Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad v znení neskorších predpisov 191/2023 účinný od 01.06.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 01.06.2023
Účinnosť od: 01.06.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad v znení neskorších predpisov 191/2023 účinný od 01.06.2023 do 31.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 191/2023 s účinnosťou od 01.06.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 6 a 9 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 257/2017 Z. z. nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 58/2019 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 84/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 1 sa suma „0,029875 eura“ nahrádza sumou „0,045444 eura“.
2.
V § 2 ods. 2 sa suma „0,032862 eura“ nahrádza sumou „0,049989 eura“.
7.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2023 do 31. decembra 2023
(1)
Výška paušálnej úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby od 1. júna 2023 do 31. decembra 2023 je 13 897 eur mesačne na jednu ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Podiel zdravotnej poisťovne na paušálnej úhrade zodpovedá podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov pre príslušný kalendárny rok.

(2)
Základom pre výpočet výšky úhrady zdravotnej poisťovne za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby je súčin bodového ohodnotenia zdravotného výkonu a výšky úhrady za jeden bod zdravotného výkonu. Minimálna výška úhrady za jeden bod zdravotného výkonu od 1. júna 2023 do 31. decembra 2023 je 0,022215 eura.

(3)
Ak je podiel zdravotnej poisťovne na paušálnej úhrade podľa odseku 1 nižší ako základ pre výpočet výšky úhrady podľa odseku 2, k podielu zdravotnej poisťovne na paušálnej úhrade sa pripočítava rozdiel medzi základom pre výpočet výšky úhrady podľa odseku 2 a podielom zdravotnej poisťovne na paušálnej úhrade podľa odseku 1.

(4)
Ak sa v rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby poskytuje návštevná služba, k výške úhrady vypočítanej podľa odsekov 1 až 3 sa pripočítava výška úhrady za dopravu lekára. Maximálna výška úhrady za dopravu lekára od 1. júna 2023 do 31. decembra 2023 je 0,88 eura za jeden kilometer jazdy.

(5)
Výška úhrady zdravotnej poisťovne za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v ambulancii doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby sa vypočítava ako súčin bodového ohodnotenia zdravotného výkonu a výšky úhrady za jeden bod zdravotného výkonu. Minimálna výška úhrady za jeden bod zdravotného výkonu od 1. júna 2023 do 31. decembra 2023 je 0,022215 eura.

(6)
Ustanovenia § 3 a 4 v znení účinnom do 31. decembra 2023 sa v období od 1. júna 2023 do 31. decembra 2023 neuplatňujú.“.

8.
V prílohe BODOVÉ HODNOTY ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV v časti XLI. STOMATOLÓGIA v bode 1. ZDRAVOTNÉ VÝKONY UHRÁDZANÉ NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA v písmene B. Záchovná stomatológia pri zdravotnom výkone s kódom „V 12“ sa číslo „190“ nahrádza číslom „300“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2023 okrem čl. I tretieho až šiesteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024.

Ľudovít Ódor v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore