Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70994
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami 139/2013 účinný od 01.07.2013


Platnosť od: 06.06.2013
Účinnosť od: 01.07.2013
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami 139/2013 účinný od 01.07.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 139/2013 s účinnosťou od 01.07.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Národnej banky Slovenska

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti ...

Národná banka Slovenska podľa § 6 ods. 13 a § 13 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

§ 1
(1)

Náležitosťami žiadosti o udelenie devízovej licencie na zmenárenskú činnosť (ďalej len „devízová ...

a)

meno a priezvisko žiadateľa; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa obchodné meno, ak sa líši od ...

b)

adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu žiadateľa, alebo ak ide o fyzickú osobu podnikateľa ...

c)

dátum narodenia žiadateľa,

d)

identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,

e)

telefónne číslo,

f)

adresa elektronickej pošty, ak ju žiadateľ má,

g)

údaje podľa písmen a) až f) o zástupcovi žiadateľa v konaní, ak ho žiadateľ ustanovil,

h)

meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a dátum narodenia osoby, prostredníctvom ktorej ...

(2)

Náležitosťami žiadosti o udelenie devízovej licencie, ak je žiadateľom právnická osoba, sú: ...

a)

obchodné meno a sídlo žiadateľa,

b)

identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,

c)

označenie registra, v ktorom je žiadateľ zapísaný, a číslo zápisu, ak bolo pridelené,

d)

telefónne číslo,

e)

adresa elektronickej pošty, ak ju žiadateľ má,

f)

meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a dátum narodenia osoby, ktorá je štatutárnym ...

g)

údaje podľa odseku 1 písm. a) až f) o zástupcovi žiadateľa v konaní, ak ho žiadateľ ustanovil, ...

h)

meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, prostredníctvom ...

(3)

Prílohami žiadosti podľa odseku 1 sú:

a)

doklad preukazujúci, že žiadateľ, zástupca žiadateľa v konaní, ak ho žiadateľ ustanovil, a ...

b)

doklad o zaplatení poplatku,1)

c)

originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu zo živnostenského registra nie staršieho ako tri ...

d)

doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok podľa § 6 ods. 3 písm. c) až e) zákona, a to

1.

písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že je plne spôsobilý na právne úkony,

2.

originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní žiadateľa,

3.

písomné vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť, ...

4.

originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní osoby, prostredníctvom ...

e)

výpis z registra trestov žiadateľa nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti; ak ide ...

f)

výpis z registra trestov osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť, ...

g)

úradne osvedčená plná moc udelená žiadateľom svojmu zástupcovi v konaní, ak ho žiadateľ ustanovil. ...

(4)

Prílohami žiadosti podľa odseku 2 sú:

a)

doklad preukazujúci, že osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu ...

b)

doklad o zaplatení poplatku,1)

c)

originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako tri mesiace ...

d)

doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok podľa § 6 ods. 4 písm. a) zákona, a to

1.

písomné vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť, ...

2.

originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní osoby, prostredníctvom ktorej ...

e)

výpis z registra trestov osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu ...

f)

výpis z registra trestov osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť, ...

g)

úradne osvedčená plná moc udelená žiadateľom svojmu zástupcovi v konaní, ak ho žiadateľ ustanovil. ...

(5)

Prílohami žiadosti o udelenie devízovej licencie, ktorej predmetom je predaj peňažných prostriedkov ...

a)

písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že vykonáva obchody s devízovými hodnotami, ktorých predmetom ...

b)

originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia Národnej banky Slovenska alebo osoby určenej ...

§ 2
(1)

Devízové miesto podľa § 13 ods. 5 zákona vedie

a)

osobitnú evidenciu vykonaných obchodov s devízovými hodnotami, ktorej súčasťou sú údaje o peňažnej ...

b)

evidenciu o vykonávaní nákupu peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo predaji peňažných ...

c)

valutový denník obsahujúci údaje z dokladu o odpočte, ktorými sú dátum vyhotovenia dokladu o ...

d)

kartotéku platidiel vo forme vyobrazenia a opisu platných bankoviek a mincí eura a cudzej meny s ...

(2)

Doklad o odpočte podľa odseku 1 sa označí poradovým číslom v súvislom číselnom rade a uvedú ...

a)

označenie cudzej meny medzinárodným kódom ISO, jej množstvo, kurz a kurzová hodnota,

b)

suma nakúpených peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo predaných peňažných prostriedkov ...

c)

cena služby,

d)

identifikačné znaky devízového miesta,

e)

dátum a miesto vyhotovenia dokladu o odpočte,

f)

pri nákupe alebo predaji šekov:

1.

meno a priezvisko klienta, druh, číslo, dobu platnosti preukazu totožnosti a názov štátu, ktorý ...

2.

čísla šekov,

3.

obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorá prepláca šek (šekovník),

g)

pri nákupe alebo predaji bankoviek a mincí v hodnote presahujúcej 1 000 eur:

1.

meno a priezvisko klienta,

2.

druh, číslo, dobu platnosti preukazu totožnosti a názov štátu, ktorý preukaz totožnosti vystavil. ...

(3)

Doklad o odpočte podľa odseku 1 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený ...

(4)

Ak je udelená devízová licencia

a)

na nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene, zaznamenajú sa vo valutovom denníku okrem údajov ...

1.

účtovným dokladom alebo

2.

iným dokladom obsahujúcim označenie dokladu, účel použitia peňažných prostriedkov v cudzej ...

b)

na nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene a predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene okrem ...

1.

o inom použití, ako je predaj nakúpených peňažných prostriedkov v cudzej mene, doloženom účtovným ...

2.

o nadobudnutí peňažných prostriedkov v cudzej mene inak ako nákupom peňažných prostriedkov v ...

(5)

Vo valutovom denníku sa denne vyčísli objem nakúpených peňažných prostriedkov v cudzej mene, ...

(6)

Doklady o odpočtoch a valutový denník podľa odseku 1 sa vedú za každú prevádzkareň osobitne. ...

(7)

Identifikačnými znakmi devízového miesta sú obchodné meno devízového miesta, identifikačné ...

§ 3
(1)

Nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene ...

(2)

Cena účtovaná za poskytnuté služby podľa § 13 ods. 5 písm. d) zákona pri zmenárenskej činnosti ...

§ 4
(1)

Údaje o množstve nakúpených peňažných prostriedkov v cudzej mene a predaných peňažných prostriedkov ...

(2)

Údaje podľa odseku 1 sa zasielajú Národnej banke Slovenska, a to najneskôr do 15 kalendárnych ...

§ 5

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 614/2003 Z. z. o podrobnostiach náležitostí žiadosti ...

§ 6

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2013.

Jozef Makúch v. r.

Prílohy

    Príloha k opatreniu č. 139/2013 Z. z.

    VZOR

    VÝKAZ O NÁKUPE A PREDAJI PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV V CUDZEJ MENE

    Prevziať prílohu - Vzor ...

Poznámky

  • 1)  Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej ...
  • 2)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore