Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 273/2023 účinný od 01.01.2024

Platnosť od: 13.07.2023
Účinnosť od: 01.01.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie, Sociálne poistenie, Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 273/2023 účinný od 01.01.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 273/2023 s účinnosťou od 01.01.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 126/2021 Z. z., zákona č. 130/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 265/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 355/2021 Z. z., zákona č. 397/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 248/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 350/2022 Z. z., zákona č. 352/2022 Z. z., zákona č. 399/2022 Z. z., zákona č. 421/2022 Z. z., zákona č. 518/2022 Z. z., zákona č. 65/2023 Z. z., zákona č. 71/2023 Z. z., zákona č. 182/2023 Z. z., zákona č. 203/2023 Z. z. a zákona č. 210/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 48 ods. 1 druhá veta znie:

„Do doby poistenia podľa prvej vety sa započítavajú všetky skončené nemocenské poistenia a všetky trvajúce nemocenské poistenia.“.

2.
V § 84 ods. 1 druhá veta a tretia veta znejú: „Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca, ktorý utrpel pracovný úraz alebo sa u neho zistila choroba z povolania v období 90 dní od začiatku výkonu zárobkovej činnosti zamestnanca zamestnávateľa podľa § 16, je obdobie od začiatku výkonu tejto zárobkovej činnosti do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom utrpel pracovný úraz alebo od ktorého bola zistená choroba z povolania. Na určenie rozhodujúceho obdobia sa vzťahuje § 54 ods. 1, 2, 9 a 10 primerane; skutočnosti rozhodujúce na určenie rozhodujúceho obdobia sú obdobie trvania výkonu zárobkovej činnosti zamestnanca zamestnávateľa podľa § 16 a deň vzniku pracovného úrazu alebo deň, od ktorého sa zistila choroba z povolania.“.
3.
V § 170 ods. 11 sa slová „ods. 15“ nahrádzajú slovami „ods. 16“.
4.
V § 171 ods. 2 písm. a) sa za slová „prechodný pobyt“ vkladajú slová „a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené“.
5.
V § 171 ods. 2 písm. b) sa slová „osoby a jej sídlo“ nahrádzajú slovami „osoby, jej sídlo a identifikačné číslo organizácie“.
6.
V § 180 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
v ostatných prípadoch miestom trvalého pobytu poistenca alebo miestom jeho pobytu v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu,95b) ak tento zákon neustanovuje inak.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 95b znie:

„95b) Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

7.
V § 180 odsek 4 znie:

„(4)
Ústredie určí, ktorá pobočka konanie uskutoční, ak
a)
je miestne príslušných niekoľko pobočiek a každá z nich odmieta uskutočniť konanie,

b)
nie je možné určiť miestnu príslušnosť pobočky podľa odsekov 1 až 3.“.

8.
V § 225c ods. 2 písm. c) sa za slová „sídlo, identifikačné číslo“ vkladá slovo „organizácie“.
9.
V § 225j ods. 5 písm. e), ods. 7 písm. c) a ods. 9 písm. d) sa za slová „sídlo a identifikačné číslo“ vkladá slovo „organizácie“.
10.
V § 233 ods. 5 písmeno a) znie:

„a)
ministerstvu na štatistický účel podľa odseku 13 podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom101ba)
1.
každoročne bezodkladne po zverejnení na svojom webovom sídle strednú dĺžku života v referenčnom veku spoločnú pre mužov a ženy,

2.
na základe žiadosti na účely tvorby a vyhodnocovania štátnej politiky v oblasti sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia osobné údaje týkajúce sa úmrtia a príčiny smrti v rozsahu
2a.
rodné číslo zomretého,

2b.
miesto úmrtia zomretého, s vymedzením obce, okresu, štátu a miesta, kde nastalo úmrtie,

2c.
trvalý pobyt zomretého, s vymedzením obce, okresu a štátu,

2d.
vzdelanie a zamestnanie zomretého a

2e.
kód príčiny smrti zomretého.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 101ba znie:

„101ba) § 30 ods. 8 zákona č. 540/2001 Z. z. v znení zákona č. 144/2021 Z. z.“.

11.
V § 233 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

„(13)
Ministerstvo na základe údajov podľa odseku 5 písm. a) vypracúva kvantifikáciu vplyvu úmrtnosti na primeranosť a udržateľnosť systému sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v Slovenskej republike, ktorá je štatistickým produktom podľa osobitného predpisu.101d)“.

Doterajšie odseky 13 až 17 sa označujú ako odseky 14 až 18.

Poznámka pod čiarou k odkazu 101d znie:

„101d) § 2 ods. 2 písm. n) zákona č. 540/2001 Z. z. v znení zákona č. 144/2021 Z. z.“.

12.
§ 233 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:

„(19)
Predškolské zariadenie, zariadenie sociálnych služieb a škola sú povinné poistencovi na účel overenia splnenia podmienok na vznik nároku na ošetrovné potvrdzovať ich uzatvorenie na základe rozhodnutia príslušných orgánov alebo nariadenia karanténneho opatrenia podľa osobitného predpisu50) na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou.“.

13.
V § 240 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Kontrolované obdobie je obdobie určené Sociálnou poisťovňou.“.
14.
V § 242 ods. 3 tretej vete sa slová „vedúcemu zamestnancovi kontroly“ nahrádzajú slovami „osobe, ktorá vydala poverenie na výkon kontroly“.
15.
V § 242 ods. 4 sa slová „Vedúci zamestnanec kontroly je povinný“ nahrádzajú slovami „Osoba, ktorá vydala poverenie na výkon kontroly, je povinná“.
16.
V § 245 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo k záznamu“.
17.
Za § 293fel sa vkladajú § 293fem a 293fen, ktoré znejú:

㤠293fem
Na dočasnú pracovnú neschopnosť, ktorá vznikla po 31. júli 2023, sa ustanovenia § 293fek ods. 1, 2 a 4 a § 293fel písm. b) neuplatňujú.

§ 293fen
Ustanovenia § 293er ods. 3 až 10, § 293es, § 293ev, § 293fb ods. 2 písm. b) a ods. 3 až 6, § 293fc, § 293fe ods. 2 a § 293fef sa od 1. septembra 2023 neuplatňujú.“.

18.
Za § 293fzf sa vkladá § 293fzg, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠293fzg
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2023
(1)
Trvanie invalidity poistenca, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok pred 1. auguston 2023 a trvá aj po 31. júli 2023, Sociálna poisťovňa preskúma do 31. júla 2025 podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2023 a rozhodne o sume invalidného dôchodku najneskôr do 90 dní od začatia konania.

(2)
Poistencovi uvedenému v odseku 1, ktorý má nárok na invalidný dôchodok podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. júla 2023 a má nárok na výplatu invalidného dôchodku podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2023 alebo mu nárok na invalidný dôchodok podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2023 zanikol, sa vypláca invalidný dôchodok, ktorý je vyšší alebo najvyšší. Pri rovnakej sume týchto dôchodkov sa vypláca dôchodok, ktorý si poistenec zvolil. Dňom úpravy výplaty invalidných dôchodkov pre súbeh nárokov na ich výplatu zaniká nárok na invalidný dôchodok, ktorý sa nevypláca.“.

19.
Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z. z. - PERCENTUÁLNA MIERA POKLESU SCHOPNOSTI VYKONÁVAŤ ZÁROBKOVÚ ČINNOSŤ PODĽA DRUHU ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA ORGÁNOV A SYSTÉMOV“.

Čl. II

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 391/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 124/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 374/2021 Z. z., zákona č. 485/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 199/2022 Z. z., zákona č. 232/2022 Z. z., zákona č. 345/2022 Z. z., zákona č. 352/2022 Z. z., zákona č. 376/2022 Z. z., zákona č. 400/2022 Z. z., zákona č. 401/2022 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 509/2022 Z. z. a zákona č. 96/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 67n sa vkladá § 67o, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠67o
Prechodné ustanovenie účinné od 1. augusta 2023
Posudkový lekár na účely tohto zákona je aj lekár, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a ku dňu vzniku pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu v období od 1. augusta 2023 do 31. júla 2025 preukáže najmenej jeden rok praxe v zdravotníckom zariadení, a to najdlhšie dva roky od vzniku tohto vzťahu.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13 až 19 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2023, čl. I bodu 12, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2023, a čl. I bodov 4, 5, 8 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Ľudovít Ódor v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore