Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 285/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.08.2025

Platnosť od: 14.07.2023
Účinnosť od: 01.01.2024
Účinnosť do: 31.08.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Živnostenské podnikanie, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Lekárske komory, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Zdravotné poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 285/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.08.2025
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 285/2023 s účinnosťou od 01.01.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 212/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 158/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 346/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 347/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 264/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 266/2022 Z. z., zákona č. 267/2022 Z. z., zákona č. 341/2022 Z. z., zákona č. 390/2022 Z. z., zákona č. 419/2022 Z. z., zákona č. 495/2022 Z. z., zákona č. 518/2022 Z. z. a zákona č. 119/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 7 ods. 3 písm. a) štvrtom bode sa za bod 4a vkladá nový bod 4b, ktorý znie:

„4b.
ambulancia rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime „RV“,“.

Doterajšie body 4b až 4e sa označujú ako body 4c až 4f.

2.
V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
ambulancie záchrannej zdravotnej služby,14) a to
1.
ambulancie rýchlej lekárskej pomoci,

2.
ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime „RV“,

3.
ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci,

4.
ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky,

5.
ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,

6.
ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“.

3.
V § 11 ods. 2 sa slová „podľa odseku 1 písm. e) až h) a podľa odseku 3“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. e) až h) a k)“.
4.
V § 11 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

5.
V § 12 ods. 1 sa za slovami „Ministerstvo zdravotníctva“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „úrad pre dohľad“.
6.
V § 12 ods. 4 úvodnej vete a ods. 8, § 14 ods. 1 až 4, ods. 5 písm. e) a ods. 8, 11 a 14 a § 17c ods. 1 sa slová „úrad pre dohľad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „ministerstvo zdravotníctva“ v príslušnom tvare.
7.
V § 12 ods. 4 a 8, § 13 ods. 6 a 7, § 14 ods. 1 a § 23 sa vypúšťajú slová „(§ 11 ods. 3)“.
8.
V § 14 ods. 5 úvodnej vete a ods. 6 a 7 sa slová „predseda úradu pre dohľad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „minister zdravotníctva“ v príslušnom tvare.
10.
V § 17b odsek 1 znie:

„(1)
Zmeniť sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby mimo sídla ustanoveného osobitným predpisom14a) možno len so súhlasom úradu pre dohľad a so súhlasom ministerstva zdravotníctva, ktoré si na tento účel vyžiada stanovisko operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby.19a) Úrad pre dohľad udelí súhlas na zmenu sídla stanice záchrannej zdravotnej služby, len ak ministerstvo zdravotníctva udelilo súhlas na zmenu sídla stanice záchrannej zdravotnej služby a zo stanoviska operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby vyplýva, že požadovaná zmena predstavuje efektívnejšie zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby. Zmena sídla stanice záchrannej zdravotnej služby vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým úrad pre dohľad súčasne zruší pôvodné povolenie.“.

11.
V § 17b odsek 1 znie:

„(1)
Zmeniť sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby mimo sídla ustanoveného osobitným predpisom14a) možno len so súhlasom ministerstva zdravotníctva, ktoré si na tento účel vyžiada stanovisko operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby.19a) Ministerstvo zdravotníctva môže udeliť súhlas na zmenu sídla stanice záchrannej zdravotnej služby, len ak zo stanoviska operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby vyplýva, že požadovaná zmena predstavuje efektívnejšie zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby. Zmena sídla stanice záchrannej zdravotnej služby vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým ministerstvo zdravotníctva súčasne zruší pôvodné povolenie.“.

13.
V § 17d odsek 1 znie:

„(1)
Typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 11 ods. 3 písm. a) až c) a e) možno zmeniť len so súhlasom úradu pre dohľad a so súhlasom ministerstva zdravotníctva, ktoré si na tento účel vyžiada stanovisko operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby. Úrad pre dohľad udelí súhlas na zmenu typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby, len ak ministerstvo zdravotníctva udelilo súhlas na zmenu typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby a zo stanoviska operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby vyplýva, že požadovaná zmena predstavuje efektívnejšie zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby. Zmena typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým úrad pre dohľad súčasne zruší pôvodné povolenie.“.

14.
V § 17d odsek 1 znie:

„(1)
Typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 11 ods. 1 písm. k) prvého bodu až štvrtého bodu a šiesteho bodu možno zmeniť len so súhlasom ministerstva zdravotníctva, ktoré si na tento účel vyžiada stanovisko operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby. Ministerstvo zdravotníctva môže udeliť súhlas na zmenu typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby, len ak zo stanoviska operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby vyplýva, že požadovaná zmena predstavuje efektívnejšie zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby. Zmena typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým ministerstvo zdravotníctva súčasne zruší pôvodné povolenie.“.

15.
V §17d ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

16.
V § 17d ods. 2 písm. b) druhom bode sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
17.
V § 17d ods. 2 písm. b) treťom bode sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
18.
V § 17d ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4.
ambulancie rýchlej lekárskej pomoci na ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime „RV“.

20.
V § 21 ods. 1 sa za slovami „samosprávny kraj“ vypúšťa čiarka a slová „regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo úrad pre dohľad“ sa nahrádzajú slovami „alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva“.
21.
V § 25 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre rozhodnutie o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,“.
22.
V § 26 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa bodkočiarka a vypúšťajú sa slová „to neplatí, ak je úrad pre dohľad orgánom príslušným na vydanie povolenia“.
23.
V § 26 sa vypúšťa odsek 6.
24.
V § 39b ods. 13 sa vypúšťajú slová „všeobecné lekárstvo“.
25.
V § 81 ods. 1 písm. a) sa za slová „(§ 11)“ vkladajú slová „a vo vzťahu k držiteľom povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby úrad pre dohľad“.
26.
V § 81 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Ak úrad pre dohľad pri výkone dozoru podľa odseku 1 písm. a) zistí skutočnosti oprávňujúce uložiť sankciu podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. c), bezodkladne o tom informuje ministerstvo zdravotníctva a predloží mu podklady potrebné na rozhodnutie.“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

27.
V § 82 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „(§ 11)“ vkladajú slová „a vo vzťahu k držiteľovi povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby úrad pre dohľad“.
28.
Za § 102at sa vkladajú § 102au a §102av, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„102au
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2023
Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. júla 2023 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. júla 2023.

§ 102av
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2024
(1)
Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2023 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2023.

(2)
Prvé výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime „RV“ podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2024 vyhlási ministerstvo zdravotníctva najneskôr do 15. júna 2025 súčasne s výberovým konaním podľa odseku 3.

(3)
Prvé výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2024 vyhlási ministerstvo zdravotníctva najneskôr do 15. júna 2025.

(4)
Povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby vydané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2023 strácajú platnosť dňom vyznačeným v povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

(5)
Poskytovatelia, ktorým budú vydané povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa predpisov účinných od 1. januára 2024, sú povinní začať prevádzkovať ambulanciu záchrannej zdravotnej služby dňom vyznačeným v povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

(6)
Šesťročná doba platnosti povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 15 ods. 2 začne plynúť dňom uvedeným v rozhodnutí, ktorým sa povoľuje prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č. 70/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 5/2019 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 338/2020 Z. z., zákona č. 345/2020 Z. z., zákona č. 488/2021 Z. z., zákona č. 512/2021 Z. z., zákona č. 42/2022 Z. z., zákona č. 137/2023 Z. z., zákona č. 195/2023 Z. z. a zákona č. 205/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Obec, ktorá má viac ako 500 obyvateľov, je povinná zabezpečiť, aby bol na verejne prístupnom mieste v obci dostupný aspoň jeden funkčný automatický externý defibrilátor; na každých ďalších 5 000 obyvateľov obce zabezpečí, aby bol dostupný ďalší funkčný automatický externý defibrilátor. Obec zabezpečí, aby každý automatický externý defibrilátor podľa prvej vety bol zaregistrovaný v centrálnom registri automatických externých defibrilátorov.4aa)“.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4aa znie:

„4aa) § 3 ods. 3 písm. k) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 285/2023 Z. z.“.

2.
V § 3 ods. 7 sa slová „v odseku 5“ nahrádzajú slovami „v odseku 6“.
3.
Za § 30g sa vkladá § 30h, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠30h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2023
Obec splní povinnosť podľa § 3 ods. 5 tohto zákona v znení účinnom od 1. septembra 2023 najneskôr do 31. decembra 2024.“.

Čl. III

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 267/2022 Z. z., zákona č. 420/2022 Z. z., zákona č. 423/2022 Z. z. a zákona č. 518/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 1 písm. g) sa za slová „zubného lekára“ vkladá bodkočiarka a pripájajú sa slová „jedna preventívna prehliadka na konci prvého trimestra alebo na začiatku druhého trimestra a jedna preventívna prehliadka v treťom trimestri“.
2.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠2a
Novorodenecký skríning
(1)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza celoplošný novorodenecký skríning.

(2)
Rozsah zdravotných výkonov, ktoré sú súčasťou novorodeneckého skríningu, je uvedený v prílohe č. 1a.“.

3.
Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1a
k zákonu č. 577/2004 Z. z.
NOVORODENECKÝ SKRÍNINGObsah: Novorodenecký skríning obsahuje odber vzorky suchej kvapky krvi na zistenie týchto ochorení:
a) kongenitálna hypotyreóza,
b) kongenitálna adrenálna hyperplázia,
c) cystická fibróza,
d) dedičné metabolické poruchy
1. fenylketonúria,
2. hyperfenylalaninémia,
3. leucinóza,
4. deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselín so stredne dlhým reťazcom,
5. deficit 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselín s dlhým reťazcom,
6. deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselín s veľmi dlhým reťazcom,
7. deficit karnitínpalmitoyltranferázy I,
8. deficit karnitínpalmitoyltransferázy II,
9. deficit karnitínacylkarnitíntranslokázy,
10. glutárová acidúria typ I,
11. izovalérová acidémia (ďalej len „IVA“),
e) spinálna muskulárna atrofia,
f) ťažká primárna imunodeficiencia.
Zdravotnícke zariadenie zabezpečí doručenie vzorky do Skríningového centra novorodencov SR v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica.
Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neonatológia alebo pediatria
Okruh: novorodenec
Periodicita: raz za život v dobe od 72. hodiny do 96. hodiny života po narodení bez ohľadu na zrelosť novorodenca, príjem potravy a zdravotný stav okrem prípadov, ak novorodenecký skríning
a) nebol vykonaný pred prepustením z ústavnej zdravotnej starostlivosti, vykoná sa tento odber poskytovateľom pri prvej návšteve novorodenca vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast,
b) nebol vykonaný občanovi Slovenskej republiky, ktorý sa narodil v zahraničí, vykoná sa tento odber poskytovateľom pri prvej návšteve novorodenca vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast,
c) nebol vykonaný pred prepustením z ústavnej zdravotnej starostlivosti a novorodenec bol preložený do inej ústavnej zdravotnej starostlivosti, odber suchej kvapky krvi sa vykoná poskytovateľom pod jeho vlastným kódovým označením.
Zoznam výkonov
Názov výkonu Indikačné obmedzenie
Kompletný novorodenecký skríning
Reskríning
“.

4.
V prílohe č. 2 časti „Preventívna starostlivosť o deti a dorast“ a „Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých“ znejú:


Preventívna starostlivosť o deti a dorast

Obsah:

Komplexné pediatrické vyšetrenie zahŕňajúce poradenstvo rodičom. Pravidelné povinné a odporúčané očkovanie možno vykonať počas alebo mimo preventívnej prehliadky. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku.

Vykonáva:

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria

Okruh poistencov:

poistenci do dovŕšenia 18 rokov veku a 364 dní
Periodicita: 1) deväť preventívnych prehliadok poistenca do jedného roku veku, z toho najmenej tri do troch mesiacov veku
2) jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku 15 až 18 mesiacov
3) preventívne prehliadky poistenca od troch rokov do 18 rokov veku a 364 dní podľa uvedeného vekového rozhrania

Zoznam výkonov

Názov výkonu


Indikačné obmedzenie
1. preventívna prehliadka – bazálne vyšetrenie novorodenca

Komplexné pediatrické vyšetrenie vrátane kompletnej anamnézy, zhodnotenia správy od neonatológa, založenia zdravotnej dokumentácie. Pri vyšetrení sa posudzuje celkový stav dieťaťa, koža a svalový tonus. Hodnotí sa: tvar a veľkosť veľkej fontanely (VF), švy, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia; auskultačný nález na srdci a pľúcach, nález pri palpačnom vyšetrení brucha, stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetria sa novorodenecké reflexy. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Kontrola vykonania skríningových vyšetrení v novorodeneckom veku. Zhodnotenie sociálnej situácie.
vykonáva sa do troch pracovných dní od doručenia prepúšťacej správy dieťaťa, ktoré je po narodení prepustené z ústavnej starostlivosti do domáceho prostredia
USG vyšetrenie bedrových kĺbov u dojčiat vykonáva sa do 4. týždňa života
2. preventívna prehliadka

Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach, nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie.
vykonáva sa do 5. týždňa života
3. preventívna prehliadka

Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie.
vykonáva sa v 5. až 8. týždni života
4. preventívna prehliadka

Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar
a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin, skontroluje sa vykonanie ortopedického skríningu. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie.

vykonáva sa v 8. až 11. týždni života
5. preventívna prehliadka

Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar
a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien; vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie.

vykonáva sa v 3. až 5. mesiaci života
6. preventívna prehliadka

Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar
a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien; vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch, reakcie očí a moč. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie.

vykonáva sa v 5. až 7. mesiaci života
Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment (semikvantitatívne). vykonáva sa v 5. až 7. mesiaci života
7. preventívna prehliadka

Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien; vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zrak. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie o starostlivosti o hygienu dutiny ústnej, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie.

vykonáva sa v 7. až 9. mesiaci života
8. preventívna prehliadka

Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien; vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zrak. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie o starostlivosti o hygienu dutiny ústnej, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie.

vykonáva sa v 9. až 11. mesiaci života
9. preventívna prehliadka

Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien; vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zrak. Podporí sa laktačný program. Poskytne sa rodičom poradenstvo o potrebe prvej preventívnej prehliadky ústnej dutiny dieťaťa u zubného lekára. Zhodnotenie sociálnej situácie.

vykonáva sa v 11. až 13. mesiaci života
10. preventívna prehliadka

Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zrak. Podporí sa laktačný program. Vyžiada sa informácia od rodiča o absolvovaní preventívnej prehliadky ústnej dutiny dieťaťa u zubného lekára. Zhodnotenie sociálnej situácie.
vykonáva sa v 15. až 18. mesiaci života
11. preventívna prehliadka

Výkon zahŕňa: anamnézu od rodičov so zameraním na nové anamnestické údaje. Vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania. Kompletné pediatrické vyšetrenie. Overenie laterality, znalosť farby, vyšetrenie tlaku krvi, vyšetrenie moču, vyšetrenie reči, slovnej zásoby, orientačné vyšetrenie sluchu a zraku, kontrola chrbtice, genitálu. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Zhodnotenie sociálnej situácie. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane výživy.

vykonáva sa v 3. až 4. roku života
Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment (semikvantitatívne). vykonáva sa v 3. až 4. roku života
12. preventívna prehliadka

Výkon zahŕňa: rozhovor s rodičmi zameraný na nové anamnestické údaje. Antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Hodnotenie psychomotorického vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Vyšetrenie znalosti farieb, ich slovné označenie. Udržiavanie telesnej čistoty. Posúdenie zaradenia dieťaťa do kolektívu v predškolskom období. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom vrátane výživy.

vykonáva sa v 5. až 6. roku života
Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment (semikvantitatívne). vykonáva sa v 5. až 6. roku života
13. preventívna prehliadka

Výkon zahŕňa: rozhovor s rodičmi zameraný na nové anamnestické údaje. Antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Hodnotenie psychomotorického vývoja. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Vyšetrenie znalosti farieb, ich slovné označenie. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Posúdenie školskej zrelosti. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom.

vykonáva sa v 6. až 8. roku života
Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment (semikvantitatívne). vykonáva sa v 6. až 8. roku života
14. preventívna prehliadka

Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Sledovanie prospievania v škole. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom.
vykonáva sa v 9. až 10. roku života
Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment (semikvantitatívne). vykonáva sa v 9. až 10. roku života
15. preventívna prehliadka

Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zamerané na deformity chrbtice, deformity nôh, posúdenie pohlavného vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Poruchy správania. Zhodnotenie sociálnej situácie. Vyšetrenie hladiny celkového cholesterolu. Pravidelné poradenstvo rodičom.
vykonáva sa v 11. až 12. roku života
Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment (semikvantitatívne). vykonáva sa v 11. až 12. roku života
Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém) vykonáva sa v 11. až 12. roku života
Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém) vykonáva sa v 11. až 12. roku života
Odber kapilárnej krvi vykonáva sa v 11. až 12. roku života
Cholesterol celkový vykonáva sa v 11. až 12. roku života
Cholesterol celkový v kapilárnej krvi (REP) vykonáva sa v 11. až 12. roku života
Sedimentácia erytrocytov – FW vykonáva sa v 11. až 12. roku života
16. preventívna prehliadka

Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zamerané na deformity chrbtice, deformity nôh, posúdenie pohlavného vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Pohovor s rodičmi o otázke vhodnej voľby povolania a posúdenie prípadnej zmeny pracovnej schopnosti. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom.
vykonáva sa v 13. až 14. roku života
Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment (semikvantitatívne). vykonáva sa v 13. až 14. roku života
17. preventívna prehliadka

Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Zhodnotenie celkového zdravotného stavu. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie so záverom. Posúdenie pohlavného vývoja, vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi a moču. Pravidelné poradenstvo. Zhodnotenie sociálnej situácie.
vykonáva sa v 15. až 16. roku života
Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment (semikvantitatívne). vykonáva sa v 15 až 16. roku života
18. preventívna prehliadka

Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Zhodnotenie celkového zdravotného stavu. Kompletné fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi a moču. Kontrolu stavu očkovania (napr. tetanus, záškrt, osýpky, mumps, rubeola) vrátane rád a dokumentácie. Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, cholesterol, triglyceridy.
vykonáva sa v 17. roku života
Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém) vykonáva sa v 17. roku života
Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém) vykonáva sa v 17. roku života
Cholesterol celkový vykonáva sa v 17. roku života
Triacylglyceroly vykonáva sa v 17. roku života
Chemické vyšetrenie moču vykonáva sa v 17. roku života
Očkovanie proti HPV vykonáva sa v 9. až 15. roku života a môže byť vykonané aj mimo preventívnej prehliadky
Očkovanie proti rotavírusom vykonáva sa od 6. týždňa života do 24. eventuálne 32. týždňa života a môže byť vykonané aj mimo preventívnej prehliadky
Ak sa nemohlo očkovanie vykonať pre zdravotný stav dieťaťa, kontraindikácie očkovania alebo iné závažné príčiny, vykoná sa po odstránení všetkých príčin, ktoré očkovanie znemožnili.
Preventívne vyšetrenie možno z objektívnych príčin (napr. predčasne narodené deti, ochorenie) urobiť aj s oneskorením.

Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých

Obsah: Základná preventívna prehliadka obsahuje komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov, kontrolu stavu očkovania (napr. tetanus, záškrt), vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti a výšky vrátane rád a dokumentácie. Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, glykémia, kreatinín, ALT, GMT, krvný obraz vrátane trombocytov. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku. Ak sa v kalendárnom roku majú vykonať dve preventívne prehliadky (preventívna starostlivosť o dorast a dospelých, preventívna gynekologická prehliadka, preventívna urologická prehliadka), laboratórne vyšetrenia sa vykonávajú len raz. Lekár, ktorý vykonal preventívnu prehliadku ako prvý, má povinnosť poskytnúť výsledky laboratórnych vyšetrení ďalšiemu lekárovi.
Vykonáva:

V prípade poistencov do 18 rokov a 364 dní aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, v prípade poistencov od 18 rokov lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade poistencov do 25 rokov a 364 dní aj lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo
Okruh:

poistenci starší ako 18 rokov
Periodicita: raz za dva roky, v prípade darcov krvi a pacientov po absolvovanej onkologickej liečby, odporúčaných na ďalšie sledovanie u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo raz za rok
Zoznam výkonov

Názov výkonu

Indikačné obmedzenie
Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém)
Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém)
Kreatinín
Alanínaminotransferáza ALT, Gamaglutamyltransferáza GMT
Močový sediment (semikvantitatívne)
Moč chemicky
Okultné krvácanie do stolice u poistencov vo veku od 50 rokov do 75 rokov života a u poistencov s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka. Nevykonáva sa v prípade, ak bolo vykonané kompletné kolonoskopické vyšetrenie v posledných 10 rokoch s negatívnym nálezom.
Glukóza
Cholesterol celkový, HDL cholesterol a non-HDL cholesterol, LDL cholesterol u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 17 alebo 18 rokov, u poistencov starších ako 40 rokov
Triacylglyceroly u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 17 alebo 18 rokov, u poistencov starších ako 40 rokov
Erytrocyty – počet
Hemoglobín
Hemogram 5 parametrový
Leukocyty – počet
Trombocyty – počet
Elektrokardiogram – štandardný 12-zvodový s popisom
u poistencov, ktorí dovŕšili 40 rokov veku; v prípade, že ambulancia nie je vybavená EKG prístrojom, výkon vykoná lekár
s príslušnou špecializáciou
Stratifikácia kardiovaskulárneho rizika od 40. roku života
“.

Čl. IV

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 420/2022 Z. z. a zákona č. 129/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Plán pokrytia územia sídlami staníc záchrannej zdravotnej služby zverejňuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) na svojom webovom sídle najmenej raz za šesť rokov na základe analýzy, ktorú vypracuje operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, a slúži ako podklad na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu podľa § 8 ods. 1 písm. a); metodiku tvorby plánu pokrytia územia sídlami staníc záchrannej zdravotnej služby podľa prvej časti vety zverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle.“.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

2.
V § 2 ods. 5 sa slová „so svojím odborným zameraním“ nahrádzajú slovami „s osobitným predpisom vydaným ministerstvom zdravotníctva podľa § 8 ods. 1 písm. c)“.
3.
V § 2 ods. 6 sa slová „odseky 6 a 7“ nahrádzajú slovami „odseky 7 a 8“.
4.
V § 3 ods. 1 sa slová „Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvo zdravotníctva“ a slová „ods. 5“ sa nahrádzajú slovami „ods. 6“.
5.
V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenami k) až m), ktoré znejú:

„k)
zabezpečiť spravovanie centrálneho registra automatických externých defibrilátorov a uverejniť na svojom webovom sídle miesta, kde sa automatické externé defibrilátory nachádzajú,

l)
vypracovať na vyžiadanie ministerstva zdravotníctva stanovisko k žiadosti o zmenu sídla stanice záchrannej zdravotnej služby a k žiadosti o zmenu typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby; stanovisko k žiadosti o zmenu sídla stanice záchrannej zdravotnej služby obsahuje najmä posúdenie aktuálneho stavu zabezpečenia záchrannej zdravotnej služby a dopad navrhovanej zmeny na efektívnosť a dostupnosť zabezpečenia záchrannej zdravotnej služby,

m)
vypracovať najneskôr šesť mesiacov pred vyhlásením výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby analýzu pokrytia územia sídlami staníc záchrannej zdravotnej služby.“.

6.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa v prvej časti vety za slová „výjazd ambulancie“ vkladajú slová „uvedením vozidla ambulancie záchrannej zdravotnej služby do pohybu“.
7.
V § 5 ods. 1 písm. d) sa v prvej časti vety za slová „výjazd ambulancie“ vkladajú slová „uvedením vozidla ambulancie záchrannej zdravotnej služby do pohybu“.
8.
V § 5 ods. 1 písm. e) sa za slovo „zriadiť“ vkladajú slová „a prevádzkovať“.
9.
V § 5 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „a zabezpečiť, aby posádka ambulancie záchrannej zdravotnej služby bez zbytočného odkladu nahlásila koordinačnému stredisku alebo operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby podľa § 3 ukončenie zásahu a stav pripravenosti (pohotovosti) na ďalší zásah,“.
10.
V § 5 ods. 1 písm. m) sa slová „písmena k)“ nahrádzajú slovami „písmena l)“.
11.
V § 5 ods. 1 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:

„n)
zabezpečiť, aby posádka ambulancie záchrannej zdravotnej služby bezodkladne hlásila operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby aktuálne informácie o činnostiach súvisiacich s vykonávaním zásahu,“.

Doterajšie písmená n) až u) sa označujú ako písmená o) až v).

12.
V § 5 ods. 2 písm. a) úvodná veta znie: „potvrdením v zariadení podľa odseku 1 písm. m) prijíma pokyn koordinačného strediska alebo operačného strediska záchrannej zdravotnej služby“.
13.
V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 5 ods. 1 písm. b), d), o), p) a u) a ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. b), d), n), p), q) a v) a ods. 3 a 4“.
14.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 5 ods. 1 písm. a), c), e) až n), s) a t)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. a), c), e) až m), o), t) a u)“.
15.
V § 8 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
sídla staníc záchrannej zdravotnej služby a typy ambulancií záchrannej zdravotnej služby v týchto sídlach,“.

16.
Za § 10b sa vkladá § 10ba, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠10ba
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2023
(1)
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby splní povinnosť podľa § 3 ods. 3 písm. k) tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2023 najneskôr do 1. septembra 2023.

(2)
Metodiku tvorby plánu pokrytia územia sídlami staníc záchrannej zdravotnej služby podľa § 2 ods. 4 zverejní ministerstvo zdravotníctva prvýkrát na svojom webovom sídle do 31. decembra 2023.“.

17.
V § 10c sa označenie odkazu na poznámku pod čiarou 17 nahrádza označením odkazu na poznámku pod čiarou 18.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18) § 17 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

18.
V § 10c sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2)
Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neskončené do 31. augusta 2023 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. augusta 2023.

(3)
Všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 8 ods. 1 písm. a) v znení účinnom od 1. septembra 2023 sa prvýkrát použije až na účely vyhlásenia výberového konania podľa osobitného predpisu.19)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) § 102av ods. 2 a 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 285/2023 Z. z.“.

Čl. V

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 81/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 358/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 266/2022 Z. z., zákona č. 267/2022 Z. z., zákona č. 390/2022 Z. z., zákona č. 392/2022 Z. z., zákona č. 420/2022 Z. z. a zákona č. 518/2022 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 18 ods. 1 písmeno t) znie:

„t)
vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby podľa osobitného predpisu,41aac)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41aac znie:

„41aac) § 81 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 285/2023 Z. z.“.

2.
V § 18 ods. 1 sa vypúšťa písmeno u).

Doterajšie písmená v) až y) sa označujú ako písmená u) až x).

3.
V § 20 ods. 1 sa písmeno s) dopĺňa desiatym bodom až trinástym bodom, ktoré znejú:

„10.
na vyžiadanie prevádzkovateľovi pohrebnej služby v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu povinností podľa osobitného predpisu,41bfa)

11.
na vyžiadanie prevádzkovateľovi krematória v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu povinností podľa osobitného predpisu,41bfb)

12.
na vyžiadanie prevádzkovateľovi balzamovania a konzervácie v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu povinností podľa osobitného predpisu,41bfc)

13.
na vyžiadanie prevádzkovateľovi pohrebiska v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu povinností podľa osobitného predpisu,41bfd)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 41bfa až 41bfd znejú:

„41bfa) § 8 ods. 4 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.

41bfb) § 11 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.

41bfc) § 13 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.

41bfd) § 17 ods. 4 zákona č. 131/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4.
V § 20 ods. 2 písm. p) sa za slová „prehliadok mŕtvych tiel“ vkladá čiarka a slová „vrátane podrobností týkajúcich sa vystavovania potvrdenia o prehliadke mŕtveho tela (§ 47b ods. 3),“.
5.
V § 23 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
6.
V § 31 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
7.
V § 47b ods. 3 sa za slová „hlásenie o úmrtí“ dopĺňajú slová „a vystaviť potvrdenie o prehliadke mŕtveho tela“.

Čl. VI

Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 205/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 1 písm. t) sa slová „listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí“ nahrádzajú slovami „úmrtným listom1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 19 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.“.

2.
V § 3 ods. 10 sa slová „oznámenie o úmrtí“ nahrádzajú slovami „hlásenie o úmrtí a vystavil potvrdenie o prehliadke mŕtveho tela6a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 47b ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa slová „list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí“ nahrádzajú slovami „potvrdenie o prehliadke mŕtveho tela alebo údaje poskytnuté z hlásenia o úmrtí podľa osobitného predpisu9)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) § 20 ods. 1 písm. s) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

4.
V § 5 ods. 1 písm. g) sa slová „listu o prehliadke mŕtveho a štatistickému hláseniu o úmrtí“ nahrádzajú slovami „potvrdeniu o prehliadke mŕtveho tela“.
5.
V § 5 ods. 2 písm. d) sa za slovo „potreby“ vkladajú slová „okrem prípadov, keď bola nariadená pitva“.
6.
V § 7 ods. 1 sa slová „listu o prehliadke mŕtveho a štatistickému hláseniu o úmrtí“ nahrádzajú slovami „potvrdeniu o prehliadke mŕtveho tela“.
7.
V § 8 ods. 4 písm. a) prvom bode sa slová „listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený“ nahrádzajú slovami „potvrdením o prehliadke mŕtveho tela vystaveným“.
8.
V § 8 ods. 4 písm. f) sa slová „liste o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí“ nahrádzajú slovami „potvrdení o prehliadke mŕtveho tela“.
9.
V § 11 ods. 3 písm. a) prvom bode sa slová „listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený“ nahrádzajú slovami „potvrdením o prehliadke mŕtveho tela vystaveným“.
10.
V § 13 ods. 3 písm. a) prvom bode sa slová „listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený“ nahrádzajú slovami „potvrdením o prehliadke mŕtveho tela vystaveným“.
11.
V § 19 ods. 8 písmeno b) znie:

„b)
úmrtný list,“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2023 okrem čl. II a čl. IV bodov 1, 3, 4, 7 až 15, 17 a 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2023, čl. I bodov 2 až 8, 11, 14, 16 až 18, 20, 22, 23, 25 až 27, čl. III a čl. V bodov 1, 2, 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, a čl. I bodov 9, 12 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2025.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Ľudovít Ódor v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore