Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 285/2023 účinný od 01.09.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 14.07.2023
Účinnosť od: 01.09.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Zdravotné poistenie, Živnostenské podnikanie, Lekárske komory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 285/2023 účinný od 01.09.2023 do 31.12.2023
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 285/2023 s účinnosťou od 01.09.2023

Legislatívny proces k zákonu 285/2023

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 212/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 158/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 346/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 347/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 264/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 266/2022 Z. z., zákona č. 267/2022 Z. z., zákona č. 341/2022 Z. z., zákona č. 390/2022 Z. z., zákona č. 419/2022 Z. z., zákona č. 495/2022 Z. z., zákona č. 518/2022 Z. z. a zákona č. 119/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 7 ods. 3 písm. a) štvrtom bode sa za bod 4a vkladá nový bod 4b, ktorý znie:

„4b.
ambulancia rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime „RV“,“.

Doterajšie body 4b až 4e sa označujú ako body 4c až 4f.

10.
V § 17b odsek 1 znie:

„(1)
Zmeniť sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby mimo sídla ustanoveného osobitným predpisom14a) možno len so súhlasom úradu pre dohľad a so súhlasom ministerstva zdravotníctva, ktoré si na tento účel vyžiada stanovisko operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby.19a) Úrad pre dohľad udelí súhlas na zmenu sídla stanice záchrannej zdravotnej služby, len ak ministerstvo zdravotníctva udelilo súhlas na zmenu sídla stanice záchrannej zdravotnej služby a zo stanoviska operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby vyplýva, že požadovaná zmena predstavuje efektívnejšie zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby. Zmena sídla stanice záchrannej zdravotnej služby vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým úrad pre dohľad súčasne zruší pôvodné povolenie.“.

13.
V § 17d odsek 1 znie:

„(1)
Typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 11 ods. 3 písm. a) až c) a e) možno zmeniť len so súhlasom úradu pre dohľad a so súhlasom ministerstva zdravotníctva, ktoré si na tento účel vyžiada stanovisko operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby. Úrad pre dohľad udelí súhlas na zmenu typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby, len ak ministerstvo zdravotníctva udelilo súhlas na zmenu typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby a zo stanoviska operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby vyplýva, že požadovaná zmena predstavuje efektívnejšie zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby. Zmena typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým úrad pre dohľad súčasne zruší pôvodné povolenie.“.

15.
V §17d ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

21.
V § 25 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre rozhodnutie o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,“.
24.
V § 39b ods. 13 sa vypúšťajú slová „všeobecné lekárstvo“.
28.
Za § 102at sa vkladajú § 102au a §102av, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„102au
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2023
Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. júla 2023 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. júla 2023.

§ 102av
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2024
(1)
Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2023 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2023.

(2)
Prvé výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime „RV“ podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2024 vyhlási ministerstvo zdravotníctva najneskôr do 15. júna 2025 súčasne s výberovým konaním podľa odseku 3.

(3)
Prvé výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2024 vyhlási ministerstvo zdravotníctva najneskôr do 15. júna 2025.

(4)
Povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby vydané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2023 strácajú platnosť dňom vyznačeným v povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

(5)
Poskytovatelia, ktorým budú vydané povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa predpisov účinných od 1. januára 2024, sú povinní začať prevádzkovať ambulanciu záchrannej zdravotnej služby dňom vyznačeným v povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

(6)
Šesťročná doba platnosti povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 15 ods. 2 začne plynúť dňom uvedeným v rozhodnutí, ktorým sa povoľuje prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č. 70/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 5/2019 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 338/2020 Z. z., zákona č. 345/2020 Z. z., zákona č. 488/2021 Z. z., zákona č. 512/2021 Z. z., zákona č. 42/2022 Z. z., zákona č. 137/2023 Z. z., zákona č. 195/2023 Z. z. a zákona č. 205/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Obec, ktorá má viac ako 500 obyvateľov, je povinná zabezpečiť, aby bol na verejne prístupnom mieste v obci dostupný aspoň jeden funkčný automatický externý defibrilátor; na každých ďalších 5 000 obyvateľov obce zabezpečí, aby bol dostupný ďalší funkčný automatický externý defibrilátor. Obec zabezpečí, aby každý automatický externý defibrilátor podľa prvej vety bol zaregistrovaný v centrálnom registri automatických externých defibrilátorov.4aa)“.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4aa znie:

„4aa) § 3 ods. 3 písm. k) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 285/2023 Z. z.“.

2.
V § 3 ods. 7 sa slová „v odseku 5“ nahrádzajú slovami „v odseku 6“.
3.
Za § 30g sa vkladá § 30h, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠30h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2023
Obec splní povinnosť podľa § 3 ods. 5 tohto zákona v znení účinnom od 1. septembra 2023 najneskôr do 31. decembra 2024.“.

Čl. IV

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 420/2022 Z. z. a zákona č. 129/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Plán pokrytia územia sídlami staníc záchrannej zdravotnej služby zverejňuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) na svojom webovom sídle najmenej raz za šesť rokov na základe analýzy, ktorú vypracuje operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, a slúži ako podklad na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu podľa § 8 ods. 1 písm. a); metodiku tvorby plánu pokrytia územia sídlami staníc záchrannej zdravotnej služby podľa prvej časti vety zverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle.“.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

2.
V § 2 ods. 5 sa slová „so svojím odborným zameraním“ nahrádzajú slovami „s osobitným predpisom vydaným ministerstvom zdravotníctva podľa § 8 ods. 1 písm. c)“.
3.
V § 2 ods. 6 sa slová „odseky 6 a 7“ nahrádzajú slovami „odseky 7 a 8“.
4.
V § 3 ods. 1 sa slová „Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvo zdravotníctva“ a slová „ods. 5“ sa nahrádzajú slovami „ods. 6“.
5.
V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenami k) až m), ktoré znejú:

„k)
zabezpečiť spravovanie centrálneho registra automatických externých defibrilátorov a uverejniť na svojom webovom sídle miesta, kde sa automatické externé defibrilátory nachádzajú,

l)
vypracovať na vyžiadanie ministerstva zdravotníctva stanovisko k žiadosti o zmenu sídla stanice záchrannej zdravotnej služby a k žiadosti o zmenu typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby; stanovisko k žiadosti o zmenu sídla stanice záchrannej zdravotnej služby obsahuje najmä posúdenie aktuálneho stavu zabezpečenia záchrannej zdravotnej služby a dopad navrhovanej zmeny na efektívnosť a dostupnosť zabezpečenia záchrannej zdravotnej služby,

m)
vypracovať najneskôr šesť mesiacov pred vyhlásením výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby analýzu pokrytia územia sídlami staníc záchrannej zdravotnej služby.“.

6.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa v prvej časti vety za slová „výjazd ambulancie“ vkladajú slová „uvedením vozidla ambulancie záchrannej zdravotnej služby do pohybu“.
7.
V § 5 ods. 1 písm. d) sa v prvej časti vety za slová „výjazd ambulancie“ vkladajú slová „uvedením vozidla ambulancie záchrannej zdravotnej služby do pohybu“.
8.
V § 5 ods. 1 písm. e) sa za slovo „zriadiť“ vkladajú slová „a prevádzkovať“.
9.
V § 5 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „a zabezpečiť, aby posádka ambulancie záchrannej zdravotnej služby bez zbytočného odkladu nahlásila koordinačnému stredisku alebo operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby podľa § 3 ukončenie zásahu a stav pripravenosti (pohotovosti) na ďalší zásah,“.
10.
V § 5 ods. 1 písm. m) sa slová „písmena k)“ nahrádzajú slovami „písmena l)“.
11.
V § 5 ods. 1 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:

„n)
zabezpečiť, aby posádka ambulancie záchrannej zdravotnej služby bezodkladne hlásila operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby aktuálne informácie o činnostiach súvisiacich s vykonávaním zásahu,“.

Doterajšie písmená n) až u) sa označujú ako písmená o) až v).

12.
V § 5 ods. 2 písm. a) úvodná veta znie: „potvrdením v zariadení podľa odseku 1 písm. m) prijíma pokyn koordinačného strediska alebo operačného strediska záchrannej zdravotnej služby“.
13.
V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 5 ods. 1 písm. b), d), o), p) a u) a ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. b), d), n), p), q) a v) a ods. 3 a 4“.
14.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 5 ods. 1 písm. a), c), e) až n), s) a t)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. a), c), e) až m), o), t) a u)“.
15.
V § 8 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
sídla staníc záchrannej zdravotnej služby a typy ambulancií záchrannej zdravotnej služby v týchto sídlach,“.

16.
Za § 10b sa vkladá § 10ba, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠10ba
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2023
(1)
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby splní povinnosť podľa § 3 ods. 3 písm. k) tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2023 najneskôr do 1. septembra 2023.

(2)
Metodiku tvorby plánu pokrytia územia sídlami staníc záchrannej zdravotnej služby podľa § 2 ods. 4 zverejní ministerstvo zdravotníctva prvýkrát na svojom webovom sídle do 31. decembra 2023.“.

17.
V § 10c sa označenie odkazu na poznámku pod čiarou 17 nahrádza označením odkazu na poznámku pod čiarou 18.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18) § 17 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

18.
V § 10c sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2)
Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neskončené do 31. augusta 2023 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. augusta 2023.

(3)
Všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 8 ods. 1 písm. a) v znení účinnom od 1. septembra 2023 sa prvýkrát použije až na účely vyhlásenia výberového konania podľa osobitného predpisu.19)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) § 102av ods. 2 a 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 285/2023 Z. z.“.

Čl. V

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 81/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 358/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 266/2022 Z. z., zákona č. 267/2022 Z. z., zákona č. 390/2022 Z. z., zákona č. 392/2022 Z. z., zákona č. 420/2022 Z. z. a zákona č. 518/2022 Z. z. sa mení takto:

3.
V § 20 ods. 1 sa písmeno s) dopĺňa desiatym bodom až trinástym bodom, ktoré znejú:

„10.
na vyžiadanie prevádzkovateľovi pohrebnej služby v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu povinností podľa osobitného predpisu,41bfa)

11.
na vyžiadanie prevádzkovateľovi krematória v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu povinností podľa osobitného predpisu,41bfb)

12.
na vyžiadanie prevádzkovateľovi balzamovania a konzervácie v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu povinností podľa osobitného predpisu,41bfc)

13.
na vyžiadanie prevádzkovateľovi pohrebiska v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu povinností podľa osobitného predpisu,41bfd)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 41bfa až 41bfd znejú:

„41bfa) § 8 ods. 4 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.

41bfb) § 11 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.

41bfc) § 13 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.

41bfd) § 17 ods. 4 zákona č. 131/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4.
V § 20 ods. 2 písm. p) sa za slová „prehliadok mŕtvych tiel“ vkladá čiarka a slová „vrátane podrobností týkajúcich sa vystavovania potvrdenia o prehliadke mŕtveho tela (§ 47b ods. 3),“.
7.
V § 47b ods. 3 sa za slová „hlásenie o úmrtí“ dopĺňajú slová „a vystaviť potvrdenie o prehliadke mŕtveho tela“.

Čl. VI

Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 205/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 1 písm. t) sa slová „listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí“ nahrádzajú slovami „úmrtným listom1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 19 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.“.

2.
V § 3 ods. 10 sa slová „oznámenie o úmrtí“ nahrádzajú slovami „hlásenie o úmrtí a vystavil potvrdenie o prehliadke mŕtveho tela6a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 47b ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa slová „list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí“ nahrádzajú slovami „potvrdenie o prehliadke mŕtveho tela alebo údaje poskytnuté z hlásenia o úmrtí podľa osobitného predpisu9)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) § 20 ods. 1 písm. s) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

4.
V § 5 ods. 1 písm. g) sa slová „listu o prehliadke mŕtveho a štatistickému hláseniu o úmrtí“ nahrádzajú slovami „potvrdeniu o prehliadke mŕtveho tela“.
5.
V § 5 ods. 2 písm. d) sa za slovo „potreby“ vkladajú slová „okrem prípadov, keď bola nariadená pitva“.
6.
V § 7 ods. 1 sa slová „listu o prehliadke mŕtveho a štatistickému hláseniu o úmrtí“ nahrádzajú slovami „potvrdeniu o prehliadke mŕtveho tela“.
7.
V § 8 ods. 4 písm. a) prvom bode sa slová „listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený“ nahrádzajú slovami „potvrdením o prehliadke mŕtveho tela vystaveným“.
8.
V § 8 ods. 4 písm. f) sa slová „liste o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí“ nahrádzajú slovami „potvrdení o prehliadke mŕtveho tela“.
9.
V § 11 ods. 3 písm. a) prvom bode sa slová „listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený“ nahrádzajú slovami „potvrdením o prehliadke mŕtveho tela vystaveným“.
10.
V § 13 ods. 3 písm. a) prvom bode sa slová „listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený“ nahrádzajú slovami „potvrdením o prehliadke mŕtveho tela vystaveným“.
11.
V § 19 ods. 8 písmeno b) znie:

„b)
úmrtný list,“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2023 okrem čl. II a čl. IV bodov 1, 3, 4, 7 až 15, 17 a 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2023, čl. I bodov 2 až 8, 11, 14, 16 až 18, 20, 22, 23, 25 až 27, čl. III a čl. V bodov 1, 2, 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, a čl. I bodov 9, 12 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2025.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Ľudovít Ódor v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore