu, opatrenia na predchádzanie radiačnej mimoriadnej udalosti, ...
u)
vyšetrovanie a analýzu významných udalostí a núdzových situácií a navrhovanie nápravných opatrení.
(15)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu, môže zmluvne ...

§ 52
Uznávanie odbornej spôsobilosti z iného členského štátu
(1)

Osoba, ktorá získala oprávnenie pôsobiť ako expert na radiačnú ochranu v inom členskom štáte alebo v ...

(2)

Osoba, ktorá získala oprávnenie pôsobiť ako expert na lekársku fyziku v inom členskom štáte alebo v ...

(3)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá v inom členskom štáte alebo v štáte, ktorý je ...

a)
predloží doklad vydaný príslušným orgánom iného členského štátu alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou ...
b)
predloží iné doklady, ktorými preukáže splnenie požiadaviek uvedených v § 26 ods. 9 a 10, a ak úrad ...
(4)

Dozimetrická služba so sídlom v inom členskom štáte alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody ...

a)
požiada úrad o uznanie oprávnenia vydané príslušným orgánom iného členského štátu alebo štátu, ktorý ...
b)
spĺňa požiadavky na poskytovanie služby osobnej dozimetrie podľa § 64 ods. 8 až 11 a § 66 ods. 3,
c)
úrad jej spôsobilosť poskytovať službu osobnej dozimetrie na základe predložených dokladov uznal a vydal ...

ŠIESTA HLAVA
ODBORNÁ PRÍPRAVA

§ 53
Odborná príprava a aktualizačná odborná príprava
(1)

Odborná príprava je systém kontinuálneho odborného vzdelávania pracovníkov určených na vykonávanie funkcie ...

(2)

Absolvovanie odbornej prípravy je podmienkou na vykonanie skúšky o odbornej spôsobilosti na vykonávanie ...

a)
odborného garanta pri poskytovaní služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 25 ods. 2 a ...
b)
osoby s priamou zodpovednosťou.
(3)

Aktualizačnú odbornú prípravu je odborný zástupca, odborný garant a osoba s priamou zodpovednosťou povinná ...

(4)

Odborná príprava pozostáva zo všeobecnej časti a špecifickej časti.

(5)

Všeobecná časť odbornej prípravy je zameraná na získanie znalostí z právnych predpisov, poznatkov o ...

(6)

Špecifická časť odbornej prípravy je zameraná na špecifické otázky v závislosti od charakteru vykonávanej ...

(7)

Obsah všeobecnej časti a špecifickej časti odbornej prípravy a rozsah vedomostí a znalostí, ktoré je ...

(8)

Odbornú prípravu v radiačnej ochrane môže poskytovať len fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická ...

(9)

V čase krízovej situácie neplynie lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy.

§ 54
Rozsah odbornej prípravy
(1)

Odborná príprava sa vykonáva podľa charakteru vykonávanej činnosti vedúcej k ožiareniu alebo poskytovanej ...

a)
24 hodín na činnosti vedúce k ožiareniu v jadrovom zariadení podľa § 28 ods. 1,
b)
20 hodín na činnosť vedúcu k ožiareniu, ktorá sa vykonáva na základe povolenia podľa § 28 ods. 2 písm. ...
c)
16 hodín na
1.
činnosť vedúcu k ožiareniu, ktorá sa
1a.
povoľuje podľa § 28 ods. 2 písm. c) až j) a ods. 3 písm. a) až c) a písm. e) až h) a ods. 4,
1b.
registruje podľa § 25 ods. 1 písm. a),
2.
službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany, ktorá sa povoľuje podľa § 29 ods. 1 písm. b),
d)
8 hodín na
1.
činnosť vedúcu k ožiareniu, ktorá sa registruje podľa § 25 ods. 1 písm. a) a ktorú vykonáva zubný lekár ...
2.
činnosť vedúcu k ožiareniu, ktorá sa registruje podľa § 25 ods. 1 písm. b) až e),
3.
službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany, ktorá sa
3.1
registruje podľa § 25 ods. 2,
3.2
povoľuje podľa § 29 ods. 1 písm. c) a d),
e)
6 hodín pre činnosť vedúcu k ožiareniu, ktorá sa oznamuje podľa § 23 ods. 1,
f)
8 hodín pre
1.
odborného zástupcu zamestnávateľa externých pracovníkov,
2.
osobu poverenú zamestnávateľom externých pracovníkov plnením úloh súvisiacich s radiačnou ochranou zamestnancov ...
(2)

Aktualizačná odborná príprava sa vykonáva podľa charakteru vykonávanej činnosti v rozsahu

a)
16 hodín na vykonávanie činností podľa odseku 1 písm. a),
b)
12 hodín na vykonávanie činností podľa odseku 1 písm. b),
c)
8 hodín na vykonávanie činností podľa odseku 1 písm. c) a podľa odseku 1 písm. d) tretieho bodu,
d)
6 hodín na vykonávanie činností podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu.

PIATA ČASŤ

POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE RADIAČNEJ OCHRANY PRI VYKONÁVANÍ ČINNOSTI VEDÚCEJ K OŽIARENIU A POSKYTOVANÍ <span class="shorten">...</span>

PRVÁ HLAVA
OŽIARENIE PRI PRÁCI

§ 55
Opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany pracovníkov
(1)

Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením pracoviska do prevádzky vykonať opatrenia na zabezpečenie radiačnej ...

(2)

Opatrením podľa odseku 1 je

a)
odôvodnenie plánovanej činnosti vedúcej k ožiareniu vrátane vopred vykonaného vyhodnotenia charakteru ...
b)
optimalizácia radiačnej ochrany pracovníkov pri všetkých predpokladaných pracovných podmienkach a jej ...
c)
zaradenie pracovníkov do kategórií,
d)
vymedzenie a označenie jedného ochranného pásma alebo viacerých ochranných pásiem,
e)
kontrola a sústavný dozor odborným zástupcom alebo osobou s priamou zodpovednosťou,
f)
zabezpečenie monitorovania pracovných podmienok vo vymedzenom ochrannom pásme a tam, kde je to potrebné, ...
g)
vybavenie pracoviska vhodnými dozimetrickými prístrojmi, zariadeniami a pomôckami, na zabezpečenie dozimetrických ...
h)
vybavenie pracovníkov vhodnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a ochrannými pomôckami,
i)
primerané vzdelávanie, informovanie a školenie pracovníkov,
j)
zdravotný dohľad.
§ 56
Zabezpečenie sústavného dozoru
(1)

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť sústavný dozor v rozsahu zodpovedajúcom zdrojom ionizujúceho žiarenia, ...

(2)

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby odborný zástupca

a)
bol oboznámený s podmienkami prevádzky na pracovisku, s prevádzkovými predpismi a dokumentmi, ktoré ...
b)
mal vo veciach radiačnej ochrany priamy prístup k štatutárnemu zástupcovi prevádzkovateľa bez obmedzenia ...
c)
mal potrebné prostriedky na plnenie jeho povinností,
d)
zúčastňoval sa na rokovaniach súvisiacich s radiačnou ochranou.
(3)

Ak prevádzkovateľ vykonáva rôzne činnosti vedúce k ožiareniu, ktoré sú zreteľne určené a navzájom oddelené, ...

(4)

Prevádzkovateľ je povinný na zabezpečenie sústavného dozoru na pracovisku určiť primeraný počet osôb ...

(5)

Zamestnávateľ externých pracovníkov môže mať určeného odborného zástupcu, ak je to potrebné na plnenie ...

§ 57
Kategorizácia pracovníkov
(1)

Pracovníci sa na monitorovanie a na zdravotný dohľad vzhľadom na možnú mieru zdravotného rizika spojenú ...

(2)

Do kategórie A sa zaraďujú pracovníci, ktorých efektívna dávka za kalendárny rok by mohla byť väčšia ...

(3)

Do kategórie B sa zaraďujú pracovníci, ktorí nie sú klasifikovaní ako pracovníci kategórie A.

(4)

Prevádzkovateľ pracoviska a zamestnávateľ externých pracovníkov sú povinní

a)
zaradiť pracovníka do kategórie A alebo do kategórie B skôr, ako začne vykonávať pracovnú činnosť, pri ...
b)
preveriť správnosť zaradenia pracovníka do kategórie A alebo kategórie B pri zmene pracovných podmienok, ...
c)
pravidelne prehodnocovať zaradenie pracovníka do kategórie A alebo do kategórie B na základe pracovných ...
d)
viesť a uchovávať evidenciu pracovníkov kategórie A a kategórie B,
e)
prostredníctvom dozimetrickej služby zabezpečiť osobné monitorovanie pracovníka v súlade s jeho zaradením ...
f)
vybaviť pracovníkov kategórie A, ktorí sú vystavení vonkajšiemu ožiareniu, osobnými dozimetrami a zabezpečovať ...
g)
určiť referenčné úrovne pre osobné monitorovanie pracovníkov a určiť postup pri ich prekročení,
h)
poskytnúť pracovníkom výsledky ich osobného monitorovania.
(5)

Ak osobné monitorovanie nie je možné alebo nie je dostatočne objektívne, môže sa použiť kvalifikovaný ...

§ 58
Radiačná ochrana žiakov a študentov
(1)

Žiak alebo študent vo veku od 16 do 18 rokov nemôže byť zaradený na prácu, ktorú môže vykonávať len ...

(2)

Prevádzkovateľ pracoviska, na ktorom v rámci prípravy na výkon povolania pracujú študenti vo veku od ...

DRUHÁ HLAVA
ZABEZPEČENIE RADIAČNEJ OCHRANY NA PRACOVISKU

§ 59
Ochranné pásmo
(1)

Prevádzkovateľ na pracovisku vzhľadom na očakávanú veľkosť ožiarenia pri bežných pracovných podmienkach ...

a)
sledované pásmo,
b)
kontrolované pásmo,
c)
pásmo s obmedzeným prístupom.
(2)

Prevádzkovateľ je povinný pravidelne prehodnocovať podmienky práce v ochrannom pásme a efektívnosť vykonaných ...

§ 60
Sledované pásmo
(1)

Sledované pásmo je priestor pracoviska, ktorý podlieha osobitnému sledovaniu z dôvodu ochrany pred ionizujúcim ...

(2)

Sledované pásmo na pracovisku so zdrojom ionizujúceho žiarenia je prevádzkovateľ povinný vymedziť tam, ...

a)
efektívna dávka by mohla byť väčšia ako 1 mSv za kalendárny rok, alebo
b)
ekvivalentná dávka v očnej šošovke, v koži alebo v končatinách by mohla byť väčšia ako jedna desatina ...
(3)

Prevádzkovateľ, ak má na pracovisku vymedzené sledované pásmo, je povinný vypracovať písomné pokyny ...

a)
radiačnú ochranu osôb, ktoré v ňom vykonávajú pracovnú činnosť,
b)
pravidelné monitorovanie v súlade s požiadavkami podľa § 86.
(4)

Na vstupe alebo ohraničení sa sledované pásmo môže označiť bezpečnostnými a zdravotnými označeniami ...

§ 61
Kontrolované pásmo
(1)

Kontrolované pásmo je priestor pracoviska s kontrolovaným vstupom, v ktorom sa vykonáva činnosť vedúca ...

(2)

Kontrolované pásmo sa vymedzuje ako ucelená a jednoznačne určená časť pracoviska, spravidla stavebne ...

(3)

Kontrolované pásmo na pracovisku so zdrojom ionizujúceho žiarenia je prevádzkovateľ povinný vymedziť ...

a)
efektívna dávka by mohla byť väčšia ako 6 mSv za kalendárny rok,
b)
ekvivalentná dávka v očnej šošovke, v koži alebo v končatinách by mohla byť väčšia ako 3/10 príslušného ...
(4)

Prevádzkovateľ, ak má na pracovisku vymedzené kontrolované pásmo, je povinný zabezpečiť radiačnú ochranu ...

(5)

Do kontrolovaného pásma nemôže vstupovať tehotná žena, ak v odseku 6 nie je ustanovené inak; ak sa na ...

(6)

Osoba mladšia ako 16 rokov, tehotná žena alebo dojčiaca žena môže vstupovať do kontrolovaného pásma ...

(7)

Žiak alebo študent vo veku od 16 do 18 rokov môže vstupovať do kontrolovaného pásma len vtedy, ak sa ...

(8)

Prevádzkovateľ je povinný vypracovať písomné pokyny na vstup do kontrolovaného pásma, na bezpečné používanie ...

(9)

Prevádzkovateľ je ďalej povinný

a)
poučiť osoby, ktoré do kontrolovaného pásma vstupujú, ako sa majú správať, aby neohrozili svoje zdravie ...
b)
vybaviť
1.
osoby, ktoré vstupujú do kontrolovaného pásma, vhodnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami ...
2.
pracovníkov, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť v kontrolovanom pásme, a osoby, ktoré vstupujú do kontrolovaného ...
c)
zabezpečiť
1.
pre pracovníkov, žiakov a študentov pravidelne, najmenej jedenkrát za rok, školenie a preverenie vedomostí ...
2.
v kontrolovanom pásme pravidelné monitorovanie pracovných miest,
d)
viesť záznamy o osobách, ktoré do kontrolovaného pásma vstúpili, o výsledkoch ich monitorovania a archivovať ...
(10)

Rozsah školení podľa odseku 9 písm. c) prvého bodu závisí od charakteru vykonávanej činnosti.

§ 62
Pásmo s obmedzeným prístupom
(1)

Ak v priestore kontrolovaného pásma, kde počas vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu môže príkon ...

(2)

Pásmo s obmedzeným prístupom sa musí zreteľne vyznačiť zákazom vstupu a vymedziť ako jednoznačne určená ...

(3)

Do priestoru pásma s obmedzeným prístupom je možné vstupovať len po ukončení pracovnej činnosti so zdrojom ...

a)
vykonanie pracovnej činnosti, ktorá je v tomto pásme nevyhnutná, a len so súhlasom odborného zástupcu ...
b)
podrobenie sa lekárskemu ožiareniu, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak,
c)
prípravy na výkon povolania lekára na vopred obmedzený čas a s písomným súhlasom študenta.
(4)

Tehotná žena nemôže vstupovať do pásma s obmedzeným prístupom ani ako pacientka podrobujúca sa lekárskemu ...

§ 63
Dočasné pracovisko
(1)

Držiteľ povolenia alebo držiteľ registrácie môže vykonávať činnosť so zdrojom ionizujúceho žiarenia ...

(2)

Na dočasnom pracovisku sa ochranné pásmo musí vymedziť tak, aby sa zamedzil prístup neoprávnených osôb. ...

(3)

Vymedzenie ochranného pásma nie je potrebné, ak prístup neoprávnených osôb na dočasnom pracovisku možno ...

(4)

Ak je na dočasnom pracovisku potrebné vymedziť kontrolované pásmo, pracovná skupina, ktorá práce vykonáva, ...

(5)

Ak sa dočasné pracovisko zriaďuje v priestore, ktorý susedí s iným pracoviskom, je držiteľ povolenia ...

(6)

Držiteľ povolenia alebo držiteľ registrácie je povinný najmenej jeden pracovný deň pred vykonávaním ...

a)
dátum začatia práce,
b)
predpokladaný čas práce alebo časový harmonogram, ak sa dočasné pracovisko zriaďuje na dlhší čas ako ...
c)
adresu miesta vykonávania práce, ak je to potrebné, aj jeho bližšie určenie,
d)
popis vykonávanej práce,
e)
prehľad používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia,
f)
meno, priezvisko a telefonický kontakt na osobu s priamou zodpovednosťou.
(7)

Držiteľ povolenia alebo držiteľ registrácie je povinný zabezpečiť zdroj ionizujúceho žiarenia používaný ...

(8)

Používať zdroj ionizujúceho žiarenia alebo uvádzať zdroj ionizujúceho žiarenia do aktívnej prevádzky ...

(9)

Činnosť vedúcu k ožiareniu na dočasnom pracovisku možno vykonávať len vtedy, ak sa vykonali opatrenia ...

(10)

Pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu na dočasnom pracovisku sa musia využívať ochranné pomôcky, ...

(11)

Na dočasnom pracovisku musí byť k dispozícii

a)
prevádzkový predpis na bezpečnú prácu so zdrojom ionizujúceho žiarenia,
b)
doklad o používanom zdroji ionizujúceho žiarenia,
c)
návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom, ak je vymedzenie ...
d)
monitorovací plán,
e)
havarijný plán,
f)
overená kópia povolenia alebo overená kópia registrácie,
g)
overená kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti osoby s priamou zodpovednosťou.

TRETIA HLAVA
OSOBNÉ MONITOROVANIE

§ 64
Osobné monitorovanie pracovníka
(1)

Osobným monitorovaním pracovníka sa zisťujú jeho osobné dávky; osobné monitorovanie sa vykonáva sledovaním, ...

(2)

Osobné monitorovanie pracovníka na stanovenie osobných dávok môže vykonávať len dozimetrická služba, ...

(3)

Pre pracovníkov kategórie A je zamestnávateľ povinný zabezpečiť

a)
systematické osobné monitorovanie vonkajšieho ožiarenia prostredníctvom dozimetrickej služby,
b)
primeraný spôsob hodnotenia vnútorného ožiarenia alebo monitorovania ekvivalentnej dávky v očnej šošovke ...
c)
vyhodnocovanie osobných dozimetrov dozimetrickou službou v mesačných intervaloch.
(4)

Pre pracovníkov kategórie B je zamestnávateľ povinný zabezpečiť primeraný spôsob hodnotenia veľkosti ...

(5)

Príslušný orgán radiačnej ochrany môže nariadiť osobné monitorovanie dozimetrickou službou aj pre pracovníkov ...

(6)

Zamestnávateľ je povinný oznámiť dozimetrickej službe osobné údaje pracovníka, jeho pracovné zaradenie, ...

(7)

Prevádzkovateľ, ak má na pracovisku vymedzené kontrolované pásmo, je povinný zabezpečiť stanovenie osobných ...

(8)

Dozimetrická služba je povinná odovzdať zamestnávateľovi výsledky monitorovania a stanovené osobné dávky ...

(9)

Dozimetrická služba je povinná pri výnimočnom ožiarení pracovníka alebo havarijnom ožiarení pracovníka ...

(10)

Dozimetrická služba je povinná bezodkladne po vyhodnotení osobného dozimetra pracovníka oznámiť jeho ...

a)
výsledky osobných dávok pracovníkov z výnimočného ožiarenia alebo havarijného ožiarenia,
b)
efektívne dávky z vonkajšieho ožiarenia vyššie ako 20 mSv,
c)
ekvivalentné dávky v očnej šošovke vyššie ako 15 mSv,
d)
ekvivalentné dávky v koži a v končatinách vyššie ako 150 mSv,
e)
úväzok efektívnej dávky z vnútorného ožiarenia vyšší ako 6 mSv.
(11)

Dozimetrická služba je povinná po vyhodnotení osobného dozimetra externého pracovníka bezodkladne oznámiť ...

(12)

Osobný dozimeter pridelený pracovníkovi musí umožniť meranie všetkých druhov žiarenia, ktoré sa podieľajú ...

(13)

Osobný dozimeter sa musí umiestniť na referenčnom mieste na povrchu tela, pri používaní ochrannej tieniacej ...

(14)

Ak je stanovenie veľkosti osobných dávok pracovníka pomocou osobného dozimetra nedostatočné alebo ak ...

a)
merania dávkových príkonov z vonkajšieho ožiarenia na pracovisku pri zohľadnení kvality žiarenia a fyzikálnych ...
b)
merania objemovej aktivity rádionuklidov v ovzduší pracoviska a merania plošnej aktivity rádionuklidov ...
c)
merania aktivity rádionuklidov v tele pracovníka alebo v jeho výlučkoch,
d)
odhadu, ktorý vychádza z merania osobných dávok iných pracovníkov, alebo pomocou metodiky odhadu veľkosti ...
(15)

Zamestnávateľ pri hodnotení veľkosti individuálneho ožiarenia pracovníka je povinný

a)
zabezpečiť súčet osobných dávok zo všetkých vykonávaných plánovaných pracovných činností pracovníka ...
b)
bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu radiačnej ochrany zistené prekročenie niektorého z limitov ožiarenia ...
c)
oznámiť výsledky osobného monitorovania pracovníka inému prevádzkovateľovi, pre ktorého pracovník vykonáva ...
(16)

Na pracovisku so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením, na ktorom nemožno znížiť ožiarenie pracovníka ...

§ 65
Stanovenie osobných dávok pri radiačnej nehode alebo radiačnej havárii
(1)

Na pracovisku so zdrojom ionizujúceho žiarenia, na ktorom nemožno vylúčiť radiačnú nehodu alebo radiačnú ...

(2)

Ak zdroj ionizujúceho žiarenia môže spôsobiť jednorazovým ožiarením prekročenie päťnásobku niektorého ...

(3)

Prevádzkovateľ, ak má na pracovisku vymedzené kontrolované pásmo, alebo zamestnávateľ externých pracovníkov ...

§ 66
Dozimetrická služba
(1)

Dozimetrická služba je služba zabezpečovaná fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ...

(2)

Dozimetrická služba zabezpečuje v spolupráci so zamestnávateľom, pri externých pracovníkoch v spolupráci ...

(3)

Dozimetrická služba je povinná

a)
zabezpečiť
1.
vhodné prístrojové a materiálno-technické vybavenie,
2.
odbornú prípravu odborného garanta,
3.
nevyhnutné odborné školenie pracovníkov vykonávajúcich meranie,
4.
ochranu osobných údajov monitorovaných pracovníkov v súlade s osobitným predpisom,14)
b)
vypracovať
1.
prevádzkové predpisy na poskytovanie služby osobnej dozimetrie,
2.
metodické postupy na hodnotenie individuálneho ožiarenia vrátane programu monitorovania a spôsobu hodnotenia ...
3.
program zabezpečenia kvality,
4.
zoznam používaných meradiel a rozsah ich používania na osobnú dozimetriu,
5.
program skúšok a kalibrácie používaných osobných dozimetrov a zabezpečiť metrologické overenie používaných ...
6.
systém evidencie a archivovania údajov o osobných dávkach monitorovaných pracovníkov,
7.
systém oznamovania a zasielania výsledkov osobného monitorovania zamestnávateľovi, prevádzkovateľovi, ...
c)
dodržiavať povinnosti podľa § 64 ods. 8 až 11.
(4)

Dozimetrická služba je povinná najmenej raz za päť rokov zúčastniť sa porovnávacích meraní organizovaných ...

(5)

Ak prevádzkovateľ alebo zamestnávateľ externých pracovníkov uzavrie zmluvu o poskytovaní služieb osobnej ...

§ 67
Evidencia osobných dávok pracovníkov
(1)

Zamestnávateľ je povinný viesť a uchovávať záznamy o výsledkoch osobného monitorovania pracovníkov kategórie ...

a)
osobné údaje pracovníka a jeho pracovné zaradenie,
b)
záznamy o nameraných osobných dávkach pracovníka alebo ich výpočet,
c)
pri havarijnom ožiarení alebo výnimočnom ožiarení aj záznam o okolnostiach, za akých k ožiareniu došlo, ...
d)
pri havarijnom ožiarení aj záznam o opatreniach prijatých pri danej radiačnej mimoriadnej udalosti,
e)
záznamy o výsledkoch monitorovania pracovného prostredia, ak boli použité na odhad osobnej dávky pracovníka. ...
(2)

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu osobných dávok pracovníkov. Záznamy o osobných dávkach pracovníka ...

(3)

Osobné dávky pracovníka prijaté pri výnimočnom ožiarení a dávky prijaté pri havarijnom ožiarení sa evidujú ...

(4)

Dozimetrická služba uchováva záznamy o osobných dávkach monitorovaných pracovníkov kategórie A alebo ...

(5)

Prevádzkovateľ, ak má na pracovisku vymedzené kontrolované pásmo, je povinný viesť prehľad o osobách, ...

§ 68
Centrálny register dávok
(1)

V centrálnom registri dávok úrad vedie záznamy o výsledkoch osobného monitorovania pracovníkov kategórie ...

(2)

Súčasťou záznamov o výsledkoch osobného monitorovania pracovníkov kategórie A alebo pracovníkov kategórie ...

a)
pracovníkovi a o jeho pracovnom zaradení,
b)
zamestnávateľovi pracovníka,
c)
prevádzkovateľovi kontrolovaného pásma, v ktorom pracovník vykonával pracovnú činnosť,
d)
výsledkoch osobného monitorovania pracovníka.
(3)

V centrálnom registri dávok úrad vedie evidenciu osobných dávok pracovníkov podľa § 11 ods. 1 písm. ...

(4)

Záznamy o osobných dávkach pracovníkov sú z centrálneho registra dávok vyradené po uplynutí kalendárneho ...

(5)

Úrad na požiadanie sprístupní záznamy o osobných dávkach pracovníka evidovaného v centrálnom registri ...

a)
pracovníkovi,
b)
zamestnávateľovi pracovníka,
c)
lekárovi,
d)
príslušnému orgánu radiačnej ochrany.
(6)

Ak pracovník odchádza pracovať do iného členského štátu, kde bude pri pracovnej činnosti vystavený ožiareniu, ...

§ 69
Oznamovacia povinnosť do centrálneho registra dávok
(1)

Do centrálneho registra dávok je zamestnávateľ povinný písomnou formou v listinnej podobe alebo elektronickej ...

a)
osobné údaje monitorovaného pracovníka a jeho pracovné zaradenie najneskôr do jedného mesiaca od zaradenia ...
b)
zoznam a osobné údaje monitorovaných pracovníkov kategórie A alebo monitorovaných pracovníkov kategórie ...
c)
zoznam monitorovaných pracovníkov kategórie A, ich pracovné zaradenie, výsledky meraní osobných dávok ...
(2)

Do centrálneho registra dávok je zamestnávateľ povinný písomnou formou v listinnej podobe alebo elektronickej ...

a)
efektívne dávky z vonkajšieho ožiarenia väčšie ako 20 mSv alebo ekvivalentné dávky v očnej šošovke väčšie ...
b)
úväzky efektívnej dávky z vnútorného ožiarenia väčšie ako 6 mSv spolu so záznamom o vyhodnotení príčin ...
(3)

Do centrálneho registra dávok je dozimetrická služba povinná v elektronickej podobe oznámiť

a)
osobné údaje monitorovaných pracovníkov, počet pridelených dozimetrov a ich evidenčné čísla,
b)
výsledky meraní za každé monitorovacie obdobie najneskôr do dvoch mesiacov po skončení monitorovacieho ...
c)
zoznam prevádzkovateľov, ktorým v predchádzajúcom kalendárnom roku zabezpečovala osobnú dozimetriu, ...
d)
sumárne výsledky meraní osobných dávok monitorovaných pracovníkov za predchádzajúci kalendárny rok do ...
e)
výsledky merania veľkosti ožiarenia pracovníkov pri radiačnej nehode, radiačnej havárii alebo pri výnimočnom ...
(4)

Do centrálneho registra dávok je zamestnávateľ externých pracovníkov povinný písomnou formou v listinnej ...

a)
osobné údaje monitorovaných externých pracovníkov a druh vykonávanej pracovnej činnosti do jedného mesiaca ...
b)
zoznam a osobné údaje monitorovaných externých pracovníkov kategórie A, ich pracovné zaradenie, sumárne ...
c)
zoznam monitorovaných externých pracovníkov, ktorí boli vyslaní na prácu v zahraničí, ich pracovné zaradenie ...

ŠTVRTÁ HLAVA
EXTERNÍ PRACOVNÍCI

§ 70
Zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov
(1)

Externý pracovník kategórie A je externý pracovník, ktorého efektívna dávka za kalendárny rok by mohla ...

(2)

Externý pracovník kategórie B je externý pracovník, ktorý nie je klasifikovaný ako pracovník kategórie ...

(3)

Zamestnávateľ externých pracovníkov je povinný poveriť niektorého zo svojich zamestnancov plnením povinností ...

(4)

Zamestnávateľ externých pracovníkov pred začiatkom ich činnosti je povinný písomne oznámiť prevádzkovateľovi ...

a)
výsledky lekárskej preventívnej prehliadky externých pracovníkov kategórie A,
b)
výsledky osobného monitorovania externých pracovníkov kategórie A, a to hodnoty
1.
ročných efektívnych dávok a hodnoty ročných úväzkov efektívnych dávok, ak bolo ožiarenie nerovnomerné, ...
2.
efektívnych dávok a hodnoty úväzkov efektívnych dávok, ak bolo ožiarenie nerovnomerné, aj hodnoty ekvivalentných ...
c)
údaje o externých pracovníkoch potrebné na zabezpečenie radiačnej ochrany a ich osobného monitorovania. ...
(5)

Zamestnávateľ externých pracovníkov, ktorý plánuje vykonávať pracovnú činnosť v kontrolovanom pásme ...

a)
informovať externých pracovníkov o dôležitosti dodržiavania zdravotných, bezpečnostných, technických ...
b)
sledovať a hodnotiť plnenie povinností externých pracovníkov,
c)
zabezpečiť pre externého pracovníka kategórie A zdravotný dohľad a posúdenie zdravotnej spôsobilosti ...
d)
sledovať účasť externého pracovníka kategórie A na lekárskych preventívnych prehliadkach,
e)
priebežne sledovať osobné dávky externých pracovníkov kategórie A a porovnávať ich s určenými limitmi ...
f)
viesť a uchovávať evidenciu osobných dávok podľa § 67 a na základe získaných informácií regulovať ožiarenie ...
g)
vybaviť externého pracovníka kategórie A výpisom osobných dávok v rozsahu podľa prílohy č. 8,
h)
upraviť v spolupráci s prevádzkovateľom kontrolovaného pásma alebo prevádzkovateľom sledovaného pásma ...
i)
zabezpečiť v spolupráci s prevádzkovateľom vyradenie externej pracovníčky z práce v kontrolovanom pásme, ...
j)
overiť v spolupráci s prevádzkovateľom kontrolovaného pásma zabezpečenie radiačnej ochrany externého ...
k)
overiť v spolupráci s prevádzkovateľom kontrolovaného pásma, či externý pracovník absolvoval vstupné ...
l)
v spolupráci s prevádzkovateľom kontrolovaného pásma určiť medzné dávky pre externého pracovníka na ...
(6)

Prevádzkovateľ, ak má na pracovisku vymedzené kontrolované pásmo, v ktorom externý pracovník bude vykonávať ...

a)
overiť, či externý pracovník je zaradený do správnej kategórie a či jeho zaradenie do príslušnej kategórie ...
b)
overiť pred začatím pracovnej činnosti, či externý pracovník kategórie A je zdravotne spôsobilý na prácu, ...
c)
zabezpečiť, aby externému pracovníkovi pred vstupom do kontrolovaného pásma bolo poskytnuté vstupné ...
d)
zabezpečiť externému pracovníkovi potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky,
e)
zabezpečiť externému pracovníkovi pri výkone pracovnej činnosti v kontrolovanom pásme radiačnú ochranu ...
f)
zabezpečiť osobné monitorovanie a vyhodnocovanie osobných dávok externého pracovníka v súlade s monitorovacím ...
g)
vydať výpis výsledkov monitorovania osobných dávok a oznámiť výsledky monitorovania zamestnávateľovi. ...
(7)

Prevádzkovateľ, ak má na pracovisku vymedzené sledované pásmo, v ktorom bude externý pracovník vykonávať ...

a)
zabezpečiť externému pracovníkovi pri výkone pracovnej činnosti v sledovanom pásme radiačnú ochranu ...
b)
zabezpečiť, aby boli externému pracovníkovi pred vstupom do sledovaného pásma poskytnuté potrebné informácie ...
(8)

Ak externá pracovníčka zistí, že je tehotná, je povinná túto skutočnosť bezodkladne po zistení oznámiť ...

(9)

Externý pracovník je povinný oznámiť zamestnávateľovi a prevádzkovateľovi kontrolovaného pásma alebo ...

(10)

Ak externý pracovník kategórie A nemá bydlisko v Slovenskej republike, je povinný predložiť osobný radiačný ...

(11)

Externý pracovník kategórie A je povinný

a)
používať pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky a osobné dozimetre,
b)
dodržiavať určené pracovné postupy, požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany a prevádzkové predpisy ...
c)
riadiť sa pokynmi odborného zástupcu prevádzkovateľa a osoby s priamou zodpovednosťou.

PIATA HLAVA
OCHRANA ZDRAVIA

§ 71
Zdravotný dohľad

Zdravotný dohľad zabezpečuje zamestnávateľ pre fyzické osoby, ktoré budú vykonávať činnosť vedúcu k ...

§ 72
Zdravotná spôsobilosť na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu
(1)

Zdravotná spôsobilosť na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu fyzických osôb a pracovníkov sa preukazuje ...

(2)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre pracovníka kategórie A tieto lekárske preventívne prehliadky: ...

a)
pred zaradením pracovníka do kategórie A; jej účelom je posúdiť zdravotnú spôsobilosť vykonávať práce ...
b)
v súvislosti s výkonom práce u pracovníka kategórie A najmenej jedenkrát ročne; jej účelom je overiť, ...
c)
mimoriadnu lekársku preventívnu prehliadku, ak
1.
ju nariadil príslušný orgán radiačnej ochrany,
2.
u pracovníka došlo k prekročeniu niektorého z limitov ožiarenia pracovníka podľa § 15 ods. 3 a je potrebné ...
3.
posúdil lekár, že existuje odôvodnené podozrenie, že došlo ku zmene zdravotného stavu pracovníka,
d)
pri opakovanom výskyte choroby z povolania pri rovnakej profesii na tom istom pracovisku,
e)
ak pracovník kategórie A, ktorý vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ...
f)
pri skončení zaradenia pracovníka do kategórie A alebo pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného ...
(3)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre pracovníka kategórie A lekársku preventívnu prehliadku po skončení ...

(4)

V čase krízovej situácie sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu ...

§ 73
Lekársky posudok
(1)

Zdravotnú spôsobilosť pracovníka na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu posudzuje lekár podľa osobitného ...

a)
spôsobilý na výkon posudzovanej práce,
b)
spôsobilý na výkon posudzovanej práce s dočasným obmedzením, alebo
c)
dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce.
(2)

Vzor lekárskeho posudku podľa odseku 1 je uvedený v osobitnom predpise.39)

(3)

Ak pracovník zistí, že jeho zdravotný stav sa zmenil tak, že už nie je zdravotne spôsobilý na výkon ...

(4)

Pracovník nesmie byť zamestnaný alebo zaradený na prácu ako pracovník kategórie A, ak je podľa lekárskeho ...

(5)

Ak sa u pracovníka kategórie A pri lekárskej preventívnej prehliadke zistí, že je dlhodobo nespôsobilý ...

§ 74
Zdravotná dokumentácia
(1)

Lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu, zaznamená výsledky vyšetrení lekárskej preventívnej ...

(2)

Zdravotná dokumentácia obsahuje aj údaje o pracovnej činnosti a výsledkoch osobného monitorovania; zamestnávateľ ...

(3)

Lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu, uchováva zdravotnú dokumentáciu do času, keď ...

§ 75
Osobitný zdravotný dohľad
(1)

Okrem mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky môže lekár nariadiť opatrenia vo vzťahu k ochrane ...

(2)

Osobitný zdravotný dohľad podľa odseku 1 sa pracovníkovi zabezpečí vždy, ak bol prekročený ktorýkoľvek ...

(3)

Osobitný zdravotný dohľad sa zabezpečí aj pre pracovníkov, ktorí boli vystavení výnimočnému ožiareniu ...

(4)

Osobitný zdravotný dohľad sa musí zabezpečiť aj zasahujúcej osobe (§ 145 ods. 8), ktorá bola ožiarená ...

ŠIESTA ČASŤ

RADIAČNÁ OCHRANA NA PRACOVISKU

PRVÁ HLAVA
PREVÁDZKA PRACOVISKA SO ZDROJOM IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA

§ 76
Základné požiadavky na bezpečnú prevádzku pracoviska so zdrojom ionizujúceho žiarenia
(1)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu so zdrojom ...

a)
zabezpečiť, aby pracovisko, na ktorom bude vykonávať činnosť so zdrojom ionizujúceho žiarenia, bolo ...
b)
dodržiavať požiadavky na bezpečnú prevádzku pracoviska so zdrojom ionizujúceho žiarenia,
c)
ukončiť prevádzku pracoviska až po odstránení všetkých zdrojov žiarenia; ak je pracovisko kontaminované ...
(2)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu so zdrojom ...

(3)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu so zdrojom ...

§ 77
Základné požiadavky na vykonávanie činnosti s uzavretým žiaričom
(1)

Prevádzkovateľ, ktorý vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu s uzavretým žiaričom, na ktorého používanie ...

a)
viesť záznamy o každom uzavretom žiariči, ktorý je v jeho vlastníctve alebo za ktorého prevádzku zodpovedá; ...
b)
zabezpečiť pravidelné skúšky dlhodobej stability a skúšky prevádzkovej stálosti uzavretého žiariča podľa ...
c)
overovať najmenej dvakrát ročne, či uzavretý žiarič alebo zariadenie obsahujúce uzavretý žiarič nie ...
d)
zaistiť bezpečnosť uzavretého žiariča, zabezpečiť ho proti odcudzeniu a neoprávnenej manipulácii podľa ...
e)
oznámiť príslušnému orgánu radiačnej ochrany a do centrálneho registra zdrojov
1.
každé nadobudnutie uzavretého žiariča do 30 dní; k oznámeniu priložiť kópiu osvedčenia uzavretého žiariča, ...
2.
bezodkladne stratu, krádež alebo neoprávnené použitie uzavretého žiariča,
f)
vypracovať pracovný postup a návod na bezpečné používanie uzavretého žiariča a stacionárneho zariadenia ...
g)
bezodkladne, najneskôr do 12 mesiacov odo dňa, keď sa uzavretý žiarič stal nepoužívaným žiaričom, odovzdať ...
h)
oznámiť bezodkladne príslušnému orgánu radiačnej ochrany každú radiačnú nehodu alebo radiačnú haváriu, ...
(2)

Výrobca uzavretého žiariča je povinný zabezpečiť jeho označenie výrobným číslom, ktoré umožňuje jeho ...

(3)

Ak uzavretý žiarič nie je možné označiť výrobným číslom a výstražnou značkou radiačného nebezpečenstva ...

(4)

Výrobca alebo distribútor je povinný vystaviť ku každému uzavretému žiariču osvedčenie o uzavretom žiariči ...

(5)

Ak uzavretý žiarič nemá osvedčenie o uzavretom žiariči alebo ak sa zistila jeho netesnosť, považuje ...

§ 78
Osobitné požiadavky na vykonávanie činnosti s uzavretým žiaričom
(1)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba môže pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu používať ...

a)
spĺňa požiadavky technickej normy,40) ak neexistujú vhodné technické normy podľa iného vhodného technického ...
b)
je označený výrobným číslom, ak v § 77 ods. 3 nie je ustanovené inak,
c)
je označený výstražnou značkou „radiačné nebezpečenstvo“, ak je to technicky možné a v § 77 ods. 3 nie ...
d)
má platné osvedčenie uzavretého žiariča a vyhovel požiadavkám pri preberacej skúške a pravidelnej skúške ...
(2)

Uzavretý žiarič možno odovzdať len fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá má na ...

(3)

Uzavretý žiarič môže prevziať len fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má povolenie ...

(4)

Prevádzkovateľ uzavretého žiariča je povinný zabezpečiť skúšku tesnosti po každej mimoriadnej udalosti, ...

(5)

Uzavretý žiarič sa nemôže používať,

a)
ak nebola vykonaná preberacia skúška alebo uplynula lehota na vykonanie pravidelnej skúšky dlhodobej ...
b)
pri podozrení na netesnosť obalu,
c)
ak nemá platné osvedčenie uzavretého žiariča.
§ 79
Osobitné požiadavky na vykonávanie činnosti s vysokoaktívnym žiaričom
(1)

Vysokoaktívny žiarič je uzavretý žiarič obsahujúci rádionuklid, ktorého aktivita v čase výroby, alebo ...

(2)

Používať vysokoaktívny žiarič alebo s ním iným spôsobom nakladať môže len prevádzkovateľ, ktorý má povolenie ...

(3)

Prevádzkovateľ, ktorý vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu s vysokoaktívnym žiaričom, okrem splnenia ...

a)
bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu radiačnej ochrany
1.
nadobudnutie vysokoaktívneho žiariča; súčasťou oznámenia musí byť štandardný záznam podľa prílohy č. ...
2.
odovzdanie vysokoaktívneho žiariča inej fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe; v oznámení ...
3.
odovzdanie vysokoaktívneho žiariča osobe, ktorá má povolenie podľa § 28 ods. 1 písm. c) alebo podľa ...
4.
po zistení stratu, krádež, poškodenie, zničenie alebo neoprávnené použitie vysokoaktívneho žiariča,
5.
ukončenie vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu s vysokoaktívnym žiaričom,
b)
pravidelne overovať, najmenej jedenkrát za mesiac alebo po ukončení pracovnej činnosti, či vysokoaktívny ...
c)
vypracovať osobitné požiadavky na bezpečné používanie vysokoaktívneho žiariča, aby sa zabránilo neoprávnenému ...
d)
pred odovzdaním vysokoaktívneho žiariča inému prevádzkovateľovi overiť, či nový prevádzkovateľ má povolenie ...
(4)

Prevádzkovateľ, ktorý vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu s vysokoaktívnym žiaričom, okrem splnenia ...

a)
oznámiť príslušnému orgánu radiačnej ochrany najneskôr do 12 mesiacov, že sa vysokoaktívny žiarič stal ...
b)
odovzdať vysokoaktívny žiarič dodávateľovi, výrobcovi alebo osobe, ktorá má povolenie podľa § 28 ods. ...
(5)

Prevádzkovateľ, ktorý vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu s vysokoaktívnym žiaričom, okrem splnenia ...

(6)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevzala vysokoaktívny žiarič, je povinná bezodkladne ...

(7)

Príslušný orgán radiačnej ochrany vydá povolenie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu s vysokoaktívnym ...

a)
zodpovednosti prevádzkovateľa, jeho odborného zástupcu a osoby s priamou zodpovednosťou,
b)
kvalifikáciu pracovníkov vrátane informovania, odbornej a praktickej prípravy pracovníkov pri nakladaní ...
c)
vysokoaktívny žiarič, jeho aktivitu, ochranný tieniaci kontajner a prídavné zariadenie,
d)
postup v núdzovej situácii vrátane kontaktných údajov umožňujúcich komunikáciu v núdzovej situácii,
e)
pracovné postupy pri nakladaní s vysokoaktívnym žiaričom,
f)
údržbu vysokoaktívneho žiariča, ochranného tieniaceho kontajnera a prídavných zariadení,
g)
nakladanie s nepoužívaným vysokoaktívnym žiaričom podľa § 78 ods. 3 a § 79 ods. 3 písm. a) tretieho ...
§ 80
Označovanie vysokoaktívneho žiariča a osobitné záznamy
(1)

Výrobca vysokoaktívneho žiariča je povinný zabezpečiť, aby

a)
každý vysokoaktívny žiarič bol označený výrobným číslom umožňujúcim jeho jednoznačnú identifikáciu a ...
b)
rovnaké výrobné číslo a výstražná značka boli vytlačené aj na ochrannom tieniacom kryte, ak je to technicky ...
c)
súčasťou dokumentácie vysokoaktívneho žiariča bola fotografická dokumentácia vysokoaktívneho žiariča ...
(2)

Prevádzkovateľ, ktorý vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu s vysokoaktívnym žiaričom, je povinný zabezpečiť, ...

a)
ochranný tieniaci kryt žiariča bol označený príslušnou výstražnou značkou radiačného nebezpečenstva,
b)
ku každému vysokoaktívnemu žiariču a ochrannému tieniacemu krytu žiariča bola vždy priložená písomná ...
c)
súčasťou písomnej informácie bola aj fotografická dokumentácia, technický výkres alebo podobné iné zobrazenie ...
(3)

Ak vysokoaktívny žiarič nie je možné označiť výrobným číslom a výstražnou značkou radiačného nebezpečenstva ...

(4)

Prevádzkovateľ, ktorý vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu s vysokoaktívnym žiaričom, je povinný

a)
viesť štandardné záznamy podľa prílohy č. 10 o všetkých nadobudnutých vysokoaktívnych žiaričoch, záznamy ...
b)
bezodkladne po nadobudnutí vysokoaktívneho žiariča vyhotoviť štandardný záznam podľa prílohy č. 10 a ...
c)
archivovať záznamy o používaní vysokoaktívneho žiariča najmenej desať rokov po odovzdaní vysokoaktívneho ...
(5)

Príslušný orgán radiačnej ochrany vedie záznamy o prevádzkovateľoch, ktorým vydal povolenie na vykonávanie ...

(6)

Príslušný orgán radiačnej ochrany vedie záznamy o vysokoaktívnom žiariči po celú dobu jeho používania ...

§ 81
Základné požiadavky na používanie otvoreného žiariča
(1)

Prevádzkovateľ, ktorý vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu s otvoreným žiaričom, na ktorého používanie ...

a)
oznámiť príslušnému orgánu radiačnej ochrany
1.
nadobudnutie otvoreného žiariča a k oznámeniu priložiť kópiu sprievodného listu otvoreného žiariča,
2.
odovzdanie otvoreného žiariča alebo rádioaktívneho odpadu vzniknutého pri používaní otvoreného žiariča ...
b)
zabezpečiť pravidelnú kontrolu a overovať, či je otvorený žiarič skladovaný na určenom mieste,
c)
vypracovať pracovné postupy a návody na bezpečné používanie otvoreného žiariča a postupy na kontrolu ...
d)
zabezpečiť pre pracovníkov vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu pred vnútornou a povrchovou ...
e)
bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu radiačnej ochrany
1.
stratu, krádež alebo neoprávnené použitie otvoreného žiariča,
2.
radiačnú nehodu alebo radiačnú haváriu, pri ktorej došlo k neplánovanému ožiareniu pracovníkov alebo ...
f)
viesť záznamy o
1.
každom otvorenom žiariči, ktorý je v jeho vlastníctve alebo za ktorého prevádzku zodpovedá vrátane jeho ...
2.
produkcii rádioaktívnych odpadov na pracovisku, o uvoľňovaní rádioaktívnych látok alebo rádioaktívne ...
(2)

Výrobca alebo distribútor otvorených žiaričov je povinný

a)
zabezpečiť, aby každý otvorený žiarič bol umiestnený v ochrannom transportnom obale, na ktorom sú uvedené ...
b)
vystaviť ku každému otvorenému žiariču sprievodný list podľa prílohy č. 7.
§ 82
Osobitné požiadavky na používanie otvoreného žiariča
(1)

Pracovisko, na ktorom sa vykonáva činnosť vedúca k ožiareniu s otvoreným žiaričom, sa zaraďuje do I. ...

a)
požiadaviek na vybavenie pracoviska a jeho jednotlivých pracovných miest ochrannými, izolujúcimi a ventilačnými ...
b)
najvyššej prípustnej aktivity rádionuklidov, ktorá sa súčasne spracováva na jednom pracovnom mieste.
(2)

Návrh na zaradenie pracoviska s otvorenými žiaričmi do I. kategórie, II. kategórie alebo III. kategórie ...

(3)

Otvorený žiarič, ktorý sa nepoužíva, sa musí skladovať podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ...

(4)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba môže prevziať len taký otvorený žiarič, ktorý spĺňa ...

(5)

Prevádzkovateľ, vlastník alebo držiteľ otvoreného žiariča môže žiarič odovzdať len fyzickej osobe alebo ...

(6)

Na zabránenie šíreniu rádioaktívnych látok a na zabránenie vnútornej kontaminácie rádionuklidmi musí ...

a)
v kontrolovanom pásme alebo sledovanom pásme na prepravných plochách, pracovných plochách alebo na odeve ...
b)
mimo ochranných pásem prevádzkovateľa zistí, že rádioaktívna kontaminácia povrchu pôdy, budov a predmetov, ...
§ 83
Evidencia zdroja ionizujúceho žiarenia na pracovisku
(1)

Držiteľ povolenia na dovoz, distribúciu, predaj alebo prenájom zdrojov ionizujúceho žiarenia je povinný ...

a)
desať rokov, ak ide o zdroj ionizujúceho žiarenia, na ktorého používanie je potrebné povolenie,
b)
päť rokov, ak ide o zdroj ionizujúceho žiarenia, ktorý sa registruje.
(2)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá používa zdroj ionizujúceho žiarenia na základe ...

a)
desať rokov, ak ide o zdroj ionizujúceho žiarenia, na ktorého používanie je potrebné povolenie,
b)
päť rokov, ak ide o zdroj ionizujúceho žiarenia, ktorý sa registruje.
(3)

Evidencia zdrojov ionizujúceho žiarenia obsahuje

a)
charakteristiku a vlastnosti zdroja ionizujúceho žiarenia,
b)
doklady o nadobudnutí a odovzdaní zdroja ionizujúceho žiarenia,
c)
sprievodné listy otvoreného žiariča,
d)
osvedčenia uzavretého žiariča,
e)
protokoly o preberacej skúške,
f)
protokoly o pravidelných skúškach dlhodobej stability,
g)
prevádzkové záznamy o používaní zdroja ionizujúceho žiarenia, jeho umiestnení, premiestnení a záznamy ...
§ 84
Zaistenie bezpečnosti rádioaktívneho žiariča
(1)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu s rádioaktívnym ...

(2)

Zaistenie bezpečnosti zahŕňa ochranu rádioaktívneho žiariča pred krádežou, stratou, poškodením, zničením ...

(3)

Prevádzkovateľ pri navrhovaní plánu zaistenia bezpečnosti rádioaktívneho žiariča a jeho vykonávaní je ...

a)
uplatniť postupy na zaistenie bezpečnosti rádioaktívneho žiariča podľa prílohy č. 3,
b)
použiť prístup odstupňovaný podľa možného ožiarenia a jeho možných dôsledkov,
c)
použiť také prvky systému zaistenia bezpečnosti, aby výsledné zaistenie bezpečnosti zodpovedalo
1.
typu a charakteristike zdroja ionizujúceho žiarenia a jeho kategórii zaistenia bezpečnosti,
2.
typu pracoviska, na ktorom sa rádioaktívny žiarič používa,
3.
vykonávanej činnosti vedúcej k ožiareniu.
§ 85
Skúška zdroja ionizujúceho žiarenia
(1)

Podmienkou na vykonávanie skúšky zdroja ionizujúceho žiarenia je

a)
povolenie podľa § 28 ods. 2 písm. f),
b)
odborná spôsobilosť pracovníka na vykonávanie skúšky zdroja ionizujúceho žiarenia,
c)
vybavenie zariadením na vykonávanie potrebných technických úkonov,
d)
používanie metodiky, ktorá zodpovedá vzorovej metodike podľa prílohy č. 6,
e)
vypracovanie skúšobného protokolu, ktorý zodpovedá vzorovému protokolu podľa všeobecne záväzného právneho ...
(2)

K žiadosti o povolenie na vykonávanie skúšky zdroja ionizujúceho žiarenia sa nepredkladá návrh na vymedzenie ...

(3)

Osoba, ktorá vykonáva skúšku zdroja ionizujúceho žiarenia, sa na pracovisku prevádzkovateľa skúšaného ...

(4)

Držiteľ povolenia na vykonávanie skúšky zdroja ionizujúceho žiarenia zasiela jedenkrát za rok príslušnému ...

a)
miesto a čas vykonania skúšok,
b)
špecifikáciu skúšaných zdrojov ionizujúceho žiarenia,
c)
výsledky skúšok,
d)
identifikačné údaje vrátane mena, priezviska a adresy trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré skúšky ...
(5)

Držiteľ povolenia na vykonávanie skúšky zdroja ionizujúceho žiarenia zasiela výsledky skúšky príslušnému ...

(6)

Preberaciu skúšku zabezpečuje dodávateľ zdroja ionizujúceho žiarenia alebo prevádzkovateľ pri odovzdaní ...

(7)

Preberaciu skúšku a pravidelnú skúšku dlhodobej stability môže vykonávať len fyzická osoba – podnikateľ ...

(8)

Skúšku tesnosti uzavretého žiariča, ktorá je súčasťou preberacej skúšky, vykonáva držiteľ povolenia ...

(9)

Výsledky preberacej skúšky zaznamenáva držiteľ povolenia na vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho ...

(10)

Pravidelnú skúšku dlhodobej stability a skúšku prevádzkovej stálosti je povinný zabezpečiť prevádzkovateľ ...

(11)

Pravidelná skúška dlhodobej stability sa vykonáva v rozsahu určenom pri typovom schvaľovaní, odporúčanom ...

(12)

Ak pri skúške tesnosti uzavretého žiariča hodnoty aktivity testovacieho média prekročia najmenej stonásobne ...

(13)

Výsledky pravidelnej skúšky dlhodobej stability zaznamenáva držiteľ povolenia na vykonávanie skúšok ...

(14)

Povinnosť vykonávať pravidelnú skúšku dlhodobej stability a skúšku prevádzkovej stálosti sa nevzťahuje ...

(15)

Skúška zdroja ionizujúceho žiarenia sa nevykonáva pri zdrojoch ionizujúceho žiarenia, ktoré sa oznamujú ...

DRUHÁ HLAVA
MONITOROVANIE

§ 86
Monitorovanie pracoviska
(1)

Monitorovanie pracoviska sa podľa druhu používaného zdroja ionizujúceho žiarenia uskutočňuje monitorovaním ...

a)
príkonu priestorového dávkového ekvivalentu,
b)
objemovej aktivity rádionuklidov v ovzduší,
c)
plošnej aktivity, alebo
d)
rozptýleného a unikajúceho žiarenia.
(2)

Monitorovanie pracoviska sa vykonáva na základe monitorovacieho plánu nepretržite, opakovane alebo operatívne ...

(3)

Na monitorovanie pracoviska sa musia používať meradlá, ktoré sú pravidelne udržiavané, je overovaná ...

(4)

Monitorovací plán podľa druhu vykonávanej činnosti vedúcej k ožiareniu obsahuje monitorovanie pracoviska ...

a)
pracovných priestorov pracoviska a priestorov susediacich s pracovnými priestormi,
b)
okolia pracoviska,
c)
osobné,
d)
vypúšťania rádioaktívnych látok z pracoviska do životného prostredia.
(5)

Monitorovací plán zohľadňuje charakter pracoviska a rozsah činnosti vedúcej k ožiareniu, ktorá sa vykonáva ...

a)
veličiny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany, ktoré sa budú monitorovať, spôsob, rozsah a početnosť ...
b)
postup hodnotenia výsledkov meraní a spôsob vedenia záznamov,
c)
referenčné úrovne a opatrenia pri ich prekročení,
d)
špecifikáciu metód meraní,
e)
špecifikáciu parametrov používaných typov meracích prístrojov a pomôcok.
(6)

Monitorovací plán musí ďalej umožňovať kontrolu dodržiavania limitov ožiarenia a včasné zistenie odchýlok ...

(7)

Výsledky monitorovania musí prevádzkovateľ pracoviska zaznamenávať, aby sa mohli použiť na odhad osobných ...

(8)

Prevádzkovateľ pracoviska je povinný zabezpečiť monitorovanie na pracovných miestach v kontrolovanom ...

(9)

Prevádzkovateľ pracoviska je povinný viesť záznamy o výsledkoch monitorovania pracoviska a uchovávať ...

a)
desať rokov, ak ide o záznamy o monitorovaní
1.
v kontrolovanom pásme,
2.
v okolí pracoviska,
b)
desať rokov, ak ide o záznamy o monitorovaní vypúšťania rádioaktívnych látok do životného prostredia, ...
c)
päť rokov, ak ide o záznamy o monitorovaní v sledovanom pásme.
(10)

Pri začatí práce, pri zmene pracovného postupu a pri každej zmene, ktorá môže mať vplyv na radiačnú ...

(11)

Monitorovanie povrchovej rádioaktívnej kontaminácie sa na pracovisku s otvoreným žiaričom vykonáva tak, ...

§ 87
Podmienky na vypúšťanie rádioaktívnych látok do životného prostredia a monitorovanie okolia
(1)

Monitorovanie okolia je povinný zabezpečiť prevádzkovateľ pracoviska so zdrojom ionizujúceho žiarenia, ...

(2)

Pod vypúšťaním rádioaktívnych látok do životného prostredia sa rozumie riadené sústavné vypúšťanie alebo ...

(3)

Prevádzkovateľ pracoviska podľa odseku 1, ktorý uvoľňuje rádioaktívnu látku do životného prostredia ...

a)
zabezpečiť zachytávanie rádionuklidov z výpustí pred ich vypustením tak, aby spôsob a systém vypúšťania ...
b)
vypracovať plán monitorovania okolia pracoviska, ktorý musí obsahovať vopred určené monitorovacie miesta, ...
c)
uskutočniť prvé monitorovanie okolia pracoviska ešte pred uvedením pracoviska do prevádzky tak, aby ...
d)
zabezpečiť monitorovanie vypúšťania rádioaktívnych látok do životného prostredia počas bežnej prevádzky ...
e)
určiť monitorovacie úrovne na vypúšťanie rádioaktívnych látok a postupy pri ich prekročení,
f)
zabezpečiť monitorovanie všetkých možných ciest úniku rádioaktívnych látok z pracoviska, ak existuje ...
g)
viesť záznamy o vypúšťaní rádioaktívnych látok.
(4)

Prevádzkovateľ pracoviska podľa odseku 1 je povinný najmenej jedenkrát ročne

a)
zabezpečiť hodnotenie vplyvu prevádzky pracoviska a vypúšťania rádioaktívnych látok na životné prostredie ...
b)
vyhodnotiť vplyv prevádzky pracoviska na obyvateľov a zhodnotiť ožiarenie reprezentatívnej osoby vrátane ...
1.
dávok z externého ožiarenia s uvedením druhu ionizujúceho žiarenia,
2.
príjmu rádionuklidov s uvedením ich charakteristík, a ak je to potrebné, aj ich fyzikálneho a chemického ...
c)
odovzdávať úradu alebo príslušnému regionálnemu úradu výsledky hodnotenia ožiarenia reprezentatívnej ...
(5)

Po uvedení pracoviska so zdrojom ionizujúceho žiarenia do prevádzky je prevádzkovateľ pracoviska podľa ...

a)
v rozsahu určenom v monitorovacom pláne vykonávať monitorovanie okolia pracoviska sústavne alebo opakovane ...
b)
viesť záznamy o monitorovaní okolia pracoviska a uchovávať ich najmenej desať rokov.
(6)

Prevádzkovateľ pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, z ktorého sa vypúšťajú rádioaktívne látky ...

(7)

Prevádzkovateľ pracoviska, ktorý vypúšťa rádioaktívne látky do životného prostredia, je povinný predložiť ...

(8)

Ak na pracovisku môže dôjsť k núdzovej situácii spojenej s nekontrolovaným únikom rádioaktívnych látok ...

TRETIA HLAVA
UVÁDZANIE RÁDIOAKTÍVNYCH LÁTOK DO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

§ 88
Uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia bez povolenia
(1)

Rádioaktívne látky, v ktorých hmotnostná a povrchová aktivita prírodných rádionuklidov je na úrovni, ...

(2)

Aktivita prírodných rádionuklidov a umelých rádionuklidov, ktorá je na úrovni bežne sa vyskytujúcej ...

(3)

Rádioaktívne látky, ktoré sa používajú pri činnosti vedúcej k ožiareniu, ktorá sa podľa § 24 neoznamuje, ...

(4)

Nepoužívané požiarne hlásiče s pridaným rádionuklidom nie je možné uvádzať do životného prostredia bez ...

§ 89
Uvoľňovanie rádioaktívne kontaminovaného materiálu spod administratívnej kontroly
(1)

Uvoľňovanie rádioaktívne kontaminovaného materiálu spod administratívnej kontroly do životného prostredia ...

a)
uvoľňovanie materiálu kontaminovaného rádionuklidmi z pracoviska do životného prostredia na
1.
neobmedzené ďalšie používanie,
2.
cielené a obmedzené použitie,
3.
prepracovanie,
4.
ukladanie na skládky odpadu,
5.
spaľovanie,
6.
ukladanie do podzemia alebo na špeciálne skládky,
b)
uvoľňovanie priestorov, miestností, objektov, pôdy alebo území, ktoré boli súčasťou kontrolovaného pásma ...
(2)

Do životného prostredia možno uvádzať len rádioaktívne kontaminovaný materiál, ktorého aktivita je taká ...

(3)

Pri uvádzaní rádioaktívne kontaminovaného materiálu do životného prostredia sa musia voliť také spôsoby, ...

(4)

Rádioaktívne kontaminovaný materiál možno uvoľňovať z pracoviska, na ktorom sa vykonáva činnosť vedúca ...

(5)

Rádioaktívne kontaminovaný materiál možno uvoľňovať z pracoviska s možnosťou zvýšeného ožiarenia z prírodného ...

(6)

Splnenie kritérií podľa odsekov 4 a 5 sa musí preukázať; ak je kolektívna efektívna dávka vyššia ako ...

(7)

Ak je aktivita uvoľňovaného rádioaktívne kontaminovaného materiálu nižšia, ako sú uvoľňovacie úrovne ...

(8)

Ak rádioaktívne kontaminovaný materiál má aktivitu vyššiu, ako sú uvoľňovacie úrovne pre neobmedzené ...

(9)

Pri obmedzenom uvoľnení rádioaktívne kontaminovaného materiálu do životného prostredia sa musí preukázať, ...

§ 90
Zisťovanie rádioaktívnej kontaminácie
(1)

Prevádzkovateľ pracoviska, ktorý uvádza rádioaktívne kontaminované materiály do životného prostredia, ...

a)
vopred zistiť úroveň ich rádioaktívnej kontaminácie,
b)
viesť evidenciu rádioaktívne kontaminovaných materiálov uvedených do životného prostredia.
(2)

Zisťovanie rádioaktívnej kontaminácie a posudzovanie dodržania uvoľňovacích hodnôt sa musí vykonať v ...

(3)

Pre rádioaktívny materiál, ktorý obsahuje viac ako jeden druh rádioizotopu, sa používa súčtové pravidlo ...

§ 91
Vypúšťanie rádioaktívnych látok do ovzdušia a vôd
(1)

Z pracoviska, na ktorom sa vykonáva činnosť vedúca k ožiareniu, možno vypúšťať rádioaktívne látky do ...

(2)

Medzná dávka reprezentatívnej osoby na projektovanie, stavbu a prevádzku jadrového zariadenia pre jedného ...

a)
efektívna dávka 0,2 mSv za kalendárny rok pre výpuste do ovzdušia a
b)
efektívna dávka 0,05 mSv za kalendárny rok pre výpuste do povrchových vôd.
(3)

Ak je v jednej lokalite alebo regióne viac jadrových zariadení, ktoré ovplyvňujú dávku reprezentatívnej ...

(4)

Z pracoviska, na ktorom sa vykonáva činnosť vedúca k ožiareniu, je možné bez povolenia úradu alebo príslušného ...

(5)

Z pracoviska s možným zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením je možné vypúšťať rádioaktívne ...

(6)

Ak je kolektívna efektívna dávka vyššia ako 1 manSv, možno povoliť vypúšťanie do životného prostredia ...

(7)

Úrad alebo príslušný regionálny úrad môže žiadateľovi o povolenie na uvoľňovanie rádioaktívnej látky ...

§ 92
Vynášanie predmetov z kontrolovaného pásma a ich používanie mimo kontrolovaného pásma
(1)

Vynášaním predmetov z kontrolovaného pásma pracoviska sa rozumie vynášanie drobných predmetov bežného ...

(2)

Za vynášanie predmetov z kontrolovaného pásma sa nepovažuje vynášanie rádioaktívnych materiálov na prepravu ...

(3)

Rádioaktívne kontaminované materiály sa musia pred vynášaním z kontrolovaného pásma dekontaminovať na ...

(4)

Z kontrolovaného pásma je možné vynášať rádioaktívne materiály a ďalej ich neobmedzene používať, ak ...

(5)

Povolenie na vynášanie kontaminovaných materiálov z pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia sa nevydáva, ...

(6)

Pri vynášaní rádioaktívnych materiálov z kontrolovaného pásma sa musí zabezpečiť monitorovanie povrchovej ...

(7)

Pri stanovení úrovne povrchovej rádioaktívnej kontaminácie sa postupuje podľa prílohy č. 5.

§ 93
Podmienky uvoľňovania rádioaktívnej látky z pracoviska s možným zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim ...
(1)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uvoľňuje rádioaktívnu látku z pracoviska podľa ...

a)
zabezpečiť meranie a hodnotenie obsahu rádionuklidov v rádioaktívnej látke, ktorá sa uvoľňuje z pracoviska ...
b)
evidovať výsledky merania a hodnotenia podľa písmena a) a ich prehľad za kalendárny rok oznámiť príslušnému ...
c)
vypracovať pracovný postup na nakladanie s rádioaktívnou látkou uvoľňovanou z pracoviska a preukázateľne ...
d)
informovať výrobcu stavebného materiálu o výsledkoch merania a hodnotenia podľa písmena a), ak sa rádioaktívna ...
e)
predchádzať neodôvodnenému nahromadeniu uvoľňovanej rádioaktívnej látky.
(2)

Rádioaktívnu látku je možné uvoľňovať z pracoviska podľa § 123 ods. 2 písm. b) bez povolenia príslušného ...

a)
nie sú prekročené uvoľňovacie úrovne podľa prílohy č. 5 alebo
b)
nie je prekročená efektívna dávka reprezentatívnej osoby 0,3 mSv za kalendárny rok spôsobená uvoľnením ...
(3)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uvoľňuje rádioaktívnu látku z pracoviska podľa ...

a)
popis uvoľňovanej rádioaktívnej látky,
b)
aktivitu rádionuklidov v uvoľňovanej rádioaktívnej látke,
c)
miesto, čas a spôsob uvoľňovania rádioaktívnej látky,
d)
zhodnotenie ožiarenia obyvateľov za kalendárny rok spôsobeného uvoľnením rádioaktívnej látky.
(4)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uvoľňuje rádioaktívnu látku z pracoviska podľa ...

a)
dobu a rozsah uvoľňovania rádioaktívnej látky,
b)
identifikačné údaje výrobcu stavebného materiálu.

SIEDMA ČASŤ

RÁDIOAKTÍVNY ODPAD

PRVÁ HLAVA

§ 94
Nakladanie s rádioaktívnym odpadom

Pri nakladaní s rádioaktívnym odpadom vrátane zberu, triedenia, skladovania, spracovania, úpravy na ...

§ 95
Zhromažďovanie, spracovanie a ukladanie rádioaktívneho odpadu
(1)

Držiteľ povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, pri ktorej môže vzniknúť rádioaktívny ...

(2)

Rádioaktívny odpad možno odovzdať na dlhodobé skladovanie, na úpravu a na ukladanie len fyzickej osobe ...

(3)

Rádioaktívny odpad sa môže bezpečne skladovať na mieste jeho vzniku až do času prepravy na miesto spracovania, ...

(4)

Rádioaktívny odpad sa nemôže skladovať spolu s iným nerádioaktívnym odpadom alebo iným materiálom; tento ...

(5)

Pri zhromažďovaní, zbere, triedení, spracovaní a skladovaní rádioaktívneho odpadu, jeho evidencii a ...

(6)

Požiadavky odsekov 1 až 5 sa vzťahujú na nakladanie s rádioaktívnym odpadom z hľadiska zabezpečenia ...

§ 96
Evidencia inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu
(1)

Evidenciu inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu tvoria

a)
prevádzkové záznamy, ktoré obsahujú údaje o
1.
množstve a merných aktivitách rádionuklidov v inštitucionálnom rádioaktívnom odpade pri jeho zbere, ...
2.
hmotnosti, aktivite a druhu inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu,
3.
pôvodcovi inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu,
4.
spôsobe nakladania s inštitucionálnym rádioaktívnym odpadom pri jeho skladovaní a údaje o mieste a čase ...
5.
kontrolách vykonaných v sklade,
b)
výsledky vykonaných analýz inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu a jeho obalového súboru,
c)
údaje dôležité z hľadiska radiačnej ochrany,
d)
záznamy o preprave inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu,
e)
sprievodné listy inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu.
(2)

Držiteľ povolenia podľa § 28 ods. 1 písm. c) a podľa osobitného predpisu30) uchováva

a)
prevádzkové záznamy a záznamy o preprave inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu desať rokov od jeho ...
b)
sprievodné listy inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu 30 rokov od jeho odovzdania.
(3)

Bilanciu vyprodukovaného, skladovaného a odstráneného inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu za kalendárny ...

(4)

Evidenciu inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu podľa odseku 1 držiteľ povolenia, ktorý je úpadcom, ...

DRUHÁ HLAVA
NÁLEZ RÁDIOAKTÍVNEHO ŽIARIČA ALEBO RÁDIOAKTÍVNEHO MATERIÁLU

§ 97
Opustený žiarič a rádioaktívny materiál
(1)

Každý, kto nájde alebo má na základe označenia alebo iných znakov podozrenie, že našiel opustený žiarič ...

(2)

Príslušný orgán radiačnej ochrany podľa ods. 1 osobe, ktorá oznámila nález alebo podozrenie na nález ...

(3)

Ak sa opustený žiarič alebo rádioaktívny materiál nájde v zariadení určenom na zhromažďovanie alebo ...

a)
nájdený opustený žiarič alebo rádioaktívny materiál pred prístupom nepovolaných osôb,
b)
radiačnú ochranu osôb, ktoré by s ním mohli prísť do kontaktu.
§ 98
Kontaminácia kovových materiálov
(1)

Prevádzkovateľ zariadenia určeného na zhromažďovanie alebo spracovanie kovového šrotu je povinný prijať ...

(2)

Ak pri prevádzke zariadenia určeného na zhromažďovanie alebo spracovanie kovového šrotu došlo pri tavení ...

(3)

Prevádzkovateľ zariadenia, ktorý ako vstupnú surovinu do výroby používa kovové polotovary alebo podobné ...

§ 99
Rádioaktívny materiál neznámeho pôvodu
(1)

Opustený žiarič alebo opustený rádioaktívny materiál sa v čase nálezu považuje za rádioaktívny materiál ...

(2)

Pri radiačnej mimoriadnej udalosti spôsobenej podozrením na nález rádioaktívneho materiálu alebo nálezom ...

a)
príslušný regionálny úrad,
b)
orgány radiačnej ochrany uvedené v § 4 ods. 1 písm. d) a e) v rozsahu ich pôsobnosti,
c)
úrad jadrového dozoru v rozsahu svojej pôsobnosti,
d)
držiteľ povolenia podľa § 28 ods. 2 písm. c).
(3)

Ak orgán radiačnej ochrany podľa odseku 2 písm. a) a b) získa informáciu o podozrení na nález rádioaktívneho ...

(4)

Príslušný orgán radiačnej ochrany bezodkladne oznámi každý nález rádioaktívneho materiálu neznámeho ...

(5)

Pri podozrení zo spáchania trestného činu, alebo ak okolnosti prevzatie rádioaktívneho materiálu neznámeho ...

(6)

Držiteľ povolenia podľa § 28 ods. 2 písm. c) poskytne príslušnému orgánu radiačnej ochrany podľa odseku ...

(7)

Ak sa zistí pôvodca alebo vlastník rádioaktívneho materiálu neznámeho pôvodu a ak sú zabezpečené podmienky ...

(8)

Ak sa pôvodca alebo vlastník rádioaktívneho materiálu neznámeho pôvodu nezistí alebo u neho nie sú zabezpečené ...

(9)

Pri dohľadávaní, preprave, identifikácii a dočasnom skladovaní rádioaktívneho materiálu neznámeho pôvodu ...

§ 100
Finančné zabezpečenie nakladania s rádioaktívnym materiálom neznámeho pôvodu

Náklady spojené s vyhľadaním, bezpečným odovzdaním, prepravou, skladovaním, prípravou na vrátenie, úpravou ...

§ 101
Ochrana zamestnancov pri vyhľadávaní opustených žiaričov alebo rádioaktívnych materiálov
(1)

Prevádzkovateľ zariadenia určeného na zhromažďovanie alebo spracovanie kovového šrotu a prevádzkovateľ ...

a)
informovať o účinkoch ionizujúceho žiarenia na ľudský organizmus,
b)
poučiť o tom, ako opustený žiarič vizuálne rozpoznať,
c)
poučiť o opatreniach a postupoch pri nájdení opusteného žiariča alebo nájdení rádioaktívneho materiálu, ...
d)
pravidelne školiť o skutočnostiach podľa písmen a) až c).
(2)

Prevádzkovateľ zariadenia alebo systému na kontrolu kvality kovových vstupných surovín na výrobu, ktorý ...

a)
informovať o účinkoch ionizujúceho žiarenia na ľudský organizmus,
b)
poučiť o opatreniach a postupoch pri nájdení opusteného žiariča alebo nájdení rádioaktívneho materiálu, ...
c)
pravidelne školiť o skutočnostiach podľa písmen a) a b).

ÔSMA ČASŤ

RADIAČNÁ UDALOSŤ

§ 102
Udalosť, významná udalosť, núdzová situácia a radiačná mimoriadna udalosť
(1)

Udalosť je výskyt neplánovanej alebo neočakávanej situácie nezanedbateľnej z hľadiska radiačnej ochrany ...

(2)

Udalosti sa podľa závažnosti členia na radiačnú udalosť, radiačnú nehodu a radiačnú haváriu.

(3)

Radiačná udalosť je udalosť, pri ktorej

a)
došlo k neplánovanému ožiareniu pracovníkov alebo neočakávanému ožiareniu pracovníkov v dôsledku porušenia ...
b)
porušenie prevádzkových predpisov alebo nedodržanie požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany mohlo ...
(4)

Radiačná nehoda je udalosť, pri ktorej v dôsledku straty kontroly nad zdrojom ionizujúceho žiarenia ...

(5)

Radiačná havária je udalosť, pri ktorej v dôsledku straty kontroly nad zdrojom ionizujúceho žiarenia ...

(6)

Za významnú udalosť sa považuje radiačná udalosť podľa odseku 3 písm. b), radiačná nehoda podľa odseku ...

(7)

Príslušný orgán radiačnej ochrany v registrácii alebo v povolení určí interval na oznamovanie významných ...

(8)

Prevádzkovateľ je povinný pri každej významnej udalosti

a)
vykonať opatrenia na
1.
zamedzenie ďalšieho rozvoja významnej udalosti,
2.
odstránenie jej následkov,
b)
vyhodnotiť ožiarenie a rádioaktívnu kontamináciu osôb spôsobenú významnou udalosťou,
c)
vyšetriť príčiny významnej udalosti, zistiť okolnosti a dôsledky a prijať opatrenia na zamedzenie ich ...
(9)

Prevádzkovateľ je ďalej povinný

a)
zaznamenávať a klasifikovať významné udalosti,
b)
oznamovať bezodkladne výskyt každej významnej udalosti, ak v písmene d) nie je ustanovené inak,
c)
oznamovať v intervaloch určených v registrácii alebo v povolení radiačné udalosti podľa odseku 2 písm. ...
d)
oznamovať v intervaloch určených v registrácii alebo v povolení významné udalosti, pri ktorých boli ...
(10)

Za núdzovú situáciu sa považuje udalosť, ktorá si vyžaduje rýchle prijatie ochranných opatrení na zmiernenie ...

a)
pri činnosti vedúcej k ožiareniu,
b)
v dôsledku nelegálneho použitia zdroja ionizujúceho žiarenia alebo teroristického činu, alebo zlovoľného ...
c)
v dôsledku radiačnej havárie, ktorá vznikla mimo územia Slovenskej republiky.
(11)

Povinnosti prevádzkovateľa, u ktorého došlo k vzniku núdzovej situácie, sú uvedené v § 144 ods. 4.

(12)

Radiačná mimoriadna udalosť je udalosť, ktorá má za následok alebo môže mať za následok prekročenie ...

DEVIATA ČASŤ

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREPRAVU RÁDIOAKTÍVNEHO MATERIÁLU

§ 103
Podmienky prepravy
(1)

Prepravovať rádioaktívny materiál je možné cestnou, železničnou, leteckou a vnútrozemskou vodnou dopravou; ...

(2)

Preprava rádioaktívneho materiálu v cestnej doprave sa môže vykonať len dvojstopovým motorovým vozidlom. ...

(3)

Držiteľ povolenia na prepravu rádioaktívneho materiálu je povinný

a)
preukázateľne oboznámiť osoby, ktoré vykonávajú prepravu s opatreniami na ochranu zdravia pri strate ...
b)
zabezpečiť vybavenie osôb, ktoré sa zúčastňujú prepravy osobnými dozimetrami, ak príkon priestorového ...
c)
zabezpečiť označenie dopravného prostriedku a vybaviť ho dokladmi podľa osobitných predpisov,47)
d)
plánovať trasu prepravy tak, aby sa trasa prepravy podľa možnosti vyhla husto obývaným oblastiam a mohla ...
e)
zabezpečiť, aby počas prepravy rádioaktívneho materiálu boli v dopravnom prostriedku len oprávnené osoby ...
f)
zabezpečiť, aby zaparkovaný dopravný prostriedok bol pod nepretržitým dozorom, aby sa zabránilo akémukoľvek ...
g)
bezodkladne oznámiť haváriu dopravného prostriedku ministerstvu dopravy a príslušnému regionálnemu úradu, ...
h)
vyhotoviť záznam o priebehu prepravy.
(4)

Požiadavky odsekov 1 až 3 neplatia pre zásielky materiálov s obsahom prírodných rádionuklidov, ak príkon ...

(5)

Na prepravu rádioaktívneho materiálu sa primerane vzťahujú osobitné predpisy.48)

(6)

Na zabezpečenie radiačnej ochrany pri preprave rádioaktívneho materiálu okrem prepravy vnútri areálu ...

a)
bežných podmienok prepravy na ktoromkoľvek mieste vonkajšieho povrchu zásielky alebo vonkajšieho obalu ...
b)
podmienok výlučného použitia24) na ktoromkoľvek mieste vonkajšieho povrchu zásielky alebo vonkajšieho ...
c)
bežných podmienok prepravy na ktoromkoľvek mieste povrchu dopravného prostriedku presiahnuť hodnotu ...
(7)

Pri preprave uzavretých žiaričov medzi členskými štátmi, z členských štátov alebo do členských štátov ...

(8)

Pri cezhraničnej preprave inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu sa používajú štandardné formuláre ...

(9)

Odosielateľ musí preukázateľne oboznámiť dopravcu51) o spôsobe ochrany osôb pri preprave rádioaktívneho ...

(10)

Ak je prepravovaná zásielka obsahujúca rádioaktívny materiál nedoručiteľná, musí ju dopravca umiestniť ...

§ 104
Nefixovaná rádioaktívna kontaminácia na povrchu prepravovanej zásielky
(1)

Nefixovaná rádioaktívna kontaminácia sa určuje ako priemerná hodnota rádioaktívnej kontaminácie z ľubovoľnej ...

(2)

Na zabezpečenie radiačnej ochrany sa nefixovaná rádioaktívna kontaminácia na vonkajšom povrchu zásielky ...

a)
4 Bq.cm-2 pre beta a gama žiariče a alfa žiariče s nízkou toxicitou podľa prílohy č. 5, tabuľky č. 4, ...
b)
0,4 Bq.cm-2 pre ostatné alfa žiariče.
(3)

Na zabezpečenie radiačnej ochrany nemôže úroveň nefixovanej rádioaktívnej kontaminácie na vnútornom ...

(4)

Úroveň nefixovanej rádioaktívnej kontaminácie na vonkajšom povrchu vonkajšieho obalu, prepravného kontajnera ...

§ 105
Oznamovanie prepravy
(1)

Pri preprave zásielok s celkovou aktivitou presahujúcou aktivitu vyhradených zásielok musí držiteľ povolenia ...

a)
názov a adresu dopravcu, odosielateľa a príjemcu, telefónne číslo, faxové číslo alebo e-mail,
b)
telefónne číslo alebo faxové číslo dopravcu,
c)
dátum, čas, spôsob a trasu prepravy,
d)
druh dopravného prostriedku a pri motorovom vozidle aj evidenčné číslo vozidla,
e)
UN číslo a prepravný index každej zásielky, ak je známy,
f)
druh, aktivitu a fyzikálnu formu prepravovaných rádioaktívnych materiálov,
g)
pri cezhraničnej preprave dátum a čas každého prechodu štátnej hranice.
(2)

Pri preprave rádioaktívnych žiaričov a rádioaktívnych látok, ak prepravovaná aktivita prekračuje hodnotu ...

DESIATA ČASŤ

EVIDENCIA ZDROJOV IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA

§ 106
Centrálny register zdrojov
(1)

Centrálny register zdrojov podľa § 11 vedie evidenciu zdrojov ionizujúceho žiarenia, ktorých používanie ...

(2)

Centrálny register zdrojov po vyradení zdroja ionizujúceho žiarenia z prevádzky alebo po jeho likvidácii ...

a)
desať rokov o zdrojoch ionizujúceho žiarenia, na používanie ktorých bolo potrebné povolenie,
b)
päť rokov o zdrojoch ionizujúceho žiarenia, ktoré sa používali na základe registrácie alebo oznámenia. ...
§ 107
Oznamovanie do centrálneho registra zdrojov
(1)

Okrem zdrojov ionizujúceho žiarenia, ktorých oznámenie sa podľa § 24 nevyžaduje, je držiteľ povolenia ...

a)
dovoz, distribúciu, predaj alebo prenájom zdroja ionizujúceho žiarenia najneskôr do jedného mesiaca ...
b)
odovzdanie zdroja ionizujúceho žiarenia inej osobe do jedného mesiaca od jeho odovzdania,
c)
bezodkladne stratu zdroja ionizujúceho žiarenia, jeho krádež alebo zničenie.
(2)

Prevádzkovateľ, ktorý vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu na základe registrácie alebo povolenia, je ...

a)
nadobudnutie zdroja ionizujúceho žiarenia najneskôr do jedného mesiaca od jeho nadobudnutia,
b)
odovzdanie zdroja ionizujúceho žiarenia inej osobe najneskôr do jedného mesiaca od jeho odovzdania,
c)
zmenu obchodného mena alebo sídla,
d)
ukončenie činnosti so zdrojom ionizujúceho žiarenia do jedného mesiaca po skončení činnosti,
e)
bezodkladne stratu zdroja ionizujúceho žiarenia, jeho krádež alebo zničenie.
(3)

Prevádzkovateľ, ak nadobudol alebo odovzdal uzavretý žiarič alebo otvorený žiarič, na používanie ktorého ...

JEDENÁSTA ČASŤ

LEKÁRSKE OŽIARENIE A NELEKÁRSKE OŽIARENIE

PRVÁ HLAVA
LEKÁRSKE OŽIARENIE

§ 108
Všeobecné ustanovenia
(1)

Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia upravuje osobitný ...

(2)

Biomedicínsky výskum spojený s lekárskym ožiarením a postup pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia upravuje ...

(3)

Príslušný regionálny úrad oznámi orgánu, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ...

a)
odbornému zástupcovi poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na vykonávanie ...
b)
pracovisko, na ktorom sa vykonáva lekárske ožiarenie, nespĺňa požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany. ...
§ 109
Optimalizácia lekárskeho ožiarenia
(1)

Princíp optimalizácie sa pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia, okrem lekárskeho ožiarenia pri liečbe, ...

(2)

Úrad môže určiť medzné dávky na optimalizáciu radiačnej ochrany pri vykonávaní určitých postupov pri ...

(3)

Na posúdenie optimalizácie lekárskeho ožiarenia sa pri diagnostike v rádiológii, intervenčnej rádiológii ...

(4)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia v klinickej praxi je povinný ...

§ 110
Optimalizácia lekárskeho ožiarenia pri biomedicínskom výskume
(1)

Na optimalizáciu lekárskeho ožiarenia účastníka výskumu sa určujú tieto medzné dávky:

a)
diagnostické referenčné úrovne podľa osobitného predpisu,55)
b)
efektívna dávka 5 mSv za kalendárny rok alebo
c)
výnimočne na základe kladného posudku úradu môže byť prekročená efektívna dávka podľa písmena b) za ...
(2)

Medzná dávka ožiarenia účastníka výskumu sa vzťahuje na všetky zdroje ionizujúceho žiarenia a na všetky ...

(3)

Ak sa očakáva, že účastník výskumu bude mať z ožiarenia pri biomedicínskom výskume priamy diagnostický ...

§ 111
Optimalizácia lekárskeho ožiarenia sprevádzajúcej osoby
(1)

Lekárske ožiarenie sprevádzajúcej osoby musí byť optimalizované a nesmie prekročiť medzné dávky podľa ...

(2)

Sprevádzajúca osoba musí byť vopred informovaná o rizikách vyplývajúcich z lekárskeho ožiarenia a pri ...

(3)

Pri určení medznej dávky sprevádzajúcej osoby sa berú do úvahy všetky vyšetrovacie postupy alebo liečebné ...

(4)

Medzná dávka sprevádzajúcej osoby je efektívna dávka

a)
1 mSv za kalendárny rok u osôb mladších ako 18 rokov,
b)
5 mSv za kalendárny rok u iných osôb mladších ako 60 rokov,
c)
15 mSv za kalendárny rok u osôb starších ako 60 rokov.
(5)

Prepustenie pacienta zo zdravotníckeho zariadenia po aplikácii rádioaktívnej látky je možné, ak zvyšková ...

(6)

Pacient po aplikácii rádioaktívnej látky pri lekárskom ožiarení, alebo jeho zákonný zástupca, musí pri ...

(7)

Pacient s trvale implantovaným uzavretým žiaričom sa môže prepustiť zo zdravotníckeho zariadenia, ak ...

(8)

Ak je sprevádzajúcou osobou žena v reprodukčnom veku je potrebné zistiť, či nie je tehotná. Ak je žena ...

Klinický fyzik
§ 112
(1)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na pracovisku, na ktorom sa vykonáva lekárske ožiarenie, musí ...

(2)

Pri zdravotných výkonoch v radiačnej onkológii sa musí zabezpečiť priama spolupráca s klinickým fyzikom ...

(3)

Spolupráca s klinickým fyzikom, okrem priamej spolupráce podľa odseku 2, sa musí zabezpečiť aj pri ďalších ...

(4)

Na pracovisku radiačnej onkológie a na pracovisku nukleárnej medicíny musí byť vždy zamestnaný najmenej ...

(5)

Povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa odseku 1, mať k dispozícii dostatočný počet ...

§ 113

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri zabezpečovaní radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ...

§ 114
Program zabezpečenia radiačnej ochrany pri lekárskom ožiarení a vykonávanie skúšok
(1)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zodpovedá za zabezpečenie radiačnej ochrany pri

a)
diagnostických postupoch pri lekárskom ožiarení alebo liečebných postupoch pri lekárskom ožiarení,
b)
používaní zariadení na lekárske ožiarenie a ich príslušenstva, zobrazovacích zariadení a zariadení na ...
c)
vykonávaní skúšok dlhodobej stability a vedení záznamov o ich výsledkoch,
d)
vykonávaní skúšok prevádzkovej stálosti.
(2)

Vykonávanie skúšok dlhodobej stability a vykonávanie skúšok prevádzkovej stálosti zariadení na lekárske ...

§ 115
Požiadavky na zariadenie na lekárske ožiarenie
(1)

Zariadenie na lekárske ožiarenie sa nesmie používať, ak

a)
po inštalácii na pracovisku spolu s príslušenstvom neprešlo úspešne preberacou skúškou,
b)
nesplnilo požiadavky pri skúške dlhodobej stability,
c)
od poslednej úspešnej skúšky dlhodobej stability už uplynul určený časový interval.
(2)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný

a)
udržiavať používané zariadenie na lekárske ožiarenie v dobrom technickom stave,
b)
odstrániť bezodkladne nedostatky zistené v technickom stave zariadenia na lekárske ožiarenie,
c)
vyradiť z prevádzky zariadenie na lekárske ožiarenie určené na diagnostiku v rádiológii, intervenčnú ...
d)
zabezpečiť
1.
aby sa v klinickej praxi nepoužívalo zariadenie na lekárske ožiarenie, ak zistené nedostatky neodstránil, ...
2.
aby sa uvádzalo do prevádzky a používalo len také nové zariadenie na lekárske ožiarenie, ktoré bolo ...
3.
pravidelný servis a údržbu používaného zariadenia na lekárske ožiarenie,
e)
viesť záznamy o
1.
údržbe, servise a opravách zariadenia na lekárske ožiarenie,
2.
vykonaných skúškach zariadenia na lekárske ožiarenie.
(3)

Záznamy podľa odseku 2 písm. e) je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný uchovávať desať rokov. ...

(4)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zabezpečiť všetky potrebné dozimetrické merania, pravidelné ...

(5)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí venovať osobitnú pozornosť zariadeniam na lekárske ožiarenie ...

(6)

Zariadenie na lekárske ožiarenie, ktoré sa používa na externú rádioterapiu s nominálnou energiou zväzku ...

(7)

Na pracovisku radiačnej onkológie, na ktorom sa na externú rádioterapiu používa lineárny urýchľovač ...

(8)

Ožarovací prístroj, ktorého súčasťou je uzavretý žiarič, musí byť vybavený núdzovým bezpečnostným zariadením, ...

(9)

Lineárny urýchľovač, rádionuklidový ožarovač a röntgenový prístroj, ak je určený na externú rádioterapiu, ...

(10)

Súčasťou lineárneho urýchľovača a ožarovacieho prístroja na externú rádioterapiu musí byť zariadenie ...

(11)

Je zakázané

a)
inštalovať na pracovisku radiačnej onkológie prístroj na rádioterapiu, ktorého súčasťou nie je zodpovedajúce ...
b)
inštalovať a uviesť do prevádzky na pracovisku, na ktorom sa vykonáva lekárske ožiarenie röntgenový ...
1.
zariadením alebo príslušenstvom na automatickú reguláciu radiačného výkonu,
2.
zariadením, ktoré po ukončení vyšetrovacieho postupu pri lekárskom ožiarení informuje odborníka, ktorý ...
c)
vykonávať stomatologické röntgenové vyšetrenia pomocou skiaskopických röntgenových prístrojov a počítačových ...
d)
používať
1.
na vyšetrenie pľúc skiaskopické röntgenové prístroje,
2.
na vyšetrenie detí röntgenové prístroje na počítačovú tomografiu, ak nie sú vybavené osobitným vyšetrovacím ...
3.
na mamografické vyšetrenia v rámci preventívnych zdravotných programov mamografické röntgenové prístroje ...
4.
röntgenové prístroje na snímkovanie pľúc zo štítu,
5.
röntgenové prístroje na skiaskopické vyšetrenia metódou priamej skiaskopie,
6.
röntgenové prístroje na skiaskopické vyšetrenia bez zosilňovača röntgenového obrazu a televízneho reťazca ...
7.
röntgenové prístroje na skiaskopické vyšetrenia bez zariadenia na automatickú reguláciu veľkosti dávkového ...
8.
stacionárne skiagrafické röntgenové prístroje s digitálnym receptorom obrazu bez expozičnej automatiky, ...
9.
skiagrafické a skiaskopické röntgenové prístroje, ktoré nie sú vybavené zariadením alebo príslušenstvom, ...
10.
röntgenové prístroje na počítačovú tomografiu bez expozičnej automatiky,
11.
mamografické röntgenové prístroje bez expozičnej automatiky,
e)
po nadobudnutí účinnosti tohto zákona inštalovať na pracovisku, na ktorom sa vykonáva lekárske ožiarenie, ...
1.
na skiagrafiu bez expozičnej automatiky a zariadenia, ktoré poskytuje informácie o dávke pacienta,
2.
na skiagrafiu s digitálnym receptorom obrazu určené na vyšetrovanie detí, ktoré nie je vybavené osobitným ...
3.
na skiaskopiu bez digitálneho receptora obrazu s priamou digitalizáciou, zariadenia na automatickú reguláciu ...
4.
na počítačovú tomografiu bez expozičnej automatiky, zobrazovania a zaznamenávania váženého dávkového ...
5.
na intervenčné postupy pri lekárskom ožiarení bez digitálneho receptora obrazu s priamou digitalizáciou, ...
6.
na mamografické vyšetrenia bez digitálneho receptora obrazu s priamou digitalizáciou expozičnej automatiky, ...
7.
na intraorálne a panoramatické snímky zubov bez digitálneho receptora obrazu s priamou digitalizáciou ...
(12)

Pojazdné röntgenové prístroje na skiagrafiu sa môžu používať len výnimočne pri imobilných pacientoch, ...

(13)

Zariadenia na lekárske ožiarenie, ktoré sa používajú na intervenčné postupy pri lekárskom ožiarení a ...

a)
zariadením alebo príslušenstvom na automatickú reguláciu radiačného výkonu,
b)
zariadením, ktoré priebežne informuje odborníkov, ktorí vykonávajú lekárske ožiarenie o množstve ionizujúceho ...
c)
zariadením alebo funkciou, ktorá zobrazuje po ukončení postupu pri lekárskom ožiarení všetky relevantné ...
(14)

Rozsah preberacej skúšky, skúšky dlhodobej stability a skúšky prevádzkovej stálosti zariadení na lekárske ...

§ 116
Všeobecné požiadavky na pracoviská, na ktorých sa vykonáva lekárske ožiarenie
(1)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný vybaviť pracovisko, na ktorom sa vykonáva lekárske ...

a)
zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú lekárske ožiarenie,
b)
vyšetrované osoby alebo pacientov,
c)
sprevádzajúce osoby.
(2)

Osobné ochranné pracovné prostriedky a ochranné pomôcky musia byť k dispozícii v dostatočnom množstve, ...

(3)

Pracoviská nukleárnej medicíny na diagnostiku rádioaktívnymi látkami alebo liečbu rádioaktívnymi látkami ...

a)
na prevádzku pracovísk s otvorenými žiaričmi podľa § 81 a 82,
b)
na nakladanie s rádioaktívne kontaminovanými predmetmi a rádioaktívnymi odpadmi podľa § 92, 94 a 95,
c)
na uvoľňovanie rádioaktívnych látok do životného prostredia podľa § 88 až 91,
d)
na skladovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívnych odpadov podľa § 94 a 95 a
e)
kritériá podľa prílohy č. 4.
(4)

Pracovisko s ožarovacím prístrojom na liečbu sa musí vybaviť potrebnými dozimetrickými prístrojmi a ...

(5)

Pracovisko, na ktorom sa vykonáva lekárske ožiarenie, sa musí postaviť, vybaviť a upraviť tak, aby spĺňalo ...

§ 117
Požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany pri aplikácii rádioaktívnej látky
(1)

Diagnostická aplikácia alebo liečebná aplikácia rádioaktívnej látky pacientovi sa môže vykonávať len ...

(2)

Pacient po diagnostickej aplikácii alebo liečebnej aplikácii rádioaktívnej látky sa môže prepustiť zo ...

§ 118
Havarijné lekárske ožiarenie a neplánované lekárske ožiarenie
(1)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je na zníženie pravdepodobnosti vzniku a rozsahu havarijného ...

a)
sa pacientovi nevykonalo lekárske ožiarenie bez indikácie lekárom,
b)
odborník, ktorý vykonáva lekárske ožiarenie, mal na činnosť, ktorú vykonáva, požadované vzdelanie, kvalifikáciu, ...
c)
sa používali len také zariadenia na lekárske ožiarenie, ktoré vyhovujú požiadavkám technických noriem,43) ...
d)
používané zariadenia na lekárske ožiarenie spĺňali požiadavky podľa § 115 ods. 1 a 2,
e)
súčasťou programu zabezpečenia radiačnej ochrany pre radiačnú liečbu bola štúdia rizika možného havarijného ...
(2)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný prijať také opatrenia, aby čo najviac znížil havarijné ...

(3)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý používa generátor ionizujúceho žiarenia a rádioaktívny ...

(4)

Ak odborník, ktorý vykonáva lekárske ožiarenie, zistí nedostatky v technickom stave používaných zariadení ...

(5)

Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zistí alebo má dôvod domnievať sa, že došlo k neplánovanému ...

(6)

Po zistení neplánovaného lekárskeho ožiarenia a pri jeho klasifikácii sa postupuje podľa všeobecne záväzného ...

(7)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný

a)
vyhotoviť záznam o každom havarijnom lekárskom ožiarení pacienta alebo neplánovanom lekárskom ožiarení, ...
b)
informovať pacienta alebo jeho zákonného zástupcu a indikujúceho lekára60) o klinicky závažnom havarijnom ...
c)
bezodkladne oznámiť príslušnému regionálnemu úradu alebo orgánu radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. ...
d)
predložiť príslušnému regionálnemu úradu alebo orgánu radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. d) až ...
e)
informovať o výsledkoch prešetrenia udalosti a návrhoch nápravných opatrení odborníkov, ktorí lekárske ...
(8)

Pri určení obsahu a doby uchovávania záznamov o neplánovanom lekárskom ožiarení a o prijatých opatreniach ...

(9)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný bezodkladne preveriť tieto udalosti:

a)
liečebný výkon aplikovaný nesprávnemu pacientovi alebo do nesprávneho cieľového objemu,
b)
dávku alebo frakciu dávky aplikovanú pacientovi v rozpore s predpísaným liečebným plánom,
c)
použitie nesprávnej rádioaktívnej látky alebo nesprávnej aktivity rádioaktívnej látky aplikovanej pacientovi, ...
d)
rádiodiagnostické vyšetrenia, pri ktorých sa opakovane prekračujú diagnostické referenčné úrovne pre ...
e)
technické zlyhanie zariadenia na lekárske ožiarenie, závažné chyby alebo zlyhanie zdravotníckych pracovníkov ...
(10)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí na zníženie rizika možného neplánovaného lekárskeho ožiarenia ...

§ 119
Sledovanie dávok obyvateľov z lekárskeho ožiarenia
(1)

Úrad zabezpečí pravidelne, najmenej raz za päť rokov, spracovanie a vyhodnotenie distribúcie individuálnych ...

(2)

Na stanovenie distribúcie dávok obyvateľov z lekárskeho ožiarenia sú zdravotné poisťovne povinné na ...

(3)

Na stanovenie distribúcie dávok obyvateľov z lekárskeho ožiarenia je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ...

DRUHÁ HLAVA
OŽIARENIE OSÔB NA NELEKÁRSKY ÚČEL

§ 120
Nelekárske ožiarenie
(1)

Nelekárskym ožiarením je ožiarenie osoby

a)
zariadením na lekárske ožiarenie v zdravotníckom zariadení na
1.
posúdenie zdravotného stavu z dôvodu poistenia alebo odškodnenia,
2.
posúdenie zdravotného stavu na imigračný účel,
3.
hodnotenie fyzického vývoja detí, dospievajúcej mládeže a dospelých z dôvodu ich športovej, tanečnej ...
4.
posúdenie veku alebo
5.
identifikáciu predmetov skrytých v ľudskom tele,
b)
iným zdrojom ionizujúceho žiarenia mimo zdravotníckeho zariadenia z bezpečnostného dôvodu alebo právneho ...
1.
identifikáciu predmetov skrytých v ľudskom tele alebo na ňom upevnených,
2.
odhaľovanie zbraní a nebezpečných predmetov,
3.
odhaľovanie skrytých osôb v rámci kontroly nákladu.
(2)

Nelekárske ožiarenie sa musí vopred odôvodniť vzhľadom na osobitný účel tohto ožiarenia, ktorým nie ...

a)
všetky typy činností, ktoré zahŕňajú nelekárske ožiarenie,
b)
každé jednotlivé použitie zdroja ionizujúceho žiarenia na nelekárske ožiarenie.
(3)

Na nelekárske ožiarenie osoby sa nevzťahujú limity ožiarenia obyvateľa podľa § 15 ods. 11.

(4)

Skutočnosti, ktoré si vyžadujú nelekárske ožiarenie, sa musia pravidelne preskúmavať a všeobecné a aj ...

§ 121
Nelekárske ožiarenie vykonávané v zdravotníckom zariadení
(1)

Nelekárske ožiarenie v zdravotníckom zariadení je možné vykonávať len na základe indikácie lekára; ak ...

(2)

Nelekárske ožiarenie, pri ktorom sa použije zariadenie na lekárske ožiarenie, sa musí vykonať v súlade ...

(3)

Nelekárske ožiarenie, pri ktorom sa použije zariadenie na lekárske ožiarenie sa môže vykonať, ak

a)
sa vykoná na pracovisku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie alebo registráciu ...
b)
sa vykoná podľa požiadaviek radiačnej ochrany na lekárske ožiarenie vrátane požiadaviek na zariadenia ...
c)
ho vykoná odborník, ktorý vykonáva lekárske ožiarenie, ktorý, ak je to potrebné, spolupracuje s klinickým ...
d)
výsledné zobrazenie zhodnotí lekár.
(4)

Pri nelekárskom ožiarení sa musia

a)
použiť vyšetrovacie postupy, ktoré sú spojené s nízkymi dávkami žiarenia pri zabezpečení požadovanej ...
b)
dodržiavať príslušné diagnostické referenčné úrovne pre lekárske ožiarenie podľa osobitného predpisu.55) ...
§ 122
Nelekárske ožiarenie vykonávané mimo zdravotníckeho zariadenia
(1)

Odôvodneniu nelekárskeho ožiarenia, ktoré sa vykonáva mimo zdravotníckeho zariadenia, nepoužívajú sa ...

(2)

Ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba má v úmysle vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu ...

(3)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba podľa odseku 2 k žiadosti o stanovenie medznej dávky ...

(4)

Držiteľ povolenia § 28 ods. 2 písm. i) je pri vykonávaní nelekárskeho ožiarenia povinný

a)
viesť záznamy o ožiarení osôb,
b)
dodržiavať medzné dávky ožiarenia určené v povolení,
c)
vopred informovať osobu, ktorá má byť vystavená nelekárskemu ožiareniu, o riziku ožiarenia a o možnosti ...
d)
vyžiadať si súhlas osoby, ktorá má byť nelekárskemu ožiareniu vystavená.
(5)

Ak osoba s nelekárskym ožiarením nesúhlasí, nemôže sa vykonať, ak v odseku 6 nie je ustanovené inak.

(6)

Súhlas osoby nie je potrebný, ak ide o nelekárske ožiarenie, ktoré vykonávajú z bezpečnostných dôvodov ...

(7)

Ustanovenia odsekov 4 a 5 sa nevzťahujú na odhaľovanie skrytých osôb pri kontrole nákladu.

DVANÁSTA ČASŤ

OŽIARENIE Z PRÍRODNÝCH ZDROJOV ŽIARENIA

PRVÁ HLAVA
OŽIARENIE Z PRÍRODNÝCH ZDROJOV ŽIARENIA PRI PRÁCI

§ 123
Pracovisko s možným zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením
(1)

Činnosť v prostredí s prírodným ionizujúcim žiarením je pracovná činnosť, ktorá vedie k ožiareniu pracovníka ...

(2)

Pracovisko s možným zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením je

a)
paluba lietadla pri lete v nadmorskej výške viac ako osem km,
b)
pracovisko, na ktorom sa vykonávajú tieto činnosti:
1.
nakladanie s pevnými produktmi spaľovania uhlia v zariadeniach s tepelným výkonom nad 5 MW,
2.
výroba stavebných materiálov z produktov spaľovania uhlia,
3.
ťažba, transport produktovodmi a spracovanie ropy a plynu,
4.
ťažba, spracovanie a výroba surovín s obsahom fosforu,
5.
ťažba uhlia,
6.
ťažba rúd,
7.
ťažba, spracovanie a výroba surovín s obsahom nióbu, tantálu a zirkónu,
8.
výroba pigmentov s obsahom titánu,
9.
spracovanie surovín obsahujúcich vzácne zeminy,
10.
metalurgická výroba kovov,
11.
výroba, spracovanie a použitie materiálov s obsahom tória a uránu,
12.
využívanie geotermálnej energie,
13.
výroba cementu, údržba kameninových pecí,
14.
nakladanie s pevnými produktmi pri výrobe železa,
15.
nakladanie s produktmi pri tavení cínu, olova a medi,
16.
nakladanie s vodárenskými kalmi z úpravy vody z podzemných zdrojov,
17.
nakladanie s filtrami na pracoviskách podľa prvého až trinásteho bodu a pri filtrácii podzemnej vody, ...
18.
nakladanie s rádioaktívnymi materiálmi vyskytujúcimi sa v prírode, pri ktorých sa preukázalo, že obsah ...
(3)

Pracoviskom s možným zvýšeným ožiarením z radónu je

a)
pracovisko v podzemí,
b)
pracovisko situované na území, kde v budovách s pobytovými priestormi priemerná objemová aktivita radónu ...
1.
ktoré od povrchu zeme oddeľuje vrstva voľne prúdiaceho vzduchu,
2.
postavenej po 26. júni 1992, podpivničenej v celom pôdoryse pracoviska a zabezpečenej proti prenikaniu ...
c)
pracovisko, na ktorom sa čerpaním, zhromažďovaním alebo iným spôsobom nakladá s vodou z podzemných zdrojov. ...
(4)

O ďalších pracoviskách s možným zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením môže rozhodnúť úrad. ...

(5)

Zaraďovanie pracoviska umiestneného v podzemnom podlaží alebo prvom nadzemnom podlaží budov medzi pracoviská ...

(6)

Referenčná úroveň pre objemovú aktivitu radónu na pracovisku je 300 Bq.m-3 za kalendárny rok.

§ 124
Prevádzka pracoviska s možným zvýšeným ožiarenímprírodným ionizujúcim žiarením
(1)

Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje pracovisko s možným zvýšeným ožiarením ...

a)
zabezpečiť
1.
meranie na stanovenie efektívnej dávky pracovníka za kalendárny rok počas pobytu pracovníka na pracovisku, ...
2.
evidenciu výsledkov merania a stanovenia podľa prvého bodu,
3.
optimalizáciu radiačnej ochrany, ak je prekročená medzná dávka 6 mSv za kalendárny rok počas pobytu ...
b)
informovať preukázateľne pracovníka o
1.
možnom zvýšení ožiarenia prírodným ionizujúcim žiarením,
2.
výsledkoch merania a stanovenia podľa písmena a) prvého bodu,
3.
výsledkoch optimalizácie podľa písmena a) tretieho bodu,
c)
predkladať príslušnému regionálnemu úradu za kalendárny rok najneskôr do konca marca nasledujúceho kalendárneho ...
1.
pracovisku,
2.
výsledkoch merania a stanovenia podľa písmena a) prvého bodu,
3.
výsledkoch optimalizácie podľa písmena a) tretieho bodu.
(2)

Optimalizácia radiačnej ochrany na pracovisku sa vykonáva pomocou metód uvedených vo všeobecne záväznom ...

(3)

Ak prevádzka pracoviska podľa odseku 1 môže viesť k výskytu prírodných rádionuklidov vo vode a ovplyvniť ...

DRUHÁ HLAVA
PLÁNOVANÁ SITUÁCIA OŽIARENIA

§ 125
Prevádzka pracoviska so zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením
(1)

Činnosť v prostredí so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením je pracovná činnosť, ktorá sa vykonáva ...

(2)

Ak na pracovisku podľa § 123 ods. 2 písm. b) po vykonaní optimalizácie podľa § 124 ods. 1 písm. a) tretieho ...

(3)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje pracovisko podľa odseku 1, je povinná ...

a)
zabezpečiť
1.
meranie na stanovenie efektívnej dávky pracovníka za kalendárny rok počas pobytu pracovníka na pracovisku, ...
2.
evidenciu výsledkov merania a stanovenia podľa prvého bodu,
3.
optimalizáciu radiačnej ochrany,
b)
oznamovať príslušnému regionálnemu úradu informácie o pracovisku,
c)
zabezpečiť preukázateľne každoročné oboznámenie pracovníka s
1.
údajmi o zvýšení ožiarenia prírodným ionizujúcim žiarením,
2.
výsledkami merania a stanovenia podľa písmena a) prvého bodu,
3.
výsledkami optimalizácie podľa písmena a) tretieho bodu,
d)
zabezpečiť preukázateľné a bezodkladné informovanie pracovníka a príslušný regionálny úrad o údajoch ...
e)
predkladať príslušnému regionálnemu úradu za kalendárny rok údaje podľa písmena a) prvého a tretieho ...
f)
vymedziť a označiť pracovisko alebo jeho časť, kde môže dôjsť k prekročeniu efektívnej dávky pracovníka ...
g)
zabezpečiť pracovisko proti vstupu nepovolanej osoby,
h)
zaradiť pracovníka na pracovisku ako pracovníka kategórie A,
i)
zabezpečiť pracovníkovi podľa písmena h) zdravotný dohľad,
j)
vypracovať pokyny na bezpečné vykonávanie činnosti z hľadiska radiačnej ochrany a zahrnúť ich do prevádzkových ...

TRETIA HLAVA
EXISTUJÚCA SITUÁCIA OŽIARENIA

§ 126
Ochrana leteckého personálu

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje pracovisko podľa § 123 ods. 2 písm. ...

a)
zabezpečiť
1.
stanovenie efektívnej dávky pracovníka za kalendárny rok pomocou merania alebo validovaného softvéru, ...
2.
evidenciu stanovenia podľa prvého bodu,
3.
optimalizáciu radiačnej ochrany úpravou rozpisu služieb člena posádky lietadla na zníženie ožiarenia ...
b)
zabezpečiť preukázateľné informovanie pracovníka o možnom zvýšení ožiarenia prírodným ionizujúcim žiarením, ...
c)
predkladať ministerstvu dopravy za kalendárny rok najneskôr do konca marca nasledujúceho kalendárneho ...
1.
pracovisku,
2.
výsledkoch stanovenia a merania podľa písmena a) prvého bodu,
3.
výsledkoch optimalizácie podľa písmena a) tretieho bodu,
d)
zabezpečiť úpravu pracovných podmienok tehotnej pracovníčky podľa § 19 ods. 2.
§ 127
Vykonávanie činnosti na pracovisku s možným zvýšeným ožiarením z radónu
(1)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje pracovisko v podzemí, pracovisko, ...

a)
zabezpečiť
1.
meranie na stanovenie efektívnej dávky pracovníka za kalendárny rok počas pobytu pracovníka na pracovisku, ...
2.
evidenciu výsledkov merania a stanovenia podľa prvého bodu,
3.
optimalizáciu radiačnej ochrany, ak efektívna dávka pracovníka za kalendárny rok počas pobytu na pracovisku ...
b)
oznamovať príslušnému regionálnemu úradu informácie o pracovisku,
c)
zabezpečiť preukázateľné informovanie pracovníka o
1.
možnom zvýšení ožiarenia z radónu,
2.
výsledkoch merania a stanovenia podľa písmena a) prvého bodu,
3.
výsledkoch optimalizácie podľa písmena a) tretieho bodu,
d)
predkladať príslušnému regionálnemu úradu informácie za kalendárny rok podľa písmena a) prvého a tretieho ...
(4)

Ak je v jednej budove viac ako jedno pracovisko podľa § 123 ods. 3 písm. b), povinnosti podľa odseku ...

§ 128
Vykonávanie činnosti na pracovisku so zvýšeným ožiarením z radónu
(1)

Ak na pracovisku podľa § 123 ods. 3 po vykonaní optimalizácie podľa § 127 ods. 1 písm. a) tretieho bodu ...

(2)

Pracovisko podľa odseku 1 sa posudzuje ako plánovaná situácia ožiarenia a prevádzkovateľ je povinný ...

ŠTVRTÁ HLAVA
RADIAČNÁ OCHRANA OBYVATEĽOV PRED OŽIARENÍM PRÍRODNÝM IONIZUJÚCIM ŽIARENÍM

§ 130
Budova s možným zvýšeným výskytom radónu
(1)

Za budovu s možným zvýšeným výskytom radónu sa považuje

a)
bytová budova,6) ktorá má podzemné podlažie alebo prvé nadzemné podlažie určené na bývanie osôb,
b)
bytová budova podľa písmena a), ktorá je postavená na predaj alebo prenájom pobytových priestorov (ďalej ...
c)
nebytová budova,7) ktorá má podzemné podlažie alebo prvé nadzemné podlažie určené na poskytovanie služieb ...
(2)

Referenčná úroveň pre objemovú aktivitu radónu v pobytových priestoroch je 300 Bq.m-3 za kalendárny ...

§ 132
Projektovanie a výstavba bytových budov na predaj a prenájom, projektovanie a výstavba nebytových budov ...
(1)

Každý, kto projektuje alebo stavia bytovú budovu určenú na predaj alebo prenájom alebo nebytovú budovu ...

(2)

Každý, kto projektuje stavebné úpravy alebo vykonáva stavebné úpravy budov podľa odseku 1, je povinný ...

PIATA HLAVA
OCHRANA PRED PRÍRODNÝM IONIZUJÚCIM ŽIARENÍM V POBYTOVÝCH PRIESTOROCH

§ 133
Ožiarenie radónom v pobytových priestoroch
(2)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje službu podľa § 25 ods. 2 písm. d), ...

(3)

Vlastník budovy určenej na predaj alebo prenájom alebo nebytovej budovy určenej na poskytovanie služieb ...

(4)

Vlastník budovy, ktorá slúži predškolskému zariadeniu alebo školskému zariadeniu, na poskytovanie sociálnych ...

(5)

Vlastník budovy, v ktorej bolo zistené prekročenie referenčnej úrovne objemovej aktivity radónu 300 ...

(6)

Povinnosti vlastníka budovy podľa odsekov 1, 3 až 5 sa vzťahujú na vlastníka bytovej budovy6) alebo ...

§ 134
Externé ožiarenie žiarením gama v pobytových priestoroch
(1)

Vlastník budovy, ktorá bola postavená pred 26. júnom 1992, je povinný prijať také nápravné opatrenia, ...

(2)

Povinnosti vlastníka budovy podľa odseku 1 sa vzťahujú na vlastníka bytovej budovy6) alebo vlastníka ...

§ 135
Národný akčný radónový plán
(1)

Národný akčný radónový plán sa zameriava na

a)
znižovanie rizika vzniku rakoviny pľúc v dôsledku ožiarenia radónom v pobytových priestoroch,
b)
identifikáciu územia so zvýšeným výskytom radónu,
c)
usmerňovanie existujúceho ožiarenia radónom vrátane preventívnych a nápravných opatrení v súvislosti ...
d)
zvýšenie informovanosti o riziku podľa písmena a),
e)
vykonanie radónového prieskumu v rodinných domoch, bytových domoch, predškolských zariadeniach, školských ...
(2)

V národnom akčnom radónovom pláne sa musia zohľadniť stratégie podľa prílohy č. 11.

(3)

Ministerstvo životného prostredia sa v rámci národného akčného radónového plánu podieľa na informovaní ...

(4)

Ministerstvo školstva sa podieľa prostredníctvom vysokých škôl a svojich priamo riadených organizácií ...

(5)

Úrad v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva, ministerstvom dopravy, ministerstvom životného prostredia ...

ŠIESTA HLAVA
PITNÁ VODA, PRÍRODNÁ MINERÁLNA VODA, PRAMENITÁ VODA

A STAVEBNÝ MATERIÁL
§ 136
Pitná voda
(1)

Dodávateľ pitnej vody64) v oblasti radiačnej ochrany je povinný

a)
zabezpečiť monitorovanie rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody podľa všeobecne záväzného právneho ...
b)
oznámiť bezodkladne príslušnému regionálnemu úradu prekročenie indikačnej hodnoty rádiologického ukazovateľa ...
c)
vykonať do šiestich mesiacov opakovaný odber vzorky pitnej vody, ak sa pri kontrole rádiologických ukazovateľov ...
d)
zabezpečiť nápravné opatrenia podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. ...
e)
bezodkladne informovať príslušný regionálny úrad a dotknutých obyvateľov o riziku, ktoré vyplýva z prekročenia ...
f)
predložiť písomnou formou v listinnej podobe alebo elektronickej podobe výsledky monitorovania podľa ...
(2)

Dodávateľ pitnej vody môže požiadať príslušný regionálny úrad o výnimku na

a)
zníženie rozsahu kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody alebo početnosti kontroly ...
b)
používanie pitnej vody, ktorá prekračuje indikačnú dávku kvality pitnej vody alebo medzné hodnoty rádiologických ...
(3)

Žiadosť o výnimku podľa odseku 2 písm. a) obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo žiadateľa a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko, obchodné ...
b)
návrh rozsahu kontroly rádiologických ukazovateľov pitnej vody alebo návrh početnosti kontroly rádiologických ...
c)
výsledky najmenej štyroch stanovení celkovej objemovej aktivity alfa, celkovej objemovej aktivity beta, ...
(4)

Žiadosť o výnimku podľa odseku 2 písm. b) obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo žiadateľa a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko, obchodné ...
b)
návrh rozsahu výnimky na používanie pitnej vody, obdobie, na ktoré sa výnimka žiada, a odôvodnenie návrhu, ...
c)
vyhodnotenie zásobovania pitnou vodou v oblasti, ktorej sa výnimka týka, a ktoré preukazuje, že dodávanie ...
d)
laboratórne analýzy pitnej vody, ktoré poskytnú štatisticky preukázateľné výsledky rádiologických ukazovateľov ...
e)
množstvo dodávanej pitnej vody za deň,
f)
hodnotenie zdravotného rizika, ktoré vyplýva z prekročenia rádiologického ukazovateľa kvality pitnej ...
g)
návrh programu monitorovania
h)
návrh nápravných opatrení,
i)
spôsob informovania obyvateľov; informácie pre obyvateľov musia obsahovať postup na ochranu zdravia.
(5)

Rozhodnutie o výnimke na zníženie rozsahu kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody alebo ...

a)
rozsah kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody alebo početnosť kontroly rádiologických ...
b)
odôvodnenie výnimky.
(6)

Rozhodnutie o výnimke na používanie pitnej vody podľa odseku 2 písm. b) obsahuje

a)
odôvodnenie výnimky,
b)
rádiologický ukazovateľ kvality pitnej vody, ktorého sa výnimka týka, najvyššiu povolenú hodnotu tohto ...
c)
oblasť zásobovania a počet obyvateľov, ktorých sa výnimka týka, množstvo dodávanej pitnej vody za deň ...
d)
výsledky kontroly kvality pitnej vody za predchádzajúce obdobie,
e)
vhodný program monitorovania, podľa potreby s vyššou početnosťou monitorovacích činností,
f)
plán nevyhnutných nápravných opatrení vrátane harmonogramu prác, odhadu nákladov a zabezpečenia revízie. ...
(7)

Výnimku na používanie pitnej vody podľa odseku 2 písm. b) môže príslušný regionálny úrad povoliť najviac ...

(8)

Pri kontrole kvality pitnej vody sa uplatňujú kritériá podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ...

(9)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva odber a stanovenia rádiologických ukazovateľov ...

§ 137
Prírodná minerálna voda a pramenitá voda
(1)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vyrába alebo dodáva prírodnú minerálnu vodu ...

a)
zabezpečiť monitorovanie rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody alebo pramenitej ...
b)
viesť evidenciu výsledkov stanovení podľa písmena a) a uchovávať ju najmenej päť rokov od skončenia ...
c)
bezodkladne oznámiť úradu a príslušnému regionálnemu úradu prekročenie indikačnej hodnoty rádiologického ...
d)
vykonať do šiestich mesiacov opakovaný odber prírodnej minerálnej vody alebo pramenitej vody, ak sa ...
e)
zabezpečiť nápravné opatrenia podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. ...
f)
o výsledkoch nápravných opatrení podľa písmena e) bezodkladne informovať úrad a príslušný regionálny ...
g)
predkladať písomnou formou v listinnej podobe alebo elektronickej podobe výsledky monitorovania podľa ...
(2)

Požiadavky podľa odseku 1 sa nevzťahujú na prírodnú minerálnu vodu alebo pramenitú vodu, ktorá bola ...

(3)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba môže požiadať úrad o výnimku na zníženie rozsahu kontroly ...

(4)

Žiadosť o výnimku podľa odseku 3 obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo žiadateľa a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, ...
b)
návrh rozsahu kontroly rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody alebo pramenitej ...
c)
výsledky najmenej štyroch stanovení celkovej objemovej aktivity alfa, celkovej objemovej aktivity beta, ...
d)
množstvo prírodnej minerálnej vody alebo pramenitej vody dodávanej na trh za kalendárny rok.
(5)

Rozhodnutie o výnimke na zníženie rozsahu kontroly rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej ...

a)
rozsah kontroly rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody alebo pramenitej vody ...
b)
odôvodnenie výnimky.
(6)

Pri kontrole kvality prírodnej minerálnej vody alebo pramenitej vody sa uplatňujú kritériá podľa všeobecne ...

(7)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva odber a stanovenie rádiologických ukazovateľov ...

§ 138
Rádionuklidy v stavebnom materiáli
(1)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vyrobila stavebný materiál alebo doviezla stavebný ...

a)
zabezpečiť stanovenie rádiologických ukazovateľov v stavebnom materiáli podľa všeobecne záväzného právneho ...
b)
viesť evidenciu výsledkov stanovení rádiologických ukazovateľov v stavebnom materiáli a uchovávať ju ...
c)
vykonať preventívne opatrenia na zníženie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli, ak ...
d)
po vykonaní preventívnych opatrení podľa písmena c) opakovane zabezpečiť stanovenie rádiologických ukazovateľov ...
e)
oznamovať úradu údaje z evidencie podľa písmena b) a výsledky stanovení rádiologických ukazovateľov ...
(2)

Ak aj po vykonaní preventívnych opatrení podľa odseku 1 písm. c) je prekročená referenčná úroveň podľa ...

(3)

Požiadavky podľa odseku 1 sa nevzťahujú na stavebný materiál, ktorý bol vyrobený a uvedený na trh v ...

(4)

Ak fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba podľa odseku 1 na základe vykonaných stanovení rádiologických ...

(5)

Referenčnou úrovňou pre stavebný materiál je efektívna dávka reprezentatívnej osoby z vonkajšieho ožiarenia ...

§ 139
Ostatné existujúce situácie ožiarenia

Existujúce situácie ožiarenia, ktoré nie sú uvedené v šiestej časti a § 150 a sú významné z hľadiska ...

TRINÁSTA ČASŤ

OCHRANA OBYVATEĽOV A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRED OŽIARENÍM NÁSLEDKOM VYKONÁVANIA ČINNOSTI VEDÚCEJ K OŽIARENIU <span class="shorten">...</span>

PRVÁ HLAVA
OCHRANA OBYVATEĽOV V BEŽNEJ RADIAČNEJ SITUÁCII

§ 140
Ochrana obyvateľov pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu
(1)

Zabezpečovanie radiačnej ochrany pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu za bežných podmienok zahŕňa ...

(2)

Posudzovanie zabezpečenia radiačnej ochrany pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu, pri ktorej ...

a)
posudzovaním a schvaľovaním navrhovaného umiestnenia pracoviska alebo zariadenia, ktorého prevádzka ...
b)
posudzovaním a povoľovaním len takého pracoviska alebo zariadenia, pri ktorom je preukázateľne zabezpečená ...
c)
posudzovaním a schvaľovaním plánov vypúšťania rádioaktívnych látok,
d)
opatreniami na kontrolu prístupu jednotlivcov z obyvateľstva na pracovisko alebo do zariadenia.
(3)

Každý, kto vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu v rámci plánovanej situácie ožiarenia, je povinný zabezpečiť ...

§ 141
Odhad dávok obyvateľov
(1)

Rozsah posudzovania radiačnej záťaže obyvateľov z činnosti vedúcej k ožiareniu je odstupňovaný a zodpovedá ...

(2)

Úrad pri určovaní činnosti vedúcej k ožiareniu, pri ktorej je potrebné posúdiť radiačnú záťaž jednotlivcov ...

a)
rozhodne o
1.
primeranom rozsahu prieskumov, ktoré sa majú vykonať a informáciách, ktoré sa majú zohľadniť a o postupe ...
2.
primeranej početnosti monitorovania relevantných parametrov stanovených na základe prieskumov podľa ...
b)
vyžaduje vedenie a uchovávanie záznamov vzťahujúcich sa na
1.
meranie dávok z externého ožiarenia; ak je potrebné, zaznamená sa aj druh ionizujúceho žiarenia,
2.
odhad príjmu rádionuklidov s uvedením ich charakteristík; ak je potrebné aj ich fyzikálny stav alebo ...
3.
odhad rádioaktívnej kontaminácie,
4.
odhad dávok, ktoré by pri zohľadnení rádiologických rizík mohla prijať reprezentatívna osoba,
c)
vyžaduje zasielanie odhadov dávok prijatých reprezentatívnou osobou,
d)
uchováva získané výsledky odhadov dávok prijatých reprezentatívnou osobou a na požiadanie ich sprístupní ...
§ 142
Povinnosti prevádzkovateľa v súvislosti s radiačnou ochranou obyvateľov
(1)

Prevádzkovateľ je povinný

a)
dosiahnuť a udržiavať optimálnu úroveň radiačnej ochrany obyvateľov a životného prostredia,
b)
používať na sledovanie úrovne radiačnej ochrany, na meranie a hodnotenie ožiarenia obyvateľov alebo ...
c)
overovať účinnosť technických zariadení a postupov určených na ochranu obyvateľov a životného prostredia ...
(2)

Prevádzkovateľ sa pri plnení povinností podľa odseku 1 radí s expertom na radiačnú ochranu pre príslušnú ...

DRUHÁ HLAVA
RADIAČNÁ OCHRANA OBYVATEĽOV V NÚDZOVEJ SITUÁCII

§ 143
Odozva na núdzovú situáciu
(1)

Odozva na núdzovú situáciu je uplatnenie súboru ochranných opatrení na

a)
zvládnutie núdzovej situácie,
b)
znovunadobudnutie kontroly nad vzniknutou núdzovou situáciou,
c)
zabránenie jej následkom vrátane neradiačných následkov,
d)
zmiernenie jej následkov.
(2)

Úrad v núdzovej situácii

a)
vykonáva monitorovanie radiačnej situácie, riadi činnosť radiačnej monitorovacej siete, zbiera údaje ...
b)
nariaďuje ochranné opatrenia podľa § 144 ods. 1 a 2,
c)
podáva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie podľa osobitného predpisu12) a návrh na vykonanie ochranných ...
d)
poskytuje verejnosti informácie o radiačnej situácii, možnom ožiarení, rizikách spôsobených ožiarením ...
e)
pripravuje podklady na hodnotenie následkov ožiarenia,
f)
spolupracuje na národnej úrovni alebo na medzinárodnej úrovni pri poskytovaní informácií a pri koordinácii ...
g)
ustanovuje podmienky a podáva návrh na prechod z núdzovej situácie ožiarenia do existujúcej situácie ...
(3)

Príslušný regionálny úrad, ministerstvo dopravy a ministerstvo obrany v núdzovej situácii

a)
vykonáva monitorovanie radiačnej situácie a hodnotí ožiarenie obyvateľstva,
b)
postupuje podľa odseku 2 písm. b), d), e) a g).
§ 144
Ochranné opatrenia v núdzovej situácii
(1)

Ochranné opatrenia je nevyhnutné prispôsobiť situácii a vykonať ich vo vzťahu k

a)
zdroju ionizujúceho žiarenia, aby sa znížilo priame ožiarenie, zabránilo úniku rádionuklidov, obmedzil ...
b)
životnému prostrediu, aby sa znížil transfer rádioaktívnych látok k jednotlivcovi z obyvateľstva a znížilo ...
c)
jednotlivcovi z obyvateľstva, aby sa znížilo jeho ožiarenie, a ak to bude potrebné, aby sa zabezpečila ...
(2)

V núdzovej situácii, ktorá nie je mimoriadnou situáciou podľa osobitného predpisu,12) príslušný orgán ...

(3)

V núdzovej situácii, ktorá je mimoriadnou situáciou podľa osobitného predpisu,12) úrad podáva príslušným ...

a)
ukrytie a ukončenie ukrytia,
b)
evakuácia67) a ukončenie evakuácie,
c)
dočasné presídlenie a ukončenie dočasného presídlenia,
d)
trvalé presídlenie,
e)
použitie profylaktík vrátane jódovej profylaxie alebo antidót,
f)
zákaz alebo obmedzenie spotreby potravín a pitnej vody,
g)
monitorovanie kontaminácie a dekontamináciu osôb,
h)
zdravotné poradenstvo v súvislosti s ožiarením a poskytnutie psychologickej podpory,
i)
hygienická očista osôb,
j)
zdravotný skríning a sledovanie kontaminovaných osôb alebo ožiarených osôb,
k)
odstránenie a spôsob odstránenia rádioaktívnej kontaminácie z terénu, budov a materiálov na bezpečnú ...
l)
režimové opatrenia pre obyvateľov ohrozenej oblasti alebo zasiahnutej oblasti a ich odvolanie,
m)
monitorovanie územia,
n)
varovanie obyvateľstva,
o)
likvidácia úniku nebezpečných látok a zamedzenie ich nekontrolovaného šírenia,
p)
zabezpečenie záchranných prác,
q)
osobitná manipulácia s rádioaktívne kontaminovanými mŕtvymi osobami a určenie spôsobu ich pochovania. ...
(4)

Prevádzkovateľ, u ktorého došlo k vzniku núdzovej situácie ožiarenia, je povinný

a)
oznámiť bezodkladne vznik núdzovej situácie ožiarenia príslušnému orgánu radiačnej ochrany,
b)
varovať zamestnancov a obyvateľstvo v oblasti ohrozenia,
c)
vykonať predbežné zistenie okolností, posúdiť následky núdzovej situácie ožiarenia a poskytnúť pomoc ...
d)
neodkladne zabezpečiť monitorovanie úniku rádioaktívnych látok a ionizujúceho žiarenia do životného ...
e)
vykonať opatrenia na zamedzenie ďalšieho rozvoja radiačnej nehody alebo radiačnej havárie, ktorá viedla ...
f)
zabezpečiť ochranu zdravia osôb v mieste radiačnej nehody alebo v mieste radiačnej havárie podľa havarijného ...
g)
poskytnúť špeciálne prostriedky individuálnej ochrany zasahujúcim osobám, ktoré sa podieľajú na záchranných ...
h)
zaznamenávať údaje o priebehu radiačnej nehody alebo radiačnej havárie a údaje o prijatých opatreniach ...
i)
vyhodnotiť ožiarenie a rádioaktívnu kontamináciu osôb postihnutých radiačnou nehodou alebo radiačnou ...
j)
vyšetriť príčiny radiačnej nehody alebo radiačnej havárie, ktorá viedla k vzniku núdzovej situácie a ...
k)
predložiť správu o radiačnej nehode alebo radiačnej havárii úradu do šiestich týždňov od jej vzniku,
l)
spolupracovať pri príprave na odstraňovanie následkov na území zasiahnutom radiačnou haváriou.
(5)

Ak činnosť vedúca k ožiareniu môže mať za následok únik rádioaktívnych látok, je prevádzkovateľ pri ...

(6)

Pri plánovaní a príprave ochranných opatrení v núdzovej situácii príslušné orgány štátnej správy66) ...

(7)

Pri odôvodnení a optimalizácii v procese rozhodovania o zavedení ochranných opatrení v núdzovej situácii ...

a)
okolnosti ovplyvňujúce vykonateľnosť ochranných opatrení, najmä
1.
hustota obyvateľstva,
2.
dopravná situácia,
3.
existencia veľkých sídelných jednotiek,
4.
doba potrebná na prípravu evakuácie obyvateľov,
5.
aktuálna meteorologická situácia,
b)
veľkosť ožiarenia fyzických osôb, ktoré by sa odvrátilo zavedením ochranného opatrenia,
c)
dôsledky zavádzaných ochranných opatrení.
(8)

Pri rozhodovaní o prijatí ochranných opatrení príslušný orgán štátnej správy postupuje podľa všeobecných ...

(9)

Pri rozhodovaní o odvolaní zavedených ochranných opatrení príslušný orgán štátnej správy musí zohľadniť ...

(10)

Odvolanie ochranného opatrenia, ako je ukrytie, evakuácia a presídlenie obyvateľov je odôvodnené, ak ...

(11)

Pri súčasnom výskyte núdzovej situácie ožiarenia a mimoriadnej situácie po inej udalosti, ako je únik ...

TRETIA HLAVA
NÚDZOVÁ SITUÁCIA OŽIARENIA A ZASAHUJÚCE OSOBY

§ 145
Obmedzenie ožiarenia osôb zasahujúcich v núdzovej situácii
(1)

Ožiarenie osôb zasahujúcich v núdzovej situácii alebo osôb podieľajúcich sa na záchranných prácach pri ...

(2)

Referenčné úrovne na optimalizáciu ožiarenia osôb, ktoré zasahujú v núdzovej situácii, keď nie je možné ...

(3)

Výnimočne na záchranu ľudského života, zabránenie vzniku závažných účinkov ionizujúceho žiarenia na ...

(4)

Zasahujúce osoby, ktoré sa podieľajú na záchranných prácach a vykonávajú činnosti, pri ktorých môže ...

(5)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vysiela zasahujúcu osobu k zásahu v núdzovej ...

a)
monitorovanie a hodnotenie veľkosti ožiarenia primerané podmienkam a okolnostiam vykonávaného zásahu, ...
b)
osobné ochranné pracovné prostriedky a ochranné pomôcky primerané podmienkam a okolnostiam vykonávaného ...
(6)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vysiela zasahujúcu osobu k zásahu v núdzovej ...

(7)

Zasahujúca osoba, ktorej vyslanie k zásahu sa vopred nepredpokladá, sa môže zúčastniť zásahu len s jej ...

(8)

Zasahujúcej osobe, ktorá je počas vykonávania zásahu pri radiačnej havárii vystavená ožiareniu pri práci ...

(9)

Za splnenie požiadaviek podľa odsekov 4 až 8 je zodpovedná fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická ...

§ 146
Informovanie a príprava zasahujúcich osôb
(1)

Osobám, s ktorými počíta plán odozvy na radiačnú mimoriadnu udalosť alebo núdzovú situáciu ako so zasahujúcimi ...

(2)

Keď vznikne radiačná mimoriadna udalosť alebo núdzová situácia, informácie uvedené v odseku 1 sa vhodným ...

(3)

Pracovníkovi, pri ktorého pracovnom zaradení sa očakáva, že môže byť zasahujúcou osobou v núdzovej situácii, ...

(4)

O informovaní o zdravotných rizikách a o príprave zasahujúcich osôb v oblasti radiačnej ochrany je zamestnávateľ ...

(5)

Odporúčaný obsah prípravy zasahujúcich osôb v oblasti radiačnej ochrany je uvedený v prílohe č. 13; ...

§ 147
Pripravenosť orgánov radiačnej ochrany na odozvu na radiačnú mimoriadnu udalosť alebo núdzovú situáciu ...
(1)

Na plnenie úloh v oblasti odozvy na radiačnú mimoriadnu udalosť alebo núdzovú situáciu príslušný orgán ...

a)
komunikačné prostriedky,
b)
dosažiteľnosť pracovníkov riadiacich odozvu,
c)
dosažiteľnosť zasahujúcich osôb,
d)
vhodné prístrojové a materiálno-technické vybavenie,
e)
vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky a ochranné pomôcky.
(2)

Pre pracovníkov, s ktorými počíta plán odozvy na radiačnú mimoriadnu udalosť alebo núdzovú situáciu ...

§ 148
Systém riadenia odozvy na núdzovú situáciu
(1)

Systém riadenia odozvy na núdzovú situáciu zahŕňa vypracovanie plánov odozvy na núdzovú situáciu s cieľom ...

(2)

Pri odozve na núdzovú situáciu vo veciach neupravených týmto zákonom sa postupuje podľa osobitných predpisov69) ...

(3)

Kritériá a zásady na tvorbu a aktualizáciu plánu ochrany obyvateľstva, požiadavky na systémy riadenia ...

§ 149
Medzinárodná spolupráca
(1)

Úrad pri riešení možnej núdzovej situácie na území Slovenskej republiky, ktorá môže postihnúť aj iné ...

(2)

Osoby, ktoré sa podieľajú na monitorovaní radiačnej situácie, sú povinné poskytnúť zástupcom Európskej ...

ŠTVRTÁ HLAVA
EXISTUJÚCA SITUÁCIA OŽIARENIA

§ 150
Existujúca situácia ožiarenia ako následok núdzovej situácie ožiarenia alebo ako následok iných okolností ...
(1)

V existujúcej situácii ožiarenia, ktorá je následkom núdzovej situácie ožiarenia alebo ukončenej činnosti ...

(2)

Pri správe kontaminovanej oblasti, ktorej kontaminácia je následkom núdzovej situácie ožiarenia vrátane ...

(3)

Pri pretrvávajúcom ožiarení príslušné orgány na úseku civilnej ochrany primerane k súvisiacemu riziku ...

a)
vymedzenie a označenie dotknutej oblasti,
b)
monitorovanie radiačnej záťaže,
c)
prijatie nápravných opatrení s ohľadom na konkrétnu situáciu,
d)
prijatie vhodných regulačných opatrení v oblasti vymedzenej podľa písmena a).
(4)

Prijatie opatrení sa posudzuje v súlade s princípom optimalizácie s ohľadom na ich rozsah, uskutočniteľnosť, ...

(5)

Referenčná úroveň na usmernenie pretrvávajúceho ožiarenia v dôsledku núdzovej situácie ožiarenia je ...

(6)

Opatrenia na usmerňovanie pretrvávajúceho ožiarenia pri správe kontaminovanej oblasti, ktorá vznikla ...

a)
vymedzenie kontaminovaných oblastí podľa miery ich kontaminácie,
b)
obmedzenie pohybu fyzických osôb,
c)
určenie podmienok
1.
pre živočíšnu a rastlinnú výrobu,
2.
na spotrebu potravy, mlieka a pitnej vody v kontaminovanej oblasti,
3.
na dekontamináciu v kontaminovanej oblasti a
4.
na ukladanie a spracovanie kontaminovaného odpadu.
§ 151
Stratégie riadenia existujúcej situácie ožiarenia
(1)

Ministerstvo vnútra koordinuje činnosť ústredných orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov, okresných ...

a)
zabezpečovaní stratégie riadenia existujúcej situácie ožiarenia,
b)
rozhodovaní o vývoji a vykonávaní stratégie riadenia existujúcej situácie ožiarenia,
c)
vykonávaní nápravných opatrení a ochranných opatrení.
(2)

Forma, rozsah a trvanie nápravných opatrení a ochranných opatrení, ktoré sú určené na vykonávanie stratégií ...

(3)

Úrad posúdi distribúciu dávok, ktorá je následkom vykonávania stratégie, a výsledok posúdenia zohľadní ...

(4)

Ak nie sú známe presnejšie údaje o dobe pobytu v budovách a vo voľnom teréne, predpokladá sa, že vnútri ...

(5)

Orgány uvedené v odseku 1 pravidelne

a)
vyhodnocujú dostupné nápravné opatrenia a ochranné opatrenia a účinnosť plánovaných a prijatých opatrení, ...
b)
poskytujú ožiareným skupinám obyvateľstva informácie o možných zdravotných rizikách a o dostupných prostriedkoch ...
c)
poskytujú informácie na usmerňovanie ožiarenia na
1.
miestnej úrovni,
2.
individuálnej úrovni.
(6)

Ak ide o činnosť, ktorá zahŕňa prírodný rádioaktívny materiál a ktorá nie je riadená ako plánovaná situácia ...

§ 152
Kontaminácia potravín a krmiva
(1)

Pri optimalizácii opatrení na usmernenie pretrvávajúceho ožiarenia v dôsledku núdzovej situácie ožiarenia ...

a)
vonkajšie ožiarenie v dôsledku kontaminácie životného prostredia a
b)
vnútorné ožiarenie v dôsledku príjmu kontaminovaných potravín alebo kontaminovanej vody.
(2)

Pri optimalizácii opatrení na usmernenie pretrvávajúceho ožiarenia spôsobeného rádioaktívnou kontamináciou ...

a)
miera kontaminácie položiek potravinového reťazca a
b)
zastúpenie kontaminovaných položiek potravinového reťazca v spotrebnom koši reprezentatívnej osoby.
(3)

Všeobecné kritériá na prijímanie opatrení, ktoré pri pretrvávajúcom ožiarení regulujú distribúciu a ...

PIATA HLAVA
MONITOROVANIE RADIAČNEJ SITUÁCIE

Radiačná monitorovacia sieť
§ 153
(1)

Radiačná monitorovacia sieť je sústava technicky, odborne a personálne vybavených odborných pracovísk, ...

(2)

Radiačnú monitorovaciu sieť vytvára úrad a príslušné regionálne úrady v spolupráci s ústrednými orgánmi ...

(3)

Radiačná monitorovacia sieť zabezpečuje

a)
meranie určených veličín vo vybraných zložkách životného prostredia v systéme monitorovacích miest podľa ...
b)
hodnotenie ožiarenia obyvateľstva a príspevku k ožiareniu obyvateľstva, ktorý je spôsobený činnosťami ...
c)
podklady na systematické usmerňovanie ožiarenia obyvateľstva,
d)
údaje o rádioaktívnej kontaminácii životného prostredia, ktoré sú potrebné na rozhodovanie o vykonaní ...
e)
údaje o úrovni ožiarenia na informovanie obyvateľstva a na medzinárodnú výmenu informácií o radiačnej ...
(4)

Radiačnú monitorovaciu sieť tvorí ústredie radiačnej monitorovacej siete, stále zložky a pohotovostné ...

§ 154
(1)

V normálnej radiačnej situácii vykonávajú monitorovanie stále zložky radiačnej monitorovacej siete. ...

(2)

Ústredie radiačnej monitorovacej siete v normálnej radiačnej situácii

a)
koordinuje a odborne usmerňuje činnosť radiačnej monitorovacej siete,
b)
v spolupráci so stálymi zložkami radiačnej monitorovacej siete vypracúva metodické pokyny a návody na ...
c)
riadi prípravu stálych zložiek radiačnej monitorovacej siete, vypracúva plán havarijných cvičení, najmenej ...
d)
zbiera a spracúva výsledky monitorovania získané radiačnou monitorovacou sieťou,
e)
eviduje výsledky monitorovania získané radiačnou monitorovacou sieťou a vypracúva výročné správy o ožiarení ...
f)
hodnotí úroveň ožiarenia obyvateľstva a príspevok k ožiareniu obyvateľstva v dôsledku vykonávania činností ...
g)
na základe záverov a analýz výsledkov monitorovania pripravuje podklady na vypracovanie návrhov na usmerňovanie ...
(3)

Ústredie radiačnej monitorovacej siete v núdzovej situácii koordinuje a odborne usmerňuje činnosť radiačnej ...

a)
plánov ochrany obyvateľstva,
b)
požiadaviek orgánov štátnej správy podľa osobitného predpisu.71)
(4)

Úrad ako ústredie radiačnej monitorovacej siete v spolupráci s orgánmi uvedenými v § 6 ods. 2 písm. ...

(5)

Podrobnosti o činnosti radiačnej monitorovacej siete sú uvedené vo všeobecne záväznom právnom predpise ...

ŠTRNÁSTA ČASŤ

VÝKON ŠTÁTNEHO DOZORU

§ 155
Štátny dozor
(1)

Štátny dozor je dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov ...

(2)

Osoba, ktorá vykonáva štátny dozor, sa pri výkone štátneho dozoru preukazuje služobným preukazom.

(3)

Osoba, ktorá vykonáva štátny dozor, môže vykonávať štátny dozor v objektoch vyžadujúcich fyzickú bezpečnosť ...

(4)

Osoba, ktorá vykonáva štátny dozor, je pri plnení svojich úloh oprávnená

a)
požadovať preukázanie totožnosti osôb vykonávajúcich činnosti, ktoré sú predmetom štátneho dozoru,
b)
vstupovať na pozemky, do prevádzkarní, zariadení a objektov, ktoré súvisia s predmetom štátneho dozoru ...
c)
odoberať vzorky v množstve a v rozsahu potrebnom na analýzu a vykonávať ich odborné posúdenie,
d)
vykonávať zistenia vrátane potrebnej fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov,
e)
požadovať informácie, údaje, vysvetlenia, podklady,
f)
nahliadať do príslušných dokladov,
g)
ukladať na mieste výkonu štátneho dozoru opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
h)
nariadiť v núdzovej situácii, ktorá nie je mimoriadnou situáciou podľa osobitného predpisu, vykonanie ...
i)
kontrolovať plnenie
1.
uložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
2.
nariadených ochranných opatrení v núdzovej situácii.
(5)

Orgány radiačnej ochrany vykonávajú štátny dozor na základe vopred pripraveného plánu previerok, ktorý ...

(6)

Orgány radiačnej ochrany môžu uskutočňovať kampane na vyhľadávanie nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov ...

§ 156
Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
(1)

Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov sú:

a)
nariadenie vykonania špeciálnych meraní, analýz alebo vyšetrení na hodnotenie ožiarenia,
b)
zákaz výroby, distribúcie a používania výrobkov, ktoré odporujú požiadavkám ustanoveným týmto zákonom ...
c)
vyradenie zariadenia na lekárske ožiarenie z prevádzky alebo pozastavenie jeho používania, ak sa
1.
nevykonali nápravné opatrenia po zistení nedostatkov v technickom stave zariadenia,
2.
pri výkone dozoru zistí, že používané zariadenie na lekárske ožiarenie nespĺňa požiadavky na prevádzku ...
d)
zákaz používať zdroj ionizujúceho žiarenia, ktorý bezprostredne ohrozuje zdravie ľudí,
e)
zákaz dočasne alebo trvale vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu alebo poskytovať službu dôležitú z hľadiska ...
(2)

Opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení a iných porúch zdravia v dôsledku ožiarenia ionizujúcim žiarením ...

a)
odovzdanie zdrojov ionizujúceho žiarenia, rádioaktívnych odpadov alebo uvoľnenie rádioaktívnych látok ...
b)
vykonanie opatrení na obmedzenie ožiarenia zamestnancov a obyvateľov technickými, organizačnými a inými ...
c)
opatrenia na obmedzenie objemovej aktivity radónu v obytných priestoroch alebo na obmedzenie užívania ...
d)
zákaz alebo obmedzenie vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu alebo činnosti v prostredí so zvýšeným ...
e)
zákaz alebo obmedzenie používania stavebných materiálov alebo dodávania pitnej vody,
f)
odstránenie rádioaktívnych rezíduí,
g)
vykonanie iného odôvodneného opatrenia, ktorým sa zníži ožiarenie.
(3)

Opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení a iných porúch zdravia v dôsledku ožiarenia ionizujúcim žiarením ...

(4)

Osoba, ktorá vykonáva štátny dozor pri uložení opatrenia podľa odseku 1 písm. e), je povinná o uložení ...

(5)

Ak to vyžaduje ochrana zdravia, rozhodnutie podľa § 144 ods. 2 sa oznamuje ústne a táto skutočnosť sa ...

(6)

Proti uloženému opatreniu na odstránenie zistených nedostatkov sú prípustné námietky, ktoré nemajú odkladný ...

(7)

Príslušný orgán radiačnej ochrany je povinný o námietkach podľa odseku 6 rozhodnúť do 15 dní od ich ...

(8)

Zamestnanci príslušných orgánov radiačnej ochrany sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ...

§ 157
Náhrada nákladov
(1)

Náklady spojené s výkonom štátneho dozoru uhrádza štát.

(2)

Náklady, ktoré vzniknú pri plnení povinností ustanovených týmto zákonom a inými všeobecne záväznými ...

(3)

Ak sa v súvislosti s výkonom štátneho dozoru zistí porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, ...

(4)

Za vzorky odobraté na analýzu alebo monitorovanie pri výkone štátneho dozoru sa náhrada neposkytuje.

§ 158
Priestupky
(1)

Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí

a)
osoba, ktorá nezachová mlčanlivosť o informáciách týkajúcich sa zaistenia bezpečnosti a špecifikácie ...
b)
osoba, ktorá našla alebo má na základe označenia alebo iných znakov podozrenie, že našla opustený žiarič ...
(2)

Priestupky podľa tohto zákona prerokúvajú príslušné orgány radiačnej ochrany. Na priestupky a ich prerokovávanie ...

§ 159
Iné správne delikty
(1)

Príslušný orgán radiačnej ochrany uloží pokutu od 100 eur do 3 000 eur

a)
prevádzkovateľovi zariadenia alebo systému na kontrolu kvality kovových vstupných surovín na výrobu, ...
b)
prevádzkovateľovi uzavretého žiariča, ak nezabezpečí kontrolu tesnosti po každej mimoriadnej udalosti, ...
c)
držiteľovi povolenia na zber, triedenie, skladovanie, spracovanie, úpravu na uloženie a ukladanie, ak ...
(2)

Príslušný orgán radiačnej ochrany uloží pokutu od 500 eur do 30 000 eur

a)
fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak
1.
zámerne pridáva rádioaktívne látky pri výrobe potravín, krmív, hračiek, kozmetických výrobkov, šperkov ...
2.
predáva spotrebný výrobok alebo spotrebný výrobok s pridaným rádionuklidom uvedie na trh, ak jeho plánované ...
3.
vykonáva činnosť spôsobujúcu aktiváciu materiálu, ktorej výsledkom je zvýšenie aktivity v spotrebnom ...
4.
vykonáva činnosť spôsobujúcu aktiváciu materiálu použitého na výrobu šperkov a hračiek, ktorej výsledkom ...
5.
riedi rádioaktívnu látku uvoľňovanú z pracoviska na dosiahnutie takej objemovej aktivity rádionuklidu, ...
6.
dováža, distribuuje a inštaluje autonómne ionizačné hlásiče požiaru,
7.
neoznámi príslušnému regionálnemu úradu najneskôr desať pracovných dní pred začatím plánovanej činnosti ...
8.
vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu, ktorá nie je uvedená v § 23, 25, 28, 29 a § 33, túto skutočnosť ...
9.
vykonáva registrovanú činnosť vedúcu k ožiareniu alebo poskytuje registrovanú službu dôležitú z hľadiska ...
10.
poskytuje registrovanú službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany a nemá určeného odborného garanta, ...
11.
vykonáva registrovanú činnosť vedúcu k ožiareniu a nemá určeného odborného zástupcu, ktorý spĺňa požiadavky ...
12.
vykonáva registrovanú činnosť vedúcu k ožiareniu alebo poskytuje registrovanú službu dôležitú z hľadiska ...
13.
nepredloží úradu alebo príslušnému regionálnemu úradu na posúdenie návrhy, projekty, žiadosti a dokumenty ...
14.
vyrába spotrebný výrobok s pridaným rádionuklidom alebo dováža spotrebný výrobok s pridaným rádionuklidom, ...
15.
vykonáva iné činnosti, aké má povolené alebo registrované,
16.
v žiadosti o registráciu alebo v žiadosti o povolenie uvedie nepravdivé údaje,
17.
pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu na základe oznámenia poruší niektorú z povinností podľa ...
18.
pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu, ktorá sa registruje alebo činnosti vedúcej k ožiareniu, ...
19.
prevezme vysokoaktívny žiarič a príslušnému orgánu radiačnej ochrany a do centrálneho registra zdrojov ...
20.
na základe oznámenia prevádzkuje pracovisko, na ktorom je alebo na ktorom môže byť zvýšené ožiarenie ...
21.
vysiela zasahujúcu osobu k zásahu v núdzovej situácii bez jej súhlasu,
22.
vysiela zasahujúcu osobu k zásahu v núdzovej situácii a nesplní niektorú z povinností podľa § 145 ods. ...
23.
je dodávateľom pitnej vody a nezabezpečí plnenie povinností v oblasti radiačnej ochrany podľa § 136 ...
24.
vyrába alebo dodáva prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu alebo dováža prírodnú minerálnu vodu, pramenitú ...
25.
vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu a
1.
nezohľadní pri optimalizácii radiačnej ochrany rozsah ožiarenia, jeho pravdepodobnosť a počet pracovníkov ...
2.
neobmedzí ožiarenie pracovníkov a jednotlivcov z obyvateľstva zo všetkých vykonávaných činností, aby ...
3.
nedodržiava určené medzné dávky pre ožiarenie obyvateľov pri optimalizácii ožiarenia obyvateľov (§ 91 ...
4.
nezaistí bezpečnosť rádioaktívneho žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje uzavretý žiarič pri vykonávaní ...
5.
naprojektuje pracovisko alebo naprojektuje stavebné úpravy pracoviska podľa § 123 ods. 3 písm. b) a ...
26.
postaví pracovisko alebo vykoná stavebné úpravy pracoviska podľa § 123 ods. 3 písm. b) a nevykoná opatrenia, ...
27.
po získaní povolenia na zmenu v užívaní stavby, ktorá nie je pracoviskom, na pracovisko podľa § 123 ...
28.
pri projektovaní bytovej budovy situovanej na území so zvýšeným výskytom radónu, ktorá má podzemné podlažie ...
29.
postaví bytovú budovu situovanú na území so zvýšeným výskytom radónu, ktorá má podzemné podlažie alebo ...
30.
získa povolenie na zmenu v užívaní stavby nebytovej budovy situovanej na území so zvýšeným výskytom ...
31.
pri projektovaní bytovej budovy, ktorá má podzemné podlažie alebo prvé nadzemné podlažie určené na bývanie ...
32.
pri projektovaní nebytovej budovy, ktorá má podzemné podlažie alebo prvé nadzemné podlažie určené na ...
33.
postaví budovu podľa § 130 ods. 1 písm. b) a c) a nevykoná také úpravy, aby objemová aktivita radónu ...
34.
vyrobí na území Slovenskej republiky stavebný materiál alebo dovezie stavebný materiál z tretích krajín ...
35.
používa na výstavbu budovy s pobytovým priestorom stavebný materiál určený len na výstavbu nebytových ...
36.
vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu v rámci plánovanej situácie ožiarenia a nezabezpečí radiačnú ochranu ...
b)
zamestnávateľovi, ak
1.
pri prekročení limitu ožiarenia nepošle pracovníka na mimoriadnu lekársku preventívnu prehliadku na ...
2.
pre pracovníka kategórie A nezabezpečí systematické osobné monitorovanie,
3.
pre pracovníkov kategórie B nezabezpečí primeraný spôsob hodnotenia veľkosti vonkajšieho ožiarenia a ...
4.
neoznámi dozimetrickej službe zaradenie monitorovaného pracovníka do kategórie A alebo kategórie B a ...
5.
poruší niektorú z povinností podľa § 64 ods. 13 až 15 a § 69 ods. 1, 2 a 4,
6.
nezabezpečí pre pracovníkov kategórie A lekárske preventívne prehliadky podľa § 72 ods. 2,
7.
nevedie a neuchováva záznamy o výsledkoch osobného monitorovania pracovníkov kategórie A a pracovníkov ...
8.
nevedie evidenciu osobných dávok pracovníka v predpísanom rozsahu a neuchováva tieto záznamy podľa § ...
9.
nezabezpečí osobám, s ktorými počíta plán odozvy na radiačnú mimoriadnu udalosť alebo núdzovú situáciu ...
c)
zamestnávateľovi externých pracovníkov, ak
1.
úradu alebo príslušnému regionálnemu úradu neoznámi plánované vykonávanie pracovnej činnosti podľa § ...
2.
nezabezpečí osobne alebo prostredníctvom zamestnanca povereného plnením povinností a úloh súvisiacich ...
3.
poruší niektorú z povinností podľa § 70 ods. 4 až 8.
d)
vlastníkovi alebo inej osobe, ktorá plní povinnosti vlastníka podľa § 127 ods. 4
1.
bytovej budovy, ktorá má podzemné podlažie alebo prvé nadzemné podlažie určené na bývanie osôb a ktorá ...
2.
budovy postavenej pred 26. júnom 1992, ktorý nevykoná také opatrenia, aby počas pobytu osôb v budove ...
e)
prevádzkovateľovi, ak
1.
neinformuje pracovníkov vrátane žiakov a študentov o charaktere a rozsahu možného ohrozenia zdravia, ...
2.
má na pracovisku vymedzené kontrolované pásmo, v ktorom vykonávajú činnosť externí pracovníci a neinformuje ...
3.
vykonáva činnosť registrovanú podľa § 25 ods. 1 alebo činnosť povolenú podľa § 28 ods. 1 až 5 a nemá ...
4.
vykonáva činnosť registrovanú podľa § 25 ods. 1 alebo činnosť povolenú podľa § 28 ods. 1 až 5 a nevykonal ...
5.
nezabezpečí v rámci prípravy na výkon povolania pre žiakov a študentov vo veku od 16 do 18 rokov ich ...
6.
nezabezpečí v rámci prípravy na výkon povolania študentov vo veku od 18 rokov ich radiačnú ochranu podľa ...
7.
nevymedzí sledované pásmo tam, kde by efektívna dávka mohla byť väčšia ako 1 mSv za rok, alebo ekvivalentná ...
8.
neoznačí na vstupoch alebo ohraničeniach kontrolované pásmo bezpečnostnými a zdravotnými označeniami ...
9.
nezabezpečí radiačnú ochranu osôb, ktoré do kontrolovaného pásma vstupujú alebo tu vykonávajú pracovnú ...
10.
nevypracuje písomné pokyny na bezpečné vykonávanie pracovnej činnosti so zdrojom ionizujúceho žiarenia ...
1.
aby písomné pokyny boli k dispozícii všetkým osobám, ktoré do sledovaného pásma vstupujú na účel výkonu ...
2.
radiačnú ochranu osôb, ktoré v ňom vykonávajú pracovnú činnosť,
3.
pravidelné monitorovanie v súlade s požiadavkami podľa § 86,
11.
nevymedzí kontrolované pásmo na pracovisku tam, kde by
1.
efektívna dávka mohla byť väčšia ako 6 mSv v kalendárnom roku,
2.
ekvivalentná dávka v očnej šošovke, v koži alebo v končatinách mohla byť väčšia ako 3/10 limitu ekvivalentnej ...
12.
nezabezpečí, aby tehotné ženy a mladiství mohli vstupovať do kontrolovaného pásma len vtedy, ak sa podrobujú ...
13.
nezabezpečí, aby osoby staršie ako 16 rokov mohli vstupovať do kontrolovaného pásma len vtedy, ak sa ...
14.
bude v rámci plánovanej činnosti vykonávať práce, ktoré môžu mať za následok prekročenie limitov ožiarenia ...
15.
poruší niektorú z povinností podľa § 56 ods. 1, 2 a ods. 4 a § 57 ods. 4,
16.
nevypracuje písomné pokyny na vstup do kontrolovaného pásma a na bezpečné používanie zdrojov ionizujúceho ...
17.
nepoučí osoby, ktoré do kontrolovaného pásma vstupujú, ako sa majú správať, aby neohrozili svoje zdravie ...
18.
nevybaví osoby, ktoré vstupujú do kontrolovaného pásma vhodnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami ...
19.
nezabezpečí pre pracovníkov pravidelne, najmenej jedenkrát za rok, školenie o bezpečnom používaní zdroja ...
20.
nemonitoruje v kontrolovanom pásme pravidelne pracovné miesta,
21.
nevedie záznamy o osobách, ktoré do kontrolovaného pásma vstúpili, o výsledkoch ich monitorovania a ...
22.
nevymedzí pásmo s obmedzeným prístupom v priestore kontrolovaného pásma, kde počas vykonávania činnosti ...
23.
nevyznačí pásmo s obmedzeným prístupom zreteľne zákazom vstupu a nevymedzí ho ako jednoznačne určenú ...
24.
nezabezpečí, aby do priestoru pásma s obmedzeným prístupom bolo možné vstupovať len po ukončení pracovnej ...
1.
vykonanie pracovnej činnosti, ktorá je v tomto pásme nevyhnutná a len so súhlasom odborného zástupcu ...
2.
podrobenie sa lekárskemu ožiareniu; ak ide o tehotnú pacientku, len na neodkladný liečebný výkon,
3.
prípravy na výkon povolania lekára na vopred obmedzený čas a s písomným súhlasom študenta,
25.
na pracovisku so zdrojom ionizujúceho žiarenia, na ktorom nemožno vylúčiť radiačnú nehodu alebo radiačnú ...
26.
vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu s vysokoaktívnym žiaričom a nesplní niektorú z povinností podľa ...
27.
vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu s otvoreným žiaričom a nesplní niektorú z povinností podľa § 81 ...
28.
vypúšťa rádioaktívne látky do životného prostredia a nesplní niektorú z povinností podľa § 87 ods. ...
29.
vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu, ktorá môže mať za následok únik rádioaktívnych látok a pri radiačnej ...
30.
pri významnej udalosti nevykoná opatrenia na zamedzenie ďalšieho rozvoja významnej udalosti, neodstráni ...
31.
neoznamuje v intervaloch určených v povolení alebo v registrácii radiačné udalosti podľa § 102 ods. ...
32.
nevedie evidenciu používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia a do centrálneho registra zdrojov neoznámi ...
33.
nedosiahne a neudržiava optimálnu úroveň radiačnej ochrany obyvateľov a životného prostredia, nepoužíva ...
f)
zamestnávateľovi externých pracovníkov alebo prevádzkovateľovi, ak má na pracovisku vymedzené kontrolované ...
g)
prevádzkovateľovi pracoviska so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením, na ktorom nemožno znížiť ožiarenie ...
h)
držiteľovi povolenia alebo registrácie, ak
1.
vykonáva činnosť so zdrojom ionizujúceho žiarenia na dočasnom pracovisku a poruší niektorú z povinností ...
2.
nezabezpečí, aby pracovisko, kde sa vykonáva činnosť so zdrojom ionizujúceho žiarenia, bolo navrhnuté, ...
3.
nedodržiava požiadavky na bezpečnú prevádzku pracoviska so zdrojom ionizujúceho žiarenia,
4.
ukončí prevádzku pracoviska skôr, ako odstráni všetky zdroje ionizujúceho žiarenia alebo vykoná dekontamináciu ...
5.
vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu s uzavretým žiaričom a poruší niektorú z povinností podľa § 77 ods. ...
i)
držiteľovi povolenia, ak
1.
poruší niektorú z povinností podľa § 31 ods. 1 a 3,
2.
pri činnosti vedúcej k ožiareniu na základe povolenia úradu podľa § 28 ods. 1 písm. e) a poruší niektorú ...
3.
uvoľňuje spod administratívnej kontroly rádioaktívne látky alebo rádioaktívne kontaminované predmety, ...
4.
dováža alebo distribuuje zdroje ionizujúceho žiarenia a nezabezpečí sprievodnú dokumentáciu podľa § ...
5.
zmiešava rádioaktívny materiál uvoľňovaný z pracoviska, kde sa nakladá s materiálom so zvýšeným obsahom ...
6.
poskytuje službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany, na ktorej vykonávanie je potrebné povolenie ...
j)
prevádzkovateľovi pracoviska alebo zamestnávateľovi externých pracovníkov, ak
1.
nezabezpečí úpravu pracovných podmienok tehotnej pracovníčky tak, aby efektívna dávka nenarodeného dieťaťa ...
2.
nezabezpečí informovanie pracovníkov podľa odseku § 41 ods. 1,
k)
dozimetrickej službe, ak poruší niektorú z povinností podľa § 64 ods. 8 až 11, § 66 ods. 2 a 3 a § 69 ...
l)
výrobcovi uzavretého žiariča, ak nezabezpečí jeho označenie výrobným číslom umožňujúcim jeho jednoznačnú ...
m)
výrobcovi vysokoaktívneho žiariča, ak nezabezpečí splnenie požiadaviek podľa § 80 ods. 1,
n)
výrobcovi alebo distribútorovi, ak nevystaví ku každému uzavretému žiariču osvedčenie o uzavretom žiariči, ...
o)
výrobcovi alebo distribútorovi otvorených žiaričov, ak nezabezpečí, aby každý otvorený žiarič bol umiestnený ...
p)
držiteľovi povolenia podľa § 28 ods. 1 písm. a), ak
1.
v rámci pravidelného komplexného a systematického hodnotenia jadrovej bezpečnosti nevykoná komplexné ...
2.
nezabezpečí personálne a materiálne činnosť útvarov vykonávajúcich kontrolu a hodnotenie radiačnej situácie ...
3.
do prevádzkových postupov, metodík a programov systematicky nezapracuje skúsenosti z vlastnej prevádzky, ...
4.
nezabezpečí materiálnu a odbornú pripravenosť na odozvu na núdzovú situáciu,
5.
neoznámi do 30 dní organizačné zmeny, ktoré môžu mať vplyv na radiačnú ochranu.
(3)

Príslušný orgán radiačnej ochrany uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ...

a)
neudržiava používané zariadenie na lekárske ožiarenie v dobrom technickom stave,
b)
neodstránil bezodkladne nedostatky zistené v technickom stave zariadení na lekárske ožiarenie,
c)
nezabezpečil,
1.
aby sa v klinickej praxi nepoužívali zariadenia na lekárske ožiarenie, ak neboli odstránené zistené ...
2.
aby sa uvádzali do prevádzky a používali len také nové zariadenia na lekárske ožiarenie, ktoré boli ...
3.
pravidelný servis a údržbu používaných zariadení na lekárske ožiarenie,
d)
nevedie záznamy o údržbe, servise a opravách zariadení na lekárske ožiarenie a o vykonaných skúškach ...
e)
nezabezpečí všetky potrebné dozimetrické merania, pravidelné prevádzkové kontroly a skúšky zariadení ...
f)
nevedie záznamy o výsledkoch meraní a na požiadanie ich nepredloží osobám, ktoré vykonávajú štátny dozor ...
g)
nevybaví pracovisko, na ktorom sa vykonáva lekárske ožiarenie vhodnými osobnými ochrannými pracovnými ...
(4)

Príslušný orgán radiačnej ochrany uloží pokutu od 1 000 eur do 30 000 eur poskytovateľovi zdravotnej ...

(5)

Príslušný orgán radiačnej ochrany podľa jeho pôsobnosti uloží pokutu od 1 000 eur do 30 000 eur fyzickej ...

a)
vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu podľa § 28 ods. 1 až 5 a ods. 7,
b)
uvoľňuje rádioaktívne látky a rádioaktívne kontaminované predmety, ktoré vznikli alebo sa používali ...
c)
zmiešava rádioaktívny materiál uvoľňovaný z pracoviska, kde sa nakladá s materiálom so zvýšeným obsahom ...
d)
nakladá s produktmi banskej činnosti, ktoré vznikli v súvislosti so získavaním rádioaktívneho nerastu ...
e)
distribuuje, predáva alebo prenajíma zdroja ionizujúceho žiarenia, na ktorého používanie je potrebné ...
f)
doviezla zdroj ionizujúceho žiarenia z tretích krajín,
g)
poskytuje službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany.
(6)

Príslušný orgán radiačnej ochrany podľa jeho pôsobnosti uloží pokutu od 10 000 eur do 100 000 eur

a)
prevádzkovateľovi, u ktorého došlo k vzniku núdzovej situácie, ak nesplní niektorú z povinností podľa ...
b)
prevádzkovateľovi, ak pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu poruší povinnosti ustanovené týmto ...
c)
prevádzkovateľovi, ak pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu v jadrovom zariadení poruší povinnosti ...
§ 160
Sankcie
(1)

Pri určení výšky pokuty podľa § 159 príslušný orgán radiačnej ochrany prihliada na závažnosť, čas trvania ...

(2)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán radiačnej ochrany dozvedel o porušení ...

(3)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

(4)

Príslušný orgán radiačnej ochrany, ktorý pokutu uložil, môže povoliť odklad platenia pokuty alebo platenie ...

(5)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(6)

Príslušný orgán radiačnej ochrany konanie o uloženie pokuty preruší, ak bolo začaté o tom istom skutku ...

(7)

Za správny delikt možno samostatne alebo spolu s pokutou uložiť prepadnutie zdroja ionizujúceho žiarenia. ...

(8)

Prepadnutie zdroja ionizujúceho žiarenia možno uložiť, ak je vo vlastníctve páchateľa správneho deliktu ...

(9)

Ak nebolo uložené prepadnutie zdroja ionizujúceho žiarenia možno rozhodnúť, že sa zhabe, ak

a)
je vo vlastníctve páchateľa správneho deliktu, ktorého nie je možné za správny delikt stíhať,
b)
nie je vo vlastníctve páchateľa správneho deliktu alebo je v podielovom spoluvlastníctve páchateľa správneho ...
c)
to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku.
(10)

O zhabaní zdroja ionizujúceho žiarenia nie je možné rozhodnúť, ak od konania, ktoré má znaky správneho ...

(11)

Vlastníkom prepadnutého alebo zhabaného zdroja ionizujúceho žiarenia sa stáva štát.

(12)

Správcom prepadnutého alebo zhabaného zdroja ionizujúceho žiarenia môže byť len štátna rozpočtová organizácia ...

PÄTNÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 161
Spoločné ustanovenia
(1)

Príslušný orgán radiačnej ochrany v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach ...

(2)

Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú na oznamovanie a evidenciu podľa § 23, na vydávanie ...

§ 162
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Ministerstvo zdravotníctva vydá všeobecne záväzný právny predpis o zabezpečení radiačnej ochrany pri ...

a)
podrobnosti o obsahu odbornej prípravy a rozsah vedomostí a znalostí, ktoré je potrebné preukázať pri ...
b)
podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany obyvateľov a pracovníkov pri vykonávaní činností vedúcich ...
c)
kritériá zabezpečenia radiačnej ochrany pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu na pracovisku s ...
d)
podrobnosti o bezpečnom ukončení vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu na pracovisku so zdrojom ionizujúceho ...
e)
podrobnosti o zaistení bezpečnosti zdrojov;
f)
kritériá bezpečného skladovania uzavretých a otvorených žiaričov na pracovisku z hľadiska radiačnej ...
g)
podrobnosti na osobné monitorovanie pracovníkov, monitorovanie výpustí z pracoviska a jeho okolia, druhy ...
h)
podrobnosti o zhromažďovaní, zbere, triedení, spracovaní a skladovaní inštitucionálnych rádioaktívnych ...
i)
podrobnosti o pripravenosti na núdzovú situáciu,
j)
kritériá na prijímanie ochranných opatrení v existujúcej situácii ožiarenia alebo núdzovej situácii ...
k)
podrobnosti o preberacej skúške, skúške dlhodobej stability a skúške prevádzkovej stálosti, náležitosti ...
(2)

Ministerstvo zdravotníctva vydá všeobecne záväzný právny predpis o zabezpečení radiačnej ochrany pri ...

a)
kritériá na výstavbu a vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonáva lekárske ožiarenie,
b)
podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri prevádzke pracovísk, na ktorých sa vykonáva lekárske ...
c)
kritériá pre program zabezpečenia radiačnej ochrany pri lekárskom ožiarení,
d)
rozsah preberacej skúšky, skúšky dlhodobej stability a skúšky prevádzkovej stálosti zariadení na lekárske ...
e)
rozsah, štruktúru a spôsob vedenia záznamov o dávkach pacientov pri lekárskom ožiarení a spôsob ich ...
f)
klasifikáciu neplánovaného lekárskeho ožiarenia podľa jeho závažnosti, postup po zistení neplánovaného ...
(3)

Ministerstvo zdravotníctva vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o činnosti ...

(4)

Ministerstvo zdravotníctva vydá všeobecne záväzný právny predpis o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov ...

a)
kritériách na zaradenie pracoviska umiestneného v podzemnom podlaží alebo prvom nadzemnom podlaží budov ...
b)
metódach optimalizácie radiačnej ochrany vo vnútornom ovzduší bytovej budovy a pracoviska,
c)
kritériách na metódy stanovenia objemovej aktivity radónu a objemovej aktivity dcérskych produktov radónu ...
1.
vo vnútornom ovzduší bytovej budovy,
2.
vo vnútornom ovzduší pracovísk,
d)
stanovení rádiologických ukazovateľov v stavebnom materiáli.
(5)

Ministerstvo zdravotníctva vydá všeobecne záväzný právny predpis o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov ...

a)
monitorovaní pitnej vody,
b)
stanovení rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody, prírodnej minerálnej vody a pramenitej vody, ...
c)
nápravných opatreniach po prekročení indikačnej hodnoty kvality pitnej vody, prírodnej minerálnej vody ...
d)
kritériách kontroly kvality pitnej vody, prírodnej minerálnej vody a pramenitej vody,
e)
určovaní monitorovacích miest pitnej vody,
f)
vode vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá.
§ 163
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018
(1)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu alebo poskytuje ...

(2)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu alebo poskytuje ...

(3)

Činnosť s typovo schváleným zdrojom ionizujúceho žiarenia, ktorá podliehala oznámeniu podľa zákona č. ...

(4)

Celotelový kostný denzitometer, na ktorého používanie je potrebná registrácia podľa tohto zákona a ktorého ...

(5)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu alebo poskytuje ...

(6)

Zariadenia na lekárske ožiarenie, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa § 115, sa musia vyradiť z prevádzky ...

(7)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji ...

(8)

Osvedčenia, certifikáty alebo iné doklady o spôsobilosti kvalifikovaného experta, ktoré boli vydané ...

(9)

Osobné radiačné preukazy externých pracovníkov kategórie A, ktoré boli vydané podľa zákona č. 355/2007 ...

(10)

Finančnú zábezpeku za vysokoaktívny žiarič uhradenú do 31. marca 2018 podľa doterajších predpisov národný ...

a)
dokladu o odovzdaní vysokoaktívneho žiariča na likvidáciu alebo inému držiteľovi povolenia,
b)
zmluvy o spätnom odbere vysokoaktívneho žiariča výrobcom alebo dodávateľom,
c)
zmluvy o komerčnom poistení nákladov na likvidáciu vysokoaktívneho žiariča pre insolventnosť v čase, ...
d)
zmluvy s držiteľom povolenia na zber, triedenie, skladovanie, spracovanie, úpravu na uloženie a uloženie ...
(11)

V konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb v oblasti ...

§ 164

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 15.

§ 165
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ...

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ...

3.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 346/2006 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany ...

4.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 348/2006 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych ...

5.

vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 524/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

6.

vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

7.

vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 545/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

V § 3 ods. 2 písmeno r) znie:

„r)
činnosť vedúca k ožiareniu,23da)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23da znie:

„23da) Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť, položke 150 písmeno ...

„k) Vydanie dokladu osobných dávok z centrálneho registra osobných dávok za pracovníka ... 10 eur.“. ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť, položke 150 písmená ...

„s) Vydanie povolenia na 1. prevádzku jadrového zariadenia a etapy vyraďovania jadrového zariadenia ...

Čl. IV

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

Za § 293ea sa vkladá § 293eaa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 293eaa Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2018 (1) Pohľadávku na poistnom vzniknutú do 31. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 124a znie:

„124a) § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení ...

Čl. V

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 16a ods.1 písm. b) sa slová „Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.20c)“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20c znie:

„20c) § 28 ods. 7 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 34a ods. 4 písm. a) sa za slová prvého bodu vkladá čiarka a slová „to neplatí pre jadrové zariadenie ...

3.

V § 34a ods. 4 písm. e) sa slovo „každý“ nahrádza slovami „každých sto“.

Čl. VI

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 6 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „(§ 6a)“ nahrádza slovami „(§ 6a, § 44 ods. 6, § 44b ods. 2)“.

2.

V § 26 ods. 1 sa slová „pôrodnej asistencie a psychológie“ nahrádzajú slovami „pôrodnej asistencie, ...

3.

V § 27 ods. 1 prvej vete sa za slová „biomedicínskom výskume“ vkladá čiarka a slová „ak odsek 4 neustanovuje ...

4.

§ 27 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastňovať biomedicínskeho výskumu spojeného s lekárskym ožiarením ...

5.

§ 29 sa dopĺňa odsekmi 9 až 12, ktoré znejú:

„(9) Biomedicínsky výskum spojený s lekárskym ožiarením možno vykonať, ak a) veľkosť dávky ožiarenia ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 40a až 40d znejú:

„40a) § 110 ods. 1 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 40b) ...

6.

§ 33 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Biomedicínskeho výskumu spojeného s lekárskym ožiarením sa nemôžu zúčastniť tehotné ženy. Biomedicínskeho ...

7.

Za § 43 sa vkladá šiesta časť, ktorá vrátane nadpisu znie a § 44 až 44d, ktoré vrátane nadpisov znejú: ...

„ŠIESTA ČASŤ LEKÁRSKE OŽIARENIE § 44 Postup pri lekárskom ožiarení (1) Lekárske ožiarenie je ožiarenie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 46a, 46b, 47, 47a a 47b znejú:

„46a) § 2 a príloha č. 2 zákona č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 46b) § 109 zákona č. ...

8.

Príloha č. 3 sa dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:

„11. Smernica Rady 2013/59/EURATOM z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ...

Čl. VII

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...

1.

V § 38 ods. 8 písm. c) siedmy bod znie:

„7. ústavnej pohotovostnej služby, ak ide o nositeľa ocenenia najmenej zlatej Janského plakety,“. ...

2.

§ 38 odsek 8 písm. c) sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. ústavnej pohotovostnej služby, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s tehotenstvom.“. ...

3.

Za § 38a sa vkladá § 38b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§38b Žiadosť o preplatenie úhrady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

„29) § 15 ods. 1 písm. ae) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 87/2018 Z. z.“.

Čl. VIII

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských ...

1.

Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9a Systém kvality poskytovateľa, ktorý pri poskytovaní zdravotnej starostlivostivykonáva lekárske ...

2.

V § 18 ods. 2 a § 19 ods. 2 sa slová „ag) a ai)“ nahrádzajú slovami „ag), ai) a az)“.

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 45 sa slová „§ 26 až 41 a § 43“ nahrádzajú slovami „§ 26 až 34, § 39 ...

4.

V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ax) až bb), ktoré znejú:

„ax) dodržiavať diagnostické referenčné úrovne pri lekárskom ožiarení, ay) dodržiavať systém kvality ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 55jawa a 55jawb znejú:

„55jawa) Príloha č. 9 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 55jawb) ...

5.

§ 79 ods. 1 sa dopĺňa písmenom bc), ktoré znie:

„bc) poskytovať pevnú ambulantnú pohotovostnú službu v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 55jawc znie:

„55jawc) § 8a ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.“.

6.

V § 79 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) odseku 1 písm. ax) až bb) sa vzťahujú len na poskytovateľa, ktorý pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ...

7.

V § 80 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Zdravotnícky pracovník v zdravotníckom povolaní fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore ...

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

8.

V § 81 ods. 1 písm. a) sa slová „an) a ap)“ nahrádzajú slovami „an), ap) a bc)“.

9.

V § 81 ods. 1 písm. g) sa slová „as) až av) nahrádzajú slovami „as) až aw) a bc)“.

10.

V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „zt) a as)“ nahrádzajú slovami „zr), zt) a ar)“.

11.

V § 82 ods. 1 písm. c) sa slová „zk) a zy)“ nahrádzajú slovami „zk), zy), ax) a ay)“.

12.

V § 82 ods. 5 písm. b) sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.

13.

V § 82 ods. 6 sa vypúšťa písmeno f).

14.

V § 82 ods. 10 sa slová „§ 79 ods. 1 písm. ap)“ nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 1 písm. ap) a bc)“ a slová ...

15.

§ 82 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:

„(18) Ministerstvo zdravotníctva môže uložiť pokutu do 200 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší ...

16.

V § 100a sa vypúšťajú odseky 2, 4 a 6.

Doterajšie odseky 3 a 5 sa označujú ako odseky 2 a 3.

17.

V § 100a ods. 3 sa za slovo „splatnosti“ vkladá slovo „najviac“.

18.

§ 102c sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Z exekúcií podľa osobitného predpisu80) sa vylučuje do 31. decembra 2020 a) majetok v správe štátnej ...

19.

Za § 102ae sa vkladá § 102af, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 102af Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018 (1) Poskytovateľ, ktorý má povolenie ...

20.

Príloha č. 1 sa dopĺňa štrnástym bodom, ktorý znie:

„14. Smernica Rady 2013/59/EURATOM z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ...

Čl. IX

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení ...

1.

V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) zabezpečiť zdravotníckemu pracovníkovi v záchrannej zdravotnej službe odbornú prípravu v radiačnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12ab znie:

„12ab) § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

Za § 9 sa dopĺňajú § 10 a 11, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 10 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018 Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby, ...

3.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Prílohak zákonu č. 579/2004 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE Smernica ...

Čl. X

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene ...

1.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:

„(18) Zdravotná poisťovňa nesmie podmieňovať prepojenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na národný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18ab znie:

„18ab) § 2 ods. 9 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

V § 6a sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) preplatenie úhrady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18da znie:

„18da) § 38a ods. 6 písm. a) zákona č. 577/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.“.

3.

V § 15 ods. 1 písm. w) sa za slovo „úradu“ vkladajú slová „a národnému centru“ a slová „rodné číslo, ...

4.

V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ae), ktoré znie:

„ae) preplatiť poistencovi úhradu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35aah znie:

„35aah) § 38b zákona č. 577/2004 Z. z. v znení zákona č. 87/2018 Z. z.“.

5.

V § 86v ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

6.

Za § 86v sa vkladá § 86x, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 86x Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018 (1) Ustanovenia § 47d ods. 2 a 3 sa ...

Čl. XI

Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie ...

1.

V § 7 ods. 1 sa vypúšťa písmeno k) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 19a.

Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno k).

2.

V § 7 ods. 1 písmeno k) znie:

„k) poplatky od žiadateľov na vydanie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu s vysokoaktívnym ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19c znie:

„19c) § 30 ods. 8 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19d sa vypúšťa.

3.

V § 7 odsek 8 znie:

„(8) Žiadateľ, ktorý platí poplatky podľa odseku 1 písm. k), je povinný na podúčet jadrového fondu uvedeného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19e znie:

„19e) § 28 ods. 1 písm. c) zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

V § 7 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 11.

5.

V § 7 ods. 9 sa slová „písm. k) a l)“ nahrádzajú slovami „písm. k)“.

6.

V § 9 ods. 1 písm. i) sa slová „písm. k) a l)“ nahrádzajú slovami „písm. k)“.

Čl. XII

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 1 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená f) až i).

2.

V § 2 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 1, 2, 2aa a 2ab.

3.

V § 4 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová: „ako aj limity ožiarenia a podmienky na nakladanie s rádioaktívnymi ...

4.

V § 5 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

5.

V § 6 ods. 3 písm. w) sa slová „§ 5 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 5“.

6.

V § 6 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 7.

7.

V § 6 ods. 6 sa slová „odsekov 3, 4 a 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 a 4“.

8.

V § 7 písm. e) sa na konci vypúšťajú slová „a ods. 5 písm. b)“.

9.

V § 7 písm. f) sa vypúšťajú slová: „na činnosti vedúce k ožiareniu podľa § 15 ods. 1 písm. c) a na činnosti ...

10.

V § 7 sa vypúšťa písmeno j).

Doterajšie písmená k) až p) sa označujú ako písmená j) až o).

11.

§ 9 sa vypúšťa.

12.

V § 11 písm. r) sa vypúšťajú slová „v odbore ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením,“.

13.

V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

14.

V § 12 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

15.

V § 13 sa vypúšťa odsek 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 20.

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 8.

16.

V § 13 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.

17.

V § 13 ods. 7 sa vypúšťa prvá a druhá veta.

18.

V § 15 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) až e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená c) a d).

19.

V § 16 sa vypúšťajú odseky 6 až 8.

Doterajšie odseky 9 až 38 sa označujú ako odseky 6 až 35.

20.

V § 16 ods. 6 úvodnej vete sa slová „v § 15 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „v § 15 ods. 1 písm. ...

21.

V § 16 ods. 7 sa slová „v § 15 ods. 1 písm. g)“ nahrádzajú slovami „v § 15 ods. 1 písm. d)“.

22.

V § 16 ods. 9 písm. a) sa slová „podľa odseku 18, 19, 21 alebo 22“ nahrádzajú slovami „podľa odseku ...

23.

V § 16 ods. 9 písm. b) sa slová „odseky 24 a 25“ nahrádzajú slovami „odseky 21 a 22“.

24.

V § 16 ods. 10 písm. a) sa slová „podľa odseku 18, 19, 21 alebo 22“ nahrádzajú slovami „podľa odseku ...

25.

V § 16 ods. 10 písm. b) sa slová „odseky 24 a 25“ nahrádzajú slovami „odseky 21 a 22“.

26.

V § 16 ods. 14 písm. d) sa slová „podľa odsekov 24 a 25“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 21 a 22“.

27.

V § 16 ods. 14 písm. e) sa slová „odseku 6 písm. b), odseku 12 písm. b) alebo odseku 13 písm. b)“ nahrádzajú ...

28.

V § 16 ods. 15 sa slová „podľa odseku 17 písm. e)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 14 písm. e)“.

29.

V § 16 ods. 16 sa slová „podľa odseku 17 písm. e)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 14 písm. e)“.

30.

V § 16 ods. 17 sa slová „odseku 19“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.

31.

V § 16 ods. 18 sa slová „v odseku 18“ nahrádzajú slovami „v odseku 15“ a slová „podľa odseku 17 písm. ...

32.

V § 16 ods. 19 sa slová „odseku 19“ nahrádzajú slovami „odseku 16“ a slová „podľa odseku 17 písm. e)“ ...

33.

V § 16 ods. 20 sa slová „podľa odsekov 21 a 22“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 18 a 19“ a slová „podľa ...

34.

V § 16 ods. 21 celej úvodnej vete sa slová „v odseku 18“ nahrádzajú slovami „v odseku 15“.

35.

V § 16 ods. 21 písm. a) sa slová „podľa odseku 27“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 24“.

36.

V § 16 ods. 22 úvodnej vete sa slová „odseku 19“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.

37.

V § 16 ods. 22 písm. a) sa slová „podľa odseku 27“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 24“.

38.

V § 16 ods. 23 sa slová „odseku 25 písm. a), c) a e)“ nahrádzajú slovami „odseku 22 písm. a), c) a e)“ ...

39.

V § 16 ods. 24 sa slová „podľa odsekov 24 a 25“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 21 a 22“ a slová „podľa ...

40.

V § 16 ods. 25 sa slová „podľa odsekov 24 a 25“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 21 a 22“ a slová „podľa ...

41.

V § 16 ods. 26 sa slová „podľa odsekov 18, 19, 21, 22, 24 a 25“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 15, ...

42.

V § 16 ods. 27 sa slová „podľa odseku 29“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 26“.

43.

V § 16 ods. 28 sa slová „odseku 5 písm. a), odseku 6 písm. a), odsekov 7 a 8, odseku 9 písm. a), odseku ...

44.

V § 16 ods. 32 písm. c) sa slová „podľa odseku 29“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 26“ a slová „podľa ...

45.

V § 16 ods. 33 písm. a) sa slová „podľa odseku 35 písm. a) a c)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 32 ...

46.

V § 16 ods. 33 písm. b) sa slová „podľa odseku 35 písm. b)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 32 písm. ...

47.

V § 16 ods. 35 sa slová „podľa odseku 32“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 29“.

48.

V § 17a sa vypúšťa odsek 3.

49.

V § 17b sa vypúšťa písmeno c).

50.

V § 17c sa vypúšťa odsek 3.

51.

V § 30d ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová:

„pri posúdení zdravotného rizika z expozície ionizujúcemu žiareniu spolupracuje s pracovnou zdravotnou ...

Poznámka pod čiarkou k odkazu 34ha znie:

„34ha) § 51 zákona č. 87/2018 Z. z.“.

52.

V § 30e ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

53.

V § 30e ods. 10 písm. b) sa za slovom „kategórie“ vypúšťa čiarka a slová „a u pracovníka so zdrojmi ...

54.

§ 31 vrátane nadpisu znie:

„§ 31 Posúdenie zdravotných rizík a kategorizácia prác (1) Podľa úrovne a charakteru faktorov práce ...

55.

§ 34 vrátane nadpisu znie:

„§ 34 Ochrana zamestnancov pred elektromagnetickým poľom pri práci (1) Zamestnávateľ, ktorý používa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 41 až 41b znejú:

„41) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných ...

56.

Šiesta časť vrátane nadpisu sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 48 až 61 sa vypúšťajú.

57.

V § 48 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

58.

V § 48 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

59.

V § 48 ods. 3 písmeno b) znie:

„b)
vykonáva vyšetrenia a identifikáciu biologických a chemických faktorov,“.

60.

V § 48 ods. 5 sa vypúšťajú písmená e) a f).

Doterajšie písmená g) až l) sa označujú ako písmená e) až j).

61.

§ 49 sa vypúšťa.

62.

V § 52 ods. 1 písm. a) sa slová „a ods. 3 až 5“ nahrádzajú slovami „a ods. 3 a 4“.

63.

V § 52 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r) umiestňovať na trh len tie nové potraviny, ktoré sú povolené Komisiou a zaradené do Únijného zoznamu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 65a znie:

„65a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ...

64.

V § 52 ods. 6 písm. a) sa slová „podľa § 48 ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „podľa § 48 ods. 1 písm. ...

65.

V § 57 sa vypúšťajú odseky 33 až 41.

Doterajšie odseky 42 až 55 sa označujú ako odseky 33 až 46.

66.

V § 57 ods. 33 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

„l)
nesplní si povinnosť podľa § 52 ods. 1 písm. r),“.

Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).

67.

V § 57 ods. 41 písm. a) sa slová „37 až 39, 41 až 48“ nahrádzajú slovami „33 až 39“.

68.

V § 57 ods. 41 sa vypúšťa písmeno d).

69.

V§ 59 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

70.

V § 59 sa vypúšťa odsek 3.

71.

V § 62 sa vypúšťajú písmená t) až v).

Doterajšie písmená w) až aa) sa označujú ako písmená t) až w).

72.

Prílohy č. 2 a 4 sa vypúšťajú.

73.

V prílohe č. 9 sa dopĺňa 29. bod, ktorý znie:

„29. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/35/EÚ z 26. júna 2013 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných ...

Čl. XIII

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 120 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Na účely kontroly a zefektívnenia zdravotnej starostlivosti ...

Čl. XIV

Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických ...

1.

V § 7a odsek 5 znie:

„(5) Informácie o zľave z maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni, ktorú držiteľ registrácie poskytne ...

2.

Za § 98b sa vkladá nový § 98c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 98c Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2018 Zdravotná poisťovňa môže v období od 1. apríla ...

Čl. XV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2018 okrem čl. I § 127 ods. 2 a 3, § 129, 131 a § 133 ods. 1, ...

Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 87/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha č. 1

  Príloha č. 2 k zákonu č. 87/2018 Z. z.

  TECHNICKÉ POŽIADAVKY, ORGANIZAČNÉ POŽIADAVKY A POSTUPY POUŽÍVANÉ PRI OPTIMALIZÁCII RADIAČNEJ OCHRANY

  A. Výber optimálneho variantu – kvalitatívna optimalizácia

  (1)

  Pri optimalizácii radiačnej ochrany sa určia varianty zabezpečenia radiačnej ochrany a z nich sa vyberie ...

  (2)

  Opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany osôb alebo skupín osôb sa môžu uplatniť

  a)

  pri zdroji ionizujúceho žiarenia,

  b)

  v prostredí medzi zdrojom ionizujúceho žiarenia a osobou,

  c)

  u osoby.

  (3)

  Pri výbere optimálneho variantu zabezpečenia radiačnej ochrany sa uprednostňuje obmedzenie ožiarenia ...

  (4)

  Pri výbere optimálneho variantu zabezpečenia radiačnej ochrany sa zvažujú

  a)

  úrovne ožiarenia osôb na porovnanie možností zníženia plánovaných, vykonávaných alebo potenciálnych ...

  b)

  medzné dávky alebo referenčné úrovne, ak sú pre danú činnosť určené,

  c)

  technické, organizačné a ekonomické hľadiská,

  d)

  príklady dobrej praxe.

  B. Kvantitatívna optimalizácia

  (1)

  Pri kvantitatívnej optimalizácii radiačnej ochrany sa spravidla porovnávajú náklady na rôzne opatrenia ...

  a)

  33 000 eur x manSv-1 pre činnosť vedúcu k ožiareniu, pri vykonávaní ktorej v kalendárnom roku priemerné ...

  b)

  50 000 eur x manSv-1 pre ožiarenie, pri ktorom v kalendárnom roku priemerné dávky ožiarených osôb presahujú ...

  c)

  200 000 eur x manSv-1 pre ožiarenie, pri ktorom v kalendárnom roku priemerné dávky ožiarených osôb presahujú ...

  d)

  660 000 eur x manSv-1 pre činnosti vedúce k ožiareniu, kde efektívna dávka pracovníka je v priemere ...

  e)

  40 000 eur x manSv-1 pre lekárske ožiarenie,

  f)

  150 000 eur x manSv-1 pre ožiarenie pri radiačnej mimoriadnej udalosti.

  (2)

  Ako limit efektívnej dávky pracovníka sa na optimalizáciu berie hodnota 20 mSv za rok. Prínos a náklady ...

  (3)

  Prevádzkovateľ môže používať pri optimalizácii iný peňažný ekvivalent ako podľa odseku 1, ktorý nemá ...

  (4)

  Ak je možných niekoľko alternatív zabezpečenia radiačnej ochrany, spravidla sa používajú analýzy efektívnosti ...

  (5)

  Úroveň radiačnej ochrany sa považuje za rozumne dosiahnuteľnú, ak náklady na všetky ďalšie prístupné ...

  (6)

  Optimalizáciu radiačnej ochrany pred začatím činnosti vedúcej k ožiareniu nie je potrebné preukazovať, ...

  a)

  pri danej činnosti vedúcej k ožiareniu je preukázané, že pri bežnej prevádzke a pri očakávaných odchýlkach ...

  b)

  spôsob zabezpečenia radiačnej ochrany zodpovedá štandardom radiačnej ochrany pre jednotlivé činnosti ...

  C. Konzervatívny odhad ožiarenia reprezentatívnej osoby

  (1)

  Stanovenie reprezentatívnej osoby a hodnotenie jej ožiarenia sa musí vykonávať na základe informácií ...

  a)

  predpokladané rádionuklidy uvoľňované do životného prostredia z pracoviska a ich aktivity za kalendárny ...

  b)

  dávkové príkony v dôsledku emitovaného žiarenia do okolia pracoviska.

  (2)

  Obsah rádionuklidov v zložkách životného prostredia sa musí určiť

  a)

  priamym meraním alebo

  b)

  použitím vhodného modelu šírenia sa rádionuklidov v okolí pracoviska so zdrojom ionizujúceho žiarenia, ...

  (3)

  Pri hodnotení sa musí zohľadniť možné nahromadenie rádionuklidov s dlhou dobou polpremeny v životnom ...

  (4)

  Údaje o životných návykoch obyvateľov v osídlených oblastiach, kde sú merané alebo modelom vypočítané ...

  (5)

  Na základe údajov o obsahu rádionuklidov v zložkách životného prostredia a o životných návykoch vybranej ...

  (6)

  Na prepočet aktivít prijatých rádionuklidov na ročný úväzok efektívnej dávky sa musia u vybranej skupiny ...

  (7)

  Prepočet sa musí vykonať pre vekové skupiny

  a)

  0 až 5 rokov podľa konverzného faktora pre vek 1 rok,

  b)

  6 až 15 rokov podľa konverzného faktora pre vek 10 rokov a

  c)

  16 až 70 rokov podľa konverzného faktora pre dospelého.

  (8)

  U vybranej skupiny osôb sa musí zohľadniť efektívna dávka z vonkajšieho ožiarenia v dôsledku ožiarenia ...

  (9)

  Jednotlivec s najvyššou efektívnou dávkou za kalendárny rok z vybranej skupiny osôb určenej podľa odsekov ...

  D. Obsah optimalizačnej štúdie na stanovenie autorizovaného limitu ožiarenia reprezentatívnej osoby ...

  (1)

  Optimalizačná štúdia na stanovenie autorizovaného limitu ožiarenia reprezentatívnej osoby musí obsahovať ...

  a)

  stanovenie reprezentatívnej osoby a konzervatívny odhad jej ožiarenia vykonaný podľa postupu, ktorý ...

  b)

  zoznam okolností ovplyvňujúcich ožiarenie reprezentatívnej osoby, ktoré súvisia s množstvom rádioaktívnych ...

  c)

  doklad, že rádionuklidy uvoľnené za kalendárny rok do životného prostredia z pracoviska so zdrojom ionizujúceho ...

  d)

  predpokladaný režim uvoľňovania rádionuklidov do životného prostredia v priebehu kalendárneho roka vrátane ...

  e)

  zdôvodnenú voľbu podmienok šírenia rádionuklidov atmosférou alebo hydrosférou, ktoré sú použité na stanovenie ...

  (2)

  Pri voľbe parametrov podľa odseku 1 písm. c) až e) sa musí použiť prístup

  a)

  deterministický, pri ktorom musí byť zdôvodneným konzervativizmom vybraná množina parametrov vedúcich ...

  b)

  pravdepodobnostný, pri ktorom musí byť

  1.

  zohľadnený rozsah parametrov a

  2.

  výsledná pravdepodobnosť, že reprezentatívna osoba bude ožiarená v miere prevyšujúcej navrhnutý autorizovaný ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 87/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha č. 3

  Príloha č. 4 k zákonu č. 87/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha č. 4

  Príloha č. 5 k zákonu č. 87/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha č. 5

  Príloha č. 6 k zákonu č. 87/2018 Z. z.

  DOKUMENTÁCIA K ŽIADOSTI
  ČASŤ 1

  I. Žiadosť podľa § 25 ods. 1 písm. a) a b)

  na používanie zubného röntgenového prístroja alebo veterinárneho röntgenového prístroja a na používanie ...

  a)

  opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,

  b)

  špecifikácia zdroja ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre,

  c)

  opis pracoviska a jeho okolia vrátane plánov a náčrtkov doplnený o informácie o tienení a ochranných ...

  d)

  prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojom ionizujúceho žiarenia,

  e)

  predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,

  f)

  zabezpečenie radiačnej ochrany na pracovisku so zdrojom ionizujúceho žiarenia,

  g)

  preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  h)

  doklady o vykonaných skúškach zdroja ionizujúceho žiarenia (protokol o preberacej skúške alebo protokol ...

  i)

  doklad o zaškolení obsluhy.

  II. Žiadosť podľa § 25 ods. 1 písm. c)

  na používanie generátora žiarenia skonštruovaného tak, že príkon priestorového dávkového ekvivalentu ...

  a)

  opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,

  b)

  špecifikácia zdroja ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre,

  c)

  opis pracoviska a jeho okolia,

  d)

  prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojom ionizujúceho žiarenia,

  e)

  predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,

  f)

  doklad o zaškolení obsluhy.

  III. Žiadosť podľa § 25 ods. 1 písm. d)

  na používanie uzavretého žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje uzavretý žiarič, ktorého aktivita ...

  a)

  opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,

  b)

  špecifikácia uzavretého žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje uzavretý žiarič, a jeho príslušenstva, ...

  c)

  opis pracoviska, parametre a opis činnosti technologického zariadenia doplnený o informácie o tienení ...

  d)

  zabezpečenie radiačnej ochrany,

  e)

  prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu s uzavretým žiaričom,

  f)

  preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  g)

  spôsob skladovania uzavretého žiariča,

  h)

  spôsob zaistenia bezpečnosti uzavretého žiariča proti odcudzeniu, zneužitiu alebo strate,

  i)

  spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaného uzavretého žiariča,

  j)

  predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže,

  k)

  doklad o absolvovaní odbornej prípravy osôb s priamou zodpovednosťou,

  l)

  doklady o vykonaných skúškach zdroja.

  IV. Žiadosť podľa § 25 ods. 1 písm. e)

  na používanie otvoreného žiariča, pri ktorom súčet podielov aktivít jednotlivých rádionuklidov a príslušných ...

  a)

  opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,

  b)

  špecifikácia otvoreného žiariča,

  c)

  opis pracoviska, parametre a opis činnosti technologického zariadenia doplnený o informácie o tienení ...

  d)

  zabezpečenia radiačnej ochrany,

  e)

  monitorovací plán pracoviska,

  f)

  havarijný plán pracoviska,

  g)

  prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu s otvoreným žiaričom a s rádioaktívnym odpadom,

  h)

  preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  i)

  spôsob skladovania otvoreného žiariča,

  j)

  spôsob zaistenia bezpečnosti otvoreného žiariča proti odcudzeniu, zneužitiu alebo strate,

  k)

  zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,

  l)

  zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaného rádioaktívneho odpadu a rádioaktívne kontaminovaného ...

  m)

  zhodnotenie vplyvu na životné prostredie, množstva, druhu, rádionuklidového zloženia a aktivity rádioaktívnej ...

  n)

  doklady o absolvovaní odbornej prípravy osôb s priamou zodpovednosťou.

  ČASŤ 2

  I. Žiadosť podľa § 28 ods. 1 písm. a)

  A. Povolenie na prevádzku jadrového zariadenia

  a)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany,

  b)

  monitorovací plán,

  c)

  návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  d)

  prevádzkové predpisy určené úradom,

  e)

  vyhodnotenie predprevádzkového monitorovania okolia,

  f)

  zhodnotenie predpokladanej záťaže pracovníkov,

  g)

  dokumenty o skončení stavebných a montážnych prác,

  h)

  dokumenty o splnení požiadaviek štátneho dozoru uplatňovaných pri výstavbe jadrového zariadenia, ...

  i)

  dokumenty o výsledkoch predkomplexných a komplexných skúšok technologických alebo stavebných zariadení ...

  j)

  dokumenty o zmenách a doplnkoch počas výstavby jadrového zariadenia a preukázanie, že nedošlo k zníženiu ...

  k)

  dokumenty o odbornej spôsobilosti pracovníkov a zdravotnej spôsobilosti pracovníkov,

  l)

  limity a podmienky bezpečnej prevádzky,1)

  m)

  predprevádzková bezpečnostná správa podľa osobitného predpisu,1)

  n)

  vnútorný havarijný plán podľa osobitného predpisu,1)

  o)

  program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy podľa osobitného predpisu,1) ...

  p)

  program prevádzkových kontrol vybraných zariadení podľa osobitného predpisu,1)

  q)

  plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy podľa osobitného ...

  r)

  koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky podľa osobitného predpisu,1)

  s)

  vymedzenie hraníc jadrového zariadenia podľa osobitného predpisu,1)

  t)

  vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením podľa osobitného predpisu.1)

  u)

  organizačná štruktúra zriadeného útvaru radiačnej ochrany.

  Dokumenty podľa bodu I časti A písmen l) až t) úrad posudzuje z hľadiska radiačnej ochrany.

  B. Povolenie na etapu vyraďovania jadrového zariadenia

  a)

  program etapy vyraďovania,

  b)

  program zabezpečovania radiačnej ochrany počas etapy vyraďovania jadrového zariadenia,

  c)

  monitorovací plán,

  d)

  návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  e)

  prevádzkové predpisy určené úradom,

  f)

  zhodnotenie predpokladaného množstva a druhu rádioaktívne kontaminovaných materiálov, ktoré sa budú ...

  g)

  zhodnotenie množstva, druhu a aktivity vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov,

  h)

  predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže,

  i)

  limity a podmienky bezpečného vyraďovania podľa osobitného predpisu,1)

  j)

  vnútorný havarijný plán podľa osobitného predpisu,1)

  k)

  koncepcia vyraďovania na obdobie po skončení povoľovanej etapy vyraďovania podľa osobitného predpisu,1) ...

  l)

  plán nakladania a prepravy rádioaktívnych odpadov a plán nakladania s konvenčným odpadom z vyraďovania ...

  m)

  plán ochrany obyvateľstva krajov v oblasti ohrozenia podľa osobitného predpisu,1)

  n)

  zmeny hraníc jadrového zariadenia podľa osobitného predpisu,1)

  o)

  zmeny veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením podľa osobitného predpisu.1)

  p)

  organizačná štruktúra zriadeného útvaru radiačnej ochrany.

  Dokumenty podľa bodu I časti B písmen i) až o) úrad posudzuje z hľadiska radiačnej ochrany.

  II. Žiadosť podľa § 28 ods. 1 písm. b)

  na odber, skladovanie a manipuláciu s čerstvým jadrovým palivom

  a)

  opis činností, opis pracoviska a technologických zariadení na skladovanie a manipulovanie s čerstvým ...

  b)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany,

  c)

  monitorovací plán,

  d)

  návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  e)

  zhodnotenie predpokladanej záťaže pracovníkov,

  f)

  zhodnotenie množstva a aktivity rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia,

  g)

  dokumenty o skončení stavebných a montážnych prác na pracovisku,

  h)

  dokumenty o odbornej spôsobilosti pracovníkov a zdravotnej spôsobilosti pracovníkov.

  III. Žiadosť podľa § 28 ods. 1 písm. c)

  na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a na nakladanie s rádioaktívnym odpadom vrátane zberu, triedenia, ...

  a)

  opis a odôvodnenie činnosti,

  b)

  špecifikácia rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva, údaje o pôvode, druhu, množstve, ...

  c)

  opis zariadení a technológií,

  d)

  opis pracoviska, technologických zariadení a charakteristiky jeho okolia, informácie o tienení a ochranných ...

  e)

  návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  f)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany,

  g)

  prevádzkový predpis na bezpečné nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom, ...

  h)

  monitorovací plán,

  i)

  havarijný plán,

  j)

  preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  k)

  spôsob zistenia bezpečnosti rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva proti odcudzeniu, zneužitiu ...

  l)

  zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,

  m)

  zhodnotenie predpokladaného množstva rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia,

  n)

  doklady o absolvovaní odbornej prípravy osôb s priamou zodpovednosťou.

  IV. Žiadosť podľa § 28 ods. 1 písm. d)

  na prepravu rádioaktívnej látky alebo štiepnej látky, rádioaktívneho žiariča, rádioaktívneho odpadu, ...

  a)

  odôvodnenie prepravy,

  b)

  prepravný poriadok zahŕňajúci špecifikáciu druhu prepravy a opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany ...

  c)

  opis technického vybavenia na zabezpečenie prepravy vrátane nakladania a vykladania zásielky,

  d)

  hodnotenie rizík vyplývajúcich z charakteru prepravovaných rádioaktívnych látok, spôsobu prepravy a ...

  e)

  havarijný plán na prepravu,

  f)

  doklady o obalovom súbore,

  g)

  doklad o technickej spôsobilosti dopravného prostriedku,

  h)

  doklad o spôsobilosti obsluhy dopravného prostriedku.

  V. Žiadosť podľa § 28 ods. 1 písm. e)

  na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa ...

  A. Uvoľňovanie rádioaktívnych látok do ovzdušia, povrchovej vody alebo kanalizácie

  a)

  odôvodnenie uvoľňovania rádioaktívnych látok do životného prostredia,

  b)

  opis technologických systémov súvisiacich s uvoľňovaním rádioaktívnych látok, systémy na ich čistenie ...

  c)

  spôsob a podmienky uvoľňovania rádioaktívnych látok do životného prostredia,

  d)

  návrh limitov a referenčných úrovní na vypúšťanie rádioaktívnych látok a ich odôvodnenie,

  e)

  plán monitorovania rádioaktívnych látok uvoľňovaných do životného prostredia,

  f)

  program na modelové hodnotenie vplyvu výpustí na záťaž obyvateľov v okolí,

  g)

  systém evidencie údajov o uvoľnených rádioaktívnych látkach,

  h)

  zhodnotenie množstva, druhu, formy, nuklidového zloženia a aktivity rádioaktívnych látok uvoľnených ...

  i)

  zhodnotenie ožiarenia kritickej skupiny obyvateľstva pri predpokladaných výpustiach,

  j)

  zhodnotenie ožiarenia kritickej skupiny obyvateľstva pri výpustiach na úrovni navrhovaných limitov, ...

  k)

  zhodnotenie možností vzniku mimoriadnych situácií pri uvoľňovaní rádioaktívnych látok a zhodnotenie ...

  l)

  doklady o metrologickom overení alebo kalibrácii monitorovacích systémov; pri kalibrácii je potrebné ...

  B. Uvoľňovanie rádioaktívne kontaminovaných materiálov z pracovísk, na ktorých sa vykonávajú činnosti ...

  a)

  odôvodnenie uvoľňovania rádioaktívne kontaminovaných materiálov spod administratívnej kontroly, ...

  b)

  opis technologických systémov súvisiacich s triedením a spracovaním rádioaktívne kontaminovaných materiálov ...

  c)

  spôsob a podmienky uvádzania rádioaktívne kontaminovaných materiálov do životného prostredia,

  d)

  návrh limitných hodnôt aktivity a referenčných úrovní pre rádioaktívne kontaminované materiály uvoľňované ...

  e)

  systém evidencie údajov o materiáloch uvoľnených spod administratívnej kontroly a vzory dokumentov, ...

  f)

  zhodnotenie množstva, druhu, formy, nuklidového zloženia a aktivity rádioaktívne kontaminovaných materiálov ...

  g)

  zhodnotenie vplyvu uvoľňovania rádioaktívne kontaminovaných materiálov spod administratívnej kontroly ...

  h)

  zhodnotenie možností vzniku radiačnej mimoriadnej situácie pri uvoľňovaní rádioaktívne kontaminovaných ...

  i)

  doklady o metrologickom overení alebo kalibrácii monitorovacích systémov; pri kalibrácii je potrebné ...

  VI. Žiadosť podľa § 28 ods. 2 písm. a)

  na výrobu zdroja ionizujúceho žiarenia používaného pri činnosti, na ktorú je potrebné oznámenie, registrácia ...

  a)

  opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu a špecifikácia vyrábaných zdrojov ionizujúceho žiarenia, ...

  b)

  opis pracoviska a jeho okolia vrátane plánov a náčrtkov doplnený o informácie o tienení a ochranných ...

  c)

  použitie vyrábaných zdrojov ionizujúceho žiarenia, ich ochranné charakteristiky,

  d)

  skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia pri výrobe a hotových produktov,

  e)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany,

  f)

  monitorovací plán pracoviska,

  g)

  havarijný plán pracoviska,

  h)

  návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  i)

  prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  j)

  preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  k)

  spôsob zaistenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,

  l)

  zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,

  m)

  zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných ...

  n)

  doklad o absolvovaní odbornej prípravy osôb s priamou zodpovednosťou.

  VII. Žiadosť podľa § 28 ods. 2 písm. b)

  na výrobu ionizačných hlásičov požiaru

  a)

  opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu a špecifikácia vyrábaných zdrojov ionizujúceho žiarenia, ...

  b)

  opis pracoviska a jeho okolia vrátane plánov a náčrtkov doplnený o informácie o tienení a ochranných ...

  c)

  použitie vyrábaných zdrojov ionizujúceho žiarenia, ich ochranné charakteristiky,

  d)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany,

  e)

  monitorovací plán pracoviska,

  f)

  havarijný plán pracoviska,

  g)

  návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  h)

  prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojom ionizujúceho žiarenia,

  i)

  preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  j)

  spôsob zaistenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,

  k)

  zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,

  l)

  zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných ...

  m)

  doklad o absolvovaní odbornej prípravy osôb s priamou zodpovednosťou.

  VIII. Žiadosť podľa § 28 ods. 2 písm. c)

  na nakladanie s opustenými žiaričmi, rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu a zachytenými rádioaktívnymi ...

  a)

  špecifikácia všeobecných charakteristík rádioaktívnych odpadov a rádioaktívnych žiaričov, s ktorými ...

  b)

  opis zariadení a technológií, ktoré sa budú používať pri nakladaní s opustenými žiaričmi, rádioaktívnymi ...

  c)

  opis pracoviska, charakteristiky jeho okolia, informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch ...

  d)

  charakteristiky formy, do ktorej budú spracované alebo upravené,

  e)

  spôsob a zabezpečenie skladovania alebo uloženia opustených žiaričov, rádioaktívnych odpadov neznámeho ...

  f)

  návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  g)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany,

  h)

  prevádzkové predpisy na bezpečné nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a rádioaktívnymi žiaričmi, ...

  i)

  monitorovací plán,

  j)

  havarijný plán,

  k)

  zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,

  l)

  zhodnotenie predpokladaného množstva rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia,

  m)

  doklad o absolvovaní odbornej prípravy osôb s priamou zodpovednosťou.

  IX. Žiadosť podľa § 28 ods. 2 písm. d)

  na nakladanie s rádioaktívnymi rezíduami

  a)

  opis činnosti a odôvodnenie a optimalizácia nakladania s rádioaktívnymi rezíduami,

  b)

  špecifikácia rádioaktívnych rezíduí,

  c)

  opis činnosti a pracoviska,

  d)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany,

  e)

  monitorovací plán,

  f)

  havarijný plán,

  g)

  prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu s rádioaktívnymi rezíduami,

  h)

  zhodnotenie prínosu činnosti a radiačnej záťaže pri nakladaní s rádioaktívnymi rezíduami,

  i)

  zhodnotenia množstva vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov ...

  j)

  doklad o absolvovaní odbornej prípravy osôb s priamou zodpovednosťou.

  X. Žiadosť podľa § 28 ods. 2 písm. e)

  na pridávanie rádionuklidov alebo rádioaktívnych látok do spotrebných výrobkov a predmetov, do liekov ...

  a)

  opis činnosti a odôvodnenie pridávania rádionuklidov do spotrebných výrobkov a predmetov, do liekov ...

  b)

  špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti, návrh najvyššej ...

  c)

  opis pracoviska a jeho okolia vrátane plánov a náčrtkov doplnený o informácie o tienení a ochranných ...

  d)

  zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže osôb, ktoré budú distribuovať tieto spotrebné výrobky a ...

  e)

  spôsob odstraňovania týchto spotrebných výrobkov, predmetov, liekov a zdravotníckych pomôcok a zhodnotenie ...

  f)

  systém a spôsob kontroly pridávaného množstva rádionuklidov,

  g)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany,

  h)

  monitorovací plán,

  i)

  havarijný plán,

  j)

  návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  k)

  prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia určené úradom,

  l)

  zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,

  m)

  preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  n)

  zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných ...

  o)

  doklad o absolvovaní odbornej prípravy osôb s priamou zodpovednosťou,

  p)

  doklady o vykonaných skúškach zdrojov ionizujúceho žiarenia.

  XI. Žiadosť podľa § 28 ods. 2 písm. f)

  na vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia

  a)

  špecifikácia a rozsah vykonávania skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia, na ktoré žiada vydať povolenie, ...

  b)

  zoznam prístrojov, meradiel a pomôcok potrebných na vykonávanie skúšok, doklady o metrologickom overení ...

  c)

  zoznam zdrojov ionizujúceho žiarenia používaných pri skúškach, spôsob ich skladovania, kópie sprievodných ...

  d)

  spôsob evidencie dokumentácie o vykonaných skúškach zdrojov žiarenia,

  e)

  metodika vykonávania preberacej skúšky alebo skúšky stability, ktorá obsahuje

  1.

  identifikačné údaje fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá bude skúšky zdrojov vykonávať, ...

  2.

  meno a priezvisko osoby, ktorá metodiku vypracovala,

  3.

  dátum vypracovania,

  4.

  označenie a identifikačné číslo metodiky,

  5.

  druh skúšky, pre ktorú je metodika vypracovaná,

  6.

  druh a typ zdroja ionizujúceho žiarenia, pre ktorého skúšku je metodika určená,

  7.

  zoznam prístrojov, meradiel a pomôcok potrebných na vykonanie skúšky,

  8.

  zoznam dokumentácie k zdroju ionizujúceho žiarenia, ktorá je potrebná na vykonanie skúšky, návod na ...

  9.

  zoznam kontrolovaných parametrov,

  10.

  postup merania jednotlivých parametrov zdroja ionizujúceho žiarenia s uvedením

  10.1.

  charakteristiky meraného parametra,

  10.2.

  potrebných prístrojov, meradiel a pomôcok,

  10.3.

  postupu merania a spôsobu získania výsledkov merania (podrobný opis merania, schéma geometrického usporiadania ...

  10.4.

  referenčnej hodnoty, prípustnej odchýlky meraného parametra, požiadavky na presnosť a reprodukovateľnosť ...

  10.5.

  postupu a algoritmu výpočtu a štatistického hodnotenia výsledkov,

  10.6.

  interpretácie výsledkov merania a ich porovnania s referenčnými hodnotami,

  10.7.

  záverečného hodnotenia výsledkov merania testovaného parametra,

  10.8.

  ďalšieho postupu pri zistení prekročenia prípustnej odchýlky od referenčnej hodnoty,

  11.

  pri preberacej skúške postup stanovenia referenčných hodnôt jednotlivých testovaných parametrov zdroja ...

  12.

  postup testovania príslušenstva zdroja žiarenia, ktoré má vplyv na radiačnú ochranu (zobrazovacie jednotky, ...

  13.

  definície a vysvetlenie skratiek, názvov, pojmov, veličín a jednotiek používaných v metodike,

  14.

  zoznam literatúry a odkazov na technické normy, predpisy a odporúčania, ktoré boli použité pri vypracovaní ...

  f)

  vzorový protokol o skúške zdroja žiarenia v rozsahu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ...

  XII. Žiadosť podľa § 28 ods. 2 písm. g)

  na vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia okrem údržby a opráv generátorov ...

  a)

  opis činnosti,

  b)

  pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  c)

  spôsob monitorovania pracovníkov,

  d)

  predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže,

  e)

  doklad o technickej spôsobilosti pracovníkov vykonávajúcich inštaláciu, údržbu a opravy zdrojov ionizujúceho ...

  f)

  doklad o absolvovaní odbornej prípravy osôb s priamou zodpovednosťou.

  XIII. Žiadosť podľa § 28 ods. 2 písm. h)

  na zber, zhromažďovanie, skladovanie a úpravu rádioaktívnych žiaričov vrátane ionizačných hlásičov požiaru ...

  a)

  opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,

  b)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany,

  c)

  monitorovací plán pracoviska,

  d)

  havarijný plán pracoviska,

  e)

  návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  f)

  prevádzkové predpisy na zber a likvidáciu rádioaktívnych žiaričov,

  g)

  špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia,

  h)

  opis pracoviska a jeho okolia, plány a náčrtky, doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, ...

  i)

  preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  j)

  spôsob zaistenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,

  k)

  zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,

  l)

  zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných ...

  m)

  doklad o absolvovaní odbornej prípravy osôb s priamou zodpovednosťou.

  XIV. Žiadosť podľa § 28 ods. 2 písm. i)

  na používanie zdroja ionizujúceho žiarenia na nelekárske ožiarenie mimo zdravotníckeho zariadenia ...

  a)

  opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,

  b)

  špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre,

  c)

  opis pracoviska a jeho okolia, plány a náčrtky, doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, ...

  d)

  prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojom ionizujúceho žiarenia,

  e)

  predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,

  f)

  zabezpečenie radiačnej ochrany na pracovisku,

  g)

  preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  h)

  doklady o vykonaných skúškach zdroja ionizujúceho žiarenia, protokol o preberacej skúške alebo protokol ...

  i)

  doklad o zaškolení obsluhy.

  XV. Žiadosť podľa § 28 ods. 2 písm. j)

  na monitorovanie ionizujúceho žiarenia na pracovisku alebo v jeho okolí na hodnotenie ožiarenia osôb ...

  a)

  špecifikácia a rozsah vykonávania monitorovania ionizujúceho žiarenia, na ktoré žiada vydať povolenie, ...

  b)

  zoznam prístrojov, meradiel a pomôcok potrebných na vykonávanie monitorovania ionizujúceho žiarenia, ...

  c)

  popis dozimetrických prístrojov, ktoré budú používané na monitorovanie, podmienky a spôsob ich používania, ...

  d)

  prevádzkové predpisy a program monitorovania ionizujúceho žiarenia na pracovisku so zdrojmi žiarenia ...

  e)

  metodika monitorovania, hodnotenia a interpretácie nameraných hodnôt, ktorá obsahuje

  1.

  metodiku merania príkonu priestorového dávkového ekvivalentu a postup stanovenia osobných dávok z externého ...

  2.

  metodiku merania a postup stanovenia efektívnej dávky z inhalácie rádionuklidov v ovzduší pracoviska, ...

  3.

  metodiku merania a postup stanovenia ekvivalentných dávok v koži, očnej šošovke a v končatinách, ...

  4.

  metodiku merania povrchovej kontaminácie pracovných priestorov rádionuklidmi emitujúcimi alfa, beta ...

  5.

  na pracovisku so zvýšeným ožiarením radónom a produktmi jeho premeny metodiku merania objemovej aktivity ...

  6.

  postup hodnotenia a interpretácie nameraných hodnôt vrátane stanovenia nepresnosti merania,

  7.

  postup vyhodnotenia výsledkov monitorovania vo vzťahu k limitom ožiarenia a smerným hodnotám ožiarenia, ...

  8.

  vzor zmluvy so zákazníkmi, ktorým sa bude poskytovať monitorovanie, a spôsob odovzdania výsledkov monitorovania ...

  f)

  vzor protokolu o monitorovaní, vzorový protokol o skúške zdroja žiarenia v rozsahu podľa všeobecne záväzného ...

  g)

  program zabezpečenia kvality na vykonávanie monitorovania ionizujúceho žiarenia vrátane spôsobu overovania ...

  h)

  systém evidencie a archivácie údajov.

  XVI. Žiadosť podľa § 28 ods. 3 písm. a)

  na prevádzku urýchľovača častíc určeného na účel výskumu a vývoja, na technický účel alebo na výrobu ...

  a)

  opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,

  b)

  technická špecifikácia urýchľovača jeho príslušenstva a súvisiacich technologických zariadení, parametre ...

  c)

  opis pracoviska a jeho okolia doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch ...

  d)

  návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  e)

  preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  f)

  limity a podmienky bezpečnej prevádzky dôležité z hľadiska radiačnej ochrany,

  g)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany,

  h)

  monitorovací plán pracoviska,

  i)

  havarijný plán,

  j)

  prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  k)

  spôsob zaistenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,

  l)

  systém odborných školení zamestnancov,

  m)

  zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,

  n)

  zhodnotenie predpokladaného druhu, množstva a aktivity rádionuklidov uvádzaných do životného prostredia, ...

  o)

  zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných ...

  p)

  doklady o vykonaných skúškach zariadenia a jeho častí.

  XVII. Žiadosť podľa § 28 ods. 3 písm. b)

  na prevádzku generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia, skonštruovaného ...

  a)

  opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,

  b)

  špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,

  c)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany,

  d)

  prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  e)

  monitorovací plán pracoviska,

  f)

  havarijný plán pracoviska,

  g)

  návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  h)

  opis pracoviska a jeho okolia vrátane plánov a náčrtkov doplnený o informácie o tienení a ochranných ...

  i)

  preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  j)

  predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže,

  k)

  doklady o vykonaných skúškach zdroja.

  XVIII. Žiadosť podľa § 28 ods. 3 písm. c)

  na odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje uzavretý žiarič, ...

  a)

  opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,

  b)

  špecifikácia uzavretého žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje uzavretý žiarič, a jeho príslušenstva, ...

  c)

  opis pracoviska, parametre a opis činnosti technologického zariadenia doplnený o informácie o tienení ...

  d)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany,

  e)

  monitorovací plán pracoviska,

  f)

  havarijný plán pracoviska,

  g)

  návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  h)

  prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojom ionizujúceho žiarenia,

  i)

  preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  j)

  spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,

  k)

  spôsob zaistenia bezpečnosti uzavretého žiariča proti odcudzeniu, zneužitiu alebo jeho strate,

  l)

  spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov,

  m)

  predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže,

  n)

  doklady o vykonaných skúškach zdrojov.

  XIX. Žiadosť podľa § 28 ods. 3 písm. d)

  na odber, skladovanie a používanie vysokoaktívneho žiariča, zariadenia, ktoré obsahuje vysokoaktívny ...

  a)

  opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,

  b)

  špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,

  c)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany s uvedením zodpovednosti prevádzkovateľa, odborného zástupcu ...

  d)

  prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  e)

  monitorovací plán pracoviska,

  f)

  havarijný plán pracoviska vrátane kontaktných údajov umožňujúcich komunikáciu,

  g)

  návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  h)

  opis pracoviska a jeho okolia vrátane plánov a náčrtkov doplnený o informácie o tienení a ochranných ...

  i)

  preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  j)

  predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže,

  k)

  doklady o vykonaných skúškach zdrojov ionizujúceho žiarenia,

  l)

  spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,

  m)

  spôsob zaistenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,

  n)

  spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov,

  o)

  doklad o absolvovaní odbornej prípravy osôb s priamou zodpovednosťou.

  XX. Žiadosť podľa § 28 ods. 3 písm. e)

  na odber, skladovanie a používanie otvoreného žiariča, pri ktorom súčet podielov aktivít jednotlivých ...

  a)

  opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,

  b)

  špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia,

  c)

  opis pracoviska, parametre a opis činnosti technologického zariadenia doplnený o informácie o tienení ...

  d)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany,

  e)

  monitorovací plán pracoviska,

  f)

  havarijný plán pracoviska,

  g)

  návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  h)

  prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a s rádioaktívnymi odpadmi, ...

  i)

  preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  j)

  spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,

  k)

  spôsob zaistenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,

  l)

  zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,

  m)

  zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných ...

  n)

  zhodnotenie vplyvu na životné prostredie, množstva, druhu, nuklidového zloženia a aktivity rádioaktívnych ...

  XXI. Žiadosť podľa § 28 ods. 3 písm. f)

  na odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča určeného na ožarovanie potravín, predmetov bežného ...

  a)

  opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,

  b)

  špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,

  c)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany,

  d)

  prevádzkové predpisy,

  e)

  monitorovací plán pracoviska,

  f)

  havarijný plán pracoviska,

  g)

  návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  h)

  opis pracoviska a jeho okolia vrátane plánov a náčrtkov doplnený o informácie o tienení a ochranných ...

  i)

  preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  j)

  zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,

  k)

  doklady o vykonaných skúškach zdrojov,

  l)

  spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,

  m)

  spôsob zaistenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,

  n)

  spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaného rádioaktívneho žiariča,

  o)

  doklad o absolvovaní odbornej prípravy osôb s priamou zodpovednosťou.

  XXII. Žiadosť podľa § 28 ods. 3 písm. g)

  na používanie zdroja ionizujúceho žiarenia na dočasnom pracovisku na dobu dlhšiu ako 30 dní ...

  a)

  opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,

  b)

  špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre,

  c)

  spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,

  d)

  spôsob zabezpečenia zdrojov ionizujúceho žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate, ...

  e)

  spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov,

  f)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany,

  g)

  prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  h)

  monitorovací plán pracoviska,

  i)

  havarijný plán pracoviska,

  j)

  návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  k)

  opis dočasného pracoviska a jeho okolia vrátane plánov a náčrtkov, doplnený o informácie o tienení a ...

  l)

  preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  m)

  predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže,

  n)

  doklady o vykonaných skúškach zdrojov,

  o)

  doklad o odbornej spôsobilosti osôb s priamou zodpovednosťou.

  XXIII. Žiadosť podľa § 28 ods. 3 písm. h)

  na odber, skladovanie a používanie otvoreného žiariča na diagnostiku, liečbu alebo výskum na zvieratách ...

  a)

  opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,

  b)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany,

  c)

  monitorovací plán pracoviska,

  d)

  havarijný plán pracoviska,

  e)

  prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a s rádioaktívnymi odpadmi, ...

  f)

  opis pracoviska doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach ...

  g)

  návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  h)

  špecifikácia používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia,

  i)

  preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  j)

  spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov a spôsob zaistenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, ...

  k)

  predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov a osôb v okolí ...

  l)

  zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných ...

  m)

  predpokladané množstvo, druh, rádionuklidové zloženie a aktivita rádioaktívnych látok uvádzaných do ...

  XXIV. Žiadosť podľa § 28 ods. 4 písm. a)

  na používanie röntgenového prístroja určeného na používanie v radiačnej onkológii alebo pri diagnostike ...

  a)

  opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,

  b)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany,

  c)

  monitorovací plán,

  d)

  návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  e)

  prevádzkové predpisy,

  f)

  špecifikácia zdroja ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,

  g)

  opis pracoviska a jeho okolia vrátane plánov a náčrtkov doplnený o informácie o tienení a ochranných ...

  h)

  preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  i)

  predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov, osôb vystavených ...

  j)

  doklady o vykonaných skúškach zdroja.

  XXV. Žiadosť podľa § 28 ods. 4 písm. b)

  na používanie zdroja ionizujúceho žiarenia určeného na rádioterapiu fotónmi, elektrónmi, protónmi, neutrónmi ...

  a)

  opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,

  b)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany,

  c)

  monitorovací plán,

  d)

  návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  e)

  prevádzkové predpisy,

  f)

  špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,

  g)

  opis pracoviska a jeho okolia vrátane plánov a náčrtkov doplnený o informácie o tienení a ochranných ...

  h)

  preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  i)

  predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov, osôb vystavených ...

  j)

  doklady o vykonaných skúškach zdroja.

  XXVI. Žiadosť podľa § 28 ods. 4 písm. c)

  na používanie otvoreného žiariča v nukleárnej medicíne

  a)

  opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,

  b)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany,

  c)

  monitorovací plán,

  d)

  havarijný plán,

  e)

  špecifikácia používaného otvoreného žiariča, zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných ...

  f)

  návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  g)

  prevádzkové predpisy,

  h)

  opis pracoviska a jeho okolia vrátane plánov a náčrtkov doplnený o informácie o tienení a ochranných ...

  i)

  preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  j)

  spôsob zaistenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,

  k)

  predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov, osôb vystavených ...

  XXVII. Žiadosť podľa § 28 ods. 4 písm. d)

  na používanie uzavretého žiariča a zariadenia obsahujúceho uzavretý žiarič určeného na rádioterapiu ...

  a)

  opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,

  b)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany,

  c)

  monitorovací plán,

  d)

  havarijný plán,

  e)

  návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  f)

  prevádzkové predpisy,

  g)

  špecifikácia zdroja ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre,

  h)

  opis pracoviska a jeho okolia vrátane plánov a náčrtkov doplnený o informácie o tienení a ochranných ...

  i)

  preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  j)

  spôsob zaistenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,

  k)

  predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov, osôb vystavených ...

  l)

  doklady o vykonaných skúškach zdroja ionizujúceho žiarenia,

  m)

  spôsob skladovania uzavretého žiariča,

  n)

  spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaného rádioaktívneho žiariča.

  XXVIII. Žiadosť podľa § 28 ods. 5 písm. a)

  na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa ...

  A. Uvoľňovanie rádioaktívnych látok do ovzdušia, povrchovej vody alebo kanalizácie

  a)

  odôvodnenie uvoľňovania rádioaktívnych látok do životného prostredia,

  b)

  opis technologických systémov súvisiacich s uvoľňovaním rádioaktívnych látok, systémy na ich čistenie ...

  c)

  spôsob a podmienky uvoľňovania rádioaktívnych látok do životného prostredia,

  d)

  návrh limitov a referenčných úrovní na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a ich odôvodnenie,

  e)

  plán monitorovania rádioaktívnych látok uvoľňovaných do životného prostredia,

  f)

  program na modelové hodnotenie vplyvu výpustí na záťaž obyvateľov v okolí,

  g)

  systém evidencie údajov o uvoľnených rádioaktívnych látkach,

  h)

  zhodnotenie množstva, druhu, formy, rádionuklidového zloženia a aktivity rádioaktívnych látok uvoľňovaných ...

  i)

  zhodnotenie ožiarenia kritickej skupiny obyvateľstva pri predpokladaných výpustiach,

  j)

  zhodnotenie ožiarenia kritickej skupiny obyvateľstva pri výpustiach na úrovni navrhovaných limitov, ...

  k)

  zhodnotenie možností vzniku mimoriadnych situácií pri uvoľňovaní rádioaktívnych látok a zhodnotenie ...

  l)

  doklady o metrologickom overení monitorovacích systémov.

  B. Uvoľňovanie rádioaktívne kontaminovaného materiálu z pracoviska, na ktorom sa vykonáva činnosť vedúca ...

  a)

  odôvodnenie uvoľňovania rádioaktívne kontaminovaného materiálu spod administratívnej kontroly,

  b)

  opis technologických systémov súvisiacich s triedením a spracovaním rádioaktívne kontaminovaného materiálu ...

  c)

  spôsob a podmienky uvádzania rádioaktívne kontaminovaného materiálu do životného prostredia,

  d)

  návrh limitných hodnôt aktivity a referenčných úrovní pre rádioaktívne kontaminovaný materiál uvoľňovaný ...

  e)

  systém evidencie údajov o materiáloch uvoľnených spod administratívnej kontroly a vzory dokumentov, ...

  f)

  zhodnotenie množstva, druhu, formy, rádionuklidového zloženia a aktivity rádioaktívne kontaminovaného ...

  g)

  zhodnotenie vplyvu uvoľňovania rádioaktívne kontaminovaného materiálu spod administratívnej kontroly ...

  h)

  zhodnotenie možností vzniku mimoriadnych situácií pri uvoľňovaní rádioaktívne kontaminovaného materiálu ...

  i)

  doklady o metrologickom overení monitorovacích systémov.

  XXIX. Žiadosť podľa § 28 ods. 5 písm. b)

  na zmiešavanie rádioaktívneho materiálu uvoľňovaného z pracoviska, kde sa nakladá s materiálom so zvýšeným ...

  a)

  zhodnotenie množstva, druhu, formy, rádionuklidového zloženia a aktivity prírodných rádionuklidov materiálu ...

  b)

  popis opätovného použitia, na aký účel sa budú používať recyklované materiály alebo výrobky,

  c)

  zhodnotenie predpokladanej záťaže pracovníkov.

  XXX. Žiadosť podľa § 28 ods. 5 písm. c)

  na nakladanie s produktmi banskej činnosti vzniknutými pri činnostiach súvisiacich so získavaním rádioaktívneho ...

  a)

  opis pracoviska, technologického zariadenia a postupov spracovania materiálov,

  b)

  charakteristika pracovného prostredia,

  c)

  zhodnotenie množstva, druhu, formy, rádionuklidového zloženia a aktivity prírodných rádionuklidov v ...

  d)

  zhodnotenie predpokladanej záťaže pracovníkov.

  XXXI. Žiadosť podľa § 28 ods. 6 písm. a) a b)

  na distribúciu, predaj a prenájom zdroja ionizujúceho žiarenia, na ktorého používanie je potrebné oznámenie, ...

  A. Ak sa distribúcia, predaj a prenájom len sprostredkuje

  a)

  opis, charakteristiky a použitie zdrojov ionizujúceho žiarenia,

  b)

  podmienky na skladovanie, distribúciu, predaj a prenájom zdrojov ionizujúceho žiarenia,

  c)

  doklady o typovom schválení a vykonaných skúškach zdrojov.

  B. Ak sa zdroje ionizujúceho žiarenia aj predvádzajú, prepravujú alebo inak používajú, údaje podľa bodu ...

  a)

  monitorovací plán,

  b)

  havarijný plán,

  c)

  návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  d)

  prevádzkové predpisy,

  e)

  opis pracoviska a jeho okolia vrátane plánov a náčrtkov doplnený o informácie o tienení a ochranných ...

  XXXII. Žiadosť podľa § 28 ods. 7

  na prepravu rádioaktívneho materiálu s aktivitou vyššou, ako je aktivita vyhradených zásielok ...

  a)

  odôvodnenie prepravy,

  b)

  prepravný poriadok zahŕňajúci špecifikáciu druhu prepravy a opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany ...

  c)

  opis technického vybavenia na zabezpečenie prepravy vrátane nakladania a vykladania zásielky,

  d)

  hodnotenie rizík vyplývajúcich z charakteru prepravovaných rádioaktívnych látok, spôsobu prepravy a ...

  e)

  havarijný plán na prepravu,

  f)

  doklady o obalovom súbore,

  g)

  doklad o technickej spôsobilosti dopravného prostriedku,

  h)

  doklad o spôsobilosti obsluhy dopravného prostriedku.

  ČASŤ 3

  I. Žiadosť podľa § 29 ods. 1 písm. a)

  na poskytovanie odbornej prípravy a aktualizačnej odbornej prípravy

  a)

  učebné osnovy,

  b)

  opis vzdelávacieho procesu,

  c)

  zoznam lektorov, ich odbornú spôsobilosť a prax v radiačnej ochrane.

  II. Žiadosť podľa § 29 ods. 1 písm. b)

  na vykonávanie osobnej dozimetrie

  a)

  špecifikácia a rozsah vykonávania osobnej dozimetrie, na ktorú sa žiada vydať povolenie,

  b)

  opis pracoviska, na ktorom sa budú vyhodnocovať osobné dozimetre, prístrojové vybavenie a zoznam pracovníkov, ...

  c)

  zoznam prístrojov, meradiel a pomôcok potrebných na vykonávanie osobnej dozimetrie, doklady o metrologickom ...

  d)

  opis a nákres osobných dozimetrov, ktoré sa budú používať na monitorovanie dávok, podmienky ich používania, ...

  e)

  prevádzkové predpisy pracoviska,

  f)

  metodika a postup stanovenia individuálneho ožiarenia, ktorá obsahuje

  1.

  postup merania a stanovenia veličín, ktoré sa budú používať na výpočet osobných dávok,

  2.

  postup hodnotenia a interpretácie nameraných hodnôt vrátane stanovenia nepresnosti merania a spôsobu ...

  3.

  metodika výpočtu a stanovenia osobného dávkového ekvivalentu,

  4.

  metodika výpočtu a stanovenia ekvivalentnej dávky v koži,

  5.

  metodika výpočtu a stanovenia ekvivalentnej dávky v očnej šošovke,

  6.

  metodika výpočtu a stanovenia ekvivalentnej dávky na končatiny,

  7.

  metodika výpočtu a stanovenia efektívnej dávky,

  8.

  postup stanovenia dávok pri používaní viacerých osobných dozimetrov,

  9.

  postup stanovenia dávok pri používaní osobných ochranných prostriedkov,

  10.

  postup odhadu dávok pri strate, zničení alebo poškodení osobného dozimetra, ktoré neumožňuje jeho vyhodnotenie, ...

  11.

  vzor zmluvy so zákazníkmi, ktorým sa bude poskytovať služba osobnej dozimetrie,

  12.

  vzor pokynov pre zákazníkov,

  13.

  spôsob odovzdávania výsledkov osobného monitorovania zákazníkom,

  14.

  vzor dokumentu, v ktorom budú zákazníkom odovzdávať výsledky monitorovania,

  15.

  postup stanovenia dávok a odovzdania výsledkov zákazníkom pri doručení osobného dozimetra po havarijnom ...

  16.

  spôsob oznámenia výsledkov osobného monitorovania zákazníkom, ak dávky prekračujú prípustné limity ožiarenia ...

  g)

  program zabezpečenia kvality na vykonávanie osobnej dozimetrie vrátane spôsobu overovania a kalibrácie ...

  h)

  systém evidencie a archivácie údajov,

  i)

  systém zasielania a oznamovania výsledkov osobného monitorovania do centrálneho registra dávok, ...

  j)

  zoznam zdrojov ionizujúceho žiarenia používaných pri vykonávaní osobnej dozimetrie, spôsob ich skladovania, ...

  III. Žiadosť podľa § 29 ods. 1 písm. c)

  na stanovovanie osobných dávok pracovníkov vystavených ožiareniu z radónu alebo z iného prírodného zdroja ...

  a)

  špecifikácia a rozsah stanovovania dávok pracovníkov,

  b)

  opis pracoviska, kde sa budú vyhodnocovať osobné dávky pracovníkov, prístrojové vybavenie a zoznam pracovníkov, ...

  c)

  zoznam prístrojov, meradiel a pomôcok potrebných na stanovenie osobných dávok, doklady o metrologickom ...

  d)

  opis a nákres osobných dozimetrov, ktoré sa budú používať na monitorovanie dávok z radónu alebo iného ...

  e)

  prevádzkové predpisy pracoviska,

  f)

  metodika a postup stanovenia dávok, ktorá obsahuje

  1.

  postup merania a stanovenia veličín, ktoré sa budú používať na výpočet osobných dávok,

  2.

  postup hodnotenia a interpretácie nameraných hodnôt vrátane stanovenia nepresnosti merania a spôsobu ...

  3.

  metodika výpočtu a stanovenia osobného dávkového ekvivalentu a efektívnej dávky,

  4.

  vzor zmluvy so zákazníkmi, ktorým sa bude poskytovať služba,

  5.

  vzor pokynov pre zákazníkov,

  6.

  spôsob odovzdávania výsledkov zákazníkom,

  7.

  vzor dokumentu, ktorým budú zákazníkom výsledky odovzdávané,

  g)

  program zabezpečenia kvality na stanovenie osobných dávok vrátane spôsobu overovania a kalibrácie používaných ...

  h)

  systém evidencie a archivácie údajov,

  i)

  systém zasielania a oznamovania výsledkov do centrálneho registra dávok,

  j)

  zoznam zdrojov ionizujúceho žiarenia používaných pri stanovení osobných dávok, spôsob ich skladovania, ...

  IV. Žiadosť podľa § 29 ods. 1 písm. d)

  na poskytovanie služby monitorovania ionizujúceho žiarenia v dopravných uzloch a pri preprave ...

  a)

  špecifikácia a rozsah vykonávania monitorovania ionizujúceho žiarenia, na ktoré žiada vydať povolenie, ...

  b)

  opis pracoviska a personálneho zabezpečenia vrátane dokladov o absolvovaní odbornej prípravy pracovníkov ...

  c)

  program monitorovania ionizujúceho žiarenia,

  d)

  program zabezpečenia kvality na vykonávanie monitorovania ionizujúceho žiarenia vrátane spôsobu overovania ...

  e)

  prevádzkové predpisy,

  f)

  metodika monitorovania, hodnotenie a interpretácia nameraných hodnôt,

  g)

  systém evidencie a archivácie údajov,

  h)

  zoznam prístrojov, meradiel a pomôcok potrebných na vykonávanie monitorovania ionizujúceho žiarenia, ...

  i)

  vzor protokolu o monitorovaní.

  ČASŤ 4

  I. Posudzovanie podľa § 32 ods. 3 písm. a)

  A. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k návrhu

  1. na umiestnenie stavby a stavbu jadrového zariadenia

  a)

  plán predprevádzkového monitorovania z hľadiska radiačnej ochrany,

  b)

  predbežný program radiačnej kontroly životného prostredia v okolí jadrového zariadenia počas prevádzky ...

  c)

  hodnotenie vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie, ak tak ustanovuje osobitný predpis1) a ...

  d)

  predbežné limity a podmienky bezpečnej prevádzky dôležité z hľadiska radiačnej ochrany,

  e)

  zadávacia a predbežná bezpečnostná správa, ktorá preukazuje plnenie požiadaviek na jadrovú bezpečnosť ...

  f)

  zadávacia správa o spôsobe vyraďovania z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu,1) ...

  g)

  projektový zámer na fyzikálno-technické riešenie jadrového zariadenia v úrovni zadávacieho projektu ...

  h)

  predbežný koncepčný plán vyraďovania z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu,1)

  i)

  predbežný program predkomplexných a komplexných skúšok technologických zariadení jadrového zariadenia ...

  j)

  zadávacia správa o spôsobe nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom a predbežný ...

  k)

  predbežný vnútorný havarijný plán z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu,1)

  l)

  návrh a predbežné vymedzenie hraníc jadrového zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného ...

  m)

  návrh a predbežné vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením z hľadiska radiačnej ochrany ...

  Dokumenty podľa bodu I časti A písmen c) až h) a j) až m) úrad posudzuje z hľadiska radiačnej ochrany. ...

  2. na skúšobnú prevádzku jadrového zariadenia

  a)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany počas skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia,

  b)

  limity a podmienky bezpečnej prevádzky dôležité z hľadiska radiačnej ochrany počas skúšobnej prevádzky ...

  c)

  program komplexných skúšok technologických zariadení jadrového zariadenia dôležitých z hľadiska radiačnej ...

  d)

  plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, s vyhoretým jadrovým palivom dôležitý z hľadiska radiačnej ...

  e)

  koncepčný plán vyraďovania dôležitý z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu,1)

  f)

  vnútorný havarijný plán dôležitý z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu,1)

  g)

  vymedzenie hraníc jadrového zariadenia dôležité z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu,1) ...

  h)

  vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením dôležité z hľadiska radiačnej ochrany podľa ...

  Dokumenty podľa bodu I časti A písmen d) až h) úrad posudzuje z hľadiska radiačnej ochrany.

  3. na etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky

  a)

  zhodnotenie priebehu predchádzajúcej etapy z hľadiska radiačnej ochrany a splnenia kritérií úspešnosti, ...

  b)

  doklady o pripravenosti na etapu a zabezpečení dôležité z hľadiska radiačnej ochrany počas etapy, ...

  c)

  prehľad zmien limitov, podmienok a požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany vyplývajúcich z predchádzajúcej ...

  4. na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas stavby jadrového zariadenia, ...

  a)

  odôvodnenie a opis stavebnej a technologickej zmeny z hľadiska radiačnej ochrany,

  b)

  zhodnotenie vplyvu stavebnej a technologickej zmeny na radiačnú ochranu a bezpečnosť po vykonaní zmeny, ...

  c)

  harmonogram prác,

  d)

  zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov a obyvateľov počas vykonávania stavebnej ...

  e)

  optimalizácia radiačnej ochrany počas vykonávania zmeny,

  f)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany počas vykonávania zmeny,

  g)

  vybrané programy skúšok a testov zariadení po vykonaní stavebnej a technologickej zmeny vrátane kritérií ...

  5. na vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky

  a)

  koncepčný plán vyraďovania vrátane zhodnotenia alternatívnych riešení,

  b)

  zhodnotenie záťaže pracovníkov,

  c)

  dokumentácia dôležitá z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu,1) ak už nebola úradom ...

  d)

  koncepcia zabezpečenia radiačnej ochrany a zadávací program zabezpečenia radiačnej ochrany.

  Dokumenty podľa bodu I časti A písmena c) úrad posudzuje z hľadiska radiačnej ochrany.

  6. na nový technologický postup pri vyraďovaní jadrového zariadenia z prevádzky

  a)

  zdôvodnenie nového postupu a koncepčná súvislosť s etapou vyraďovania z hľadiska radiačnej ochrany, ...

  b)

  opis technologického zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany,

  c)

  charakteristiky rádioaktívnych médií a rádioaktívnych odpadov, s ktorými sa bude nakladať, dôležité ...

  d)

  súvisiace prevádzkové predpisy určené úradom,

  e)

  zhodnotenie radiačnej situácie a zhodnotenie predpokladanej záťaže pracovníkov,

  f)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany.

  7. na výnimočné ožiarenie pri činnosti vedúcej k ožiareniu v jadrovom zariadení

  a)

  odôvodnenie výnimočného ožiarenia,

  b)

  pracovné postupy,

  c)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany, program monitorovania,

  d)

  zhodnotenie predpokladanej dávkovej záťaže pracovníkov,

  e)

  doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov a zdravotnej spôsobilosti pracovníkov vystavených výnimočnému ...

  8. na vnútorný havarijný plán jadrového zariadenia

  a)

  návrh vnútorného havarijného plánu vrátane plánu zdravotníckych opatrení.

  B. Žiadosť o posúdenie optimalizačnej štúdie k uvoľňovaniu rádioaktívnych materiálov z jadrového zariadenia ...

  a)

  optimalizačnú štúdiu.

  C. Žiadosť o posúdenie optimalizačnej štúdie k uvoľňovaniu rádioaktívnych materiálov spod administratívnej ...

  a)

  optimalizačnú štúdiu.

  D. Žiadosť o posúdenie projektu dobývania ložiska rádioaktívneho nerastu, ťažby a spracovania materiálov, ...

  a)

  návrh projektu, opis pracoviska, technologického zariadenia, postupov ťažby alebo spracovania rudy alebo ...

  b)

  charakteristika pracovného prostredia a ťažených alebo spracovávaných materiálov,

  c)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany,

  d)

  monitorovací plán,

  e)

  návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,

  f)

  prevádzkové predpisy,

  g)

  vyhodnotenie predprevádzkového monitorovania,

  h)

  zhodnotenie predpokladanej záťaže pracovníkov,

  i)

  dokumenty o odbornej spôsobilosti a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov,

  j)

  plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi.

  II. Posudzovanie podľa § 32 ods. 4

  A. Návrh

  1. na výstavbu pracoviska, na ktorom sa bude vykonávať činnosť povoľovaná podľa § 28 ods. 2 písm. a), ...

  a)

  projektová dokumentácia potrebná k stavebnému konaniu vrátane charakteristík potrebných na posúdenie ...

  b)

  predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi,

  c)

  predbežný havarijný plán,

  d)

  predbežné limity a podmienky bezpečnej prevádzky,

  e)

  návrh na určenie územia osobitného režimu,

  f)

  predbežný program zabezpečenia radiačnej ochrany počas prevádzky.

  2. na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby alebo prevádzky ...

  a)

  odôvodnenie a opis stavebnej zmeny alebo technologickej zmeny,

  b)

  zhodnotenie vplyvu stavebnej zmeny alebo technologickej zmeny na radiačnú ochranu a na zaistenie bezpečnosti ...

  c)

  harmonogram prác,

  d)

  zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov a obyvateľov a počas vykonávania stavebnej ...

  e)

  plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas vykonávania stavebnej zmeny alebo technologickej zmeny, ...

  f)

  vybrané programy skúšok a testov zariadení po vykonaní stavebnej zmeny alebo technologickej zmeny vrátane ...

  3. na výnimočné ožiarenie pri činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 32 ods. 4 písm. a) tretieho bodu ...

  a)

  návrh na výnimočné ožiarenie.

  4. na výrobu alebo používanie nových druhov spotrebných výrobkov s pridaným rádionuklidom alebo nových ...

  a)

  účel použitia spotrebného výrobku s pridaným rádionuklidom,

  b)

  technické parametre,

  c)

  opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,

  d)

  hodnoty dávkového príkonu vo vzdialenosti 0,1 m od ľubovoľného prístupného povrchu,

  e)

  druh rádionuklidu, spôsob fixácie rádionuklidu v materiáli alebo na jeho povrchu,

  f)

  predpokladané dávky osôb, ktoré spotrebný výrobok budú používať.

  5. na nový druh činnosti alebo novú kategóriu činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 13 ods. 2 a návrh ...

  a)

  návrh na nový druh činnosti alebo novú kategóriu činnosti alebo na prehodnotenie existujúceho druhu ...

  b)

  opis činnosti,

  c)

  odôvodnenie návrhu,

  d)

  zhodnotenie počtu ožiarených osôb a ich predpokladaných dávok.

  6. na vykonávanie lekárskeho ožiarenia pri biomedicínskom výskume alebo vykonávanie lekárskeho ožiarenia ...

  a)

  opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu alebo vykonania preventívneho zdravotného programu alebo ...

  b)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany,

  c)

  monitorovací plán,

  d)

  havarijný plán,

  e)

  zhodnotenie počtu ožiarených osôb a ich predpokladaných dávok,

  f)

  zoznam pracovísk, na ktorých sa bude činnosť vykonávať,

  g)

  prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  h)

  špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,

  i)

  predpokladaný počet pracovníkov vykonávajúcich výskumný program alebo zabezpečujúcich vykonanie programu ...

  j)

  zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných ...

  k)

  zhodnotenie rizika pre osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobami s vnútorne inkorporovanými rádionuklidmi, ...

  l)

  doklady o vykonaných skúškach zdrojov ionizujúceho žiarenia.

  III. Žiadosť podľa § 32 ods. 5

  A. Žiadosť o rozhodnutie o návrhu

  1. na výstavbu a zriadenie pracoviska, na ktorom sa bude vykonávať činnosť povoľovaná podľa § 28 ods. ...

  a)

  projektová dokumentácia potrebná k stavebnému konaniu vrátane charakteristík potrebných na posúdenie ...

  b)

  predbežný program zabezpečovania radiačnej ochrany počas prevádzky.

  2. na zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby pracoviska, uvádzania pracoviska do ...

  a)

  odôvodnenie a opis zmeny,

  b)

  zhodnotenie vplyvu zmeny na radiačnú ochranu a bezpečnosť po realizácii zmeny,

  c)

  harmonogram prác,

  d)

  plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas vykonávania zmeny,

  e)

  zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov a obyvateľov a optimalizácia radiačnej ...

  3. na uvedenie pracoviska podľa časti A prvého bodu do dočasnej prevádzky alebo do skúšobnej prevádzky ...

  a)

  návrh na uvedenie pracoviska do dočasnej prevádzky alebo do skúšobnej prevádzky.

  B. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k optimalizačnej štúdii k uvoľňovaniu rádioaktívnych materiálov ...

  a)

  optimalizačná štúdia.

  C. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu skúšky technologického zariadenia s použitím rádioaktívnych ...

  a)

  zdôvodnenie, opis a program skúšky technologického zariadenia s použitím rádioaktívnych látok, kritériá ...

  b)

  program nakladania s rádioaktívnymi médiami a odpadmi a spôsob ich likvidácie,

  c)

  zhodnotenie radiačnej situácie a opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany pri aktívnej skúške, ...

  d)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany.

  ČASŤ 5

  A. Program zabezpečenia radiačnej ochrany obsahuje primerane vykonávanej činnosti vedúcej k ožiareniu ...

  a)

  ciele radiačnej ochrany,

  b)

  štruktúru a pôsobnosť útvarov zabezpečujúcich radiačnú ochranu,

  c)

  pôsobnosť, kompetencie a zodpovednosť pracovníkov a osôb v riadiacich funkciách vrátane povinností a ...

  d)

  systém optimalizácie radiačnej ochrany a hodnotenia radiačnej ochrany,

  e)

  zásady regulácie osobných dávok a referenčné úrovne dávkovej záťaže pracovníkov,

  f)

  režim v kontrolovanom pásme a systém kontroly vynášaných predmetov, materiálov a zariadení z kontrolovaného ...

  g)

  zásady používania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ich charakteristiky a systém ich prideľovania, ...

  h)

  zásady na organizáciu práce v riziku ožiarenia,

  i)

  zásady na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,

  j)

  zásady na ochranu životného prostredia a hodnotenie vplyvu na životné prostredie,

  k)

  zásady na uvoľňovanie rádioaktívne kontaminovaných materiálov do životného prostredia,

  l)

  zásady na vypúšťanie rádioaktívnych látok do životného prostredia,

  m)

  systém zabezpečenia informovania, vzdelávania a výcviku v radiačnej ochrane,

  n)

  systém zabezpečenia zdravotného dohľadu,

  o)

  systém identifikácie, analýzy a evidencie odchýlok od normálnych prevádzkových stavov a ohrozenia verejného ...

  p)

  zoznam prevádzkových predpisov dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany,

  q)

  vzory dokumentov a dokladov o radiačnej ochrane,

  r)

  spôsob podávania informácií a správ na pracovisko štátneho dozoru,

  s)

  rozsah a frekvencie vykonávania skúšok stability a skúšok prevádzkovej stálosti.

  B. Monitorovací plán obsahuje primerane vykonávanej činnosti vedúcej k ožiareniu

  a)

  monitorovanie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  b)

  monitorovanie okolia pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  c)

  monitorovanie osobné,

  d)

  monitorovanie vypúšťania rádioaktívnych látok z pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia do životného ...

  V jednotlivých častiach sú špecifikované

  1.

  veličiny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany, ktoré sa budú monitorovať, spôsob, rozsah a frekvencia ...

  2.

  špecifikácia metód meraní,

  3.

  špecifikácia parametrov používaných typov meracích prístrojov a pomôcok,

  4.

  návody na hodnotenie výsledkov meraní a spôsob vedenia záznamov,

  5.

  referenčné úrovne a opatrenia pri ich prekročení,

  6.

  zoznam určených meradiel dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany a doklady o ich metrologickom overení, ...

  7.

  systém zabezpečenia kvality.

  C. Havarijný plán pracoviska obsahuje primerane vykonávanej činnosti vedúcej k ožiareniu

  a)

  rozbor možných radiačných nehôd a radiačných havárií na pracovisku,

  b)

  postupy a opatrenia na zabezpečenie lokalizácie radiačnej nehody a radiačnej havárie a na obmedzenie ...

  c)

  spôsob varovania a informovania zamestnancov a obyvateľstva v okolí pracoviska,

  d)

  opatrenia na obmedzenie ožiarenia zamestnancov a obyvateľstva v okolí pracoviska,

  e)

  zásahové úrovne na vykonanie opatrení a zásahov,

  f)

  metodické postupy a technické vybavenie na hodnotenie následkov radiačnej nehody a radiačnej havárie, ...

  g)

  spôsob zabezpečenia monitorovania na pracovisku a v jeho okolí,

  h)

  spôsob zabezpečenia monitorovania osôb, ktoré vykonávajú lokalizačné a likvidačné práce,

  i)

  frekvenciu plánovaných havarijných cvičení,

  j)

  zoznam orgánov a organizácií, ktoré zabezpečujú záchranné, lokalizačné a likvidačné práce, s uvedením ...

  k)

  plán zdravotného zabezpečenia.

  D. Plán zdravotného zabezpečenia zamestnancov obsahuje

  a)

  zásady poskytovania prvej pomoci,

  b)

  zoznam profylaktík, antidót a návody na ich používanie,

  c)

  zásady dekontaminácie osôb a odstraňovania rádioaktívnych odpadov,

  d)

  zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ...

  e)

  spôsob zabezpečenia odvozu ožiarených a rádioaktívne kontaminovaných osôb do zdravotníckeho zariadenia. ...

  E. Plán zdravotníckych opatrení v havarijných plánoch jadrových zariadení obsahuje

  a)

  metodické postupy na poskytovanie prvej pomoci, zdravotnej starostlivosti a metodické postupy odberu ...

  b)

  organizáciu a zásady poskytovania zdravotnej starostlivosti s uvedením adries a telefónnych čísel poskytovateľov ...

  c)

  spôsob prípravy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ...

  d)

  zoznam profylaktík, antidót a návody na ich používanie,

  e)

  zásady hodnotenia závažnosti rádioaktívnej kontaminácie zamestnancov a ďalších osôb na poskytovanie ...

  f)

  spôsob zabezpečenia odvozu ožiarených osôb a rádioaktívne kontaminovaných osôb,

  g)

  pokyny na spoluprácu zamestnancov so zdravotníckymi pracovníkmi,

  h)

  zásady a metodické postupy dekontaminácie osôb s uvedením miesta dekontaminácie,

  i)

  spôsob zabezpečenia ochrany zdravotníckych pracovníkov, pacientov a iných osôb nachádzajúcich sa v zdravotníckom ...

  j)

  spôsob vedenia dokumentácie o postihnutých osobách vrátane údajov o ich prijatých dávkach a o rádioaktívnej ...

  k)

  spôsob monitorovania zdravotníckych pracovníkov.

  ČASŤ 6

  Dokumentáciu pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia tvoria

  a)

  doklady o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov kategórie A,

  b)

  doklady o skúškach odbornej spôsobilosti a záznamy o overení odborných vedomostí pracovníkov,

  c)

  záznamy o vykonaných školeniach o zásadách bezpečného správania v kontrolovanom pásme,

  d)

  monitorovací plán,

  e)

  výsledky monitorovania,

  f)

  záznamy o úrovni ožiarenia pracovníkov kategórie A,

  g)

  doklady o overení meracích prístrojov uvedených v monitorovacom pláne,

  h)

  havarijný plán,

  i)

  prevádzkové záznamy pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  j)

  záznamy o prešetrovaní prípadov zvýšeného ožiarenia pracovníkov a záznamy o vyhodnotení radiačnej nehody ...

  k)

  správy o radiačnej udalosti alebo významnej udalosti,

  l)

  rozbor možných významných udalostí na pracovisku,

  m)

  program zabezpečenia radiačnej ochrany,

  n)

  kniha údržby a opráv,

  o)

  kniha návštev v kontrolovanom pásme, v ktorej sa evidujú údaje o osobách, na ktoré sa nevzťahuje zákaz ...

  1.

  identifikačné údaje, dôvod, dátum a dĺžka pobytu v kontrolovanom pásme,

  2.

  veľkosť prijatých osobných dávok,

  3.

  údaj o poučení a informovaní osôb o veľkosti prijatých osobných dávok,

  p)

  všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce oblasť radiačnej ochrany,

  q)

  pravidlá a pokyny na zabezpečenie radiačnej ochrany,

  r)

  prevádzkové predpisy,

  s)

  projektová dokumentácia pracoviska,

  t)

  povolenia na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu a rozhodnutia orgánov radiačnej ochrany vydané ...

  Príloha č. 7 k zákonu č. 87/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha č. 7

  Príloha č. 8 k zákonu č. 87/2018 Z. z.

  ROZSAH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH VO VÝPISE OSOBNÝCH DÁVOK PRACOVNÍKA

  Výpis osobných dávok pracovníka (ďalej len „výpis“) obsahuje

  a)

  číslo výpisu,

  b)

  názov a adresu organizácie, ktorá výpis vydala,

  c)

  dátum vydania výpisu,

  d)

  meno a priezvisko pracovníka, akademický titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, miesto trvalého ...

  e)

  názov, sídlo a identifikačné číslo zamestnávateľa pracovníka,

  f)

  výsledky ročných hodnôt monitorovania osobných dávok pracovníka, a to

  1.

  hodnotu efektívnej dávky z vonkajšieho ožiarenia,

  2.

  hodnotu úväzku efektívnej dávky z vnútorného ožiarenia,

  3.

  hodnotu ekvivalentnej dávky v očnej šošovke,

  4.

  hodnotu ekvivalentnej dávky v koži,

  5.

  hodnotu ekvivalentnej dávky na končatiny za posledných päť po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ...

  g)

  meno, priezvisko a podpis pracovníka, ktorý výpis vystavil,

  h)

  pečiatku organizácie, ktorá výpis vystavila.

  Príloha č. 9 k zákonu č. 87/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha č. 9

  Príloha č. 10 k zákonu č. 87/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha č. 10

  Príloha č. 11 k zákonu č. 87/2018 Z. z.

  KRITÉRIÁ NA PRÍPRAVU NÁRODNÉHO AKČNÉHO RADÓNOVÉHO PLÁNU

  Národný akčný radónový plán a jeho ciele
  (1)

  Znížiť riziko vzniku rakoviny pľúc v dôsledku zvýšeného ožiarenia radónom.

  (2)

  Zaviesť zrozumiteľný, priebežne aktualizovaný systém informovania obyvateľov, fyzických osôb – podnikateľov ...

  a)

  zdravotných rizikách ožiarenia prírodným ionizujúcim žiarením,

  b)

  možnostiach stanovenia objemovej aktivity radónu v pobytových priestoroch a na pracoviskách,

  c)

  možnostiach vykonania nápravných opatrení na zníženie objemovej aktivity radónu v pobytových priestoroch ...

  d)

  opatreniach, ktoré treba dodržať pri rekonštrukcii budov s pobytovými priestormi a pracovísk na zníženie ...

  e)

  možnostiach a spôsoboch vykonania preventívnych opatrení na zníženie objemovej aktivity radónu pred ...

  (3)

  Zaviesť zrozumiteľný, priebežne aktualizovaný systém vzdelávania projektantov, architektov, stavebných ...

  (4)

  Zabezpečiť identifikáciu území so zvýšeným výskytom radónu, kde v budovách s pobytovými priestormi objemová ...

  (5)

  Zabezpečiť spoluprácu ministerstiev pri vyhľadávaní pracovísk s možným zvýšeným ožiarením z radónu. ...

  (6)

  Podporovať spoluprácu príslušných ministerstiev pri vedeckých projektoch zameraných na

  a)

  vývoj metód na stanovenie exhalácie radónu zo stavebných materiálov,

  b)

  vývoj nových metód na stanovenie prírodných rádionuklidov v stavebných materiáloch,

  c)

  identifikáciu vhodných metód a postupov vrátanie kritérií kvality, stanovenia objemovej aktivity radónu ...

  d)

  identifikáciu vhodných metód, postupov a materiálov na zamedzenie prenikaniu radónu z podložia, ...

  e)

  funkčné technológie na vykonanie nápravných a preventívnych opatrení.

  (7)

  Podporovať spoluprácu s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri ...

  (8)

  Vyhodnotiť ciele národného akčného radónového plánu a navrhnúť opatrenia na zníženie objemovej aktivity ...

  (9)

  Navrhnúť aktualizáciu národného akčného radónového plánu v spolupráci s príslušnými ministerstvami najmenej ...

  Príloha č. 12 k zákonu č. 87/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha č. 12

  Príloha č. 13 k zákonu č. 87/2018 Z. z.

  ODPORÚČANÝ OBSAH PRÍPRAVY ZASAHUJÚCICH OSÔB

  A. Teoretická časť

  1.

  Právne predpisy v oblasti radiačnej ochrany s dôrazom na ustanovenia, ktoré upravujú radiačnú ochranu ...

  2.

  Zdroje žiarenia, vlastnosti jednotlivých druhov žiarenia, vonkajšie ožiarenie, vnútorné ožiarenie. ...

  3.

  Základy fyziky ionizujúceho žiarenia, veličiny a jednotky používané v radiačnej ochrane.

  4.

  Biologické účinky ionizujúceho žiarenia, poškodenie zdravia pri vonkajšej kontaminácii ožiarením, poškodenie ...

  5.

  Základné princípy radiačnej ochrany, ochrana osôb na mieste zásahu.

  6.

  Základné spôsoby ochrany pred ionizujúcim žiarením.

  7.

  Druhy ionizujúceho žiarenia a typy zdrojov ionizujúceho žiarenia, s ktorými zasahujúce osoby pri činnosti ...

  8.

  Rizikové faktory pri mimoriadnej radiačnej udalosti.

  9.

  Osobné ochranné pracovné prostriedky a ich použitie.

  10.

  Meradlá a ich použitie, meranie, interpretácia výsledkov, posúdenie miery ohrozenia.

  11.

  Starostlivosť o prístroje, overovanie funkčnosti, použitie osobných dozimetrov.

  12.

  Dekontaminácia osôb a použitej techniky.

  B. Praktická časť

  1.

  Ochrana osôb pri zásahu.

  2.

  Ochrana techniky pred rádioaktívnou kontamináciou a ich použitie.

  3.

  Osobné dozimetre, meradlá na meranie dávkového príkonu a meradlá na meranie povrchovej kontaminácie ...

  4.

  Spôsoby dekontaminácie osôb.

  5.

  Spôsoby dekontaminácie vozidiel a inej techniky po zásahu.

  Príloha č. 14 k zákonu č. 87/2018 Z. z.

  KRITÉRIÁ A ZÁSADY NA TVORBU A AKTUALIZÁCIU SYSTÉMU RIADENIA NÚDZOVEJ SITUÁCIE A PLÁNOV ODOZVY NA NÚDZOVÚ SITUÁCIU

  A. Systém riadenia núdzovej situácie

  1.

  Analýza možných núdzových situácií ožiarenia a posúdenie súvisiaceho ožiarenia obyvateľstva a ožiarenia ...

  2.

  Jasné rozdelenie zodpovedností osôb a organizácií, ktoré majú kompetencie na plnenie úloh a na prijímanie ...

  3.

  Vypracovanie plánov odozvy na núdzovú situáciu na jednotlivých úrovniach a v súvislosti s konkrétnym ...

  4.

  Spoľahlivá komunikácia, efektívne a účinné opatrenia, ktoré sa týkajú spolupráce a koordinácie v zariadení, ...

  5.

  Ochrana zdravia zasahujúcich osôb.

  6.

  Opatrenia na poskytovanie predbežných informácií a odbornej prípravy zasahujúcim osobám a iným osobám ...

  7.

  Opatrenia na osobné monitorovanie alebo odhad osobných dávok zasahujúcich osôb a ich zaznamenávanie. ...

  8.

  Opatrenia na informovanie verejnosti.

  9.

  Zainteresovanie dotknutých subjektov pri odozve na núdzovú situáciu.

  10.

  Prechod z núdzovej situácie ožiarenia do existujúcej situácie ožiarenia vrátane obnovy kontaminovaného ...

  B. Do plánu odozvy na núdzovú situáciu je potrebné zahrnúť

  1.

  Referenčné úrovne na ožiarenie obyvateľov s ohľadom na požiadavky podľa § 17.

  2.

  Referenčné úrovne na ožiarenie pri práci zasahujúcich osôb v núdzovej situácii s ohľadom na požiadavky ...

  3.

  Optimalizované stratégie ochrany obyvateľstva, ktoré môže byť ožiarené, pre rôzne predpokladané situácie ...

  4.

  Vopred určené všeobecné kritériá pre konkrétne ochranné opatrenia.

  5.

  Štandardné spúšťače alebo prevádzkové kritériá, akými sú pozorovateľné zmeny alebo indikátory zmien ...

  6.

  Opatrenia na rýchlu koordináciu medzi organizáciami, ktoré majú kompetencie a úlohy pri odozve na núdzovú ...

  7.

  Opatrenia na rýchlu koordináciu a s inými členskými štátmi a s tretími krajinami, ktoré môžu byť zainteresované ...

  8.

  Opatrenia na prehodnotenie a aktualizovanie plánu odozvy na núdzovú situáciu na účel zohľadnenia zmien ...

  Opatrenia je potrebné prijať vopred a príslušným spôsobom aktualizovať uvedené prvky, aby sa pri odozve ...

  Odozva na núdzovú situáciu

  Odozva na núdzovú situáciu sa uskutočňuje včasným zavedením opatrení, ktoré okrem iného zahŕňajú ...

  a)

  zavedenie ochranných opatrení na ochranu obyvateľstva,

  b)

  posúdenie účinnosti stratégií a zavedených opatrení a ich prispôsobenie konkrétnej situácii,

  c)

  porovnanie dávok s platnou referenčnou úrovňou so zameraním na skupiny obyvateľov, u ktorých dávky prekračujú ...

  d)

  zavádzanie ďalších stratégií ochrany na základe konkrétnych podmienok a dostupných informácií, ak to ...

  Príloha č. 15 k zákonu č. 87/2018 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 2013/51/Euratom z 22. októbra 2013, ktorou sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia ...

  2.

  Smernica Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany ...

  3.

  Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia ...

  4.

  Smernica 92/58/EHS z 24. júna 1992 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnostných a /alebo zdravotných ...

Poznámky

 • 1)  § 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  § 2 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných ...
 • 3)  § 2 ods. 1 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...
 • 4)  § 5 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z. z.
 • 5)  § 44b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 6)  § 43b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona ...
 • 7)  § 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 8)  § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 6 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších ...
 • 11)  § 2 písm. k) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene ...
 • 12)  § 3b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení ...
 • 13)  Napríklad čl. 32 až 37 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ C 203, ...
 • 14)  § 5 ods. 4 písm. ak) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Časť 2 kapitola 2.2 bod 2.2.7.2.4.1 Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí ...
 • 16)  § 14 a 15 ods. 4 zákona č. 541/2004 Z. z.
 • 17)  § 3 ods. 14 zákona č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 19)  § 30e ods. 12 a 13 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z.
 • 20)  § 161 ods. 1 Zákonníka práce. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje ...
 • 21)  § 11a Zákonníka práce.
 • 22)  § 19 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene niektorých zákonov ...
 • 23)  Čl. 2 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú ...
 • 24)  Napríklad Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (oznámenie č. 243/1996 ...
 • 25)  § 3 ods. 16 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení ...
 • 27)  § 2 písm. d) zákona č. 541/2004 Z. z.
 • 28)  § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  Napríklad zákon č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších ...
 • 30)  § 5 ods. 3 písm. f) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • 32)  § 4 ods. 1 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií ...
 • 33)  § 4 až 13 zákona č. 422/2015 Z. z.
 • 34)  § 33 ods. 8 a § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...
 • 35)  § 44c zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 87/2018 Z. z.
 • 36)  § 30 až 30g zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  § 30f zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z.
 • 38)  § 30e zákona č. 355/2007 Z. z. v znení v znení zákona č. 204/2014 Z. z.
 • 39)  Príloha č. 3c zákona č. 355/207 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z.
 • 40)  STN EN ISO 2919 Radiačná ochrana. Uzavreté rádioaktívne žiariče. Všeobecné požiadavky a klasifikácia ...
 • 41)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a ...
 • 42)  STN EN ISO 3925 Neuzavreté rádioaktívne látky. Identifikácia a dokumentácia (ISO 3925) (40 1115). ...
 • 43)  Napríklad STN EN 60601-1-3 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1-3: Všeobecné požiadavky na základnú ...
 • 44)  § 9 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
 • 45)  § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 238/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 46)  § 6 až 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 47)  Napríklad zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/2009 o ...
 • 48)  Napríklad zákon č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, Európska dohoda o medzinárodnej cestnej ...
 • 49)  Čl. 2 nariadenia Rady (Euratom) č. 1493/93 z 8. júna 1993 o prepravách rádioaktívnych látok medzi členskými ...
 • 50)  § 16 ods. 11 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51)  Časť 1 kapitola 1.2 bod 1.2.1 Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) ...
 • 52)  § 6 zákona č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 53)  § 79 ods. 1 písm. an) až ar) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 87/2018 Z. z.
 • 54)  § 29, 44 až 44d zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 87/2018 Z. z.
 • 55)  § 9a ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 87/2018 Z. z.
 • 56)  § 63 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho ...
 • 57)  § 9 a 9a zákona č. 578/2004 Z. z v znení neskorších predpisov.
 • 58)  § 17 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
 • 59)  Napríklad STN EN 61331-3 Ochrana pred žiarením v medicínskej röntgenovej diagnostike. Časť 3: Ochranné ...
 • 60)  § 44a zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 87/2018 Z. z.
 • 61)  § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 87/2018 Z. z.
 • 62)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 63)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ...
 • 64)  § 17a ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 150/2017 Z. z.
 • 65)  Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 66)  § 12 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 67)  § 3 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 68)  § 3 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 69)  Napríklad zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového ...
 • 70)  Čl. 35 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ C 203, 7. 6. 2016) v ...
 • 71)  § 7 a 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 72)  § 6 zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 73)  § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 74)  Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 1)  Príloha č. 1 k zákonu č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore